Plats och tid Sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, kl. 18:00-21:05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, kl. 18:00-21:05"

Transkript

1 1(26) Plats och tid Sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, kl. 18:00-21:05 Ajounering Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl 20:25-20:50 ande Övriga närvarande Ledamöter Malin Carlsson (S), ordförande Malin Wickberg (M), förste vice ordförande Camilla Kvibro (S), andre vice ordförande Lennart Håkansson (S) Marie-Louise Eng (S) Gunbritt Johansson (V) Staffan Falk (MP) Wiwi Roswall (M) Monica Johansson (C) Pierre Östlund (FP) Ingela Hallgren (KD) Ersättare Pernilla Ohlsson (S) Oskari Anundi (S) Malin Deilert (V) Mosa Roshanghias (MP) Jaana Ben Maaouia (Vägv) AnnaCarin Martinssom (M) Georg Guldstrand (M) Jonars Garparm (M) Catarina Rapp (C) Birgit Wahlgren (FP) Marita Haglund, stf stadsdelschef Håkan Anving, områdeschef förskola Lars Bengtsson, områdeschef skola Mariann Hult, områdeschef kost och lokalvård Lars Larsson, områdeschef kultur/fritid/lokalt inflytande Annette Antonsson, chef för ekonomifunktionen Anne Gunnarsson, chef för personalfunktionen Helen Magnusson, områdeschef ÄO hemtjänst och vård- och omsorgsboende Hans Abrahamsson, områdeschef IFO Barn och Familj/ÄO Ärendehandläggning och hemsjukvård Joakim Cannerfors, områdeschef kommungemensam förskola och skola Angelica Neville, vårdförbundet Erik Anderson, nämndsekreterare Bo Drysén, projektledare Lust att lära möjligheter att lyckas

2 2(26) Innehållsförteckning Allmänhetens frågestund... 4 Information från stadsdelschefen... 4 Handlingsplan Lust att lära- Möjlighet att lyckas... 4 Månadsrapport juli... 5 Budget Fördelning av IT-medel... 9 Lägesrapport Grundsärskolan till Kommunstyrelsen Information om svar till Skolinspektionen Fjärdingskolan/träningsskolan Svar på remiss Motion Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas konst Svar på remiss Motion Inför traineeprogram i Borås Stad Svar på remiss Motion Vem äger rätten till naturen Svar på remiss Fri att leka och lära -ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Svar på remiss Betänkandet Med rätt att delta -nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden Yttrande till Borås Tingsrätt angående adoption Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Anmälningsärenden Delegationsärenden Inledning Äldreomsorg... 21

3 3(26) Lokaler...22 Kost och lokalvård Förskola Skola Fritid Kultur Övrigt... 24

4 4(26) 88 Allmänhetens frågestund Ingen person närvarande från allmänheten. 89 Information från stadsdelschefen Ingen information från Stadsdelschefen /SDNN Handlingsplan Lust att lära- Möjlighet att lyckas Bo Drysén föredrar Handlingsplanen, där målen är att den kommunala grundskolan är förstaval för både elever och föräldrar, och att alla elever blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Handlingsplanen skjuter framförallt in sig på tre målområden: - Rektors uppdrag - Läraryrkets status - Resultat. Stadsdelsnämnden Norr beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att anta handlingsplanen Lust att lära Möjlighet att lyckas och översänder beslutet till Kommunstyrelsen.

5 5(26) 91 Dnr 2013/SDNN Månadsrapport juli Stadsdelsegen verksamhet Stadsdelsnämnden Norr redovisar i månadsuppföljning efter juli ett underskott med 2,5 mnkr efter tillskott av buffert. I detta underskott finns medräknat kostnader till ett belopp av 1,2 mnkr inom skolans verksamhet som stadsdelsnämnden planerar att begära kompensation för i bokslutet, vilket innebär ett egentligt resultat på -1,3 mnkr. Äldreomsorgen är den verksamhet som redovisar den största avvikelsen, såväl i belopp (-12,2 mnkr), som i procentuell avvikelse (-3%). Avvikelsen beror främst på att beställningar av hemtjänst samt placeringar på vård- och omsorgsboenden överstigit den planerade nivån i budget. Kommungemensam verksamhet Stadsdelsnämnden Norr redovisar ett underskott på tkr. I underskottet finns medräknat kostnader som stadsdelen planerar att begära kompensation för till ett belopp av tkr: CFL 700 tkr. Kommungemensam äldreomsorg, produktionsenheter tkr IFO Asyl tkr. Efter dessa justeringar är det prognostiserade resultatet tkr med följande fördelning: Vårdnadsbidrag +150 tkr. Specialskolor tkr. Voboenheter tkr. Stadsdelsnämnden godkänner Månadsrapport juli 2013 och översänder rapporten till Kommunstyrelsen.

6 6(26) 92 Dnr 2013/SDNN Budget 2014 Nämnden beskriver i budget 2014 sitt planerade arbete för 2014 efter de budgetförutsättningar som nu gäller. Ur brukarens och medborgarens perspektiv Ökad medborgardialog är ett mål som Kommunfullmäktige kommer att fastställa i budget 2014 och som nämnden kommer att utveckla. Fristad och Sjöbo är prioriterade områden för utökad medborgardialog. Antal barn i förskoleåldern beräknas bli omkring 80 fler år 2014 jämfört med 2013 och nämnden är i behov av en ny 6-avdelningsförskola hösten Tidiga insatser är viktiga och verksamheten har fokuserat på detta arbete och kommer att fortsätta göra det även under Ur verksamhetens perspektiv Verksamheternas kvalitetsarbete ska vara i fokus för att få största möjliga verksamhets- och kostnadseffektivitet. Skola och förskola har under 2013 fått återkoppling från Skolinspektionen och har i den återrapporteringen fått saker belysta som behöver utvecklas. Brukarundersökningar och medborgardialoger är två andra viktiga underlag för att veta att nämnden gör rätt sak på rätt sätt. Ur medarbetarens perspektiv Borås Stad genomförde under 2011 en medarbetarenkät där förvaltningens resultat var i nivå med snittet i staden. En ny medarbetarenkät kommer att göras hösten 2013 och stadsdelsförvaltningen kommer att fortsätta att arbeta utifrån resultatet från enkäten. Stadsdelsnämnden har som mål att ha hälsofrämjande arbetsplatser, vilket är en framgångsfaktor för ökad frisknärvaro. Ett led i satsningen är att stimulera varje arbetsplats till att ha en hälsoinspiratör, som tillsammans med chef och skyddsombud, arbetar för ökad hälsa på arbetet. Under 2014 kommer alla anställda, enligt beslut i Borås Stad, att erbjudas heltid. Ur ett ekonomiskt perspektiv De ekonomiska förutsättningarna som nämnden fått 2014 bygger på kompensation för kostnadsökningar för löner med 2,5 procent och för övriga kostnader med 1,3 procent. Äldreomsorgen inom Stadsdelsnämnden Norr har haft högre kostnader än kommunbidraget 2011, 2012 och Under 2013 har kraftsamling gjorts för att identifiera huvudproblemet och ett fokuserat arbete görs för att verksamhet och ekonomi ska komma i balans. Med det fokuserade arbetet som äldreomsorgen gör 2013 för att minska kostnaderna finns förutsättningar att 2014 blir det första året då verksamheten bedrivs inom tilldelad ram, det arbetet som påbörjats 2013 med att minska utförda hemtjänsttimmar per brukare måste dock fortsätta. Att

7 7(26) äldreomsorgen får en verksamhet och ekonomi i balans gynnar medborgare och brukare inom samliga nämndens områden. Förslag till beslut Malin Carlsson (S) föreslår att nämnden skall fastslå Budget 2014:1 Malin Wickberg (M) föreslår att nämnden skall fastslå Budget 2014:1 utan avsnitt 2.6 om vobo för 90-åringar. sgång Ordförande ställer förslag på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Malin Wickbergs (M) förslag och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad. Malin Wickberg (M) begär omröstning. Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: Den som bifaller den rödgröna gruppens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har Stadsdelsnämnden beslutat enligt Malin Wickbergs (M) förslag. Omröstning Vid omröstning röstas ja av Malin Carlsson (S), Camilla Kvibro (S), Lennart Håkansson (S), Marie-Louise Eng (S), Lennart Håkansson (S) och Staffan Falk (MP) samt nej av Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (FP) och Ingela Hallgren (KD). Stadsdelsnämnden Norr fastställer Budget 2014:1 och översänder budgeten till Kommunstyrelsen Reservation Vi reserverar oss till förmån för vårt ändringsförslag till budet 2014:1. Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Ingela Hallgren (KD), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (Fp). Protokollsanteckning Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och kvalitet. Vi ser fram emot arbetet med trygghetsboenden. Den förenklade biståndsbedömningen för 90-åringar bör vara oförändrad till dess att vi har ett fullvärdigt alternativ i trygghetsbostäderna. Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Ingela Hallgren (KD), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (FP), Anna-Carin Martinsson (M), Georg Guldstrand (M), Jonas Garmarp (M), Catharina Rapp (C) och Birgit Wahlgren (Fp). Tilläggsyrkande Malin Wickberg (M) föreslår ett att alliansens tilläggsförslag bifogas Budget 2014:1 sgång Ordföranden föreslår att tilläggsyrkandet inte antas och finner det förslaget med övervägande ja besvarad. Malin Wickberg (M) begär omröstning. Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: Den som bifaller att inte anta tilläggsyrkandet röstar ja, den som vill anta

8 8(26) tilläggsyrkandet röstar nej: vinner nej har Stadsdelsnämnden beslutat enligt Malin Wickbergs (M) förslag. Omröstning Vid omröstning röstas ja av Malin Carlsson (S), Camilla Kvibro (S), Lennart Håkansson (S), Marie-Louise Eng (S), Lennart Håkansson (S) och Staffan Falk (MP) samt nej av Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (FP) och Ingela Hallgren (KD). Stadsdelsnämnden Norr fastställer att tilläggsyrkande inte antas till Budget 2014:1. Reservation Vi reserverar oss till förmån för vårt tilläggsförslag till budet 2014:1 (se bilaga 1). Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Ingela Hallgren (KD), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (Fp). Protokollsanteckning Medborgarna i vår stadsdel ska få den bästa möjliga verksamhet! Alliansen prioriterar kärnverksamheten. Vi anser precis som budget 2012:2 och budget 2013:2 att besparingar ska göras så långt ifrån verksamheten som möjligt. Det är inte våra barn i förskolan, skolan eller våra äldre, som ska drabbas hårdast av besparingarna. Klarar vi inte kärnverksamheten, bör vi vara försiktiga med andra satsningar. Vi värnar om tidiga insatser och en god livskvalité för alla våra medborgare. En diskussion kring fördelningar och medel bör föras i Borås Stad. Vår välfärd får inte monteras ned till förmån för monument över stadens styrande. Därför vill vi föra en dialog om att tilldela stadsdelsnämnderna mer resurser. Vår verksamhet ska präglas av god kvalitet, nöjda medborgare och medarbetare. En mängd olika utförare inom nämndens verksamhetsområden är kvalitetsdrivande. Det är viktigt att vi bevarar den valfrihet som finns för föräldrar, elever och äldre. Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (Fp), Ingela Hallgren (KD), Anna-Carin Martinsson (M), Georg Guldstrand (M), Jonas Garmarp (M), Catharina Rapp (C) och Birgit Wahlgren (Fp)

9 9(26) 93 Dnr 2012/SDNN Fördelning av IT-medel Kommunfullmäktige beslutade om ett extra kommunbidrag på 9 mnkr till datorer/surfplattor i grundskolan i syfte att minska olikheter mellan skolenheter samt utbyte av lokala installationer för datakommunikation. Stadsdelnämnden Norr Kommungemensam verksamhet fick uppdraget att fördela kommunbidraget. Kommungemensam skola och förskola har gjort en fördelning av det extra kommunbidraget. Först har en fördelning av de 9 mnkr gjorts mellan Borås Stad och fristående skolor som bygger på antal elever i skolorna. Av Borås Stads resurs har tkr avsatts för datanätverk därefter har resterande fördelats mellan de tre Stadsdelsnämnderna enligt samma principer som i Borås Stads resursfördelningsmodell. Stadsdelsnämnden Norr beslutar att fördelningen av IT-medel sker enligt upprättat förslag.

10 10(26) /SDNN Lägesrapport Grundsärskolan till Kommunstyrelsen Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska de nämnder som ansvarar för särskolan i december och juni årligen avge en lägesrapport för särskolan till Kommunstyrelsen tills dess att den beslutade organisationsförändringen är verkställd. Sedan är grundsärskolan organiserad under Stadsdelsnämnden Norr. Stadsdelsnämnden godkänner upprättad lägesrapport och översänder rapporten till Kommunstyrelsen /SDNN Information om svar till Skolinspektionen Fjärdingskolan/träningsskolan Områdeschef Joakim Cannerfors informerar om skolinspektionens besök på grundsärskolan Fjärdingskolan 7 mars Vid besöket uppmärksammades brister inom tre bedömningsområden. De tre områdena var; Trygghet och studiero, Pedagogisk ledarskap och utveckling av utbildningen och Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevers närvaro. Områdeschef Cannerfors informerar vidare om åtgärderna som genomförts på Fjärdingskolan. Dessa var handlingsplaner inom likabehandling och hälsofrämjandet samt Borås Stads kvalitetsrapporter. Stadsdelsnämnden Norr tackar för informationen och lägger svaret till handlingarna.

11 11(26) /SDNN Svar på remiss Motion Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas konst Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna synpunkter på en motion om att rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas konst. Stadsdelsnämnden Norr ställer sig positiv till motionen, under förutsättning att Kulturnämnden har möjlighet att administrera och finansiera projektet. Dock bör projektet omfatta mer än Hässleholmen, det finns motsvarande tunnlar i flera delar av Borås Stad. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas konst och översänder svaret till Kommunstyrelsen /SDNN Svar på remiss Motion Inför traineeprogram i Borås Stad Stadsdelsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på en motion om traineeprogram i Borås Stad. Stadsdelsnämnden Norr är positiv till att erbjuda traineeprogram i Borås Stad. Det är en möjlighet för ungdomar som studerat på högskolan att få inblick i och erfarenheter av Borås Stad som arbetsgivare. Det är också ett sätt att säkra personalförsörjningen och ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att erbjuda traineeprogram för ungdomar där de får en möjlighet att kombinera kvalificerat arbete med personlig utveckling får Borås Stad tillgång till viktig kompetens. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Inför traineeprogram i Borås Stad och skickar svaret till Kommunstyrelsen.

12 12(26) /SDNN Svar på remiss Motion Vem äger rätten till naturen Stadsdelsnämnden har getts möjlighet att lämna yttrande på motionen Vem äger rätten till naturen. Motionären föreslår att Tekniska nämnden ska få uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar. Motionen syftar till att människor med funktionsnedsättningar ska få bemötande och livsvillkor som underlättar tillvaron och ger högsta möjliga livskvalitet. Att kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra är en viktig del i detta. Ett bra exempel på att kunna delta i samhällslivet är att kunna motionera och vara ute i naturen. Rya åsar en viktig del av Borås natur och rekreation och skulle kunna vara ett bra ställe att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga. Stadsdelsnämnden Norr vill tillägga att behovet av tillgänglighetsanpassade slingor också bör ses som en helhet utifrån ett Borås Stadsperspektiv där bland annat kollektivtrafikförbindelser och parkeringsmöjligheter bör övervägas i förhållande till placering av en slinga. Det bör även utredas huruvida de befintliga motionsslingor som finns skulle kunna tillgänglighetsanpassas, t.ex. Kransmossens rullskidbana. Detta utesluter dock inte att en tillgänglighetsanpassad slinga anläggs på Rya åsar, som motionären föreslår. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Vem äger rätten till naturen och översänder svaret till Kommunstyrelsen /SDNN Svar på remiss Fri att leka och lära -ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Stadsdelsnämnden har fått möjlighet att yttra sig på en SOU från Regeringskansliet om säkerhet i förskolan. Förslaget förtydligar och systematiserar det redan pågående barnsäkerhetsarbetet i förskolorna. Förslaget innebär att förskolan får tydligare uppdrag och krav på att jobba med barns säkerhet. Detta arbete kommer att bli mer kvalitetssäkrat då även budgetmedel måste avsättas för att utföra de åtgärder som kommer fram. Att verksamheterna vidtar åtgärder kommer att följas upp av huvudmannen Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remiss Fri att leka och lära -ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

13 13(26) /SDNN Svar på remiss Betänkandet Med rätt att delta -nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden Regeringen beslutade den 13 oktober 2011 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända utrikesfödda kvinnor och anhöriginvandrare. I slutbetänkandet Med rätt att delta - nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) presenteras utredningens analys och förslag till åtgärder. Då betänkandet ligger utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde och uppgift väljer nämnden att avstå från att yttra sig. Stadsdelsnämnden Norr avstår från yttrande på Betänkandet Med rätt att delta - nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden och översänder svaret till Kommunstyrelsen. 100 Yttrande till Borås Tingsrätt angående adoption Se särskilt sekretessprotokoll 101 Sociala utskottet , 119 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Se särskilt sekretessprotokoll

14 14(26) 102 Sociala utskottet , 120 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Se särskilt sekretessprotokoll 103 Sociala utskottet , 133 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Se särskilt sekretessprotokoll

15 15(26) 104 Anmälningsärenden Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser finns i en mapp att läsa vid sammanträdet. B) Synpunkter 2013, förskola 4) Storlek på barngrupperna 5) Mariagårdens förskola 6) Inkommen synpunkt förskola 6) Svar inkommen synpunkt förskola 7) Inkommen synpunkt förskola 8) Inkommen synpunkt förskola; Skolverket och lagar personalen ska känna till 9) inkommen synpunkt dagmamma 2013/SDNN C) Utredningsuppdrag alternativ för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom kommunens egen skolorganisation 2013/SDNN D) Utvärdering av Centrum för flerspråkigt lärande, CFL 2013/SDNN E) Stadsbidrag för karriärtjänster 2013/SDNN F) Skolinspektionen, tillsyn i Borås Stad 9) Svar till Skolinspektionen från Trandaredskolan 10) Svar till Skolinspektionen från Aplaredskolan 11) Svar till Skolinspektionen från Fjärdingskolan skolenhet Lilla Åsen, Stora Kullen 12) Svar till Skolinspektionen från Fjärdingskolan skolenhet Lilla Kullen Stora Åsen! 2012/SDNN ) Svar till Skolinspektionen från Dannikeskolan 14) Svar till Skolinspektionen från Myråskolan 15) Svar till Skolinspektionen från Svedjeskolan 16) Svar till Skolinspektionen från Kristinebergskolan 17) Svar till Skolinspektionen från Dalsjöskolan 18) Svar till Skolinspektionen från Rångedalaskolan 19) Svar till Skolinspektionen från Kristinebergskolan 20) Svar till Skolinspektionen från Sandaredskolan 21. Svar till Skolinspektionen från grundsärskolan Fjärdingskolan 22. Svar till Skolinspektionen från Daltorpskolan 23. Svar till Skolinspektionen från Sandgärdsskolan

16 16(26) 24. Expedierat Skolinspektionens beslut: Uppföljningsbeslut Grundsärskolan Fjärdingskolan, grundskolan Fjärdingskolan, Kristinebergskolan, Trandaredskolan, Kerstingårdskolan, Målsrydskolan, Dalsjöskolan 4-6 och Tummarpskolan. 2012/SDNN G) Lokal resursplan /SDNN H) PRO Fristad verksamhetsberättelse /SDNN0194 I) Lokalplanering Förändrade lokaler för Centrum för Flerspråkigt Lärande 6. Ombyggnad av två avdelningar på äldrebonde Skogslid 7. Lokaliseringsstudie för förskolor i Borås 7. Lokalisering av nya förskolor i centrum 7. Tillfälliga lokaler vid Björkängsgymnasiet i samband med lokalisering av nya förskolor i centrum 2013/SDNN J) Budget 2013 Tilläggsanslag Internpriser hemtjänst m.m. sordning vid fastställelse av internpriser Fördelning av IT-medel 2012/SDNN K) Revisionsberättelse för Stadsdelsnämnden Norr år /SDNN L) Synpunkter 2013, Äldreomsorg 8) Hemtrevnad 9) Inkommen synpunkt äldreomsorg 10) SDF Norr Sammanställning av klagomål, synpunkter och beröm /SDNN M) Dokumenthanteringsplan kommungemensam verksamhet 2013/SDNN N) Anmälan om mottagande i särskola av en f.d elev 2013/SDNN O) Stadsbidrag för omsorg på obekväm tid /SDNN

17 17(26) P) Revisionsrapporter avseende risker för förskingring, korruption och oegentligheter Q) Konsekvenser av ökning av nyanlända elever 2013/SDNN R) Arvode till förtroendevalda för mottagande av sammanträdeshandlingar i elektronisk form S) Synpunkter 2013, Skola 17) Modersmålsundervisning 18) Det fria skolvalet 2013/SDNN T) Socialstyrelsen rapport efter tillsyn av våldsutsatta kvinnor och barn 2013/SDNV0038: Tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga U) Skolinspektionens rapport efter flygande inspektion av asylsökande barns rätt till utbildning med statistik bilaga 2013SDNN/ V) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag Svar på motion av William Petzäll (SD); Förbud mot klädedräkterna nikab och burka i skolan X) Kommunfullmäktiges beslut angående Borås stads åtgärder för buller Y) Kommunfullmäktiges beslut: Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) och Krister Maconi (SD); Införa skolk-sms i kommunens skolor Z) Kommunfullmäktiges beslut: Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) och Dennis Fernholm (SD); Slumpmässiga drogtester i skolan Å) Lex Sarah IFO Barn och familj 1. Risk för missförhållande 2013/SDNN Ä) Borås Stad, Delårsrapport januari april 2013 Ö) Skolverket om utbetalning av statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan /SDNN ) Lex Sarah 2013 Äldreomsorg 4) Risk för missförhållande 5) Risk för missförhållande

18 18(26) 6) Risk för missförhållande 5) Avslutad utredning Risk för missförhållande och/eller missförhållande 7) Risk för missförhållande 8) Risk för missförhållande 9) Risk för missförhållande 2013/SDNN ) Skolverket om deltagande i försöksverksamhet Dnr 2013: /SDNN ) Träffpunkter för äldre, avtal med PRO Samarbetsavtal Blombacka Stadsdelsnämnden Norr lägger anmälningsärenden till handlingarna.

19 19(26) 105 Delegationsärenden Redovisning av beslut som är fattade på delegation finns i en mapp att läsa vid sammanträdet. A1) Delegationsbeslut 2013 kommungemensam skola 2) om särskola 3) om särskola 4) om särskola 2013/SDNN0064 A2) Delegationsbeslut 2013, familjerätt, delegationsdatum Delegationsdatum /SDNN A3) Protokoll Sociala Utskottet , , , , A4) Delegationsbeslut 2013, Äldreomsorg delegationsdatum /SDNN A5) Delegationsbeslut 2013, Skola 2013/SDNN A6) Överklagan Busskort 1. Överklagan busskort Mål nr och Mål nr Överklagan busskort Mål nr Överklagan busskort Mål nr Överklagan busskort Mål nr /SDNN A7) Överklagan återbetalning Vårdnadsbidrag /SDNN A8) Yttrande till följdfrågor anmälan angående skyldighet att motverka kränkande behandling för elev vid Gula Skolan, Dnr : /SDNN A9) Delegationsbeslut 2013, Nyanställda

20 20(26) Nyanställda Lista Dnr 2012/SDNN A10) Yttrande till Skolinspektionen angående anmälan om elevens rätt till särskilt stöd vid Borgstenaskolan Dnr : /SDNN Stadsdelsnämnden Norr lägger delegationsbesluten till handlingarna.

21 21(26) Bilaga 1 Alliansens Tilläggsförslag/Ändringsförslag till Budget 2014:1 Inledning Medborgarna i vår stadsdel ska få den bästa möjliga verksamhet! Alliansen prioriterar kärnverksamheten. Vi anser precis som budget 2012:2 och budget 2013:2 att besparingar ska göras så långt ifrån verksamheten som möjligt. Det är inte våra barn i förskolan, skolan eller våra äldre, som ska drabbas hårdast av besparingarna. Klarar vi inte kärnverksamheten, bör vi vara försiktiga med andra satsningar. Vi värnar om tidiga insatser och en god livskvalité för alla våra medborgare. En diskussion kring fördelningar och medel bör föras i Borås Stad. Vår välfärd får inte monteras ned till förmån för monument över stadens styrande. Därför vill vi föra en dialog om tilldela stadsdelsnämnderna mer resurser. Vår verksamhet ska präglas av god kvalitét, nöjda medborgare och medarbetare. En mängd olika utförare inom nämndens verksamhetsområden är kvalitétsdrivande. Det är viktigt att vi bevarar den valfrihet som finns för föräldrar, elever och äldre. Äldreomsorg Det är viktigt att vi har en verksamhet med kvalité och valfrihet för de äldre! Olika utförare berikar verksamheten! Under nämndens möte presenterades ett antal åtgärdsförslag som vi inte kan gå med på. Dessa har ännu inte fattats några beslut kring! Åtgärdsförslag som vi tycker att man ska titta närmare på är att utöka medborgarservicen beträffande information kring RUT avdrag och brytpunkten när det är billigare för den äldre. Självklart är det upp till brukaren att välja om denne vill använda rutavdraget eller gå via kommunen, men vi måste skapa möjlighet till informationsdrivna val!det skulle också kunna hjälpa många äldre att få mer flexibilitet med sin hjälp! Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Förvaltningen Norr arbetar fram förslaget där vi som en medborgarservice informerar våra brukare brytpunkten när det är billigare för densamme att använda sig av ett RUT avdrag istället föra att gå via kommunen, sedan är valet självklart upp till brukaren. Maten är för många dagens höjdpunkt och därför är det viktigt att vi låter den hålla en god kvalitét. Ofta så handlar diskussionerna om att spara pengar genom att servera kyld mat! Detta tycker vi är tråkigt och vi vill istället tänka nytt och använda de restauranger vi har i vår stad. Vi villutveckla

22 22(26) möjligheten för brukarna att själva få ha inflytande över maten och föreslår ett system med matkort för att kunna äta varm mat i hemmet från ett antal olika restaurangereller på restaurang. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Ge förvaltningen i uppdrag att se över matdistributionen och arbeta fram ett matkort, som ökar valmöjligheterna för de äldre med matdistrubition. Lokaler Kommunens lokalbehov varier över tid, därför är det viktigt att vi har flexibla lokaler som kan utvecklas tillsammans med kommunens behov. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Nämnden vid planering av lokaler måste skapa flexibla lokaler, som enkelt kan anpassas efter olika verksamheters tryck. Samt vara öppna för att byta lokaler om en annan verksamhet har större behov. Kost och lokalvård För att vi ska kunna köpa in ekologisk eller närproducerad mat, så måste också fullmäktige tilldela mer medel om det anses som ett prioriterat mål, eftersom ramuppräkningen är 1,5%, men livsmedelspriserna ökade med 4% mellan mars 12 och juni 13 och förutspås fortsätta sin ökning, samt att ekologiska livsmedel är dyrare. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Ovanstående skrivning tas med i budgeten. Förskola Det är viktigt att våra barn får en bra start och en god utbildning, som börjar redan i förskolan. Antalet barn per årsarbetare har succesivt ökat. Detta är inte någon bra utveckling, som även skolinspektionen i sin tillsyns rapport slog ned på.

23 23(26) Vi måste bland annat även se till att det finns goda förutsättningar för personalen att få tid för att planera den pedagogiska verksamheten. Förskolan är av stort behov av mer resurser för att kunna ge en bra verksamhet. Ramen måste utökas för förskolan! Vi måste också kunna erbjuda våra barn i behov av särskilt stöd, det stöd de har rätt till! För utbildningen startar redan i förskolan! Tidiga insatser skapar bättre förutsättningar för barnen för sin kommande skolgång. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Att ge förvaltningen i uppdrag att skriva in i Budget 2014:1 att förskolan är behov av mer resurser. Att se över organisationen och flytta SPKC närmare verksamheten och skolorna. Skola Den alliansledda regeringen har kommit med ett antal nya och bra reformer. Karriärtjänster och förstelärare reformen för lärarna är ett exempel. RUT avdrag för läxhjälp är ett annat av många andra exempel, som skapar en bättre skola. Friskolorna i vår stad berikar och vi värnar om valfrihet! Under året har det också kommit möjligheter för våra skolor att få ansöka om att starta spetsutbildning, vilket två av våra högstadieskolor var intresserade av. Dessvärre fick de båda nej av den styrande majoriteten, vilket är mycket tråkigt! Denna försöksverksamhet hade varit bra för alla våra skolor. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Om det ges möjlighet att ansöka om spetsutbildning igen, tillåta våra skolor att vara med och utvecklas. Särskilt stöd är viktigt att vi erbjuder våra elever! Ju tidiga insatser vi gör desto mer kostnadseffektivt blir det. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Att se över organisationen och flytta SPKC närmare verksamheten och skolorna. Fritid Vi bedömer att stadsdelen har en bra verksamhet i dagsläget och föreslår inga förändringar jämfört med majoritetens förslag. Dock vill vi betona det fina och kostnadseffektiva arbetet som

24 24(26) sker i centrum av Svenska Kyrkan och kulturföreningen Tåget vilket gör att behovet av fritidsverksamhet i Stadsdelens egen regi i området är marginellt. Kultur Som ett orosmoln lyfter förvaltningen de ökade kostnaderna för E lån, som sköts och administreras från stadsbiblioteket. Sedan belastas stadsdelsnämndernas ekonomi för dessa lån, som kostar kommunen 20 kronor per lån. I och med att vi inte kan påverka antal lån osv. så bör kulturnämnden bära hela kostnaden, eftersom de också äger frågan. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: E lånen ska finansieras av kulturnämnden, likt det är beslutat. Övrigt Alliansen föreslår Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka av våra verksamheter som nämndenhar ansvar för, som kan läggas ut på entreprenad, intraprenad eller utföras av extern utförare. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi nämnden besluta: Att anta tilläggsförslaget från Allianspartierna gällande budgetförslaget 2014:1 i sin helhet.

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 27 augusti klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

Tid: kl. 18:00 19:50 Ajournering kl. 19:00 19:30 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr

Tid: kl. 18:00 19:50 Ajournering kl. 19:00 19:30 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 18:00 19:50 Ajournering kl. 19:00 19:30 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 97-116 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S), Ordförande Malin Wickberg

Läs mer

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44 PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 17.00 20.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 43 53 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Tobias Edin (V) Lotta Samuelsson (FP) Birgitta Bergman

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde Måndagen den 2013-12-16

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde Måndagen den 2013-12-16 Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde Måndagen den 2013-12-16 Tid: 18.00 Plats: Olovsholmsgatan 32 Plan 1, Borgstena. Ledamöter: Malin Carlsson (S) Ordförande, Malin Wickberg (M) Vice ordförande

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25 1 (11) Tid: 18:00-19:50 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 39-52 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-20:05

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-20:05 1 (9) Tid: 18:00-20:20 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-20:05 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 78-92 Ledamöter: Per Carlsson (S), ordförande

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:35-18:45

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:35-18:45 1 (16) Tid: 18:00-19:15 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:35-18:45 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 1-19 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Per Carlsson

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68 PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55 Omfattning 61-73 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande Britt-Marie Halldén (FP) 1:e vice ordförande Gunbritt Johansson

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:00-19:20

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:00-19:20 1 (10) Tid: 18:00-19:30 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:00-19:20 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 108-121 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 25 augusti klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontoret, Stora Brogatan 45. 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 22 oktober klockan 14.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 14.00-16.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013 NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 20 maj 2013 kl. 08:30 1. Val av justerare

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12)

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 3 september kl.9.00 12.20 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande 67-76 Jan Fagerberg(MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-12. Plats och tid: Våglängdsgatan 153, 18:00 19.30 Ajournering: - Omfattning: 68 81

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-12. Plats och tid: Våglängdsgatan 153, 18:00 19.30 Ajournering: - Omfattning: 68 81 Plats och tid: Våglängdsgatan 153, 18:00 19.30 Ajournering: - Omfattning: 68 81 Ledamöter: Ulf Sjösten (M), Ordförande Petter Löberg (S), Förste vice ordförande Patric Cerny (FP), Andre vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret i Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

2014-06-05. Göran Björklund

2014-06-05. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2014-06-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 juni 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Tid och plats Pantängen, Västerängsgatan 6 Borås kl. 13.00 16.00 Sammanträde kl. 16.00 17.00 Gruppsammanträden. kl. 17.00 18.

Tid och plats Pantängen, Västerängsgatan 6 Borås kl. 13.00 16.00 Sammanträde kl. 16.00 17.00 Gruppsammanträden. kl. 17.00 18. PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Pantängen, Västerängsgatan 6 Borås kl. 13.00 16.00 Sammanträde kl. 16.00 17.00 Gruppsammanträden. kl. 17.00 18.00 smöte Omfning 10-23 ande ledamöter Kent Hedberg (S) Robin

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen på Bryggaregatan 15, kl. 18.00-18.50. Tjänstgör för Anna Christensen (M)

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen på Bryggaregatan 15, kl. 18.00-18.50. Tjänstgör för Anna Christensen (M) PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen på Bryggaregatan 15, kl. 18.00-18.50. Omfattning 86-99 ande ledamöter Yvonne Persson (S) Wiwi Roswall (M) Gunbritt Johansson (V) Ismeta Dzafic

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 16.30-19.10 ande Ledamöter Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen Billström (M) Sören Lindgren

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 114/2012 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2012-04-19 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Margareta Ehnfors (KD), vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 59 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 60 Informationsärenden 61 Delegationsärenden 62 Anmälningsärenden 63 Övrigt 64 s delegationsordning 65 s

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer