UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN. År: Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN. År: 2013. Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild."

Transkript

1 UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN År: Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild.

2 UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan sommaren 2012 haft i uppdrag att utvärdera Hälsa och Lärande i Skolan med syfte att kunna ge underlag för god styrning mot projektets mål medan projektet pågår. Denna rapport beskriver resultatet av den utvärdering som genomförts av Hälsa och Lärande i Skolan. Rapporten utgör produkten av det arbete som utförts med utvärderingen, men det ska poängteras att det har förts en kontinuerlig dialog med i första hand projektledaren för Hälsa och Lärande i Skolan. På så vis har utvärderingen även varit en process som präglats av en löpande dialog kring utvecklingen i projektet. Detta utgår från idén om participativ utvärdering, ett förhållningssätt som syftar till framtagande av anpassningsbar kunskap. Samtidigt antas den participativa ansatsen i sig leda till en större användning av utvärderingens resultat än vad som är fallet då information tas fram genom traditionella utvärderingsformer. Att utvärdera innebär i grunden att göra en bedömning av någonting, men detta är en relativ företeelse vad som är bra eller dåligt är begrepp som i de allra flesta fall beror på utvärderarens synvinkel. En central utgångspunkt för utvärderare är därför att veta vad det är man söker efter innan analys görs och slutsatser dras. I denna utvärdering har referensramarna hämtats från de resultat och effekter som formulerats i den ursprungliga ansökan för Hälsa och Lärande i Skolan, men även modeller för utvärdering av utbildningsinsatser. Att utvärderingen sedan genomförts på det sätt som skett präglas till stor del av mina personliga erfarenheter i rollen som utvärderare. Jag har följt och utvärderat ESF- projekt under mer än 10 år och har även medverkat i olika forskningsprojekt om genomförande av projekt i offentlig sektor. Något som kanske mer än annat präglat denna utvärdering är ett antagande om programteorins betydelse för ett projekt. Det är mycket med detta som grund som jag försökt besvara frågan om vad som fungerar för vem inom ramen för Hälsa och Lärande i Skolan och under vilka omständigheter det sker. Joakim Tranquist Lomma Augusti 2013

3 INNEHÅLL Inledning... 1 Europeiska socialfonden... 2 Socialfondens programområden... 2 Socialfondens utlysning... 3 Hälsa och Lärande i Skolan... 5 Projektets bakgrund och problemförståelse... 6 Projektorganisation... 7 Aktiviteter... 9 Resultat- och effektmål ESF- rådets prioriteringsgrund Analys av Hälsa och Lärande i Skolan Enkät till medarbetare Enkät till rektorer Projektgruppens loggböcker GDQ: uppföljning efter år 1 och Summerande kommentar Projektets summerade resultat Strategisk påverkan Referenser Bilaga: ESF:s programkriterier... 51

4 UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN Slutrapport Joakim Tranquist Tranquist Utvärdering INLEDNING Hälsa och Lärande i Skolan är ett projekt som under perioden drivits av sdf Rosengård, Malmö stad. Projektet, som finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF), bygger på en ambition från Barn- och ungdomsverksamheten inom sdf Rosengård att genom projektet utveckla, fördjupa och påskynda lärande och hälsofrämjande insatser i skola och förskola insatser för att göra skolan till en stödjande och främjande miljö för hälsa och lärande och för att uppnå bättre arbetsmiljö och ökad måluppfyllelse vad gäller elevernas betyg. Tranquist Utvärdering har löpande under projekttiden haft i uppdrag att utvärdera Hälsa och Lärande i Skolan. I denna slutrapport kommer vi att analysera det sammantagna genomförandet av projektet samt dess resultat. Först följer emellertid en presentation av utgångspunkterna för Hälsa och Lärande i Skolan. 1

5 EUROPEISKA SOCIALFONDEN Hälsa och Lärande i Skolan har finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF) som är EU:s viktigaste finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna. Fonden instiftades år 1957 och har som mål att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Det övergripande målet för det nationella socialfondsprogrammet är Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. I detta perspektiv ges särskild prioritet till adekvat kompetens i organisationer samt bättre integration i arbetslivet 1. Socialfondens programområden Socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och för den aktuella programperioden ( ) är fonden uppdelad i två programområden där Hälsa och Lärande i Skolan sorterar under Programområde 1 kompetensförsörjning. Där avses insatser för anställda på såväl privata och offentliga som ideella arbetsplatser som behöver kompetensutveckling för att skapa tillväxt, effektivitet eller utvecklingskraft 2. Insatser som finansieras inom PO 1 ska i första hand skapa mervärde genom att påverka och förbättra enskilda individers och gruppers situation i arbetslivet samt företagens strategier, produktivitet och tillväxt genom tillvaratagande av adekvat kompetensutveckling. Projekt inom programområdet ska: Underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbets- livets krav. Öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehand- ling främjas. Öka kunskapen i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas. För Socialfonden finns fyra programkriterier som utgör underlag för genomförandet av programmet, kriterier som syftar till att säkerställa att programmet ger ett mervärde vad gäller ökad tillväxt och sysselsättning. De fyra horisontella kriterierna är: lärande miljöer, samverkan, innovativ 1 Läs mer om ESF i Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) Programområde 2: Ökat arbetskraftsutbud inriktas på individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden och som behöver stöd för att få/behålla arbete. Särskilda målgrupper är unga, sjukskrivna och personer med utländsk bakgrund. 2

6 verksamhet och strategisk påverkan (se vidare i Bilaga 2). Dessutom ska projekt som finansieras av Socialfonden införliva ett tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv på alla nivåer. Socialfondens aktuella utlysning För att finansiera projekt inom sina programområden görs utlysningar till regionala ansökningsomgångar. Hälsa och Lärande i Skolan utgår från en utlysning i Sydsverige ( ) som hade följande inriktning 3 : Syfte Syftet med ansökningsomgången är att genom projekt möta aktuella kompetensbehov hos individen och samtidigt utveckla arbets- organisationen för ökat lärande och bättre hälsa på arbetsplatsen. Detta ska göras på sätt som skapar förutsättningar för långsiktig och hållbar nytta för deltagande individer och arbetsplatser ( ). Bakgrund Ansökningsomgången utgår från Socialfondsprogrammets program- kriterium Lärande miljöer och från två av inriktningarna i Socialfonds- programmets programområde Kompetensförsörjning. Den första inriktningen handlar om att bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Den andra inriktningen handlar om att bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas. Det finns idag en utbredd tilltro till betydelsen av satsningar på utbildning och annan kompetensutveckling. Uppfattningen om att utbildning har betydelse för produktivitetsutveckling, innovations- förmåga och konkurrenskraft har lett till omfattande satsningar på kompetensutveckling under senare tid. Forskning visar att en arbetsmiljö om tillåter och stimulerar lärande och kompetensutveckling är av grundläggande betydelse för de anställdas hälsa, välbefinnande och personliga utveckling, men även för benägenheten att engagera sig utanför arbetet. Samtidigt finns brister beträffande hur medarbetarnas kunskap och kompetens tas tillvara och utvecklas i arbetslivet. Arbetsplatslärande domineras ofta av ett utbildningsperspektiv, där individen förvärvar ny kunskap genom lärarledd undervisning i kurser som i förväg kan planeras fram och resultera i ett mätbart utfall, ofta i form av certifikat eller betyg. 3 Citerat från ESF- rådets dokument med diarienummer:

7 Sådan utbildning kan givetvis leda till positiva effekter för individen, men bidrar inte alltid till effekter på verksamhetsnivå. De nyförvärvade kunskaperna från en utbildning tas inte alltid till vara i det dagliga arbetet och utbildningen i sig leder inte med automatik till kompetensutveckling. Det medför att kompetensutvecklingen sällan relateras till hälsa/ohälsa annat än i rena friskvårdsprojekt. Med sökarljuset på ohälsa och hälsa kan friskvård och kurser om hälsa visserligen vara främjande, men för mer långtgående och långsiktiga effekter behöver projekten en ansats att förändra innehållet i arbetet, arbetsorganisationen, arbetsmiljön, tekniken eller annat på arbetsplatsen. För att hantera det som beskrivits ovan bör större krav ställas på att kompetensförsörjningen på arbetsplatsen ska vara långsiktigt strategisk. I enlighet med forskning på området menar Svenska ESF- rådet att det finns behov av utvecklade former och ökade insatser rörande arbetsvillkor, lärande miljöer, ledarskap, hälsa, etc. Utmaningen ligger således i att få kompetensförsörjningen att vara av sådan karaktär att den t ex ska kunna bidra till ökad produktivitet, lönsam- het och konkurrenskraft, att den ska främja idéutveckling och innovationer, att den ska motverka uppkomst av stress och arbetsrelaterad ohälsa, utöver att den ska främja individuell utveckling och livslångt lärande. Grundläggande idé för projektens inriktning Idén utgår från arbetsorganisationens betydelse för ett ökat lärande och en bättre hälsa. Den handlar om hur vi genom utveckling av arbets- organisationen skapar stödstrukturer för lärande. I denna ansöknings- omgång betraktar vi kompetensutveckling ur ett perspektiv där lärande ses som en process i vilken individer interagerar med andra människor och där möjligheten till lärande är beroende av individers möjligheter till aktivt deltagande i det dagliga arbetet. Vi kan konstatera att om en arbetsplats lärpotential ska tas tillvara behövs en grogrund, d v s en god lärmiljö för att kompetensutvecklingen ska bidra till verksamhetens utveckling och där individen far praktisk nytta av sina nya kunskaper. En god lärmiljö är (också) en god hälsomiljö. Genom utveckling av arbetsorganisationen skapas inte enbart stödstrukturer för lärande utan att det samtidigt leder till effekter för hälsan på arbetsplatsen. Vi utgår från forskning som menar att hälsa bygger på individens handlingsförmåga och handlingsutrymme, som i sin tur bygger på självuppfattning och kompetens. Handlingsutrymmet uppstår i samspel med omgivningen. 4

8 Projekten i denna ansökningsomgång behöver analysera frågan om hur nya organisationsformer ska möta och ta tillvara individens förutsättningar och förväntningar på inflytande, kontroll och lärande. Med utveckling av arbetsorganisation går det att främja lärande och förmågan att hantera föränderlighet. Det går att skapa sig en lärmiljö som främjar handlings- förmåga, vilken är en grund för bättre hälsa på arbetsplatsen. Fokus i utvecklingsarbetet ligger inte enbart på den enskilde medarbetaren och dennes förmåga att utföra sina arbetsuppgifter utan också på utveckling och förändring av verksamheten. Traditionell kompetens- utveckling behöver integreras med verksamhetsutveckling genom att kombinera medarbetarnas interna och/eller externa kurser med arbets- organisatoriska förändringar. HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN 4 Mot ovanstående bakgrund presenteras nedan de huvudsakliga utgångspunkterna för projektet Hälsa och Lärande i Skolan. Här ges en bild av hur projektet uppfattats ur ett utvärderingsperspektiv från den bakomliggande problembilden till genomförande av aktiviteter och önskade effekter. Underlag för dessa beskrivningar har hämtats ur den ansökan som ligger till grund för ESF- rådets finansiering av projektet, tillsammans med den mobiliseringsrapport där framställningen i ansökan konkretiserats inför projektets genomförandefas. Vidare har olika dokument som har bäring på projektet studerats i syfte att skapa en bild av projektets bakgrund. Dessutom har samtal förts med olika aktörer kring projektet styrgrupp, projektledning, projektgrupp samt reflektionsgrupp där bland annat det inledande genomförandet av projektet diskuterats i en gemensam analys 5. 4 Denna beskrivning bygger huvudsakligen på den ursprungliga ansökan till ESF- rådet samt avstämningsrapporten efter mobilseringsfasen. 5 Detta arbete redovisades i Delrapport 1. 5

9 Projektets bakgrund och problemförståelse 6 Hälsa och Lärande i Skolan är att betrakta som en reaktion på ett flertal rapporter och analyser som tagits fram avseende förutsättningarna för skol- och förskoleverksamheten i stadsdelen. Framför allt gäller detta en anmälan (66a) till Arbetsmiljöverket om ohälsa i skolorna i Rosengård som gjordes under våren 2010, en utvärdering från Ernst & Young av Barn- och Ungdomsorganisationen i Rosengård samt en tillsynsrapport från Skolinspektionen från hösten Utgångspunkterna i granskningarna varierar och i dokumentet Sammanlagd analys av tillsynsdokumentation för Rosengårds Barn- och ungdomsförvaltning, som togs fram i samband med mobiliseringsfasen av Hälsa och Lärande i Skolan, görs följande summering av inriktningen på de centrala handlingarna: I Ernst & Youngs rapport är syftet att belysa hur ledning och styrning fungerar idag samt hur de olika beslutsnivåerna kommunicerar, vilket inbegriper dialogen mellan stabsfunktionerna och den lokala ledningen. I utredningen ingår också att belysa den övergripande organisationen med delområden och stadsövergripande funktioner. Arbetsmiljöverkets rapport är en underrättelse om verkets beslut utifrån en begäran av huvudskyddsombudet om inspektion med anledning av brister i arbetsmiljön som beskrivs i tre rubriker: Stress och arbetsbelastning Stöd och handledning Hot och våldshändelser Skolinspektionens tillsyn omfattar förskola, skola, särskola och skolbarnomsorg och granskningen utgår från fyra huvudområden: Måluppfyllelse och resultat Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Lärandemiljön Enskilda elevers rätt Flera rapporter har alltså visat på ökad ohälsa och försämrad arbetsmiljö bland personal inom Barn- och ungdomsförvaltningen i Rosengård. En anmälan till Arbetsmiljöverket om ohälsa i skolorna på Rosengård i Malmö gjordes följaktligen under våren I Arbetsmiljöverkets uppföljnings- 6 Beskrivningen nedan bygger i första hand på projektansökan samt mobiliseringsrapporten från projektet. 6

10 rapport konstateras sedan att många medarbetare i organisationen känner ett stort engagemang för arbetet, men att ett flertal upplever en känsla av otillräcklighet p g a bristande stöd. Barn- och ungdomsverksamheten inom sdf Rosengård har, enligt projektansökan, genomfört och planerat ett stort antal insatser för att förbättra arbetsmiljön på skolor och förskolor. Mot bakgrund av ett fortsatt stort behov av förändringsarbete har man även valt att ansöka om finansiellt stöd från Svenska ESF- rådet för att genom projektet Hälsa och Lärande i Skolan utveckla, fördjupa och påskynda lärande och hälsofrämjande insatser i skola och förskola - insatser för att göra skolan till en stödjande och främjande miljö för hälsa och lärande och för att uppnå bättre arbetsmiljö och ökad måluppfyllelse vad gäller elevernas betyg. Projektorganisation Under mobiliseringsfasen förtydligades den projektorganisation som etablerats under projektet, vilket framgår nedan: PROJEKTLEDARE (100%) Anställd tjänsteman som ansvarar för planering, samordning och genomförande av aktiviteterna. PROJEKTASSISTENT (75%) Anställd tjänsteman som bistår projektledaren med administrationen kring utbildningsaktiviteterna och som relateras till redovisning till ESF och SCB. EKONOMIANSVARIG (25%) Anställd som hanterar fakturor, betalningar, bokföring etc. Personen bistår även i arbetet med rekvisitioner. INFORMATÖR (5%) Anställd. LÄRGRUPPSLEDARE/KONSULTER. Externrekryterade samt anställda vid Barn- och ungdomsförvaltningens Resursteam. Konsulterna är sju personer som delar på 4,10 % tjänst. Tre arbetar 25%, en arbetar 60%, en arbetar 75% och två arbetar heltid. STYRGRUPP bestående av två representanter för projektägaren, tre områdeschefer, en rektor, en förskolechef, projektledare och chefen för resursteamet. Adjungerad till styrgruppen är även handläggare på ESF- rådet samt extern utvärderare. Styrgruppen fattar beslut för projektet och 7

11 följer upp månatligen utifrån dagordning och protokoll samt får återkoppling om projektets ekonomi. REFLEKTIONSGRUPP bestående av fyra företrädare för fackliga organisationer, de sitter med vid övergripande samverkan och förvaltningsråd, och har god kontakt med personal inom förskola och skola, i syfte att löpande ta del av och ge feedback på projektets insatser. Deras uppgift också att förankra insatserna inom förskola/ skola. ÖVERGRIPANDE LEDNINGSGRUPP i stadsdelen bestående av tre områdeschefer, Barn- och ungdomschef, administrativ chef, chef för resursteam. Varje områdeschef har även en egen ledningsgrupp bestående av rektorer/förskolechefer. Målgrupp för insatserna i projektet är samtlig verksam personal på förskolor och skolor i Barn- och ungdomsverksamheten på sdf Rosengård, Malmö stad. Detta innefattar 1067 medarbetare fördelade på 27 förskolor (per ), två öppna förskolor samt åtta grundskoleverksamheter med var sin ansvarig rektor. De sistnämnda är lokaliserade på Apelgårdsskolan, Kryddgårdsskolan, Rosengårdsskolan, Örtagårdsskolan samt Värner Rydénskolan. Målgrupp är också de 10 medarbetare som är anställda på sdf Rosengårds resursteam. I teamet arbetar psykologer och specialpedagoger. Personal i resursteamet kommer att omfattas av projektet genom att riktade kompetensutvecklingsinsatser för gruppen kommer att genomföras i syfte att stärka de anställdas förutsättningar att arbeta hälsofrämjande med förebyggande insatser i skola och förskola. Av målgruppen är sammantaget 150 män och 927 kvinnor. 324 av deltagarna är anställda på förskolor samt resursenhet och resterande 753 är anställda på någon av Rosengårds grundskolor. Förutom upphandlade aktörer för genomförande av specifika utbildnings- insatser kommer även Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet att medverka i projektet. De medverkar i evidensbaserad forskning kring grupputveckling. För att få en överblick av utbildningsinsatser inom området som kan bli aktuella kommer projektet därför att samverka med Göteborgs universitet. Avsikten med samarbetet är också att projektet ska användas som en del i en tillämpad forskning som underlag för spridning av resultaten regionalt och nationellt. 8

12 Aktiviteter För att uppnå de avsedda målen kommer tre parallella aktivitetsspår att genomföras. Arbetslagsutveckling (utifrån GDQ) utgör stommen i projektet. Detta utgör sedan grund för övriga, kompletterande utbildningar. Här fördjupas nya kunskaper i dialog och uppföljning med hjälp av lärgruppsledare. Samtliga 120 arbetslag i organisationen har erbjudits denna insats genom under projekttiden Tabell 1: Antal deltagare i arbetslagsutveckling (från skola/förskola). Läsår 1 ht11- vt12 Läsår 2 ht12- vt13 Total Antal deltagare Enligt van de Voorde (2012) är Group Development Questionnaire (GDQ) en metod för att utveckla och effektivisera arbets- och ledningsgrupper. GDQ fastställer arbetsgruppens utvecklingsstadium och fokuserar på att beskriva och mäta gruppers behov av utveckling för att nå ökad effektivitet som arbetsgrupp. Metoden består både av en utvecklingsprocess (Integrated Model of Group Development IMDG) och är ett namn på ett mätinstrument (GDQ). Som metod utgår IMDG från en utvecklingsprocess som är tänkt att leda till bra medarbetarskap och bra ledarskap på en arbetsplats. Med hjälp av frågeformuläret GDQ mäts medarbetarnas och chefens uppfattning om hur gruppen fungerar. Resultaten säger hur produktiv och effektiv gruppen är, vad den är bra på, vad som hindrar gruppen från att bli bättre och vad som behöver förbättras för att gruppen ska bli effektivare i arbetet. Metodens styrka beskrivs som att den ger konkreta svar på dessa frågor och att både medarbetare och chefen lär sig om vad bra medarbetarskap och ledarskap är. IMGD utgår vidare från en idé om att en arbetsgrupp är i ständig utveckling. Denna utveckling kan sedan delas in i fyra olika faser. Gruppen är som mest effektiv i den fjärde fasen, det är också då som den är mest engagerad i arbetsuppgifterna. Ledarens utmaning är att hjälpa gruppen att komma dit och att förlänga den fasen. Gruppens effektivitet höjs betydligt och det blir lättare att uppnå verksamhetsmålen. Här syns också 9

13 kopplingen till programteorin för Hälsa och Lärande i Skolan som har som yttre mål att öka måluppfyllelsen med avseende på elevernas betyg. Fas I Fas II Fas III Fas IV Tillhörighet & Trygghet Opposition & Konflikt Tillit & Struktur Arbete & Produktivitet Gruppen fokuserar på likheter och på att skapa trygghet och tillhörighet Gruppen fokuserar på olikheter och man ifrågasätter mycket Gruppmedlemmar skapar struktur och stärker tilliten inom gruppen Gruppmedlemmar fokuserar på att arbeta så effektivt som möjligt Ledaren: sätta konkreta mål, ger feedback, stöttar kompetens Ledaren: tydlig kommunikation, underlättar gemensamma lösningar Ledaren: uppmuntrar ökat ansvar och ledarskap inom gruppen Ledaren: deltar i gruppen som expert, skapar utmaningar Genom frågeformuläret GDQ identifieras gruppens nuläge. Resultatet visar i vilken fas gruppen befinner sig och vilka frågor som är viktiga att gruppen tillsammans med ledaren arbetar med. Gruppen får hjälp med att få fram en handlingsplan som snabbt hjälper dem att hitta bra sätt att på egen hand gå vidare till de mål de har satt upp. I metoden ingår också att tillsammans med arbetsgruppen och dess chef gå igenom och bearbeta den generella kunskapen om arbetsgruppens utveckling enligt GDQ och vad bra medarbetarskap och bra ledarskap innebär i praktiken. Som mätinstrument fokuserar GDQ på hur kända målen för gruppen är, hur förmågan att skapa förtroende är, om samarbete och tillit finns mellan gruppmedlemmarna och hur man hanterar konflikter. GDQ möjliggör skapande av gemensamma värderingar och strukturering av gruppens arbete. Frågeformuläret GDQ är helt och hållet gruppinriktat, man fokuserar inte på individuella svar. Mätning med GDQ kan endast genomföras under ledning av en licensierad konsult och i detta avseende samarbetar man i projektet med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet. De medverkar i evidensbaserad forskning kring grupputveck- ling och ansvarar i Hälsa och Lärande i Skolan för stöd till de lärgrupps- ledare som också engagerats för genomförandet av denna aktivitet. För genomförandet av denna insats kring arbetslagsutveckling har sdf Rosengård delats in i två delområden. Alla arbetslag inom såväl skola som förskola i området Örtagården och Värner Rydén har deltagit i arbetslagsutveckling under läsåret ht- 11/vt- 12, medan Herrgården, Kryddgården samt Apelgården deltagit under ht- 12/vt- 13. Varje arbetslag har träffats gånger. 10

14 Utöver arbetslagsutveckling har föreläsningar och utbildningar erbjudits på skilda teman och av olika längd. Utbildningarna har getts för olika yrkeskategorier enligt individuella kompetensbehov som analyserats. Aktuella teman är pedagogens roll i barns utveckling och lärande, samt ledarskapsutbildning. Vidare har projektet erbjudit ledarutveckling för chefer på olika nivåer (områdeschefer, rektorer). Under mobiliseringsfasen uppmärk- sammades att medel behöver reserveras för ledarskapsutbildningar för bl a övergripande ledningsgrupp, rektorer och förskolechefer. Detta är en prioritering som enligt mobiliseringsrapporten görs för att projektet i förlängningen ska bli framgångsrikt: Chefer är nyckelpersoner i alla organisationer. De behöver fördjupad kunskap om gruppers utveckling samt psykologisk kunskap om barns utveckling och lärande för att de som ledare ska kunna bidra till förändringsarbete och utveckling av arbetsorganisationen på bästa sätt. Dessutom är ledningsorganisationen helt förändrad fr o m augusti 2011, vilket i ännu högre grad understryker utbildningsbehovet för cheferna. Resultat- och effektmål Mot ovanstående bakgrund är det övergripande syftet med projektet Hälsa och Lärande i Skolan att genomföra insatser för att göra skola/förskola till en stödjande och främjande miljö för hälsa och lärande och för att uppnå bättre arbetsmiljö och ökad måluppfyllelse vad gäller elevernas betyg. I ett helhetsperspektiv har man därför för avsikt att genomföra kompetens- utvecklingsinsatser integrerat med en fortsatt verksamhets- och arbets- organisationsutveckling inom samtliga skolor och förskolor. Det långsiktiga målet med projektet är att bidra till bättre arbetsmiljö och ökad måluppfyllelse. För att uppnå detta projektmål erbjuds utbildningar till all personal inom förskola/skola fokuserade på psykologisk kunskap om gruppers utveckling och den vuxnes roll i barns utveckling och lärande. Enligt projektansökan har sedan följande projektmål formulerats för Hälsa och Lärande i Skolan. Att genom processinriktade insatser för arbetslagen som omfattar ny kunskap, tillämpningsdiskussioner och uppföljning/grupphandledning skapa förutsättningar för en gruppdynamisk utveckling och för att med erfarna handledare/lärgruppsledare hjälpa gruppmedlemmarna att stödja varandra i ny förståelse av barn/elever och nya sätt att möta akuta och stressande situationer 11

15 Att bidra till att deltagare efter genomfört projekt upplever att de har fått ökad kompetens i att möta barn/elever och att ge stöd i utveckling och lärande. Att bidra till att deltagare efter genomfört projekt anser att kompetensutvecklingsinsatser på individuell och arbetslagsnivå har lett till en förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatserna. Att genom kompetensutveckling och stöd öka arbetstillfreds- ställelsen hos personalen. Att fler arbetslag ska utvecklas genom mätning med det s k GDQ instrumentet. Att genom samverkan med projektets samarbetsparter utveckla former för hur personal på ledningsnivå i skolor och förskolor, utifrån ny kunskap inom arbetslivsområdet, kan ges ökad kunskap om hur organisationen kan förändras utifrån ett hälsoperspektiv, hur arbetsmiljöfaktorer utgör grunden för lärande för individer och grupper samt hur mångfald i organisationen kan påverka arbetsmiljöförhållanden. Att utveckla former för och genomföra en transnationell samverkan med aktörer i annat EU- land i syfte att ge upphov till nya idéer och innovativa lösningar på hemmaplan. Att andelen kort- och långtidssjukskrivningar ska ha minskat i organisationen efter avslutat projekt. Att skapa förutsättningar för såväl ökad hälsa, ökat lärande samt ökad måluppfyllelse. Det antagande som görs för att dessa effekter ska kunna uppstå är att det, för kompetensutveckling i rollen som pedagog, krävs en process som ger möjlighet att både lära och få tillgång till tillämpningsdiskussioner om hur man kan använda ny kunskap. För att ta sig från kunskap till kompetens krävs också känslomässig bearbetning, integrering av ny kunskap med stöd av en processorienterad återkommande grupphandledning, ett lärtillfälle för att pedagogerna i arbetslaget ska kunna stödja varandra i ny förståelse av barn/elever och nya sätt att möta stressande situationer. Av denna anledning utgör sedan arbetslagsutveckling (utifrån GDQ) stommen i projektet. ESF-rådets prioriteringsgrund Mot ovanstående bakgrund har ESF- rådet beviljat Hälsa och Lärande i Skolan med en projektbudget på 11,2 miljoner kronor. I promemorian Underlag för prioritering sammanfattas de utgångspunkter som finansiären fattat sitt beslut på. I detta dokument ges följande bild av projektet. 12

16 Programområde och projektfas: Po1, Genomförande med mobiliseringsfas Projektnamn: Hälsa och lärande i skolan Projektägare: Malmö Stad, Barn o Ungdom - Stadsdelskansli Projektperiod: varav 6 mån. inledande mobilisering. Målgrupp och antal deltagare: 1067 anställda vid BoU- verksamheten i Rosengård fördelade på 27 förskolor, 2 öppna förskolor, 8 grundskolor samt 10 anställda vid Rosengårds resursteam. Sökt ESF stöd: kronor Kortfattad beskrivning av projektets metoder, mål och syfte: Bakgrunden är en arbetsmiljö där flertalet upplever en känsla av otiilräcklighet, bristande stöd och ohälsa i arbetet med barnen i detta socialt utsatta område. Miljön rymmer mångfasetterade problem och flera åtgärder kommer att genomföras av Malmö stad, utanför projektets genomförande. Svårigheter och brister har konstaterats av Arbetsmiljöverket, som efter anmälan om ohälsa understryker behovet av ökad analys av orsaker till sjukfrånvaro och ohälsa pga stress och bristande återhämtning. Det övergripande syftet med projektet är därför att genomföra kompetens- utvecklingsinsatser integrerat med att anpassa arbetsformer, verksamhet och arbetsorganisation för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Kartläggnings- och utvecklingsinsatser förväntas ske på både medarbetar-, arbetslags- och skolnivå där huvudfokus handlar om ny kunskap, tillämpningsdiskussioner och hand- ledning för att ge förutsättningar för medarbetarna att stödja varandra i ny förståelse av barn/elever, och nya sätt att möta akuta och stressande situationer. Hypotesen är att nya samarbetsformer kommer att lösa mycket, som projektägaren uttrycker det: "Det lyfter bördor från trötta ryggar om gruppen hjälps åt att lösa problemen". De breda utbildningsområdena handlar om ledarskap, arbetslagsutveckling och pedagogens roll i barns utveckling och lärande. Målsättningen är att medarbetarna ska känna större grad av inflytande och delaktighet vilket ska resultera i att man minskar antalet korttids- och långtidssjukskrivningar. För att förstärka utvecklings- arbetet kommer man även att erbjuda medarbetarna möjligheter till informellt lärande som bygger på möten och utbyten av tankar i anslutning till de inspirations- seminarier som anordnas. Utöver extern samverkan avser projektägaren att hitta former för nya samarbetsallianser som inte funnits tidigare mellan medarbetarna på de (närmare 40) olika verksamheterna. Beslutsförslag: Projektet uppfyller de formella kraven. Problembilden är tydlig, behovet kartlagt. Målsättningarna är rimliga att uppnå då man är beredd att arbeta med behoven på alla nivåer och se till att kunskap och nya insikter utgör grunden för hur man organiserar arbetet. Implementeringen är därmed en process i projektgenom- förandet. Forskning visar att elever med lärare som har god grupputveckling har högre betyg, vilket indikerar att barnen på Rosengård kommer att ha glädje av att deras lärare får en bättre miljö och hälsa. 13

17 Planering, tids- och aktivitetsplan syns genomtänkta som utgångspunkt före mobiliseringsfasen. Verktyget, GDQ, är evidensbaserat och fungerar konkret för grupputveckling. Kriteriet lärande miljö i hög grad uppfyllt. Det finns ett nytänkande i handledningen som syftar till att man inte bara teoretiskt ska veta hur man gör utan också ska våga arbeta, göra, på nya oprövade sätt. Med ett generöst förhållningssätt kan även kriteriet samverkan bedömas uppfyllt, eftersom de interna planerade formerna för detta inte prövats tidigare och nätverk med 40 arbetsplatser - om än inom samma förvaltning - innebär ett stort antal nya relationer. Strategisk påverkan i ett längre perspektiv är svårt att bedöma, men de uppkomna arbetsmiljöproblemen bottnar i sociala problem i samhället/ stadsdelen som kan ha ett större intresse utanför den i projektet direkt inblandade gruppen. 14

18 ANALYS AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN För att skapa underlag för utvärderingen har information inhämtats genom studier av dokument som funnits tillgängliga, t ex projektansökan och avstämningsrapport från mobiliseringsfas samt programdokument och prioriteringsunderlag från ESF- rådet. Till detta läggs andra utvärderingar som genomförts av utvecklingsinsatser i sdf Rosengård. Huvudsakligt underlag utgörs dock av enkäter som genomförts vid olika tidpunkter under projektet en som riktats till de personer som deltagit i arbetslagsutveckling samt en som riktats till förskolechefer och rektorer i förvaltningens ledningsgrupp. Dessutom har de personer som arbetat med genomförandet av projektet fört loggbok för att redovisa sina erfarenheter från arbetet. Nedan kommer resultatet av de respektive material- insamlingarna att redovisas Vi börjar med enkäten till medarbetare som deltagit i arbetslagsutveckling, för att sedan gå vidare till rektorer och förskolechefer och avslutningsvis projektmedarbetarna. Enkät till medarbetare En enkät riktades till de personer som deltagit i arbetslagsutveckling enligt GDQ. Enkäten distribuerades som en pappersenkät och delades ut av ansvariga gruppledare i samband med det avslutande grupputvecklings- tillfället under såväl projektets första som andra år. Enkäten har sedan bearbetats digitalt. Av tabellen nedan framgår antal respondenter och den slutliga svarsfrekvensen på enkäten. Tabell 2: Antal respondenter samt svarsfrekvens på medarbetarenkät. Antal deltagare Antal svar Svarsfrekvens Läsår 1 ht11- vt % Läsår 2 ht12- vt % Total % Det bortfall som framgår av tabellen har enligt uppgift från projektet berott på att ett större antal individer inte varit närvarande vid det avslutande tillfället. Vidare rapporteras enkäten från ett mindre antal inte ha nått fram till utvärderaren. Sammantaget är det en svarsfrekvens som motsvarar liknande utvärderingar av projekt inom Socialfonden. Mot 15

19 bakgrund av hur svaren på enkäten fördelar sig har vi inte heller anledning att anta att någon snedfördelning skulle ha inträffat. Vi började med att fråga om man tyckt att de ansvariga psykologerna genomfört grupputvecklingsträffarna på ett pedagogiskt sätt. Vi frågade även om man har uppfattat att dessa haft god kunskap om gruppers utveckling. Jag tycker att den/de ESF- psykologer jag träffat har genomfört grupputvecklingsträffarna på ett pedagogiskt sätt. Antal Procent 1. Instämmer inte alls 1, , , ,3 5. Instämmer helt ,0 Totalt ,0 Jag tycker att den/de ESF- psykologer jag träffat har verkat ha god kunskap om grupputveckling. Antal Procent 1. Instämmer inte alls 1, , , ,5 5. Instämmer helt ,3 Totalt ,0 Av tabellerna ovan framgår att det överlag är en mycket positiv bild som tecknas av genomförandet av grupputvecklingsträffarna. På frågorna som avser psykologernas genomförande av insatsen anger sammantaget mer än nio av tio svarande ett positivt svarsalternativ. Vi frågade även om man uppfattar grupputvecklingsträffarna som relevanta i förhållande till det vardagliga arbetet samt om man uppfattat dem som meningsfulla. Jag tycker att grupputvecklingsträffarna har varit relevanta i förhållande till mitt vardagliga arbete. Antal Procent 1. Instämmer inte alls 3, , , ,1 5. Instämmer helt ,9 Totalt Jag tycker att det har varit meningsfullt att delta i grupputvecklingsträffarna. Antal Procent 1. Instämmer inte alls 6 1, , , ,5 5. Instämmer helt ,6 Totalt ,0 På frågorna om relevansen och meningsfullheten i att delta i grupputvecklingsträffarna är svaren aningen mindre positiva. På dessa frågor är de en av tio som anger ett negativt svarsalternativ, medan ca åtta av tio anger ett något av de positiva alternativen. Inte för någon av de fyra 16

20 frågorna som redovisats ovan syntes någon egentlig skillnad mellan första och andra året av projektet. För att stämma av deltagarnas uppfattning om projektets giltighet (delar man synen på behovet av den aktuella insatsen?) ställde vi en fråga om huruvida man tycker att projektet Hälsa och Lärande är en bra idé. Denna fråga ställdes alltså efter att man tagit del av insatser, bland annat i form av grupputvecklingsträffar. Tycker du att ESF- projektet Hälsa & Lärande i Skolan är en bra idé? Antal Procent Ja ,8 Nej 7 1,7 Vet inte 53 13,5 Totalt ,0 Av tabellen framgår att mer än åtta av tio deltagare svarat ja på frågan som avser projektets giltighet. Endast 7 av 395 respondenter har svarat nej på frågan. För att undersöka respondenternas uppfattningar om projektets effekter, d v s förhållandet till de mål som satts upp för projektet (se s 11ff) bad vi deltagarna ta ställning till fyra påståenden. Påståendena handlade om huruvida projektet bidragit till utveckling i arbetslaget när det gäller uppdragsfokusering, samarbete samt förhållningssätt mot vuxna och barn. Hur svaren fördelade sig syns i tabellerna nedan. Jag tycker att ESF- projektet Hälsa & Lärande i Skolan har bidragit till utveckling i mitt arbetslag i fråga om: ökad uppdragsfokusering Antal Procent 1. Instämmer inte alls 12 3, , , ,5 5. Instämmer helt ,8 Totalt ,0 Medelvärde=3,8 Jag tycker att ESF- projektet Hälsa & Lärande i Skolan har bidragit till utveckling i mitt arbetslag i fråga om: bättre samarbete Antal Procent 1. Instämmer inte alls 13 3, , , ,8 5. Instämmer helt ,8 Totalt ,0 Medelvärde=3,89 17

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun April 2013 Malin Ljungzell och Helena Svensson APeL FoU Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING...

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport

Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport Arbetsrapport 2012:5 Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport Kaj Gustafsson Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport

Läs mer

Omstrukturering av arbetskraft inom förskolan

Omstrukturering av arbetskraft inom förskolan Slututvärdering av projekt Omstrukturering av arbetskraft inom förskolan Oktober 2013 Lena Kulin Eva Sennemark Contextio Ethnographic AB Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa

Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa 1 (36) Partsrådet, Satsa Friskt Utveckling av lärande och ledarskap i en organisation som främjar hälsa Slutrapport 2 (36) Försäkringskassan lämnar härmed sin slutrapport för projektet Utveckling av lärande

Läs mer

Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter

Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter Uppfattningar från 14 delande enhetschefer, deras medarbetare och överordnade, i Stockholms stad Lena Wilhelmson, Marianne Döös, Tomas Backström,

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun En utvärdering av ett ESF-projekt Mikael Jonasson Haverdal Consulting AB 20131231 1 1 SAMMANFATTNING I EU:s direktiv om utvärdering

Läs mer

RAPPORT 14:12. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm

RAPPORT 14:12. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm RAPPORT 14:12 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm RAPPORT 14:12 AUGUSTI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Stockholm Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer