Beviljade aktivitetsbidrag i Finland för år 2014/första utdelningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade aktivitetsbidrag i Finland för år 2014/första utdelningen"

Transkript

1 Beviljade aktivitetsbidrag i Finland för år 2014/första utdelningen Namn Ort Beviljat ändamål Summa ( ) Adopterade Finland rf För att anordna tre tillfällen under våren och hösten 2014: AF:s årsträff i mars, två kursdagar i september 2014 samt en träff med systerorganisationerna AFO och Osynligt adopterade i Stockholm. Syftet är att öka samarbetet med systerföreningarna i Norden, speciellt AFO Stockholm och Osynligt Adopterade i Sverige, främja de svenska adopterades anknytning till sitt hemland Finland samt hjälpa dem att hitta tillbaka till sina rötter. Andersson Daniela Ingå För att i egenskap av redaktionschef för den socialpolitiska tidningen "SOS Aktuellt" delta i kursen "Kvinnligt ledarskap och undersökande journalistik" vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet. Syftet är att få en ledarskapsutbildning skräddarsydd för kvinnor, nätverka och skapa kontakter. Arbetsgrupp Raar&Kralmark Åbo För att tillsammans med konstnärer från Finland och Sverige färdigställa och framföra dans- och musikföreställningen "Fallin Free" på Barker Teater i Åbo och i Malmö. Syftet med föreställningen är att belysa kulturella skillnader och likheter i Norden, skapa kontakter inom den nordiska frilansscenkonstvärlden samt skapa förståelse och respekt för ländernas kulturer. 600 Arbetsgrupp VisaNordica Torneå För att som ett svensk-finskt samarbetsprojekt arbeta fram två olika musikaliska berättelser för barn och för vuxna på svenska och finska. Syftet är bl.a. att skapa nya nätverk och kontakter, bidra till ytterligare gränsöverskridande samverkan mellan artister och arrangörer i Sverige och Finland samt öka intresset för det finska språket i Sverige respektive det svenska språket i Finland. 900

2 Arbetsgrupp Östman- Korhonen Jakobstad För att ge ut en bok om HBT-personers personliga upplevelser i Finland. Syftet att bredda samhällsdebatten och öka kännedomen om finländska HBT-frågor i bl.a. Sverige, erbjuda en plattform för identifikation med avsikt att skapa långtgående effekter för kulturutbytet mellan Sverige och Finland. 300 Arbetsgruppen för Åbo poesidagar 2014 Åbo För att bjuda in svenska föreläsare till Åbo poesidagar. Syftet är att erbjuda en mötesplats för finlandssvenska författare/litteraturforskare och deras rikssvenska kolleger, ge de svenska gästerna en möjlighet att möta en finlandssvensk publik, ge publiken en möjlighet att ta del av svensk poesi och forskning samt främja nätverksskapandet och uppkomsten av nya kontakter mellan deltagarna. Borgå folkakademi Borgå För att med anledning av Tove Janssons 100- årsjubileum arrangera en litteraturvecka i Borgå med ett internationellt litteraturseminarium i centrum. Syftet är att belysa det internationella intresset för Tove Jansson och hennes verk såväl bland forskare som författare och samtidigt presentera en av Finlands viktigaste kulturmiljöer för veckans svenska gäster. BRQ Vantaa ry Vanda För att bjuda in den svenska gruppen Ensemble Villancico att uppträda med ett latinamerikanskt program under barock-, renässans- och medeltidsmusikfestivalen "BRQ Vantaa". Syftet med besöket är att öka kännedomen om svenska musiker som spelar medeltidsmusik samt skapa en grund för framtida samarbete mellan Stockholm Early Music Festival och BRQ Vantaa. Bryggman-säätiö, Bryggmanstiftelsen Åbo För att arrangera ett forskarseminarium kring arkitekturhistoria på Finlandsinstitutet i Stockholm samt en två veckors utställning i samband med seminariet. Syftet är att belysa den finländska arkitekten Erik Bryggmans samarbete med svenska arkitekter, öppna för nya samarbetsformer mellan svenska och finländska arkitekter och arkitekturforskare samt skapa svensk-finländska nätverk och forskningsprojekt. 1250

3 De utvecklingsstördas väl i Västnyland rf Raseborg För att för föreningens aktiva arrangera ett besök till Allsång på Skansen, handikappupplysningen i Stockholm och Stockholms stads fritidskoordinering för specialgrupper. Syftet är att bekanta sig med verksamheten i Sverige och på så sätt få nya idéer och lösningsmodeller för den egna verksamheten. Dominante ry. Esbo För att arrangera en gästkonsert i Esbos vänstad Kristianstad då staden fyller 400 år. Syftet är att öka stadsbornas kännedom om vänstadsbanden mellan Kristiansand och Esbo, stärka den kulturella dialogen mellan städerna samt föra samman aktörer inom körverksamheten och på så sätt skapa möjligheter för framtida samarbetsformer. Dots: förening för audiovisuell konst rf Malax För att bjuda in gruppen "Den Arkaiska Rösten" för en workshop och en konsert i Vasa. Syftet med projektet är att uppmärksamma ljudkonst, uppmuntra unga lokala musiker att tänka i nya kreativa banor, ändra den västerländska traditionella uppfattningen om sång och komposition samt skapa ett nätverk mellan ljudkonstnärer i Finland och Sverige. Duv i Mellersta Nyland rf/duvteatern För att bjuda in två svenska gästföreläsare och workshopsledare till ett seminarium för teaterfältet i. Syftet med seminariet är att i Finland introducera den diskussion som pågår på det svenska teaterfältet kring frågor gällande tillgänglighet och normkritik samt öppna för ett samarbete mellan det svenska, finlandssvenska och finska teaterfältet i dessa frågor. 920 Ehrensvärd-seura För att förbereda en föreställning om 1700-talets sjöfart på ett på basis av den svenska amiralen Fredrik Henrik af Chapmans 1700-talsritningar byggt fartyg på Sveaborg. Syftet är att för svenska och finländska besökare presentera såväl Sveriges och Finlands gemensamma 1700-talshistoria, 1700-talets sjöfart och sjöliv som Sveaborg.

4 Espoon Kaupunginteatterisäätiö Esbo För att inom ramen för ett treårigt projekt i samarbete med Sveriges ambassad i agera som värd och producent för Riksteaterns gästspelsturné i Finland. Syftet är att erbjuda den finska teaterpubliken svensk scenkonst, öka intresset för det svenska språket i Finland samt skapa ett långsiktigt och bilateralt teatersamarbete som med denna treårsplan blir mer stabilt och effektivt Golnik Maija Leena Vanda För att arrangera en separatutställning i Galleri Ängel i Stockholm. Syftet är att skapa kontakter till konstnärer i Sverige, öka deras intresset för finländsk bildkonst och intresse för att ställa ut sin konst i Finland samt att på plats få en personlig kontakt till den svenska publiken. 600 Hansén Eivor Kronoby För att delta i en handledarutbildning i språkträningsmodellen "Karlstadmodellen" i Arvika. Syftet är att lära sig använda modellen i det egna arbetet med barn med språkstörningar samt informera andra i Finland om modellen som ett fungerande redskap i språkträningsarbetet. universitet/kultur- och områdesstudier För att bjuda in en svensk föredragshållare till det svenskspråkiga programblocket under de XV finska historiedagarna i Lahtis. Syftet är att erbjuda publiken ett fönster mot Norden och möjligheten att lyssna till föreläsare från Sverige och på så sätt bidra till att öka förståelsen för ländernas gemensamma historia. 400 universitet/kultur- och områdesstudier För att bjuda in svenska föreläsare till kursen "Suomalaisuus Ruotsissa" vid Humanistiska fakulteten vid universitet. Syftet med kursen är bl.a. att ge deltagarna en insikt i aktuell vetenskaplig forskning i såväl Sverige som Finland, belysa den samhälleliga diskussionen kring minoriteters ställning i Sverige samt sporra deltagarna till att studera i Sverige och att aktivare använda det svenska språket. 400

5 universitet/svenska ärenden För att förverkliga projektet "Uni på väg" där studenter och forskare tar över undervisningen på gymnasier. Syftet med projektet är bl.a. att utveckla HU:s studentrekrytering som riktas till sverigefinska sökande i Sverige, väcka abiturienternas intresse för universitetsstudier och vetenskaplig forskning vid universitet samt öka sverigefinländarnas kännedom om universitetet inklusive den svenskspråkiga verksamheten och studielivet överlag i. Helsingin seurakuntayhtymä/kirkko soikoon -festivaali För att bjuda in svenska musiker till den 19:e Kirkko soikoon/klang i kyrkan-festivalen i. Syftet är bl.a. att göra svensk kyrko-, kammar- och körmusik känt i och övriga Finland, öka diskussionen och växelverkan mellan svenska och finländska musiker samt presentera Olaus Petri kyrka som en konsertkyrka. Hollolan kunta/kärkölän lähipalvelualue/opintien koulu Kärkölä För att med klass 9C besöka Spånga gymnasium och grundskola i Stockholm. Syftet är att ge eleverna en möjlighet att använda sina språkkunskaper i en autentiskt svensk miljö, bekanta sig med den svenska kulturen samt främja elevernas positiva förhållande till Sverige och det svenska språket. Lapin Kirjallisuusseura ry Rovaniemi För att utföra en nätverksresa till norra Sverige och träffa bl.a. Carl-Axel Gyllenram, kultur- och bibliotekschef i Vindelns kommun i Umeåregionen samt ordförande för Författarcentrum Riks. Syftet är bl.a. att utöka redan existerande kontakter, skapa nya kontakter med nordliga författare och författarföreningar, öka den egna föreningens synlighet samt öka kunskapsutbytet med svenska aktörer. Mariehamns litteraturdagar/mariehamns stadsbibliotek Mariehamn För att i samband med Mariehamns litteraturdagar arrangera ett öppet seminarium om läsfrämjande för lärare, bibliotekarier och andra intresserade i Sverige, Finland och på Åland. Syftet med seminariet är att öka kunskapen om läsfrämjande projekt i Finland och Sverige, skapa personliga kontakter mellan aktörer, inspirera lärare, bibliotekarier och andra intresserade att främja läsfärdigheten i våra länder samt öka kunskapen om våra länders gemensamma historia.

6 McElwain Anna Maria Kuopio För att arrangera festivalen "The Nordic Historical Keyboard Festival", som uppmärksammar historiska tangentinstrument, i Kuopio. Syftet med festivalen är att ge de som spelar ett historiskt musikinstrument en möjlighet att träffas samt göra instrumenten och de nordiska kompositörerna kända bland en bredare publik. 800 Mynämäen Laurin koulu Virmo För att med högstadie- och lågstadieelever besöka Sverigefinska skolan i Stockholm. Syftet är bl.a. att skapa personliga kontakter mellan de svenska och finska lärarna, eleverna och familjerna, bekanta sig med det svenska vardagslivet, öka elevernas språk-, historie- och kulturkunskaper samt öka elevernas motivation att studera svenska i Finland. Mäenpää Kaija Johanna För att arrangera en separatutställning i Konstnärshuset i Stockholm. Syftet är att skapa ett konstnärligt utbyte utanför kommersiella gallerier, träffa svenska konstnärer och diskutera om såväl det egna arbetet som mer allmänna frågor inom konstlivet. Oravais historiska förening r.f. Oravais För att inom ramen för projektet "Militärhistorisk forskning i Sveriges och Finlands gemensamma historia" förverkliga ett bokprojekt, arrangera seminarium, forska samt delta i ett evenemang i Napo. Syftet med projektet är bl.a. att förmedla de nordiska ländernas gemensamma kulturarv till allmänheten samt presentera ny kunskap och bygga upp ett kunskapsnätverk mellan Sverige och Finland. Pedersen Arne Toftegaard Trondheim För att skriva en längre komparativ essä och ett bokkapitel om den svenska författaren Victoria Benedictsson och den finländska författaren Helena Westermarck. Syftet med essän är att fokusera på likheter i kvinnornas situation och i samhällsstrukturen i de båda länderna, jämföra de två författarnas sätt att skildra den gifta kvinnans situation samt att belysa ett andligt och litterärt släktskap mellan Benedictsson och Westermarck.

7 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy/TAMK/Kielipalvelut Nokia För att resa till Göteborg och besöka institutioner, organisationer och föreningar med anknytning till sverigefinländare och samtidigt planera en framtida lägerskola. Syftet är att utreda hurdan service sverigefinländare får på finska och hurdant behovet av finsk service är samt att utreda samarbetsmöjligheterna mellan Göteborg och TAMK. Pälviranta Harri För att arrangera en separatutställning i Centrum för Fotografi i Stockholm. Syftet med utställningen är att kritiskt granska våldets uppbyggnad genom att fokusera på skolskjutningar och den mediediskussion som följt dem. Rakuunakilta ry Esbo För att i och Villmanstrand arrangera ett historiskt seminarium om det svensk-finska kavalleriets kulturella och historiska betydelse för det svensk-finska stormaktsbyggandet. Syftet är att värna om, upprätthålla och aktivera det gemensamma svensk-finska försvaret och den gemensamma svensk-finska kulturen. Regnbågsankan rf För att bjuda in en professionell utbildare inom normkritik från Rfsl till Regnbågsankans svenska programpunkt under Helsinki Pride Syftet är att upprätthålla kontakten till aktörer i Sverige, stärka sambandet mellan regnbågskulturen i Sverige och Finland samt utöka det svensk-finska samarbetet i hbtqi-frågor. 400 Sagateater/Teaterförening Paravarjo rf För att arrangera premiärerna av barnteaterföreställningarna "DELA!" och "VEM ÄR VAR?" och att i samband med premiärerna bjuda in föreställningarnas svenska författare Stina Wirsén till. Syftet är att öka synligheten för Wirséns bilderböcker för en finländsk publik, lyfta fram svensk barnkultur i Finland samt öppna portarna för framtida samarbete med Stina Wirsén.

8 Salo konstmuseum Lokstallet Salo För att i samarbete med Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn arrangera en konstutställning i Salo. Syftet är att ge det Nordiska akvarellmuseet synlighet i Finland, öka kontakterna till det svenska konstfältet och dess nyckelpersoner samt möjliggöra ett större framtida utbyte av expertis. 800 Salomaa Hanna Esbo För att planera och förverkliga en tvåspråkig matrelaterad lärobok för svenska och finländska barn i åldern Syftet med boken är att främja positiva attityder gentemot tvåspråkighet samt öka barnens intresse för språk och kultur. 800 Sastamala Gregoriana ry Sastamala För att som en del av festivalen "Sastamala Gregoriana - Wanhan Musiikin Päivät" arrangera en konsert med den svenska barockkompositören Johan Helmich Romans kompositioner. Syftet är att erbjuda sällan hörd svensk musik för en finländsk publik samt öka kännedomen om ländernas gemensamma musikhistoria. Sirius Teatern r.f. För att i samarbete med den i Berlin bosatta svenska regissören Anders Carlsson sätta upp den svenska dramatikern Lars Noréns pjäs "Under" i. Syftet är att framställa en annorlunda version av Noréns uppsättning som även i framtiden kan visas som gästspel i Sverige. Sivén Douglas Nagu För att arrangera en utställning på Hanaholmen med bilder från Finlands och Sveriges gemensamma historia samt att i samband med utställningen visa dokumentärfilmserien "I våra kungars fotspår". Syftet är att presentera för många finländare och svenskar okända ställen, föremål och dokument samt ge en visuell bild av hur lång och intressant Sveriges och Finlands gemensamma historia är. 3000

9 Slow Food Ostrobothnia r.f. Vasa För att bjuda in de svenska författarna Ann Fernholm och Mats-Eric Nilsson till ett seminarium om ren och hälsosam mat i Vasa. Syftet är att öka kunskapen om och främja debatten kring vikten av ren och oprocessad mat i den finländska lokala matkulturen samt ge de svenska författarna en möjlighet att träffa lokala aktörer i Finland. 800 Streng Alfred Vasa För att utföra en tvärvetenskaplig forskning för Åbo Akademi i Vasa om upphandling av social- och hälsovårdstjänster i Finland och Sverige, särskilt med beaktande av miljö- och sociala faktorer. Syftet med forskningen är att ta fram problem och utmaningar inom området, jämföra situationen i Finland och Sverige samt presentera nya potentiella och innovativa lösningar som kunde tillämpas i de båda länderna Strömbäck Steve Donald "Dani" Närpes För att i egenskap av pianist delta i den svenska musikgruppen Nordmans 20-årsjubileumsturné i Sverige. Syftet med samarbetet är att skapa en intressant och ny prägel på musiken samt låta två olika musikstilar från Sverige och Finland att mötas. Suomen Nuorkauppakamarit ry För att delta i utbildningstillfällen i Sverige och arrangera samarbetsträffar mellan juniorhandelskammaren i Finland och Sverige. Syftet är att stärka samarbetet mellan handelskamrarna, skapa betydande personliga samarbetskontakter mellan aktörer på en internationell nivå samt att utnyttja den kunskap som projektet för med sig i den egna verksamheten. Suomen valokuvataiteen museo För att i samarbete med Hasselblad Stiftelse i Göteborg och förlaget Art and Theory producera den i Sverige bosatta fotokonstnären Tuija Lindströms utställning och utställningskatalog som en del av det egna utställningsutbudet. Syftet är att presentera Lindströms verk för en finländsk publik sam fördjupa kontakterna till de svenska samarbetspartnerna. 600

10 Svenska social- och kommunalhögskolan vid universitet/red. lab. För att bjuda in 25 journaliststuderande från Stockholm att delta i medietävlingen OMTÄNK Syftet är att skapa ett årligen återkommande evenemang för finlandssvenska och rikssvenska mediestuderanden samt att ge de studerande en möjlighet att bygga nätverk och skapa nya kontakter. 2 Svenska Österbottens litteraturförening rf Vasa För att ge ut kulturtidskriften Horisont i Finland och Sverige under jubileumsåret 2014 då horisont fyller 60 år. Syftet med tidskriften är bl.a. att främja intresset för litteratur i Finland och Sverige, utveckla litteraturens ställning i de två länderna, belysa utmaningarna och möjligheterna inom det litterära fältet samt erbjuda en plattform för litterära möten mellan såväl skribenter som litteraturintresserade läsare i Sverige och Finland. 800 Tapio Tarja Torneå För att som en post doc-forskning skriva en vetenskaplig artikeln med temat "Social inclusion and agency of older meänkieli-speaking women in rural Tornedalen, North Sweden" i Torneo och Umeå. Syftet är att stärka den redan påbörjade vetenskapliga diskussionen med forskare och forskningsprogram som studerar åldrandet i de arktiska områdena vid universiteten i Lappland, Umeå och Tromsö samt skapa en bestående diskussionskontakt mellan forskare vid Umeå universitet och Lapplands universitet. 850 Teatteriyhdistys satama ry Joensuu För att i samarbete med bl.a. Tornedalsteatern producera lokala för unga avsedda "Pohjoinen valo"-evenemang i Pajala och Botkyrka samt ett avslutningsevenemang i Joensuu. Syftet är att öka de ungas kunskaper om ifrågavarande områdens historia, dela erfarenheter och kunnande samt att i Norra Karelen och hela Finland främja kännedomen om svenska minoritetsområden. 600 Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry För att i samarbete med svenska och finländska aktörer förverkliga en Sverigeturné med scenkonstverket "The Outsider". Syftet är att skapa goda relationer till och ett gott samarbete med teatrar och teaterorganisationer i Sverige, skapa grund för nya arbetsmöjligheter i Sverige och Finland samt presentera en ny teaterupplevelse för en svensk publik.

11 The European Law Students' Association Finland För inom ramen för projektet "Baltic Sea Exchange" bjuda in juridikstuderande från Sverige till. Syftet med projektet är att bekanta sig med arbetsmöjligheterna i det andra landet, skapa täta kontakter mellan svenska och finländska studerande samt jämföra praxis inom ländernas rättskulturer och rättssystem. Työryhmä Kiukkarainen För att arrangera workshops och gästspela med dansteaterföreställningen "Peikkotango" på bl.a. Uusi Teatteri i Stockholm och Barnens scen i Malmö. Syftet är att bekanta sig med svenska teateraktörer och svenska teaterverksamhetsmodeller, skapa kontakter till den svenska tangoverksamheten samt ge den svenska och finländska publiken insikter i Sveriges och Finlands gemensamma folksägen. Työryhmä Kulttuuripajaprojekti Joensuu För att inom ramen för ett treårigt kulturprojekt och i samarbete med Göteborgs konsthall arrangera kulturverkstäder för arbetslösa unga bildkonstnärer i Joensuu och Göteborg. Syftet är att ge de unga en möjlighet att bekanta sig med det andra landets konst och kultur och på så sätt öka det professionella samarbetet mellan unga konstnärer i Sverige och Finland. Työryhmä Rinne-Koivumäki- Trobäck Björneborg För att planera och framföra ett dansverk i Sverige och Finland med svenska, finländska och norska dansare. Syftet är att skapa en för unga avsedd föreställning som undersöker likheter och olikheter i den finländska och svenska mytologin. Työryhmä taidevaatekauppa För att delta i konstmässan "Supermarket Art Fair" i Stockholm med konstklädsbutiken "pop up". Syftet är att presentera galleri Huuto:s konstnärers produktioner för en stor publik, skapa kontakter till det svenska konstfältet, få nya idéer till samarbetsprojekt med svenska aktörer samt dra nytta av erfarenheterna i den egna verksamheten. 1400

12 Työryhmä Work-Space-Time För att arrangera konstprojektet "Work space/time Spare time/space" i Glleria Box i Göteborg. Syftet med projektet är att skapa ny information och kunnande om konstnärers och frilansares arbetsförhållanden i Sverige och Finland samt möjliggöra ett utbyte av synpunkter och information kring arbetsförhållandena mellan svenska och finländska konstnärer. 600 VISU ry/rf Karleby För att bjuda in bildkonstnären Mikael Åberg från Umeå att hålla en utställning på Galleri VISU i Karleby. Syftet är att presentera nya konstupplevelser för publiken i Karleby och dess omnejd samt levandegöra en kontaktyta mellan Umeå och Karleby. 200 Västnyländska kultursamfundet r.f./luckan Raseborg Raseborg För att arrangera Barnens och de ungas bokkalas BUK2014 i Raseborg. Syftet med evenemanget är att ge eleverna en möjlighet att träffa och bli sporrade av ett flertal författare från Sverige och hela Norden, inspirera eleverna till att skriva och läsa mera svensk litteratur samt att öka deras förståelse och kännedom om sitt grannland. 800

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL

ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL VERKSAMHETSPLAN 2016 ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL Sverigefinländare är en nationell minoritet med rättigheter vad gäller språk och tjänster i samhällelig service, detta ger exempelvis rätt till förskola

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Vuodelle 2011 Suomessa myönnetyt apurahat/ensimmäinen jakokierros. Apurahat Nimi Paikkakunta Käyttötarkoitus Apuraha

Vuodelle 2011 Suomessa myönnetyt apurahat/ensimmäinen jakokierros. Apurahat Nimi Paikkakunta Käyttötarkoitus Apuraha Vuodelle 2011 Suomessa myönnetyt apurahat/ensimmäinen jakokierros Apurahat Nimi Paikkakunta Käyttötarkoitus Apuraha Antologiprojektet Österut För att sammanställa och ge ut antologin "Österut" år 2011.

Läs mer

Vuodelle 2012 Suomessa myönnetyt apurahat/ensimmäinen jakokierros

Vuodelle 2012 Suomessa myönnetyt apurahat/ensimmäinen jakokierros Vuodelle 2012 Suomessa myönnetyt apurahat/ensimmäinen jakokierros Apurahat Nimi Paikkakunta Käyttötarkoitus Apuraha mil emellan VAASA För att förverkliga en skolturné med temat ensamhet och medmänsklighet

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Konstuniversitetets strategi

Konstuniversitetets strategi 2017 Konstuniversitetets strategi 2020 Konstuniversitetets strategi 20172020 KONST- UNIVERSITETETS UPPGIFT Konstuniversitetets strategi 20172020 / Konstuniversitetets uppgift Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Danmark och Finland och öka kunskapen om de båda

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Beviljade aktivitetsbidrag i Finland för år 2016/första utdelningen

Beviljade aktivitetsbidrag i Finland för år 2016/första utdelningen Beviljade aktivitetsbidrag i Finland för år 2016/första utdelningen Namn Ort Beviljat ändamål Summa ( ) För att bjuda in tre svenska gäster att medverka på Åbo poesidagar 2016. Syftet med evenemanget är

Läs mer

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Befolkning 2012 Sysselsättning 2011 Bagrundsinformation om arbetslösa Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Teaterns teori och praktik ETT SAMARBETE MELLAN TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ OCH SOL-CENTRUM I LUND

Teaterns teori och praktik ETT SAMARBETE MELLAN TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ OCH SOL-CENTRUM I LUND Teaterns teori och praktik ETT SAMARBETE MELLAN TEATERHÖGSKOLAN I MALMÖ OCH SOL-CENTRUM I LUND Teaterns teori och praktik undersöker ett nytt kunskapsområde där de traditionella utbildningarna i teatervetenskap

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och Vad, hur och varför Svenska litteratursällskapet i Finland Vi är på väg I din hand ligger den vägkarta eller strategi som ska hjälpa Svenska litteratursällskapet att förverkliga föreningens syfte. Syftet,

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Det finlandssvenska migrationshjulet :

Det finlandssvenska migrationshjulet : Det finlandssvenska migrationshjulet : Varför flyttar finlandssvenskar till Sverige? Charlotta Hedberg Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Det finlandssvenska migrationshjulet Process

Läs mer

TID: TISDAG OCH ONSDAG, NOVEMBER 2017 PLATS: S FV-HUSET G18, GEORGSGATAN 18, HELSINGFORS

TID: TISDAG OCH ONSDAG, NOVEMBER 2017 PLATS: S FV-HUSET G18, GEORGSGATAN 18, HELSINGFORS DuvTeatern presenterar MIN HISTORIA PROGRAM MIN HISTORIA ETT FESTLIGT SEMINARIUM OM KORSNINGEN MELLAN KONST, HISTORIA OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSVARIATION TID: TISDAG OCH ONSDAG, 28 29 NOVEMBER 2017 PLATS:

Läs mer

STREETSTAR - GIRL ACADEMY. Tid: 15 mars december 2016

STREETSTAR - GIRL ACADEMY. Tid: 15 mars december 2016 STREETSTAR - GIRL ACADEMY Tid: 15 mars 2014-15 december 2016 Bakgrund: STREETSTAR - FOR URBAN STREETCULTURE Streetstar är en ideell förening som skapar och producerar ungdomskommunikation och kultur. Som

Läs mer

DuvTeatern presenterar MIN HISTORIA ETT FESTLIGT SEMINARIUM OM KORSNINGEN MELLAN KONST, HISTORIA OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSVARIATION

DuvTeatern presenterar MIN HISTORIA ETT FESTLIGT SEMINARIUM OM KORSNINGEN MELLAN KONST, HISTORIA OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSVARIATION DuvTeatern presenterar MIN HISTORIA ETT FESTLIGT SEMINARIUM OM KORSNINGEN MELLAN KONST, HISTORIA OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSVARIATION 28 29 NOVEMBER 2017 I HELSINGFORS Vi välkomnar dig till två dagar fyllda

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: ATALANTE Under My Feet v. 2.0

PROJEKTBESKRIVNING: ATALANTE Under My Feet v. 2.0 PROJEKTBESKRIVNING: ATALANTE Under My Feet v. 2.0 Atalante är en scen och en mötesplats där det nyskapande och experimentella tillåts och uppmuntras. Här visas dans, musik, film, konst, litteratur. Det

Läs mer

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis VÄRMLÄNDSK BOKMÄSSA 2015, CCC Varför ska vi ha en egen bokmässa? Berättartraditionen är unik för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 433/2011 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Creative Force Västra Balkan

Creative Force Västra Balkan Dokument: Beslutslista Datum: 2012.05.28 Dnr: 00359/2012 Sida: 1 (3) Creative Force Västra Balkan beviljade stöd 2012-05-07 Organisation Stöd till Land Belopp Bang (00600/2012) feministisk kultur och debatt

Läs mer

MUSIK. Läroämnets uppdrag

MUSIK. Läroämnets uppdrag 1 MUSIK Läroämnets uppdrag Musikundervisningens uppdrag är att skapa förutsättningar för mångsidig musikalisk aktivitet och ett aktivt kulturellt deltagande. Undervisningen hjälper eleven tolka musikens

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj Finansieringsmöjligheter urval Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj STIPENDIER Ofta relativt enkla ansökningsblanketter Ofta relativt enkel redovisning Ofta inte så stora summor Ibland ålderdomligt

Läs mer

Kreativitet i nordiska klassrum

Kreativitet i nordiska klassrum Kreativitet i nordiska klassrum 5-7.9.2014 Kursen Kreativitet i nordiska klassrum arrangerades på Hanaholmen i Esbo och på olika platser i Helsingfors. Följande text är en artikel som ingick i Svenska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

FINSK KULTUR BOTKYRKA, HUDDINGE & HANINGE

FINSK KULTUR BOTKYRKA, HUDDINGE & HANINGE FINSK KULTUR BOTKYRKA, HUDDINGE & HANINGE våren 2016 Läthö, foto: Tom Hakala Här är ett kalendarium som samlar mycket av den kultur med finsk anknytning som arrangeras i Botkyrka, Huddinge och Haninge

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2012 I enlighet med kommunikationsministeriets

Läs mer

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015

Kultur och värdeskapande. Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Kulturproduktionens villkor Karlstad 1 oktober 2015 Kultur och värdeskapande Utgångspunkten är helt och hållet ekonomisk. Kostnaden för de använda resurserna jämförs med värdet

Läs mer

Man börjar från noll,

Man börjar från noll, Man börjar från noll, & själva skapandet blir centrum Borta är alla invanda professionella mönster & förväntade arbetssätt - vägen, inte målet, blir det som bär den djupaste meningen Sedan är jag övertygad

Läs mer

galaxens bästa Operaverkstad

galaxens bästa Operaverkstad www.malmoopera.seomåhända galaxens bästa Operaverkstad 05 08 19 28 24 03 13 32 O _ n? 23 06 14 30 26 09 o s 02-03: Operaverkstan spelar musikteater för små barn, stora barn och vuxna barn. Vi är Malmö

Läs mer

Vi bygger jubileumsåret. Tillsammans! Hela året. Hela Finland. Alla finländare och Finlandsvänner

Vi bygger jubileumsåret. Tillsammans! Hela året. Hela Finland. Alla finländare och Finlandsvänner Vi bygger jubileumsåret Tillsammans! Hela året Hela Finland Alla finländare och Finlandsvänner Finlands 100 år Finland idag Finland i framtiden Jublieumsåret blickar åt tre håll 3 Helhet skapad av finländarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Beviljade vistelsestipendium i Finland för år 2015/första utdelningen. Vistelsestipendium/Stockholm

Beviljade vistelsestipendium i Finland för år 2015/första utdelningen. Vistelsestipendium/Stockholm Beviljade vistelsestipendium i Finland för år 015/första utdelningen Vistelsestipendium/Stockholm Namn Ort Beviljat ändamål Dygn Arcada Nylands svenska yrkeshögskola/svensklärarna För att resa till Stockholm

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande!

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! - En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! Pomoväst rf En stark del av det Västnyländska utvecklingsarbetet redan från år 1997! Verksamhetsområde Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Vietnamesisk konst - teknik

Vietnamesisk konst - teknik Vietnamesisk konst - teknik ett förstudium till lektions upplägg PM, Examensarbete i Konst 20p Yen Le Hoang, BI4 VT, Konstfack 2009 Innehållsförteckning 1.1 Bakgrund och Syfte s. 3-4 1.2 Frågeställning

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Två förvaltningsspråk Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Ole Norrback, Vbl 20.01.2012 Två likvärdiga förvaltningsspråk i samma kommun kunde trygga

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Vad vill vi göra?

PROJEKTBESKRIVNING. Vad vill vi göra? PROJEKTBESKRIVNING. Vad vill vi göra? Connecting Worlds har som syfte, att med hög konstnärlig ambition och nivå vara en mötesplats för musiker i Sverige med bakgrund i Sverige och Mellan Östern. Projektet

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Tillsammans! Hela Finland. Hela året. Alla finländare och Finlands vänner

Tillsammans! Hela Finland. Hela året. Alla finländare och Finlands vänner Tillsammans! Hela året Hela Finland Alla finländare och Finlands vänner Finlands 100 år Finland idag Finland i framtiden Jubileumsåret blickar åt tre håll 3 Hela året 2017 Öppning av jubileumsåret 31.12

Läs mer

Förskoleklassens verksamhetsplan

Förskoleklassens verksamhetsplan Förskoleklassens verksamhetsplan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande citat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 december 2014 1012/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM

Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst På det treåriga Skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö utbildas skådespelare till teater,

Läs mer

Projektbeskrivning Hearing Västra Götaland

Projektbeskrivning Hearing Västra Götaland Projektbeskrivning Hearing Västra Götaland Hearing Västra Götaland är ett projekt av ljudkonstnären Richard Widerberg och en del av kulturföreningen Tants verksamhet. Projektet vill genom workshops och

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG Martin Ellborg Anna Lahmer Peder Nabo BAKGRUND Med utgångspunkt i en modell som sedan 2007 med stor framgång spelats runt om i Skåne, presenterar Byteatern

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Uppdrag och organisation Resurser Stipendier & bidrag Att ansöka Kriterier Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt

Läs mer

Neptunigatan 55 AX- 22100 MARIEHAMN Tel. +358 40 044 8049 E-post: katjasyrja73@gmail.com www.katjasyrja.com. Katja Marika Syrjä

Neptunigatan 55 AX- 22100 MARIEHAMN Tel. +358 40 044 8049 E-post: katjasyrja73@gmail.com www.katjasyrja.com. Katja Marika Syrjä KATJA SYRJÄ MERITFÖRTECKNING Neptunigatan 55 AX- 22100 MARIEHAMN Tel. +358 40 044 8049 E-post: katjasyrja73@gmail.com www.katjasyrja.com PERSONALINFORMATION Namn Födelsedag och -ort UTBILDNING Katja Marika

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

SKAPANDE SKOLA 2015-16

SKAPANDE SKOLA 2015-16 2015-16 Nu finns möjlighet att under läsåret 15-16 göra Skapande skola-projekt på Din skola. Falkenbergs kommun har av Kulturrådet beviljats medel för att genomföra konstnärliga projekt för årskurs F-9

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

I slutet av januari 2015 reste jag och ytterligare fem medlemmar av Six Drummers till Mexico och genomförde denna workshop under en intensiv vecka.

I slutet av januari 2015 reste jag och ytterligare fem medlemmar av Six Drummers till Mexico och genomförde denna workshop under en intensiv vecka. Six Drummers i Mexico City 2014 fick jag tillsammans med mina kollegor Johannes Stjärne Nilsson och Magnus Börjeson en inbjudan från UNAM, Mexiko Citys största universitet och institutionen för film och

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

Backstage. folkhögskola och kultur i samarbete. Vill du veta mer om arbetet bakom?

Backstage. folkhögskola och kultur i samarbete. Vill du veta mer om arbetet bakom? Backstage folkhögskola och kultur i samarbete Vill du veta mer om arbetet bakom? Bakom en teaterföreställning, bakom en konsert eller bakom en dansföreställning? På riktigt. På djupet. Eller vill du pröva

Läs mer

Välkommen till. Unga Kulturgruppen

Välkommen till. Unga Kulturgruppen Välkommen till Unga Kulturgruppen Unga Kulturgruppen är Höganäs kommuns arbetsgrupp för kultur i skolan. Gruppen består av pedagoger från de sex olika f-9 skolorna och träffas c.a 4 ggr/år. I gruppen diskuteras

Läs mer