Årsredovisning med hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. med hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 med hållbarhetsredovisning

2 Innehållsförteckning Året i korthet 1 Väsentliga händelser 1 Nyckeltal 1 Bilprovningen idag 2 Ordföranden och vd har ordet 4 Marknad 7 Verksamhetsstyrning 10 Styrelse och revisorer 14 Företagsledning 15 Måluppfyllelse Hållbarhetsstyrning 19 Intressentdialog 22 Tjänster och kunder 24 Varumärke 36 Medarbetare 38 Kvalitet 45 Miljö 48 GRI-index 55 Bestyrkanderapport 59 Förvaltningsberättelse 61 Definitioner 67 Räkningar 68 Fem år i sammandrag 74 Noter 75 Revisionsberättelse 103 Bolagsstyrningsrapport 104 Ekonomisk information 2010 Årsstämma april 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars april 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni augusti 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september oktober 2010 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret februari 2011 II

3 Året i korthet 2009 i korthet Nettoomsättningen minskade med 0,5 procent till 1 508,7 (1 516,1) MSEK. Årets rörelseresultat förbättrades till 39,7 (-248,6) MSEK. Resultatförbättringen förklaras av att föregående års rörelseresultat belastades av nedskrivningar på grund av sänkta marknadsvärden på fastigheter med 305,8 MSEK. Årets rörelseresultat belastades av omställningskostnader motsvarande 58,3 MSEK samt med kostnader på sammanlagt 46,1 MSEK avseende omvärdering av fastigheter och nedskrivningar av övriga materiella anläggningstillgångar. Årets nettoresultat efter skatt förbättrades till 18,0 ( 203,5) MSEK, vilket motsvarar 449 ( 5 088) SEK per aktie. Totalresultatet ökade till 42,7 ( 203,5) MSEK, vilket motsvarar ( 897) SEK per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 248,6 (174,5) MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning om ( ) SEK eller 132,75 (121,60) per aktie enligt fastställd utdelningspolicy. Väsentliga händelser Den 17 december 2009 fattade riksdagen beslut om att konkurrensutsätta den svenska fordonsbesiktningsmarknaden från och med den 1 juli 2010 samt att ge regeringen rätt att öka eller minska statens ägande i företaget. Efter beslut under tredje kvartalet genomfördes rationaliseringar och förändrad organisation av produktionen. Totalt berördes 72 kontorister av arbetsbrist. Antalet platschefer minskades från 122 till 46. Åtgärden, som ger omfattande besparingseffekter, får effekt från 1 januari 2010 och är ett led i den effektiviseringsprocess som inleddes i april En marknadsvärdering av Bilprovningens rörelsefastigheter vid halvårsskiftet föranledde nedskrivning av ett antal fastigheter med totalt 54,0 MSEK. Huvuddelen bestod av ett fåtal nyligen byggda besiktningsfastigheter. En kundundersökning under andra kvartalet visade att NKI-värdet (Nöjd Kund Index) bland privatoch företagskunder ökat från en redan hög nivå till 4,30 (4,27) respektive 4,19 (4,09) av 5 möjliga. Nya stationer invigdes i Vilhelmina, Katrineholm, Norrtälje, Akalla, Årjäng och i Jönköping samt på Södermalm i Stockholms innerstad. Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 1 508, , ,7 Nettoresultat, MSEK 18,0 203,5 37,7 Nettoresultat per aktie, SEK Totalresultat per aktie, SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 248,6 174,5 177,6 Antal besiktningar, miljoner 5,6 5,6 5,5 Antal medarbetare per den 31/

4 Bilprovningen idag vision affärsidé Bilprovningen idag Vision Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Affärsidé Kontrollbesiktning och övriga tjänster Bilprovningen erbjuder obligatoriska tjänster som kontrollbesiktning och registreringsbesiktning. Utöver dessa har Bilprovningen ett antal tjänster som ger kunden ytterligare service och höjer trafiksäkerheten, till exempel Bildiagnos och Extra bromskontroll. Läs mer på sidan 24. Bilprovningen ska möta kundens behov av tjänster kring fordonets trafiksäkerhet, miljöpåverkan och driftsekonomi i samband med kontroll av fordon. Bilprovningen ska finnas nära kunden och erbjuda sina tjänster på det sätt som passar kunden. Genom ständig utveckling av det personliga mötet, tjänsteut budet och medarbetarna förädlar Bilprovningen den positiva kundupplevelsen. Finns där kunderna är Bilprovningen strävar efter att finnas där kunderna finns och är med sina 184 stationer rikstäckande. Dessutom finns två mobila anläggningar som regelbundet besöker ett flertal orter i glesbygd för att ytterligare förbättra servicen till kunderna. Läs mer på sidan personbilsbesiktningar Bilprovningen har en betydande kunskap om den svenska fordonsparken. Sedan starten 1964 finns statistik från de miljontals besiktningar som genomförts. Bilprovningens 200 miljonte personbilsbesiktning ägde rum klockan den 11 september på stationen i Helsingborg Berga. På bilden skakar besiktningstekniker Hans Jönsson hand med kunden Ramon Lundborg som utöver blommor fick ett presentkort på en Bildiagnos. Läs mer på sidan 24. Besiktningstekniker Hans Jönsson gratulerar Ramon Lundborg vars bil blev den 200 miljonte som Bilprovningen besiktat. 2

5 Bilprovningen idag Ambitiöst miljöarbete Bilprovningen bidrar till att minska fordonens miljöpåverkan, främst genom avgaskontroller på fordon men också genom att påverka människors attityder och handlande. Verksamhetens egen energiförbrukning ska minska med två procent årligen genom ett brett handlingsprogram för energibesparingar. Bilprovningen verkar för en giftfri miljö med minimala utsläpp till luft, mark och vatten. Läs mer på sidan % 94 procent nöjda kunder Bilprovningen har 5,6 miljoner kundmöten om året. Kunderna omfattar allt från företag med stor fordonsflotta till privatkunder. Med engagemang, lyhördhet och intresse utvecklar Bilprovningen sina tjänster för att möta kundernas olika behov och kundnöjdheten är hög, 94 procent enligt årets undersökning. Läs mer på sidan 36. Motiverade medarbetare Nyckeln till nöjda kunder är medarbetare som är motiverade och trivs. Därför är arbetsmiljö, friskvård och medarbetarskap ständigt i fokus. Bilprovningens närmare medarbetare har hög kvalitetskänsla, stort kundfokus och arbetar objektivt. Medarbetarnas sammansättning ska spegla kundernas mångfald. Läs mer på sidan 38. Ägare 52% Svenska staten, 52% Bilförsäkringsföretag*, 12% Motorbranschens Riksförbund, 12% Motormännens Riksförbund, 5% Motorförarnas Helnykterhetsförbund, 5% Kungliga Automobil Klubben, 5% Svenska Taxiförbundet, 3% Sveriges Åkeriföretag, 3% Svenska Bussbranschens Riksförbund, 3% 7% Positiva resultat * Holmia Försäkrings AB, Folksam ömsesidig sakförsäkring, Länsförsäkringar Wasa Försäkrings AB, If Skadeförsäkrings AB, Trygg Hansa Försäkrings AB 2009 visade Bilprovningen åter vinst efter föregående års stora underskott, orsakat av nedskrivning av värdet på fastighetsbeståndet. Nettoresultatet ökade till 18,0 MSEK från en förlust på 203,5 MSEK år Det är ett bra resultat med potential till stor förbättring i framtiden då stora kostnader för personalneddragningar och andra omställningar togs under året. Dessutom ökade produktiviteten med drygt sju procent jämfört med föregående år. Läs mer på sidan 16. En trafiksäkerhetsaktör att räkna med Bilprovningen har en central roll inom trafiksäkerhetsområdet genom de årliga besiktningarna. Årligen underkänns nästan vartannat fordon och vart tredje fordon har så pass allvarliga brister att fordonet måste återkomma för en efterkontroll. Läs mer på sidan 32. 3

6 Avsnitt Varumärket är en betydande tillgång i den nya marknadssituationen. 4

7 Ordföranden och vd har ordet Nu får vi chansen att visa att vi är bäst Intervju med Bilprovningens vd Magnus Ehrenstråhle och styrelseordförande Kerstin Lindberg Göransson om året som gått och de utmaningar och möjligheter som väntar framöver. Vad är det viktigaste som hänt under 2009? Kerstin: Riksdagens beslut att omreglera marknaden för obligatorisk fordonsbesiktning. Det innebär att vi kommer att möta konkurrens. Att driva företag i en konkurrensutsatt miljö skiljer sig markant från de villkor företaget levt under hittills. Magnus: Jag håller med och vill dessutom lyfta fram det strategiska arbete inom bland annat produktutveckling och marknads bearbetning som vi har bedrivit under året. Det har bidragit till att vi har en bra utgångspunkt inför det nya marknadsläget. Vad är ni mest nöjda med? Kerstin: Att företaget lyckats genomföra organisationsanpassningarna till den nya marknadssituationen samtidigt som våra undersökningar visar att kundnöjdheten har ökat, liksom medarbetarnas trivsel. Ökningen har dessutom skett från redan höga nivåer. Magnus: Kundundersökningarna visar också att kundnyttan har ökat i våra leveranser. Organisationen har blivit mer kund orienterad och visat sig ha god förmåga att utveckla nya produktpaket som gör vårt erbjudande attraktivt. Dessutom har kundservicen vässats ytterligare det är enkelt att vara kund hos Bilprovningen. Ambitionen är att vi ska fortsätta på samma spår framöver. Hur viktig blir den obligatoriska kontrollbesiktningen för er i framtiden? Kerstin: Den är vår kärnaffär och kommer att vara oerhört viktig även framöver. I år genomförde vi totalt 5,6 miljoner besiktningar. Av dem var 4,2 miljoner kontrollbesiktningar. Magnus: Vi är duktiga, men kan givetvis bli ännu bättre både när det gäller kundbemötande och tillgänglighet. Kunden ska kunna boka och komma till oss på det sätt han eller hon vill och när det passar honom eller henne. Vi erbjuder redan flera olika bokningsalternativ. Nu har vi också en webbtjänst, Mina fordon Privat, där man i förväg kan berätta om sina önskemål vad gäller till exempel tid och plats för att den förbokade tiden på kallelsen ska bli så rätt som möjligt. Vi ser även över våra stationslägen för att finnas där kunderna är. Dessutom ska drive in -möjligheterna öka och öppettiderna anpassas till kundbehoven. Kerstin: Samtidigt ska vi utveckla nya produkter, bland annat till våra företagskunder där vi ser att det finns en stor efterfrågan på våra tjänster. Det är viktigt att påpeka att det ena inte tar ut det andra, snarare tvärtom. Bilprovningens styrka inom obligatorisk besiktning gör att vi har stor kunskap om både fordonen och kunderna. Det gör att vi på ett effektivt sätt kan ta fram fler tjänster som hjälper kunderna ytterligare. Vad innebär förändringarna för kunderna? Kerstin: Ökad kundservice framför allt i bemötande och tillgänglighet, men också i valmöjligheter när det gäller tjänster som bidrar till bättre fordonsekonomi, ökad säkerhet och mindre belastning på miljön. Undersökningar visar att kunderna värdesätter engagemanget och informationen samt tipsen om fordonen från våra medarbetare allra högst. Magnus: Vår kompetens och erfarenhet är eftertraktad av kunderna. Det märks både på stationerna och på vår webbplats. Vi har under året färdigställt vår nya webbtjänst, Bilsmart.se där de kan hitta nyttig information om i princip alla begagnade bilmodeller, nu även miljöbilar och ta del av besiktningshistorik Kommer ni att utveckla nya tjänster? Kerstin: Ja, både till privat- och företagskunderna. Bilprovningen kan redan nu erbjuda ett flertal tjänster under ett fordons livstid, hela vägen från utveckling till skrotning. Magnus: Definitivt, vi kommer att lansera ett flertal nya tjänstepaket framöver som bidrar till hållbar utveckling genom ökad kvalitet och säkerhet, bättre ekonomi för kunderna samt mindre belastning på miljön. Till exempel har Renault, Volvo och Saab haft nytta av vår kompetens när de 5

8 Ordföranden och vd har ordet Stora delar av årets omorganisation syftar till att öka kundorienteringen i företagets arbetsprocesser. 6 utvecklar sina bilar. Vår kunskap och roll som oberoende kvalitetsgarant är även efter frågad bland försäkringsbolag, bilåter försäljare, bussföretag och kommuner i samband med stora upphandlingar. Till privatkunderna kommer vi att fortsätta att utveckla såväl kärnaffären som våra specialtjänster, likt den frivilliga gasolbesiktningen som vi tog fram till husvagnsägare i år. Den blev mycket efter frågad och uppskattad. Vilken betydelse får Bilprovningens varumärke framöver? Kerstin: Varumärket är en betydande tillgång i den nya marknadssituationen. Kännedomen om Bilprovningen är hög, likaså anseendet det visar alla undersökningar. Magnus: Företaget har ett stort förtroendekapital, som byggts upp under mer än 45 år. Kunderna litar på oss, men målet är att vi ska bli ännu bättre. Därför genomför vi nu en satsning på att vidareutveckla medarbetarna. Här har våra kärnvärden kundkvalitet, affärsmässighet och en ansvarsfull företagskultur stor betydelse. I den här typen av orga nisation är det viktigt att vi jobbar som ett team, både på en övergripande nivå i företaget och på den enskilda stationen. Men kan ni bli bättre ni har ju redan 94 procent nöjda kunder? Kerstin: Vi är oerhört tacksamma för att kunderna tycker om det vi gör och har ett stort förtroende för Bilprovningen som företag. Det är något som alla medarbetare ska vara stolta över. Magnus: Samtidigt ska vi komma ihåg att våra konkurrenter också är duktiga. Därför måste vi fortsätta att utveckla vårt erbjudande. De nya marknadsvillkoren innebär en möjlighet för organisationen att visa den höga kompetens och servicevilja som finns här nu får vi chansen att visa att vi är bäst. Hur ser ekonomin ut? Kerstin: Den är stark, soliditeten är 53,5 procent och Bilprovningen har ett bra kassaflöde som gör att företaget kan göra investeringar som stärker erbjudandet ytterligare. Hit hör exempelvis nya stationer närmare kunderna, ny teknik, nya tjänstepaket och medarbetarutveckling. Magnus: Vi har studerat våra europeiska branschkollegor som befunnit sig i konkurrens sedan länge. En markant skillnad mellan dem och Bilprovningen har varit kostnadsstrukturen. Vi inledde därför redan 2008 ett besparingsprogram, som syftar till att minska de fasta kostnaderna och samtidigt öka vår flexibilitet och skalbarhet. Ambitionen är att till 2012 lyckas minska kostnaderna med 500 MSEK på årlig basis. Insatserna så här långt har givit god effekt. Samtidigt är det viktigt att fokusera på intäktssidan. Stora delar av årets omorganisation syftar till att öka kund orienteringen i företagets arbetsprocesser. Ett väsentligt kliv i den riktningen har varit att bygga upp en marknadsavdelning. Hur tar ni ansvar för hållbar utveckling i den egna verksamheten? Kerstin: Bilprovningen har högt ställda mål när det gäller att minska energiförbrukningen i den egna verksamheten, 2 procent årligen och vi tar ett seriöst arbetsgivaransvar för att utveckla medarbetarnas kompetens till de nya marknadsförutsättningarna där även hållbarhetsutbildning ingår. Magnus: Förra året tog vi första steget i att rapportera hållbarhetsarbetet när vi tog fram vår första hållbarhetsredovisning på C+ nivå enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Nu har vi tagit ytterligare ett steg och integrerat vårt arbete för en hållbar utveckling i styrningen av företaget, bland annat genom att konkretisera detta i vårt nya styrkort. Dessutom har vi valt att skärpa rapporteringen ytterligare genom att göra detta på B+ nivå i år. Vilka är de främsta utmaningarna och möjligheterna för kommande år? Kerstin: Att fullfölja arbetet utifrån våra huvudstrategier kring servicegrad, tilläggstjänster, etableringar, medarbetarutveckling och kostnadsanpassning. Magnus: Vi ska fortsätta på den inslagna vägen utan att tappa fokus. Strategierna ligger fast vi vet vad som ska göras och hur det ska gå till. Kapaciteten för att genomföra åtgärderna finns också på plats. Bilprovningen besitter hög samlad kompetens, geografisk täckning och strukturkapital i form av teknik och arbets processer samt kundernas förtroende. Det gör att jag ser fram emot de kommande åren.

9 Marknad Avsnitt Marknaden öppnas för nya aktörer Marknaden för fordonsbesiktning i Sverige är i förändring. Nya aktörer står redo att etablera sig på marknaden. Från den 1 juli 2010 kommer Bilprovningen att möta konkurrens. I Sverige har Bilprovningen haft ensamrätt att utföra kontrollbesiktningar av motorfordon sedan 1964, men i och med riksdagens beslut den 17 december 2009 om att avskaffa monopolet får Bilprovningen sällskap av andra företag om att utföra fordonsbesiktning från den 1 juli Beslutet om omregleringen bygger i huvudsak på följande argument: ökad tillgänglighet, bredare serviceutbud, positiva samhällsekonomiska effekter av bättre tillgänglighet, nya produkter och tjänster som ger ökad sysselsättning, ekonomisk tillväxt samt tydliggjorda roller. Konkurrenter Ett flertal sannolika konkurrenter har visat sitt intresse för att etablera sig på marknaden. Vissa har redan tagit steget genom försäljning av frivilliga tester och kontroller. Med största sannolikhet kommer ytterligare ett antal aktörer att etablera sig i Sverige när monopolet upphör den 1 juli Ansvariga myndigheter Transportstyrelsen är sedan den 1 januari 2009 föreskrivande myndighet och utfärdar de föreskrifter och krav som ligger till grund för fordonsbesiktning. Besiktningsorgan som utför besiktningar av fordon ska vara ackrediterade av styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). Därutöver måste företaget också uppfylla krav på till exempel oberoende och allmänt gott anseende. SWEDAC kommer också att följa upp att verksamheten håller hög kvalitet. Certifiering säkrar kompetensen Den slutliga utformningen av regler och kravnivåer kommer att avgöra vilken roll olika myndigheter och andra aktörer får när det gäller kompetenssäkringen av den framtida fordonsbesiktningen. Nyligen gjordes flera förändringar i fordonsförordningen varav en fastställer att besiktningspersonal ska vara certifierade för att utföra besiktning av fordon. Certifieringen ska utföras av ett av Swedac ackrediterat certifieringsorgan. Reglerna träder ikraft den 1 juli. Bilprovningens medarbetare är sedan tidigare certifierade och därmed behöriga att utföra besiktningar i samma omfattning som deras certifiering fastställer. Marknadens drivkrafter Marknaden för fordonsbesiktning växer i takt med att antalet bilar ökar, det vill säga cirka 1 procent per år i snitt. Kontrollverksamheten fungerar kontracykliskt, i goda tider säljs fler nya bilar som inte behöver besiktas de första åren. I konjunktursnedgångar då det säljs färre nya bilar och fordonsparken i samhället blir äldre, sker relativt sett fler besiktningar. Marknaden för övriga kontrolltjänster har stor potential men är outvecklad. Utblick i Norden Danmark När den danska marknaden avreglerades 2005 tredubblades antalet stationer på två år. Av dessa har hälften lördagsöppet och mer än hälften av besiktningarna sker utan tidsbokning och till ett högre pris än innan regleringen. Tillgängligheten för kunderna är mycket god och idag är den danska marknaden överetablerad. Marknaden består av ett stort antal mindre aktörer samt fyra större: Applus som köpte det tidigare statliga Bilinspektionen, Forenede Danske Motorejere (FDM), finska A-Katsastus och Pava. Finland Sedan den finska marknaden omreglerades 1999 har tillgängligheten ökat genom en tredubbling av antal stationer, ökade öppettider och besiktning utan tidsbokning. Antalet anställda i branschen har ökat med cirka 850 anställda. Priset har mer än fördubblats och variationen är låg. Den finska marknaden är lönsammare och mer reglerad än den danska. Idag domineras marknaden av A-Katsastus som ägs av riskkapitalbolaget Bridgepoint och K1-Katsastajat som ägs av spanska Applus. Tillsammans har de 80 procent av marknaden. Norge I Norge säkras tillgängligheten genom att bilverkstäder tillåts genomföra fordonsbesiktning och reparation. De står för 90 procent av andelen besiktningar. Priset varierar, men ligger högre än i Sverige och i Danmark. Fordonsbesiktningarna i de nordiska länderna har jämförbart innehåll. I Sverige och Finland sker besiktningarna årligen medan de sker vartannat år i Danmark och Norge. Efter omregleringarna i de nordiska länderna har tillgängligheten på besiktningsstationer ökat, liksom priset. 7

10 Marknad Avsnitt Den svenska marknaden för obligatorisk fordonsbesiktning omsätter MSEK. Totalt sker cirka 5,6 miljoner besiktningar om året. 8

11 Marknad Avsnitt För att minimera fordonstrafikens negativa inverkan på miljön skärpte Transport- tjänster för en förbättrad fordons ekonomi. derna, ta del av övriga produkter och styrelsen kraven på emissionskontroller vid Säkerhet och miljöhänsyn är andra driv - årsskiftet 2009/2010. De höga kraven kräver ny kontrollteknik och utveckling av Privatkunderna uppskattar ett gott krafter för privatkunderna. kontrollbesiktningen. bemötande, flexibla bokningsmöjligheter, Ett besiktningsdirektiv från 1996 ligger relevant information och opartiska till grund för kontrollbesiktningarna i omdömen. Sverige och i övriga EU. Tekniken i fordonen har under senare år utvecklats markant. Därför tar EU-kommissionen de för- Utöver privatkunderna har Bilprovningen Övriga kunder sta stegen mot ett nytt besiktningsdirektiv företag och myndigheter som kunder. Även med högre krav för att minska antalet döda om deras behov skiljer sig åt har säkerhetsaspekten blivit allt viktigare under senare och skadade i trafiken samt skona miljön. år och större företag som trafikerar vägar Kundgrupper och dess drivkrafter frekvent ser ett värde i att kvalitetssäkra Privatkunder sin fordonsflotta utifrån ett säkerhets- och Marknaden för obligatoriska tjänster miljöperspektiv. Myndigheter som exempelvis Polisen, ser ett värde i opartiska utgörs till 85 procent av privatkunder. För fordonsägare av äldre fordon finns det kontroller och köper också utbildning för värde av att, utöver de lagstyrda åtgär- sin personal. Marknaden för obligatoriska tjänster 2009 Personbil 79,6% Lätt lastbil 7,3% Personbil 79,6% Lätt släp 5,3% Lätt lastbil 7,3% Lätt släp 5,3% Motorcykel 2,5% Motorcykel 2,5% Tung lastbil 1,9% Tung lastbil 1,9% Husvagn 1,9% Husvagn 1,9% Tungt släp 1,1% Tungt släp 1,1% Buss 0,3% Buss 0,3% Övriga <0,1% Övriga <0,1% Stort intresse från omvärlden Efter omröstning bland medlemmarna stod Bilprovningen värd för den internationella CITA-kongressen som hölls i Göteborg den oktober CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee) är en oberoende organisation för statliga organ, privata företag, besiktningsföretag och utrustningstillverkare som har ett gemensamt intresse i att utveckla internationella riktlinjer inom fordonsbesiktning. Bilprovningens vd Magnus Ehrenstråhle är vice ordförande i CITA en position som han under året omvaldes till för ytterligare en mandatperiod. Ledande arbetsmodell Många internationella och nationella företag och organisationer har visat intresse för Bilprovningens arbete. Internationella delegationer kommer regelbundet på studiebesök. I samband med CITA-kongressen kom 140 branschkollegor för att ta del av Bilprovningens arbetsmodell, som anses höra till de ledande i världen. Det finns även många företag och organisationer i Sverige som är intresserade av Bilprovningen, inte minst av det bokningssystem som företaget använder sig av och som har lett till avsevärda förenklingar för både kunderna och företaget. I oktober 2009 fick Bilprovningen i Torslanda besök av närmare 140 nyfikna branschkollegor från ett 40-tal länder. Besökarna delades in i grupper som guidades runt av stationens personal. 9

12 Verksamhetsstyrning Bilprovningens strategiska inriktning Bilprovningen står inför stora förändringar när verksamheten konkurrensutsätts. När företaget ska formas till den ledande aktören på fordonsbesiktningsmarknaden är visionen en viktig ledstjärna. Företag med statligt ägande kan generellt sett delas in i två grupper, dels de som verkar under marknadsmässiga villkor på en konkurrensutsatt marknad, dels de som främst har särskilda samhällsintressen att tillgodose. Bilprovningen har sedan starten 1964 hört till den senare kategorin. Hittills har Bilprovningen genom riksdag och regering haft uppdraget att med ensamrätt utföra kontroll- och registreringsbesiktningar i enlighet med EU-gemensamma krav för kontrollbesiktning samt nationella skrifter. Bilprovningen har drivits utan statliga bidrag eller vinstintressen. Avgiften för den obligatoriska kontrollbesiktningen har den föreskrivande myndigheten Transportstyrelsen beslutat om i samråd med Ekonomistyrningsverket. (EC4) Riksdagsbeslutet den 17 december 2009 innebär dock att förutsättningarna förändras. Bilprovningen kommer att kunna verka utifrån fullt marknadsmässiga villkor när fordonsbesiktningens monopol avskaffas den 1 juli Ny styrmodell inför konkurrens Sedan Näringsdepartementets förslag till en lagändring om att konkurrensutsätta fordonsbesiktningsmarknaden aktualiserades i januari har Bilprovningen genomgått förändringar. Bland annat har vision och affärsidé omformulerats samt nya strategier utarbetats. Vision Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Affärsidé Bilprovningen ska möta kundens behov av tjänster kring fordonets trafiksäkerhet, miljöpåverkan och driftsekonomi i samband med rådgivning och kontroll av fordon. Bilprovningen ska finnas nära kunden och erbjuda sina tjänster på det sätt som passar kunden. Genom ständig utveckling av det personliga mötet, tjänsteutbudet och medarbetarna förädlar Bilprovningen den positiva kundupplevelsen. Huvudstrategier Bilprovningen ska öka servicegraden gentemot kunderna, öka Bilprovningens lönsamhet genom att etablera besiktningsnära tilläggstjänster, optimera stationsnätverket, effektivisera kostnadsstrukturen och utveckla medarbetarna utifrån behoven på en konkurrensutsatt marknad. Styrkort Styrkortet översätter den strategiska inriktningen till den dagliga verksamheten och är en sammanställning över vad som är kritiskt samt hur Bilprovningen mäter detta. Perspektiv Styrkortet består av flera perspektiv som utgör verksamhetens fokus områden. De syftar till att lyfta fram olika aspekter av verksamheten och att sammankoppla dem. I 2009 års styrkort finns fyra perspektiv: Intressent, Medarbetare, Finans och Process. I 2010 års styrkort har antalet perspektiv utökats till fem. För att markera att det ytterst är ägarnas krav som styr företaget har Finans ersatts av Ägare. Likaså har Intressent ändrats till Kund för att tydliggöra betydelsen av just denna intressentgrupp. Med Utveckling som är ett helt nytt perspektiv indikeras hur viktigt det är att, på en konkurrensutsatt marknad, ständigt utvecklas för att bli ännu bättre. Process och Medarbetare är fortsatt viktiga perspektiv. De visar hur Bilprovningen vill arbeta samt hur det intellektuella kapitalet ska tillvaratas och utvecklas. Framgångsfaktorer Framgångsfaktorerna beskriver vad som är kritiskt för företaget att lyckas med inom varje perspektiv. De nya framgångsfaktorerna är att Bilprovningen möter ägarnas krav på avkastning, erbjuder kunden ett bra och positivt kundmöte som gör att kunden väljer att komma tillbaka, 10

13 Verksamhetsstyrning lyhört agerar i takt med marknadens behov och agerar proaktivt, är effektiva och professionella i sin leverans samt har medarbetare med rätt kompetens och attityd och som tillämpar dessa i praktiken. Styrande principer Utöver riktlinjer och policyer är kärnvärdena kundkvalitet, affärsmässighet och ansvarsfull företagskultur de styrande principerna i företaget. En ny organisation för nya förutsättningar på marknaden För att överleva den kommande marknadssituationen påbörjades i början av 2008 en översyn av organisationen i form av ett stort förändringsprogram med flera delprojekt som fokuserat på att uppnå omfattande kostnadsbesparingar och effektivitet. Därutöver har målet också varit att kundanpassa affären, öka lönsamheten, affärsorientera medarbetarna och tydliggöra varumärket. Organisationen har effektiviserats genom att produktionen gått från tretton distrikt till fem regioner och att avdelningar centralt slagits samman, exempelvis Teknik och IT. Centralt har dessutom ett flertal viktiga funktioner såsom lön samt kund- och leverantörsfaktura outsourcats i syfte att nå skalbarhet och flexibilitet. I produktionen har platscheferna fått ändrade arbetsuppgifter och minskats drastiskt till antalet. Dessutom har de administrativa arbetsuppgifterna delvis rationaliserats bort och de kvarvarande fördelats på platscheferna och på besiktningspersonalen vilket medfört att befattningen stationskontorist upphört. Effektiviseringarna centralt och i produktionen har medfört en stor reducering av antalet medarbetare. Förändringsprogrammet har kontinuerligt samverkat med de fackliga parterna i frågor som kunnat påverka verksamhetens inriktning och omfattning eller arbetsmiljöfrågor. Läs mer om Bilprovningens omorganisation i intervjun med produktionschef Benny Örnerfors och HR-chef Stefan Hesselgren på sidorna Huvudstrategier Öka servicegraden gentemot kunderna Öka Bilprovningens lönsamhet genom att etablera besiktningsnära tilläggstjänster Optimera stationsnätverket Effektivisera kostnadsstrukturen Nå konkurrensfördel Säkra överlevnad Bygg kompetens Utveckla medarbetarna utifrån behoven i en konkurrensutsatt marknad ktivisera stnadsukturen Nå konkurrensfördel Säkra överlevnad Bygg kompetens 11 rknad

14 Verksamhetsstyrning Att kommunicera förändringen har varit den största utmaningen. Det går aldrig att vara nog tydlig med att skapa förståelse för det nödvändiga i förändringen. Benny Örnerfors Stefan Hesselgren Intervju med Bilprovningens produktionschef Benny Örnerfors och HR-chef Stefan Hesselgren om omorganisationen hittills. Varför har ni genomfört de organisatoriska förändringarna ? Benny: Den främsta drivkraften har varit att utveckla organisation för att öka kv aliteten i kundmötet och leveransen av våra erbjudanden samtidigt som vi genomfört en nödvändig kostnadsöversyn inför konkurrensutsättningen. Båda faktorerna är avgörande för att vi ska gå starka genom konkurrensutsättningen. Eftersom personalkostnaderna är den enskilt största kostnaden för Bilprovningen var det naturligt att börja rationaliseringen där. Med färre medarbetare krävdes en ny organisation och nya arbetssätt och processer. Stefan: Under hela processen har vi haft en löpande dialog med de fackliga parterna. De har haft en stor insyn i och möjlighet att påverka förändringarna vilket har varit viktigt för oss i denna svåra och stora omställning. Vad är det ni har gjort? Benny: En målsättning har varit att minska administrationen både centralt och i produktion samt att fördela dessa arbetsuppgifter på fler medarbetare. Det första steget var att gå från 13 distrikt till fem regioner. Stefan: Det stora steget togs hösten 2009 när platscheferna reducerades från 122 till 46. De nya tjänsterna annonserades internt och alla fick möjlighet att söka. Rekryteringen sköttes av ett externt företag för att få ett kvalitativt och oberoende omdöme av de sökandes kompetens i förhållande till den nya kravprofilen. 43 av tjänsterna tillsattes med interna sökanden. De som inte erbjöds den nya chefsbefattningen blev erbjudna att stanna kvar i företaget i andra befattningar. Benny: Våra nya platschefer står inför en stor och spännande utmaning. Till skillnad från tidigare blir de chef för flera stationer med upp till 50 medarbetare. Deras kompetens och förmåga att agera kommer att vara avgörande för vår framgång på den lokala marknaden. Nästa stora steg i omorganisationen var att fortsätta den administrativa rationaliseringen vilket innebar att befattningen som stationskontorist upphörde. Förändringen påverkade 72 personer som drabbades av arbetsbrist och fick lämna företaget. Stefan: Bilprovningen månade om att driva avvecklingen på ett så humant och ansvarsfullt sätt som möjligt. Alla drabbade blev informerade av sin chef vid samma tidpunkt i hela landet, liksom kollegorna. Under avvecklingen bistod Trygghetsrådet, Företagshälsovården samt HRavdelningen med stöd. Alla som berördes av arbetsbristen fick välja hur de ville lämna företaget. Valen bestod i arbetsfri uppsägningstid, avgångsvederlag och avgångspension. Benny: Ambitionen är att rationalisera bort så många administrativa uppgifter som möjligt, men de som kvarstår kommer att fördelas på platschefer, teamledare och besiktningspersonal, vilket blir fullt möjligt nu när beläggningen stundtals blir låg till följd av ökade svängningar i och med konkurrensutsättningen. Att sköta viss administration kommer att öka variationen i besiktningspersonalens arbetsuppgifter och bredda deras ansvar, vilket förhoppningsvis också leder till större engagemang och kreativa lösningar. Stefan: Även de centrala rationaliseringarna av arbetsuppgifter med påföljande arbetsbrist har givetvis haft stor påverkan på medarbetarna. Flera centrala arbetsuppgifter har också outsourcats i syfte att skapa skalbarhet och flexibilitet med tanke på de osäkra volymerna framöver. Antalet medarbetare på huvudkontoret har i det närmaste halverats under omorganisationen, trots att vi parallellt med neddragningarna byggt upp en marknadsavdelning. 12

15 Verksamhetsstyrning Vilka var de främsta utmaningarna och hur tacklade ni dessa? Benny: Att kommunicera förändringen har varit den största utmaningen. Det går aldrig att vara nog tydlig med att skapa förståelse för det nödvändiga i förändringen. Stefan: Även om vi har haft en tät dialog med de fackliga parterna och informerat ofta och försökt att motivera förändringarna har många medarbetare känt sig oroliga, besvikna och arga, inte minst de direkt drabbade. Det har också varit jobbigt för resterande medarbetare som behövt se och ibland också känna sig skyldiga för att närstående kollegor drabbas. Vilka effekter ser ni av omorganisationen hittills? Benny: Även om vi fortfarande lever med saknaden efter de kollegor som fått sluta är det positivt att vi börjar kunna se de Stefan: Medarbetarna kommer att vara vår ekonomiska konsekvenserna av om org a- viktigaste resurs i leveransen till kunden. nisationen. Totalt kommer vi att spara Blir inte kunden bemött på det sätt som vi cirka 500 MSEK om året. Vi är ungefär utlovar väljer han eller hon att åka till konkurrent halvvägs nu. nästa gång. Arbetet med förståel- sen och förankringen av våra kärnvärden Stefan: En mer kostnadseffektiv organisation är kanske den viktigaste uppgiften vi har som är mer på tå och har en högre VDför- framför oss. ändringstakt, men det finns fortfarande ett behov av att prioritera och välja bort Benny: Vi har precis påbörjat den resan arbetsuppgifter som inte är absolut nödvändiga genom att satsa på medarbetarskap. Till för att kunna Internrevision fokusera på det som att Information börja med har alla medarbetare fått ger störst kundnytta. Dit har vi inte riktigt genomgå en dag i medarbetarskap för att kommit än. förstå, men också bidra till och vara delaktig i utvecklingen av organisationen. Medarbetarskap kommer att vara ett genomgå- Vad kan ni säga om organisationen i Finans Marknad framtiden? HR Produktion Teknik/IT & Styrning & Försäljning ende tema framöver. Benny: Vi kommer att öka målstyrningen. Tuffare ekonomiska krav med mindre detaljstyrning uppmuntrar kreativitet och lokala initiativ samt lösningar. Region Norr Region Mitt Region Öst Region Väst Region Syd Bilprovningens nya organisation Internrevision Planerar och genomför internkontroll. Information Ansvarar för media, års- och hållbarhetsredovisning, personaltidning, intranät samt den företagsrelaterade informationen Om Bilprovningen på bilprovningen.se. Internrevision VD Information HR Ansvarar för rekrytering, kompetensutveckling avveckling, rutiner, policyer, processer och strategier inom personalområdet. HR Finans & Styrning Marknad & Försäljning Produktion Teknik/IT Finans & Styrning Ansvarar för löpande redovisning och koncern rapportering, hantering av finansiella och legala uppgifter, verksamhetsstyrning och Risk Management, financial & business controlling, upphandling av ramavtal, inköp samt förvaltning av huvudkontorsbyggnaden. Region Norr Region Mitt Region Öst Region Väst Region Syd Marknad & Försäljning Ansvarar för marknadsstyrning, produktledning och försäljning samt för en korrekt produktmix, prisstruktur, kundportfölj och ett optimalt tjänsteutbud. Produktion Ansvarar för att producera och leverera efterfrågade tjänster samt att göra detta med en optimal produktionsplanering och på ett lönsamt sätt. Teknik/IT Ansvarar för besiktningsprocessen och optimerar produktlönsamheten genom att skapa goda förutsättningar för produktionen. 13

16 Verksamhetsstyrning Styrelse och revisorer Kerstin Lindberg Göransson, född 1956 Styrelsens ordförande. Flygplatsdirektör, Luftfartsverket, division Stockholm. Styrelseledamot i Grand Hotêl Holding, OEM International och Nordic Airport Properties AB. I Bilprovningens styrelse sedan Per Johansson, född 1954 Styrelsens vice ordförande. VD, MRF (Motorbranschens Riksförbund). Styrelseordförande i KBV (Kontrollerad Bilverkstad). I Bilprovningens styrelse sedan Christer Berggren, född 1944 Kansliråd, Näringsdepartementet. Styrelseledamot i LKAB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, RISE Holding AB och Zenit Shipping AB. I Bilprovningens styrelse sedan Ulf Blomgren, född 1948 President Council of Bureaux, Byssel. I Bilprovningens styrelse sedan Håkan Bryngelson, född 1948 Styrelseordförande i Almega, Almega Tjänsteföretagen, ISS Property Advisory Board, Tengbom Arkitekter och Fastighetsbolaget Hemsö, vice ordförande i Svenskt Näringsliv samt styrelseledamot i Volvo Aero och AMF Pension. I Bilprovningens styrelse sedan Anna Nilsson-Ehle, född 1951 Direktör, SAFER. Styrelseledamot i Outokumpu Oyj och Rymdstyrelsen. I Bilprovningens styrelse sedan Annika Sten Pärson, född 1963 Försäljnings- och marknadsdirektör Com Hem AB. I Bilprovningens styrelse sedan Thomas Winskog, född 1946 Förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet och Svenska Taxiförbundets Service AB. I Bilprovningens styrelse sedan Christer Zetterberg, född 1941 Styrelseordförande i Boo Forssjö AB och Kungliga Automobil Klubben (KAK), vice ordförande i Swedeship Marine AB och Nike Hydraulics AB samt styrelseledamot i LE Lundbergföretagen AB och Camfil AB. I Bilprovningens styrelse sedan Rolf Jakobsson, född 1945 Personalrepresentant Unionen, ordinarie styrelseledamot. I Bilprovningens styrelse sedan Revisorer Sten Olofsson, Auktoriserad revisor, Grant Thornton AB. Född Staffan Nyström, Auktoriserad revisor, Förordad av Riksrevisionen. Född Joakim Rönnlund, född 1963 Personalrepresentant Unionen, ordinarie styrelseledamot. I Bilprovningens styrelse sedan Sonny Johansson, född 1954 Personalrepresentant Ledarna-FFF, styrelsesuppleant. I Bilprovningens styrelse åren och sedan Erik Jonasson, född 1948 Personalrepresentant Unionen, styrelsesuppleant. I Bilprovningens styrelse sedan

17 Verksamhetsstyrning Avsnitt Företagsledning Från vänster: Benny Örnerfors, Cecilia Blom Granlund, Staffan Grandin, Stefan Hesselgren, Magnus Ehrenstråle, Lotta Löfgren och Pierre Karlsson. Magnus Ehrenstråhle Verkställande direktör. Född Anställd och i ledningsgruppen sedan Jur.kand. Tidigare bland annat vvd Industrifonden och VD Graphium AB. Styrelseledamot i Almega Tjänsteförbunden och Vice President/ Secretary General CITA. Cecilia Blom Granlund Chef Information. Född Anställd 2004 och i ledningsgruppen sedan Civilekonom. Tidigare bland annat sju år som informationschef inom fastighetsbranschen och i riskkapitalbolag. Staffan Grandin Chef Teknik/IT. Född Anställd 1999 och i ledningsgruppen sedan Ingenjör, studier vid officersoch krigshög skolan. Tidigare tio år i Flygvapnet. Stefan Hesselgren Chef HR. Född Anställd 2002 och i ledningsgruppen sedan Tekniker med studier inom HR, management och företagsekonomi vid Linköpings universitet. Tidigare 17 år i pappersindustrin, bland annat som driftschef och sektionschef. Styrelse ledamot i Almega Tjänste förbundens branschstyrelse Utveckling & Tjänster. Pierre Karlsson Chef Marknad & Försäljning. Född Anställd och i ledningsgruppen sedan Civilingenjör och Civilekonom, MBA Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare bland annat VD Teracom Mobile Links AB, affärsområdeschef och utvecklingschef samt Management konsult inom teknologi, telekomoch mediaområdet. Lotta Löfgren Chef Finans & Styrning. Född 1960, anställd 2002 och i ledningsgruppen sedan Civilekonom. Tidigare bland annat CFO Centrecourt AB och Industrifonden. Benny Örnerfors Chef Produktion. Född Anställd 2001 och i ledningsgruppen sedan Civilingenjör, flygingenjörsutbildning i Flygvapnet. Tidigare bland annat chef för Research & Test Center, De Laval och utvecklingschef på Plymovent AB. 15

18 Verksamhetsstyrning Måluppfyllelse 2009 Bilprovningen arbetar aktivt för att förbättra styrningen av verksamheten. En välskött ekonomi, nöjda kunder, motiverade och kunniga medarbetare och kvalitetssäkrade processer är grunden för ett starkt erbjudande. Nedan beskrivs Bilprovningens kvalitativa och kvantitativa mål och utfall Övergripande mål Nyckeltal Intressent Kunderna ska uppleva att Bilprovningen bidrar till bättre trafiksäkerhet och miljö snabbt, enkelt och bekvämt. Företagskunderna ska dessutom känna att Bilprovningen anpassar tjänster och service till de behov som finns i kundernas verksamhet. Nyckeltal Mål Status Nöjd Kund Index Privat 4,20 4,30 4,27 Nöjd Kund Index Företag 4,10 4,19 4,09 Medarbetare Kunniga och motiverade medarbetare som i en aktiv dialog med företaget utvecklar både sig själva och verksamheten. Nyckeltal Mål Status Sjukfrånvaro, % 5,0 4,3 5,1 Nöjd Medarbetar Index 3,90 3,80 3,77 Finans En resultatnivå som medger en kontinuerlig återanskaffning av produktionsresurserna där priset för en kontrollbesiktning ska vara lägst inom jämförbara länder inom EU och med motsvarande kontrollinnehåll. Mot bakgrund av det specialiserade och relativt stora anläggningskapitalet bör soliditeten uppgå till minst 25 procent för att möjliggöra optimal extern finansiering. Nyckeltal Mål Status Resultat före skatt, MSEK 107,0 39,5 279,0 Kostnad per besiktningsminut, kr 12,4 12,7 15,0 Soliditet, % >25,0 53,5 52,6 Process Bilprovningen ska upprätthålla en kvalitetsnivå som tillfredsställer kundernas och föreskrivande myndigheters krav. Nyckeltal Mål Status Produktivitet 1,97 1,96 1,82 Kvalitetsindex, poäng Utnyttjandegrad, % 69,1 69,0 69,1 Energieffektivitet, kwh/besiktning 9,50 9,65 10,09 Väl godkänt Godkänt Icke godkänt 16

19 Verksamhetsstyrning Kommentarer 2009 Intressent Sedan 2007 mäter Bilprovningen sin kundnöjdhet genom nyckeltalet NKI (Nöjd Kund Index). Bilprovningens NKI bygger på kundens uppfattning om tidsbokningen, stationen, personalen samt helhetsintrycket från besöket hos Bilprovningen. Årets kundnöjdhetsmätning med fokus på kundernas inställning till stationernas servicenivå visade att NKI-värdet bland privatkunderna ökade till 4,30 (4,27) av 5 möjliga. Bland företagskunderna ökade NKI-värdet till 4,19 (4,09). Det innebär att målen nåddes för båda grupperna. Medarbetare En medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2009 visade ett NMI (Nöjd Medarbetar Index) på 3,80 (3,77) på en femgradig skala. Sjukfrånvaron blev 4,3 (5,1) procent vilket är en kraftig förbättring jämfört med föregående år och betyder att målet för 2009 om max 5,0 procent uppnåtts mer än väl. Den främsta orsaken till detta är Bilprovningens satsningar på att förebygga ohälsa och möjliggöra snabba rehabiliteringsprocesser. Finans Resultatet före skatt blev 39,5 ( 279,0) MSEK vilket är 67,5 MSEK sämre än fastställt mål. Den negativa avvikelsen beror på omställningskostnader inför konkurrensutsättningen samt att resultatet belastats med nedskrivningar av värdet på byggnader, markanläggningar och byggnadsinventarier, varav huvuddelen utgörs av ett fåtal nyligen färdigställda stationsfastigheter. Soliditeten är fortsatt hög. Utfallet 2009 blev 53,5 (52,6) procent. Det fastställda målet med en soliditet på minst 25 procent uppnåddes med god marginal. Process Bilprovningens produktivitet förbättrades med 7,7 procent till 1,96 under 2009 och blev marginellt lägre än fastställt mål. Produktivitet mäts som viktad volym dividerat med antal tillgängliga arbetstimmar. De senaste åren har kvalitetsindex legat på en hög och stabil nivå. Utfallet för 2009 var i paritet med utfallet för 2008 men marginellt lägre jämfört med fastställt mål. Utnyttjandegraden, det vill säga faktisk total produktionstid jämfört med tillgänglig total produktionstid, blev 69,0 (69,1) procent vilket i princip är i paritet med fastställt mål. Energieffektiviteten uppgick till 9,65 (10,09) vilket är 1,6 procent sämre än fastställt mål och 4,4 procent bättre än föregående år. Det långsiktiga målet för energi effektivitet är en årlig minskning av energiförbrukningen om minst 2,0 procent jämfört med föregående år. 17

20 Verksamhetsstyrning Vi bidrar till en hållbar framtid Bilprovningen har ett viktig samhällsansvar. Genom fordonskontroll ökar trafiksäkerheten och den negativa miljöpåverkan minskar. Bilprovningen arbetar även aktivt med den egna verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv. Bilprovningens verksamhet bidrar till ett hållbart samhälle. Genom fordonskontroll ökar trafiksäkerheten på våra vägar och den negativa miljöpåverkan minskar. Bilprovningen möter kundernas behov av tjänster kring fordonets trafiksäkerhet, miljöpåverkan och driftsekonomi i samband med rådgivning och kontroll av fordon. Syftar till långsiktig lönsamhet Bilprovningens hållbarhetsstyrning syftar till att garantera verksamhetens långsiktiga lönsamhet och överlevnad. Medveten riskhantering och aktivt varumärkesbyggande i kombination med lyhördhet och flexibilitet för marknadens signaler är viktiga komponenter i styrningen mot en effektiv och ansvarsfull verksamhet. Hållbarhetens tre delar Samhälle Öka trafiksäkerhet Opartiska kontroller Ansvarsfull arbetsgivare Ansvarsfulla inköp För Bilprovningen, vars vision är att med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus vara kundens trygghet för säkra fordon och bättre miljö, är hållbarhetsarbetet en naturlig del av verksamheten. Den dagliga verksamheten styrs utifrån både kvalitativa och kvantitativa mål. Integrerad del av årsredovisningen Bilprovningen rapporterar sitt hållbarbarhetsarbete som en integrerad del av årsredovisningen. Från och med 2008 inkluderar den en hållbarhetsredovisning upprättad utifrån Global Reporting Initiative:s riktlinjer (GRI). Syftet med GRI är att göra det lättare att bedöma och jämföra företag ur socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Bilprovningen rapporterar i år på nivån B+, se sidan 55. De resultatindikatorer Bilprovningen valt att redovisa är de mest väsentliga för just Bilprovningens verksamhet. Valet av indikatorer ger en bild över de mest affärskritiska momenten som rätt hanterade leder till affärsmässig framgång. Det är inom samma områden som de största ansvarsriskerna för Bilprovningen finns. Ekonomi Kostnadseffektiva metoder Förbättrad fordonsekonomi för fordonsägare Miljö Minska fordonens negativa påverkan på miljön Minska verksamhetens egna negativa påverkan på miljön Informera fordonsägare om minskad påverkan på miljön Inspirera andra företag att bli klimatneutrala Hållbarhetsredovisningens omfattning Bilprovningens hållbarhetsredovisning gäller för verksamhetsåret 2009 och omfattar hela verksamheten samt återfinns i sin helhet i detta dokument. Redovisningen ges ut årligen. Redovisningens utformning har sin utgångspunkt i GRI:s principer för innehåll, kvalitet och avgränsningar. De specifika mätmetoder som används för hållbarhetsinformationen, och eventuella väsen tliga förändringar av dessa jämfört med föregående år, redovisas dels i anslutning till aktuella nyckeltal, dels genom mer utförlig information i GRI-indexet på sidan 55. På Bilprovningen.se finns ett fullständigt GRI-index. Redovisningen granskas externt, se sidan 59. Bilprovningens hållbarhetsstyrning Ekonomi För styrning av ekonomiområdet (ekonomiskt resultat, marknadsnärvaro och indirekt ekonomisk påverkan) hänvisas till förvaltningsberättelsen och räkningarna samt verksamhetsstyrning. Ägarnas ekonomiska målsättning är uttalad som att verksamheten ska vara långsiktigt uthållig, effektiv och visa finansiell styrka. Bilprovningens ekonomiska mål är en resultatnivå som medger investeringar i produktionsresurser där priset för en kontrollbesiktning ska vara lägst inom EU. Soliditetsmål är minst 25 procent. Ansvarig för området är chefen för Finans och styrning. Bilprovningen redovisar hållbarhetsarbetet enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer sedan Styrkortet används för den interna styrningen och GRI kompletterar styrkortet vid den externa redovisningen. 18

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning Bilprovningen 2010 Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2010 var ett omvälvande år för Bilprovningen. Genomgripande förändringar gjordes, både organisatoriskt och kostnadsmässigt, och erbjudandet

Läs mer

Kapitelnamn. Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2011

Kapitelnamn. Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2011 Kapitelnamn Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2011 2011 Under 2011 fortsatte Bilprovningens resa på den numera konkurrensutsatta marknaden. Det var ett händelserikt år som var produktionsintensivt,

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012

Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012 Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012 2012 2012 var ett ovanligt år för Bilprovningen. Det präglades av stora förändringar genom försäljningen av 70 stationer och 144 fastigheter. Samtidigt

Läs mer

Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012

Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012 Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012 2012 2012 var ett ovanligt år för Bilprovningen. Det präglades av stora förändringar genom försäljningen av 70 stationer och 144 fastigheter. Samtidigt

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag Vill du veta mer? För mer information om våra tjänster eller hur Bilprovningen kan underlätta din vardag kontakta ansvarig områdeschef för stationen eller ring 0771-600 900. Du är också välkommen att besöka

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Exempel på inköpsprojekt inom Svensk Bilprovning AB Anders Kron Mikael Wallgren

Exempel på inköpsprojekt inom Svensk Bilprovning AB Anders Kron Mikael Wallgren Exempel på inköpsprojekt inom Svensk Bilprovning AB Anders Kron Mikael Wallgren Case Bilprovningen Effekt på rörelseresultatet 2001-2003 MSEK 250 Bilprovningens rörelseresultat 200 150 100 85 50-50 -100-150

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer