!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 "#$%&'$()%#*'+,)"+*' -./0' ' "#$%"%"$& "

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Organisationen... 5 Verksamhets idé""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""# $%&'()*+,%-.&/01,2& "4 Målgruppen""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""5 Vision"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6 Mål inom Reach for change"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6 Resultat inom Reach for Change"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""78 Granskarens kommentarer Bilaga 1: Enkätundersökning #

3 Sammanfattning Vi vill tacka samtliga av våra samarbetspartner som har gett oss stöd, kraft och motivation i vårt arbete med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Vi vill även tacka våra rådgivare på Reach for Change som har väglett oss under året. Denna Social Impact Report visar Forza ungdoms arbete med att stärka och stödja ensamkommande flyktingbarn och ungdomar under hela året. Rapporten visar vilka mål som sattes upp tillsammans med Reach for Change. Det har varit ett år med många framgångar för Forza Ungdom. Vi ser klart och tydligt hur våra ungdomar utvecklats. I Helsingborg stad har vi nu kunnat få betalt för tjänsterna vi erbjuder. Vi har under året också kunnat anställa två personer då vi fick ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden. Vi har samarbetat med fler tal organisationer där vi försöker nå ut till fler ensamkommande ungdomar. Tillsammans med Hassela Vänpunkt arrangerade vi en mat klubb för ensamkommande ungdomar. Att starta ihop detta med Hassela Vänpunkt har gjort att vi nu når ut till fler ensamkommande barn ungdomar. För att summera året har vårt program vuxit sig starkare. Vi har ett stort nätverk av ungdomscoacher och volontärer som engagerar sig i vårt arbete, där vi känner oss oerhört nöjda och stolta. Forza Ungdom jobbar dagligen för att kunna växa nationellt. $

4 Inledning ' Ensamkommande barn- och ungdomar som ankommer till Sverige står inför många utmaningar. Huvudsakligen så är man i ett helt nytt och främmande land samtidigt som man är väldigt långt borta från sin familj och släkt vilket är ett skrämmande scenario för många. Majoriteten av de här barnen och ungdomarna kommer från länder med en kultur som är väldigt annorlunda från den svenska kulturen samt att man inte känner någon och har väldigt begränsade språkkunskaper. Det skapar en oerhörd stress för en ung individ som i många fall redan har ett tungt bagage med sig från sitt hemland och de traumatiska upplevelser man har fått bevittna där. Det skapar en oerhörd påfrestning för en person som redan i ung ålder tvingas gå igenom saker och ting som de flesta människor inte ens gör under en livstid och kan lätt leda till en känsla av utanförskap. Naim Zeneli grundade Forza Ungdom 2011 men kom först igång på riktigt i maj 2012 då han kom med i Reach for Change och fick möjligheten att arbeta heltid med det han brinner för. När Naim Zeneli engagerade sig i ett sommarprojekt för ensamkommande flyktingar upptäckte han att många av ungdomarna inte kände någon utanför sitt boende. Det ville Naim ändra på. Med stöd från stiftelsen Reach for Change kunde han förverkliga sin idéoch idag driver han Forza Ungdom ' ' %

5 Organisationen Forza ungdom är en politisk och religiöst obunden ideell förening som ger stöd och kraft till ensamkommande barn och ungdomar för ett bättre liv i Sverige. Forza ungdom arbetar både med fasta gruppträffar flera gånger i veckan och individuella coachande samtal där vi ger förståelse för hur livet fungerar i Sverige, hur man bäst klarar sig, vilka möjligheter som finns, hur man hittar vänner, aktiviteter, fritidsintressen, studier och/eller arbete. Vi utgår från varje individs behov och hjälper därefter. I dag har Forza Ungdom etablerat ett nätverk av ungdomscoacher och volontärer där vi har ett kontinuerligt schema av aktiviteter och utbildningar. Personerna i vårt nätverk har visat på stort engagemang och intresse för att hjälpa ensamkommande flyktingbarn Forza ungdoms målgrupper Primär målgrupp: Ensamkommande barn och andra ungdomar Sekundära målgrupper: Ungdomar som är ungdomscoacher Volontärer vuxna som coachar ungdomar Personal på boenden Verksamhets idé Forza Ungdoms målsättning är att arbeta för att motverka utanförskap och segregation för de ensamkommande barn- och ungdomar som kommer till Sverige genom att proaktivt arbeta för att göra vardagen bättre för de här barnen och ungdomarna. Vi vill ge de ensamkommande barn- och ungdomarna en förståelse för hur livet i Sverige fungerar från de vardagliga situationerna som att skaffa vänner, hitta aktiviteter och fritidsintressen samt hantera skolgången till mer långsiktiga mål som att visa på alla de möjligheter som ligger framför dem i sitt nya land så att man kan förverkliga sina drömmar och skapa en bättre framtid för sig själv. Grundstenen i vårt arbete är att starka individer och bygga en starkare självkänsla så att barnen och ungdomarna får de verktygen som man behöver för att klara av utmaningarna i sitt nya hemland. Genom en proaktiv arbetsmetodik och förhållningssätt så kan man också motverka att de här barnen och ungdomarna hamnar i utanförskap, kriminalitet och missbruk. Vår verksamhet bygger på de här kärnvärdena och är grunden till hur vi arbetar. &

6 Forza Ungdom har skapat ett nätverk bestående av ungdomscoacher och volontärer som fungerar som coacher och mentorer åt de ensamkommande barn- och ungdomarna. Ungdomscoacherna och volontärerna som ingår i Forza Ungdom är en del av vårt koncept för att arbeta och för att skapa en bättre framtid för ensamkommande barn- och ungdomar. Personerna som är involverade i vårt nätverk ansvarar för planering och utförande av aktiviteter tillsammans med de ensamkommande barn- och ungdomar som ingår i vårt program. Aktiviteterna är av en väldigt varierande karaktär och innefattar allting från sport och idrott, studieresor och utflykter, läger till mer pedagogiska aktiviteter så som gruppdiskussioner och övningar, utbildning och samhällsstudier. Vidare så har vi också individuell handledning med ungdomar där vi erbjuder kommuner enskilda samtal och kvalificerad kontaktmannaskap samt familjehemsplacering. Personerna som arbetar i vårt nätverk får en gedigen ledarskapsutbildning och kontinuerlig stöttning och handledning för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt och för att säkerhetsställa att vår värdegrund är vad som inspirerar oss alla till att arbeta för en bättre framtid för ensamkommande barn- och ungdomar. Forza Ungdom erbjuder Strukturerad öppenvård för ungdomar mellan år med psykosociala svårigheter och allvarliga beteendeproblem såsom kriminalitet, missbruk, skolproblem och aggressioner. 1. Individanpassad behandling utifrån ungdomens behov 2. Evidens och kunskapsbaserade insatser 3. Stöd i skolan Upprätta riktlinjer, läxhjälp, och strategier för framgångsrik skolgång är en del av våra vårdinsatser för ungdomen. 4. Stöd för ungdomen i val av umgänge 5. Hjälp till ungdomen att hitta vuxenleda fritidsaktiviteter 6. Social träning 7. Motiverade samtal/enskilda samtal 8. Individuella målsättningar och uppföljningar/målkarta 9. Arbete/Praktik 10. Nätverk av ansvarsfulla ungdomar 11. Ungdomscoacher som coachar ungdomar Familjehem & familjecoachning 1. Familjehemsplaceringar 2. Förstärkt famijehem 3. Strukturerande familjesamtal tillsammans med familjecoach, socialtjänsten och familjen. 4. Enskilda föräldrar samtal 5. Föräldrar träning '

7 Kvalificerat kontaktmannaskap 1. Kontaktmannen är personen som ansvarar för specifik ungdom. Tanken är att en god relation mellan ungdomen och kontaktmannen byggs upp vilket skall leda till att ungdomen känner sig trygg och säker med sin kontaktman. Kontaktmannen är också länk till övrig personal, arbetsledning och andra samarbetspartners. Hög tillgänglighet 1. Vi är tillgängliga per telefon dygnet runt, året om 2. Vi har möjlighet att komma ut och vara behjälpliga på plats dygnet runt, året om Målgrupp Migrationsverket siffror ger en klar indikation på att målgruppen växer för varje år som går vilket inte bara skapar ett behov för fler kommuner att ta emot ensamkommande barn men även organisationer likt vår som stöttar och stärker de här barnen i andra aspekter av livet. Till och med den 19 december 2013 har ensamkommande barn sökt asyl i Sverige varav 648 flickor (17 %). Under november sökte 408 ensamkommande barn asyl. Den 19 december fanns det ca asylsökande ensamkommande barn inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Under 2013 Är den genomsnittliga handläggningstiden för ensamkommande 120 dagar barn har beviljats uppehållstillstånd i första instans, vilket är 67% av de hittills under året fattade besluten. Om man bara inkluderar de barn som fått asylärenden prövat i Sverige, dvs. Exkluderar barn som bl.a omfattas av Dublinförordningen eller de vars ärende avskrivs så har 82% beviljats uppehållstillstånd beviljades ensamkommande barn uppehållstillstånd i första instans och andelarna blev då 65% respektive 82% beviljades uppehållstillstånd Här nedan kan du se inkomna asylärende mellan (

8 " 9:;;(<*+,-./ / :.-10;<=1,908.-6#>"%?>#?>% :.-1?0;<?=1,908.-D</8H )

9 Vision Alla ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har förutsättningar att skapa ett bra liv i Sverige. Mål inom Reach for Change för 2013 "#$%&'&'() *+&,+&-)./0%"1&2('()34)5(6) 78'"&95:)3;)5(6) "#$%"&# '($)%&"*')(+&"*,% '"-##./0"#1%)2,0*&,3,# )45#&,3,-#$%6(# 0)&&7(,%# =,0%>*,%"# 7(93)&+4)"45,%#.0"1"#)45# 3'+*%'?7,%"#,**#,(0;*$)%&7-;%# :/%,-;+('(9"%#)&# <,%0+"&5,*,(# 8)(*'(7,%-'9# 1-"(,%"# &"%0("3+$/%'(9# 8)(*"0*"# )%9"('+"*')(,%#)45# $/%,*"9# A"0,*,%"#,**#0)(0%,*#,%?273"(3,# 3,<,-)1&,(*# <6#5,-*'3+"(+*;--3"#1,%+)(,%#B# C&1-)>,,+# DE#7*?'-3('(9+*'--$;--,(#$/%# 7(93)&+4)"45,%## HI#"0*'<'*,*,%#"()%3("3,#$/%# 3,-*"9"%("# # F*<;%3,%'(9#"<#3,-*"9"%("+G#?),(3,1,%+)("-,(+#)45# 7(93)&+4)"45,%("+#711-,<,-+,#"<# 1%)9%"&&,*+#16<,%0"(## F11(6#,(#)&+;**('(9#16#&'(+*#J# &'-2)(#B#7%()<,%#.>("+#&'(+*#DI#99%#'#&,3'"#B# K'+'?'-'*># C*"?-,%"#+"&"%?,*,(#&,3# >**,%-'9"%,#$>%"# 0)&&7(,%#B#L,)9%"15'4# $))*1%'(*# EI#7(93)&+4)"45,%#;%# *'--9;(9-'9"#'# <,%0+"&5,*,(#B#M5'-3%,(# $"4,#*)#$"4,#B#K)-7(*,,%+# M"#NI#,(+"&0)&&"(3,# O->0*'(9?"%(#5"%#3,-*"9'*#'# <,%0+"&5,*,(#B#M5'-3%,(# $"4,#*)#$"4,# # NIP#"<#3,-*"9"%("#"(9,%# "**#:F#9'<'*#3,&#+*/3#)45# 0%"$*#$/%#,**#?;**%,#-'<#'#.<,%'9,#B#.)4'"-#'&1"4*# # DQP#"<#'(*;0*,%("# 0)&&,%#$%6(#"(3%"#0;--)%# R1'(')(+?'-3"#0%'(9# O->0*'(9&)**"9"(3,#B# K'+'?'-'*>#B#.>+*,&#45"(9,# "#$%& '()*"+&,%#& )-.-/&0/1*&"2,& 3#%4/&/-55& 6(0%+3"++% (*6& 7583/-()9%#(& 41#&6//&9://#6& 5-.&-&;.6#-)6<& # S#:F#5"%# *'--5"(3"56--'*## (;*<,%0#"<# <7T("# $/%,?'-3,%#)45# <;((,%#'# +"&&"#6-3,%U# # S#:F#'(+1'%,%"%# '# '(*,9%"*')(+1% )4,++,(#)45# &)*<,%0"%# 7*"($/%+0"1# # S #:F#5"%# 16<,%0"*#HI#P# "<#"(*"-,*#,(+"&0)&&"( 3,#?"%(#'#3,# 0)&&7(,%#:F# ;%#<,%0+"&U# I

10 Resultat inom Reach for Change Utfall Paketera ett konkret erbjudande riktade till kommuner Ett sådant paket är klart. Där framgår det tydligt vad Forza Ungdom erbjuder och vad våra tjänster kostar och hur det skulle kunna se ut för kommunerna om de skulle köpa våra tjänster. Två heltidsanställda personer - Eftersom vi fick medel från Allmänna Arvsfonden kunde vi anställa två stycken personal. Vi fick även ett ekonomiskt avtal med Helsingborg stad. 24 utbildningstillfällen för ungdomscoacher- Varannan vecka håller vi utbildningar för ungdomscoacher. 90 aktiviteter anordnade för deltagarna Vi har utfört aktiviteter varje tisdag och lördag Utvärdering av deltagarnas, boendepersonalens och ungdomscochernas upplevelse av programmets påverkan - Varje termin utför vi en enkätundersökning där personal, ensamkommande flyktingbarn, ungdomar och ungdomscoacher får besvara. Se bilga 1. Vi har även var tredje månad möte med enhetschefen i Helsingborg stad där vi går igenom hur vårt program upplevs av ungdomarna och personalen. Uppnå en omsättning på minst 1 miljon - Vi är otroligt nöjda att vi har kunnat nå detta mål. Vi har fått projektmedel från Allmänna arvsfonden. Vi har även intäkter från Helsingborg stad och Åstorps Kommun. Synas minst 20 gånger i media - Vi har synts i media fler antal gånger. När vi har stora aktiviteter eller nyhetshändelse sickar vi pressmeddelande till olika medier. Därefter har vi oftast varit med i media. Etablera samarbeten med organisationer och företag - Vi har bra samarbete med många företag och organisationer. Där vi utför gemensamma föreläsningar och aktiviteter. Samarbete etablerat med ytterligare med fyra kommuner- Idag bedriver vi verksamheten i Helsingborg, Malmö och Åstorp. Nu håller vi på samarbeta med Önnestads Folkhögskola för att starta upp Forza Ungdom i Kristianstad nästa termin. 40 ungdomscoacher är tillgängliga i verksamheten - Idag har vi 22 ungdomscoacher som ingår i Forza Ungdoms verksamhet ">

11 cirka 80 ensamkommande barn har deltagit i verksamheten Målet är uppnått. 80% av deltagarna anger att Forza ungdom har givit dem stöd och kraft för ett bättre liv i Sverige Efter varje aktivitet Forza Ungdom utför har vi små utvärderingar. Samtliga deltagare anger att Forza Ungdom ger dem stöd och kraft för ett bättre liv i Sverige. 25% av intäkterna kommer från källor än Reach for Change- Detta mål har vi uppnått. Vi har fått projektmedel från Allmänna arvsfonden. Vi har även intäkter från Helsingborg stad och Åstorps Kommun. Nu söker vi tillsammans med Hassela Vänpunkt andra intäkter för projektet vi utför i Malmö. Samt har vi haft ekonomiska samarbeten med andra organisationer. Opinionsbilda kring flyktingmottagandet- Vi räknar de politiker och beslutsfattare vi möter. Just nu försöker vi få politiker och beslutsfattare till att ändra boendeformen för ensamkommande. Vi har insett i vårt arbete med ensamkommande att det finns ett stort problem att beblanda ensamkommande som har fått PUT med dem som inte har fått PUT än. PUT ( Permanent uppehålls tillstånd). Effektmål Forza ungdom har gett stöd och kraft till ensamkommande flyktingbarn för ett bättre liv i Sverige Efter varje aktivitet som Forza Ungdom håller i har vi små utvärderingar. Där anger samtliga deltagare att Forza Ungdom ger dem stöd och kraft för ett bättre liv i Sverige. Vi har även gjort en enkät undersökning. Enkäten består av 15 frågor. Se bilaga 1. Forza ungdom har tillhandhållit nätverk av vuxna förebilder och vänner i samma ålder- Idag har vi totalt 22 ungdomscoacher som ingår i Forza Ungdoms verksamhet. 16 av dem är nya ungdomscoacher som vi har rekryterat denna termin. Dessa ungdomscoacher kommer från olika gymnasieprogram. Forza ungdom inspirerar i integrationsprocessen och motverkar utanförskap Genom att rekrytera, utbilda och coacha gymnasieelever och de har i sin tur coachat ensamkommande barn och ungdomar så har vi motverkar utanförskap där våra ungdomar har skapat ett större nätverk. Forza ungdom har påverkat 90% av ensamkommande flyktingbarnen i de kommuner FU finns Varje termin utför vi en415j/=194-2k51+1,lk-94 ""

12 Granskarens Kommentarer. Vi bad Jessica Åxman att granska vår rapport och säkerställa att vi har rapporterat året på ett rättvist sätt. Jessica Åxman jobbar som redovisningskonsult och har under året läst och följt vårt arbete. Jag har haft förmån att följa Forza Ungdom under året. Jag är glad att ha fått möjligheten och förtroendet av Forza Ungdom för att kunna följa upp och komma närmare deras arbete. Jag har även kunnat bidra med dem kunskaper jag själv bedriver. Jag är väldigt imponerad på Forza ungdoms arbete och tycker att dem gör ett otroligt bra arbete med att hjälpa och stödja ensamkommande barn och ungdomar. I rapporten kan man se vilka mål Forza Ungdom tillsammans med Reach for Change har satt upp. Fler av målen har uppnåtts. Jag önskar att Forza ungdom ska kunna utöka sig och nå ut till fler barn och ungdomar. Gällande resultatmålen kan jag intyga att beskrivningen är rättvis. Alla aktiviteter som har bedrivs av Forza Ungdom kan man se klart och tydligt att dem har utförds. Detta kan man se på deras Facebook -sida då de lägger in bilder och text på många aktiviteter som utförs. Jag ser med spänning att Forza Ungdoms arbete växer och att dem får möjligheten att arbeta med så många barn som möjligt. Här i Helsingborg har jag fått möjligheten att se hur Forza Ungdom arbetar och hjälper ensamkommande barn och ungdomar. Jag har hört och läst i tidningen hur Forza Ungdom har påverkat positivt denna målgrupp. Jessica Åxman "#

13 Bilaga 1. Enkätundersökning "$

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som

»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som Årsredovisning 2013 2»Inkludera Invest är en ideell förening som arbetar med att stärka och sprida lösningar på Sveriges sociala utmaningar. Vi vill att så många som möjligt ska vara deltagande i och bidragande

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

MulligaBarn.se. Social Impact Report 2013-02-27

MulligaBarn.se. Social Impact Report 2013-02-27 MulligaBarn.se Social Impact Report 2013-02-27 Sammanfattning Denna Social Impact Report visar MulligaBarn.ses arbete under andra året i Reach for Changes inkubator. Vilka mål som satts upp, vad de innebär

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO

Avsedd för Origo. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Avsedd för Origo Dokumenttyp Utvärdering Datum Oktober 2014 UTVÄRDERING AV ORIGO Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm T +46 (0) 8 568 494 40 F +46 (0) 10 615 20 00 www.ramboll-management.se

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag TILLSAMMANS FÖR En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag En rapport om Tillsammans för Vårby 2013 1 I februari 2013 slöt Huddinge kommun, Fastighets AB Balder, Graflunds och Huge Fastigheter ett avtal

Läs mer

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen Laila Edholm, mångfaldskommunikatör Tfn 070-303 52 84. Att hitta rätt i sitt nya land

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen Laila Edholm, mångfaldskommunikatör Tfn 070-303 52 84. Att hitta rätt i sitt nya land Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen Laila Edholm, mångfaldskommunikatör Tfn 070-303 52 84 Att hitta rätt i sitt nya land En sammanställning av vad som hänt ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer