Rapport 2013:7. Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster. resultat från två undersökningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2013:7. Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster. resultat från två undersökningar"

Transkript

1 Rapport 2013:7 Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster resultat från två undersökningar

2 2013:7 Underlag till fördjupad analys av marknaden för hantverkstjänster resultat från två undersökningar Konsumentverket 2013

3 Förord Konsumentverket har sedan år 2009 låtit genomföra ett antal undersökningar av marknaden för hantverkstjänster. Bakgrunden till det är bland annat att boendefrågor främst relaterade till hantverkstjänster legat högst i de kommunala konsumentvägledarnas klagomålsstatistik år efter år. Under 2011 kom ett nytt perspektiv med i bilden, nämligen att göra en fördjupad analys av hantverksmarknaden utifrån den metod för samlad analys av konsumentproblem som Konsumentverket tagit fram. Med detta nya perspektiv genomfördes under 2011 och 2012 ytterligare två undersökningar: En kvantitativ undersökning genomförd av TNS Sifo med hjälp av webbintervjuer i deras webbpanel. Resultaten bygger på svar från 4024 konsumenter. En kvalitativ undersökning genomförd av Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Resultaten bygger på intervjuer av 25 konsumenter om totalt 34 olika hantverksprojekt. Den här rapporten redovisar resultaten av de undersökningarna. Innehållet i denna rapport har tidigare redovisats till regeringen den 30 november Det gjordes med anledning det uppdrag Konsumentverket har i sin instruktion att årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv. Nu publicerar Konsumentverket dessa undersökningar som ett underlag till rapporten Marknaden för hantverkstjänster - fördjupad analys och förslag på åtgärder. På många ställen i den rapporten hänvisas till resultat här i underlagsrapporten. För innehåll och dess riktighet liksom slutsatser och resultat ansvarar uppdragstagarna själva, det vill säga TNS Sifo och CTF. Ansvarig vid Konsumentverket har varit Fredrik Ekholm. Karlstad den 28 mars 2013

4 Innehållsförteckning 1. Kvantitativ undersökning med webbpanelenkät Sammanfattning av resultat Beslutsprocessen Kommunikation om arbetet Identifiering av konsumentproblem Utvärdering av arbetet Projektbeskrivning Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvensredovisning Redovisning av resultatet Tolkning av resultatet Resultat Beslutsprocessen Kommunikation om arbetet Identifiering av konsumentproblem Utvärdering av arbetet Kvalitativ undersökning med intervjuer Sammanfattning av resultat Inledning Bakgrund och syfte Rapportens upplägg Metod Val av metod Urval De intervjuade Bortfall Datainsamling Analys Studiens tillförlitlighet och giltighet Att planera och förbereda projektet Hantverkstjänster är inte homogena... 62

5 2.4.2 Konsumenternas förväntningar Medvetenhet om risker för missöde och missnöje varierar Klart eller diffust? Vikten av att kommunicera Att konkretisera projektet Kriterier för att välja hantverkare Överenskommelser med hantverkaren Genomförandet Många projekt kräver samordning Konsumenten saknar inflytande över vem som utför arbetet Tidsaspekter Förändringar och tilläggsarbeten Hantverkares suveränitet Kompromisser Det psykologiska kontraktet och sociala relationer Oförutsedda problem Projektets resultat De nöjda hantverkskonsumenterna De missnöjda hantverkskonsumenterna Hur hanterar hantverkskonsumenter sitt missnöje? Slutsatser Åtgärdsförslag Referenser Bilaga 1: Frågeformulär för den kvantitativa undersökningen... 1 Bilaga 2: Intervjuguider till den kvalitativa undersökningen... 1

6 6 (150) 1. Kvantitativ undersökning med webbpanelenkät I detta avsnitt redovisas resultat från en kvantitativ undersökning utförd av TNS Sifo under Sammanfattning av resultat Här följer en kort sammanfattning av resultatet i punktform. I resultatavsnittet senare i rapporten presenteras resultatet mer i detalj Beslutsprocessen Information inför valet Inför valet av hantverkare sökte en konsument av fem i förväg information om hur man anlitar hantverkare (22 procent). Informationen söktes i hälften av fallen genom vänner och bekanta (50 procent). Cirka hälften av respondenterna uppger att de kände sig välinformerade vid valet av hantverkare (55 procent). En av tre är nöjda med den information som finns tillgänglig om hur man anlitar hantverkare (37 procent) medan en av tio tycker informationen är för komplicerad (10 procent) Sökning av utförare Konsumenterna i undersökningen anlitar i stor utsträckning samma hantverkare de tidigare har anlitat (29 procent). Förstagångsköpare kommer dock i större utsträckning i kontakt med hantverkaren genom rekommendationer från hantverkarens tidigare kunder (25 procent) jämfört med konsumenter som har erfarenhet av att anlita hantverkare. Tre av fem kontaktade bara en hantverkare (61 procent). Var kostnaden för arbetet låg, kr eller mindre, kontaktades endast en hantverkare i större utsträckning (79 procent) jämfört med om kostnaden var hög, kr eller mer (45 procent). Tre konsumenter av fem kollade inte upp den hantverkare de anlitade innan (61 procent). Den viktigaste anledningen till valet av hantverkare är möjligheten till ROT-avdrag (49 procent). Förstagångsköpare anser i större utsträckning att möjligheten till ROT-avdrag är en viktig anledning (54 procent) jämfört med erfarna konsumenter. 65 procent av konsumenterna uppger att de har tänkt igenom sitt val av hantverkare.

7 7 (150) Att jämföra olika alternativ I ett fall av fyra har konsumenterna jämfört pris mellan olika hantverkare (26 procent). En tredjedel tycker att valet av hantverkare är svårt (35 procent). En av fem kunde för lite för att kunna jämföra olika alternativ (18 procent). En tredjedel av konsumenterna upplever att det är svårt att jämföra olika hantverkare (34 procent) Kommunikation om arbetet Kommunikation om arbetet innan Drygt två av fem upprättade ett skriftligt kontrakt/offert med hantverkaren innan arbetet påbörjades (44 procent). Förstagångsköpare har i högre grad upprättat ett skriftligt kontrakt som skrevs på (31 procent) jämfört med erfarna köpare (17 procent). I de fall där inget kontrakt skrevs mellan köpare och hantverkare var anledningen att konsumenterna litade på hantverkare/det var en rekommendation (51 procent). En femtedel av konsumenter har upprättat kontraktet efter en standardmall (20 procent). Majoriteten av de som inte använde en standardmall visste inte heller om att det fanns en standardmall att utgå ifrån (67 procent). Tre av fem tycker det är viktigt att upprätta ett skriftligt kontrakt där det i detalj beskrivs vad som ska göras (59 procent) Överenskommelse och kommunikation under arbetsgången Tre av fyra konsumenter kände sig välinformerade under arbetets gång (76 procent). Nästan samtliga konsumenter litar på information och råd som hantverkaren ger (86 procent). En av fyra konsumenter (24 procent) anser dock att det inte är tydligt vilka rättigheter man har om det skulle uppstå problem. En av fem (22 procent) har lågt förtroende för att konsumenternas rättigheter skyddas inom hantverksbranschen Identifiering av konsumentproblem När hantverksarbetet är utfört är sex procent av konsumenterna rejält missnöjda med det utförda arbetet och ångrar valet av hantverkare. Förstagångsköpare är mer missnöjda (10 procent) än övriga. Skedde kontakten via ett försäkringsbolag var konsumenten i större utsträckning rejält missnöjd (17 procent), var kontaktvägen känd fanns i lägre grad ett rejält missnöje efter att arbetet hade slutförts (5 procent).

8 8 (150) Missnöjet handlade i många fall om dålig kommunikation mellan konsumenten och hantverkaren. Konsumenter som inte kände sig informerade under arbetets gång (32 procent) kände sig i större utsträckning missnöjda. Konsumenter kände också rejält missnöje om priset inte blev som förväntat (25 procent) eller om arbetet tog längre tid än förväntat trots att inget extra utfördes (22 procent). De allra flesta fall framförde konsumenten sitt klagomål direkt till hantverkaren (75 procent). I mer än hälften av fallen löste sig problemen inte trots att konsumenten framförde sitt missnöje (52 procent) Utvärdering av arbetet Majoriteten av konsumenterna är ganska eller mycket nöjda med hantvekarens utförda arbete (90 procent). I majoriteten av fallen blev det slutliga priset som förväntat eller lägre (85 procent) samma ska gäller tidsåtgången, 74 procent anser att arbete tog den tid som var förväntad eller kortare tid. Om kontaktvägen var känd för konsumenten var arbetet färdigt efter förväntad tid i större utsträckning (68 procent) än om kontakten var genom ett försäkringsbolag (44 procent). 22 procent har lågt förtroende för att konsumenternas rättigheter skyddas inom hantverksbranschen.

9 9 (150) 1.2 Projektbeskrivning Bakgrund och syfte Denna undersökning syftar till att kartlägga konsumenters erfarenheter av att anlita hantverkare och att bättre förstå orsaker till problem som konsumenter ofta möter samt om det finns skillnader mellan olika konsumentgrupper. Undersökningen omfattar följande aspekter av processen att anlita en hantverkare: Sättet att komma i kontakt med hantverkaren Informationssökandet inför valet av hantverkare Kommunikation om arbetet som ska genomföras och kontraktsskrivning Eventuellt missnöje med valet av hantverkaren Slutresultatet av arbetet TNS-Sifo har på uppdrag av Konsumentverket genomfört undersökningen samt skrivit slutrapporten. Rapporten innehåller en deskriptiv sammanställning av resultatet av undersökningen. Denna rapport utgör, tillsammans med andra studier, ett underlag för Konsumentverkets fortsatta arbete att föreslå åtgärder för att förbättra konsumenternas situation på hantverksmarknaden Genomförande Målgrupp Målgruppen för underökningen är konsumenter, år, som har anlitat hantverkare de senaste två åren för arbete som gällt hus, bostadsrätt eller fritidshus Urval Ett riksrepresentativt urval baserat på kön, ålder och region, av personer mellan år har slumpmässigt dragits ur TNS-Sifos webbpanel. Därefter har screeningsfrågor huruvida man har anlitat hantverkare de två senaste åren, om man var ansvarig för kontakten med den anlitade hantverkaren samt om arbetet gällde för ett hus, en bostadsrätt eller ett fritidshus, ställts i formuläret för att garantera att respondenterna tillhör den fördefinierade målgruppen Intervjumetod Undersökningen genomfördes med hjälp av webbintervjuer i TNS-Sifos webbpanel 1. 1 Se Bilaga 3 - Metodbeskrivning

10 10 (150) Frågeformuläret har tagits fram av Konsumentverket och TNS-Sifo har givit sina synpunkter och förslag på förbättringar. Formuläret har därefter anpassats till TNS-Sifos webbverktyg. Efter testning av formuläret gjordes utskicket av undersökningsinbjudan till paneldeltagarna. Webbenkäten fanns länkad i ett e-postmeddelande som skickades till varje respondent. Länken var unik för varje respondent och TNS-Sifos programvara höll reda på vem som svarat och inte för att underlätta påminnelseutskicken. För att öka svarsfrekvensen skickades det ut påminnelser. Totalt skickades tre påminnelser ut. Påminnelserna skickades ut via e-post var tredje dag från fältstart. Resultatet från undersökningen redovisas som ovägd data då det inte finns nationell statistik (viktmål) för denna specifika målgrupp, således har inte heller någon profil, för respondenterna, mot nationell statistik kunnat tas fram. En demografisk beskrivning av de konsumenter som deltog i undersökningen ges i bilaga intervjuer genomfördes med en genomsnittlig intervjutid på 12 minuter Mätperiod Tiden för fältarbetet var mellan den 21 oktober och 9 november Svarsfrekvensredovisning Totalt blev personer inbjudna att delta i undersökningen. Av dessa var det personer som inte gick in och svarade på frågorna. 203 personer påbörjade intervjun men slutförde den inte. Det var personer som blev utscreenade på grund av att de inte tillhörde målgruppen. Antal kompletta intervjuer uppgick till stycken. Svarsfrekvensen i undersökningen blev 77 procent. Tabell 1. Svarsfrekvens Svarsfrekvens Totalt antal utskickade inbjudningar (U) Antal som ej klickat på länken (ej varit inne i undersökningen) Gått in i undersökningen men ej avslutat den 203 Totalt antal kompletta svar (S1) Utscreenade (tillhör ej målgruppen) (S2) S1+S2 (S) Svarsandel (S/U) 77 %

11 11 (150) Redovisning av resultatet En deskriptiv sammanställning av undersökningsresultatet redovisas i rapporten med hjälp av diagram och korta kommentarer. Där det är relevant ges även en beskrivning av signifikanta skillnader mellan olika konsumentgrupper. För att bättre förstå eventuella skillnader mellan olika konsumentgrupper har följande korstabelleringar mot samtliga frågor gjorts i resultattabellerna: Kön (fråga 37) Ålder (fråga 39) Född utanför Sverige (fråga 40) Funktionsnedsättning (fråga 41 och 42) Region (fråga 38) Typ av arbete (fråga 5) Erfarenhet av att anlita hantverkare (fråga 6) Typ av överenskommelse (fråga 16) Kostnad för arbetet (fråga 26) Utbildning (fråga 43) Ekonomi (fråga 45) Sysselsättning (fråga 44) Bransch (fråga 4) Kontaktvägen till hantverkaren (fråga 7) 2 Missnöje (fråga 31) I bilaga 4 finns en demografisk beskrivning av respondenterna och i bilaga 5 finns en beskrivning av arbetet som har utförts Tolkning av resultatet Vid analys av datamaterial från intervjuundersökningar gjorda med stickprov är det väsentligt att komma ihåg att de angivna procentsatserna är ungefärliga värden. Förekomsten av en felmarginal innebär att det är felaktigt att tro att siffrorna från ett stickprov är exakt desamma som skulle erhållits om hela befolkningen besvarat frågan. I de fall där resultatet är kommenterat för enskilda konsumentgrupper finns det en signifikant skillnad mellan grupperna. Detta betyder att skillnaden är statistiskt säkerställd och inte beror på slumpen. 2 Kontaktvägen definieras som känd för konsumenten som har anlitat hantverkaren tidigare, om hantverkaren är en personlig vän, släkting eller bekant, fått rekommendation om hantverkaren från annan hantverkare eller från tidigare kunder. Kontaktvägen är okänd i de fall konsumenten kommit i kontakt med hantverkaren genom Internet, telefonkatalogen, annons eller hantverksförmedling.

12 12 (150) 1.3 Resultat Här följer en deskriptiv sammanställning av undersökningsresultatet. Först ges en kort beskrivning av resultatet, därefter åskådliggörs resultatet på totaltnivå i ett diagram (för fråga 7 och 22 redovisas även resultatet nedbrutet på förstagångsköpare samt konsumenter med stor erfarenhet i separata diagram). För att få en bättre överblick över resultatet är det indelat i fyra avsnitt; beslutsprocessen, kommunikation om arbetet, identifiering av konsumentproblem och utvärdering av arbetet, vilket visas i figur 1 nedan. Varje avsnitt inleds med en kort sammanfattning av resultatet i punktform. Beslutsprocessen Kontaktvägen Informationsvägen Sökning av utförare Kontroll inför valet Beslutsmomentet Utvärdering av beslutsprocessen Kommunikation om arbetet Överenskommelse Utvärdering av kommunikation Identifiering av konsumentproblem Orsaker till missnöje Framförande av missnöje Utvärdering av arbetet Blev arbetet som förväntat Priset Tidsåtgång Figur 1

13 13 (150) Beslutsprocessen Detta avsnitt beskriver hur beslutsprocessen gick till, som innefattar hur konsumenten kom i kontakt med hantverkaren, informationssökning om hantverkare, kontroll inför valet, beslutsmomentet samt hur konsumenten slutligen utvärderar beslutsprocessen. Kort sammanfattning av resultatet: Konsumenter anlitar i stor utsträckning samma hantverkare de tidigare har anlitat (29 procent). I ett fall av fem sökte konsumenten i förväg information om hur man anlitar hantverkare (22 procent). En av tre är nöjda med den information som finns tillgänglig om att anlita hantverkare (37 procent). En av tre upplever valet av hantverkare som svårt (35 procent). Tre av fem konsumenter kontaktade endast en hantverkare före valet gjordes (61 procent). Majoriteten av konsumenterna kollade inte upp den valda hantverkaren innan (61 procent). Den viktigaste anledningen till valet av hantverkare var att möjlighet till ROT-avdrag fanns (49 procent). Hälften av respondenterna kände sig välinformerade vid valet av hantverkare (55 procent). 65 procent anser att de har tänkt igenom sitt val av hantverkare.

14 14 (150) Kontaktväg Det vanligaste sättet konsumenter kommer i kontakt med hantverkare på är genom tidigare erfarenhet av hantverkaren, det vill säga att konsumenten har anlitat hantverkaren sedan tidigare (29 procent) (se diagram 1). Rekommendation från tidigare kunder (21 procent) eller genom rekommendation från andra företag (15 procent) är andra vanliga sätt. När det gäller olika konsumentgrupper finns dock följande skillnader: Äldre personer, år, svarar i större utsträckning att man har anlitat hantverkaren tidigare (36 procent) jämfört med yngre, år, (14 procent). Yngre personer (25 34 år) uppger i större utsträckning att de kom i kontakt med hantverkaren genom Internet eller telefonkatalogen (21 procent). Konsumenter som var rejält missnöjda har i större utsträckning kommit i kontakt med hantverkaren via Internet eller telefonkatalogen (15 procent) jämfört med om man var nöjd (10 procent). Diagram 1. Fråga 7. Hur kom du i kontakt med hantverkarna? Fler svar möjligt Jag har anlitat hantverkaren tidigare 29 Rekommendation från hantverkarens tidigare kunder 21 Rekommendation från annan hantverkare/butik/företag 15 Hantverkaren är en personlig vän/släkting/bekant 13 Hittade hantverkaren på Internet eller i telefonkatalog 11 Annons eller erbjudande från hantverkaren 6 Genom försäkringsbolag 3 Använde hantverksförmedling 2 Annat 8 Vet ej, Minns ej Bas: Samtliga (4024)

15 15 (150) Det finns även vissa skillnader mellan förstagångsköpare och erfarna köpare (se diagram 2): Konsumenter med stor erfarenhet av hantverkare uppger i större utsträckning att Jag har anlitat hantverkaren tidigare som svar på hur man kom i kontakt med hantverkaren (53 procent). Konsumenter som saknar erfarenhet har i större utsträckning kommit i kontakt med hantverkaren genom rekommendation från en hantverkares tidigare kunder (25 procent) eller genom Internet eller telefonkatalogen (15 procent). Konsumenter med stor erfarenhet kom i lägre utsträckning i kontakt med hantverkaren via Internet eller telefonkatalog (7 procent). Diagram 2. Fråga 7 Hur kom du i kontakt med hantverkarna? Fler svar möjligt. Första gången kontra stor erfarenhet Rekommendation från hantverkarens tidigare kunder Rekommendation från annan hantverkare/butik/företag Hantverkaren är en personlig vän/släkting/bekant Hittade hantverkare på Internet eller i telefonkatalog 7 15 Annons eller erbjudande från hantverkaren Genom försäkringsbolag Första gången Stor erfarenhet Använde hantverksförmedling 3 1 Jag har anlitat hantverkaren tidigare 2 53 Annat 5 15 Vet ej, Minns ej Bas: Första gången (440), stor erfarenhet (534)

16 16 (150) Informationsväg I de allra flesta fall (76 procent) söks ingen information om hur man anlitar hantverkare före valet av hantverkare görs (se diagram 3). Bland de som däremot söker information är den vanligaste anledningen för att kunna jämföra olika hantverkare. Tittar man på skillnaderna mellan olika konsumentgrupper ser man följande: Bland konsumenter som inte söker någon information innan finns män (78 procent) och personer i åldern år (80 procent) i högre grad representerade. Bland personer med stor erfarenhet av att anlita hantverkare är det vanligare att information inte söks i förväg (82 procent) jämfört med personer med ingen eller liten erfarenhet. Om kostnaden för arbetet är låg (under kr) söks i högre grad ingen information om hur en hantverkare anlitas (86 procent) jämfört med om kostnaden är hög, kr eller mer, (61 procent). Vid nybyggnation söks emellertid i större utsträckning information om vilka lagar som gäller (19 procent) jämfört med om hantverkare anlitas för övriga typer av arbeten. Är kostnaden för arbetet hög ( kr eller mer) söks i större utsträckning information om kontraktskrivning (15 procent, vid jobb som omfattar kr eller mindre gör 1 procent av konsumenterna det). Diagram 3. Fråga 8. Sökte du information om hur man anlitar hantverkare före du valde hantverkare? Fler svar möjligt Ja, information för att kunna jämföra olika hantverkare 12 Ja, om vilka lagar som gäller 8 Ja, om hur man skriver kontrakt 5 Ja, annan information 3 Nej 76 Vet ej, minns ej Bas: Samtliga (4024)

17 17 (150) Respondenterna fick beskriva vilken information de sökte som hjälpte dem att kunna jämföra olika hantverkare. De vanligaste svaren var: Konsumenten begärde in offerter från olika hantverkare och firmor. Sökte information om behörigheter, certifikat, F-Skattsedel hos olika firmor. Referenser och erfarenhet från hantverkares tidigare utförda arbeten. Undersökte olika företag via forum, konsumenthemsidor och andra hemsidor på Internet. Hörde sig för hos släkt, vänner eller bekanta som anlitat hantverkare. Det vanligaste sättet konsumenter söker information om hur man anlitar hantverkare på, är genom vänner och bekanta, två av fyra (50 procent) uppger det (se diagram 4). Oavsett konsumentgrupp är vänner och bekanta den vanligaste informationskällan. Det finns dock vissa skillnader mellan de olika konsumentgrupperna: Yngre personer (25 34 år) söker i större utsträckning informationen genom diskussionsform på Internet (50 procent) medan äldre (65 75 år) i lägre utsträckning gör det (4 procent). Om det är första gången en hantverkare anlitas söker konsumenten i större utsträckning information på diskussionsforum på Internet (20 procent) jämfört med övriga. Diagram 4. Fråga 10. Hur sökte du information om hur man anlitar hantverkare före du valde hantverkare? Fler svar möjligt Genom vänner och bekanta 50 Andra webbplatser på Internet 33 Genom webbsidan omboende.se eller Konsumentverket.se 18 På diskussionsforum på Internet 11 Kontaktade intresseorganisation 11 Kontaktade konsumentvägledare 2 Annat sätt 18 Vet ej, Minns ej 4 Bas: Om sökt information om hur man anlitar hantverkare (878)

18 18 (150) Sökning av utförare Tre av fem konsumenter (61 procent) kontaktar endast en hantverkare inför valet av hantverkare (se diagram 5). Fem procent av konsumenterna kommer i kontakt med hantverkaren genom försäkringsbolag. Skillnaderna mellan olika konsumentgrupper ser ut på följande sätt: Omfattar kostnaden för arbetet kr eller mindre kontaktas i större utsträckning bara en hantverkare (79 procent) jämfört med om konstaden var hög, kr eller mer, (45 procent). Om kontaktvägen är känd, kontaktas en firma i större utsträckning (69 procent), jämfört med om kontaktvägen är okänd (43 procent). Pensionärer kontaktar i större utsträckning endast en hantverkare (65 procent) jämfört med övriga grupper. Anlitas en elektriker kontaktas i de flesta fall endast en firma (73 procent). Ska konsumenten anlita en kakelsättare kontaktas en firma i lägre grad (46 procent). Om det är första gången konsumenten anlitar en hantverkare kontaktas i mindre utsträckning bara en firma (56 procent). Om kostnaden för arbetet omfattar kr eller mer kontaktas i större utsträckning två eller fler hantverkare (52 procent), jämfört med om kostnaden var låg, kr eller mindre, (16 procent). Om kontaktvägen är okänd kontaktar konsumenten fler firmor i större utsträckning (54 procent), jämfört med om den var känd (25 procent). Diagram 5. Fråga 13. Hur många hantverkare/firmor kontaktade du skriftligt eller muntligt när du beställde jobbet? En hantverkare/firma 61 Två hantverkare/firmor 16 Tre hantverkare/firmor 11 Fyra eller fler hantverkare/firmor 3 Via försäkringsbolag 5 Vet ej/minns ej Bas: Samtliga (4024)

19 19 (150) När det gäller pris och offert får konsumenterna i vartannat fall (53 procent) in det från en hantverkare medan 20 procent inte begär något pris eller någon offert alls (se diagram 6). Studeras olika konsumentgrupper finns följande skillnader: Om kontaktvägen är känd får konsumenten i fler fall in pris och offert från en firma (55 procent), jämfört med om kontaktvägen är okänd (45 procent). Vid större arbeten, kr eller mer, uppger konsumenterna i större utsträckning att de får in pris eller offert från flera firmor (41 procent). Vid låg kostnad för arbetet, kr eller mindre, sker det i lägre grad (11 procent). Det är vanligare att personer med stor erfarenhet av att anlita hantverkare inte begär något pris eller offert (27 procent) jämfört med förstagångsköpare (16 procent). Vid mindre omfattande arbeten, för kr eller mindre, begärs i större utsträckning inget pris eller offert (35 procent) jämfört med om arbetet avser en hög kostnad, kr eller mer, (11 procent). Diagram 6. Fråga 14. Hur många hantverkare/firmor fick du in ett pris eller en offert från? (inklusive muntligt och/eller ungefärligt pris) En hantverkare/firma 53 Två hantverkare/firmor 17 Tre hantverkare/firmor 7 Fyra eller fler hantverkare/firmor 2 Begärde inget pris eller offert 20 Vet ej, Minns ej Bas: Till samtliga förutom till de där försäkringsbolag förmedlade kontakten (3829)

20 20 (150) Kontroll inför valet Tre konsumenter av fem (61 procent) kollar inte upp hantverkaren i förväg (se diagram 7). Tittar man på de olika konsumentgrupperna finns det ingen skillnad beroende på erfarenhet men det finns dock skillnader i följande konsumentgrupper: Äldre personer (65 75 år, 37 procent) samt boende i storstäder (36 procent) kollar i större utsträckning upp den hantverkare som anlitas, jämfört med övriga. Om arbete omfattar nybyggnation (53 procent), tillbyggnad (40 procent) eller ombyggnad (37 procent) kollas hantverkaren upp i större utsträckning innan. Avser arbetet underhåll kollas hantverkaren upp i mindre utsträckning (29 procent). Ju högre kostnad arbetet omfattar, i desto större utsträckning kollas hantverkaren upp. Om priset var högt ( kr eller mer) kollar drygt hälften (56 procent) upp hantverkaren innan. Var priset lågt, kr eller mindre, var det 20 procent som kollade upp hantverkare innan. Högutbildade (35 procent) och personer med god ekonomi (33 procent) undersökte i högre grad hantverkaren innan arbete påbörjades. Kakelsättare (46 procent) och takläggare (47 procent) kollas i större utsträckning upp av konsumenten innan medan rörmokare (24 procent) och elektriker (23 procent) i mindre utsträckning kollas upp. I de fall då kontaktvägen är okänd, kollar konsumenten i större utsträckning upp hantverkaren innan (43 procent), detta görs inte i lika stor uträckning om konsumenten känner till hantverkaren sedan tidigare (32 procent). Diagram 7. Fråga 11. Kollade du upp hantverkaren/hantverkarna på något sätt innan du anlitade denne/dem? Ja 33 Nej 61 Nej, hänvisad till hantverkaren av försäkringsbolag 5 Vet ej, Minns ej Bas: Samtliga (4024)

21 21 (150) De vanligaste sätten att kolla upp hantverkare på innan de anlitas är genom rekommendationer och tidigare referenser på utförda arbeten (69 procent) samt om hantverkaren är seriös (55 procent) (se diagram 8). Är kontaktvägen känd är det signifikant fler som kollar upp hantverkaren via rekommendationer eller referenser (77 procent), jämfört med om den var okänd (50 procent). Om kontaktvägen är okänd är det vanligt att konsumenten undersöker om hantverkaren är seriös (76 procent), var hantverkaren känd för konsumenten görs detta i mindre utsträckning (49 procent). Diagram 8. Fråga 12. Hur kollade du upp hantverkaren/hantverkarna innan du anlitade denne/dem? Fler svar möjligt Genom rekommendationer/referenser angående kvalité på tidigare arbeten 69 Om hantverkaren verkade seriös 55 Genom intresseorganisation 4 Genom konsumentvägledare 1 Annat sätt 10 Vet ej, minns ej Bas: Kollade upp hantverkaren innan (1317)

22 22 (150) Beslutsmoment När konsumenten ska välja hantverkare är möjligheten till ROT-avdrag den viktigaste anledningen till valet, en av två konsumenter (49 procent) anser det (se diagram 9). Att man har anlitat hantverkaren tidigare och blivit nöjd är också viktigt (31 procent). Även rekommendation från andra kunder (26 procent), förtroende vid första kontakten (23 procent) samt prisvärdhet (21 procent) är viktiga anledningar för konsumenten. Det finns dock vissa skillnader mellan konsumenterna: Personer i åldern år anser att möjligheten till ROT-avdrag är en viktig anledning (55 procent) jämfört med yngre konsumenter (25 64 år). Om kontaktvägen är okänd är det viktig att få information om hantverken, till exempel om de har F-Skattsedel (25 procent), jämfört med om kontaktvägen var känd för konsumenten (12 procent). Diagram 9. Fråga 22. Vilken var den viktigaste anledningen för ditt val av hantverkare? Max tre svar Möjlighet till ROT-avdrag 49 Har anlitat hantverkaren tidigare och blivit nöjd 31 Rekommendationer från andra kunder 26 Fick förtroende vid den första kontakten Prisvärdhet, bästa jobbet för pengarna Personligt bemötande Information om hantverkare Tidsschemat passade mina krav/behov Hantvekraren är en personlig vän/släkting/bekant Bedömde andra av hantverkarens tidigare genomförda jobb Rekommendationer från butik/annat företag 8 Referenser från andra hantverkare Billigast pris/lägst kostnad 5 6 Betalningssätt/Betalningsmodell 1 Annat 6 Vet ej, Minns ej Bas: Till samtliga förutom till de där försäkringsbolag förmedlade kontakten (3829)

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet 17 december 2014 TNS SIFO Johan Orbe Anita Bergsveen Innehållsförteckning Bakgrund 03 Syfte 04 Målgrupper och antal intervjuer 05 Genomförande

Läs mer

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Sifos Telefonbuss vecka 5, 2016 Alice Danielsson Johan Orbe 15587 2016-11-1 Kommentarer angående inställning till att låta flyget betala sin klimatpåverkan

Läs mer

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer:

Fjärrvärme 2011 E.ON. Jon Andersson, Projektnummer: Fjärrvärme 2011 E.ON Jon Andersson, 2011-05-20 Projektnummer: 1522498 1 Om undersökningen Ämne: Fjärrvärme Projektnummer: 1522498 Uppdragsgivare: E.ON Tid för fältarbete: 16-19 maj 2011 Antal genomförda

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete

Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete 1 Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete Innehåll 3 Om projektet 7 Erfarenhet 13 Kunskap 20 Attityd och påverkan 2 3 BOSTADSÄGARE OM ELARBETEN I HEMMET

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013

Christer Nordh/ Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre februari 2013 Christer Nordh/2013-02-22 Förvaltningstjänster för premiepensionen Undersökning bland allmänheten 15 och äldre 11-14 februari 2013 Undersökning om förvaltningstjänster Om undersökningen Syfte: Målgrupp:

Läs mer

Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm

Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Totalrapport April 2013, Markör Marknad och Kommunikation Foto: Magnus Selander Markör AB 1 (30) Uppdrag: Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Beställare: Arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare 2012 2012-05-03 Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Bearbetad av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten 1 Bakgrund och

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Besökarens profil och upplevelse

Besökarens profil och upplevelse Besökarens profil och upplevelse 9-10 februari 2017 Utförd av Lorena Sankilampi och Carlos Salas på uppdrag av Länstyrelsen Stockholm Bazaren. Besökarens profil och upplevelse Innehåll Inledning...3 Metod...4

Läs mer

Rapport 2013:6. Marknaden för hantverkstjänster. fördjupad analys och förslag på åtgärder

Rapport 2013:6. Marknaden för hantverkstjänster. fördjupad analys och förslag på åtgärder Rapport 2013:6 Marknaden för hantverkstjänster fördjupad analys och förslag på åtgärder 2013:6 Marknaden för hantverkstjänster fördjupad analys och förslag på åtgärder Konsumentverket 2013 Projektledare:

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013

Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 Allmänhetens attityder till studieförbunden 2013 2013-03-26 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) för fjärde gången genomfört

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar

Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar Vanor och attityder kring lagring av digitala ägodelar En studie bland ett riksrepresentativ urval April 2007 Metod 3 Syfte Att kartlägga vanorna och attityderna kring lagring av digitala ägodelar i hemdatorn.

Läs mer

Fairtrade Kännedomsundersökning

Fairtrade Kännedomsundersökning Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Maria Granefelt, Fairtrade Kundansvarig: Ulla Holmberg, TNS SIFO Projektledare: Maria Rönnberg, TNS SIFO Projektnummer:1521165-02-24 Om undersökningen Under

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Löparrapporten 2017 Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Sammanfattning Nära en femtedel springer/löptränar minst en gång i veckan. Män respektive åldersgruppen 30-49 år tränar löpning mer frekvent

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling Datum: 15 november 2017 IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling 1 Novus projekt: 14405 1 Om undersökningen Fältperiod: 2-14 november 2017 Antal genomförda intervjuer: 3771 genomförda webbintervjuer

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Kortrapport av: PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Fakta om undersökningen BAKGRUND Psoriasisförbundet

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

ANVÄ NDNING OCH ATTITYD TILL DATORER OCH IT. 1. Förord Metodsammanställning Användning och attityd till datorer och IT...

ANVÄ NDNING OCH ATTITYD TILL DATORER OCH IT. 1. Förord Metodsammanställning Användning och attityd till datorer och IT... KK-Stiftelsen 2001 med olika familjebakgrunds användning och attityd till datorer och IT Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. Användning och attityd till datorer och IT...5 4. Publiceringsregler...20

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Åsikter om företagens miljöuttalanden

Åsikter om företagens miljöuttalanden Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport 2012:1 Åsikter om företagens miljöuttalanden Resultat från en undersökning i Sverige 2012 Yttra Rapport

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO)

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen

Läs mer

Inför Mjölkens dag. Kontakt LRF Mjölk: Anna Blomberg Kontakt Novus: Helena Björck Datum:

Inför Mjölkens dag. Kontakt LRF Mjölk: Anna Blomberg Kontakt Novus: Helena Björck Datum: Inför Mjölkens dag Kontakt LRF Mjölk: Anna Blomberg Kontakt Novus: Helena Björck Datum: 2017-05-18 1 2017-09-12 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Hjärta

Läs mer

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum:

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: 2017-03-17 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Apoteket.

Läs mer

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN Kontakt: Maria Kans, Springtime Datum: 11 oktober 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och genomförande Bakgrund

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2010-08-27 29 34. Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34

Meddelanden. Pressmeddelanden från Konsumentverket LULEÅ KOMMUN. Beredning 2010-08-27 29 34. Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34 Beredning 2010-08-27 29 34 Konsumentnämnden 2010-09-08 29 34 Meddelanden Bilagor: Pressmeddelanden från Konsumentverket, pressmeddelande från Regeringskansliet, beslut från Länsstyrelsen Pressmeddelanden

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm RAPPORT Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 00 Kommunikationsmyndigheten PTS: Investigo: Ann-Christin Sundberg Andreas Köhn Datum: 00-0-1 Stockholm Investigo AB Junfugatan, tr 4 44 STOCKHOLM

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Allmänheten om monarkin

Allmänheten om monarkin Novus Allmänheten om monarkin 2010-04-21 Lina Lidell 1767 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Republikanska Föreningen. Intervjuerna har genomförts inom ramen

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Bemötande inom Dagligvaruhandeln

Bemötande inom Dagligvaruhandeln Bemötande inom Dagligvaruhandeln Myndigheten för delaktighet Annie Persson / Monica Rydén Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Statistiska undersökningar - ett litet dokument

Statistiska undersökningar - ett litet dokument Statistiska undersökningar - ett litet dokument Olle the Greatest Donnergymnasiet, Sverige 28 december 2003 Innehåll 1 Olika moment 2 1.1 Förundersökning........................... 2 1.2 Datainsamling............................

Läs mer

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 Hela Sverige ska leva Nationell mätning 2016 Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp 1 Om undersökningen Ämne: Energieffektivisering och förhållande till koldioxidutsläppen Beställare: E.ON Sverige

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115

P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115 UPPSALA STUDENTKÅR UNDERSÖKNING OM TIDIGA STUDIEAVHOPP VID UPPSALA UNIVERSITET P1115 Vintern 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupper... 3 1.4 Metod...

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer