Resultaträkning aaaaaat 30. Balansräkning aaaaaat 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultaträkning aaaaaat 30. Balansräkning aaaaaat 31"

Transkript

1 lottornas årsredovisning 2002

2 innehåll Det här är Lottorna aaaaaat 3 Krönika över året som gått aaaaaat 4 Kontakt aaaaaat 6 Verksamhetsinriktning aaaaaat 8 Lottornas framtid aaaaaat 10 Utbildning aaaaaat 11 Civila uppdrag aaaaaat 14 Information & rekrytering aaaaaat 15 Älvkarleö herrgård aaaaaat 17 Övrig verksamhet aaaaaat 18 Arbetsgrupper, kommittéer & samarbete aaaaaat 22 Avtalsredovisning aaaaaat 25 Medlemsstatistik aaaaaat 26 Utbildningsstatistik aaaaaat 26 Förvaltningsberättelse aaaaaat 28 Resultaträkning aaaaaat 30 Balansräkning aaaaaat 31 Tilläggsupplysingar aaaaaat 33 Lottornas överstyrelse aaaaaat 38 Revisionsberättelse aaaaaat 39 Vår organisation aaaaaat 19 Omslagsbild: Monica Andersson, marskalk på riksstämman 2002 i Aula Magna, Stockholms universitet. Producerad av Riksförbundet Sveriges lottakårer. Foto: Nikolaj Alsterdal, Anna-Lena Bard, Anna Cohen & Fredrik Persson. Tryck: TMT Grafisk Produktion. 2 Lottornas årsredovisning 2002

3 det här är lottorna Lottorna är en frivillig försvarsorganisation, som rekryterar och utbildar kvinnor för uppgifter i totalförsvaret. Lotta kan du bli om du är kvinna, folkbokförd i Sverige och minst 16 år gammal. Organisationen, som grundades redan 1924, är partipolitiskt obunden och med sina dryga medlemmar ett av landets största kvinnliga nätverk. vad gör en lotta? Som lotta väljer man själv hur mycket man vill engagera sig och utbilda sig. Lottor kan välja att utbilda sig inom militära tjänstegrenar, delta i det lokala föreningslivet som funktionärer eller enbart stödja organisationen med medlemsavgift varje år. Organisationens omfattande medlemsutbildningar inom ledarskap, folkrätt, mänskliga rättigheter, överlevnad och retorik - bara för att nämna några - är öppna för alla medlemmar. De militära utbildningarna medför att lottan utbildar sig inom en specifik militär tjänstegren organisationen erbjuder idag 11 olika tjänstegrensutbildningar inom bland annat sjukvård, förplägnad, stabs- och underrättelsetjänst. Sedan tecknar hon ett avtal med Försvarsmakten där hon förbinder sig att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap samt kontinuerligt delta på övningar och vidareutbildningar. För detta krävs svenskt medborgarskap. Lottorna utbildar även egna instruktörer. Organisationen håller också på att utveckla ett samarbete med kommunernas civila krisberedskap. Tanken är att lottor ska kunna vara en resurs vid svåra lokala påfrestningar på samhället med hjälp av sina kunskaper inom bland annat krishantering och som stabs- och förplägnadsresurser. organisationsuppbyggnad Den enskilda lottan är medlem i en lottakår som är knuten till ett lottaförbund som administrerar samtliga kårer i sitt område. På många håll i landet finns också mindre lottagrupper, ofta där det fysiska avståndet till kåren är långt. Alla kårer, grupper och förbund ingår i Riksförbundet Sveriges lottakårer. Vid utgången av år 2002 hade Lottorna medlemmar fördelade på 24 förbund, 365 kårer och 90 grupper. Riksstämman, som sammanträder vartannat år, är organisationens högsta beslutande organ. Vid stämman väljs riksförbundets ordförande och ledamöter till överstyrelsen. Beslut tas också om budget och verksamhetsinriktning för de kommande två åren. Överstyrelsen, som är organisationens högst beslutande organ mellan riksstämmorna, sammanträder minst fyra gånger per år. Rikslottachefen är styrelseordförande i överstyrelsen som totalt består av 14 ledamöter. Överstyrelsen sammanträdde under 2002 sju gånger. Överstyrelsen har ett presidium som består av rikslottachefen, de två vice styrelseordförandena samt generalsekreteraren. Lottorna hade år medlemmar fördelade på 365 kårer och 24 förbund. Överstyrelsen och presidiet assisteras i sitt arbete av det centrala kansliet där 13 tjänstemän, varav några deltidsanställda, arbetade under Kansliet, som leds av generalsekreteraren, arbetar bland annat med utbildningsfrågor, marknadsföring och information, ekonomiska och administrativa frågor. Kanslipersonalen sköter också på central nivå - tillsammans med presidiet - samarbete och samverkan med andra organisationer, myndigheter, råd och nämnder inom bland annat totalförsvaret. Kansliet är beläget vid Armémuseum på Östermalm i Stockholm i lokaler hyrda av Försvarsmakten. I samma hus finns flera andra frivilliga totalförsvarsorganisationers centrala kanslier. Lottornas årsredovisning

4 krönika över året som gått För att lyckas i vår föresats att vara en frivillig försvarsorganisation krävs att vi alla i Lottorna vet vad vi vill med vår organisation. Det är viktigt att vi som medlemmar vet vad Lottorna är till för och att vi kan förmedla detta till andra grupper i samhället. Vi måste alla känna ett gemensamt ansvar för att göra Lottorna till en betydelsefull del av samhällets beredskap. ny säkerhetspolitik Under hela 1990-talet skedde en avspänning i vårt närområde. Pakter och allianser upplöstes och gamla invanda hotbilder förändrades. Stater som tidigare var annekterade av Sovjetunionen eller ingick i Warzawapakten är nu medlemmar i NATO och hälsas välkomna in i EU. Europa är inte längre delat i öst och väst. Svensk säkerhetspolitik fick en ny definition som en följd av detta: Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde, samt stärka internationell fred och säkerhet. Försvarsmaktens perspektivplanarbete tar också sikte på avspänningen i vårt närområde och möjligheten att i större utsträckning kunna verka i internationella sammanhang. Det skulle vara underligt om det nya säkerhetspolitiska läget inte också påverkade vår organisation, vars uppgift det är att stödja totalförsvaret med folkförankring, rekrytering och utbildning. framtidsarbete Under 2002 initierade därför Lottornas överstyrelse ett internt förändringsarbete. En frivillig grupp av medlemmar har fått det betydelsefulla uppdraget att se över och tänka till kring vad Lottorna ska arbeta med och bidra till i framtiden. Framtidsgruppens arbete kommer att redovisas på riksstämman samarbete med baltikum Vi måste alla känna ett gemensamt ansvar för att göra Lottorna till en betydelsefull del av samhällets beredskap. Men vi väntar inte till Vi vidareutvecklar det vi redan har påbörjat. Vi fortsätter att stödja de kvinnliga försvarsorganisationerna i Baltikum genom vidare utbildning och kompetensutveckling. Lottorna har under längre tid aktivt byggt upp ett nätverk med systerorganisationerna i de här länderna och bidragit med kompetens i deras utvecklingsarbete. Under det senaste året har även det nordiska samarbetet över Östersjön fördjupats, bland annat genom Östersjökonferensen som genomfördes för andra gången i Helsingfors. Temat för årets konferens var de delvis nya hoten mot vår säkerhet terrorismens nya ansikte, kvinnohandel och våldtäkter som blivit ett redskap för att skada fienden. folkförankring När vi nu står inför en ny tid med avspänning i vårt närområde är det alltjämt oerhört betydelsefullt att behålla folkförankringen för att skapa förståelse och kunna bevara landets och samhällets samlade förmåga att klara svåra påfrestningar. Vi lever i ett samhälle som exempelvis är helt beroende av sårbara energiförsörjnings- och kommunikationssystem. För Lottorna borde det vara helt naturligt att bidra med vår kompetens när kännbara samhälleliga grundfunktioner slagits ut. Lottornas delaktighet i olika pågående projekt kring den civila beredskapen är därför viktig och det är glädjande att ett par sådana projekt pågått under året under överinseende av den nya Krisberedskapsmyndigheten (KBM). totalförsvarsinformation Totalförsvarsinformation, det vill säga information om Sveriges säkerhetspolitik, krisberedskap och konfliktlösande åtgärder nationellt och internationellt, är en viktig kunskap för varje samhällsmedborgare. Vi anser att ämnet behöver komma in i skolan, inte minst under den period då ungdomarna formar sina tankar och söker förstå de värden som vårt samhälle bygger på, det vill säga redan före gymnasieskolan. Lottorna startade under året ett projekt för att se om det går att utforma ett sådant uppdrag från statsmakterna för vår organisation. svag ekonomi Lottornas ekonomi är en viktig faktor för vår framtid. En stark ekonomi ger oss handlingsutrymme och möjligheter till utveckling. Centralfonden har fyllt en stor funktion i detta avseende men med 4 Lottornas årsredovisning 2002

5 den senaste tidens utveckling på aktiemarknaden har Lottornas ekonomi försämrats. Detta kommer att påverka oss en längre tid framöver. debatt i fokus Under riksstämman 2002 fick jag tillsammans med den nya överstyrelsen förtroendet att leda Lottorna in i framtiden, vilket är ett stort uppdrag. Den inledande debatten om landets totalförsvar på stämman, med försvarsminister Leni Björklund, överbefälhavare Johan Hederstedt, KBM:s generaldirektör Ann-Louise Eksborg, generalsekreteraren i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen Jens Pettersson, samt Lottornas ordförande Eva Flyborg och avgående rikslottachef Nini Engstrand gav mersmak. Uppmärksamheten från media var överväldigande med inslag i såväl TV, radio och dagspress. Detta stärker oss i vår övertygelse om att debatten är ett viktigt verktyg för att skapa en bättre beredskap och förståelse i samhället för totalförsvaret. Vi lovar att fortsätta att rikta strålkastarljuset på vårt totalförsvar och skapa debatt i dessa viktiga frågor! ökat utbildningsdeltagande När vi nu gör bokslut för 2002 är det ändå imponerande att se att vi har ökat utbildningsdeltagandet för våra avtalsbundna medlemmar, men också att vi oförtrutet med våra egna resurser i lottakårer och lottaförbund har bedrivit en hög nivå på deltagande i olika aktiviteter kring totalförsvarsinformation och organisationskunskap. Det är ett storartat arbete som lagts ner under 2002 och därför riktar jag till var och en, medlem, funktionär och anställd ett varmt tack! Elisabeth Falkemo Elisabeth Falkemo, Lottornas styrelseordförande och rikslottachef. Lottornas årsredovisning

6 kontakt riksförbundet sveriges lottakårer Besöksadress: Riddargatan 13 Box 5435, Stockholm Vx: , Fax: blekinge lottaförbund Box 502, Ronneby Tel: bohuslän-dals lottaförbund Box 254, Vänersborg Tel: dalarnes lottaförbund Box 701, Falun Tel: gotlands lottaförbund Visborgsslätt, Visby Tel: gävleborgs lottaförbund Stenhammarsvägen 7, Gävle Tel: jämtlands läns lottaförbund Box 386, Östersund Tel: kalmar lottaförbund Box 931, Kalmar Tel: kristianstads lottaförbund Byggnad 2, Artillerivägen, Kristianstad Tel: kronobergs lottaförbund Försvarsgården, Växjö Tel: malmöhus lottaförbund Husie kyrkoväg 70, Malmö Tel: norra smålands lottaförbund Läroverksgatan 6, Eksjö Tel: norrbottens lottaförbund Kungsgatan 24, Luleå Tel: skaraborgs lottaförbund Box 604, Skövde Tel: stockholms läns lottaförbund Box 27803, Stockholm Tel: södermanlands lottaförbund Box 71, Strängnäs Tel: upplands lottaförbund Rötbovägen 224:2, Uppsala Tel: värmlands lottaförbund Bergslagsgatan 5, Karlstad Tel: västerbottens lottaförbund Umeå Tel: västernorrlands lottaförbund Regementsvägen 8, Sundsvall Tel: västkustens lottaförbund Box 5155, Västra Frölunda Tel: västmanlands lottaförbund Box 12048, Västerås Tel: älvsborgs lottaförbund Kasernvägen, Byggnad 42, Borås Tel: örebro läns lottaförbund Box 2000, Örebro Tel: östgöta-tjust lottaförbund Viggengatan 7, Norrköping Tel: Lottornas årsredovisning 2002

7 norrbotten 730 medlemmar 16 lottakårer västerbotten 778 medlemmar 14 lottakårer jämtlands län 764 medlemmar 17 lottakårer dalarne medlemmar 23 lottakårer västernorrland 795 medlemmar 18 lottakårer värmland 888 medlemmar 16 lottakårer gävleborg 736 medlemmar 14 lottakårer örebro län 424 medlemmar 7 lottakårer bohuslän-dal 827 medlemmar 18 lottakårer skaraborg 732 medlemmar 18 lottakårer älvsborg 872 medlemmar 10 lottakårer västkusten medlemmar 12 lottakårer kristianstad 934 medlemmar 15 lottakårer malmöhus medlemmar 38 lottakårer kronoberg 512 medlemmar 8 lottakårer blekinge 630 medlemmar 9 lottakårer västmanland 498 medlemmar 10 lottakårer stockholms län medlemmar 27 lottakårer östgöta-tjust 793 medlemmar 16 lottakårer kalmar 734 medlemmar 14 lottakårer norra småland 775 medlemmar 20 lottakårer gotland 510 medlemmar 3 lottakårer uppland 582 medlemmar 11 lottakårer södermanland 698 medlemmar 11 lottakårer Lottornas årsredovisning

8 verksamhetsinriktning Inriktningen för Lottornas verksamhet fastslogs vid riksstämman 2000 och gäller för åren totalförsvarsinformation Den enskildes engagemang i totalförsvaret har sin grund i förståelsen av totalförsvarets betydelse för vårt samhälle. Lottorna främjar och bedriver totalförsvarsinformation som ökar kunskapen om säkerhetspolitik och totalförsvaret. Information ska bedrivas både internt och externt, det vill säga till våra medlemmar och i samhället i övrigt. Lottorna ska på alla nivåer i organisationen bidra till och delta i totalförsvarsdebatten. Genom debatt har vi möjlighet att påverka och hålla säkerhetspolitiska och övriga viktiga frågor levande. Duktiga totalförsvarsinformatörer och debattörer gör Lottorna kända i samhället. profilering och rekrytering Det är viktigt att Lottorna förblir en stor organisation. Detta uppnår vi genom en målmedveten rekrytering, ett väl omhändertagande av våra medlemmar och en hörsamhet ifråga om medlemmarnas förväntningar på organisationen. De unga kvinnorna står för återväxten i organisationen och är en mycket viktig målgrupp för vår rekrytering. Våra uppdrag utvecklas ständigt i takt med totalförsvarets utveckling. Det är viktigt att vi kan fullgöra våra uppdrag inom totalförsvaret. Varje lottaförbund sätter sina egna mål i förhållande till det totala avtalsbehovet. Det är av största vikt att Lottorna verkar för att behålla antalsnivån avtalsbundna lottor och även öka antalet avtal. totalförsvarsuppdrag Statsmakterna tillmäter de frivilliga försvarsorganisationerna stor betydelse och har gett oss ökat ansvar och uppgiftsmöjligheter. Detta ger Lottorna vidgade, intressanta möjligheter att utveckla totalförsvarsuppdragen. I den nya inriktningen från Försvarsmakten kommer det att i högre grad vara upp till frivilligorganisationerna själva att ta till vara de möjligheterna. Lottorna ska tillsammans med Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten utreda totalförsvarets framtida behov av lottor med befattningar i krigsorganisationen. det militära försvaret Unga lottors intresse ska tas tillvara genom att utveckla ungdomsutbildningen. Utvecklingen går snabbt inom Försvarsmakten och behovet av befälsutbildade lottor i förbanden ökar. Det är därför viktigt att vi tillsammans med Försvarsmakten underlättar för och stimulerar lottor till befälsutbildning. Sverige har i och med den nya inriktningen inom Försvarsmakten gått från ett invasionsförsvar till ett anpassningsförsvar. Våra egna instruktörer är en tillgång och nödvändiga för möjligheten till utbildning av frivilliga och totalförsvarspliktiga vid ett hot mot landets säkerhet. Den civila kompetensen hos varje medlem ska tas tillvara. Genom större flexibilitet i utbildningssystemet skapar vi möjligheter för fler lottor att teckna avtal och att snabbare genomföra tjänstegrensutbildning. Genom debatt har vi möjlighet att påverka och hålla säkerhetspolitiska och övriga viktiga frågor levande. det civila försvaret I Totalförsvarsbeslutet har fastställts att principen om helhetssyn ska prägla samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och hantera hot och risker i såväl fred som krig. Mot bakgrund av detta ska Lottorna utveckla sitt engagemang och finna nya uppgifter i den civila delen av totalförsvaret i såväl fred som krig. Funktionärerna ska ges kunskap om kommunernas organisation och beredskapsuppgifter. Kårer ska stimuleras till uppdrag i kommunen. internationell verksamhet Sverige deltar sedan många år i internationellt fredsfrämjande verksamhet. Kontakter och utbyten sker med organisationer i 8 Lottornas årsredovisning 2002

9 Medlemmar i litauiska KASP besökte riksstämman Norden och Baltikum. Detta samarbete ska utökas och utvecklas. Lottorna ska ta tillvara medlemmarnas kunskaper och engagemang för uppgifter internationellt. Lottorna ska verka för att den befattnings-/tjänstegrensutbildning som Lottorna har, ska räknas som tillräckligt meriterande för exempelvis FN-tjänst. organisationen För att attrahera dagens unga kvinnor måste vi ha en effektiv organisation som präglas av samordning och effektivitet. Unga kvinnor ska stimuleras till engagemang och ansvar. administrativ och organisatorisk utveckling Kårerna kraftsamlar kring rekrytering och att stimulera medlemmarna till utbildning. Administrationen får inte förta detta. Kåraktiviteterna ska förekomma i den mån de efterfrågas av medlemmarna. Om önskemål finns att samordna administrationen mellan två eller fler lottaförbund/lottakårer ska detta stödjas och i möjligaste mån tillgodoses. Rationella lösningar ska eftersträvas på alla nivåer i organisationen. funktionärerna Organisationens största tillgång är våra funktionärer. Välutbildade funktionärer utvecklar organisationen. Därför ska vi satsa på funktionärernas utbildning och möjligheter. medlemsvård För att behålla medlemsantalet måste organisationen, på alla nivåer, satsa på medlemsvård. Det är av yttersta vikt att vi kan erbjuda den enskilda medlemmen en verksamhet som hon efterfrågar. öka samverkan med unglottorna Lottorna bör i större utsträckning samverka i olika aktiviteter med Unglottorna. öka samverkan med andra organisationer Samverkan bör öka för att ge både tidsmässiga och ekonomiska fördelar för alla organisationer och för Lottorna i synnerhet. Lottornas årsredovisning

10 lottornas framtid bakgrund För att kunna möta de förändringar som idag sker inom totalförsvaret och för att bli en organisation på frammarsch beslöts redan under 2001 att ett framtidsarbete skulle genomföras. Som ett första led i detta träffades två diskussionsgrupper, med 15 personer i varje grupp, under två helger i början av 2002 under ledning av en samtalsledare. Gruppmedlemmarna hade själva anmält sitt intresse av att delta i diskussionerna genom en öppen inbjudan på Lottornas hemsida och i medlemstidningen Lottanytt. Syftet med diskussionerna var att fånga upp frågeställningar och spegla den verklighet som medlemmarna i organisationen befinner sig i. Frågor om exempelvis identitet och uppgifter belystes. riksstämman 2004 Lottornas riksstämma 2002 beslöt att tillskjuta totalt en miljon kronor av egna medel ur Centralfonden för att kunna genomföra projektet. Avsikten är att lägga fram förslag till framtida verksamhet och organisation vid riksstämman Ett avsevärt förankringsarbete kommer att krävas, vilket kommer innebära många möten med förbund, kårer och medlemmar i olika sammansättningar. framtidsgruppen Sammanställningen från dessa möten gav en god grund för planeringen av det fortsatta arbetet med hur projektgruppen Lottornas framtid 2004 skulle sammansättas. Arbetsgruppen tillsattes formellt genom överstyrelsebeslut i juni 2002 och heter Lottornas framtid Arbetsgruppen ska utreda vilken verksamhet Lottorna ska bedriva i framtiden, vilken organisationsstruktur som bäst passar mot verksamheten och till sist analysera de ekonomiska konsekvenserna av förslagen. Framtidsarbetets officiella symbol. 10 Lottornas årsredovisning 2002

11 utbildning Lottorna utbildar årligen många medlemmar inom såväl militära utbildningar (avtalsutbildning) som civila utbildningar (medlemsutbildning). Utbildningarna delas in i central och regional utbildning. Regional utbildning arrangeras av organisationens 24 lottaförbund medan den centrala utbildningen initieras och administreras av utbildningsavdelningen på Lottornas kansli. Under året gjordes, med lyckat resultat, större satsningar på att öka deltagandet på de civila kurserna i organisationskunskap och totalförsvarsinformation. Insatser gjordes även på instruktörsutbildningarna. Sammanlagt ökade antalet elever vid Lottornas avtalsutbildningar med jämfört med fjolåret. avtalsutbildning regional Repetitionsutbildning och övningar, som är en stor del av den regionala verksamheten, är viktiga för att avtalslottan ska kunna bibehålla och utveckla sin kompetens. Årets verksamhet har präglats av en utvecklad planering mellan förbund och myndigheter. Samverkan med andra organisationer har under året också ökat, vilket resulterade i att endast ett mindre antal kurser behövts ställas in Den regionala avtalsutbildningen ökade med deltagare under året. Totalt har lottor deltagit vid regionala kurser. Två stora KFK LOMOS genomfördes under året. På Gandalf, som var förlagd till Gotland, deltog 36 lottor och på övning SVEA, som bedrevs på Västkusten, deltog 93 lottor. Hemvärnsövningar genomfördes under året över hela landet. Övningarna är oftast en till två dagar långa och en ypperlig modell att öva hemvärnslottan vid sitt förband. En stor marin övning genomfördes i början av augusti i Stockholm södra skärgård i samband med Partnerskap för fred (PFF)- övningen Nordic Peace med många marinlottor som deltagare. Vid arméförbandens slutövningar deltog under året ett flertal lottor. central Sammanlagt ökade antalet elever vid Lottornas avtalsutbildning med jämfört med fjolåret. Även vid de centrala kurserna har antalet deltagare ökat, dock inte lika mycket som vid de regionala utbildningarna. Totalt deltog 719 lottor vid någon av de centrala kurserna vilket är 48 fler än Årets centrala utbildningsplatser har varit följande; Luleå, Frösön, Östersund, Uppsala, Berga, Almnäs, Visby, Karlskrona, Ronneby/Kosta, Revingehed, Ängelholm samt Halmstad. För första gången genomförde Lottorna en internationell stabsassistentkurs (IntSAC). Kursen syftar till att ge avtalslottor med stabskompetens ökade kunskaper för att kunna tjänstgöra vid en internationell stab. Kursen, som hölls på Swedint i Almnäs, erbjöds vid två olika tillfällen och genomfördes båda gångerna med ett mycket gott resultat. Vid samma utbildningsplats genomförde Lottorna i maj för första gången en figurantutbildning i syfte att tillhandahålla figuranter vid internationella övningar och utbildningar. Under sommaren prövades en förlängd Totalförsvarsutbildning (TFU) i syfte att kvalitetssäkra utbildningen. Tidigare utvärderingar har visat att eleverna har svårt att tillgodogöra sig all information under kursens längd. instruktörer Under året har 16 nya instruktörer examinerats. Bland dem finns fem nya förplägnadsinstruktörer. Lottorna har under 2002 i samverkan med Flygvapenföreningarnas riksförbund (FVRF) genomfört två konferenser för instruktörer. Konferenserna har varit mycket uppskattade och hållit en hög kvalité på såväl föreläsare som grupparbeten. Konferenserna är ett bra sätt att kvalitetssäkra våra instruktörer på och har bland annat resulterat i att tre instruktörer under året utbildats till handledare inom Helhetsbaserat lärande (HBL) i Försvarsmaktens regi. Lottorna har även under året fått tre nya handledare inom ledarskapsutbildningen Utveckling av grupp och ledare (UGL). De nya handledarna är nu redo att delta i ledarskapsutbildningar regionalt, centralt och internationellt. I april anordnade Lottorna en konferens med Försvarsmaktens utbildningsintendenter. På konferensen deltog även förbundslottacheferna. De här konferenserna är viktiga för organisationen Lottornas årsredovisning

12 eftersom de erbjuder ett gemensamt kunskapsutbyte och kontaktbyggande. ungdomsutbildning Lottorna utbildar tjejer i åldern i grundläggande försvarskunskaper som exercis, sjukvård och skyddstjänst. Utbildningarna, som kallas för aspirantkurser, är både teoretiskt och praktiskt inriktade. Intresset för vår aspirantutbildning har under året varit mindre än förväntat. En aspirantkurs fick därför ställas in. medlemsutbildning Under året har ett stort antal kurser genomförts centralt, regionalt och lokalt. Totalt har lottor deltagit i organisationens medlemsutbildning. Utbildningsutbudet är stort och medlemmarna kan välja mellan kurser i bland annat organisationskunskap, säkerhetspolitik och ledarskap. De flesta av kurserna har en klar och stark koppling till de uppdrag Lottorna får från Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten. Lottakunskapskurserna är grunden i vår organisationsutbildning och genomförs över hela landet. Under året har antalet deltagande ökat jämfört med Totalt har 878 lottor deltagit på kurserna. Även vår funktionärsutbildning har ökat i antalet deltagande. De regionala förbunden har under året gjort en kraftsamling för att kvalitetssäkra de regionala och lokala funktionärerna som är en mycket viktig resurs i vår organisation. Det är de som har den närmaste kontakten med medlemmarna, myndigheter och övriga samhället. En av Lottornas uppgifter är att informera om totalförsvaret och dess betydelse. Försvarsupplysningskurserna är en av de populäraste kurserna inom medlemsutbildningen. I kurserna ingår totalförsvarskunskap, folkrätt, talarträning och retorik. Totalförsvarsutbildningen genomgår just nu en revidering för att bli ännu mer anpassad till dagens krav. I de flesta kårer bedrivs studiecirklar och studiebesök. Syftet med detta är att ge medlemmarna kunskap i ämnen som ligger organisationen och kvinnor nära samt att sprida detta vidare. Under året har deltagare redovisats vid denna typ av verksamhet. 29 juli 9 augusti deltog cirka 250 lottor på övningen Nordic Peace. Övningen syftar till att nordiska förband tränas på gemensamma staber efter en PFF-modell. Övningen hade över 2000 deltagare. Förutom de nordiska länderna deltog förband och deltagare från Estland, Lettland, Litauen och England. Lottorna tjänstgjorde vid staber, inom underhållstjänsten, information, sjukvård, personalvård samt som figuranter. Tillsammans med FVRF genomfördes en KFK LOMOS i syfte att presentera systemet för Försvarsmakten och utländska delegater. Både övande och besökare var imponerade och nöjda med övningen. konferenser Lottorna har under året deltagit i Baltic Staff Talks i Estland tillsammans med representanter från Danmarks och Norges försvarsmakter och hemvärn samt HKV GRO/FRIV och HvSS. Konferensen syftar till att en utbildningsplanering för kommande budgetår genomförs med de baltiska staterna. Lottorna var representerade av två medlemmar vid årets Östersjökonferens som var förlagd till Helsingfors. Vid Estlands nationaldag deltog en representant från Lottorna vid den estniske försvarsministerns mottagning. Under midsommarhelgen deltog nio lottor vid Victory Day Parade i Estland, då systerorganisationen Naiskodukaitse erhöll sin organisationsfana. En lotta, som tillika är ledarskapsinstruktör, deltog under året vid en ledarskapskonferens i Lettland som arrangerades av SVEROF för baltiska deltagare. Västernorrlands lottaförbund har besökt Lettland och Stockholms läns lottaförbund besökte under hösten Litauen i vårt utbytesprogram. Båda förbunden blev väl mottagna och var mer än nöjda med sina resor. utbildningar Under året har en TFU-GB genomförts för 12 litauiska kvinnor. Två ledarskapsutbildningar bedrevs parallellt för 12 lettiska respektive 12 litauiska elever i Blekinge. Vid Älvkarleö har en ledarskapskurs för förbundsfunktionärer genomförts med 12 estniska lottor. Under sommaren utbildades 15 estniska lottor under två veckor i förplägnadstjänst vid Frivilligskolan i Karlskrona. Det var första gången Lottorna genomförde en sådan kurs. Både elever och instruktörer var mycket nöjda. Naiskodukaitse har även bidragit med två luftbevakningsinstruktörer vid LOMOS-skolan i Uppsala. I december tjänstgjorde två förplägnadsinstruktörer under två veckor i Lettland för att i samarbete med HKV GRO/Balt utbilda fältkockar. Samarbetet blev mycket lyckat både instruktörerna och Lottorna har fått mycket fina lovord och tack. Vid årets internationella utbildningar har endast frivilliga instruktörer tjänstgjort. internationell verksamhet Lottornas internationella verksamhet har under året varit mycket aktiv. Vi har deltagit i flera konferenser, deltagit som representanter vid utländska frivilligorganisationers högtidlighållanden samt bedrivit utbildning i Sverige och i Baltikum. internationella övningar 12 Lottornas årsredovisning 2002

13 Bilder från övningen Nordic Peace sommaren 2002 då 250 lottor deltog. Lottornas årsredovisning

14 civila uppdrag Stora förändringar pågår inom den civila delen av totalförsvaret, bland annat genom införandet av ett nytt krishanteringssystem med nya ansvarsformer, nya behov och nya förutsättningar. De här förändringarna påverkar också de frivilliga försvarsorganisationerna. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) är den nya myndighet som vid halvårsskiftet 2002 övertog de uppgifter som numera nedlagda Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB) arbetat med. KBM har bland annat till uppgift att stödja kommuner, frivilliga försvarsorganisationer och trossamfund med att etablera former av lokal samverkan. kommunkunskap samarbetspartnern. Projektets syfte var att utveckla en administrativ förstärkningsgrupp med stabs- och sambandsuppgifter till stöd för kommunala ledningsfunktioner vid särskilda händelser under fred eller höjd beredskap. Utbildningar och övningar hölls under projektets gång i bland annat kommunal ledningsfunktion, regional samverkan och stabsmetodik. En av projektets slutsatser är att varje kommun respektive länsstyrelse har behov av en egen förstärkningsresurs. Länsstyrelsens behov av förstärkningsresurser har nu definierats och det återstår att se om det kan utvecklas till ett regelrätt uppdrag. ssi-uppdraget Från KBM erhölls under året medel för att bedriva kurser i kommunkunskap. En central kurs på Älvkarleö herrgård genomfördes och tre regionala kurser, med deltagare från både den egna organisationen och andra frivilliga försvarsorganisationer, genomfördes av Älvsborgs, Blekinge och Västerbottens lottaförbund. lokala samarbeten Lottorna förespråkar lokala samarbeten mellan lottakårer och andra frivilliga försvarsorganisationer i kommunen eftersom det är viktigt att på ett samordnat sätt kunna överblicka vilka kompetenser man kan erbjuda kommunen i ett förstärknings- och uthållighetsläge. En modell för samarbete är Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté (FOS) som finns i både lokala och regionala varianter. Lokala samverkansprojekt är på gång på olika ställen i landet och Lottorna är involverade i några av dessa. KBM har gjort en sammanställning av de olika projekten och denna sammanställning har sänts ut till samtliga lottaförbund hade 16 lottaförbund tillsammans 193 kommunavtal. SSI-uppdraget (provtagningsberedskap av betesgräs i händelse av radioaktivt nedfall) har haft fortsatt försöksverksamhet tillsammans med Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR) och Svenska Blå Stjärnan (SBS) i de tre försökslänen Skåne, Gävleborg och Västerbotten. Lottor från Malmöhus, Kristianstads, Gävleborgs och Västerbottens lottaförbund har deltagit. En utbildningsdag för verksamhetsledare har skett centralt och en övningsdag har ägt rum i respektive försöksområde. ny arbetsgrupp Överstyrelsen beslutade under året att tillsätta en arbetsgrupp, ag civil verksamhet, som ska arbeta fram en strategi och handlingsplaner för hur organisationen ska arbeta med att utöka de civila uppdragen. Därmed följdes i princip hela intentionen i den motion avseende kommunavtal som behandlades av riksstämman på hösten. kommunavtal västmanlandsprojektet Under året avslutades det så kallade Västmanlandsprojektet som inleddes år 2000 tillsammans med Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Frivilliga motorcykelkåren (FMCK). ÖCB har stöttat projektet medan länsstyrelsen i Västmanland har varit den främsta 2002 hade 16 lottaförbund tillsammans 193 kommunavtal. Övervägande del av dessa är i form av muntliga överenskommelser. Vilka lottaförbund som har kommunavtal framgår av tabellen Avtalsredovisning (s. 25). 14 Lottornas årsredovisning 2002

15 information & rekrytering medlemsutveckling Att rekrytera nya medlemmar till uppgifter inom totalförsvaret är en av Lottornas huvuduppgifter. Informations- och rekryteringsarbetet pågick kontinuerligt runt om i landet under hela året. Lottorna hade vid 2002 års slut medlemmar. 784 nya medlemmar välkomnades under året vilket innebar att rekryteringsmålet på nya medlemmar inte riktigt uppnåddes medlemmar lämnade organisationen varav de flesta återfinns inom åldersspannet 60 år och uppåt. Nettominskningen under året var Lottorna deltog under året vid ett flertal utbildningsmässor. Lottornas årsredovisning

16 medlemsvård Lottornas verksamhetsinriktning tar fasta på vikten av att minska utträdena ur organisationen. Det är viktigt att den enskilda medlemmen känner att medlemskapet i Lottorna är givande och att verksamheten ger henne det hon efterfrågar. Utöver Lottornas utbildningsutbud, där ständiga översyner och kvalitetsutvecklingar fortgår, arrangerade organisationen under året över aktiviteter för medlemmarna. Lottorna är som frivilligorganisation helt beroende av ideella krafter funktionärer. Större delen av det arbete som läggs ned i kårer och på förbund sker på frivillig och ideell basis. Under året genomfördes ett antal konferenser och vidareutbildningar för organisationens funktionärer. Fyra nummer av funktionärsbladet Funknytt producerades under året. Bladet tar upp aktuella nyheter och förändringar inom organisationen. lottanytt Lottanytt är Lottornas medlemstidning som utkommer med fyra nummer varje år. Tidningen, som under året fick en nytt grafiskt utseende, skickas gratis ut till samtliga medlemmar, externa intressenter och för en mindre kostnad till ett antal prenumeranter. Upplagan per nummer var under året Tidningen behandlade bland annat aktuella ämnen som säkerhetspolitik, terrorberedskap och den nya Krisberedskapsmyndigheten. Givetvis skrevs det också om Lottornas deltagande i såväl nationella som internationella övningar, riksstämman och en uppsjö av artiklar och notiser om organisationens interna arbete och verksamheter. marknadsföring Lottornas 24 lottaförbund tilldelades under året kr för marknadsförings- och rekryteringsinsatser. För pengarna har Lottorna bland annat gjort direktreklamutskick till hushåll, annonserat i vecko- och dagspress för kr, satsat på radioreklam och deltagit på mässor och på större idrottsevenemang. Lottorna har även synts på festivaler, stadsfester, marknader och försvars- och hembyggdsdagar runt om i hela landet. Lottornas centrala marknadsföringsarbete fokuserades under året främst på målgruppen kvinnor inom åldern En mindre landstäckande marknadsföringskampanj genomfördes i oktober månad. Kampanjens motor var ett överlevnadsspel på Lottornas hemsida. Spelet, där vinsten var ett tandemfallskärmshopp, marknadsfördes med annonser i studenttidningar och gratisvykort på högskolor, universitet, gymnasieskolor, restauranger och caféer i hela Sverige. Kampanjen genererade fler besökare på Lottornas hemsida under oktober månad och 103 intresseanmälningar. mässor besöktes sammanlagt av personer och renderade 278 intresseanmälningar. Utställnings- och mässframträdanden är även ett viktigt inslag i regionalt och lokalt informations- och rekryteringsarbete. lottorna på internet Lottornas officiella hemsida, presenterar organisationen och den verksamhet som bedrivs. Här kan man bland annat hitta utbildningsutbud, nyheter, medlemstidning, informationsmaterial och ett välbesökt debattforum. Sidan hade under året en jämn besöksstatistik på cirka besökare per månad. Möjligheten att anmäla intresse för att bli medlem via hemsidan utnyttjades av 800 personer. Inga större vidareutvecklingsarbeten genomfördes under året. lottorna i pressen Riksstämman som genomfördes i november fick stor genomslagskraft i press och media. Sveriges nya försvarsminister Leni Björklund gjorde sin offentliga debattdebut med bland andra överbefälhavaren och representanter från Svenska Freds och Krisberedskapsmyndigheten i en debatt om landets totalförsvar och kvinnlig mönstring. Debatten lockade såväl tv-bolag som landets större dagstidningar. Lottorna syntes i både SVT:s och TV4:s nyhetsprogram. Under året publicerades sammanlagt 252 artiklar om Lottorna i svensk dags- och fackpress. Artiklarna nådde totalt nästan nio miljoner läsare. totalförsvarsinformation En av Lottornas huvuduppgifter är att bedriva totalförsvarsinformation. I verksamhetsinriktningen fastslås att den enskildes engagemang i försvaret har sin grund i förståelsen av totalförsvarets betydelse för vårt samhälle. För detta ändamål utbildar Lottorna en speciell funktionärsgrupp totalförsvarsinformatörer. Lottorna hade under året 71 totalförsvarsinformatörer. 49 av dessa var aktiva under Totalförsvarsinformation bedrevs under verksamhetsperioden i skolor och på arbetsplatser vid 129 olika tillfällen och nådde minst åhörare. Lottorna informerade även, som inbjudna gästföreläsare, om Sveriges totalförsvar vid andra olika sammankomster och nådde då under året ut till en publik på åhörare. Under året startades ett internt projekt kring Lottornas totalförsvarsinformationsuppdrag. Projektet ska undersöka organisationens möjlighet att få uppdrag från staten att bedriva extern totalförsvarsinformation i dagsläget sker denna verksamhet på Lottornas eget initiativ. Projektet ska också resultera i ett förslag på en förbättrad utbildningsgång som inkluderar kvalitetssäkring och certifiering. Resultatet presenteras under Som ett led i verksamhetsinriktningens mål att rekrytera unga kvinnor, deltog Lottorna under året på fyra studentmässor. Studentmässorna, arrangerade av Saco, Kunskap och Framtid samt Nolia, har gymnasieungdomar som sin främsta målgrupp. Mässsorna som var förlagda till Piteå, Göteborg, Stockholm och Malmö 16 Lottornas årsredovisning 2002

17 älvkarleö herrgård Älvkarleö herrgård, som ligger i Älvkarleby vid Dalälven söder om Gävle, har funnits i Lottornas ägo sedan mitten av 1960-talet. Herrgården, dit större delen av Lottornas medlemsutbildningar är förlagda, bedriver också extern affärsverksamhet i form av företagskonferenser och uthyrning till privatpersoner. Anläggningen har 65 bäddar, tre konferensrum och stora allmänna utrymmen i form av salonger och sällskapsrum. marknadsföring och verksamhet Älvkarleö herrgård deltog under året på två mässor i Stockholm, SH&IE-mässan och Golfmässan. Deltagandet skedde i samarbete med två andra anläggningar från trakten. I samband med detta tog Älvkarleby turism fram en trycksak där golf-, fiske-, kultur- och Stig Dagermanpaket marknadsförs. Den 2 juni arrangerades Herrgårdens dag, vilket var en ny lyckad satsning. Olika arrangemang stod på programmet, bland annat visning av herrgården, föredrag och bildvisning om brukets historia, yx- och knivkastning som lokala brukscowboys höll i, tipspromenad med fina priser och ponnyridning i parken. Valbo lottakår passade lämpligt på att informera om Lottornas verksamhet under dagen. Dessutom serverades en enorm kaffebrödsbuffé i herrgården för betalande gäster. Evenemanget hade ungefär 150 besökare under dagen. Herrgårdens dag uppmärksammades i media. Älvkarleö herrgård omskrevs under året i Gefle Dagblad då herrgården var en av 50 undersökta restauranger i Uppsala län som hade en tillfredställande hygienisk standard. I Älvkarleby kommun besökte man sex restauranger och bara Älvkarleö herrgård fick ett bra betyg. I samarbete med Gavle CC genomfördes under året fyra företagsbjudningar med whiskyprovning. Vid varje tillfälle har 15 utvalda företag deltagit. Företagsträffar har resulterat i större bokningar av bland andra SKANSKA, Barncancerfonden och Sandvik. Herrgården provade under sommaren på att ha sommaröppet och billigt boende i herrgårdsmiljö erbjöds. Tyvärr blev efterfrågan inte lika stor som förväntat. drift och underhåll Efter några års omfattande renoveringar av huvudbyggnaden färdigställdes under året tjänstebostaden i ena flygeln och intendentparet, Annica och Peter Wallenborg, kunde flytta in med sin familj. Anläggningen blir ur kostnadssynpunkt mer självgående för varje år. Den externa uthyrningen ökade under året med cirka kr bland annat genom ett ökat antal sålda golfpaket som inkluderar övernattning, frukost och avgift för greenfee. Under året arrangerades också bröllopsmiddagar med övernattande gäster. Två vattenskador inträffade under året som dessvärre inte nådde över självrisken på försäkringen. Kostnaderna för vattenskadorna uppgick till kr. Under året togs en underhållsplan fram som ger Lottorna en bild av hur underhållsbehovet ser ut 20 år fram i tiden. Stora kostnader som beräknas är bland annat putsning av fasaden på herrgårdshuset. Vy över Dalälven från herrgårdsparken. Lottornas årsredovisning

18 övrig verksamhet sveriges unglottor Sveriges Unglottor är en självständig ungdomsorganisation för medlemmar från sju år och uppåt. Organisationen, som har starkt samröre med Lottorna, hade vid 2002 års utgång medlemmar. Unglottorna redovisar sin verksamhet i egen verksamhetsberättelse. svenska flaggans brevmärken Under 2002 sålde 26 kårer tillsammans brevmärken. Den kår som sålde flest brevmärken var Avesta-Krylbo lottakår med sålda brevmärken. Vid utdelningen av fanor på Skansen den 6 juni 2003 kommer Hedemora lottakår att få ta emot en fana. Fana utdelas endast till de lottakårer som inte tidigare har erhållit någon. Bild från funktionärskonferens i Allingsås hösten idrott och motion Inom samtliga lottaförbund utom ett har idrottsverksamhet bedrivits under verksamhetsåret. Idrotts- och motionsaktiviteterna i landet har varierat mellan allt från skogsvandringar och marscher till cykellopp, vattengympa, bangolf, fäktning, skidåkning och bowling. Inom flertalet förbund har man haft ett samarbete med en eller flera lokala idrottsorganisationer. Under året har 50 lottor genomfört soldatprov och 24 lottor har tilldelats skyttepriser. bingolotter Under året har organisationens lottakårer sålt bingolotter. Lottorna placerade sig därmed på en 19:e plats av bäst säljande organisationer. stockholm 750 år År 2002 firade Stockholms stad 750 år. Stockholms läns lottaförbund fanns med i jubilerandet. Under åtta dagar ställde frivilliga lottor upp och bemannade informationstältet vid Stockholms slott. 75 lottor från 20 kårer i förbundet arbetade under jubileumsdagarna. nytt datasystem Under året började arbetet med implementeringen av ett nytt datasystem på Riksförbundets kansli. Systemet, som sätts i drift under 2003, kommer att hantera medlemsregister, utbildningar och ekonomi och i framtiden delvis även göras tillgängligt för funktionärer via ett webbgränssnitt. 18 Lottornas årsredovisning 2002

19 vår organisation riksförbundets beskyddare Prinsessan Christina, fru Magnusson hedersledamöter Louise Ulfhielm, f d rikslottachef Alice Trolle-Wachtmeister, f d rikslottachef Margareta af Ugglas, f d ordf i riksförbundet Christine Malmström Barke, f d rikslottachef Marianne af Malmborg, fd rikslottachef Gunhild Bolander, f d ordf i riksförbundet Nini Engstrand, f d rikslottachef fr o m valda ledamöter Eva Flyborg, riksförbundets ordförande överstyrelsen Eftersom 2002 var ett riksstämmoår verkade två överstyrelser och presidium under året. ordinarie ledamöter Nini Engstrand, ordförande och rikslottachef, Västra Aros lottakår Karin Ekdahl, vice ordförande, Huddinge lottakår Yvonne Hansen, vice ordförande, Eskilstuna lottakår Ulla Bäckström, förbundslottachef Gotlands lottaförbund Elisabeth Falkemo, Göteborgs lottakår Barbro Iwarsson, Säters lottakår Ingrid Johansson, generalsekreterare Kerstin Kaluza, förbundslottachef Bohuslän-Dals lottaförbund Bitte Müller-Hansen, förbundslottachef Kristianstads lottaförbund Heléne Rådemar, Huddinge lottakår Carin Staaf, förbundslottachef Västerbottens lottaförbund Britt-Inger Svensson, Stockholms armélottakår Britt-Inger Wiklund, förbundslottachef Västernorrlands lottaförbund Sex protokollförda sammanträden genomfördes under perioden. ersättare Agneta Hesselgren, förbundslottachef Västkustens lottaförbund Ulla-Britt Kenttä, förbundslottachef Norrbottens lottaförbund Birgitta Lindström, förbundslottachef Jämtlands lottaförbund Wivianne Oskarsson, Nybroortens lottakår Annette Rihagen, Strängnäs lottakår Gerd Åsentorp, förbundslottachef Gävleborgs lottaförbund ordinarie ledamöter Elisabeth Falkemo, ordförande och rikslottachef, Göteborgs lottakår Yvonne Hansen, vice ordförande, Eskilstuna lottakår Britt-Inger Svensson, vice ordförande, Stockholms armélottakår Ulla Bäckström, förbundslottachef Gotlands lottaförbund Gunnel Johansson, förbundslottachef Älvsborgs lottaförbund Ingrid Johansson, generalsekreterare Kerstin Kaluza, förbundslottachef Bohuslän-Dals lottaförbund Ingela Kläringe, förbundslottachef Upplands lottaförbund Ulla-Britt Känttä, förbundslottachef Norrbottens lottaförbund Elisabeth Lennartsson, förbundslottachef Malmöhus lottaförbund Lena Persson-Rova, förbundslottachef Blekinge lottaförbund Annette Rihagen, Strängnäs lottakår Carin Staaf, förbundslottachef Västerbottens lottaförbund Ett protokollfört sammanträde genomfördes under perioden. ersättare Agneta Hesselgren, förbundslottachef Västkustens lottaförbund Annica Larsson, förbundslottachef Värmlands lottaförbund Ewa Larsson, Umeå lottakår Marie Larsson, Norrahammars lottakår Birgitta Lindström, förbundslottachef Jämtlands lottaförbund Karin Qvick, Valbo lottakår adjungerade till överstyrelsen under 2002 Anneli Lindstedt, informationschef t o m Ulla Löfgren, vik chefsekonom Kristi Rasmussen Eklund, informationschef fr o m Gabrielle Spiring, administratör Siw Svensson, utbildningschef Kontaktman för Försvarsmakten Genmj Lars Frisk presidium Nini Engstrand, ordförande och rikslottachef Karin Ekdahl, vice ordförande Yvonne Hansen, vice ordförande Ingrid Johansson, generalsekreterare Lottornas årsredovisning

20 presidium Elisabeth Falkemo, ordförande och rikslottachef Yvonne Hansen, vice ordförande Britt-Inger Svensson, vice ordförande Ingrid Johansson, generalsekreterare adjungerade till presidiet under 2002 Anneli Lindstedt, informationschef t o m Ulla Löfgren, vik chefsekonom Kristi Rasmussen Eklund, informationschef fr o m Gabrielle Spiring, administratör Siw Svensson, utbildningschef revisorer Tomas Berg, auktoriserad revisor Jeanette Cranning, auktoriserad revisor, fr o m Ingrid Lindblom, godkänd revisor, verksam t o m juni ersättare Bengt Pontander, auktoriserad revisor Gunilla Werner Carlsson, auktoriserad revisor, Bromma lottakår lottornas fondförvaltningsnämnd ordinarie ledamöter Nini Engstrand, ordförande och rikslottachef Anita Eriksson, Västra Aros lottakår Cecilia Pahlberg, Uppsala lottakår Annette Rihagen, Strängnäs lottakår Ingela Uthorn Persson, Stockholms flyglottakår ersättare Yvonne Hansen, vice ordförande, ersättare för ordförande Astrid Thorsson, Enköpings lottakår Ingrid Wallster, Sollentuna lottakår adjungerade Gunnel Iwarsson, portföljförvaltare, Svenska Handelsbanken Ulla Löfgren, vik chefsekonom Fondförvaltningsnämnden sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret. riksstämmans valkommitté Eftersom 2002 var ett riksstämmoår verkade två valkommittéer under året. ordinarie ledamöter Anita Eriksson, Västra Aros lottakår, sammankallande Solvig Aplander-Rosencrantz, Hälsningsborgs armélottakår Lena Frohm, Karlstads lottakår Maud Ramnegren, Hylte lottakår Gunvor Sehlström, Skellefteå lottakår ersättare Gunnel Hagansbo, Jönköpings lottakår Maj-Britt Israelsson, Vännäs lottakår Anncharlotte Nilsson, Stockholms flyglottakår ordinarie ledamöter Anita Eriksson, Västra Aros lottakår, sammankallande Gunnel Hagansbo, Jönköpings lottakår Barbro Iwarsson, Säters lottakår Margareta Rask, Hörs lottakår Monica Samuelsson, Hörnefors lottakår ersättare Malin Andersson, Växjö lottakår Annica Emanuelsson, Trollhättans flyglottakår Britt-Marie Silverryd, förbundslottachef Stockholms läns lottaförbund förbundslottachefer 2002 blekinge lottaförbund Lena Persson-Rova bohuslän-dals lottaförbund Kerstin Kaluza dalarnes lottaförbund Margareta Persson gotlands lottaförbund Ulla Bäckström gävleborgs lottaförbund Gerd Åsentorp jämtlands läns lottaförbund Birgitta Lindström kalmar lottaförbund Wivianne Oskarsson kristianstads lottaförbund Bitte Müller-Hansen kronobergs lottaförbund Mona Ekholm malmöhus lottaförbund Elisabeth Lennartsson norra smålands lottaförbund Berit Nilsson norrbottens lottaförbund Ulla-Britt Kenttä skaraborgs lottaförbund Ulla Gustavsson 20 Lottornas årsredovisning 2002

det här är lottorna Lottorna hade år 2003 19 628 medlemmar fördelade på 349 kårer och 24 förbund organisationsuppbyggnad

det här är lottorna Lottorna hade år 2003 19 628 medlemmar fördelade på 349 kårer och 24 förbund organisationsuppbyggnad LOTTORNAS ÅRSREDOVISNING 2003 innehåll Det här är Lottorna 3 Krönika 4 Kontakt + karta 6 Verksamhetsinriktning 8 Lottornas framtid 10 Utbildning 11 Civila uppdrag 13 Information & rekrytering 14 Älvkarleö

Läs mer

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Lottornas årsredovisning 2001 Innehåll ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kontakt...3 Ett år som satt sina spår...4 Det här är Lottorna...6 Verksamhetsinriktning...8

Läs mer

Årsberättelse 2000 1

Årsberättelse 2000 1 Årsberättelse 2000 1 Innehåll Överstyrelsens godkännande 3 Lotta i det nya årtusendet 4 Det här är Lottorna 6 Verksamhetsinriktning 8 Riksstämma 2000 11 Information och rekrytering 12 Utbildning 14 Internationellt

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se

Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06. hans.johansson@hb.se Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

det här är lottorna Vid utgången av år 2004 hade Lottorna 17 533 medlemmar fördelade på 24 förbund, 324 kårer och 57 grupper organisationsuppbyggnad

det här är lottorna Vid utgången av år 2004 hade Lottorna 17 533 medlemmar fördelade på 24 förbund, 324 kårer och 57 grupper organisationsuppbyggnad lottornas årsredovisning 2004 innehåll Det här är Lottorna 3 Ett förändringens år 4 Kontakt och karta 6 Lottornas framtid 9 Utbildning 10 Civila uppdrag 12 Information och rekrytering 13 Älvkarleö herrgård

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Fastställda vid sammanträde med FOS 1978-10-10. Syftet med grundsynen är - att ange de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma syn

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Lottornas årsredovisning 2006

Lottornas årsredovisning 2006 Lottornas årsredovisning 2006 Innehåll Det här är Lottorna 3 Rikslottachefen reflekterar över 2006 4 Lottorna på kartan 2006 6 Särskilda insatser och projekt 7 Utbildning och uppdrag 9 Information och

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund

Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund Västernorrlands Försvarsutbildningsförbund Verksamhetsberättelse för 2012 Innehåll Sid 2 Föredragningslista 3-4 Organisation 4 Sammanträden och konferenser 5 Utmärkelse 5 Stipendier och gåvor 5 Medlemsstatistik

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget Förbundsmötet 2016 Utskott nummer 7 Sekreterare: Maria Wilhelms Sida 1 Motion med förslag Motion 56. E-utbildning i Mångfald Motionärer: Saime Civas, Ola Tellner, Vision Stockholms stad att Vision skapar

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2009 Projektnummer 1518232 Ulf Haraldsson

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Lottornas årsredovisning 2005

Lottornas årsredovisning 2005 Lottornas årsredovisning 2005 Innehåll Det här är Lottorna... 3 Rikslottachefen reflekterar över 2005... 4 Kontakt... 6 Utbildning... 8 Civila uppdrag... 10 Särskilda insatser 2005... 11 Information &

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Organisationsavdelningen

Organisationsavdelningen ansvarar nationellt för planeringen och den operativa verksamheten kring: Samarbetet mellan riksorganisationen och länsförbunden. Utbildningar, events och konferenser Operativt kampanjarbete Valrörelse

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Deltagare Christina Gedeborg-Nilsson Tel: 0418-719946 0709-719946 Lars Ahlin 08-52301000 Eva Bellsund 070-5977250 Paula Bergman 036-323007 Ann Bergström

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson Karlshamns Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen får härmed avge sin berättelse över klubbens verksamhet under 2013 Styrelse mm, Ordförande Ninni Malmström, Vice ordförande Åsa Sandström,

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 Vilka uppdrag rekryterar ni till nu? Criscom har fått medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att rekrytera och utbilda frivilliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2011 Projektnummer 1521102 Ulf Haraldsson

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer