SORTERINGSGUIDE // SORTING GUIDE. Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SORTERINGSGUIDE // SORTING GUIDE. Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna"

Transkript

1 2014 SORTERINGSGUIDE // SORTING GUIDE Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 1

2 VI HJÄLPER DIG ATT FÅ ETT BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Med den här sorteringsguiden vill vi göra din sortering smidig. Här får du information om hur du ska sortera avfallet och var du ska lägga det. om SITA SVERIGE VI är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. // WE HELP YOU TO IMPROVE THE OUTCOME OF YOUR WASTE With this sorting guide, we want to make your sorting easy and effective. Here you will find information about how to sort waste and where to put it. Foto:Lasse Davidsson, Sysav ABOUT SITA SWEDEN SITA is one of the country s leaders in recycling and waste management. With 1,100 employees, 60 local offices and our own treatment facilities, we offer efficient, environmentally friendly solutions with a focus on innovation and sustainability. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING // CONTENTS BRÄNNBART // COMBUSTIBLE...5 ELEKTRONIK // ELECTRONIC WASTE...6 GLASFÖRPACKNINGAR, FÄRGADE // COLOURED GLASS PACKAGING...7 GLASFÖRPACKNINGAR, OFÄRGADE // UNCOLOURED GLASS PACKAGING...8 HÅRDA PLASTFÖRPACKNINGAR // HARD PLASTIC PACKAGING...9 LJUSKÄLLOR // SOURCES OF LIGHT...10 LYSRÖR // FLUOROSCENT TUBES...11 METALLFÖRPACKNINGAR // METAL PACKAGING...12 MJUKPLAST // SOFT PLASTIC...13 RETURPAPPER // WASTE PAPER...14 SMÅBATTERIER // SMALL BATTERIES...15 TONERS // TONER...16 WELLPAPP // CORRUGATED CARDBOARD...17 ÖVRIGT AVFALL // OTHER WASTE...18 KONTAKTUPPGIFTER // CONTACTS

4 DET ÄR LÄTT ATT SORTERA RÄTT Minska mängden avfall Tänk på att minska din mängd avfall genom att undvika engångsartiklar och varor med dubbla förpackningar. Kom även ihåg att återanvändning är bättre än återvinning ur ett miljöperspektiv. Paketering Packa in restavfallet väl, särskilt sådant som glas skärvor och dammande material. Tänk på återvinnarnas arbetsmiljö! En förpackning flera material En förpackning som består av flera materialslag ska plockas isär. Om material-slagen inte kan plockas isär, ska förpackningen sorteras efter det materialslag som den består av till största del. Vik ihop och platta till för att minska volymen och minimera transporterna. // IT IS EASY TO SORT CORRECTLY WASTE REDUCTION Bear in mind that you can reduce your waste by avoiding disposable items and dual packs. Also bear in mind that re-use is better than recycling from an environmental perspective. PACKAGING Wrap the residual waste properly, especially waste such as glass fragments and dust material. Consider the work environment of the recyclers. One package several materials A package consisting of several types of material needs to be separated. If the material types cannot be separated, the package should be sorted based on the type of material it largely comprises of. 4

5 brännbart Här lägger du t ex. kuvert, böcker, pärmar och hushållsavfall. Brännbart avfall är en blandning av olika avfallsmaterial med en gemensam nämnare, de brinner av egen kraft. Materialet ska även kunna krossas eller rivas. ej förpackningar eller farligt avfall Förpackningar och farligt avfall får ej läggas här. Kuvert Böcker Trasor Städavfall Smutsiga förpackningar Overheadfilm Pärmar Frigolit Farligt avfall Glödlampor Övriga fraktioner såsom järn & skrot och elektronik // combustible Here you can place, for example, envelopes, books, binders and domestic waste. Combustible waste is a mixture of different waste materials with a common denominator, it burns unaided. It should be possible to crush or tear the material. No packaging or hazardous waste Packaging and hazardous waste should not be put here. Envelopes Books Rags Cleaning waste Dirty packaging Overhead film Files Styrofoam Hazardous waste Bulbs Other sections such as iron and scrap as well as electronics Brännbart avfall är en viktig råvara för värmeverk runt om i Sverige. Materialet energiutvinns med anpassad rök gas rening och bildar i sin tur fjärrvärme som håller oss varma om vintern. // facts Combustible waste is an important raw material for thermal plants around Sweden. The material energy is extracted with custom flue gas cleaning and produces, in turn, district heating that keeps us warm in the winter. 5

6 elektronik Här lägger du all typ av elektroniska produkter. Elektronikavfall innehåller en rad komponenter som är ytterst skadliga för oss och vår miljö, därför klassas det ofta som farligt avfall. Vid kassering av elektronisk utrustning innehållande lagringsmedla (ex. hårddiskar, USB-minnen, minneskort, smartphones) på KI måste dessa ur ett Informationssäkerhetsskäl raderas på ett säkert sätt då de kan innehålla känsliga uppgifter. Kontakta institutionens IT-ansvariga som hjälper till med detta. Allt med sladd eller batteri Batterier kan dessutom vara inbyggda. Med det menas att de sitter gömda inuti en produkt och att de ofta är svåra eller till och med omöjliga att byta. Allt med sladd/ batteri Mikrovågsugn Brödrost Tangentbord Mobiltelefoner Tv-apparater Datorer Annat farligt avfall (som ej är elektronik) // electronic waste Here you can place all types of electronic products. Electronic waste contains a number of components that are extremely harmful for us and our environment, therefore it is often classified as hazardous waste. When discarding electronic equipment containing storage media (for example, hard drives, USB memory sticks, memory cards, smartphones) at KI these must be deleted in a safe way for information security reasons as they may contain sensitive data. Contact the department s IT professionals for help with this. Everything with cord or battery Batteries may also be in-built. This means that they are hidden inside a product and that they are often difficult or even impossible to replace. Everything with cord/battery Microwaves Bread toaster Keyboard Mobile phones TV Computers Other hazardous waste (except electronic waste) Materialet sorteras, mellanlagras, transporteras och slutbehandlas vid godkänd anläggning. // facts The material is sorted, temporarily stored, transported and finally treated at an authorized site. 6

7 Glasförpackningar, Färgade Det är viktigt att du sorterar färgade och ofärgade glasförpackningar i olika kärl. Rengör glaset med lite vatten innan du lägger dem i rätt kärl. Ta bort korkar och lock Om förpackningen har ett lock eller en kork av annat material, lägger du det i kärlet avsett för detta material. Plastkorkar och plastlock ska hamna bland plastförpackningar. Kapsyler och plåtlock sorteras bland metallförpackningar. Du får bara lägga glasförpackningar i behållarna och inte andra föremål av glas. Behållare eller förpackning som innehållt farligt avfall får ej läggas här. För KI:s verksamhet se regler för laboratorieavfall. Färgade glasflaskor Färgade glasburkar Färgade vin och spritflaskor Laboratorieglas såsom mätglas och E-kolvar (sorteras som deponi) Dricksglas, porslin och keramik Glödlampor Plan- & fönsterglas // coloured glass packaging It is important that you sort coloured and uncoloured glass packages in different bins. Clean the glass with a little water before you place it in the correct bin. Remove caps and lids If the package has a lid or a cork in a different material, put it in the bin intended for this material. Plastic corks and plastic lids should be placed in the plastic packaging. Caps and sheet metal lids should be sorted among metal packaging. You may only put glass containers in the bins and not other objects made of glass. Coloured glass packaging containing residues of paint or chemicals should not be placed here. For KI s activities see rules for laboratory waste. Coloured glass bottles Coloured glassjars coloured wine and liquor bottles Laboratory glassware such as graduated measuring glass and E-bottles (sorted as landfill) Tumblers, porcelain and ceramic Bulbs Plate and window glass Det är viktigt att glasförpackningarna färgsepareras och att de hanteras varsamt när du lägger dem i kärlet. Krossat glas försvårar den fortsatta sorteringen. Förutsättningen för att återvunnet glas ska fungera som ny råvara är att det är rent och fritt från främmande material. // FACTS It is important to separate glass packaging based on colour and that the glass is handled with care when you put it in the bin. Broken glass impedes continued sorting. For recycled glass to function as a new raw material, it is essential that it is clean and free of contraries. 7

8 Glasförpackningar, Ofärgade Rengör glaset med vatten innan du lägger dem i rätt kärl. Det är viktigt att du sorterar färgade respektive ofärgade glasförpackningar i olika kärl. Ta bort korkar och lock Om förpackningen har ett lock eller en kork av annat material, lägger du det i kärlet avsett för detta material. Plastkorkar och plastlock ska hamna bland plastförpackningar. Kapsyler och plåtlock sorteras bland metallförpackningar. Du får bara lägga glasförpackningar i behållarna och inte andra föremål av glas. Glas som inte är en förpackning sorteras som övrigt avfall. Behållare eller förpackning som innehållt farligt avfall får ej läggas här. För KI:s verksamhet se regler för laboratorieavfall. Ofärgade glasflaskor Ofärgade glasburkar Ofärgade vin och spritflaskor Laboratorieglas såsom mätglas och E-kolvar (sorteras som deponi) Dricksglas, porslin och keramik Glödlampor Plan- & fönsterglas // uncoloured glass packaging Clean the glass with water before putting it in the correct bin. It is important that you sort coloured and uncoloured glass packaging in different bins. Remove caps and lids If the package has a lid or a cork in a different material, put it in the bin intended for this material. Plastic corks and plastic lids should be placed in the plastic packaging. Caps and sheet metal lids should be sorted among metal packaging. You may only put glass packaging in the bins and not other objects made of glass. Containers or packaging which contain hazardous waste may not be placed here. For KI s activities, see the rules for laboratory waste. Uncoloured glass bottles Uncoloured glass jars Uncoloured wine and liquor bottles Laboratory glassware such as graduated measuring glass and E-bottles (sorted as landfill) Tumblers, porcelain and ceramic Bulbs Plate and window glass Det är viktigt att glasförpackningarna färgsepareras och att de hanteras varsamt när du lägger dem i kärlet. Krossat glas försvårar den fortsatta sorteringen. Förutsättningen för att återvunnet glas ska fungera som ny råvara är att det är rent och fritt från främmande material. // FACTS It is important to separate glass packaging based on colour and that the glass is handled with care when you put it in the bin. Broken glass impedes continued sorting. For recycled glass to function as a new raw material, it is essential that it is clean and free of contraries. 8

9 Hårda Plastförpackningar Till hårda plastförpackningar räknas dunkar, burkar, flaskor och liknande förpackningar av plast. Observera att du endast får lägga förpackningar av hårdplast. Tänk på att ta bort delar som är av ett annat material än plast och lägg dem i rätt återvinningskärl. Förpackningar med rester av farligt avfall Plastförpackningar som innehåller rester av färg eller kemikalier får du inte lägga här. För KI:s verksamhet se regler för laboratorieavfall. Plastflaskor Plastkorkar Mejeriförpackningar av plast Plastdunkar Plastlock Mjukplast Pet-flaskor Plastmöbler //HARD PLASTIC PACKAGING Hard plastic packaging comprises drums, cans, bottles and similar plastic packaging. Note that you may only throw hard plastic packaging in this bin. Remember to remove parts which are a material other than plastic, and put them in the correct recycling bins. PackAGING containing residues of hazardous waste Plastic packaging containing residues of paint or chemicals, is not to be placed here. For KI s activities, see the rules for laboratory waste. Plastic bottles Plastic caps Dairy packaging of plastic Plastic drums Plastic lids Non-rigid plastics PET-bottles Plastic furniture Plasten sorteras efter vilken kvalité det är på materialet Plast förpackningarna återvinns och blir nya plastprodukter som bland annat plastpåsar, plastsäckar, lastpallar, blomkrukor, plastbackar, lådor och hinkar. // FACTS The plastic is sorted based on the quality of the material. Plastic packaging is recycled and becomes new plastic products including plastic bags, plastic sacks, pallets, flower pots, plastic crates, boxes and buckets. 9

10 ljuskällor Här lägger du traditionella glödlampor, små lampor som exempelvis lågvoltshalogen, fordonslampor, juldekorationer, signallampor inklusive glim-, cykel- och ficklampslampor är exempel på glödlampor. Här läggs också lågenergi-, halogen- och kvicksilverlampor. Insamling sker genom en godkänd transportör. Materialet transporteras vidare till mellanlagring och därefter till slutbehandling genom destruktion vid godkänd anläggning. VAR FÖRSIKTIG Lågenergilampor innehåller kvicksilver varför de bör hanteras varsamt. Mer information om ljuskällor finns på www. elkretsen.se eller Glödlampor Kvicksilverlampor Lågenergilampor Halogenlampor Krokiga lysrör eller ljuskällor Smålampor Fordonslampor Lysrör längre än 60 cm // Sources of LIGHT Here you put traditional light bulbs, small bulbs such as low voltage halogen, vehicle lights, Christmas decorations, signalling bulbs including dim glowing, cycle and pocket lamp bulbs. Here you also discard low-energy, halogen and mercury bulbs. Collection is done through an approved carrier. The material is transported to temporary storage and then to the final treatment through destruction at an approved facility. CAUTION Low-energy bulbs contain mercury and should therefore be handled with care. More information on sources of light is available on or Light bulbs Mercury lamps Low-energy bulbs Halogen bulbs Curved fluorescent lamps or sources of light Small bulbs Vehicle bulbs fluorescent lamps longer than 60 cm Glödlampor krossas och olika material separeras på ett skak bord i en behandlingsanläggning. Glas och metall skickas till material åter vinning. Lyspulvret i lågenergilampor och lysrör inne håller kvick silver som omhändertas separat. Resten av materialet fraktioneras i en sluten process. // facts Bulbs are crushed and then separated on a vibrating table in a treatment factory. Glass and metal are sent to recycling. Fluorescent powder in low-energy bulbs and fluorescent tubes contain mercury and are disposed separately. The rest of the material is fractionated in a closed process. 10

11 lysrör Här lägger du hela och raka lysrör. HANTERAS VARSAMT Observera att lysrör klassas som farligtavfall då dessa innehåller kvicksilver. Insamling sker genom en godkänd transportör. Materialet transporteras vidare till mellanlagring och därefter till slutbehandling genom destruktion vid godkänd anläggning. Mer information om lysrör finns på eller Raka och hela Lysrör, längre än 60 cm, oavsett fabrikat Trasiga/krossade lysrör Glödlampor Lågenergilampor Halogenlampor Papphylsor // FLUORESCENT TUBES Here you place complete and unbroken, fluorescent tubes. HANDLE WITH CARE Please note that fluorescent tubes are classified as hazardous waste because they contain mercury. Collection is done through an approved carrier. The material is transported to temporary storage and then to the final treatment through destruction at an approved facility. Straight and complete flourescent tubes, longer than 60 cm, regardless of manufacturer Broken/crushed flurescent tubes Bulbs Low-energy bulbs Halogen bulbs Cardboard cases More information on fluorescent tubes is available on or När lysrören når slutstationen tar tekniken över. Hela återvinningsprocessen är automatiserad och allt återvinns utom kvicksilvret. Lys rörs pulvret stabiliseras och läggs på celldeponi för farligt avfall. Cell deponi innebär att materialet gjuts in i ett betongskal innan det deponeras. // facts When the fluorescent tubes reach the end-station, technology takes over. The whole recycling process is automated and all material except mercury is recycled. Fluorescent powder is stabilized and put in cell landfill for hazardous waste. Cell landfill means that the material is cast into a concrete shell before it is landfilled. 11

12 MetallFÖRPACKNINGAR Här läggs förpackningar av metall och övriga föremål av metall. Observera att färgburkar endast får placeras i detta kärl om de urskrapade och penseltorra. endast tomma förpackningar och emballage Du får inte lägga burkar med lösningsmedel, lim eller färg i detta kärl. Den typen av emballage klassas som farligt avfall och hanteras på annat vis. Konservburkar Tuber Kapsyler Lock Värmeljushållare Aluminiumfolie Urskrapade & penseltorra färgburkar Metallskrot Vvs Detaljer Burkar med färgrester, lösningsmedel & lim (Farligt Avfall) // metal PACKAGING Here packaging of metal and other metal objects are placed. Note that the paint cans may only be placed here if they are brush dry and completely empty. Only empty packaging AND WRAPPING Do not put cans of solvents, adhesives and paint in this bin. This type of wrapping is hazardous waste and is managed in another manner. Tin cans Cans that contain Tubes residue of paint, Caps solvents and glue Lids (hazardous waste) Candle holders Aluminium foil Paint cans, brush dry and completely empty Metal scrap Components of heating, ventilation, and air conditioning Metallförpackningarna sorteras genom magnetseparering. Genom att återvinna t ex. aluminium sparas 95 procent av den energi som annars behövs för att framställa helt ny aluminium. // FACTS When we recycle for example, recycle aluminium, we save 95 percent of the energy otherwise needed to produce completely new aluminium. 12

13 mjukplast Här lägger du mjukplast som t ex. transportfilm av LDpolyeten, Krymp- och sträckfilm, plastpåsar, mjuk polyeten, blåsfolie, pallhuvar och bubbelfilm. Förpackningar med rester av farligt avfall Plastförpackningar som innehåller rester av färg eller kemikalier får du inte lägga här. För KI:s verksamhet se regler för laboratorieavfall. Krymp & Sträckfilm Pallhuvsplast Mjukemballage plast Rena bärkassar i plast Hårdplast Pet-flaskor Cellofan Plastfickor & mappar Band av plast & metall Nedsmutsad plast // soft plastic Here you can place soft plastic such as transport film of low density polyethylene, shrink and stretch film, plastic bags, soft polyethylene, blowing film, pallet covers and bubble film. Packaging containing residue of hazardous waste Plastic packaging containing residues of paint or chemicals should not be placed here. For KI s activities see rules for laboratory waste. Shrink and stretch film Plastic pallet cover Soft packaging plastic Clean plastic bags Hard plastic PET bottles Cellophane Plastic pockets and folders Plastic and metal strips Dirty plastic Efter tvättning och malning används materialet som råvara för tillverkning av nya plastprodukter som till exempel bärkassar och sopsäckar. Mer information om plast finns på // facts After washing and grinding the material is used as raw material for production of new plastic products such as carrier bags and garbage bags. More information on plastic is available on 13

14 returpapper Till returpapper hör broschyrer, dagstidningar, kontorspapper, reklamblad, datalistor med mera. Dokument med känslig information ska av informationssäkerhetsskäl inte hamna direkt i returpapperskärlen utan lämnas i sekretesstunnor eller markuleras med exempelvis dokumentförstörare. Kuvert och papper med vax Kuvert, post-it-lappar, överdrag till kopieringpapper eller papper med plast och vax får ej sorteras som returpapper utan ska läggas i brännbart. Kontorspapper Tidningar Broschyrer Kataloger Datalistor Faxpapper Reklam Tidskrifter Kuvert Post-it-lappar Plastat papper Karbonpapper Vaxat papper // Waste paper Waste paper includes brochures, newspapers, office paper, flyers, computer printouts etc. For information safety reasons documents containing sensitive information should not end up directly in the waste paper bin but should be placed in confidential bins or be destroyed with, for example, a paper shredder. Envelopes and paper with wax Envelopes, Post-it notes, wrapping of copying paper or paper with plastic and wax should not be sorted as paper waste but should be placed in combustible. Office paper Envelopes Magazines Post-it notes Brochures Plastic Paper Catalogues Carbon Paper Computer printouts Waxed Paper Fax paper Flyers Journals Insamlat returpapper sorteras manuellt för att få bort avvikande material. Allt material skickas därefter till pappersbruk och blir till nytt papper. Ett ton returpapper motsvarar 14 träd. // facts Collected waste paper is sorted manually to remove any differing material. All material is then sent to paper mills and turned into new paper. One tonne of waste paper is equivalent to 14 trees. 14

15 småbatterier Här läggs alkaliska batterier, knappcellsbatterier och litiumbatterier. Alla slags batterier ska samlas in! Batterivätskan (svavelsyra) är frätande och kan förorena miljön. Alla hushållsbatterier, även bly och kvicksilverbatterier Bilbatterier Annat farligt avfallsom ej är batterier // small batteries Here you place alkaline batteries, button cell batteries and lithium batteries. All types of batteries should be collected! Battery fluid (sulphuric acid) is corrosive and can pollute the environment. All household batteries, including lead and mercury batteries Car batteries Other types of hazardous waste Insamlade batterier sorteras efter kemiskt innehåll och skickas till återvinning. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Även metallhöljet runt batterierna återvinns. Åter vinnings graden beror på vilken typ av batteri det är. Nickel metall hybridbatterier kan materialåtervinnas upp till 98%. // Collected batteries are sorted by chemical content, and sent for recycling. The materials are separated and recycled as far as possible. Even metal casing around the batteries is recycled. The recovery rate depends on battery type. NiMH batteries can be recycled up to 98%. 15

16 toners Här lägger du tomma tonerkassetter från skrivare och kopiatorer. Tomma toner Kasetter från Skrivare och Kopiatorer Övrigt farligt avfall // toner Here you can place empty toner cartridges from printers and copiers. Empty toner cartridges from printers and copiers. Other hazardous waste Återvinning av tonerkasetter är oftast knuten till tillverkaren. De flesta av de insamlade tonerkassetterna lämnas för återfyllning och säljs sedan som miljötoners. Du kan oftast också välja att skicka tillbaka tonern direkt till leverantören. //facts Most of the recycled toners will be refilled. You can often also choose to return the toner to the deliverer. 16

17 wellpapp Wellpapp kännetecknas av dess vågiga mellanskikt. Vik ihop och sortera bort andra material och lägg de som är lite mindre i en större wellpapplåda. Då tar de mindre plats och blir enklare att hantera. Använd balpress om sådan finns. Sortera bort andra material Se till att inga andra material har smugit sig in bland dina wellförpackningar. Kanske finns det mjukplast runt din wellpapp? Då måste den plockas bort. Wellpapp Tjock kartong Brunt Kraftpapper Plastad eller vaxad kartong Tunn kartong/ pappersförpackningar Nedsmutsad well eller kartong // corrugated cardboard Corrugated cardboard is characterized by the wavy middle layer. Fold together and sort away other material and place the small material in a corrugated cardboard box. Then it will take up less space and be easier to manage. Use baler if available. Sort away other materials Make sure that no other material is among your corrugated cardboard packaging. There might be soft plastic around your corrugated cardboard. Then it must be removed. Corrugated cardboard Thick cardboard Brown kraft paper Plastic or wax cardboard Thin cardboard/paper packing Dirty corrugated cardboard or carton Wellpapp balas och skickas till ett kartongbruk, där materialet upplöses och omvandlas till pappersmassa. Av denna massa tillverkas ny well och kraftpapper eller gipsskivekartong. // FACTS Corrugated cardboard is baled and sent to a board mill, where the material is dissolved and converted into paper pulp. From this pulp new corrugated cardboard and kraft paper or gypsum wallboard is produced. 17

18 övrigt avfall Här läggs skrymmande avfall och övrigt avfall såsom dricksglas, porslin, bilbatteri och trasiga lysrör. Sortera ditt avfall väl för att få så lite övrigt avfall som möjligt. Övrigt avfall får aldrig innehålla övriga fraktioner såsom rena förpackningar, brännbart avfall, matavfall, elektronik eller farligt avfall. För KI-avfall vänligen kontakta Miljö- och säkerhetsenheten: https://internwebben.ki.se/sv/laboratoriesakerhet för bortforsling. I annat fall kontakta SITA AB. VÅRT MÅL Målet är att minska mängden deponi så mycket som möjligt, både av miljö- och kostnadsskäl. Skrymmande avfall Farligt avfall Elektronik Förpackningar Tidningar Hushållssopor Matavfall Byggavfall // other waste Bulky waste and other waste such as drinking glasses, porcelain, car batteries and broken fluorescent tubes are placed here. Sort your waste properly to get as little residual waste as possible. Other waste should never contain other fractions such as clean packaging, combustible waste, food waste, food waste, electronics or hazardous waste. For KI-waste please contact the Environment and Safety unit: https://internwebben.ki.se/en/laboratory-safety for removal. Otherwise, please contact SITA AB. OUR GOAL The goal is to reduce the amount of landfill as much as possible, both for environmental reasons and cost reduction. Bulky waste Hazardous waste Electronic waste Packing material Newspapers Household waste Food waste Construction waste Det övriga avfallet transporteras till våra egna behandlings anläggningar. Här sorteras materialet och återvinns, energi utvinns eller läggs på deponi. // facts The remaining waste is transported to our own treatment plants where the material is sorted and recycled, energy is recovered or it is sent to landfill. 18

19 kontaktinformation // contacts INTERNHANTERING CAMPUS // INTERNAL WASTE MANAGEMENT Dragan Laban, Chaufför/Internhanterare Mats Kingstedt, Driftledare Johan Mårtensson, Avdelningschef Containertransporter // CONTAINER transport Kundtjänst/Orderexpedition Ugur Kilickiran, Driftledare Johan Mårtensson, Avdelningschef Farligt avfall // HAZARDOUS WASTE Ingrid Lindquist, Orderexpedition Martin Lindström Driftledare Gällande laboratorieavfall se: // Regarding laboratory waste, visit: Centrala frågor // Central questions Annika Karlsson (EQS) Jan Persson (key account)

20 SITA SVERIGE 2014 AVFALLSHANtering på Karolinska institutets internwebb: https://internwebben.ki.se/ sv/avfallshantering SITA SVERIGE KVICKSUNDSVÄGEN

BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL. SORTERINGSGUIDE SORTINGGUIDE Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna

BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL. SORTERINGSGUIDE SORTINGGUIDE Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL SORTERINGSGUIDE SORTINGGUIDE Karolinska Institutet & Akademiska Hus Campus Solna VI HJÄLPER DIG ATT FÅ ETT BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL. Med den här sorteringsguiden vill

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Vad händer sedan.. Metallförpackningar

Vad händer sedan.. Metallförpackningar Metallförpackningar Av stål / plåt Eftersom stålets kvalitet inte förändras, kan det återvinnas till nya produkter om och om igen. Efter sortering transporteras stålet till Smedjebackens stålverk, SSAB

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor - Tonerkassetter - Bläckpatroner - Toner och bläck i flaskor Tonerkassetter Tonerkassetter/bläckpatroner du lämnar in återanvänds. De rengörs och vissa delar byts ut. Därefter återfylls de med tonerpulver/-bläck

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Återvinningsstationen

Återvinningsstationen Återvinningsstationen Till återvinningsstationen beger du dig när du ska lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. Det finns totalt 5800 återvinningsstationer i Sverige och de är placerade

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt.

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Avfallsguiden Hushåll Strömsunds kommun Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Varför källsortera? När du källsorterar bidrar du till kretsloppet. Varje år samlas stora mängder avfall

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

RAMBESKRIVNING AVFALLSHANTERING

RAMBESKRIVNING AVFALLSHANTERING RAMBESKRIVNING AVFALLSHANTERING FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 11 Rambesk Avfallshantering.docx Dokumentägare: Lennart Styhr Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Vad händer sedan? - om återvinning. Lunds Renhållningsverk

Vad händer sedan? - om återvinning. Lunds Renhållningsverk Vad händer sedan? - om återvinning Lunds Renhållningsverk Varför sortera och återvinna? Argumentet för att återvinna är, och har länge varit, att vi måste hushålla med våra resurser. Så är det fortfarande.

Läs mer

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall Brännbackens Återvinningscentral Så här lämnar du ditt avfall Välkommen till Brännbackens återvinningscentral Här kan boende i Österåker kostnadsfritt lämna sitt grovavfall, el-avfall, farliga avfall,

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna.

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna. Miljömarkören Hushållsavfall I första hand ska hushållsavfall och andra restprodukter lämnas för återvinning. Tidningar samt förpackningar av glas, papper, wellpapp, metall och plast ska lämnas i avsedda

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Källsorteringshandbok

Källsorteringshandbok Källsorteringshandbok Kundservice: Yvonne Lundback Stena Scanpaper AB Borlänge Tel: 0243-21 19 90, Fax: 0243-166 50 E-post: yvonne.lundback@stenametall.se Ansvarig Säljare: E-post daniel.eriksson@stenametall.se

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Värbyängens Miljöpolicy

Värbyängens Miljöpolicy Värbyängens Miljöpolicy Det här gäller för Dig som bor på Värbyängen! Våra egna Miljöhus Så tar du hand om - ditt hushållsavfall - din källsortering Så sköter du och jag vårt område! Höst- och vårstädning

Läs mer

Avfallstjänster för företag

Avfallstjänster för företag Avfallstjänster för företag Vår dröm en fossilbränslefri stad Resan mot en fossilbränslefri stad har pågått under många år. Redan 1959 infördes fjärrvärmen och sedan dess har beslut fattats och tjänster

Läs mer

Lätt att sortera rätt! Studentens guide till återvinningsrummet

Lätt att sortera rätt! Studentens guide till återvinningsrummet Lätt att sortera rätt Studentens guide till återvinningsrummet Ditt avfall är inte bara skräp Oavsett åsikter, livsstil eller karriärplaner kan du påverka din miljö, idag och i framtiden. Varje gång du

Läs mer

RUTIN FÖR AVFALLSHANTERING

RUTIN FÖR AVFALLSHANTERING 7-14 214-7-1 Sida 1 av 1 diarenummer 117-1-91 RUTIN FÖR AVFALLSHANTERING Syfte Avfallshanteringen ska vara ett verktyg i arbetet med att upprätthålla en välfungerande källsortering vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

EXTRA TYGLAGER I HANDTAGET FÖR ÖKAD KOMFORT RYMMER 19 LITER KLARAR MINST 20 KG ÅTERANVÄNDBAR OCH ÅTERVINNINGSBAR

EXTRA TYGLAGER I HANDTAGET FÖR ÖKAD KOMFORT RYMMER 19 LITER KLARAR MINST 20 KG ÅTERANVÄNDBAR OCH ÅTERVINNINGSBAR Portfolio: ABOB För ABOB gjorde vi rubbet. Alla bilder, all copy och all grafisk form du ser här har vi gjort. Även alla produkter under ABOB-varumärket formgavs av oss. Inte så konstigt kanske eftersom

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! Uppdaterad 2009 återvinning av förpackningar och tidningar så här fungerar det Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Vår dröm. Sorteringsguide. Så här tar vi hand om ditt avfall i kretsloppsstaden Borås. Svart och vit påse. Snabbguide

Vår dröm. Sorteringsguide. Så här tar vi hand om ditt avfall i kretsloppsstaden Borås. Svart och vit påse. Snabbguide Snabbguide Återvinningscentral Återvinningsstation Svart och vit påse Vår dröm Sorteringsguide Så här tar vi hand om ditt avfall i kretsloppsstaden Borås Vår dröm en fossilbränslefri stad Vi har en dröm.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva 7 Datum: 2006-08-25 Sida 1 (18) Husum-Wifsta fabriker KÄLLSORTERING Det är varje avdelnings ansvar att så mycket som möjligt källsorteras så att mängden avfall minimeras. Vid behov av nya containrar

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Innehåll. Page 2 of 12

Innehåll. Page 2 of 12 ENTREPRENAD LIVE Innehåll Företagspresentation... 3 Dagens Husmanskost... 4 Smörgåsar... 5 Kaffe & Fralla... 6 Fika... 7 Mingeltilltugg... 8 Charkplanka... 9 Ostbricka... 10 Publik Servering... 11 Environmental

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Det här får slängas i Miljöstugans behållare

Det här får slängas i Miljöstugans behållare Det här får slängas i Miljöstugans behållare Det som INTE står med ska INTE slängas här Avfallsslag Sortering Aluminiumfolie Aluminiumformar Anteckningspapper Ask, plast Metall Metall Plast Bageripåsar

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2 HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2 MATAVFALL Matavfallet körs till Heljestorp i Vänersborg för rötning till biogas som bränsle till fordon och till biogödsel som används på våra åkrar istället för konstgödsel.

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR SÅ HÄR FUNGERAR DET Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort.

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas!

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! 1 We care about your brand! ECOBAGS 2 Vad är Non-Woven? Fördelar Non-woven är ett vatten- och smutsavstötande, mer hållbart,

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Sorteringsguide A-Ö. Astmainhalator Läkemedel Apotek

Sorteringsguide A-Ö. Astmainhalator Läkemedel Apotek Sorteringsguide A-Ö A B Avfall Sorteras som Lämnas till Aceton Farligt avfall ÅVC eller miljöbox Adventsljusstake Elektronikavfall ÅVC Akrylfärg Farligt avfall ÅVC eller miljöbox Allrengöringsmedel Farligt

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)

KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) KIRUNA DEPONI & ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC) Sorteringsguide för företag Reglerna kring avfallshanering är många och det är inte lätt för företag eller annan verksamhetsutövare att känna till allt. Samtidigt

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Tidningar och returpapper

Tidningar och returpapper Tidningar och returpapper Detta ska återvinnas dagstidningar, tidskrifter och journaler skrivpapper och spiralblock (ej spiralen) broschyrer telefonkataloger böcker med mjuk papperspärm självkopierande

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE kärlen skall bara vändas innan tömning. Under fliken Inspiration har vi på vår hemsida lagt upp bilder på kärlplaceringar. Och under fliken Testet kan man följa projektets

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer