HUT Skåne Under 2006 har HUT Skåne stärkt sin position som en regional samverkansorganisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUT Skåne 2006. Under 2006 har HUT Skåne stärkt sin position som en regional samverkansorganisation"

Transkript

1 på AGENDA N Innehåll 2006 Året då världen vaknade HUT Skånes projekt Temagrupper På G Året då världen vaknade 2006 var året då planeten Tellus och dess välbefinnande hamnade i fokus. Året då Al Gore visade det på biograferna, året då TV-serien Planeten förde in det i folkhemmet, året då Nicholas Stern rapporterade om dess ekonomiska konsekvenser och året då George W Bush i alla fall pratade om det Efter ett par år i politikens bakvatten är nu intresset för en hållbar utveckling högt, mycket högt. Och då ska vi som uthålligt arbetar för att väcka intresset för en hållbar utveckling passa på att slå oss för bröstet Utan oss uthålliga slitvargar hade det inte hänt. Detta är liksom bara grädden på moset - Icing on the cake. Men hur ska vi som engagerade individer, organisationer, politiker eller företagare hantera och stimulera det ökade intresset? Har vi den beredskap som behövs? Svaret är enkelt Vi har inget val. Med tanke på Tellus feberkurva och överutnyttjandet av naturresurserna så måste vi vända utvecklingen och vi måste göra det nu. Och äntligen verkar alla vara överens: Politiker, allmänhet, forskare, miljöaktivister, studenter, företagare Vi har ett gyllene tillfälle! Om 2006 var året då Världen Vaknade, låt oss göra 2007 till året då Världen Vände. Lena Eriksson Verksamhetsledare HUT Skåne 2006 Under 2006 har HUT Skåne stärkt sin position som en regional samverkansorganisation för frågor som rör hållbar utveckling. Det märks dels i de projekt vi driver och deltar i, och dels genom ett ökat antal anställda. Något som även kommer att märkas under Våra projekt har en bredare ansats idag än när vi startade projektverksamheten Från att tidigare varit fokuserade nästan enbart på de ekologiska aspekterna av hållbar utveckling så integreras nu både sociala och ekonomiska aspekter på ett tydligare sätt i vår verksamhet. Ett arbete som vi kommer att fortsätta att stärka även framöver. Foto Miguel Agalde HUT Skånes projekt Öresund 21 är HUT Skånes första EU-äventyr och det avslutas i juni Tillsammans med stiftelsen Cogita i danska Odense har vi stöttat sex skånska och sju danska kommuner i deras arbete för en hållbar utveckling. De skånska kommunerna är Bromölla, Eslöv, Staffanstorp, Svalöv, Trelleborg, och Ängelholm. I projektet har vi fokuserat på tre områden Implementering av hållbar utveckling i kommunala planoch beslutsprocesser, vilket för våra skånska kommuner framför allt har

2 inneburit miljömålsarbete; Implementering av hållbar utveckling i kommunernas driftsprocesser, där vi fokuserat på miljöledningssystem; samt Engagera och intressera intressenter, det vill säga klassiskt Agenda 21-arbete, med kampanjer riktade till olika målgrupper. Varje kommun har arbetat med två av områdena och har utformat lokala projekt som genomförs i kommunen under projektperioden. Under projektperioden har vi hittills genomfört drygt 30 träffar för deltagarna inom de olika områdena, med fokus på erfarenhetsutbyte, utbildning, samt utveckling och användning av olika verktyg. Under 2007 pågår arbetet med att sammanställa en manual över alla de verktyg som använts i projektet. Manualen finns dels på hemsidan, men ska även tryckas upp för distribution till Skånes kommuner och andra intresserade. Under projektperioden har vi även utvecklat ett system med indikatorer för revision av kommunernas hållbarhetsarbete. En del av systemet rör management och handlar om hur kommunen styr sin verksamhet och om medborgarnas roll. Den delen finns snart tillgänglig på projektets hemsida samt i pdf-format och kan även användas av kommuner som ej deltagit i projektet. I projektet har vi genomfört två tredagarsutbildningar, dels i kommunikation och retorik och dels i processledning. Projektets informationsnod är hemsidan där både du och projektdeltagarna hittar information om projektet och de verktyg som använts. Öresund 21 finansieras av Interreg IIIA och leds av en styrgrupp, där Claus Pedersen från Lunds kommun representerar HUT Skåne. Projektledare är Petra König (Nygift med nytt efternamn!) som varit anställd på HUT Skåne sedan november Och som nu blivit en hejare på danska tfn Foto Rodolfo Belloli Skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling Den offentliga upphandlingen uppgår minst till enorma 320 miljarder kronor per år i Sverige och står för en stor del av dagens konsumtion av varor och tjänster. Genom att ställa miljökrav i upphandlingen kan kommuner och andra offentliga aktörer vara en stark drivkraft för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och en hållbar utveckling. Offentlig upphandling har, genom sin volym, även potentialen att starta den positiva spiral som leder till utveckling av innovativ teknik och infrastruktur samt till att fler miljövänliga produkter introduceras på marknaden. HUT Skånes projekt MILOU startade i oktober 2006 och kommer att pågå till augusti Men redan pågår arbetet med att förlänga projektet ytterligare några år. Det yttersta syftet är att bidra till att offentlig upphandling utvecklas till den drivkraft för hållbar utveckling som den har potential att vara. Projektet fokuserar på fyra områden: Fordon och transporter; Energi- effektivisering och energieffektiva produkter; Byggentreprenader; samt Kemikalier. Under våren börjar vi med seminarier och utbildningar inom våra fyra områden. De riktar sig till upphandlare och inköpsansvariga, såväl som till politiker, miljöstrateger och företagare, då alla är viktiga länkar i kedjan. Så håll ögonen öppna för inbjudningarna! Projektet finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skåne län och Miljömålsrådet. Webbplatsen är under uppbyggnad, se milou.hutskane.nu Projektledare: Anders Vedin, HUT Skåne. Tfn SYNAPS Öresund SYNAPS Öresund är ett pilotprojekt med fyra kommuner som deltagare: Fredensborgs kommun, Kristianstad kommun, Malmö stad och Trelleborgs kommun. Projektet baseras på ett verktyg som utvecklats av Region Skåne och som syftar till att skapa en hållbar utveckling genom att systematiskt lyfta in sociala, ekologiska och ekonomiska frågor i organisationernas strategiska arbete. SYNAPS identifierar målkonflikter, synergieffekter och kunskapsluckor och underlättar omhändertagandet av dessa. Verktyget kan till exempel användas: vid planering inför större strategiska beslut

3 vid beslutsfattande om och uppföljning av olika projekt vid framtagande av lokala utvecklingsprogram och lokala tillväxtprogram inom olika förvaltningar och avdelningar i kommunen, företaget och organisationen samt vid förvaltnings- och avdelningsöverskridande projekt. HUT Skåne och den danska stiftelsen Cogita bistår med processtöd i pilotprojektet. Under våren 2007 har arbetet inletts med att implementera SYNAPS i de fyra pilotkommunerna med spännande resultat! De deltagande kommunerna har valt mycket varierande projekt att testa SYNAPS på, vilket även ger oss en möjlighet att utvärdera verktygets användningsområden. Parallellt med pilotprojektet pågår arbetet med att utveckla ett större Interregprojekt med planerad start hösten Kontakta Charlotte Book om du är intresserad av mer information om SYNAPS! Pilotprojektet finansieras av Interreg IIIB. Projektledare: Charlotte Book, Region Skåne, Miljökarta Skåne För den som arbetar med området Hållbar Utveckling så är Skåne ett roligt ställe att arbeta i. Det händer så fantastiskt mycket i detta lilla hörn av Sverige! I varje kommun pågår det projekt som på ett eller annat sätt bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Och i Miljökarta Skåne är det just det vi vill uppmärksamma. Vi har samlat information om projekt inom så vitt skilda områden som hållbart byggande, transportlösningar, förnybar energi och tätortsnära natur. Dessa kommer under 2007 att publiceras dels i en tryckt guide och dels på Internetversionen kan sedan utökas både med fler exempel och med fler geografiska områden. Guiden riktar sig främst till yrkesverksamma som är intresserade av en hållbar samhällsutveckling men även till en intresserad allmänhet. Projektet finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond och SEKUM (Stadsekologiskt kunskaps- och utvecklingscentrum i Malmö). Projektledare: tfn ISO Arbete pågår med att ta fram en ISO-vägledning för socialt ansvarstagande, ISO I definitionen av socialt ansvarstagande ingår ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter d.v.s. hållbar utveckling. Vägledningen ska kunna användas av alla typer av organisationer, företag såväl som offentliga och ideella. Arbetet är internationellt med 72 deltagande länder och leds av svenska SIS och ABNT från Brasilien. HUT Skåne har valt att delta i den svenska kommittén för att dels bredda den geografiska representationen i kommittén och stärka inflytandet från den ideella sektorn, och dels för att bredda vårt eget nätverk i frågor som rör framför allt sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling. HUT Skånes deltagande finansieras av SSR Konsumentråd. Lena Eriksson, HUT Skåne Avslutade projekt Två projekt avslutades under 2006: Naturvårdssatsningen och Skånska Våtmarker. Naturvårdssatsningen HUT Skånes projekt Naturvårdssatsningen avslutades i juni 2006 efter drygt två år fyllda med aktiviteter. Syftet med Naturvårdssatsningen var att stimulera den tätortsnära naturvården och samarbetet mellan olika naturvårdsaktörer. Under projektperioden genomfördes tio seminarier med totalt mer än 300 deltagare och två exkursioner med 28 deltagare. Ett seminarium var speciellt riktat till politiker och lockade hela 30 lokalpolitiker och 18 tjänstemän. Projektet har även bedrivit rådgivning till kommuner som sökte bidrag från den nationella satsningen på lokal naturvård, LONA (eller NIP som satsningen ofta kallats i Skåne).

4 Projektledaren har haft en nära samverkan med Länsstyrelsens handläggare för att effektivisera arbetet och undvika dubbelarbete. De har träffats för att klargöra rollfördelningen samt för att stämma av planerade aktiviteter och situationen ute i kommunerna Utvärderingen som genomfördes vid projektets slut var genomgående positiv och både rådgivningen inför projektansökningar och seminarier har varit mycket uppskattat. Deltagarna menar att det finns ett fortsatt behov av utbyte mellan Skånes naturvårdsaktörer. Alla kommuner i Skåne deltar i projekt som finansieras av LONA och 119 projekt har beviljats bidrag, vilket gör att även projektets kvantitativa mål har uppfyllts. Naturvårdssatsningen har haft fler finansiärer än något annat projekt i HUT Skåne historia och dessa är: Region Skånes Miljövårdsfond, Länsstyrelsen i Skåne län, Naturskyddsföreningen i Skåne, samt elva kommuner - Hässleholm, Höör, Kävlinge, Lomma, Malmö, Osby, Sjöbo, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla och Trelleborg. Vi vill tacka er alla för att ni möjliggjort projektet! Idag pågår planeringen för ett liknande projekt i Naturskyddsföreningen i Skånes regi. I projektet blir det ett tyngre fokus på spridning och samordning av information. Det Projektet planeras starta under våren Under projekttiden har tre projektledare avlöst varandra: Per Blomberg, John Persson och slutligen Ebba Trolle. Projektet finns dokumenterat på HUT Skånes webbplats Lena Eriksson, HUT Skåne, Projektledare Ebba under en paus på exkursionen till Möns Klint i juni Skånska våtmarker Skånska våtmarker genomfördes mellan oktober 2005 till december Projektet finansierades av Världsnaturfonden WWF, som i sin tur finansierats av Naturvårdsverket. Syftet med Skånska våtmarker var att stimulera anläggandet av våtmarker och öka möjligheten att nå det skånska miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker. Projektet arbetade aktivt i fält för att hitta ett koncept för att initiera och underlätta för anläggandet av intressanta våtmarksprojekt i Skåne. Genom det arbetet har vi börjat bygga upp en erfarenhetsbas med lärdomar om hinder och möjligheter vid våtmarksanläggande som kan användas i det fortsatta arbetet. HUT Skåne har genom projektet varit remissinstans till Länsstyrelsens Våtmarksstrategi för Skåne. I projektet ingick att färdigställa en rapport över den skånska delen av den nationella våtmarksinventeringen (VMI). Den delen av projektet tog ett par steg framåt men nådde inte riktigt ända fram. Vi undersöker nu möjligheten att hitta ytterligare finansiering för att kunna fortsätta arbeta enligt det framgångsrika konceptet med att aktivt uppsöka och initiera anläggandet av våtmarker hos skånska markägare. Projektets webbplats har tagits över av Världsnaturfonden WWF, se Kontakterson: tfn Projektledare Johns alldelens egna våtmark Foto John Persson Temagrupper HUT Skåne Bygg & Förvalta Temagruppen arbetar för att skapa samverkan kring frågor som rör hållbart byggande och förvaltning i Skåne samt för att vara ett regionalt nätverk inom bygg- och fastighetssektorn. Gruppen har haft 22 deltagare under 2006 och har hållit fyra möten, genomfört ett studiebesök samt arrangerat seminariet Miljövänliga byggmaterial hur hittar man sådana? Seminariet som hölls den 7 september i Hässleholm lockade ett trettiotal intresserade deltagare. Verksamhetsplanen för året kan du ladda ner på Lena Sjöberg, Lunds kommun.

5 Kommunalt miljömålsarbete Temagruppen bildades 2004 och syftet är att stötta varandra i framtagandet och genomförandet av kommunala miljömål. Gruppen träffades en gång under 2006 med elva deltagare från åtta kommuner. Temat var miljömålsuppföljning och diskussionen handlade bland annat om uppföljningsmått, statistik och kommunikation. Maria Larsson, Hässleholms kommun. Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård Temagruppen är HUT Skånes Grand Old Lady och har funnits sedan föreningen bildades 1998! Temagruppen träffades två gånger under Diskussionerna har ofta rört vattenfrågor och gruppen gav ett uppskattat bidrag till planeringen av Länsstyrelsens konferens om remissen av Våtmarksstrategi för Skåne som hölls i maj där företrädare för både kommuner, myndigheter, ideella och andra organisationer deltog i bästa HUT Skåne-anda. Gösta Regnéll, Länsstyrelsen i Skåne län, Foto Viktors Kuzers På G 2007 HM Skåne Hållbar Mobilitet Skåne är ett nystartat skånskt centrum för miljöanpassade transporter som ägs av Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och Vägverket. Det tar vara på den erfarenhet som Miløre Centre byggt upp under sex års verksamhet. HUT Skåne bistår med en projektsamordnare och en projektledare för bilpooler. HM Skånes vision är: I Skåne är det enkelt att välja det mest hållbara alternativet för resor och transporter. Visionen skall uppnås genom att i konkreta projekt få fler att välja miljövänligare och effektivare alternativ för transporter av personer och gods. HM Skåne ska fungera som ett stöd till kommuner, myndigheter och företag samt verka för att skapa samording mellan olika aktörer. Projektet finansieras, förutom av projektägarna och deltagarorganisationerna även av det nationella Klimatinvesteringsprogrammet KLIMP. Webbplats: Kontaktpersoner HM Skåne: Per Arvidsson, Magdalena Nilsson, Jonas Lindkvist RCE RCE står för Regional Center of Expertice for Sustainable Education. Det finns i dagsläget 34 RCE runt om i världen som utsetts av FNuniversitetet UNESCO. Varje region får själv besluta om inriktningen av sin verksamhet och bakom RCE i Skåne står Region Skåne, Malmö stad, Malmö högskola, Lunds kommun och Lunds universitet. HUT Skåne bistår med en koordinator under första halvåret 2006 som arbetar med Region Skånes del av verksamheten. RCE arbetar med projektidéer kring bland annat personalutbildning, twin-city samverkan och mat som medel för lärande för hållbar utveckling. Kontakta Britt Carlsson Green om du har idéer som du vill förverkliga inom ramen för RCE. Britt Carlsson Green, SYNAPS Öresund II Som tidigare nämnts planeras en fortsättning på SYNAPS Öresund, där vi erbjuder samtliga skånska kommuner att delta, samt ytterligare organisationer och eventuellt även företag. SYNAPS Öresund II planeras pågå under tre år och förutom stöd vid implementering av verktyget erbjuds deltagarna ledarskapsutbildning, kompetensutveckling samt hjälp med att lokalanpassa SYNAPS efter organisationens styrande dokument.

6 I projektet utvecklar vi även indikatorer som kan bidra till analysen med SYNAPS. Ett erbjudande om att få information om verktyget SYNAPS och projektet SYNAPS Öresund II har gått ut i mars. Om du inte nåtts av detta, men är intresserad av att delta eller få en presentation av SYNAPS, kontakta Charlotte Book, Region Skåne, sommar, sommar, Beställ vår presentationsbroschyr! Dela ut den till arbetskamrater, ställ den i broschyrstället eller lägg den på fikabordet. Beställ broschyren genom sommar Vill du eller din organisation bli medlem i HUT Skåne? Eller till att börja med få mer information via e-post om de aktiviteter vi anordnar? Vi välkomnar nya medlemmar! Det är i mötet mellan människor som nya tankar föds och spännande idéer utvecklas. Hållbar utveckling Skåne är en naturlig mötesplats för alla oss som vill arbeta för en hållbar utveckling. Vill du bli medlem, få mer information om Hållbar utveckling Skåne eller lyfta en fråga i föreningen så är du mycket välkommen att kontakta Lena Eriksson på tfn: Exkursion till Möns Klint i juni 2006

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007 Inledning Hållbar Utveckling Skåne ställs ständigt inför nya utmaningar och det är detta som, tillsammans med medlemmarnas engagemang, driver föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2009 Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret . INLEDNING År 1998 bildades Hållbar Utveckling Skåne. Fem år senare, år 2003, bytte vi namn från Agenda 21-Forum Skåne till Hållbar Utveckling Skåne

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Kemikalieproduktionen i världen ökar kraftigt. På cirka 50 år har den ökat från under tio miljoner ton till över 400 miljoner ton per år.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne

Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Verksamhetsplan 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Bakgrund Transporter är en viktig del i Skånes utveckling. Samverkan för att skapa hållbara transportlösningar är ett prioriterat arbetsområde i regionen. Skåne

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING SKÅNE ATT DET SKA VARA SÅ J-A SVÅRT

HÅLLBAR UTVECKLING SKÅNE ATT DET SKA VARA SÅ J-A SVÅRT ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007 ATT DET SKA VARA SÅ J-A SVÅRT Världen har vaknat. Med min tidräkning räknat tog det tjugo år. I mitten på 80-talet tog jag min universitetsexamen och bestämde mig

Läs mer

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten 2 december 2014, Malmö Program 08:30 Morgonfika och tid att mötas 09:00 Välkommen och introduktion Energikontoret Skåne och HM Skåne 09:30

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

LÄGESRAPPORT

LÄGESRAPPORT LÄGESRAPPORT 2015-12-07 UTVECKLINGSPROGRAM AV SVENSKA PRE-BID-MODELLEN Inger Alfredsson Nationell samordnare för levande orter och livfulla städer BAKGRUND Detta utvecklingsprogram syftar till att stärka,

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Skånes Klimat- och energistrategi

Skånes Klimat- och energistrategi Skånes Klimat- och energistrategi Social hållbarhet Johannes Elamzon Klimat - och energistrateg johannes.elamzon@lansstyrelsen.se Foto: Bertil Hagberg Länsstyrelsens uppgifter inom klimatområdet enligt

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Projektbeskrivning Hållbart resande

Projektbeskrivning Hållbart resande Projektbeskrivning Hållbart resande Vår referens / tel.nr e-post Datum 2009-04-01 1. Problembeskrivning En stor del av klimatförändringarna har en koppling till bl.a. transporter. Det finns ett behov att

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång!

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång! Nätverksträff förebyggande av avfall 160929 Minnesanteckningar förda av Maria Larsson Närvarande: Helena Thelander, HUT Skåne Hervé Corvellec, Lunds Universitet Håkan Rosqvist, Tyréns Lotte Nilsson, Ystads

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Bo Fransman Miljöhandläggare 044-309 32 69 Bo.Fransman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-05 Dnr 1501205 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden s Miljövårdsfond - ansökningar

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Slutrapport för MILOU AP5 Svensk modell för Ren Tillväxt

Slutrapport för MILOU AP5 Svensk modell för Ren Tillväxt Slutrapport för MILOU AP5 Svensk modell för Ren Tillväxt 1. Sammanfattning... 3 2. Nyskapande och innovativitet... 4 2.1. Miljöanpassad anskaffningsprocess... 4 3. Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte,

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Kunskapslänken Övergripande mål: Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation som möjliggör samordning,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Välkommen till Solenergi och energibranschen. 6 oktober, Malmö

Välkommen till Solenergi och energibranschen. 6 oktober, Malmö Välkommen till Solenergi och energibranschen 6 oktober, Malmö Program 12:30 13:00 Lättare lunch och registrering 13:00 13:10 Välkommen Energikontoret Skåne och Solar Region Skåne 13:10 14:10 Solenergimarknaden

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom!

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom! Remiss 2008-07-23 Diarienummer 013-2008-2666 Ert Diarienummer M2008/1443/Mk Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 6 17.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Mats Perämaa Finanschef Conny Nyholm

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Skåne län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen Har

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Gruppdiskussioner instruktioner En sekreterare är utsedd för varje grupp. Varje grupp utser själv

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland Miljöanpassad upphandling i Projektbeskrivning 2006-2008 Innehåll 1 Bakgrund och motiv för projektet 3 2 Intressenter 4 3 Projektets syfte 5 4 Projektets långsiktiga mål 5 5 Projektets delmål 5 Delmål

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Skånes vattenförsörjning

Skånes vattenförsörjning Skånes vattenförsörjning Skånes förutsättningar Mälaren vs Ringsjön Skånes förutsättningar Göta Älv vs Helge å Skånes förutsättningar, Rullstensåsar i Mellansverige Skånes förutsättningar- Våra åsar består

Läs mer

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling Energikontor Sydost Hållbar offentlig upphandling är den allra viktigaste åtgärden för länder som strävar efter en grön ekonomi. Achim

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Samarbete om dricksvatten i Skåne

Samarbete om dricksvatten i Skåne Samarbete om dricksvatten i Skåne Behövs en regional dricksvattenstrategi? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån? Finns vattenskyddsområden där det behövs i din kommun? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån?

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Rekreation- och friluftsplan. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner.

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Rekreation- och friluftsplan. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner. Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA Projekt: Rekreation- och friluftsplan Län Stockholms län Kommun Nacka Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Liselott Eriksson Postadress Enhet/förvaltning

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012 Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop 25 januari 2012 Dagordning för förmiddagen Kort sammanfattning av färdplansarbetet 2011 Alla får kort presentera sig och sitt arbete i färdplanen Nya resurser

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer