SORTERINGSGUIDE // SORTING GUIDE. Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SORTERINGSGUIDE // SORTING GUIDE. Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna"

Transkript

1 2014 SORTERINGSGUIDE // SORTING GUIDE Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 1

2 VI HJÄLPER DIG ATT FÅ ETT BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Med den här sorteringsguiden vill vi göra din sortering smidig. Här får du information om hur du ska sortera avfallet och var du ska lägga det. om SITA SVERIGE VI är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. // WE HELP YOU TO IMPROVE THE OUTCOME OF YOUR WASTE With this sorting guide, we want to make your sorting easy and effective. Here you will find information about how to sort waste and where to put it. Foto:Lasse Davidsson, Sysav ABOUT SITA SWEDEN SITA is one of the country s leaders in recycling and waste management. With 1,100 employees, 60 local offices and our own treatment facilities, we offer efficient, environmentally friendly solutions with a focus on innovation and sustainability. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING // CONTENTS BRÄNNBART // COMBUSTIBLE...5 ELEKTRONIK // ELECTRONIC WASTE...6 GLASFÖRPACKNINGAR, FÄRGADE // COLOURED GLASS PACKAGING...7 GLASFÖRPACKNINGAR, OFÄRGADE // UNCOLOURED GLASS PACKAGING...8 HÅRDA PLASTFÖRPACKNINGAR // HARD PLASTIC PACKAGING...9 LJUSKÄLLOR // SOURCES OF LIGHT...10 LYSRÖR // FLUOROSCENT TUBES...11 METALLFÖRPACKNINGAR // METAL PACKAGING...12 MJUKPLAST // SOFT PLASTIC...13 RETURPAPPER // WASTE PAPER...14 SMÅBATTERIER // SMALL BATTERIES...15 TONERS // TONER...16 WELLPAPP // CORRUGATED CARDBOARD...17 ÖVRIGT AVFALL // OTHER WASTE...18 KONTAKTUPPGIFTER // CONTACTS

4 DET ÄR LÄTT ATT SORTERA RÄTT Minska mängden avfall Tänk på att minska din mängd avfall genom att undvika engångsartiklar och varor med dubbla förpackningar. Kom även ihåg att återanvändning är bättre än återvinning ur ett miljöperspektiv. Paketering Packa in restavfallet väl, särskilt sådant som glas skärvor och dammande material. Tänk på återvinnarnas arbetsmiljö! En förpackning flera material En förpackning som består av flera materialslag ska plockas isär. Om material-slagen inte kan plockas isär, ska förpackningen sorteras efter det materialslag som den består av till största del. Vik ihop och platta till för att minska volymen och minimera transporterna. // IT IS EASY TO SORT CORRECTLY WASTE REDUCTION Bear in mind that you can reduce your waste by avoiding disposable items and dual packs. Also bear in mind that re-use is better than recycling from an environmental perspective. PACKAGING Wrap the residual waste properly, especially waste such as glass fragments and dust material. Consider the work environment of the recyclers. One package several materials A package consisting of several types of material needs to be separated. If the material types cannot be separated, the package should be sorted based on the type of material it largely comprises of. 4

5 brännbart Här lägger du t ex. kuvert, böcker, pärmar och hushållsavfall. Brännbart avfall är en blandning av olika avfallsmaterial med en gemensam nämnare, de brinner av egen kraft. Materialet ska även kunna krossas eller rivas. ej förpackningar eller farligt avfall Förpackningar och farligt avfall får ej läggas här. Kuvert Böcker Trasor Städavfall Smutsiga förpackningar Overheadfilm Pärmar Frigolit Farligt avfall Glödlampor Övriga fraktioner såsom järn & skrot och elektronik // combustible Here you can place, for example, envelopes, books, binders and domestic waste. Combustible waste is a mixture of different waste materials with a common denominator, it burns unaided. It should be possible to crush or tear the material. No packaging or hazardous waste Packaging and hazardous waste should not be put here. Envelopes Books Rags Cleaning waste Dirty packaging Overhead film Files Styrofoam Hazardous waste Bulbs Other sections such as iron and scrap as well as electronics Brännbart avfall är en viktig råvara för värmeverk runt om i Sverige. Materialet energiutvinns med anpassad rök gas rening och bildar i sin tur fjärrvärme som håller oss varma om vintern. // facts Combustible waste is an important raw material for thermal plants around Sweden. The material energy is extracted with custom flue gas cleaning and produces, in turn, district heating that keeps us warm in the winter. 5

6 elektronik Här lägger du all typ av elektroniska produkter. Elektronikavfall innehåller en rad komponenter som är ytterst skadliga för oss och vår miljö, därför klassas det ofta som farligt avfall. Vid kassering av elektronisk utrustning innehållande lagringsmedla (ex. hårddiskar, USB-minnen, minneskort, smartphones) på KI måste dessa ur ett Informationssäkerhetsskäl raderas på ett säkert sätt då de kan innehålla känsliga uppgifter. Kontakta institutionens IT-ansvariga som hjälper till med detta. Allt med sladd eller batteri Batterier kan dessutom vara inbyggda. Med det menas att de sitter gömda inuti en produkt och att de ofta är svåra eller till och med omöjliga att byta. Allt med sladd/ batteri Mikrovågsugn Brödrost Tangentbord Mobiltelefoner Tv-apparater Datorer Annat farligt avfall (som ej är elektronik) // electronic waste Here you can place all types of electronic products. Electronic waste contains a number of components that are extremely harmful for us and our environment, therefore it is often classified as hazardous waste. When discarding electronic equipment containing storage media (for example, hard drives, USB memory sticks, memory cards, smartphones) at KI these must be deleted in a safe way for information security reasons as they may contain sensitive data. Contact the department s IT professionals for help with this. Everything with cord or battery Batteries may also be in-built. This means that they are hidden inside a product and that they are often difficult or even impossible to replace. Everything with cord/battery Microwaves Bread toaster Keyboard Mobile phones TV Computers Other hazardous waste (except electronic waste) Materialet sorteras, mellanlagras, transporteras och slutbehandlas vid godkänd anläggning. // facts The material is sorted, temporarily stored, transported and finally treated at an authorized site. 6

7 Glasförpackningar, Färgade Det är viktigt att du sorterar färgade och ofärgade glasförpackningar i olika kärl. Rengör glaset med lite vatten innan du lägger dem i rätt kärl. Ta bort korkar och lock Om förpackningen har ett lock eller en kork av annat material, lägger du det i kärlet avsett för detta material. Plastkorkar och plastlock ska hamna bland plastförpackningar. Kapsyler och plåtlock sorteras bland metallförpackningar. Du får bara lägga glasförpackningar i behållarna och inte andra föremål av glas. Behållare eller förpackning som innehållt farligt avfall får ej läggas här. För KI:s verksamhet se regler för laboratorieavfall. Färgade glasflaskor Färgade glasburkar Färgade vin och spritflaskor Laboratorieglas såsom mätglas och E-kolvar (sorteras som deponi) Dricksglas, porslin och keramik Glödlampor Plan- & fönsterglas // coloured glass packaging It is important that you sort coloured and uncoloured glass packages in different bins. Clean the glass with a little water before you place it in the correct bin. Remove caps and lids If the package has a lid or a cork in a different material, put it in the bin intended for this material. Plastic corks and plastic lids should be placed in the plastic packaging. Caps and sheet metal lids should be sorted among metal packaging. You may only put glass containers in the bins and not other objects made of glass. Coloured glass packaging containing residues of paint or chemicals should not be placed here. For KI s activities see rules for laboratory waste. Coloured glass bottles Coloured glassjars coloured wine and liquor bottles Laboratory glassware such as graduated measuring glass and E-bottles (sorted as landfill) Tumblers, porcelain and ceramic Bulbs Plate and window glass Det är viktigt att glasförpackningarna färgsepareras och att de hanteras varsamt när du lägger dem i kärlet. Krossat glas försvårar den fortsatta sorteringen. Förutsättningen för att återvunnet glas ska fungera som ny råvara är att det är rent och fritt från främmande material. // FACTS It is important to separate glass packaging based on colour and that the glass is handled with care when you put it in the bin. Broken glass impedes continued sorting. For recycled glass to function as a new raw material, it is essential that it is clean and free of contraries. 7

8 Glasförpackningar, Ofärgade Rengör glaset med vatten innan du lägger dem i rätt kärl. Det är viktigt att du sorterar färgade respektive ofärgade glasförpackningar i olika kärl. Ta bort korkar och lock Om förpackningen har ett lock eller en kork av annat material, lägger du det i kärlet avsett för detta material. Plastkorkar och plastlock ska hamna bland plastförpackningar. Kapsyler och plåtlock sorteras bland metallförpackningar. Du får bara lägga glasförpackningar i behållarna och inte andra föremål av glas. Glas som inte är en förpackning sorteras som övrigt avfall. Behållare eller förpackning som innehållt farligt avfall får ej läggas här. För KI:s verksamhet se regler för laboratorieavfall. Ofärgade glasflaskor Ofärgade glasburkar Ofärgade vin och spritflaskor Laboratorieglas såsom mätglas och E-kolvar (sorteras som deponi) Dricksglas, porslin och keramik Glödlampor Plan- & fönsterglas // uncoloured glass packaging Clean the glass with water before putting it in the correct bin. It is important that you sort coloured and uncoloured glass packaging in different bins. Remove caps and lids If the package has a lid or a cork in a different material, put it in the bin intended for this material. Plastic corks and plastic lids should be placed in the plastic packaging. Caps and sheet metal lids should be sorted among metal packaging. You may only put glass packaging in the bins and not other objects made of glass. Containers or packaging which contain hazardous waste may not be placed here. For KI s activities, see the rules for laboratory waste. Uncoloured glass bottles Uncoloured glass jars Uncoloured wine and liquor bottles Laboratory glassware such as graduated measuring glass and E-bottles (sorted as landfill) Tumblers, porcelain and ceramic Bulbs Plate and window glass Det är viktigt att glasförpackningarna färgsepareras och att de hanteras varsamt när du lägger dem i kärlet. Krossat glas försvårar den fortsatta sorteringen. Förutsättningen för att återvunnet glas ska fungera som ny råvara är att det är rent och fritt från främmande material. // FACTS It is important to separate glass packaging based on colour and that the glass is handled with care when you put it in the bin. Broken glass impedes continued sorting. For recycled glass to function as a new raw material, it is essential that it is clean and free of contraries. 8

9 Hårda Plastförpackningar Till hårda plastförpackningar räknas dunkar, burkar, flaskor och liknande förpackningar av plast. Observera att du endast får lägga förpackningar av hårdplast. Tänk på att ta bort delar som är av ett annat material än plast och lägg dem i rätt återvinningskärl. Förpackningar med rester av farligt avfall Plastförpackningar som innehåller rester av färg eller kemikalier får du inte lägga här. För KI:s verksamhet se regler för laboratorieavfall. Plastflaskor Plastkorkar Mejeriförpackningar av plast Plastdunkar Plastlock Mjukplast Pet-flaskor Plastmöbler //HARD PLASTIC PACKAGING Hard plastic packaging comprises drums, cans, bottles and similar plastic packaging. Note that you may only throw hard plastic packaging in this bin. Remember to remove parts which are a material other than plastic, and put them in the correct recycling bins. PackAGING containing residues of hazardous waste Plastic packaging containing residues of paint or chemicals, is not to be placed here. For KI s activities, see the rules for laboratory waste. Plastic bottles Plastic caps Dairy packaging of plastic Plastic drums Plastic lids Non-rigid plastics PET-bottles Plastic furniture Plasten sorteras efter vilken kvalité det är på materialet Plast förpackningarna återvinns och blir nya plastprodukter som bland annat plastpåsar, plastsäckar, lastpallar, blomkrukor, plastbackar, lådor och hinkar. // FACTS The plastic is sorted based on the quality of the material. Plastic packaging is recycled and becomes new plastic products including plastic bags, plastic sacks, pallets, flower pots, plastic crates, boxes and buckets. 9

10 ljuskällor Här lägger du traditionella glödlampor, små lampor som exempelvis lågvoltshalogen, fordonslampor, juldekorationer, signallampor inklusive glim-, cykel- och ficklampslampor är exempel på glödlampor. Här läggs också lågenergi-, halogen- och kvicksilverlampor. Insamling sker genom en godkänd transportör. Materialet transporteras vidare till mellanlagring och därefter till slutbehandling genom destruktion vid godkänd anläggning. VAR FÖRSIKTIG Lågenergilampor innehåller kvicksilver varför de bör hanteras varsamt. Mer information om ljuskällor finns på www. elkretsen.se eller Glödlampor Kvicksilverlampor Lågenergilampor Halogenlampor Krokiga lysrör eller ljuskällor Smålampor Fordonslampor Lysrör längre än 60 cm // Sources of LIGHT Here you put traditional light bulbs, small bulbs such as low voltage halogen, vehicle lights, Christmas decorations, signalling bulbs including dim glowing, cycle and pocket lamp bulbs. Here you also discard low-energy, halogen and mercury bulbs. Collection is done through an approved carrier. The material is transported to temporary storage and then to the final treatment through destruction at an approved facility. CAUTION Low-energy bulbs contain mercury and should therefore be handled with care. More information on sources of light is available on or Light bulbs Mercury lamps Low-energy bulbs Halogen bulbs Curved fluorescent lamps or sources of light Small bulbs Vehicle bulbs fluorescent lamps longer than 60 cm Glödlampor krossas och olika material separeras på ett skak bord i en behandlingsanläggning. Glas och metall skickas till material åter vinning. Lyspulvret i lågenergilampor och lysrör inne håller kvick silver som omhändertas separat. Resten av materialet fraktioneras i en sluten process. // facts Bulbs are crushed and then separated on a vibrating table in a treatment factory. Glass and metal are sent to recycling. Fluorescent powder in low-energy bulbs and fluorescent tubes contain mercury and are disposed separately. The rest of the material is fractionated in a closed process. 10

11 lysrör Här lägger du hela och raka lysrör. HANTERAS VARSAMT Observera att lysrör klassas som farligtavfall då dessa innehåller kvicksilver. Insamling sker genom en godkänd transportör. Materialet transporteras vidare till mellanlagring och därefter till slutbehandling genom destruktion vid godkänd anläggning. Mer information om lysrör finns på eller Raka och hela Lysrör, längre än 60 cm, oavsett fabrikat Trasiga/krossade lysrör Glödlampor Lågenergilampor Halogenlampor Papphylsor // FLUORESCENT TUBES Here you place complete and unbroken, fluorescent tubes. HANDLE WITH CARE Please note that fluorescent tubes are classified as hazardous waste because they contain mercury. Collection is done through an approved carrier. The material is transported to temporary storage and then to the final treatment through destruction at an approved facility. Straight and complete flourescent tubes, longer than 60 cm, regardless of manufacturer Broken/crushed flurescent tubes Bulbs Low-energy bulbs Halogen bulbs Cardboard cases More information on fluorescent tubes is available on or När lysrören når slutstationen tar tekniken över. Hela återvinningsprocessen är automatiserad och allt återvinns utom kvicksilvret. Lys rörs pulvret stabiliseras och läggs på celldeponi för farligt avfall. Cell deponi innebär att materialet gjuts in i ett betongskal innan det deponeras. // facts When the fluorescent tubes reach the end-station, technology takes over. The whole recycling process is automated and all material except mercury is recycled. Fluorescent powder is stabilized and put in cell landfill for hazardous waste. Cell landfill means that the material is cast into a concrete shell before it is landfilled. 11

12 MetallFÖRPACKNINGAR Här läggs förpackningar av metall och övriga föremål av metall. Observera att färgburkar endast får placeras i detta kärl om de urskrapade och penseltorra. endast tomma förpackningar och emballage Du får inte lägga burkar med lösningsmedel, lim eller färg i detta kärl. Den typen av emballage klassas som farligt avfall och hanteras på annat vis. Konservburkar Tuber Kapsyler Lock Värmeljushållare Aluminiumfolie Urskrapade & penseltorra färgburkar Metallskrot Vvs Detaljer Burkar med färgrester, lösningsmedel & lim (Farligt Avfall) // metal PACKAGING Here packaging of metal and other metal objects are placed. Note that the paint cans may only be placed here if they are brush dry and completely empty. Only empty packaging AND WRAPPING Do not put cans of solvents, adhesives and paint in this bin. This type of wrapping is hazardous waste and is managed in another manner. Tin cans Cans that contain Tubes residue of paint, Caps solvents and glue Lids (hazardous waste) Candle holders Aluminium foil Paint cans, brush dry and completely empty Metal scrap Components of heating, ventilation, and air conditioning Metallförpackningarna sorteras genom magnetseparering. Genom att återvinna t ex. aluminium sparas 95 procent av den energi som annars behövs för att framställa helt ny aluminium. // FACTS When we recycle for example, recycle aluminium, we save 95 percent of the energy otherwise needed to produce completely new aluminium. 12

13 mjukplast Här lägger du mjukplast som t ex. transportfilm av LDpolyeten, Krymp- och sträckfilm, plastpåsar, mjuk polyeten, blåsfolie, pallhuvar och bubbelfilm. Förpackningar med rester av farligt avfall Plastförpackningar som innehåller rester av färg eller kemikalier får du inte lägga här. För KI:s verksamhet se regler för laboratorieavfall. Krymp & Sträckfilm Pallhuvsplast Mjukemballage plast Rena bärkassar i plast Hårdplast Pet-flaskor Cellofan Plastfickor & mappar Band av plast & metall Nedsmutsad plast // soft plastic Here you can place soft plastic such as transport film of low density polyethylene, shrink and stretch film, plastic bags, soft polyethylene, blowing film, pallet covers and bubble film. Packaging containing residue of hazardous waste Plastic packaging containing residues of paint or chemicals should not be placed here. For KI s activities see rules for laboratory waste. Shrink and stretch film Plastic pallet cover Soft packaging plastic Clean plastic bags Hard plastic PET bottles Cellophane Plastic pockets and folders Plastic and metal strips Dirty plastic Efter tvättning och malning används materialet som råvara för tillverkning av nya plastprodukter som till exempel bärkassar och sopsäckar. Mer information om plast finns på // facts After washing and grinding the material is used as raw material for production of new plastic products such as carrier bags and garbage bags. More information on plastic is available on 13

14 returpapper Till returpapper hör broschyrer, dagstidningar, kontorspapper, reklamblad, datalistor med mera. Dokument med känslig information ska av informationssäkerhetsskäl inte hamna direkt i returpapperskärlen utan lämnas i sekretesstunnor eller markuleras med exempelvis dokumentförstörare. Kuvert och papper med vax Kuvert, post-it-lappar, överdrag till kopieringpapper eller papper med plast och vax får ej sorteras som returpapper utan ska läggas i brännbart. Kontorspapper Tidningar Broschyrer Kataloger Datalistor Faxpapper Reklam Tidskrifter Kuvert Post-it-lappar Plastat papper Karbonpapper Vaxat papper // Waste paper Waste paper includes brochures, newspapers, office paper, flyers, computer printouts etc. For information safety reasons documents containing sensitive information should not end up directly in the waste paper bin but should be placed in confidential bins or be destroyed with, for example, a paper shredder. Envelopes and paper with wax Envelopes, Post-it notes, wrapping of copying paper or paper with plastic and wax should not be sorted as paper waste but should be placed in combustible. Office paper Envelopes Magazines Post-it notes Brochures Plastic Paper Catalogues Carbon Paper Computer printouts Waxed Paper Fax paper Flyers Journals Insamlat returpapper sorteras manuellt för att få bort avvikande material. Allt material skickas därefter till pappersbruk och blir till nytt papper. Ett ton returpapper motsvarar 14 träd. // facts Collected waste paper is sorted manually to remove any differing material. All material is then sent to paper mills and turned into new paper. One tonne of waste paper is equivalent to 14 trees. 14

15 småbatterier Här läggs alkaliska batterier, knappcellsbatterier och litiumbatterier. Alla slags batterier ska samlas in! Batterivätskan (svavelsyra) är frätande och kan förorena miljön. Alla hushållsbatterier, även bly och kvicksilverbatterier Bilbatterier Annat farligt avfallsom ej är batterier // small batteries Here you place alkaline batteries, button cell batteries and lithium batteries. All types of batteries should be collected! Battery fluid (sulphuric acid) is corrosive and can pollute the environment. All household batteries, including lead and mercury batteries Car batteries Other types of hazardous waste Insamlade batterier sorteras efter kemiskt innehåll och skickas till återvinning. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Även metallhöljet runt batterierna återvinns. Åter vinnings graden beror på vilken typ av batteri det är. Nickel metall hybridbatterier kan materialåtervinnas upp till 98%. // Collected batteries are sorted by chemical content, and sent for recycling. The materials are separated and recycled as far as possible. Even metal casing around the batteries is recycled. The recovery rate depends on battery type. NiMH batteries can be recycled up to 98%. 15

16 toners Här lägger du tomma tonerkassetter från skrivare och kopiatorer. Tomma toner Kasetter från Skrivare och Kopiatorer Övrigt farligt avfall // toner Here you can place empty toner cartridges from printers and copiers. Empty toner cartridges from printers and copiers. Other hazardous waste Återvinning av tonerkasetter är oftast knuten till tillverkaren. De flesta av de insamlade tonerkassetterna lämnas för återfyllning och säljs sedan som miljötoners. Du kan oftast också välja att skicka tillbaka tonern direkt till leverantören. //facts Most of the recycled toners will be refilled. You can often also choose to return the toner to the deliverer. 16

17 wellpapp Wellpapp kännetecknas av dess vågiga mellanskikt. Vik ihop och sortera bort andra material och lägg de som är lite mindre i en större wellpapplåda. Då tar de mindre plats och blir enklare att hantera. Använd balpress om sådan finns. Sortera bort andra material Se till att inga andra material har smugit sig in bland dina wellförpackningar. Kanske finns det mjukplast runt din wellpapp? Då måste den plockas bort. Wellpapp Tjock kartong Brunt Kraftpapper Plastad eller vaxad kartong Tunn kartong/ pappersförpackningar Nedsmutsad well eller kartong // corrugated cardboard Corrugated cardboard is characterized by the wavy middle layer. Fold together and sort away other material and place the small material in a corrugated cardboard box. Then it will take up less space and be easier to manage. Use baler if available. Sort away other materials Make sure that no other material is among your corrugated cardboard packaging. There might be soft plastic around your corrugated cardboard. Then it must be removed. Corrugated cardboard Thick cardboard Brown kraft paper Plastic or wax cardboard Thin cardboard/paper packing Dirty corrugated cardboard or carton Wellpapp balas och skickas till ett kartongbruk, där materialet upplöses och omvandlas till pappersmassa. Av denna massa tillverkas ny well och kraftpapper eller gipsskivekartong. // FACTS Corrugated cardboard is baled and sent to a board mill, where the material is dissolved and converted into paper pulp. From this pulp new corrugated cardboard and kraft paper or gypsum wallboard is produced. 17

18 övrigt avfall Här läggs skrymmande avfall och övrigt avfall såsom dricksglas, porslin, bilbatteri och trasiga lysrör. Sortera ditt avfall väl för att få så lite övrigt avfall som möjligt. Övrigt avfall får aldrig innehålla övriga fraktioner såsom rena förpackningar, brännbart avfall, matavfall, elektronik eller farligt avfall. För KI-avfall vänligen kontakta Miljö- och säkerhetsenheten: https://internwebben.ki.se/sv/laboratoriesakerhet för bortforsling. I annat fall kontakta SITA AB. VÅRT MÅL Målet är att minska mängden deponi så mycket som möjligt, både av miljö- och kostnadsskäl. Skrymmande avfall Farligt avfall Elektronik Förpackningar Tidningar Hushållssopor Matavfall Byggavfall // other waste Bulky waste and other waste such as drinking glasses, porcelain, car batteries and broken fluorescent tubes are placed here. Sort your waste properly to get as little residual waste as possible. Other waste should never contain other fractions such as clean packaging, combustible waste, food waste, food waste, electronics or hazardous waste. For KI-waste please contact the Environment and Safety unit: https://internwebben.ki.se/en/laboratory-safety for removal. Otherwise, please contact SITA AB. OUR GOAL The goal is to reduce the amount of landfill as much as possible, both for environmental reasons and cost reduction. Bulky waste Hazardous waste Electronic waste Packing material Newspapers Household waste Food waste Construction waste Det övriga avfallet transporteras till våra egna behandlings anläggningar. Här sorteras materialet och återvinns, energi utvinns eller läggs på deponi. // facts The remaining waste is transported to our own treatment plants where the material is sorted and recycled, energy is recovered or it is sent to landfill. 18

19 kontaktinformation // contacts INTERNHANTERING CAMPUS // INTERNAL WASTE MANAGEMENT Dragan Laban, Chaufför/Internhanterare Mats Kingstedt, Driftledare Johan Mårtensson, Avdelningschef Containertransporter // CONTAINER transport Kundtjänst/Orderexpedition Ugur Kilickiran, Driftledare Johan Mårtensson, Avdelningschef Farligt avfall // HAZARDOUS WASTE Ingrid Lindquist, Orderexpedition Martin Lindström Driftledare Gällande laboratorieavfall se: // Regarding laboratory waste, visit: Centrala frågor // Central questions Annika Karlsson (EQS) Jan Persson (key account)

20 SITA SVERIGE 2014 AVFALLSHANtering på Karolinska institutets internwebb: https://internwebben.ki.se/ sv/avfallshantering SITA SVERIGE KVICKSUNDSVÄGEN

BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL. SORTERINGSGUIDE SORTINGGUIDE Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna

BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL. SORTERINGSGUIDE SORTINGGUIDE Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL SORTERINGSGUIDE SORTINGGUIDE Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna VI HJÄLPER DIG ATT FÅ ETT BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL. Med den här sorteringsguiden vill

Läs mer

Daily newspapers. Post-it notes Veckotidningar Magasin Kontorspapper Reklamtryck Kataloger

Daily newspapers. Post-it notes Veckotidningar Magasin Kontorspapper Reklamtryck Kataloger Tidningar Newspapers ÅTERVINNS De tidningar du lämnar här blir råvara för nytt papper. Det sparar energi och träd. RECYCLED The newspapers that you leave here become raw material for new paper. This saves

Läs mer

1 (4) Waste management, Port of Gävle. Avfallshantering, Gävle Hamn

1 (4) Waste management, Port of Gävle. Avfallshantering, Gävle Hamn 1 (4) Waste management, Port of Gävle Avfallshantering, Gävle Hamn 2 (4) The waste stations at the Port of Gävle are marked at the attached maps. All waste to be left by the ship should be sorted at any

Läs mer

Din källsorteringsguide. Your recycling guide

Din källsorteringsguide. Your recycling guide Din källsorteringsguide Your recycling guide På Växjöbostäder arbetar vi aktivt för att minimera vår miljöpåverkan och för att skapa en bättre miljö. Genom att du som hyresgäst sorterar ditt avfall i våra

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Resursanvändning. Avfall. Kvantiteter Källsortering Nya mål

Resursanvändning. Avfall. Kvantiteter Källsortering Nya mål Resursanvändning Avfall Kvantiteter Källsortering Nya mål Avfallsmängder från GU 2007 Verksamhetsavfall nästan 1500 ton Motsvarar 0,3 kg per heltidsanställd och helårsstudent per dag Farligt avfall 85

Läs mer

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 1 2 Med den här sorteringsguiden vill vi göra din sortering smidig. Här FÅR DU REDA PÅ hur du SKA sortera avfallet. Innehållsförteckning ELAVFALL...5

Läs mer

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering)

Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Restavfall (brännbart, det som blir kvar efter sortering) Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 5A Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning

Läs mer

RETURPAPPER. Här lämnar du

RETURPAPPER. Här lämnar du RETURPAPPER Allt papper som kan återvinnas, t ex: dags- och veckotidningar reklamblad kontorspapper telefonkataloger övriga kataloger OBS! Ej självhäftande eller inplastat. METALL Tex: konservburkar kaviartuber

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 3 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst.

Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant för aktuell inst. Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 16 Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

MILJÖPÄRM. 2011 05 02 v.1 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

MILJÖPÄRM. 2011 05 02 v.1 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL MILJÖPÄRM 2011 05 02 v.1 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Innehållsförteckning Kontaktlista 3 Producentansvar 4 Materialslag Aluminiumburkar 5 Avfall, sorterbart 6 Brännbart avfall 2 sid 7 Glasförpackningar,

Läs mer

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 1 2 Med den här sorteringsguiden vill vi göra din sortering smidig. Här FÅR DU REDA PÅ hur du SKA sortera avfallet. Innehållsförteckning TIDNINGAR

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet.

Nu börjar vi källsortera! Det nya soprummet. Torsdag den 30/ klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Nu börjar vi källsortera! Torsdag den 30/3 2017 klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Styrelsen tillsammans med personal från STV Återvinning kommer att finnas på plats för att svara på frågor

Läs mer

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA VÄLKOMMEN TILL MILJÖRUMMET ditt avfall är inget skräp Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att källsortera kan de tas

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

- ett miljöföretag i Almgruppen

- ett miljöföretag i Almgruppen - ett miljöföretag i Almgruppen Returpappercentralen i Uppsala Villingegatan 2, 753 23 Uppsala Telefon 018-18 65 50 Fax 018-18 65 59 E-pst info@returpappercentralen.se www.returpappercentralen.se Öppettider

Läs mer

Wellpapp. Vid frågor, ring: Ja tack. nej tack. Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet, sk fluting.

Wellpapp. Vid frågor, ring: Ja tack. nej tack. Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet, sk fluting. Wellpapp Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet, sk fluting. Wellkartong Wellådor Mellanläggsskivor av well Metallklämmor och tejp i måttliga mängder kan medfölja. Oljebemängd well Brunt omslagspapper

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt Välkommen, här får Du kretsloppsinformation Med Din hjälp vid sorteringen bidrar Du till minskade skador i naturen och ser till att allt mer av det Du kastar kan gå in i ett kretslopp. Vi arbetar enligt

Läs mer

Välkommen med ditt avfall

Välkommen med ditt avfall Välkommen med ditt avfall Så här sorterar du Schampoflaskan blir en diskborste, tvättmedelspaketet en skokartong och syltburken byter skepnad till en läskflaska. När du källsorterar ditt avfall sparar

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Vad händer sedan.. Metallförpackningar

Vad händer sedan.. Metallförpackningar Metallförpackningar Av stål / plåt Eftersom stålets kvalitet inte förändras, kan det återvinnas till nya produkter om och om igen. Efter sortering transporteras stålet till Smedjebackens stålverk, SSAB

Läs mer

Alla sopor är inte skräp

Alla sopor är inte skräp Alla sopor är inte skräp Alla sopor är inte skräp Returmaterial och restavfall Inom de flesta av LKFs bostadsområden finns källsorteringsutrymmen. Där kan du sortera returpapper, förpackningar av kartong,

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

For information in english please visit our website www.lulebo.se

For information in english please visit our website www.lulebo.se Gör en insats för kommande generationer Det är varken krångligt, tidskrävande eller dyrt att vara miljövän. Att källsortera är en viktig miljöinsats som du enkelt kan göra i din vardag. Här får du en guide

Läs mer

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken

Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Källsorteringsinstruktion för brf Gräslöken Brf Gräslöken har källsorteringssystemet ReturMera som tillhandahålls av Ragn-Sells AB. Har Du frågor rörande avfall eller källsortering är Du välkommen att

Läs mer

LINC Modell 17 130624A

LINC Modell 17 130624A LINC Modell 17 130624A Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisning följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Sammanfattning. Innehållsförteckning

Sammanfattning. Innehållsförteckning 2016-02-12 11241 1 (21) Sammanfattning Guiden är till för att all personal på ett enkelt sätt ska kunna sortera avfallet rätt enligt lagar och förordningar samt lokala krav. En god källsortering är en

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium.

Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium. KÄLLSORTERING 1 Tänkvärt Det går åt 95 % mindre energi när man gör nya produkter av återvunnen aluminium än när man gör produkter av ny aluminium. 1 ton plastförpackningar = 1 050 liter eldningsolja =

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A Sorteringsguiden Avfall Sorteras som Lämnas till A Aluminiumfolie Metallförpackning ÅVS Aluminiumform Metallförpackning ÅVS Apelsinskal Matavfall Bruna kärlet Aska Restavfall Gröna kärlet B Bananskal Matavfall

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Kä l l s o r t e r i n g s h a n d b ok f ö r

Kä l l s o r t e r i n g s h a n d b ok f ö r Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: Februari 2008 Kä l l s o r t e r i n g s h a n d b ok f ö r landstingets verksamheter Information

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor - Tonerkassetter - Bläckpatroner - Toner och bläck i flaskor Tonerkassetter Tonerkassetter/bläckpatroner du lämnar in återanvänds. De rengörs och vissa delar byts ut. Därefter återfylls de med tonerpulver/-bläck

Läs mer

Grundpelare. ReturMera

Grundpelare. ReturMera Historik ReturMera-begreppet föds i Stockholm i ett källsorteringsprojekt 1996 Sävsjö-Vetlanda-projekt med sortering i olikfärgade påsar 1996 Malmö-projekt med sortering direkt i kärl för olika fraktioner

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING...3 BRÄNNBART...4 MATAVFALL...5 MATOLJA OCH MATFETT...6 ELEKTRONIK...7 LJUSKÄLLOR...8 TIPS...9 BATTERIER FARLIGT AVFALL...

INNEHÅLL INLEDNING...3 BRÄNNBART...4 MATAVFALL...5 MATOLJA OCH MATFETT...6 ELEKTRONIK...7 LJUSKÄLLOR...8 TIPS...9 BATTERIER FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING...3 BRÄNNBART...4 MATAVFALL...5 MATOLJA OCH MATFETT...6 ELEKTRONIK...7 LJUSKÄLLOR...8 TIPS...9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR... 12 GLASFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Allmänt om källsortering

Allmänt om källsortering Allmänt om källsortering Några saker kan vara bra att tänka på när du sorterar: Sortera förpackningen utifrån det material den består mest av. Ett exempel: en juicepaket med aluminiumfilm på insidan sorteras

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Vad bra att du sopsorterar! Läs gärna anslagen ovanför respektive kärl.

Vad bra att du sopsorterar! Läs gärna anslagen ovanför respektive kärl. Vad bra att du sopsorterar! Läs gärna anslagen ovanför respektive kärl. Tidningar: Ej kuvert, klisterdekaler, plast eller förpackningar. Wellpapp/papper/kartong: Ej kuvert, klisterdekaler, plast eller

Läs mer

Återvinningsstationen

Återvinningsstationen Återvinningsstationen Till återvinningsstationen beger du dig när du ska lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. Det finns totalt 5800 återvinningsstationer i Sverige och de är placerade

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Glas. Plast. Här lägger du förpackningar som är gjorda av material som bör återvinnas. - Färgade eller ofärgade glasburkar/flaskor

Glas. Plast. Här lägger du förpackningar som är gjorda av material som bör återvinnas. - Färgade eller ofärgade glasburkar/flaskor Här lägger du förpackningar som är gjorda av material som bör återvinnas. Glas - Färgade eller ofärgade glasburkar/flaskor - Kristall-, spegel- och fönsterglas, dricksglas, porslin, keramik, o s v. Dessa

Läs mer

Rutiner för avfallshantering institutionen för odontologi 20111110 Avdelningens namn: Farligt avfall

Rutiner för avfallshantering institutionen för odontologi 20111110 Avdelningens namn: Farligt avfall 20111110 Försiktighetsprincipen gäller - anger inte förpackning eller SDB (säkerhetsdatablad) hur avfallet ska hanteras, eller man inte förstår - ställs avfallet på plan 7. Avvikelserapportering ska därefter

Läs mer

Miljörum vån 2: Återvinning av rena förpackningar. Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Hantering Mjölkpaket

Miljörum vån 2: Återvinning av rena förpackningar. Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Hantering Mjölkpaket kartong KÄLLSORTERINGSGUIDE FÖR ODONTOLOGEN, MEDICINAREGATAN 12, GÖTEBORG 2011-01-01 Miljörum vån 2: Återvinning av rena förpackningar Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Hantering Mjölkpaket

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Verksamheter Utgiven maj 2016 Kretsloppsanpassad avfallshantering Verksamheter Utgiven maj 2016 Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och

Läs mer

www.hudiksvallsbostader.se

www.hudiksvallsbostader.se Sophantering... Sopsortera för en bättre miljö! Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas.

Läs mer

NYHET + = UDDEVALLA TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG

NYHET + = UDDEVALLA TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG 16 FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR 17 NYHET UDDEVALLA TROLLHÄTTAN VÄNERSBORG + = ALLA PLASTFÖRPACKNINGAR LÄMNAS I SAMMA CONTAINER Vi skiljer inte längre på hårda och mjuka plastförpackningar. Nu lämnar vi

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

BRF RIKSDALERN Fr om 2014-01-01 gäller nya regler för soprummen för 19 A och B samt 23 A och B

BRF RIKSDALERN Fr om 2014-01-01 gäller nya regler för soprummen för 19 A och B samt 23 A och B Sida 1 av 6 BRF RIKSDALERN Fr om 2014-01-01 gäller nya regler för soprummen för 19 A och B samt 23 A och B Bakgrund SRV återvinning AB har tillsammans med kommunen beslutat att avsluta insamlingen av icke

Läs mer

LINC Modell A

LINC Modell A LINC Modell 13 130624A Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisning följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Innehållsansvarig: Planeringsenheten, Hållbar utveckling NU-sjukvården Godkänd av: Anders Kullbratt Giltig från 2015-12-11 Version 2.

Innehållsansvarig: Planeringsenheten, Hållbar utveckling NU-sjukvården Godkänd av: Anders Kullbratt Giltig från 2015-12-11 Version 2. Innehållsansvarig: Planeringsenheten, Hållbar utveckling NU-sjukvården Godkänd av: Anders Kullbratt Giltig från 2015-12-11 Version 2.0 Kontorspapper och tidningar JA Kontorspapper Tidningar Broschyrer

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

SORTERA DINA SOPOR RÄTT

SORTERA DINA SOPOR RÄTT SORTERA DINA SOPOR RÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt s er t or s Olika sopor SORTERA SÅ HÄR Följ pilen och se vad i dina sopor som ska sorteras ut och var det ska lämnas. Som du snart

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC

Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Så här sorterar du på återvinningscentralen ÅVC Sortera soporna redan när du lastar bilen eller släpet. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen. Sortera gärna soporna i säckar eller kartonger

Läs mer

Sopsortera - ett enkelt problem?

Sopsortera - ett enkelt problem? Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Containrar 010-474 11 50 XR.NU. Liftdumpersflak 5 kbm. Öppen container 10 kbm. Lastväxlarflak 38 kbm

Containrar 010-474 11 50 XR.NU. Liftdumpersflak 5 kbm. Öppen container 10 kbm. Lastväxlarflak 38 kbm Containrar Vi erbjuder många olika storlekar och typer av flak, containrar och kärl som underlättar er avfallshantering. Här har vi samlat de vanligaste typerna som används. Öppen container 10 kbm Lämpliga

Läs mer

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Hampaförpackningar Idag och imorgon

Hampaförpackningar Idag och imorgon Hampaförpackningar Idag och imorgon Lars Sickert Tetra Pak LS/2012-03-28 TP206, JH/0208 1 Today s package portfolio TP106, JH/0208 A systems supplier of Processing solutions Packaging solutions Distribution

Läs mer

Nu skrotar vi skräpet SKROTA SKRÄPET. En sorteringsguide för dig som jobbar i Göteborgs Stad. goteborg.se/kretsloppochvatten

Nu skrotar vi skräpet SKROTA SKRÄPET. En sorteringsguide för dig som jobbar i Göteborgs Stad. goteborg.se/kretsloppochvatten SKROTA SKRÄPET En sorteringsguide för dig som jobbar i Göteborgs Stad goteborg.se/kretsloppochvatten Gör en insats för miljön förebygg och sortera avfallet! Göteborg ska bli en föregångare i miljöfrågor

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart avfall Använd papperspåsen så här: Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet Vik ut påsen, platta till

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Avfallsguiden Båstad. Samhällsinformation från NSR AB

Avfallsguiden Båstad. Samhällsinformation från NSR AB Avfallsguiden Information till dig som bor i villa...2 Information till dig som bor i lägenhet...3 Så här sorterar du ditt avfall...4 Övrigt avfall...6 NSR Tips & Trix...7 Här lämnar du ditt avfall...8

Läs mer

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll

Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig i villa!

Läs mer