SORTERINGSGUIDE // SORTING GUIDE. Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SORTERINGSGUIDE // SORTING GUIDE. Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna"

Transkript

1 2014 SORTERINGSGUIDE // SORTING GUIDE Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 1

2 VI HJÄLPER DIG ATT FÅ ETT BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Med den här sorteringsguiden vill vi göra din sortering smidig. Här får du information om hur du ska sortera avfallet och var du ska lägga det. om SITA SVERIGE VI är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. // WE HELP YOU TO IMPROVE THE OUTCOME OF YOUR WASTE With this sorting guide, we want to make your sorting easy and effective. Here you will find information about how to sort waste and where to put it. Foto:Lasse Davidsson, Sysav ABOUT SITA SWEDEN SITA is one of the country s leaders in recycling and waste management. With 1,100 employees, 60 local offices and our own treatment facilities, we offer efficient, environmentally friendly solutions with a focus on innovation and sustainability. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING // CONTENTS BRÄNNBART // COMBUSTIBLE...5 ELEKTRONIK // ELECTRONIC WASTE...6 GLASFÖRPACKNINGAR, FÄRGADE // COLOURED GLASS PACKAGING...7 GLASFÖRPACKNINGAR, OFÄRGADE // UNCOLOURED GLASS PACKAGING...8 HÅRDA PLASTFÖRPACKNINGAR // HARD PLASTIC PACKAGING...9 LJUSKÄLLOR // SOURCES OF LIGHT...10 LYSRÖR // FLUOROSCENT TUBES...11 METALLFÖRPACKNINGAR // METAL PACKAGING...12 MJUKPLAST // SOFT PLASTIC...13 RETURPAPPER // WASTE PAPER...14 SMÅBATTERIER // SMALL BATTERIES...15 TONERS // TONER...16 WELLPAPP // CORRUGATED CARDBOARD...17 ÖVRIGT AVFALL // OTHER WASTE...18 KONTAKTUPPGIFTER // CONTACTS

4 DET ÄR LÄTT ATT SORTERA RÄTT Minska mängden avfall Tänk på att minska din mängd avfall genom att undvika engångsartiklar och varor med dubbla förpackningar. Kom även ihåg att återanvändning är bättre än återvinning ur ett miljöperspektiv. Paketering Packa in restavfallet väl, särskilt sådant som glas skärvor och dammande material. Tänk på återvinnarnas arbetsmiljö! En förpackning flera material En förpackning som består av flera materialslag ska plockas isär. Om material-slagen inte kan plockas isär, ska förpackningen sorteras efter det materialslag som den består av till största del. Vik ihop och platta till för att minska volymen och minimera transporterna. // IT IS EASY TO SORT CORRECTLY WASTE REDUCTION Bear in mind that you can reduce your waste by avoiding disposable items and dual packs. Also bear in mind that re-use is better than recycling from an environmental perspective. PACKAGING Wrap the residual waste properly, especially waste such as glass fragments and dust material. Consider the work environment of the recyclers. One package several materials A package consisting of several types of material needs to be separated. If the material types cannot be separated, the package should be sorted based on the type of material it largely comprises of. 4

5 brännbart Här lägger du t ex. kuvert, böcker, pärmar och hushållsavfall. Brännbart avfall är en blandning av olika avfallsmaterial med en gemensam nämnare, de brinner av egen kraft. Materialet ska även kunna krossas eller rivas. ej förpackningar eller farligt avfall Förpackningar och farligt avfall får ej läggas här. Kuvert Böcker Trasor Städavfall Smutsiga förpackningar Overheadfilm Pärmar Frigolit Farligt avfall Glödlampor Övriga fraktioner såsom järn & skrot och elektronik // combustible Here you can place, for example, envelopes, books, binders and domestic waste. Combustible waste is a mixture of different waste materials with a common denominator, it burns unaided. It should be possible to crush or tear the material. No packaging or hazardous waste Packaging and hazardous waste should not be put here. Envelopes Books Rags Cleaning waste Dirty packaging Overhead film Files Styrofoam Hazardous waste Bulbs Other sections such as iron and scrap as well as electronics Brännbart avfall är en viktig råvara för värmeverk runt om i Sverige. Materialet energiutvinns med anpassad rök gas rening och bildar i sin tur fjärrvärme som håller oss varma om vintern. // facts Combustible waste is an important raw material for thermal plants around Sweden. The material energy is extracted with custom flue gas cleaning and produces, in turn, district heating that keeps us warm in the winter. 5

6 elektronik Här lägger du all typ av elektroniska produkter. Elektronikavfall innehåller en rad komponenter som är ytterst skadliga för oss och vår miljö, därför klassas det ofta som farligt avfall. Vid kassering av elektronisk utrustning innehållande lagringsmedla (ex. hårddiskar, USB-minnen, minneskort, smartphones) på KI måste dessa ur ett Informationssäkerhetsskäl raderas på ett säkert sätt då de kan innehålla känsliga uppgifter. Kontakta institutionens IT-ansvariga som hjälper till med detta. Allt med sladd eller batteri Batterier kan dessutom vara inbyggda. Med det menas att de sitter gömda inuti en produkt och att de ofta är svåra eller till och med omöjliga att byta. Allt med sladd/ batteri Mikrovågsugn Brödrost Tangentbord Mobiltelefoner Tv-apparater Datorer Annat farligt avfall (som ej är elektronik) // electronic waste Here you can place all types of electronic products. Electronic waste contains a number of components that are extremely harmful for us and our environment, therefore it is often classified as hazardous waste. When discarding electronic equipment containing storage media (for example, hard drives, USB memory sticks, memory cards, smartphones) at KI these must be deleted in a safe way for information security reasons as they may contain sensitive data. Contact the department s IT professionals for help with this. Everything with cord or battery Batteries may also be in-built. This means that they are hidden inside a product and that they are often difficult or even impossible to replace. Everything with cord/battery Microwaves Bread toaster Keyboard Mobile phones TV Computers Other hazardous waste (except electronic waste) Materialet sorteras, mellanlagras, transporteras och slutbehandlas vid godkänd anläggning. // facts The material is sorted, temporarily stored, transported and finally treated at an authorized site. 6

7 Glasförpackningar, Färgade Det är viktigt att du sorterar färgade och ofärgade glasförpackningar i olika kärl. Rengör glaset med lite vatten innan du lägger dem i rätt kärl. Ta bort korkar och lock Om förpackningen har ett lock eller en kork av annat material, lägger du det i kärlet avsett för detta material. Plastkorkar och plastlock ska hamna bland plastförpackningar. Kapsyler och plåtlock sorteras bland metallförpackningar. Du får bara lägga glasförpackningar i behållarna och inte andra föremål av glas. Behållare eller förpackning som innehållt farligt avfall får ej läggas här. För KI:s verksamhet se regler för laboratorieavfall. Färgade glasflaskor Färgade glasburkar Färgade vin och spritflaskor Laboratorieglas såsom mätglas och E-kolvar (sorteras som deponi) Dricksglas, porslin och keramik Glödlampor Plan- & fönsterglas // coloured glass packaging It is important that you sort coloured and uncoloured glass packages in different bins. Clean the glass with a little water before you place it in the correct bin. Remove caps and lids If the package has a lid or a cork in a different material, put it in the bin intended for this material. Plastic corks and plastic lids should be placed in the plastic packaging. Caps and sheet metal lids should be sorted among metal packaging. You may only put glass containers in the bins and not other objects made of glass. Coloured glass packaging containing residues of paint or chemicals should not be placed here. For KI s activities see rules for laboratory waste. Coloured glass bottles Coloured glassjars coloured wine and liquor bottles Laboratory glassware such as graduated measuring glass and E-bottles (sorted as landfill) Tumblers, porcelain and ceramic Bulbs Plate and window glass Det är viktigt att glasförpackningarna färgsepareras och att de hanteras varsamt när du lägger dem i kärlet. Krossat glas försvårar den fortsatta sorteringen. Förutsättningen för att återvunnet glas ska fungera som ny råvara är att det är rent och fritt från främmande material. // FACTS It is important to separate glass packaging based on colour and that the glass is handled with care when you put it in the bin. Broken glass impedes continued sorting. For recycled glass to function as a new raw material, it is essential that it is clean and free of contraries. 7

8 Glasförpackningar, Ofärgade Rengör glaset med vatten innan du lägger dem i rätt kärl. Det är viktigt att du sorterar färgade respektive ofärgade glasförpackningar i olika kärl. Ta bort korkar och lock Om förpackningen har ett lock eller en kork av annat material, lägger du det i kärlet avsett för detta material. Plastkorkar och plastlock ska hamna bland plastförpackningar. Kapsyler och plåtlock sorteras bland metallförpackningar. Du får bara lägga glasförpackningar i behållarna och inte andra föremål av glas. Glas som inte är en förpackning sorteras som övrigt avfall. Behållare eller förpackning som innehållt farligt avfall får ej läggas här. För KI:s verksamhet se regler för laboratorieavfall. Ofärgade glasflaskor Ofärgade glasburkar Ofärgade vin och spritflaskor Laboratorieglas såsom mätglas och E-kolvar (sorteras som deponi) Dricksglas, porslin och keramik Glödlampor Plan- & fönsterglas // uncoloured glass packaging Clean the glass with water before putting it in the correct bin. It is important that you sort coloured and uncoloured glass packaging in different bins. Remove caps and lids If the package has a lid or a cork in a different material, put it in the bin intended for this material. Plastic corks and plastic lids should be placed in the plastic packaging. Caps and sheet metal lids should be sorted among metal packaging. You may only put glass packaging in the bins and not other objects made of glass. Containers or packaging which contain hazardous waste may not be placed here. For KI s activities, see the rules for laboratory waste. Uncoloured glass bottles Uncoloured glass jars Uncoloured wine and liquor bottles Laboratory glassware such as graduated measuring glass and E-bottles (sorted as landfill) Tumblers, porcelain and ceramic Bulbs Plate and window glass Det är viktigt att glasförpackningarna färgsepareras och att de hanteras varsamt när du lägger dem i kärlet. Krossat glas försvårar den fortsatta sorteringen. Förutsättningen för att återvunnet glas ska fungera som ny råvara är att det är rent och fritt från främmande material. // FACTS It is important to separate glass packaging based on colour and that the glass is handled with care when you put it in the bin. Broken glass impedes continued sorting. For recycled glass to function as a new raw material, it is essential that it is clean and free of contraries. 8

9 Hårda Plastförpackningar Till hårda plastförpackningar räknas dunkar, burkar, flaskor och liknande förpackningar av plast. Observera att du endast får lägga förpackningar av hårdplast. Tänk på att ta bort delar som är av ett annat material än plast och lägg dem i rätt återvinningskärl. Förpackningar med rester av farligt avfall Plastförpackningar som innehåller rester av färg eller kemikalier får du inte lägga här. För KI:s verksamhet se regler för laboratorieavfall. Plastflaskor Plastkorkar Mejeriförpackningar av plast Plastdunkar Plastlock Mjukplast Pet-flaskor Plastmöbler //HARD PLASTIC PACKAGING Hard plastic packaging comprises drums, cans, bottles and similar plastic packaging. Note that you may only throw hard plastic packaging in this bin. Remember to remove parts which are a material other than plastic, and put them in the correct recycling bins. PackAGING containing residues of hazardous waste Plastic packaging containing residues of paint or chemicals, is not to be placed here. For KI s activities, see the rules for laboratory waste. Plastic bottles Plastic caps Dairy packaging of plastic Plastic drums Plastic lids Non-rigid plastics PET-bottles Plastic furniture Plasten sorteras efter vilken kvalité det är på materialet Plast förpackningarna återvinns och blir nya plastprodukter som bland annat plastpåsar, plastsäckar, lastpallar, blomkrukor, plastbackar, lådor och hinkar. // FACTS The plastic is sorted based on the quality of the material. Plastic packaging is recycled and becomes new plastic products including plastic bags, plastic sacks, pallets, flower pots, plastic crates, boxes and buckets. 9

10 ljuskällor Här lägger du traditionella glödlampor, små lampor som exempelvis lågvoltshalogen, fordonslampor, juldekorationer, signallampor inklusive glim-, cykel- och ficklampslampor är exempel på glödlampor. Här läggs också lågenergi-, halogen- och kvicksilverlampor. Insamling sker genom en godkänd transportör. Materialet transporteras vidare till mellanlagring och därefter till slutbehandling genom destruktion vid godkänd anläggning. VAR FÖRSIKTIG Lågenergilampor innehåller kvicksilver varför de bör hanteras varsamt. Mer information om ljuskällor finns på www. elkretsen.se eller Glödlampor Kvicksilverlampor Lågenergilampor Halogenlampor Krokiga lysrör eller ljuskällor Smålampor Fordonslampor Lysrör längre än 60 cm // Sources of LIGHT Here you put traditional light bulbs, small bulbs such as low voltage halogen, vehicle lights, Christmas decorations, signalling bulbs including dim glowing, cycle and pocket lamp bulbs. Here you also discard low-energy, halogen and mercury bulbs. Collection is done through an approved carrier. The material is transported to temporary storage and then to the final treatment through destruction at an approved facility. CAUTION Low-energy bulbs contain mercury and should therefore be handled with care. More information on sources of light is available on or Light bulbs Mercury lamps Low-energy bulbs Halogen bulbs Curved fluorescent lamps or sources of light Small bulbs Vehicle bulbs fluorescent lamps longer than 60 cm Glödlampor krossas och olika material separeras på ett skak bord i en behandlingsanläggning. Glas och metall skickas till material åter vinning. Lyspulvret i lågenergilampor och lysrör inne håller kvick silver som omhändertas separat. Resten av materialet fraktioneras i en sluten process. // facts Bulbs are crushed and then separated on a vibrating table in a treatment factory. Glass and metal are sent to recycling. Fluorescent powder in low-energy bulbs and fluorescent tubes contain mercury and are disposed separately. The rest of the material is fractionated in a closed process. 10

11 lysrör Här lägger du hela och raka lysrör. HANTERAS VARSAMT Observera att lysrör klassas som farligtavfall då dessa innehåller kvicksilver. Insamling sker genom en godkänd transportör. Materialet transporteras vidare till mellanlagring och därefter till slutbehandling genom destruktion vid godkänd anläggning. Mer information om lysrör finns på eller Raka och hela Lysrör, längre än 60 cm, oavsett fabrikat Trasiga/krossade lysrör Glödlampor Lågenergilampor Halogenlampor Papphylsor // FLUORESCENT TUBES Here you place complete and unbroken, fluorescent tubes. HANDLE WITH CARE Please note that fluorescent tubes are classified as hazardous waste because they contain mercury. Collection is done through an approved carrier. The material is transported to temporary storage and then to the final treatment through destruction at an approved facility. Straight and complete flourescent tubes, longer than 60 cm, regardless of manufacturer Broken/crushed flurescent tubes Bulbs Low-energy bulbs Halogen bulbs Cardboard cases More information on fluorescent tubes is available on or När lysrören når slutstationen tar tekniken över. Hela återvinningsprocessen är automatiserad och allt återvinns utom kvicksilvret. Lys rörs pulvret stabiliseras och läggs på celldeponi för farligt avfall. Cell deponi innebär att materialet gjuts in i ett betongskal innan det deponeras. // facts When the fluorescent tubes reach the end-station, technology takes over. The whole recycling process is automated and all material except mercury is recycled. Fluorescent powder is stabilized and put in cell landfill for hazardous waste. Cell landfill means that the material is cast into a concrete shell before it is landfilled. 11

12 MetallFÖRPACKNINGAR Här läggs förpackningar av metall och övriga föremål av metall. Observera att färgburkar endast får placeras i detta kärl om de urskrapade och penseltorra. endast tomma förpackningar och emballage Du får inte lägga burkar med lösningsmedel, lim eller färg i detta kärl. Den typen av emballage klassas som farligt avfall och hanteras på annat vis. Konservburkar Tuber Kapsyler Lock Värmeljushållare Aluminiumfolie Urskrapade & penseltorra färgburkar Metallskrot Vvs Detaljer Burkar med färgrester, lösningsmedel & lim (Farligt Avfall) // metal PACKAGING Here packaging of metal and other metal objects are placed. Note that the paint cans may only be placed here if they are brush dry and completely empty. Only empty packaging AND WRAPPING Do not put cans of solvents, adhesives and paint in this bin. This type of wrapping is hazardous waste and is managed in another manner. Tin cans Cans that contain Tubes residue of paint, Caps solvents and glue Lids (hazardous waste) Candle holders Aluminium foil Paint cans, brush dry and completely empty Metal scrap Components of heating, ventilation, and air conditioning Metallförpackningarna sorteras genom magnetseparering. Genom att återvinna t ex. aluminium sparas 95 procent av den energi som annars behövs för att framställa helt ny aluminium. // FACTS When we recycle for example, recycle aluminium, we save 95 percent of the energy otherwise needed to produce completely new aluminium. 12

13 mjukplast Här lägger du mjukplast som t ex. transportfilm av LDpolyeten, Krymp- och sträckfilm, plastpåsar, mjuk polyeten, blåsfolie, pallhuvar och bubbelfilm. Förpackningar med rester av farligt avfall Plastförpackningar som innehåller rester av färg eller kemikalier får du inte lägga här. För KI:s verksamhet se regler för laboratorieavfall. Krymp & Sträckfilm Pallhuvsplast Mjukemballage plast Rena bärkassar i plast Hårdplast Pet-flaskor Cellofan Plastfickor & mappar Band av plast & metall Nedsmutsad plast // soft plastic Here you can place soft plastic such as transport film of low density polyethylene, shrink and stretch film, plastic bags, soft polyethylene, blowing film, pallet covers and bubble film. Packaging containing residue of hazardous waste Plastic packaging containing residues of paint or chemicals should not be placed here. For KI s activities see rules for laboratory waste. Shrink and stretch film Plastic pallet cover Soft packaging plastic Clean plastic bags Hard plastic PET bottles Cellophane Plastic pockets and folders Plastic and metal strips Dirty plastic Efter tvättning och malning används materialet som råvara för tillverkning av nya plastprodukter som till exempel bärkassar och sopsäckar. Mer information om plast finns på // facts After washing and grinding the material is used as raw material for production of new plastic products such as carrier bags and garbage bags. More information on plastic is available on 13

14 returpapper Till returpapper hör broschyrer, dagstidningar, kontorspapper, reklamblad, datalistor med mera. Dokument med känslig information ska av informationssäkerhetsskäl inte hamna direkt i returpapperskärlen utan lämnas i sekretesstunnor eller markuleras med exempelvis dokumentförstörare. Kuvert och papper med vax Kuvert, post-it-lappar, överdrag till kopieringpapper eller papper med plast och vax får ej sorteras som returpapper utan ska läggas i brännbart. Kontorspapper Tidningar Broschyrer Kataloger Datalistor Faxpapper Reklam Tidskrifter Kuvert Post-it-lappar Plastat papper Karbonpapper Vaxat papper // Waste paper Waste paper includes brochures, newspapers, office paper, flyers, computer printouts etc. For information safety reasons documents containing sensitive information should not end up directly in the waste paper bin but should be placed in confidential bins or be destroyed with, for example, a paper shredder. Envelopes and paper with wax Envelopes, Post-it notes, wrapping of copying paper or paper with plastic and wax should not be sorted as paper waste but should be placed in combustible. Office paper Envelopes Magazines Post-it notes Brochures Plastic Paper Catalogues Carbon Paper Computer printouts Waxed Paper Fax paper Flyers Journals Insamlat returpapper sorteras manuellt för att få bort avvikande material. Allt material skickas därefter till pappersbruk och blir till nytt papper. Ett ton returpapper motsvarar 14 träd. // facts Collected waste paper is sorted manually to remove any differing material. All material is then sent to paper mills and turned into new paper. One tonne of waste paper is equivalent to 14 trees. 14

15 småbatterier Här läggs alkaliska batterier, knappcellsbatterier och litiumbatterier. Alla slags batterier ska samlas in! Batterivätskan (svavelsyra) är frätande och kan förorena miljön. Alla hushållsbatterier, även bly och kvicksilverbatterier Bilbatterier Annat farligt avfallsom ej är batterier // small batteries Here you place alkaline batteries, button cell batteries and lithium batteries. All types of batteries should be collected! Battery fluid (sulphuric acid) is corrosive and can pollute the environment. All household batteries, including lead and mercury batteries Car batteries Other types of hazardous waste Insamlade batterier sorteras efter kemiskt innehåll och skickas till återvinning. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Även metallhöljet runt batterierna återvinns. Åter vinnings graden beror på vilken typ av batteri det är. Nickel metall hybridbatterier kan materialåtervinnas upp till 98%. // Collected batteries are sorted by chemical content, and sent for recycling. The materials are separated and recycled as far as possible. Even metal casing around the batteries is recycled. The recovery rate depends on battery type. NiMH batteries can be recycled up to 98%. 15

16 toners Här lägger du tomma tonerkassetter från skrivare och kopiatorer. Tomma toner Kasetter från Skrivare och Kopiatorer Övrigt farligt avfall // toner Here you can place empty toner cartridges from printers and copiers. Empty toner cartridges from printers and copiers. Other hazardous waste Återvinning av tonerkasetter är oftast knuten till tillverkaren. De flesta av de insamlade tonerkassetterna lämnas för återfyllning och säljs sedan som miljötoners. Du kan oftast också välja att skicka tillbaka tonern direkt till leverantören. //facts Most of the recycled toners will be refilled. You can often also choose to return the toner to the deliverer. 16

17 wellpapp Wellpapp kännetecknas av dess vågiga mellanskikt. Vik ihop och sortera bort andra material och lägg de som är lite mindre i en större wellpapplåda. Då tar de mindre plats och blir enklare att hantera. Använd balpress om sådan finns. Sortera bort andra material Se till att inga andra material har smugit sig in bland dina wellförpackningar. Kanske finns det mjukplast runt din wellpapp? Då måste den plockas bort. Wellpapp Tjock kartong Brunt Kraftpapper Plastad eller vaxad kartong Tunn kartong/ pappersförpackningar Nedsmutsad well eller kartong // corrugated cardboard Corrugated cardboard is characterized by the wavy middle layer. Fold together and sort away other material and place the small material in a corrugated cardboard box. Then it will take up less space and be easier to manage. Use baler if available. Sort away other materials Make sure that no other material is among your corrugated cardboard packaging. There might be soft plastic around your corrugated cardboard. Then it must be removed. Corrugated cardboard Thick cardboard Brown kraft paper Plastic or wax cardboard Thin cardboard/paper packing Dirty corrugated cardboard or carton Wellpapp balas och skickas till ett kartongbruk, där materialet upplöses och omvandlas till pappersmassa. Av denna massa tillverkas ny well och kraftpapper eller gipsskivekartong. // FACTS Corrugated cardboard is baled and sent to a board mill, where the material is dissolved and converted into paper pulp. From this pulp new corrugated cardboard and kraft paper or gypsum wallboard is produced. 17

18 övrigt avfall Här läggs skrymmande avfall och övrigt avfall såsom dricksglas, porslin, bilbatteri och trasiga lysrör. Sortera ditt avfall väl för att få så lite övrigt avfall som möjligt. Övrigt avfall får aldrig innehålla övriga fraktioner såsom rena förpackningar, brännbart avfall, matavfall, elektronik eller farligt avfall. För KI-avfall vänligen kontakta Miljö- och säkerhetsenheten: https://internwebben.ki.se/sv/laboratoriesakerhet för bortforsling. I annat fall kontakta SITA AB. VÅRT MÅL Målet är att minska mängden deponi så mycket som möjligt, både av miljö- och kostnadsskäl. Skrymmande avfall Farligt avfall Elektronik Förpackningar Tidningar Hushållssopor Matavfall Byggavfall // other waste Bulky waste and other waste such as drinking glasses, porcelain, car batteries and broken fluorescent tubes are placed here. Sort your waste properly to get as little residual waste as possible. Other waste should never contain other fractions such as clean packaging, combustible waste, food waste, food waste, electronics or hazardous waste. For KI-waste please contact the Environment and Safety unit: https://internwebben.ki.se/en/laboratory-safety for removal. Otherwise, please contact SITA AB. OUR GOAL The goal is to reduce the amount of landfill as much as possible, both for environmental reasons and cost reduction. Bulky waste Hazardous waste Electronic waste Packing material Newspapers Household waste Food waste Construction waste Det övriga avfallet transporteras till våra egna behandlings anläggningar. Här sorteras materialet och återvinns, energi utvinns eller läggs på deponi. // facts The remaining waste is transported to our own treatment plants where the material is sorted and recycled, energy is recovered or it is sent to landfill. 18

19 kontaktinformation // contacts INTERNHANTERING CAMPUS // INTERNAL WASTE MANAGEMENT Dragan Laban, Chaufför/Internhanterare Mats Kingstedt, Driftledare Johan Mårtensson, Avdelningschef Containertransporter // CONTAINER transport Kundtjänst/Orderexpedition Ugur Kilickiran, Driftledare Johan Mårtensson, Avdelningschef Farligt avfall // HAZARDOUS WASTE Ingrid Lindquist, Orderexpedition Martin Lindström Driftledare Gällande laboratorieavfall se: // Regarding laboratory waste, visit: Centrala frågor // Central questions Annika Karlsson (EQS) Jan Persson (key account)

20 SITA SVERIGE 2014 AVFALLSHANtering på Karolinska institutets internwebb: https://internwebben.ki.se/ sv/avfallshantering SITA SVERIGE KVICKSUNDSVÄGEN

Vad händer sedan.. Metallförpackningar

Vad händer sedan.. Metallförpackningar Metallförpackningar Av stål / plåt Eftersom stålets kvalitet inte förändras, kan det återvinnas till nya produkter om och om igen. Efter sortering transporteras stålet till Smedjebackens stålverk, SSAB

Läs mer

Laboratory safety and management. Department of Molecular Biosciences, Wenner-Gren Institute (MBW)

Laboratory safety and management. Department of Molecular Biosciences, Wenner-Gren Institute (MBW) Laboratory safety and management Department of Molecular Biosciences, Wenner-Gren Institute (MBW) I. Welcome to MBW 5 - Responsible for safety - General regulations - In case of emergency - Important telephone

Läs mer

Ordningsregler Brf. Kista Ängar 3 2012-06-26

Ordningsregler Brf. Kista Ängar 3 2012-06-26 Ordningsregler Brf. Kista Ängar 3 2012-06-26 1 Innehållsförteckning 1Allmänt...3 1.1Föreningen...3 1.2Ansvar för ordningen...3 1.3För vem gäller reglerna?...4 1.4Vad händer om ordningsreglerna inte följs?...4

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE STUDENT BOENDE HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE 02 innehåll 03 VÄLKOMMEN 04 LÄGENHETSSTORLEKAR 05 HÄR FINNS VÅRA STUDENTBOSTÄDER 06 DITT BOENDE HOS OSS 08 GEMENSAMMA UTRYMMEN 10 TA HAND OM LÄGENHET OCH GRANNAR

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Innehåll - Contents Välkommen till VätterHem - Welcome to VätterHem Sidan/page no Studentreceptionen/ The Student Reception

Läs mer

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun Detta är en webbanpassad källsorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun. Sorterings guide FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR SÅ HÄR FUNGERAR DET Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort.

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

OSÄKER ELLER NÖJD. kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik. Susanne Ewert, Greger Henriksson och Lynn Åkesson

OSÄKER ELLER NÖJD. kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik. Susanne Ewert, Greger Henriksson och Lynn Åkesson S. Ewert, G. Henriksson & L. Åkesson OSÄKER ELLER NÖJD kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik OSÄKER ELLER NÖJD kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik Susanne Ewert, Greger Henriksson

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Förebygga avfall med kretsloppsparker

Förebygga avfall med kretsloppsparker RAPPORT Förebygga avfall med kretsloppsparker Maria Ljunggren Söderman, David Palm och Tomas Rydberg B1958 Februari 2011 Rapporten godkänd: 2011-02-03 John Munthe Forskningschef Organisation IVL Svenska

Läs mer

VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008

VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008 0 VI GER MER IGEN ÅBONEJDENS AVFALLSSERVICE INFORMERAR 2/2008 D A TIDT T BELLEN Ö 200 TIDTABELLEN FÖR MILJÖBILEN YRJÖ 2008 2009 0 08 8 200 9 www.tsj.fi Finsk avfallsservice är främmande för invandrare

Läs mer

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Vi gör hållbarhet till verklighet Nära världen och nära hem. Hyllie är knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Med tåg från station Hyllie tar

Läs mer

Energifallets ordlista

Energifallets ordlista ENERGIFALLET.SE GRATIS LÄROMEDEL OM ENERGI OCH HÅLLBAR UTVECKLING Energifallets ordlista för lärare och alla andra. skolår f-3 skolår 4-6 skolår 7-9 Atmosfär till Växthusgaser Acidification to Wavepower

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

RAPPORT U2011:17. Förbättring av bottenaskors kvalitet ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:17. Förbättring av bottenaskors kvalitet ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:17 Förbättring av bottenaskors kvalitet ISSN 1103-4092 Förord Syftet med projektet har varit att göra en sammanställning över tekniker för att styra askornas kvalitet i alla skeden av processen,

Läs mer

Den digitala soptippen

Den digitala soptippen Den digitala soptippen The Digital Dump. Ett reportagearbete av frilansjournalisterna Mikael Funke och Marcus Hansson A report by freelancing journalists Mikael Funke och Marcus Hansson Innehållsförteckning

Läs mer

Digital TV Box STC-Zi3219C

Digital TV Box STC-Zi3219C Bruksanvisning User Guide Digital TV Box STC-Zi3219C Powered by Zenterio v10 STC-Zi3219C User Guide Swe-Eng.indd 1 7/20/2011 11:43:55 AM Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling

Läs mer

SGC Rapport 2013:276

SGC Rapport 2013:276 Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction (Tjärreformering via autoterm partiell oxidation kombinerad med katalytisk ammoniak reduktion) Per Tunå, Fredric

Läs mer

Task 2 Feasibility Study - Biomal Concept in Karlskoga

Task 2 Feasibility Study - Biomal Concept in Karlskoga S.E.P. PM 81/04 Konvex AB LIFE04 ENV /SE/000774 Task 2 Feasibility Study - Biomal Concept in Karlskoga Solvie Herstad Svärd and Egon Sterngård S.E.P. Scandinavian Energy Project AB and Konvex AB 2004-09-30

Läs mer

Hållbar Avfallshantering

Hållbar Avfallshantering Hållbar Avfallshantering Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram TOMAS EKVALL OCH SARA MALMHEDEN (red.) rapport 6523 oktober 2012 Hållbar avfallshantering Populärvetenskaplig

Läs mer

Sortera mer i Härnösand!

Sortera mer i Härnösand! Sortera mer i Härnösand! Det är bra att sortera sopor. Här får du veta varför det är bra, vad som händer med allt som samlas in i Härnösand och var du kan lämna ditt sorterade avfall. Svenskarna återvinner

Läs mer

Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig!

Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig! Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig! Layout och illustration: Tekniska Verken i Kiruna AB. Foton: Tekniska Verken i Kiruna AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Läs mer

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Utgiven av tekniska förvaltningen, Mölndals stad. Oktober 2014. Text och layout: Tekniska förvaltningen. Foto: Hans Wretlin, FTI, Sansac, tekniska

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall kostnadsfritt.

Läs mer