Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 30 september 2008 kl Elwe Nilsson (m) ordförande Ragnar Dahl (fp) ersättare för Ove Ekström (c) vice ordförande Ove Larsson (s) Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Kristina Gewers, chef för Plan- och exploatering Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Lennart Tillborg, chef TunaFastigheter Bertil Sjögrund, projektledare väg Marita Eriksson, bygglovhandläggare/samordnare Marita Widehagen, bygglovarkitekt Ove Larsson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer Ordförande Elwe Nilsson Justerande Ove Larsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 30 september 2008 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (30)

2 Innehållsförteckning: Information om vägprojekt...3 Ramavtal husbyggnadsprojekteringstjänster. Förslag till upphandling...4 Upphandling av eldningsolja...5 Förslag till gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna...6 Tertialuppföljning nr 2 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö...7 Pågående planprojekt, Information...9 Kommunägda fastigheter som föreslås avyttras, Information...10 Remissvar Uppföljning av granskning av exploateringsverksamheten...14 Förköp av Lindholmen 5:164 och del av 5: Brottby 4:4, Hammarvägen 4, Förhandsbesked angående nybyggnad av gäststuga...17 Bällsta 2:648, Runristarvägen 32, Nybyggnad av garage samt rivning av befintligt garage...19 Kårsta-Ekskogen 1:12, Hackstalund 2, Nybyggnad av enbostadshus...21 Kårstaby 3:1, Förhandsbesked angående nybyggnad av enbostadshus...23 Stora Mällösa 4:6, Nybyggnad av enbostadshus...25 Vallentuna-Rickeby 1:364, Åsvägen 30, Nybyggnad av förråd musikstudio...27 Vallentuna-Mörby 1:122, Fabriksvägen 9, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri...29 Sid 2 (30)

3 Information om vägprojekt AU 205 Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Projektledare väg Bertil Sjögrund informerar om projektet Smidesvägen Åby gata. 3 (30)

4 Ramavtal husbyggnadsprojekteringstjänster. Förslag till upphandling AU 206 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tilldela ramavtal för husbyggnadsprojekteringstjänster inom områdena El inkl data, tele och larm, VVS inkl energi och Styr och Övervakning (SoÖ), samt Installationssamordning enligt följande: - ramavtal för El inkl data, tele och larm tilldelas anbudsgivare nr 1 - ramavtal för VVS inkl energi och SoÖ tilldelas anbudsgivare nr 1 - ramavtal för Installationssamordning tilldelas anbudsgivare nr 2 Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal för husbyggnadsprojekteringstjänster inom områdena Statik (Byggnadskonstruktion), El inkl data, tele och larm, VVS inkl energi och SoÖ, samt Installationssamordning. Vid anbudstidens utgång 1 september hade anbud inkommit enligt följande: - 3 anbud avseende El inkl data, tele och larm - 1 anbud avseende VVS inkl energi och SoÖ - 3 anbud avseende Installationssamordning och - 0 anbud avseende statik Efter utvärdering konstateras att förmånligaste anbud inom respektive disiplin är enligt sammhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tilldelning ovan. Eventuellt kommer förnyad infordran av anbud ske för området Statik (Byggnadskonstruktioner). Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tilldela ramavtal för husbyggnadsprojekterings-tjänster inom områdena El inkl data, tele och larm, VVS inkl energi och SoÖ, samt Installationssamordning enligt följande: - ramavtal för El inkl data, tele och larm tilldelas anbudsgivare nr 1 - ramavtal för VVS inkl energi och SoÖ tilldelas anbudsgivare nr 1 - ramavtal för Installationssamordning tilldelas anbudsgivare nr 2 Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse daterad Dokumentation av utvärdering, 3 st, daterade (30)

5 Upphandling av eldningsolja AU 207 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphandla anbudsgivare nr 1 för leverans av eldningsolja under perioden Samhällsbyggnadsförvaltningen har via Kommentus Gruppen AB begärt in anbud avseende leveranser av eldningsolja till Vallentuna kommuns fastigheter och anläggningar. Årsbehovet uppgår till cirka 200 m3. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphandla anbudsgivare nr 1 för leverans av eldningsolja under perioden Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse, daterad Anbudsutvärdering enligt bilaga 1 5 (30)

6 Förslag till gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna AU 208 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna förslag till gemensam avfallsplan för SÖRAB-regionen med dess bilagor till kommunfullmäktige för antagande. Ny avfallsplan behöver fastställas. SÖRAB-kommunerna har gemensamt tagit fram ett förlag till en ny avfallsplan. Avfallsplanen sätter upp mål för avfallshanteringen till år 2020 samt delmål till år Samhällbyggnadsnämnden beslutade , 80 att förslaget till gemensam avfallsplan för SÖRAB-regionen skulle ställas ut enligt miljöbalkens bestämmelser. Ett omfattande utställningsarbete har genomförts. Det slutliga förslaget till avfallsplanen har nu omarbetats och ska fastställas av kommunfullmäktige. Det nya avfallsplanen beräknas kunna träda i kraft den 1 januari Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna förslag till gemensam avfallsplan för SÖRAB-regionen med dess bilagor till kommunfullmäktige för antagande. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse, daterad Utställningsredogörelse, daterad Förslag till gemensam avfallsplan (redovisas vid AU:s sammanträde den 30 september 2008). 6 (30)

7 Tertialuppföljning nr 2 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö AU 209 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden godkänner för sina verksamheter förvaltningens tertialuppföljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter åtta månader av verksamhetsåret. I prognosen har hänsyn tagits till överskottet från år Resultatprognos för året: I den samlade prognosen för samhällsbyggnadsnämnden exklusive resultatenheter, (+ 800 tkr) och myndighetsnämnden för teknik och miljö (-100 tkr) beräknas verksamheterna ge ett överskott på cirka 700 tkr. Från 2007 ombudgeterades 1061 tkr som i budget 2008 har reserverats för att klara kommande besparingskrav. I årets resultatprognos tas delar av överskott i anspråk för att bland annat täcka ökade kostnader för väghållning och parkåtgärder Resulatprognos för året för resultatenheterna: Resultatprognosen för TunaFastigheter visar på ett underskott på tkr mot budget. Från 2007 har ombudgeterat 739 tkr. Kostnaderna för el beräknas öka med cirka tkr, på grund av kraftigt höjda elpriser. Priset per kwh har från mars till augusti höjts med drygt 50 %. Kostnaderna för försäkringsskador och utökad bevakning på grund av återkommande bränder under första halvåret uppgår till 500 tkr utöver budgeterade medel. Personalkostnaderna och kostnaderna för skötsel och tillsyn har dock minskat bland annat på grund av vakanser. Underhållskostnaderna, liksom byggkostnaderna i allmänhet, ligger på en fortsatt hög nivå. Vissa underhållsarbeten har senarelagts för att minska det prognostiserade underskottet för året. Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget. Det ombudgeterade överskottet från 2007 beräknas att kunna föras över till år 2009 (396 tkr). Ny avfallstaxa gäller från januari Kostnaderna för behandling har ökat medan kostnaderna för avfallsinsamlingen har minskat efter entreprenörsbytet förra året. Medel avsatta för kompensation vid höjda elpriser Medel finns reserverade centralt för att kompensera för höjda elpriser. Prisläget var oklart vid den tidpunkt som budget för 2008 fastställdes. Elpriserna per kwh har ökat kraftigt under året och vid bokslutet för året beräknas kompensation utgå för höjningen. Beräknad 7 (30)

8 kompensation för höjda elpriser för vägbelysning beräknas till 500 tkr. TuFa beräknas komma att kompenseras för en huvuddel av de ökade elpriserna. Prognostiserat resultat i tkr mot budget: Nuvarande budget SBN, MTM exkl. resultatenheter TunaFastigheter Efter kompensation för höjt elpris Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden godkänner för sina verksamheter förvaltningens tertialuppföljning. Handlingar i ärendet 1.Tjänsteskrivelse daterad Bilagor: 2.Sid 1-7Uppföljning av mål och uppdrag, SBN 3.Sid 8 Styrkort, sammanställning av bilaga Sid 9-13 Styrkort per verksamhet 5.Sid 14 Personalredovisning 6.Sid 15-17Uppföljning av driftekonomi per verksamhet 7.Sid 18-19Investeringsbeskrivning 8.Sid 20 Investeringsredovisning 9.Sid Uppföljning av mål och uppdrag, MTM 10 Sid Styrkort och uppföljning av ekonomin MTM 11. Sid 26Prognos graddagskorrigerad värmeförbrukning 12.Sid 27Prognos verklig värmeförbrukning 8 (30)

9 Pågående planprojekt, Information AU 210 Syst f plan Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Samhällsbyggnadsnämnden har givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att löpande informera om pågående planuppdrag. Pågående planuppdrag framgår av bifogad lista. Planuppdragen är förtecknade i den ordning som förvaltningen bedömer att detaljplanerna kan komma att bli antagna. Sedan den förra planinformationen har detaljplanen för Lindholmsvägen Smidesvägen vunnit laga kraft. Vidare har detaljplanen för Åby park, som genomfördes med enkelt planförfarande, vunnit laga kraft. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Handlingar i ärendet 1. Schema över pågående planärenden 9 (30)

10 Kommunägda fastigheter som föreslås avyttras, Information AU 211 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2008 att samhällsbyggnadsnämnden skulle genomföra ett antal försäljningar av kommunala fastigheter. Försäljningen skulle ske i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens kommentarer till inkomna yttranden från övriga förvaltningar under beredningen av ärendet och till aktuellt marknadspris. Samhällsbyggnadsnämndens kommentarer framgår av SBN:s protokoll från den 8 februari 2005, 5. Objekt och uppföljning Angarns-Lundby 1:12 Beskrivning från 2004: Sockenstuga i Angarn strax söder om Angarns kyrka. Hyresgäst fick 2003 erbjudande om köp och ett förslag till köpeavtal. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Vid en försäljning kommer upplysning om det kulturhistoriska värdet av byggnaden och förordnandeområdet att lämnas till köparen. Vad har hänt?: Hyresgästen är uppsagd till 30 juni Efter det att flyttning har skett ska möjligheten att ordna vatten och avlopp för fastigheten prövas. Byggnad på Frösunda Prästgård 2:1 Beskrivning från 2004: Frösundagården ägs av kommunen och marken av kyrkan. På övervåningen finns en bostadshyresgäst och lokalen på bottenvåningen hyrs ut av fritidsförvaltningen. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Den enda tänkbara köparen till Frösundagården är kyrkan och köpet kommer att villkoras av att uthyrningsverksamhet av samlingslokalen kan fortsätta. Vad har hänt?: Kyrkan har inte visat intresse av att köpa byggnaden. Inga samtal om försäljning pågår. Backa 1:4 (Kårsta Livs) Beskrivning från 2004: ICA-affären i Kårsta köptes av kommunen 1983 för att möjliggöra fortsatt dagligvaruhandel i Kårsta. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: I bilaga till hyresavtal, som tecknats , med nuvarande hyresgäst, har överenskommelse träffats om att under 2004 uppta förhandlingar om 10 (30)

11 överlåtelse av fastigheten i första hand till den tillträdande hyresgästen. Vad har hänt?: Fastigheten är såld. Backa 1:9 (Kårsta stationshus) Beskrivning från 2004: Kårsta stationshus köptes av kommunen 1972 från SJ för att bl.a. tillförsäkra posten en lokal i bottenvåningen. På övervåningen finns en lägenhet om tre r.o.k. uthyrd som bostad. En kiosk på fastigheten ägs av en privatperson. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Lokalen på bottenvåningen har inte varit uthyrd under 2004, varför fastigheten detta år bedöms generera ett driftsunderskott med ca kronor. Det är angeläget att finna en verksamhet som klarar nödvändig internhyra för att fastigheten inte fortsatt skall gå med underskott. Vad har hänt?: Kiosken är riven och marken iordningställd. En ny hyresgäst finns till lokalen på bottenvåningen från och med 1 juli 2008 (kontor och hygienlokal). Sannolikt finns inget driftsunderskott längre. Slumsta 1:43 Beskrivning från 2004: Radhus med adress Krokusvägen 20 i Lindholmen som förvärvades av kommunen för att användas till daghem. Fastigheten är uthyrd till bostad. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Fastigheten bör säljas under Vad har hänt?: Hyresgästen var inte villig att köpa vid kontakt under Inga vidare diskussioner har förts. Ca 4 ha av Björkby 1:1 (jordbruksmark) Beskrivning från 2004: Jordbruksfastighet med en areal om ca 20 ha centralt mellan Väsbyvägen och Björkby-Kyrkvikens naturreservat. Påverkas av planerna för en ny begravningsplants. Förhandlingar har förts med ägarna till Björkby 1:2 om köp av ca 4 ha betes- och åkermark. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Varken naturreservatet eller planerna för ny begravningsplats berörs av de förhandlingar om markförsäljning som förts under Vad har hänt?: Försäljning till ägarna av Björkby 1:2 har genomförts. Del av Vallentuna-Veda 1:1, Vedalund Beskrivning från 2004: Nuvarande hyresgäst medverkade till en omfattande renovering och tillbyggnad av befintligt torp under (30)

12 1994. En försäljning förutsätter att byggnad med tillhörande tomtplats avstyckas från stamfastigheten. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Hyresgästen är intresserad av att köpa sin bostad efter att avstyckning och värdering utförts. Ansökan om avstyckning kommer att lämnas till lantmäteriet. Vad har hänt?: Fastigheten Vallentuna-Veda 1:7 är avstyckad och såld till tidigare hyresgäst. Vallentuna-Veda 4:1, 5:1, 6:1 m. fl. fastigheter Beskrivning: Avstyckade tomter från Vallentuna-Veda 1:1 (år 1942) intill och väster om Lindholmsvägen. Många fornminne för att byggrätt inte kan påräknas. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Samhällsbyggnadsförvaltningen avser utreda möjligheterna till fastighetsreglering av dessa tomter till närliggande fastighet. Vad har hänt?: Förhandling om försäljning till med ägaren av Molnby 3:1 pågår. Del av Brottby 4:1 (jordbruksmark) Beskrivning från 2004: Jordbruksfastighet om ca 96 ha som förvärvats av dåvarande Össeby kommun inför planerna att Össebystad på 1960-talet. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Kulturnämnden föreslår i sitt yttrande att kyrkoruinen undantas från en försäljning av del av Brottby 4:1 (jordbruksmark). I de förhandlingar som pågår mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kyrkan diskuteras möjligheten att överföra kyrkoruinen till kyrkan. Vad har hänt?: Åker- och betesmark samt ekonomibyggnader har sålts till ägaren av Brottby 4:3 (ca 40 ha). Kyrkoruinen har avstyckats till en egen fastighet, kommunen är fortfarande ägare. Diskussion om försäljning av skogsmarken till Stockholms stift pågår. Lilla Garn 4:1. Beskrivning från 2004: Fastigheten förvärvades av dåvarande Össeby kommun och har använts som kommunalhus. Fastigheten utökades 1979 med 3000 kvm från kyrkan för att användas som lägerskola. Bottenvåningen har efter 1980 använts som lägerskola och på övervåningen finns ett skolmuseum och en lärarbostad. Össeby-Garns pastorat har framfört önskemål om att få köpa fastigheten. 12 (30)

13 SBN:s kommentar till inkomna yttranden: I pågående förhandlingar med kyrkan om Lilla Garn 4:1 har förutsatts att både skolmuseet och förskolan behålls i minst tio år från tillträdesdagen. Vad har hänt?: Fastigheten har sålts till Össeby församling. Del av Sundby 2:2, Röda torpet Beskrivning från 2004: Det s.k. röda torpet med adress Sundbyvägen 7 i Brottby är uthyrt sedan 1995 som fritidshus. Hyresgästen håller huset i gott skick. Väg- och parkmark som tillhör fastigheten måste avskiljas genom en fastighetsreglering innan fastigheten kan säljas. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Fastigheten föreslås i första hand erbjudas för försäljning till nuvarande hyresgäst. Vad har hänt?: Hyresgästen var inte intresserad av en försäljning Hyresgästen har nyligen avlidit. Sambo till hyresgästen vill överta hyresavtalet. Möjlighet till försäljning ska först undersökas. Del av Sundby 4:2, Sundbyberg Beskrivning från 2004: Fastigheten är uthyrd som fritidshus (40 kvm). SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Fastigheten föreslås i första hand erbjudas för försäljning till nuvarande hyresgäst. Vad har hänt?: Inga samtal om försäljning pågår. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 13 (30)

14 Remissvar Uppföljning av granskning av exploateringsverksamheten AU 212 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna detta som sitt svar till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända det som sitt svar till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade vidare att återkomma beträffande revisorernas rekommendation om principer vid försäljningar liknande den till Olhamra 1:14. Kommunens revisorer uppdrog åt Komrev inom Öhrlings PricewterhouseCoopers att granska exploateringsverksamheten i Vallentuna kommun år De redovisade sin granskning i en revisionsrapport i februari 2006 som samhällsbyggnadsnämnden i mars 2006 yttrade sig över. Revisorerna beslutade därefter att göra en uppföljning av granskningen samt att denna även skulle omfatta en fördjupad granskning av styrningen av exploateringsverksamheten, med tonvikt på beslutsprocessen vid markförsäljningar. I rapporten har revisorerna ett särskilt avsnitt rörande en fastighetsreglering av del av Olhamra 1:14. Som grund för priset ligger en oberoende expertvärdering och revisorerna har inga erinringar mot nämndens beslut. Däremot konstaterar revisorerna att värderingsexperten har angivit två värden. Det ena är marknadsvärdet på den mark som reglerades, det andra värdet är ett teoretiskt resonemang, delvis felaktigt, om en värdeökning vid tillskottet av den nya marken. Värderingsmannen tyckte att kommunen skulle ta ut hela den eventuella, framtida värdeökningen som sitt pris. Utifrån de skrivningarna rekommenderade revisorerna att kommunen beslutar om vilka principer som bör gälla vid fastighetsförsäljningar av det här slaget där det endast finns en köpare. Principerna för hur sådan här mark, vid sådana här regleringar, skall värderas har tidigare diskuterats och beslutats av samhällsbyggnadsnämnden. Principen har inte bara diskuterats i samhällsbyggnadsnämnden utan även förankrats genom samtal med alla politiska gruppledarna i kommunstyrelsen. Det har dock inte protokollförts förrän i samband med detta ärende. Principen som gäller framgår av 139 i samhällsbyggnadsnämndens protokoll från den 21 augusti Principen som är fastlagd är att vid sådana här markregleringar skall den grundläggande principen vara att priset skall vara marknadsvärdet för marken och att ingen hänsyn skall tas till eventuella framtida, fiktiva, teoretiska värdeökningar. 14 (30)

15 Förköp av Lindholmen 5:164 och del av 5:3 AU 213 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar förköpa fastigheterna Lindholmen 5:164 och del av Lindholmen 5:3 med stöd av 1 1p. Förköpslagen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en förköpsanmälan gällande en försäljning av fastigheterna Lindholmen 5:164 och del av 5:3 se bild nedan. Fastigheterna skall säljas för kronor (374 kr/m 2 ) och tillträde kommer att ske inom tio dagar efter det att skriftlig beslut har meddelats om att förköp av fastigheterna inte kommer att ske. 5:78 5:83 SLUMSTA 13:1 13:2 1:44 1:45 1:46 1:47 1:48 1:49 1:50 1:51 1:52 5:65 5:40 1:58 1:59 1:60 1:61 1:62 1:63 1:64 13:4 1:42 1 SLUMSTA 5:69 5:3 1 9:1 5:64 5:143 1:86 1:70 1:87 SLUMSTA 1:69 1:88 1:68 1:891:67 1:90 1:66 1:91 1:65 5:146 5:45 5:164 5:3 2 9:3 9:4 9:2 5:1 1 5:49 5:137 16:19 5:147 5:148 5:149 5:138 5:1 7 8:1 1 14:1 Området är obebyggt med en sammanlagd areal om ca m 2 och ligger centralt beläget i Lindholmens tätort i anslutning till Roslagsbanans station, väster om järnvägen och nordost om Humlevägen. Enligt gällande Översiktplan för Vallentuna kommun (ÖP 2001) är området markerat som planerat bostadsområde. Arbete med ny Översiktplan pågår och planeras att antas under början Enligt pågående politiska seminarier om ny Översiktsplan finns önskemål från kommunen om att utöka servicen och kollektivtrafiken i Lindholmens tätort och för att detta skall vara möjligt krävs att den framtida 15 (30)

16 bebyggelsen förtätas. Det finns även ett behov av lägenheter för äldre personer i kollektivtrafiknära läge i Lindholmen. Det aktuella området kommer att behövas för flerbostadshus och/eller för utveckling av infrastrukturen i anslutning till Lindholmens station. Den exakta användningen kommer att avgöras vid kommande detaljplanearbete. Vallentuna kommun äger fastigheterna Lindholmen 5:45 och 5:69 och kan genom förköp av ovan beskrivna område säkerställa att ett större markområde kommer att användas till tätare bebyggelse än friliggande villor. En kommun har rätt att förköpa en fastighet, som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning enligt 1 Förköpslagen. Samhällbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar förköpa fastigheterna Lindholmen 5:164 och del av Lindholmen 5:3 med stöd av 1 1p. Förköpslagen. 16 (30)

17 Brottby 4:4, Hammarvägen 4, Förhandsbesked angående nybyggnad av gäststuga AU 214 Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms inte innebära en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som är tillåtligt enligt 8 kap 11 sjätte stycket plan- och bygglagen. Bygglov kan därför inte lämnas. Sökande Susanne Miszewski, Brottby Torg Hammarvägen 4, BROTTBY. Ansökan Ansökan inkom och avser förhandsförfrågan angående uppförande av gäststuga med ca 35 m 2 byggnadsarea. Planer med mera För fastigheten gäller detaljplan, D Enligt planen är fastigheten avsedd endast för småindustri. Tillåten byggnadsarea är 50% av tomtytan, dvs 1782 m 2. På fastigheten som har arealen m 2, finns en verkstadslokal med 132 m 2 byggnadsarea i ett plan med oinredd vind samt ett enbostadshus med 113 m 2 byggnadsarea och 174 kvm bruttoarea. Remissyttranden är inte utsänt på remiss Yttranden från sakägare är inte utsänt till berörda grannar. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Byggnadsnämnden har 1988 beslutat att lämna bygglov dels för en industribyggnad och dels för ett bostadshus för tillsyn och bevakning. Enligt gällande detaljplan är fastigheten avsedd endast för småindustri. Till småindustri brukar i detaljplanhänseende räknas industrier som till sin art inte är störande för omgivningen. Inom dessa områden kan medges bostäder för tillsyn och bevakning, typ vaktmästarbostad. 17 (30)

18 Enligt 8 kap 11 sjätte stycket PBL får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikesler från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte. I dessa fall ska en samlad bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare godtagits. Ytterligare bostäder, även mindre, bedöms som olämpliga och i strid med planens intentioner. Handlingar i ärendet 1. Situationsplan 2. Ansökan 3. Plan.- och fasadritingar 18 (30)

19 Bällsta 2:648, Runristarvägen 32, Nybyggnad av garage samt rivning av befintligt garage AU 215 Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar medge avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen och bevilja bygglov samt att lämna rivningslov. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Den åtgärd för vilket bygglov sökts bedöms i detta fall inte utgöra ett större undantag från gällande detaljplan än att bygglov bör medges. Sökande Glenn Larsson, Runristarvägen 32, Vallentuna. Ansökan Ansökan inkom och avser uppförande av ett garage med 43 m 2 byggnads- och bruttoarea samt rivning av befintligt garage. På fastigheten som har arealen 977 m 2, finns ett enbostadshus samt ett äldre garage som ska rivas. Planer med mera För området gäller detaljplan B Tomtplats får bebyggas med en bostadsbyggnad samt ett uthus där byggnadsnämnden prövar detta nödvändigt dock ytan ej överstigande 30 m 2. Yttranden från sakägare Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig och har inte erinrat mot åtgärden. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Åtgärden strider mot detaljplanen avssende att tillåten byggnadsarea för uthus överskrids med 13 m 2 samt att garaget placeras endast 1 meter från gräns mot grannfastighet. Enligt 8 kap 11 sjätte stycket PBL får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte. I dessa fall ska en samlad bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare godtagits. Inom samma detaljplan har tidigare lämnats lov för garagebyggnader med byggnadsarea mellan m 2 både före PBLs ikraftträdande och efter. 19 (30)

20 Den åtgärd för vilket bygglov sökts bedöms i detta fall inte utgöra ett större undantag från gällande detaljplan än att bygglov bör medges. Handlingar i ärendet 1.Situationsplan 2.Ansökan 3.Plan.- och fasadritingar 20 (30)

21 Kårsta-Ekskogen 1:12, Hackstalund 2, Nybyggnad av enbostadshus AU 216 Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov under förutsättning att godtagbar VA-lösning redovisas. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 12 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 och 3 kap PBL, hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och kommunens översiktsplan. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (m) med instämmande av Ragnar Dahl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sökande Elisabeth Mann, Svansjölidsvägen 3, FJÄRÅS. Ansökan Ansökan inkom och avser uppförande av ett enbostadshus med 134 m 2 byggnadsarea och 209 m 2 bruttoarea. Byggnaden är föreslagen placerad 4,5 meter från tomtgräns mot väg och ca 9 meter från befintlig huvudbyggnad. På fastigheten som har arealen m 2, finns ett enbostadshus i ett våningsplan med källare med ca 95 m 2 byggnadsarea samt ett uthus. Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ytterligare ett enbostadshus inkom redovisades vid arbetsutskottets sammanträde Det befintliga bostadshuset ligger ungefär mitt på tomten vilket kan försvåra en eventuell kommande styckning av fastigheten. Tomterna skulle i så fall bli ca 1150 m 2 vardera vilket inte överensstämmer med översiktsplanens riktlinje om tomtstorlek i glesbygd som är ca 2000 m 2. Om och hur VA-frågan kan lösas påverkar också möjligheten att ha två bostadshus på fastigheten och en eventuell styckning. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade därefter under AU 222 att arbetsutskottet är positivt till en fortsatt prövning av ärendet och återremmitterade ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för fortsatt handläggning. har därefter skickats på remiss och berörda grannar har tillskrivits. 21 (30)

22 Beslut om förhandsbesked har inte fattats utan sökanden har valt att komma in med bygglovansökan direkt. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen: Utanför detaljplanerat område och berörs inte av några riks- eller kommunintressen beträffande kulturminnesvård, naturvård, friluftsliv samt utanför Stockholm-Arlanda flygplats influensområde Remissyttranden Vallentuna Elverk har ingen erinran. Yttrande från myndighetsnämnden för teknik och miljö är inte klart. Yttranden från sakägare Berörda grannar har inget att invända. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande För att åtgärden ska kunna tillstyrkas krävs att fastigheten har en godtagbar va-lösning enligt gällande översiktsplan. Under förutsättning att godtagbar VA-lösning redovisas bedöms åtgärden förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 och 3 kap PBL, hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och kommunens översiktsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag under förutsättning att godtagbar VA-lösning redovisas: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 12 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 och 3 kap PBL, hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och kommunens översiktsplan. Handlingar i ärendet 1. Situationsplan 2. Ansökan 3. Plan.- och fasadritingar 22 (30)

23 Kårstaby 3:1, Förhandsbesked angående nybyggnad av enbostadshus AU 217 Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom den strider mot kraven i 2 och 3 kap PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden strider mot 3 kap 1 och 2 PBL i fråga om den mycket exponerade placeringen i den känsliga kulturmiljön. Sökande Jimmy Andersson, Backavägen 1 B, Vallentuna. Ansökan Ansökan inkom och avser förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus samt styckning kring detta. Den nu föreslagna tomtplatsen ligger ca 50 norr om väg 980, mot gränsen till fastigheten Kårstaby 1:1. Kårstaby 1:1 har här tre ekonomibyggnader i anslutning till vägen. Söder om vägen ligger huvudbyggnaden med ekonomibyggnader till Kårstaby 3:1 angränsande mot Kårsta kyrka. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område men inom område av riksintresse för kulturmiljövården och inom område med helhetsmiljö av kulturhistoriskt intresse i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Den ligger dessutom inom förornandeområdet kring Kårsta medeltida kyrka som inte utan Länsstyrelsens medgivande får bebyggas. Remissyttranden är inte sänt på remiss Yttranden från sakägare är inte utsänt till berörda grannar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Enligt riktlinjer i gällande översiktsplan från 2001 kan i glesbygd viss spridd nybebyggelse prövas som smärre komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse och med god anpassning till befintlig bebyggelsemiljö och till landskapet. Postivt förhandsbesked har lämnats 2007 av nämnden för uppförande av ett enbostadshus inom annan del av fastigheten ca 300 meter västerut. 23 (30)

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 2008-10-14

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 2008-10-14 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Måndagen den 22 maj 2006, kl 19.00. Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Jens Jonathan Larnehed (m) Roland Ahl (s) Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 195, 196 omedelbar justering

Jens Jonathan Larnehed (m) Roland Ahl (s) Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 195, 196 omedelbar justering Samhällsbyggnadsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 19.00 20.00 Elwe

Läs mer

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna arbetsutskott 17 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 17 oktober

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004 Kulturnämnden 27 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2004 kl 19.00 Kallade tjänstemän Heidi Viman, kultursekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Käppalaförbundet, S:a Kungsvägen 315, Lidingö torsdagen den 30 oktober 2008 kl Jan-Erik Jansson (c) Åke T Carlestam (mp)

Käppalaförbundet, S:a Kungsvägen 315, Lidingö torsdagen den 30 oktober 2008 kl Jan-Erik Jansson (c) Åke T Carlestam (mp) Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-10-30 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Käppalaförbundet, S:a Kungsvägen 315, Lidingö

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2006 Samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 november 2006 kl. 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 7 oktober 2003

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 7 oktober 2003 Kulturnämnden 7 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet. Kommunalhuset, 2 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 7 oktober 2003 kl 19.00 Kallade tjänstemän Isa Lindqvist, kommunantikvarie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 80-86

Sammanträdesprotokoll 80-86 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2016-09-27 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 80-86 Sammanträdesdatum 27 september 2016 Plats och tid Stadshuset, A 587, kl 08:30 10:30 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 2009-10-13

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 2009-10-13 Samhällsbyggnadsnämnden 2009-10-13 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl. 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna kl 19.00 19.35 ande Ersättare Övriga närvarande Erika NordelI (C) ordförande, Eva Thorin (M), Anders Idermark

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare Nämnd Samhällsbyggnadsnämndens ordförandemöte Sid 1-12 Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag Måndagen den 8 juli 2013 Tid och plats Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-04-28. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 55, 56 omedelbar justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-04-28. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 55, 56 omedelbar justering Samhällsbyggnadsnämnden 2009-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-10 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Torsdagen den 10 december 2009 kl. 18.00 Obs! Dag och Klockslag Kallade tjänstemän Olle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-16 B 2015-002079 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport Förslag till beslut Ansökan avslås med

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl 19.00 20.10 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 28 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 28 september 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 28 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 28 september 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer