Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Vasastaden Årsredovisning för verksamhetsåret Årsredovisningen är upprättad av RevisorsCentrum i Skövde AB

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-X Resultaträkning X Balansräkning X-X Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser X Kassaflödesanalys X Noter med redovisningsprinciper och tilläggsuppgifter X-X Medlemmarnas reparationsfond Bilaga x Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

3 Styrelsen för Brf Vasastaden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Föreningens verksamhet Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus, mot ersättning, till medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Geten 1 och Oxen 15 i Skövde kommun med därpå uppförda 4 byggnader med 31 lägenheter upplåtna med bostadsrätt och 1 lokaler med hyresrätt. På fastigheterna finns även en garagebyggnad. Fastigheterna är uppförda Total anskaffningskostnad för byggnader och mark uppgår till kr Fastigheternas adress är Ingegatan i Skövde. Föreningens fastigheter fördelar sig enligt följande: 11 st 1 rum och kök 27,5 kvm bostadsyta 9 st 3 rum och kök 86 kvm bostadsyta 3 st 4 rum och kök 110 kvm bostadsyta 3 st 4 rum och kök 119 kvm bostadsyta 5 st 5 rum och kök 146 kvm bostadsyta 1 st Lokaler 276,5 kvm lokalyta 13 st Garage 33 st P-platser Total tomtarea uppgår till: 9 775,4 m² Total bostadsarea uppgår till: 2 493,5 m² Total lokalarea uppgår till: 276,5 m² Årets taxeringsvärde: Föregående års taxeringsvärde: kr kr Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar. Föreningens väsentliga lokalavtal Företag Verksamhet Yta Löptid t.o.m xx Y m² 20xx-xx-xx xx Y m² 20xx-xx-xx xx Y m² 20xx-xx-xx Boendeavgifter 3

4 Årsavgifterna höjdes senast med 4 %. Utgående årsavgifter (varmhyra) utgör för kr/m² och år. Styrelsen har efter att antagit budgeten för 2015 beslutat om höjda årsavgifter med 3 % från och med Underhåll Årets underhåll Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 87 tkr och planerat underhåll för 188 tkr. Av de planerade underhållskostnaderna har 188 kr disponerats ur underhållsfonden. Underhållsplan Föreningens har under 2014 uppdaterat underhållsplan och den visar på ett underhållsbehov på tkr för de närmaste 10 åren. Detta motsvarar en årlig genomsnittlig kostnad på 304 tkr (110 kr/m²). Avsättning för verksamhetsåret har skett med 190 tkr (69 kr/m²) och budgeterad avsättning för 2015 uppgår till 110 kr/m². Föreningens underhållsfond Ingående behållning Årets avsättning Årets underhåll, disponeras ur underhållsfonden Extra avsättning enligt årsstämmobeslut Utgående behållning Tidigare utfört underhåll År Kommentar Fasader A,B,C, D inkl. målning 2013 Årets utförda underhåll Belopp tkr Ytterdörrar 188 Större planerade underhåll År Kommentar Asfaltering Fönsterbyte Radon Styrelsen bedömer att kostnaderna för ovan planerade underhållsåtgärder i sin helhet skall täckas av underhållsfonden. Förvaltning/organisationsanslutning Revisorscentrum i Skövde AB har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning. Glimsveden Byggkonsult AB anlitas för byggledning. Skövde Farmatjänst AB har under året skött den tekniska förvaltningen åt föreningen. Avtal Föreningen har tecknat följande avtal avseende: Skövde Farmatjänst Fastighetsskötsel 4

5 Skaraborgs Städ Com Hem Glimsveden Byggkonsult RevisorsCentrum Städning Kabel - TV Byggkonsult Ekonomisk förvaltning Styrelse, revisorer och övriga funktionärer Vald t.o.m Ordinarie ledamöter Funktion Utsedd av stämman år Bo-Mikael Johansson Ordförande Stämman 2015 Brith Mari Johansson Sekreterare Stämman 2015 Jan-Erik Tapper Ledamot Stämman 2015 Tottie Samuelsson Ledamot Stämman 2016 Sten Lindström Ledamot Stämman 2016 Styrelsesuppleanter Mikael Andersson Stämman 2015 Aimo Vaara Stämman 2015 Ordinarie revisor Ann-Charlotte Alfredsson Revisor Stämman 2015 Revisorssuppleant Susanne Fogelberg Revisor Stämman 2015 Valberedning Helen Lindström Stämman 2015 Gösta Jansson Stämman 2015 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Ekonomi Föreningen redovisar för året en vinst på 135 tkr (f.år tkr). Orsaken till det förbättrade resultatet är främst att förra årets fasadrenovering kostnadsfört i sin helhet men även driftskostnaderna är lägre jämfört med f.år. I övrigt är intäkter och kostnader i nivå med f.år. Resultatet är i nivå med budget för Resultat från finansiella anlägg. tillg. 0% Övriga intäkter Intäkter Årsavg. och hyror 93% Ränte- Årsavgifter och hyresintäkter Avsättning intäkter Driftskostnader underhåll 1% 6% Övriga rörelseintäkter % Fastighetsadministration 72501,75 Räntekostnader Resultat från övriga 0finansiella anläggningstillgångar Personalkostnader % Övriga ränteintäkter 16och liknade poster Räntekostnader och liknande poster Av- och nedskriv-avsättning underhåll ningar 14% Personal Fastighetsadm. 6% 17% Kostnader Driftskostnader 29% Cirkeldiagram över föreningens kostnader redovisas exkl. utfört underhåll (disp. ur underhållsfonden) men med beslutad avsättning till underhållsfonden. 5

6 Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Föreningen har under året hållit ordinarie föreningsstämma samt extra föreningsstämma där beslut om stadgeändring fattades. Styrelsen har hållit x protokollförda styrelsemöten. Medlemsinformation Överlåtelser Under året har x st överlåtelser skett (f år 2 st). Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Framtida utveckling Styrelsens mål är att göra Brf Vasastaden till ett attraktivt och tryggt boende i centrala Skövde genom en god balanserad ekonomi, effektiv förvaltning med effektiva rutiner. Flerårsöversikt Resultat och ställning (tkr) Rörelsens intäkter Årets resultat Resultat efter avsättning/uttag underhållfond Balansomslutning Eget kapital Soliditet 26% 25% 15% 13% 12% Likviditet 112% 12% 75% 56% 27% Avgift- och hyresbortfall % 0% 0% 0% 0% 0% Årsavgiftsnivå för bostäder kr/m Driftskostnader kr/m2 (exkl. underhåll) Ränta kr/m Avsättning till underhållsfonden kr/m Underhållsfond kr/m Lån kr/m Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande finns följande medel (kr) Balanserat resultat Årets resultat före fondförändring Årets fondavsättning enligt stadgarna Årets ianspråktagande av underhållsfonden Summa överskott/underskott Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman Alt. Styrelsen föreslår följande behandling av den ansamlade förlusten 6

7 Att balansera i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 7

8 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelseintäkter m.m Årsavgifter och hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Driftskostnader Fastighetsadministration Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknade poster Räntekostnader och liknande poster Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

9 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Insatser Uppskrivningsfond Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

11 Noter med redovisningsprinciper och tilläggsuppgifter Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, K2-reglerna för mindre, ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Principerna har tillämpats från 1 januari 2014 men har ej medfört några väsentliga effekter. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. En bostadsrättsförenings ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningen har inget underskottsavdrag. Bostadsrättsföreningar erlägger en kommunal fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av kr per lägenhet eller 0,30 % av taxerat värde för fastigheten kr per småhus eller 0,75 % av taxerat värde för fastigheten samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler Beloppen gäller inkomståret 2014 Nyligen uppförda/ombyggda bostadsbyggnader kan ha halverad fastighetsavgift upp till 5 år, eller vara helt befriade från fastighetsavgift i upp till 15 år. För lokaler betalar föreningar en statlig fastighetsskatt som uppgår till 1 % av taxeringsvärdet på lokalerna. Underhåll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. Pågående ombyggnad I förekommande fall redovisas ny-, till- eller ombyggnad som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Avskrivningsplan % Antal år Slutår Byggnader Linjär 2,00-5, xxx Markvärdet är ej föremål för avskrivning.

12 Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter Årasvgifter, bostäder Årsavgifter, lokaler Hyror, garage och p-plats Hyresbortfall, garage och p-plats Not 2 Övriga rörelseintäkter Kabel-TV Elavgifter garage Tvättavgifter Övriga ersättningar Not 3 Driftskostnader Reparationer Bostäder Lokal Elarbeten Trädbeskärning och bortforsling Tvättutrustning -949 Ventilation Avlopp Balkong Underhåll Innervägg med dörr Byte av panel och målning Ytterdörrar Övriga driftskostnader Fastighetsavgift och fastighetsskatt Försäkringspremier Kabel-, och digital-tv samt bredbandsavgifter Städning Fastighetsskötsel Fordons- och maskinkostnader Förbrukningsmaterial Förbrukningsinventarier Trädgårdsstädning Radonsanering Uppvärmning Vatten El Sophantering och återvinning Övriga fastighetskostnader Summa driftskostnader

13 Not 4 Fastighetsadministration Förvaltningsarvode Konsultation byggledning Övriga förvaltningskostnader Telefon och porto -70 Bankkostnader Övriga externa kostnader Not 5 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvoden Summa Sociala kostnader Not 6 Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillg Byggnader Not 7 Övriga rörelsekostnader Förlust vid utrangering Radonbrunn från Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkter, skattekonto Not 9 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader, fastighetslån Fastighetsinteckning Räntekostnader bank Not 10 Byggnader och mark Byggnader Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde byggnader Ackumulerade avskrivningar enligt plan

14 Ingående ackumlerade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde byggnader Mark Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde mark Uppskrivning mark Ingående uppskrivningar Årets uppskrivning Utgående uppskrivning mark Planenligt restvärde mark Summa planenligt restvärde byggnader och mark Taxeringsvärden Byggnader Mark Totalt taxeringsvärde Geten 1 & Oxen (varav lokaler) ( ) ( ) Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde byggnader Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående ackumulerade avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde inventarier, verktyg och installationer Not 12 Pågående ny- till och ombyggnader och förskott Ingående anskaffningsvärde Avyttringar och urangeringar Utgående värde pågående ny- till och ombyggnad och förskott Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda kabel-tv Förutbetalda tvättstugeavgifter 1 060

15 Not 14 Kassa och bank Nordea Not 15 Eget kapital Bundet Bundet Bundet Fritt Fritt Uppskriv- Underhålls- Balanserat Årets Insatser ningsfond fond resultat resultat Vid årets början Ianspråktagande uppskrivningsfond Disposition enligt stämmobelsut Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Årets resultat Vid årets slut Not 16 Övriga skulder till kreditinstitut Inteckningslån Avgår kortfristig del Summa långfristig skuld till kreditinstitut Ingående Nya/lösta Årets Utgående Kreditgivare Ränta Bundet till låneskuld lån amortering låneskuld Nordea 2,15% Rörligt Nordea 2,15% Rörligt Nordea Nordea 2,15% Rörligt Nordea 2,15% Rörligt Byggnadskreditiv Lån som förfaller till betalning Inom 1 år Inom 2-5 år Efter 5 år Beviljad limit för kredit uppgår till kr Not 17 Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga låneskulder Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader för el Upplupna kostnader för värme

16 Upplupna kostnader för ekonomiska förvaltning Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter Skövde den Bo-Mikael Johansson Brith Mari Johansson Jan-Erik Tapper Ordförande Tottie Samuelsson Sten Lindström Min revisionsberättelse har avgivits den Ann-Charlotte Alfredsson Föreningsvald revisor

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer Ordinarie ledamöter Utsedd av Styrelsesuppleanter Cattarina Higgins (1 år) Föreningen Aimo Vaara (1 år) Tottie Samuelson (2 år)

Läs mer

Årsredovisning. RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529

Årsredovisning. RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529 Årsredovisning RBF ÄNGSVIKEN I JONSTORP 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769619-7529 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Årsredovisning RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045

Årsredovisning. HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045 Årsredovisning HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Årsredovisning Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184

RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 , R.lksbyggen IW 2 Md& & Si& 'r 'MM Årsredovisning i?' RBFTUPPASKOLAN 1/12014-31/12 2014 Org nr 716438-5184 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. 22. DAGORDNING

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

" Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

 Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. " Riksbyggen Årsredovisning BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. r Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av Innehåll Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning RIKSBYGGENS

Årsredovisning RIKSBYGGENS Riksbyggen fzuiwl frt ht.to.,lwt:t: Årsredovisning RIKSBYGGENS BRF NORRKÖPINGSHUS NR 5 1/72013-30/6 2014 Org. nr. 725000-3535 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer