AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN"

Transkript

1 AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN ÅRSREDOVISNING 1996

2 En kvalificerad teknisk konsult bidrar till att nya funktionella produkter kommer fram, till effektivare och lönsammare produktion, till energisnåla system, till ökad miljöhänsyn, till färre arbetsskador och mycket annat. Inom ÅF-Koncernen finns tekniska konsulter med den förmågan. Vi arbetar inom områdena El och Instrument, Energi och VVS, Process och Miljö, Mekanik och Elektronik samt Kontroll och Besiktning. Vi har en teknikbredd som innebär att vi kan tillföra resurser och kompetens i de mest skiftande sammanhang. I koncernen finns även ÅF-Data. En väl utvecklad IT-användning bidrar till att uppdragen drivs rationellt och med hög kvalitet. Vår bas finns i Sverige, men de internationella uppdragen ökar både i betydelse och omfattning. Det gäller inte minst på miljöområdet där vi i många avseenden har en världsledande kompetens.

3 1996 I SAMMANDRAG 1996 I SAMMANDRAG ÅF-Koncernens resultat 88,7 (97,8) mkr Vinst per aktie 11:11 (12:25) kronor Omsättning (955) mkr Substansvärde 79 (70) kronor per aktie Styrelsen föreslår en utdelning på 5:50 (4:67) kronor per aktie Utsikterna bedöms goda att 1997 nå koncernens långsiktiga vinstmål INNEHÅLL Verkställande direktörens kommentar 2 3 Affärsidé och mål 4 5 Marknad 6 7 Miljö 8 Medarbetarna 9 11 El och Instrument Energi och VVS Process och Miljö Mekanik och Elektronik Kontroll och Besiktning ÅF-Data 30 Fastighets- och finansförvaltningen 31 Konsultrörelsen i sammandrag ÅF-Koncernens ekonomi i sammandrag ÅF-aktien Styrelsen Förvaltningsberättelse Resultaträkningar 43 Balansräkningar Finansieringsanalyser 46 Noter Förslag till vinstdisposition 50 Revisionsberättelse 50 Adresser Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 6 maj 1997 kl på ÅF-Koncernens huvudkontor, Fleminggatan 7, Stockholm. AB Ångpanneföreningen publicerar följande ekonomiska rapporter 1997: Delårsrapport januari mars den 6 maj. Delårsrapport januari juni den 19 augusti. Delårsrapport januari september den 6 november. Rapporterna finns på svenska och engelska.

4 Ångpanneföreningens etthundraförsta år Marknaden för ÅF-Koncernens verksamhet var i flera avseenden gynnsam under året. År 1996 blev från resultatsynpunkt det näst bästa året genom tiderna, överträffat endast av det framgångsrika 100-årsjubileumsåret För tredje året i rad uppnåddes de ekonomiska mål som gäller för ÅF-Koncernen. Koncernresultatet försämrades visserligen med 9 procent jämfört med 1995, som var ett rekordår. Jämfört med koncernens näst bästa resultat genom tiderna var 1996 års resultat emellertid 45 procent högre. Marknaden för koncernens verksamhet var i huvudsak gynnsam under året. Industriinvesteringarna låg på en fortsatt hög nivå, medan någon märkbar förändring av investeringsbenägenheten inom energisektorn inte kunde noteras, utan marknaden präglades av en avvaktande attityd. Bygginvesteringarna låg på en fortsatt mycket blygsam nivå. Konsultrörelsen växte med 10 procent En hörnpelare i ÅF-Koncernens strategi är att koncentrera verksamheten till ett fåtal affärsområden El och Instrument, Energi och VVS, Process och Miljö, Mekanik och Elektronik, Kontroll och Besiktning och att långsiktigt nå en tillväxt inom dessa områden. Efter 1995, då konsultrörelsen växte med 20 procent, ökade rörelsen med ytterligare drygt 10 procent under Affärsområdenas resultatutveckling jämfört med 1995 kom att variera. El och Instrument samt Process och Miljö förbättrade sina resultat och nådde goda vinstmarginaler. Det var främst ÅF-SPEAB och ÅF-IPK som presterade mycket goda resultat, men detta gällde även region Mitt inom ÅF-Elteknik. Mekanik och Elektronik uppnådde sämre resultat än under 1995, men stod sig väl vid en branschjämförelse. Verksamhetsområde Elektronik fortsatte att prestera ett mycket bra resultat. Energi och VVS påverkades av en mycket ogynnsam bygg- och fastighetsmarknad. Resultat och vinstmarginal sjönk till en otillfredsställande nivå och endast ÅF-Energikonsult Syds dotterbolag ÅF-PPA presterade ett mycket bra resultat. Affärsområdet expanderade enligt förväntningarna med 20 procent. Kontroll och Besiktning expanderade under året till planerade 100 medarbetare, med kapacitet att nå 20 procents marknadsandel. Trots betydande marknadsföringsaktiviteter ökade kapacitetsutnyttjandet alltför långsamt och resultatet försämrades från./. 14 mkr år 1995 till./. 25 mkr. Ett händelserikt år ÅF-Koncernen har under de senaste åren haft ambitionen att etablera sig i större utsträckning utanför Sverige främst i övriga Europa. Under ett par decennier har koncernen haft intressebolag i Frankrike och Spanien med 100 medarbetare. Under 1996 förvärvades minoritetsposter i QPS Consultants i England samt 2

5 i Nielsen og Borge i Norge. De två bolagen har vardera mellan 20 och 30 medarbetare. ÅF-Koncernen har avtal att nå majoritetsägande i båda bolagen. Redan under 1996 etablerades ett betydande samarbete mellan den svenska rörelsen och utlandsbolagen, vilka också gav positiva resultatbidrag. Under året installerades PX Control, ett nytt och av ÅF-Data utvecklat administrativt system, i hela koncernen. Systemet har för övrigt sålts till ett flertal tjänsteföretag utanför ÅF-Koncernen och det finns en betydande marknadspotential under de närmaste åren. Koncernens dotterbolag har lagt ner ett betydande arbete och kostnader för att nå ISO 9001-certifikat. Vid årsskiftet 1996/1997 hade 40 procent av koncernen nått detta mål. Under innevarande år kommer andelen att fördubblas. I Göteborg finns sedan många år tillbaka ÅF-Koncernens näst största samlade resurs. Vid årsskiftet 1996/1997 fanns samtliga affärsområden etablerade och totalt 275 medarbetare utspridda på fem olika kontor i Stor-Göteborg. Sedan den 15 januari 1997 är samtliga medarbetare i Göteborg nu samlade i den anrika så kallade Sjöbefälsskolan, nära Göteborgsoperan. Därmed kan alla samarbetsmöjligheter tas tillvara och vår konkurrenskraft ökar väsentligt. Samtidigt med inflyttningen i Sjöbefälsskolan fusionerades El- och Hissprojekt med ÅF-Gothia och bytte samtidigt namn till ÅF-Elprojekt. ÅF-Koncernens finansiella styrka består Koncernens finansiella kapacitet förbättrades ytterligare under året. Den justerade soliditeten ökade till 54 procent och balanslikviditeten till 2,0. De likvida tillgångarna uppgick vid årsskiftet 1996/1997 till drygt 120 mkr. ÅF-Koncernen har en finansiell kapacitet som innebär att det i realiteten inte finns några begränsningar för att vidareutveckla konsultrörelsen. Efter sju år av sjunkande eller stillastående marknadsvärden på koncernens fastigheter ökade dessa under 1996 med 10 procent. Marknadsvärdet överstiger därmed det bokförda värdet med 110 mkr. Ökad handel i ÅF-aktien Bolagsstämman 1996 beslutade om en fondemission 1:2. I slutet av året förvärvade Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse samtliga Sydkrafts A-aktier. Samtidigt deklarerade Forskningsstiftelsen att man avsåg att i början av 1997 stämpla om en betydande andel av A-aktierna samt att långsiktigt sälja B-aktier. Syftet är att öka likviditeten i ÅF-aktien. Efter omstämplingen finns det A-aktier och B-aktier. Styrelsens beslut att föreslå bolagsstämman en utdelning på 5:50 kronor eller 50 procent av vinsten per aktie är ett uttryck dels för ÅF-Koncernens finansiella kapacitet, dels för en stark tro på direktavkastningens betydelse för aktieägarna. ÅF-Koncernens utveckling de närmaste åren Den strategi som har gällt under 1990-talet kommer att prägla även de närmaste åren. Den innebär hög prioritet avseende koncernens resultatförmåga. koncentration till ett litet antal affärsområden. huvudsaklig inriktning mot industrins och energisektorns investeringar. fortsatt försiktig expansion i Sverige och ytterligare etableringar i övriga Europa. Under vintern/våren har Sveriges framtida energipolitik åter kommit i fokus med förslag att inom några få år avveckla två kärnkraftsaggregat. Det är för tillfället inte möjligt att överblicka vad detta betyder för de närmaste årens industriinvesteringar. Att det leder till en väsentligt ökad aktivitet vad avser energiinvesteringarna torde vara ställt utom allt tvivel. ÅF-Koncernens två största kundgruppers agerande kommer att påverkas av det slutliga politiska beslutet. Vad det innebär för ÅF-Koncernens marknad är ännu så länge svårt att sia om. För att bättre möta förändringar i marknadsförutsättningarna kommer väsentliga insatser att göras för att sänka omkostnadsnivån. Samtidigt skall koncernens konkurrenskraft öka. Det sker bland annat genom produktivitetsförbättrande insatser. De senaste åren har ÅF-företagen investerat 25 tkr per medarbetare och år i datorer och datakommunikation. Allt i syfte att förbättra effektivitet och konkurrenskraft. De närmaste åren kommer dessa investeringar att ligga på en fortsatt hög nivå. I det kortare perspektivet bedöms förutsättningarna för ÅF-Koncernens verksamhet under 1997 vara förhållandevis goda. Under de tre senaste åren har ÅF- Koncernen nått vinstmarginalmålet på lägst 8 procent och målet för avkastning på det egna kapitalet på lägst 15 procent. Jag bedömer att vi även under 1997 har goda möjligheter att nå dessa mål. Stockholm i mars 1997 Gunnar Grönkvist Verkställande direktör 3

6 Affärsidé och mål El och Instrument ÅF-Elteknik ÅF-SPEAB ÅF-Elprojekt Nielsen ÅF-Infrateknik og Borge, Norge AB Ångpanneföreningen VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR ADMINISTRATION EKONOMI INFORMATION Energi och VVS ÅF-Energikonsult ÅF-Energikonsult Syd ÅF-VVS ÅF-RNK ÅF-INR Stockholm ÅF-PPA Projekt ÅF-BOAB Process och Miljö ÅF-IPK Chleq Froté, Incepal, QPS, Frankrike Spanien England Mekanik och Elektronik ÅF-Industriteknik ÅF-Rateko Kontroll och Besiktning ÅF-Kontroll ÅF-Data AB Ångpanneföreningen är moderbolag i ÅF-Koncernen. Inom koncernen bedrivs en kvalificerad teknisk konsultrörelse och en fastighets- och finansförvaltning. ÅF-Koncernen har uppdrag inom alla samhällssektorer men fyra femtedelar av uppdragsvolymen kommer från kunder inom den svenska industrin och energisektorn. Med vårt ursprung, vår bredd och vår inriktning upplevs ÅF-Koncernen ofta som industrins konsult. Affärsidé ÅF-Koncernen tillhandahåller för svenskt näringsliv och förvaltning kvalificerade tekniska tjänster inom affärsområdena El och Instrument Energi och VVS Process och Miljö Mekanik och Elektronik Kontroll och Besiktning med betydande marknadsandel inom varje område. För en internationell marknad tillhandahåller ÅF-Koncernen spetskompetens inom utvalda delområden. 4

7 MÅLUPPFYLLELSE KONCERNEN DE SENASTE TIO ÅREN Vinstmarginal, % Avkastning på justerat eget kapital, % 30 % Ekonomiska mål Styrelsen har fastslagit följande ekonomiska mål för ÅF-Koncernen. Vinstmarginal lägst 8 procent. Avkastning på justerat eget kapital lägst 15 procent. Målen har överträffats med viss marginal de senaste åren. Alltid nära kunden ÅF-Koncernens organisation i form av ett femtontal rörelsedrivande bolag inom fem affärsområden är avsedd att ge närhet till kund, samtidigt som teknikuppdelningen mellan bolagen skapar förutsättningar för hög kompetens på de aktuella områdena. Uppdragen leds av en uppdragsledare med tekniskt och ekonomiskt ansvar gentemot kunden. Uppdragsledaren anlitar större eller mindre grupper av ÅF-konsulter i uppdraget och kan även efter samråd med kund anlita externa resurser. Uppdragsledaren skall, om ingen annan överenskommelse görs med kunden, följa företagets kvalitetssystem. ÅF-Koncernen har en starkt decentraliserad verksamhet medett 50-tal kontor spridda över hela Sverige. Av de medarbetarna finns cirka 150 utomlands i Frankrike, Spanien, Finland, England och Norge. Den decentraliserade verksamheten innebär närhet till kunden och korta beslutsvägar. Avancerade kommunikationssystem möjliggör i allt högre grad att kontoren samverkar i uppdrag oavsett geografiska avstånd. Därmed kan våra resurser utnyttjas på effektivaste sätt till gagn för våra kunder. 5

8 Marknad Marknaden för tekniska konsulttjänster i Sverige är delad i en industri- och energirelaterad sektor samt i en byggrelaterad sektor. Ångpanneföreningen är det i särklass största konsultföretaget inom den industri- och energirelaterade sektorn, men har även framgångsrika delar som berör byggsidan bland annat inom kvalificerade el- och VVS-installationer. Verkstads-, skogs- och elektronikindustri svarade för två tredjedelar av ÅF-Koncernens intäkter INVESTERINGAR I SVERIGE (MDR SEK) Verkstadsindustrin Massa- och pappersindustrin Verksamheten bedrivs i ett femtontal bolag i Sverige och ytterligare en handfull intressebolag i Frankrike, Spanien, England och Norge. Bolagen arbetar inom fem affärsområden som tillsammans täcker in alla de tekniska frågor som kan behöva lösas för industrioch energikunder samt inom byggnadssektorn. Miljöoch IT-tjänster tillhör de snabbt växande områdena för koncernen. Mångfald ger flexibilitet i konsultuppdragen Innehållet i ett tekniskt konsultuppdrag varierar starkt. En gemensam nämnare är emellertid att uppdragen ofta sammanhänger med investeringar i maskiner och anläggningar. Det kan gälla investeringar för att nå ökad kapacitet, förbättrat råvaruutnyttjande, minskad energiåtgång eller miljöinsatser. Andra insatser från industriellt inriktade tekniska konsultföretag avser utveckling av produktionssystem och produkter. För ÅF- Koncernens del avser den största delen av resurserna konstruktions- och projekteringsuppdrag, där konsulten detaljutformar en installation, anläggning eller ett maskinelement. Konsultens kompetens är att kunna översätta funktionsönskemål till en systemlösning samt att ha kunskap om de komponenter som kan utnyttjas på marknaden för att i praktiken utföra önskad funktion. ÅF-Koncernen har en bredd och ett djup som ger flexibilitet i kompetensen mot kunden. Normalt genomförs förstudier och förprojekt före större investeringar för att ge underlag för styrelsebeslut eller motsvarande. Dessa studier kräver att kon (SCB februari 1997) sulten har en bred allmänkompetens, då såväl ekonomiska analyser som marknadsundersökningar kan ingå. Till denna grupp av uppdrag kan även föras allmänna utredningsuppdrag för myndigheter, regeringskansli eller näringsliv. Utredningar för miljöledningssystem är ett bra exempel härpå. Miljöområdet innehåller ett växande antal mätningar och kontroller, men också revisioner. Andra betydelsefulla arbetsuppgifter avser drift- och underhållsfrågor. Dessa tenderar att få ökad betydelse. Kontroll, inspektion och besiktning är ett betydelsefullt konsultområde. Oberoende, noggrannhet och teknisk kompetens är viktiga begrepp för denna typ av uppdrag. Ofta är målet att vidmakthålla hög säkerhet i elanläggningar, tryckbärande anläggningar eller för hissar och lyftdon. Uppdragens omfattning varierar från några tusen kronor upp till 50 mkr. Totalt hade ÅF-Koncernen uppdrag under 1996, vilket innebar en ökning med 38 procent jämfört med Kontroll och Besiktningsverksamheten bidrar med många små uppdrag, vilket förklarar huvuddelen av ökningen. Gynnsamt marknadsläge Industriinvesteringarna i Sverige ökade under 1996 med 14 procent, vilket väl överensstämde med förvänt- 6

9 TEKNIKFÖRDELNING INOM ÅF Andel i % av total resurs El- och instrumentteknik Industriprocesser VVS/inre miljö Maskinkonstruktion Ackredit. kontroll och besiktning Elektronik Energiprocesser Yttre miljö Mek. konstruktioner, rör och ventilationsteknik 0 OMSÄTTNING PER BRANSCH Andel i % av omsättningen Massa- och pappersindustri Verkstadsindustri Energisektorn Övrig tillverkningsindustri Fastighetsförvaltning, byggverks. Övrigt OMSÄTTNING PER KUNDKATEGORI Andel i % av omsättningen % % Privat inkl. börsnoterade bolag Landsting och kommuner Staten inkl. länsmyndigheter Utlandet exkl. utländska bolag % Antal timmar UPPDRAGENS STORLEK ningarna. För innevarande år bedöms investeringarna sjunka något. Energisektorn befinner sig i ett delvis nytt läge inför ett kommande beslut om en förtida avveckling av två reaktorer. Bortfallet av billig elenergiproduktion kommer att ersättas med import, ny elproduktion samt åtgärder för att minska elförbrukningen, främst för uppvärmning. ÅF-Koncernen befinner sig i en stark position som landets ledande energi- och elkonsultföretag. De femton största kunderna 1996 var ABB, Akzo Nobel, Allgon, AssiDomän, Banverket, Ericsson, Kvaerner, MoDo, Norske Skog, Nutek, Pharmacia & Upjohn, Sida, Stora, Vattenfall och Volvo. Sammantaget svarade de för 46 procent av intäkterna. Under 1995 svarade de femton största kunderna för 38 procent av intäkterna. Marknadsförutsättningarna för respektive affärsområde beskrivs närmare på sidorna Konkurrenter ÅF-Koncernen är det största energi- och industriinriktade tekniska konsultföretaget i Sverige och har till sin storlek och inriktning få jämförbara organisationer i Europa. I Sverige har den tekniska konsultbranschen cirka medarbetare, fördelat på nära företag. Fortfarande arbetar flertalet mot byggsektorn, men industriinriktningen har blivit tydligare, även hos dessa. Konkurrentbilden är splittrad på många små och ett tjugotal större svenska och utländska företag. Tydligast framstår finska Jaakko Pöyry när det gäller skogsindustrin samt Semcon, Enator, Caran och Benima Ferator när det gäller El och Instrument samt Mekanik och Elektronik. Scandiaconsult, VBB, KM och J&W har delar som konkurrerar inom el- och miljöuppdrag. För området Kontroll och Besiktning gäller att huvudkonkurrenten är det tidigare monopolföretaget och statligt ägda SAQ Kontroll % 7

10 Miljö duktionen till den färdiga produktens eller tjänstens miljöpåverkan vid användning och destruktion. Nya verktyg utvecklas för att på ett systematiskt sätt planera, leda och genomföra miljöarbetet i företagen. Dessa verktyg kallas miljöledningssystem. Utbildning, miljörevision och livscykelanalyser är andra vanliga uppdrag för koncernens miljökonsulter. Under hela 1900-talet har ÅF-Koncernen utvecklat miljölösningar för skogsindustrin. Vi erhöll 1996 ett stort sådant uppdrag för Stora Skutskär som moderniserar sin sulfatmassefabrik för en miljard kronor, varav hälften avser miljöåtgärder. Målet är att skapa en ekobalanserad fabrik. ÅF-Koncernen är ett av landets främsta konsultföretag inom miljöområdet. Nästan hälften av koncernens drygt uppdrag per år faller inom begreppet miljö, enligt Internationella Handelskammarens ICCs definition. Det betyder att även uppdrag avseende hälsa och säkerhet innefattas i begreppet. Som en symbol för miljöarbetet stödjer Ångpanneföreningen Projekt Jaktfalk. ÅF-Koncernens miljöpolicy fastställdes 1994 och den utgör grunden för koncernens miljöledningssystem. I ett dokument ÅF Miljöhandledning samlas policy, miljömål, miljöprogram samt handledningar för det resurssnåla kontoret och det resurssnåla uppdraget. Miljöprogrammet omfattar bland annat en utbildning av alla medarbetare i miljökunskap samt en årlig miljökonferens. Ett miljösamråd följer utvecklingen och ger vägledning för koncernens miljöarbete. ÅFs första miljökonsult Begreppet miljökonsult kan tillämpas redan på Emil Spetz, som anställdes i företaget 1901 för att minska miljöproblemen i städerna orsakade av dålig förbränning. Hans arbete under flera decennier omfattade bland annat en utbildning i förbränningsteknik för driftspersonal, som fortfarande bedrivs av företaget. Idag handlar miljöfrågorna inte bara om utsläpp och reningsteknik. Nu omfattar de all verksamhet från utnyttjande av material och naturresurser i pro- Miljöanpassad riksdag Ett bra exempel på miljöledningsprojekt är uppdraget från riksdagens förvaltningskontor att miljöanpassa riksdagen. Uppdraget inleddes med en kartläggning av all verksamhet inklusive inköp, resor och pappersflöde. Noterbart var exempelvis att riksdagen varje år mottar 800 ton tidningar och post. Kartläggningen följdes av analys och förslag till åtgärder som miljöorganisation, uppföljningssystem, informationsprogram och utbildning samt övergång från pappersdistribution till e-post av utskottspromemorior. ÅF-Koncernen agerar för att tillsammans med våra kunder öka kunskapsspridningen i näringslivet. Under 1994 bildades den fristående föreningen Näringslivets Miljöchefer (NMC), som idag har 150 medlemmar från praktiskt taget samtliga större företag och organisationer i Sverige. Verksamheten omfattar konferenser, seminarier, arbetsgrupper och möjligheter till gemensam utveckling. NMCs olika aktiviteter samlade under 1996 totalt 750 deltagare. Förbrukning El, kwh/m Fjärrvärme, kwh/m Klimattal, % Nyckeltal för el- och fjärrvärmeförbrukningen i koncernens fastigheter i Stockholm och Malmö för de senaste tre åren. I tabellen finns även klimatvariationerna angivna. Under 1996 förbättrades inomhusmiljön i fastigheterna, vilket fick till följd att energiförbrukningen ökade. 8

11 Medarbetarna Medarbetarna och deras kompetens är kunskapsföretagets viktigaste resurs, en resurs som ständigt måste utvecklas för att möta kundernas krav. ÅF-Koncernen har förmånen att ha mycket kompetenta och engagerade medarbetare. Under 1996 hade koncernen totalt årsanställda inklusive intressebolag. I denna siffra ingår 32 medarbetare i moderbolaget och 22 i ÅF-Data. Med årsanställda avses antal lönetimmar omräknat till helårstjänster. Exklusive medarbetare i intressebolag var det totala antalet årsanställda Efterfrågan på koncernens tjänster var fortsatt god och rekryteringen av nya medarbetare låg på en hög nivå. En viss avmattning i rekryteringen kunde konstateras mot årets slut. Andelen nya medarbetare under verksamhetsåret var 17 (24) procent. Semester och frånvarotid Den totala frånvarotiden inklusive semester uppgick 1996 till 12,4 (12,4) procent av ordinarie arbetstid. Semester utgjorde 9,0 (8,7) procent, sjukdom 1,7 (1,9) procent och tjänstledighet 1,7 (1,8) procent. Könsfördelning Andelen kvinnor inom ÅF-Koncernen var 20 (20) procent. Andelen varierar mellan 12 och 26 procent inom dotterbolagen. I moderbolaget var andelen kvinnor 64 (61) procent. Erfarenheterna av kvinnor i det tekniska konsultyrket är mycket goda. Andelen kvinnliga tekniker är emellertid låg. Vi är övertygade om att en bättre balans mellan könen får positiva effekter och ser gärna att andelen kvinnor ökar. Fortfarande utbildar sig dock få kvinnor inom det tekniska området. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån var andelen kvinnor examinerade från högskolans grundutbildning 1995/1996 inom Teknik och Vetenskap 27(26) procent. Debiteringsgrad ÅF-Koncernens debiteringsgrad andel mot kund debiterad tid av den totala närvarotiden var 70 procent, vilket var en minskning med drygt 2 procentenheter jämfört med Den icke debiterbara tiden avser marknadsföring, utbildning, teknisk utveckling, ledning och administration. Av medarbetarna arbetar 93 procent med i huvudsak mot kund debiterbar verksamhet och 7 procent arbetar med enbart administrativa uppgifter. Bonussystem Sedan år 1991 gäller ett resultatrelaterat bonussystem för medarbetarna. För 1996 års verksamhet erhöll medarbetarna 9 (12) mkr i bonus. ÅF-Skolan Den viktigaste kompetensutvecklingen sker i de uppdrag vi genomför för våra kunder. Därutöver krävs teknisk fortbildning och utbildning för att klara de admi- 9

12 MAGDALENA KVERNES, civilingenjör väg och vatten, arbetar på ÅF-RNK. Jag fick den första kontakten med ÅF genom företagets medverkan på Chalmers Arbetsmarknadsdagar. Idag sysslar jag mycket med uppdrag med miljöanknytning såsom inneklimatproblem och energieffektivisering av byggnaders VVS-installationer. JAN BENGTSSON, gymnasieingenjör teleteknik/elektronik, arbetar på ÅF-Elprojekt som affärsledare och personalansvarig för gruppen informationsteknik. Det är mycket stimulerande att ständigt jobba med nya saker. Varje genomfört uppdrag känns som en avklarad tenta! Jan och hans medarbetare ansvarade under 1996 för projekteringen av alla säkerhetsoch teleinstallationer inklusive datanät i ÅF-Koncernens nya gemensamma kontor i Göteborg. nistrativa delarna i arbetet. Denna utbildning sker såväl inom våra dotterbolag som i koncerngemensam regi. I det senare fallet inom ramen för ÅF-Skolan. Exempel på utbildning inom ÅF-Skolan är introduktionsutbildning, säljträning, presentationsteknik, uppdragsledarutbildning och olika former av chefsutveckling. Liksom året innan uppmärksammades 1996 uppdragsledarens roll speciellt och ett hundratal medarbetare deltog i ett omfattande utbildningsprogram. Delägarskap Medarbetarnas engagemang som delägare i AB Ångpanneföreningen bedöms vara värdefullt. Genom ägande i aktier och optioner samt i ÅF-Gruppens Fondstiftelse och ÅFOND har koncernens medarbetare ekonomisk delaktighet i verksamheten. Genom ett samarbete med Aktieinvest lönesparar ett 100-tal av ÅF-Koncernens medarbetare i ÅF-aktier. Fritidsverksamhet För rekreation har medarbetarna i ÅF-Koncernen möjlighet att hyra någon av de stugor och lägenheter som ägs och förvaltas av Ångpanneföreningens Personalstiftelse. Stiftelsen hyr dessutom ytterligare stugor och lägenheter under högsäsong. Stugorna ligger i attraktiva områden, främst i fjällen och längs kusterna. Sammantaget utnyttjar ett par hundra familjer denna möjlighet varje år. Inom koncernen finns aktiva kamratklubbar som erbjuder medarbetarna ett stort urval av fritidsaktiviteter. ANTAL ÅRSANSTÄLLDA PER AFFÄRSOMRÅDE El och Instrument* Energi och VVS Process och Miljö* Mekanik och Elektronik Kontroll och Besiktning Övrigt Totalt * inklusive intressebolag UTBILDNING Andel i procent Akademisk Gymnasial Övrig ANSTÄLLNINGSTID Andel i procent Anställningstid, år Genomsnittlig anställningstid är 6,9 (7,2) år. Omkring 80 procent av medarbetarna har varit anställda i koncernen mindre än tio år. Medarbetare i förvärvade företag räknas som nyanställda. 10

13 Medarbetarna HENRIK ALLESTAM, civilingenjör maskin, arbetar på ÅF-PPA. Tekniska beräkningar, till exempel avancerade hållfasthetsberäkningar på rörledningar inom kärnkraftsindustrin är mitt gebit. Arbetet innebär att jag periodvis arbetar mycket ute hos kunden och veckopendlar. För mig är direktkontakten med kunden och ett stort eget ansvar för uppdraget en sporre! CAMELIA STENBORG GHOSE, gymnasieingenjör maskin, arbetar på ÅF-Industriteknik med konstruktion av produktionsutrustningar till verkstadsindustrin. Hon har nyligen blivit uppdragsledare. Man får en bred erfarenhet av att arbeta i ett stort konsultföretag som ÅF-Koncernen. Det är också positivt i kundkontakterna att representera ett välrenommerat och stabilt företag som ÅF! ÅLDERSFÖRDELNING PERSONALOMSÄTTNING Andel i procent Åldersgrupp, år Genomsnittsåldern var 41,7 (42,1). Andel i procent Ålder Totalt Personalomsättningen anger andelen medarbetare i de olika åldersgrupperna som slutat under året i förhållande till medelantalet medarbetare i motsvarande grupp. UTBILDNING och FoU Tkr/årsanställd Utbildning* Forskning och utveckling Totalt per årsanställd Konsulterna utbildas i snitt cirka 100 timmar/år. *Omkostnad och tid ANDEL NYANSTÄLLDA EKONOMISKA DATA Tkr/årsanställd Omsättning Resultat* Lön och sociala avgifter Förädlingsvärde** * Resultat före finansnetto. ** Löner och sociala avgifter inklusive resultat före finansnetto. Andel i procent Ålder Totalt Andel nyanställda inom respektive åldersgrupp vid årets slut. Medarbetare i förvärvade företag räknas som nyanställda. 11

14 El och Instrument Marknadsförutsättningarna för affärsområde El och Instrument var gynnsamma under året. Konkurrenskraften förstärktes bland annat genom förvärvet av en minoritetspost i det norska konsultföretaget Nielsen og Borge och genom att två av företagen inom affärsområdet, ÅF-Gothia och El- och Hissprojekt, sammanfördes vid årsskiftet 1996/1997 och fick firmanamnet ÅF-Elprojekt. ÅF-Elteknik ÅF-Gothia ÅF-Infrateknik ÅF-Elprojekt ÅF-SPEAB Intressebolag: Nielsen og Borge Omsättning, mkr* Resultat, mkr Årsanställda ANDEL 1996 AV ÅFs KONSULTRÖRELSE Omsättning* Resultat Årsanställda % *exkl. intressebolag

15 Infrastruktursatsningen på Öresundsförbindelsen och Malmös Citytunnel medförde ett antal uppdrag för ÅF-Infrateknik. ÅF-Elteknik Från Ludvika till Shijiazhuang Verksamheten präglades liksom tidigare år av de små och medelstora uppdragen. Andelen större uppdrag fortsatte dock att öka. Uppdrag inom cellulosaindustrin samt inom området kraftvärmeverk dominerade under året. Bland cellulosaprojekten kan nämnas Holmen Papers anläggning i Hallstavik, där ÅF-Elteknik ansvarade för komplett projektering av el, styr och instrumentering vid modernisering av pappersmaskin, blekeri och rullmaskin. Kraftvärmeverksuppdragen omfattade till exempel Brista, i Märsta norr om Stockholm, Växjö Energi samt, i samarbete med ÅF-Energikonsult Stockholm, ett koleldat fjärrvärmeverksprojekt i Shijiazhuang, Kina. Flera utlandsprojekt genomfördes, främst i Sydostasien Kina, Taiwan och Korea - men även i Ryssland. Flera oljebolag engagerade ÅF-Elteknik för modernisering och ombyggnad av oljedepåer. Sveriges elkraftcentrum för forskning inom energiöverföring finns i Ludvika. ABB driver sedan 1930-talet ett högeffektlaboratorium, där man bland annat utsätter elnätens komponenter för de enorma påfrestningar som uppstår vid en kortslutning. Efter den senaste moderniseringen, som avslutades i oktober 1996, är laboratoriet ett av de fem mest avancerade i världen i sitt slag. ÅF-Elteknik bistod ABB Switchgear med projektering och konstruktion av elkontrollutrustningen samt layoutplanering av provhallen. Kraven på miljöanpassad projektering ökar alltmer. Ett sådant exempel under året var Astrid Lindgrens Barncentrum vid Karolinska sjukhuset i Solna, där ÅF-Elteknik med hjälp av egenframtagna miljövägledningshandlingar projekterade elinstallationerna. ÅF-Infrateknik Internationella utvecklingsprojekt För ÅF-Infrateknik innebar 1996 en fortsatt kraftig expansion. Etableringen av ett kontor i Malmö medförde ett antal uppdrag i den expanderande Öresundsregionen. Banverket och Storstockholms Lokaltrafik, SL, var fortsatt stora kunder vad avser modern signal- och teleteknik för spårburen trafik. Banverket utvidgade tidigare uppdrag avseende snabbtågsanpassning av flera bandelar. För SL ansvarade ÅF-Infrateknik för entreprenadupphandlingen av kontaktledningssystem för den nya snabbspårvägen i Stockholm. Inriktningen mot utvecklingsprojekt utomlands tillsammans med andra svenska och utländska företag var också framgångsrik. Som en del av en internationell konsultgrupp fick ÅF-Infrateknik uppdrag för Norske Statsbaner inom det uppmärksammade Projekt 600, bland annat i den omfattande ombyggnaden av Skien station söder om Oslo. Ett arbete påbörjades också för ett ökat engagemang i utbyggnaden av infrastrukturen inom ramen för svenska biståndsprojekt. 13

16 Det norska elkonsultbolaget Nielsen og Borge förvärvades under I samarbete med ÅF-Gothia projekterades kraft och belysning för Uni Storebrands nya huvudkontor i Oslo. Kraven på miljöanpassad projektering ökar. Astrid Lindgrens Barncentrum vid Karolinska sjukhuset i Solna var ett exempel på denna typ av uppdrag under ÅF-Elteknik projekterade elinstallationerna. ÅF-Gothia Stor andel industriuppdrag Marknaden för ÅF-Gothias eltekniska konsulttjänster till industrin var god under året. Uppdragsvolymen från de två största uppdragsgivarna, Volvo och Vattenfall Ringhalsverket, ökade påtagligt. ÅF-Gothia medverkade vid ombyggnaden av Borås kommuns huvudavloppsreningsverk för kvävereduktion. Uppdraget, som pågår in i 1997, omfattar kraftförsörjning och motordrifter. Ett exempel på norsk/svenskt ÅF-samarbete var Uni Storebrands nya huvudkontor i Oslo. ÅF-Gothia upprättade tillsammans med intressebolaget Nielsen og Borge alla arbetsritningar för kraft och belysning. För Akzo Nobel och Hydro Plast i Stenungsund samt för Bäckhammars bruk genomfördes kvalificerade krafttekniska uppdrag i samband med ombyggnad av ställverk. Skutehagens skola i Torslanda utanför Göteborg och Örgrytehemmet i Göteborg var exempel på uppdrag inom en i övrigt svag byggsektor. Projektering av el- och teleinstallationer samt byggkontroll ingick i uppdragen. Kompetensuppbyggnaden inom databussar för sofistikerad styrning av fastighetsfunktioner i så kallade intelligenta hus, intensifierades under året. Vid årsskiftet 1996/1997 fusionerades ÅF-Gothia med El- och Hissprojekt och fick firman ÅF-Elprojekt. ÅF-SPEAB Satsning på IT-struktur Efterfrågan på ÅF-SPEABs tjänster ökade kraftigt och året präglades av god orderingång och hög sysselsättning. Satsningen på utbildning av medarbetarna fortsatte. Automatiseringssystemen inom industrin och IT-världens övriga datasystem närmar sig alltmer varandra, vilket har lett till att ÅF-SPEAB under senare år målmedvetet har byggt upp en IT-struktur som tillåter ett effektivt utnyttjande av modernaste konstruktionshjälpmedel. Härigenom skapas möjlighet att på ett optimalt sätt utnyttja företagets kompetens, oberoende av placeringsort, och även integrera denna med kunderna i projektorganisationen. Skogsindustrin är ÅF-SPEABs största enskilda kundkategori. Här kan nämnas det omfattande uppdraget från Stora Cell att tillsammans med ÅF-IPK som huvudkonsult projektera och genomföra fortsatta utbyggnader av etapp 3 och 4 vid Skutskärsfabriken. ÅF-SPEAB är sedan många år mycket framgångsrika inom området processtyrsystem och genomförde flera sådana uppdrag under året, bland annat för Korsnäs i Gävle och för MoDo i Braviken och Husum. Uppdragen från gruvindustrin, som är en relativt ny bransch för ÅF-SPEAB, ökade. För LKAB i Kiruna projekterades bland annat processtyrsystem samt styr- 14

17 El och Instrument ÅF-Elprojekt projekterade el-, tele-, säkerhets- och hissanläggningar i ÅF-Koncernens nya, gemensamma Göteborgskontor i före detta Sjöbefälsskolan. ÅF-SPEAB kontrollerade status och tillstånd hos Svenska Kraftnäts kontrollutrustning i storkraftnätet. och övervakningssystem för sovringsverket i Kiruna och Svappavaaras anriknings- och pelletsverk. Inom området elkraft och elbesiktning kan nämnas uppdrag för Svenska Kraftnät, där ÅF-SPEAB kontrollerade status och tillstånd hos kontrollutrustning i storkraftnätet. ÅF-Elprojekt Ökad konkurrenskraft i Västsverige ÅF-Elprojekt är det nya namnet på de sammanslagna ÅF-bolagen i Västsverige, El- och Hissprojekt och ÅF- Gothia. Sammanslagningen, som skedde vid årsskiftet 1996/1997, innebär en förstärkning av konkurrenskraften i västra Sverige. ÅF-Elprojekt (tidigare El- och Hissprojekt) påverkades av den låga investeringsnivån inom byggsektorn. På industrisidan, där de största kundkategorierna är bil-, skogs- och verkstadsindustrin, var dock orderingången god. För Saab Automobile genomfördes ett kvalificerat uppdrag inom området industriell systemteknik som omfattade komplett konstruktion av transportautomation till det nya QLE-måleriet i Trollhättan. Uppdraget omfattade även PLC-programmering, idrifftagning och besiktning. En av ÅF-Elprojekts största kunder under året var Volvo Personvagnar. I Torslandafabriken genomfördes omfattande uppdrag inom områdena industriell elteknik och installationsteknik. Till Uddeholm Tooling i Hagfors levererades ett komplett styrsystem för ny efterbehandlingsugn. I uppdraget ingick konstruktion, programmering och idrifttagning. För Electrolux MTH System i Säffle genomfördes konstruktions- och programmeringsuppdrag för olika anläggningar för lagerhantering. Från pappers- och massaindustrin erhöll ÅF-Elprojekt el- och instrumenteringsuppdrag vid ombyggnader av Storas anläggningar Gruvöns Bruk och Skoghall samt vid ombyggnad av fiberlinje vid Assi- Domäns bruk i Frövifors. Uppdraget för Frövifors genomfördes i samarbete med ÅF-IPK. På uppdrag av Statens Räddningsverk utfördes sambandsutredningar beträffande radio och telefoni för räddningstjänsten och för kommunalt samband på flera orter i Sverige. Dessutom ingick besiktning och driftinstruktioner för el- och teleinstallationer. ÅF-Elprojekt ökade under året sina marknadsandelar inom området datorstödd teleregistrering. Programlicenser för det egenutvecklade datorprogrammet ADRess såldes bland annat till landstingsfastigheter, konsulter, teleentreprenörer och stora fastighetsförvaltare. ADRess finns nu också i en windows-baserad version. Bland de större uppdragsgivarna inom byggsektorn kan nämnas Vasakronan, Akademiska Hus och Platzer Bygg. 15

18 Energi och VVS Verksamheten inom affärsområde Energi och VVS omfattar bland annat kraft- och värmeproduktion, energi- och mediedistribution, kvalificerade klimat- och kylanläggningar samt effektiv energianvändning. Kunderna finns inom energi- och industriföretag, landsting och kommuner. ÅF-Energikonsult Stockholm ÅF-VVS Projekt ÅF-Energikonsult Syd ÅF-PPA ÅF-RNK ÅF-BOAB ÅF-INR Omsättning, mkr Resultat, mkr Årsanställda ANDEL 1996 AV ÅFs KONSULTRÖRELSE Omsättning Resultat Årsanställda %

19 ÅF-Energikonsult Stockholm projekterade fjärrvärme och fjärrkyla åt Stockholm Energi. Bland annat anslöts Kungliga slottet till fjärrvärmenätet. ÅF-Energikonsult Stockholm Biobränsle, naturgas och miljö Marknaden för ÅF-Energikonsult Stockholm var tillfredsställande. Efterfrågan på olika typer av miljötjänster ökade. Bland uppdragen kan nämnas införande av kvalificerade miljöledningssystem för Hässelbyverket i Stockholm och Kungsörnen i Järna. En utredning för att göra Sveriges riksdags inre arbete mer miljöinriktat var ett annat exempel. Intresset för naturgas ökade, vilket ledde till ett antal utredningsuppdrag. Även inom området biobränsleeldade kraftvärmeverk och värmeverk noterades ökad aktivitet. Bland annat gjordes en förstudie för ny biobränslepanna vid Kvarnsvedens pappersbruk. I Norge inleddes tillsammans med ÅF-IPK ett projekt rörande biobränslepanna eldad med slam och bark. En kraftvärmestudie inleddes för Borlänge Energi. Inom energiområdet projekterades fjärrvärme och fjärrkyla åt Stockholm Energi. På uppdrag av EUs forskningsprogram Save startades ett omfattande energihushållningsprojekt inom textilindustrin. Bland internationella uppdrag kan nämnas ett fjärrvärmeprojekt i Ukraina med stöd av Sida och en strategisk studie för framtida utbyggnad av ett koleldat kraftvärmeverk i Polen. Arbetet med det fliseldade kraftvärmeverket Brista i Märsta avslutades framgångsrikt. För Svensk Kärnbränslehantering genomfördes ett flertal projekt. ÅF-Energikonsult Syd Biobränsle- och fjärrvärmeframgångar I det Nutek-finansierade programmet för ett miljöanpassat energisystem i Baltikum konverterades ett tiotal panncentraler från fossila bränslen till biobränsle. Vidare medverkade ÅF-Energikonsult Syd med projektledning när ett nytt, fliseldat fjärrvärmeverk uppfördes i Motala och var också engagerat av Gärstadsverket i Linköping i uppdrag rörande avfallsförbränning och rökgaskondensering. Under året utlyste Svenska Fjärrvärmeföreningen en anbudstävling för att minska elberoendet vid uppvärmning av våra bostäder. ÅF-Energikonsult Syd föreslog fjärrvärmekombilösning och segrade. Det egenutvecklade miljömätsystemet för pannanläggningar fick stor spridning under året. Andelen renodlade miljöuppdrag, såsom medverkan vid framtagning av delar av miljöledningssystem, kontrollprogram och mätning av emissioner, ökade. Bland uppdrag inom kraftvärme-, pann- och anläggningsteknik kan nämnas Göteborg Energi, Malmö Värme, Höganäsbolaget, Stora Papyrus Nymölla, NVS, Barsebäck Kraft och Procordia Eslöv. På den internationella marknaden erhölls uppdrag i Zimbabwe, Mongoliet, Vietnamn, före detta Jugoslavien och Ryssland. På biståndsmarknaden konkurrerar ÅF-Energikonsult Syd med den internationella konsultbranschen om uppdrag via Världsbanken, Asian Development Bank och Europakommissionens 17

20 Uppdrag av karaktären energieffektivisering blir allt vanligare i ÅF-RNKs och ÅF-VVS Projekts verksamhet. Ett sådant uppdrag genomfördes till exempel i laboratoriebyggnader vid Karolinska sjukhuset i Solna. ÅF-Energikonsult Syd medverkade vid framtagning av delar av miljöledningssystem för bland andra Kährs Golv, ABB Fläkt Industri och ABB High Voltage Cable. olika program. För att kunna konkurrera på denna marknad krävs långsiktighet och tillräckliga resurser för att möta kraven. Inom ÅF-Koncernen startades ett arbete för att ytterligare stärka samordningen mellan ÅF-bolagen på denna marknad. ÅF-PPA Bred fjärrvärmekompetens Marknaden var god inom ÅF-PPAs samtliga områden. Fjärrvärmeuppdrag svarade för en stor del av verksamheten. Kungälv Energi satsar på en snabb uppbyggnad av sitt fjärrvärmenät och Göteborg Energi fortsatte att förnya gamla fjärrvärmenät. ÅF-PPAs del i dessa projekt omfattade allt från dimensionering och detaljprojektering av panncentraler, kulvertar och fjärrvärmecentraler till beslutsunderlag för val av huvudalternativ för bränsle och förbränningsanläggning. I Norge inleddes diskussioner med Drammen Energinet om en expansion av deras fjärrvärmeverksamhet. Bland uppdragen för processindustrin kan nämnas Eka Chemicals väteperoxidfabrik i Alby, där ÅF-PPA ansvarade för installation av rör och komponenter. ÅF-PPA befäste sin ställning som konsult till kärnkraftsindustrin inom områdena projektadministration och anläggningskonstruktion. Dessutom i hög grad inom beräkningar, där jordbävningskvalificeringar och avancerade linjära och icke-linjära hållfasthetsberäkningar utfördes. Uppdragsgivare var kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn. ÅF-VVS Projekt Energieffektivisering prioriterat miljöarbete Inriktningen av verksamheten försköts mot en större andel industriella uppdrag, där de största kunderna fanns inom elektronik och läkemedel. För Pharmacia & Upjohn projekterades ett så kallat biologihus i Stockholm. Biologihuset innehåller djurhållning och laboratorier. I samma anläggning utarbetades program- och systemhandling för laboratorium och centralt kylsystem. För Ericsson utfördes projektering och projektadministrativa tjänster i samband med uppförandet av en central kylanläggning i den så kallade Huvudfabriken samt av en värmepump som tar tillvara spillvärme från Älvsjöanläggningens kylkompressorer. Ett starkt växande område för ÅF-VVS Projekt är energieffektivisering inom fastighetsförvaltning, som utgör en viktig del av fastighetsbolagens miljöarbete. Ett sådant uppdrag genomfördes exempelvis inom laboratoriebyggnader vid Karolinska sjukhuset i Solna. Uppdragsgivare var Locum. För samma kund genomfördes ett antal kylprojekt vid Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. ÅF-INR Etablerade nya kontor Marknaden för ÅF-INR ökade under året, främst beroende på att nya kontor etablerades i Helsingborg, Kalmar och Värnamo. Verksamheten utökades med inriktning på uppdrag av karaktären totalåtaganden, företrädesvis inom styr-, regler- och övervakningsom- 18

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Omsättningen uppgick till 64,3 Mkr (54,4) Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,4 Mkr (1,6) Debiteringsgraden ökade med 8 % procent

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper 4 2 D I V I S I O N P R O C E S S A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper P R O C Division Process erbjuder tekniska konsulttjänster för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Bokslutskommuniké 1997 Helåret 1997 Resultatet ökade till 388 Mkr (255) I resultatet ingår realisationsvinst om 84 Mkr, vilken uppkom i samband med noteringen av Svedbergs Vinst per aktie efter full skatt

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

A talsbilaga 4. Slutrapport för projekt Inom MljömIIjarden? Stockholm stad. Diarienummer för ursprunglig ansökan? 457-4633/2004

A talsbilaga 4. Slutrapport för projekt Inom MljömIIjarden? Stockholm stad. Diarienummer för ursprunglig ansökan? 457-4633/2004 ' {, IS / A talsbilaga 4 Slutrapport för projekt Inom MljömIIjarden? Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan? 457-4633/2004 Projektets nummer och namns A70 Förstudie - Sammankoppling av fjärrvärmesystem

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Skanskas Årsstämma. Stockholm, 5 april 2011

Skanskas Årsstämma. Stockholm, 5 april 2011 Skanskas Årsstämma Stockholm, 5 april 2011 Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Koncernen Resultat 2010 i korthet Mdr kr 2010 2009 Rörelseresultat 5,3 5,2 Avkastning på eget kapital,

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer