Årsredovisning med hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009. med hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 med hållbarhetsredovisning

2 Innehållsförteckning Året i korthet 1 Väsentliga händelser 1 Nyckeltal 1 Bilprovningen idag 2 Ordföranden och vd har ordet 4 Marknad 7 Verksamhetsstyrning 10 Styrelse och revisorer 14 Företagsledning 15 Måluppfyllelse Hållbarhetsstyrning 19 Intressentdialog 22 Tjänster och kunder 24 Varumärke 36 Medarbetare 38 Kvalitet 45 Miljö 48 GRI-index 55 Bestyrkanderapport 59 Förvaltningsberättelse 61 Definitioner 67 Räkningar 68 Fem år i sammandrag 74 Noter 75 Revisionsberättelse 103 Bolagsstyrningsrapport 104 Ekonomisk information 2010 Årsstämma april 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars april 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni augusti 2010 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september oktober 2010 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret februari 2011 II

3 Året i korthet 2009 i korthet Nettoomsättningen minskade med 0,5 procent till 1 508,7 (1 516,1) MSEK. Årets rörelseresultat förbättrades till 39,7 (-248,6) MSEK. Resultatförbättringen förklaras av att föregående års rörelseresultat belastades av nedskrivningar på grund av sänkta marknadsvärden på fastigheter med 305,8 MSEK. Årets rörelseresultat belastades av omställningskostnader motsvarande 58,3 MSEK samt med kostnader på sammanlagt 46,1 MSEK avseende omvärdering av fastigheter och nedskrivningar av övriga materiella anläggningstillgångar. Årets nettoresultat efter skatt förbättrades till 18,0 ( 203,5) MSEK, vilket motsvarar 449 ( 5 088) SEK per aktie. Totalresultatet ökade till 42,7 ( 203,5) MSEK, vilket motsvarar ( 897) SEK per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 248,6 (174,5) MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning om ( ) SEK eller 132,75 (121,60) per aktie enligt fastställd utdelningspolicy. Väsentliga händelser Den 17 december 2009 fattade riksdagen beslut om att konkurrensutsätta den svenska fordonsbesiktningsmarknaden från och med den 1 juli 2010 samt att ge regeringen rätt att öka eller minska statens ägande i företaget. Efter beslut under tredje kvartalet genomfördes rationaliseringar och förändrad organisation av produktionen. Totalt berördes 72 kontorister av arbetsbrist. Antalet platschefer minskades från 122 till 46. Åtgärden, som ger omfattande besparingseffekter, får effekt från 1 januari 2010 och är ett led i den effektiviseringsprocess som inleddes i april En marknadsvärdering av Bilprovningens rörelsefastigheter vid halvårsskiftet föranledde nedskrivning av ett antal fastigheter med totalt 54,0 MSEK. Huvuddelen bestod av ett fåtal nyligen byggda besiktningsfastigheter. En kundundersökning under andra kvartalet visade att NKI-värdet (Nöjd Kund Index) bland privatoch företagskunder ökat från en redan hög nivå till 4,30 (4,27) respektive 4,19 (4,09) av 5 möjliga. Nya stationer invigdes i Vilhelmina, Katrineholm, Norrtälje, Akalla, Årjäng och i Jönköping samt på Södermalm i Stockholms innerstad. Nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 1 508, , ,7 Nettoresultat, MSEK 18,0 203,5 37,7 Nettoresultat per aktie, SEK Totalresultat per aktie, SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 248,6 174,5 177,6 Antal besiktningar, miljoner 5,6 5,6 5,5 Antal medarbetare per den 31/

4 Bilprovningen idag vision affärsidé Bilprovningen idag Vision Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Affärsidé Kontrollbesiktning och övriga tjänster Bilprovningen erbjuder obligatoriska tjänster som kontrollbesiktning och registreringsbesiktning. Utöver dessa har Bilprovningen ett antal tjänster som ger kunden ytterligare service och höjer trafiksäkerheten, till exempel Bildiagnos och Extra bromskontroll. Läs mer på sidan 24. Bilprovningen ska möta kundens behov av tjänster kring fordonets trafiksäkerhet, miljöpåverkan och driftsekonomi i samband med kontroll av fordon. Bilprovningen ska finnas nära kunden och erbjuda sina tjänster på det sätt som passar kunden. Genom ständig utveckling av det personliga mötet, tjänsteut budet och medarbetarna förädlar Bilprovningen den positiva kundupplevelsen. Finns där kunderna är Bilprovningen strävar efter att finnas där kunderna finns och är med sina 184 stationer rikstäckande. Dessutom finns två mobila anläggningar som regelbundet besöker ett flertal orter i glesbygd för att ytterligare förbättra servicen till kunderna. Läs mer på sidan personbilsbesiktningar Bilprovningen har en betydande kunskap om den svenska fordonsparken. Sedan starten 1964 finns statistik från de miljontals besiktningar som genomförts. Bilprovningens 200 miljonte personbilsbesiktning ägde rum klockan den 11 september på stationen i Helsingborg Berga. På bilden skakar besiktningstekniker Hans Jönsson hand med kunden Ramon Lundborg som utöver blommor fick ett presentkort på en Bildiagnos. Läs mer på sidan 24. Besiktningstekniker Hans Jönsson gratulerar Ramon Lundborg vars bil blev den 200 miljonte som Bilprovningen besiktat. 2

5 Bilprovningen idag Ambitiöst miljöarbete Bilprovningen bidrar till att minska fordonens miljöpåverkan, främst genom avgaskontroller på fordon men också genom att påverka människors attityder och handlande. Verksamhetens egen energiförbrukning ska minska med två procent årligen genom ett brett handlingsprogram för energibesparingar. Bilprovningen verkar för en giftfri miljö med minimala utsläpp till luft, mark och vatten. Läs mer på sidan % 94 procent nöjda kunder Bilprovningen har 5,6 miljoner kundmöten om året. Kunderna omfattar allt från företag med stor fordonsflotta till privatkunder. Med engagemang, lyhördhet och intresse utvecklar Bilprovningen sina tjänster för att möta kundernas olika behov och kundnöjdheten är hög, 94 procent enligt årets undersökning. Läs mer på sidan 36. Motiverade medarbetare Nyckeln till nöjda kunder är medarbetare som är motiverade och trivs. Därför är arbetsmiljö, friskvård och medarbetarskap ständigt i fokus. Bilprovningens närmare medarbetare har hög kvalitetskänsla, stort kundfokus och arbetar objektivt. Medarbetarnas sammansättning ska spegla kundernas mångfald. Läs mer på sidan 38. Ägare 52% Svenska staten, 52% Bilförsäkringsföretag*, 12% Motorbranschens Riksförbund, 12% Motormännens Riksförbund, 5% Motorförarnas Helnykterhetsförbund, 5% Kungliga Automobil Klubben, 5% Svenska Taxiförbundet, 3% Sveriges Åkeriföretag, 3% Svenska Bussbranschens Riksförbund, 3% 7% Positiva resultat * Holmia Försäkrings AB, Folksam ömsesidig sakförsäkring, Länsförsäkringar Wasa Försäkrings AB, If Skadeförsäkrings AB, Trygg Hansa Försäkrings AB 2009 visade Bilprovningen åter vinst efter föregående års stora underskott, orsakat av nedskrivning av värdet på fastighetsbeståndet. Nettoresultatet ökade till 18,0 MSEK från en förlust på 203,5 MSEK år Det är ett bra resultat med potential till stor förbättring i framtiden då stora kostnader för personalneddragningar och andra omställningar togs under året. Dessutom ökade produktiviteten med drygt sju procent jämfört med föregående år. Läs mer på sidan 16. En trafiksäkerhetsaktör att räkna med Bilprovningen har en central roll inom trafiksäkerhetsområdet genom de årliga besiktningarna. Årligen underkänns nästan vartannat fordon och vart tredje fordon har så pass allvarliga brister att fordonet måste återkomma för en efterkontroll. Läs mer på sidan 32. 3

6 Avsnitt Varumärket är en betydande tillgång i den nya marknadssituationen. 4

7 Ordföranden och vd har ordet Nu får vi chansen att visa att vi är bäst Intervju med Bilprovningens vd Magnus Ehrenstråhle och styrelseordförande Kerstin Lindberg Göransson om året som gått och de utmaningar och möjligheter som väntar framöver. Vad är det viktigaste som hänt under 2009? Kerstin: Riksdagens beslut att omreglera marknaden för obligatorisk fordonsbesiktning. Det innebär att vi kommer att möta konkurrens. Att driva företag i en konkurrensutsatt miljö skiljer sig markant från de villkor företaget levt under hittills. Magnus: Jag håller med och vill dessutom lyfta fram det strategiska arbete inom bland annat produktutveckling och marknads bearbetning som vi har bedrivit under året. Det har bidragit till att vi har en bra utgångspunkt inför det nya marknadsläget. Vad är ni mest nöjda med? Kerstin: Att företaget lyckats genomföra organisationsanpassningarna till den nya marknadssituationen samtidigt som våra undersökningar visar att kundnöjdheten har ökat, liksom medarbetarnas trivsel. Ökningen har dessutom skett från redan höga nivåer. Magnus: Kundundersökningarna visar också att kundnyttan har ökat i våra leveranser. Organisationen har blivit mer kund orienterad och visat sig ha god förmåga att utveckla nya produktpaket som gör vårt erbjudande attraktivt. Dessutom har kundservicen vässats ytterligare det är enkelt att vara kund hos Bilprovningen. Ambitionen är att vi ska fortsätta på samma spår framöver. Hur viktig blir den obligatoriska kontrollbesiktningen för er i framtiden? Kerstin: Den är vår kärnaffär och kommer att vara oerhört viktig även framöver. I år genomförde vi totalt 5,6 miljoner besiktningar. Av dem var 4,2 miljoner kontrollbesiktningar. Magnus: Vi är duktiga, men kan givetvis bli ännu bättre både när det gäller kundbemötande och tillgänglighet. Kunden ska kunna boka och komma till oss på det sätt han eller hon vill och när det passar honom eller henne. Vi erbjuder redan flera olika bokningsalternativ. Nu har vi också en webbtjänst, Mina fordon Privat, där man i förväg kan berätta om sina önskemål vad gäller till exempel tid och plats för att den förbokade tiden på kallelsen ska bli så rätt som möjligt. Vi ser även över våra stationslägen för att finnas där kunderna är. Dessutom ska drive in -möjligheterna öka och öppettiderna anpassas till kundbehoven. Kerstin: Samtidigt ska vi utveckla nya produkter, bland annat till våra företagskunder där vi ser att det finns en stor efterfrågan på våra tjänster. Det är viktigt att påpeka att det ena inte tar ut det andra, snarare tvärtom. Bilprovningens styrka inom obligatorisk besiktning gör att vi har stor kunskap om både fordonen och kunderna. Det gör att vi på ett effektivt sätt kan ta fram fler tjänster som hjälper kunderna ytterligare. Vad innebär förändringarna för kunderna? Kerstin: Ökad kundservice framför allt i bemötande och tillgänglighet, men också i valmöjligheter när det gäller tjänster som bidrar till bättre fordonsekonomi, ökad säkerhet och mindre belastning på miljön. Undersökningar visar att kunderna värdesätter engagemanget och informationen samt tipsen om fordonen från våra medarbetare allra högst. Magnus: Vår kompetens och erfarenhet är eftertraktad av kunderna. Det märks både på stationerna och på vår webbplats. Vi har under året färdigställt vår nya webbtjänst, Bilsmart.se där de kan hitta nyttig information om i princip alla begagnade bilmodeller, nu även miljöbilar och ta del av besiktningshistorik Kommer ni att utveckla nya tjänster? Kerstin: Ja, både till privat- och företagskunderna. Bilprovningen kan redan nu erbjuda ett flertal tjänster under ett fordons livstid, hela vägen från utveckling till skrotning. Magnus: Definitivt, vi kommer att lansera ett flertal nya tjänstepaket framöver som bidrar till hållbar utveckling genom ökad kvalitet och säkerhet, bättre ekonomi för kunderna samt mindre belastning på miljön. Till exempel har Renault, Volvo och Saab haft nytta av vår kompetens när de 5

8 Ordföranden och vd har ordet Stora delar av årets omorganisation syftar till att öka kundorienteringen i företagets arbetsprocesser. 6 utvecklar sina bilar. Vår kunskap och roll som oberoende kvalitetsgarant är även efter frågad bland försäkringsbolag, bilåter försäljare, bussföretag och kommuner i samband med stora upphandlingar. Till privatkunderna kommer vi att fortsätta att utveckla såväl kärnaffären som våra specialtjänster, likt den frivilliga gasolbesiktningen som vi tog fram till husvagnsägare i år. Den blev mycket efter frågad och uppskattad. Vilken betydelse får Bilprovningens varumärke framöver? Kerstin: Varumärket är en betydande tillgång i den nya marknadssituationen. Kännedomen om Bilprovningen är hög, likaså anseendet det visar alla undersökningar. Magnus: Företaget har ett stort förtroendekapital, som byggts upp under mer än 45 år. Kunderna litar på oss, men målet är att vi ska bli ännu bättre. Därför genomför vi nu en satsning på att vidareutveckla medarbetarna. Här har våra kärnvärden kundkvalitet, affärsmässighet och en ansvarsfull företagskultur stor betydelse. I den här typen av orga nisation är det viktigt att vi jobbar som ett team, både på en övergripande nivå i företaget och på den enskilda stationen. Men kan ni bli bättre ni har ju redan 94 procent nöjda kunder? Kerstin: Vi är oerhört tacksamma för att kunderna tycker om det vi gör och har ett stort förtroende för Bilprovningen som företag. Det är något som alla medarbetare ska vara stolta över. Magnus: Samtidigt ska vi komma ihåg att våra konkurrenter också är duktiga. Därför måste vi fortsätta att utveckla vårt erbjudande. De nya marknadsvillkoren innebär en möjlighet för organisationen att visa den höga kompetens och servicevilja som finns här nu får vi chansen att visa att vi är bäst. Hur ser ekonomin ut? Kerstin: Den är stark, soliditeten är 53,5 procent och Bilprovningen har ett bra kassaflöde som gör att företaget kan göra investeringar som stärker erbjudandet ytterligare. Hit hör exempelvis nya stationer närmare kunderna, ny teknik, nya tjänstepaket och medarbetarutveckling. Magnus: Vi har studerat våra europeiska branschkollegor som befunnit sig i konkurrens sedan länge. En markant skillnad mellan dem och Bilprovningen har varit kostnadsstrukturen. Vi inledde därför redan 2008 ett besparingsprogram, som syftar till att minska de fasta kostnaderna och samtidigt öka vår flexibilitet och skalbarhet. Ambitionen är att till 2012 lyckas minska kostnaderna med 500 MSEK på årlig basis. Insatserna så här långt har givit god effekt. Samtidigt är det viktigt att fokusera på intäktssidan. Stora delar av årets omorganisation syftar till att öka kund orienteringen i företagets arbetsprocesser. Ett väsentligt kliv i den riktningen har varit att bygga upp en marknadsavdelning. Hur tar ni ansvar för hållbar utveckling i den egna verksamheten? Kerstin: Bilprovningen har högt ställda mål när det gäller att minska energiförbrukningen i den egna verksamheten, 2 procent årligen och vi tar ett seriöst arbetsgivaransvar för att utveckla medarbetarnas kompetens till de nya marknadsförutsättningarna där även hållbarhetsutbildning ingår. Magnus: Förra året tog vi första steget i att rapportera hållbarhetsarbetet när vi tog fram vår första hållbarhetsredovisning på C+ nivå enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Nu har vi tagit ytterligare ett steg och integrerat vårt arbete för en hållbar utveckling i styrningen av företaget, bland annat genom att konkretisera detta i vårt nya styrkort. Dessutom har vi valt att skärpa rapporteringen ytterligare genom att göra detta på B+ nivå i år. Vilka är de främsta utmaningarna och möjligheterna för kommande år? Kerstin: Att fullfölja arbetet utifrån våra huvudstrategier kring servicegrad, tilläggstjänster, etableringar, medarbetarutveckling och kostnadsanpassning. Magnus: Vi ska fortsätta på den inslagna vägen utan att tappa fokus. Strategierna ligger fast vi vet vad som ska göras och hur det ska gå till. Kapaciteten för att genomföra åtgärderna finns också på plats. Bilprovningen besitter hög samlad kompetens, geografisk täckning och strukturkapital i form av teknik och arbets processer samt kundernas förtroende. Det gör att jag ser fram emot de kommande åren.

9 Marknad Avsnitt Marknaden öppnas för nya aktörer Marknaden för fordonsbesiktning i Sverige är i förändring. Nya aktörer står redo att etablera sig på marknaden. Från den 1 juli 2010 kommer Bilprovningen att möta konkurrens. I Sverige har Bilprovningen haft ensamrätt att utföra kontrollbesiktningar av motorfordon sedan 1964, men i och med riksdagens beslut den 17 december 2009 om att avskaffa monopolet får Bilprovningen sällskap av andra företag om att utföra fordonsbesiktning från den 1 juli Beslutet om omregleringen bygger i huvudsak på följande argument: ökad tillgänglighet, bredare serviceutbud, positiva samhällsekonomiska effekter av bättre tillgänglighet, nya produkter och tjänster som ger ökad sysselsättning, ekonomisk tillväxt samt tydliggjorda roller. Konkurrenter Ett flertal sannolika konkurrenter har visat sitt intresse för att etablera sig på marknaden. Vissa har redan tagit steget genom försäljning av frivilliga tester och kontroller. Med största sannolikhet kommer ytterligare ett antal aktörer att etablera sig i Sverige när monopolet upphör den 1 juli Ansvariga myndigheter Transportstyrelsen är sedan den 1 januari 2009 föreskrivande myndighet och utfärdar de föreskrifter och krav som ligger till grund för fordonsbesiktning. Besiktningsorgan som utför besiktningar av fordon ska vara ackrediterade av styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). Därutöver måste företaget också uppfylla krav på till exempel oberoende och allmänt gott anseende. SWEDAC kommer också att följa upp att verksamheten håller hög kvalitet. Certifiering säkrar kompetensen Den slutliga utformningen av regler och kravnivåer kommer att avgöra vilken roll olika myndigheter och andra aktörer får när det gäller kompetenssäkringen av den framtida fordonsbesiktningen. Nyligen gjordes flera förändringar i fordonsförordningen varav en fastställer att besiktningspersonal ska vara certifierade för att utföra besiktning av fordon. Certifieringen ska utföras av ett av Swedac ackrediterat certifieringsorgan. Reglerna träder ikraft den 1 juli. Bilprovningens medarbetare är sedan tidigare certifierade och därmed behöriga att utföra besiktningar i samma omfattning som deras certifiering fastställer. Marknadens drivkrafter Marknaden för fordonsbesiktning växer i takt med att antalet bilar ökar, det vill säga cirka 1 procent per år i snitt. Kontrollverksamheten fungerar kontracykliskt, i goda tider säljs fler nya bilar som inte behöver besiktas de första åren. I konjunktursnedgångar då det säljs färre nya bilar och fordonsparken i samhället blir äldre, sker relativt sett fler besiktningar. Marknaden för övriga kontrolltjänster har stor potential men är outvecklad. Utblick i Norden Danmark När den danska marknaden avreglerades 2005 tredubblades antalet stationer på två år. Av dessa har hälften lördagsöppet och mer än hälften av besiktningarna sker utan tidsbokning och till ett högre pris än innan regleringen. Tillgängligheten för kunderna är mycket god och idag är den danska marknaden överetablerad. Marknaden består av ett stort antal mindre aktörer samt fyra större: Applus som köpte det tidigare statliga Bilinspektionen, Forenede Danske Motorejere (FDM), finska A-Katsastus och Pava. Finland Sedan den finska marknaden omreglerades 1999 har tillgängligheten ökat genom en tredubbling av antal stationer, ökade öppettider och besiktning utan tidsbokning. Antalet anställda i branschen har ökat med cirka 850 anställda. Priset har mer än fördubblats och variationen är låg. Den finska marknaden är lönsammare och mer reglerad än den danska. Idag domineras marknaden av A-Katsastus som ägs av riskkapitalbolaget Bridgepoint och K1-Katsastajat som ägs av spanska Applus. Tillsammans har de 80 procent av marknaden. Norge I Norge säkras tillgängligheten genom att bilverkstäder tillåts genomföra fordonsbesiktning och reparation. De står för 90 procent av andelen besiktningar. Priset varierar, men ligger högre än i Sverige och i Danmark. Fordonsbesiktningarna i de nordiska länderna har jämförbart innehåll. I Sverige och Finland sker besiktningarna årligen medan de sker vartannat år i Danmark och Norge. Efter omregleringarna i de nordiska länderna har tillgängligheten på besiktningsstationer ökat, liksom priset. 7

10 Marknad Avsnitt Den svenska marknaden för obligatorisk fordonsbesiktning omsätter MSEK. Totalt sker cirka 5,6 miljoner besiktningar om året. 8

11 Marknad Avsnitt För att minimera fordonstrafikens negativa inverkan på miljön skärpte Transport- tjänster för en förbättrad fordons ekonomi. derna, ta del av övriga produkter och styrelsen kraven på emissionskontroller vid Säkerhet och miljöhänsyn är andra driv - årsskiftet 2009/2010. De höga kraven kräver ny kontrollteknik och utveckling av Privatkunderna uppskattar ett gott krafter för privatkunderna. kontrollbesiktningen. bemötande, flexibla bokningsmöjligheter, Ett besiktningsdirektiv från 1996 ligger relevant information och opartiska till grund för kontrollbesiktningarna i omdömen. Sverige och i övriga EU. Tekniken i fordonen har under senare år utvecklats markant. Därför tar EU-kommissionen de för- Utöver privatkunderna har Bilprovningen Övriga kunder sta stegen mot ett nytt besiktningsdirektiv företag och myndigheter som kunder. Även med högre krav för att minska antalet döda om deras behov skiljer sig åt har säkerhetsaspekten blivit allt viktigare under senare och skadade i trafiken samt skona miljön. år och större företag som trafikerar vägar Kundgrupper och dess drivkrafter frekvent ser ett värde i att kvalitetssäkra Privatkunder sin fordonsflotta utifrån ett säkerhets- och Marknaden för obligatoriska tjänster miljöperspektiv. Myndigheter som exempelvis Polisen, ser ett värde i opartiska utgörs till 85 procent av privatkunder. För fordonsägare av äldre fordon finns det kontroller och köper också utbildning för värde av att, utöver de lagstyrda åtgär- sin personal. Marknaden för obligatoriska tjänster 2009 Personbil 79,6% Lätt lastbil 7,3% Personbil 79,6% Lätt släp 5,3% Lätt lastbil 7,3% Lätt släp 5,3% Motorcykel 2,5% Motorcykel 2,5% Tung lastbil 1,9% Tung lastbil 1,9% Husvagn 1,9% Husvagn 1,9% Tungt släp 1,1% Tungt släp 1,1% Buss 0,3% Buss 0,3% Övriga <0,1% Övriga <0,1% Stort intresse från omvärlden Efter omröstning bland medlemmarna stod Bilprovningen värd för den internationella CITA-kongressen som hölls i Göteborg den oktober CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee) är en oberoende organisation för statliga organ, privata företag, besiktningsföretag och utrustningstillverkare som har ett gemensamt intresse i att utveckla internationella riktlinjer inom fordonsbesiktning. Bilprovningens vd Magnus Ehrenstråhle är vice ordförande i CITA en position som han under året omvaldes till för ytterligare en mandatperiod. Ledande arbetsmodell Många internationella och nationella företag och organisationer har visat intresse för Bilprovningens arbete. Internationella delegationer kommer regelbundet på studiebesök. I samband med CITA-kongressen kom 140 branschkollegor för att ta del av Bilprovningens arbetsmodell, som anses höra till de ledande i världen. Det finns även många företag och organisationer i Sverige som är intresserade av Bilprovningen, inte minst av det bokningssystem som företaget använder sig av och som har lett till avsevärda förenklingar för både kunderna och företaget. I oktober 2009 fick Bilprovningen i Torslanda besök av närmare 140 nyfikna branschkollegor från ett 40-tal länder. Besökarna delades in i grupper som guidades runt av stationens personal. 9

12 Verksamhetsstyrning Bilprovningens strategiska inriktning Bilprovningen står inför stora förändringar när verksamheten konkurrensutsätts. När företaget ska formas till den ledande aktören på fordonsbesiktningsmarknaden är visionen en viktig ledstjärna. Företag med statligt ägande kan generellt sett delas in i två grupper, dels de som verkar under marknadsmässiga villkor på en konkurrensutsatt marknad, dels de som främst har särskilda samhällsintressen att tillgodose. Bilprovningen har sedan starten 1964 hört till den senare kategorin. Hittills har Bilprovningen genom riksdag och regering haft uppdraget att med ensamrätt utföra kontroll- och registreringsbesiktningar i enlighet med EU-gemensamma krav för kontrollbesiktning samt nationella skrifter. Bilprovningen har drivits utan statliga bidrag eller vinstintressen. Avgiften för den obligatoriska kontrollbesiktningen har den föreskrivande myndigheten Transportstyrelsen beslutat om i samråd med Ekonomistyrningsverket. (EC4) Riksdagsbeslutet den 17 december 2009 innebär dock att förutsättningarna förändras. Bilprovningen kommer att kunna verka utifrån fullt marknadsmässiga villkor när fordonsbesiktningens monopol avskaffas den 1 juli Ny styrmodell inför konkurrens Sedan Näringsdepartementets förslag till en lagändring om att konkurrensutsätta fordonsbesiktningsmarknaden aktualiserades i januari har Bilprovningen genomgått förändringar. Bland annat har vision och affärsidé omformulerats samt nya strategier utarbetats. Vision Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Affärsidé Bilprovningen ska möta kundens behov av tjänster kring fordonets trafiksäkerhet, miljöpåverkan och driftsekonomi i samband med rådgivning och kontroll av fordon. Bilprovningen ska finnas nära kunden och erbjuda sina tjänster på det sätt som passar kunden. Genom ständig utveckling av det personliga mötet, tjänsteutbudet och medarbetarna förädlar Bilprovningen den positiva kundupplevelsen. Huvudstrategier Bilprovningen ska öka servicegraden gentemot kunderna, öka Bilprovningens lönsamhet genom att etablera besiktningsnära tilläggstjänster, optimera stationsnätverket, effektivisera kostnadsstrukturen och utveckla medarbetarna utifrån behoven på en konkurrensutsatt marknad. Styrkort Styrkortet översätter den strategiska inriktningen till den dagliga verksamheten och är en sammanställning över vad som är kritiskt samt hur Bilprovningen mäter detta. Perspektiv Styrkortet består av flera perspektiv som utgör verksamhetens fokus områden. De syftar till att lyfta fram olika aspekter av verksamheten och att sammankoppla dem. I 2009 års styrkort finns fyra perspektiv: Intressent, Medarbetare, Finans och Process. I 2010 års styrkort har antalet perspektiv utökats till fem. För att markera att det ytterst är ägarnas krav som styr företaget har Finans ersatts av Ägare. Likaså har Intressent ändrats till Kund för att tydliggöra betydelsen av just denna intressentgrupp. Med Utveckling som är ett helt nytt perspektiv indikeras hur viktigt det är att, på en konkurrensutsatt marknad, ständigt utvecklas för att bli ännu bättre. Process och Medarbetare är fortsatt viktiga perspektiv. De visar hur Bilprovningen vill arbeta samt hur det intellektuella kapitalet ska tillvaratas och utvecklas. Framgångsfaktorer Framgångsfaktorerna beskriver vad som är kritiskt för företaget att lyckas med inom varje perspektiv. De nya framgångsfaktorerna är att Bilprovningen möter ägarnas krav på avkastning, erbjuder kunden ett bra och positivt kundmöte som gör att kunden väljer att komma tillbaka, 10

13 Verksamhetsstyrning lyhört agerar i takt med marknadens behov och agerar proaktivt, är effektiva och professionella i sin leverans samt har medarbetare med rätt kompetens och attityd och som tillämpar dessa i praktiken. Styrande principer Utöver riktlinjer och policyer är kärnvärdena kundkvalitet, affärsmässighet och ansvarsfull företagskultur de styrande principerna i företaget. En ny organisation för nya förutsättningar på marknaden För att överleva den kommande marknadssituationen påbörjades i början av 2008 en översyn av organisationen i form av ett stort förändringsprogram med flera delprojekt som fokuserat på att uppnå omfattande kostnadsbesparingar och effektivitet. Därutöver har målet också varit att kundanpassa affären, öka lönsamheten, affärsorientera medarbetarna och tydliggöra varumärket. Organisationen har effektiviserats genom att produktionen gått från tretton distrikt till fem regioner och att avdelningar centralt slagits samman, exempelvis Teknik och IT. Centralt har dessutom ett flertal viktiga funktioner såsom lön samt kund- och leverantörsfaktura outsourcats i syfte att nå skalbarhet och flexibilitet. I produktionen har platscheferna fått ändrade arbetsuppgifter och minskats drastiskt till antalet. Dessutom har de administrativa arbetsuppgifterna delvis rationaliserats bort och de kvarvarande fördelats på platscheferna och på besiktningspersonalen vilket medfört att befattningen stationskontorist upphört. Effektiviseringarna centralt och i produktionen har medfört en stor reducering av antalet medarbetare. Förändringsprogrammet har kontinuerligt samverkat med de fackliga parterna i frågor som kunnat påverka verksamhetens inriktning och omfattning eller arbetsmiljöfrågor. Läs mer om Bilprovningens omorganisation i intervjun med produktionschef Benny Örnerfors och HR-chef Stefan Hesselgren på sidorna Huvudstrategier Öka servicegraden gentemot kunderna Öka Bilprovningens lönsamhet genom att etablera besiktningsnära tilläggstjänster Optimera stationsnätverket Effektivisera kostnadsstrukturen Nå konkurrensfördel Säkra överlevnad Bygg kompetens Utveckla medarbetarna utifrån behoven i en konkurrensutsatt marknad ktivisera stnadsukturen Nå konkurrensfördel Säkra överlevnad Bygg kompetens 11 rknad

14 Verksamhetsstyrning Att kommunicera förändringen har varit den största utmaningen. Det går aldrig att vara nog tydlig med att skapa förståelse för det nödvändiga i förändringen. Benny Örnerfors Stefan Hesselgren Intervju med Bilprovningens produktionschef Benny Örnerfors och HR-chef Stefan Hesselgren om omorganisationen hittills. Varför har ni genomfört de organisatoriska förändringarna ? Benny: Den främsta drivkraften har varit att utveckla organisation för att öka kv aliteten i kundmötet och leveransen av våra erbjudanden samtidigt som vi genomfört en nödvändig kostnadsöversyn inför konkurrensutsättningen. Båda faktorerna är avgörande för att vi ska gå starka genom konkurrensutsättningen. Eftersom personalkostnaderna är den enskilt största kostnaden för Bilprovningen var det naturligt att börja rationaliseringen där. Med färre medarbetare krävdes en ny organisation och nya arbetssätt och processer. Stefan: Under hela processen har vi haft en löpande dialog med de fackliga parterna. De har haft en stor insyn i och möjlighet att påverka förändringarna vilket har varit viktigt för oss i denna svåra och stora omställning. Vad är det ni har gjort? Benny: En målsättning har varit att minska administrationen både centralt och i produktion samt att fördela dessa arbetsuppgifter på fler medarbetare. Det första steget var att gå från 13 distrikt till fem regioner. Stefan: Det stora steget togs hösten 2009 när platscheferna reducerades från 122 till 46. De nya tjänsterna annonserades internt och alla fick möjlighet att söka. Rekryteringen sköttes av ett externt företag för att få ett kvalitativt och oberoende omdöme av de sökandes kompetens i förhållande till den nya kravprofilen. 43 av tjänsterna tillsattes med interna sökanden. De som inte erbjöds den nya chefsbefattningen blev erbjudna att stanna kvar i företaget i andra befattningar. Benny: Våra nya platschefer står inför en stor och spännande utmaning. Till skillnad från tidigare blir de chef för flera stationer med upp till 50 medarbetare. Deras kompetens och förmåga att agera kommer att vara avgörande för vår framgång på den lokala marknaden. Nästa stora steg i omorganisationen var att fortsätta den administrativa rationaliseringen vilket innebar att befattningen som stationskontorist upphörde. Förändringen påverkade 72 personer som drabbades av arbetsbrist och fick lämna företaget. Stefan: Bilprovningen månade om att driva avvecklingen på ett så humant och ansvarsfullt sätt som möjligt. Alla drabbade blev informerade av sin chef vid samma tidpunkt i hela landet, liksom kollegorna. Under avvecklingen bistod Trygghetsrådet, Företagshälsovården samt HRavdelningen med stöd. Alla som berördes av arbetsbristen fick välja hur de ville lämna företaget. Valen bestod i arbetsfri uppsägningstid, avgångsvederlag och avgångspension. Benny: Ambitionen är att rationalisera bort så många administrativa uppgifter som möjligt, men de som kvarstår kommer att fördelas på platschefer, teamledare och besiktningspersonal, vilket blir fullt möjligt nu när beläggningen stundtals blir låg till följd av ökade svängningar i och med konkurrensutsättningen. Att sköta viss administration kommer att öka variationen i besiktningspersonalens arbetsuppgifter och bredda deras ansvar, vilket förhoppningsvis också leder till större engagemang och kreativa lösningar. Stefan: Även de centrala rationaliseringarna av arbetsuppgifter med påföljande arbetsbrist har givetvis haft stor påverkan på medarbetarna. Flera centrala arbetsuppgifter har också outsourcats i syfte att skapa skalbarhet och flexibilitet med tanke på de osäkra volymerna framöver. Antalet medarbetare på huvudkontoret har i det närmaste halverats under omorganisationen, trots att vi parallellt med neddragningarna byggt upp en marknadsavdelning. 12

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning med hållbarhetsredovisning Bilprovningen 2010 Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2010 var ett omvälvande år för Bilprovningen. Genomgripande förändringar gjordes, både organisatoriskt och kostnadsmässigt, och erbjudandet

Läs mer

Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012

Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012 Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012 2012 2012 var ett ovanligt år för Bilprovningen. Det präglades av stora förändringar genom försäljningen av 70 stationer och 144 fastigheter. Samtidigt

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning Posten Årsredovisning Starkt Posten växer med förbättrad lönsamhet Tillgängligheten hos Postens ombud alltmer uppskattad Ett integrerat miljöarbete stärker Postens konkurrenskraft Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Posten Hållbarhetsredovisning

Posten Hållbarhetsredovisning Posten Hållbarhetsredovisning 2005 Samarbetspartners sid 18 Medarbetare sid 20 Om Posten Posten är ett av Nordens största företag inom meddelande- och logistiktjänster. Med drygt 30 000 medarbetare och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 innehåll 2 Koncernchefen har ordet Det här är Folksam Organisation och styrning Kunder Ägarstyrning Medarbetare Trafikforskning Miljöarbete Folksams forskningsstiftelse Priser

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Vi bryr oss hela vägen!

Vi bryr oss hela vägen! Utbildning VÅRT ENGAGEMANG 2011 Bemanning Vi bryr oss hela vägen! Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi minskar samhällets kompetensgap genom att utveckla och matcha människors kompetens

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

2010 ett år i omställning för Apoteket

2010 ett år i omställning för Apoteket Årsredovisning 2010 2010 ett år i omställning för Apoteket Utmaning under året 35% 2010 var ett år i omställning för Apoteket med många stora utmaningar. Den stora omvandlingen av den svenska apoteksmarknaden

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd-ord 4 2014 i korthet 6 Omvärld 7 Policyer, strategi och mål 10 APLs roll i samhället 12 APLs erbjudande 13 Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Läs mer

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013

Årsredovisning 2013. 45 000 personer utbildades på Lernia 2013. 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 Årsredovisning 2013 45 000 personer utbildades på Lernia 2013 185 miljoner kronor i rörelseresultat och 7 procent i rörelsemarginal 2013 6 700 bemanningskonsulter hyrdes ut 2013 25 000 har gått vidare

Läs mer

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Strategi och vision 3 SJ i samhället 10 SJ och Miljö 14 SJs medarbetare 22 Att skapa kundnytta 28 Redovisningsprinciper 32 Bestyrkanderapport

Läs mer

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll 1 VD har ordet 2 Strategi och vision 2 Definition av hållbarhet 2 Risker och möjligheter 2 Hållbarhetsansats 3 Indikatorer 4 Intressentdialog 6 Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Årsredovisning 2014 med Hållbarhetsredovisning Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Om Akademiska Hus Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med univers itet

Läs mer

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby.

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. 2011 Årsredovisning Kalendarium 2012 Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. Delårsrapporter 2012 januari mars 24 april 2012 januari juni 23 juli 2012 januari september

Läs mer

Ansvarsredovisning 2011. Med finansiell rapportering

Ansvarsredovisning 2011. Med finansiell rapportering Ansvarsredovisning 2011 Med finansiell rapportering Systembolagets Ansvarsredovisning 2011 Kärnan i Systembolagets uppdrag är att sälja med ansvar. I Ansvarsredovisningen har vi integrerat årsredovisning

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer