HUT Skåne Under 2006 har HUT Skåne stärkt sin position som en regional samverkansorganisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUT Skåne 2006. Under 2006 har HUT Skåne stärkt sin position som en regional samverkansorganisation"

Transkript

1 på AGENDA N Innehåll 2006 Året då världen vaknade HUT Skånes projekt Temagrupper På G Året då världen vaknade 2006 var året då planeten Tellus och dess välbefinnande hamnade i fokus. Året då Al Gore visade det på biograferna, året då TV-serien Planeten förde in det i folkhemmet, året då Nicholas Stern rapporterade om dess ekonomiska konsekvenser och året då George W Bush i alla fall pratade om det Efter ett par år i politikens bakvatten är nu intresset för en hållbar utveckling högt, mycket högt. Och då ska vi som uthålligt arbetar för att väcka intresset för en hållbar utveckling passa på att slå oss för bröstet Utan oss uthålliga slitvargar hade det inte hänt. Detta är liksom bara grädden på moset - Icing on the cake. Men hur ska vi som engagerade individer, organisationer, politiker eller företagare hantera och stimulera det ökade intresset? Har vi den beredskap som behövs? Svaret är enkelt Vi har inget val. Med tanke på Tellus feberkurva och överutnyttjandet av naturresurserna så måste vi vända utvecklingen och vi måste göra det nu. Och äntligen verkar alla vara överens: Politiker, allmänhet, forskare, miljöaktivister, studenter, företagare Vi har ett gyllene tillfälle! Om 2006 var året då Världen Vaknade, låt oss göra 2007 till året då Världen Vände. Lena Eriksson Verksamhetsledare HUT Skåne 2006 Under 2006 har HUT Skåne stärkt sin position som en regional samverkansorganisation för frågor som rör hållbar utveckling. Det märks dels i de projekt vi driver och deltar i, och dels genom ett ökat antal anställda. Något som även kommer att märkas under Våra projekt har en bredare ansats idag än när vi startade projektverksamheten Från att tidigare varit fokuserade nästan enbart på de ekologiska aspekterna av hållbar utveckling så integreras nu både sociala och ekonomiska aspekter på ett tydligare sätt i vår verksamhet. Ett arbete som vi kommer att fortsätta att stärka även framöver. Foto Miguel Agalde HUT Skånes projekt Öresund 21 är HUT Skånes första EU-äventyr och det avslutas i juni Tillsammans med stiftelsen Cogita i danska Odense har vi stöttat sex skånska och sju danska kommuner i deras arbete för en hållbar utveckling. De skånska kommunerna är Bromölla, Eslöv, Staffanstorp, Svalöv, Trelleborg, och Ängelholm. I projektet har vi fokuserat på tre områden Implementering av hållbar utveckling i kommunala planoch beslutsprocesser, vilket för våra skånska kommuner framför allt har

2 inneburit miljömålsarbete; Implementering av hållbar utveckling i kommunernas driftsprocesser, där vi fokuserat på miljöledningssystem; samt Engagera och intressera intressenter, det vill säga klassiskt Agenda 21-arbete, med kampanjer riktade till olika målgrupper. Varje kommun har arbetat med två av områdena och har utformat lokala projekt som genomförs i kommunen under projektperioden. Under projektperioden har vi hittills genomfört drygt 30 träffar för deltagarna inom de olika områdena, med fokus på erfarenhetsutbyte, utbildning, samt utveckling och användning av olika verktyg. Under 2007 pågår arbetet med att sammanställa en manual över alla de verktyg som använts i projektet. Manualen finns dels på hemsidan, men ska även tryckas upp för distribution till Skånes kommuner och andra intresserade. Under projektperioden har vi även utvecklat ett system med indikatorer för revision av kommunernas hållbarhetsarbete. En del av systemet rör management och handlar om hur kommunen styr sin verksamhet och om medborgarnas roll. Den delen finns snart tillgänglig på projektets hemsida samt i pdf-format och kan även användas av kommuner som ej deltagit i projektet. I projektet har vi genomfört två tredagarsutbildningar, dels i kommunikation och retorik och dels i processledning. Projektets informationsnod är hemsidan där både du och projektdeltagarna hittar information om projektet och de verktyg som använts. Öresund 21 finansieras av Interreg IIIA och leds av en styrgrupp, där Claus Pedersen från Lunds kommun representerar HUT Skåne. Projektledare är Petra König (Nygift med nytt efternamn!) som varit anställd på HUT Skåne sedan november Och som nu blivit en hejare på danska tfn Foto Rodolfo Belloli Skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling Den offentliga upphandlingen uppgår minst till enorma 320 miljarder kronor per år i Sverige och står för en stor del av dagens konsumtion av varor och tjänster. Genom att ställa miljökrav i upphandlingen kan kommuner och andra offentliga aktörer vara en stark drivkraft för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och en hållbar utveckling. Offentlig upphandling har, genom sin volym, även potentialen att starta den positiva spiral som leder till utveckling av innovativ teknik och infrastruktur samt till att fler miljövänliga produkter introduceras på marknaden. HUT Skånes projekt MILOU startade i oktober 2006 och kommer att pågå till augusti Men redan pågår arbetet med att förlänga projektet ytterligare några år. Det yttersta syftet är att bidra till att offentlig upphandling utvecklas till den drivkraft för hållbar utveckling som den har potential att vara. Projektet fokuserar på fyra områden: Fordon och transporter; Energi- effektivisering och energieffektiva produkter; Byggentreprenader; samt Kemikalier. Under våren börjar vi med seminarier och utbildningar inom våra fyra områden. De riktar sig till upphandlare och inköpsansvariga, såväl som till politiker, miljöstrateger och företagare, då alla är viktiga länkar i kedjan. Så håll ögonen öppna för inbjudningarna! Projektet finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skåne län och Miljömålsrådet. Webbplatsen är under uppbyggnad, se milou.hutskane.nu Projektledare: Anders Vedin, HUT Skåne. Tfn SYNAPS Öresund SYNAPS Öresund är ett pilotprojekt med fyra kommuner som deltagare: Fredensborgs kommun, Kristianstad kommun, Malmö stad och Trelleborgs kommun. Projektet baseras på ett verktyg som utvecklats av Region Skåne och som syftar till att skapa en hållbar utveckling genom att systematiskt lyfta in sociala, ekologiska och ekonomiska frågor i organisationernas strategiska arbete. SYNAPS identifierar målkonflikter, synergieffekter och kunskapsluckor och underlättar omhändertagandet av dessa. Verktyget kan till exempel användas: vid planering inför större strategiska beslut

3 vid beslutsfattande om och uppföljning av olika projekt vid framtagande av lokala utvecklingsprogram och lokala tillväxtprogram inom olika förvaltningar och avdelningar i kommunen, företaget och organisationen samt vid förvaltnings- och avdelningsöverskridande projekt. HUT Skåne och den danska stiftelsen Cogita bistår med processtöd i pilotprojektet. Under våren 2007 har arbetet inletts med att implementera SYNAPS i de fyra pilotkommunerna med spännande resultat! De deltagande kommunerna har valt mycket varierande projekt att testa SYNAPS på, vilket även ger oss en möjlighet att utvärdera verktygets användningsområden. Parallellt med pilotprojektet pågår arbetet med att utveckla ett större Interregprojekt med planerad start hösten Kontakta Charlotte Book om du är intresserad av mer information om SYNAPS! Pilotprojektet finansieras av Interreg IIIB. Projektledare: Charlotte Book, Region Skåne, Miljökarta Skåne För den som arbetar med området Hållbar Utveckling så är Skåne ett roligt ställe att arbeta i. Det händer så fantastiskt mycket i detta lilla hörn av Sverige! I varje kommun pågår det projekt som på ett eller annat sätt bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Och i Miljökarta Skåne är det just det vi vill uppmärksamma. Vi har samlat information om projekt inom så vitt skilda områden som hållbart byggande, transportlösningar, förnybar energi och tätortsnära natur. Dessa kommer under 2007 att publiceras dels i en tryckt guide och dels på Internetversionen kan sedan utökas både med fler exempel och med fler geografiska områden. Guiden riktar sig främst till yrkesverksamma som är intresserade av en hållbar samhällsutveckling men även till en intresserad allmänhet. Projektet finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond och SEKUM (Stadsekologiskt kunskaps- och utvecklingscentrum i Malmö). Projektledare: tfn ISO Arbete pågår med att ta fram en ISO-vägledning för socialt ansvarstagande, ISO I definitionen av socialt ansvarstagande ingår ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter d.v.s. hållbar utveckling. Vägledningen ska kunna användas av alla typer av organisationer, företag såväl som offentliga och ideella. Arbetet är internationellt med 72 deltagande länder och leds av svenska SIS och ABNT från Brasilien. HUT Skåne har valt att delta i den svenska kommittén för att dels bredda den geografiska representationen i kommittén och stärka inflytandet från den ideella sektorn, och dels för att bredda vårt eget nätverk i frågor som rör framför allt sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling. HUT Skånes deltagande finansieras av SSR Konsumentråd. Lena Eriksson, HUT Skåne Avslutade projekt Två projekt avslutades under 2006: Naturvårdssatsningen och Skånska Våtmarker. Naturvårdssatsningen HUT Skånes projekt Naturvårdssatsningen avslutades i juni 2006 efter drygt två år fyllda med aktiviteter. Syftet med Naturvårdssatsningen var att stimulera den tätortsnära naturvården och samarbetet mellan olika naturvårdsaktörer. Under projektperioden genomfördes tio seminarier med totalt mer än 300 deltagare och två exkursioner med 28 deltagare. Ett seminarium var speciellt riktat till politiker och lockade hela 30 lokalpolitiker och 18 tjänstemän. Projektet har även bedrivit rådgivning till kommuner som sökte bidrag från den nationella satsningen på lokal naturvård, LONA (eller NIP som satsningen ofta kallats i Skåne).

4 Projektledaren har haft en nära samverkan med Länsstyrelsens handläggare för att effektivisera arbetet och undvika dubbelarbete. De har träffats för att klargöra rollfördelningen samt för att stämma av planerade aktiviteter och situationen ute i kommunerna Utvärderingen som genomfördes vid projektets slut var genomgående positiv och både rådgivningen inför projektansökningar och seminarier har varit mycket uppskattat. Deltagarna menar att det finns ett fortsatt behov av utbyte mellan Skånes naturvårdsaktörer. Alla kommuner i Skåne deltar i projekt som finansieras av LONA och 119 projekt har beviljats bidrag, vilket gör att även projektets kvantitativa mål har uppfyllts. Naturvårdssatsningen har haft fler finansiärer än något annat projekt i HUT Skåne historia och dessa är: Region Skånes Miljövårdsfond, Länsstyrelsen i Skåne län, Naturskyddsföreningen i Skåne, samt elva kommuner - Hässleholm, Höör, Kävlinge, Lomma, Malmö, Osby, Sjöbo, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla och Trelleborg. Vi vill tacka er alla för att ni möjliggjort projektet! Idag pågår planeringen för ett liknande projekt i Naturskyddsföreningen i Skånes regi. I projektet blir det ett tyngre fokus på spridning och samordning av information. Det Projektet planeras starta under våren Under projekttiden har tre projektledare avlöst varandra: Per Blomberg, John Persson och slutligen Ebba Trolle. Projektet finns dokumenterat på HUT Skånes webbplats Lena Eriksson, HUT Skåne, Projektledare Ebba under en paus på exkursionen till Möns Klint i juni Skånska våtmarker Skånska våtmarker genomfördes mellan oktober 2005 till december Projektet finansierades av Världsnaturfonden WWF, som i sin tur finansierats av Naturvårdsverket. Syftet med Skånska våtmarker var att stimulera anläggandet av våtmarker och öka möjligheten att nå det skånska miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker. Projektet arbetade aktivt i fält för att hitta ett koncept för att initiera och underlätta för anläggandet av intressanta våtmarksprojekt i Skåne. Genom det arbetet har vi börjat bygga upp en erfarenhetsbas med lärdomar om hinder och möjligheter vid våtmarksanläggande som kan användas i det fortsatta arbetet. HUT Skåne har genom projektet varit remissinstans till Länsstyrelsens Våtmarksstrategi för Skåne. I projektet ingick att färdigställa en rapport över den skånska delen av den nationella våtmarksinventeringen (VMI). Den delen av projektet tog ett par steg framåt men nådde inte riktigt ända fram. Vi undersöker nu möjligheten att hitta ytterligare finansiering för att kunna fortsätta arbeta enligt det framgångsrika konceptet med att aktivt uppsöka och initiera anläggandet av våtmarker hos skånska markägare. Projektets webbplats har tagits över av Världsnaturfonden WWF, se Kontakterson: tfn Projektledare Johns alldelens egna våtmark Foto John Persson Temagrupper HUT Skåne Bygg & Förvalta Temagruppen arbetar för att skapa samverkan kring frågor som rör hållbart byggande och förvaltning i Skåne samt för att vara ett regionalt nätverk inom bygg- och fastighetssektorn. Gruppen har haft 22 deltagare under 2006 och har hållit fyra möten, genomfört ett studiebesök samt arrangerat seminariet Miljövänliga byggmaterial hur hittar man sådana? Seminariet som hölls den 7 september i Hässleholm lockade ett trettiotal intresserade deltagare. Verksamhetsplanen för året kan du ladda ner på Lena Sjöberg, Lunds kommun.

5 Kommunalt miljömålsarbete Temagruppen bildades 2004 och syftet är att stötta varandra i framtagandet och genomförandet av kommunala miljömål. Gruppen träffades en gång under 2006 med elva deltagare från åtta kommuner. Temat var miljömålsuppföljning och diskussionen handlade bland annat om uppföljningsmått, statistik och kommunikation. Maria Larsson, Hässleholms kommun. Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård Temagruppen är HUT Skånes Grand Old Lady och har funnits sedan föreningen bildades 1998! Temagruppen träffades två gånger under Diskussionerna har ofta rört vattenfrågor och gruppen gav ett uppskattat bidrag till planeringen av Länsstyrelsens konferens om remissen av Våtmarksstrategi för Skåne som hölls i maj där företrädare för både kommuner, myndigheter, ideella och andra organisationer deltog i bästa HUT Skåne-anda. Gösta Regnéll, Länsstyrelsen i Skåne län, Foto Viktors Kuzers På G 2007 HM Skåne Hållbar Mobilitet Skåne är ett nystartat skånskt centrum för miljöanpassade transporter som ägs av Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och Vägverket. Det tar vara på den erfarenhet som Miløre Centre byggt upp under sex års verksamhet. HUT Skåne bistår med en projektsamordnare och en projektledare för bilpooler. HM Skånes vision är: I Skåne är det enkelt att välja det mest hållbara alternativet för resor och transporter. Visionen skall uppnås genom att i konkreta projekt få fler att välja miljövänligare och effektivare alternativ för transporter av personer och gods. HM Skåne ska fungera som ett stöd till kommuner, myndigheter och företag samt verka för att skapa samording mellan olika aktörer. Projektet finansieras, förutom av projektägarna och deltagarorganisationerna även av det nationella Klimatinvesteringsprogrammet KLIMP. Webbplats: Kontaktpersoner HM Skåne: Per Arvidsson, Magdalena Nilsson, Jonas Lindkvist RCE RCE står för Regional Center of Expertice for Sustainable Education. Det finns i dagsläget 34 RCE runt om i världen som utsetts av FNuniversitetet UNESCO. Varje region får själv besluta om inriktningen av sin verksamhet och bakom RCE i Skåne står Region Skåne, Malmö stad, Malmö högskola, Lunds kommun och Lunds universitet. HUT Skåne bistår med en koordinator under första halvåret 2006 som arbetar med Region Skånes del av verksamheten. RCE arbetar med projektidéer kring bland annat personalutbildning, twin-city samverkan och mat som medel för lärande för hållbar utveckling. Kontakta Britt Carlsson Green om du har idéer som du vill förverkliga inom ramen för RCE. Britt Carlsson Green, SYNAPS Öresund II Som tidigare nämnts planeras en fortsättning på SYNAPS Öresund, där vi erbjuder samtliga skånska kommuner att delta, samt ytterligare organisationer och eventuellt även företag. SYNAPS Öresund II planeras pågå under tre år och förutom stöd vid implementering av verktyget erbjuds deltagarna ledarskapsutbildning, kompetensutveckling samt hjälp med att lokalanpassa SYNAPS efter organisationens styrande dokument.

6 I projektet utvecklar vi även indikatorer som kan bidra till analysen med SYNAPS. Ett erbjudande om att få information om verktyget SYNAPS och projektet SYNAPS Öresund II har gått ut i mars. Om du inte nåtts av detta, men är intresserad av att delta eller få en presentation av SYNAPS, kontakta Charlotte Book, Region Skåne, sommar, sommar, Beställ vår presentationsbroschyr! Dela ut den till arbetskamrater, ställ den i broschyrstället eller lägg den på fikabordet. Beställ broschyren genom sommar Vill du eller din organisation bli medlem i HUT Skåne? Eller till att börja med få mer information via e-post om de aktiviteter vi anordnar? Vi välkomnar nya medlemmar! Det är i mötet mellan människor som nya tankar föds och spännande idéer utvecklas. Hållbar utveckling Skåne är en naturlig mötesplats för alla oss som vill arbeta för en hållbar utveckling. Vill du bli medlem, få mer information om Hållbar utveckling Skåne eller lyfta en fråga i föreningen så är du mycket välkommen att kontakta Lena Eriksson på tfn: Exkursion till Möns Klint i juni 2006

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2010 års resultat. Årets resultat blev 28 469 (177 285) kronor. MEDLEMSAKTIVITETER Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se Klimatcoachning SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTEN Klimatcoachning Stöd till regionalt och kommunalt klimatarbete i ett pilotlän Klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i småkommuner Klimatkommunerna kansliet@klimatkommunerna.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II

Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist. Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II Rapport 2007:1 Författare: Jonas Lindkvist Utvärdering av Forum för fler bilpooler i Skåne del II 1 Innehåll SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND...3 MÅL...4 UTVÄRDERINGSMETOD...4 YTTRE FAKTORER...4 NULÄGE...5

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

nyheter.txt startsidan, samt utökade sökmöjligheter i listan med alla indikatorer.

nyheter.txt startsidan, samt utökade sökmöjligheter i listan med alla indikatorer. 2002-10-01 RUS nyhetsblad 1 Nyhetsbladet beskriver förberedelser för indikatorpresentationen på Miljömålsportalen. Nyhetsblad 1 (PDF-fil, 1,1 MB) 2003-04-30 Miljömålsdagarna i Göteborg 24-25 april Ett

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer