EqualPartners. Skådespelare förkastar bidrag. Sveriges jämställdhets- och integrationsminister: Regelverket inte problemet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EqualPartners. Skådespelare förkastar bidrag. Sveriges jämställdhets- och integrationsminister: Regelverket inte problemet!"

Transkript

1 EqualPartners Partnerskap för ett jämställt arbetsliv öppet för alla Equal är ett EU-program som ska påverka utestängande och diskriminerande strukturer i arbetslivet. Det kan handla om lagar, avtal, praxis eller attityder hos medarbetare och chefer. Påverkan är centralt i Equal. Målet är ett arbetsliv utan diskriminering och utestängning, präglat av mångfald som tillvaratar människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. I oktober 2004 godkände Svenska ESF-rådet 30 nya utvecklingspartnerskap inom Equal. Projektanordnarna får cirka kronor var för att under ett halvår detaljplanera projekten. För varje projekt har Svenska ESF-rådet reserverat i genomsnitt 9 miljoner kronor av EU-medel. Till detta kommer finansiering med minst lika mycket som projektanordnarna själva ordnar. I genomförandefasen, som kan pågå upp till drygt tre år, realiseras arbetet. Metoder prövas och växer fram, kunskap utvecklas och erfarenheter utbyts. Projekten inom Equal, utvecklingspartnerskapen, samarbetar med liknande projekt i andra EU-länder. Tanken är att aktörer från t.ex. näringsliv, myndigheter och organisationer skall gå samman och utveckla idéer, arbetssätt och metoder inom ramen för ett tema. Projekten ska bekämpa diskriminering och utestängning på grund av ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning och etnisk bakgrund. Vid ansökan engagerar de godkända partnerskapen 200 organisationer. De flesta kommer från idéella sektorn (45 %), följt av staten och primärkommunal verksamhet. Geografiskt omfattar projekten verksamhet i samtliga län utom fyra. Innan projekten godkänns för genomförande har sannolikt antalet medverkandeorganisationer fördubblats. I denna tidning beskrivs de 30 nya utvecklingspartnerskapens verksamhet och deltagande organisationer. Min förhoppning är att projekten ska leda till nya idéer, lösningar och resultat som kan spridas och reellt påverka samhällssystemet till det bättre. Åsa Lindh Equal-ansvarig, Svenska ESF-rådet Pjäsen Leksaksfångarna Från vänster Gunilla Ericsson, Niklas Lendemar, Martin Jonasson, Anette Jönsson och Klas Malmberg. Skådespelare förkastar bidrag Personer med intellektuella funktionshinder utestängs i princip från professionellt arbete. Det vill Moomsteatern i Malmö ändra på. Projektet utmanar en mängd strukturer. Sveriges jämställdhets- och integrationsminister: Regelverket inte problemet! Sveriges nytillträdde integrationsoch demokratiminister tror att förändrade attityder hos arbetsgivare, fackföreningar och människor i allmänhet kan lösa utanförskapsproblematiken. Equal Partners tar pulsen på Jens Orback. Som journalist och programledare har Jens Orback blivit känd för sitt engagemang för utsatta grupper. Equal Partners lät Jens Orback svara på några frågor om hans personliga syn på den svenska arbetsmarknaden och mångfaldsproblematiken. Sid 2 Moomsteatern i Malmö driver professionell teaterverksamhet. Den konstnärliga fanan hålls högt och pjäserna gör succé hos publiken. Alla som arbetar med teatern har marknadsmässigt betalt förutom skådespelarna. Skådespelarna som är grunden för verksamheten får sjuk- Jens Orback ersättning och ett habiliteringsbidrag på 26 kronor om dagen. Upprörande, menar teaterns konstnärlige ledare Kjell Stjernholm. Alla får lön utom de som genererar pengarna. Habiliteringspengen räcker inte ens till matkupongerna, säger han. Sid 10 Make your future Karriärrådgivning och mentorskap stärker invandrarkvinnor i Göteborg. Sid 3 Samverkan mot trafficking Trafficking ett extremt uttryck för fattigdom och brist på jämställdhet. Sid 5 Selfemployment Smart företagsform ger mångfald i näringslivet. Sid 6 1

2 Equal utmanar attityder Utvecklingspartnerskap med förändringsvilja utmanar diskriminerande strukturer och stelbent tillämpning av regelverk. De 30 partnerskap som beviljats anslag av Svenska ESF-rådet samlas kring fem teman; anställbarhet, entreprenörskap, asyl, jämställdhet och anpassningsförmåga. Bland ämnena märks ungdomar som faller mellan maskorna i samhällets skyddsnät och diskriminerande ohälsa. Utanförskap leder inte sällan till långtidssjukskrivningar. Många äldre lämnar yrkeslivet i förtid med en känsla av otillräcklighet. Förutfattade meningar om äldres arbetskapacitet gör det svårt för dem som vill jobba att få anställning. Partnerskapen tror ökade kunskaper och flexiblare organisationer kan förverkliga ett för alla parter givande arbetsliv till uppnådd pensionsålder. Egenföretagande ses som en möjlighet för individer att få utkomst till hela eller delar av sin försörjning utifrån den egen förmågan. Nya metoder ska underlätta administration och undanröja språkbarriärer. Två partnerskap behandlar asylsökandes situation. Båda lyfter fram vikten av meningsfull sysselsättning under väntan på uppehållstillstånd som annars, i kombination med trångboddhet och traumatiska erfarenheter, tär på flyktingfamiljerna. Jämställdhet och mångkultur löper som röda trådar genom projekten. För att komma åt den strukturella diskrimineringen krävs kreativitet, entusiasm och järnvilja. Partnerskapen strävar efter att skapa metoder för att få oss att tillämpa lagar som kan fungera men också ifrågasätta strukturer som diskriminerar. Equal Partners presenterar projekten uppdelade efter tema. Varje projekt drivs av ett flertal aktörer inom näringslivet, kommuner och organisationer. Projektens omfattning är större och idéerna fler än vi av utrymmesskäl kan göra rättvisa. Nyfikna kan ta kontakt med personen som finns angiven under respektive artikel för mer information. EqualPartners Produktion: Projektledning: Redaktion: Fotografer: Layout: Tryck: Paraplyprojektet för Svenska ESF-rådet Extract Stockholm Anna-Karin Florén, Sara Stjernholm, Karin Tideström M.J.C.d Auvergne, Pawel Flato, Adam Flocker/FBB, Rick Forsling/FBB, Henrik Hedenius, Owe Ivarsson, Clarie-Lise Panchaud, Jacob Schulze, Sara Stjernholm, Birgit Åhs West Studios AB Temo-Tryck AB, Stockholm 2005 Citera oss gärna men ange källan. För att komma åt den strukturella diskrimineringen krävs kreativitet, entusiasm och järnvilja. Samma rättigheter och skyldigheter, men inte framtidsutsikter. Regelverket inte problemet! Forts från sid 1 Vad betyder mångfald för dig? Att alla oberoende av etnisk bakgrund ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter när det gäller att vara delaktig i vårt gemensamma samhälle. Och att denna sociala solidaritet ger samhället styrka till utveckling och förändring. Varför är ökad mångfald viktig på arbetsmarknaden? Mångfald utgör grundvalen för det samhälle vi bygger i Sverige. Om mång faldens inneboende och dynamiska effekter utnyttjades till fullo skulle det, bortsett från att det har stor betydelse för individen att få arbete och utvecklas, dessutom innebära en enorm potential för landets samhällsekonomiska utveckling och en konkurrensfördel. Att anställa personer som faller utanför normen är inte ett självändamål. Poängen är att vi ska ta tillvara den kompetens som finns i alla sektorer och på alla nivåer i vårt samhälle. Trots stora insatser verkar utanförskapet snarast cementeras för vissa grupper. Tror du att det speglar ett samhälle med tuffare attityder, utan utrymme för individer som inte alltid kan prestera max? Det finns stort stöd för att förklaringarna till skillnaderna i sysselsättning måste sökas hos arbetsgivare, och fackföreningar, liksom hos människor i allmänhet när det gäller deras värderingar. En av mina huvuduppgifter som integrationsminister är att bekämpa och förebygga segregation och etnisk diskriminering. Den kompetens och skaparkraft som finns hos alla människor ska tas till vara i alla sektorer och på alla nivåer i vårt samhälle. Det går inte att undanröja diskriminering endast med hjälp av lagstiftning. Det krävs gemensamma kraftansträngningar från alla berörda parter på arbetsmarknaden. Kan en föråldrad syn på arbetsmarknaden och dess regelverk vara en bidragande orsak till ökande utanförskap? Nej, det är inte vårt regelverk som är problemet. Det är viktigt med trygghet på arbetsmarknaden. Men Sveriges arbetsmarknad präglas av en ensidig personalsammansättning. Det har lett till att kunskaper och erfarenheter inte tas till vara i alla sektorer och på alla nivåer i vårt samhälle. Utvecklingen och erfarenheterna både i Sverige och internationellt ger belägg för att svenska arbetsgivare har mycket att vinna på att bredda basen för sin kompetensförsörjning. En tendens är att det som är annorlunda misstolkas som ett problem, i stället för en tillgång. Men vi vill inte ha en arbetsmarknad som sorterar människor efter etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionshinder osv. Det gäller att bryta den trenden. Hur ser du som ansvarig för demokratiutvecklingen på mångfaldsproblematiken ur ett demokratiperspektiv? Integrations- och mångfaldsfrågorna handlar ytterst om mänskliga rättigheter, demokrati, social rättvisa och jämlikhet, klassiska rättvisefrågor, som är viktiga hörnstenar i ett demokratiskt samhälle. Nyckel principen är icke-diskrimineringsprincipen. Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Prin ci pen om likabehandling är grundläggande för att kunna säkra en långsiktigt hållbar tillväxt och välfärd och för att förhindra ytterligare uppdelning av samhället. Men en öppnare arbetsmarknad kan inte skapas enbart genom åtgärder från regeringen. Det behövs attitydförändringar och gemensamma kraftansträngningar från alla berörda parter. 2

3 Tema I Anställbarhet EqualPartners MAKE YOUR FUTURE Egenmakt stärker kvinnor på Hisingen Ledarskapsutbildning, jämställdhetsarbete och bra arbetsmiljö stärker självförtroendet hos kvinnor med utländsk bakgrund. I centrum för Make your future står jämställdhet, integration och stigande ohälsotal. Störst ohälsotal finns inom vård och omsorg. Omsorgssektorn är ofta invandrade kvinnors första möte med svenska arbetsmarknaden, säger Rosie Rothstein, koordinator för Make your future. Partnerskapet på Hisingen i Göteborg vill utveckla metoder för att förebygga diskriminerande ohälsa i arbetslivet. Ett första steg är att skapa hälsosamma arbetsplatser. Vi måste fråga oss vad arbetsgivarna gör för fel. säger Rosie Rothstein. I familjer från kulturer där mannen traditionellt är familjeförsörjare påverkas könsrollerna när kvinnan tar över den rollen. Det är förhållandevis lätt för invandrarkvinnor att få jobb inom vårdsektorn, medan många män blir kvar i arbetslöshet. Vi vill se över vilka konsekvenser det får för familjerna, säger Rosie Rothstein. Kompetensutveckling kan vara ett sätt att komma till rätta med diskriminerande ohälsa. Vi kommer bedriva långsiktig karriärrådgivning och mentorskap tillsammans med etablerade kvinnonätverk. Nätverken ökar kontaktytorna mellan kvinnor med utländsk bakgrund och svenska kvinnor. Det är viktigt att inte hamna i åtgärdsfixet. De mångkulturella grupperna måste blir starka nog att hjälpa sig själva, säger Rosie Rothstein. Bland projektpartnerna finns Biskopsgårdens stadsdelsförvaltning, Capio Lundby Sjukhus, Föreningen Integrationsnätverket, Delta och Kommunal, i Göteborg. Rosie Rothstein, koordinator Telefon Fakta/Make your future Göteborgsstadsdelen Biskopsgården har invånare. Områdets största arbetsgivare är stadsdelsförvaltningen med anställda. Majoriteten är kvinnor inom vård, omsorg och lokalvård. 70 % av hemtjänstens anställda har utländsk bakgrund. Källa: utvecklingspartnerskapets ansökan. DROPIN Gymnasiet bekostat av näringslivet? Avhopp från gymnasieskolan och långtidsarbetslöshet bland ungdomar är växande problem i Västmanlands län. Vi vill förbereda ungdomarna för fortsatta studier och arbetsliv. Ge dem redskap att klara av sitt liv, säger Inger Paris, projektsamordnare för utvecklingspartnerskapet DROPIN. Målgruppen är elever vid individuella programmet vid tre gymnasieskolor i Västmanlands län. Genom att fokusera på hälsa och lärande vill vi hjälpa eleverna att hitta sina styrkor och intressen, säger Inger Paris. Ungdomars förväntningar och krav på arbetslivet överensstämmer inte med näringslivets behov. Därför ska man samarbeta med näringslivet. Vi kommer titta närmare på vilken arbetskraft som behövs framöver och om företagen är villiga att satsa pengar på skräddarsydda utbildningar, säger Inger Paris. DROPIN drivs av Västmanlands kommunförbund, Västerås stad, Sala kommun, Köpings kommun, Arbetsförmedlingen i Köping, Sala och Västerås, Länsarbetsnämnden och Västerås stift. Inger Paris, projektledare Telefon Växtvärk? HOLISTISKT ARBETE I IDÉBURNA ORGANISATIONERS REGI Erfarenhetsutbyte över religionsgränserna I Malmö samverkar Islamic Center och Malmö Kyrkliga stadsmission för att få hemlösa, flyktingar och invandrare i arbete. Genom projektet Holistiskt arbete i idéburna organisationers regi vill aktörerna hitta metoder för att minska utslagningen. Målgruppen är flyktingar, invandrare och hemlösa. Vi vill hitta vägar ut ur misären tillsammans med människorna som lever i den här situationen, säger Johannes Jörgensen från Malmö kyrkliga stadsmission, en av projektets två koordinatörer. Att muslimska och kristna organisationer samarbetar i projekt av den här storleken är unikt. I Sverige är vi vana att det offentliga eller möjligen privata entreprenörer tar hand om socialt arbete. Orga nisationerna som utgör en tredje part med specifik identitet glöms ofta bort. Projektet ska förtydliga rollfördelningen mellan myndigheter och organisationer. Klara ut vem som gör vad bäst, säger Johannes Jörgensen. Hjälp som finns tillgänglig är vanligen specialiserad på ett eller två områden. Projektaktörerna vill se helheten. LIKAOLIKA Lika möjligheter för olika För att olika individer ska få lika möjligheter krävs olika lösningar, säger Margareta Wendel, projektsamordnare för LikaOlika. Projektet LikaOlika fokuserar på ungdomar som inte avslutar sin utbildning. Bland dem är ickeetniska svenskar och funktionshindrade överrepresenterade. Vårt fokus ligger på gymnasieungdomar, men vissa problem måste lösas långt tidigare, säger Margareta Wandel, projektsamordnare. Inom ramen för projektet ska man förbättra samverkan mellan skola, ar - Speciellt utsatta är kvinnor. Problematiken kring hemlösa och flyktingar är komplex; ohälsa, arbetslöshet och brist på utbildning etc., gör det nödvändigt med ett holistiskt synsätt för att kunna hjälpa långsiktigt. Huvudsyftet är att hjälpa flyktingar och hemlösa ut i arbetslivet. På Islamic Center och Stads missionen finns kontakter i arbetslivet som inte utnyttjas fullt ut. De kan fungera som ett komplement till det offentliga stödet, säger Johannes Jörgensen. Islamic Center i Malmö har en församling på personer, i en stad med invånare. Varför deras enorma nätverk inte utnyttjas bättre av samhället är en gåta. Här finns människor som känner till många invandrares och flyktingars kultur, och försöker hjälpa. Empowerment är centralt. Viktigast är att människor, individuellt och kollektivt, återfår hopp och kraft nog att ta makten över sina liv. Johannes Jörgensen, projektkoordinator, Malmö Kyrkliga Stadsmission Telefon bets liv och aktiviteter som riktas mot arbetslösa ungdomar. Lärlingsutbildningar är ett förslag på hur man kan hitta alternativa vägar för dem som har svårt med teoretiska studier, säger Margareta Wandel. Projektet är begränsat till två yrkesområden; industrin och vården. Man kommer även motarbeta könsbundna yrkesval. Margareta Wandel, projektsamordnare Telefon

4 Tema I Anställbarhet VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN GENOM UTBILDNING OCH SOCIALT FÖRETAGANDE Basta ger missbrukare en andra chans I dagarna tog vår första akademiker socionomexamen, berättar Alec Carlberg stolt. Nu vidareutvecklar Basta sin framgångsrika utbildningsmodell för före detta narkomaner tillsammans med Fryshuset, Lunds Universitet, Södertälje- och Nykvarns kommun. Idylliskt beläget i Nykvarn ligger Basta, ett unikt arbetskooperativ som drivs av och för människor med långvarig missbruksproblematik. Vi drog igång för tio år sedan, berättar Alec Carlberg, en av verksamhetens initiativtagare. Idén är att hjälpa folk ut ur tungt missbruk genom socialt företagande, idag har vi sammanlagt Ridlektioner på Basta arbetskooperativ. 100 boende på två hem, ett här i Ny - kvarn och ett i Borås. De som kommer till Basta är i 40- årsåldern och har många års missbruk bakom sig. Man måste stanna på kooperativet minst ett år, men får bo kvar så länge man vill, under förutsättning att man är drogfri och drar sitt strå till stacken. Kooperativet har sett till att de boende fått enkla jobb, som klottersanering, städning och finsnickeri. Efter hand uppstod ett behov av bättre utbildad arbetskraft. I stort sett alla på Basta är före detta missbrukare, många har knappt gått ut grundskolan. Det var nödvändigt att kunna utbilda personalen för att kunna bedriva en effektiv verksamhet, berättar Alec Carlberg. Att sätta en person på skolbänken efter 15 års heroinmissbruk ansågs dödsdömt. Vi insåg att vi måste ta fram nya pedagogiska modeller, så utvecklades tanken på Yes-utbildningen, en yrkesoch entreprenörsutbildning, säger Alec Carlberg. I gymnasieutbildningen Yes är studierna direkt kopplade till arbete. Basta ingick i ett Equal-stött projekt, Egenmakt för Framtiden, när verk- Bastas utbildningsmodell kombinerar traditionella studier med praktiskt arbete. samheten drogs igång Nu ska modellen vidareutvecklas. Eftersom Basta funkar så bra skickade kommunen hit några tonåringar man inte fick rätsida på. Det gick jättebra! De boende på Basta och skolungdomarna stöttar varandra i studierna. Utbildningsmodellen har varit framgångsrik. Vår första akademiker har just tagit socionomexamen, berättar Alec med stolthet i rösten. Alec Carlberg, Basta Arbetskooperativ Telefon Fakta/Vägar till arbetsmarknaden... Det nya utvecklingspartnerskapet kommer bl.a. bedriva ett europeiskt samarbete (TP) som integrerar utbildningspartnerskapets erfarenheter av att lotsa utsatta människor mot arbetsmarknaden. Ett etiskt konsultföretag, ECCO, vidareutvecklas för att stödja och höja profilen för den sociala ekonomin och socialt företagande i Europa. Inom partnerskapet kommer även ett erfarenhetsutbyte kring utbildnings- och valideringsfrågor att utvecklas. OUTSIDER Bättre odds för unga utanför UP NEW CITY Inget krångel i drömmarnas hus Samarbete mellan institutioner, frivilligorganisationer och näringsliv skall ge unga utanför en ny chans. Ungdomar som bott på institution har svårare att hitta tillbaks in i samhället nu än för tio år sedan. Samhällets krav har blivit högre, säger Rutger Zachau på Statens Institutionsstyrelse. Många ungdomar på institution har multiproblem, en kombination av skolsvårigheter, missbruk och kriminalitet, Många står helt utanför samhället och kommer inte till sin rätt i dagens skola, berättar Rutger Zachau. I utredningen Unga utanför (SOU 2003:92) uppskattas årligen åringar ha etableringssvårigheter på arbetsmarknaden. Outsider omfattar ett flertal av dem. Projektpartnerna kommer huvudsakligen jobba med tre områden; skola, utanför och institution. I sektorerna finns strukturer som utgör ett skydd, men också innefattar hindrande komponenter för ungdomarna. Vi vill öppna upp mellan institutioner, frivilligorganisationer och näringsliv för att identifiera och överbrygga hindrande strukturer. Ungdomarnas kreativitet och drivkraft ska tas till vara med praktikplatser, studiebesök och mentorskap. Vi vill också starta experimentverkstäder. Rutger Zachau, Statens Institutionsstyrelse Ungdomar som varken studerar, arbetar, söker jobb eller har någon annan sysselsättning blir fler. Gruppen faller lätt mellan stolarna. Genom projektet UP New City ska ett ungdomscenter bildas i Malmö. Dit ska unga kunna vända sig för att få stöd. Vi ska sluta vara så krångliga. Ungdomarna ska inte bli runtskickade mellan en massa olika kontor, säger Lone Lindström, ekonomiansvarig på Drömmarnas Hus. På ungdomscentret ska alla resurser samlas under ett tak. Vill ungdomarna studera får de hjälp av studievägledare. Vill de söka jobb finns arbetsförmedlare. Företag som vill ta emot praktikanter ska också knytas till projektet. Inledningsvis har vi tio coacher som kan slussa ungdomarna vidare. Unga som vill starta eget blir ofta kritiskt bemötta. Man kräver affärs- plan och budget. Vi ska ge positivt stöd i genomförandet, säger Lone Lindström. Lone Lindström, Drömmarnas hus Telefon Lone Lindström 4

5 EqualPartners Tema I Anställbarhet ROMER I SVERIGE FRÅN SYD TILL NORD Romer på lika villkor Nu är vi med och planerar från början, säger Stefano Kuzhicov från Romernas Riksförbund. Projekt på lika villkor har inte varit självklart när samhället velat förändra romernas situation. I Equal-satsningen deltar alla parter på lika villkor, säger Stefano Kuzhicov från Romernas Riksförbund, om Romer i Sverige från syd till nord. Integrationsförsök möts inte sällan med skepsis från romernas sida. Samhället har ofta skapat projekt åt oss, inte med oss. Man vill att vi ska smälta in på omgivningens villkor. Besluten har fattats ovanför våra huvuden. Nu är vi med och planerar från början, säger Stefano Kuzhicov. Romernas Riksförbund, som är en av projektets partner, för romernas talan i offentliga sammanhang och bevakar romernas intressen. Vi arbetar mot diskriminering och för att åstadkomma en attitydförändring bland romerna. Till vardags arbetar Stefano Kuzhicov med grundskolefrågor i Helsingborg. Han ser utbildning som enda vägen ut ur bidragsberoende och passivitet. Han tror det är långt kvar innan alla romer förvärvsarbetar. Tyvärr har våra barn stora svårigheter i skolan, berättar Stefano. Initiativet till Romer i Sverige från syd till nord togs av kommuner med stor romsk befolkning. Vi vill förbättra romernas situation, berättar Per Östberg, ansvarig för integrationsfrågor på Sundsvalls kommun. Arbetet ska bedrivas på individnivå. I centrum står tjejer. Vi har jobbat för att få ut tjejerna i arbetslivet länge, nu finns möjlighet att hitta nya metoder, berättar Stefano Kuzhicov. Romska familjer är mansdominerade. Det kan göra det svårare för kvinnor att yrkesarbeta, säger Per Östberg. Romerna kämpar mot diskriminering och för en attitydförändring. Projektet genomförs i små grupper med målinriktad coaching. Man hoppas kunna använda romer som gjort karriär som förebilder. Tjejerna ska komma ut i arbetslivet med en känsla av bibehållen respekt, utan att behöva offra sin romska identitet, säger Per Östberg. Egenföretagande kan vara ett sätt att hitta drivkraft. Per Östberg, chef för integrations enheten, Sundsvalls kommun Telefon SAMVERKAN MOT TRAFFICKING Samverkan mot trafficking Myndigheterna står handfallna inför den komplexa problematik som omger människohandel. Vi tror Samverkan mot trafficking blir ett bra komplement till myndigheternas arbete. Civila organisationer är ofta bättre på den sociala biten, säger Carolina Wennerholm. Inom ramen för projektet kommer man bedriva forskning, informationsarbete och verka för att förändra mäns attityder. Trafficking är ett extremt uttryck för brist på jämställdhet i kombination fattigdom. Attityder måste förändras när det gäller könsroller. Carolina Wennerholm, Kvinnoforum Telefon Fakta/Samverkan mot trafficking: Ett stort antal aktörer som sedan tidigare är aktiva i arbetet mot trafficking samverkar i projektet. Utvecklingspartnerskapet har tre huvudsakliga ben: Kvinnoforum samordnar nio myndigheter för att arbeta fram bättre rutiner för ärenden med koppling till trafficking. Ett stort antal kyrkor och enskilda organisationer aktiva i socialt arbete samordnas av organisationen Hela Människan. Världskulturmuseet i Göteborg arbetar med information, forskning och debatt. Genom projektet Samverkan mot trafficking ska ett transnationellt nätverk byggas upp. Bland annat ska man arbeta med stöd till offren vid hemvändandet. Människohandel med främst kvinnor och barn är ett växande problem i Europa. Polisen räknar med att traffickade kvinnor utnyttjas varje år. Hälften finns i Stockholmsområdet. Många kommer från Östersjöregionen och f.d. Sovjetunionen. Fortfarande finns inget ordentligt handlingsprogram för hur nya fall ska hanteras och hur det ska gå till att skicka tillbaka flickan till sitt hemland. Ofta står myndigheterna handfallna inför den komplexa problematiken. Det sociala stödet till traffickingoffren har brister. Särskilt sysselsätt- ningsbiten, både under rättsprocessen i Sverige och efter återvändandet, säger Carolina Wennerholm, ansvarig för Stiftelsen Kvinnoforums internationella verksamhet. Genom projektet Samverkan mot trafficking ska ett långsiktigt stöd till de återvändande kvinnorna utarbetas. Många behöver hjälp med boende och försörjning, men också med rehabilitering. En del är oerhört sargade. Då krävs stora rehabiliteringsinsatser, säger Carolina Wennerholm. I projektet deltar myndigheter i flera länder, enskilda organisationer och kyrkor. Kvinnoforum har sedan tidigare ett stort internationellt kontaktnät. Även kyrkorna har enorma nätverk, många är sedan länge aktiva i kampen mot kvinnohandel. SALT Informellt lärande en formalitet SALT är ett samarbete mellan Urkraft i Skellefteå, ABF norra Västerbotten, CV Xist/Kvinnoforum m.fl. Projektet har tre huvuddelar; vägledning, erkännande av lärande och alternativa lärandemiljöer. Målsättningen är att alla ska erbjudas samma möjligheter på arbetsmarknaden, oavsett var man fått sin utbildning. Lärande sker på olika sätt. Vi vill finna former för formellt erkännande av alternativa lärandemiljöer, säger Jörgen Bergwall på Urkraft. För att vi ska kunna hjälpa ungdo- marna ut i arbetslivet måste de kunna se sig själva i ett sådant sammanhang. Utanförskapet ofta är det enda ungdomarna har gemensamt. Gruppen är långt ifrån homogen. De har olika sexuell läggning, kulturell tillhörighet, vissa har funktionshinder och så vidare, berättar Jörgen Bergwall. Jörgen Bergwall Telefon

6 Tema II Entreprenörskap SELFEMPLOYMENT Ung företagsform ger mångfald i näringslivet ENTREPRENÖRSKAP MED EFFEKT ENTREE Rådgivning bromsar kvinnors företagande I projektet Entreprenörskap med effekt ENTREE står kvinnors företagande i fokus. Bara en tredjedel av nystartade, och en fjärdedel av befintliga företag drivs av kvinnor, berättar Helena Balthammar, projektledare på Länsstyrelsen i Östergötland. Siffrorna ser lika ut i hela Sverige och förändras inte över tid. Enligt Helena Balthammar är diskriminerande strukturer en orsak till att inget hänt trots tidigare satsningar. Kvinnor har svårt att vinna gehör för sina idéer när de vill starta eget, berättar Helena Balthammar. Ofta väljer kvinnor inte oväntat just kvinnodominerade branscher när de ska starta eget. Att etniska minoriteter är överrepresenterade bland arbetslösa är ingen nyhet. De politiska satsningarna inkluderar dock sällan minoriteternas egna aktörer. Det vill projektet Minoriteternas egenmakt ändra på. Minoritetsorganisationer står i centrum. Equal ska vara strukturpåverkande. Att satsa på organisationer ger större effekt, organisationerna satsar i sin tur på individer, säger Mikael Hellström Vi tror att man kan komma åt en del av problemet genom att skapa medvetenhet hos de som möter nya företagare, säger Helena Balthammar. Projektet ENTREE siktar in sig på att förändra rådgivnings- och finansieringssystemet. Vi kommer arbeta med ögonöppnarutbildningar i genuskunskap, erfarenhetsutbyte, mentorskap och försöka hitta nya arbetsmetoder för att motverka strukturell diskriminering. ENTREE har två målgrupper; rådgivare och företagare. Helena Balthammar, kvinnors företagande, Länsstyrelsen Östergötland Telefon MINORITETERNAS EGENMAKT Ekonomisk bärkraft stärker organisationer på Stiftelsen Kunskapsforum. En del av projektet går ut på att göra invandrarorganisationer som arbetar med sociala frågor ekonomiskt självförsörjande. De ska gå från bidragstagande till en långsiktigt bärkraftig verksamhet. En lösning där de kan planera ett eller ett par år framåt är ju inte alldeles övermaga, säger Mikael Hellström. Det handlar inte om att ersätta myndigheterna utan om att hitta Starta eget utan att kunna vare sig administration eller svenska? Det låter som en utopi. Plattformsföretagande är lösningen. Plattformsföretagande är en mellanform mellan egenföretagande och anställning. Företagsformen finns både i Sverige och Europa, berättar Maria Woglinde, koordinator för projektet Selfemployment. Med projektet vill man skapa nätverk över landsgränserna för att utveckla företagsidén. Som anställd i ett plattformsföretag bedriver man egen verksamhet utan f-skattsedel. Plattformsföretaget agerar arbetsgivare, sköter administration och juridiska spörsmål. Den anställde har egna kunder och ansvar för sin lön, berättar Maria Woglinde. Plattformsföretaget tar en administrativ avgift på den anställdes fakturerade intäkter, men är vanligen inte vinstmaximerande. Istället användes vinsten till verksamhetsutveckling. Administration och ekonomiskt risktagande anses vara de främsta orsakerna till att folk inte vågar sig på egenföretagande. Plattformsföretag kan vara en del av lösningen, men en rad regler hindrar plattformsföretagande från att utvecklas till sin fulla potential, säger Maria Woglinde. Anställda i plattformsföretaget har till exempel inte rätt till a-kassa, verksamheten påminner för mycket om enskilt företagande. Med Selfemployment försöker vi lösa strukturella bromsklossar, så att plattformsföretagande kan öppnas för flera grupper, säger hon. Företagsformen har flera jämställdhetsaspekter. Grupper utanför den traditionella arbetsmarknaden kan få en chans till egenförsörjning. Långtidssjukskrivna har svårt att få anställning. I plattformsföretag jobbar man efter förmåga. Orken kanske inte räcker för att starta eget, men för komplement och nya perspektiv När problemformuleringarna hela tiden kommer utifrån kommer man aldrig fram till rätt lösningar. Många saker klarar minoritetsgrupperna bäst själva, poängterar han. Mikael Hellström, omvärldsanalytiker Stiftelsen Kunskapsforum Telefon att utföra uppdragen, säger Maria och fortsätter: Många invandrare kommer från kulturer med företagartradition men behärskar inte svenska tillräckligt bra för att sätta sig in i lagar och regler. Selfemployment ska utveckla samarbete och erfarenhetsutbyte mellan plattformsföretag i Sverige och internationellt. Idén är enkel, genial och ger stor flexibilitet för alla grupper, avslutar Maria. Maria Woglinde Telefon ARBETE ÅT ALLA GENOM DELAKTIGHET OCH RAMAVTAL Arbetsmarknadslagar orsakar utanförskap Socialt entreprenörskap öppnar för grupper som står utanför arbetsmarknaden. Projektet Arbete åt alla genom delaktighet och ramavtal, tror att socialt entreprenörskap kan skapa ökad egenmakt och självkänsla hos grupper som står utanför arbetsmarknaden. I Sverige är den sociala ekonomin relativt begränsad och beroende av offentlig sektor. Den skulle kunna vara en tillgång för tillväxten, säger Lars Berge- Kleber, vice ordförande L&SEK Lars Berge Kleber Målet är att få in människor i ar - betslivet genom en ny modell där efterfrågan på tjänster matchas mot den enskildes förmåga. Idag utestänger en rad arbetsmarknadsregler människor från arbetsmarknaden, säger Lars Berge-Kleber. Men Lars Berge-Kleber är inte säker på att lagen behöver ändras. Snarare bör tillämpningen ändras så systemet tillåter att produktiva människor kommer in i ett produktivt sammanhang. Utvecklingspartnerskapet, som be - drivs i Örebro, omfattar alla grupper som står utanför samhället. Kontaktperson Lars Berge Kleber, vice ordförande L&SEK Telefon

Makt att förändra. En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer

Makt att förändra. En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer Makt att förändra En samling inspirerande projekt om hur man kan bryta utestängande normer och strukturer Inledning........................................................... 4 Uppdraget 5 Utestängning

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Världen i Sverige Ta vara på alla

Världen i Sverige Ta vara på alla Världen i Sverige Ta vara på alla Förord........................................... 4 5 Mångfald som personalidé... Trög start med ketchupeffekt 6 9 Advantage..................... Självkänsla och identitet

Läs mer

46 utvecklingspartnerskap för att bekämpa diskriminering och utestängning i ar bets livet

46 utvecklingspartnerskap för att bekämpa diskriminering och utestängning i ar bets livet 46 utvecklingspartnerskap för att bekämpa diskriminering och utestängning i ar bets livet 1 Innehållsförteckning EU:s gemenskapsinitiativ Equal är till för att bekämpa diskriminering och utestängning i

Läs mer

Vem passar för jobbet? Vägen till en lyckad rekrytering

Vem passar för jobbet? Vägen till en lyckad rekrytering Vem passar för jobbet? Vägen till en lyckad rekrytering Förord........................................ 4 5 FAIR.................. Intuition avgör vid rekryteringar 6 7 Advantage.................. Självkänsla

Läs mer

Integration. i arbetslivet

Integration. i arbetslivet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS FRÅN SVENSKT NÄRINGSLIV OCH INTEGRATIONSVERKET ANNONS Integration i arbetslivet Hindren måste undanröjas...3 - Vi måste underlätta för invandrare att få jobb. Det säger

Läs mer

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009 Ett Stockholm som investerar för framtiden Antaget vid distriktskongressen i april 2009 2 (38) Ett Stockholm som investerar för framtiden Det regionala programmet är det dokument där vi samlat uttrycker

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i arbetslivet Arbetsrapport 5 Gabriella Fägerlind Eva Ekelöf Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer G a b r i e

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Förord Ett långt och växlande yrkesliv möjlighet för alla

Förord Ett långt och växlande yrkesliv möjlighet för alla Långt arbetsliv Ett långt och växlande arbetsliv Möjlighet för alla är rubriken på ett samtal mellan arbetslivsjournalisten Eva Ekelöf och Per-Svante Landelius i utredningen Senior 2005 samt forskaren

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Integration, mångfald, tillväxt. Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet

Integration, mångfald, tillväxt. Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet Integration, mångfald, tillväxt Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet Integration, mångfald, tillväxt Goda exempel på verktyg och metoder i det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer