Energibokslut 2008 Fastighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energibokslut 2008 Fastighet"

Transkript

1 Energibokslut 2008 Fastighet Videgårdens förskola och Brunkullans äldreboende, våra två första fastigheter med genomförda energibesparande åtgärdsförslag från energikartläggningarna. Åtgärderna utfördes under 2008 och beräknas spara över 130 MWh med en återbetalningstid på cirka 20 år. Teknisk förvaltning

2 Förord Energibokslut 2008, det 7:e i ordningen, är nu klart. Som tidigare visar det på en positiv trend för vårt miljö- och energispararbete. Det utmanande mål vi satte upp för några år sedan och som slutredovisas nästa år kommer vi sannolikt inte att uppnå. Att vi är tveksamma beror på att vi under 2007 fick överta förvaltning av Storsjöbadet. Särskilt med den utbyggnad som gjorts är det en stor energislukare som märks i vår statistik. Målet är att minska energiförbrukningen för våra byggnader med 15 % på 5 år. Det var ett högt satt mål och när vi beslutade målet kändes det lite orealistiskt, men utmanande, och vi gillar utmaningar. I det perspektivet känns EU och Riksdagens mål om minskning med 20 % till år 2020 jämfört med 1995 inte speciellt utmanande, eftersom vi redan är där för de byggnader vi förvaltar. En del av vårt arbete för att nå målet har bestått i att utforma styrdokument, bl.a. för nybyggnation. Vi har 7 nybyggnadsprojekt igång som följer styrdokumentens riktlinjer. Tre färdigställs 2009 och de andra Det ska bli mycket intressant att se om våra teoretiska beräkningar stämmer överens med verkligheten. Redovisning av det sker i nästa bokslut. De krav vi har ställt är i huvudsak att minska byggnadens värmeförluster, d.v.s. lägre U-värde för golv, väggar, fönster och tak. Men vi har även en bättre kontroll av det byggtekniska utförandet t ex har vi utfört kontroller av täthet och värmeförluster (köldbryggor). Det har visat sig viktigt eftersom vi har hittat brister som i ett tidigt skede kunnat åtgärdas. Energideklaration är ett arbete som vi påbörjat, vi gör själva grovjobbet, men den lagstadgade besiktningen utförs av certifierat företag. Om ska fortsätta så eller själva i sin helhet genomföra besiktningen, d.v.s. certifiera oss, får bli ett beslut att fatta i början av Energideklarationen är en bra lag som syftar till att minska vår (lagen gäller medlemsländer i EU) miljöbelastning. Nackdelen med lagen enligt mitt synsätt är att det inte tar hänsyn till om fastighetsbeståndet är välskött eller inte. Enbart besiktning kommer för vår del att kosta ca 1,5 milj.kr. Vi skulle kunna göra mycket åtgärder för de pengarna. Ett tydligt resultat av vårt spararbete har varit att energikostnaden hållits nere, trots kraftigt ökat energipris för både el och andra energislag. Om vi inte hade gjort några effektiviseringsåtgärder alls de senaste 4-5 åren hade energikostnaden varit 7-8 milj.kr högre än vad den är idag. Syftet med bokslutet är som alltid att redovisa året som gått, planer för kommande år och förhoppningsvis inspirera andra att jobba med energieffektivisering. Trots många siffror, staplar och övrig fakta tycker jag ändå att det är relativt lättläst. Genom vårt systematiska arbetssätt och stora engagemang kan vi visa att det går åstadkomma mycket. Men bra kan bli bättre. För att åstadkomma det har vi beslutat att under 2010 skall vi upprätta ett energiledningssystem. Jan Högberg Chef fastighet Ylva Anger Energiingenjör Fastighet 2

3 Sammanfattning Sammanfattning Energiarbetet på Fastighetsenheten vid Östersunds Tekniska förvaltning sammanfattas och utvärderas varje år i Fastighets Energibokslut. Syftet är att redovisa arbetet och uppnådda resultat för både egen personal och andra intresserade. Till grund för materialet i bokslutet ligger främst energistatistik från vårt energistatistikprogram WebEss, kostnader från ekonomiprogrammet Economa samt dokumentation hämtad från miljö- och energiledningssystemet. Vi har under året arbetat med tio energimål varav de mest övergripande är: 15 % energibesparing per kvadratmeter mellan 2004 och 2008 i skolor, förskolor och äldreboenden har vi uppnått 10 % besparing. Byggnadsarean har ökat med 16 % sedan 2004 men energianvändningen bara med 4 % tack vare vårt kontinuerliga effektiviseringsarbete. Det ambitiösa målet är ändå inte riktigt uppnått och därför förlängt till Samtidigt införlivas samtliga våra byggnader i målet. Oljeanvändningen skall avvecklas, merparten skall vara borta senast Vi har hittills minskat med 42 % sedan Målet har förlängts med ett år på grund av Jämtkrafts planering för fjärrvärme i Brunflo. Vi når preliminärt 86 % besparing genom planerade konverteringar till fjärrvärme och pellets under Elvärmen skall avvecklas, merparten skall vara borta senast Vi har hittills minskat användningen med 24 % och har planerat för åtgärder under som gör att vi preliminärt når 57 % vid utgången av Samtliga energimål redovisas i kapitel 2 (uppföljning 2008) respektive 3 (planering 2009). Energikostnaderna är en stor del av vår totala budget och uppgick till drygt 40 miljoner kronor Energiprisets variation är den parameter som har störst inverkan på våra kostnader. Priserna har ökat med nästan 30 % sedan 2004 och låg under 2008 på mellan 0,37 kr/kwh för fastbränsle (pellets) och 1,12 kr för olja. El kostade i snitt 0,82 kr/kwh och fjärrvärme 0,47. En viktig del i energispararbetet är kalkyler för bedömning av åtgärders lönsamhet. För detta ändamål uppskattar vi energipriser för innevarande år, som tillsammans med förväntade energiprisökningar skall användas i energi- och lönsamhetskalkyler (LCC). Priserna för 2009 beräknas bli 0,92 för el respektive 0,48 för fjärrvärme. Samtliga kalkylpriser presenteras i kapitel 8 samt i bilaga 2. Energianvändningen beräknas fortsätta öka de närmaste två åren. Målet anger att vi skall spara 15 % köpt energi per kvadratmeter till år 2010 jämfört med Prognosen säger att vi når 8 %. Att vi inte når ända fram beror till stor del på utbyggnaden av Storsjöbadet som får enormt genomslag i vår statistik. I resten av beståndet minskar energianvändningen med 11 % per kvadratmeter. En annan orsak är konvertering av flera stora fastigheter från olja och värmepump till fjärrvärme. Dessa konverteringar är motiverade utifrån att de sänker både våra energikostnader och vår miljöbelastning, även om mängden köpt energi ökar och försämrar statistiken. Prognosen säger också att energikostnaderna fortsätter öka, för att 2010 uppgå till 51 miljoner kronor. Utan planerade åtgärder på energibesparing, konverteringar och högre krav vid nybyggnad beräknas energikostnaden 2010 bli ytterligare 2 miljoner kronor högre. Om vi inte hade arbetat som vi gjort sedan 2004 skulle vi redan idag ha en energikostnad på över 48 miljoner kronor. Energiledningssystemet Ett nytt mål för 2009 anger att Vårt energiledningssystem skall vara certifierat enligt SS senast Energiledningssystemet är ramen för vårt energiarbete och anger inriktning, mål och rutiner. Vår energipolicy från december 2007 fastställer de viktigaste ambitionerna och vårt synsätt på energifrågorna: Effektivisering av energianvändningen Omfördelning från fossila till förnybara energislag Åtgärdsbedömning skall göras utifrån långsiktig lönsamhet, LCC Brett engagemang i hela personalgruppen såväl som hos våra hyresgäster 3

4 Sammanfattning Policyn i sin helhet finns i kapitel 4 i detta dokument samt på fastighetsenhetens hemsida. Till varje punkt i policyn finns mål, varav de mest övergripande presenteras ovan. Under året har vi arbetat med övergripande struktur av ledningssystemet. Arbetet intensifieras framöver och sammanlänkas i hög grad med kvalitetsarbetet. Några exempel på åtgärder 2008 Energiledningssystemet började ta form men kräver mycket jobb för att fyllas med innehåll. Vi tecknade avtal med en ramavtalspartner för genomförande av energideklarationerna. Kartläggning (förberedande arbete) har vi hunnit göra på cirka en tredjedel av vårt bestånd. De första åtgärdsförslagen från kartläggningarna genomfördes, på Videgårdens förskola och Brunkullans äldreboende. Ett flertal nybyggen har projekterats och är under uppförande enligt våra egna skärpta energikrav. En stor satsning på energibesparande närvarostyrning och dagsljusstyrning för belysning och ventilation, bland annat Körfältskolan och Mimergården (koldioxidstyrning). Plattvärmeväxlare har ersatts med roterande växlare på åtta fastigheter. Vi har beviljats medel ur Naturvårdsverkets Klimatinvesteringsprogram, s.k. KLIMPbidrag, för konvertering av flera fastigheter från elvärme, olja och värmepump till pellets och sol. Solvärmeanläggningen blir kommunens första. Vad händer 2009? Under 2009 och 2010 ansluter vi våra stora fastigheter i Brunflo till fjärrvärme, vilket minskar miljöpåverkan av vår verksamhet och dessutom sänker våra driftskostnader. Vi konverterar några av våra största olje- och elvärmda anläggningar som beviljats medel genom KLIMP-programmet. Det ekonomiska läget försvårar dock och några åtgärder skjuts på framtiden. Vi lägger stort fokus på kvalitetsarbete. Några exempel som redan har införts är fler interna, tydliga rutiner, fler styrdokument för våra entreprenörer och en kvalitetsdeklaration som anger vad våra hyresgäster kan och skall förvänta sig av oss. Detta kommer att höja nivån på vårt arbetssätt och ge mervärde inte minst inom energiområdet. 4

5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning LÄSANVISNING BAKGRUND NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL ENERGIARBETE UPPFÖLJNING ENERGIMÅL ÖVRIGA ENERGIÅTGÄRDER ENERGIARBETE ENERGIMÅL ÖVRIGA ÅTGÄRDER ENERGILEDNINGSSYSTEMET ENERGIPOLICY STRATEGI ARBETSFORMER OCH ANSVAR GODA EXEMPEL FRÅN ENERGIARBETET Energistatistik Styrdokument LCC-beräkningar och uppföljning ENERGISLAG SAMTLIGA ENERGISLAG Hur används energin? Var används energin? EL Elvärme El till värmepumpar El till annat än uppvärmning OLJA FASTBRÄNSLE FJÄRRVÄRME BYGGNADERNAS ENERGIANVÄNDNING TOTAL ENERGIANVÄNDNING ENERGIPRESTANDA VÄRME EL TILL ANNAT ÄN UPPVÄRMNING ÖVRIGA FASTIGHETER EKONOMI ENERGIKOSTNAD Energikostnad per kvadratmeter ENERGIPRISER Elpris Fjärrvärmepris Priser för samtliga energislag PROGNOS TOTALT Åtgärdsförslag från deklarationerna Konverteringar Nybyggnad Energipriser

6 Innehållsförteckning Kalkylpriser REDOVISNING OCH UPPFÖLJNING AV ENSKILDA ÅTGÄRDER ENERGIÅTGÄRDER ENERGIÅTGÄRDER Mimergården: närvarostyrning ventilation Brunkullan och Videgården: byte av fönsterglas Körfältskolan: närvarostyrning belysning och ventilation Hjortens förskola: nytt ventilationsaggregat Sörgårdsskolan: datoriserad styr- och reglerutrustning ENERGIÅTGÄRDER BILAGOR 1. FASTIGHETSFÖRTECKNING NYCKELTAL OLJEVÄRMDA OCH ELVÄRMDA FASTIGHETER

7 Läsanvisning Läsanvisning Energibokslutet för Fastighetsenheten vid Östersunds kommuns Tekniska förvaltning presenterar enhetens energiarbete med organisation, måluppföljning och inriktning. Bokslutet indelas i nio kapitel och tre bilagor: Kapitel 1: Bakgrund sätter Fastighetsenhetens energiarbete i relation till kommunens centrala arbete och Sveriges nationella mål. Kapitel 2: Energiarbete 2008 beskriver vad som hänt under året. Här finns uppföljning av de energimål som gällde för Några av målen fortsätter i år, andra har plockats bort eller ersatts. Kapitel 3: Energiarbete 2009 beskriver inriktningen för året. Här finns de nu gällande energimålen. Kapitel 4: Energiledningssystemet beskriver energiarbetets organisation och det pågående arbete med energiledningssystemet. Några delar av energiarbetet ges extra utrymme i egna avsnitt. Kapitel 5: Energislag redovisar energistatistiken från ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Totala volymer av olika energislag och ett kort Vad händer nu? för varje energislag om planerade förändringar. Kapitel 6: Byggnadernas energianvändning redovisar nyckeltal på värme- och elanvändning samt energiprestanda för våra olika kategorier av fastigheter. Kapitel 7: Ekonomi redovisar energikostnader och energipriser Kapitel 8: Prognos 2010 för både energianvändning och kostnader Kapitel 9: Redovisning och uppföljning av enskilda åtgärder tar upp enskilda åtgärder, genomförda och planerade, och redovisar beräknat och/eller uppmätt resultat. I bilagorna redovisas vilka fastigheter som följs upp i bokslutet, nyckeltal från kapitel 6, 7 och 8 i tabellform samt våra oljevärmda och elvärmda fastigheter. 7

8 Kapitel 1: Bakgrund 1 Bakgrund Fastighetsenheten vid Östersunds kommuns Tekniska förvaltning är kommunförvaltningens största fastighetsägare och förvaltare. Vi förvaltar cirka 160 objekt, totalt kvadratmeter bruksarea, varav eget ägande och externt hyrda kvadratmeter. Utförarstyrelsen är vår politiska ledning. Vår huvuduppgift är att förse våra hyresgäster med ändamålsenliga lokaler med god standard till lägsta kostnad och miljöbelastning. Våra hyresgäster är främst kommunal verksamhet såsom skolor, förskolor, boenden, förvaltningslokaler med mera. I vår verksamhet arbetar vi dagligen och kontinuerligt med miljöfrågor, i första hand energi. Vi styrs i detta arbete av kommunens övergripande miljöledningssystem, som sedan 2007 är certifierat enligt ISO och registrerat i EMAS. Kommunens inriktningsmål för miljö 2009 är: Östersunds kommuns inriktningsmål för miljö Miljön i Östersund är hållbar, trygg och säker och bidrar till goda sociala levnadsförhållanden samt en bra stads- och landskapsmiljö. 2 Utsläppen av luftföroreningar liksom koldioxid minskar. Utsläppen av koldioxid minskar med 25 % till 2010 i jämförelse med Mängden hushålls- och industriavfall minskar. Högst 3000 ton hushållsavfall per år får deponeras. 4 Energianvändningen minskar. Elförbrukningen minskar med 1 % per år. Minskad energianvändning i kommunen som geografisk enhet är en av fyra inriktningsmål, vilket visar att kommunledningen står bakom oss i vårt arbete. Vi har arbetat aktivt med energibesparingsfrågor sedan slutet av 1990-talet använde vi oss av samma målsättning som kommunen centralt, 1 % per år, men vi inkluderade förutom el även fjärrvärme och fossila bränslen för uppvärmning. Resultatet blev över förväntan: 16 % minskad elvärmeanvändning, 12 % minskning på övrig elanvändning, 56 % minskad användning av fossila bränslen och 2 % minskad fjärrvärmeanvändning trots att flera fastigheter konverterades till fjärrvärme. Kommunen som geografisk enhet sparar också energi men inte i den takt som förväntades och uppnår därför inte riktigt målet om minskad elanvändning med 1 % per år. Efter detta höjde vi ambitionerna och det nya, utmanande målet löd 15 % energibesparing per kvadratmeter i skolor, förskolor och äldreboenden mellan 2004 och Detta har varit vår huvudsakliga inriktning under de senaste åren. Nyckeltalet energi per areaenhet infördes för att utbyggnad av byggnadsbeståndet, en parameter som Fastighetsenheten inte styr över själva, inte skulle påverka energiresultatet negativt. Vi arbetar med energifrågor i hela organisationen. Centralt har vi haft en energistyrgrupp som träffats månadsvis och diskuterat bland annat inriktning, energiprojekt och åtgärdsförslag från driftpersonalen. Driftteknikerna har haft energimöten respektive teknikermöten där energin haft en fast punkt på dagordningen. Där har statistiken presenterats och avvikelser följts upp. Under 2008 har vissa organisatoriska förändringar gjorts för att ytterligare utveckla kvaliteten på energiarbetet. Strukturen för det nuvarande energiarbetet presenteras i kapitel 4, Energiledningssystem. 1.1 Nationella och regionala mål Sverige har 16 långsiktiga miljökvalitetsmål, förtydligade i 72 delmål, som riksdagen har beslutat om. På regional nivå ansvarar länsstyrelserna för att bryta ner de nationella målen i regionala mål och handlingsplaner. De som direkt berör vårt energiarbete är miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. För att sätta vårt arbete i ett större sammanhang följer vi nedan upp dessa mål för vår verksamhet. Uppföljningen är förenklad på följande sätt: Vi har inte tillförlitlig energistatistik för 1990 varför vi räknar från Vi analyserar inte andra växthusgaser än koldioxid. Vi har endast räknat med energi i byggnader, inte drivmedel. Elens ursprung har i jämförelsen antagits varit oförändrat 8

9 Kapitel 1: Bakgrund under perioden, vilket naturligtvis inte är helt korrekt. Så länge andelen förnybar el inte har minskat i någon stor utsträckning så är slutsatsen ändå riktig att vi har ökat andelen förnybar energi. Nationellt mål: Begränsad klimatpåverkan: Delmål, Utsläpp av växthusgaser. De svenska utsläppen av växthusgaser skall som ett medelvärde för perioden vara minst 4 procent lägre än utsläppen år Utsläppen skall räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner. Delmålet skall uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor eller med flexibla mekanismer. Regionalt delmål i Jämtlands län: Regional energianvändning och växthusgaser. Jämtlands län skall bli en fossilbränslefri region. Utsläppen av växthusgaser per capita i Jämtlands län ska minska med 50 % från år 1990 till år Utsläppen räknas som koldioxidekvivalenter och omfattar Kyotoprotokollets sex växthusgaser. Status Fastighet per Konvertering från olja till förnyelsebara bränslen har medfört en total sänkning av koldioxidutsläppen med cirka ett tusen ton, motsvarande 15 % 1 av utsläppen Nationellt mål: God bebyggd miljö: Delmål /2050. Energianvändning m.m. i byggnader. Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt. Regionalt mål i Jämtlands län: Energianvändning i byggnader. Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år Detta ska bl.a. ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska samt att andelen energi från förnybara energikällor ökar. Målet ska vara uppfyllt Status Fastighet per Den arearelaterade energianvändningen i samtliga Fastighets byggnader har minskat med 23 % sedan Den absoluta energianvändningen har ökat med 6 %. Andelen energi från förnyelsebara energikällor ökar. Om elenergin betraktas som helt fossil har vi ökat den förnybara andelen från 54 till 62 %. Betraktas den som helt förnybar har andelen förnybart ökat från 91 till 98 %. 1 För fjärrvärme och el har data från Jämtkraft använts: Fjärrvärmen orsakar utsläpp med 64 kg koldioxidekvivalenter per kilowattimme och elen 14 (baserat på såld el). För olja används 267 kg per kilowattimme (data från 9

10 Kapitel 2: Energiarbete Energiarbete Uppföljning energimål 2008 Fastighets tidigare energistyrgrupp har fastställt energimålen för De är också miljömål och hanteras i det kommunövergripande miljöledningssystemet. Samtliga energimål syftar till att uppfylla något av kommunens övergripande miljömål, antingen att energianvändningen skall minska eller att utsläppen av växthusgaser skall minska. 1 Vi ska under utföra energibesparingsåtgärder som medför en minskning av energianvändningen under 2008 med minst 15 % per kvadratmeter i kategorierna förskolor, skolor och äldreboenden jämfört med Status per : Energianvändningen har minskat med i genomsnitt 10 % i skolor, förskolor och äldreboenden sedan 2004; fördelat mellan skolor -11 %, förskolor -3 % och boenden -11 %. Målet är inte uppfyllt men förlängt i reviderad form till Läs mer om byggnadernas energianvändning i kapitel 6. Vad har vi gjort 2008 för att uppnå målet? Nästan allt energiarbete syftar till att uppnå detta mål. Läs mer under övriga mål samt i övriga bokslutet. Målet var ambitiöst och utmanande. Att vi ändå nådde 10 % måste ses som ett gott resultat och mer än det dubble jämfört med kommunens övergripande energisparmål. 2 Vi ska avveckla huvuddelen av våra oljeuppvärmda anläggningar till utgången av Status per : Mängden använd olja har minskat med 42 % sedan Kvarstående mängd olja är 1,4 GWh. Vi kommer inte att ha minskat antalet oljevärmda fastigheter med hälften, men den använda volymen olja. Målet har förlängts med ett år till 2010 för att hinna med konverteringen till fjärrvärme i de stora fastigheterna i Brunflo. Vad har vi gjort 2008 för att uppnå målet? Inga fastigheter har konverterats under 2008 men planeringen för 2009 och 2010 fortgår. Vi har beviljats KLIMP-bidrag 2 från Naturvårdsverket för konvertering av två av våra större oljeförbrukare, Hemgårdens äldreboende och Tandsbyns skola, till solvärme och pellets respektive pellets. Läs mer om detta i kapitel 3, energiarbete Vi skall senast vid utgången av år 2010 ha konverterat till annat uppvärmningssystem i merparten av de fastigheter som den 1 januari 2008 var uppvärmda med direktel och vattenburen värme. Status per : Mängden el till direktverkade elvärme eller elpannor har minskat med 24 % sedan Kvarstående volym elvärme är 1,1 GWh. Vi kommer inte att ha minskat antalet elvärmda fastigheter med hälften, men den använda volymen el. Målet beräknas bli uppfyllt med den tolkningen. Vad har vi gjort 2008 för att uppnå målet? I Odensala har Brunbönan och Solen konverterats från direktel till fjärrvärme under 2008, vilket ger en elbesparing på ungefär 50 MWh. Vi har beviljats KLIMP-bidrag för konvertering av två av våra största elvärmeförbrukare, Orrvikens skola och Marieby skola, till pellets. Läs mer om detta i kapitel 3. 2 KLIMP: Klimatinvesteringsprogrammet som administreras av Naturvårdsverket. Lämnar bidrag för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser, verkar för energiomställning och/eller energieffektivisering. 10

11 Kapitel 2: Energiarbete Vi skall inventera och prioritera behov av energibesparande belysningssystem i fastigheter. Status per : Projekt som har genomförts : Körfältskolan, Sollidens kulvert, Palmcrantzskolan, Wargentinskolan. Projekt som pågår: Fjällängsskolan, Vallaskolan, Videgården. Total beräknad besparing 230 MWh per år. Vad har vi gjort 2008 för att uppnå målet? Vi gör under en satsning med fyra miljoner kronor på att gå igenom belysningssystemen på våra fastigheter och effektivisera både ljuskällor och styrning. De största belysningsprojekten är närvarostyrning i korridorer och klassrum som gjorts på Körfältskolan och Vallaskolan. Läs mer om genomförda projekt i kapitel 7. 5 Vi skall senast vid utgången av 2008 byta ut fläktar och pumpar där det är lönsamt, alternativt montera styrning av fläktar respektive pumpar där det är lönsamt. Status per : Alla pumpbyten är genomförda. Av 15 fläktar är två gjorda 2007, tre under 2008 och fyra planerade Övriga fläktar är inte lönsamma, alternativt inte färdigutredda än. Målet är inte uppnått men nås Läs mer om genomförda projekt i kapitel 7. 6 Vi ska genomföra 5 kundträffar per år med syftet att spara energi. Status per : En kundträff är genomförd med kommunens miljöombud, en information för allmänheten under seminarium Energisnålt byggande. Broschyren Många bäckar små har fortsatt att spridas. Målet är inte uppfyllt. Orsaken är brist på tid hos både oss och hyresgästerna. Träffarna har inte prioriterats. Broschyren Många bäckar små har fortsatt att spridas. 7 Vi skall senast vid utgången av 2008 installera energiåtervinning i ventilationsanläggningar som bedöms lönsamma att uppgradera. Status per : Av 4 objekt som bedömts lönsamma; Ope skola, Storvikenskolans paviljong, Storsjöskolan och Solliden hus 7, är Storvikenskolan utförd, vilket beräknas ge en årlig energibesparing på 27 MWh fjärrvärme. De övriga är planerade till Målet kommer ej att uppnås i tid, men nås Läs mer om genomförda projekt i kapitel 7. 8 Vid utgången av 2008 skall det på fastighetsförvaltningen endast finnas miljöbilar 3, såsom hybridbilar eller bilar som går att köra på alternativa bränslen. Status per : 16 av 33 är miljöbilar, varav 6 är biogasbilar. Målet är inte uppfyllt. Några av bilarna körs mycket korta sträckor vilket gör att dessa kommer att behållas tills de anses slut, men då ersättas med bättre alternativ. Vad har vi gjort 2008 för att uppnå målet? Ytterligare två biogasbilar är beställda under hösten Målet fortsätter i reviderad form år Övriga energiåtgärder 2008 Energiledningssystemet. Fastighetsenhetens ledningsgrupp har under hösten arbetat med utredning av våra mest betydande energiaspekter. Strukturen för ledningssystemet ligger på fastighets interna hemsida och mer information läggs ut efterhand. Läs mer om energiledningssystemet i kapitel 4. 3 Gäller bilar som används året om. 11

12 Kapitel 2: Energiarbete 2008 Fortsatt arbete med energideklarering av vårt fastighetsbestånd. Vi fick i november 2008 klart med en ackrediterad ramavtalspartner (oberoende energiexpert) som ska utföra energideklarationerna. Arbetet startade i december 2008 och utförs fortlöpande under Kartläggning av fastigheterna däremot, förberedelserna med att sammanställa information till energiexperten, utför vi sedan 2007 med egen personal och hittills har cirka en tredjedel av beståndet kartlagts. Under 2008 genomfördes de första åtgärderna från kartläggningen, på Videgårdens förskola och Brunkullans äldreboende. Läs mer om dessa projekt i kapitel 9. Energieffektivitet vid nybyggnation. Den första nya byggnaden där vi tagit ett helhetsgrepp om energieffektiviteten, Klöverängens äldreboende i Torvalla, är under uppförande och blir inflyttningsklart i maj Byggnaden beräknas få en energiprestanda på 97 kwh per kvadratmeter och år, vilket skall jämföras med Boverkets krav på maximalt 130 kwh och Fastighets mål på maximalt 80 kwh. Åtgärder genomförs som bedöms spara cirka 90 MWh energi per år till en merkostnad understigande 2 % av byggkostnaden. Återbetalningstiden för åtgärderna är i snitt 13 år. Termografering användes under byggtiden som en kontroll av kvaliteten i utförandet. Vid kontrollen upptäcktes ett begynnande byggfel, som nu kunde åtgärdas till en relativt låg kostnad, jämfört med om felet upptäckts efter färdigställande. Även täthetsprovning utfördes på en del av byggnaden, med gott resultat. Flera mindre byggprojekt är igång med samma skärpta krav enligt fastlagda styrdokument på Energi och bygg, Ventilation, Värme och sanitet, Styr och övervakning samt El. Förbättrad energiåtervinning. Vi har bytt ut plattvärmeväxlare mot roterande värmeväxlare på Backen, Hjorten, Österängsskolan, Östbergets förskola, Häradsgården och Fåker skola. Enligt referensmätningar på befintlig anläggning höjs verkningsgraden med 27 %. Läs mer om projekt i kapitel 7. Termografering. Under våren 2008 lät vi termografera sex stycken byggnader som valdes ut på grund av hög värmeanvändning eller andra tecken på bristfällig isolering. Resultatet ledde bland annat till tilläggsisolering av vindsbjälklaget på Norra skolan och tätning av golvlister på Turistbyrån. 12

13 Kapitel 3: Energiarbete Energiarbete Energimål 2009 Varje år gås målen igenom och man bedömer om det finns behov av revidering. Inför 2009 har energimålen reviderats något, några fortsätter oförändrade och några nya har tillkommit. De syftar fortfarande till att uppfylla kommunens övergripande miljömål enligt kapitel 1. 1 Vi ska senast 2010 ha minskat energianvändningen med minst 15 % per kvadratmeter i alla våra fastigheter jämfört med (Reviderat mål) Nuläge: Vid utgången av 2008 var besparingen 10 %. Här omfattas samtliga fastigheter där energistatistiken rapporteras in i statistikprogrammet. Vad gör vi 2009 för att uppnå målet? Förutom flertalet av nedanstående mål och åtgärder, gör vi bland annat under en satsning med fyra miljoner kronor på att gå igenom belysningssystemen på våra fastigheter och effektivisera både ljuskällor och styrning. 2 Vi ska avveckla huvuddelen av våra oljeuppvärmda anläggningar till utgången av 2010 jämfört med (Reviderat mål) Nuläge: Vi hade sista december oljeuppvärmda anläggningar som 2008 sammanlagt förbrukade 1437 MWh olja. Vi har minskat oljeanvändningen med 42 % sedan Vad gör vi 2009 för att uppnå målet? Jämtkraft bygger ut fjärrvärme i Brunflo under 2009 och vi räknar med att kunna ansluta våra större anläggningar där under 2009 eller i början av Dessa är: Kastalskolans panncentral 301 MWh olja 2008 Ängegårdens panncentral 511 MWh olja 2008 Sörgårdsskolan 130 MWh olja 2008 För två oljevärmda anläggningar i Brunflo-området har vi beviljats KLIMP-bidrag för konvertering till pellets och sol respektive pellets, varav vi räknar med att genomföra en inom det närmaste året: Hemgårdens äldreboende 108 MWh olja 2008 Semsåskolan i Lugnvik byggs om och konverteras samtidigt till fjärrvärme: Semsåskolan 16 MWh olja 2008 Efter dessa konverteringar kvarstår 371 MWh olja, varav den största förbrukaren är Tandsbyns skola med 49 MWh Även här har vi beviljats KLIMP-pengar och skolan är planerad för konvertering till pellets under perioden Vi skall senast vid utgången av år 2010 ha konverterat till annat uppvärmningssystem i merparten av de fastigheter som den 1 januari 2008 var uppvärmda med direktel eller vattenburen elvärme. (Målet fortsätter) Nuläge: Vi hade sista december eluppvärmda anläggningar som 2008 sammanlagt förbrukade 1143 MWh elvärme. Vi har minskat elvärmeanvändningen med 10 % sedan jämförelseåret (24 % sedan jämförelseåret 2004) Vad gör vi 2009 för att uppnå målet? För två av våra största elvärmda anläggningar har vi beviljats KLIMP-bidrag för konvertering till pellets. Projektering är påbörjad på den ena: Orrvikens skola 232 MWh elvärme 2008 I Odensala och Brunflo ansluter vi fastigheter efterhand som Jämtkraft drar fram fjärrvärme. Fastigheter som skall konverteras är: Backen 68 MWh elvärme 2008 Kvisten 45 MWh elvärme

Energibokslut 2012 Fastighet

Energibokslut 2012 Fastighet Energibokslut 2012 Fastighet Omslagsfoto: Skärmdump från Energistatistikprogrammet WebESS Förord Ansvarig för att upprätta våra Energibokslut de senaste åren har varit Ylva Anger. Det är hon som har utvecklat

Läs mer

Energibokslut 2011 Fastighet

Energibokslut 2011 Fastighet Energibokslut 2011 Fastighet Teknisk förvaltning Omslagsfoto: Infobyrån Förord Ansvarig för att upprätta våra Energibokslut de senaste åren har varit Ylva Anger. Det är hon som har utvecklat boksluten

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE. Foto: Alina Mindedal

ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE. Foto: Alina Mindedal ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE 2008-12-04 Foto: Alina Mindedal 2 ENERGIPLAN 2008 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING EL & VÄRME...23 PLAN- OCH BYGGLOVS- PROCESSEN, UPPFÖLJNING

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 www.stockholm.se/vaxthuseffekten MILJÖFÖRVALTNINGEN Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 En rapport från Miljöförvaltningen

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag 1 redaktör, projektledare ulrika lundberg foto mikael lundgren, bild i norr tryck och layout

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer