Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen"

Transkript

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Vuxenutbildningen Dnr :962 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2 Sammanfattande bedömning...2 Bedömning av resultaten...4 Bedömning av genomförandet...7 Bedömning av förutsättningarna...13 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt vuxenutbildningen under januari, februari och mars I slutet av denna rapport framgår vilka som varit ansvariga för utbildningsinspektionen. Inspektionen avser att visa hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanen och övriga författningar för det offentliga skolväsendet. Information om inspektionen finns i separata material och på Skolverkets webbplats (www.skolverket.se/ Inspektion). Kommunen har ansvar för att de brister inspektörerna lyfter fram i den sammanfattande bedömningen åtgärdas. Åtgärderna skall redovisas till Skolverket inom tre månader vilket framgår av Skolverkets beslut. Skolverket följer också upp effekterna av inspektionen vid kommande inspektionstillfälle. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Underlag Underlaget för inspektörernas bedömning är dels dokument från vuxenutbildningen, dels den information som samlats in under besöket. Rapporten grundas även på annan information om kommunen och skolan från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I vuxenutbildningen intervjuades studerande, personal, skolledning samt tjänstemän på central nivå. Inspektörerna besökte lektioner inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda samt svenskundervisning för invandrare. Samtliga anordnare har besökts. Även andra iakttagelser i verksamheternas miljö och studier av dokument som finns i verksamheten utgör underlag för kvalitetsbedömningen. Rektor har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. 1

2 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten Vuxenutbildningen Antal studerande Kommunal vuxenutbildning (9196 helårsplatser) Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) 280 Svenskundervisning för invandrare (sfi) (5875 helårsplatser) Vuxenutbildningen i Stockholm omfattar kommunal vuxenutbildning (dvs. grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning), uppdragsutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi), samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux). Verksamheten består av en central enhet och 19 olika anordnare. Den centrala enheten, Vuxenutbildning Stockholm, ansvarar för intagningen till all vuxenutbildning utom till särvux som har eget intag. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning bedrivs under innevarande läsår av sex kommunala och elva externa anordnare. Enheterna inom egen regi är: Enskede gårds gymnasium, S:t Eriks gymnasium, Söderorts vuxengymnasium, Thorildsplans gymnasium, Västerorts vuxengymnasium och Åsö vuxengymnasium. De externa anordnarna är: ABF, AcadeMedia Eductus, Competens i Götaland, InfoKomp, Jensen Education, Kungsholmens utbildningscentrum, Lernia, Lärgården, NTI-skolan, SweJa och Utbildningsspecialisterna. Särvux bedrivs i kommunal regi och anordnar genom avtal även särvux för Ekerö, Huddinge, Nacka, Salem, Solna, Sundbyberg, Värmdö och Upplands Bro kommun. Sfi bedrivs av tre kommunala och tre externa anordnare på 13 olika ställen i staden såväl i innerstaden som i de förorter där andelen invandrare är hög. Enheterna inom egen regi är: Söderorts vuxengymnasium, Västerorts vuxengymnasium, där även utbildning för gravt synskadade och blinda ges samt Åsö vuxengymnasium. De externa anordnarna är: Lernia, Competens i Götaland och Utbildningsborgen som bedriver alternativ sfi för studerande som på grund av traumaupplevelser eller liknande inte kan delta i ordinarie undervisning. I egen regi bedrivs i samarbete med lärarhögskolan Svenska för pedagoger (SFP), språkutbildning för utländska lärare. Prövningar genomförs vid Åsö vuxengymnasium för vuxenstuderande från hela kommunen. För närmare beskrivning av samtliga utbildningsanordnare se bilaga. Sammanfattande bedömning Bedömningarna av kvaliteten i utbildningen vid vuxenutbildningen och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanen och övriga skolförfattningar. Vuxenutbildningen i Stockholm präglas av storskalighet, variation och mångfald. Inspektörerna bedömer att verksamheten i vuxenutbildningen till största delen är av god kvalitet. Resultaten är av varierande kvalitet och måluppfyllelsen behöver förbättras inom samtliga skolformer. Det finns verksamheter som särvux och Söderorts vuxengymnasium som bedöms vara av mycket god kvalitet 2

3 där det finns mycket goda förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. Likväl som det finns verksamheter med brister i kvalitet. Kommuninnevånarna har mycket god tillgång till vuxenutbildning. Inspektörerna bedömer att nedan angivna brister snarast måste åtgärdas. - Vuxenutbildningens likabehandlingsplaner uppfyller inte de krav som ställs på sådan planer (6 lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). - Individuella studieplaner upprättas inte för alla studerande (2 kap. 13 förordning om kommunal vuxenutbildning). - Alla studerande får inte det stöd de behöver (1 kap. 2 förordning om kommunal vuxenutbildning). - Betygssättningen följer inte gällande bestämmelser på alla enheter (4 kap. 1 förordning om kommunal vuxenutbildning). - Lärare saknar utbildning för den undervisning de i huvudsak skall bedriva hos två av de externa anordnarna (11 kap. 6 7 och 2 kap. 3 skollagen). - Hem- och konsumentkunskap erbjuds inte studerande inom grundläggande vuxenutbildningen (2 kap. 16 förordningen om kommunal vuxenutbildning) - Lokala kurser vars innehåll strider mot förordningen anordnas (2 kap. 5 förordningen om kommunal vuxenutbildning). Inspektörerna bedömer att det finns behov av förbättringsinsatser på skolan inom följande områden. - Resultaten bör förbättras inom samtliga skolformer och analyseras utifrån bland annat fördelning på kvinnor och män för att säkra likvärdiga resultat. - Måluppfyllelse gentemot de övergripande målen i läroplanen bör följas upp. - Arbetet med att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling bör förbättras. - Arbetet för att alla studerande aktivt skall kunna utöva inflytande över verksamheten i stort och över sitt eget lärande bör intensifieras. - Vuxenutbildningen bör arbeta för att ge de studerande ökade möjligheter till överblick och att se samband samt större samverkan mellan lärarna inom gymnasiala vuxenutbildningen. - Inom Sfi bör det externa samarbetet förbättras så att de studerande aktivt kan delta i arbetsliv och samhällsliv jämsides med sina studier. - Rutinerna för att säkra likvärdig bedömning och betygssättning bör förbättras. - Kvalitetsarbetet bör förbättras så att effekterna av utbildningen undersöks och analyseras samt att genomströmningen analyseras inom samtliga skolformer. - Kunskaper och erfarenheter hos alla anordnare bör tas tillvara inom hela kommunens vuxenutbildning. 3

4 - Studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas så att alla studerande får den hjälp de behöver. - Validering bör erbjudas. - Utrustningen vid de naturvetenskapliga utbildningarna i vuxenutbildningen bör förbättras för att därmed öka förutsättningarna för en god utbildning enligt kursplanerna. - Ansvarsfördelningen behöver bli tydligare inom vuxenutbildningen som helhet och styrningen av grundläggande och gymnasial utbildning på entreprenad bör förbättras. Bedömning av resultaten Inspektörerna har granskat hur väl skolans studerande utvecklar kunskaper, normer och värden enligt de nationella målen för lärandet särskilt angivna i skollagen, läroplanen, de nationella kursplanerna och programmålen. Kunskaper, utveckling och lärande Vid intervjuer framgick att de studerande i de allra flesta fall är målmedvetna och vet vad de vill med sina studier. De berättade att effekterna av studierna bland annat är ett ökat självförtroende och nya insikter om arbetsliv och samhällsliv. Lärare och skolledning i vuxenutbildningen gav i intervjuer uttryck för att studerande utvecklar självförtroende och självständighet under sina studier och att flera studerande spontant kommer tillbaka och berättar att de klarat av att gå vidare till arbete eller studier. För att undersöka vuxenstuderandes uppfattning om kvaliteten i de tjänster som erbjuds har vuxenutbildningen genomfört brukarundersökning åren 2002, 2003 och De studerande fick besvara frågor som rörde utbildningen i stort, utbildningsanordnaren, kursupplägg och undervisning. Resultatet visade att nästan alla, 90 procent, av de studerande ansåg att de kunde rekommendera sin utbildning till andra studerande. Kommunen genomför dock inte några studier av vilka effekter vuxenutbildningen har, vilket inspektörerna bedömer att kommunen bör göra. Grundläggande vuxenutbildning Tabell 1 Nationell statistik för grundläggande vuxenutbildning. Andel studerande i procent som under läsåret slutfört, avbrutit eller fanns i pågående utbildning Stockholm Storstäder Riket Slutfört kurs Avbrutit kurs Fanns i pågående utbildning Tabellen visar att fler studerande slutfört sin utbildning i Stockholm än i andra storstäder och i riket som helhet år 2006, vilket är en ökning sedan 2004 och Av verksamhetens egen statistik framgår att andelen studerande som fått betyget Icke Godkänd (IG) ökat under de senaste åren och var 29 procent år 2004 och 32 procent år 2005 och

5 Inspektörerna bedömer att verksamheten behöver förbättra sina resultat inom den grundläggande vuxenutbildningen så att fler studerande når betyget Godkänd. Gymnasial vuxenutbildning Tabell 2 Nationell betygsstatistik för gymnasial vuxenutbildning. Andel betyg Icke Godkänd i engelska, matematik och svenska A, angivet i procent Stockholm Storstäder Riket Kurs Engelska A Matematik A Svenska A Andelen studerande som fått betyget IG har, i likhet med gruppen storstäder och riket, ökat från 2004 till 2006 i samtliga kurser. Av kvalitetsredovisningen för år 2006 framgår att andelen studerande som fick betyget IG totalt inom gymnasiala vuxenutbildningen har ökat de senaste åren, procent och procent. Vid inspektionsbesök presenterade ledningen resultatet för 2006 som visade att andelen IG ökat ytterligare till 27 procent. Tabell 3 Andelen studerande (i procent) som fått betyget IG, totalt, i kärnämneskurser och yrkeskurser, fördelat på egenregi och externa anordnare enligt verksamhetens egen statistik Egenregi 2004/2005 Externa Anordnare 2004/ Egenregi 2005/2006 Externa Anordnare 2005/2006 Totalt Kärnämneskurser Yrkeskurser Av tabellen framgår att andelen studerande som fått IG har ökat i samtliga fall utom bland de externa anordnarna för yrkeskurserna. Inspektörerna bedömer att verksamheten behöver förbättra sina resultat inom den gymnasiala vuxenutbildningen så att fler studerande når betyget Godkänd eller högre. Under våren 2007 har förvaltningen analyserat betygsutvecklingen och andelen avbrott inom komvux. Bland de insatser som kommunen avser att gå vidare med anges bl.a. en översyn av den grundläggande vuxenutbildningen och anpassning till målgruppen samt en satsning på information och vägledning. Särvux Vid inspektionstillfället presenterade verksamheten antal studerande per skolform per den 31 januari Inom träningsskolan var antalet studerande 45, inom grundsärvux var antalet 102 och inom gymnasiala särvux studerade inom särvux-sfi har haft sin sfi-undervisning förlagd till särvux, där den integrerats med svenska som andraspråk. Verksamheten har sammanställt, analyserat och redovisat sina resultat i kvalitetsredovisningen för år Antalet betyg eller intyg var totalt 100 under år 2005/2006 och 118 under år 2004/2005. Antalet betyg/intyg beror enligt kvalitetsredovisningen på hur många studerande som avslutar sina kurser under respektive läsår och att det varierar eftersom undervisningens form och längd är individuellt anpassad.

6 Tabell 4 Antal betyg/intyg fördelade på nivå enligt verksamhetens egen statistik Nivå Antal intyg 2004/2005 Antal betyg 2004/2005 Antal intyg 2005/2006 Antal betyg 2005/2006 Träningsskola Grundsärskola Gymnasial särvux Inspektörerna bedömer att verksamheten behöver förbättra sina resultat inom särvux så att fler studerande når måluppfyllelse (se avsnittet om genomförandet). Svenskundervisning för invandrare (Sfi) Antalet studerande inom sfi uppgick under 2004/2005 till personer varav i egen regi (32 procent) och i extern regi (66,2 procent). Under 2005/2006 hade antalet ökat till personer som fördelades med (32 procent) i egen regi och (68 procent) i extern regi. Tabell 5 Nationell statistik för svenskundervisning för invandrare (sfi) Stockholm Storstäder Riket Andel nybörjare för tre läsår sedan som avbrutit Andelen studerande som avbrutit sin utbildning inom sfi är anmärkningsvärt hög även om den i likhet med storstäder och riket som helhet har sjunkit de senaste tre åren. I kommunens kvalitetsredovisning för samtliga pedagogiska verksamheter för 2005 anges att det är svårt att få ett relevant mått på antalet avbrott och dess orsaker. Många studerande uppges gå in och ut i systemet av olika skäl som arbete, graviditet, sjukdom m.m. vilket innebär att det kan vara samma individ som gör flera avbrott under året. Enligt nationell statistik var andelen studerande med betyget Godkänd inom sfi, studieväg 3, kurs D år procent i Stockholm medan andelen i gruppen storstäder var 30 procent och i riket som helhet 33 procent. Inspektörerna bedömer att vuxenutbildningen bör förbättra resultaten och andelen studerande som fullföljer sin utbildning inom sfi. Inom vuxenutbildningen i Stockholm tillämpas ett betalningssystem som innebär att de olika anordnarna tilldelas medel utifrån antal betyg de presterar där även IG räknas som betyg. Detta kan leda till att anordnarna hellre sätter betyget IG än registrerar ett avbrott. Detta skulle i sin tur innebära att talet kan vara ännu högre för avbrotten. Sammanställningar och analyser av resultat fördelade på kvinnor och män saknas inom samtliga skolformer varför inspektörerna bedömer att vuxenutbildningen behöver analysera resultat fördelat på kvinnor och män. Av kvalitetsredovisningen för 2006 framgår att verksamheten medvetet arbetar med värdegrundsfrågor vid introduktion av nya studerande och i den dagliga undervisningen. Dock finns ingen sammanställning över måluppfyllelse gentemot de övergripande målen i läroplanen eftersom verksamheten inte genomför någon uppföljning. Inspektörerna bedömer att vuxenutbildningen bör följa upp måluppfyllelse gentemot de övergripande målen i läroplanen. 6

7 Bedömning av genomförandet Inspektörerna har granskat arbetet med arbetsmiljön, de studerandes delaktighet, innehåll, organisation och arbetssätt i undervisningen, individanpassning och stöd, utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning, kvalitetssäkring och förbättringsarbete, skolledning och intern kommunikation. Nationella riktlinjer för arbetet finns i skollagen, läroplanen och i andra författningar för respektive skolform. Arbetsmiljö och delaktighet Vuxenutbildningen har under några år medvetet arbetat för att öka de studerandes inflytande över såväl verksamheten i stort som det egna lärandet. För att bl.a. mäta effekten av detta arbete har samtliga studerande hösten 2006 besvarat en enkät. Trots verksamhetens ansträngningar visar svaren att de studerande är mest missnöjda med just inflytandet. Alla anordnare är medvetna om att förvaltningen ställer krav på studeranderåd i någon form, men enligt intervjuer och brukarundersökningen varierar de studerandes möjligheter till representativt inflytande mellan anordnarna. Inspektörerna fann goda exempel från Söderorts vuxengymnasium där de studerande deltog i s.k. skolkonferenser och hade mentorer. Söderorts vuxengymnasium genomförde också en egen enkätundersökning eftersom de studerande inte förstod frågorna i kommunens brukarundersökning. I Västerorts vuxengymnasium fanns s.k. rundabordsdiskussioner med representanter från de olika grupperna av studerande. De studerande hos dessa anordnare ansåg att de kunde utöva inflytande över såväl verksamheten i stort som det egna lärandet. Vid intervjuer hos andra anordnare framkom från såväl studerande som lärare att intresset för inflytande saknades, främst bland de studerande som läste kortare utbildningar. Ledning och lärare efterfrågade också en samsyn kring begreppet inflytande. Vid intervjuerna framkom att lärarnas arbete med information om utbildningens utformning och innehåll varierade liksom skickligheten i att engagera de studerande och ge de dem ansvar för sin egen utbildning. Hos några anordnare var lärarna noga med att studerande skulle förstå utbildningens innehåll för att kunna planera, genomföra och utvärdera sin utbildning. Andra lärare gav endast kortare information om t.ex. kursplanen. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) är det inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. Undervisning skall även bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla studerandes förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. Studerandes möjligheter att utöva inflytande över undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter studerande har. Inspektörerna bedömer att vuxenutbildningen bör intensifiera sitt arbete så att alla studerande aktivt kan utöva inflytande över sin utbildning och vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Från och med den 1 april 2006 råder ett utryckligt förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever/studerande (SFS 2006:67). Lagens ändamål är att främja barn och elevers/studerandes lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Kommunen är skyldig att bedriva ett målinriktat arbete för att främja dessa ändamål och se till att det upprättas en likabehand- 7

8 lingsplan i varje verksamhet. I det målinriktade arbetet ingår även att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever/studerande utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling liksom att vid behov utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. I planen skall åtgärder redovisas och den skall följas upp varje år. Se vidare Skolverkets allmänna råd (SKOLFS:2007:7) Samtliga enheter i vuxenutbildningen hade vid inspektionstillfället upprättat likabehandlingsplaner. Planernas innehåll varierade och de saknade väsentliga delar och uppfyller därför inte lagens krav, vilket måste åtgärdas. Vid intervjuer framkom att studerande sällan deltagit i arbetet med likabehandlingsplanerna och i några fall var planen okänd. När det gäller medverkan av studerande i arbetet med likabehandlingsplanen så tydliggjorde lagstiftaren det kravet i och med förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan som trädde i kraft den 15 oktober Inspektörerna vill därför påpeka att vid nästa revidering är det detta som skall gälla. Studerande uppgav i intervjuer att de trivs och känner sig trygga inom vuxenutbildningen. Lärare och skolledning beskrev ett gott förebyggande arbete för att motverka kränkningar av alla slag. Dock framkom att enstaka lärare hade ett förhållningssätt som innebar att de studerande kände sig behandlade som barn, vilket upplevdes kränkande. Av brukarundersökningen år 2005 framgår att fem procent av de studerande är missnöjda med det bemötande de får. Inspektörerna bedömer att vuxenutbildningen bör förbättra arbetet med att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Organisation och arbetssätt i undervisningen Det råder en stor variation i sättet att organisera och genomföra undervisningen inom vuxenutbildningen. Under inspektionen besökte inspektörerna lektioner som var inspirerande och välplanerade men också sådana där läraren knappast verkar ha reflekterat över syfte, arbetsformer, sammanhang och innehåll. Lärarnas och organisationens förmåga att anpassa utbildningen till de studerandes förutsättningar och behov varierar. I samband med avtalsperioden 2005 genomfördes en organisation som innebar att sfi-undervisningen delades in i reguljär sfi och självstudier under handledning med olika ersättning för de olika undervisningsformerna. Syftet med denna indelning är att de studerande under handledningstiden skall övas i egna studieinsatser. Studerande som var nyanlända och personer som varit i landet länge delades i separata grupper där den senare kategorin erbjöds färre undervisningstimmar per vecka än de nyanlända. Inom sfi tillämpas kontinuerligt intag med kommunens krav på anordnarna att ta emot studerande minst en gång per månad. De flesta tar emot en gång var fjortonde dag men det finns också exempel på anordnare som tar emot nya studerande en gång per vecka och en gång per månad. Av kvalitetsredovisningen för 2006 framgår att vissa utbildningsanordnare upplever uppdelningen i reguljär och självstudier som besvärlig och vid intervjuer uppgav några anordnare att det var svårt att klara av att ta emot studerande var fjortonde dag. Hos dessa anordnare uttryckte även studerande missnöje med mottagandet. Såväl personal som studerande hos den anordnare som tog emot studerande en gång per vecka var nöjda med introduktion och undervisning. Under våren 2007 utvärderas bl.a. uppdelningen i vanlig undervisning och handledning samt de s.k. yrkesmodulerna. Inspektörerna påpekar 8

9 att mottagande och introduktion för studerande inom sfi spelar stor roll för förståelse av hur sfi är upplagt vilket i sin tur bidrar till ökad måluppfyllelse. Enligt skollagen skall kommunen verka för att sfi kan bedrivas samtidigt som den studerande uppbär ersättning från sjukförsäkring och kunna kombineras med förvärvsarbete. Vidare skall kommunen samråda med den berörda arbetsgivaren och den lokala arbetsgivarorganisationen om en arbetstagares deltagande i undervisningen och undervisningens förläggning. Vid intervjuer framgick att det finns flera intressenter som konkurrerar om de studerande inom sfi. Som exempel nämndes handläggare i de olika stadsdelarna som rycker och drar i de studerande med krav på andra sysselsättningar. Många studerande uppges gå in och ut i systemet av olika skäl som arbete, graviditet, sjukdom m.m. vilket innebär att kontinuiteten i studierna går förlorad och därmed försvårar måluppfyllelse. Inspektörerna ser brister i vuxenutbildningens externa samverkan och bedömer att detta bör förbättras så att de studerande aktivt kan delta i arbetsoch samhällsliv jämsides med sina studier. Till grundläggande vuxenutbildning sker intagning en gång per månad. Bland de kurser som erbjuds vill inspektörerna särskilt framhålla de kurser för studerande med bristande baskunskaper och läs- och skrivsvårigheter som erbjuds och s.k. SAS bas, en introduktion till svenska som andraspråk för studerande som arbetat eller bott länge i Sverige och behöver träna upp läsförståelse och skriftlig förmåga. Kursen kan kombineras med andra fristående kurser eller kurspaket (se vidare bilaga). Den gymnasiala vuxenutbildningen organiseras i fem perioder och tar emot studerande fem gånger per år. Dessutom är kurserna, främst bland externa anordnare, organiserade för intensivläsning under åtta veckor, vilket studerande och lärare upplevde stressande. De studerandes möjligheter att uppfatta och uttrycka sammanhang och helheter varierar mellan olika typer av studier likaså lärares förmåga att samarbeta kring programmål och övergripande mål i läroplanen. Inom sammanhållna yrkesutbildningar kan olika kurser integreras och anknytas till de studerandes erfarenheter. I fristående ämneskurser arbetar lärare främst i ämneslag. Här finns studerande med olika studiemål och livserfarenheter. Vissa har valt kursen för att de behöver betyget och där fungerar systemet. Däremot för de studerande som valt kurser av djupt intresse för ämnet leder det till att studerande läser ämne efter ämne, kurs efter kurs utan sammanhang. I läroplanen anges att de studerandes kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband och att skolan skall ge de studerande möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar särskild uppmärksamhet i en kursutformad skola. Vidare anges i läroplanen att läraren skall samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen. Inspektörerna bedömer att vuxenutbildningen bör arbeta för att ge de studerande bättre möjligheter att få överblick och se samband och större samverkan mellan lärarna inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Intag till särvux sker kontinuerligt och görs av en intagningsgrupp som består av rektor för särvux, utbildningsledare och studie- och yrkesvägledare vid särvux. Enligt kvalitetsredovisningen för särvux och intervjuer upprättas individuell studieplan tillsammans med samtliga studerande som utgör det pedagogiska redskapet för att konkretisera målen utifrån den studerandes specifika behov och förutsättningar. Vid inlärningen används så många olika sinnen som möjligt. Dialog och den studerandes metakognition, det vill säga hur den studerande tänker kring sitt lärande, poängteras såväl i undervisning som vid utvärde- 9

10 ring. Enligt brukarundersökningen och intervjuerna ger de studerande undervisningen gott omdöme, tycker att lektionerna är bra och att de lär sig mycket som de har nytta av i vardagen. Enligt inspektörernas bedömning är särvux verksamhet av mycket god kvalitet vilket ger mycket goda förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. Individuella studieplaner upprättas inte för alla studerande inom vuxenutbildningen. I brukarundersökningen 2005 uppgav 24 procent av de studerande att det upprättats en individuell studieplan för deras studier. Inspektionen gav en bild av att andelen studerande med individuell studieplan hade ökat men visade en variation mellan de olika anordnarna. Hos några anordnare upprättas individuella studieplaner för samtliga studerande. Inom grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen upprättas individuell studieplan för flertalet, dock inte vid alla enheter och inte för alla studerande t.ex. inte för de som studerar på distans. Inspektörerna tog del av flera olika dokument i olika utförande som benämns individuell studieplan och som skapat förvirring inom verksamheten när det gäller vilket dokument som verkligen är den individuella studieplanen. Vid Vuxenutbildning Stockholm upprättar studie- och yrkesvägledare tillsammans med den studerande en individuell studieplan, dock inte för alla. De flesta sökande till komvux söker dock direkt via Internet. Vid respektive enhet, dock inte alla, upprättas därefter ytterligare dokument som även dessa benämns individuell studieplan. Inspektörerna bedömer det vara en brist att det inte upprättas individuella studieplaner för samtliga studerande som snarast bör åtgärdas. Samtliga anordnare för sfi, med ett undantag, upprättar individuell studieplan. Författningarna innehåller inga krav på individuell studieplan för studerande inom sfi. Att ha en dokumenterad studieplanering ger dock goda förutsättningar för en god kvalitet på utbildningen. Vid lärarintervjuer framgick att variationen är stor för hur den individuella studieplanen används. Flertalet använder den som underlag för utvecklingssamtal medan den i några fall endast består av en lista över vilka kurser den studerande läser och inte används alls. Vid några enheter är det den studerande som själv äger den och blir det som håller samman utbildningen. I några fall kombineras den med en portfolio. Det är också dessa enheter som lyckas bäst med att anpassa utbildningen till vuxna studerandes behov och därmed minska behovet av stöd. Vuxenutbildningen arbetar medvetet för att tillgodose varje studerandes behov genom olika studieformer i olika studietakt, med handledning och individuellt anpassade lärmiljöer. Inspektörerna vill särskilt framhålla det arbete som sker inom sfi för att introducera studerande i Vällingby där studerande fick introduktion på sitt modersmål samt introduktionskurserna på Åsö vuxengymnasium. När stöd behövs ges det i de flesta fall. Verksamheten har en väl utvecklad organisation för stöd. Inspektörerna vill särskilt framhålla det s.k. Vuxenteamet som finns vid den centrala enheten Vuxenutbildning Stockholm och består av en grupp personal med speciell kompetens. Teamet arbetar utifrån Stockholms stads Handikappolitiska programs intentioner med att inom utbildning ge nödvändiga stödinsatser till vuxna i behov av särskilt stöd. De två viktigaste uppdragen är att rusta den studerande inför start i vuxenutbildningen och ge stöd till skolans personal i bemötandet av studerande i behov av särskilt stöd. Under år 2006 gav Vuxenteamet stöd till 380 studerande och samtliga intervjuade gav lovord till teamet för deras arbete. Vid de olika enheterna ges särskilt stöd i olika omfattning. Några har i uppdrag från förvaltningen att ge stöd som t.ex. uttalskurser, läs- och skrivkurser, specialpedagogiska kurser både inom grund- 10

11 läggande och gymnasial vuxenutbildning samt s.k. alternativ sfi. För studerande med psykiska funktionshinder finns hos Lidingö Folkhögskola en orienteringskurs, SPIRA, som leder till gymnasiestudier. Vid behov erbjuds också psykosocial handledning. Kursen innebär halvtidsstudier med lugn studietakt och innehåller allmänna ämnen som svenska, engelska och matematik samt skapande verksamhet. För studerande som visar sig behöva ytterligare stöd finns möjlighet för anordnaren att ansöka om ytterligare resurser. Trots denna organisation för stöd uppgav såväl studerande som lärare och skolledning att inte alla studerande får det stöd de behöver. Studerande saknade ofta någon att vända sig till med frågor och lärare uppgav sig sakna tid att besvara frågor utöver lektioner. Av brukarundersökningen år 2005 framgick att andelen studerande som var nöjda med möjligheterna att få individuellt stöd och hjälp var 67 procent och att 13 procent var missnöjda med tillgången till personal att vända sig till med frågor om utbildningen och problem i undervisningen. Eftersom inte alla studerande får det stöd de behöver bedömer inspektörerna att detta är en brist som snarast bör åtgärdas. Utvärdering av lärandet, bedömning och betygssättning Av såväl dokumentation som intervjuer framgick att de flesta lärare utvärderar lärandet tillsammans med de studerande. Det var dock färre lärare som uppgav sig hinna med att ge återkoppling på utvärderingarna, främst inom gymnasial vuxenutbildning och fristående ämneskurser. Vid samtliga intervjuer utspann sig diskussioner kring likvärdig bedömning och betygssättning. Det råder stort intresse för dessa frågor bland anordnarna och de efterfrågar rutiner och diskussionsfora på lärarnivå. Ledningen för Vuxenutbildning Stockholm anordnar träffar för lärare inom grundläggande vuxenutbildning i ämnet svenska som andraspråk. Dock uppgav flera lärare att inte alla fått chansen att delta. Flera lärare bland externa anordnare inom gymnasiala vuxenutbildningen är ensamma undervisande i sina kurser och uppgav i intervjuer att de saknade någon att bolla sina bedömningar med. Inom särvux råder en viss tveksamhet till betygens funktion för de studerande, vilket diskuteras på olika nivåer. För externa anordnare av sfi genomförs betygskonferenser varje månad vilket samtliga anordnare uppgav som en god säkring av likvärdig bedömning och betygssättning. Nationella prov används i de flesta fall för att säkra likvärdig bedömning. Såväl lärare som skolledning förde i intervjuer resonemang kring hur dessa relateras till betyg. Inom sfi finns ett gott exempel där provet endast har en vägledande funktion. Lärarna dokumenterar de studerandes utveckling och studieresultat vilket innebär att även studerande som inte klarat det nationella provet kan få Godkänt på kursen. Dock finns även exempel inom gymnasiala vuxenutbildningen där det var en regel att resultatet från nationellt prov skall utgöra en tredjedel av bedömningsunderlaget för betyget. Vid intervjuer uppgav studerande att de upplevde att de flesta lärarna satte rättvisa betyg. Brukarundersökningen 2005 visar att de studerande till 11 procent är missnöjda med betygssättningen. Av intervjuer och kvalitetsredovisningen för 2005 framgår att konkurrensen på utbildningsmarknaden är en faktor som anordnare återkommer till som försvårar arbetet med att få till stånd ett fungerande samarbete kring bedömning och betygssättning för att uppnå mer bedömaröverensstämmelse. Den valfrihet som är en förutsättning för det nuvarande systemet blir samtidigt till ett hinder för att förbättra likvärdigheten och därmed måluppfyllelsen. Inspektörerna bedömer att rutinerna för att säkra likvärdig bedömning och betygssättning bör förbättras. 11

12 Inom gymnasiala vuxenutbildningen (InfoKomp och Åsö vuxengymnasium) ges s.k. stressbetyg, vilket innebär att studerande som sökt till vidare studier som startar i januari får betyg några veckor innan kursen är genomförd för att hinna komplettera sin ansökan. Detta är inte enligt bestämmelserna som säger att betyg skall sättas på genomförd kurs och bedöms därför som en brist som snarast skall åtgärdas. Kvalitetssäkring och förbättringsarbete Under året förs dialog om kvalitetsarbetet mellan förvaltning och anordnare. I juni sänder förvaltningen ut en mall om hur kvalitetsredovisningen av verksamheterna skall utformas. Enheternas kvalitetsredovisningar utgår från analyser av resultat från nationella prov och slutbetyg samt sammanställningar av brukarundersökningar. Annan information som används är medarbetar- och utvecklingssamtal och löpande arbetsmiljöarbete. Vuxenutbildningens kvalitetsredovisning bygger på enheternas kvalitetsredovisningar, vuxenutbildningsinpektörens rapporter, brukarundersökningar samt erfarenheter och kunskaper som förvaltningen tillägnat sig vid verksamhetsbesök. När det gäller brukarundersökningarna framkom i intervjuer med såväl studerande, lärare som ledning att frågorna var krångliga och svarsfrekvensen låg varför man ifrågasatte tillförlitligheten. Vid intervju uppgav ledningen att en viktig del i kvalitetsarbetet är de verksamhetsbesök och betygskonferenser som genomförs hos de externa anordnarna. Lärare deltar dock endast i ringa utsträckning och motsvarigheten finns inte bland anordnare i kommunal regi, vilket innebär att kunskaper och erfarenheter går förlorade i kvalitetsarbetet. Samtliga anordnare har upprättat kvalitetsredovisningar. Kvaliteten i och hur dessa används varierar. Söderorts vuxengymnasiums kvalitetsredovisning bedömer inspektörerna vara av mycket god kvalitet medan övriga bedöms vara av god kvalitet. Kvalitetsarbetet behöver dock förbättras hos några anordnare. I vuxenutbildningens kvalitetsredovisning för 2005/2006 anges som ett utvecklingsområde att prioritet bör ges åt kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete och hur processen med att ta fram kvalitetsredovisningen skall utformas. Vid intervju framgick att ledningen ansåg sig behöva ta ett varv till. I vuxenutbildningens kvalitetsredovisning saknas en redovisning av resultaten för den grundläggande vuxenutbildningen. Inspektörerna bedömer att vuxenutbildningen bör förbättra sitt kvalitetsarbete så att kunskaper och erfarenheter hos anordnare på entreprenad tas tillvara inom hela kommunens vuxenutbildning. Ledning och intern kommunikation Kommunens storlek och den centraliserade organisationen ställer stora krav på det pedagogiska ledarskapet. I den nuvarande organisationen finns en samordnare vid förvaltningsavdelningens stabsenhet som, på uppdrag av utbildningsnämnden, har ett övergripande ansvar för vuxenutbildningsfrågor och fastställer vilket kursutbud utbildningsanordnarna skall erbjuda samt ansvarar för upphandling av utbildning på entreprenad. Kursutbudet revideras årligen efter dialog med anordnarna och när det är fastställt gör vuxenutbildningen avrop/beställning för varje intagningsperiod från respektive utbildningsanordnare. 12

13 Sex rektorer finns varav fyra ansvarar för de utbildningar som bedrivs i egen regi och två ansvarar för utbildningarna på entreprenad (för närmare beskrivning se bilaga). Inom egen regi träffas rektorerna regelbundet och gruppen leds av deras närmaste chef, chefen för utbildningsavdelningen. Vid intervjuer med studerande, lärare och ledning framstår rektor som den som leder den pedagogiska utvecklingen vid de mindre enheterna. Rektor är också väl förtrogen med de dagliga verksamheterna vid dessa enheter och känd bland de studerande. Däremot uppges biträdande rektorerna vara de som i första hand driver utvecklingen vid den största enheten. Ledningen för utbildningarna på entreprenad finns vid den centrala enheten, Vuxenutbildning Stockholm och består av en enhetschef tillika rektor för sfi och en rektor för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. I ledningsgruppen ingår även två biträdande rektorer. Avståndet mellan läraren hos anordnaren och rektor blir med nödvändighet stort. Utöver brukarundersökningar som ger en form av indikator, skaffar rektorerna sig kunskap om verksamheterna genom dialog om kvalitetsredovisning och avtal. Vassaste instrumentet för styrning av den pedagogiska utvecklingen anser ledningen vara besöken i verksamheterna. Kommunens egen inspektion är en annan kvalitetssäkring som ger genomslag i verksamheten. Inom sfi genomförs även betygskonferenser varje månad där biträdande rektor för pedagogiska diskussioner med ansvarig för anordnarna och lärare. Inom grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen genomför rektor s.k. dialogmöten en gång per år med studerande från anordnare i såväl egen regi som externa. Inspektörerna ser dock brister hos några anordnare bland annat i lärarkompetens, kvalitetsarbete och betygssättning. Samarbetet mellan rektorerna för externa anordnare och inom egen regi sker främst vid intag av studerande. Dock saknas ett systematiskt samarbete där erfarenheter och utveckling hos alla anordnare tas tillvara inom hela vuxenutbildningen. Kommunen planerar för en ny organisation fr.o.m. den 1 juli Inspektörerna bedömer sammantaget att ansvarsfördelningen behöver blir tydligare inom vuxenutbildningen som helhet och att styrningen av grundläggande och gymnasial utbildning på entreprenad bör förbättras. Bedömning av förutsättningarna Skolverket tar i inspektionen upp följande förutsättningar för utbildningen; tillgång till den utbildning som skall erbjudas, information om utbildningen, personalens kompetens samt tillgång till läromedel, pedagogiska material och utrustning. Nationella bestämmelser finns bl.a. i skollagen. Tillgång till en likvärdig utbildning Inspektörerna bedömer att kommuninnevånarna i Stockholm har mycket god tillgång till vuxenutbildning. Utbudet är brett, köer förekommer inte och rekrytering sker genom samverkan mellan olika myndigheter och organisationer i kommunen. De utbildningsinsatser som görs är främst inriktade på att nå kortutbildade personer. Uppsökande verksamhet bedrivs dock i ringa omfattning efter neddragningarna då man har färre studie- och yrkesvägledare. Vissa stadsdelar tycker det är viktigt och har egna studie- och yrkesvägledare som samverkar med Vuxenutbildning Stockholm. 13

14 Vuxenutbildning Stockholm är den centrala enhet vars uppdrag är information, rekrytering, intag/antagning samt tillsyn och myndighetsutövning. Kravet är att se till att de som behöver så fort som möjligt får utbildning på rätt nivå, för studerande inom sfi senast inom 3 månader. Enheten utför även kartläggningar och tester och är bemannad med testpedagoger, assistenter, studie- och yrkesvägledare och kuratorer. Anordnarna tilldelas inga resurser för studie- och yrkesvägledning. Eftersom behovet visat sig stort har vissa ändå anställt sådana vid enheterna. Hos andra är det enskilda lärare, speciellt inom yrkesinriktade utbildningar, som ger vägledning. Intervjuer med lärare och studerande gav olika bilder av vilken vägledning studerande får. Det stora flertalet sökande gör sin ansökan direkt via Internet. Flera fick vägledning på Vuxenutbildning Stockholm men några fick ingen alls trots begäran om detta. Andra sökande hänvisades till Internet och många ansåg vägledningen bristfällig. Inspektörerna bedömer att vuxenutbildningen bör förbättra studie- och yrkesvägledningen så att alla studerande får den hjälp de behöver. Hem- och konsumentkunskap erbjuds inte studerande inom grundläggande vuxenutbildningen, vilket är en brist som snarast måste åtgärdas. Vuxenutbildningen erbjuder lokala kurser vars innehåll varierar i kvalitet. Flera av dem svarar mot nationella kursplanemål som tillgodoses genom nationellt fastställda kursplaner. Det finns följaktligen lokala kurser på skolan som i stort motsvarar nationella kurser, vilket inte är enligt författningarna. Vuxenutbildningen måste snarast göra en översyn och se till att de lokala kursplanerna svarar mot kraven i bestämmelserna. Vissa naturvetenskapliga utbildningar inom gymnasiala vuxenutbildningen genomförs helt på distans av en extern anordnare (NTI-skolan) kemi A och fysik A och B. Då används för laborationer s.k. laborationsväskor som anordnaren själv tagit fram. Det är dock tveksamt om de studerande kan nå målen fullt ut om de laborerar enskilt, med begränsad utrustning från en väska. I ämnet fysik finns exempelvis följande mål att sträva mot: utvecklar sin förmåga att föreslå, planera och genomföra experiment för att undersöka olika fenomen samt beskriva och tolka vad som händer genom att använda fysikaliska begrepp och modeller, utvecklar sin förmåga att med hjälp av moderna tekniska hjälpmedel samla in och analysera data samt simulera fysikaliska fenomen och skeenden. I kurserna fysik A är ett betygskriterium för Väl godkänd: Eleven medverkar vid val av metod och utformning av experimentella undersökningar. Ett motsvarande betygskriterium i kursen fysik B är: Eleven föreslår metod för och utformning av experimentella undersökningar. I ämnet kemi finns exempelvis följande mål att sträva mot: utvecklar sin förmåga att hantera kemisk laboratorieutrustning, att välja, planera och utföra experiment samt göra iakttagelser, beskriva, tolka och förklara kemiska förlopp med naturvetenskapliga modeller. I kurserna kemi A och kemi B är ett betygskriterium för Väl godkänd: Eleven medverkar vid val av metod och utformning av laborativa undersökningar. Detta är svårt att uppfylla för den som är hänvisad till en väska med laborationsmaterial. Vuxenutbildningen i Stockholms kommun bör, genom att förbättra utrustningen, utveckla kvaliteten i de naturvetenskapliga utbildningarna i enlighet med kursplanernas mål att uppnå och mål att sträva mot. 14

15 Vid inspektionstillfället erbjuds inte någon validering 1 och några beslut om validering i framtiden fanns inte. Vid intervjuer framgick att ett femårigt projekt med validering avslutades vid årsskiftet och att man avvaktade politiska beslut. Samma besked fanns på verksamhetens hemsida. Det är inspektörernas bedömning att verksamheten bör erbjuda validering. Studerande inom sfi erbjuds möjlighet att kombinera sina studier med vissa kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Skolledningen uppgav att av dem som var inskrivna i sfi 2006, cirka individer, läste totalt individer på komvux individer läste inom grundläggande och 424 inom gymnasial vuxenutbildning. Av dessa individer läste 244 inom båda skolformerna. Eftersom en del av dessa studerat inom komvux efter sfi kan man anta att cirka kombinerat sfi med kurser i matematik, samhällskunskap och engelska eller delar av yrkespaket. Vid intervjuer uppgav studerande, lärare och skolledning att flera önskade kombinera sina sfi-studier men att det blev för krävande. Hur anordnarna av sfi lyckas med att ge studerande möjlighet att öva det svenska språket i arbetslivet varierar. Det finns goda exempel på praktik och s.k. yrkesmoduler som studerande är mycket nöjda med och enstaka som lett till arbete. Verksamheten skall utvärdera detta arbete under Personalresurserna Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning inom vuxenutbildningen var 2006 i genomsnitt 68 procent och varierade mellan enheterna från 0 till 100 procent. Inspektörerna vill särskilt framhålla den höga professionella kompetens personalen inom särvux innehar med pedagogisk högskoleutbildning till 100 procent och dessutom speciell kompetens för området, vilket bidrar till stark pedagogisk utveckling inom området. Enligt nationell statistik har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen inom sfi varit lägre än riket som helhet de senaste åren. Bland de externa anordnarna inom den gymnasiala vuxenutbildningen är det vanligt att deras affärsidé består i att tillhandahålla en utbildning som har nära anknytning till yrkeslivet och den senaste utvecklingen där. Som lärare anställs då personer med en god och aktuell yrkeskompetens men ofta utan lärarutbildning. Hos två av de externa anordnarna (Academedia Eductus och Lernia) har lärarna pedagogisk högskoleutbildning till 0 respektive 43 procent. Vid intervjuer framkom att de studerande var nöjda med lärarnas yrkeskompetens men påpekade att lärarna inte kan lära ut dessa kunskaper till oss. Enligt kommunens brukarundersökning för 2005 var det vid en av dessa enheter de studerande uttryckt störst missnöje med lärarnas förmåga att undervisa. Vid intervju med lärarna, där ingen i intervjugruppen hade pedagogisk utbildning, framgick att de ofta var ensamma i undervisningen i sina kurser och därmed saknade kollegor att föra pedagogiska diskussioner med. Lärarna visade även låg systemkunskap, t.ex. var läroplanen helt okänd och de studerande uppgav att de visserligen fick information om kursplanerna men att de inte användes på annat sätt under utbildningen. Enligt skollagen är kommunen skyldig att för under- 1 Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats (Ds 2003:23). 15

16 visningen använda lärare som har en utbildning för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. Inspektörerna bedömer att lärarna inte har pedagogisk kompetens för den undervisning de bedriver, vilket är en brist som kommunen snarast måste åtgärda. Materiella resurser De studerande är nöjda med tillgången till litteratur, datorer och studiematerial och några utbildningsanordnare har välutrustade bibliotek. Lokalerna är generellt av god standard med rymliga klassrum och datasalar. Tillgången till grupprum växlar däremot. Några anordnare av sfi har haft ett ökat intag av studerande vilket lett till att det blivit trångt. Vid inspektionstillfället användes inom sfi (Vällingby) en barack som tillfällig lösning och som inspektörerna påpekar skall vara ändamålsenlig för undervisningen. Datum Ort Stockholm Iréne Sehlin Anna Kjellberg 16

17 Bilaga (8) Beskrivning av anordnare av vuxenutbildning i Stockholm Egen regi Volym i helårsplatser Antal studerande Enskede Gårds gymnasium Belägen i Slakthusområdet. Verksamheten omfattar en kött- & charkutbildning som dock inte anordnas från hösten Utbildningen bedrivs på heltid. Skolans ledning består av en rektor med ansvar för hela skolans verksamhet, fyra biträdande rektorer samt en IV-samordnare. En av de biträdande rektorerna ansvarar för vuxenutbildningen. Egen regi S:t Eriks gymnasium Centralt belägen på Kungsholmen med gymnasieskola. Verksamheten erbjuder trä- och möbelteknik, grundkurs och fortsättningskurs vilka omfattar 39 veckor, poäng, vardera. Utbildningen bedrivs på heltid och innehåller arbetplatsförlagd utbildning (APU), 4 veckor per utbildningsår och leder till en grundläggande yrkesutbildning i möbel- och inredningssnickare. Skolans ledning består av en rektor med ansvara för hela skolans verksamhet samt fem biträdande rektorer. De biträdande rektorerna ansvarar för ett eller flera program. Samtliga skolledare har även ansvar för en eller flera funktioner, exempelvis särskilt stöd, schema för skolan som helhet. En av dem ansvarar för vuxenutbildning. Postal address: Stockholm Visiting address: Alströmergatan 12 Telephone: vx Fax:

18 2 (8) Egen regi Särvux Särvux är belägen dels i lokaler centralt i Stockholm dels i anslutning till ett tiotal dagliga verksamheter och vänder sig till personer med utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism. För studerande med hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk och en grupp från Stockholm har haft sin sfi-undervisning förlagd till särvux, integrerad med svenska som andraspråk. Särvux har egen intagning och studie- och yrkesvägledning. Kurserna ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan (träningsskola och grundsärskola) samt gymnasiesärskolans nationella program. Undervisningen sker i små grupper av lärare med specialkompetens. Särvux leds av en rektor och en utbildningsledare. Egen regi Söderorts vuxengymnasium Söderorts vuxengymnasium är centralt belägen i Vårberg, södra delen av Stockholm. I samma byggnad bedrivs undervisning av en fristående grundskola. Verksamheten erbjuder sfi på studieväg 1 (A B) och 2 (B C), dag- och kvällsundervisning, och yrkes- och studieförberedande specialkurser i sfi efter B-kurs. Studieväg 3 kurs D finns för elever som efter godkänd kurs C på studieväg 2 bedöms kunna gå vidare till kurs D. De yrkesförberedande kurserna har inriktning mot barnomsorg, vård och omsorg, handel/starta eget, yrkesförare samt skönhet och hälsa. Kurserna är på heltid och i de tre första kurserna ingår 6 veckors praktik. I de ordinarie sfi-kurserna ingår moduler i yrkessvenska. I samarbete med AcadeMedia erbjuds sfi med individuell lotsning mot arbete. Ledningen består av en rektor och fyra utbildningsledare. Egen regi Thorildsplans gymnasium Sedan 2003 bedriver Thorildplan en tvåårig elektrikerutbildning för vuxna. där teori varvas med totalt 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning. Verksamheten erbjuder också en ettårig fortsättningskurs för vuxna, internettekniker, Cisco CCNP, som leder till betyg och ger diplom. Studerande kan på egen bekostnad genomgå certifiering. Utbildningen innehåller laborationer och praktiska individuella prov. Ledningsgruppen vid Thorildsplan består av rektor, tre biträdande rektorer samt en konsult. För varje inriktning finns en inriktningsledare, vilket innebär att de studerande i elektrikerutbildningen har en och internetteknikerutbildningen en annan.

19 3 (8) Egen regi Västerorts vuxengymnasium Verksamheten ligger i centrala Tensta, en av Stockholms förorter, och erbjuder sfi samt kurser inom grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. I Vällingby finns en filial för sfi (A-kursen). Inom gymnasiala vuxenutbildningen finns kärnämneskurser, kurser ur barn- och fritidsprogrammet samt kurser ur omvårdnadsprogrammet. Inom sfi erbjuds studieväg 1 (A B) och 2 (B C), dag- och kvällsundervisning, vid behov med individuellt schema, samt för kurser för synskadade. Studieväg 3 kurs D finns för elever som efter godkänd kurs C på studieväg 2 bedöms kunna gå vidare till kurs D. Extrakurser erbjuds alla som behöver extra träning i skrivteknik, i att uttrycka sig i skrift, i läsförståelse samt i uttal. I de ordinarie sfi-kurserna ingår moduler i yrkessvenska För den som saknar sfi-behörighet ges i samarbete med stadsdelarna tre terminers grundläggande barnskötarutbildning med undervisning i svenska som andraspråk på grundläggand nivå.. Verksamheten erbjuder sk SASbas, en introduktion till svenska som andra språk inom grundläggande vuxenutbildning för studerande som arbetat eller bott länge i Sverige och behöver träna upp läsförståelse och skriftlig förmåga Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ges fristående kurser, främst i kärnämnen som svenska/svenska som andra språk, matematik, samhällskunskap, engelska, religion och naturkunskap, men också i filosofi, historia, psykologi och datorkurser. Vidare erbjuds kurspaket med kurser ur barn- och fritidsprogrammet och omvårdnadsprogrammet. I samarbete med Rinkeby stadsdelsnämnd och Södertörns högskola anordnas en collegeutbildning. De studerande kan välja mellan att studera i lärarledda grupper eller i flexkurser. Västerorts vuxengymnasium har egen studie- och yrkesvägledare. Ledningen består av en rektor och tre biträdande rektorer.

20 4 (8) Egen regi Åsö vuxengymnasium Åsö vuxenutbildning är beläget i centrala Stockholm och kommunens största anordnare av vuxenutbildning. Verksamheten har ett utbud inom sfi av studieväg 3 på C- och D-nivå med profil kommunikativ svenska på arbetsplatsen och för vidare studier, arbetsmarknadsorientering, ekonomi/administration/data samt vård/omsorg/barn och fritid. Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ges fristående kurser och kurspaket; specialpedagogiska kurser, naturvetenskapligt basår, omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot barn och ungdomar i behov av stöd, webb-produktion, grafisk produktion, ekonomipaket, löneadministration, ekonomiassistent, hotell- och konferenspaket samt kärnämnespaket. Utför prövningar för studerande från hela Stockholms stad. Åsö vuxengymnasium har ett lärcenter för självstudier med möjlighet till stödundervisning, egen studie- och yrkesvägledare och kurator. Ledningen består av en rektor och fem biträdande rektorer. Externa anordnare Extern anordnare ABF Stockholm Vux ABF bedriver undervisning i centrala Stockholm bestående av fristående kurser i engelska, geografi, historia, matematik, religion, samhällskunskap och svenska som andraspråk. Verksamheten erbjuder även SAS bas, en introduktion till svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildningen för studerande som arbetat eller bott länge i Sverige och behöver träna upp läsförståelse och skriftlig förmåga. Inom gymnasial vuxenutbildning ges kurser inom kärnämnen, moderna språk, estetiska kurser och data. Vissa av kurserna ges på distans. Extern anordnare Volym i helårsplatser Antal studerande AcadeMedia Eductus Undervisningen är förlagd till Liljeholmen och består av kurser och utbildningar inom turism, media, IT, grafisk design, webbproduktion, programmering, reception, försäljning, marknadsföring, löneadministration, projektledning, entreprenörskap samt företagsekonomi. Kurserna kan studeras separat eller i yrkesinriktade kurspaket omfattande vardera 22 veckor, 450 poäng eller 20 veckor á 400 poäng. För den som vill studera på deltid finns möjlighet till detta på kvällstid.

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor SFI Bollnäs Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen Nämnd: Lärande och Arbete Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30).

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30). 1 (7) Dnr 62-2009:242 KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) Svenskundervisning för invandrare (sfi) ska ge nyanlända eller tidigare anlända vuxna invandrare,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående Gymnasieskolan Futurum i Stockholm

Utbildningsinspektion i den fristående Gymnasieskolan Futurum i Stockholm Gymnasieskolan Futurum Dnr 54-2005:1938 Utbildningsinspektion i den fristående Gymnasieskolan Futurum i Stockholm Innehåll Inledning... 1 Underlag... 1 Beskrivning av skolan... 2 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildningens syfte Språk öppnar fönster mot världen. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund och intressen.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Folkungaskolan grundskola årskurs 4 9 och gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Folkungaskolan grundskola årskurs 4 9 och gymnasieskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Folkungaskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Folkungaskolan grundskola årskurs 4 9 och gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer