HELSINGBORGS STAD. Bokslut med styrkort Uppnådde vi målen 2012?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGBORGS STAD. Bokslut med styrkort 2012. Uppnådde vi målen 2012?"

Transkript

1 HELSINGBORGS STAD Bokslut med styrkort 2012 Uppnådde vi målen 2012?

2 Innehåll Stadsövergripande Läsanvisning 3 Helsingborgs stad 4 Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 11 Vård- och omsorgsnämnden 18 Utvecklingsnämnden 22 Socialnämnden 28 Stadsbyggnadsnämnden 33 Kulturnämnden 39 Idrotts- och fritidsnämnden 43 Räddningsnämnden 46 Miljönämnden 50 Överförmyndarnämnden 54 Kommunstyrelsen 57 Styrelsen för kärnfastigheter 62 Produktion Stadsledningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Järnvägsgatan 14, Helsingborg växel Innehåll Omslag Anders Thornberg Mikael Fredriksson Ultimate Lifestyle Ingram Publishing

3 Läsanvisning Om Uppnådde vi målen 2012? I denna publikation presenteras måluppfyllelsen för Helsingborgs stad och dess nämnder och styrelser Publikationen är ett komplement till Helsingborgs stads årsredovisning För en utförligare presentation av Helsingborgs stads verksamhet och ekonomi 2012 hänvisas till årsredovisningen. Denna kan hämtas från Måluppfyllelse Publikationen Uppnådde vi målen 2012? inleds med staden följt av nämnder och styrelser. Varje kapitel innehåller stadens/nämndens/styrelsens styrkort och måluppfyllelse Respektive kapitel inleds med en tabell innehållande aktuella mål och måluppfyllelsen Ett måls måluppfyllelse baseras på utfallet i de mätetal som finns kopplade till målet. Bedömningen av måluppfyllelse görs genom symboler med färgerna grönt, gult och rött. = Utfallet stämmer överens med uppsatt mål och är uppfyllt. = Resultatet är inte helt uppnått jämfört med uppsatt mål = Inga/begränsade framsteg är påvisade för att uppnå uppsatt mål = Mätningen är inte genomförd Efter redovisningen av målen följer styrkorten i sin helhet presenterat per perspektiv. Måluppfyllelsen inom perspektiven sammanfattas i en perspektivmätare. Mätarens utfall beräknas utifrån måluppfyllelsen för samtliga mätetal inom perspektivet. Inom respektive perspektiv redovisas alla mätetal med målvärde och utfall. Mätetalens måluppfyllelse visas med hjälp av färgerna grönt, gult och rött. Till varje mätetal finns en kommentarer till utfallet. Stadens styrmodell Balanserad styrning är stadens gemensamma styrmodell för mål- och resultatstyrning och innebär att alla nämnder/styrelser och dess verksamheter i Helsingborgs stad har fastställt egna mål som leder mot stadens övergripande vision och mål. Modellen innebär att prioriterade och mätbara mål formuleras inom de fyra perspektiven medborgare, ekonomi, organisation och framtid. Varje perspektiv innehåller mål, mätetal och målvärden som sammanställs i ett styrkort. Perspektivet medborgare: Hur vi uppfyller medborgarnas förväntningar och behov Perspektivet ekonomi: Hur vi använder resurserna på bästa sätt utifrån uppdraget Perspektivet organisation: Hur vi utformar arbetssätt och processer för att på bästa sätt tillgodose medborgares behov utifrån uppdraget Perspektivet framtid: Hur vi utvecklar verksamheten långsiktigt för att möta de förändringar och förutsättningar som vi står inför Styrkort Styrkort är ett måldokument som visar vilka mål, mätetal och målvärden som prioriteras. Staden har tre nivåer av styrkort; stadens styrkort, nämndstyrkort och verksamhetsstyrkort. De tre nivåerna hålls samman genom målkedjan. Stadens mål är utgångspunkten för att ta fram mål för respektive nämnd och styrelse. Verksamheten tar sedan fram mål utifrån nämndens/styrelsens prioriterade mål. Mål Målformuleringarna i styrkortet pekar ut vad den politiska ledningen (stadens styrkort och nämndstyrkort) eller chefen (verksamhetsstyrkort) vill att verksamheten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Målen utformas så det utifrån den samlade bilden ska vara möjligt att bilda sig en uppfattning om vad som är det viktigaste för organisationen. Mätetal och målvärden För att närmare definiera vad som ska uppnås och för att kunna bedöma måluppfyllelsen, ska varje mål i styrkortet innehålla minst ett mätetal och ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl ett mål har uppfyllts. Målvärden visar vad som ska uppnås under perioden, det vill säga vad målsättningen är. 3

4 Helsingborgs stad Stadens mål och måluppfyllelse Perspektiv Nämndens mål Måluppfyllelse Medborgare Ekonomi Organisation Framtid Alla ska kunna känna sig trygga i Helsingborg Barn och ungas uppväxtvillkor i Helsingborg ska förbättras Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt Helsingborg ska erbjuda ett tilltalande utbud inom kultur och fritid Stadens ekonomi ska vara god Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Helsingborgs stads kommunikation ska vara relevant och tillgänglig Helsingborg ska vara den mest näringslivsvänliga staden i Sverige Helsingborgs stad ska ligga i framkant i miljö- och klimatfrågor Helsingborgs attraktivitet ska utvecklas Stadens mål och mätetal Medborgare Stadens mål Mätetal Målvärde Utfall Alla ska kunna känna sig trygga i Helsingborg Barn och ungas uppväxtvillkor i Helsingborg ska förbättras Poäng trygghetsmätningar Max 2,1 poäng 1,91 poäng Uppfattning om äldreomsorgen hos medborgare över 65 år enligt index Andel barn i familjer med försörjningsstöd i förhållande till totalt antal barn Andel elever i grundskolan och gymnasieskolan som är nöjda med verksamheten Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolan Andel föräldrar till barn i förskola, grundskola och obligatorisk särskola som är nöjda med sina barns skola Minst 51 indexvärde 42 Max 9,5% 11,9% Minst 87% 85,4% Minst 90 % 89 % Minst 90 % 94,8 % Antal bostäder antagna i plan Minst st 280 st Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt Antal resurssvaga områden som lyft sig enligt utvecklingsindex Arbetslöshet i förhållande till städer över invånare Medborgarna om inflytandet i kommunen Nöjd- Inflytande-Index Minst 5 st (speglar tidigare års utfall) 5 st (speglar tidigare års utfall) Max 1 % högre 2,2 % Minst

5 Stadens mål Mätetal Målvärde Utfall Helsingborg ska erbjuda ett tilltalande utbud inom kultur och fritid Antal institutioner med fler besökare Minst 5 5 Fritidsmöjligheter enligt Nöjd-Region-Index Minst Poäng trygghetsmätningar Trygghetsmätning 2012 visar på ett utfall om 1,91 poäng, vilket är en förbättring jämfört med föregående års utfall om 2,09. Målvärdet är satt till 2,05 poäng och måttet ska tolkas som lägre utfall är bättre på en skala från 0-6. Resultatet 1,91 motsvarar ett "inte särskilt påtagligt problem". Det genomsnittliga utfallet för Skåne 2012 är 1,79 poäng, vilket är en marginell förbättring jämfört med föregående års värde om 1,85 poäng Diagram 1. Trygghetsmätningar, poäng 3 2,5 2 1, Helsingborg Skåne Uppfattning om äldreomsorgen hos medborgare över 65 år enligt index Utfallet för mätetalet uppgår till 42 indexvärde, vilket är avsevärt sämre än målvärdet om 51 indexvärde och föregående års indexvärde om 51. Detta mätetal är ett nytt specialmått för Helsingborg som ej går att jämföra med flertal tidigare år eller andra kommuner. Indexet för samtliga svarande (oavsett ålder) är 48. Det ut som de äldre har blivit mer negativa till äldreomsorgen än de yngre jämfört med föregående år. En eventuell förklaring till detta kan vara all negativ uppmärksamhet från media under åren, som äldre mer tar del utav och känner sig kritiskt påverkade av än de yngre. Andel barn i familjer med försörjningsstöd i förhållande till totalt antal barn Andelen barn i hushåll med försörjningsstöd ökar marginellt från 11,8 procent föregående år, till 11,9 procent under år Bakomliggande orsak är ökningen av hushåll totalt. Antalet hushåll som någon gång under året erhållit försörjningsstöd ökar det senaste året från till 4 401, vilket motsvarar en ökning om 1,7 procent. Den största förklaringen till ökningen av bidragshushåll är att arbetslöshet i Helsingborg ligger fortsatt kvar på höga nivåer. Diagram 2. Andel barn i familjer med försörjningsstöd i förhållande till totalt antal barn, procent ,3 9,8 9,5 9,3 8,2 8,4 10,4 10,4 11,8 11, Andel elever i grundskolan och gymnasieskolan som är nöjda med verksamheten Utfallet bygger på frågor hämtade från barn- och utbildningsnämndens årliga attitydundersökning som genomförs bland elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt gymnasieskolans årskurs 2. I de kommunala skolor var det 85,4 procent av de eleverna som besvarade 2012 års enkät som uppgav att de var nöjda med sin skola. Svarsfrekvensen var 76,2 procent. Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolan Totalt för stadens grundskolor är utfallet 89 procent, de fristående grundskolor står för 93 procent medan kommunala grundskolor uppgår till 87 procent. Utfallet speglar andel av de elever i årskurs 9 skolor vilka sökte till gymnasieskolan som var behöriga till yrkesprogram, det vill säga fick lägst betyg godkänt i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt ytterligare minst fem andra ämnen. Betyg från sommarskola har vägts in i utfallet. Resultatet avseende kommunala grundskolor innebär en förbättring med en procentenhet jämfört med föregående år då utfallet efter sommarskola var 86 procent. Det är dock fortfarande alltför många elever som inte når målen. En fördjupad diskussion kring hur de olika ansvarsnivåerna ska verka för att åstadkomma resultatförbättringar pågår därför. På nationell nivå visar preliminär statistik att 87,6 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 våren 2012 var behöriga att söka till yrkesprogram i gymnasieskolan. Det är en minskning med en tiondels procentenhet. Det bör noteras att betyg som har lästs upp under sommaren inte finns med i den nationella statistiken. 5

6 Andel föräldrar till barn i förskola, grundskola och obligatorisk särskola som är nöjda med sina barns skola Utfallet ligger 2012 på 94,8 procent och är på samma höga nivå som 2011 då utfallet var 94,7 procent. Det är glädjande att en så stor andel föräldrar upplever sig nöjda med den verksamhet deras barn tar del av. Resultatet bygger på frågor i barn- och utbildningsnämndens attitydundersökning och avser vårdnadshavare till barn i kommunala förskolor, grundskolor och grundsärskolor vilket innebär en svarsfrekvens på 49,2 procent. Antal bostäder antagna i plan Utfallet till och med december 2012 uppgick till 280 antagna bostäder i fem detaljplaner. Under året har nio detaljplaner avseende verksamhet antagits. Vidare föll cirka bostäder ut i lagakraftvunna planer under Antal överklagade bostäder vid årsskiftet uppgick till 396 bostäder. Det påbörjade planarbetet under året uppgick till 16 detaljplaner motsvarande 628 bostäder. Målvärdet för antagna bostäder om 1400 är därmed inte uppnått. Tidigt under 2012 kom dock inriktningen avseende målet att ändras då en stor planbuffert uppnåtts. Större resurser lades på större och strategiskt viktiga planprogram som H+ (Oceanhamnen och Bredgatan), Östra Ramlösa, Norra infarten och Drottninghög, samt på verksamhetsplaner som NSR och Långeberga. Inriktningen avseende bostäder har styrts mot medelstora projekt i relativt centrala lägen. Staden har således en mycket god planberedskap genom en uppbyggd buffert som vid årsskiftet bestod av 3482 outnyttjade bostäder i lagakraftvunna detaljplaner. Av dessa är ca 2800 bostäder i planer som är yngre än fem år. Diagram 3. Antal bostäder tillstyrkta/antagna i plan Antal resurssvaga områden som lyft sig enligt utvecklingsindex Fem av nio resurssvaga områden har lyft sig enligt utvecklingsindex. Mätetalet syftar till de nio, enligt detta index, mest resurssvaga områdena i staden. De som har lyfts är Fredriksdal, Dalhem, Eneborg, Adolfsberg och Planteringen. Söder och Högaborg har en oförändrad utveckling medan Drottninghög och Närlunda har en viss tillbakagång. Utvecklingsindexet är en sammanvägning av variablerna ohälsotal, andel förvärvsarbetande, andel arbetslösa samt andel med försörjningsstöd per område i Helsingborg. Statistiken har en fördröjning med ett år och siffror speglar ett utfall för år Arbetslöshet i förhållande till städer över invånare Helsingborgs stads arbetslöshet uppgick till 8,9 procent medan beräkning av den samlade arbetslösheten för gruppen större städer uppgår till 6,7 procent. Det innebär att skillnaden är 2,2 procentenheter, vilket är långt ifrån målvärdet om max 1 procentenhets marginal. På tre år sikt har dessa värden varit relativt oförändrade för såväl Helsingborg som gruppen större städer. Diagram 4. Arbetslöshet, procent Helsingborg Städer över invånare Medborgarna om inflytandet i kommunen Nöjd-Inflytande-Index Utfallet för nöjd-inflytande-index uppgår till 40 indexvärde, vilket ligger i linje med tidigare års utfall som har varierat från 39 till 43 indexvärde. Värdet för gruppen större städer ligger på likvärdig nivå som Helsingborg. Antal institutioner med fler besökare Mätetalet visar antal besökare från 1 januari till 31 december 2012 relaterat till besökarantalet förra tidsserien under De kulturinstitutioner som är med i mätning är Sofiero, Bibliotek, Kärnan, Dunkers kulturhus, Fredriksdal, Kulturmagasinet, Konserthuset och Stadsteatern. Av dessa har fem kulturinstitutioner haft fler besökare 2012 jämfört med Kärnan är ej möjlig att jämfört på grund av renovering Tabell 1. Antal besökare per kulturinstitution Bibliotek Dunkers kulturhus Fredriksdal Konserthuset Stadsteatern Sofiero Kulturmagasinet Kärnan

7 Fritidsmöjligheter enligt Nöjd-Region-Index Utfallet för mätetalet uppgår till 71 indexvärde, vilket är marginellt sämre än föregående års värde och målvärdet om 73 indexvärde. Helsingborgs värde är starka i relation till genomsnittliga indexvärdet om 68 avseende kommuner med invånare eller fler. Ekonomi Stadens mål Mätetal Målvärde Utfall Skatteintäkter i förhållande till verksamhetens nettokostnad Minst 100 % 105,8% Stadens ekonomi ska vara god Koncernens soliditet Minst 24 % 27 % Stadens soliditet Minst 56 % 59 % Resultat skattefinansierad verksamhet Minst 100 mnkr 342 mnkr Skatteintäkter i förhållande till verksamhetens nettokostnad De sammanlagda nettokostnaderna för verksamheten uppgår till mnkr, vilket glädjande är lägre än skatteintäkterna om mnkr. Utfallet omräknat till procent uppgår därmed till 105,8 procent. Koncernens soliditet Koncernens soliditet uppgick till 27 procent 2012, vilket är en procentenhet större än föregående år. Målvärdet om 24 procent är därmed infriat. Stadens soliditet Prognosen för stadens soliditet, justerat för koncerninterna mellanhavanden via internbanken, uppgår till 59 procent vilket ligger i nivå med tidigare års utfall. Resultat skattefinansierad verksamhet Resultatet för den skattefinansierad verksamhet uppgår till 342 mnkr, vilket innebär att Helsingborg har med goda marginaler levt upp till den finansiella målsättning om 100 mnkr. Organisation Stadens mål Mätetal Målvärde Utfall Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Ledarindex Medarbetarindex* Rankning kommun som arbetsgivare Minst 83 indexvärde Minst 83 indexvärde Plats 7 eller bättre 78 indexvärde 74 indexvärde Plats 4 Helsingborgs stads kommunikation ska vara relevant och tillgänglig Antal e-tjänster som stadens förvaltningar tillhandahåller Andel medarbetare som är nöjda med stadens information och kommunikation Minst 110 st 111 st Minst 85 % - * Värdet för medarbetarindex är inte relevant att jämföra mot målvärdet på grund av förändrad mätmetod Ledarindex Utfallet kommer från årets medarbetarundersökning och HME-värdet för ledarskap (Hållbart medarbetarengagemang). Utfallet på 78 ligger en bit ifrån målvärdet på 83 men är fortfarande ett bra resultat. Genomsnittet för övriga kommuner som har offentliggjort sina resultat är 76. Utfallet varierar inom stadens organisation och de verksamheter som har ett lågt utfall kommer att arbeta med frågan med stöd av HR-avdelningen. 7

8 Medarbetarindex Utfallet kommer från medarbetarundersökningen. Mätmetoden i undersökningen har ändrats och det går inte att jämföra det faktiska utfallet med föregående år. Utfallet på 74 ligger en bit ifrån målvärdet på 83 men värden som ligger över 70 är att betrakta som bra resultat. Målvärdet sattes med utgångspunkt i den tidigare mätmetodiken och tidigare års resultat. Rankning kommun som arbetsgivare Datainsamlingen har via ett webbaserat formulär riktat sig till 33 universitet/högskolor, med studenter inom alla studieår. Frågeställningarna har riktat sig till tre grupper; ekonomi, civilingenjör och högskoleingenjör. Antal respondenter sträcker sig från drygt till ekonomigruppen, ner till knappt för högskoleingenjör. Helsingborgs placering som en attraktiv arbetsgivare blir en rankning och jämförelse med andra kommuner. Inom samtliga grupper hamnade Helsingborg på fjärde plats, vilket innebär att målet om topp fem är infriat. Helsingborgs ranking har blivit bättre, det vill säga att staden har rankas högre jämfört med föregående år, vilket kan bland annat kan förklaras av den exponering som gjorts under en tid. Antal e-tjänster som stadens förvaltningar tillhandahåller Staden tillhandahåller nu 111 e-tjänster vilket överstiger målvärdet på 110 e-tjänster. Flera av de befintliga tjänsterna har byggts om till att vara direkt integrerade med verksamhetssystemen. För att göra utvecklingen av tjänsterna mera användarnära och styrda har det aktiverats en direkt återkoppling där användarna kan betygsätta och kommentera tjänsten direkt efter genomförande. Ytterligare e-tjänster är under produktion och fler finns i kö. Diagram 4. Antal e-tjänster TR TR TR Andel medarbetare som är nöjda med stadens information och kommunikation Frågan var planerad att ställas i årets medarbetarundersökning. I processen kring medarbetarundersökningen beslutades att frågan inte skulle finnas med varför något utfall inte finns tillgängligt. 60 TR TR TR TR Framtid Stadens mål Mätetal Målvärde Utfall Helsingborg ska vara den mest näringslivsvänliga staden i Sverige Rankning nystartade företag Näringslivsrankning Plats 4 eller bättre Plats 40 eller bättre Plats 4 Plats 20 Energianvändning i stadens lokaler Max 169KWh/m2 158KWh/m2 Helsingborgs stad ska ligga i framkant i miljö- och klimatfrågor Rankning Sveriges Bästa Miljökommun Andel annonserade upphandlingar där miljökrav ställts Plats 10 eller bättre Plats 4 Minst 80 % 95,8 % Utsläpp växthusgaser per invånare Max 4 ton 5,8 ton Luftförorening, årsmedelvärde kvävedioxid Max 25 µg/m3 29,9 µg/m3 Helsingborgs attraktivitet ska utvecklas Svenskarnas favoritkommuner Rekommendation att flytta till Helsingborg Nöjd-Region-Index Plats 7 eller bättre Minst 78 indexvärde Minst 68 indexvärde Plats

9 Rankning nystartade företag Mätetalet speglar antal nystartade företag per invånare i åldern Under 2012 registrerades 999 företag i Helsingborg, vilket ger ett utfall om 7,6 företag per invånare. Målvärdet är att Helsingborg ska ligga inom topp 4 av gruppen större städer över invånare, en grupp på totalt 14 städer. Helsingborg hamnade på plats 4, Stockholm, Göteborg och Malmö fick högre utfall. Utfallet för Helsingborg 2011 var företag, denna minskning är en kommungemensam trend. Näringslivsrankning Helsingborg stad hamnar 2012 på placering 20, och uppfyller fortfarande målet om att vara bättre än plats 40 i Näringslivsrankingen, trots en försämring relativt 2011 med placering 13. Årets positiva resultat förklaras av att Helsingborg har fått tydliga indikationer från Sveriges Kommuner och Landstings NKI-undersökning som har att göra med hur kommunen hanterar näringslivet i konkreta företagsärenden. Energianvändning i stadens lokaler Utfallet för år 2012 uppgår till 158,4 Kwh/m2 och visar på en minskning av energianvändningen med 18,4 procent utifrån basåret Målvärdet om 169 kwh/m2 är därmed uppfylld och överträffad, vilket är mycket positivt. Målsättningen för år 2020 är enligt stadens energistrategi är en minskning med till 155kWh/m2/år. Den objektsvisa statistiken visar på att gjorda tekniska åtgärder och driftoptimeringar har fått stort genomslag i ett antal objekt. De tekniska åtgärderna har främst bestått i effektivisering och utbyte av installationer och klimatskalsförbättringar men även utveckling av den datoriserade styrningen av byggnaderna. Incitament program med hyresgäster och driftbolag har startat under året vilket sannolikt även haft påverkan. I samverkan med miljöförvaltningen har systematiska utbildnings- och kommunikationsinsatser gjorts mot hyresgäster. Ett antal nybyggda objekt med avsevärt lägre energianvändning än nybyggnadsreglerna har även i hög grad bidragit. Rankning Sveriges Bästa Miljökommun Helsingborgs stad behåller sin topp 10-placering och klättrar åter några steg upp i rankingen mot fjolårets sjätteplats. Topplaceringarna beror på att staden ligger i framkant inom de flesta områden som Miljöaktuellts enkät undersöker samt att staden arbetar aktivt och utåtriktat med miljöarbete. En viktig anledning till att staden klättrade uppåt i placeringarna i år är att arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar nu fått ordentligt genomslag i staden. De två enskilt största anledningarna till att Helsingborg inte nådde topp tre är att staden ur ett nationellt perspektiv fick ganska mediokra resultat både i den nationella NKI-undersökningen och vad gäller andelen ekologisk mat i stadens verksamheter. Båda dessa områden arbetar staden aktivt med att förbättra. Andel annonserade upphandlingar där miljökrav ställts Den centrala upphandlingsenheten har under år 2012 upprättat 46 upphandlingar och i 24 av dessa är det relevant att ställa miljökrav utifrån de EU-rättsliga grundprinciperna. Av dessa 24 upphandlingar har det ställts miljökrav i 23 fall, vilket ger ett utfall om 95,8 procent. Utsläpp växthusgaser per invånare Antal utsläppta ton växthusgaser per invånare uppgår till 5,8. Denna siffra speglar utfallet för 2010 eftersom beräkningsmetoden har alltid två års fördröjning. Värdet är bättre än föregående år men målet har inte nåtts. Det går inte ur statistiken att läsa ut vad detta beror på. Staden arbetar kontinuerligt med att minska både sina egna och andras utsläpp. Det senare sker exempelvis genom Miljöbyråns olika informationskampanjer och vid tillsyn och rådgivning till både företagare och enskilda. Under 2013 kommer staden att ta fram en handlingsplan för hur målen att minska växthusgasutsläppen ska kunna nås. Diagram 6. Utsläpp växthusgas per invånare, ton Diagram 5. Energianvändning i stadens lokaler, kwh per kvadratmeter graddagsjusterat , ,6 6,5 5,9 5,6 5,3 5,5 5, Luftförorening, årsmedelvärde kvävedioxid Utfallet för 2012 visar på relativt höga värden. Södra Stenbocksgatan uppgår till 28 mikrogram/m3 medan Drottninggatans uppgår till 31,9 mikrogram/m3. Sammanvägt uppgår detta till 9

10 29,9 µg/m3 vilket överstiget målvärdet om 25 mikrogram/3. Dessa värden är högre än samma period föregående år, Södra Stenbocksgatan uppgick till 26,9 mikrogram/3 och Drottninggatan uppgick till 31 mikrogram/m3. Trafikmängden och fordonens drivmedelsfördelning är två avgörande faktorer för att utfallet ska gå i riktning mot målvärdet. Dieselbilar har en högre andel kvävedioxider i bilavgaser jämfört med bensin. Diagram 7. Årsmedelvärde av kvävedioxid, mikrogram per kubikmeter ,4 32,5 25,3 23,3 22, ,9 26, Rekommendation att flytta till Helsingborg Helsingborg strävar efter att vara en attraktiv stad för människor och i SCB:s medborgarundersökning återfinns frågan "Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?". Helsingborgs resultat är 76 vilket är något lägre än målvärdet på 78. Det genomsnittliga värdet bland de 120 deltagande kommunerna är 64 och genomsnittsresultatet för större städer är 71. Helsingborg kommer på plats 14 om kommunerna rankas utifrån frågan. Resultatet för Helsingborg 2011 var 77. Nöjd-Region-Index Utfallet för Nöjd-Region-Index uppgår till 66 indexvärde för 2012 vilket marginellt underskrider målvärdet om 68 indexvärde. Detta är en viss minskning sedan år 2011 och värdet ligger över genomsnittet för större kommuner år Drottningatan Södra Stenbocksgatan Svenskarnas favoritkommuner Under november 2012 genomförde TNS SIFO en undersökning, och Helsingborg hamnade på åttonde plats av de cirka 30 kommuner som är med i undersökningen. Detta är en plats lägre jämfört med undersökningen under november Den kommun som fortsatt ligger längst upp på listan är Gotland, med Göteborg som ligger marginellt under. Tabell 2. Svenskarnas favoritkommuner (förra årets placering inom parantes) 1 (1) Gotland 2 (2) Göteborg 3 (5) Uppsala 4 (3) Stockholm 5 (6) Umeå 6 (4) Halmstad 7 (8) Lund 8 (7) Helsingborg 9 (10) Linköping 10 (9) Östersund 10

11 Barn- och utbildningsnämnden Nämndens mål och måluppfyllelse Perspektiv Nämndens mål Måluppfyllelse Medborgare Ekonomi Organisation Framtid Arbetsro och trygghet ska säkerställas i all verksamhet Elever och vårdnadshavare ska vara nöjda med verksamheten Alla elever ska ha fullständiga betyg Vi ska leva upp till våra tjänstegarantier Skol- och fritidsförvaltningens personal ska ha hög kompetens beträffande hållbar utveckling Ekonomin ska vara i balans Skol- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare Skol- och fritidsförvaltningens kommunikation ska vara relevant och tillgänglig Verksamhetens måluppfyllelse ska förbättras Alla medarbetare ska använda IT som ett naturligt stöd i uppdraget. Barn och unga ska erbjudas en stimulerande lärmiljö Barn och ungdomar skall stärka sin förmåga att tänka fritt och söka egna lösningar. Förskolor och skolor ska ha en låg energiförbrukning Alla medarbetare ska vara kunniga och kompetenta Stadens förskolor och skolor ska vara ett attraktivt val Nämndens mål och mätetal Medborgare Arbetsro och trygghet ska säkerställas i all verksamhet Elever och vårdnadshavare ska vara nöjda med verksamheten Andel barn i förskolan som känner trygghet i verksamheten. Andel elever i grundskolan som känner trygghet i verksamheten Andel elever i gymnasieskolan som känner trygghet i verksamheten. Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som är nöjda med verksamheten Andel elever i grundskolan som är nöjda med verksamheten Andel elever i gymnasieskolan som är nöjda med verksamheten 95 % 98 % 95 % 92 % 95 % 92 % Minst 90 % 95 % Minst 90 % 86 % Minst 90 % 82 % 11

12 Alla elever ska ha fullständiga betyg Vi ska leva upp till våra tjänstegarantier Skol- och fritidsförvaltningens personal ska ha hög kompetens beträffande hållbar utveckling Andel elever i grundskolan som har slutbetyg i alla ämnen. Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Andel elever i gymnasieskolan som uppnår grundläggande behörighet till högskola och universitet. Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår Andel pedagoger som har genomgått utbildning för hållbar utveckling 82 % 75 % 90 % 87 % 90 % 82 % 100 % 96 % 100 % 92 % 50 % Andel barn i förskolan som känner trygghet i verksamheten. I årets styrkort är målvärdet renodlat så att enbart utfallet av trygghetsmätningen beträffande förskolan redovisas. Resultatet är mycket gott och målvärdet är uppnått. Andel elever i grundskolan som känner trygghet i verksamheten Tryggheten då det gäller grundskolans elever har tidigare inte särredovisats. Utfallet visar att det fortfarande återstår en del arbete innan målvärdet är uppnått. De enheter och elevgrupper som inte känner trygghet måste identifieras och värdegrundsarbetet måste hållas levande. Andel elever i gymnasieskolan som känner trygghet i verksamheten. Inför 2012 har målvärdet renodlats så att enbart utfallet av trygghetsmätningen redovisas. Utfallet ligger någon procentenhet under det samlade utfallet för Den lokala analysen tillsammans med berörda gymnasieelever får avgöra vilka insatser som måste göras för att öka tryggheten. Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som är nöjda med verksamheten Målvärdet är uppnått med god marginal. Nittiofem procent av respondenterna upplever sig vara nöjda med förskolepersonalens arbete, en mycket glädjande siffra som vittnar om hög kvalitet. Andel elever i grundskolan som är nöjda med verksamheten Detta mätvärde särredovisas 2012 för första gången. Måluppfyllelsen är god, men ännu återstår en hel del arbete innan målvärdet uppnåtts. Den lokala analysen avgör vad som måste göras vid de enheter och i de elevgrupper vars resultat ligger under målvärdet. Andel elever i gymnasieskolan som är nöjda med verksamheten Detta mätvärde redovisas 2012 för första gången. Måluppfyllelsen ligger på åttiotvå procent. En lokal uppföljning på programnivå/klassnivå måste göras, för att få en fördjupad och tydligare bild och tillsammans med eleverna analysera vad som måste förbättras i verksamheten. Andel elever i grundskolan som har slutbetyg i alla ämnen. Andel elever i grundskolan med slutbetyg i alla ämnen har förbättrats något jämfört med föregående år. Arbetet med att skapa ett tydligare fokus på resultat och tydliggöra ansvaret på alla nivåer har skärpts. Utan att fokus på svenska, matematik och engelska går förlorat måste arbetet inriktas på att säkra att alla elever når målen i samtliga ämnen. Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Utfallet har förbättrats med en procentenhet jämfört med föregående år. Mätningen har liksom 2011 skett efter genomförd sommarskola och utfallet avser andel behöriga till yrkesprogram av de som sökt till gymnasieskolan. Det är fortfarande alltför många elever som inte når målen. En fördjupad diskussion kring hur de olika ansvarsnivåerna ska agera och samverka för att åstadkomma resultatförbättringar pågår. 12

HELSINGBORG 203 HELSINGB 5 ORG

HELSINGBORG 203 HELSINGB 5 ORG SI Stadens måluppfyllelse 2013 HELSINGBORG 2035 Innehåll Stadsövergripande Läsanvisning 3 Helsingborgs stad 4 Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 12 Vård- och omsorgsnämnden 23 Utvecklingsnämnden

Läs mer

Stadens måluppfyllelse 2014. Helsingborgs stad

Stadens måluppfyllelse 2014. Helsingborgs stad Stadens måluppfyllelse 2014 Helsingborgs stad Innehåll Stadsövergripande Läsanvisning 3 Helsingborgs stad 4 Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 15 Vård- och omsorgsnämnden 32 Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Uppnådde vi målen 2011? Bokslut med styrkort 2011 HELSINGBORGS STAD

Uppnådde vi målen 2011? Bokslut med styrkort 2011 HELSINGBORGS STAD Uppnådde vi målen 2011? Bokslut med styrkort 2011 HELSINGBORGS STAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsövergripande Läsanvisning 4 Helsingborgs stad 6 Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 14 Vård-

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 Jämförelser av relationen mellan provbetygen och vårterminsbetygen i årskurs 6 görs i svenska,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Tertialbokslut mål och ekonomi 31 augusti 2013

Tertialbokslut mål och ekonomi 31 augusti 2013 Tertialbokslut mål och ekonomi 31 augusti Helsingborgs stad Hur är det i Helsingborg år 2035? Fem illustratörer med anknytning till Helsingborg fick uppdraget att illustrera var sitt visionsområde i visionen

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6

Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6 2015-10-23 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

BUNS STYRKORT

BUNS STYRKORT Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-10-08 BUNS STYRKORT 2009 2010 FÖRSLAG Vid sammanställningen på Lövsta var det följande områden som fick flest markeringar. Vi har försökt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 BARN & UNGDOM Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen innehåller barn- och ungdomsnämndens strategiska mål och mål för vår verksamhet 2013. Målen är uppdelade utifrån delarna i kommunens

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2015

SKL:s Öppna jämförelser 2015 1 Bo Gertsson 2015-04-27 27 april 2015 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för nionde året: SKL:s Öppna jämförelser 2015 Grundskola Lägre resultat i Staffanstorps kommun jämfört tidigare

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola RAPPORT 2014-11-04 1(8) UTVECKLINGSCHEF BO GERTSSON Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola Bättre resultat i Staffanstorp! Sammanfattning Bättre resultat 2014 i Staffanstorps kommun jämfört med föregående

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

SKL:s Öppna jämförelser 2013

SKL:s Öppna jämförelser 2013 1 Bo Gertsson 2013-04-10 I vecka 15/2013 presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för sjunde året: SKL:s Öppna jämförelser 2013 Grundskola Staffanstorps kommun en effektiv grundskolekommun som

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13 bilaga 0 Barn och utbildningsnämnden datum 040 uppfyllelse et är uppfyllt. en uppnår eller överträffar fastställda målnivåer. Jämfört med föregående år: et är delvis uppfyllt. en har mindre avvikelser

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

KF-protokoll nr Bilaga 3. Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll

KF-protokoll nr Bilaga 3. Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-05 6 Jan Valeskog (S) om Stadsrevisionens omfattande kritik Jan Valeskog (S) har ställt följande frågor till mig: 1. Kommunledningen säger att resurserna

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4338 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för grundskola efter tillsyn i Estetiska skolan, högstadiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg?

Medborgarundersökningen 2015 Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? Vad tycker våra medborgare om Sölvesborg? 1 Ett årligt erbjudande från SCB Under våren 15 deltog 6 (56) kommuner Sedan undersökningen startade hösten 5 har 26 (256) av landets kommuner deltagit och 233

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Gruppboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9619 Hakan.stenstrom@academedia.se Ljud & bildskolan LBS AB Org.nr. 556485-1649 Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr BUN 2016/386 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 16 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016. Uppföljning Öppna jämförelser grundskola

Läs mer