Beviljade aktivitetsbidrag i Finland för år 2014/första utdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade aktivitetsbidrag i Finland för år 2014/första utdelningen"

Transkript

1 Beviljade aktivitetsbidrag i Finland för år 2014/första utdelningen Namn Ort Beviljat ändamål Summa ( ) Adopterade Finland rf För att anordna tre tillfällen under våren och hösten 2014: AF:s årsträff i mars, två kursdagar i september 2014 samt en träff med systerorganisationerna AFO och Osynligt adopterade i Stockholm. Syftet är att öka samarbetet med systerföreningarna i Norden, speciellt AFO Stockholm och Osynligt Adopterade i Sverige, främja de svenska adopterades anknytning till sitt hemland Finland samt hjälpa dem att hitta tillbaka till sina rötter. Andersson Daniela Ingå För att i egenskap av redaktionschef för den socialpolitiska tidningen "SOS Aktuellt" delta i kursen "Kvinnligt ledarskap och undersökande journalistik" vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet. Syftet är att få en ledarskapsutbildning skräddarsydd för kvinnor, nätverka och skapa kontakter. Arbetsgrupp Raar&Kralmark Åbo För att tillsammans med konstnärer från Finland och Sverige färdigställa och framföra dans- och musikföreställningen "Fallin Free" på Barker Teater i Åbo och i Malmö. Syftet med föreställningen är att belysa kulturella skillnader och likheter i Norden, skapa kontakter inom den nordiska frilansscenkonstvärlden samt skapa förståelse och respekt för ländernas kulturer. 600 Arbetsgrupp VisaNordica Torneå För att som ett svensk-finskt samarbetsprojekt arbeta fram två olika musikaliska berättelser för barn och för vuxna på svenska och finska. Syftet är bl.a. att skapa nya nätverk och kontakter, bidra till ytterligare gränsöverskridande samverkan mellan artister och arrangörer i Sverige och Finland samt öka intresset för det finska språket i Sverige respektive det svenska språket i Finland. 900

2 Arbetsgrupp Östman- Korhonen Jakobstad För att ge ut en bok om HBT-personers personliga upplevelser i Finland. Syftet att bredda samhällsdebatten och öka kännedomen om finländska HBT-frågor i bl.a. Sverige, erbjuda en plattform för identifikation med avsikt att skapa långtgående effekter för kulturutbytet mellan Sverige och Finland. 300 Arbetsgruppen för Åbo poesidagar 2014 Åbo För att bjuda in svenska föreläsare till Åbo poesidagar. Syftet är att erbjuda en mötesplats för finlandssvenska författare/litteraturforskare och deras rikssvenska kolleger, ge de svenska gästerna en möjlighet att möta en finlandssvensk publik, ge publiken en möjlighet att ta del av svensk poesi och forskning samt främja nätverksskapandet och uppkomsten av nya kontakter mellan deltagarna. Borgå folkakademi Borgå För att med anledning av Tove Janssons 100- årsjubileum arrangera en litteraturvecka i Borgå med ett internationellt litteraturseminarium i centrum. Syftet är att belysa det internationella intresset för Tove Jansson och hennes verk såväl bland forskare som författare och samtidigt presentera en av Finlands viktigaste kulturmiljöer för veckans svenska gäster. BRQ Vantaa ry Vanda För att bjuda in den svenska gruppen Ensemble Villancico att uppträda med ett latinamerikanskt program under barock-, renässans- och medeltidsmusikfestivalen "BRQ Vantaa". Syftet med besöket är att öka kännedomen om svenska musiker som spelar medeltidsmusik samt skapa en grund för framtida samarbete mellan Stockholm Early Music Festival och BRQ Vantaa. Bryggman-säätiö, Bryggmanstiftelsen Åbo För att arrangera ett forskarseminarium kring arkitekturhistoria på Finlandsinstitutet i Stockholm samt en två veckors utställning i samband med seminariet. Syftet är att belysa den finländska arkitekten Erik Bryggmans samarbete med svenska arkitekter, öppna för nya samarbetsformer mellan svenska och finländska arkitekter och arkitekturforskare samt skapa svensk-finländska nätverk och forskningsprojekt. 1250

3 De utvecklingsstördas väl i Västnyland rf Raseborg För att för föreningens aktiva arrangera ett besök till Allsång på Skansen, handikappupplysningen i Stockholm och Stockholms stads fritidskoordinering för specialgrupper. Syftet är att bekanta sig med verksamheten i Sverige och på så sätt få nya idéer och lösningsmodeller för den egna verksamheten. Dominante ry. Esbo För att arrangera en gästkonsert i Esbos vänstad Kristianstad då staden fyller 400 år. Syftet är att öka stadsbornas kännedom om vänstadsbanden mellan Kristiansand och Esbo, stärka den kulturella dialogen mellan städerna samt föra samman aktörer inom körverksamheten och på så sätt skapa möjligheter för framtida samarbetsformer. Dots: förening för audiovisuell konst rf Malax För att bjuda in gruppen "Den Arkaiska Rösten" för en workshop och en konsert i Vasa. Syftet med projektet är att uppmärksamma ljudkonst, uppmuntra unga lokala musiker att tänka i nya kreativa banor, ändra den västerländska traditionella uppfattningen om sång och komposition samt skapa ett nätverk mellan ljudkonstnärer i Finland och Sverige. Duv i Mellersta Nyland rf/duvteatern För att bjuda in två svenska gästföreläsare och workshopsledare till ett seminarium för teaterfältet i. Syftet med seminariet är att i Finland introducera den diskussion som pågår på det svenska teaterfältet kring frågor gällande tillgänglighet och normkritik samt öppna för ett samarbete mellan det svenska, finlandssvenska och finska teaterfältet i dessa frågor. 920 Ehrensvärd-seura För att förbereda en föreställning om 1700-talets sjöfart på ett på basis av den svenska amiralen Fredrik Henrik af Chapmans 1700-talsritningar byggt fartyg på Sveaborg. Syftet är att för svenska och finländska besökare presentera såväl Sveriges och Finlands gemensamma 1700-talshistoria, 1700-talets sjöfart och sjöliv som Sveaborg.

4 Espoon Kaupunginteatterisäätiö Esbo För att inom ramen för ett treårigt projekt i samarbete med Sveriges ambassad i agera som värd och producent för Riksteaterns gästspelsturné i Finland. Syftet är att erbjuda den finska teaterpubliken svensk scenkonst, öka intresset för det svenska språket i Finland samt skapa ett långsiktigt och bilateralt teatersamarbete som med denna treårsplan blir mer stabilt och effektivt Golnik Maija Leena Vanda För att arrangera en separatutställning i Galleri Ängel i Stockholm. Syftet är att skapa kontakter till konstnärer i Sverige, öka deras intresset för finländsk bildkonst och intresse för att ställa ut sin konst i Finland samt att på plats få en personlig kontakt till den svenska publiken. 600 Hansén Eivor Kronoby För att delta i en handledarutbildning i språkträningsmodellen "Karlstadmodellen" i Arvika. Syftet är att lära sig använda modellen i det egna arbetet med barn med språkstörningar samt informera andra i Finland om modellen som ett fungerande redskap i språkträningsarbetet. universitet/kultur- och områdesstudier För att bjuda in en svensk föredragshållare till det svenskspråkiga programblocket under de XV finska historiedagarna i Lahtis. Syftet är att erbjuda publiken ett fönster mot Norden och möjligheten att lyssna till föreläsare från Sverige och på så sätt bidra till att öka förståelsen för ländernas gemensamma historia. 400 universitet/kultur- och områdesstudier För att bjuda in svenska föreläsare till kursen "Suomalaisuus Ruotsissa" vid Humanistiska fakulteten vid universitet. Syftet med kursen är bl.a. att ge deltagarna en insikt i aktuell vetenskaplig forskning i såväl Sverige som Finland, belysa den samhälleliga diskussionen kring minoriteters ställning i Sverige samt sporra deltagarna till att studera i Sverige och att aktivare använda det svenska språket. 400

5 universitet/svenska ärenden För att förverkliga projektet "Uni på väg" där studenter och forskare tar över undervisningen på gymnasier. Syftet med projektet är bl.a. att utveckla HU:s studentrekrytering som riktas till sverigefinska sökande i Sverige, väcka abiturienternas intresse för universitetsstudier och vetenskaplig forskning vid universitet samt öka sverigefinländarnas kännedom om universitetet inklusive den svenskspråkiga verksamheten och studielivet överlag i. Helsingin seurakuntayhtymä/kirkko soikoon -festivaali För att bjuda in svenska musiker till den 19:e Kirkko soikoon/klang i kyrkan-festivalen i. Syftet är bl.a. att göra svensk kyrko-, kammar- och körmusik känt i och övriga Finland, öka diskussionen och växelverkan mellan svenska och finländska musiker samt presentera Olaus Petri kyrka som en konsertkyrka. Hollolan kunta/kärkölän lähipalvelualue/opintien koulu Kärkölä För att med klass 9C besöka Spånga gymnasium och grundskola i Stockholm. Syftet är att ge eleverna en möjlighet att använda sina språkkunskaper i en autentiskt svensk miljö, bekanta sig med den svenska kulturen samt främja elevernas positiva förhållande till Sverige och det svenska språket. Lapin Kirjallisuusseura ry Rovaniemi För att utföra en nätverksresa till norra Sverige och träffa bl.a. Carl-Axel Gyllenram, kultur- och bibliotekschef i Vindelns kommun i Umeåregionen samt ordförande för Författarcentrum Riks. Syftet är bl.a. att utöka redan existerande kontakter, skapa nya kontakter med nordliga författare och författarföreningar, öka den egna föreningens synlighet samt öka kunskapsutbytet med svenska aktörer. Mariehamns litteraturdagar/mariehamns stadsbibliotek Mariehamn För att i samband med Mariehamns litteraturdagar arrangera ett öppet seminarium om läsfrämjande för lärare, bibliotekarier och andra intresserade i Sverige, Finland och på Åland. Syftet med seminariet är att öka kunskapen om läsfrämjande projekt i Finland och Sverige, skapa personliga kontakter mellan aktörer, inspirera lärare, bibliotekarier och andra intresserade att främja läsfärdigheten i våra länder samt öka kunskapen om våra länders gemensamma historia.

6 McElwain Anna Maria Kuopio För att arrangera festivalen "The Nordic Historical Keyboard Festival", som uppmärksammar historiska tangentinstrument, i Kuopio. Syftet med festivalen är att ge de som spelar ett historiskt musikinstrument en möjlighet att träffas samt göra instrumenten och de nordiska kompositörerna kända bland en bredare publik. 800 Mynämäen Laurin koulu Virmo För att med högstadie- och lågstadieelever besöka Sverigefinska skolan i Stockholm. Syftet är bl.a. att skapa personliga kontakter mellan de svenska och finska lärarna, eleverna och familjerna, bekanta sig med det svenska vardagslivet, öka elevernas språk-, historie- och kulturkunskaper samt öka elevernas motivation att studera svenska i Finland. Mäenpää Kaija Johanna För att arrangera en separatutställning i Konstnärshuset i Stockholm. Syftet är att skapa ett konstnärligt utbyte utanför kommersiella gallerier, träffa svenska konstnärer och diskutera om såväl det egna arbetet som mer allmänna frågor inom konstlivet. Oravais historiska förening r.f. Oravais För att inom ramen för projektet "Militärhistorisk forskning i Sveriges och Finlands gemensamma historia" förverkliga ett bokprojekt, arrangera seminarium, forska samt delta i ett evenemang i Napo. Syftet med projektet är bl.a. att förmedla de nordiska ländernas gemensamma kulturarv till allmänheten samt presentera ny kunskap och bygga upp ett kunskapsnätverk mellan Sverige och Finland. Pedersen Arne Toftegaard Trondheim För att skriva en längre komparativ essä och ett bokkapitel om den svenska författaren Victoria Benedictsson och den finländska författaren Helena Westermarck. Syftet med essän är att fokusera på likheter i kvinnornas situation och i samhällsstrukturen i de båda länderna, jämföra de två författarnas sätt att skildra den gifta kvinnans situation samt att belysa ett andligt och litterärt släktskap mellan Benedictsson och Westermarck.

7 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy/TAMK/Kielipalvelut Nokia För att resa till Göteborg och besöka institutioner, organisationer och föreningar med anknytning till sverigefinländare och samtidigt planera en framtida lägerskola. Syftet är att utreda hurdan service sverigefinländare får på finska och hurdant behovet av finsk service är samt att utreda samarbetsmöjligheterna mellan Göteborg och TAMK. Pälviranta Harri För att arrangera en separatutställning i Centrum för Fotografi i Stockholm. Syftet med utställningen är att kritiskt granska våldets uppbyggnad genom att fokusera på skolskjutningar och den mediediskussion som följt dem. Rakuunakilta ry Esbo För att i och Villmanstrand arrangera ett historiskt seminarium om det svensk-finska kavalleriets kulturella och historiska betydelse för det svensk-finska stormaktsbyggandet. Syftet är att värna om, upprätthålla och aktivera det gemensamma svensk-finska försvaret och den gemensamma svensk-finska kulturen. Regnbågsankan rf För att bjuda in en professionell utbildare inom normkritik från Rfsl till Regnbågsankans svenska programpunkt under Helsinki Pride Syftet är att upprätthålla kontakten till aktörer i Sverige, stärka sambandet mellan regnbågskulturen i Sverige och Finland samt utöka det svensk-finska samarbetet i hbtqi-frågor. 400 Sagateater/Teaterförening Paravarjo rf För att arrangera premiärerna av barnteaterföreställningarna "DELA!" och "VEM ÄR VAR?" och att i samband med premiärerna bjuda in föreställningarnas svenska författare Stina Wirsén till. Syftet är att öka synligheten för Wirséns bilderböcker för en finländsk publik, lyfta fram svensk barnkultur i Finland samt öppna portarna för framtida samarbete med Stina Wirsén.

8 Salo konstmuseum Lokstallet Salo För att i samarbete med Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn arrangera en konstutställning i Salo. Syftet är att ge det Nordiska akvarellmuseet synlighet i Finland, öka kontakterna till det svenska konstfältet och dess nyckelpersoner samt möjliggöra ett större framtida utbyte av expertis. 800 Salomaa Hanna Esbo För att planera och förverkliga en tvåspråkig matrelaterad lärobok för svenska och finländska barn i åldern Syftet med boken är att främja positiva attityder gentemot tvåspråkighet samt öka barnens intresse för språk och kultur. 800 Sastamala Gregoriana ry Sastamala För att som en del av festivalen "Sastamala Gregoriana - Wanhan Musiikin Päivät" arrangera en konsert med den svenska barockkompositören Johan Helmich Romans kompositioner. Syftet är att erbjuda sällan hörd svensk musik för en finländsk publik samt öka kännedomen om ländernas gemensamma musikhistoria. Sirius Teatern r.f. För att i samarbete med den i Berlin bosatta svenska regissören Anders Carlsson sätta upp den svenska dramatikern Lars Noréns pjäs "Under" i. Syftet är att framställa en annorlunda version av Noréns uppsättning som även i framtiden kan visas som gästspel i Sverige. Sivén Douglas Nagu För att arrangera en utställning på Hanaholmen med bilder från Finlands och Sveriges gemensamma historia samt att i samband med utställningen visa dokumentärfilmserien "I våra kungars fotspår". Syftet är att presentera för många finländare och svenskar okända ställen, föremål och dokument samt ge en visuell bild av hur lång och intressant Sveriges och Finlands gemensamma historia är. 3000

9 Slow Food Ostrobothnia r.f. Vasa För att bjuda in de svenska författarna Ann Fernholm och Mats-Eric Nilsson till ett seminarium om ren och hälsosam mat i Vasa. Syftet är att öka kunskapen om och främja debatten kring vikten av ren och oprocessad mat i den finländska lokala matkulturen samt ge de svenska författarna en möjlighet att träffa lokala aktörer i Finland. 800 Streng Alfred Vasa För att utföra en tvärvetenskaplig forskning för Åbo Akademi i Vasa om upphandling av social- och hälsovårdstjänster i Finland och Sverige, särskilt med beaktande av miljö- och sociala faktorer. Syftet med forskningen är att ta fram problem och utmaningar inom området, jämföra situationen i Finland och Sverige samt presentera nya potentiella och innovativa lösningar som kunde tillämpas i de båda länderna Strömbäck Steve Donald "Dani" Närpes För att i egenskap av pianist delta i den svenska musikgruppen Nordmans 20-årsjubileumsturné i Sverige. Syftet med samarbetet är att skapa en intressant och ny prägel på musiken samt låta två olika musikstilar från Sverige och Finland att mötas. Suomen Nuorkauppakamarit ry För att delta i utbildningstillfällen i Sverige och arrangera samarbetsträffar mellan juniorhandelskammaren i Finland och Sverige. Syftet är att stärka samarbetet mellan handelskamrarna, skapa betydande personliga samarbetskontakter mellan aktörer på en internationell nivå samt att utnyttja den kunskap som projektet för med sig i den egna verksamheten. Suomen valokuvataiteen museo För att i samarbete med Hasselblad Stiftelse i Göteborg och förlaget Art and Theory producera den i Sverige bosatta fotokonstnären Tuija Lindströms utställning och utställningskatalog som en del av det egna utställningsutbudet. Syftet är att presentera Lindströms verk för en finländsk publik sam fördjupa kontakterna till de svenska samarbetspartnerna. 600

10 Svenska social- och kommunalhögskolan vid universitet/red. lab. För att bjuda in 25 journaliststuderande från Stockholm att delta i medietävlingen OMTÄNK Syftet är att skapa ett årligen återkommande evenemang för finlandssvenska och rikssvenska mediestuderanden samt att ge de studerande en möjlighet att bygga nätverk och skapa nya kontakter. 2 Svenska Österbottens litteraturförening rf Vasa För att ge ut kulturtidskriften Horisont i Finland och Sverige under jubileumsåret 2014 då horisont fyller 60 år. Syftet med tidskriften är bl.a. att främja intresset för litteratur i Finland och Sverige, utveckla litteraturens ställning i de två länderna, belysa utmaningarna och möjligheterna inom det litterära fältet samt erbjuda en plattform för litterära möten mellan såväl skribenter som litteraturintresserade läsare i Sverige och Finland. 800 Tapio Tarja Torneå För att som en post doc-forskning skriva en vetenskaplig artikeln med temat "Social inclusion and agency of older meänkieli-speaking women in rural Tornedalen, North Sweden" i Torneo och Umeå. Syftet är att stärka den redan påbörjade vetenskapliga diskussionen med forskare och forskningsprogram som studerar åldrandet i de arktiska områdena vid universiteten i Lappland, Umeå och Tromsö samt skapa en bestående diskussionskontakt mellan forskare vid Umeå universitet och Lapplands universitet. 850 Teatteriyhdistys satama ry Joensuu För att i samarbete med bl.a. Tornedalsteatern producera lokala för unga avsedda "Pohjoinen valo"-evenemang i Pajala och Botkyrka samt ett avslutningsevenemang i Joensuu. Syftet är att öka de ungas kunskaper om ifrågavarande områdens historia, dela erfarenheter och kunnande samt att i Norra Karelen och hela Finland främja kännedomen om svenska minoritetsområden. 600 Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry För att i samarbete med svenska och finländska aktörer förverkliga en Sverigeturné med scenkonstverket "The Outsider". Syftet är att skapa goda relationer till och ett gott samarbete med teatrar och teaterorganisationer i Sverige, skapa grund för nya arbetsmöjligheter i Sverige och Finland samt presentera en ny teaterupplevelse för en svensk publik.

11 The European Law Students' Association Finland För inom ramen för projektet "Baltic Sea Exchange" bjuda in juridikstuderande från Sverige till. Syftet med projektet är att bekanta sig med arbetsmöjligheterna i det andra landet, skapa täta kontakter mellan svenska och finländska studerande samt jämföra praxis inom ländernas rättskulturer och rättssystem. Työryhmä Kiukkarainen För att arrangera workshops och gästspela med dansteaterföreställningen "Peikkotango" på bl.a. Uusi Teatteri i Stockholm och Barnens scen i Malmö. Syftet är att bekanta sig med svenska teateraktörer och svenska teaterverksamhetsmodeller, skapa kontakter till den svenska tangoverksamheten samt ge den svenska och finländska publiken insikter i Sveriges och Finlands gemensamma folksägen. Työryhmä Kulttuuripajaprojekti Joensuu För att inom ramen för ett treårigt kulturprojekt och i samarbete med Göteborgs konsthall arrangera kulturverkstäder för arbetslösa unga bildkonstnärer i Joensuu och Göteborg. Syftet är att ge de unga en möjlighet att bekanta sig med det andra landets konst och kultur och på så sätt öka det professionella samarbetet mellan unga konstnärer i Sverige och Finland. Työryhmä Rinne-Koivumäki- Trobäck Björneborg För att planera och framföra ett dansverk i Sverige och Finland med svenska, finländska och norska dansare. Syftet är att skapa en för unga avsedd föreställning som undersöker likheter och olikheter i den finländska och svenska mytologin. Työryhmä taidevaatekauppa För att delta i konstmässan "Supermarket Art Fair" i Stockholm med konstklädsbutiken "pop up". Syftet är att presentera galleri Huuto:s konstnärers produktioner för en stor publik, skapa kontakter till det svenska konstfältet, få nya idéer till samarbetsprojekt med svenska aktörer samt dra nytta av erfarenheterna i den egna verksamheten. 1400

12 Työryhmä Work-Space-Time För att arrangera konstprojektet "Work space/time Spare time/space" i Glleria Box i Göteborg. Syftet med projektet är att skapa ny information och kunnande om konstnärers och frilansares arbetsförhållanden i Sverige och Finland samt möjliggöra ett utbyte av synpunkter och information kring arbetsförhållandena mellan svenska och finländska konstnärer. 600 VISU ry/rf Karleby För att bjuda in bildkonstnären Mikael Åberg från Umeå att hålla en utställning på Galleri VISU i Karleby. Syftet är att presentera nya konstupplevelser för publiken i Karleby och dess omnejd samt levandegöra en kontaktyta mellan Umeå och Karleby. 200 Västnyländska kultursamfundet r.f./luckan Raseborg Raseborg För att arrangera Barnens och de ungas bokkalas BUK2014 i Raseborg. Syftet med evenemanget är att ge eleverna en möjlighet att träffa och bli sporrade av ett flertal författare från Sverige och hela Norden, inspirera eleverna till att skriva och läsa mera svensk litteratur samt att öka deras förståelse och kännedom om sitt grannland. 800

Från Teatergrannar till Scen utan gränser. Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid.

Från Teatergrannar till Scen utan gränser. Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid. Från Teatergrannar till Scen utan gränser Utvärdering av scenkonstsamarbete mellan Sverige och Finland 2011 13 samt dess framtid Riitta Seppälä Innehåll 1. Samarbetets bakgrund och 3 utredningens uppdrag

Läs mer

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi.

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi. Verksamhetsplan 2015 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är:

1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är: VERKSAMHETSPLAN 2013 1 1 Inledning Uppdraget. Svenska kulturfonden grundades 1908 och består idag av ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska

Läs mer

Beviljas euro. Ad Astra i Helsingfors r.f., Helsingfors för att utveckla drama inom Mångkulturella feståret 7.500

Beviljas euro. Ad Astra i Helsingfors r.f., Helsingfors för att utveckla drama inom Mångkulturella feståret 7.500 Namn Beviljas euro Allmänna kulturbidrag Enskilda Institutioner Ad Astra i Helsingfors r.f., Helsingfors för att utveckla drama inom Mångkulturella feståret 7.500 Arbetsgrupp Skogens Svarta Guld, Ekenäs

Läs mer

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten. Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan 2011 2013. Norrbotten. Norrbottens Läns Landsting Kulturplan 2011 2013 Norrbotten Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertsviksgatan 8 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur 2 kulturplan för norrbotten

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

KONSTEN OCH PUBLIKEN

KONSTEN OCH PUBLIKEN KONSTEN OCH PUBLIKEN Regionalt konstpedagogiskt forum 2007: Konsten och publiken Välkommen till en dokumentation av seminariet Konsten och publiken på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn den 19 november

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2 Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2011 Innehåll Rektors årsöversikt... 4 Ny ingenjörsutbildning på engelska i Vasa... 6 Diplomingenjörsutbildning på svenska i Vasa...

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2012 Förbundsordföranden har ordet Vi har lämnat 2012 bakom oss, och trots att det är full fart framåt är det också dags att sammanfatta året som gick. Det var mitt andra år som förbundsordförande.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT 2014 T.f verksamhetsledarens förslag Styrelsens beslut, 11.3.2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SÖU:s tre huvuduppgifter 1 MEDLEMSSERVICE 1.1 Aktivitet i Medlemsföreningarna

Läs mer

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation.

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation. Års rapport 2013 1 Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Medlemskommuner: Borgå stad Esbo stad Grankulla stad Hangö stad Helsingfors stad

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. - Idéverkstan WeSign http://wesign.wordpress.com

PROJEKTBESKRIVNING. - Idéverkstan WeSign http://wesign.wordpress.com PROJEKTBESKRIVNING - Idéverkstan WeSign http://wesign.wordpress.com Inledning Idéverkstan WeSign är en förstudie inom ramen för Teckenspråkig Kulturskola, ett projekt som löper under tiden 08 10 med start

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande

VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 VERKSAMHETS- OCH UTVECKLINGSPLAN ÅR 2013 SVENSKA STUDIECENTRALEN Bemötande inkluderande - lärande Innehåll 1. Mission, värdegrund och vision 1.1

Läs mer

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN

KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN KULTURPOLITISK STRATEGI FÖR LUNDS KOMMUN Handlingsplan 2010-2013 Beslutad i kommunstyrelsen 2010-02-03 2 Bakgrund I februari 2008 antog kommunfullmäktige en kulturpolitisk strategi för Lunds kommun. Samtidigt

Läs mer

Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista)

Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista) Dokumentation Regional kulturdialog 20 januari 2012, Folkets Hus Antal deltagare: 58 (se deltagarlista) Fem regionala projekt presenterar sig: Erik Palm, River stories River Stories är ett regionalt utvecklingsprojekt

Läs mer

Svenska kulturfonden 2014 2015

Svenska kulturfonden 2014 2015 Svenska kulturfonden 2014 2015 Svenska kulturfonden 2014 2015 redaktör: henric öhman pärmdesign & ombrytning: lena malm pärmfoto: mathias luther bilder: johannes romppanen s. 5, 7; tage rönnqvist s. 10,

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

sektorprogram Kultur och medier

sektorprogram Kultur och medier sektorprogram Kultur och medier Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Kultur och medier Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2511-0 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013-731

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN 1 REGIONAL KULTURPLAN FÖR KRONOBERGS LÄN 2012-2014 KVALITATIV UPPFÖLJNING AV FÖRDELADE STATSBIDRAG INOM KULTURSAMVERKANSMODELLEN Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har följt upp Regional

Läs mer