Detaljbudget 2015 Västtrafik AB Sammanfattning. 2 Regionfullmäktiges mål. Sida 1(18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljbudget 2015 Västtrafik AB 2015. 1. Sammanfattning. 2 Regionfullmäktiges mål. Sida 1(18)"

Transkript

1 Sida 1(18) Detaljbudget 2015 Västtrafik AB Sammanfattning För Västtrafik som helhet förväntas antal resor i budget 2015 resultera i ca 282 miljoner resor (exklusive resor för anropsstyrd trafik). Det är under resandemålet för 2015 i enlighet med Trafikförsörjningsprogrammet. Västtrafik fortsätter att arbeta för att Trafikförsörjningsprogrammets målsättning för 2016 ska uppnås och förväntan är en viss återhämtning. Västtrafiks bedömning i nuläget är att resandemålet för 2016 inte kommer att nås. Däremot i relation till det långsiktiga fördubblingsmålet för år 2025 är trenden fortsatt positiv. Detta trots att utvecklingen, sett över en kortare period, inte helt följer uppsatta mål. Ett annat viktigt fokusområde för Västtrafik under 2015 är projektet Pris och sortiment Steg 1, (PoS Steg 1). Regionfullmäktige beslutade i februari 2014 att förändra dagens Pris och sortiment. Steg 1 har målsättningarna; Slopad check-ut, Förenklat sortiment, Rensa bland tilläggen, Förenklat gränssnitt, App-lösning samt ta bort snedsitsar. Projektet påbörjas under 2014 och förväntas medföra ökade drifts- och avskrivningskostnader motsvarande ca -60 mnkr under Budgeten som helhet visar för 2015 ett ökat driftsbidrag motsvarande -276 mnkr (7 %). Intäkterna beräknas öka med ca 5,0 %, medan kostnaderna inklusive finansnetto förväntas öka med cirka 4,5 %. 2 Regionfullmäktiges mål Den strategiska inriktningen angiven i uppdraget från Kollektivtrafiknämnden samt det övergripande målet i trafikförsörjningsprogrammet är att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en konkurrenskraftig och attraktiv region. Enligt Kollektivtrafiknämndens uppdrag är kollektivtrafiken ett verktyg för att bidra till ett hållbart transportsystem i hela regionen, och därmed närma sig visionen om det goda livet. Målet är att var tredje motoriserade resa år 2025 ska ske med kollektivtrafik. Utöver nedanstående mål från Regionfullmäktige har Kollektivtrafiknämnden i uppdraget inom området alla resenärsgrupper (delmål 3) tydliggjort riktningen för tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt fordon.

2 Sida 2(18) Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska byggas ut, vara attraktiv och därigenom bidra till att fler invånare väljer att resa kollektivt Delmål 1: Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till Delmål 2: Minst % av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken. I Budget 2015 ingår trafikförändringar beslutade i Trafikplan Trafikplanen redovisar större trafikförändringar som Västtrafik har tagit beslut om att genomföra inför och under trafikår Förutsättningarna för trafikförändringar framgår av Övergripande utvecklingsplan för kollektivtrafiken som antogs av Västtrafiks ledningsgrupp 3 december 2013 samt Kollektivtrafiknämndens förslag till inriktning för årligt uppdrag De åtgärder som enligt Trafikplan 2015 kommer att genomföras tillhör alla någon av följande prioriteringskategorier: (-) Tidtabellsjusteringar/ nollsummespel - Mindre tidtabellsjusteringar och omfördelning inom avtal samt nya avtal. (N) Nödvändigt - Redan beslutade åtgärder, trafiksätt nya områden samt kapacitetåtgärder att inte riskera att tvingas lämna resenärer vid hållplats. (A1) Högst angeläget - Stöder högst prioriterade mål och inriktningar i den övergripande utvecklingsplanen, smarta effektiviseringar som kan omfördelas till satsningar samt satsningar för fler resenärer och nöjdare kunder. (A2) Angeläget - Övriga åtgärder som stöder mål och inriktningar i den övergripande utvecklingsplanen. Främst satsningar för ökat resande och nöjdare kunder. Baseras i stor utsträckning på önskemål från kommunerna. Västtrafik har tydliga mål uppsatta för antal resor och kundnöjdhet, vilka är de mål som påverkar själva utformningen av trafiken mest. Resandet under 2014 har inte utvecklats i samma takt som målen. Det finns därmed behov av att genomföra satsningar för att proaktivt öka

3 Sida 3(18) resandet. Genom att Västtrafik vidtar de åtgärder som finns med under Nödvändigt skapas främst mer kapacitet på de linjer och tider då många vill resa med Västtrafik. Trängslen kan därmed minskas, vilket skapar nöjdare kunder, samt att det skapas utrymme för att ta emot fler resenärer. Om inte åtgärderna under Nödvändigt skulle vidtas finns det risk för att resandet och kundnöjdheten minskar istället. De åtgärder som trafikplanen bidrar med för att öka resandet är främst utökning av trafiken i de utpekade stråk och områden där det finns en potential för ökat resande, vilket främst återfinns under kategori A1 och A2. Det är genom dessa åtgärder som önskemål och riktlinjer för satsningar i prioriterade stråk och områden utöver där det idag råder kapacitetsbrist kan tillgodoses. Med de förslag till åtgärder som har beslutats om i trafikplan 2015 anser Västtrafik att en bättre och mer attraktiv trafik kan skapas på flera håll i regionen samt att trafikuppläggen blir mer hållbara och något som kan vidareutvecklas på lång sikt. Resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken I Västtrafiks uppdrag har Kollektivtrafiknämnden beslutat att Västtrafiks mål under perioden (delmål nummer 2) är Minst % av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken Västtrafiks handlingsplaner och fokus för de närmaste åren ligger väl i linje med detta uppdrag. En av Västtrafiks strategier för att uppnå målet om ett fördubblat resande till 2025, är att Västtrafik ska låta kunden vara med och prioritera. Det kräver att hela verksamheten är lyhörd för kundsynpunkter. Dialogen med Västra Götalandsregionens medborgare och Västtrafiks kunder är därför en viktig del för att utveckla verksamheten. Kollektivtrafikbarometern mäter på en mer övergripande nivå bland annat hur nöjd medborgaren är med Västtrafik som helhet, men även nöjdhet med senaste resan. Västtrafik avser att uppnå målen genom ett antal olika aktiviteter inom området. För att lättare kunna göra faktiska åtgärder utifrån kundernas åsikter kring resan har Västtrafik tagit fram en ny modell för att mäta kundnöjdheten, som ligger närmare upplevelsen av resan. Från och med januari 2013 arbetar Västtrafik enligt den nya modellen. Fler trafikområden och mer trafik kommer successivt att inkluderas i denna mätning. Det underlag som mätningarna ger, gör att Västtrafik får möjlighet att direkt återkoppla och ställa krav mot varje trafikföretag. På det viset kan fokus riktas mot specifika problemområden men även belysa goda exempel. Förverkligandet av en ny varumärkesstrategi är en annan väsentlig del för att uppnå målen. Det är en del av visionen Det naturliga valet våra kunder väljer oss för att de vill, inte för att de måste. För att människor av egen fri vilja ska välja Västtrafik behöver bilden av kollektivtrafik i allmänhet och Västtrafik i synnerhet förändras. Att påverka attityder är ett långsiktigt arbete som har påbörjats på ett mer strukturerat sätt under 2014 och kommer att pågå under ett antal år framöver. Kommunikation, dialog och bemötande är viktiga delar i

4 Sida 4(18) arbetet, som kommer att bedrivas i samarbete med Västtrafiks upphandlade affärspartners. Västtrafiks reseplanerare och hemsida tillhör de mest använda digitala verktygen i Västra Götaland. Här sker det mesta av Västtrafiks kommunikation med kunder och potentiella kunder. Det finns nu mer än 1 miljon nedladdade reseplanerarappar och det ställs i dessa närmare 2,5 miljoner frågor varje dag. Hemsidan har cirka besök varje dag, och den nya mobila webbsidan har cirka besökare per dag. Arbete pågår med ständig förbättring av reseplaneraren för att göra det lätt att hitta relevant information och bättre kunna planera sitt resande. Förutom ett antal mindre åtgärder med nya funktioner i reseplanerarapparna, kommer även möjligheten att köpa enkelbiljett att lanseras under hösten En allt större andel av befolkningen har en smartphone. Det medför att förväntan på att kunna utföra sina vardagsärenden i mobilen ökar, liksom kraven på möjligheter till mobila biljettköp. För Västtrafik är det viktigt att så snart som möjligt kunna tillmötesgå detta, och det första steget är just möjligheten att köpa enkelbiljett i reseplanerarapparna. Arbete pågår också parallellt för att på lite längre sikt lansera en digital och mobil försäljningskanal med bland annat periodkort i mobilen.att underlätta biljettköpen och göra det enklare för kunderna att genomföra resan är avgörande för att öka kundnöjdheten. På det området kommer en rad förbättringar att ske de närmaste åren. Vid sidan av den mobila försäljningskanalen kommer sortimentet att förenklas, kortläsarna ombord att förbättras och en rad andra åtgärder vidtas som förenklar såväl för kunderna som för försäljningspersonalen hos affärspartners. Det gäller både ombord på fordon och hos försäljningsombuden. Västtrafik arbetar för närvarande med att se över den digitala närvaron och kommunikationen för att bättre kunna leva upp till förväntningarna från en allt större grupp bland kunder och allmänhet. Det handlar om att samla den digitala kommunikationen på ett för kunderna begripligt sätt och säkerställa att all kommunikation i olika kanaler är lättillgänglig, enhetlig och relevant. Bland kanaler som berörs kan nämnas: hemsida, mobil hemsida, reseplanerarapp, Mina Sidor, kampanjsajter, Facebook, Twitter, sightseeingapp,var-är-bussen-app, smsapp, infotainment på tåg, smsregistrering m m. Ett nytt kundärendehanteringssystem har tagits i bruk från september 2014, för att förbättra servicen gentemot Västtrafiks kunder genom att förenkla och effektivisera hanteringen av synpunkter och reklamationer. Det förkortar handläggningstiderna på kundservice avsevärt samtidigt som det blir enklare för kunden att ansöka om till exempel resegaranti via webben. Kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska Västtrafik har tagit fram ett förslag till Miljö- och Klimatplan. Planen innehåller förslag till åtgärder inom de olika trafikslagen och på fastighetssidan. En plan för hur samtliga fastigheter ska miljöcertifieras har tagits fram under året. Västtrafik blev under hösten medlem i Sweden Green Building Council. Förslag till åtgärder för att öka andelen förnybara drivmedel inom samtliga trafikslag har tagits fram. Ett särskilt fokus har varit på att ta fram miljöåtgärder för dieseltåg-, fartyg- och personbilstrafik. Utmaningen att finna åtgärder som minskar dessa trafikslags miljöpåverkan är stor. Samtliga åtgärder i Miljö- och klimatplanen har tagits fram i samverkan. Miljökraven i trafikupphandlingarna följs upp med hjälp av databasen FRIDA, dessutom har

5 Sida 5(18) tio miljörevisioner på plats hos trafikföretag och leverantörer genomförts. Med hjälp av FRIDA tas nyckeltal fram. Under 2013 utfördes 77 % av personkilometrarna med förnybar energi. Inom projektet Hyperbus testades tre laddbussar på linje 60 i Göteborg, med syfte att demonstrera ny laddteknik och nya hybridbussar på en befintlig busslinje. Två laddstationer byggdes, en på Redbergsplatsen och en i Masthugget. Resultaten från projektet är en total energibesparing på 61 % jämfört med en konventionell dieselbuss, laddbussarna har dragit mer än 80 % mindre drivmedel än en konventionell dieselbuss. På över 80 % av linjesträckningen har bussarna kört på el, koldioxidutsläpp och övriga emissioner är 75 % lägre. Utöver de mycket positiva miljöresultat som projektet visat har bussarna också varit uppskattade av förarna, arbetsmiljön med mindre vibrationer och lägre ljudnivåer har varit mycket uppskattad. När passagerare, förare och boende i området tillfrågades svarade en majoritet, 70 %, att de kände till projektet och var positiva till det. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Västra Götalandsregionen liksom Västtrafik arbetar långsiktigt och målmedvetet med kompetensförsörjningens fem delar, att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens. Västtrafik eftersträvar och arbetar aktivt med flexibla rekryterings- och bemanningslösningar. Beroende på uppdragets/projektets kompetenskrav och karaktär tas utifrån framtagen behovsanalys beslut om anställning, inhyrning alternativt användande av konsult. Nya uppdrag/projekt tillkommer samtidigt som översyn sker av vilka Västtrafiks kärnkompetenser är och beroende på utfallet av denna strategiska kompetensplanering behöver vissa konsulter avslutas till förmån för en utökning av egen verksamhet. Den sistnämnda kompetensväxlingen innebär en minskning av tillfälliga bemanningslösningar och en reduktion av bemanningskostnader. Arbetet med planering av kompetensutveckling och då framförallt den strategiska planeringen har under 2014 fokuserat på implementering av Västtrafiks varumärkesstrategi, en strategi som ska förbättra och tydliggöra vad Västtrafik ska stå för både internt och externt, såväl medarbetare som Västtrafiks partners och utförare. Detta arbete kommer att fortskrida under Den samlade kompetensen är viktig för organisationen och utvecklingen av tjänster och produkter varför en större kraft ska läggas på att öka förståelsen och skapa en kultur för strategisk kompetensplanering för att kunna översätta strategier och mål till kompetens. Vad avser andelen anställda som har en plan för kompetensutveckling har Västtrafik påbörjat ett arbete med kompetenshjul vilket i korthet innebär att Västtrafik utifrån ett strukturerat arbetssätt kartlägger vilken önskad kompetens en befattning kräver. Detta arbete fortskrider under 2015.

6 Sida 6(18) 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Övergripande ska verksamheten utföras med god kostnadskontroll och ekonomi i balans. Västtrafik strävar efter att uppfylla detta krav löpande. (För beskrivning se avsnitt 6.) Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna För att säkerställa kvalitén för Västtrafiks kunder görs månadsvis uppföljning av grundläggande faktorer som till exempel punktlighet, att trafiken utförs och att fordonen uppfyller de krav som överenskommits i avtalen. Genom ombordmätningar undersöks kvartalsvis kundnöjdhet såväl ur ett helhetsperspektiv som olika faktorer, t ex åkkomfort. Inom ramen för det som kallas för Västtrafikmodellen sker för närvarande en utveckling mot partnersamverkan med trafikföretag där gemensamma mål sätts upp. Målområdena innefattar bland annat ökat resande, ökad kundnöjdhet och successivt en högre effektivitet. Planer med aktiviteter som stödjer målen utarbetas som sedan löpande följs upp tillsammans av Västtrafik och respektive partner. Arbetssättet har sin utgångspunkt i den branschgemensamma avtalsprocessen som finns beskriven i trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen. Detta arbete har lett till att Västtrafik har en bättre leverans ut till kund, och det visar på att kunderna är mer nöjda. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Västtrafiks strategi när det gäller jämtegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla verksamhet och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande. Konkret innebär det att förhållanden och villkor för både kvinnor och män ska synliggöras. Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenserna av hur förslag kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män ska analyseras. Västtrafik har flera beröringspunkter såväl externt som internt, såsom alla möten med resenärer, regionens invånare och samhällsaktörer, samt i möten med anställda. Ambitionen är att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor som en av flera aspekter för att eftersträva det goda kundmötet, det goda medarbetarskapet och det goda ledarskapet. Västtrafik kommer under 2015 att fram en jämställdhets- och mångfaldsplan där bl a följande kommer att ingå: Analysera löner för män och kvinnor för att identifiera eventuella oskäliga löneskillnader.

7 Sida 7(18) Tillämpa ett jämställdhetsperspektiv vid anställning av medarbetare och chefer. Säkerställa ett jämställdhetsperspektiv vid utvecklande av nya verksamheter, nya projekt och leverans av befintliga uppdrag. Säkerställa att jämställdhets- och mångfaldsfrågor är en återkommande diskussionspunkt vid arbetsplatsträffar. Anpassa informationen på Västtrafiks hemsida för att vara tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Fortsatt anpassning av lokaler och omgivning utifrån personer med funktionsnedsättningar. 4. Verksamheten I budget 2014 har antagande om resandeutvecklingen gjorts utifrån lokala förutsättningar på respektive trafikavtal. Nedanstående diagram visar den bedömda resandeutvecklingen för Västtrafik som helhet. För Västtrafik som helhet förväntas antal resor i budget 2015 resultera i ca 282 miljoner resor (exklusive resor för anropsstyrd trafik). Rent budgettekniskt beräknas antalet resor minska mellan budget 2014 och Detta för att kompensera för att budgetmålet inte förväntas uppnås I realiteten, utifrån nivån juli 2014, medför bedömningen en ökning med ca 2,5 %. För att kunna uppnå budgeterad resandeutveckling behövs bland annat en stabilitet inom spårvagnstrafiken. I övrig trafik är leverans- och kvalitetsnivån stabil, men det finns förbättringspotential kvar till exempel på tågsidan. Ett resande på 282 miljoner resor är under resandemålet för 2015 i enlighet med Trafikförsörjningsprogrammet. Västtrafik fortsätter att arbeta för att Trafikförsörjningsprogrammets målsättning för 2016 ska uppnås och en viss återhämtning förväntas under Västtrafiks

8 Sida 8(18) bedömning i nuläget är att resandemålet för 2016 inte kommer att nås. Däremot i relation till det långsiktiga fördubblingsmålet för år 2025 är trenden fortsatt positiv. Detta trots att utvecklingen sett över en kortare period inte helt följer uppsatta mål. De satsningar som föreslås i Trafikplan 2015 ger totalt en kostnadsökning på ca 120 mnkr/år. Tillkommande biljettintäkter bedöms till ca 30 mnkr första året samt att posten för förstärkning bedöms kunna reduceras med 10 mnkr, vilket ger en nettokostnad på 80 mnkr för år Planen förväntas ge ett ökat resande med 2,7 miljoner resor. 5. Personal För att bli framgångsrika i Västtrafiks uppdrag krävs att företaget är en attraktiv arbetsgivare, har attraktiva arbetsplatser och kommunicerar på ett bra sätt, internt och externt. Västra Götalandsregionens målbild och viljeinriktning delas av Västtrafik. Västtrafik har flera beröringspunkter såväl externt som internt, såsom alla möten med kunder, regionens invånare och samhällsaktörer, samt i möten med anställda. Heltidsanställning utgör norm vid Västtrafik. När det gäller målet om andel anställda med erbjuden heltidsanställning har Västtrafik redan idag uppnått det tidigare satta målet på 85 % och inför 2015 sätts måltalet 95 %. Vid kommande rekryteringar fortsätter Västtrafik med inriktningen att alla ska erbjudas heltidsanställning. Avseende målet om genuskompetent ledarskap har Västtrafik i dagsläget inget specifikt utbildningskrav. Det viktigaste likabehandlingsarbetet på Västtrafik sker direkt på arbetsplatsen i samspel mellan medarbetarna, chef och HR. Målet är att alla chefer ska ha ett kommunikativt och närvarande ledarskap, vilket varit fokus de senaste åren. Andelen medarbetare som upplever delaktigheten som god kommer Västtrafik fortsätta att följa upp under 2015 i medarbetarundersökningarna. Västtrafik har med stöd av medarbetarundersökningar i ett antal år arbetat utifrån tydliga och individuella mål, tydligt och kommunikativt ledarskap samt goda relationer och gott medarbetarskap. Med detta som bas har medarbetarundersökningarna under 2014 kompletterats med att följa den önskade förflyttningen inom till varumärkesarbetet. Då med tyngdpunkt på ledarskapet och den enskilde medarbetaren. En förenklad medarbetarundersökning ska genomföras på våren 2015 och diskussion pågår om Västtrafik även ska delta i regionens medarbetarundersökning hösten Varumärkesstrategiarbetet ställer fortsatt höga krav på ledarskapet inom Västtrafik. Varumärkesarbetet handlar om att såväl chefer som medarbetare ska göra en värderingsförflyttning från strukturellt till kulturellt fokus, från prestation till relation samt gå från en rationell funktion till en emotionell relation. Parallellt med att varumärkesarbetet diskuteras, implementeras och börjar genomsyra vardagen på Västtrafik, för ledningsgruppen dialog kring vilka verktyg och förutsättningar som behöver ges för att utifrån kundmötet forma framtidens chefskap/ ledarskap. Ambitionen är att dessa diskussioner ska mynna ut i ett utvecklingsprogram som har sin start Dessutom skapas parallellt spelregler och tydliga mål för att långsiktigt nå framgång med varumärkesstrategin. Varumärkesarbetet syftar direkt till att öka nöjdheten hos Västtrafiks befintliga och blivande resenärer. Målsättningen med Västtrafiks arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt

9 Sida 9(18) sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare i enlighet med Arbetsmiljölagen. Västtrafik strävar efter att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete vilket sker i nära samarbete mellan chefer, medarbetare, skyddskommitté och företagshälsovård. Under 2015 kommer följande aktiviteter att prioriteras: arbetsmiljöronder medarbetarundersökning som bland annat ska fokusera på den fysiska och psykiska arbetsmiljön möten i Skyddskommittén möten i Västtrafiks Lokalgrupp 6. Ekonomi Budget 2015 visar netto en kostnadsökning på -273 mnkr, vilket medför ett utökat behov av driftbidrag på 6 %. Av detta avser -60 mnkr ökat driftbidrag under 2015 för satsningar i projektet Pris och Sortiment Steg 1. Sammanfattning av budgeterade nettoeffekter Bilden nedan är en summering av de större nettoeffekterna som påverkar avvikelsen mellan budget 2015 i jämförelse med budget Texten fram till och med nästa rubrik "Intäkter" är kompletterande förklaringstext till tabellen. Bokslutsdispositionerna förväntas lösas upp till sin helhet under 2014 vilket medför att inga sådana finns kvar till Detta kommer att vara kopplat till det slutliga utfallet Dels vad avser merkostnaden för tåg där en garantireserv tidigare funnits samt dels vad avser

10 Sida 10(18) resultatet i övrigt. Budgeterad prisökning motsvarar 5 % i genomsnitt, vilken föreslås träda i kraft fr o m 4 januari Den intäktsökning som prisökningen beräknas medföra motsvarar +145 mnkr. Detta budgetförslag innehåller Konjunkturinstitutets prognoser för de index (KPI, AKI, ITPI m m) som styr en stor del av trafikens kostnadsutveckling. Indexprognoserna efter sommaren har visat sig vara mer positiva än tidigare prognoser. PPI indexet, som saknar officiella prognoser, har även haft en utveckling under 2014 som är till Västtrafiks fördel. Sammantaget förväntas indexeffekten ge en kostnadsökning på -93 mnkr. Västtrafik arbetar för närvarande intensivt med att erbjuda ytterligare möjligheter i digitala försäljningskanaler. Det är svårt att sätta en målsättning för 2015, men förväntningen är att det ska tillföra +15 mnkr i ytterligare intäkter. Resandeförändringen jämfört budget 2014 förväntas medföra minskade intäkter (-48 mnkr), och samtidigt minskade kostnader för incitament, förstärkningstrafik som permanentats i Trafikplanen m m (+25 mnkr). Under den kommande perioden genomförs ett antal nya upphandlingar av trafiken. Volymen

11 Sida 11(18) är något lägre än förväntat på grund av förskjutningar i tid till I snitt förväntas en ny upphandling generera en kostnadsökning motsvarande %. Kostnadsökningen uppstår dels på grund av utvecklingen över tid, men även på grund av högre ställda krav avseende leverans, fordonsreserv, miljökrav o s v. I budget 2015 är den beräknade nettoposten för upphandlingar positiv. De upphandlingar som genomförts har givit bättre resultat än snittet bl a beroende på effektivare trafikplanering. Utöver det bidrar även ändrat avtalsupplägg till positiv effekt på trafikkostnaderna. Under 2015 genomförs olika trafiksatsningar i enlighet med Trafikplan De satsningarna ger totalt en kostnadsökning på ca -120 mnkr/år. Tillkommande biljettintäkter bedöms till ca +30 mnkr. Posten Spårvagnskostnaderna förväntas öka med drygt -30 mnkr. Det avser leasingavgifter såväl som kostnader för drift och underhåll och fortsatt investering i banan som exempelvis Skeppsbron. Västtrafiks budget innehåller inga merkostnader för de eventuella åtgärder som diskuteras vad avser M32-vagnen. För att få en samlad bild av kostnadsökningen för spårvagn måste ytterligare poster under trafikökningar, trafikförändringar samt index inkluderas. Totalt ökar kostnaden för spårvagnstrafiken med -45 mnkr mellan budget 2014 och budget 2015, samtidigt bidrar denna trafik även med intäkter och bedöms ha en hög kostnadstäckningsgrad. Även tågtrafiken för med sig kostnadsökningar under Under 2012 skiftades operatör för stora delar av tågtrafiken i Västsverige. Den garantiersättning Västtrafik då erhöll beräknas enbart täcka en del av merkostnaderna under Kostnadsökningen kom alltså 2014 samt fullt ut Resultatmässigt märks detta främst genom den negativa avvikelsen vad avser bokslutsdispositioner (-48 mnkr). I december 2015 förväntas avtalsskifte ske efter ny upphandling. Skiftet sker sent på året och bedöms inte ha någon påverkan detta budgetår. Utöver dessa kostnader ökar även kostnaderna för el och banavgifter (-33 mnkr). Kostnaden för avskrivningar på tåg är en positiv avvikelse 2015 i och med omläggningen till komponentavskrivning enligt K3-regelverket samtidigt som tågens bedömda livslängd har förlängts. Viss ökad avskrivning för livstidsförlängningar och revisioner minskar den positiva effekten (+14 mnkr). Motsvarande spårvagnstrafiken påverkas budget 2015 sammanlagt av ökade kostnader för tågtrafiken med -41 mnkr. Västtrafik har under en period arbetat med att identifiera kärnkompetens. Inom vissa av områdena har växling skett till egen personal. Det för med sig att personalkostnaderna ökat, men samtidigt har konsultkostnader minskat (+5 mnkr). Regionfullmäktige beslutade i februari 2014 om PoS Steg 1 med målsättningarna; Slopad check-ut, Förenklat sortiment, Rensa bland tilläggen, Förenklat gränssnitt, App-lösning samt Ta bort snedsitsar. Det är ännu i ett tidigt skede i projektet men bedömningen är att det under 2015 kommer medföra ökade drifts- och avskrivningskostnader motsvarande ca -60 mnkr. Som tidigare nämnts avviker avskrivningar för tåg positivt (+14 mnkr). Övriga avskrivningar ökar på grund av satsningar i form av ny färja (-4 mnkr), infrastruktur (-8 mnkr) samt övrigt såsom IT-utrustning på fordon med mera (-9 mnkr). Det är nya investeringar såväl som

12 Sida 12(18) helårseffekter på investeringar från Övrigt består av en rad olika avvikelser. Bland de större kan nämnas minskade statsbidrag för tågtrafik (-11 mnkr) samt ökade abonnemangskostnader för talradio (-6 mnkr). Västtrafik har, motsvarande övriga verksamheter inom Västra Götalandsregionen, krav på generella effektiviseringar motsvarande 1,0 %. Västtrafik bedömer sig uppfylla både målsättning samt kriterier runt effektiviseringarna. Nedanstående tabell ger en bedömd samlad bild över de positiva konsekvenser Västtrafik förväntar sig under Intäkter Biljettintäkterna förväntas öka med +141 mnkr (5 %) i jämförelse med Budget Budgetförslaget innehåller en genomsnittlig intäktsökning utifrån prisökning, vilket beräknas motsvara cirka +145 mnkr. Den genomsnittliga prisökningen är beslutad till max 5 %, slutligt beslut tas av kollektivtrafiknämnden i november. Att bedöma resandets utveckling samt resenärens val av färdbevis är alltid svårt. Västtrafik

13 Sida 13(18) har under en längre period haft en överströmning från värdekort (enkelbiljett, SMS, kontoladdning etc) till periodkort (månadskort, 90-dagars kort, årskort m m). Under 2013 ökade denna överströmning samtidigt som trenden var att varje periodkort användes till fler resor. Under 2014 har det till viss del varit motsatsen dvs intäkterna håller sig stabila, men resandet har minskat. Överströmning mellan kortgrupperna har minskat, men den har ökat inom respektive grupp. Med det menas att resenärerna sökt sig till färdbevis med större åtaganden. Från färdbevis som enkelbiljetter till kontoladdning och från månadskort till årskort. Även om intäkt per resa för närvarande utvecklas positiv, kan det i förlängningen medföra att den sänks då dessa färdbevis är billigare. Resandeutvecklingen bedöms ge en negativ avvikelse motsvarande -48 mnkr. Trafikplanen och de satsningar som sker där förväntas första året att öka intäkterna med +29 mnkr. Som tidigare nämnts arbetar Västtrafik med att erbjuda ytterligare möjligheter i digitala försäljningskanaler. Målsättning för 2015 är att det ska tillföra ytterligare intäkter motsvarande cirka+15 mnkr. Kostnader Kostnaderna i budgetförslag 2015 ökar med -360 mnkr (-5 %) i jämförelse med budget De största kostnadsökningarna är beskrivna ovan under sammanfattningen utifrån en nettoredovisning för att tydligare visa konsekvenserna. Trafikkostnaderna ökar med 5 %. Då avtalen med entreprenörerna är indexreglerade beräknas trafikkostnaderna påverkas negativt med den allmänna kostnadsutvecklingen (-93 mnkr). I övrigt är de större kostnadsökningarna hänförliga till Trafikplan 2015 (-120 mnkr) samt ökade spårvagns- och tågkostnader. Ökningen av driftskostnader (3 %) har i år, om projektet för PoS Steg 1 exkluderas (-44 mnkr), en positiv avvikels motsvarande drygt 1,5 %. Arbetet utifrån Västtrafiks kärnkompetens är den främst bidragande orsaken (+16 mnkr). Det finns även negativa effekter såsom fördyring av abonnemang av talradio (-6 mnkr). Samtidigt som driftskostnader avviker positivt ökar personalkostnaderna med nästan -16 %. Det beror dels på helårseffekt av växling från konsult till egen personal (-11 mnkr). Men även på nyanställningar 2014 (-5 mnkr) samt utrymme för ytterligare anställningar under 2015 (-6 mnkr). Den allt mer omfattande verksamheten har, och kommer att innebära, behov av

14 Sida 14(18) förstärkning, främst vad avser arbetet med Västsvenska paketet, men även för verksamheten i övrigt. Avskrivningar se sista stycket om investeringar kombinerat med investeringsplan. Självfinansieringsgrad Västtrafiks självfinansieringsgrad har de senaste åren motsvarat 52-54% (enligt beräkning i årsredovisningen). Görs motsvarande estimering utifrån budget 2015 förväntas självfinansieringsgraden hamna i den lägre delen av spannet strax under 52 %. Utvecklingen av självfinansieringsgraden påverkas av satsningar som till exempel PoS Steg 1 samtidigt med en något sämre utveckling av biljettintäkter även under Likviditet och finansiering Finansieringen av investeringar sker med både långa samt rörlig krediter. De upptas i samråd med Västra Götalandsregionen. Västtrafiks upplåningsbehov har de senaste åren ökat i samband med leveransen av nya tåg och andra investeringar. Västtrafik väntar på att ett antal större statsbidrag ska betalas ut från Trafikverket. Dessa är i dagsläget en del av Västtrafiks upplåning. Långtidsprognos I långtidsprognosen bedömdes behovet av driftsbidrag motsvarande ökningen i förslag till budget. Intäkterna i budgeten är lägre än estimerat i långtidsprognosen, men så är även kostnadsmassan. Avvikelsen avser en lägre resandeutveckling och därmed intäktsutveckling än vad som tidigare beräknats, medan det på kostnadssidan är trafikkostnaderna och då mer specifikt lägre effekt av indexutvecklingen än tidigare bedömt. 6.1 Ekonomiskt resultat Budgetförutsättningar Budgeten baseras på helårseffekter av trafikplanen 2014, trafikplanen 2015, samt kända förändringar under Beslut om ram för prisförändringar 2015 har tagits av regionfullmäktige vilken motsvarar den i budgeten. Kostnadsutvecklingen baseras på Konjunkturinstitutets prognos för KPI och AKI både vad avser 2014 och För dieselpriset (PPI-index diesel) finns inga officiella prognoser att tillgå. I budgetförslaget antas PPIindexet för diesel minska något för 2014, utifrån känd utveckling under året. Bedömningen för 2015 är att indexet ökar med 7 %, vilket baseras på ett genomsnitt av de senaste fyra åren. Utifrån detta budgeteras Västtrafiks resultat till +-0 för 2015 enligt tidigare beskrivning. Känslighetsanalys Västtrafik är utsatt för normala marknadsrisker. Efterfrågan på Västtrafiks tjänster påverkas av förändringar i konjunktur och på arbetsmarknad. Det går heller inte med säkerhet att förutse kunderans reaktion på förändringar av Västtrafiks priser och tjänster. Intäkterna styrs

15 Sida 15(18) av hur resenärerna reser och väljer färdbevis. Utvecklingen av index är alltid svårbedömbar. Västtrafik baserar därför budget på officiella prognoser där sådana finns att tillgå. Små avvikelser framför allt avseende indexen AKI och KPI påverkar stora delar av kostnadsmassan. Nivån på prognosticerade index 2015 är relativt sett låga. Från slutet av 2014 har Västtrafik inte längre någon garantiersättning kvar kopplat till avtalsförändringen inom tågtrafiken. Västtrafik har idag en annorlunda avtalssituation för större delen av tågtrafiken än normalt. Det för med sig att svängningar påverkar Västtrafiks kostnader fullt ut. Motsvarande situation återfinns vad avser spårvagnstrafiken. Där pågår för närvarande olika diskussioner som kan komma att påverka Västtrafiks ekonomi i framtiden. Budgeten är gjord utifrån nuvarande avtalssituation och trafikutformning. Beslut är taget vad avser införandet av ny pris- och sortimentsstrategi Steg 1. Det är ännu ett tidigt skede i projektet, med osäkerhet som följd. Det föreligger en hel del antaganden inom projektet avseende vad som kommer kunna bedömas som investering och vad som avser driftskostnader samt när aktivering med påföljande avskrivningar kommer kunna ske. Västtrafik kommer successivt att få bättre kännedom om de ingående delarna i projektet. Det är för Västtrafik svårt att parera avvikelser på kortare sikt, stora delar av kostnadsmassan är trögrörlig och det tar tid för åtgärder att få någon ekonomisk genomslagskraft. BURV RESULTATRÄKNING BUDGET, VÄSTTRAFIK AB 1512BU Västtrafik AB Ack 501 Budget Specialdestinerade statsbidrag, externt Övrig försäljning av tjänster, externt Övrig försäljning av tjänster, internt Försäljning material och varor, externt Försäljning material och varor, internt Investeringsbidrag EU-bidrag, externt Ägarbidrag från kommuner, externt Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int Hyresintäkter lokaler/bostäder, externt Övriga bidrag, externt Övriga bidrag, internt Biljettintäkter, externt Övriga intäkter, externt Övriga intäkter, internt

16 Sida 16(18) SVI Summa verksamhetens intäkter Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid 0 DSK1 Summa löner Pensionskostnader, externt Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt Övriga personalkostnader, externt Övriga personalkostnader, internt DSK3 Summa övriga personalkostnader Sociala avgifter, externt DSKL Personalkostnader totalt Inhyrd personal, övrigt, externt Direkta trafikkostnader, externt Köp av verksamhetsanknutna tjänster, ext Material o varor, externt Material o varor, internt Övriga lämnade bidrag, externt Övriga lämnade bidrag, internt Hyra av lokal/bostad, externt Hyra av lokal/bostad, internt Övriga lokalkostnader inkl. energi externt Förbrukningsmaterial, externt Förbrukningsmaterial, internt Kostnader för transportmedel, externt Kostnader för transportmedel, internt Övriga tjänster (inkl. konsulter), externt Övriga tjänster (inkl. konsulter), internt Övriga kostnader, externt Utrangering av anläggningstillgångar, externt Övriga kostnader, internt Nedskrivning av anläggningstillgångar Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar Avskrivning på byggnader och markanläggn Avskrivning på leasingavtal byggnader Avskrivning på maskiner och inventarier Avskrivning på leasingavtal maskiner o inventarier DSK11 Summa avskrivningar SVK Verksamhetens kostnader SRES1 Verksamhetens nettokostnader Erhållna regionbidrag, internt Ränteintäkter bank, externt 400

17 Sida 17(18) Ränteintäkter lån, externt Övriga finansiella intäkter, externt 0 DSFI1 Summa finansiella intäkter, externt Ränteintäkter bank, internt Ränteintäkter lån, internt Övriga finansiella intäkter, internt #DSFI2 Från övriga DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt Räntekostnader bank, externt Räntekostnader lån, externt Övriga finansiella kostnader, externt Räntedel på leasingskuld 0 DSFK1 Summa finansiella kostnader, externt Räntekostnader bank, internt Räntekostnader lån, internt Övriga finansiella kostnader, internt DSFK2 Summa finansiella kostnader, internt SRES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut Obeskattade reserver Uppskjuten skatt Årets skatt, bolag Extraordinära intäkter (ska normalt ej användas) Extraordinära kostnader (ska normalt ej användas) 0 SRES3 Årets resultat 6.3 Investeringar Avskrivningarna förväntas under 2015 öka med -23 mnkr och uppgå till -363 mnkr. Av dessa avser -284 mnkr investeringar gjorda år 2013 eller tidigare. Resterande avser investeringar som förväntas ske under år 2014 och Främsta anledningen till förändringen är ändrad avskrivning på tåg, inköp fartyg, ytterligare infrastrukturinvesteringar med mera. Övergripande kan investeringsplanen inför 2015 beskrivas enligt tabellen nedan.

18 Sida 18(18) Enligt budget 2015 är Västtrafiks investeringsutrymme 380 mnkr. Det utrymmet baserar sig på långtidsprognosen för samma år. I ovanstående ingår framför allt tre större investeringsposter som förskjutits från tidigare år motsvarande nästan 80 mnkr. Det avser investering i buss där överklagande av upphandlingen som är kopplat till investeringen lett till förskjutning. Det avser även investering i bankkortsutrustning till fordonen samt försäljningsutrustning till Västtrafiks försäljningsombud. I båda dessa fall har lösningen krävt förändringar vilket fört med sig förseningar. Resterande avser avvikelser mot tidigare gjord bedömning.

Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB

Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB Sida 1(13) Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB 1. Sammanfattning Efter ett ökat resande under 2013 har resorna stabiliserats på en oförändrad nivå under 2014, det vill säga totalt cirka 276 miljoner

Läs mer

Detaljbudget 2014 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(18)

Detaljbudget 2014 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(18) Sida 1(18) Detaljbudget 2014 Västtrafik AB 1. Sammanfattning Västtrafik hade under 2011 en kraftig resandeutveckling. Under år 2012 planade resandeökningen ut, men har under 2013 (jan-aug) åter tagit fart

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(17)

Delårsrapport augusti 2014 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(17) Sida 1(17) Delårsrapport augusti 2014 Västtrafik AB 1. Sammanfattning I uppdraget inför 2014-2015 har Kollektivtrafiknämnden beslutat att Västtrafiks högst prioriterade mål under perioden är delmål nummer

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Regional kollektivtrafikmyndighet 1 januari 2012: - ny kollektivtrafiklag - ny ägarstruktur Roller inom Västra Götalandsregionen Ägare = Regionfullmäktige - beslutar om ramar och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 7 Resande och ekonomi Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 7: Resande och ekonomi Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer 1 Syfte med Västtrafikmodellen Västtrafik upphandlar funktion, inte detaljstyrd

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Handlingsplan. Trygg och säker kollektivtrafik

Handlingsplan. Trygg och säker kollektivtrafik Handlingsplan Trygg och säker kollektivtrafik Prioriterade åtgärder 2010 2012 Policy för en trygg och säker kollektivtrafik Inledning Västtrafik verkar för en pålitlig och säker kollektivtrafik så att

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Lars Hellström Affärsområdeschef Serviceresor Katrin Nilsson Platschef Färdtjänst Hässleholm Per Tranström Affärsutvecklare Serviceresor Uppstartsmöte med kommunerna

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Avtalstyper. tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal för buss- eller spårtrafik avtal för anropsstyrd trafik samt

Avtalstyper. tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal för buss- eller spårtrafik avtal för anropsstyrd trafik samt Mål Avtal, som driver mot målet att fördubbla resandet och marknadsandelen Ett reducerat antal överklaganden Avtal, som gör det möjligt att få mer trafik pengarna Utveckla den gemensamma affären mellan

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten

Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den övriga verksamheten EA symposium KTH 28 november 2014 kari.finnskog@vasttrafik.se Twitter: kari_e_f Agenda Så blev arkitekturen ett kitt mellan IT och den

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3

Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud. Workshop 3 Kunddriven och effektiv planering av trafikutbud Workshop 3 Bakgrund och nuläge Vi har nu en gemensam affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik Vi har en gemensam avtalsprocess Vi har ett gemensamt modellavtal

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Svensk Kollektivtrafik Årskonferens 17-18 september 2015 Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut

SL Access lägesrapport och förslag till fortsatt utveckling samt projektavslut 1 (5) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-152 Trafiknämnden SL Access lägesrapport och förslag till forts utveckling samt projektavslut Sammanfning SL:s nya biljett- och betalsystem SL Access med biljetter

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik

Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Dialogdokument till de Delregionala Kollektivtrafikråden, hösten 2013 Version 1.0 Utkast till Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, 2013-09-09

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter

Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter BILAGA Offentlighet och demokrati - 76 poäng Förbättringsmöjligheter Kommentar Åtgärd/aktivitet Start Klart Ansvarig Tillgängligheten till nämndernas

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer