Med nationella pekpinnar menar Susanne sånt som pekar ut den väg vi ska gå när det gäller arbetet med tillgänglighet för funktionshindrade.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med nationella pekpinnar menar Susanne sånt som pekar ut den väg vi ska gå när det gäller arbetet med tillgänglighet för funktionshindrade."

Transkript

1 Anteckningar från konferensen,7rfkixqnwlrqvklqghu±phgirnxvsneduqrfkxqjd Arrangerad av Kärnhusgruppen, maj, Göteborg Mer information om Kärnhusgruppen finns på 1DWLRQHOOD SHNSLQQDU ±IUnQnVNnGDUGHPRNUDWLWLOOYDUGDJVGUDPDWLN Susanne Berg, journalist och aktiv inom handikapprörelsen sedan andra hälften av 1980-talet 1976 skapades det relativa handikappbegreppet som innebär att ett handikapp inte finns hos individen, utan i individens omgivning. Det här innebar ett steg närmare för kultur för alla. Från handikapphyllan till vardagsdemokratin. Med nationella pekpinnar menar Susanne sånt som pekar ut den väg vi ska gå när det gäller arbetet med tillgänglighet för funktionshindrade. Styrdokument: Det relativa handikappbegreppet Världsaktionsprogrammet Handikapputredningen FN:s standardregler Nationella handlingsplanen: Från patient till medborgare Det relativa handikappbegreppet är väldigt svenskt. I det ingår de individuella livsvillkoren och den allmänna samhällsutformningen. Tidigare var fokus på den medicinska delen men på 1970-tlet flyttades fokus över till den sociala delen. FN:s standardregler kom Regel 10 säger att staterna bör främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till lokaler för kulturutbud som teatrar, museer, biografer och bibliotek kom den första lagstiftade paragrafen om tillgänglighet kom lagar för bostäder, till exempel hissar (det var ju så dags då, efter miljonprogrammet). Ekonomin styr vad som händer. Bygglagen ändrades när vi gick med i EU. FN:s standardregler, stycke 3 säger att staterna bör främja utveckling och användning av särskild teknik så att litteratur, film och teater görs tillgängligt för personer med funktionshinder. LL-böcker har funnits sen slutet av 1960-talet. TPB:s tidiga tillkomst pekar också på ett medvetet arbete. Amerikansk lagstiftning påverkar oss indirekt, till exempel på datorområdet. Funktioner byggs in för att möta amerikanska krav som kommer funktionshindrade i Sverige tillgodo när vi köper en programvara från USA. Det finns ska- och det finns bör-regler. Bör-dokumenten skapar viktiga regler att följa, de blir informella pusselbitar. 1

2 1990-talet innebar en förskjutning från objekt till subjekt. Ett förslag som aldrig blev genomfört var att ledsagare/assistenter skulle fungera som kulturombud. Bibliotekslagen kom och det är den som vi på biblioteken ska genomföra. Från patient till medborgare satte fokus på ett antal områden och satte upp mål för samhället. Handikapp skapas av brister i samhället. Handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer. Ett tillgängligare samhälle ska skapas. Demokratin ska stärkas. Handikapperspektivet inom sektorn är att funktionsnersättningar är en av flera naturliga variationer hos befolkningen. Här kommer ansvars- och finansieringsprincipen in som innebär att varje sektor i samhället skall utforma och bedriva sin verksamhet så att den blir tillgänglig för alla medborgare, inklusive personer med funktionshinder. Kostnaderna och de nödvändiga anpassningsåtgärderna skall finansieras inom den ordinarie verksamheten. Om verksamheter skapas för alla med en gång behövs inga handikappbudgetar. Idag pågår ett mer systematiskt arbete. Ett antal sektorsmyndigheter finns, för vår del är det Kulturrådet. Men det behövs ständig inventering och identifiering av hinder och det är väsentligt att metoderna utvecklas. En tillgänglig kultursektor innefattar bland annat allmänna platser och enkelt åtgärdade hinder, design för alla, LL-stiftelsen och TPB. Boverkets tillämpningsregler spelar roll. 260 av 290 huvudbibliotek har genomfört inventering av tillgängligheten med stöd av arkitekt. IT-området står under stort inflytande från EU. Rekommendation om digitala bibliotek är på gång från EU-kommissionen under 2006, där bör tillgänglighetsaspekten ingå. Rätt riktning fortsätt! SISU:s hade kompetensråd och särskilda medel till projekt inom området. De har identifierat behov och utvecklat metoder för kompetensutveckling och kunskapsspridning. Nu har uppdraget upphört och är överflyttat till Handisam. Vikten av kultur kan inte underskattas. Där kommer biblioteken och den demokratiska dialogen in. Det är viktigt att ha information för att kunna ta del av yttrandefriheten. Mycket har hänt men det räcker inte! Tillgänglig kultur har ett bestående värde medan människoliv är färskvara. Tillgänglighetsmarschen Radio Independent living 9DUWlUYLSnYlJYDUWU UYLRVVL,7YlUOGHQ Peter Ljungstrand, forskare och lärare vid programmet för Människan-datorinteraktionen, ITuniversitetet i Göteborg Ubiquitous (=allestädes närvarande) computing vad händer när datorer flyttar in överallt? Embedded computers datorer blir en del av nästan allt 2

3 Till exempel i tvättmaskiner och bilar Teknik har blivit ett material för design. Kunskap om vad man kan göra med olika material ökar. Vad vi kan göra med till exempel trä och plats är vi på det klara med. Men hur kan vi använda datorer för design? Vår förståelse för datorer växer hela tiden. Ett skifte från verktyg till material och från användning till närvaro håller på. Form följer funktion. Att läsa noter ger inte samma upplevelse om att lyssna på musik. Inte heller att läsa programkod i stället för att uppleva datorprogrammet. Peter visade olika exempel från Interaction Design Education vid Göteborgs IT-universitet på hur de bygger in interaktivitet i lekplatser och försöker göra vardagliga sysslor roligare, till exempel att borsta tänderna och diska. 9DGEHW\GHU,7XWYHFNOLQJHQRFKNXOWXUHQI USHUVRQHUPHGIXQNWLRQVKLQGHU" Elaine Johansson, ordförande för FUB och HSO Västra Götaland samt verksamhetsledare på Eldorado som är ett aktivitets- och kunskapscenter och kulturhus för personer med omfattande funktionshinder, infördes träningsskolan. Ett samhälles etiska och kulturella standard avspeglas på det sätt det tar hand om sina svagaste individer (Albert Schweitzer) Vi har tagit ett steg tillbaka i hur det svenska samhället tar hand om svaga grupper de senaste tio åren. Hur har vi sett och ser på den avvikande? Subhuman varelse Skylla sig själv Psykiskt sjuk person Tycka synd om Person som kan utvecklas Person som har rätt att vara som den är, dvs. rätt att få vara en person med funktionshinder Egoism, elitism och effektivitet är hot mot människor som är annorlunda. Handikappbegreppet Individrelaterat handikappbegrepp på 1950-talet (så här är det i många länder idag) Miljörelaterat handikappbegrepp på 1970-talet Det miljörelaterade handikappbegreppet innebär att en person har en skada eller sjukdom som ger ett funktionshinder som leder antingen till handikapp eller full delaktighet beroende på hur miljön ser ut. Ordet handikapp ska vi bara använda när vi spelar golf! Det är diskriminering om inte samhället kan ge alla medborgare full delaktighet. Ett paradigmskifte pågår. FN-konvention för funktionshindrade kan komma om några år. 3

4 Våra sinnen ger oss verklighetsuppfattning. Saknas något, måste andra förstärkas. Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Antogs 31 maj 2000 av en enig riksdag Arbetet skall vara klart till 2010 Alla människors lika värde De grundläggande behoven är desamma Varje individ skall respekteras och ses som en tillgång för samhället De nationella målen för handikappolitiken är En samhällsgemenskap med mångfald som grund Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder Planen omfattar alla samhällsektorer Planen beskriver vad som behöver göras de närmaste åren FN:s standardregler som grund Personer med funktionshinder är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som andra medborgare Arbetet skall ha följande inriktning Förebygga och bekämpa diskriminering av personer med funktionshinder Identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället Ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande De viktigaste områdena är Att förbättra bemötandet Att skapa ett tillgängligt samhälle Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer Synen på funktionshindrade har gått från förnekande till inkludering. Enligt Piaget kan den intellektuella förmågan som gör att en person kan ordna sinnesupplevelser delas in i fem olika frågor: Var? (Rumsuppfattning) När? (Tidsuppfattning) Hur mycket? (Kvantitetsuppfattning) Vad? (Kvalitetsuppfattning) Varför? (Orsaksuppfattning) Svårigheter Att se Att röra sig Att höra Att tolka och förstå information 4

5 Att tåla vissa ämnen Vad betyder IT-utvecklingen Talsyntes, Daisy-spelare Mobiltelefon Inlärning, upprepning Kommunikation Tillgänglighet Vad betyder kulturen? Konsument/producent Information om kulturen Transport till kulturen Tillgänglig lokal Anpassad kultur Elaine skulle gärna vilja se att operan kunde upplåta en föreställning av en uppsättning för personer med intellektuella funktionshinder, där det inte fanns några krav på att vara tyst under föreställningen. IT-utvecklingen och kulturen ger livskvalitet och ett gott liv för personer med funktionshinder. Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som orsakats av det gamla sättet att tänka (Albert Einstein) 'DWDWHNHW±'DWRUHU±HQP MOLJKHWWLOOOHNLQOlUQLQJRFKGHODNWLJKHWI UEDUQRFK XQJGRPDUPHGROLNDIXQNWLRQVKLQGHU Annika Pilups, specialpedagog vid Datateket, Göteborg och södra Bohuslän Datatek startade som projekt 1992 för att skapa möjligheter för barn med funktionshinder. Leken skulle sättas i centrum och datateken skulle vara till för barn och ungdomar upp till 18 år, som ännu inte lärt sig läsa och skriva. Varför datatek? ren arbetsmiljö struktur visuell information självständighet snabb återkoppling repetition koncentration varierande möjligheter kommunikation delad uppmärksamhet lika möjligheter delaktighet 5

6 Alternativa sätt att styra datorn kan vara med kontakter eller trackball. För kontakter är det viktigt att programmen är anpassade för att kunna styras med dem. Trackball är ett bra alternativ till mus, då den står stilla. Vad har hänt sen 1992? 29 datatek i Sverige Datatek/kommunikationsteam på habiliteringen Tillgång till dator har ökat Nya möjligheter kommer snabbt Skoldatatek/vuxendatatek Datateksförening Internationellt Skoldatatek Hjälpmedelsinstitutet samordnare Projekt Allmänna arvsfonden/kommunen finansierar Startade i sex kommuner Nu ca 50 st Spelhålan på Furuboda, Framtiden Mer specialiserat Större utbud Nya möjligheter Tidigare start Svårigheter Nya möjligheter kommer ständigt, svårigheter att vara uppdaterad Tekniken Tillgången ser olika ut Internet Det viktigaste för de som deltar i datatekets verksamhet är att aktiviteterna ligger på rätt nivå för varje person så att de lyckas med det de gör. Vad är bra programvara? Bilderna är tydliga och med bra kontrast Många valmöjligheter Möjlighet att använda med olika styrsätt Inte för snabb Ljud och rörelse stimulerar Tydlig struktur i programmet och samma funktion på samma plats Ej för mycket information åt gången ROLIG! 6

7 Annika demonstrerade programmen Pinos dagbok, Kalle kunskap Lekstugan, Easy games (fungerar med kontakter) och Teckenhatten.,7RFKNRPPXQLNDWLRQVWHNQLNSnWHFNHQVSUnN Helena Söderlund, projektledare för Resursbibliotek för döva, och Roger Jämtdal, teckenspråkstolk och projektledare för projekt i samarbete med Post- och telestyrelsen Uttrycket döva står för att personen saknar något medan ordet teckenspråkiga anger att personen har en kompetens. Alltså är teckenspråkiga att fördra i det här sammanhanget. Tre grupper: döva, hörselskadade och hörande. Döva lär sig svenska teoretiskt och först från 6-7 års ålder. Teckenspråket blir förstaspråk, svenska andra språk. Döva blir ungefär lika bra på svenska som hörande blir på engelska. Teckenspråk erkändes som språk i Sverige IT-hjälpmedel för döva 1976 Texttelefon 1981 Förmedlingstjänst texttelefoni 1992 SMS 1995 Bildtec (videoförmedling) 2000 Videokommunikation över Internet 2004 Tolken i fickan 3G Projekt: Distansutbildning på teckenspråk via bredband 13 elever i Skellefteå, Sundsvall, Leksand, Örebro, Stockholm, Vänersborg Läromedel i form av teckenspråkig video Videomeddelanden (upload-download) Videokonferens Intervjuer och enkäter Projekt: Mobil videokommunikation för döva 50 st användare 3G Videomeddelanden (download) Förmedling och distanstolkning Intervjuer och enkäter Bildtelefoni finansieras av Post- och telestyrelsen. Fråga biblioteket på teckenspråk kan bli möjligt. Teckenwebben, Teckenspråkiga hemsidor för barn, 6WU PPDQGHRFKQHUODGGDW±WDOERNHQLGDJRFKLPRUJRQ Torbjörn Dahlander, bibliotekarie och ansvarig för TPB:s digitala bibliotek, och Jenny Nilsson, barnbibliotekarie på TPB 7

8 TPB:s digitala bibliotek har nu drygt titlar och ligger på en server i Uppsala. Från vanlig post till nerladdning Portofriheten för blindskrift o kostar 40 miljoner/år Digital distribution o titlar tillgängliga dygnet runt o Boken i handen på en kvart o Kvalitetsgaranti Digital distribution Nerladdning till TPB Nerladdning till biblioteken Nerladdning direkt till låntagare TPB håller på att jobba bort reservationsköer genom att ladda ner och göra kopior. De har inget fysiskt bestånd av högskolelitteratur, laddar ner vid beställning. Olika sätt att tillgängliggöra Nerladdning och bränning av cd-rom Nerladdning till hårddisk, minneskort, mp3-spelare, mobiltelefon Strömmande läsning till dator eller mobil enhet Vad behövs? Snabb Internetuppkoppling Talbokstillstånd PC med brännare God kontakt med sin it-avdelning 71 högskolebibliotek, 19 länsbibliotek och 50 kommunbibliotek har fått login för att ladda ner. TPB:s nya uppdrag 2006 Nationellt distributionssystem Strömmande läsning Nationellt distributionssystem Talböcker o TPB o SIT o Btj o Inläsningstjänst AB o Länsbiblioteken o Högskolebiblioteken Andra medier o E-text: TPB, SIT o Tidskrifter: Kulturrådet o Taltidningar: Taltidningsnämnden 8

9 o Ljudböcker: kommersiella förlag Strömmande läsning Easy Reader On line o Försöksprojekt 2003 Net Plextalk o Försöksprojekt Direkt tillgång till talböckerna, inga mellanhänder + Enkelt bredband räcker + Inga upphovsrättsproblem - Bunden till uppkopplad dator Test i höst med 100 licenser av Net Plextalk. Ca Daisy-titlar finns för barn och unga. TPB kommer att ha all barn- och ungdomslitteratur överförd vid 2006 års utgång. Strömmande läsning är ett bra alternativ för skolbibliotek som inte får tillstånd att ladda ner själva. Projekt: Fulltexttalböcker för barn. Talböcker för lästräning och specialinläsningar ingår i projektet. Projektets idé Genom fulltext få ytterligare en dimension i lästräning genom synkronisering av text och inläst tal Ge TPB och talboksproducenter en möjlighet att i liten skala prova fulltextproduktion Utveckling av lästräning Synkronisering: undersöka vilken nivå som är pedagogiskt riktig till en rimlig kostnad och om vi bör ha olika synkronisering i de olika hastigheterna Bild: hur integrerar vi dem bäst och bör vi ha bildbeskrivningar Samarbetsområden med SIT och FMLS: undersöka möjligheten att använda talbok för lästräning på punktskriftsdisplay (SIT) och få fulltexttalböckerna att passa läsverktyget Lexiläser (FMLS) Lexiläser är ett billigt sätt att få talsyntes till biblioteket. 10 böcker görs till fulltexttalböcker i projektet. Fulltext blir normalt inslag i talböcker framöver. Maria Lundqvist

Rapport från Statens kulturråd 1998:3. Funktionshindrades tillgång till kultur Kartläggning och handlingsprogram

Rapport från Statens kulturråd 1998:3. Funktionshindrades tillgång till kultur Kartläggning och handlingsprogram Rapport från Statens kulturråd 1998:3 Funktionshindrades tillgång till kultur Kartläggning och handlingsprogram 1998:3 Funktionshindrades tillgång till kultur Kartläggning och handlingsprogram Rapport

Läs mer

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74

Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet för personer med nedsatt funktionsförmåga. Dnr: 2007-180-74 Om handlingsplanen. Denna handlingsplan för Moderna Museets arbete med tillgänglighet

Läs mer

IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök

IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök Information från Post- och telestyrelsen PTS sju bredbandsförsök Bredbandstekniken har blivit tillgänglig för en allt större

Läs mer

IT-satsningar på området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

IT-satsningar på området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi IT-satsningar på området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Torbjörn Lundgren för IT-kommissionens observatorium för IT, lärande, kunskap och kompetens Rapport 42/2001 Adress: Observatoriet för IT, lärande,

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG KULTUR I VÅRD OCH OMSORG Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Grafisk form: Liedgren Design Illustrationer:

Läs mer

Grunderna för folkhälso- och handikappolitik. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning.

Grunderna för folkhälso- och handikappolitik. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Grunderna för folkhälso- och handikappolitik Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Underlagsmaterial till rapporten Onödig ohälsa. Hälsoläget

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

En bok. Biblioteksbladet. Vem får pengarna? Ett hotat projekt?

En bok. Biblioteksbladet. Vem får pengarna? Ett hotat projekt? Biblioteksbladet TILLGÄNGLIGHET: Hur blev det? BOK & BIBLIOTEK: Hur var det? REGIONAL KULTURSAMVERKAN: Vem får pengarna? ETHIOPIA READS: Ett hotat projekt? 08:2010 Tillgänglighet mer än bara ramper Det

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILAGOR TILLGÄNGLIGHETSPLAN SAMMANFATTNING En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder i den omgivande miljön. För att så många personer som möjligt ska kunna leva ett fritt

Läs mer

Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder

Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder INTERNATIONELLA HANDIKAPPDAGEN 3 DECEMBER 2002 Rapport från ett seminarium Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder Några röster om det aktuella läget Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution

Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Slutrapport Nytt@3D Ny teknik för Talboks- och Taltidningsanvändare via Direkt Digital Distribution Projektnr: 99/0094 Projekttid: 1999-09-01 2001-07-31 1 Sammanfattning... 4 Projekt om teknik och information...

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete VUXENUTBILDNING FÖR ALLA HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2003 Form: www.fcs.se

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder. En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt. Handikappkommittén 2004-09-09

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder. En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt. Handikappkommittén 2004-09-09 Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Handikappkommittén 2004-09-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 ARBETE 7 Hur ser det

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Resultatredovisning Centrum för lättläst

Resultatredovisning Centrum för lättläst Resultatredovisning 2009 Centrum för lättläst Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst 802012-6416 Innehåll Om lättläst 4 Mål, återrapportering och uppdrag för budgetåret

Läs mer