Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD) Mats Johansson (S) Åke Forslund (FP) Marita Björkman (S) Elisabet Vidman (S), tjänstgörande ersättare Anna Bogren Dalberg (S), tjänstgörande ersättare Anita Wigren (MP), tjänstgörande ersättare Lage Hortlund (M), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Laila Stålnacke Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, torsdag den 31 januari 2013 Paragrafer 1-39 Sekreterare Johan Forssell Ordförande Helena Stenberg Justerande Laila Stålnacke Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Johan Forssell

2 2 (79) Övriga deltagande Johan Forssell, kommunsekreterare Cåre Lundin, ekonomichef Inger Ronkainen, kommunsekreterare Jenny Axelsson, verksamhetsutvecklare 1 Gunilla Engström, kart- och GIS-ingenjör 2 Agnetha Eriksson, socialnämndens ordförande 24 Margareta Erstam, kart- och GIS-samordnare 2 Jan Johansson, VD Piteå Näringsfastigheter AB 22 Erik Persson, utvecklingschef industri och energi 15-16, 22 Anna-Lena Pogulis, kommunstrateg 1-2 Krister Vikström, GIS-ingenjör 2

3 3 (79) Innehållsförteckning Sid 1 Information om Piteå kommuns samverkan med civilsamhället Information om GIS (geografiska informationssystem) Rapport Papperslösa sammanträden Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan Ersättning för flyktingmottagning Social investeringsfond i Piteå kommun Former för samverkan m.m. kring stöd och insatser för ungas livssituation Länsstyrelsens begäran om handlingsplan för förorenade områden i Piteå kommun Val av ombud till årsstämmor, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden för år Ändring i delegationsbestämmelserna för kommunstyrelsen Beslutsattestanter och ersättare för kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningen för interna processer, kommunfullmäktige och valnämnden Delegation av kommunstyrelsens arbetsgivaransvar för arbetsmiljön Fortsatt tidsbegränsad justering av arvodet för socialnämndens ordförande Samarbete mellan Piteå kommun och Institutet Dans i Skolan Äskande av medel till energipott Ansökan om projektstöd, Piteå Biogas Framställan om att förlänga driften av Studio Acusticum som en resultatenhet Månadsrapport för Piteå kommun januari -november Revisionsrapport - granskning av vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vid äldreboenden Delgivningsärenden Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Piteå Näringsfastigheter ABs förvärv av KB Fermaten Rapport över uppdrag om långsiktig strategi för vinterväghållning Taxor och avgifter inom trafik och parkering m. m Taxa för service- och omvårdnadsavgifter inom socialtjänsten Detaljplan för del av Bondön 1:1, Bondökanalen Detaljplan för Pitholm 47:9 m. fl., Piteå kommun (Haraholmens hamn) Förfrågan om möjlighet till utökning av antal platser för mottagande av flyktingar Motion om att återanställa en dietist i Piteå kommun... 47

4 4 (79) 30 Motion om att samtliga förskolor miljödiplomeras Motion om införande av "nuddisar" i kommunens förskolor Medborgarförslag angående hälsobefrämjande projekt Medborgarförslag om flytt av Blomska villan från Kvarnvallen till toppen av Strömlidabacken Medborgarförslag ang flyttning av Öjebyns bibliotek till ledig lokalyta vid skola i Öjebyn Medborgarförslag angående byte av lokal för Familjens Hus Medborgarförslag att flytta Blomska gården till Strömlida Motion om att införa sociala kriterier vid upphandlingar Motion om djurskyddskrav vid livsmedelsupphandling Avtal om dietistkompetens i ordinärt och särskilt boende... 79

5 5 (79) 1 Information om Piteå kommuns samverkan med civilsamhället Utifrån ett uppdrag från förvaltningschefsgruppen har det genomförts en kartläggning av Piteå kommuns samverkan med civilsamhället. Begreppet civilsamhället har i kartläggningen definierats som en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, i vilken människor organiserar sig och agerar tillsammans för gemensamma intressen. Det är idéburna organisationer, föreningar, studieförbund, folkhögskolor, kyrkan, frivilliga krafter och andra som tillsammans med kommun utför något, alternativt genomför något på uppdrag av, eller med stöd av, kommunen. Rapporten konstaterar att det finns en omfattande samverkan mellan olika delar av Piteå kommun och civilsamhället. I rapporten lämnas förslag på olika åtgärder som skulle vidtas för att synliggöra och strukturera befintlig samverkan, samt även utöka densamma.

6 6 (79) 2 Information om GIS (geografiska informationssystem) Geografiska informationssystem (GIS) är en samlingsbeteckning på olika system som har till uppgift att presenterar geografiska och andra data, bland annat som underlag för beslut. Genom att kombinera geografisk information med befolkningsinformation, uppgifter om kommunala verksamheter, demografiska trender m.m. kan det skapas beslutsunderlag som är av en helt annan kvalitetsnivå än vad som annars skulle vara möjligt. Inom Piteå kommun pågår ett arbete med effektivare utnyttjande av GIS på olika nivåer, även som en del av kommunens övergripande budgetarbete. Arbetet finansieras gemensamt av de berörda förvaltningarna.

7 7 (79) 3 Rapport Papperslösa sammanträden Diarienr 12KS418 Beslut 1. Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram ett förslag till genomförandeplan, inklusive kostnadsberäkning, för införande av papperslösa sammanträden i Piteå kommun. Ärendebeskrivning Teknik- och servicenämnden har genomfört en försöksverksamhet med papperslösa sammanträden, dvs där alla handlingar har distribuerats och funnits tillgängliga enbart i elektronisk form via surfplattor. Försöksverksamheten har utmynnat i en rapport som överlämnas till kommunstyrelsen. I rapporten konstateras att försöksperioden har varit vällyckad, både förtroendevalda och tjänstemän har lämnat positiva synpunkter. Försöksgruppen konstaterar att den valda lösningen skapar förutsättningar för ytterligare projekt, bland annat avseende digital bevaring. Projektgruppens rekommendation att utifrån det avslutade projektet arbeta vidare med att införa papperslösa sammanträden i samtliga nämnder inom Piteå kommun. Om än det initialt uppstår kostnader för anskaffning av surfplattor m m är dessa relativt snart intjänade i form av minskade kostnader för papper, kopiering och porto, samtidigt som minskad pappers- och energiförbrukning även får positiva konsekvenser avseende Piteå kommuns miljöpåverkan. Teknik- och servicenämnden har tagit del av rapporten den 6 december 2012, 109. Beslutsunderlag Rapport Papperslösa sammaträden, 19 oktober 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 januari 2013, 6

8 8 (79) 4 Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan Diarienr 12KS490 Beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för ökad samverkan enligt kommunledningskontorets förslag, bilaga Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att upprätta ett förslag till tillägg till riktlinjerna angående samverkan med civilsamhället, samt återkomma till kommunstyrelsen för kompletterande beslut. Ärendebeskrivning Piteå kommun står inför ett antal förändringar av demografisk karaktär som kommer att innebära utmaningar, dels för den kommunala organisationen, dels för kommunen som geografiskt område. En lösning på dessa utmaningar är en, i förhållande till dagsläget, utökad samverkan. Ett förslag till riktlinjer för ökad samverkan har upprättats för att ge förvaltningar och bolag en vägledning så att den sammanvägda nyttan, till skillnad från den enskilt bästa lösningen, blir styrande i samverkan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 10 december : Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för ökad samverkan enligt kommunledningskontorets förslag, bilaga 237. Yrkanden Helena Stenberg (S) och Lage Hortlund (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att upprätta ett förslag till tillägg till riktlinjerna angående samverkan med civilsamhället, samt återkomma till kommunstyrelsen för kompletterande beslut. Inga fler yrkanden läggs. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Helena Stenbergs och Lage Hortlunds tillägg. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2012 med förslag till riktlinjer Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 10 december med bilaga 237

9 9 (79) 5 Ersättning för flyktingmottagning Diarienr 13KS31 Beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning att arbeta i enlighet med förslaget i ärendebeskrivningen. 2. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta rutiner för arbetet Ärendebeskrivning Organisation Från och med 2013 har nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV) huvudansvaret för kommunens flyktingmottagande och den verksamhet som är kopplad till denna. På tjänstemannanivån hanteras frågorna av samhällsbyggnadsförvaltningens enhet kompetensförsörjning. Inom kommunen är även socialförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen samt överförmyndarexpeditionen involverade i verksamheten. Kommunfullmäktige har uppdragit till NAV att skriva avtal med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden i vilka det framgår vilken verksamhet som skall utföras och till vilken kostnad. Avtal har inte kunnat träffas med barn- och utbildningsnämnden. Ersättningen från Migrationsverket går i sin helhet till NAV för att sedan fördelas enligt överenskommelse till berörda verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bedömningen är att samhällsbyggnadsförvaltningen genom avdelningen kompetensförsörjning, har en gedigen kunskap om ämnesområdet och vilka olika bidragsformer som gäller. Kunskap finns också inom de områden som socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen upplever som problematiska. Socialförvaltningen Socialförvaltningen upplever att det finns ett stort behov att få bättre kunskaper om gällande regelverk och förtydligande av rutiner och handläggning av olika moment inom flyktingverksamheten. Det framkommer att man från förvaltningen är tveksam till om man verkligen fångar upp alla kostnader hänförliga till verksamheten och förvaltningen bedömer att det finns ytterligare medel att ansöka om. Det anförs att olika kringkostnader i form av egen personals nedlagda tid för utredningar, utredningskostnader samt lokalkostnader knappast finns med i underlagen som ligger till grund för statsbidragsrekvisitionerna. Sammantaget görs bedömningen att det inom förvaltningens verksamhet finns ytterligare statsbidragsberättigade kostnader för vilka bidrag inte söks i dagsläget.

10 10 (79) Barn- och utbildningsförvaltningen Även inom barn- och utbildningsförvaltningen framförs behov av att få ett bättre helhetsgrepp över verksamheten och de regelverk som ligger till grund för ersättningar från Migrationsverket. Förvaltningen har 2009 fått en ramförstärkning om 1,16 miljoner kronor för flyktingverksamheten. I en sammanställning avseende 2012 framkommer att flyktingverksamheten genererar ett underskott om ca kronor.. Piteå kommun har nyligen etablerat ett boende för flyktingar i Långträsk. De barn som finns på detta boende får sin språkundervisning i Öjebyn vid Solanderskolan, vilket innebär att dessa barn dagligen skjutsas mellan Långträsk och Öjebyn. Barn- och utbildningsförvaltningen har inte klart för sig om denna merkostnad är bidragsberättigad. Det framkommer vidare att berörda rektorer inte fördelar sin tid mellan den ordinarie skolverksamheten och flykting handläggningen. Vid Strömbackaskolan bedrivs språkintroduktionen, genom två lärare, där syftet är att flyktingbarnen genom den integrerade undervisningen ska lära sig språket snabbare genom att barnen lär sig av varandra. Denna lösning är dyrare än traditionell språkundervisning, men bedöms effektivare. Det är inte klarlagt om extrakostnaden är bidragsberättigad. Sammantaget bedöms det att det finns betydande belopp att återsöka om man kunde samla alla bidragsberättigade kostnader och återsöka dessa hos Migrationsverket. Kommunledningskontorets förslag till åtgärder Inom de berörda förvaltningarna finns ett starkt uttalat behov att få bättre kunskaper om hela processen rörande flyktingmottagandet. Med utgångspunkt från detta lämnas följande förslag: NAV får i uppdrag att informera de berörda förvaltningarna om hur hela processen fungerar och även klargöra vilka bidragsmöjligheter som föreligger i de olika momenten i flyktingmottagandet. För varje delmoment i processen finns olika bidragsmöjligheter. Det föreslås en grundlig genomgång av alla delmoment med respektive inblandad förvaltning. Vid denna genomgång som sker förvaltningsvis ska klargöras hur beslut, redovisning och fångande av kostnader ska ske. Rutiner och ansvar för upprättande av rekvisition ska dokumenteras och löpande följas upp. I de fall förvaltningarna redovisar till NAV ska NAV återrapportera utfall av de inlämnade redovisningarna.

11 11 (79) Under löpande kalenderår bör några uppdateringssammankomster inplaneras för att dels fånga förändringar i verksamhet och bestämmelser dels följa upp den hittills bedrivna verksamheten. Yrkanden Helena Stenberg (S) och Laila Stålnacke (S): Bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta rutiner för arbetet. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag med Helena Stenbergs och Laila Stålnackes tillägg. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2013

12 12 (79) 6 Social investeringsfond i Piteå kommun Diarienr 13KS29 Beslut 1. Kommunstyrelsen inrättar en social investeringsfond i enlighet med nedanstående ärendebeskrivning. 2. Kommunchefen får i uppdrag att bygga upp en social investeringsfond med en grundstruktur enligt ärendebeskrivningen. 3. Kommunstyrelsen tillskjuter 3 miljoner kronor till fonden, vilket finansieras i 2012 års bokslut. 4. Ansökningsförfarande skall vara i enlighet med kommunstyrelsen beslut om verksamhetsutvecklingspott den 29 oktober 2012, Kommunstyrelsen är beslutande organ avseende beviljande av ansökningar om medel ur den sociala investeringsfonden. Ärendebeskrivning För att öka långsiktigheten och helhetssynen i beslutsfattande så har flera kommuner fört fram sociala investeringar som en möjlighet. Det handlar om att tydligt avsätta finansiella resurser till förebyggande insatser, främst riktade mot barn och ungdomar, men också för att möjliggöra samverkan mellan verksamheter och aktörer i frågor som rör denna grupp, så att frågor inte hamnar mellan stolarna när det gäller dessa grupper. Det huvudsakliga syftet är att minska risken för utanförskap, så att barn och unga blir en del av samhällsgemenskapen. Medlen kan användas både i syfte att förstärka redan pågående verksamhet, men också för att skapa nya arbetsmetoder. Redan i dagsläget arbetas det naturligtvis förebyggande med barn och unga. Fördelarna med att bygga ett system kopplat till konceptet med social investeringsfond är bland annat: Samhällets insatser för barn och unga bör ses som en investering och inte bara betraktas som en kostnad och en utgiftspost. Samhällets insatser för barn och unga är investeringar med långsiktiga effekter för både individ och samhälle.

13 13 (79) En god investering innebär rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunkt. Ett investeringstänkande i ekonomiska termer hos berörda verksamheter inom kommuner, landsting och stat ger incitament till långsiktighet och tidiga insatser. Ett investeringstänkande kräver och stimulerar god utvärdering av metoder och en aktiv styrning och ledning. Ett investeringstänkande tydliggör behovet av synkronisering mellan aktörer då kostnader och vinster fördelas olika mellan och inom dessa aktörer. Kommunledningskontoret föreslår därför att det inrättas en social investeringsfond i Piteå kommun. Fonden hanteras inom ramen för kommunens utvecklingsarbete och övriga potter som finns. Kommunchefen har den 29 oktober 2012, 200, av kommunstyrelsen fått i uppdrag att bygga upp en systematik och processbeskrivning inom detta område och den sociala investeringsfonden ska finnas som en del av dessa processer. Kommunchefen bör därför även få i uppdrag att bygga upp en social investeringsfond med en grundstruktur som dels passar in i denna systematik, dels innehåller följande grunder: Ansökan 2 gånger per år Minst 2 förvaltningar ska samverka Projektplan ska finnas innehållande o Syfte, mål och effekter som ska uppnås o Aktörer o Metodik o Fördelning av de ekonomiska vinsterna o Uppföljning och rapportering

14 14 (79) Den aktuella strukturen skulle då kunna se ut enligt följande: Kommunstyrelsen Expertråd Social investeringsfon d Pott för alkoholrepresentation Skadeförebygga nde arbete SKFAB Klimat- och energipott Verksamhetsutvecklingspott Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2013

15 15 (79) 7 Former för samverkan m.m. kring stöd och insatser för ungas livssituation Diarienr 13KS30 Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med att förbättra ungas livssituation ska genomföras i enlighet med förslaget. 2. Kommunstyrelsen finansierar samordningen av arbetet under en 3-årsperiod med kronor per år. Rörliga verksamhetsmedel finansieras av respektive nämnd, enligt separat beslut av styrgruppen. 3. Arbetet utförs som en del av konceptet med social investeringsfond. Det innebär att återbetalning av den totala insatsen om 1,5 miljoner kronor ska påbörjas från och med den 1 september 2015 (projektets tredje året). Återbetalning ska göras under en 3- årsperiod, genom att de ekonomiska ramarna för respektive nämnd/verksamhet minskas i förhållande till budgetomslutning. 4. Löpande redovisningar av arbetet ska göras i samband med delårsbokslutet per augusti samt i årsredovisningen respektive år. Redovisningen ska innehålla såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska effekter av den bedrivna verksamheten. 5. Ovanstående beslut rapporteras till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige besluta den 25 juni 2012, 108, bland annat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt socialnämnden i uppdrag att presentera ett konkret förslag på hur stöd och insatser för unga kan utföras och organiseras i samverkan. Förvaltningscheferna för berörda förvaltningar har gemensamt identifierat de områden inom vilka det finns behov av insatser. Därefter har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag till långsiktig struktur för arbetet med ungdomsfrågor, såväl kommuninternt som i samverkan med andra aktörer inom området. Nämnden för arbetsmarkandsfrågor och vuxenutbildning, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden har behandlat förslaget.

16 16 (79) Förslag Arbetsgruppen föreslå att det inrättas ett 3-årigt projekt, med start 15 augusti 2013, med syfte att - Underlätta kontakterna mellan unga och olika aktörer/verksamheter i Piteå. Här avses förutom kommunens verksamheter också föreningsliv, företag, landsting osv - Utifrån ett gemensamt synsätt kvalitetssäkra de olika stegen och därmed öka förståelsen mellan de olika aktörerna Förväntat resultat av projektet Samhällets beredskap och förmåga att fånga upp och slussa vidare unga utifrån deras önskemål och behov har ökat Mått Projektets resultat skall redovisas på följande sätt: - Relevanta mått i undersökningen Personligt - Antal unga som inte finns i gymnasieskolan eller annan åtgärd Genomförande - En tjänst som ungdomslots, med ansvar också för samordning av befintliga resurser inrättas. För uppdraget, som föreslås drivas av samhällsbyggnadsförvaltningen, anslås kronor per år i 3 år, för en heltidstjänst. - Kontinuerlig utvärdering av projektet genomförs av samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för kompetensförsörjning. Detta finansieras inom ramen för avdelningens befintliga verksamhet. - En styrgrupp tillsätts, bestående av 1 representant från vardera barn- och utbildnings-, kultur- och fritid-, social- samt samhällsbyggnadsförvaltningarna Tänkt struktur Ungdomslotsen har en vägvisande funktion, som dels kan nås via ett mobilnummer/smstjänst, dels via webbsidan ungiptea.se.

17 17 (79) Uppgifter Ungdomslotsens uppgifter: - Lotsa unga vidare (de som inte vet var de ska vända sig) - Uppsökande verksamhet (exempelvis skolor, mötesplatser m.m.) - Samordna befintliga resurser (exempelvis elevhälsa, ungdomsmottagning m.m.) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2013

18 18 (79) 8 Länsstyrelsens begäran om handlingsplan för förorenade områden i Piteå kommun Diarienr 12KS284 Beslut Kommunstyrelsen fastställer handlingsplan för förorenade områden i Piteå kommun enligt kommunledningskontorets förslag, bilaga 236. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen Norrbotten har från länets kommuner begärt en av kommunstyrelsen antagen plan för inventering, undersökning och vidtagande av åtgärder avseende förorenade områden i respektive kommun. Planen önskas inkommen senast den 31 december Länsstyrelsen hänvisar till av Riksdagen antaget miljökvalitetsmål med delmål att åtgärder ska ha genomförts vid prioriterade förorenade områden så att miljöproblemet i sin helhet och i huvudsak kan vara löst allra senast år Länsstyrelsen har ett ansvar för samordning på länsnivå, medan kommunerna har ett ansvar för det praktiska arbetet. Länsstyrelsen har riktat sin förfrågan till kommunstyrelserna, eftersom en handlingsplan bedöms beröra flera olika delar av kommunens verksamhet. Miljö- och byggnämnden beslutade den 16 oktober 2012, 61, att föreslå kommunstyrelsen anta ett av nämnden upprättat förslag till handlingsplan för förorenade områden i Piteå kommun, nämndens äskar även en ramökning för år 2014 motsvarande en tjänst under ett år. Inventering av förorenade områden för nedlagda verksamheter i Piteå kommun har genomförts av länsstyrelsen och är i slutfasen. Inventering av förorenade områden i befintliga verksamheter förutsätts nu genomföras av kommunerna. När inventering gjorts kan det bli aktuellt med undersökningar och eventuella efterbehandlingsåtgärder. Miljö- och byggkontoret har gjort en översiktlig genomgång av vilka potentiellt förenade objekt som finns i kommunen, där riskklassningen sker på en tregradig skala, där riskklass 1 är den allvarligaste. Utfallet är 42 objekt i riskklass 2, varav 21 är nedlagda deponier, samt ca 60 objekt i riskklass 3. Miljö- och byggkontoret har gjort bedömningen att det krävs relativt omfattande utredningar, bl. a av historiska dokument, för de aktuella verksamheterna. Kontorets bedömning är att det effektivaste sättet att genomföra inventeringen på är med hjälp av en person som särskilt avdelas för att göra en inventering och klassning av de aktuella objekten. Detta bedöms ta cirka ett år. Detta förutsätter dock att extra resurser tilldelas, eftersom kontoret inte ser möjlighet att inom ramen för befintlig personal avdela en person som på heltid ägnar sig åt arvbetet. Om arbetet ska utföras med befintlig personal bedöms att ca åtta riskklassningar kan genomföras per år.

19 19 (79) Länsstyrelsen har i sin skrivelse tillhandahållit en mall för handlingsplan. Enligt denna mall skall anges mål för när prioriterade objekt ska vara undersökta och även åtgärdade. En sådan utfästelse är dock svår att göra innan en inventering skett och omfattningen av eventuellt resursbehov står klart. Miljö- och byggnämnden äskar en ramökning inför år 2014, för att kunna avsätta en person på heltid för inventeringen. En projektanställning innebär dock en risk för att kompetensen går förlorad när anställningen avslutas, genom att utföra arbetet med ordinarie personal sprids kunskapen och kompetensen inom förvaltningen. Detta innebär dock att inventeringen kommer att ta längre tid än vad som skulle vara fallet med en särskild avdelad resurs, något som dock måste vägas mot risken för kompetensförlust samt behovet av resurser inom andra kommunala verksamheter. Beslutsunderlag Länsstyrelsen Norrbottens skrivelse 20 juni 2012 Miljö- och byggnämndens protokoll 16 oktober 2012, 61, med bilaga Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2012, med förslag till handlingsplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 10 december 2012, 236, med bilaga 236

20 20 (79) 9 Val av ombud till årsstämmor, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden för år 2013 Diarienr 13KS23 Beslut Kommunstyrelsen utser för år 2013 kommunstyrelsens ordförande, eller den han i sitt ställe vid varje enskilt tillfälle lämnar fullmakt till, att företräda kommunen vid årsstämmor i bolag som inte ingår i kommunkoncernen, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Ärendebeskrivning Enligt 3 i det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen, ingår det i kommunstyrelsens ledningsfunktion att tillvarata Piteå kommuns intressen vid bolagsoch föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Enligt fastställd bolagspolicy för Piteå kommun utser kommunfullmäktige bolagsstämmoombud till Piteå Kommunföretag AB. Koncernstyrelsen utser själv bolagsstämmoombud i de bolag som ingår i koncernen. I övriga bolag, föreningsstämmor och liknande föreslås kommunstyrelsens ordförande, eller de han i sitt ställe vid varje enskilt tillfälle lämnar fullmakt till, företräda kommunen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2013

21 21 (79) 10 Ändring i delegationsbestämmelserna för kommunstyrelsen Diarienr 13KS24 Beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen enligt bilaga 13KS Tidigare gällande delegationsordning, fastställd senast den 1 oktober 2012, 168, upphävs. Ärendebeskrivning Med anledning av Piteå kommuns nya förvaltningsorganisation finns det behov av att ändra kommunstyrelsens delegationsordning, varför ett förslag till ny delegationsordning har upprättats. Förändringarna i förhållande till hittills gällande delegationsordning rör i huvudsak dels kommunchefens ställning som chef för förvaltningscheferna, dels att kommunstyrelsen fått ytterligare förvaltningar underställda sig. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2013 inklusive förslag till ny delegationsordning

22 22 (79) 11 Beslutsattestanter och ersättare för kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningen för interna processer, kommunfullmäktige och valnämnden Diarienr 13KS6 Beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsen underställda förvaltningar, kommunfullmäktige och valnämnden enligt bilaga 13KS Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut 20 augusti 2012, 148, angående beslutsattestanter. Ärendebeskrivning I anledning av kommunstyrelsens förändrade förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2013 måste ett nytt beslut om beslutsattestanter och ersättare fattas. Varje nämnd ska, enligt kommunens attestreglemente 8, utse personer eller befattningar/funktioner med rätt att attestera samt ersättare för dessa. Förslag på beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens förvaltningar har upprättats. Förslagen presenteras sorterade efter ansvarskod och verksamhetskod. Senast kommunstyrelsen beslutade utse beslutsattestanter och ersättare för kommunledningskontoret, kommunfullmäktige och valnämnden var den 20 augusti 2012, 148. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 januari 2013, 9: 1 Kommunstyrelsen fastställer beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsen underställda förvaltningar, kommunfullmäktige och valnämnden enligt bilaga 13KS6-1 2 Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut 20 augusti 2012, 148, angående beslutsattestanter Kommunstyrelsen konstaterar att det i arbetsutskottets bilaga används ett förvaltningsnamn som inte har fastställts av kommunstyrelsen, varför detta bör ändras till arbetsnamnet Interna processer i avvaktan på att slutligt namn fastställs. Beslutsunderlag Förslag till beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsen underställda förvaltningar, kommunfullmäktige och valnämnden den 14 januari 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 januari 2013, 9

23 23 (79) 12 Delegation av kommunstyrelsens arbetsgivaransvar för arbetsmiljön Diarienr 12KS534 Beslut Kommunstyrelsen delegerar det löpande arbetsmiljöarbetet till de egna förvaltningscheferna enligt nedanstående ärendebeskrivning. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i Piteå kommun. Ansvarsförhållandena inom arbetsmiljöarbetet framgår av personalavdelningens sammanställning. Kommunstyrelsen har huvudansvaret för arbetsmiljöfrågorna inom de underställda förvaltningarna. Kommunstyrelsen ska delegera det löpande arbetsmiljöarbetet till respektive förvaltningschef. Förvaltningschefens uppgifter inom arbetsmiljöområdet: Hålla sig informerad om lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet. Utarbeta mål för arbetsmiljöverksamheten samt riktlinjer och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbete som ska genomföras. Att till underställd chef/arbetsledare delegera uppgifter inom arbetsmiljöarbetet i lämplig omfattning. Att säkerställa att underställd personal har tillgång till lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Tillgodose utbildningsbehov inom arbetsmiljöområdet. Utöva tillsyn hur arbetsmiljöverksamheten fungerar inom förvaltningen. I budgetarbetet beakta de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras. Årligen följa upp arbetsskador/sjukdom, hot och våld samt hur rehabiliteringsarbetet fungerar. Informera huvudskyddsombud om frågor som rör dennes verksamhet. Göra en bedömning av arbetsmiljöärenden, och i första hand svara för att ärendet åtgärdas och i andra hand att ärendet förs vidare till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Personalavdelningens sammanställning Arbetsmiljöansvaret i Piteå kommun, den 20 december 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 december 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 januari 2013, 8

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-01-29, kl 0900-1215 ande Pirkko Heikkilä, V Eva Kumpula, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ chef Eva Alldén,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2006-10-10 1 Plats och tid Stadshuset Ovalen, tisdag den 10 oktober 2006, kl 09.30-14.30 Beslutande Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer