Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 30 september 2008 kl Elwe Nilsson (m) ordförande Ragnar Dahl (fp) ersättare för Ove Ekström (c) vice ordförande Ove Larsson (s) Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Kristina Gewers, chef för Plan- och exploatering Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Lennart Tillborg, chef TunaFastigheter Bertil Sjögrund, projektledare väg Marita Eriksson, bygglovhandläggare/samordnare Marita Widehagen, bygglovarkitekt Ove Larsson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer Ordförande Elwe Nilsson Justerande Ove Larsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 30 september 2008 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (30)

2 Innehållsförteckning: Information om vägprojekt...3 Ramavtal husbyggnadsprojekteringstjänster. Förslag till upphandling...4 Upphandling av eldningsolja...5 Förslag till gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna...6 Tertialuppföljning nr 2 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö...7 Pågående planprojekt, Information...9 Kommunägda fastigheter som föreslås avyttras, Information...10 Remissvar Uppföljning av granskning av exploateringsverksamheten...14 Förköp av Lindholmen 5:164 och del av 5: Brottby 4:4, Hammarvägen 4, Förhandsbesked angående nybyggnad av gäststuga...17 Bällsta 2:648, Runristarvägen 32, Nybyggnad av garage samt rivning av befintligt garage...19 Kårsta-Ekskogen 1:12, Hackstalund 2, Nybyggnad av enbostadshus...21 Kårstaby 3:1, Förhandsbesked angående nybyggnad av enbostadshus...23 Stora Mällösa 4:6, Nybyggnad av enbostadshus...25 Vallentuna-Rickeby 1:364, Åsvägen 30, Nybyggnad av förråd musikstudio...27 Vallentuna-Mörby 1:122, Fabriksvägen 9, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri...29 Sid 2 (30)

3 Information om vägprojekt AU 205 Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Projektledare väg Bertil Sjögrund informerar om projektet Smidesvägen Åby gata. 3 (30)

4 Ramavtal husbyggnadsprojekteringstjänster. Förslag till upphandling AU 206 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tilldela ramavtal för husbyggnadsprojekteringstjänster inom områdena El inkl data, tele och larm, VVS inkl energi och Styr och Övervakning (SoÖ), samt Installationssamordning enligt följande: - ramavtal för El inkl data, tele och larm tilldelas anbudsgivare nr 1 - ramavtal för VVS inkl energi och SoÖ tilldelas anbudsgivare nr 1 - ramavtal för Installationssamordning tilldelas anbudsgivare nr 2 Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit upprätta förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal för husbyggnadsprojekteringstjänster inom områdena Statik (Byggnadskonstruktion), El inkl data, tele och larm, VVS inkl energi och SoÖ, samt Installationssamordning. Vid anbudstidens utgång 1 september hade anbud inkommit enligt följande: - 3 anbud avseende El inkl data, tele och larm - 1 anbud avseende VVS inkl energi och SoÖ - 3 anbud avseende Installationssamordning och - 0 anbud avseende statik Efter utvärdering konstateras att förmånligaste anbud inom respektive disiplin är enligt sammhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tilldelning ovan. Eventuellt kommer förnyad infordran av anbud ske för området Statik (Byggnadskonstruktioner). Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tilldela ramavtal för husbyggnadsprojekterings-tjänster inom områdena El inkl data, tele och larm, VVS inkl energi och SoÖ, samt Installationssamordning enligt följande: - ramavtal för El inkl data, tele och larm tilldelas anbudsgivare nr 1 - ramavtal för VVS inkl energi och SoÖ tilldelas anbudsgivare nr 1 - ramavtal för Installationssamordning tilldelas anbudsgivare nr 2 Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse daterad Dokumentation av utvärdering, 3 st, daterade (30)

5 Upphandling av eldningsolja AU 207 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphandla anbudsgivare nr 1 för leverans av eldningsolja under perioden Samhällsbyggnadsförvaltningen har via Kommentus Gruppen AB begärt in anbud avseende leveranser av eldningsolja till Vallentuna kommuns fastigheter och anläggningar. Årsbehovet uppgår till cirka 200 m3. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphandla anbudsgivare nr 1 för leverans av eldningsolja under perioden Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse, daterad Anbudsutvärdering enligt bilaga 1 5 (30)

6 Förslag till gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna AU 208 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna förslag till gemensam avfallsplan för SÖRAB-regionen med dess bilagor till kommunfullmäktige för antagande. Ny avfallsplan behöver fastställas. SÖRAB-kommunerna har gemensamt tagit fram ett förlag till en ny avfallsplan. Avfallsplanen sätter upp mål för avfallshanteringen till år 2020 samt delmål till år Samhällbyggnadsnämnden beslutade , 80 att förslaget till gemensam avfallsplan för SÖRAB-regionen skulle ställas ut enligt miljöbalkens bestämmelser. Ett omfattande utställningsarbete har genomförts. Det slutliga förslaget till avfallsplanen har nu omarbetats och ska fastställas av kommunfullmäktige. Det nya avfallsplanen beräknas kunna träda i kraft den 1 januari Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna förslag till gemensam avfallsplan för SÖRAB-regionen med dess bilagor till kommunfullmäktige för antagande. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse, daterad Utställningsredogörelse, daterad Förslag till gemensam avfallsplan (redovisas vid AU:s sammanträde den 30 september 2008). 6 (30)

7 Tertialuppföljning nr 2 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö AU 209 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden godkänner för sina verksamheter förvaltningens tertialuppföljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter åtta månader av verksamhetsåret. I prognosen har hänsyn tagits till överskottet från år Resultatprognos för året: I den samlade prognosen för samhällsbyggnadsnämnden exklusive resultatenheter, (+ 800 tkr) och myndighetsnämnden för teknik och miljö (-100 tkr) beräknas verksamheterna ge ett överskott på cirka 700 tkr. Från 2007 ombudgeterades 1061 tkr som i budget 2008 har reserverats för att klara kommande besparingskrav. I årets resultatprognos tas delar av överskott i anspråk för att bland annat täcka ökade kostnader för väghållning och parkåtgärder Resulatprognos för året för resultatenheterna: Resultatprognosen för TunaFastigheter visar på ett underskott på tkr mot budget. Från 2007 har ombudgeterat 739 tkr. Kostnaderna för el beräknas öka med cirka tkr, på grund av kraftigt höjda elpriser. Priset per kwh har från mars till augusti höjts med drygt 50 %. Kostnaderna för försäkringsskador och utökad bevakning på grund av återkommande bränder under första halvåret uppgår till 500 tkr utöver budgeterade medel. Personalkostnaderna och kostnaderna för skötsel och tillsyn har dock minskat bland annat på grund av vakanser. Underhållskostnaderna, liksom byggkostnaderna i allmänhet, ligger på en fortsatt hög nivå. Vissa underhållsarbeten har senarelagts för att minska det prognostiserade underskottet för året. Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget. Det ombudgeterade överskottet från 2007 beräknas att kunna föras över till år 2009 (396 tkr). Ny avfallstaxa gäller från januari Kostnaderna för behandling har ökat medan kostnaderna för avfallsinsamlingen har minskat efter entreprenörsbytet förra året. Medel avsatta för kompensation vid höjda elpriser Medel finns reserverade centralt för att kompensera för höjda elpriser. Prisläget var oklart vid den tidpunkt som budget för 2008 fastställdes. Elpriserna per kwh har ökat kraftigt under året och vid bokslutet för året beräknas kompensation utgå för höjningen. Beräknad 7 (30)

8 kompensation för höjda elpriser för vägbelysning beräknas till 500 tkr. TuFa beräknas komma att kompenseras för en huvuddel av de ökade elpriserna. Prognostiserat resultat i tkr mot budget: Nuvarande budget SBN, MTM exkl. resultatenheter TunaFastigheter Efter kompensation för höjt elpris Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden godkänner för sina verksamheter förvaltningens tertialuppföljning. Handlingar i ärendet 1.Tjänsteskrivelse daterad Bilagor: 2.Sid 1-7Uppföljning av mål och uppdrag, SBN 3.Sid 8 Styrkort, sammanställning av bilaga Sid 9-13 Styrkort per verksamhet 5.Sid 14 Personalredovisning 6.Sid 15-17Uppföljning av driftekonomi per verksamhet 7.Sid 18-19Investeringsbeskrivning 8.Sid 20 Investeringsredovisning 9.Sid Uppföljning av mål och uppdrag, MTM 10 Sid Styrkort och uppföljning av ekonomin MTM 11. Sid 26Prognos graddagskorrigerad värmeförbrukning 12.Sid 27Prognos verklig värmeförbrukning 8 (30)

9 Pågående planprojekt, Information AU 210 Syst f plan Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Samhällsbyggnadsnämnden har givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att löpande informera om pågående planuppdrag. Pågående planuppdrag framgår av bifogad lista. Planuppdragen är förtecknade i den ordning som förvaltningen bedömer att detaljplanerna kan komma att bli antagna. Sedan den förra planinformationen har detaljplanen för Lindholmsvägen Smidesvägen vunnit laga kraft. Vidare har detaljplanen för Åby park, som genomfördes med enkelt planförfarande, vunnit laga kraft. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Handlingar i ärendet 1. Schema över pågående planärenden 9 (30)

10 Kommunägda fastigheter som föreslås avyttras, Information AU 211 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2008 att samhällsbyggnadsnämnden skulle genomföra ett antal försäljningar av kommunala fastigheter. Försäljningen skulle ske i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens kommentarer till inkomna yttranden från övriga förvaltningar under beredningen av ärendet och till aktuellt marknadspris. Samhällsbyggnadsnämndens kommentarer framgår av SBN:s protokoll från den 8 februari 2005, 5. Objekt och uppföljning Angarns-Lundby 1:12 Beskrivning från 2004: Sockenstuga i Angarn strax söder om Angarns kyrka. Hyresgäst fick 2003 erbjudande om köp och ett förslag till köpeavtal. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Vid en försäljning kommer upplysning om det kulturhistoriska värdet av byggnaden och förordnandeområdet att lämnas till köparen. Vad har hänt?: Hyresgästen är uppsagd till 30 juni Efter det att flyttning har skett ska möjligheten att ordna vatten och avlopp för fastigheten prövas. Byggnad på Frösunda Prästgård 2:1 Beskrivning från 2004: Frösundagården ägs av kommunen och marken av kyrkan. På övervåningen finns en bostadshyresgäst och lokalen på bottenvåningen hyrs ut av fritidsförvaltningen. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Den enda tänkbara köparen till Frösundagården är kyrkan och köpet kommer att villkoras av att uthyrningsverksamhet av samlingslokalen kan fortsätta. Vad har hänt?: Kyrkan har inte visat intresse av att köpa byggnaden. Inga samtal om försäljning pågår. Backa 1:4 (Kårsta Livs) Beskrivning från 2004: ICA-affären i Kårsta köptes av kommunen 1983 för att möjliggöra fortsatt dagligvaruhandel i Kårsta. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: I bilaga till hyresavtal, som tecknats , med nuvarande hyresgäst, har överenskommelse träffats om att under 2004 uppta förhandlingar om 10 (30)

11 överlåtelse av fastigheten i första hand till den tillträdande hyresgästen. Vad har hänt?: Fastigheten är såld. Backa 1:9 (Kårsta stationshus) Beskrivning från 2004: Kårsta stationshus köptes av kommunen 1972 från SJ för att bl.a. tillförsäkra posten en lokal i bottenvåningen. På övervåningen finns en lägenhet om tre r.o.k. uthyrd som bostad. En kiosk på fastigheten ägs av en privatperson. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Lokalen på bottenvåningen har inte varit uthyrd under 2004, varför fastigheten detta år bedöms generera ett driftsunderskott med ca kronor. Det är angeläget att finna en verksamhet som klarar nödvändig internhyra för att fastigheten inte fortsatt skall gå med underskott. Vad har hänt?: Kiosken är riven och marken iordningställd. En ny hyresgäst finns till lokalen på bottenvåningen från och med 1 juli 2008 (kontor och hygienlokal). Sannolikt finns inget driftsunderskott längre. Slumsta 1:43 Beskrivning från 2004: Radhus med adress Krokusvägen 20 i Lindholmen som förvärvades av kommunen för att användas till daghem. Fastigheten är uthyrd till bostad. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Fastigheten bör säljas under Vad har hänt?: Hyresgästen var inte villig att köpa vid kontakt under Inga vidare diskussioner har förts. Ca 4 ha av Björkby 1:1 (jordbruksmark) Beskrivning från 2004: Jordbruksfastighet med en areal om ca 20 ha centralt mellan Väsbyvägen och Björkby-Kyrkvikens naturreservat. Påverkas av planerna för en ny begravningsplants. Förhandlingar har förts med ägarna till Björkby 1:2 om köp av ca 4 ha betes- och åkermark. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Varken naturreservatet eller planerna för ny begravningsplats berörs av de förhandlingar om markförsäljning som förts under Vad har hänt?: Försäljning till ägarna av Björkby 1:2 har genomförts. Del av Vallentuna-Veda 1:1, Vedalund Beskrivning från 2004: Nuvarande hyresgäst medverkade till en omfattande renovering och tillbyggnad av befintligt torp under (30)

12 1994. En försäljning förutsätter att byggnad med tillhörande tomtplats avstyckas från stamfastigheten. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Hyresgästen är intresserad av att köpa sin bostad efter att avstyckning och värdering utförts. Ansökan om avstyckning kommer att lämnas till lantmäteriet. Vad har hänt?: Fastigheten Vallentuna-Veda 1:7 är avstyckad och såld till tidigare hyresgäst. Vallentuna-Veda 4:1, 5:1, 6:1 m. fl. fastigheter Beskrivning: Avstyckade tomter från Vallentuna-Veda 1:1 (år 1942) intill och väster om Lindholmsvägen. Många fornminne för att byggrätt inte kan påräknas. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Samhällsbyggnadsförvaltningen avser utreda möjligheterna till fastighetsreglering av dessa tomter till närliggande fastighet. Vad har hänt?: Förhandling om försäljning till med ägaren av Molnby 3:1 pågår. Del av Brottby 4:1 (jordbruksmark) Beskrivning från 2004: Jordbruksfastighet om ca 96 ha som förvärvats av dåvarande Össeby kommun inför planerna att Össebystad på 1960-talet. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Kulturnämnden föreslår i sitt yttrande att kyrkoruinen undantas från en försäljning av del av Brottby 4:1 (jordbruksmark). I de förhandlingar som pågår mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kyrkan diskuteras möjligheten att överföra kyrkoruinen till kyrkan. Vad har hänt?: Åker- och betesmark samt ekonomibyggnader har sålts till ägaren av Brottby 4:3 (ca 40 ha). Kyrkoruinen har avstyckats till en egen fastighet, kommunen är fortfarande ägare. Diskussion om försäljning av skogsmarken till Stockholms stift pågår. Lilla Garn 4:1. Beskrivning från 2004: Fastigheten förvärvades av dåvarande Össeby kommun och har använts som kommunalhus. Fastigheten utökades 1979 med 3000 kvm från kyrkan för att användas som lägerskola. Bottenvåningen har efter 1980 använts som lägerskola och på övervåningen finns ett skolmuseum och en lärarbostad. Össeby-Garns pastorat har framfört önskemål om att få köpa fastigheten. 12 (30)

13 SBN:s kommentar till inkomna yttranden: I pågående förhandlingar med kyrkan om Lilla Garn 4:1 har förutsatts att både skolmuseet och förskolan behålls i minst tio år från tillträdesdagen. Vad har hänt?: Fastigheten har sålts till Össeby församling. Del av Sundby 2:2, Röda torpet Beskrivning från 2004: Det s.k. röda torpet med adress Sundbyvägen 7 i Brottby är uthyrt sedan 1995 som fritidshus. Hyresgästen håller huset i gott skick. Väg- och parkmark som tillhör fastigheten måste avskiljas genom en fastighetsreglering innan fastigheten kan säljas. SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Fastigheten föreslås i första hand erbjudas för försäljning till nuvarande hyresgäst. Vad har hänt?: Hyresgästen var inte intresserad av en försäljning Hyresgästen har nyligen avlidit. Sambo till hyresgästen vill överta hyresavtalet. Möjlighet till försäljning ska först undersökas. Del av Sundby 4:2, Sundbyberg Beskrivning från 2004: Fastigheten är uthyrd som fritidshus (40 kvm). SBN:s kommentar till inkomna yttranden: Fastigheten föreslås i första hand erbjudas för försäljning till nuvarande hyresgäst. Vad har hänt?: Inga samtal om försäljning pågår. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 13 (30)

14 Remissvar Uppföljning av granskning av exploateringsverksamheten AU 212 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna detta som sitt svar till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända det som sitt svar till kommunstyrelsen. Nämnden beslutade vidare att återkomma beträffande revisorernas rekommendation om principer vid försäljningar liknande den till Olhamra 1:14. Kommunens revisorer uppdrog åt Komrev inom Öhrlings PricewterhouseCoopers att granska exploateringsverksamheten i Vallentuna kommun år De redovisade sin granskning i en revisionsrapport i februari 2006 som samhällsbyggnadsnämnden i mars 2006 yttrade sig över. Revisorerna beslutade därefter att göra en uppföljning av granskningen samt att denna även skulle omfatta en fördjupad granskning av styrningen av exploateringsverksamheten, med tonvikt på beslutsprocessen vid markförsäljningar. I rapporten har revisorerna ett särskilt avsnitt rörande en fastighetsreglering av del av Olhamra 1:14. Som grund för priset ligger en oberoende expertvärdering och revisorerna har inga erinringar mot nämndens beslut. Däremot konstaterar revisorerna att värderingsexperten har angivit två värden. Det ena är marknadsvärdet på den mark som reglerades, det andra värdet är ett teoretiskt resonemang, delvis felaktigt, om en värdeökning vid tillskottet av den nya marken. Värderingsmannen tyckte att kommunen skulle ta ut hela den eventuella, framtida värdeökningen som sitt pris. Utifrån de skrivningarna rekommenderade revisorerna att kommunen beslutar om vilka principer som bör gälla vid fastighetsförsäljningar av det här slaget där det endast finns en köpare. Principerna för hur sådan här mark, vid sådana här regleringar, skall värderas har tidigare diskuterats och beslutats av samhällsbyggnadsnämnden. Principen har inte bara diskuterats i samhällsbyggnadsnämnden utan även förankrats genom samtal med alla politiska gruppledarna i kommunstyrelsen. Det har dock inte protokollförts förrän i samband med detta ärende. Principen som gäller framgår av 139 i samhällsbyggnadsnämndens protokoll från den 21 augusti Principen som är fastlagd är att vid sådana här markregleringar skall den grundläggande principen vara att priset skall vara marknadsvärdet för marken och att ingen hänsyn skall tas till eventuella framtida, fiktiva, teoretiska värdeökningar. 14 (30)

15 Förköp av Lindholmen 5:164 och del av 5:3 AU 213 Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar förköpa fastigheterna Lindholmen 5:164 och del av Lindholmen 5:3 med stöd av 1 1p. Förköpslagen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en förköpsanmälan gällande en försäljning av fastigheterna Lindholmen 5:164 och del av 5:3 se bild nedan. Fastigheterna skall säljas för kronor (374 kr/m 2 ) och tillträde kommer att ske inom tio dagar efter det att skriftlig beslut har meddelats om att förköp av fastigheterna inte kommer att ske. 5:78 5:83 SLUMSTA 13:1 13:2 1:44 1:45 1:46 1:47 1:48 1:49 1:50 1:51 1:52 5:65 5:40 1:58 1:59 1:60 1:61 1:62 1:63 1:64 13:4 1:42 1 SLUMSTA 5:69 5:3 1 9:1 5:64 5:143 1:86 1:70 1:87 SLUMSTA 1:69 1:88 1:68 1:891:67 1:90 1:66 1:91 1:65 5:146 5:45 5:164 5:3 2 9:3 9:4 9:2 5:1 1 5:49 5:137 16:19 5:147 5:148 5:149 5:138 5:1 7 8:1 1 14:1 Området är obebyggt med en sammanlagd areal om ca m 2 och ligger centralt beläget i Lindholmens tätort i anslutning till Roslagsbanans station, väster om järnvägen och nordost om Humlevägen. Enligt gällande Översiktplan för Vallentuna kommun (ÖP 2001) är området markerat som planerat bostadsområde. Arbete med ny Översiktplan pågår och planeras att antas under början Enligt pågående politiska seminarier om ny Översiktsplan finns önskemål från kommunen om att utöka servicen och kollektivtrafiken i Lindholmens tätort och för att detta skall vara möjligt krävs att den framtida 15 (30)

16 bebyggelsen förtätas. Det finns även ett behov av lägenheter för äldre personer i kollektivtrafiknära läge i Lindholmen. Det aktuella området kommer att behövas för flerbostadshus och/eller för utveckling av infrastrukturen i anslutning till Lindholmens station. Den exakta användningen kommer att avgöras vid kommande detaljplanearbete. Vallentuna kommun äger fastigheterna Lindholmen 5:45 och 5:69 och kan genom förköp av ovan beskrivna område säkerställa att ett större markområde kommer att användas till tätare bebyggelse än friliggande villor. En kommun har rätt att förköpa en fastighet, som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning enligt 1 Förköpslagen. Samhällbyggnadsförvaltningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar förköpa fastigheterna Lindholmen 5:164 och del av Lindholmen 5:3 med stöd av 1 1p. Förköpslagen. 16 (30)

17 Brottby 4:4, Hammarvägen 4, Förhandsbesked angående nybyggnad av gäststuga AU 214 Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov då den strider mot bestämmelserna i detaljplanen. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms inte innebära en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som är tillåtligt enligt 8 kap 11 sjätte stycket plan- och bygglagen. Bygglov kan därför inte lämnas. Sökande Susanne Miszewski, Brottby Torg Hammarvägen 4, BROTTBY. Ansökan Ansökan inkom och avser förhandsförfrågan angående uppförande av gäststuga med ca 35 m 2 byggnadsarea. Planer med mera För fastigheten gäller detaljplan, D Enligt planen är fastigheten avsedd endast för småindustri. Tillåten byggnadsarea är 50% av tomtytan, dvs 1782 m 2. På fastigheten som har arealen m 2, finns en verkstadslokal med 132 m 2 byggnadsarea i ett plan med oinredd vind samt ett enbostadshus med 113 m 2 byggnadsarea och 174 kvm bruttoarea. Remissyttranden är inte utsänt på remiss Yttranden från sakägare är inte utsänt till berörda grannar. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Byggnadsnämnden har 1988 beslutat att lämna bygglov dels för en industribyggnad och dels för ett bostadshus för tillsyn och bevakning. Enligt gällande detaljplan är fastigheten avsedd endast för småindustri. Till småindustri brukar i detaljplanhänseende räknas industrier som till sin art inte är störande för omgivningen. Inom dessa områden kan medges bostäder för tillsyn och bevakning, typ vaktmästarbostad. 17 (30)

18 Enligt 8 kap 11 sjätte stycket PBL får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikesler från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte. I dessa fall ska en samlad bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare godtagits. Ytterligare bostäder, även mindre, bedöms som olämpliga och i strid med planens intentioner. Handlingar i ärendet 1. Situationsplan 2. Ansökan 3. Plan.- och fasadritingar 18 (30)

19 Bällsta 2:648, Runristarvägen 32, Nybyggnad av garage samt rivning av befintligt garage AU 215 Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar medge avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen och bevilja bygglov samt att lämna rivningslov. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Den åtgärd för vilket bygglov sökts bedöms i detta fall inte utgöra ett större undantag från gällande detaljplan än att bygglov bör medges. Sökande Glenn Larsson, Runristarvägen 32, Vallentuna. Ansökan Ansökan inkom och avser uppförande av ett garage med 43 m 2 byggnads- och bruttoarea samt rivning av befintligt garage. På fastigheten som har arealen 977 m 2, finns ett enbostadshus samt ett äldre garage som ska rivas. Planer med mera För området gäller detaljplan B Tomtplats får bebyggas med en bostadsbyggnad samt ett uthus där byggnadsnämnden prövar detta nödvändigt dock ytan ej överstigande 30 m 2. Yttranden från sakägare Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig och har inte erinrat mot åtgärden. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Åtgärden strider mot detaljplanen avssende att tillåten byggnadsarea för uthus överskrids med 13 m 2 samt att garaget placeras endast 1 meter från gräns mot grannfastighet. Enligt 8 kap 11 sjätte stycket PBL får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte. I dessa fall ska en samlad bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare godtagits. Inom samma detaljplan har tidigare lämnats lov för garagebyggnader med byggnadsarea mellan m 2 både före PBLs ikraftträdande och efter. 19 (30)

20 Den åtgärd för vilket bygglov sökts bedöms i detta fall inte utgöra ett större undantag från gällande detaljplan än att bygglov bör medges. Handlingar i ärendet 1.Situationsplan 2.Ansökan 3.Plan.- och fasadritingar 20 (30)

21 Kårsta-Ekskogen 1:12, Hackstalund 2, Nybyggnad av enbostadshus AU 216 Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov under förutsättning att godtagbar VA-lösning redovisas. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 12 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 och 3 kap PBL, hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och kommunens översiktsplan. Yrkanden Ordförande Elwe Nilsson (m) med instämmande av Ragnar Dahl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sökande Elisabeth Mann, Svansjölidsvägen 3, FJÄRÅS. Ansökan Ansökan inkom och avser uppförande av ett enbostadshus med 134 m 2 byggnadsarea och 209 m 2 bruttoarea. Byggnaden är föreslagen placerad 4,5 meter från tomtgräns mot väg och ca 9 meter från befintlig huvudbyggnad. På fastigheten som har arealen m 2, finns ett enbostadshus i ett våningsplan med källare med ca 95 m 2 byggnadsarea samt ett uthus. Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ytterligare ett enbostadshus inkom redovisades vid arbetsutskottets sammanträde Det befintliga bostadshuset ligger ungefär mitt på tomten vilket kan försvåra en eventuell kommande styckning av fastigheten. Tomterna skulle i så fall bli ca 1150 m 2 vardera vilket inte överensstämmer med översiktsplanens riktlinje om tomtstorlek i glesbygd som är ca 2000 m 2. Om och hur VA-frågan kan lösas påverkar också möjligheten att ha två bostadshus på fastigheten och en eventuell styckning. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade därefter under AU 222 att arbetsutskottet är positivt till en fortsatt prövning av ärendet och återremmitterade ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för fortsatt handläggning. har därefter skickats på remiss och berörda grannar har tillskrivits. 21 (30)

22 Beslut om förhandsbesked har inte fattats utan sökanden har valt att komma in med bygglovansökan direkt. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen: Utanför detaljplanerat område och berörs inte av några riks- eller kommunintressen beträffande kulturminnesvård, naturvård, friluftsliv samt utanför Stockholm-Arlanda flygplats influensområde Remissyttranden Vallentuna Elverk har ingen erinran. Yttrande från myndighetsnämnden för teknik och miljö är inte klart. Yttranden från sakägare Berörda grannar har inget att invända. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande För att åtgärden ska kunna tillstyrkas krävs att fastigheten har en godtagbar va-lösning enligt gällande översiktsplan. Under förutsättning att godtagbar VA-lösning redovisas bedöms åtgärden förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 och 3 kap PBL, hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och kommunens översiktsplan. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag under förutsättning att godtagbar VA-lösning redovisas: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 12 plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 och 3 kap PBL, hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och kommunens översiktsplan. Handlingar i ärendet 1. Situationsplan 2. Ansökan 3. Plan.- och fasadritingar 22 (30)

23 Kårstaby 3:1, Förhandsbesked angående nybyggnad av enbostadshus AU 217 Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom den strider mot kraven i 2 och 3 kap PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden strider mot 3 kap 1 och 2 PBL i fråga om den mycket exponerade placeringen i den känsliga kulturmiljön. Sökande Jimmy Andersson, Backavägen 1 B, Vallentuna. Ansökan Ansökan inkom och avser förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus samt styckning kring detta. Den nu föreslagna tomtplatsen ligger ca 50 norr om väg 980, mot gränsen till fastigheten Kårstaby 1:1. Kårstaby 1:1 har här tre ekonomibyggnader i anslutning till vägen. Söder om vägen ligger huvudbyggnaden med ekonomibyggnader till Kårstaby 3:1 angränsande mot Kårsta kyrka. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område men inom område av riksintresse för kulturmiljövården och inom område med helhetsmiljö av kulturhistoriskt intresse i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Den ligger dessutom inom förornandeområdet kring Kårsta medeltida kyrka som inte utan Länsstyrelsens medgivande får bebyggas. Remissyttranden är inte sänt på remiss Yttranden från sakägare är inte utsänt till berörda grannar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Enligt riktlinjer i gällande översiktsplan från 2001 kan i glesbygd viss spridd nybebyggelse prövas som smärre komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse och med god anpassning till befintlig bebyggelsemiljö och till landskapet. Postivt förhandsbesked har lämnats 2007 av nämnden för uppförande av ett enbostadshus inom annan del av fastigheten ca 300 meter västerut. 23 (30)

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.15 ande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (m) Britt-Marie Jörgensen, (s) Leif Sandberg, (m)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde -3, MSN 2015-06-17 08:30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2015-06-17 kl 08.30 i Domsalen -2, MSN 2015-06-17 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Florian Stamm, ordförande, MP JA NEJ JA

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-21 Ärendelista 84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 85 Yttrande över rapport Effektivare

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer