Tre goda idéer för att skapa utvecklingskraft. - inledning av Allan Larsson vid Träffpunkt Kompetens i Malmö den 14 december 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre goda idéer för att skapa utvecklingskraft. - inledning av Allan Larsson vid Träffpunkt Kompetens i Malmö den 14 december 2005"

Transkript

1 1 Tre goda idéer för att skapa utvecklingskraft. - inledning av Allan Larsson vid Träffpunkt Kompetens i Malmö den 14 december Inledning: Vad jag ska tala om Jag har som rubrik på min inledning skrivit Tre goda idéer för att skapa utvecklingskraft. Med den rubriken vill jag knyta an till ett par personliga erfarenheter, som jag har haft stor nytta av när det gäller kompetensutveckling. Den första exemplet är när jag som ung ekonom och utredare sändes ut på min första tjänsteresa utomlands. Då sa min chef till mig att jag skulle komma hem med tre goda och användbara idéer. Om du gör det, sa han, då har du betalat flygbiljetten och då får du resa ut fler gånger. Jo, jag kom hem med tre idéer. Och sen har jag alltid haft denna uppmaning i tankarna: vad är det nu, av allt det jag hör och ser och läser, som är användbart och som jag ska ta med mig hem, sätt upp på min göra-lista och omsätta i den egna verksamheten? Nästa erfarenhet var från den ledarskapsutveckling som jag deltog i på 80-talet Då var kompetens ett förhållandevis nytt begrepp och vi fick lära oss en enkel definition av begreppet kompetens. Kompetens är den kunskap och erfarenhet som är användbar för den uppgift som jag eller vi ska lösa. Inte kunskap i vid mening, utan just det som har betydelse för den uppgift vi ska klara av, inte bara den vi gör i dag utan också för det som vi ska göra i morgon. Alltså, att vara på spaning efter framtiden. Hur definierar man i dag kompetens och vad är det för kompetens som vi behöver? Som förberedelse för denna inledning har jag gått igenom de analyser och de budskap, som vi utvecklade i EU-kommissionen i slutet av 90-talet, när jag arbetade med dessa frågor, bland annat i förberedelserna för Lissabon-strategin. Sedan har jag konsulterat experter och forskare, internationellt och här hemma, bland annat på Ekonomihögskolan, LTH och LU Education vid Lunds universitet för att veta hur de tänker som befinner sig längst fram på detta område. Jag gjorde också en sökning på Googles för att se hur frekvent ordet kompetens förekommer. Det gav träffar inom 0,23 sekunder. När jag stavade kompetens på engelska fick jag inte mindre än träffar.

2 2 En tolkning av dessa siffror är att frågan om kompetens är inne, att det är ett mycket angeläget ämne! Men också att ni som deltar i detta projekt och ni som har arrangerat det, Kommunförbundet, Företagarna, Region Skåne och ESFrådet - har satsat på rätt häst! 2. Hur tänkte vi på 90-talet? Jag ska börja med ett snabbt nedslag i 90-talets diskussion och jag ska illustrera med ett par bilder som jag använde på den tiden, men som fortfarande har en aktualitet (Källa: Putting Europe to Work, Stockholm, 10 mars ) (OH: The two speed labour market) - den här bilden av the two speed labour market illustrerar det stora och ständigt pågående dramat i ekonomi och på arbetsmarknad, det drama som kallas strukturomvandling, - bilden visar en efterfrågesida - med företag, myndigheter och organisationer, som efterfrågar arbetskraft - och en utbudssida, arbetskraften, dvs alla som arbetar eller söker ett jobb - bilden visar att förändringarna går snabbare på efterfrågesidan, som har en 10-procentig omsättning av arbetstillfällena, än på utbudssidan, där avgångar av åldersskäl och nytillskott från utbildningen uppgår till en årskull per år, dvs 2-3 procent (OH: The two speed labour market bottlenecks and redundancy) - nästa bild visar effekterna av denna two speed labour market : i ekonomins tillväxtområden uppstår det flaskhalsar, bottlenecks, medan det uppstår övertalighet i de stillastående eller tillbakagående företagen, som leder till arbetslöshet och i många fall långtidsarbetslöshet. Ska man kunna få de båda sidorna att matcha varandra, så räcker det inte med att det kommer en ny årskull in varje år med ny kunskap och kreativitet. Det behöver mycket mer av en fortlöpande kompetenshöjning hos den redan existerande arbetskraften. Denna slutsats vill jag gärna bygga under genom att visa en andra bild från 90-talets diskussioner, en bild som handlar om the skills gap, klyftan mellan den tekniska utvecklingen och den demografiska utvecklingen:

3 3 (OH: The skills gap) - den här bilden visar utvecklingen, så som vi trodde att den skulle bli från 1995 och fram till vi kunde då förutse att införandet av informations- och kommunikations tekniken skulle få stor effekt på alla arbetsplatser; det fanns analyser som visade att 80 procent av den då existerande tekniken skulle bytas ut mot ny och bättre teknik 80 procent! - Vi kunde samtidigt göra en mycket säker bedömning av vilken arbetskraft som skulle komma att finnas; vi kunde säga att 80 procent av den arbetskraft som fanns i mitten av 1990-talet fortfarande skulle finnas på arbetsmarknaden år Sammanfattningsvis innebär detta att 80 procent av tekniken skulle komma att vara ny, medan 80 procent av arbetskraften skulle komma att ha yrkeskunskaper som var 10, 20 eller 30 år gamla. Om bara en femtedel av arbetskraften har ny kunskap, medan fyra femtedelar av tekniken är ny hur ska det komma att fungera. Det var dessa siffror som pekade mot ett stort skills gap, en kompetensklyfta, som måste överbryggas. Med de erfarenheter vi har i dag, kan vi nog säga att var en god analys. Ni kan ju lätt utvärdera detta scenario från 1995 genom att tänka efter vilka omställningar, tekniska och därmed organisatoriska, som ni har varit med om på era arbetsplatser under de gångna tio åren. 3. Hur tänker man i dag i Europa? Så såg vi på kompetensfrågorna för tio år sedan, när vi började utveckla en europeisk sysselsättningsstrategi och det som sedan blev Lissabon-strategin. Hur låter det i den europeiska debatten i dag och vad säger forskare och experter här hemma? Det första jag kan konstatera är att samarbetet inom EU på detta område har tagit stora steg framåt på de senaste 5-10 åren. Det handlar både om att skapa överblick om vad som sker i medlemsländerna, som nu blivit 25, och att fungera som pådrivare för en ambitiösare politik. Lissabon-strategin är ett uttryck för dessa ambitioner. För en månad sedan la kommissionen fram en analys av tillståndet och gav rekommendationer för nya insatser (Modernising education and training: a vital contribution to prosperity and social cohesion in Europe, Brussels, COM(2005)549 final.

4 4 Om man ur den analysen i några korta meningar ska sammanfatta utvecklingen i Europa vill jag särskild lyfta fram följande: - investeringar i utbildning ökar i Europa, men det är stora skillnader mellan länderna - bara 10 procent av de vuxna, dvs personer mellan 25 och 64 år, deltar i någon form av livslångt lärande - många, men inte alla EU-länder, har gjort framsteg när det gäller att formulera och besluta om strategier för livslångt lärande; sådana ska enligt planerna finnas på plats under var sjunde elev lämnar skolan för tidigt och var femte har problem med läsförmågan - investeringar i högre utbildning som andel av BNP ligger i Europa på hälften av den nivå som gäller för USA (OH: Overview on progress in the five benchmark areas) - av alla områden som man studerat är det ett enda, där Europa med råge kommer att uppnå målet och det gäller antalet utexaminerade i matte, naturvetenskap och teknik, det visar denna bild av fem av de områden för vilka det finns mål ( benchmark ) som man nu kan jämföra med Kommissionen har också lagt fram ett förslag om vad som ska betraktas som viktiga kompetenser, som alla behöver ha. Förslaget innehåller följande element: (OH: Vilken kompetens behövs?) - förmåga att kommunicera på modersmålet - förmåga att kommunicera på främmande språk - grundkunskaper i matte, naturvetenskap och teknik - kunskap om hur man lär sig ( learning to learn ) - social kompetens, dvs hur man förhåller sig till andra - företagsamhet - samt förmåga till kulturella uttryck Detta är vad experter från 31 länder har enats om som en ram för och som en inspiration för medlemsländernas utbildningspolitik och för t ex socialfondens arbete i den mån så inte redan är fallet. (Källa: EU Commission: A European Framework for Key Competences a practical reference tool to support Member States efforts)

5 5 Dessa frågor kommer nu att behandlas i Parlamentet och i Rådet innan man slutligen kommer fram till ett gemensamt förhållningssätt i Europa. Kompetensfrågorna har således fått en mycket central roll i den europeiska debatten om ekonomi, konkurrenskraft och sysselsättning; det sker framsteg, men det går långsamt. 4. Hur tänker man i Sverige och vad gör vi? Var befinner sig Sverige i detta europeiska perspektiv och hur är debatten på hemmaplan? Det ska sägas att i de flesta jämförelser mellan länderna i Europa står sig Sverige och de övriga nordiska länderna väl; det gäller såväl investeringar i utbildning i allmänhet som högre utbildning och livslångt lärande. De tre nordiska EU-länderna tävlar med varandra om ledartröjan på de olika sträckorna. Den starta betoningen av kompetens som en nyckelfrågan reflekteras också i den inhemska debatten. Arbetsgivare, fackliga organisationer, myndigheter, regering och opposition är ytterst angelägna om dessa frågor man tycker att frågorna är viktiga, att mer bör göras, oftast tycker man att någon av de andra aktörerna bör göra mer. I det handlingsprogram för sysselsättning och tillväxt inom ramen för Lissabonstrategin, som regeringen la fram för en tid sedan, finns det nu en utförlig redovisning för de investeringar i kompetens som genomförs eller som kommer att genomföras. (Källa: Regeringens skrivelse 2005/06:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning) Det ska ställas mot de krav som följer med att 40-talisterna går i pension under de kommande tio åren. Närmare 40 procent av den nuvarande arbetskraften kommer att lämna arbetsmarknaden. Störst är avgångarna inom vård och utbildning. SCB har i sina prognoser räknat med att - halva vårdpersonalen, - halva lärarekåren - och en tredjedel av ingenjörerna når pensionsåldern under de kommande tio åren. (Källor: SCBs rapport från 2004, Utbildning och arbete tillskott och rekryteringsbehov av olika utbildningsgrupper till 2010, samt AMS rapporter om behovet av lärare och av tekniker)

6 6 Jag skulle vilja komplettera denna bild av europeiska och nationella perspektiv och strategier med några inblickar i och exempel från det arbete som pågår i samarbete mellan Lunds Universitet och näringsliv inom regionen, för att överbrygga det skills gap som finns och kommer att förstärkas genom de stora avgångarna av erfarna medarbetare inom vård, utbildning och industri. Genom LU investeras årligen över 2 miljarder kronor i högre utbildning vid ett 100-tal utbildningsprogram och ett 1000-tal fristående kurser. LU har drygt studenter och utbildar närmare 5000 med grundexamina och närmare 500 doktorer per år och ger på så sätt ett kraftfullt tillskott till kompetensen i regionen inom näringslivet, i sjukvård och inom offentlig förvaltning. Därtill kommer investeringar på drygt 3 miljarder i forskning för att få fram ny kunskap, av största betydelse för näringslivet och för den kommunala verksamheten i regionen. Det mest kända exemplet på hur dessa investeringar i ny kunskap kan omvandlas till innovationer och produktion är Ideon, där 230 företag med över anställa befinner sig i dynamisk utveckling. Till det kommer cirka 300 företag, som har startat i Ideon, men vuxit sig stora och flyttat till egna lokaler. Men jag vill vid det här tillfället lyfta fram några exempel på samverkan mellan universitet och näringsliv och offentlig förvaltning, som inte är lika kända. Det ena exemplet har jag hämtat från LTH och dess kunskapsföretag, Univa, som arbetar med små och medelstora företag, framför allt inom verkstadsindustrin, i Sydsverige. Jag vill särskild uppmärksamma det arbete med Systematisk Produktions Analys, som LTH bedriver i samarbete med ett antal företag. Denna analys ger svar på hur produktionen ska bli effektivare och företaget ska bli lönsamt eller lönsammare. En fabrikschef som deltar i detta arbete kommenterade resultatet av en sådan analys och sa att dagens maskiner är effektiva, det är vad som händer runt dem som det kan vara lönsamt att förändra. (OH: Produktionsteknisk utvecklingsnivå) Det kan illustreras med följande bild, som handlar om produktionsteknisk utvecklingsnivå. En triangel med tre fält, det översta om taktförluster, det mellersta om ställtidsförluster och det undre om kvalitetsförluster. Budskapet är enkelt: det är inte så mycket vunnet att öka takten, om inte man först förbättrar

7 7 kvaliteten. Det är kvalitetsarbetet som är nyckeln till framgång och där handlar det mycket om kompetens, alltså om det som finns runt maskinerna, enskilda medarbetares kompetens och deras förmåga att gemensamt lösa problem, dvs organisationens kompetens. Samma tema kommer i igen i en artikel i Financial Times i måndags med rubriken Life beyond outsourcing: customer service comes home, byggd bland annat på McKinseys studier. Det andra exemplet kommer från Ekonomihögskolan, EHL, vid Lunds universitet som samarbetar med Trelleborg AB, ett företag i en mogen bransch där globalisering och ökad konkurrens driver fram omstrukturering och konsolidering. Trelleborg AB är intresserat av att få idéer och inspiration för att höja förädlingsvärdet på sina produkter och tjänster. Ekonomihögskolan är intresserat av att bygga upp kunskap kring hur stora svenska mogna multinationella industriföretag försöker aktivt arbeta med och förhålla sig till den internationella strukturomvandlingen och ökade konkurrensen. Ett av samarbetsområdena handlar om strategi och hur Trelleborg kan öka innovationsverksamheten och ökad kundintegrationen och vilka krav detta medför för företagets övergripande kompetensprofil och personalens kompetensutveckling. Det finns redan nu ett antal intressanta observationer från detta samarbete mellan forskning och företag. En sådan observation är att kompetensutvecklingen i hög grad styrs av de projekt som företaget väljer att engagera sig i. Den långsiktiga kompetensprofilen är således en produkt av den "väg av projekt" som företaget väljer att vandra. Att välja krävande kunder i t ex rymd- och flygindustrin är ett sätt att styra och utveckla företagets kompetensprofil på. Kraven på de anställda att delta i problemlösning är inte begränsad till personalgrupper med formell högre utbildning utan merparten av personalstyrkan är relaterade till problemlösande uppgifter. Detta ställer nya kompetenskrav på hela personalen. Det tredje exemplet gäller samarbetet mellan Lunds universitet via det egna utbildningsföretaget, LU Education AB, och en rad offentliga verksamheter. Försäkringskassan, Sveriges största myndighet med över anställda, anlitar LUEAB som leverantör av sin ledarskapsutbildning. På så sätt får Försäkringskassan tillgång till alla kompetenser som FK efterfrågar, alla kompetenser som finns inom universitetet och sådan som kan behövas tas in

8 8 från annat håll. Ett annat exempel är Försvarsmakten som nu tillsammans med LU Education bygger upp en speciell utbildningsportal där deltagarna inom den svenska internationella insatsstyrkan får tillgång till olika utbildningar som levereras av LU - antingen över nätet som e-learning eller genom utbildning på plats i Revinge. Utbildningarna handlar om allt från länder- och kulturkunskap till konflikthantering och projektledning och skräddarsys i samarbete med beställaren, som säkerställer att utbildningen blir ämnesövergripande (www.education.lu.se). 5. Kompetens: om konsumenters behov och önskemål. Efter denna mycket kortfattade översikt av pågående europeiska och nationella diskussioner och regionala samarbeten skulle jag vilja ägna den sista delen av min inledning till att bidra med några konkreta och subjektiva - exempel på vad kompetensutveckling kan och bör innefatta. Jag tror att alla verksamheter, företag såväl som offentliga organisationer, måste bli bättre på att fånga upp vad konsumenterna, brukarna eller användarna har för uppfattning om de produkter ni tillhandahåller och hur dessa uppfattningar förändras, för de förändras snabbt över tiden. Och då gäller det inte bara de slutliga konsumenterna eller användarna. Det gäller i lika hög grad samspelet mellan olika delar inom företagen och mellan företagen i den så kallade värdekedjan. Låt mig belysa det med ett exempel från en amerikansk bilfabrik, som togs över av ett japanskt bilföretag. På ett år hade den nya ledningen vänt förlusten till vinst och en nedläggningshotad fabrik till en success story. - Hur bar ni er åt? frågade de förutvarande ägarna. - Det var mycket enkelt, svarade de nya ägarna, vi tog tillvara alla goda idéer bland våra medarbetare. Och så berättade de hur många förslag som varje anställd hade bidragit med. De gamla ägarna tvivlade. De visste ju att det gamla systemet med förslagsverksamhet aldrig hade fungerat. - Men, sa de nya ägarna, ni gjorde misstaget att bara fråga efter färdiga förslag. Vi gör ingen skillnad mellan klagomål och ett färdigt förslag. Får vi bara kunskap om klagomålen så kan vi lätt omvandla det till en problemlösning.

9 9 Hur många företag och offentliga organisationer har en så konstruktiv hållning till klagomål från kunder och brukare? Vad drar ni för slutsats av detta exempel? Har ni redan gjort det? Om inte, hur mycket skulle ni kunna uppnå i era företag och organisationer i form av bättre kundorientering, internt och externt, om ni varje vecka i varje organisatorisk enhet kunde identifiera minst ett klagomål och göra minst en förbättring räkna efter på antalet enheter gånger veckor på ett år! Låt mig till det lägga ett näraliggande och välkänt exempel på vad kompetens om konsumenternas önskemål betyder som konkurrensmedel, nämligen Nokias framgångar och Ericssons tillbaka gång runt sekelskiftet på mobiltelefonmarknaden. Studien, som gjorts av Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, spänner över sju år, från 1995 till Vid början av perioden hade Ericsson 25 procent av världsmarknaden, Nokia knappt 20 procent. I slutet av perioden hade Nokia ökat till 37 procent och Ericsson sjunkit ner till 6 procent, passerad inte bara av Nokia utan också av Motorola, Siemens och Samsung. Hur kunde detta tekniskt kompetenta företag förlora terräng på detta dramatiska sätt? (OH: Kompetens som konkurrensmedel) Denna bild visar vilka kompetenser som var avgörande för denna utveckling. Ericsson hade visserligen hög teknisk kompetens, men Nokia hade högre kompetens när det gällde att förstå kunderna och var därför bättre på att tillgodose kundernas behov och önskemål. Men Nokia hade också högre kompetens att integrera olika delar till ett effektivt flöde från forskning och utveckling till produktion och marknadsföring och att omsätta denna kompetens i en utveckling av företagets strategi. (Källa: Product Development as a Learning Process A strategic view on how Nokia outplaces Ericsson in the mobile phone market. Institute of Economic Research, Lund university, 2003) 6. Kompetens: Om den tekniska utvecklingens tre dimensioner Mitt andra exempel på kompetens handlar om teknik och det är för de allra flesta en självklar del av den kompetens som behövs, framför allt i företag.

10 10 Men har vi grepp om den teknik, den nya, som kommer att behövas i framgångsrika företag? Jag skulle vilja bidra till era diskussioner genom att beskriva den tekniska utvecklingen, inte som teknikskiften, där den ena tekniken avlöser den andra, men som tekniker som allt mer flätas samman och där det gäller att vara ledande på flera områden. Det jag vill beskriva är utvecklingen under 1900-talet och det perspektiv som vi nu kan se framför oss. Under större delen av 1900-talet dominerades den tekniska utvecklingen av en strävan att införa arbetsbesparande teknik från Henry Fords löpande band till japansk just-in-time-organisation och lean production. Det bidrog till ökad produktivitet, ökade reallöner och ökad köpkraft, som ledde till nya jobb i andra delar av ekonomin. Mot slutet av 1900-talet började den digitala tekniken slå igenom på alla områden. Realpriset på information och på distribution av information sänktes drastiskt och det gav upphov till en lång rad nya tjänster och nya arbetstillfällen och en globalisering av marknader. Vi är ännu bara i början av denna utveckling. Experterna vet berätta att vi har haft en 1000-faldig ökning i kapaciteten i Internet under de gångna fem åren, tack vare ökad bearbetningskapacitet, bandbredd och lagringskapacitet. Det vet också att berätta att vi kan räkna med kapaciteten ökar med ytterligare 1000 gånger under de kommande fem åren. (Källa: Michel Nelson, Director of Internet Technology and Strategy at IBM), Det betyder att kapaciteten i det vi kallar Internet kommer att öka med en miljon gånger under ett enda årtionde. Vad kommer det att betyda i form av nya tjänster? Vad betyder det för ökad tillgänglighet och av connection? Vad betyder det för arbetets organisation och lokalisering? Vi kan i dag bara spekulera. Om några få år vet vi, men dessförinnan måste ni ha tänkt igenom dessa tekniska förändringar för att kunna utforma era företags strategier. Samtidigt tränger en annan form av teknik in på marknaden. En teknik för effektiv resurshushållning, för hushållning med naturresurser, framför allt energi. Omställningen från oljebaserad ekonomi kommer att vara den stora utmaningen.

11 11 (Källor: Business Week, December 12, 2005: The Race against Climat Change, Centre for European Reform: A smart growth strategy for sustainable development by Iain Begg and Allan Larsson, London, December 2005) Som jag ser det ska vi inte välja den ena av dessa tre tekniker framför den andra. Alla tre teknologierna kommer att behövas: arbetsbesparande teknik, informations- och kommunikationsteknik, resurshushållande teknik. Inget företag kommer långsiktigt att vara framgångsrikt på marknaden, utan att ha spets på alla dessa områden av teknisk utveckling. Och inget kommer att lyckas utan att utveckla förmågan att bygga upp en kompetent organisation runt om denna teknologi. Ett par exempel som belyser denna utveckling. - Världens största industriföretag, General Electric, annonserade tidigare i höst att företagets hela verksamhet ska inriktas på hållbar utveckling och att resurserna för forskning om dessa sammanhang ska fördubblas. GE planerar för a post-bush era. - Inom bilindustrin har de japanska bilföretagen stora framgångar, medan General Motors har stora svårigheter. En förklaring till detta är att de japanska bilföretagen har satsat på att utveckla bensinsnåla bilar, medan de amerikanska satsat hårt på det stora bensinslukande bilarna. Försäljningssiffrorna visar att japanerna var mer kompetenta att bedöma vad som skulle komma att behövas om fem-tio år. Detta kan vara en uppmaning till eftertanke. Hur rustar ni er tekniskt för de marknader, vars ramar bestäms av Kyoto- och post-kyoto-strategier? I vems position vill ni helst vara i framtiden? I GMs eller i Toyotas? 7. Kompetens: Om drivkrafter för förnyelse och bättre hushållning Ett tredje kompetensområde som jag vill lyfta fram är kunskapen om de drivkrafter som behövs i varje organisation för att få till stånd förnyelse och en bättre hushållning. Den kompetensen är, som regel, väl känd och förstådd i företag, men inte alltid lika närvarande i den offentliga verksamheten. Hur får man i en offentlig verksamhet till stånd den utveckling av det slag som jag talade om inledningsvis? Eller med andra ord: hur kan man bättre utnyttja de resurser man har, de 100 procenten, för att göra mera nytta för dem som man ska

12 12 betjäna, snarare än att sätta allt hopp till att man får någon enstaka procent i nya pengar? Jag vill gärna ta Lunds universitet som exempel på att det lönar sig att söka sådana lösningar. Vi genomför nu ett arbete som går under namnet Excellens-projektet och som syftar till att omfördela resurser från administration, lokalhyror och inköp till förmån för prioriterade områden inom forskning och undervisning. Vi har som mål att kapa 10 procent av kostnaderna på dessa tre områden och vi räknar med att redan i år få loss ca 100 milj kronor, bland annat tack vare ett nytt hyresavtal. Detta är ingen engångssumma, utan en permanent förbättring av resursanvändningen, som nu kommer att kunna användas till de mest prioriterade uppgifterna inom forskningen. För att illustrera betydelsen av dessa åtgärder vill jag jämföra med vad som skulle ha behövts i form av en donation till universitetet för att vi skulle ha fått motsvarande förstärkning av resurserna till forskningen. Det skulle ha handlat om en donation på 1,5 till 2 miljarder kronor; några sådana har vi inte i utsikt att få, men jämförelsen visar vilken potential som finns i en bättre användning av existerande resurser. (Källa: 6.pdf ) Vi kommer nu att gå vidare och se vilka mekanismer som behövs för att också i kärnverksamheten, i forskning och undervisningen, driva på utvecklingen i riktning mot ännu mer angelägen verksamhet med ännu högre kvalitet. Det är frågor som jag är övertygad om diskuteras på motsvarande sätt i många andra offentliga sammanhang. Det behövs, som ni i ert projekt betonar, förändringsledare i varje verksamhet, men det är viktigt att göra förändringsarbetet till allas uppgift. Och det behövs också organisatoriska former för att driva på denna utveckling, särskild i den offentliga verksamheten, för att bättre utnyttja den inneboende kraften. 8. Avslutning: tre goda idéer? Vad är det nu ni ska komma ihåg av allt detta och hur ska ni kunna foga samman de många delarna till en helhet, en användbar helhet?

13 13 Det vill jag överlåta åt er att göra. Och jag vill göra det genom att citera en författare, Birger Norman. I novell, som handlade om ett norrländskt föreningsmöte lät han en person säga att man får inte låta någon gå o-pratad från ett möte. Det är bara det som en deltagare själv säger, som han eller hon kommer ihåg och kan återberätta. Känner ni igen er själva i den beskrivningen? Ja, därför vill jag uppmana er att ta tillfället i akt under dagen att kommentera vad jag och andra säger. Om ni gör några fynd, gör dem till er egna! Kom ihåg att det bara är det ni själva säger och skriver ner på er göra-lista - som ni kommer att ha verklig nytta av. Alltså, gå inte o-pratade från denna Träffpunkt! Förhoppningsvis kommer ni då, var och en, att formulera minst tre goda användbara idéer, som skapar utvecklingskraft i er verksamhet. Och då kan ni säga till er arbetsgivare eller till er styrelse att med de här goda idéerna har den arbetstid, som ni har lagt ner på denna utbildning, gett mycket god avkastning.

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Hänt i världen hösten 2014. Forsknings-, innovations- och utbildningspolitik. Svar Direkt 2014:17

Hänt i världen hösten 2014. Forsknings-, innovations- och utbildningspolitik. Svar Direkt 2014:17 Svar Direkt 2014:17 Hänt i världen hösten 2014 Forsknings-, innovations- och utbildningspolitik Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster

Läs mer

En gemensam europeisk plan för sysselsättning och tillväxt

En gemensam europeisk plan för sysselsättning och tillväxt Den nya arbetsdelningen Arbetslivsforum en mötesplats för forskare och praktiker Växjö universitet 24 25 oktober 2006 Årets Arbetslivsforum var det femte som arrangerades i Växjö, temat var Den nya arbetsdelningen.

Läs mer

Anna-Karin Florén Gunhild Wallin HANDBOK I. arbetsplatslärande. vad, hur och varför det är viktigt

Anna-Karin Florén Gunhild Wallin HANDBOK I. arbetsplatslärande. vad, hur och varför det är viktigt Anna-Karin Florén Gunhild Wallin HANDBOK I arbetsplatslärande vad, hur och varför det är viktigt INNEH Å LL SFÖRT ECK NING 4 Förord 5 KAPITEL 1: INTRODUKTION Vad är arbetsplatslärande? 6 8 9 9 En kort

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Trender& tendenser. i personalutvecklingsarbetet. generaldirektör: Transnationella samarbeten ökar kunskapen om omvärlden. av erfarenheter från

Trender& tendenser. i personalutvecklingsarbetet. generaldirektör: Transnationella samarbeten ökar kunskapen om omvärlden. av erfarenheter från Trender& tendenser i personalutvecklingsarbetet En skattkista full av erfarenheter från Svenska esf-rådet Åsa Lindh, generaldirektör: Transnationella samarbeten ökar kunskapen om omvärlden Sidan 9 Kinesisk

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nyttan av digital delaktighet

Nyttan av digital delaktighet Rapport december 2011 Nyttan av digital delaktighet Ett producentperspektiv Hemsida: www.digidel.se 2 Rapporten Nyttan av digital delaktighet ur ett producentperspektiv är framtagen på uppdrag av Digidel

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning

Rapport 2014:3. Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Rapport 2014:3 Inlokalisering Så kan myndigheter bidra till tillväxt och sysselsättning Inlokalisering är publicerad av Västsvenska Handelskammaren samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2014. Citera

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

Intern eller extern chefsrekrytering

Intern eller extern chefsrekrytering Elisabeth Carlsson & Jonas Lundin Intern eller extern chefsrekrytering - En jämförelse mellan offentliga verksamheter och företag Internal or external executive recruitment - A comparative study between

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer