Plats och tid Sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, kl. 18:00-21:05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, kl. 18:00-21:05"

Transkript

1 1(26) Plats och tid Sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, kl. 18:00-21:05 Ajounering Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl 20:25-20:50 ande Övriga närvarande Ledamöter Malin Carlsson (S), ordförande Malin Wickberg (M), förste vice ordförande Camilla Kvibro (S), andre vice ordförande Lennart Håkansson (S) Marie-Louise Eng (S) Gunbritt Johansson (V) Staffan Falk (MP) Wiwi Roswall (M) Monica Johansson (C) Pierre Östlund (FP) Ingela Hallgren (KD) Ersättare Pernilla Ohlsson (S) Oskari Anundi (S) Malin Deilert (V) Mosa Roshanghias (MP) Jaana Ben Maaouia (Vägv) AnnaCarin Martinssom (M) Georg Guldstrand (M) Jonars Garparm (M) Catarina Rapp (C) Birgit Wahlgren (FP) Marita Haglund, stf stadsdelschef Håkan Anving, områdeschef förskola Lars Bengtsson, områdeschef skola Mariann Hult, områdeschef kost och lokalvård Lars Larsson, områdeschef kultur/fritid/lokalt inflytande Annette Antonsson, chef för ekonomifunktionen Anne Gunnarsson, chef för personalfunktionen Helen Magnusson, områdeschef ÄO hemtjänst och vård- och omsorgsboende Hans Abrahamsson, områdeschef IFO Barn och Familj/ÄO Ärendehandläggning och hemsjukvård Joakim Cannerfors, områdeschef kommungemensam förskola och skola Angelica Neville, vårdförbundet Erik Anderson, nämndsekreterare Bo Drysén, projektledare Lust att lära möjligheter att lyckas

2 2(26) Innehållsförteckning Allmänhetens frågestund... 4 Information från stadsdelschefen... 4 Handlingsplan Lust att lära- Möjlighet att lyckas... 4 Månadsrapport juli... 5 Budget Fördelning av IT-medel... 9 Lägesrapport Grundsärskolan till Kommunstyrelsen Information om svar till Skolinspektionen Fjärdingskolan/träningsskolan Svar på remiss Motion Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas konst Svar på remiss Motion Inför traineeprogram i Borås Stad Svar på remiss Motion Vem äger rätten till naturen Svar på remiss Fri att leka och lära -ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Svar på remiss Betänkandet Med rätt att delta -nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden Yttrande till Borås Tingsrätt angående adoption Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Anmälningsärenden Delegationsärenden Inledning Äldreomsorg... 21

3 3(26) Lokaler...22 Kost och lokalvård Förskola Skola Fritid Kultur Övrigt... 24

4 4(26) 88 Allmänhetens frågestund Ingen person närvarande från allmänheten. 89 Information från stadsdelschefen Ingen information från Stadsdelschefen /SDNN Handlingsplan Lust att lära- Möjlighet att lyckas Bo Drysén föredrar Handlingsplanen, där målen är att den kommunala grundskolan är förstaval för både elever och föräldrar, och att alla elever blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Handlingsplanen skjuter framförallt in sig på tre målområden: - Rektors uppdrag - Läraryrkets status - Resultat. Stadsdelsnämnden Norr beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att anta handlingsplanen Lust att lära Möjlighet att lyckas och översänder beslutet till Kommunstyrelsen.

5 5(26) 91 Dnr 2013/SDNN Månadsrapport juli Stadsdelsegen verksamhet Stadsdelsnämnden Norr redovisar i månadsuppföljning efter juli ett underskott med 2,5 mnkr efter tillskott av buffert. I detta underskott finns medräknat kostnader till ett belopp av 1,2 mnkr inom skolans verksamhet som stadsdelsnämnden planerar att begära kompensation för i bokslutet, vilket innebär ett egentligt resultat på -1,3 mnkr. Äldreomsorgen är den verksamhet som redovisar den största avvikelsen, såväl i belopp (-12,2 mnkr), som i procentuell avvikelse (-3%). Avvikelsen beror främst på att beställningar av hemtjänst samt placeringar på vård- och omsorgsboenden överstigit den planerade nivån i budget. Kommungemensam verksamhet Stadsdelsnämnden Norr redovisar ett underskott på tkr. I underskottet finns medräknat kostnader som stadsdelen planerar att begära kompensation för till ett belopp av tkr: CFL 700 tkr. Kommungemensam äldreomsorg, produktionsenheter tkr IFO Asyl tkr. Efter dessa justeringar är det prognostiserade resultatet tkr med följande fördelning: Vårdnadsbidrag +150 tkr. Specialskolor tkr. Voboenheter tkr. Stadsdelsnämnden godkänner Månadsrapport juli 2013 och översänder rapporten till Kommunstyrelsen.

6 6(26) 92 Dnr 2013/SDNN Budget 2014 Nämnden beskriver i budget 2014 sitt planerade arbete för 2014 efter de budgetförutsättningar som nu gäller. Ur brukarens och medborgarens perspektiv Ökad medborgardialog är ett mål som Kommunfullmäktige kommer att fastställa i budget 2014 och som nämnden kommer att utveckla. Fristad och Sjöbo är prioriterade områden för utökad medborgardialog. Antal barn i förskoleåldern beräknas bli omkring 80 fler år 2014 jämfört med 2013 och nämnden är i behov av en ny 6-avdelningsförskola hösten Tidiga insatser är viktiga och verksamheten har fokuserat på detta arbete och kommer att fortsätta göra det även under Ur verksamhetens perspektiv Verksamheternas kvalitetsarbete ska vara i fokus för att få största möjliga verksamhets- och kostnadseffektivitet. Skola och förskola har under 2013 fått återkoppling från Skolinspektionen och har i den återrapporteringen fått saker belysta som behöver utvecklas. Brukarundersökningar och medborgardialoger är två andra viktiga underlag för att veta att nämnden gör rätt sak på rätt sätt. Ur medarbetarens perspektiv Borås Stad genomförde under 2011 en medarbetarenkät där förvaltningens resultat var i nivå med snittet i staden. En ny medarbetarenkät kommer att göras hösten 2013 och stadsdelsförvaltningen kommer att fortsätta att arbeta utifrån resultatet från enkäten. Stadsdelsnämnden har som mål att ha hälsofrämjande arbetsplatser, vilket är en framgångsfaktor för ökad frisknärvaro. Ett led i satsningen är att stimulera varje arbetsplats till att ha en hälsoinspiratör, som tillsammans med chef och skyddsombud, arbetar för ökad hälsa på arbetet. Under 2014 kommer alla anställda, enligt beslut i Borås Stad, att erbjudas heltid. Ur ett ekonomiskt perspektiv De ekonomiska förutsättningarna som nämnden fått 2014 bygger på kompensation för kostnadsökningar för löner med 2,5 procent och för övriga kostnader med 1,3 procent. Äldreomsorgen inom Stadsdelsnämnden Norr har haft högre kostnader än kommunbidraget 2011, 2012 och Under 2013 har kraftsamling gjorts för att identifiera huvudproblemet och ett fokuserat arbete görs för att verksamhet och ekonomi ska komma i balans. Med det fokuserade arbetet som äldreomsorgen gör 2013 för att minska kostnaderna finns förutsättningar att 2014 blir det första året då verksamheten bedrivs inom tilldelad ram, det arbetet som påbörjats 2013 med att minska utförda hemtjänsttimmar per brukare måste dock fortsätta. Att

7 7(26) äldreomsorgen får en verksamhet och ekonomi i balans gynnar medborgare och brukare inom samliga nämndens områden. Förslag till beslut Malin Carlsson (S) föreslår att nämnden skall fastslå Budget 2014:1 Malin Wickberg (M) föreslår att nämnden skall fastslå Budget 2014:1 utan avsnitt 2.6 om vobo för 90-åringar. sgång Ordförande ställer förslag på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Malin Wickbergs (M) förslag och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad. Malin Wickberg (M) begär omröstning. Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: Den som bifaller den rödgröna gruppens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har Stadsdelsnämnden beslutat enligt Malin Wickbergs (M) förslag. Omröstning Vid omröstning röstas ja av Malin Carlsson (S), Camilla Kvibro (S), Lennart Håkansson (S), Marie-Louise Eng (S), Lennart Håkansson (S) och Staffan Falk (MP) samt nej av Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (FP) och Ingela Hallgren (KD). Stadsdelsnämnden Norr fastställer Budget 2014:1 och översänder budgeten till Kommunstyrelsen Reservation Vi reserverar oss till förmån för vårt ändringsförslag till budet 2014:1. Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Ingela Hallgren (KD), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (Fp). Protokollsanteckning Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och kvalitet. Vi ser fram emot arbetet med trygghetsboenden. Den förenklade biståndsbedömningen för 90-åringar bör vara oförändrad till dess att vi har ett fullvärdigt alternativ i trygghetsbostäderna. Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Ingela Hallgren (KD), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (FP), Anna-Carin Martinsson (M), Georg Guldstrand (M), Jonas Garmarp (M), Catharina Rapp (C) och Birgit Wahlgren (Fp). Tilläggsyrkande Malin Wickberg (M) föreslår ett att alliansens tilläggsförslag bifogas Budget 2014:1 sgång Ordföranden föreslår att tilläggsyrkandet inte antas och finner det förslaget med övervägande ja besvarad. Malin Wickberg (M) begär omröstning. Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: Den som bifaller att inte anta tilläggsyrkandet röstar ja, den som vill anta

8 8(26) tilläggsyrkandet röstar nej: vinner nej har Stadsdelsnämnden beslutat enligt Malin Wickbergs (M) förslag. Omröstning Vid omröstning röstas ja av Malin Carlsson (S), Camilla Kvibro (S), Lennart Håkansson (S), Marie-Louise Eng (S), Lennart Håkansson (S) och Staffan Falk (MP) samt nej av Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (FP) och Ingela Hallgren (KD). Stadsdelsnämnden Norr fastställer att tilläggsyrkande inte antas till Budget 2014:1. Reservation Vi reserverar oss till förmån för vårt tilläggsförslag till budet 2014:1 (se bilaga 1). Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Ingela Hallgren (KD), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (Fp). Protokollsanteckning Medborgarna i vår stadsdel ska få den bästa möjliga verksamhet! Alliansen prioriterar kärnverksamheten. Vi anser precis som budget 2012:2 och budget 2013:2 att besparingar ska göras så långt ifrån verksamheten som möjligt. Det är inte våra barn i förskolan, skolan eller våra äldre, som ska drabbas hårdast av besparingarna. Klarar vi inte kärnverksamheten, bör vi vara försiktiga med andra satsningar. Vi värnar om tidiga insatser och en god livskvalité för alla våra medborgare. En diskussion kring fördelningar och medel bör föras i Borås Stad. Vår välfärd får inte monteras ned till förmån för monument över stadens styrande. Därför vill vi föra en dialog om att tilldela stadsdelsnämnderna mer resurser. Vår verksamhet ska präglas av god kvalitet, nöjda medborgare och medarbetare. En mängd olika utförare inom nämndens verksamhetsområden är kvalitetsdrivande. Det är viktigt att vi bevarar den valfrihet som finns för föräldrar, elever och äldre. Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (Fp), Ingela Hallgren (KD), Anna-Carin Martinsson (M), Georg Guldstrand (M), Jonas Garmarp (M), Catharina Rapp (C) och Birgit Wahlgren (Fp)

9 9(26) 93 Dnr 2012/SDNN Fördelning av IT-medel Kommunfullmäktige beslutade om ett extra kommunbidrag på 9 mnkr till datorer/surfplattor i grundskolan i syfte att minska olikheter mellan skolenheter samt utbyte av lokala installationer för datakommunikation. Stadsdelnämnden Norr Kommungemensam verksamhet fick uppdraget att fördela kommunbidraget. Kommungemensam skola och förskola har gjort en fördelning av det extra kommunbidraget. Först har en fördelning av de 9 mnkr gjorts mellan Borås Stad och fristående skolor som bygger på antal elever i skolorna. Av Borås Stads resurs har tkr avsatts för datanätverk därefter har resterande fördelats mellan de tre Stadsdelsnämnderna enligt samma principer som i Borås Stads resursfördelningsmodell. Stadsdelsnämnden Norr beslutar att fördelningen av IT-medel sker enligt upprättat förslag.

10 10(26) /SDNN Lägesrapport Grundsärskolan till Kommunstyrelsen Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska de nämnder som ansvarar för särskolan i december och juni årligen avge en lägesrapport för särskolan till Kommunstyrelsen tills dess att den beslutade organisationsförändringen är verkställd. Sedan är grundsärskolan organiserad under Stadsdelsnämnden Norr. Stadsdelsnämnden godkänner upprättad lägesrapport och översänder rapporten till Kommunstyrelsen /SDNN Information om svar till Skolinspektionen Fjärdingskolan/träningsskolan Områdeschef Joakim Cannerfors informerar om skolinspektionens besök på grundsärskolan Fjärdingskolan 7 mars Vid besöket uppmärksammades brister inom tre bedömningsområden. De tre områdena var; Trygghet och studiero, Pedagogisk ledarskap och utveckling av utbildningen och Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevers närvaro. Områdeschef Cannerfors informerar vidare om åtgärderna som genomförts på Fjärdingskolan. Dessa var handlingsplaner inom likabehandling och hälsofrämjandet samt Borås Stads kvalitetsrapporter. Stadsdelsnämnden Norr tackar för informationen och lägger svaret till handlingarna.

11 11(26) /SDNN Svar på remiss Motion Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas konst Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna synpunkter på en motion om att rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas konst. Stadsdelsnämnden Norr ställer sig positiv till motionen, under förutsättning att Kulturnämnden har möjlighet att administrera och finansiera projektet. Dock bör projektet omfatta mer än Hässleholmen, det finns motsvarande tunnlar i flera delar av Borås Stad. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas konst och översänder svaret till Kommunstyrelsen /SDNN Svar på remiss Motion Inför traineeprogram i Borås Stad Stadsdelsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på en motion om traineeprogram i Borås Stad. Stadsdelsnämnden Norr är positiv till att erbjuda traineeprogram i Borås Stad. Det är en möjlighet för ungdomar som studerat på högskolan att få inblick i och erfarenheter av Borås Stad som arbetsgivare. Det är också ett sätt att säkra personalförsörjningen och ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att erbjuda traineeprogram för ungdomar där de får en möjlighet att kombinera kvalificerat arbete med personlig utveckling får Borås Stad tillgång till viktig kompetens. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Inför traineeprogram i Borås Stad och skickar svaret till Kommunstyrelsen.

12 12(26) /SDNN Svar på remiss Motion Vem äger rätten till naturen Stadsdelsnämnden har getts möjlighet att lämna yttrande på motionen Vem äger rätten till naturen. Motionären föreslår att Tekniska nämnden ska få uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar. Motionen syftar till att människor med funktionsnedsättningar ska få bemötande och livsvillkor som underlättar tillvaron och ger högsta möjliga livskvalitet. Att kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra är en viktig del i detta. Ett bra exempel på att kunna delta i samhällslivet är att kunna motionera och vara ute i naturen. Rya åsar en viktig del av Borås natur och rekreation och skulle kunna vara ett bra ställe att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga. Stadsdelsnämnden Norr vill tillägga att behovet av tillgänglighetsanpassade slingor också bör ses som en helhet utifrån ett Borås Stadsperspektiv där bland annat kollektivtrafikförbindelser och parkeringsmöjligheter bör övervägas i förhållande till placering av en slinga. Det bör även utredas huruvida de befintliga motionsslingor som finns skulle kunna tillgänglighetsanpassas, t.ex. Kransmossens rullskidbana. Detta utesluter dock inte att en tillgänglighetsanpassad slinga anläggs på Rya åsar, som motionären föreslår. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Vem äger rätten till naturen och översänder svaret till Kommunstyrelsen /SDNN Svar på remiss Fri att leka och lära -ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Stadsdelsnämnden har fått möjlighet att yttra sig på en SOU från Regeringskansliet om säkerhet i förskolan. Förslaget förtydligar och systematiserar det redan pågående barnsäkerhetsarbetet i förskolorna. Förslaget innebär att förskolan får tydligare uppdrag och krav på att jobba med barns säkerhet. Detta arbete kommer att bli mer kvalitetssäkrat då även budgetmedel måste avsättas för att utföra de åtgärder som kommer fram. Att verksamheterna vidtar åtgärder kommer att följas upp av huvudmannen Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remiss Fri att leka och lära -ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

13 13(26) /SDNN Svar på remiss Betänkandet Med rätt att delta -nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden Regeringen beslutade den 13 oktober 2011 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända utrikesfödda kvinnor och anhöriginvandrare. I slutbetänkandet Med rätt att delta - nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) presenteras utredningens analys och förslag till åtgärder. Då betänkandet ligger utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde och uppgift väljer nämnden att avstå från att yttra sig. Stadsdelsnämnden Norr avstår från yttrande på Betänkandet Med rätt att delta - nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden och översänder svaret till Kommunstyrelsen. 100 Yttrande till Borås Tingsrätt angående adoption Se särskilt sekretessprotokoll 101 Sociala utskottet , 119 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Se särskilt sekretessprotokoll

14 14(26) 102 Sociala utskottet , 120 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Se särskilt sekretessprotokoll 103 Sociala utskottet , 133 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Se särskilt sekretessprotokoll

15 15(26) 104 Anmälningsärenden Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser finns i en mapp att läsa vid sammanträdet. B) Synpunkter 2013, förskola 4) Storlek på barngrupperna 5) Mariagårdens förskola 6) Inkommen synpunkt förskola 6) Svar inkommen synpunkt förskola 7) Inkommen synpunkt förskola 8) Inkommen synpunkt förskola; Skolverket och lagar personalen ska känna till 9) inkommen synpunkt dagmamma 2013/SDNN C) Utredningsuppdrag alternativ för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom kommunens egen skolorganisation 2013/SDNN D) Utvärdering av Centrum för flerspråkigt lärande, CFL 2013/SDNN E) Stadsbidrag för karriärtjänster 2013/SDNN F) Skolinspektionen, tillsyn i Borås Stad 9) Svar till Skolinspektionen från Trandaredskolan 10) Svar till Skolinspektionen från Aplaredskolan 11) Svar till Skolinspektionen från Fjärdingskolan skolenhet Lilla Åsen, Stora Kullen 12) Svar till Skolinspektionen från Fjärdingskolan skolenhet Lilla Kullen Stora Åsen! 2012/SDNN ) Svar till Skolinspektionen från Dannikeskolan 14) Svar till Skolinspektionen från Myråskolan 15) Svar till Skolinspektionen från Svedjeskolan 16) Svar till Skolinspektionen från Kristinebergskolan 17) Svar till Skolinspektionen från Dalsjöskolan 18) Svar till Skolinspektionen från Rångedalaskolan 19) Svar till Skolinspektionen från Kristinebergskolan 20) Svar till Skolinspektionen från Sandaredskolan 21. Svar till Skolinspektionen från grundsärskolan Fjärdingskolan 22. Svar till Skolinspektionen från Daltorpskolan 23. Svar till Skolinspektionen från Sandgärdsskolan

16 16(26) 24. Expedierat Skolinspektionens beslut: Uppföljningsbeslut Grundsärskolan Fjärdingskolan, grundskolan Fjärdingskolan, Kristinebergskolan, Trandaredskolan, Kerstingårdskolan, Målsrydskolan, Dalsjöskolan 4-6 och Tummarpskolan. 2012/SDNN G) Lokal resursplan /SDNN H) PRO Fristad verksamhetsberättelse /SDNN0194 I) Lokalplanering Förändrade lokaler för Centrum för Flerspråkigt Lärande 6. Ombyggnad av två avdelningar på äldrebonde Skogslid 7. Lokaliseringsstudie för förskolor i Borås 7. Lokalisering av nya förskolor i centrum 7. Tillfälliga lokaler vid Björkängsgymnasiet i samband med lokalisering av nya förskolor i centrum 2013/SDNN J) Budget 2013 Tilläggsanslag Internpriser hemtjänst m.m. sordning vid fastställelse av internpriser Fördelning av IT-medel 2012/SDNN K) Revisionsberättelse för Stadsdelsnämnden Norr år /SDNN L) Synpunkter 2013, Äldreomsorg 8) Hemtrevnad 9) Inkommen synpunkt äldreomsorg 10) SDF Norr Sammanställning av klagomål, synpunkter och beröm /SDNN M) Dokumenthanteringsplan kommungemensam verksamhet 2013/SDNN N) Anmälan om mottagande i särskola av en f.d elev 2013/SDNN O) Stadsbidrag för omsorg på obekväm tid /SDNN

17 17(26) P) Revisionsrapporter avseende risker för förskingring, korruption och oegentligheter Q) Konsekvenser av ökning av nyanlända elever 2013/SDNN R) Arvode till förtroendevalda för mottagande av sammanträdeshandlingar i elektronisk form S) Synpunkter 2013, Skola 17) Modersmålsundervisning 18) Det fria skolvalet 2013/SDNN T) Socialstyrelsen rapport efter tillsyn av våldsutsatta kvinnor och barn 2013/SDNV0038: Tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga U) Skolinspektionens rapport efter flygande inspektion av asylsökande barns rätt till utbildning med statistik bilaga 2013SDNN/ V) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag Svar på motion av William Petzäll (SD); Förbud mot klädedräkterna nikab och burka i skolan X) Kommunfullmäktiges beslut angående Borås stads åtgärder för buller Y) Kommunfullmäktiges beslut: Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) och Krister Maconi (SD); Införa skolk-sms i kommunens skolor Z) Kommunfullmäktiges beslut: Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) och Dennis Fernholm (SD); Slumpmässiga drogtester i skolan Å) Lex Sarah IFO Barn och familj 1. Risk för missförhållande 2013/SDNN Ä) Borås Stad, Delårsrapport januari april 2013 Ö) Skolverket om utbetalning av statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan /SDNN ) Lex Sarah 2013 Äldreomsorg 4) Risk för missförhållande 5) Risk för missförhållande

18 18(26) 6) Risk för missförhållande 5) Avslutad utredning Risk för missförhållande och/eller missförhållande 7) Risk för missförhållande 8) Risk för missförhållande 9) Risk för missförhållande 2013/SDNN ) Skolverket om deltagande i försöksverksamhet Dnr 2013: /SDNN ) Träffpunkter för äldre, avtal med PRO Samarbetsavtal Blombacka Stadsdelsnämnden Norr lägger anmälningsärenden till handlingarna.

19 19(26) 105 Delegationsärenden Redovisning av beslut som är fattade på delegation finns i en mapp att läsa vid sammanträdet. A1) Delegationsbeslut 2013 kommungemensam skola 2) om särskola 3) om särskola 4) om särskola 2013/SDNN0064 A2) Delegationsbeslut 2013, familjerätt, delegationsdatum Delegationsdatum /SDNN A3) Protokoll Sociala Utskottet , , , , A4) Delegationsbeslut 2013, Äldreomsorg delegationsdatum /SDNN A5) Delegationsbeslut 2013, Skola 2013/SDNN A6) Överklagan Busskort 1. Överklagan busskort Mål nr och Mål nr Överklagan busskort Mål nr Överklagan busskort Mål nr Överklagan busskort Mål nr /SDNN A7) Överklagan återbetalning Vårdnadsbidrag /SDNN A8) Yttrande till följdfrågor anmälan angående skyldighet att motverka kränkande behandling för elev vid Gula Skolan, Dnr : /SDNN A9) Delegationsbeslut 2013, Nyanställda

20 20(26) Nyanställda Lista Dnr 2012/SDNN A10) Yttrande till Skolinspektionen angående anmälan om elevens rätt till särskilt stöd vid Borgstenaskolan Dnr : /SDNN Stadsdelsnämnden Norr lägger delegationsbesluten till handlingarna.

21 21(26) Bilaga 1 Alliansens Tilläggsförslag/Ändringsförslag till Budget 2014:1 Inledning Medborgarna i vår stadsdel ska få den bästa möjliga verksamhet! Alliansen prioriterar kärnverksamheten. Vi anser precis som budget 2012:2 och budget 2013:2 att besparingar ska göras så långt ifrån verksamheten som möjligt. Det är inte våra barn i förskolan, skolan eller våra äldre, som ska drabbas hårdast av besparingarna. Klarar vi inte kärnverksamheten, bör vi vara försiktiga med andra satsningar. Vi värnar om tidiga insatser och en god livskvalité för alla våra medborgare. En diskussion kring fördelningar och medel bör föras i Borås Stad. Vår välfärd får inte monteras ned till förmån för monument över stadens styrande. Därför vill vi föra en dialog om tilldela stadsdelsnämnderna mer resurser. Vår verksamhet ska präglas av god kvalitét, nöjda medborgare och medarbetare. En mängd olika utförare inom nämndens verksamhetsområden är kvalitétsdrivande. Det är viktigt att vi bevarar den valfrihet som finns för föräldrar, elever och äldre. Äldreomsorg Det är viktigt att vi har en verksamhet med kvalité och valfrihet för de äldre! Olika utförare berikar verksamheten! Under nämndens möte presenterades ett antal åtgärdsförslag som vi inte kan gå med på. Dessa har ännu inte fattats några beslut kring! Åtgärdsförslag som vi tycker att man ska titta närmare på är att utöka medborgarservicen beträffande information kring RUT avdrag och brytpunkten när det är billigare för den äldre. Självklart är det upp till brukaren att välja om denne vill använda rutavdraget eller gå via kommunen, men vi måste skapa möjlighet till informationsdrivna val!det skulle också kunna hjälpa många äldre att få mer flexibilitet med sin hjälp! Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Förvaltningen Norr arbetar fram förslaget där vi som en medborgarservice informerar våra brukare brytpunkten när det är billigare för densamme att använda sig av ett RUT avdrag istället föra att gå via kommunen, sedan är valet självklart upp till brukaren. Maten är för många dagens höjdpunkt och därför är det viktigt att vi låter den hålla en god kvalitét. Ofta så handlar diskussionerna om att spara pengar genom att servera kyld mat! Detta tycker vi är tråkigt och vi vill istället tänka nytt och använda de restauranger vi har i vår stad. Vi villutveckla

22 22(26) möjligheten för brukarna att själva få ha inflytande över maten och föreslår ett system med matkort för att kunna äta varm mat i hemmet från ett antal olika restaurangereller på restaurang. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Ge förvaltningen i uppdrag att se över matdistributionen och arbeta fram ett matkort, som ökar valmöjligheterna för de äldre med matdistrubition. Lokaler Kommunens lokalbehov varier över tid, därför är det viktigt att vi har flexibla lokaler som kan utvecklas tillsammans med kommunens behov. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Nämnden vid planering av lokaler måste skapa flexibla lokaler, som enkelt kan anpassas efter olika verksamheters tryck. Samt vara öppna för att byta lokaler om en annan verksamhet har större behov. Kost och lokalvård För att vi ska kunna köpa in ekologisk eller närproducerad mat, så måste också fullmäktige tilldela mer medel om det anses som ett prioriterat mål, eftersom ramuppräkningen är 1,5%, men livsmedelspriserna ökade med 4% mellan mars 12 och juni 13 och förutspås fortsätta sin ökning, samt att ekologiska livsmedel är dyrare. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Ovanstående skrivning tas med i budgeten. Förskola Det är viktigt att våra barn får en bra start och en god utbildning, som börjar redan i förskolan. Antalet barn per årsarbetare har succesivt ökat. Detta är inte någon bra utveckling, som även skolinspektionen i sin tillsyns rapport slog ned på.

23 23(26) Vi måste bland annat även se till att det finns goda förutsättningar för personalen att få tid för att planera den pedagogiska verksamheten. Förskolan är av stort behov av mer resurser för att kunna ge en bra verksamhet. Ramen måste utökas för förskolan! Vi måste också kunna erbjuda våra barn i behov av särskilt stöd, det stöd de har rätt till! För utbildningen startar redan i förskolan! Tidiga insatser skapar bättre förutsättningar för barnen för sin kommande skolgång. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Att ge förvaltningen i uppdrag att skriva in i Budget 2014:1 att förskolan är behov av mer resurser. Att se över organisationen och flytta SPKC närmare verksamheten och skolorna. Skola Den alliansledda regeringen har kommit med ett antal nya och bra reformer. Karriärtjänster och förstelärare reformen för lärarna är ett exempel. RUT avdrag för läxhjälp är ett annat av många andra exempel, som skapar en bättre skola. Friskolorna i vår stad berikar och vi värnar om valfrihet! Under året har det också kommit möjligheter för våra skolor att få ansöka om att starta spetsutbildning, vilket två av våra högstadieskolor var intresserade av. Dessvärre fick de båda nej av den styrande majoriteten, vilket är mycket tråkigt! Denna försöksverksamhet hade varit bra för alla våra skolor. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Om det ges möjlighet att ansöka om spetsutbildning igen, tillåta våra skolor att vara med och utvecklas. Särskilt stöd är viktigt att vi erbjuder våra elever! Ju tidiga insatser vi gör desto mer kostnadseffektivt blir det. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Att se över organisationen och flytta SPKC närmare verksamheten och skolorna. Fritid Vi bedömer att stadsdelen har en bra verksamhet i dagsläget och föreslår inga förändringar jämfört med majoritetens förslag. Dock vill vi betona det fina och kostnadseffektiva arbetet som

24 24(26) sker i centrum av Svenska Kyrkan och kulturföreningen Tåget vilket gör att behovet av fritidsverksamhet i Stadsdelens egen regi i området är marginellt. Kultur Som ett orosmoln lyfter förvaltningen de ökade kostnaderna för E lån, som sköts och administreras från stadsbiblioteket. Sedan belastas stadsdelsnämndernas ekonomi för dessa lån, som kostar kommunen 20 kronor per lån. I och med att vi inte kan påverka antal lån osv. så bör kulturnämnden bära hela kostnaden, eftersom de också äger frågan. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: E lånen ska finansieras av kulturnämnden, likt det är beslutat. Övrigt Alliansen föreslår Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka av våra verksamheter som nämndenhar ansvar för, som kan läggas ut på entreprenad, intraprenad eller utföras av extern utförare. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi nämnden besluta: Att anta tilläggsförslaget från Allianspartierna gällande budgetförslaget 2014:1 i sin helhet.

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar.

Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. PROTOKOLL 1(5) Tid och plats Kl 18.00 19.35 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 19.00 19.15 ajournering för partiöverläggningar. Omfattning 13-23 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf

Läs mer

Plats och tid Sammanträdeslokal Sjöboskolans matsal, Sjöbo kl. 18: Ajounering Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl

Plats och tid Sammanträdeslokal Sjöboskolans matsal, Sjöbo kl. 18: Ajounering Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl 1(11) Plats och tid Sammanträdeslokal Sjöboskolans matsal, Sjöbo kl. 18:00-21.30. Ajounering Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl 21.05-21.20 ande Övriga närvarande Ledamöter Malin Carlsson

Läs mer

Tid och plats Kl Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl ajournering.

Tid och plats Kl Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl ajournering. PROTOKOLL 1(6) Tid och plats Kl 18.00 18.45 Pelarsalen (rum 2567), plan 5B, Österlångggatan 64 Kl 18.00 18.20 ajournering. Omfattning 1-12 ande ledamöter S) Malin Carlsson, ordf M) Bertil Myhrberg, 1:e

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 27 augusti klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 18.00 19.20 Ajournering: kl. 18.45 19.00 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 1-13 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S) Ordförande, Marie Fridén (M)

Läs mer

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 17.00 20.25 Ajournering: kl. 19.30 19.50 kl. 20.10-20.25 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 133-150 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S) Ordförande,

Läs mer

Tid: kl. 18:00 19:50 Ajournering kl. 19:00 19:30 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr

Tid: kl. 18:00 19:50 Ajournering kl. 19:00 19:30 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 18:00 19:50 Ajournering kl. 19:00 19:30 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 97-116 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S), Ordförande Malin Wickberg

Läs mer

Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl

Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl 1 (10) Plats och tid Ajournering Närvarande Stadsdelsförvaltningen Väster, Ramnåsgatan 1, Sessionssalen, 18.00 20.30 Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl. 19.55 20.15 Ledamöter Lennart Andreasson

Läs mer

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 17.00 19.43 Ajournering: kl. 19.00 19.20 kl. 19.30 19.35 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 151-174 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S) Ordförande,

Läs mer

Svar på remiss: Handlingsplan Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Svar på remiss: Handlingsplan Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 1(4) Svar på remiss: Handlingsplan Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 Nämndens beslut Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Läs mer

Lokal Borgstena, Stadsdelsförvaltningen Norr

Lokal Borgstena, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 18.00 20:00 Ajournering: kl. 19.20 19.50 Plats: Lokal Borgstena, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 31-48 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S) Ordförande, Marie Fridén (M) Förste

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:25-18:40

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:25-18:40 1 (10) Tid: 18:00-18:55 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:25-18:40 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 69-82 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 18.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 87 100 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 89-100 Ida Legnemark

Läs mer

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr

Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Tid: kl. 18.00 20.20 Ajournering: kl. 19.25 20.00 Plats: Lokal Borgstena plan 1, Stadsdelsförvaltningen Norr Paragrafer: 175-198 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Malin Carlsson (S) Ordförande, Marie Fridén

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25. Beslutande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25. Beslutande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17 PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 19.25 Omfattning 1-17 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande 1-4 och 6-17 Heléne Vistbacka Roth (FP) 1:e vice ordförande, 5

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:45-20:00

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:45-20:00 1 (10) Tid: 18:00-20:10 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:45-20:00 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 132-145 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

2013-05-08. Göran Björklund

2013-05-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2013-05-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 maj 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:55 19:15

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:55 19:15 1 (11) Tid: 18:00-19:25 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:55 19:15 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 53-68 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Peter Maksinen (S) ersätter Marianne Hermansson (S) Bill Bakkemose (M) ersätter Pär Sundbaum (KD) Lennart Fritzson (FP)

Peter Maksinen (S) ersätter Marianne Hermansson (S) Bill Bakkemose (M) ersätter Pär Sundbaum (KD) Lennart Fritzson (FP) 1 (6) Tid: 18:00-18:30 Ajournering: Ingen ajournering görs. Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 144-150 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Övriga: Lennart Andreasson (V), Ordförande

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:50 19:00

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:50 19:00 1 (12) Tid: 18:00-19:20 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:50 19:00 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 97-111 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Lennart Andreasson

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 20:15-20:35

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 20:15-20:35 1 (10) Tid: 18:00-20:45 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 20:15-20:35 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 62-77 Ledamöter: Per Carlsson (S), ordförande

Läs mer

Jonny Köhler personligt ombud Veronica Krondal personligt ombud Sandra Hanson personligt ombud 86-88

Jonny Köhler personligt ombud Veronica Krondal personligt ombud Sandra Hanson personligt ombud 86-88 PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 15.00 16.50 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 86 98 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Lotta Samuelsson (FP) Birgitta

Läs mer

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2017-02-02 8 Dnr 2017/FN0001 332 Motion Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad motion

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 18:31-18:51

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 18:31-18:51 1 (9) Tid: 18:00-18:55 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 18:31-18:51 Plats: Sessionssalen Paragrafer: 140-153 Ledamöter: Per Carlsson (S), ordförande Kerstin Hermansson

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44

Joakim Cannerfors kommungemensam skola/förskola 44 Stefan Eriksson kommungemensam skola/förskola 44 PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 17.00 20.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 43 53 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Tobias Edin (V) Lotta Samuelsson (FP) Birgitta Bergman

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl tjg för Richard Klingvall (MP)

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl tjg för Richard Klingvall (MP) PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 17.30 18.25 Omfattning 114 127 ande ledamöter Yvonne Persson (S) Heléne Vistbacka Roth (FP) Gunbritt Johansson (V) Ernad Suntic (S) Rauno

Läs mer

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde Måndagen den 2013-12-16

Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde Måndagen den 2013-12-16 Stadsdelsnämnden Norr kallas till sammanträde Måndagen den 2013-12-16 Tid: 18.00 Plats: Olovsholmsgatan 32 Plan 1, Borgstena. Ledamöter: Malin Carlsson (S) Ordförande, Malin Wickberg (M) Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen

Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl , Utbildningsförvaltningen 2016-01-26 1(5) Tid och plats Tisdagen den 26 januari 2016, kl. 16.00-16.25, Utbildningsförvaltningen Omfattning 1-15 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (L) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25 1 (11) Tid: 18:00-19:50 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 39-52 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-04-08 Plats: Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-13 kl. 18:00 Kl. 17:00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:10-19:25

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:10-19:25 1 (12) Tid: 18:00-19:40 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:10-19:25 Plats: Sessionssalen Paragrafer: 146-161 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Kerstin Hermansson

Läs mer

99-105, 107-109 Dzenan Ganic enhetschef 99-102 Linda Harju integrationssamordnare 99-101

99-105, 107-109 Dzenan Ganic enhetschef 99-102 Linda Harju integrationssamordnare 99-101 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.45 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 99 109 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Samuelsson (S) Lotta Preijde (FP) Birgitta

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.06 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 28-39 Närvarande Lotta Preijde (L) Marie Samuelsson (S) Tobias Edin (V) Birgitta Bergman

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats 18.00 19.25 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 1-10 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 72-74 Beslutande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 10 november 2016, kl , Scandic Plaza Borås

Tid och plats Torsdagen den 10 november 2016, kl , Scandic Plaza Borås 2016-11-10 1(5) Tid och plats Torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00-17.15, Scandic Plaza Borås Omfattning 1-9 Beslutande ledamöter Leif Johansson (S) Marie Fridén (M) Linda Ikatti (S) Robert Sandberg

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.30 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Information 17.00-18.15 Omfattning 40-49 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Marie Samuelsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-20:05

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-20:05 1 (9) Tid: 18:00-20:20 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-20:05 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 78-92 Ledamöter: Per Carlsson (S), ordförande

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 2012-10-23 1(8) Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 Omfattning 115-130 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman (M)

Läs mer

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Ssv 303/2013 Skolnämnd sydväst Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Marie Magnusson (KD) Inger Blückert (S) Conny Andersson

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Utbildnings- och kulturnämnden 2015-09-21 Plats: Kronetorps mölla ( OBS!) Tid: 2015-09-28 kl. 18.00 Kl. 17.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68

Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55. Seija Noppa (M) Solveig Landegren (C) tjg för Else-Marie Lindgren (KD) 61-68 PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Sociala omsorgsförvaltningen, kl. 18.00 18.55 Omfattning 61-73 ande ledamöter Yvonne Persson (S) ordförande Britt-Marie Halldén (FP) 1:e vice ordförande Gunbritt Johansson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Plats och tid VKM, Göteborgsvägen 97, Mölndal kl. 17:00-19:10 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Annika Bjerrhede (MP), ordförande Johanna Rantsi (M), vice ordförande

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:35-18:45

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:35-18:45 1 (16) Tid: 18:00-19:15 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 18:35-18:45 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 1-19 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Per Carlsson

Läs mer

tjg ersättare för Emina Beganovic (S)

tjg ersättare för Emina Beganovic (S) Plats och tid: Våglängdsgatan 153, kl. 18.00-19.30 Ajournering: - Omfattning: 101-119 Ledamöter: Ulf Sjösten (M), Ordförande Joakim Englund (S) Patric Cerny (FP), Andre vice ordförande Rebecca Pandora

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 17.00 18.45 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 13-27 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Samuelsson (S) Lotta Preijde(L) Birgitta Bergman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:05-19:20

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:05-19:20 1 (11) Tid: 18:00-19:30 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:05-19:20 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 114-131 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-19:45

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-19:45 1 (9) Tid: 18:05 20:00 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggningar i partigrupper klockan 19:35-19:45 Plats: Sessionssalen Paragrafer: 41-56 Ledamöter: Per Carlsson (S), ordförande Kerstin Hermansson

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 17.00 18.55 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 1-12 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Samuelsson (S) Lotta Preijde(L) Birgitta Bergman

Läs mer

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18 Protokoll Ft 6/2017 Fritidsnämnden Datum: 2017-02-07 Klockan: 14:00-16:35 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 11-18 Annika Tholster (C) 11-18 Sebastian Cehlin (M) 11-18 Ingela

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17) Kulturdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor 1033 33 Stockholm Remissyttrande avseende delbetänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag till åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (dnr 1081/17)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Plats: Stadsdelsförvaltningen Norr, Olovsholmsgatan 32

Plats: Stadsdelsförvaltningen Norr, Olovsholmsgatan 32 Tid: kl. 17.00 18.45 Ajournering: kl. 18.15 18.35 Plats: Stadsdelsförvaltningen Norr, Olovsholmsgatan 32 Paragrafer: 149-172 Ledamöter: Ersättare: Övriga: Mats Tolfsson (S) Ordförande Marie Fridén (M)

Läs mer

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats 17.00 19.16 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 24 42 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Annika Andersson (MP) Tobias Edin

Läs mer

Tid och plats 16.00 18.10 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 18.10 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 16.00 18.10 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 80-93 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 82-93, kl. 16.08-18.10

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Tid och plats Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde

Tid och plats Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde Tid och plats 16.00 18.52 Introduktionscentrum Österlånggatan 74 Öppet sammanträde Omfattning 11 25 PROTOKOLL 1 (5) Närvarande Lars-Åke Johansson (S) Marie Sjöhem (S) Benny Sjöhem (S) Ida Legnemark (V)

Läs mer

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:00-19:20

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:00-19:20 1 (10) Tid: 18:00-19:30 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:00-19:20 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 108-121 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(10)

Sammanträdesprotokoll 1(10) Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30-18.30 Johanna Odö (S), ordförande Jimmy Fredriksson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 6 december 2016, kl , Utbildningsförvaltningen

Tid och plats Tisdagen den 6 december 2016, kl , Utbildningsförvaltningen 2016-12-06 1(7) Tid och plats Tisdagen den 6 december 2016, kl. 17.00-18.00, Utbildningsförvaltningen Omfattning 153-165 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) ordförande Andreas Cerny (L) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16:45 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Katja Nikula (S) ersätter Janette Olsson (S) Linda-Maria Hermansson (C) Roger Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-01-21 1 Innehållsförteckning Firmateckning för år 2009... 3 Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde och med start i

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer