Årsredovisning för räkenskapsåret 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2004"

Transkript

1 1 SÖDRA SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARES FÖRENING Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 9 - noter 10

2 Södra Sveriges Hotell- o Restaurangföretagares Förening 2 Förvaltningsberättelse Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde omfattar följande län Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och södra delen av Halland t o m Halmstads kommun Medlemmar Föreningen, som är regionalt organ för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, hade vid årets slut följande antal medlemmar Aktiva 563 Passiva 18 Hedersledamöter 2 Styrelsen Styrelsen och andra organ fick efter föreningsstämman den 29 mars 2004 följande sammansättning T o m föreningsstämman Ordförande Elisabeth Haglund 2007 Hotel Tylösand, Halmstad v ordförande Kjell Grubin 2005 Big Bowl, Malmö Skattmästare/kassör Göran Andersson 2006 Hotel Öresund, Landskrona Ledamöter Thomas Norrman 2006 Wärdshuset Kastanjelund, Yngsjö Monica Carlsson 2005 PM & Vänner, Växjö Jenny Pieplow 2007 Skeppsbron 2, Malmö Christian Mörkstedt 2006 Ronneby Brunn Hotel, Ronneby

3 Södra Sveriges Hotell- o Restaurangföretagares Förening 3 Wilhelm Tham 2007 Häckeberga Slott, Genarp Lena Ernberg (tidigare Hermansson) 2007 Fredensborgs Herrgård, Vimmerby David Kallos 2007 Restaurang Brogatan, Malmö Stefan Norén 2007 Hotel Skansen, Färjestaden Suppleanter Pär Bonér 2005 Karlaby Kro, Tommarp Jörgen Andersson 2005 Asa Herrgård, Lammhult Hedersledamöter Lars Lendrop Malmö Leif Paulsson Grand Hotel och Hotel Lundia, Lund Sekreterare Jonas Palmqvist SHR, Malmö Revisorer Ordinarie Anders Brofors Öhrlings PricewaterhouseCoopers Jens Malmhagen Smygehus Havsbad, Smygehamn Suppleant Lars Schmidt

4 Södra Sveriges Hotell- o Restaurangföretagares Förening 4 Valnämnden Ordförande Ledamöter AnnMargreth Johansson Scandic Hotel Växjö Leif Paulsson Grand Hotel/Lundia, Lund Torbjörn Colfach Toftaholms Herrgård, Lagan Lars-Olof Forsberg Halltorps Gästgivargård, Borgholm Sven-Erik Löfgren Aspö Lotstorn AB, Drottningskär SHR:s styrelse Ord ledamot Elisabeth Haglund Hotel Tylösand, Halmstad Suppleant Kjell Grubin Big Bowl, Malmö Referensgrupp för utbildningsfrågor Göran Andersson Hotel Öresund, Landskrona Arbetsgivarrådet Kjell Grubin Big Bowl, Malmö Ansvarsnämnden William H Marschall Malmö Valnämnden SHR Leif Paulsson Grand Hotel/Lundia, Lund

5 Södra Sveriges Hotell- o Restaurangföretagares Förening 5 Röstdelegerad vid SHR:s förbundsstämma Ordinarie Suppleant Elisabeth Haglund, Hotel Tylösand, Halmstad Kjell Grubin, Big Bowl, Malmö Ombud till Svenskt Näringslivs stämma Elisabeth Haglund Hotel Tylösand, Halmstad Styrelsens sammanträden och arbete Styrelsemöten har hållits den 27 februari i Malmö, den 29 mars i Helsingborg (konstituerande), den 4 maj i Malmö, den 27 maj i Växjö, den 2 september i Malmö, den 7 oktober i Kalmar, samt den 2 december i Malmö. Wilhelm Tham har under 2004 avgått ur styrelsen efter försäljning av den SHR-anslutna verksamheten. Styrelsen har i huvudsak arbetat med frågor beträffande medlemmarnas relation till SHR och med styrelsens arbetssätt och interna arbetsfördelning samt stor vikt har lagts kring föreningens ekonomi och tillhörande kapitalförvaltning. Styrelsen har genom regionombudsmannen, RO, en resurs för att verkställa beslut som lett till att föreningens aktiviteter har kunnat breddas och utvecklas. RO har verkat som styrelsens operativa arm genom beredning, genomförande och redovisning av de beslut som styrelsen fattat. RO har verkat som en kontaktlänk mellan styrelsen och medlemmarna. RO har haft många och direkta medlemskontakter genom telefon eller besök på arbetsplatser. Kontakten med medlemmarna har resulterat i stor kännedom om vilka företag som är medlemmar och kunskap om åsikter, erfarenheter och önskemål som medlemmarna har avseende SHR och branschen. RO har i enlighet med medlemmars önskemål tagit ställning i och drivit lokala frågor av intresse för hotell- och restaurangbranschen. RO har etablerat kontakt med lokala hotell- och restaurangsammanslutningar. Ett mer regelbundet samarbete har växt fram med flera av dessa nätverk med avsikt att stödja den lokala aktiviteten i kommunerna. Ett stort antal lokala sammanslutningar välkomnar RO som ständig gäst på sina möten. RO har uppvaktat lokala och regionala politiker och tjänstemän. Arbetet har resulterat i bra kontakter med beslutsfattare och gett tillfälle att sprida kunskap om vad SHR står för samt inflytande för SHR genom ROs medverkan i referensgrupper, arbetsgrupper och branschråd. Politiker och tjänstemän har varit mycket positiva till att SHR medvetet har valt att satsa på samarbete i frågor som berör branschen.

6 Södra Sveriges Hotell- o Restaurangföretagares Förening 6 RO har informerat om SHR och hållit gästföreläsningar på gymnasieskolor och KY-utbildningar samt Campus Helsingborg/Lunds Universitet, där SHR Södras förbundsjurist även undervisar i arbetsrätt för hotell- och restaurangbranschen. Styrelsen lägger stor vikt vid rekrytering av nya medlemmar. RO har rekryterat nya medlemmar genom uppsökande verksamhet, löpande kontakter och personliga besök hos intresserade företag. RO har deltagit i samarbete med HORESTA i Danmark, HRF, Region Skåne, Malmö Stad, Alna Syd och Regional Matkultur Skåne. Projektet En drogfri framtid drivs av Malmö Stad, tillsammans med SHR, Svensk Handel, Polisen, Tullen, Länsstyrelsen och sjukvården. Som delprojekt ingår Krogar mot knark, som bl.a. håller kurser om ansvarsfull alkoholhantering och om narkotika på krogen. Medlemsmöten Medlemsmöte har hållits den 25 oktober i Vellinge på Ängavallens Gård, där den ekologiska gården och köttproduktionen visades, innan middag avnjöts på gårdens restaurang. Till styrelsemötena den 27 maj i Växjö och den 7 oktober i Kalmar bjöds lokala medlemmar in för att träffa styrelsen. Föreningsstämman Föreningsstämman hölls den 29 mars på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Vid föreningsstämman deltog representanter från 28 av föreningens medlemsföretag. Vidare tillkännagavs vilka som erhållit SHR Södras Utbildningsstiftelses stipendier, se nedan. De närvarande stipendiaterna blomsterhyllades. Kök Marie Granehall ett belopp om kr för vidareutbildning inom yrket som kock. Tomas Gustavsson ett belopp om kr för vidareutbildning inom yrket som köksmästare. Liselotte Holmér ett belopp om kr för kurs i desserter vid Restaurang Akademien i Stockholm.

7 Södra Sveriges Hotell- o Restaurangföretagares Förening 7 Matsal Charlotte Swenson ett belopp om kr till KY-utbildning, IBR Internationell Bar & Restaurangchef, vid Gastro Academy i Båstad. Linda Myrinder ett belopp om kr för sommelierutbildning i Malmö, steg 3. Katrin Pettersson ett belopp om kr för sommelierutbildning i Malmö. Hotell Anna Nordström ett belopp om kr för kurs i ledarskapsutbildning i SHR:s regi. Kathy Hansson ett belopp om kr för vidareutbildning inom turism, i SHR:s regi. Caroline Jakobsson ett belopp om kr till SHR:s kurs Ta plats på scen. Johanna Wernersson ett belopp om kr till kurs i, Progressivt ledarskap vid Akademi Båstad. Administration Christina Andersson ett belopp om kr till kurs i Tillämpad Arbetsrätt i Malmö, SHRs regi. Premier till elever vid hotell- och restaurangprogram på gymnasium Föreningen har delat ut premier till avgångselever vid gymnasieskolorna Vipeholm i Lund, Rönnowska skolan i Helsingborg, Jörgen Kocks gymnasium i Malmö samt Stångådalens gymnasium i Vimmerby. Föreningen har vidare delat ut premier till elever på utbildningen KY Chefs- och Entreprenörskap på Fredensborgs yrkeshögskola i Vimmerby. Sammantaget har premierna uppgått till kr. Vinstdisposition Styrelsen föreslår att årets vinst, kr, tillföres det ingående kapitalet kr. Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

8 Södra Sveriges Hotell- o Restaurangföretagares Förening 8 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter m m Årsavgifter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Gåva Stipendier Diverse omkostnader Operativa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Utdelningar Realisationsvinst aktieförsäljning Realisationsförlust aktieförsäljning Förvaltningskostnader Återföring av nedskrivning på aktier Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst

9 Södra Sveriges Hotell- o Restaurangföretagares Förening 9 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i Sveriges Rese- och Turistråd Intressenter AB Aktier 1, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Fritt eget kapital Ingående kapital Årets vinst Summa eget kapital Skulder Diverse skulder Avsättning stipendier Skatteskuld Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 Södra Sveriges Hotell- o Restaurangföretagares Förening 10 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Kortfristiga placeringar har värderats enligt lägsta värdets princip. Aktier som är anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde, men total nedskrivning med kr efter individuell genomgång av aktieportföljen Not 2 Diverse omkostnader I diverse omkostnader kan nämnas föreningsstämma 2004 med kr, medlemsmöten med kr, styrelsemöten kr samt diverse övriga kostnader med kr, totalt kr Not 3 Operativa kostnader Operativa kostnader kr består av styrelsearvoden om kr enligt årsmötesbeslut, jämte sociala kostnader om kr samt kostnader för revision och revisionsnära tjänster om kr. Not 4 Specifikation värdepapper Antal Bokfört Börsvärde värde ABB SEK Assa B Astrazeneca Carnegie Medical Carnegie Småbolagsfond Carnegie Worldwide Electrolux B Ericsson B Föreningssparbanken A Hennes & Mauritz B Investor B SCA B Scania B Securitas B SHB A Skandia Skanska B

11 Södra Sveriges Hotell- o Restaurangföretagares Förening 11 Antal Bokfört Börsvärde värde SSAB A Tele2 B Summa Avgår nedskrivning Summa Börsvärdet på föreningens aktieinnehav (exkl. aktier i Sveriges Rese- och Turistråd Intressenter AB) Att jämföras med bokfört värde Lund den 30 mars 2005 Elisabeth Haglund Kjell Grubin Jenny Pieplow Christian Mörkstedt Monica Carlsson Göran Andersson Lena Ernberg David Kallos Stefan Norén Thomas Norrman Vår revisionsberättelse har avgivits Anders Brofors Auktoriserad revisor Jens Malmhagen

Med SHR Södra in i framtiden

Med SHR Södra in i framtiden SHR Södras Verksamhetsberättelse 2007 Med SHR Södra in i framtiden När nu ett av våra bästa år i branschen summeras så undrar man lite vad som komma skall. Vi har en stark tillväxt i vår region, det projekteras

Läs mer

Den vikande marknaden och nedgången på världens börser har även påverkat SHR Södras resultat och inneburit att vi har ett mindre kapital.

Den vikande marknaden och nedgången på världens börser har även påverkat SHR Södras resultat och inneburit att vi har ett mindre kapital. SHR Södras Verksamhetsberättelse 2008 Förändringens tid Inför bokslutet 2007 skrev jag att vi hade summerat ett av vår bransch starkaste år vilket fortsatte under 2008. Vi upplevde ett omtumlande år där

Läs mer

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012 Visita Mellersta Verksamhetsberättelse 2012 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 7627400 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 629400 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 352500 Tullgatan 27, 831 35 Östersund T +46

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2010 I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 1(5) Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden AB (svb)

Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning

Läs mer

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död

Riksföreningen Rätten till en Värdig Död Sida 1 av 11 Årsredovisning för Riksföreningen Rätten till en Värdig Död 802007-3865 Räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB. för 556784-9426. Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Innehållsförteckning

Årsredovisning. Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB. för 556784-9426. Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB 556784-9426 Räkenskapsåret 2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET. www.kejsarkronan13.se

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET. www.kejsarkronan13.se ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET 2008 www.kejsarkronan13.se Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Kejsarkronan 13 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernresultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985 ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr för räkenskapsåret Brf Fredriksstrand 1(11) Styrelsen för Brf Fredriksstrand, Vaxholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Logistikföreningen PLAN. Org nr 802006-9301. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014

Styrelsen för. Logistikföreningen PLAN. Org nr 802006-9301. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014 Styrelsen för Logistikföreningen PLAN får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda

Läs mer

Barncancerföreningen i Östra Götaland

Barncancerföreningen i Östra Götaland Årsredovisning för Barncancerföreningen i Östra Götaland Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1,2,3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5,6 Ställda säkerheter

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer