Rapport 2013:7. Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster. resultat från två undersökningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2013:7. Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster. resultat från två undersökningar"

Transkript

1 Rapport 2013:7 Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster resultat från två undersökningar

2 2013:7 Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster resultat från två undersökningar Konsumentverket 2013

3 Förord Konsumentverket har sedan år 2009 låtit genomföra ett antal undersökningar av marknaden för hantverkstjänster. Bakgrunden till det är bland annat att boendefrågor främst relaterade till hantverkstjänster legat högst i de kommunala konsumentvägledarnas klagomålsstatistik år efter år. Under 2011 kom ett nytt perspektiv med i bilden, nämligen att göra en fördjupad analys av hantverksmarknaden utifrån den metod för samlad analys av konsumentproblem som Konsumentverket tagit fram. Med detta nya perspektiv genomfördes under 2011 och 2012 ytterligare två undersökningar: En kvantitativ undersökning genomförd av TNS Sifo med hjälp av webbintervjuer i deras webbpanel. Resultaten bygger på svar från 4024 konsumenter. En kvalitativ undersökning genomförd av Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Resultaten bygger på intervjuer av 25 konsumenter om totalt 34 olika hantverksprojekt. Den här rapporten redovisar resultaten av de undersökningarna. Innehållet i denna rapport har tidigare redovisats till regeringen den 30 november Det gjordes med anledning det uppdrag Konsumentverket har i sin instruktion att årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv. Nu publicerar Konsumentverket dessa undersökningar som ett underlag till rapporten Marknaden för hantverkstjänster - fördjupad analys och förslag på åtgärder. På många ställen i den rapporten hänvisas till resultat här i underlagsrapporten. För innehåll och dess riktighet liksom slutsatser och resultat ansvarar uppdragstagarna själva, det vill säga TNS Sifo och CTF. Ansvarig vid Konsumentverket har varit Fredrik Ekholm. Karlstad den 28 mars 2013

4 Innehållsförteckning 1. Kvantitativ undersökning med webbpanelenkät Sammanfattning av resultat Beslutsprocessen Kommunikation om arbetet Identifiering av konsumentproblem Utvärdering av arbetet Projektbeskrivning Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvensredovisning Redovisning av resultatet Tolkning av resultatet Resultat Beslutsprocessen Kommunikation om arbetet Identifiering av konsumentproblem Utvärdering av arbetet Kvalitativ undersökning med intervjuer Sammanfattning av resultat Inledning Bakgrund och syfte Rapportens upplägg Metod Val av metod Urval De intervjuade Bortfall Datainsamling Analys Studiens tillförlitlighet och giltighet Att planera och förbereda projektet Hantverkstjänster är inte homogena... 62

5 2.4.2 Konsumenternas förväntningar Medvetenhet om risker för missöde och missnöje varierar Klart eller diffust? Vikten av att kommunicera Att konkretisera projektet Kriterier för att välja hantverkare Överenskommelser med hantverkaren Genomförandet Många projekt kräver samordning Konsumenten saknar inflytande över vem som utför arbetet Tidsaspekter Förändringar och tilläggsarbeten Hantverkares suveränitet Kompromisser Det psykologiska kontraktet och sociala relationer Oförutsedda problem Projektets resultat De nöjda hantverkskonsumenterna De missnöjda hantverkskonsumenterna Hur hanterar hantverkskonsumenter sitt missnöje? Slutsatser Åtgärdsförslag Referenser Bilaga 1: Frågeformulär för den kvantitativa undersökningen... 1 Bilaga 2: Intervjuguider till den kvalitativa undersökningen... 1

6 6 (150) 1. Kvantitativ undersökning med webbpanelenkät I detta avsnitt redovisas resultat från en kvantitativ undersökning utförd av TNS Sifo under Sammanfattning av resultat Här följer en kort sammanfattning av resultatet i punktform. I resultatavsnittet senare i rapporten presenteras resultatet mer i detalj Beslutsprocessen Information inför valet Inför valet av hantverkare sökte en konsument av fem i förväg information om hur man anlitar hantverkare (22 procent). Informationen söktes i hälften av fallen genom vänner och bekanta (50 procent). Cirka hälften av respondenterna uppger att de kände sig välinformerade vid valet av hantverkare (55 procent). En av tre är nöjda med den information som finns tillgänglig om hur man anlitar hantverkare (37 procent) medan en av tio tycker informationen är för komplicerad (10 procent) Sökning av utförare Konsumenterna i undersökningen anlitar i stor utsträckning samma hantverkare de tidigare har anlitat (29 procent). Förstagångsköpare kommer dock i större utsträckning i kontakt med hantverkaren genom rekommendationer från hantverkarens tidigare kunder (25 procent) jämfört med konsumenter som har erfarenhet av att anlita hantverkare. Tre av fem kontaktade bara en hantverkare (61 procent). Var kostnaden för arbetet låg, kr eller mindre, kontaktades endast en hantverkare i större utsträckning (79 procent) jämfört med om kostnaden var hög, kr eller mer (45 procent). Tre konsumenter av fem kollade inte upp den hantverkare de anlitade innan (61 procent). Den viktigaste anledningen till valet av hantverkare är möjligheten till ROT-avdrag (49 procent). Förstagångsköpare anser i större utsträckning att möjligheten till ROT-avdrag är en viktig anledning (54 procent) jämfört med erfarna konsumenter. 65 procent av konsumenterna uppger att de har tänkt igenom sitt val av hantverkare.

7 7 (150) Att jämföra olika alternativ I ett fall av fyra har konsumenterna jämfört pris mellan olika hantverkare (26 procent). En tredjedel tycker att valet av hantverkare är svårt (35 procent). En av fem kunde för lite för att kunna jämföra olika alternativ (18 procent). En tredjedel av konsumenterna upplever att det är svårt att jämföra olika hantverkare (34 procent) Kommunikation om arbetet Kommunikation om arbetet innan Drygt två av fem upprättade ett skriftligt kontrakt/offert med hantverkaren innan arbetet påbörjades (44 procent). Förstagångsköpare har i högre grad upprättat ett skriftligt kontrakt som skrevs på (31 procent) jämfört med erfarna köpare (17 procent). I de fall där inget kontrakt skrevs mellan köpare och hantverkare var anledningen att konsumenterna litade på hantverkare/det var en rekommendation (51 procent). En femtedel av konsumenter har upprättat kontraktet efter en standardmall (20 procent). Majoriteten av de som inte använde en standardmall visste inte heller om att det fanns en standardmall att utgå ifrån (67 procent). Tre av fem tycker det är viktigt att upprätta ett skriftligt kontrakt där det i detalj beskrivs vad som ska göras (59 procent) Överenskommelse och kommunikation under arbetsgången Tre av fyra konsumenter kände sig välinformerade under arbetets gång (76 procent). Nästan samtliga konsumenter litar på information och råd som hantverkaren ger (86 procent). En av fyra konsumenter (24 procent) anser dock att det inte är tydligt vilka rättigheter man har om det skulle uppstå problem. En av fem (22 procent) har lågt förtroende för att konsumenternas rättigheter skyddas inom hantverksbranschen Identifiering av konsumentproblem När hantverksarbetet är utfört är sex procent av konsumenterna rejält missnöjda med det utförda arbetet och ångrar valet av hantverkare. Förstagångsköpare är mer missnöjda (10 procent) än övriga. Skedde kontakten via ett försäkringsbolag var konsumenten i större utsträckning rejält missnöjd (17 procent), var kontaktvägen känd fanns i lägre grad ett rejält missnöje efter att arbetet hade slutförts (5 procent).

8 8 (150) Missnöjet handlade i många fall om dålig kommunikation mellan konsumenten och hantverkaren. Konsumenter som inte kände sig informerade under arbetets gång (32 procent) kände sig i större utsträckning missnöjda. Konsumenter kände också rejält missnöje om priset inte blev som förväntat (25 procent) eller om arbetet tog längre tid än förväntat trots att inget extra utfördes (22 procent). De allra flesta fall framförde konsumenten sitt klagomål direkt till hantverkaren (75 procent). I mer än hälften av fallen löste sig problemen inte trots att konsumenten framförde sitt missnöje (52 procent) Utvärdering av arbetet Majoriteten av konsumenterna är ganska eller mycket nöjda med hantvekarens utförda arbete (90 procent). I majoriteten av fallen blev det slutliga priset som förväntat eller lägre (85 procent) samma ska gäller tidsåtgången, 74 procent anser att arbete tog den tid som var förväntad eller kortare tid. Om kontaktvägen var känd för konsumenten var arbetet färdigt efter förväntad tid i större utsträckning (68 procent) än om kontakten var genom ett försäkringsbolag (44 procent). 22 procent har lågt förtroende för att konsumenternas rättigheter skyddas inom hantverksbranschen.

9 9 (150) 1.2 Projektbeskrivning Bakgrund och syfte Denna undersökning syftar till att kartlägga konsumenters erfarenheter av att anlita hantverkare och att bättre förstå orsaker till problem som konsumenter ofta möter samt om det finns skillnader mellan olika konsumentgrupper. Undersökningen omfattar följande aspekter av processen att anlita en hantverkare: Sättet att komma i kontakt med hantverkaren Informationssökandet inför valet av hantverkare Kommunikation om arbetet som ska genomföras och kontraktsskrivning Eventuellt missnöje med valet av hantverkaren Slutresultatet av arbetet TNS-Sifo har på uppdrag av Konsumentverket genomfört undersökningen samt skrivit slutrapporten. Rapporten innehåller en deskriptiv sammanställning av resultatet av undersökningen. Denna rapport utgör, tillsammans med andra studier, ett underlag för Konsumentverkets fortsatta arbete att föreslå åtgärder för att förbättra konsumenternas situation på hantverksmarknaden Genomförande Målgrupp Målgruppen för underökningen är konsumenter, år, som har anlitat hantverkare de senaste två åren för arbete som gällt hus, bostadsrätt eller fritidshus Urval Ett riksrepresentativt urval baserat på kön, ålder och region, av personer mellan år har slumpmässigt dragits ur TNS-Sifos webbpanel. Därefter har screeningsfrågor huruvida man har anlitat hantverkare de två senaste åren, om man var ansvarig för kontakten med den anlitade hantverkaren samt om arbetet gällde för ett hus, en bostadsrätt eller ett fritidshus, ställts i formuläret för att garantera att respondenterna tillhör den fördefinierade målgruppen Intervjumetod Undersökningen genomfördes med hjälp av webbintervjuer i TNS-Sifos webbpanel 1. 1 Se Bilaga 3 - Metodbeskrivning

10 10 (150) Frågeformuläret har tagits fram av Konsumentverket och TNS-Sifo har givit sina synpunkter och förslag på förbättringar. Formuläret har därefter anpassats till TNS-Sifos webbverktyg. Efter testning av formuläret gjordes utskicket av undersökningsinbjudan till paneldeltagarna. Webbenkäten fanns länkad i ett e-postmeddelande som skickades till varje respondent. Länken var unik för varje respondent och TNS-Sifos programvara höll reda på vem som svarat och inte för att underlätta påminnelseutskicken. För att öka svarsfrekvensen skickades det ut påminnelser. Totalt skickades tre påminnelser ut. Påminnelserna skickades ut via e-post var tredje dag från fältstart. Resultatet från undersökningen redovisas som ovägd data då det inte finns nationell statistik (viktmål) för denna specifika målgrupp, således har inte heller någon profil, för respondenterna, mot nationell statistik kunnat tas fram. En demografisk beskrivning av de konsumenter som deltog i undersökningen ges i bilaga intervjuer genomfördes med en genomsnittlig intervjutid på 12 minuter Mätperiod Tiden för fältarbetet var mellan den 21 oktober och 9 november Svarsfrekvensredovisning Totalt blev personer inbjudna att delta i undersökningen. Av dessa var det personer som inte gick in och svarade på frågorna. 203 personer påbörjade intervjun men slutförde den inte. Det var personer som blev utscreenade på grund av att de inte tillhörde målgruppen. Antal kompletta intervjuer uppgick till stycken. Svarsfrekvensen i undersökningen blev 77 procent. Tabell 1. Svarsfrekvens Svarsfrekvens Totalt antal utskickade inbjudningar (U) Antal som ej klickat på länken (ej varit inne i undersökningen) Gått in i undersökningen men ej avslutat den 203 Totalt antal kompletta svar (S1) Utscreenade (tillhör ej målgruppen) (S2) S1+S2 (S) Svarsandel (S/U) 77 %

11 11 (150) Redovisning av resultatet En deskriptiv sammanställning av undersökningsresultatet redovisas i rapporten med hjälp av diagram och korta kommentarer. Där det är relevant ges även en beskrivning av signifikanta skillnader mellan olika konsumentgrupper. För att bättre förstå eventuella skillnader mellan olika konsumentgrupper har följande korstabelleringar mot samtliga frågor gjorts i resultattabellerna: Kön (fråga 37) Ålder (fråga 39) Född utanför Sverige (fråga 40) Funktionsnedsättning (fråga 41 och 42) Region (fråga 38) Typ av arbete (fråga 5) Erfarenhet av att anlita hantverkare (fråga 6) Typ av överenskommelse (fråga 16) Kostnad för arbetet (fråga 26) Utbildning (fråga 43) Ekonomi (fråga 45) Sysselsättning (fråga 44) Bransch (fråga 4) Kontaktvägen till hantverkaren (fråga 7) 2 Missnöje (fråga 31) I bilaga 4 finns en demografisk beskrivning av respondenterna och i bilaga 5 finns en beskrivning av arbetet som har utförts Tolkning av resultatet Vid analys av datamaterial från intervjuundersökningar gjorda med stickprov är det väsentligt att komma ihåg att de angivna procentsatserna är ungefärliga värden. Förekomsten av en felmarginal innebär att det är felaktigt att tro att siffrorna från ett stickprov är exakt desamma som skulle erhållits om hela befolkningen besvarat frågan. I de fall där resultatet är kommenterat för enskilda konsumentgrupper finns det en signifikant skillnad mellan grupperna. Detta betyder att skillnaden är statistiskt säkerställd och inte beror på slumpen. 2 Kontaktvägen definieras som känd för konsumenten som har anlitat hantverkaren tidigare, om hantverkaren är en personlig vän, släkting eller bekant, fått rekommendation om hantverkaren från annan hantverkare eller från tidigare kunder. Kontaktvägen är okänd i de fall konsumenten kommit i kontakt med hantverkaren genom Internet, telefonkatalogen, annons eller hantverksförmedling.

12 12 (150) 1.3 Resultat Här följer en deskriptiv sammanställning av undersökningsresultatet. Först ges en kort beskrivning av resultatet, därefter åskådliggörs resultatet på totaltnivå i ett diagram (för fråga 7 och 22 redovisas även resultatet nedbrutet på förstagångsköpare samt konsumenter med stor erfarenhet i separata diagram). För att få en bättre överblick över resultatet är det indelat i fyra avsnitt; beslutsprocessen, kommunikation om arbetet, identifiering av konsumentproblem och utvärdering av arbetet, vilket visas i figur 1 nedan. Varje avsnitt inleds med en kort sammanfattning av resultatet i punktform. Beslutsprocessen Kontaktvägen Informationsvägen Sökning av utförare Kontroll inför valet Beslutsmomentet Utvärdering av beslutsprocessen Kommunikation om arbetet Överenskommelse Utvärdering av kommunikation Identifiering av konsumentproblem Orsaker till missnöje Framförande av missnöje Utvärdering av arbetet Blev arbetet som förväntat Priset Tidsåtgång Figur 1

13 13 (150) Beslutsprocessen Detta avsnitt beskriver hur beslutsprocessen gick till, som innefattar hur konsumenten kom i kontakt med hantverkaren, informationssökning om hantverkare, kontroll inför valet, beslutsmomentet samt hur konsumenten slutligen utvärderar beslutsprocessen. Kort sammanfattning av resultatet: Konsumenter anlitar i stor utsträckning samma hantverkare de tidigare har anlitat (29 procent). I ett fall av fem sökte konsumenten i förväg information om hur man anlitar hantverkare (22 procent). En av tre är nöjda med den information som finns tillgänglig om att anlita hantverkare (37 procent). En av tre upplever valet av hantverkare som svårt (35 procent). Tre av fem konsumenter kontaktade endast en hantverkare före valet gjordes (61 procent). Majoriteten av konsumenterna kollade inte upp den valda hantverkaren innan (61 procent). Den viktigaste anledningen till valet av hantverkare var att möjlighet till ROT-avdrag fanns (49 procent). Hälften av respondenterna kände sig välinformerade vid valet av hantverkare (55 procent). 65 procent anser att de har tänkt igenom sitt val av hantverkare.

14 14 (150) Kontaktväg Det vanligaste sättet konsumenter kommer i kontakt med hantverkare på är genom tidigare erfarenhet av hantverkaren, det vill säga att konsumenten har anlitat hantverkaren sedan tidigare (29 procent) (se diagram 1). Rekommendation från tidigare kunder (21 procent) eller genom rekommendation från andra företag (15 procent) är andra vanliga sätt. När det gäller olika konsumentgrupper finns dock följande skillnader: Äldre personer, år, svarar i större utsträckning att man har anlitat hantverkaren tidigare (36 procent) jämfört med yngre, år, (14 procent). Yngre personer (25 34 år) uppger i större utsträckning att de kom i kontakt med hantverkaren genom Internet eller telefonkatalogen (21 procent). Konsumenter som var rejält missnöjda har i större utsträckning kommit i kontakt med hantverkaren via Internet eller telefonkatalogen (15 procent) jämfört med om man var nöjd (10 procent). Diagram 1. Fråga 7. Hur kom du i kontakt med hantverkarna? Fler svar möjligt Jag har anlitat hantverkaren tidigare 29 Rekommendation från hantverkarens tidigare kunder 21 Rekommendation från annan hantverkare/butik/företag 15 Hantverkaren är en personlig vän/släkting/bekant 13 Hittade hantverkaren på Internet eller i telefonkatalog 11 Annons eller erbjudande från hantverkaren 6 Genom försäkringsbolag 3 Använde hantverksförmedling 2 Annat 8 Vet ej, Minns ej Bas: Samtliga (4024)

15 15 (150) Det finns även vissa skillnader mellan förstagångsköpare och erfarna köpare (se diagram 2): Konsumenter med stor erfarenhet av hantverkare uppger i större utsträckning att Jag har anlitat hantverkaren tidigare som svar på hur man kom i kontakt med hantverkaren (53 procent). Konsumenter som saknar erfarenhet har i större utsträckning kommit i kontakt med hantverkaren genom rekommendation från en hantverkares tidigare kunder (25 procent) eller genom Internet eller telefonkatalogen (15 procent). Konsumenter med stor erfarenhet kom i lägre utsträckning i kontakt med hantverkaren via Internet eller telefonkatalog (7 procent). Diagram 2. Fråga 7 Hur kom du i kontakt med hantverkarna? Fler svar möjligt. Första gången kontra stor erfarenhet Rekommendation från hantverkarens tidigare kunder Rekommendation från annan hantverkare/butik/företag Hantverkaren är en personlig vän/släkting/bekant Hittade hantverkare på Internet eller i telefonkatalog 7 15 Annons eller erbjudande från hantverkaren Genom försäkringsbolag Första gången Stor erfarenhet Använde hantverksförmedling 3 1 Jag har anlitat hantverkaren tidigare 2 53 Annat 5 15 Vet ej, Minns ej Bas: Första gången (440), stor erfarenhet (534)

16 16 (150) Informationsväg I de allra flesta fall (76 procent) söks ingen information om hur man anlitar hantverkare före valet av hantverkare görs (se diagram 3). Bland de som däremot söker information är den vanligaste anledningen för att kunna jämföra olika hantverkare. Tittar man på skillnaderna mellan olika konsumentgrupper ser man följande: Bland konsumenter som inte söker någon information innan finns män (78 procent) och personer i åldern år (80 procent) i högre grad representerade. Bland personer med stor erfarenhet av att anlita hantverkare är det vanligare att information inte söks i förväg (82 procent) jämfört med personer med ingen eller liten erfarenhet. Om kostnaden för arbetet är låg (under kr) söks i högre grad ingen information om hur en hantverkare anlitas (86 procent) jämfört med om kostnaden är hög, kr eller mer, (61 procent). Vid nybyggnation söks emellertid i större utsträckning information om vilka lagar som gäller (19 procent) jämfört med om hantverkare anlitas för övriga typer av arbeten. Är kostnaden för arbetet hög ( kr eller mer) söks i större utsträckning information om kontraktskrivning (15 procent, vid jobb som omfattar kr eller mindre gör 1 procent av konsumenterna det). Diagram 3. Fråga 8. Sökte du information om hur man anlitar hantverkare före du valde hantverkare? Fler svar möjligt Ja, information för att kunna jämföra olika hantverkare 12 Ja, om vilka lagar som gäller 8 Ja, om hur man skriver kontrakt 5 Ja, annan information 3 Nej 76 Vet ej, minns ej Bas: Samtliga (4024)

17 17 (150) Respondenterna fick beskriva vilken information de sökte som hjälpte dem att kunna jämföra olika hantverkare. De vanligaste svaren var: Konsumenten begärde in offerter från olika hantverkare och firmor. Sökte information om behörigheter, certifikat, F-Skattsedel hos olika firmor. Referenser och erfarenhet från hantverkares tidigare utförda arbeten. Undersökte olika företag via forum, konsumenthemsidor och andra hemsidor på Internet. Hörde sig för hos släkt, vänner eller bekanta som anlitat hantverkare. Det vanligaste sättet konsumenter söker information om hur man anlitar hantverkare på, är genom vänner och bekanta, två av fyra (50 procent) uppger det (se diagram 4). Oavsett konsumentgrupp är vänner och bekanta den vanligaste informationskällan. Det finns dock vissa skillnader mellan de olika konsumentgrupperna: Yngre personer (25 34 år) söker i större utsträckning informationen genom diskussionsform på Internet (50 procent) medan äldre (65 75 år) i lägre utsträckning gör det (4 procent). Om det är första gången en hantverkare anlitas söker konsumenten i större utsträckning information på diskussionsforum på Internet (20 procent) jämfört med övriga. Diagram 4. Fråga 10. Hur sökte du information om hur man anlitar hantverkare före du valde hantverkare? Fler svar möjligt Genom vänner och bekanta 50 Andra webbplatser på Internet 33 Genom webbsidan omboende.se eller Konsumentverket.se 18 På diskussionsforum på Internet 11 Kontaktade intresseorganisation 11 Kontaktade konsumentvägledare 2 Annat sätt 18 Vet ej, Minns ej 4 Bas: Om sökt information om hur man anlitar hantverkare (878)

18 18 (150) Sökning av utförare Tre av fem konsumenter (61 procent) kontaktar endast en hantverkare inför valet av hantverkare (se diagram 5). Fem procent av konsumenterna kommer i kontakt med hantverkaren genom försäkringsbolag. Skillnaderna mellan olika konsumentgrupper ser ut på följande sätt: Omfattar kostnaden för arbetet kr eller mindre kontaktas i större utsträckning bara en hantverkare (79 procent) jämfört med om konstaden var hög, kr eller mer, (45 procent). Om kontaktvägen är känd, kontaktas en firma i större utsträckning (69 procent), jämfört med om kontaktvägen är okänd (43 procent). Pensionärer kontaktar i större utsträckning endast en hantverkare (65 procent) jämfört med övriga grupper. Anlitas en elektriker kontaktas i de flesta fall endast en firma (73 procent). Ska konsumenten anlita en kakelsättare kontaktas en firma i lägre grad (46 procent). Om det är första gången konsumenten anlitar en hantverkare kontaktas i mindre utsträckning bara en firma (56 procent). Om kostnaden för arbetet omfattar kr eller mer kontaktas i större utsträckning två eller fler hantverkare (52 procent), jämfört med om kostnaden var låg, kr eller mindre, (16 procent). Om kontaktvägen är okänd kontaktar konsumenten fler firmor i större utsträckning (54 procent), jämfört med om den var känd (25 procent). Diagram 5. Fråga 13. Hur många hantverkare/firmor kontaktade du skriftligt eller muntligt när du beställde jobbet? En hantverkare/firma 61 Två hantverkare/firmor 16 Tre hantverkare/firmor 11 Fyra eller fler hantverkare/firmor 3 Via försäkringsbolag 5 Vet ej/minns ej Bas: Samtliga (4024)

19 19 (150) När det gäller pris och offert får konsumenterna i vartannat fall (53 procent) in det från en hantverkare medan 20 procent inte begär något pris eller någon offert alls (se diagram 6). Studeras olika konsumentgrupper finns följande skillnader: Om kontaktvägen är känd får konsumenten i fler fall in pris och offert från en firma (55 procent), jämfört med om kontaktvägen är okänd (45 procent). Vid större arbeten, kr eller mer, uppger konsumenterna i större utsträckning att de får in pris eller offert från flera firmor (41 procent). Vid låg kostnad för arbetet, kr eller mindre, sker det i lägre grad (11 procent). Det är vanligare att personer med stor erfarenhet av att anlita hantverkare inte begär något pris eller offert (27 procent) jämfört med förstagångsköpare (16 procent). Vid mindre omfattande arbeten, för kr eller mindre, begärs i större utsträckning inget pris eller offert (35 procent) jämfört med om arbetet avser en hög kostnad, kr eller mer, (11 procent). Diagram 6. Fråga 14. Hur många hantverkare/firmor fick du in ett pris eller en offert från? (inklusive muntligt och/eller ungefärligt pris) En hantverkare/firma 53 Två hantverkare/firmor 17 Tre hantverkare/firmor 7 Fyra eller fler hantverkare/firmor 2 Begärde inget pris eller offert 20 Vet ej, Minns ej Bas: Till samtliga förutom till de där försäkringsbolag förmedlade kontakten (3829)

20 20 (150) Kontroll inför valet Tre konsumenter av fem (61 procent) kollar inte upp hantverkaren i förväg (se diagram 7). Tittar man på de olika konsumentgrupperna finns det ingen skillnad beroende på erfarenhet men det finns dock skillnader i följande konsumentgrupper: Äldre personer (65 75 år, 37 procent) samt boende i storstäder (36 procent) kollar i större utsträckning upp den hantverkare som anlitas, jämfört med övriga. Om arbete omfattar nybyggnation (53 procent), tillbyggnad (40 procent) eller ombyggnad (37 procent) kollas hantverkaren upp i större utsträckning innan. Avser arbetet underhåll kollas hantverkaren upp i mindre utsträckning (29 procent). Ju högre kostnad arbetet omfattar, i desto större utsträckning kollas hantverkaren upp. Om priset var högt ( kr eller mer) kollar drygt hälften (56 procent) upp hantverkaren innan. Var priset lågt, kr eller mindre, var det 20 procent som kollade upp hantverkare innan. Högutbildade (35 procent) och personer med god ekonomi (33 procent) undersökte i högre grad hantverkaren innan arbete påbörjades. Kakelsättare (46 procent) och takläggare (47 procent) kollas i större utsträckning upp av konsumenten innan medan rörmokare (24 procent) och elektriker (23 procent) i mindre utsträckning kollas upp. I de fall då kontaktvägen är okänd, kollar konsumenten i större utsträckning upp hantverkaren innan (43 procent), detta görs inte i lika stor uträckning om konsumenten känner till hantverkaren sedan tidigare (32 procent). Diagram 7. Fråga 11. Kollade du upp hantverkaren/hantverkarna på något sätt innan du anlitade denne/dem? Ja 33 Nej 61 Nej, hänvisad till hantverkaren av försäkringsbolag 5 Vet ej, Minns ej Bas: Samtliga (4024)

21 21 (150) De vanligaste sätten att kolla upp hantverkare på innan de anlitas är genom rekommendationer och tidigare referenser på utförda arbeten (69 procent) samt om hantverkaren är seriös (55 procent) (se diagram 8). Är kontaktvägen känd är det signifikant fler som kollar upp hantverkaren via rekommendationer eller referenser (77 procent), jämfört med om den var okänd (50 procent). Om kontaktvägen är okänd är det vanligt att konsumenten undersöker om hantverkaren är seriös (76 procent), var hantverkaren känd för konsumenten görs detta i mindre utsträckning (49 procent). Diagram 8. Fråga 12. Hur kollade du upp hantverkaren/hantverkarna innan du anlitade denne/dem? Fler svar möjligt Genom rekommendationer/referenser angående kvalité på tidigare arbeten 69 Om hantverkaren verkade seriös 55 Genom intresseorganisation 4 Genom konsumentvägledare 1 Annat sätt 10 Vet ej, minns ej Bas: Kollade upp hantverkaren innan (1317)

22 22 (150) Beslutsmoment När konsumenten ska välja hantverkare är möjligheten till ROT-avdrag den viktigaste anledningen till valet, en av två konsumenter (49 procent) anser det (se diagram 9). Att man har anlitat hantverkaren tidigare och blivit nöjd är också viktigt (31 procent). Även rekommendation från andra kunder (26 procent), förtroende vid första kontakten (23 procent) samt prisvärdhet (21 procent) är viktiga anledningar för konsumenten. Det finns dock vissa skillnader mellan konsumenterna: Personer i åldern år anser att möjligheten till ROT-avdrag är en viktig anledning (55 procent) jämfört med yngre konsumenter (25 64 år). Om kontaktvägen är okänd är det viktig att få information om hantverken, till exempel om de har F-Skattsedel (25 procent), jämfört med om kontaktvägen var känd för konsumenten (12 procent). Diagram 9. Fråga 22. Vilken var den viktigaste anledningen för ditt val av hantverkare? Max tre svar Möjlighet till ROT-avdrag 49 Har anlitat hantverkaren tidigare och blivit nöjd 31 Rekommendationer från andra kunder 26 Fick förtroende vid den första kontakten Prisvärdhet, bästa jobbet för pengarna Personligt bemötande Information om hantverkare Tidsschemat passade mina krav/behov Hantvekraren är en personlig vän/släkting/bekant Bedömde andra av hantverkarens tidigare genomförda jobb Rekommendationer från butik/annat företag 8 Referenser från andra hantverkare Billigast pris/lägst kostnad 5 6 Betalningssätt/Betalningsmodell 1 Annat 6 Vet ej, Minns ej Bas: Till samtliga förutom till de där försäkringsbolag förmedlade kontakten (3829)

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet 17 december 2014 TNS SIFO Johan Orbe Anita Bergsveen Innehållsförteckning Bakgrund 03 Syfte 04 Målgrupper och antal intervjuer 05 Genomförande

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Rapport 2013:6. Marknaden för hantverkstjänster. fördjupad analys och förslag på åtgärder

Rapport 2013:6. Marknaden för hantverkstjänster. fördjupad analys och förslag på åtgärder Rapport 2013:6 Marknaden för hantverkstjänster fördjupad analys och förslag på åtgärder 2013:6 Marknaden för hantverkstjänster fördjupad analys och förslag på åtgärder Konsumentverket 2013 Projektledare:

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp 1 Om undersökningen Ämne: Energieffektivisering och förhållande till koldioxidutsläppen Beställare: E.ON Sverige

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2010-08-27 29 34. Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2010-08-27 29 34. Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34 Beredning 2010-08-27 29 34 Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressmeddelande från Regeringskansliet, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt

De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt 1 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt 2 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

RAPPORT. Tjänste bra? Marknad, kvalitet och klagomål konsumenter om nio tjänsebranscher

RAPPORT. Tjänste bra? Marknad, kvalitet och klagomål konsumenter om nio tjänsebranscher RAPPORT 2000:20 Tjänste bra? Marknad, kvalitet och klagomål konsumenter om nio tjänsebranscher Förord För andra gången har Konsumentverket genomfört en konsumentundersökning om konsumenters inställning

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 2 Förord Under november har IFS för fjärde året i rad ställt ett antal frågor

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor Juni 2010 23 juni Helen Nilsson 1862 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Majblomman. Intervjuerna

Läs mer

Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare.

Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Lärarhandledning Snart hantverkare lärarhandledning Konsumentverket 2011 Projektledare/ansvarig utgivare: Marie Myhr, Konsumentverket

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 2012-06-03... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012

Ekonomiskt Bistånd. Norrköping. Brukarundersökning 2012 Ekonomiskt Bistånd Norrköping Brukarundersökning 2012 November 2012 Inledning Bakgrund Under våren 2012 har det genomförts en brukarundersökning i syfte att mäta hur medborgare (brukare) som söker försörjningsstöd

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer