Resultaträkning aaaaaat 30. Balansräkning aaaaaat 31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultaträkning aaaaaat 30. Balansräkning aaaaaat 31"

Transkript

1 lottornas årsredovisning 2002

2 innehåll Det här är Lottorna aaaaaat 3 Krönika över året som gått aaaaaat 4 Kontakt aaaaaat 6 Verksamhetsinriktning aaaaaat 8 Lottornas framtid aaaaaat 10 Utbildning aaaaaat 11 Civila uppdrag aaaaaat 14 Information & rekrytering aaaaaat 15 Älvkarleö herrgård aaaaaat 17 Övrig verksamhet aaaaaat 18 Arbetsgrupper, kommittéer & samarbete aaaaaat 22 Avtalsredovisning aaaaaat 25 Medlemsstatistik aaaaaat 26 Utbildningsstatistik aaaaaat 26 Förvaltningsberättelse aaaaaat 28 Resultaträkning aaaaaat 30 Balansräkning aaaaaat 31 Tilläggsupplysingar aaaaaat 33 Lottornas överstyrelse aaaaaat 38 Revisionsberättelse aaaaaat 39 Vår organisation aaaaaat 19 Omslagsbild: Monica Andersson, marskalk på riksstämman 2002 i Aula Magna, Stockholms universitet. Producerad av Riksförbundet Sveriges lottakårer. Foto: Nikolaj Alsterdal, Anna-Lena Bard, Anna Cohen & Fredrik Persson. Tryck: TMT Grafisk Produktion. 2 Lottornas årsredovisning 2002

3 det här är lottorna Lottorna är en frivillig försvarsorganisation, som rekryterar och utbildar kvinnor för uppgifter i totalförsvaret. Lotta kan du bli om du är kvinna, folkbokförd i Sverige och minst 16 år gammal. Organisationen, som grundades redan 1924, är partipolitiskt obunden och med sina dryga medlemmar ett av landets största kvinnliga nätverk. vad gör en lotta? Som lotta väljer man själv hur mycket man vill engagera sig och utbilda sig. Lottor kan välja att utbilda sig inom militära tjänstegrenar, delta i det lokala föreningslivet som funktionärer eller enbart stödja organisationen med medlemsavgift varje år. Organisationens omfattande medlemsutbildningar inom ledarskap, folkrätt, mänskliga rättigheter, överlevnad och retorik - bara för att nämna några - är öppna för alla medlemmar. De militära utbildningarna medför att lottan utbildar sig inom en specifik militär tjänstegren organisationen erbjuder idag 11 olika tjänstegrensutbildningar inom bland annat sjukvård, förplägnad, stabs- och underrättelsetjänst. Sedan tecknar hon ett avtal med Försvarsmakten där hon förbinder sig att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap samt kontinuerligt delta på övningar och vidareutbildningar. För detta krävs svenskt medborgarskap. Lottorna utbildar även egna instruktörer. Organisationen håller också på att utveckla ett samarbete med kommunernas civila krisberedskap. Tanken är att lottor ska kunna vara en resurs vid svåra lokala påfrestningar på samhället med hjälp av sina kunskaper inom bland annat krishantering och som stabs- och förplägnadsresurser. organisationsuppbyggnad Den enskilda lottan är medlem i en lottakår som är knuten till ett lottaförbund som administrerar samtliga kårer i sitt område. På många håll i landet finns också mindre lottagrupper, ofta där det fysiska avståndet till kåren är långt. Alla kårer, grupper och förbund ingår i Riksförbundet Sveriges lottakårer. Vid utgången av år 2002 hade Lottorna medlemmar fördelade på 24 förbund, 365 kårer och 90 grupper. Riksstämman, som sammanträder vartannat år, är organisationens högsta beslutande organ. Vid stämman väljs riksförbundets ordförande och ledamöter till överstyrelsen. Beslut tas också om budget och verksamhetsinriktning för de kommande två åren. Överstyrelsen, som är organisationens högst beslutande organ mellan riksstämmorna, sammanträder minst fyra gånger per år. Rikslottachefen är styrelseordförande i överstyrelsen som totalt består av 14 ledamöter. Överstyrelsen sammanträdde under 2002 sju gånger. Överstyrelsen har ett presidium som består av rikslottachefen, de två vice styrelseordförandena samt generalsekreteraren. Lottorna hade år medlemmar fördelade på 365 kårer och 24 förbund. Överstyrelsen och presidiet assisteras i sitt arbete av det centrala kansliet där 13 tjänstemän, varav några deltidsanställda, arbetade under Kansliet, som leds av generalsekreteraren, arbetar bland annat med utbildningsfrågor, marknadsföring och information, ekonomiska och administrativa frågor. Kanslipersonalen sköter också på central nivå - tillsammans med presidiet - samarbete och samverkan med andra organisationer, myndigheter, råd och nämnder inom bland annat totalförsvaret. Kansliet är beläget vid Armémuseum på Östermalm i Stockholm i lokaler hyrda av Försvarsmakten. I samma hus finns flera andra frivilliga totalförsvarsorganisationers centrala kanslier. Lottornas årsredovisning

4 krönika över året som gått För att lyckas i vår föresats att vara en frivillig försvarsorganisation krävs att vi alla i Lottorna vet vad vi vill med vår organisation. Det är viktigt att vi som medlemmar vet vad Lottorna är till för och att vi kan förmedla detta till andra grupper i samhället. Vi måste alla känna ett gemensamt ansvar för att göra Lottorna till en betydelsefull del av samhällets beredskap. ny säkerhetspolitik Under hela 1990-talet skedde en avspänning i vårt närområde. Pakter och allianser upplöstes och gamla invanda hotbilder förändrades. Stater som tidigare var annekterade av Sovjetunionen eller ingick i Warzawapakten är nu medlemmar i NATO och hälsas välkomna in i EU. Europa är inte längre delat i öst och väst. Svensk säkerhetspolitik fick en ny definition som en följd av detta: Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde, samt stärka internationell fred och säkerhet. Försvarsmaktens perspektivplanarbete tar också sikte på avspänningen i vårt närområde och möjligheten att i större utsträckning kunna verka i internationella sammanhang. Det skulle vara underligt om det nya säkerhetspolitiska läget inte också påverkade vår organisation, vars uppgift det är att stödja totalförsvaret med folkförankring, rekrytering och utbildning. framtidsarbete Under 2002 initierade därför Lottornas överstyrelse ett internt förändringsarbete. En frivillig grupp av medlemmar har fått det betydelsefulla uppdraget att se över och tänka till kring vad Lottorna ska arbeta med och bidra till i framtiden. Framtidsgruppens arbete kommer att redovisas på riksstämman samarbete med baltikum Vi måste alla känna ett gemensamt ansvar för att göra Lottorna till en betydelsefull del av samhällets beredskap. Men vi väntar inte till Vi vidareutvecklar det vi redan har påbörjat. Vi fortsätter att stödja de kvinnliga försvarsorganisationerna i Baltikum genom vidare utbildning och kompetensutveckling. Lottorna har under längre tid aktivt byggt upp ett nätverk med systerorganisationerna i de här länderna och bidragit med kompetens i deras utvecklingsarbete. Under det senaste året har även det nordiska samarbetet över Östersjön fördjupats, bland annat genom Östersjökonferensen som genomfördes för andra gången i Helsingfors. Temat för årets konferens var de delvis nya hoten mot vår säkerhet terrorismens nya ansikte, kvinnohandel och våldtäkter som blivit ett redskap för att skada fienden. folkförankring När vi nu står inför en ny tid med avspänning i vårt närområde är det alltjämt oerhört betydelsefullt att behålla folkförankringen för att skapa förståelse och kunna bevara landets och samhällets samlade förmåga att klara svåra påfrestningar. Vi lever i ett samhälle som exempelvis är helt beroende av sårbara energiförsörjnings- och kommunikationssystem. För Lottorna borde det vara helt naturligt att bidra med vår kompetens när kännbara samhälleliga grundfunktioner slagits ut. Lottornas delaktighet i olika pågående projekt kring den civila beredskapen är därför viktig och det är glädjande att ett par sådana projekt pågått under året under överinseende av den nya Krisberedskapsmyndigheten (KBM). totalförsvarsinformation Totalförsvarsinformation, det vill säga information om Sveriges säkerhetspolitik, krisberedskap och konfliktlösande åtgärder nationellt och internationellt, är en viktig kunskap för varje samhällsmedborgare. Vi anser att ämnet behöver komma in i skolan, inte minst under den period då ungdomarna formar sina tankar och söker förstå de värden som vårt samhälle bygger på, det vill säga redan före gymnasieskolan. Lottorna startade under året ett projekt för att se om det går att utforma ett sådant uppdrag från statsmakterna för vår organisation. svag ekonomi Lottornas ekonomi är en viktig faktor för vår framtid. En stark ekonomi ger oss handlingsutrymme och möjligheter till utveckling. Centralfonden har fyllt en stor funktion i detta avseende men med 4 Lottornas årsredovisning 2002

5 den senaste tidens utveckling på aktiemarknaden har Lottornas ekonomi försämrats. Detta kommer att påverka oss en längre tid framöver. debatt i fokus Under riksstämman 2002 fick jag tillsammans med den nya överstyrelsen förtroendet att leda Lottorna in i framtiden, vilket är ett stort uppdrag. Den inledande debatten om landets totalförsvar på stämman, med försvarsminister Leni Björklund, överbefälhavare Johan Hederstedt, KBM:s generaldirektör Ann-Louise Eksborg, generalsekreteraren i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen Jens Pettersson, samt Lottornas ordförande Eva Flyborg och avgående rikslottachef Nini Engstrand gav mersmak. Uppmärksamheten från media var överväldigande med inslag i såväl TV, radio och dagspress. Detta stärker oss i vår övertygelse om att debatten är ett viktigt verktyg för att skapa en bättre beredskap och förståelse i samhället för totalförsvaret. Vi lovar att fortsätta att rikta strålkastarljuset på vårt totalförsvar och skapa debatt i dessa viktiga frågor! ökat utbildningsdeltagande När vi nu gör bokslut för 2002 är det ändå imponerande att se att vi har ökat utbildningsdeltagandet för våra avtalsbundna medlemmar, men också att vi oförtrutet med våra egna resurser i lottakårer och lottaförbund har bedrivit en hög nivå på deltagande i olika aktiviteter kring totalförsvarsinformation och organisationskunskap. Det är ett storartat arbete som lagts ner under 2002 och därför riktar jag till var och en, medlem, funktionär och anställd ett varmt tack! Elisabeth Falkemo Elisabeth Falkemo, Lottornas styrelseordförande och rikslottachef. Lottornas årsredovisning

6 kontakt riksförbundet sveriges lottakårer Besöksadress: Riddargatan 13 Box 5435, Stockholm Vx: , Fax: blekinge lottaförbund Box 502, Ronneby Tel: bohuslän-dals lottaförbund Box 254, Vänersborg Tel: dalarnes lottaförbund Box 701, Falun Tel: gotlands lottaförbund Visborgsslätt, Visby Tel: gävleborgs lottaförbund Stenhammarsvägen 7, Gävle Tel: jämtlands läns lottaförbund Box 386, Östersund Tel: kalmar lottaförbund Box 931, Kalmar Tel: kristianstads lottaförbund Byggnad 2, Artillerivägen, Kristianstad Tel: kronobergs lottaförbund Försvarsgården, Växjö Tel: malmöhus lottaförbund Husie kyrkoväg 70, Malmö Tel: norra smålands lottaförbund Läroverksgatan 6, Eksjö Tel: norrbottens lottaförbund Kungsgatan 24, Luleå Tel: skaraborgs lottaförbund Box 604, Skövde Tel: stockholms läns lottaförbund Box 27803, Stockholm Tel: södermanlands lottaförbund Box 71, Strängnäs Tel: upplands lottaförbund Rötbovägen 224:2, Uppsala Tel: värmlands lottaförbund Bergslagsgatan 5, Karlstad Tel: västerbottens lottaförbund Umeå Tel: västernorrlands lottaförbund Regementsvägen 8, Sundsvall Tel: västkustens lottaförbund Box 5155, Västra Frölunda Tel: västmanlands lottaförbund Box 12048, Västerås Tel: älvsborgs lottaförbund Kasernvägen, Byggnad 42, Borås Tel: örebro läns lottaförbund Box 2000, Örebro Tel: östgöta-tjust lottaförbund Viggengatan 7, Norrköping Tel: Lottornas årsredovisning 2002

7 norrbotten 730 medlemmar 16 lottakårer västerbotten 778 medlemmar 14 lottakårer jämtlands län 764 medlemmar 17 lottakårer dalarne medlemmar 23 lottakårer västernorrland 795 medlemmar 18 lottakårer värmland 888 medlemmar 16 lottakårer gävleborg 736 medlemmar 14 lottakårer örebro län 424 medlemmar 7 lottakårer bohuslän-dal 827 medlemmar 18 lottakårer skaraborg 732 medlemmar 18 lottakårer älvsborg 872 medlemmar 10 lottakårer västkusten medlemmar 12 lottakårer kristianstad 934 medlemmar 15 lottakårer malmöhus medlemmar 38 lottakårer kronoberg 512 medlemmar 8 lottakårer blekinge 630 medlemmar 9 lottakårer västmanland 498 medlemmar 10 lottakårer stockholms län medlemmar 27 lottakårer östgöta-tjust 793 medlemmar 16 lottakårer kalmar 734 medlemmar 14 lottakårer norra småland 775 medlemmar 20 lottakårer gotland 510 medlemmar 3 lottakårer uppland 582 medlemmar 11 lottakårer södermanland 698 medlemmar 11 lottakårer Lottornas årsredovisning

8 verksamhetsinriktning Inriktningen för Lottornas verksamhet fastslogs vid riksstämman 2000 och gäller för åren totalförsvarsinformation Den enskildes engagemang i totalförsvaret har sin grund i förståelsen av totalförsvarets betydelse för vårt samhälle. Lottorna främjar och bedriver totalförsvarsinformation som ökar kunskapen om säkerhetspolitik och totalförsvaret. Information ska bedrivas både internt och externt, det vill säga till våra medlemmar och i samhället i övrigt. Lottorna ska på alla nivåer i organisationen bidra till och delta i totalförsvarsdebatten. Genom debatt har vi möjlighet att påverka och hålla säkerhetspolitiska och övriga viktiga frågor levande. Duktiga totalförsvarsinformatörer och debattörer gör Lottorna kända i samhället. profilering och rekrytering Det är viktigt att Lottorna förblir en stor organisation. Detta uppnår vi genom en målmedveten rekrytering, ett väl omhändertagande av våra medlemmar och en hörsamhet ifråga om medlemmarnas förväntningar på organisationen. De unga kvinnorna står för återväxten i organisationen och är en mycket viktig målgrupp för vår rekrytering. Våra uppdrag utvecklas ständigt i takt med totalförsvarets utveckling. Det är viktigt att vi kan fullgöra våra uppdrag inom totalförsvaret. Varje lottaförbund sätter sina egna mål i förhållande till det totala avtalsbehovet. Det är av största vikt att Lottorna verkar för att behålla antalsnivån avtalsbundna lottor och även öka antalet avtal. totalförsvarsuppdrag Statsmakterna tillmäter de frivilliga försvarsorganisationerna stor betydelse och har gett oss ökat ansvar och uppgiftsmöjligheter. Detta ger Lottorna vidgade, intressanta möjligheter att utveckla totalförsvarsuppdragen. I den nya inriktningen från Försvarsmakten kommer det att i högre grad vara upp till frivilligorganisationerna själva att ta till vara de möjligheterna. Lottorna ska tillsammans med Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten utreda totalförsvarets framtida behov av lottor med befattningar i krigsorganisationen. det militära försvaret Unga lottors intresse ska tas tillvara genom att utveckla ungdomsutbildningen. Utvecklingen går snabbt inom Försvarsmakten och behovet av befälsutbildade lottor i förbanden ökar. Det är därför viktigt att vi tillsammans med Försvarsmakten underlättar för och stimulerar lottor till befälsutbildning. Sverige har i och med den nya inriktningen inom Försvarsmakten gått från ett invasionsförsvar till ett anpassningsförsvar. Våra egna instruktörer är en tillgång och nödvändiga för möjligheten till utbildning av frivilliga och totalförsvarspliktiga vid ett hot mot landets säkerhet. Den civila kompetensen hos varje medlem ska tas tillvara. Genom större flexibilitet i utbildningssystemet skapar vi möjligheter för fler lottor att teckna avtal och att snabbare genomföra tjänstegrensutbildning. Genom debatt har vi möjlighet att påverka och hålla säkerhetspolitiska och övriga viktiga frågor levande. det civila försvaret I Totalförsvarsbeslutet har fastställts att principen om helhetssyn ska prägla samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och hantera hot och risker i såväl fred som krig. Mot bakgrund av detta ska Lottorna utveckla sitt engagemang och finna nya uppgifter i den civila delen av totalförsvaret i såväl fred som krig. Funktionärerna ska ges kunskap om kommunernas organisation och beredskapsuppgifter. Kårer ska stimuleras till uppdrag i kommunen. internationell verksamhet Sverige deltar sedan många år i internationellt fredsfrämjande verksamhet. Kontakter och utbyten sker med organisationer i 8 Lottornas årsredovisning 2002

9 Medlemmar i litauiska KASP besökte riksstämman Norden och Baltikum. Detta samarbete ska utökas och utvecklas. Lottorna ska ta tillvara medlemmarnas kunskaper och engagemang för uppgifter internationellt. Lottorna ska verka för att den befattnings-/tjänstegrensutbildning som Lottorna har, ska räknas som tillräckligt meriterande för exempelvis FN-tjänst. organisationen För att attrahera dagens unga kvinnor måste vi ha en effektiv organisation som präglas av samordning och effektivitet. Unga kvinnor ska stimuleras till engagemang och ansvar. administrativ och organisatorisk utveckling Kårerna kraftsamlar kring rekrytering och att stimulera medlemmarna till utbildning. Administrationen får inte förta detta. Kåraktiviteterna ska förekomma i den mån de efterfrågas av medlemmarna. Om önskemål finns att samordna administrationen mellan två eller fler lottaförbund/lottakårer ska detta stödjas och i möjligaste mån tillgodoses. Rationella lösningar ska eftersträvas på alla nivåer i organisationen. funktionärerna Organisationens största tillgång är våra funktionärer. Välutbildade funktionärer utvecklar organisationen. Därför ska vi satsa på funktionärernas utbildning och möjligheter. medlemsvård För att behålla medlemsantalet måste organisationen, på alla nivåer, satsa på medlemsvård. Det är av yttersta vikt att vi kan erbjuda den enskilda medlemmen en verksamhet som hon efterfrågar. öka samverkan med unglottorna Lottorna bör i större utsträckning samverka i olika aktiviteter med Unglottorna. öka samverkan med andra organisationer Samverkan bör öka för att ge både tidsmässiga och ekonomiska fördelar för alla organisationer och för Lottorna i synnerhet. Lottornas årsredovisning

10 lottornas framtid bakgrund För att kunna möta de förändringar som idag sker inom totalförsvaret och för att bli en organisation på frammarsch beslöts redan under 2001 att ett framtidsarbete skulle genomföras. Som ett första led i detta träffades två diskussionsgrupper, med 15 personer i varje grupp, under två helger i början av 2002 under ledning av en samtalsledare. Gruppmedlemmarna hade själva anmält sitt intresse av att delta i diskussionerna genom en öppen inbjudan på Lottornas hemsida och i medlemstidningen Lottanytt. Syftet med diskussionerna var att fånga upp frågeställningar och spegla den verklighet som medlemmarna i organisationen befinner sig i. Frågor om exempelvis identitet och uppgifter belystes. riksstämman 2004 Lottornas riksstämma 2002 beslöt att tillskjuta totalt en miljon kronor av egna medel ur Centralfonden för att kunna genomföra projektet. Avsikten är att lägga fram förslag till framtida verksamhet och organisation vid riksstämman Ett avsevärt förankringsarbete kommer att krävas, vilket kommer innebära många möten med förbund, kårer och medlemmar i olika sammansättningar. framtidsgruppen Sammanställningen från dessa möten gav en god grund för planeringen av det fortsatta arbetet med hur projektgruppen Lottornas framtid 2004 skulle sammansättas. Arbetsgruppen tillsattes formellt genom överstyrelsebeslut i juni 2002 och heter Lottornas framtid Arbetsgruppen ska utreda vilken verksamhet Lottorna ska bedriva i framtiden, vilken organisationsstruktur som bäst passar mot verksamheten och till sist analysera de ekonomiska konsekvenserna av förslagen. Framtidsarbetets officiella symbol. 10 Lottornas årsredovisning 2002

11 utbildning Lottorna utbildar årligen många medlemmar inom såväl militära utbildningar (avtalsutbildning) som civila utbildningar (medlemsutbildning). Utbildningarna delas in i central och regional utbildning. Regional utbildning arrangeras av organisationens 24 lottaförbund medan den centrala utbildningen initieras och administreras av utbildningsavdelningen på Lottornas kansli. Under året gjordes, med lyckat resultat, större satsningar på att öka deltagandet på de civila kurserna i organisationskunskap och totalförsvarsinformation. Insatser gjordes även på instruktörsutbildningarna. Sammanlagt ökade antalet elever vid Lottornas avtalsutbildningar med jämfört med fjolåret. avtalsutbildning regional Repetitionsutbildning och övningar, som är en stor del av den regionala verksamheten, är viktiga för att avtalslottan ska kunna bibehålla och utveckla sin kompetens. Årets verksamhet har präglats av en utvecklad planering mellan förbund och myndigheter. Samverkan med andra organisationer har under året också ökat, vilket resulterade i att endast ett mindre antal kurser behövts ställas in Den regionala avtalsutbildningen ökade med deltagare under året. Totalt har lottor deltagit vid regionala kurser. Två stora KFK LOMOS genomfördes under året. På Gandalf, som var förlagd till Gotland, deltog 36 lottor och på övning SVEA, som bedrevs på Västkusten, deltog 93 lottor. Hemvärnsövningar genomfördes under året över hela landet. Övningarna är oftast en till två dagar långa och en ypperlig modell att öva hemvärnslottan vid sitt förband. En stor marin övning genomfördes i början av augusti i Stockholm södra skärgård i samband med Partnerskap för fred (PFF)- övningen Nordic Peace med många marinlottor som deltagare. Vid arméförbandens slutövningar deltog under året ett flertal lottor. central Sammanlagt ökade antalet elever vid Lottornas avtalsutbildning med jämfört med fjolåret. Även vid de centrala kurserna har antalet deltagare ökat, dock inte lika mycket som vid de regionala utbildningarna. Totalt deltog 719 lottor vid någon av de centrala kurserna vilket är 48 fler än Årets centrala utbildningsplatser har varit följande; Luleå, Frösön, Östersund, Uppsala, Berga, Almnäs, Visby, Karlskrona, Ronneby/Kosta, Revingehed, Ängelholm samt Halmstad. För första gången genomförde Lottorna en internationell stabsassistentkurs (IntSAC). Kursen syftar till att ge avtalslottor med stabskompetens ökade kunskaper för att kunna tjänstgöra vid en internationell stab. Kursen, som hölls på Swedint i Almnäs, erbjöds vid två olika tillfällen och genomfördes båda gångerna med ett mycket gott resultat. Vid samma utbildningsplats genomförde Lottorna i maj för första gången en figurantutbildning i syfte att tillhandahålla figuranter vid internationella övningar och utbildningar. Under sommaren prövades en förlängd Totalförsvarsutbildning (TFU) i syfte att kvalitetssäkra utbildningen. Tidigare utvärderingar har visat att eleverna har svårt att tillgodogöra sig all information under kursens längd. instruktörer Under året har 16 nya instruktörer examinerats. Bland dem finns fem nya förplägnadsinstruktörer. Lottorna har under 2002 i samverkan med Flygvapenföreningarnas riksförbund (FVRF) genomfört två konferenser för instruktörer. Konferenserna har varit mycket uppskattade och hållit en hög kvalité på såväl föreläsare som grupparbeten. Konferenserna är ett bra sätt att kvalitetssäkra våra instruktörer på och har bland annat resulterat i att tre instruktörer under året utbildats till handledare inom Helhetsbaserat lärande (HBL) i Försvarsmaktens regi. Lottorna har även under året fått tre nya handledare inom ledarskapsutbildningen Utveckling av grupp och ledare (UGL). De nya handledarna är nu redo att delta i ledarskapsutbildningar regionalt, centralt och internationellt. I april anordnade Lottorna en konferens med Försvarsmaktens utbildningsintendenter. På konferensen deltog även förbundslottacheferna. De här konferenserna är viktiga för organisationen Lottornas årsredovisning

12 eftersom de erbjuder ett gemensamt kunskapsutbyte och kontaktbyggande. ungdomsutbildning Lottorna utbildar tjejer i åldern i grundläggande försvarskunskaper som exercis, sjukvård och skyddstjänst. Utbildningarna, som kallas för aspirantkurser, är både teoretiskt och praktiskt inriktade. Intresset för vår aspirantutbildning har under året varit mindre än förväntat. En aspirantkurs fick därför ställas in. medlemsutbildning Under året har ett stort antal kurser genomförts centralt, regionalt och lokalt. Totalt har lottor deltagit i organisationens medlemsutbildning. Utbildningsutbudet är stort och medlemmarna kan välja mellan kurser i bland annat organisationskunskap, säkerhetspolitik och ledarskap. De flesta av kurserna har en klar och stark koppling till de uppdrag Lottorna får från Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten. Lottakunskapskurserna är grunden i vår organisationsutbildning och genomförs över hela landet. Under året har antalet deltagande ökat jämfört med Totalt har 878 lottor deltagit på kurserna. Även vår funktionärsutbildning har ökat i antalet deltagande. De regionala förbunden har under året gjort en kraftsamling för att kvalitetssäkra de regionala och lokala funktionärerna som är en mycket viktig resurs i vår organisation. Det är de som har den närmaste kontakten med medlemmarna, myndigheter och övriga samhället. En av Lottornas uppgifter är att informera om totalförsvaret och dess betydelse. Försvarsupplysningskurserna är en av de populäraste kurserna inom medlemsutbildningen. I kurserna ingår totalförsvarskunskap, folkrätt, talarträning och retorik. Totalförsvarsutbildningen genomgår just nu en revidering för att bli ännu mer anpassad till dagens krav. I de flesta kårer bedrivs studiecirklar och studiebesök. Syftet med detta är att ge medlemmarna kunskap i ämnen som ligger organisationen och kvinnor nära samt att sprida detta vidare. Under året har deltagare redovisats vid denna typ av verksamhet. 29 juli 9 augusti deltog cirka 250 lottor på övningen Nordic Peace. Övningen syftar till att nordiska förband tränas på gemensamma staber efter en PFF-modell. Övningen hade över 2000 deltagare. Förutom de nordiska länderna deltog förband och deltagare från Estland, Lettland, Litauen och England. Lottorna tjänstgjorde vid staber, inom underhållstjänsten, information, sjukvård, personalvård samt som figuranter. Tillsammans med FVRF genomfördes en KFK LOMOS i syfte att presentera systemet för Försvarsmakten och utländska delegater. Både övande och besökare var imponerade och nöjda med övningen. konferenser Lottorna har under året deltagit i Baltic Staff Talks i Estland tillsammans med representanter från Danmarks och Norges försvarsmakter och hemvärn samt HKV GRO/FRIV och HvSS. Konferensen syftar till att en utbildningsplanering för kommande budgetår genomförs med de baltiska staterna. Lottorna var representerade av två medlemmar vid årets Östersjökonferens som var förlagd till Helsingfors. Vid Estlands nationaldag deltog en representant från Lottorna vid den estniske försvarsministerns mottagning. Under midsommarhelgen deltog nio lottor vid Victory Day Parade i Estland, då systerorganisationen Naiskodukaitse erhöll sin organisationsfana. En lotta, som tillika är ledarskapsinstruktör, deltog under året vid en ledarskapskonferens i Lettland som arrangerades av SVEROF för baltiska deltagare. Västernorrlands lottaförbund har besökt Lettland och Stockholms läns lottaförbund besökte under hösten Litauen i vårt utbytesprogram. Båda förbunden blev väl mottagna och var mer än nöjda med sina resor. utbildningar Under året har en TFU-GB genomförts för 12 litauiska kvinnor. Två ledarskapsutbildningar bedrevs parallellt för 12 lettiska respektive 12 litauiska elever i Blekinge. Vid Älvkarleö har en ledarskapskurs för förbundsfunktionärer genomförts med 12 estniska lottor. Under sommaren utbildades 15 estniska lottor under två veckor i förplägnadstjänst vid Frivilligskolan i Karlskrona. Det var första gången Lottorna genomförde en sådan kurs. Både elever och instruktörer var mycket nöjda. Naiskodukaitse har även bidragit med två luftbevakningsinstruktörer vid LOMOS-skolan i Uppsala. I december tjänstgjorde två förplägnadsinstruktörer under två veckor i Lettland för att i samarbete med HKV GRO/Balt utbilda fältkockar. Samarbetet blev mycket lyckat både instruktörerna och Lottorna har fått mycket fina lovord och tack. Vid årets internationella utbildningar har endast frivilliga instruktörer tjänstgjort. internationell verksamhet Lottornas internationella verksamhet har under året varit mycket aktiv. Vi har deltagit i flera konferenser, deltagit som representanter vid utländska frivilligorganisationers högtidlighållanden samt bedrivit utbildning i Sverige och i Baltikum. internationella övningar 12 Lottornas årsredovisning 2002

13 Bilder från övningen Nordic Peace sommaren 2002 då 250 lottor deltog. Lottornas årsredovisning

14 civila uppdrag Stora förändringar pågår inom den civila delen av totalförsvaret, bland annat genom införandet av ett nytt krishanteringssystem med nya ansvarsformer, nya behov och nya förutsättningar. De här förändringarna påverkar också de frivilliga försvarsorganisationerna. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) är den nya myndighet som vid halvårsskiftet 2002 övertog de uppgifter som numera nedlagda Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB) arbetat med. KBM har bland annat till uppgift att stödja kommuner, frivilliga försvarsorganisationer och trossamfund med att etablera former av lokal samverkan. kommunkunskap samarbetspartnern. Projektets syfte var att utveckla en administrativ förstärkningsgrupp med stabs- och sambandsuppgifter till stöd för kommunala ledningsfunktioner vid särskilda händelser under fred eller höjd beredskap. Utbildningar och övningar hölls under projektets gång i bland annat kommunal ledningsfunktion, regional samverkan och stabsmetodik. En av projektets slutsatser är att varje kommun respektive länsstyrelse har behov av en egen förstärkningsresurs. Länsstyrelsens behov av förstärkningsresurser har nu definierats och det återstår att se om det kan utvecklas till ett regelrätt uppdrag. ssi-uppdraget Från KBM erhölls under året medel för att bedriva kurser i kommunkunskap. En central kurs på Älvkarleö herrgård genomfördes och tre regionala kurser, med deltagare från både den egna organisationen och andra frivilliga försvarsorganisationer, genomfördes av Älvsborgs, Blekinge och Västerbottens lottaförbund. lokala samarbeten Lottorna förespråkar lokala samarbeten mellan lottakårer och andra frivilliga försvarsorganisationer i kommunen eftersom det är viktigt att på ett samordnat sätt kunna överblicka vilka kompetenser man kan erbjuda kommunen i ett förstärknings- och uthållighetsläge. En modell för samarbete är Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté (FOS) som finns i både lokala och regionala varianter. Lokala samverkansprojekt är på gång på olika ställen i landet och Lottorna är involverade i några av dessa. KBM har gjort en sammanställning av de olika projekten och denna sammanställning har sänts ut till samtliga lottaförbund hade 16 lottaförbund tillsammans 193 kommunavtal. SSI-uppdraget (provtagningsberedskap av betesgräs i händelse av radioaktivt nedfall) har haft fortsatt försöksverksamhet tillsammans med Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR) och Svenska Blå Stjärnan (SBS) i de tre försökslänen Skåne, Gävleborg och Västerbotten. Lottor från Malmöhus, Kristianstads, Gävleborgs och Västerbottens lottaförbund har deltagit. En utbildningsdag för verksamhetsledare har skett centralt och en övningsdag har ägt rum i respektive försöksområde. ny arbetsgrupp Överstyrelsen beslutade under året att tillsätta en arbetsgrupp, ag civil verksamhet, som ska arbeta fram en strategi och handlingsplaner för hur organisationen ska arbeta med att utöka de civila uppdragen. Därmed följdes i princip hela intentionen i den motion avseende kommunavtal som behandlades av riksstämman på hösten. kommunavtal västmanlandsprojektet Under året avslutades det så kallade Västmanlandsprojektet som inleddes år 2000 tillsammans med Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Frivilliga motorcykelkåren (FMCK). ÖCB har stöttat projektet medan länsstyrelsen i Västmanland har varit den främsta 2002 hade 16 lottaförbund tillsammans 193 kommunavtal. Övervägande del av dessa är i form av muntliga överenskommelser. Vilka lottaförbund som har kommunavtal framgår av tabellen Avtalsredovisning (s. 25). 14 Lottornas årsredovisning 2002

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Lottornas årsredovisning 2001 Innehåll ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kontakt...3 Ett år som satt sina spår...4 Det här är Lottorna...6 Verksamhetsinriktning...8

Läs mer

Årsberättelse 2000 1

Årsberättelse 2000 1 Årsberättelse 2000 1 Innehåll Överstyrelsens godkännande 3 Lotta i det nya årtusendet 4 Det här är Lottorna 6 Verksamhetsinriktning 8 Riksstämma 2000 11 Information och rekrytering 12 Utbildning 14 Internationellt

Läs mer

Lottornas årsredovisning 2005

Lottornas årsredovisning 2005 Lottornas årsredovisning 2005 Innehåll Det här är Lottorna... 3 Rikslottachefen reflekterar över 2005... 4 Kontakt... 6 Utbildning... 8 Civila uppdrag... 10 Särskilda insatser 2005... 11 Information &

Läs mer

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Rikslottachefen har ordet s. 2 Det här är Svenska Lottakåren s. 2 Svenska Lottakåren i siffror s. 5 Utbildning och uppdrag s. 6 Information och rekrytering

Läs mer

Lottanytt. N UMMER 4 November 2000

Lottanytt. N UMMER 4 November 2000 Lottanytt N UMMER 4 November 2000 Dubbel seger för nya hemsidan Möt Räddningsverkets nya kvinnliga chef Högt i tak på årets riksstämma Baltic Link 2000 internationell flygövning som blev en stor succé

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Frånkrigetsiran. tillsvenskalottakåren. sårekryterarvi tips från tre kårer. rättvis rekrytering Lottakårensmodell. sommarhälsning frånrevingehed

Frånkrigetsiran. tillsvenskalottakåren. sårekryterarvi tips från tre kårer. rättvis rekrytering Lottakårensmodell. sommarhälsning frånrevingehed n U M M e r 3 Se Pte M Be r 2008 SVE N S K A LOT TAK ÅRE N S M E D LE M STI D N I N G tema:rekrytering sårekryterarvi tips från tre kårer rättvis rekrytering Lottakårensmodell sommarhälsning frånrevingehed

Läs mer

Basen för Sveriges försvar

Basen för Sveriges försvar TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Arga bönder demonstrerar Fänrik Hans Månsson stoppar vår fotograf under Skaraborgs höstövning. 14 Stor dramatik när tillstånden förnyas Markörerna

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

Flygvapenfrivilliga Flygvapenfrivilliga

Flygvapenfrivilliga Flygvapenfrivilliga Flygvapenfrivilliga Jubileumsskrift 1962 2012 Flygvapenfrivilliga Jubileumsskrift 1962 2012 Innehåll Förord 3 Inledning 5 Föreningar, förbund och regioner 7 Flygvapnet och Flygvapenfrivilliga 32 Ordförande

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Innehållsförteckning Årsberättelse 2011... 2 Riksförbundets beskyddare... 2 Medlemskap... 2 Förbundsstyrelse... 2 Arbetsutskott... 2 Revisorer... 2 Valberedning...

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 1

Verksamhetsberättelse 2009 1 Svenska Livräddningssällskapet bildades den 28 november 1898. Anledningen till bildandet var det stora antal människor som omkom genom drunkning i Sverige under slutet av 1800-talet, nära 1100 personer

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

FROnytt. Ungdomssatsning i Mälardalen. Fingerad konflikt i Enköping. Vår försvarsminister tar emot. Första övningen i egen regi

FROnytt. Ungdomssatsning i Mälardalen. Fingerad konflikt i Enköping. Vår försvarsminister tar emot. Första övningen i egen regi Nr 4, december 2012 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Fingerad konflikt i Enköping Ungdomssatsning i Mälardalen Vår försvarsminister tar emot Första övningen i egen regi 2 FROnytt

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Centerkvinnornas Förbundsstämma

Centerkvinnornas Förbundsstämma Centerkvinnornas Förbundsstämma 6 8 maj 2011 i Sundsvall Stämmohandlingarna tillhör: en kraft för jämställdhet Praktisk information Allergier Tänk på att det finnas allergiker. Det finns deltagare som

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING Vid förbundets

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Astma-

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer