Beviljade aktivitetsbidrag i Finland för år 2014/första utdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade aktivitetsbidrag i Finland för år 2014/första utdelningen"

Transkript

1 Beviljade aktivitetsbidrag i Finland för år 2014/första utdelningen Namn Ort Beviljat ändamål Summa ( ) Adopterade Finland rf För att anordna tre tillfällen under våren och hösten 2014: AF:s årsträff i mars, två kursdagar i september 2014 samt en träff med systerorganisationerna AFO och Osynligt adopterade i Stockholm. Syftet är att öka samarbetet med systerföreningarna i Norden, speciellt AFO Stockholm och Osynligt Adopterade i Sverige, främja de svenska adopterades anknytning till sitt hemland Finland samt hjälpa dem att hitta tillbaka till sina rötter. Andersson Daniela Ingå För att i egenskap av redaktionschef för den socialpolitiska tidningen "SOS Aktuellt" delta i kursen "Kvinnligt ledarskap och undersökande journalistik" vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet. Syftet är att få en ledarskapsutbildning skräddarsydd för kvinnor, nätverka och skapa kontakter. Arbetsgrupp Raar&Kralmark Åbo För att tillsammans med konstnärer från Finland och Sverige färdigställa och framföra dans- och musikföreställningen "Fallin Free" på Barker Teater i Åbo och i Malmö. Syftet med föreställningen är att belysa kulturella skillnader och likheter i Norden, skapa kontakter inom den nordiska frilansscenkonstvärlden samt skapa förståelse och respekt för ländernas kulturer. 600 Arbetsgrupp VisaNordica Torneå För att som ett svensk-finskt samarbetsprojekt arbeta fram två olika musikaliska berättelser för barn och för vuxna på svenska och finska. Syftet är bl.a. att skapa nya nätverk och kontakter, bidra till ytterligare gränsöverskridande samverkan mellan artister och arrangörer i Sverige och Finland samt öka intresset för det finska språket i Sverige respektive det svenska språket i Finland. 900

2 Arbetsgrupp Östman- Korhonen Jakobstad För att ge ut en bok om HBT-personers personliga upplevelser i Finland. Syftet att bredda samhällsdebatten och öka kännedomen om finländska HBT-frågor i bl.a. Sverige, erbjuda en plattform för identifikation med avsikt att skapa långtgående effekter för kulturutbytet mellan Sverige och Finland. 300 Arbetsgruppen för Åbo poesidagar 2014 Åbo För att bjuda in svenska föreläsare till Åbo poesidagar. Syftet är att erbjuda en mötesplats för finlandssvenska författare/litteraturforskare och deras rikssvenska kolleger, ge de svenska gästerna en möjlighet att möta en finlandssvensk publik, ge publiken en möjlighet att ta del av svensk poesi och forskning samt främja nätverksskapandet och uppkomsten av nya kontakter mellan deltagarna. Borgå folkakademi Borgå För att med anledning av Tove Janssons 100- årsjubileum arrangera en litteraturvecka i Borgå med ett internationellt litteraturseminarium i centrum. Syftet är att belysa det internationella intresset för Tove Jansson och hennes verk såväl bland forskare som författare och samtidigt presentera en av Finlands viktigaste kulturmiljöer för veckans svenska gäster. BRQ Vantaa ry Vanda För att bjuda in den svenska gruppen Ensemble Villancico att uppträda med ett latinamerikanskt program under barock-, renässans- och medeltidsmusikfestivalen "BRQ Vantaa". Syftet med besöket är att öka kännedomen om svenska musiker som spelar medeltidsmusik samt skapa en grund för framtida samarbete mellan Stockholm Early Music Festival och BRQ Vantaa. Bryggman-säätiö, Bryggmanstiftelsen Åbo För att arrangera ett forskarseminarium kring arkitekturhistoria på Finlandsinstitutet i Stockholm samt en två veckors utställning i samband med seminariet. Syftet är att belysa den finländska arkitekten Erik Bryggmans samarbete med svenska arkitekter, öppna för nya samarbetsformer mellan svenska och finländska arkitekter och arkitekturforskare samt skapa svensk-finländska nätverk och forskningsprojekt. 1250

3 De utvecklingsstördas väl i Västnyland rf Raseborg För att för föreningens aktiva arrangera ett besök till Allsång på Skansen, handikappupplysningen i Stockholm och Stockholms stads fritidskoordinering för specialgrupper. Syftet är att bekanta sig med verksamheten i Sverige och på så sätt få nya idéer och lösningsmodeller för den egna verksamheten. Dominante ry. Esbo För att arrangera en gästkonsert i Esbos vänstad Kristianstad då staden fyller 400 år. Syftet är att öka stadsbornas kännedom om vänstadsbanden mellan Kristiansand och Esbo, stärka den kulturella dialogen mellan städerna samt föra samman aktörer inom körverksamheten och på så sätt skapa möjligheter för framtida samarbetsformer. Dots: förening för audiovisuell konst rf Malax För att bjuda in gruppen "Den Arkaiska Rösten" för en workshop och en konsert i Vasa. Syftet med projektet är att uppmärksamma ljudkonst, uppmuntra unga lokala musiker att tänka i nya kreativa banor, ändra den västerländska traditionella uppfattningen om sång och komposition samt skapa ett nätverk mellan ljudkonstnärer i Finland och Sverige. Duv i Mellersta Nyland rf/duvteatern För att bjuda in två svenska gästföreläsare och workshopsledare till ett seminarium för teaterfältet i. Syftet med seminariet är att i Finland introducera den diskussion som pågår på det svenska teaterfältet kring frågor gällande tillgänglighet och normkritik samt öppna för ett samarbete mellan det svenska, finlandssvenska och finska teaterfältet i dessa frågor. 920 Ehrensvärd-seura För att förbereda en föreställning om 1700-talets sjöfart på ett på basis av den svenska amiralen Fredrik Henrik af Chapmans 1700-talsritningar byggt fartyg på Sveaborg. Syftet är att för svenska och finländska besökare presentera såväl Sveriges och Finlands gemensamma 1700-talshistoria, 1700-talets sjöfart och sjöliv som Sveaborg.

4 Espoon Kaupunginteatterisäätiö Esbo För att inom ramen för ett treårigt projekt i samarbete med Sveriges ambassad i agera som värd och producent för Riksteaterns gästspelsturné i Finland. Syftet är att erbjuda den finska teaterpubliken svensk scenkonst, öka intresset för det svenska språket i Finland samt skapa ett långsiktigt och bilateralt teatersamarbete som med denna treårsplan blir mer stabilt och effektivt Golnik Maija Leena Vanda För att arrangera en separatutställning i Galleri Ängel i Stockholm. Syftet är att skapa kontakter till konstnärer i Sverige, öka deras intresset för finländsk bildkonst och intresse för att ställa ut sin konst i Finland samt att på plats få en personlig kontakt till den svenska publiken. 600 Hansén Eivor Kronoby För att delta i en handledarutbildning i språkträningsmodellen "Karlstadmodellen" i Arvika. Syftet är att lära sig använda modellen i det egna arbetet med barn med språkstörningar samt informera andra i Finland om modellen som ett fungerande redskap i språkträningsarbetet. universitet/kultur- och områdesstudier För att bjuda in en svensk föredragshållare till det svenskspråkiga programblocket under de XV finska historiedagarna i Lahtis. Syftet är att erbjuda publiken ett fönster mot Norden och möjligheten att lyssna till föreläsare från Sverige och på så sätt bidra till att öka förståelsen för ländernas gemensamma historia. 400 universitet/kultur- och områdesstudier För att bjuda in svenska föreläsare till kursen "Suomalaisuus Ruotsissa" vid Humanistiska fakulteten vid universitet. Syftet med kursen är bl.a. att ge deltagarna en insikt i aktuell vetenskaplig forskning i såväl Sverige som Finland, belysa den samhälleliga diskussionen kring minoriteters ställning i Sverige samt sporra deltagarna till att studera i Sverige och att aktivare använda det svenska språket. 400

5 universitet/svenska ärenden För att förverkliga projektet "Uni på väg" där studenter och forskare tar över undervisningen på gymnasier. Syftet med projektet är bl.a. att utveckla HU:s studentrekrytering som riktas till sverigefinska sökande i Sverige, väcka abiturienternas intresse för universitetsstudier och vetenskaplig forskning vid universitet samt öka sverigefinländarnas kännedom om universitetet inklusive den svenskspråkiga verksamheten och studielivet överlag i. Helsingin seurakuntayhtymä/kirkko soikoon -festivaali För att bjuda in svenska musiker till den 19:e Kirkko soikoon/klang i kyrkan-festivalen i. Syftet är bl.a. att göra svensk kyrko-, kammar- och körmusik känt i och övriga Finland, öka diskussionen och växelverkan mellan svenska och finländska musiker samt presentera Olaus Petri kyrka som en konsertkyrka. Hollolan kunta/kärkölän lähipalvelualue/opintien koulu Kärkölä För att med klass 9C besöka Spånga gymnasium och grundskola i Stockholm. Syftet är att ge eleverna en möjlighet att använda sina språkkunskaper i en autentiskt svensk miljö, bekanta sig med den svenska kulturen samt främja elevernas positiva förhållande till Sverige och det svenska språket. Lapin Kirjallisuusseura ry Rovaniemi För att utföra en nätverksresa till norra Sverige och träffa bl.a. Carl-Axel Gyllenram, kultur- och bibliotekschef i Vindelns kommun i Umeåregionen samt ordförande för Författarcentrum Riks. Syftet är bl.a. att utöka redan existerande kontakter, skapa nya kontakter med nordliga författare och författarföreningar, öka den egna föreningens synlighet samt öka kunskapsutbytet med svenska aktörer. Mariehamns litteraturdagar/mariehamns stadsbibliotek Mariehamn För att i samband med Mariehamns litteraturdagar arrangera ett öppet seminarium om läsfrämjande för lärare, bibliotekarier och andra intresserade i Sverige, Finland och på Åland. Syftet med seminariet är att öka kunskapen om läsfrämjande projekt i Finland och Sverige, skapa personliga kontakter mellan aktörer, inspirera lärare, bibliotekarier och andra intresserade att främja läsfärdigheten i våra länder samt öka kunskapen om våra länders gemensamma historia.

6 McElwain Anna Maria Kuopio För att arrangera festivalen "The Nordic Historical Keyboard Festival", som uppmärksammar historiska tangentinstrument, i Kuopio. Syftet med festivalen är att ge de som spelar ett historiskt musikinstrument en möjlighet att träffas samt göra instrumenten och de nordiska kompositörerna kända bland en bredare publik. 800 Mynämäen Laurin koulu Virmo För att med högstadie- och lågstadieelever besöka Sverigefinska skolan i Stockholm. Syftet är bl.a. att skapa personliga kontakter mellan de svenska och finska lärarna, eleverna och familjerna, bekanta sig med det svenska vardagslivet, öka elevernas språk-, historie- och kulturkunskaper samt öka elevernas motivation att studera svenska i Finland. Mäenpää Kaija Johanna För att arrangera en separatutställning i Konstnärshuset i Stockholm. Syftet är att skapa ett konstnärligt utbyte utanför kommersiella gallerier, träffa svenska konstnärer och diskutera om såväl det egna arbetet som mer allmänna frågor inom konstlivet. Oravais historiska förening r.f. Oravais För att inom ramen för projektet "Militärhistorisk forskning i Sveriges och Finlands gemensamma historia" förverkliga ett bokprojekt, arrangera seminarium, forska samt delta i ett evenemang i Napo. Syftet med projektet är bl.a. att förmedla de nordiska ländernas gemensamma kulturarv till allmänheten samt presentera ny kunskap och bygga upp ett kunskapsnätverk mellan Sverige och Finland. Pedersen Arne Toftegaard Trondheim För att skriva en längre komparativ essä och ett bokkapitel om den svenska författaren Victoria Benedictsson och den finländska författaren Helena Westermarck. Syftet med essän är att fokusera på likheter i kvinnornas situation och i samhällsstrukturen i de båda länderna, jämföra de två författarnas sätt att skildra den gifta kvinnans situation samt att belysa ett andligt och litterärt släktskap mellan Benedictsson och Westermarck.

7 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy/TAMK/Kielipalvelut Nokia För att resa till Göteborg och besöka institutioner, organisationer och föreningar med anknytning till sverigefinländare och samtidigt planera en framtida lägerskola. Syftet är att utreda hurdan service sverigefinländare får på finska och hurdant behovet av finsk service är samt att utreda samarbetsmöjligheterna mellan Göteborg och TAMK. Pälviranta Harri För att arrangera en separatutställning i Centrum för Fotografi i Stockholm. Syftet med utställningen är att kritiskt granska våldets uppbyggnad genom att fokusera på skolskjutningar och den mediediskussion som följt dem. Rakuunakilta ry Esbo För att i och Villmanstrand arrangera ett historiskt seminarium om det svensk-finska kavalleriets kulturella och historiska betydelse för det svensk-finska stormaktsbyggandet. Syftet är att värna om, upprätthålla och aktivera det gemensamma svensk-finska försvaret och den gemensamma svensk-finska kulturen. Regnbågsankan rf För att bjuda in en professionell utbildare inom normkritik från Rfsl till Regnbågsankans svenska programpunkt under Helsinki Pride Syftet är att upprätthålla kontakten till aktörer i Sverige, stärka sambandet mellan regnbågskulturen i Sverige och Finland samt utöka det svensk-finska samarbetet i hbtqi-frågor. 400 Sagateater/Teaterförening Paravarjo rf För att arrangera premiärerna av barnteaterföreställningarna "DELA!" och "VEM ÄR VAR?" och att i samband med premiärerna bjuda in föreställningarnas svenska författare Stina Wirsén till. Syftet är att öka synligheten för Wirséns bilderböcker för en finländsk publik, lyfta fram svensk barnkultur i Finland samt öppna portarna för framtida samarbete med Stina Wirsén.

8 Salo konstmuseum Lokstallet Salo För att i samarbete med Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn arrangera en konstutställning i Salo. Syftet är att ge det Nordiska akvarellmuseet synlighet i Finland, öka kontakterna till det svenska konstfältet och dess nyckelpersoner samt möjliggöra ett större framtida utbyte av expertis. 800 Salomaa Hanna Esbo För att planera och förverkliga en tvåspråkig matrelaterad lärobok för svenska och finländska barn i åldern Syftet med boken är att främja positiva attityder gentemot tvåspråkighet samt öka barnens intresse för språk och kultur. 800 Sastamala Gregoriana ry Sastamala För att som en del av festivalen "Sastamala Gregoriana - Wanhan Musiikin Päivät" arrangera en konsert med den svenska barockkompositören Johan Helmich Romans kompositioner. Syftet är att erbjuda sällan hörd svensk musik för en finländsk publik samt öka kännedomen om ländernas gemensamma musikhistoria. Sirius Teatern r.f. För att i samarbete med den i Berlin bosatta svenska regissören Anders Carlsson sätta upp den svenska dramatikern Lars Noréns pjäs "Under" i. Syftet är att framställa en annorlunda version av Noréns uppsättning som även i framtiden kan visas som gästspel i Sverige. Sivén Douglas Nagu För att arrangera en utställning på Hanaholmen med bilder från Finlands och Sveriges gemensamma historia samt att i samband med utställningen visa dokumentärfilmserien "I våra kungars fotspår". Syftet är att presentera för många finländare och svenskar okända ställen, föremål och dokument samt ge en visuell bild av hur lång och intressant Sveriges och Finlands gemensamma historia är. 3000

9 Slow Food Ostrobothnia r.f. Vasa För att bjuda in de svenska författarna Ann Fernholm och Mats-Eric Nilsson till ett seminarium om ren och hälsosam mat i Vasa. Syftet är att öka kunskapen om och främja debatten kring vikten av ren och oprocessad mat i den finländska lokala matkulturen samt ge de svenska författarna en möjlighet att träffa lokala aktörer i Finland. 800 Streng Alfred Vasa För att utföra en tvärvetenskaplig forskning för Åbo Akademi i Vasa om upphandling av social- och hälsovårdstjänster i Finland och Sverige, särskilt med beaktande av miljö- och sociala faktorer. Syftet med forskningen är att ta fram problem och utmaningar inom området, jämföra situationen i Finland och Sverige samt presentera nya potentiella och innovativa lösningar som kunde tillämpas i de båda länderna Strömbäck Steve Donald "Dani" Närpes För att i egenskap av pianist delta i den svenska musikgruppen Nordmans 20-årsjubileumsturné i Sverige. Syftet med samarbetet är att skapa en intressant och ny prägel på musiken samt låta två olika musikstilar från Sverige och Finland att mötas. Suomen Nuorkauppakamarit ry För att delta i utbildningstillfällen i Sverige och arrangera samarbetsträffar mellan juniorhandelskammaren i Finland och Sverige. Syftet är att stärka samarbetet mellan handelskamrarna, skapa betydande personliga samarbetskontakter mellan aktörer på en internationell nivå samt att utnyttja den kunskap som projektet för med sig i den egna verksamheten. Suomen valokuvataiteen museo För att i samarbete med Hasselblad Stiftelse i Göteborg och förlaget Art and Theory producera den i Sverige bosatta fotokonstnären Tuija Lindströms utställning och utställningskatalog som en del av det egna utställningsutbudet. Syftet är att presentera Lindströms verk för en finländsk publik sam fördjupa kontakterna till de svenska samarbetspartnerna. 600

10 Svenska social- och kommunalhögskolan vid universitet/red. lab. För att bjuda in 25 journaliststuderande från Stockholm att delta i medietävlingen OMTÄNK Syftet är att skapa ett årligen återkommande evenemang för finlandssvenska och rikssvenska mediestuderanden samt att ge de studerande en möjlighet att bygga nätverk och skapa nya kontakter. 2 Svenska Österbottens litteraturförening rf Vasa För att ge ut kulturtidskriften Horisont i Finland och Sverige under jubileumsåret 2014 då horisont fyller 60 år. Syftet med tidskriften är bl.a. att främja intresset för litteratur i Finland och Sverige, utveckla litteraturens ställning i de två länderna, belysa utmaningarna och möjligheterna inom det litterära fältet samt erbjuda en plattform för litterära möten mellan såväl skribenter som litteraturintresserade läsare i Sverige och Finland. 800 Tapio Tarja Torneå För att som en post doc-forskning skriva en vetenskaplig artikeln med temat "Social inclusion and agency of older meänkieli-speaking women in rural Tornedalen, North Sweden" i Torneo och Umeå. Syftet är att stärka den redan påbörjade vetenskapliga diskussionen med forskare och forskningsprogram som studerar åldrandet i de arktiska områdena vid universiteten i Lappland, Umeå och Tromsö samt skapa en bestående diskussionskontakt mellan forskare vid Umeå universitet och Lapplands universitet. 850 Teatteriyhdistys satama ry Joensuu För att i samarbete med bl.a. Tornedalsteatern producera lokala för unga avsedda "Pohjoinen valo"-evenemang i Pajala och Botkyrka samt ett avslutningsevenemang i Joensuu. Syftet är att öka de ungas kunskaper om ifrågavarande områdens historia, dela erfarenheter och kunnande samt att i Norra Karelen och hela Finland främja kännedomen om svenska minoritetsområden. 600 Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry För att i samarbete med svenska och finländska aktörer förverkliga en Sverigeturné med scenkonstverket "The Outsider". Syftet är att skapa goda relationer till och ett gott samarbete med teatrar och teaterorganisationer i Sverige, skapa grund för nya arbetsmöjligheter i Sverige och Finland samt presentera en ny teaterupplevelse för en svensk publik.

11 The European Law Students' Association Finland För inom ramen för projektet "Baltic Sea Exchange" bjuda in juridikstuderande från Sverige till. Syftet med projektet är att bekanta sig med arbetsmöjligheterna i det andra landet, skapa täta kontakter mellan svenska och finländska studerande samt jämföra praxis inom ländernas rättskulturer och rättssystem. Työryhmä Kiukkarainen För att arrangera workshops och gästspela med dansteaterföreställningen "Peikkotango" på bl.a. Uusi Teatteri i Stockholm och Barnens scen i Malmö. Syftet är att bekanta sig med svenska teateraktörer och svenska teaterverksamhetsmodeller, skapa kontakter till den svenska tangoverksamheten samt ge den svenska och finländska publiken insikter i Sveriges och Finlands gemensamma folksägen. Työryhmä Kulttuuripajaprojekti Joensuu För att inom ramen för ett treårigt kulturprojekt och i samarbete med Göteborgs konsthall arrangera kulturverkstäder för arbetslösa unga bildkonstnärer i Joensuu och Göteborg. Syftet är att ge de unga en möjlighet att bekanta sig med det andra landets konst och kultur och på så sätt öka det professionella samarbetet mellan unga konstnärer i Sverige och Finland. Työryhmä Rinne-Koivumäki- Trobäck Björneborg För att planera och framföra ett dansverk i Sverige och Finland med svenska, finländska och norska dansare. Syftet är att skapa en för unga avsedd föreställning som undersöker likheter och olikheter i den finländska och svenska mytologin. Työryhmä taidevaatekauppa För att delta i konstmässan "Supermarket Art Fair" i Stockholm med konstklädsbutiken "pop up". Syftet är att presentera galleri Huuto:s konstnärers produktioner för en stor publik, skapa kontakter till det svenska konstfältet, få nya idéer till samarbetsprojekt med svenska aktörer samt dra nytta av erfarenheterna i den egna verksamheten. 1400

12 Työryhmä Work-Space-Time För att arrangera konstprojektet "Work space/time Spare time/space" i Glleria Box i Göteborg. Syftet med projektet är att skapa ny information och kunnande om konstnärers och frilansares arbetsförhållanden i Sverige och Finland samt möjliggöra ett utbyte av synpunkter och information kring arbetsförhållandena mellan svenska och finländska konstnärer. 600 VISU ry/rf Karleby För att bjuda in bildkonstnären Mikael Åberg från Umeå att hålla en utställning på Galleri VISU i Karleby. Syftet är att presentera nya konstupplevelser för publiken i Karleby och dess omnejd samt levandegöra en kontaktyta mellan Umeå och Karleby. 200 Västnyländska kultursamfundet r.f./luckan Raseborg Raseborg För att arrangera Barnens och de ungas bokkalas BUK2014 i Raseborg. Syftet med evenemanget är att ge eleverna en möjlighet att träffa och bli sporrade av ett flertal författare från Sverige och hela Norden, inspirera eleverna till att skriva och läsa mera svensk litteratur samt att öka deras förståelse och kännedom om sitt grannland. 800

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Det finlandssvenska migrationshjulet :

Det finlandssvenska migrationshjulet : Det finlandssvenska migrationshjulet : Varför flyttar finlandssvenskar till Sverige? Charlotta Hedberg Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Det finlandssvenska migrationshjulet Process

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Beviljade vistelsestipendium i Finland för år 2015/första utdelningen. Vistelsestipendium/Stockholm

Beviljade vistelsestipendium i Finland för år 2015/första utdelningen. Vistelsestipendium/Stockholm Beviljade vistelsestipendium i Finland för år 015/första utdelningen Vistelsestipendium/Stockholm Namn Ort Beviljat ändamål Dygn Arcada Nylands svenska yrkeshögskola/svensklärarna För att resa till Stockholm

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Creative Force Västra Balkan

Creative Force Västra Balkan Dokument: Beslutslista Datum: 2012.05.28 Dnr: 00359/2012 Sida: 1 (3) Creative Force Västra Balkan beviljade stöd 2012-05-07 Organisation Stöd till Land Belopp Bang (00600/2012) feministisk kultur och debatt

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

FESThemus 27-28 oktober 2012

FESThemus 27-28 oktober 2012 Föreningen Themus presenterar Festival för Teatral Musik FESThemus 27-28 oktober 2012 1. Föreningen Themus målsättning. 2. Vad är teatral musik? 3.Festivalen Festhemus 4. Målsättning 5. Genomförande inklusive

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Anelma Lammi och Ekaterina Protassova, Institutionen för moderna språk vid Helsingfors universitet Institutet för Ryssland och Östeuropa

Anelma Lammi och Ekaterina Protassova, Institutionen för moderna språk vid Helsingfors universitet Institutet för Ryssland och Östeuropa Utredningen Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina (Undersökning om ryskspråkiga i Finland som användare och producenter av kulturtjänster) Anelma Lammi och Ekaterina Protassova,

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Konst ifrågasätter, söker och skapar betydelser. Konst tillhör alla. Därför stöder vi konstnärligt uttryck. Centret för konstfrämjande

Konst ifrågasätter, söker och skapar betydelser. Konst tillhör alla. Därför stöder vi konstnärligt uttryck. Centret för konstfrämjande Konst ifrågasätter, söker och skapar betydelser. Konst tillhör alla. Därför stöder vi konstnärligt uttryck. Centret för konstfrämjande Vår uppgift Centret för konstfrämjande (Taike) är ett sakkunnigämbetsverk

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige

Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Skogsutbildningen i Finland Jämförelser med Sverige Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Nykarleby Vasa Novia är resultatet av att Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan gick samman 1.8.2008 Yrkeshögskolan

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Att förstå språket bakom den konstnärliga upplevelsen

Att förstå språket bakom den konstnärliga upplevelsen Att förstå språket bakom den konstnärliga upplevelsen Utredande rapport, Marcus Gustafsson, Kulturverkstan våren 2010 Index -----------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge I enlighet med vänskapsavtalet mellan Norrbottens läns landsting och Troms fylkeskommune, undertecknat den 11 januari

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015. Ordförande Tuomo Holopainen, 2014-2015

Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015. Ordförande Tuomo Holopainen, 2014-2015 Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015 Ordförande, 2014-2015 Mot perioden 2014-2015 med iver och energi Förändringarna i verksamhetsomgivningen inverkar också på klubbarnas verksamhet öppnar

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser december Kulturmiljösektionen Malmö Museer

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Ge av din tid och var med!

Ge av din tid och var med! FRIVILLIGARBETE I FINLANDS RÖDA KORS Ge av din tid och var med! Tervetuloa Welcome Bienvenidos Tere tulemast Bienvenue добро пожаловать الهأ الهسو dhowow Välkommen Soo Ge av din tid och var med! Röda Korset

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Robert Back Portfolio 2008

Robert Back Portfolio 2008 Robert Back Portfolio 2008 Innehåll: - Måleri 2006-2007 - Videoprojekt 2008 - Fotoprojekt 2006-2008 - CV, Kontaktuppgifter Regensburg Måleri. Parkering på Malpensa. 2007. 100 x 124 cm Locust. 2007. 100

Läs mer

Föreningen samarbetar bl.a. med Den KongeligeNorske Ambassadei Helsingfors och InnovasjonNorge, Norsk-FinskHandelsforeningi Oslo och Pohjola-Norden.

Föreningen samarbetar bl.a. med Den KongeligeNorske Ambassadei Helsingfors och InnovasjonNorge, Norsk-FinskHandelsforeningi Oslo och Pohjola-Norden. NOFI - NORSK-FINSKA HANDELSFÖRENINGEN R.F. NORJALAIS-SUOMALAINEN KAUPPAYHDISTYS R.Y. NORWEGIAN-FINNISH CHAMBER OF COMMERCE Föreningen grundad 1985. Föreningens ändamål är att vara mötesforum för näringslivsaktörer

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

FINLANDSSVENSKARNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE. Nummer 3/2014. God jul och gott nytt år!

FINLANDSSVENSKARNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE. Nummer 3/2014. God jul och gott nytt år! FINLANDSSVENSKARNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE Nummer 3/2014 Välkommen till årets sista FRIS- Info! FRIS informerar Musikfesten Muntur blev en succé även i Umeå FRIS har publicerat en ny hemsida Dödsruna över

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

program Sollefteå Näsåker Junsele Ramsele

program Sollefteå Näsåker Junsele Ramsele program Sollefteå Näsåker Junsele Ramsele 2014 i Sollefteå kommun sollefteartf.se hullsta.com ramsele.com junsele.nu Bäste läsare, producent eller arrangör. Efter många år av saknad har ni nu i er hand

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Sista ansökningsdag 1 maj 2012

Sista ansökningsdag 1 maj 2012 Kreativ fotografi Kurs i fotografi 9 veckor 2012/2013 Kreativ fotografi Kreativ fotografi utvecklar bildseende och kreativ förmåga Kreativ fotografi är en högskoleförberedande fotokurs för dig som vill

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer