Energibesparingar i Bostadssektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energibesparingar i Bostadssektorn"

Transkript

1 Energibesparingar i Bostadssektorn Ombyggnad av ventilationssystem från F- till FTXutförande i befintligt bostadsområde Bagartorpsprojektet i Solna Redovisning av etapp 1 Ansvarig för projektet och medförfattare till rapporten har varit: Lars Löfstedt, Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Ansvarig för provningarna och författare till rapporten har varit: David Södergren, Tetex Konsulter AB Solna, juni, 2008 Projektnr 2007:9 BeBo Energimyndighetens beställargrupp för effektiva bostadshus 1

2 Förord Avseende det specifika projektet: Inomhusmiljön är det viktigaste inom bostadssektorn. Vi vistas mer än 2/3 av vår tid i våra bostäder och sambandet Energi/Inomhusmiljö måste samstämma för att luftkvaliteten skall bli god och inte påverkas av väder och de boendes beteenden. Den ventilationsprincip som hittills har använts i fastigheten har varit den vanligaste i bostadshus byggda under de senaste 50 åren, men den har så stora brister när det gäller flödeskontroll och komfort att det finns mycket god anledning att byta ut den. Principen karakteriseras av att fläktar suger ut luften från lägenheterna genom frånluftsdon i kök och badrum och det undertryck som då bildas får utgöra drivkraft för insugning av uteluft genom springventiler eller andra öppningar i ytterväggen (klimatskalet). Luften som då kommer in är kall och förorenad av damm, sot, insekter. pollen mm. Luftflödet genom springventilerna påverkas dessutom av vindens tryck mot ytterväggen på så sätt att inflödet ökar på lovartsidan och minskar på läsidan. Om något fönster står på glänt i något rum eller om balkongdörren är öppen så försvinner undertrycket i hela lägenheten och det blir inte någon ventilation alls genom springventilerna i andra rum. Det befintliga systemet har således mycket stora brister vilket har bekräftats av de genomförda mätningarna. Det nya system som nu installeras i den aktuella byggnaden blir ett balanserat system vilket betyder att det gamla frånluftssystemet kompletteras med ett nytt system för tilluft med fläktar som tillför lika mycket uppvärmd och renad uteluft som tidigare kommit in genom springventilerna. Med denna förändring blir det möjligt att både värma och rena tilluften. Av energibesparande skäl planeras att i stor utsträckning utnyttja den värme som finns i frånluften för uppvärmning av tilluften. En sådan lösning betyder mycket stora besparingar. Med roterande (regenerativa) värmeväxlare kan energibehovet för uppvärmning av luft minskas med 85 % vilket avsevärt förbättrar husets driftekonomi och dessutom minskar koldioxidbelastningen. Matos som kan förekomma i frånluft från kök kan orsaka att lukter förs över till andra lägenheter via värmeåtervinningsutrustningen. Detta kommer att förhindras genom att tillsätta små kontrollerade mängder aktivt syre (ozon O 3 ) som bryter ned lukterna i frånluften innan den når värmeåtervinningsrotorn. (Se rapport från PPPolymer. Bilaga 9.) Den nya ventilationsprincipen gör det möjligt att fördela tilluften på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt. Luften tillförs i alla sovrum och i tillräcklig mängd för att hålla en god luftkvalitet. Från sovrummen får luften passera genom springor i överkant eller underkant av dörrar till övriga rum för att slutligen sugas ut genom frånluftsdonen i kök och badrum. Målsättningen har varit att hålla så god luftomsättning att radonhalten alltid ligger långt under gränsvärdet och att koldioxidhalten aldrig kommer över 1000 ppm i något rum under normala boendeförhållanden ppm är det värde som av ASHRAE och CEN TC 156/ WG 7 angetts som tillfredsställande. (Se Scanvac R1. Klassindelade Inneklimatsystem. Riktlinjer och Specifikationer. VVS-tekniska föreningen. Stockholm, 2002). 2

3 Etapp l Sammanfattning För att prova funktionen med det nya systemet har en lägenhet ställts till förfogande och försetts med fördelningskanaler i lämpliga dimensioner. En provisorisk fläkt som tar luft ifrån trapphuset har anslutits till kanalsystemet. Efter kanalmontaget har flödet inreglerats enligt följande kriterier Stora lägenheter. Uteluftsflöde, minst 0,35 l/s,m² Små lägenheter. 7 l/s och sängplats Frånluftsflöde, minst 10 l/s i bad o.15 l/s i kök Lägenheten som disponerats har en golvyta av 80 m² och luftflödet har baserats på 7 l/s och sängplats. Med 5 sovplatser blir totala flödet 35 l/s med ett frånluftsflöde av 12 l/s i badrum och 23 l/s i kök. För att hålla ett svagt undertryck i lägenheten har tilluftsflödet begränsats till 33 l/s. Specifika luftflödet blir 0,43 l/s,m². Fördelningskanalerna är utförda som spirokanaler inbyggda i gips. De är monterade i takvinklar med vertikala avgreningar som går ned till 25 cm över golv. Avgreningarna är utförda av lackerad stålplåt. Med den låga nivån på utsläppen från tilluftskanalerna kan brandspjäll undvikas. Kanalernas dimension har valts så att hastigheten inte överskrider 3 m/s. Av de prov som genomförts har det kunnat konstateras att det blir en god spridning av tilluften i rummen och en tillfredsställande luftkvalitet i alla utrymmen av lägenheten där de boende uppehåller sig under någon längre tid. Med 6-7 l/s,pers. till sovrummen kommer CO 2 -halten under normala förhållanden aldrig att överstiga 1000 ppm. Luften kommer att kännas frisk även för personer som utifrån kommer in i sovrummet på morgonen. Kök och badrum får en god genomströmning av luft. Om luften till badrummet får komma in så att luftströmmen sveper över golvet visar genomförda prov att upptorkningen av vatten även på horisontella ytor blir tillfredsställande snabb om luftflödet inte är lägre än 10 l/s. (Se BFR-rapport R5: 1986). I kök fordras spiskåpor och betydligt större luftflöden för att säkerställa att matoset inte sprids när matberedning med stekpannor och öppna kokkärl förekommer. Den utsugning som nu kommer att gälla, vilken är densamma som hittills gällt, räcker dock väl för att hålla en god luftkvalitet i köket under normala förhållanden. Vardagsrummet genomströmmas av luft i första hand från det intilliggande sovrummet. Vanligen kommer dörren mellan hall och vardagsrum att vara öppen varvid luft även från det andra stora sovrummet kommer vardagsrummet till godo. Luftflödet genom vardagsrummet har kontrollerats med spårgasmätning (Se bilaga7) och genomflödet har varit tillfredsställande oberoende av om dörrar varit öppna eller stängda. Luftkvaliteten har vid flera tillfällen dessutom provats med koldioxidgivare varvid tre till fyra personer med normal aktivitet har uppehållit sig i vardagsrummet (Se bilaga 6). CO 2 -innehållet har inte ökat med mer än ca 500 ppm Detta innebär att luftkvaliteten baserad på koldioxidinnehåll ligger klart under 1000 ppm förutsatt att uteluftens CO 2 -innehåll inte är högre än 400 ppm. Byggnadens täthet har kontrollerats och befunnits oväntat bra för en byggnad som varit med i ca 40 år. Tätheten motsvarar i stort sett dagens krav för nya byggnader. En del tätningar kring fönster och balkongdörrar kan behöva bytas ut för att undvika att kall, ofiltrerad uteluft skall kunna komma direkt in i lägenheten. 3

4 Radonhalten har kontrollerats både före och efter ombyggnaden och ligger i provlägenheten nu långt under det riktvärde på 200 Bq/m³ som Socialstyrelsen meddelat i allmänna råd 2004:6. När ombyggnaden är helt genomförd planeras att kontrollera radonhalten i ett stort antal lägenheter inom byggnaden för att säkerställa att ingen risk för överskridande av detta värde kan förekomma. Som ett sammanfattande slutomdöme kan sägas att ombyggnaden har alla förutsättningar att ge den önskade förbättring av komfort och hygien som varit avsikten med åtgärden. Energibesparingen och därmed reducerad CO 2 -generering, motsvarar 96 % av den energi som fordras för uppvärmning av ventilationsluft vilket kan uppskattas till ca 20 % av byggnadens totala behov av köpt energi för värme, ventilation och varmvattenberedning. Kostnaden för ombyggnaden kommer att beräknas och redovisas i en senare etapp varvid även ekonomin med den genomförda åtgärden kommer att anges. 4

5 Energibesparingar i Bostadssektorn Ett ombyggnadsprojekt för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Etapp l Innehållsförteckning: 1. Inledning 2. Signalistens projekt för ombyggnad av F-sytem till FTX-system 2.1 Funktionsprov i disponerad lägenhet Nödvändig komplettering av provlägenheten Kontroll av ventilationen efter komplettering 2.2 Kontroll av husets täthet. 2.3 Kontroll av statiskt tryck på olika höjd vid låg utetemperatur. 2.4 Kontroll av temperaturer i frånluftskanaler. 2.5 Resultat av genomförda prov. Bilagor: 1. Energibehovsberäkning 2. Radonrapport 3. Testmätning. Radon. Öppen balkongdörr 4. Testmätning. Radon. Stängd balkongdörr 5.. Luftmotstånd i kanaler (KTH-rapport) 6. Luftflödesmätning med CO Luftflödesmätning med spårgas Luftflödesmätning med spårgas Analysrapport. Ozon 5

6 Energibesparingar i Bostadssektorn Ett ombyggnadsprojekt för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Projektet är i huvudsak finansierat av Signalisten med bidrag från BeBo (Beställargrupp Bostäder)/Energimyndigheten Ansvarig för projektet och medförfattare till rapporten har varit Driftchef Lars Löfstedt, Signalisten. Ansvarig för provningar samt författare av rapporten har varit David Södergren, TETEX Konsulter AB. 1. Inledning En stor del av Sveriges totala energibehov används för värme och el inom bostadssektorn. Enligt presenterad statistik användes 145 TWh inom sektorn för bostäder och service under 2006 vilket motsvarar närmare 40 % av den totala användningen. Även om en del besparingar redan har genomförts finns fortfarande goda möjligheter att minska energibehovet ytterligare och då framför allt inom det äldre bostadsbeståndet som svarar för närmare 95 % av den totala användningen av energi (värme och el) inom bostadssektorn. Därför är riktade åtgärder avgörande för den framtida totala enrgianvändningen Största delen av bostadssektorns energianvändning utgörs av värmebehov där det i huvudsak är tre behov som skall täckas: 1. Behovet av värme för att hålla en lämplig inomhustemperatur. 2. Behovet av värme för att generera varmvatten. 3..Behovet av värme för uppvärmning av ventilationsluft. En ungefärlig storleksfördelning av dessa tre behov kan enklast redovisas med ett diagram över uppmätt användning i ett nybyggt bostadshus i Stockholm. Naturligtvis varierar storleken på sektorerna från hus till hus men generellt kan sägas att andelen för att hålla rätt inomhustemperatur vanligtvis är större i äldre hus. Varmvattnet är ungefär lika och uppvärmning av luft är mycket beroende av husets täthet samt av vilket ventilationssystem som används. I diagrammet är sektorn för uppvärmning av luft halverad genom att ventilationssystemet har försetts med värmeåtervinning. Årligt energibehov Fastighetsdrift Transmission gm väggar, fönster, tak och golv 12% Uppvärmning av varmvatten 28 % 42 % 13 % 5 % Uppvärmning av läckluft Uppvärmning av ventilationsluft 6

7 De vägar energin lämnar huset är: från den första sektorn genom värmeavgivningen från väggens (klimatskalets) utsida, från den andra sektorn genom värmen som följer med vattnet ut genom avloppsrören och från den tredje sektorn genom värmen som följer med luften ut via ventilationssystemet och genom läckageöppningar. För att minska behovet av energi och ändå hålla inomhustemperaturen på en behaglig nivå krävs för nybyggnader i dag enligt gällande föreskrifter betydligt bättre värmeisolering i husets ytterskal än vad som var fallet för bara några år sedan. Avsevärd reduktion av energibehovet har därmed åstadkommits. Som exempel kan nämnas att värmeförlusterna genom de fönster som sätts in i dag vanligen är mindre än en tredjedel av vad de var för ca 20 år sedan. Äldre byggnader, byggda före 1970, kommer under lång tid att svara för den dominerande delen av bostadssektorns energibehov. I befintliga hus är en minskning av värmebehovet betydligt svårare att åstadkomma än vad som gäller för nybyggnader. Trots detta sker stora förbättringar även i det äldre beståndet genom tilläggsisolering av väggar och speciellt vindar samt genom byten av fönster och tätning av förekommande läckage. En betydelsefull minskning av energianvändningen kan åstadkommas genom att bygga om befintliga självdrags- och frånluftssystem till FTX-system med effektiv värmeåtervinning. Det bör framhållas att en stor del, vanligen mer än hälften, av den värme som erfordras för att hålla rätt inomhustemperatur i allt större omfattning tillförs oavsiktligt från elanvändningen i hemmen Varmvatten svarar för en betydande andel av energibehovet och förbrukningen har tendens att öka. Uppmaning till besparing samt individuell mätning av varmvatten ger en viss begränsning men fortfarande försvinner mycket värme ut med avloppsvattnet. Återvinning av värme ur avloppsvatten med värmeväxlare och värmepumpar kommer ibland till användning men är en åtgärd som sannolikt kan förbättras ytterligare. All värmeupptagande utrustning som införs i avloppsledningar kan dock bli ett hinder för vattnet och utgöra risk för stopp med besvärliga rensningar som följd. Den här rapporten behandlar den tredje stora andelen av energibehov för bostäder, den för uppvärmning av ventilationsluft. Framför allt behandlar den besparingar i det befintliga byggnadsbeståndet. Att minska den andelen bara genom att minska ventilationsluftsflödet är inte ovanligt men är vanskligt ur hygienisk synpunkt. 7

8 2. Bostadsstiftelsen Signalistens projekt för komplettering av befintliga frånluftssystem med system för förvärmd tilluft Solnas kommunala bostadsstiftelse Signalisten äger och förvaltar ca 4300 bostäder och dessutom ett betydande antal lokaler. En stor del av bostäderna uppfördes under åren i samband med den stora bostadsbristen. Ett representativt exempel på ett av många stora flerbostadshus som då uppfördes är kvarteret Bagartorp 10 med adress Bagartorpsringen 80 i närheten av Ulriksdals järnvägsstation i Solna. Huset har 14 våningar och innehåller 87 lägenheter. Den sammanlagda lägenhetsytan är 5273 m²(boa) och den uppvärmda byggnadsytan är ca 6000 m 2. (A temp ).Ventilationssystemet är av princip fläktstyrd frånluft med springventiler för tilluft vid fönstren, vilket var den vanliga principen under den period huset byggdes och är i dag är den dominerande principen i befintliga bostäder. Den primära anledningen till ombyggnaden är att få ner radonhalten i inneluften. Under den period när huset byggdes användes i stor utsträckning gasbetongblock i ytterväggar. Den byggnadstekniken tillämpades även för detta hus. Det har visat sig att en del av dessa betongblock innehåller så hög halt av radon att de kan ge olämpligt höga bequrellnivåer om inte ventilationen är tillfredsställande. Se resultat av mätningar i bilaga 2. Utan fläktstyrd tilluft blir uteluftstillförseln mycket ojämn och tilluft kan saknas helt i flera rum om ett fönster eller en dörr står öppen i ett annat rum. Se bilaga 3 och 4. En annan viktig anledning för att ändra ventilationsprincipen är den energibesparing som kan uppnås genom att ändra ventilationsprincipen till ett balanserat system med värmeåtervinning ur frånluft för uppvärmning av tilluft, ett s k. FTX system. Preliminära beräkningar visar att mellan 80 och 85 % av den energi som används för uppvärmning av ventilationsluft kan sparas genom användning av roterande (regenerativa) värmeväxlare. Detta betyder ca 20 % av husets totala användning av köpt energi. Den årliga energibesparingen beräknas i detta hus bli kwh. (Se bilaga 1). Risken för återföring av matos från en lägenhet till en annan begränsas genom att tillföra ozon till frånluften före värmeväxlaren. Denna idé för att begränsa återföring av lukter med tilluften har framtagits av Lars Löfstedt och antagits i samråd med specialister för ozonanvändning. En ytterligare anledning till ombyggnaden är den komfortförbättring som uppnås när ventilationsluften inte längre behöver komma in som kall uteluft utan kan ges en betydligt behagligare temperatur. Uteluften kan dessutom tas in på en högre nivå där den innehåller avsevärt mindre damm och andra föroreningar än på marknivå. En ytterligare fördel är att den kan filtreras i ventilationsaggregatet så att den blir ändå renare. Åtgärden är särskilt viktig för barnfamiljer eftersom barnen ofta vistas på golvet och behovet av rätt temperatur och ren luft där blir särskilt angeläget. Att ta in luft genom hål i ytterväggen direkt till lägenheten har provats i tillräckligt många år för att det skall kunna konstateras att det inte finns vare sig praktiska eller teoretiska förutsättningar för att med den metoden få in ren luft med en behaglig temperatur. Det finns möjligheter att värma den inkommande uteluften med en radiator innanför luftintaget, men med förbättrad värmeisolering i klimatskalet och ökad användning av elapparater i hemmen blir det numera ett mycket begränsat behov av radiatorvärme trots låg utetemperatur. 8

9 F-ventilation FTX-ventilation Projektet kan indelas i följande etapper: 1. Provningar i disponerad provlägenhet 2. Fläktrummens ombyggnad 3. Nya kanaler för fördelning av tilluften till husets lägenheter. 4. Ombyggnad av lufttillförseln och spridning av luften inom husets lägenheter. 2.1 Provningar i disponerad lägenhet Nödvändig komplettering av lägenheten En av lägenheterna i huset hade ställts till förfogande under ca ett år för att ge möjligheter att studera effekterna av olika åtgärder. Den lägenhet som därmed disponerades för kontroll av ventilation, hälsa och komfort hade tre sovrum med plats för tillsammans 5 bäddar, ett kök och en relativt stor hall. Ytan uppmättes till 80 m² ( BOA). Luftflödet reglerades till 35 l/s i frånluftsdonen (15 l/s från bad och 20 l/s från kök) och till 33 l/s genom tilluftskanalerna baserat på 13 l/s till de stora sovrummen och 7 l/s till det lilla sovrummet. Den mest angelägna åtgärden ansågs vara att visa hur luftflödet kan fördelas till alla delar av lägenheten utan att installationen blir alltför omfattande och störande för hyresgästen. Fem viktiga kriterier kan anges: 1. Den tillförda luftmängden skall i varje rum där människor uppehåller sig under längre tid ha en tillfredsställande andel uteluft. 2. Luften skall tillföras så att en god luftutbyteseffektivitet uppnås. 3. Kanalisationen skall i möjligaste mån begränsas och kanalerna förläggas så att störningen för de boende blir minsta möjliga. 4. Inga störande ljud får uppkomma av strömningen i kanalerna eller av luftfördelningen i rummen. 5. Tilluften kommer att få en temperatur av ca 18 C och skall trots en relativt låg temperatur tillföras dragfritt 9

10 Arbetet inleddes med strömningsprov i ett av laboratorierna på KTH, Energiteknik. Kanaler av aluminium med lämpliga dimensioner för att uppnå rätt hastighet inköptes och monterades. Fläkt och erforderliga ljudfällor anskaffades. Mätinstrument för kontroll av flöden och tryck ställdes till förfogande från KTH. Proven genomfördes och resultatet redovisas i bilaga 5. Laboratory Tests Results of the Ventilation ducts. Med dessa mätningar som underlag kunde lämpliga kanaldimensioner för installationen i lägenheten väljas. Kanalerna förlades i största möjliga utsträckning till takvinklarna och vertikala avstick drogs ned till ca 25 cm över golv. Motiveringen för att dra ned kanalerna till denna låga nivå över golvet är för att begränsa spridning av rök och brandgaser från en lägenhet till en annan om en brand uppstår. Rök och andra brandgaser stannar på grund av högre temperatur på en högre nivå i rummet och utrymmet på en lägre nivå är relativ fritt från brandgaser. Med denna lösning kan kostbara brandspjäll undvikas. Principen har lanserats av Lars Löfstedt och godkänts av brandskyddsspecialisterna. Så länge tilluftsfläkten är i drift är risken för spridning av rökgaser genom tilluftskanalen mycket liten. De takförlagda kanalerna har i detta prov utförts som spirokanaler inklädda i gips. Andra utföranden har diskuterats och kommer att provas. Bild 1. Gipsinklädd spirokanal för tilluft. De vertikala delarna av kanalisationen är i provlägenheten utförda av förzinkad och lackad stålplåt. Flänsarna är svåra att undvika i tillverkningsprocessen. De är störande men de underlättar fastsättning i väggen. Även för dessa kanaler kommer alternativa utföranden att prövas. 10

11 Bild 2. Kanal 35 * 120 mm av stålplåt med synliga flänsar för vertikalt montage. Kanalernas placering och utseende i provlägenheten framgår av följande foton: Bild 3. Inbyggd fördelningsbox och vertikalkanal i sovrum 1. 11

12 Bild 4. Takkanaler och avgrening med vertikalkanal i sovrum 2 Bild 5.Vertikal kanal i sovrum 3 Takanalernas placering och invändiga dimensioner framgår av följande ritning. 12

13 hall passage trapphus hall vardagsrum ø125 kök bad ø100 sovrum ø100 matrum sovrum sovrum entrerum Bild 6, Ritning av provlägenhet med fördelningskanal inlagd med rött Avgreningarna har i provlägenheten utförts som fyrkantiga boxar och även de är tillverkade av stålplåt 13

14 Avgreningarna har i provlägenheten utförts som fyrkantiga boxar och även de är tillverkade av stålplåt Box nr 2 JLU JLU Bild 7. Fördelningslåda utförd i stålplåt Kontroll av ventilationen efter komplettering En fläkt av lämplig storlek monterades i trapphuset utanför lägenheten och anslöts till lägenhetskanalen via dubbla ljuddämpare. Även ett irisspjäll med nipplar för inställning av luftflödet insattes i kanalen utanför lägenheten. För att undvika ljud från strypningen i irisspjället har spjället placerats före den sista ljuddämparen. 14

15 Bild 8. Fläkt med varvtalsreglering och ljuddämpare utanför lägenheten. Dörren tillfälligt på glänt Det bedömdes lämpligt att i första hand prova luftfördelningen när luft endast tillfördes i de tre sovrummen. Via springor över dörrarna eller genom att dörren är öppen får luften strömma vidare över till de andra rummen. Om det visar sig nödvändigt kommer ytterligare en vertikal tilluftskanal att placeras i vardagsrummet för anslutning till tilluftssystemet. Efter att det rätta luftflödet till lägenheten (33 l/s) ställts in genom varvtalsreglering av fläkten och finjustering med irisspjället kontrollerades tilluftsflödet i de tre sovrummen. Som kunnat förutses behövdes strypningar i det första och i det minsta rummet. Flödet mättes med varmtrådsinstrument. Provisoriska strypningar, där strypningen huvudsakligen uppnåddes med friktionsmotstånd för att undvika ljudalstring, insattes i de vertikala kanalerna i sovrum 1 och 2. Flödet inställdes för 13 l/s i de två stora sovrummen och till 7 l/s i det lilla sovrummet. Frånluftsflödet i kök och badrum reglerades till totalt 35 l/s genom inställning av frånluftsdonen. Inget ljud från luftens strömning i kanalerna eller från strypningarna kunde iakttas eller registreras.. 15

16 Kontroll av luftfördelningen i rummen En första kontroll genomfördes med rök från rökstickor och rök från en rökampull inlagd före tilluftsfläkten. En mycket snabb spridning kunde iakttas i sovrummen och röken fördelades så gott som omedelbart även till de andra rummen. Dörrarna var vid det första försöket stängda och röken strömmade som avsetts från rum till rum via de springor som upptagits över dörrarna. Bild 9. Rök för att studera spridningen av luften har tillförts vid fläkten. Bilden visar spridningen i sovrum 1 cirka 90 sekunder efter att rökampullen tänds. För att inte befara att läckage genom springor i fönster och dörrar skulle kunna ge ett missvisande resultatet tejpades brevinkastet i entrédörren igen och vidare tejpades ett par springor igen där märkbart drag från fönster hade uppmärksammats, dels i underkant av fönstret i vardagsrummet, dels i överkant av fönstret i lilla sovrummet. Lägenheten är utförd för handikappsanpassning varför det även var nödvändigt att täta springor vid trösklar som avsetts för rullstolar. En noggrannare kontroll av luftfördelningen genomfördes några dagar senare varvid spårgas användes för kontroll av spridningen. Resultatet av denna kontroll redovisas i sin helhet i bilaga 8. Det kan sammanfattningsvis konstateras att spridningen av luften till sovrummen fungerar bra. Mätningen redovisar något för lite luft i sovrum 1 men mätningen kan vara felaktig i just detta avseende eftersom det totala luftflödet är större än summan av registrerade delflöden. Mätning med spårgas fordrar mycket god omblandning av luften i rummet för att resultatet skall bli tillförlitligt och det har sannolikt varit för dålig omblandning i sovrum 1. Det totala tilluftsflödet har mätts och inställts via differenstrycksmätning vid irisspjället 16

17 utanför lägenheten, en mätmetod som kan anses tillförlitlig. Dessutom mättes även det totala flödet med spårgas (Se bilaga 8). Värdet överensstämde väl med mätningen vid irisspjället. Den tveksamhet som förekommit angående spridningen av luft till vardagsrummet föranledde en noggrann kontroll av luftflödet till just detta rum. Resultatet visar att det inte behöver finnas någon oro för luftflödet till vardagsrummet. Hela flödet till sovrum 3 synes tillföras vardagsrummet även när dörren är öppen mellan sovrum 3 och köket. Dessa uppgifter bekräftas av de registreringar av koldioxidhalten som genomförts med tre och fyra personer i vardagsrummet under flera timmar utan att koldioxidhalten kommit upp till 1000 ppm.(se bilaga 6). Någon förändring avseende fördelningen av tilluft genom att tillföra luft även direkt till vardagsrummet ansågs inte vara befogad. En sådan förändring skulle kräva ett större totalt luftflöde vilket skulle orsaka ett ökat energibehov. 2.2 Kontroll av husets täthet I samband med kontrollen av luftfördelningen i lägenheten ansågs det angeläget att även kontrollera ytterväggarnas täthet. Lägenheten kunde ges ett övertryck med hjälp av den provfläkt som tillfälligt var insatt för tilluft och som tog luft från trapphuset. Övertrycket justerades till ca 50 Pa. Trycket varierade mellan 48 och 57 Pa vilket sannolikt orsakades av varierande vindförhållandena. Vinden var byig och vindstyrkan uppskattades till mellan 3 och 8 m/s. Trycket över ytterväggen mättes med en tryckgivare av fabrikat Testo AG, Model Testo 521 som anslutits till ett pitotrör instucket under balkongdörren. Pitotrörets statiska trycköppningar var placerade utanför dörren nära balkonggolvet. För kontroll av vindtryckets betydelse mättes trycket med ett annat tryckmätningsinstrument samtidigt vid ytterväggar i andra riktningar. Trycket höll sig någorlunda stabilt inom ovan angivna gränser.. Flödet registrerades genom mätning av differenstrycket över irisspjället.och flödet vid 50 Pa övertryck uppmättes till ca 37 l/s. Med 50 Pa undertryck i lägenheten, som upprätthölls med husets normala frånluftfläktar, registrerades flödet genom mätning med Swema mäthuv för frånluftsdon, som anbringades över frånluftsdon i kök respektive badrum. Flödet vid 50 Pa undertryck uppmättes till 23 l/s. Lägenhetens totala ytterväggsyta beräknades till 46 m² vilket betyder att läckaget vid övertryck kan anges till 0,8 l/s,m² och vid undertryck till 0,5 l/s,m². Med hänsyn till att kravet på täthet för en nybyggnad i dag ligger vid 0.6 l/s,m² kan denna 40 år gamla byggnad anses som oväntat tät. Några speciella åtgärder för ytterligare tätning av byggnaden anses inte befogat men en kontroll av tätningslister kring fönster och dörrar bör genomföras i samband med ombyggnaden. 17

18 2.3 Kontroll av statiskt tryck på olika höjd inom byggnaden Princip + 0 Pa 10 Pa Varm luftpelare + 22 C Kall luftpelare 4 C 30 Pa Kontrollen genomfördes när utetemperaturen var - 4 C Luftens densitet vid + 20 C (293 K) är 1,205 kg/m³ + 22 C (295 K) är 1,205 * 293/295 = 1,197 kg/m³ - 4 C (269 K) är 1,205 * 293/269 = 1,313 kg/m³ Här förutsättes att huset är ca 50 m högt och att inomhustemperaturen i hela fastigheten är + 22 C : En luftpelare med basarean 1m² och temperaturen 22 C väger 50*1,197 = 59,85 kg En lika stor luftpelare utomhus vid 4 C väger 50*1,313 = 65,65 kg Skillnaden blir 65,65 59,85 = 5,8 kg 5,8 kg / m² motsvarar ett tryck av 5,8 * 9,806 = 56,9 Pa Som jämförelse kan nämnas att trycket som behövs för spridning av luft genom det nya kanalsystemet för tilluft i lägenheten är omkring 50 Pa. Om det antas att porten skulle vara helt öppen och att det finns ett öppet, varmt och lufttätt schakt från entreplanet ända upp till plan 14 skulle det uppstå ett övertryck i översta våningen på ca 57 Pa. Om det istället är en helt öppen lucka uppe vid plan 14 men stängt nere vid porten skulle det bli ett undertryck vid porten som är lika stort. Istället finns ett ganska stort luftintag vid porten och dessutom springventiler i lägenheterna. Vidare finns frånluftsfläktar som suger luft från lägenheterna. Det innebär att det blir en mycket osäker tryckmätning men trots detta kan det vara värt att notera de tryck som registrerades. 18

19 Vid porten var undertrycket ca 30 Pa. Samma undertryck noterades i provlägenheten, som är tät men ansluten till frånluftsfläkten. På översta planet var trycket i trapphuset detsamma som ute och på 10:de våningen var undertrycket ca 10 Pa.. Den slutsats som kan dras av detta är att springventiler i lägenheter och stora överluftsdon vid porten minskar undertrycket vid porten till ca hälften när utetemperaturen är omkring 0 C samt att frånluftsfläktarna vid samma tillfälle undanröjer övertrycket på översta planet. Dessa uppgifter om lufttrycket på olika höjd i huset är av betydelse för dimensionering och kontroll av det nya ventilationsaggregatets funktion. Med ledning av beräknade och uppmätta statiska tryck har kanalerna för det nya tilluftssystemet uppdelats så att det blir två zoner i vertikalled med separata tryckgivare och spjäll som styr trycket inom varje zon till ett medelvärde för de sju våningar som tillhör zonen. Kanalsystemet för frånluften behålls som det är men kompletteras med en tryckreglering. 2.4 Kontroll av temperaturer i frånluftskanaler vid anslutning till sugkammaren Under några dygn i slutet av mars och i början av april 2008, när utetemperaturen fortfarande var så låg att eventuella värmeläckage kunde iakttas, mättes temperaturerna i de frånluftskanaler, som mynnar i någon av de två undertryckskamrarna på vinden. Under den första mätningen registrerades 3 temperaturer i vardera kammaren. I den södra kammaren, kallad FF1, låg temperaturen i kanal1 mellan 22 och 23 C, i kanal 2 mellan 21 och 22 och i kanal 3 mellan 17 och 18 C. I den norra kammaren, kallad FF2, var temperaturen i två av kanalerna ca 22 och i den tredje omkring 20 C. En ny mätning genomfördes för den södra kammaren, FF1, med kontroll av temperaturerna i 8 frånluftskanaler och dessutom centralt i frånluftskammaren samt i uteluften. Temperaturerna varierade mellan 18,8 och 22,7 C. De variationer som framgår av mätningarna visar att det är befogat att se över varifrån luften i kanalerna kommer och att genomföra strypningar eller stängningar. Det kan vara obefogat läckage som motiverar tätning. En förbättrad värmeisolering av kanaler och sugkammare bör övervägas. 2.5 Resultat av genomförda prov Av de prov som genomförts har det kunnat konstateras att det blir en god spridning av tilluften i rummen och en tillfredsställande luftkvalitet i alla utrymmen av lägenheten där de boende uppehåller sig under någon längre tid. Med 6-7 l/s,pers. till sovrummen kommer CO 2 -halten under normala förhållanden aldrig att överstiga 1000 ppm. Luften kommer att kännas frisk även för personer som utifrån kommer in i sovrummet på morgonen. Kök och badrum får en god genomströmning av luft. Mätningar har visat att en tillfredsställande snabb upptorkning av vatten i badrummet även på horisontella ytor (golv) kan uppnås om den inströmmande luften får svepa över golvet. Detta kan bl a åstadkommas genom att luften får komma in genom en springa i dörrens överkant och styras nedåt så att luftströmmen riktas mot golvet efter dörrens insida. Genomförda prov visar att upptorkningen blir tillfredsställande snabb om luftflödet inte är lägre än 10 l/s. (Se BFR-rapport R5: 1986). 19

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus Förstudie inför teknikupphandling Utarbetad av Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Daniel Olsson, CIT Energy Management

Läs mer

RUMSVIS BEHOVSANPASSAD LUFT- OCH VÄRMETILLFÖRSEL GER GOD INNEMILJÖ OCH HÖG ENERGIEFFEKTIVITET

RUMSVIS BEHOVSANPASSAD LUFT- OCH VÄRMETILLFÖRSEL GER GOD INNEMILJÖ OCH HÖG ENERGIEFFEKTIVITET 1 RUMSVIS BEHOVSANPASSAD LUFT- OCH VÄRMETILLFÖRSEL GER GOD INNEMILJÖ OCH HÖG ENERGIEFFEKTIVITET av Professor Tekn Dr Christer Harrysson Bygg- och Energiteknik AB Falkenberg juli 2014 2 FÖRORD Oljekrisen

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö Boverket God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet

Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet RAPPORT Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet Ivana Kildsgaard och Anna Jarnehammar B1887 December 2009 Rapporten godkänd 2009-12-23 Lars-Gunnar Lindfors Forskningschef

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015

LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 ENERGIEFFEKTIVISERING VID RENOVERING AV GIGANTEN 6 LÅGAN Rapport november 2014, reviderad april 2015 Åsa Lindell, Elsa Fahlén, Martin Jansson, Sara Hastig NCC Ett samarbetsprojekt mellan LÅGAN och: Bild

Läs mer

Fuktåterföring i roterande värmeväxlare

Fuktåterföring i roterande värmeväxlare Fuktåterföring i roterande värmeväxlare Moisture feedback in rotating heat exchanger Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Diana Malm AK-Konsult indoor air AB Anders Kumlin AK-Konsult indoor air AB Jenny

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Ventilation i äldre byggnader

Ventilation i äldre byggnader Ventilation i äldre byggnader INNEHÅLL s. 2 Förord 3 Ventilationshistoria, bostäder 6 Ventilationshistoria, lokaler 9 Regler om ventilation 12 Lagskydd för åtgärder i äldre byggnader 14 Ventilationsprinciper

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll för fastighetsägare Egenkontroll för fastighetsägare Utgåva 1 2010 08 17 1 Innehåll Miljöbalkens krav på egenkontroll... 3 Egenkontroll för fastighetsägare... 5 Faktablad... 8 Buller... 9 Cisterner... 11 Fukt och mikroorganismer...

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus -rapport etapp 1 2011-04-07 Åsa Wahlström CIT Energy Management Innehållsförteckning Förord... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Energianalys av fastighet Brynäs 12:1

Energianalys av fastighet Brynäs 12:1 AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik Energianalys av fastighet Brynäs 12:1 Energikartläggning med effektiviseringsåtgärder inriktning mot ventilation Sofia Blomqvist

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Energi i bebyggelsen tekniska egenskaper och beräkningar. resultat från projektet BETSI

Energi i bebyggelsen tekniska egenskaper och beräkningar. resultat från projektet BETSI Energi i bebyggelsen tekniska egenskaper och beräkningar resultat från projektet BETSI Energi i bebyggelsen tekniska egenskaper och beräkningar resultat från projektet BETSI Boverket december 2010 Titel:

Läs mer

Förord. Halmstad, juni 2013. iii

Förord. Halmstad, juni 2013. iii EXAMENSARBETE i Abstract Sweden has long had access to low electricity prices due to the wide availability of hydro and nuclear power. This has now changed because of today's rising electricity rates resulting

Läs mer