Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD) Mats Johansson (S) Åke Forslund (FP) Marita Björkman (S) Elisabet Vidman (S), tjänstgörande ersättare Anna Bogren Dalberg (S), tjänstgörande ersättare Anita Wigren (MP), tjänstgörande ersättare Lage Hortlund (M), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Laila Stålnacke Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, torsdag den 31 januari 2013 Paragrafer 1-39 Sekreterare Johan Forssell Ordförande Helena Stenberg Justerande Laila Stålnacke Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Johan Forssell

2 2 (79) Övriga deltagande Johan Forssell, kommunsekreterare Cåre Lundin, ekonomichef Inger Ronkainen, kommunsekreterare Jenny Axelsson, verksamhetsutvecklare 1 Gunilla Engström, kart- och GIS-ingenjör 2 Agnetha Eriksson, socialnämndens ordförande 24 Margareta Erstam, kart- och GIS-samordnare 2 Jan Johansson, VD Piteå Näringsfastigheter AB 22 Erik Persson, utvecklingschef industri och energi 15-16, 22 Anna-Lena Pogulis, kommunstrateg 1-2 Krister Vikström, GIS-ingenjör 2

3 3 (79) Innehållsförteckning Sid 1 Information om Piteå kommuns samverkan med civilsamhället Information om GIS (geografiska informationssystem) Rapport Papperslösa sammanträden Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan Ersättning för flyktingmottagning Social investeringsfond i Piteå kommun Former för samverkan m.m. kring stöd och insatser för ungas livssituation Länsstyrelsens begäran om handlingsplan för förorenade områden i Piteå kommun Val av ombud till årsstämmor, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden för år Ändring i delegationsbestämmelserna för kommunstyrelsen Beslutsattestanter och ersättare för kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningen för interna processer, kommunfullmäktige och valnämnden Delegation av kommunstyrelsens arbetsgivaransvar för arbetsmiljön Fortsatt tidsbegränsad justering av arvodet för socialnämndens ordförande Samarbete mellan Piteå kommun och Institutet Dans i Skolan Äskande av medel till energipott Ansökan om projektstöd, Piteå Biogas Framställan om att förlänga driften av Studio Acusticum som en resultatenhet Månadsrapport för Piteå kommun januari -november Revisionsrapport - granskning av vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vid äldreboenden Delgivningsärenden Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Piteå Näringsfastigheter ABs förvärv av KB Fermaten Rapport över uppdrag om långsiktig strategi för vinterväghållning Taxor och avgifter inom trafik och parkering m. m Taxa för service- och omvårdnadsavgifter inom socialtjänsten Detaljplan för del av Bondön 1:1, Bondökanalen Detaljplan för Pitholm 47:9 m. fl., Piteå kommun (Haraholmens hamn) Förfrågan om möjlighet till utökning av antal platser för mottagande av flyktingar Motion om att återanställa en dietist i Piteå kommun... 47

4 4 (79) 30 Motion om att samtliga förskolor miljödiplomeras Motion om införande av "nuddisar" i kommunens förskolor Medborgarförslag angående hälsobefrämjande projekt Medborgarförslag om flytt av Blomska villan från Kvarnvallen till toppen av Strömlidabacken Medborgarförslag ang flyttning av Öjebyns bibliotek till ledig lokalyta vid skola i Öjebyn Medborgarförslag angående byte av lokal för Familjens Hus Medborgarförslag att flytta Blomska gården till Strömlida Motion om att införa sociala kriterier vid upphandlingar Motion om djurskyddskrav vid livsmedelsupphandling Avtal om dietistkompetens i ordinärt och särskilt boende... 79

5 5 (79) 1 Information om Piteå kommuns samverkan med civilsamhället Utifrån ett uppdrag från förvaltningschefsgruppen har det genomförts en kartläggning av Piteå kommuns samverkan med civilsamhället. Begreppet civilsamhället har i kartläggningen definierats som en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, i vilken människor organiserar sig och agerar tillsammans för gemensamma intressen. Det är idéburna organisationer, föreningar, studieförbund, folkhögskolor, kyrkan, frivilliga krafter och andra som tillsammans med kommun utför något, alternativt genomför något på uppdrag av, eller med stöd av, kommunen. Rapporten konstaterar att det finns en omfattande samverkan mellan olika delar av Piteå kommun och civilsamhället. I rapporten lämnas förslag på olika åtgärder som skulle vidtas för att synliggöra och strukturera befintlig samverkan, samt även utöka densamma.

6 6 (79) 2 Information om GIS (geografiska informationssystem) Geografiska informationssystem (GIS) är en samlingsbeteckning på olika system som har till uppgift att presenterar geografiska och andra data, bland annat som underlag för beslut. Genom att kombinera geografisk information med befolkningsinformation, uppgifter om kommunala verksamheter, demografiska trender m.m. kan det skapas beslutsunderlag som är av en helt annan kvalitetsnivå än vad som annars skulle vara möjligt. Inom Piteå kommun pågår ett arbete med effektivare utnyttjande av GIS på olika nivåer, även som en del av kommunens övergripande budgetarbete. Arbetet finansieras gemensamt av de berörda förvaltningarna.

7 7 (79) 3 Rapport Papperslösa sammanträden Diarienr 12KS418 Beslut 1. Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram ett förslag till genomförandeplan, inklusive kostnadsberäkning, för införande av papperslösa sammanträden i Piteå kommun. Ärendebeskrivning Teknik- och servicenämnden har genomfört en försöksverksamhet med papperslösa sammanträden, dvs där alla handlingar har distribuerats och funnits tillgängliga enbart i elektronisk form via surfplattor. Försöksverksamheten har utmynnat i en rapport som överlämnas till kommunstyrelsen. I rapporten konstateras att försöksperioden har varit vällyckad, både förtroendevalda och tjänstemän har lämnat positiva synpunkter. Försöksgruppen konstaterar att den valda lösningen skapar förutsättningar för ytterligare projekt, bland annat avseende digital bevaring. Projektgruppens rekommendation att utifrån det avslutade projektet arbeta vidare med att införa papperslösa sammanträden i samtliga nämnder inom Piteå kommun. Om än det initialt uppstår kostnader för anskaffning av surfplattor m m är dessa relativt snart intjänade i form av minskade kostnader för papper, kopiering och porto, samtidigt som minskad pappers- och energiförbrukning även får positiva konsekvenser avseende Piteå kommuns miljöpåverkan. Teknik- och servicenämnden har tagit del av rapporten den 6 december 2012, 109. Beslutsunderlag Rapport Papperslösa sammaträden, 19 oktober 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 januari 2013, 6

8 8 (79) 4 Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan Diarienr 12KS490 Beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för ökad samverkan enligt kommunledningskontorets förslag, bilaga Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att upprätta ett förslag till tillägg till riktlinjerna angående samverkan med civilsamhället, samt återkomma till kommunstyrelsen för kompletterande beslut. Ärendebeskrivning Piteå kommun står inför ett antal förändringar av demografisk karaktär som kommer att innebära utmaningar, dels för den kommunala organisationen, dels för kommunen som geografiskt område. En lösning på dessa utmaningar är en, i förhållande till dagsläget, utökad samverkan. Ett förslag till riktlinjer för ökad samverkan har upprättats för att ge förvaltningar och bolag en vägledning så att den sammanvägda nyttan, till skillnad från den enskilt bästa lösningen, blir styrande i samverkan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 10 december : Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för ökad samverkan enligt kommunledningskontorets förslag, bilaga 237. Yrkanden Helena Stenberg (S) och Lage Hortlund (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att upprätta ett förslag till tillägg till riktlinjerna angående samverkan med civilsamhället, samt återkomma till kommunstyrelsen för kompletterande beslut. Inga fler yrkanden läggs. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Helena Stenbergs och Lage Hortlunds tillägg. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2012 med förslag till riktlinjer Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 10 december med bilaga 237

9 9 (79) 5 Ersättning för flyktingmottagning Diarienr 13KS31 Beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning att arbeta i enlighet med förslaget i ärendebeskrivningen. 2. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta rutiner för arbetet Ärendebeskrivning Organisation Från och med 2013 har nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV) huvudansvaret för kommunens flyktingmottagande och den verksamhet som är kopplad till denna. På tjänstemannanivån hanteras frågorna av samhällsbyggnadsförvaltningens enhet kompetensförsörjning. Inom kommunen är även socialförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen samt överförmyndarexpeditionen involverade i verksamheten. Kommunfullmäktige har uppdragit till NAV att skriva avtal med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden i vilka det framgår vilken verksamhet som skall utföras och till vilken kostnad. Avtal har inte kunnat träffas med barn- och utbildningsnämnden. Ersättningen från Migrationsverket går i sin helhet till NAV för att sedan fördelas enligt överenskommelse till berörda verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bedömningen är att samhällsbyggnadsförvaltningen genom avdelningen kompetensförsörjning, har en gedigen kunskap om ämnesområdet och vilka olika bidragsformer som gäller. Kunskap finns också inom de områden som socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen upplever som problematiska. Socialförvaltningen Socialförvaltningen upplever att det finns ett stort behov att få bättre kunskaper om gällande regelverk och förtydligande av rutiner och handläggning av olika moment inom flyktingverksamheten. Det framkommer att man från förvaltningen är tveksam till om man verkligen fångar upp alla kostnader hänförliga till verksamheten och förvaltningen bedömer att det finns ytterligare medel att ansöka om. Det anförs att olika kringkostnader i form av egen personals nedlagda tid för utredningar, utredningskostnader samt lokalkostnader knappast finns med i underlagen som ligger till grund för statsbidragsrekvisitionerna. Sammantaget görs bedömningen att det inom förvaltningens verksamhet finns ytterligare statsbidragsberättigade kostnader för vilka bidrag inte söks i dagsläget.

10 10 (79) Barn- och utbildningsförvaltningen Även inom barn- och utbildningsförvaltningen framförs behov av att få ett bättre helhetsgrepp över verksamheten och de regelverk som ligger till grund för ersättningar från Migrationsverket. Förvaltningen har 2009 fått en ramförstärkning om 1,16 miljoner kronor för flyktingverksamheten. I en sammanställning avseende 2012 framkommer att flyktingverksamheten genererar ett underskott om ca kronor.. Piteå kommun har nyligen etablerat ett boende för flyktingar i Långträsk. De barn som finns på detta boende får sin språkundervisning i Öjebyn vid Solanderskolan, vilket innebär att dessa barn dagligen skjutsas mellan Långträsk och Öjebyn. Barn- och utbildningsförvaltningen har inte klart för sig om denna merkostnad är bidragsberättigad. Det framkommer vidare att berörda rektorer inte fördelar sin tid mellan den ordinarie skolverksamheten och flykting handläggningen. Vid Strömbackaskolan bedrivs språkintroduktionen, genom två lärare, där syftet är att flyktingbarnen genom den integrerade undervisningen ska lära sig språket snabbare genom att barnen lär sig av varandra. Denna lösning är dyrare än traditionell språkundervisning, men bedöms effektivare. Det är inte klarlagt om extrakostnaden är bidragsberättigad. Sammantaget bedöms det att det finns betydande belopp att återsöka om man kunde samla alla bidragsberättigade kostnader och återsöka dessa hos Migrationsverket. Kommunledningskontorets förslag till åtgärder Inom de berörda förvaltningarna finns ett starkt uttalat behov att få bättre kunskaper om hela processen rörande flyktingmottagandet. Med utgångspunkt från detta lämnas följande förslag: NAV får i uppdrag att informera de berörda förvaltningarna om hur hela processen fungerar och även klargöra vilka bidragsmöjligheter som föreligger i de olika momenten i flyktingmottagandet. För varje delmoment i processen finns olika bidragsmöjligheter. Det föreslås en grundlig genomgång av alla delmoment med respektive inblandad förvaltning. Vid denna genomgång som sker förvaltningsvis ska klargöras hur beslut, redovisning och fångande av kostnader ska ske. Rutiner och ansvar för upprättande av rekvisition ska dokumenteras och löpande följas upp. I de fall förvaltningarna redovisar till NAV ska NAV återrapportera utfall av de inlämnade redovisningarna.

11 11 (79) Under löpande kalenderår bör några uppdateringssammankomster inplaneras för att dels fånga förändringar i verksamhet och bestämmelser dels följa upp den hittills bedrivna verksamheten. Yrkanden Helena Stenberg (S) och Laila Stålnacke (S): Bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta rutiner för arbetet. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag med Helena Stenbergs och Laila Stålnackes tillägg. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2013

12 12 (79) 6 Social investeringsfond i Piteå kommun Diarienr 13KS29 Beslut 1. Kommunstyrelsen inrättar en social investeringsfond i enlighet med nedanstående ärendebeskrivning. 2. Kommunchefen får i uppdrag att bygga upp en social investeringsfond med en grundstruktur enligt ärendebeskrivningen. 3. Kommunstyrelsen tillskjuter 3 miljoner kronor till fonden, vilket finansieras i 2012 års bokslut. 4. Ansökningsförfarande skall vara i enlighet med kommunstyrelsen beslut om verksamhetsutvecklingspott den 29 oktober 2012, Kommunstyrelsen är beslutande organ avseende beviljande av ansökningar om medel ur den sociala investeringsfonden. Ärendebeskrivning För att öka långsiktigheten och helhetssynen i beslutsfattande så har flera kommuner fört fram sociala investeringar som en möjlighet. Det handlar om att tydligt avsätta finansiella resurser till förebyggande insatser, främst riktade mot barn och ungdomar, men också för att möjliggöra samverkan mellan verksamheter och aktörer i frågor som rör denna grupp, så att frågor inte hamnar mellan stolarna när det gäller dessa grupper. Det huvudsakliga syftet är att minska risken för utanförskap, så att barn och unga blir en del av samhällsgemenskapen. Medlen kan användas både i syfte att förstärka redan pågående verksamhet, men också för att skapa nya arbetsmetoder. Redan i dagsläget arbetas det naturligtvis förebyggande med barn och unga. Fördelarna med att bygga ett system kopplat till konceptet med social investeringsfond är bland annat: Samhällets insatser för barn och unga bör ses som en investering och inte bara betraktas som en kostnad och en utgiftspost. Samhällets insatser för barn och unga är investeringar med långsiktiga effekter för både individ och samhälle.

13 13 (79) En god investering innebär rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunkt. Ett investeringstänkande i ekonomiska termer hos berörda verksamheter inom kommuner, landsting och stat ger incitament till långsiktighet och tidiga insatser. Ett investeringstänkande kräver och stimulerar god utvärdering av metoder och en aktiv styrning och ledning. Ett investeringstänkande tydliggör behovet av synkronisering mellan aktörer då kostnader och vinster fördelas olika mellan och inom dessa aktörer. Kommunledningskontoret föreslår därför att det inrättas en social investeringsfond i Piteå kommun. Fonden hanteras inom ramen för kommunens utvecklingsarbete och övriga potter som finns. Kommunchefen har den 29 oktober 2012, 200, av kommunstyrelsen fått i uppdrag att bygga upp en systematik och processbeskrivning inom detta område och den sociala investeringsfonden ska finnas som en del av dessa processer. Kommunchefen bör därför även få i uppdrag att bygga upp en social investeringsfond med en grundstruktur som dels passar in i denna systematik, dels innehåller följande grunder: Ansökan 2 gånger per år Minst 2 förvaltningar ska samverka Projektplan ska finnas innehållande o Syfte, mål och effekter som ska uppnås o Aktörer o Metodik o Fördelning av de ekonomiska vinsterna o Uppföljning och rapportering

14 14 (79) Den aktuella strukturen skulle då kunna se ut enligt följande: Kommunstyrelsen Expertråd Social investeringsfon d Pott för alkoholrepresentation Skadeförebygga nde arbete SKFAB Klimat- och energipott Verksamhetsutvecklingspott Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2013

15 15 (79) 7 Former för samverkan m.m. kring stöd och insatser för ungas livssituation Diarienr 13KS30 Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med att förbättra ungas livssituation ska genomföras i enlighet med förslaget. 2. Kommunstyrelsen finansierar samordningen av arbetet under en 3-årsperiod med kronor per år. Rörliga verksamhetsmedel finansieras av respektive nämnd, enligt separat beslut av styrgruppen. 3. Arbetet utförs som en del av konceptet med social investeringsfond. Det innebär att återbetalning av den totala insatsen om 1,5 miljoner kronor ska påbörjas från och med den 1 september 2015 (projektets tredje året). Återbetalning ska göras under en 3- årsperiod, genom att de ekonomiska ramarna för respektive nämnd/verksamhet minskas i förhållande till budgetomslutning. 4. Löpande redovisningar av arbetet ska göras i samband med delårsbokslutet per augusti samt i årsredovisningen respektive år. Redovisningen ska innehålla såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska effekter av den bedrivna verksamheten. 5. Ovanstående beslut rapporteras till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige besluta den 25 juni 2012, 108, bland annat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt socialnämnden i uppdrag att presentera ett konkret förslag på hur stöd och insatser för unga kan utföras och organiseras i samverkan. Förvaltningscheferna för berörda förvaltningar har gemensamt identifierat de områden inom vilka det finns behov av insatser. Därefter har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag till långsiktig struktur för arbetet med ungdomsfrågor, såväl kommuninternt som i samverkan med andra aktörer inom området. Nämnden för arbetsmarkandsfrågor och vuxenutbildning, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden har behandlat förslaget.

16 16 (79) Förslag Arbetsgruppen föreslå att det inrättas ett 3-årigt projekt, med start 15 augusti 2013, med syfte att - Underlätta kontakterna mellan unga och olika aktörer/verksamheter i Piteå. Här avses förutom kommunens verksamheter också föreningsliv, företag, landsting osv - Utifrån ett gemensamt synsätt kvalitetssäkra de olika stegen och därmed öka förståelsen mellan de olika aktörerna Förväntat resultat av projektet Samhällets beredskap och förmåga att fånga upp och slussa vidare unga utifrån deras önskemål och behov har ökat Mått Projektets resultat skall redovisas på följande sätt: - Relevanta mått i undersökningen Personligt - Antal unga som inte finns i gymnasieskolan eller annan åtgärd Genomförande - En tjänst som ungdomslots, med ansvar också för samordning av befintliga resurser inrättas. För uppdraget, som föreslås drivas av samhällsbyggnadsförvaltningen, anslås kronor per år i 3 år, för en heltidstjänst. - Kontinuerlig utvärdering av projektet genomförs av samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för kompetensförsörjning. Detta finansieras inom ramen för avdelningens befintliga verksamhet. - En styrgrupp tillsätts, bestående av 1 representant från vardera barn- och utbildnings-, kultur- och fritid-, social- samt samhällsbyggnadsförvaltningarna Tänkt struktur Ungdomslotsen har en vägvisande funktion, som dels kan nås via ett mobilnummer/smstjänst, dels via webbsidan ungiptea.se.

17 17 (79) Uppgifter Ungdomslotsens uppgifter: - Lotsa unga vidare (de som inte vet var de ska vända sig) - Uppsökande verksamhet (exempelvis skolor, mötesplatser m.m.) - Samordna befintliga resurser (exempelvis elevhälsa, ungdomsmottagning m.m.) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2013

18 18 (79) 8 Länsstyrelsens begäran om handlingsplan för förorenade områden i Piteå kommun Diarienr 12KS284 Beslut Kommunstyrelsen fastställer handlingsplan för förorenade områden i Piteå kommun enligt kommunledningskontorets förslag, bilaga 236. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen Norrbotten har från länets kommuner begärt en av kommunstyrelsen antagen plan för inventering, undersökning och vidtagande av åtgärder avseende förorenade områden i respektive kommun. Planen önskas inkommen senast den 31 december Länsstyrelsen hänvisar till av Riksdagen antaget miljökvalitetsmål med delmål att åtgärder ska ha genomförts vid prioriterade förorenade områden så att miljöproblemet i sin helhet och i huvudsak kan vara löst allra senast år Länsstyrelsen har ett ansvar för samordning på länsnivå, medan kommunerna har ett ansvar för det praktiska arbetet. Länsstyrelsen har riktat sin förfrågan till kommunstyrelserna, eftersom en handlingsplan bedöms beröra flera olika delar av kommunens verksamhet. Miljö- och byggnämnden beslutade den 16 oktober 2012, 61, att föreslå kommunstyrelsen anta ett av nämnden upprättat förslag till handlingsplan för förorenade områden i Piteå kommun, nämndens äskar även en ramökning för år 2014 motsvarande en tjänst under ett år. Inventering av förorenade områden för nedlagda verksamheter i Piteå kommun har genomförts av länsstyrelsen och är i slutfasen. Inventering av förorenade områden i befintliga verksamheter förutsätts nu genomföras av kommunerna. När inventering gjorts kan det bli aktuellt med undersökningar och eventuella efterbehandlingsåtgärder. Miljö- och byggkontoret har gjort en översiktlig genomgång av vilka potentiellt förenade objekt som finns i kommunen, där riskklassningen sker på en tregradig skala, där riskklass 1 är den allvarligaste. Utfallet är 42 objekt i riskklass 2, varav 21 är nedlagda deponier, samt ca 60 objekt i riskklass 3. Miljö- och byggkontoret har gjort bedömningen att det krävs relativt omfattande utredningar, bl. a av historiska dokument, för de aktuella verksamheterna. Kontorets bedömning är att det effektivaste sättet att genomföra inventeringen på är med hjälp av en person som särskilt avdelas för att göra en inventering och klassning av de aktuella objekten. Detta bedöms ta cirka ett år. Detta förutsätter dock att extra resurser tilldelas, eftersom kontoret inte ser möjlighet att inom ramen för befintlig personal avdela en person som på heltid ägnar sig åt arvbetet. Om arbetet ska utföras med befintlig personal bedöms att ca åtta riskklassningar kan genomföras per år.

19 19 (79) Länsstyrelsen har i sin skrivelse tillhandahållit en mall för handlingsplan. Enligt denna mall skall anges mål för när prioriterade objekt ska vara undersökta och även åtgärdade. En sådan utfästelse är dock svår att göra innan en inventering skett och omfattningen av eventuellt resursbehov står klart. Miljö- och byggnämnden äskar en ramökning inför år 2014, för att kunna avsätta en person på heltid för inventeringen. En projektanställning innebär dock en risk för att kompetensen går förlorad när anställningen avslutas, genom att utföra arbetet med ordinarie personal sprids kunskapen och kompetensen inom förvaltningen. Detta innebär dock att inventeringen kommer att ta längre tid än vad som skulle vara fallet med en särskild avdelad resurs, något som dock måste vägas mot risken för kompetensförlust samt behovet av resurser inom andra kommunala verksamheter. Beslutsunderlag Länsstyrelsen Norrbottens skrivelse 20 juni 2012 Miljö- och byggnämndens protokoll 16 oktober 2012, 61, med bilaga Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2012, med förslag till handlingsplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 december 2012, 236, med bilaga 236

20 20 (79) 9 Val av ombud till årsstämmor, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden för år 2013 Diarienr 13KS23 Beslut Kommunstyrelsen utser för år 2013 kommunstyrelsens ordförande, eller den han i sitt ställe vid varje enskilt tillfälle lämnar fullmakt till, att företräda kommunen vid årsstämmor i bolag som inte ingår i kommunkoncernen, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Ärendebeskrivning Enligt 3 i det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen, ingår det i kommunstyrelsens ledningsfunktion att tillvarata Piteå kommuns intressen vid bolagsoch föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Enligt fastställd bolagspolicy för Piteå kommun utser kommunfullmäktige bolagsstämmoombud till Piteå Kommunföretag AB. Koncernstyrelsen utser själv bolagsstämmoombud i de bolag som ingår i koncernen. I övriga bolag, föreningsstämmor och liknande föreslås kommunstyrelsens ordförande, eller de han i sitt ställe vid varje enskilt tillfälle lämnar fullmakt till, företräda kommunen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2013

21 21 (79) 10 Ändring i delegationsbestämmelserna för kommunstyrelsen Diarienr 13KS24 Beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen enligt bilaga 13KS Tidigare gällande delegationsordning, fastställd senast den 1 oktober 2012, 168, upphävs. Ärendebeskrivning Med anledning av Piteå kommuns nya förvaltningsorganisation finns det behov av att ändra kommunstyrelsens delegationsordning, varför ett förslag till ny delegationsordning har upprättats. Förändringarna i förhållande till hittills gällande delegationsordning rör i huvudsak dels kommunchefens ställning som chef för förvaltningscheferna, dels att kommunstyrelsen fått ytterligare förvaltningar underställda sig. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2013 inklusive förslag till ny delegationsordning

22 22 (79) 11 Beslutsattestanter och ersättare för kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningen för interna processer, kommunfullmäktige och valnämnden Diarienr 13KS6 Beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsen underställda förvaltningar, kommunfullmäktige och valnämnden enligt bilaga 13KS Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut 20 augusti 2012, 148, angående beslutsattestanter. Ärendebeskrivning I anledning av kommunstyrelsens förändrade förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2013 måste ett nytt beslut om beslutsattestanter och ersättare fattas. Varje nämnd ska, enligt kommunens attestreglemente 8, utse personer eller befattningar/funktioner med rätt att attestera samt ersättare för dessa. Förslag på beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens förvaltningar har upprättats. Förslagen presenteras sorterade efter ansvarskod och verksamhetskod. Senast kommunstyrelsen beslutade utse beslutsattestanter och ersättare för kommunledningskontoret, kommunfullmäktige och valnämnden var den 20 augusti 2012, 148. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 januari 2013, 9: 1 Kommunstyrelsen fastställer beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsen underställda förvaltningar, kommunfullmäktige och valnämnden enligt bilaga 13KS6-1 2 Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut 20 augusti 2012, 148, angående beslutsattestanter Kommunstyrelsen konstaterar att det i arbetsutskottets bilaga används ett förvaltningsnamn som inte har fastställts av kommunstyrelsen, varför detta bör ändras till arbetsnamnet Interna processer i avvaktan på att slutligt namn fastställs. Beslutsunderlag Förslag till beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsen underställda förvaltningar, kommunfullmäktige och valnämnden den 14 januari 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 januari 2013, 9

23 23 (79) 12 Delegation av kommunstyrelsens arbetsgivaransvar för arbetsmiljön Diarienr 12KS534 Beslut Kommunstyrelsen delegerar det löpande arbetsmiljöarbetet till de egna förvaltningscheferna enligt nedanstående ärendebeskrivning. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i Piteå kommun. Ansvarsförhållandena inom arbetsmiljöarbetet framgår av personalavdelningens sammanställning. Kommunstyrelsen har huvudansvaret för arbetsmiljöfrågorna inom de underställda förvaltningarna. Kommunstyrelsen ska delegera det löpande arbetsmiljöarbetet till respektive förvaltningschef. Förvaltningschefens uppgifter inom arbetsmiljöområdet: Hålla sig informerad om lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet. Utarbeta mål för arbetsmiljöverksamheten samt riktlinjer och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbete som ska genomföras. Att till underställd chef/arbetsledare delegera uppgifter inom arbetsmiljöarbetet i lämplig omfattning. Att säkerställa att underställd personal har tillgång till lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Tillgodose utbildningsbehov inom arbetsmiljöområdet. Utöva tillsyn hur arbetsmiljöverksamheten fungerar inom förvaltningen. I budgetarbetet beakta de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras. Årligen följa upp arbetsskador/sjukdom, hot och våld samt hur rehabiliteringsarbetet fungerar. Informera huvudskyddsombud om frågor som rör dennes verksamhet. Göra en bedömning av arbetsmiljöärenden, och i första hand svara för att ärendet åtgärdas och i andra hand att ärendet förs vidare till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Personalavdelningens sammanställning Arbetsmiljöansvaret i Piteå kommun, den 20 december 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 januari 2013, 8

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 23 mars 2015, kl. 13.00 17.10 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Lage Hortlund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.35 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Harriet Leppäniemi (S), tj ers Helena Stenberg (S) Ulla Persson (FP), tj ers

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer