Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 30 september 2008 kl Elwe Nilsson (m) ordförande Ragnar Dahl (fp) ersättare för Ove Ekström (c) vice ordförande Ove Larsson (s) Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Kristina Gewers, chef för Plan- och exploatering Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Lennart Tillborg, chef TunaFastigheter Bertil Sjögrund, projektledare väg Marita Eriksson, bygglovhandläggare/samordnare Marita Widehagen, bygglovarkitekt Ove Larsson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer Ordförande Elwe Nilsson Justerande Ove Larsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 30 september 2008 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (30)

2 Innehållsförteckning: Information om vägprojekt...3 Ramavtal husbyggnadsprojekteringstjänster. Förslag till upphandling...4 Upphandling av eldningsolja...5 Förslag till gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna...6 Tertialuppföljning nr 2 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö...7 Pågående planprojekt, Information...9 Kommunägda fastigheter som föreslås avyttras, Information...10 Remissvar Uppföljning av granskning av exploateringsverksamheten...14 Förköp av Lindholmen 5:164 och del av 5: Brottby 4:4, Hammarvägen 4, Förhandsbesked angående nybyggnad av gäststuga...17 Bällsta 2:648, Runristarvägen 32, Nybyggnad av garage samt rivning av befintligt garage...19 Kårsta-Ekskogen 1:12, Hackstalund 2, Nybyggnad av enbostadshus...21 Kårstaby 3:1, Förhandsbesked angående nybyggnad av enbostadshus...23 Stora Mällösa 4:6, Nybyggnad av enbostadshus...25 Vallentuna-Rickeby 1:364, Åsvägen 30, Nybyggnad av förråd musikstudio...27 Vallentuna-Mörby 1:122, Fabriksvägen 9, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri...29 Sid 2 (30)

3 Information om vägprojekt AU 205 Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Projektledare väg Bertil Sjögrund informerar om projektet Smidesvägen Åby gata. 3 (30)

4 Ramavtal husbyggnadsprojekteringstjänster. Förslag till upphandling AU 206 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tilldela ramavtal för husbyggnadsprojekteringstjänster inom områdena El inkl data, tele och larm, VVS inkl energi och Styr och Övervakning (SoÖ), samt Installationssamordning enligt följande: - ramavtal för El inkl data, tele och larm tilldelas anbudsgivare nr 1 - ramavtal för VVS inkl energi och SoÖ tilldelas anbudsgivare nr 1 - ramavtal för Installationssamordning tilldelas anbudsgivare nr 2 Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal för husbyggnadsprojekteringstjänster inom områdena Statik (Byggnadskonstruktion), El inkl data, tele och larm, VVS inkl energi och SoÖ, samt Installationssamordning. Vid anbudstidens utgång 1 september hade anbud inkommit enligt följande: - 3 anbud avseende El inkl data, tele och larm - 1 anbud avseende VVS inkl energi och SoÖ - 3 anbud avseende Installationssamordning och - 0 anbud avseende statik Efter utvärdering konstateras att förmånligaste anbud inom respektive disiplin är enligt sammhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tilldelning ovan. Eventuellt kommer förnyad infordran av anbud ske för området Statik (Byggnadskonstruktioner). Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tilldela ramavtal för husbyggnadsprojekterings-tjänster inom områdena El inkl data, tele och larm, VVS inkl energi och SoÖ, samt Installationssamordning enligt följande: - ramavtal för El inkl data, tele och larm tilldelas anbudsgivare nr 1 - ramavtal för VVS inkl energi och SoÖ tilldelas anbudsgivare nr 1 - ramavtal för Installationssamordning tilldelas anbudsgivare nr 2 Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse daterad Dokumentation av utvärdering, 3 st, daterade (30)

5 Upphandling av eldningsolja AU 207 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphandla anbudsgivare nr 1 för leverans av eldningsolja under perioden Samhällsbyggnadsförvaltningen har via Kommentus Gruppen AB begärt in anbud avseende leveranser av eldningsolja till Vallentuna kommuns fastigheter och anläggningar. Årsbehovet uppgår till cirka 200 m3. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphandla anbudsgivare nr 1 för leverans av eldningsolja under perioden Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse, daterad Anbudsutvärdering enligt bilaga 1 5 (30)

6 Förslag till gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna AU 208 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna förslag till gemensam avfallsplan för SÖRAB-regionen med dess bilagor till kommunfullmäktige för antagande. Ny avfallsplan behöver fastställas. SÖRAB-kommunerna har gemensamt tagit fram ett förlag till en ny avfallsplan. Avfallsplanen sätter upp mål för avfallshanteringen till år 2020 samt delmål till år Samhällbyggnadsnämnden beslutade , 80 att förslaget till gemensam avfallsplan för SÖRAB-regionen skulle ställas ut enligt miljöbalkens bestämmelser. Ett omfattande utställningsarbete har genomförts. Det slutliga förslaget till avfallsplanen har nu omarbetats och ska fastställas av kommunfullmäktige. Det nya avfallsplanen beräknas kunna träda i kraft den 1 januari Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna förslag till gemensam avfallsplan för SÖRAB-regionen med dess bilagor till kommunfullmäktige för antagande. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse, daterad Utställningsredogörelse, daterad Förslag till gemensam avfallsplan (redovisas vid AU:s sammanträde den 30 september 2008). 6 (30)

7 Tertialuppföljning nr 2 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö AU 209 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden godkänner för sina verksamheter förvaltningens tertialuppföljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter åtta månader av verksamhetsåret. I prognosen har hänsyn tagits till överskottet från år Resultatprognos för året: I den samlade prognosen för samhällsbyggnadsnämnden exklusive resultatenheter, (+ 800 tkr) och myndighetsnämnden för teknik och miljö (-100 tkr) beräknas verksamheterna ge ett överskott på cirka 700 tkr. Från 2007 ombudgeterades 1061 tkr som i budget 2008 har reserverats för att klara kommande besparingskrav. I årets resultatprognos tas delar av överskott i anspråk för att bland annat täcka ökade kostnader för väghållning och parkåtgärder Resulatprognos för året för resultatenheterna: Resultatprognosen för TunaFastigheter visar på ett underskott på tkr mot budget. Från 2007 har ombudgeterat 739 tkr. Kostnaderna för el beräknas öka med cirka tkr, på grund av kraftigt höjda elpriser. Priset per kwh har från mars till augusti höjts med drygt 50 %. Kostnaderna för försäkringsskador och utökad bevakning på grund av återkommande bränder under första halvåret uppgår till 500 tkr utöver budgeterade medel. Personalkostnaderna och kostnaderna för skötsel och tillsyn har dock minskat bland annat på grund av vakanser. Underhållskostnaderna, liksom byggkostnaderna i allmänhet, ligger på en fortsatt hög nivå. Vissa underhållsarbeten har senarelagts för att minska det prognostiserade underskottet för året. Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget. Det ombudgeterade överskottet från 2007 beräknas att kunna föras över till år 2009 (396 tkr). Ny avfallstaxa gäller från januari Kostnaderna för behandling har ökat medan kostnaderna för avfallsinsamlingen har minskat efter entreprenörsbytet förra året. Medel avsatta för kompensation vid höjda elpriser Medel finns reserverade centralt för att kompensera för höjda elpriser. Prisläget var oklart vid den tidpunkt som budget för 2008 fastställdes. Elpriserna per kwh har ökat kraftigt under året och vid bokslutet för året beräknas kompensation utgå för höjningen. Beräknad 7 (30)

8 kompensation för höjda elpriser för vägbelysning beräknas till 500 tkr. TuFa beräknas komma att kompenseras för en huvuddel av de ökade elpriserna. Prognostiserat resultat i tkr mot budget: Nuvarande budget SBN, MTM exkl. resultatenheter TunaFastigheter Efter kompensation för höjt elpris Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden godkänner för sina verksamheter förvaltningens tertialuppföljning. Handlingar i ärendet 1.Tjänsteskrivelse daterad Bilagor: 2.Sid 1-7Uppföljning av mål och uppdrag, SBN 3.Sid 8 Styrkort, sammanställning av bilaga Sid 9-13 Styrkort per verksamhet 5.Sid 14 Personalredovisning 6.Sid 15-17Uppföljning av driftekonomi per verksamhet 7.Sid 18-19Investeringsbeskrivning 8.Sid 20 Investeringsredovisning 9.Sid Uppföljning av mål och uppdrag, MTM 10 Sid Styrkort och uppföljning av ekonomin MTM 11. Sid 26Prognos graddagskorrigerad värmeförbrukning 12.Sid 27Prognos verklig värmeförbrukning 8 (30)

9 Pågående planprojekt, Information AU 210 Syst f plan Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Samhällsbyggnadsnämnden har givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att löpande informera om pågående planuppdrag. Pågående planuppdrag framgår av bifogad lista. Planuppdragen är förtecknade i den ordning som förvaltningen bedömer att detaljplanerna kan komma att bli antagna. Sedan den förra planinformationen har detaljplanen för Lindholmsvägen Smidesvägen vunnit laga kraft. Vidare har detaljplanen för Åby park, som genomfördes med enkelt planförfarande, vunnit laga kraft. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Handlingar i ärendet 1. Schema över pågående planärenden 9 (30)

10 Kommunägda fastigheter som föreslås avyttras, Information AU 211 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2008 att samhällsbyggnadsnämnden skulle genomföra ett antal försäljningar av kommunala fastigheter. Försäljningen skulle ske i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens kommentarer till inkomna yttranden från övriga förvaltningar under beredningen av ärendet och till aktuellt marknadspris. Samhällsbyggnadsnämndens kommentarer framgår av SBN:s protokoll från den 8 februari 2005, 5. Objekt och uppföljning Angarns-Lundby 1:12 Beskrivning från 2004: Sockenstuga i Angarn strax söder om Angarns kyrka. Hyresgäst fick 2003 erbjudande om köp och ett förslag till köpeavtal. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Vid en försäljning kommer upplysning om det kulturhistoriska värdet av byggnaden och förordnandeområdet att lämnas till köparen. Vad har hänt?: Hyresgästen är uppsagd till 30 juni Efter det att flyttning har skett ska möjligheten att ordna vatten och avlopp för fastigheten prövas. Byggnad på Frösunda Prästgård 2:1 Beskrivning från 2004: Frösundagården ägs av kommunen och marken av kyrkan. På övervåningen finns en bostadshyresgäst och lokalen på bottenvåningen hyrs ut av fritidsförvaltningen. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Den enda tänkbara köparen till Frösundagården är kyrkan och köpet kommer att villkoras av att uthyrningsverksamhet av samlingslokalen kan fortsätta. Vad har hänt?: Kyrkan har inte visat intresse av att köpa byggnaden. Inga samtal om försäljning pågår. Backa 1:4 (Kårsta Livs) Beskrivning från 2004: ICA-affären i Kårsta köptes av kommunen 1983 för att möjliggöra fortsatt dagligvaruhandel i Kårsta. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: I bilaga till hyresavtal, som tecknats , med nuvarande hyresgäst, har överenskommelse träffats om att under 2004 uppta förhandlingar om 10 (30)

11 överlåtelse av fastigheten i första hand till den tillträdande hyresgästen. Vad har hänt?: Fastigheten är såld. Backa 1:9 (Kårsta stationshus) Beskrivning från 2004: Kårsta stationshus köptes av kommunen 1972 från SJ för att bl.a. tillförsäkra posten en lokal i bottenvåningen. På övervåningen finns en lägenhet om tre r.o.k. uthyrd som bostad. En kiosk på fastigheten ägs av en privatperson. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Lokalen på bottenvåningen har inte varit uthyrd under 2004, varför fastigheten detta år bedöms generera ett driftsunderskott med ca kronor. Det är angeläget att finna en verksamhet som klarar nödvändig internhyra för att fastigheten inte fortsatt skall gå med underskott. Vad har hänt?: Kiosken är riven och marken iordningställd. En ny hyresgäst finns till lokalen på bottenvåningen från och med 1 juli 2008 (kontor och hygienlokal). Sannolikt finns inget driftsunderskott längre. Slumsta 1:43 Beskrivning från 2004: Radhus med adress Krokusvägen 20 i Lindholmen som förvärvades av kommunen för att användas till daghem. Fastigheten är uthyrd till bostad. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Fastigheten bör säljas under Vad har hänt?: Hyresgästen var inte villig att köpa vid kontakt under Inga vidare diskussioner har förts. Ca 4 ha av Björkby 1:1 (jordbruksmark) Beskrivning från 2004: Jordbruksfastighet med en areal om ca 20 ha centralt mellan Väsbyvägen och Björkby-Kyrkvikens naturreservat. Påverkas av planerna för en ny begravningsplants. Förhandlingar har förts med ägarna till Björkby 1:2 om köp av ca 4 ha betes- och åkermark. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Varken naturreservatet eller planerna för ny begravningsplats berörs av de förhandlingar om markförsäljning som förts under Vad har hänt?: Försäljning till ägarna av Björkby 1:2 har genomförts. Del av Vallentuna-Veda 1:1, Vedalund Beskrivning från 2004: Nuvarande hyresgäst medverkade till en omfattande renovering och tillbyggnad av befintligt torp under (30)

12 1994. En försäljning förutsätter att byggnad med tillhörande tomtplats avstyckas från stamfastigheten. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Hyresgästen är intresserad av att köpa sin bostad efter att avstyckning och värdering utförts. Ansökan om avstyckning kommer att lämnas till lantmäteriet. Vad har hänt?: Fastigheten Vallentuna-Veda 1:7 är avstyckad och såld till tidigare hyresgäst. Vallentuna-Veda 4:1, 5:1, 6:1 m. fl. fastigheter Beskrivning: Avstyckade tomter från Vallentuna-Veda 1:1 (år 1942) intill och väster om Lindholmsvägen. Många fornminne för att byggrätt inte kan påräknas. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Samhällsbyggnadsförvaltningen avser utreda möjligheterna till fastighetsreglering av dessa tomter till närliggande fastighet. Vad har hänt?: Förhandling om försäljning till med ägaren av Molnby 3:1 pågår. Del av Brottby 4:1 (jordbruksmark) Beskrivning från 2004: Jordbruksfastighet om ca 96 ha som förvärvats av dåvarande Össeby kommun inför planerna att Össebystad på 1960-talet. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Kulturnämnden föreslår i sitt yttrande att kyrkoruinen undantas från en försäljning av del av Brottby 4:1 (jordbruksmark). I de förhandlingar som pågår mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kyrkan diskuteras möjligheten att överföra kyrkoruinen till kyrkan. Vad har hänt?: Åker- och betesmark samt ekonomibyggnader har sålts till ägaren av Brottby 4:3 (ca 40 ha). Kyrkoruinen har avstyckats till en egen fastighet, kommunen är fortfarande ägare. Diskussion om försäljning av skogsmarken till Stockholms stift pågår. Lilla Garn 4:1. Beskrivning från 2004: Fastigheten förvärvades av dåvarande Össeby kommun och har använts som kommunalhus. Fastigheten utökades 1979 med 3000 kvm från kyrkan för att användas som lägerskola. Bottenvåningen har efter 1980 använts som lägerskola och på övervåningen finns ett skolmuseum och en lärarbostad. Össeby-Garns pastorat har framfört önskemål om att få köpa fastigheten. 12 (30)

13 SBN:s kommentar till inkomna yttranden: I pågående förhandlingar med kyrkan om Lilla Garn 4:1 har förutsatts att både skolmuseet och förskolan behålls i minst tio år från tillträdesdagen. Vad har hänt?: Fastigheten har sålts till Össeby församling. Del av Sundby 2:2, Röda torpet Beskrivning från 2004: Det s.k. röda torpet med adress Sundbyvägen 7 i Brottby är uthyrt sedan 1995 som fritidshus. Hyresgästen håller huset i gott skick. Väg- och parkmark som tillhör fastigheten måste avskiljas genom en fastighetsreglering innan fastigheten kan säljas. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Fastigheten föreslås i första hand erbjudas för försäljning till nuvarande hyresgäst. Vad har hänt?: Hyresgästen var inte intresserad av en försäljning Hyresgästen har nyligen avlidit. Sambo till hyresgästen vill överta hyresavtalet. Möjlighet till försäljning ska först undersökas. Del av Sundby 4:2, Sundbyberg Beskrivning från 2004: Fastigheten är uthyrd som fritidshus (40 kvm). SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Fastigheten föreslås i första hand erbjudas för försäljning till nuvarande hyresgäst. Vad har hänt?: Inga samtal om försäljning pågår. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 13 (30)

14 Remissvar Uppföljning av granskning av exploateringsverksamheten AU 212 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna detta som sitt svar till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända det som sitt svar till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade vidare att återkomma beträffande revisorernas rekommendation om principer vid försäljningar liknande den till Olhamra 1:14. Kommunens revisorer uppdrog åt Komrev inom Öhrlings PricewterhouseCoopers att granska exploateringsverksamheten i Vallentuna kommun år De redovisade sin granskning i en revisionsrapport i februari 2006 som samhällsbyggnadsnämnden i mars 2006 yttrade sig över. Revisorerna beslutade därefter att göra en uppföljning av granskningen samt att denna även skulle omfatta en fördjupad granskning av styrningen av exploateringsverksamheten, med tonvikt på beslutsprocessen vid markförsäljningar. I rapporten har revisorerna ett särskilt avsnitt rörande en fastighetsreglering av del av Olhamra 1:14. Som grund för priset ligger en oberoende expertvärdering och revisorerna har inga erinringar mot nämndens beslut. Däremot konstaterar revisorerna att värderingsexperten har angivit två värden. Det ena är marknadsvärdet på den mark som reglerades, det andra värdet är ett teoretiskt resonemang, delvis felaktigt, om en värdeökning vid tillskottet av den nya marken. Värderingsmannen tyckte att kommunen skulle ta ut hela den eventuella, framtida värdeökningen som sitt pris. Utifrån de skrivningarna rekommenderade revisorerna att kommunen beslutar om vilka principer som bör gälla vid fastighetsförsäljningar av det här slaget där det endast finns en köpare. Principerna för hur sådan här mark, vid sådana här regleringar, skall värderas har tidigare diskuterats och beslutats av samhällsbyggnadsnämnden. Principen har inte bara diskuterats i samhällsbyggnadsnämnden utan även förankrats genom samtal med alla politiska gruppledarna i kommunstyrelsen. Det har dock inte protokollförts förrän i samband med detta ärende. Principen som gäller framgår av 139 i samhällsbyggnadsnämndens protokoll från den 21 augusti Principen som är fastlagd är att vid sådana här markregleringar skall den grundläggande principen vara att priset skall vara marknadsvärdet för marken och att ingen hänsyn skall tas till eventuella framtida, fiktiva, teoretiska värdeökningar. 14 (30)

15 Förköp av Lindholmen 5:164 och del av 5:3 AU 213 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar förköpa fastigheterna Lindholmen 5:164 och del av Lindholmen 5:3 med stöd av 1 1p. Förköpslagen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en förköpsanmälan gällande en försäljning av fastigheterna Lindholmen 5:164 och del av 5:3 se bild nedan. Fastigheterna skall säljas för kronor (374 kr/m 2 ) och tillträde kommer att ske inom tio dagar efter det att skriftlig beslut har meddelats om att förköp av fastigheterna inte kommer att ske. 5:78 5:83 SLUMSTA 13:1 13:2 1:44 1:45 1:46 1:47 1:48 1:49 1:50 1:51 1:52 5:65 5:40 1:58 1:59 1:60 1:61 1:62 1:63 1:64 13:4 1:42 1 SLUMSTA 5:69 5:3 1 9:1 5:64 5:143 1:86 1:70 1:87 SLUMSTA 1:69 1:88 1:68 1:891:67 1:90 1:66 1:91 1:65 5:146 5:45 5:164 5:3 2 9:3 9:4 9:2 5:1 1 5:49 5:137 16:19 5:147 5:148 5:149 5:138 5:1 7 8:1 1 14:1 Området är obebyggt med en sammanlagd areal om ca m 2 och ligger centralt beläget i Lindholmens tätort i anslutning till Roslagsbanans station, väster om järnvägen och nordost om Humlevägen. Enligt gällande Översiktplan för Vallentuna kommun (ÖP 2001) är området markerat som planerat bostadsområde. Arbete med ny Översiktplan pågår och planeras att antas under början Enligt pågående politiska seminarier om ny Översiktsplan finns önskemål från kommunen om att utöka servicen och kollektivtrafiken i Lindholmens tätort och för att detta skall vara möjligt krävs att den framtida 15 (30)

16 bebyggelsen förtätas. Det finns även ett behov av lägenheter för äldre personer i kollektivtrafiknära läge i Lindholmen. Det aktuella området kommer att behövas för flerbostadshus och/eller för utveckling av infrastrukturen i anslutning till Lindholmens station. Den exakta användningen kommer att avgöras vid kommande detaljplanearbete. Vallentuna kommun äger fastigheterna Lindholmen 5:45 och 5:69 och kan genom förköp av ovan beskrivna område säkerställa att ett större markområde kommer att användas till tätare bebyggelse än friliggande villor. En kommun har rätt att förköpa en fastighet, som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning enligt 1 Förköpslagen. Samhällbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar förköpa fastigheterna Lindholmen 5:164 och del av Lindholmen 5:3 med stöd av 1 1p. Förköpslagen. 16 (30)

17 Brottby 4:4, Hammarvägen 4, Förhandsbesked angående nybyggnad av gäststuga AU 214 Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms inte innebära en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som är tillåtligt enligt 8 kap 11 sjätte stycket plan- och bygglagen. Bygglov kan därför inte lämnas. Sökande Susanne Miszewski, Brottby Torg Hammarvägen 4, BROTTBY. Ansökan Ansökan inkom och avser förhandsförfrågan angående uppförande av gäststuga med ca 35 m 2 byggnadsarea. Planer med mera För fastigheten gäller detaljplan, D Enligt planen är fastigheten avsedd endast för småindustri. Tillåten byggnadsarea är 50% av tomtytan, dvs 1782 m 2. På fastigheten som har arealen m 2, finns en verkstadslokal med 132 m 2 byggnadsarea i ett plan med oinredd vind samt ett enbostadshus med 113 m 2 byggnadsarea och 174 kvm bruttoarea. Remissyttranden är inte utsänt på remiss Yttranden från sakägare är inte utsänt till berörda grannar. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Byggnadsnämnden har 1988 beslutat att lämna bygglov dels för en industribyggnad och dels för ett bostadshus för tillsyn och bevakning. Enligt gällande detaljplan är fastigheten avsedd endast för småindustri. Till småindustri brukar i detaljplanhänseende räknas industrier som till sin art inte är störande för omgivningen. Inom dessa områden kan medges bostäder för tillsyn och bevakning, typ vaktmästarbostad. 17 (30)

18 Enligt 8 kap 11 sjätte stycket PBL får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikesler från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte. I dessa fall ska en samlad bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare godtagits. Ytterligare bostäder, även mindre, bedöms som olämpliga och i strid med planens intentioner. Handlingar i ärendet 1. Situationsplan 2. Ansökan 3. Plan.- och fasadritingar 18 (30)

19 Bällsta 2:648, Runristarvägen 32, Nybyggnad av garage samt rivning av befintligt garage AU 215 Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar medge avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen och bevilja bygglov samt att lämna rivningslov. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Den åtgärd för vilket bygglov sökts bedöms i detta fall inte utgöra ett större undantag från gällande detaljplan än att bygglov bör medges. Sökande Glenn Larsson, Runristarvägen 32, Vallentuna. Ansökan Ansökan inkom och avser uppförande av ett garage med 43 m 2 byggnads- och bruttoarea samt rivning av befintligt garage. På fastigheten som har arealen 977 m 2, finns ett enbostadshus samt ett äldre garage som ska rivas. Planer med mera För området gäller detaljplan B Tomtplats får bebyggas med en bostadsbyggnad samt ett uthus där byggnadsnämnden prövar detta nödvändigt dock ytan ej överstigande 30 m 2. Yttranden från sakägare Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig och har inte erinrat mot åtgärden. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Åtgärden strider mot detaljplanen avssende att tillåten byggnadsarea för uthus överskrids med 13 m 2 samt att garaget placeras endast 1 meter från gräns mot grannfastighet. Enligt 8 kap 11 sjätte stycket PBL får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte. I dessa fall ska en samlad bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare godtagits. Inom samma detaljplan har tidigare lämnats lov för garagebyggnader med byggnadsarea mellan m 2 både före PBLs ikraftträdande och efter. 19 (30)

20 Den åtgärd för vilket bygglov sökts bedöms i detta fall inte utgöra ett större undantag från gällande detaljplan än att bygglov bör medges. Handlingar i ärendet 1.Situationsplan 2.Ansökan 3.Plan.- och fasadritingar 20 (30)

21 Kårsta-Ekskogen 1:12, Hackstalund 2, Nybyggnad av enbostadshus AU 216 Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov under förutsättning att godtagbar VA-lösning redovisas. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 12 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 och 3 kap PBL, hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och kommunens översiktsplan. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (m) med instämmande av Ragnar Dahl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sökande Elisabeth Mann, Svansjölidsvägen 3, FJÄRÅS. Ansökan Ansökan inkom och avser uppförande av ett enbostadshus med 134 m 2 byggnadsarea och 209 m 2 bruttoarea. Byggnaden är föreslagen placerad 4,5 meter från tomtgräns mot väg och ca 9 meter från befintlig huvudbyggnad. På fastigheten som har arealen m 2, finns ett enbostadshus i ett våningsplan med källare med ca 95 m 2 byggnadsarea samt ett uthus. Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ytterligare ett enbostadshus inkom redovisades vid arbetsutskottets sammanträde Det befintliga bostadshuset ligger ungefär mitt på tomten vilket kan försvåra en eventuell kommande styckning av fastigheten. Tomterna skulle i så fall bli ca 1150 m 2 vardera vilket inte överensstämmer med översiktsplanens riktlinje om tomtstorlek i glesbygd som är ca 2000 m 2. Om och hur VA-frågan kan lösas påverkar också möjligheten att ha två bostadshus på fastigheten och en eventuell styckning. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade därefter under AU 222 att arbetsutskottet är positivt till en fortsatt prövning av ärendet och återremmitterade ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för fortsatt handläggning. har därefter skickats på remiss och berörda grannar har tillskrivits. 21 (30)

22 Beslut om förhandsbesked har inte fattats utan sökanden har valt att komma in med bygglovansökan direkt. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen: Utanför detaljplanerat område och berörs inte av några riks- eller kommunintressen beträffande kulturminnesvård, naturvård, friluftsliv samt utanför Stockholm-Arlanda flygplats influensområde Remissyttranden Vallentuna Elverk har ingen erinran. Yttrande från myndighetsnämnden för teknik och miljö är inte klart. Yttranden från sakägare Berörda grannar har inget att invända. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande För att åtgärden ska kunna tillstyrkas krävs att fastigheten har en godtagbar va-lösning enligt gällande översiktsplan. Under förutsättning att godtagbar VA-lösning redovisas bedöms åtgärden förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 och 3 kap PBL, hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och kommunens översiktsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag under förutsättning att godtagbar VA-lösning redovisas: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 12 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 och 3 kap PBL, hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och kommunens översiktsplan. Handlingar i ärendet 1. Situationsplan 2. Ansökan 3. Plan.- och fasadritingar 22 (30)

23 Kårstaby 3:1, Förhandsbesked angående nybyggnad av enbostadshus AU 217 Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom den strider mot kraven i 2 och 3 kap PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden strider mot 3 kap 1 och 2 PBL i fråga om den mycket exponerade placeringen i den känsliga kulturmiljön. Sökande Jimmy Andersson, Backavägen 1 B, Vallentuna. Ansökan Ansökan inkom och avser förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus samt styckning kring detta. Den nu föreslagna tomtplatsen ligger ca 50 norr om väg 980, mot gränsen till fastigheten Kårstaby 1:1. Kårstaby 1:1 har här tre ekonomibyggnader i anslutning till vägen. Söder om vägen ligger huvudbyggnaden med ekonomibyggnader till Kårstaby 3:1 angränsande mot Kårsta kyrka. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område men inom område av riksintresse för kulturmiljövården och inom område med helhetsmiljö av kulturhistoriskt intresse i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Den ligger dessutom inom förornandeområdet kring Kårsta medeltida kyrka som inte utan Länsstyrelsens medgivande får bebyggas. Remissyttranden är inte sänt på remiss Yttranden från sakägare är inte utsänt till berörda grannar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Enligt riktlinjer i gällande översiktsplan från 2001 kan i glesbygd viss spridd nybebyggelse prövas som smärre komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse och med god anpassning till befintlig bebyggelsemiljö och till landskapet. Postivt förhandsbesked har lämnats 2007 av nämnden för uppförande av ett enbostadshus inom annan del av fastigheten ca 300 meter västerut. 23 (30)

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40

Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40 Samhällsbyggnadsnämnden 13 juni 2002 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40 Beslutande Bo Ivgren (m) ordförande Lage

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 14 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 30 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 30 augusti 2005, kl. 19.00 Pernilla Järveroth, kommunantikvarie

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2008-08-12

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2008-08-12 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2008-08-12 +Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 12 augusti 2008 kl. 09.00 10.50

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Obs! ändrad tid Tisdagen den 20 december kl 18.00 Borgerliga gruppen börjar kl 17.

Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Obs! ändrad tid Tisdagen den 20 december kl 18.00 Borgerliga gruppen börjar kl 17. Samhällsbyggnadsnämnden 20 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Obs! ändrad tid Tisdagen den 20 december kl 18.00 Borgerliga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 18 maj 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 18 maj 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 18 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 18 maj 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

DOM 2014-09-17 Stockholm

DOM 2014-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2014-09-17 Stockholm Mål nr P 3262-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 2961-13, se

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 10 oktober 2001. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 28 september 2001 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Konferensrum Park Alandia Mariehamn, Åland, fredagen den 28 september 2001 kl 16.00 18.15 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer