Plats och tid Sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, kl. 18:00-21:05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, kl. 18:00-21:05"

Transkript

1 1(26) Plats och tid Sammanträdeslokal Borgstena, Stadsdelskontoret Norr, kl. 18:00-21:05 Ajounering Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper kl 20:25-20:50 ande Övriga närvarande Ledamöter Malin Carlsson (S), ordförande Malin Wickberg (M), förste vice ordförande Camilla Kvibro (S), andre vice ordförande Lennart Håkansson (S) Marie-Louise Eng (S) Gunbritt Johansson (V) Staffan Falk (MP) Wiwi Roswall (M) Monica Johansson (C) Pierre Östlund (FP) Ingela Hallgren (KD) Ersättare Pernilla Ohlsson (S) Oskari Anundi (S) Malin Deilert (V) Mosa Roshanghias (MP) Jaana Ben Maaouia (Vägv) AnnaCarin Martinssom (M) Georg Guldstrand (M) Jonars Garparm (M) Catarina Rapp (C) Birgit Wahlgren (FP) Marita Haglund, stf stadsdelschef Håkan Anving, områdeschef förskola Lars Bengtsson, områdeschef skola Mariann Hult, områdeschef kost och lokalvård Lars Larsson, områdeschef kultur/fritid/lokalt inflytande Annette Antonsson, chef för ekonomifunktionen Anne Gunnarsson, chef för personalfunktionen Helen Magnusson, områdeschef ÄO hemtjänst och vård- och omsorgsboende Hans Abrahamsson, områdeschef IFO Barn och Familj/ÄO Ärendehandläggning och hemsjukvård Joakim Cannerfors, områdeschef kommungemensam förskola och skola Angelica Neville, vårdförbundet Erik Anderson, nämndsekreterare Bo Drysén, projektledare Lust att lära möjligheter att lyckas

2 2(26) Innehållsförteckning Allmänhetens frågestund... 4 Information från stadsdelschefen... 4 Handlingsplan Lust att lära- Möjlighet att lyckas... 4 Månadsrapport juli... 5 Budget Fördelning av IT-medel... 9 Lägesrapport Grundsärskolan till Kommunstyrelsen Information om svar till Skolinspektionen Fjärdingskolan/träningsskolan Svar på remiss Motion Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas konst Svar på remiss Motion Inför traineeprogram i Borås Stad Svar på remiss Motion Vem äger rätten till naturen Svar på remiss Fri att leka och lära -ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Svar på remiss Betänkandet Med rätt att delta -nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden Yttrande till Borås Tingsrätt angående adoption Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Anmälningsärenden Delegationsärenden Inledning Äldreomsorg... 21

3 3(26) Lokaler...22 Kost och lokalvård Förskola Skola Fritid Kultur Övrigt... 24

4 4(26) 88 Allmänhetens frågestund Ingen person närvarande från allmänheten. 89 Information från stadsdelschefen Ingen information från Stadsdelschefen /SDNN Handlingsplan Lust att lära- Möjlighet att lyckas Bo Drysén föredrar Handlingsplanen, där målen är att den kommunala grundskolan är förstaval för både elever och föräldrar, och att alla elever blir behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Handlingsplanen skjuter framförallt in sig på tre målområden: - Rektors uppdrag - Läraryrkets status - Resultat. Stadsdelsnämnden Norr beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att anta handlingsplanen Lust att lära Möjlighet att lyckas och översänder beslutet till Kommunstyrelsen.

5 5(26) 91 Dnr 2013/SDNN Månadsrapport juli Stadsdelsegen verksamhet Stadsdelsnämnden Norr redovisar i månadsuppföljning efter juli ett underskott med 2,5 mnkr efter tillskott av buffert. I detta underskott finns medräknat kostnader till ett belopp av 1,2 mnkr inom skolans verksamhet som stadsdelsnämnden planerar att begära kompensation för i bokslutet, vilket innebär ett egentligt resultat på -1,3 mnkr. Äldreomsorgen är den verksamhet som redovisar den största avvikelsen, såväl i belopp (-12,2 mnkr), som i procentuell avvikelse (-3%). Avvikelsen beror främst på att beställningar av hemtjänst samt placeringar på vård- och omsorgsboenden överstigit den planerade nivån i budget. Kommungemensam verksamhet Stadsdelsnämnden Norr redovisar ett underskott på tkr. I underskottet finns medräknat kostnader som stadsdelen planerar att begära kompensation för till ett belopp av tkr: CFL 700 tkr. Kommungemensam äldreomsorg, produktionsenheter tkr IFO Asyl tkr. Efter dessa justeringar är det prognostiserade resultatet tkr med följande fördelning: Vårdnadsbidrag +150 tkr. Specialskolor tkr. Voboenheter tkr. Stadsdelsnämnden godkänner Månadsrapport juli 2013 och översänder rapporten till Kommunstyrelsen.

6 6(26) 92 Dnr 2013/SDNN Budget 2014 Nämnden beskriver i budget 2014 sitt planerade arbete för 2014 efter de budgetförutsättningar som nu gäller. Ur brukarens och medborgarens perspektiv Ökad medborgardialog är ett mål som Kommunfullmäktige kommer att fastställa i budget 2014 och som nämnden kommer att utveckla. Fristad och Sjöbo är prioriterade områden för utökad medborgardialog. Antal barn i förskoleåldern beräknas bli omkring 80 fler år 2014 jämfört med 2013 och nämnden är i behov av en ny 6-avdelningsförskola hösten Tidiga insatser är viktiga och verksamheten har fokuserat på detta arbete och kommer att fortsätta göra det även under Ur verksamhetens perspektiv Verksamheternas kvalitetsarbete ska vara i fokus för att få största möjliga verksamhets- och kostnadseffektivitet. Skola och förskola har under 2013 fått återkoppling från Skolinspektionen och har i den återrapporteringen fått saker belysta som behöver utvecklas. Brukarundersökningar och medborgardialoger är två andra viktiga underlag för att veta att nämnden gör rätt sak på rätt sätt. Ur medarbetarens perspektiv Borås Stad genomförde under 2011 en medarbetarenkät där förvaltningens resultat var i nivå med snittet i staden. En ny medarbetarenkät kommer att göras hösten 2013 och stadsdelsförvaltningen kommer att fortsätta att arbeta utifrån resultatet från enkäten. Stadsdelsnämnden har som mål att ha hälsofrämjande arbetsplatser, vilket är en framgångsfaktor för ökad frisknärvaro. Ett led i satsningen är att stimulera varje arbetsplats till att ha en hälsoinspiratör, som tillsammans med chef och skyddsombud, arbetar för ökad hälsa på arbetet. Under 2014 kommer alla anställda, enligt beslut i Borås Stad, att erbjudas heltid. Ur ett ekonomiskt perspektiv De ekonomiska förutsättningarna som nämnden fått 2014 bygger på kompensation för kostnadsökningar för löner med 2,5 procent och för övriga kostnader med 1,3 procent. Äldreomsorgen inom Stadsdelsnämnden Norr har haft högre kostnader än kommunbidraget 2011, 2012 och Under 2013 har kraftsamling gjorts för att identifiera huvudproblemet och ett fokuserat arbete görs för att verksamhet och ekonomi ska komma i balans. Med det fokuserade arbetet som äldreomsorgen gör 2013 för att minska kostnaderna finns förutsättningar att 2014 blir det första året då verksamheten bedrivs inom tilldelad ram, det arbetet som påbörjats 2013 med att minska utförda hemtjänsttimmar per brukare måste dock fortsätta. Att

7 7(26) äldreomsorgen får en verksamhet och ekonomi i balans gynnar medborgare och brukare inom samliga nämndens områden. Förslag till beslut Malin Carlsson (S) föreslår att nämnden skall fastslå Budget 2014:1 Malin Wickberg (M) föreslår att nämnden skall fastslå Budget 2014:1 utan avsnitt 2.6 om vobo för 90-åringar. sgång Ordförande ställer förslag på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Malin Wickbergs (M) förslag och finner det förstnämnda förslaget med övervägande ja besvarad. Malin Wickberg (M) begär omröstning. Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: Den som bifaller den rödgröna gruppens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej: vinner nej har Stadsdelsnämnden beslutat enligt Malin Wickbergs (M) förslag. Omröstning Vid omröstning röstas ja av Malin Carlsson (S), Camilla Kvibro (S), Lennart Håkansson (S), Marie-Louise Eng (S), Lennart Håkansson (S) och Staffan Falk (MP) samt nej av Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (FP) och Ingela Hallgren (KD). Stadsdelsnämnden Norr fastställer Budget 2014:1 och översänder budgeten till Kommunstyrelsen Reservation Vi reserverar oss till förmån för vårt ändringsförslag till budet 2014:1. Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Ingela Hallgren (KD), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (Fp). Protokollsanteckning Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och kvalitet. Vi ser fram emot arbetet med trygghetsboenden. Den förenklade biståndsbedömningen för 90-åringar bör vara oförändrad till dess att vi har ett fullvärdigt alternativ i trygghetsbostäderna. Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Ingela Hallgren (KD), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (FP), Anna-Carin Martinsson (M), Georg Guldstrand (M), Jonas Garmarp (M), Catharina Rapp (C) och Birgit Wahlgren (Fp). Tilläggsyrkande Malin Wickberg (M) föreslår ett att alliansens tilläggsförslag bifogas Budget 2014:1 sgång Ordföranden föreslår att tilläggsyrkandet inte antas och finner det förslaget med övervägande ja besvarad. Malin Wickberg (M) begär omröstning. Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns: Den som bifaller att inte anta tilläggsyrkandet röstar ja, den som vill anta

8 8(26) tilläggsyrkandet röstar nej: vinner nej har Stadsdelsnämnden beslutat enligt Malin Wickbergs (M) förslag. Omröstning Vid omröstning röstas ja av Malin Carlsson (S), Camilla Kvibro (S), Lennart Håkansson (S), Marie-Louise Eng (S), Lennart Håkansson (S) och Staffan Falk (MP) samt nej av Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (FP) och Ingela Hallgren (KD). Stadsdelsnämnden Norr fastställer att tilläggsyrkande inte antas till Budget 2014:1. Reservation Vi reserverar oss till förmån för vårt tilläggsförslag till budet 2014:1 (se bilaga 1). Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Ingela Hallgren (KD), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (Fp). Protokollsanteckning Medborgarna i vår stadsdel ska få den bästa möjliga verksamhet! Alliansen prioriterar kärnverksamheten. Vi anser precis som budget 2012:2 och budget 2013:2 att besparingar ska göras så långt ifrån verksamheten som möjligt. Det är inte våra barn i förskolan, skolan eller våra äldre, som ska drabbas hårdast av besparingarna. Klarar vi inte kärnverksamheten, bör vi vara försiktiga med andra satsningar. Vi värnar om tidiga insatser och en god livskvalité för alla våra medborgare. En diskussion kring fördelningar och medel bör föras i Borås Stad. Vår välfärd får inte monteras ned till förmån för monument över stadens styrande. Därför vill vi föra en dialog om att tilldela stadsdelsnämnderna mer resurser. Vår verksamhet ska präglas av god kvalitet, nöjda medborgare och medarbetare. En mängd olika utförare inom nämndens verksamhetsområden är kvalitetsdrivande. Det är viktigt att vi bevarar den valfrihet som finns för föräldrar, elever och äldre. Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (Fp), Ingela Hallgren (KD), Anna-Carin Martinsson (M), Georg Guldstrand (M), Jonas Garmarp (M), Catharina Rapp (C) och Birgit Wahlgren (Fp)

9 9(26) 93 Dnr 2012/SDNN Fördelning av IT-medel Kommunfullmäktige beslutade om ett extra kommunbidrag på 9 mnkr till datorer/surfplattor i grundskolan i syfte att minska olikheter mellan skolenheter samt utbyte av lokala installationer för datakommunikation. Stadsdelnämnden Norr Kommungemensam verksamhet fick uppdraget att fördela kommunbidraget. Kommungemensam skola och förskola har gjort en fördelning av det extra kommunbidraget. Först har en fördelning av de 9 mnkr gjorts mellan Borås Stad och fristående skolor som bygger på antal elever i skolorna. Av Borås Stads resurs har tkr avsatts för datanätverk därefter har resterande fördelats mellan de tre Stadsdelsnämnderna enligt samma principer som i Borås Stads resursfördelningsmodell. Stadsdelsnämnden Norr beslutar att fördelningen av IT-medel sker enligt upprättat förslag.

10 10(26) /SDNN Lägesrapport Grundsärskolan till Kommunstyrelsen Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska de nämnder som ansvarar för särskolan i december och juni årligen avge en lägesrapport för särskolan till Kommunstyrelsen tills dess att den beslutade organisationsförändringen är verkställd. Sedan är grundsärskolan organiserad under Stadsdelsnämnden Norr. Stadsdelsnämnden godkänner upprättad lägesrapport och översänder rapporten till Kommunstyrelsen /SDNN Information om svar till Skolinspektionen Fjärdingskolan/träningsskolan Områdeschef Joakim Cannerfors informerar om skolinspektionens besök på grundsärskolan Fjärdingskolan 7 mars Vid besöket uppmärksammades brister inom tre bedömningsområden. De tre områdena var; Trygghet och studiero, Pedagogisk ledarskap och utveckling av utbildningen och Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevers närvaro. Områdeschef Cannerfors informerar vidare om åtgärderna som genomförts på Fjärdingskolan. Dessa var handlingsplaner inom likabehandling och hälsofrämjandet samt Borås Stads kvalitetsrapporter. Stadsdelsnämnden Norr tackar för informationen och lägger svaret till handlingarna.

11 11(26) /SDNN Svar på remiss Motion Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas konst Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna synpunkter på en motion om att rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas konst. Stadsdelsnämnden Norr ställer sig positiv till motionen, under förutsättning att Kulturnämnden har möjlighet att administrera och finansiera projektet. Dock bör projektet omfatta mer än Hässleholmen, det finns motsvarande tunnlar i flera delar av Borås Stad. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas konst och översänder svaret till Kommunstyrelsen /SDNN Svar på remiss Motion Inför traineeprogram i Borås Stad Stadsdelsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på en motion om traineeprogram i Borås Stad. Stadsdelsnämnden Norr är positiv till att erbjuda traineeprogram i Borås Stad. Det är en möjlighet för ungdomar som studerat på högskolan att få inblick i och erfarenheter av Borås Stad som arbetsgivare. Det är också ett sätt att säkra personalförsörjningen och ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att erbjuda traineeprogram för ungdomar där de får en möjlighet att kombinera kvalificerat arbete med personlig utveckling får Borås Stad tillgång till viktig kompetens. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Inför traineeprogram i Borås Stad och skickar svaret till Kommunstyrelsen.

12 12(26) /SDNN Svar på remiss Motion Vem äger rätten till naturen Stadsdelsnämnden har getts möjlighet att lämna yttrande på motionen Vem äger rätten till naturen. Motionären föreslår att Tekniska nämnden ska få uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar. Motionen syftar till att människor med funktionsnedsättningar ska få bemötande och livsvillkor som underlättar tillvaron och ger högsta möjliga livskvalitet. Att kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra är en viktig del i detta. Ett bra exempel på att kunna delta i samhällslivet är att kunna motionera och vara ute i naturen. Rya åsar en viktig del av Borås natur och rekreation och skulle kunna vara ett bra ställe att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga. Stadsdelsnämnden Norr vill tillägga att behovet av tillgänglighetsanpassade slingor också bör ses som en helhet utifrån ett Borås Stadsperspektiv där bland annat kollektivtrafikförbindelser och parkeringsmöjligheter bör övervägas i förhållande till placering av en slinga. Det bör även utredas huruvida de befintliga motionsslingor som finns skulle kunna tillgänglighetsanpassas, t.ex. Kransmossens rullskidbana. Detta utesluter dock inte att en tillgänglighetsanpassad slinga anläggs på Rya åsar, som motionären föreslår. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Vem äger rätten till naturen och översänder svaret till Kommunstyrelsen /SDNN Svar på remiss Fri att leka och lära -ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Stadsdelsnämnden har fått möjlighet att yttra sig på en SOU från Regeringskansliet om säkerhet i förskolan. Förslaget förtydligar och systematiserar det redan pågående barnsäkerhetsarbetet i förskolorna. Förslaget innebär att förskolan får tydligare uppdrag och krav på att jobba med barns säkerhet. Detta arbete kommer att bli mer kvalitetssäkrat då även budgetmedel måste avsättas för att utföra de åtgärder som kommer fram. Att verksamheterna vidtar åtgärder kommer att följas upp av huvudmannen Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remiss Fri att leka och lära -ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

13 13(26) /SDNN Svar på remiss Betänkandet Med rätt att delta -nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden Regeringen beslutade den 13 oktober 2011 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända utrikesfödda kvinnor och anhöriginvandrare. I slutbetänkandet Med rätt att delta - nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) presenteras utredningens analys och förslag till åtgärder. Då betänkandet ligger utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde och uppgift väljer nämnden att avstå från att yttra sig. Stadsdelsnämnden Norr avstår från yttrande på Betänkandet Med rätt att delta - nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden och översänder svaret till Kommunstyrelsen. 100 Yttrande till Borås Tingsrätt angående adoption Se särskilt sekretessprotokoll 101 Sociala utskottet , 119 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Se särskilt sekretessprotokoll

14 14(26) 102 Sociala utskottet , 120 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Se särskilt sekretessprotokoll 103 Sociala utskottet , 133 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare Se särskilt sekretessprotokoll

15 15(26) 104 Anmälningsärenden Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser finns i en mapp att läsa vid sammanträdet. B) Synpunkter 2013, förskola 4) Storlek på barngrupperna 5) Mariagårdens förskola 6) Inkommen synpunkt förskola 6) Svar inkommen synpunkt förskola 7) Inkommen synpunkt förskola 8) Inkommen synpunkt förskola; Skolverket och lagar personalen ska känna till 9) inkommen synpunkt dagmamma 2013/SDNN C) Utredningsuppdrag alternativ för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom kommunens egen skolorganisation 2013/SDNN D) Utvärdering av Centrum för flerspråkigt lärande, CFL 2013/SDNN E) Stadsbidrag för karriärtjänster 2013/SDNN F) Skolinspektionen, tillsyn i Borås Stad 9) Svar till Skolinspektionen från Trandaredskolan 10) Svar till Skolinspektionen från Aplaredskolan 11) Svar till Skolinspektionen från Fjärdingskolan skolenhet Lilla Åsen, Stora Kullen 12) Svar till Skolinspektionen från Fjärdingskolan skolenhet Lilla Kullen Stora Åsen! 2012/SDNN ) Svar till Skolinspektionen från Dannikeskolan 14) Svar till Skolinspektionen från Myråskolan 15) Svar till Skolinspektionen från Svedjeskolan 16) Svar till Skolinspektionen från Kristinebergskolan 17) Svar till Skolinspektionen från Dalsjöskolan 18) Svar till Skolinspektionen från Rångedalaskolan 19) Svar till Skolinspektionen från Kristinebergskolan 20) Svar till Skolinspektionen från Sandaredskolan 21. Svar till Skolinspektionen från grundsärskolan Fjärdingskolan 22. Svar till Skolinspektionen från Daltorpskolan 23. Svar till Skolinspektionen från Sandgärdsskolan

16 16(26) 24. Expedierat Skolinspektionens beslut: Uppföljningsbeslut Grundsärskolan Fjärdingskolan, grundskolan Fjärdingskolan, Kristinebergskolan, Trandaredskolan, Kerstingårdskolan, Målsrydskolan, Dalsjöskolan 4-6 och Tummarpskolan. 2012/SDNN G) Lokal resursplan /SDNN H) PRO Fristad verksamhetsberättelse /SDNN0194 I) Lokalplanering Förändrade lokaler för Centrum för Flerspråkigt Lärande 6. Ombyggnad av två avdelningar på äldrebonde Skogslid 7. Lokaliseringsstudie för förskolor i Borås 7. Lokalisering av nya förskolor i centrum 7. Tillfälliga lokaler vid Björkängsgymnasiet i samband med lokalisering av nya förskolor i centrum 2013/SDNN J) Budget 2013 Tilläggsanslag Internpriser hemtjänst m.m. sordning vid fastställelse av internpriser Fördelning av IT-medel 2012/SDNN K) Revisionsberättelse för Stadsdelsnämnden Norr år /SDNN L) Synpunkter 2013, Äldreomsorg 8) Hemtrevnad 9) Inkommen synpunkt äldreomsorg 10) SDF Norr Sammanställning av klagomål, synpunkter och beröm /SDNN M) Dokumenthanteringsplan kommungemensam verksamhet 2013/SDNN N) Anmälan om mottagande i särskola av en f.d elev 2013/SDNN O) Stadsbidrag för omsorg på obekväm tid /SDNN

17 17(26) P) Revisionsrapporter avseende risker för förskingring, korruption och oegentligheter Q) Konsekvenser av ökning av nyanlända elever 2013/SDNN R) Arvode till förtroendevalda för mottagande av sammanträdeshandlingar i elektronisk form S) Synpunkter 2013, Skola 17) Modersmålsundervisning 18) Det fria skolvalet 2013/SDNN T) Socialstyrelsen rapport efter tillsyn av våldsutsatta kvinnor och barn 2013/SDNV0038: Tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga U) Skolinspektionens rapport efter flygande inspektion av asylsökande barns rätt till utbildning med statistik bilaga 2013SDNN/ V) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag Svar på motion av William Petzäll (SD); Förbud mot klädedräkterna nikab och burka i skolan X) Kommunfullmäktiges beslut angående Borås stads åtgärder för buller Y) Kommunfullmäktiges beslut: Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) och Krister Maconi (SD); Införa skolk-sms i kommunens skolor Z) Kommunfullmäktiges beslut: Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) och Dennis Fernholm (SD); Slumpmässiga drogtester i skolan Å) Lex Sarah IFO Barn och familj 1. Risk för missförhållande 2013/SDNN Ä) Borås Stad, Delårsrapport januari april 2013 Ö) Skolverket om utbetalning av statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan /SDNN ) Lex Sarah 2013 Äldreomsorg 4) Risk för missförhållande 5) Risk för missförhållande

18 18(26) 6) Risk för missförhållande 5) Avslutad utredning Risk för missförhållande och/eller missförhållande 7) Risk för missförhållande 8) Risk för missförhållande 9) Risk för missförhållande 2013/SDNN ) Skolverket om deltagande i försöksverksamhet Dnr 2013: /SDNN ) Träffpunkter för äldre, avtal med PRO Samarbetsavtal Blombacka Stadsdelsnämnden Norr lägger anmälningsärenden till handlingarna.

19 19(26) 105 Delegationsärenden Redovisning av beslut som är fattade på delegation finns i en mapp att läsa vid sammanträdet. A1) Delegationsbeslut 2013 kommungemensam skola 2) om särskola 3) om särskola 4) om särskola 2013/SDNN0064 A2) Delegationsbeslut 2013, familjerätt, delegationsdatum Delegationsdatum /SDNN A3) Protokoll Sociala Utskottet , , , , A4) Delegationsbeslut 2013, Äldreomsorg delegationsdatum /SDNN A5) Delegationsbeslut 2013, Skola 2013/SDNN A6) Överklagan Busskort 1. Överklagan busskort Mål nr och Mål nr Överklagan busskort Mål nr Överklagan busskort Mål nr Överklagan busskort Mål nr /SDNN A7) Överklagan återbetalning Vårdnadsbidrag /SDNN A8) Yttrande till följdfrågor anmälan angående skyldighet att motverka kränkande behandling för elev vid Gula Skolan, Dnr : /SDNN A9) Delegationsbeslut 2013, Nyanställda

20 20(26) Nyanställda Lista Dnr 2012/SDNN A10) Yttrande till Skolinspektionen angående anmälan om elevens rätt till särskilt stöd vid Borgstenaskolan Dnr : /SDNN Stadsdelsnämnden Norr lägger delegationsbesluten till handlingarna.

21 21(26) Bilaga 1 Alliansens Tilläggsförslag/Ändringsförslag till Budget 2014:1 Inledning Medborgarna i vår stadsdel ska få den bästa möjliga verksamhet! Alliansen prioriterar kärnverksamheten. Vi anser precis som budget 2012:2 och budget 2013:2 att besparingar ska göras så långt ifrån verksamheten som möjligt. Det är inte våra barn i förskolan, skolan eller våra äldre, som ska drabbas hårdast av besparingarna. Klarar vi inte kärnverksamheten, bör vi vara försiktiga med andra satsningar. Vi värnar om tidiga insatser och en god livskvalité för alla våra medborgare. En diskussion kring fördelningar och medel bör föras i Borås Stad. Vår välfärd får inte monteras ned till förmån för monument över stadens styrande. Därför vill vi föra en dialog om tilldela stadsdelsnämnderna mer resurser. Vår verksamhet ska präglas av god kvalitét, nöjda medborgare och medarbetare. En mängd olika utförare inom nämndens verksamhetsområden är kvalitétsdrivande. Det är viktigt att vi bevarar den valfrihet som finns för föräldrar, elever och äldre. Äldreomsorg Det är viktigt att vi har en verksamhet med kvalité och valfrihet för de äldre! Olika utförare berikar verksamheten! Under nämndens möte presenterades ett antal åtgärdsförslag som vi inte kan gå med på. Dessa har ännu inte fattats några beslut kring! Åtgärdsförslag som vi tycker att man ska titta närmare på är att utöka medborgarservicen beträffande information kring RUT avdrag och brytpunkten när det är billigare för den äldre. Självklart är det upp till brukaren att välja om denne vill använda rutavdraget eller gå via kommunen, men vi måste skapa möjlighet till informationsdrivna val!det skulle också kunna hjälpa många äldre att få mer flexibilitet med sin hjälp! Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Förvaltningen Norr arbetar fram förslaget där vi som en medborgarservice informerar våra brukare brytpunkten när det är billigare för densamme att använda sig av ett RUT avdrag istället föra att gå via kommunen, sedan är valet självklart upp till brukaren. Maten är för många dagens höjdpunkt och därför är det viktigt att vi låter den hålla en god kvalitét. Ofta så handlar diskussionerna om att spara pengar genom att servera kyld mat! Detta tycker vi är tråkigt och vi vill istället tänka nytt och använda de restauranger vi har i vår stad. Vi villutveckla

22 22(26) möjligheten för brukarna att själva få ha inflytande över maten och föreslår ett system med matkort för att kunna äta varm mat i hemmet från ett antal olika restaurangereller på restaurang. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Ge förvaltningen i uppdrag att se över matdistributionen och arbeta fram ett matkort, som ökar valmöjligheterna för de äldre med matdistrubition. Lokaler Kommunens lokalbehov varier över tid, därför är det viktigt att vi har flexibla lokaler som kan utvecklas tillsammans med kommunens behov. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Nämnden vid planering av lokaler måste skapa flexibla lokaler, som enkelt kan anpassas efter olika verksamheters tryck. Samt vara öppna för att byta lokaler om en annan verksamhet har större behov. Kost och lokalvård För att vi ska kunna köpa in ekologisk eller närproducerad mat, så måste också fullmäktige tilldela mer medel om det anses som ett prioriterat mål, eftersom ramuppräkningen är 1,5%, men livsmedelspriserna ökade med 4% mellan mars 12 och juni 13 och förutspås fortsätta sin ökning, samt att ekologiska livsmedel är dyrare. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Ovanstående skrivning tas med i budgeten. Förskola Det är viktigt att våra barn får en bra start och en god utbildning, som börjar redan i förskolan. Antalet barn per årsarbetare har succesivt ökat. Detta är inte någon bra utveckling, som även skolinspektionen i sin tillsyns rapport slog ned på.

23 23(26) Vi måste bland annat även se till att det finns goda förutsättningar för personalen att få tid för att planera den pedagogiska verksamheten. Förskolan är av stort behov av mer resurser för att kunna ge en bra verksamhet. Ramen måste utökas för förskolan! Vi måste också kunna erbjuda våra barn i behov av särskilt stöd, det stöd de har rätt till! För utbildningen startar redan i förskolan! Tidiga insatser skapar bättre förutsättningar för barnen för sin kommande skolgång. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Att ge förvaltningen i uppdrag att skriva in i Budget 2014:1 att förskolan är behov av mer resurser. Att se över organisationen och flytta SPKC närmare verksamheten och skolorna. Skola Den alliansledda regeringen har kommit med ett antal nya och bra reformer. Karriärtjänster och förstelärare reformen för lärarna är ett exempel. RUT avdrag för läxhjälp är ett annat av många andra exempel, som skapar en bättre skola. Friskolorna i vår stad berikar och vi värnar om valfrihet! Under året har det också kommit möjligheter för våra skolor att få ansöka om att starta spetsutbildning, vilket två av våra högstadieskolor var intresserade av. Dessvärre fick de båda nej av den styrande majoriteten, vilket är mycket tråkigt! Denna försöksverksamhet hade varit bra för alla våra skolor. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Om det ges möjlighet att ansöka om spetsutbildning igen, tillåta våra skolor att vara med och utvecklas. Särskilt stöd är viktigt att vi erbjuder våra elever! Ju tidiga insatser vi gör desto mer kostnadseffektivt blir det. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Att se över organisationen och flytta SPKC närmare verksamheten och skolorna. Fritid Vi bedömer att stadsdelen har en bra verksamhet i dagsläget och föreslår inga förändringar jämfört med majoritetens förslag. Dock vill vi betona det fina och kostnadseffektiva arbetet som

24 24(26) sker i centrum av Svenska Kyrkan och kulturföreningen Tåget vilket gör att behovet av fritidsverksamhet i Stadsdelens egen regi i området är marginellt. Kultur Som ett orosmoln lyfter förvaltningen de ökade kostnaderna för E lån, som sköts och administreras från stadsbiblioteket. Sedan belastas stadsdelsnämndernas ekonomi för dessa lån, som kostar kommunen 20 kronor per lån. I och med att vi inte kan påverka antal lån osv. så bör kulturnämnden bära hela kostnaden, eftersom de också äger frågan. Alliansen föreslår därför Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: E lånen ska finansieras av kulturnämnden, likt det är beslutat. Övrigt Alliansen föreslår Stadsdelsnämnd Norr beslutar att: Ge förvaltningen i uppdrag att se över vilka av våra verksamheter som nämndenhar ansvar för, som kan läggas ut på entreprenad, intraprenad eller utföras av extern utförare. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi nämnden besluta: Att anta tilläggsförslaget från Allianspartierna gällande budgetförslaget 2014:1 i sin helhet.

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25

Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25 1 (11) Tid: 18:00-19:50 Ajournering: Mötet ajourneras för överläggning i partigrupper klockan 19:10 19:25 Plats: Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Paragrafer: 39-52 Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Ersättare:

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 43/2013 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2013-12-04 Klockan: 13:15 16:30 (ajournering kl.14:40-15:00) Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2012-2014

Reviderad strategisk plan 2012-2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-11-17 KF:s EP-,YDLING l,,, 7!, 2011 18 (24) 230 Reviderad strategisk plan 2012-2014 Dnr 2011/275 Beredning Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

kvalitet- och utvecklingssamordnare

kvalitet- och utvecklingssamordnare PROTOKOLL 1 (26) Tid och plats Kl 14.00 15.56 Omfattning 106 144 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

21 Februari 2013 protokoll

21 Februari 2013 protokoll 21 Februari 2013 protokoll Tid och plats 17.00 18.33 Fullmäktigehuset Omfattning 14 25 Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Anne-Marie Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-08-29. Tid och Plats. Omfattning 74-93. Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-08-29. Tid och Plats. Omfattning 74-93. Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 17.15 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 74-93 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg (M)

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kallelse till förskolenämnden

Kallelse till förskolenämnden FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 21 maj 2015, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.47 Omfattning 145 181 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2014-08-13

Kallelse Föredragningslista 2014-08-13 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2014-08-13 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30 onsdagen den 20 augusti 2014 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Charlotte Larsson

Läs mer

25 September 2014 protokoll

25 September 2014 protokoll 25 September 2014 protokoll Tid och plats Omfattning 115 126 17.00 17.58 Fullmäktigehuset Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Björn Bergquist (M), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan 2014 2020 - anmälan, Dnr BUN/2013:115 56 Anmälan

Läs mer