HELSINGBORGS STAD. Bokslut med styrkort Uppnådde vi målen 2012?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGBORGS STAD. Bokslut med styrkort 2012. Uppnådde vi målen 2012?"

Transkript

1 HELSINGBORGS STAD Bokslut med styrkort 2012 Uppnådde vi målen 2012?

2 Innehåll Stadsövergripande Läsanvisning 3 Helsingborgs stad 4 Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 11 Vård- och omsorgsnämnden 18 Utvecklingsnämnden 22 Socialnämnden 28 Stadsbyggnadsnämnden 33 Kulturnämnden 39 Idrotts- och fritidsnämnden 43 Räddningsnämnden 46 Miljönämnden 50 Överförmyndarnämnden 54 Kommunstyrelsen 57 Styrelsen för kärnfastigheter 62 Produktion Stadsledningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Järnvägsgatan 14, Helsingborg växel Innehåll Omslag Anders Thornberg Mikael Fredriksson Ultimate Lifestyle Ingram Publishing

3 Läsanvisning Om Uppnådde vi målen 2012? I denna publikation presenteras måluppfyllelsen för Helsingborgs stad och dess nämnder och styrelser Publikationen är ett komplement till Helsingborgs stads årsredovisning För en utförligare presentation av Helsingborgs stads verksamhet och ekonomi 2012 hänvisas till årsredovisningen. Denna kan hämtas från Måluppfyllelse Publikationen Uppnådde vi målen 2012? inleds med staden följt av nämnder och styrelser. Varje kapitel innehåller stadens/nämndens/styrelsens styrkort och måluppfyllelse Respektive kapitel inleds med en tabell innehållande aktuella mål och måluppfyllelsen Ett måls måluppfyllelse baseras på utfallet i de mätetal som finns kopplade till målet. Bedömningen av måluppfyllelse görs genom symboler med färgerna grönt, gult och rött. = Utfallet stämmer överens med uppsatt mål och är uppfyllt. = Resultatet är inte helt uppnått jämfört med uppsatt mål = Inga/begränsade framsteg är påvisade för att uppnå uppsatt mål = Mätningen är inte genomförd Efter redovisningen av målen följer styrkorten i sin helhet presenterat per perspektiv. Måluppfyllelsen inom perspektiven sammanfattas i en perspektivmätare. Mätarens utfall beräknas utifrån måluppfyllelsen för samtliga mätetal inom perspektivet. Inom respektive perspektiv redovisas alla mätetal med målvärde och utfall. Mätetalens måluppfyllelse visas med hjälp av färgerna grönt, gult och rött. Till varje mätetal finns en kommentarer till utfallet. Stadens styrmodell Balanserad styrning är stadens gemensamma styrmodell för mål- och resultatstyrning och innebär att alla nämnder/styrelser och dess verksamheter i Helsingborgs stad har fastställt egna mål som leder mot stadens övergripande vision och mål. Modellen innebär att prioriterade och mätbara mål formuleras inom de fyra perspektiven medborgare, ekonomi, organisation och framtid. Varje perspektiv innehåller mål, mätetal och målvärden som sammanställs i ett styrkort. Perspektivet medborgare: Hur vi uppfyller medborgarnas förväntningar och behov Perspektivet ekonomi: Hur vi använder resurserna på bästa sätt utifrån uppdraget Perspektivet organisation: Hur vi utformar arbetssätt och processer för att på bästa sätt tillgodose medborgares behov utifrån uppdraget Perspektivet framtid: Hur vi utvecklar verksamheten långsiktigt för att möta de förändringar och förutsättningar som vi står inför Styrkort Styrkort är ett måldokument som visar vilka mål, mätetal och målvärden som prioriteras. Staden har tre nivåer av styrkort; stadens styrkort, nämndstyrkort och verksamhetsstyrkort. De tre nivåerna hålls samman genom målkedjan. Stadens mål är utgångspunkten för att ta fram mål för respektive nämnd och styrelse. Verksamheten tar sedan fram mål utifrån nämndens/styrelsens prioriterade mål. Mål Målformuleringarna i styrkortet pekar ut vad den politiska ledningen (stadens styrkort och nämndstyrkort) eller chefen (verksamhetsstyrkort) vill att verksamheten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Målen utformas så det utifrån den samlade bilden ska vara möjligt att bilda sig en uppfattning om vad som är det viktigaste för organisationen. Mätetal och målvärden För att närmare definiera vad som ska uppnås och för att kunna bedöma måluppfyllelsen, ska varje mål i styrkortet innehålla minst ett mätetal och ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl ett mål har uppfyllts. Målvärden visar vad som ska uppnås under perioden, det vill säga vad målsättningen är. 3

4 Helsingborgs stad Stadens mål och måluppfyllelse Perspektiv Nämndens mål Måluppfyllelse Medborgare Ekonomi Organisation Framtid Alla ska kunna känna sig trygga i Helsingborg Barn och ungas uppväxtvillkor i Helsingborg ska förbättras Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt Helsingborg ska erbjuda ett tilltalande utbud inom kultur och fritid Stadens ekonomi ska vara god Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Helsingborgs stads kommunikation ska vara relevant och tillgänglig Helsingborg ska vara den mest näringslivsvänliga staden i Sverige Helsingborgs stad ska ligga i framkant i miljö- och klimatfrågor Helsingborgs attraktivitet ska utvecklas Stadens mål och mätetal Medborgare Stadens mål Mätetal Målvärde Utfall Alla ska kunna känna sig trygga i Helsingborg Barn och ungas uppväxtvillkor i Helsingborg ska förbättras Poäng trygghetsmätningar Max 2,1 poäng 1,91 poäng Uppfattning om äldreomsorgen hos medborgare över 65 år enligt index Andel barn i familjer med försörjningsstöd i förhållande till totalt antal barn Andel elever i grundskolan och gymnasieskolan som är nöjda med verksamheten Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolan Andel föräldrar till barn i förskola, grundskola och obligatorisk särskola som är nöjda med sina barns skola Minst 51 indexvärde 42 Max 9,5% 11,9% Minst 87% 85,4% Minst 90 % 89 % Minst 90 % 94,8 % Antal bostäder antagna i plan Minst st 280 st Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt Antal resurssvaga områden som lyft sig enligt utvecklingsindex Arbetslöshet i förhållande till städer över invånare Medborgarna om inflytandet i kommunen Nöjd- Inflytande-Index Minst 5 st (speglar tidigare års utfall) 5 st (speglar tidigare års utfall) Max 1 % högre 2,2 % Minst

5 Stadens mål Mätetal Målvärde Utfall Helsingborg ska erbjuda ett tilltalande utbud inom kultur och fritid Antal institutioner med fler besökare Minst 5 5 Fritidsmöjligheter enligt Nöjd-Region-Index Minst Poäng trygghetsmätningar Trygghetsmätning 2012 visar på ett utfall om 1,91 poäng, vilket är en förbättring jämfört med föregående års utfall om 2,09. Målvärdet är satt till 2,05 poäng och måttet ska tolkas som lägre utfall är bättre på en skala från 0-6. Resultatet 1,91 motsvarar ett "inte särskilt påtagligt problem". Det genomsnittliga utfallet för Skåne 2012 är 1,79 poäng, vilket är en marginell förbättring jämfört med föregående års värde om 1,85 poäng Diagram 1. Trygghetsmätningar, poäng 3 2,5 2 1, Helsingborg Skåne Uppfattning om äldreomsorgen hos medborgare över 65 år enligt index Utfallet för mätetalet uppgår till 42 indexvärde, vilket är avsevärt sämre än målvärdet om 51 indexvärde och föregående års indexvärde om 51. Detta mätetal är ett nytt specialmått för Helsingborg som ej går att jämföra med flertal tidigare år eller andra kommuner. Indexet för samtliga svarande (oavsett ålder) är 48. Det ut som de äldre har blivit mer negativa till äldreomsorgen än de yngre jämfört med föregående år. En eventuell förklaring till detta kan vara all negativ uppmärksamhet från media under åren, som äldre mer tar del utav och känner sig kritiskt påverkade av än de yngre. Andel barn i familjer med försörjningsstöd i förhållande till totalt antal barn Andelen barn i hushåll med försörjningsstöd ökar marginellt från 11,8 procent föregående år, till 11,9 procent under år Bakomliggande orsak är ökningen av hushåll totalt. Antalet hushåll som någon gång under året erhållit försörjningsstöd ökar det senaste året från till 4 401, vilket motsvarar en ökning om 1,7 procent. Den största förklaringen till ökningen av bidragshushåll är att arbetslöshet i Helsingborg ligger fortsatt kvar på höga nivåer. Diagram 2. Andel barn i familjer med försörjningsstöd i förhållande till totalt antal barn, procent ,3 9,8 9,5 9,3 8,2 8,4 10,4 10,4 11,8 11, Andel elever i grundskolan och gymnasieskolan som är nöjda med verksamheten Utfallet bygger på frågor hämtade från barn- och utbildningsnämndens årliga attitydundersökning som genomförs bland elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt gymnasieskolans årskurs 2. I de kommunala skolor var det 85,4 procent av de eleverna som besvarade 2012 års enkät som uppgav att de var nöjda med sin skola. Svarsfrekvensen var 76,2 procent. Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolan Totalt för stadens grundskolor är utfallet 89 procent, de fristående grundskolor står för 93 procent medan kommunala grundskolor uppgår till 87 procent. Utfallet speglar andel av de elever i årskurs 9 skolor vilka sökte till gymnasieskolan som var behöriga till yrkesprogram, det vill säga fick lägst betyg godkänt i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt ytterligare minst fem andra ämnen. Betyg från sommarskola har vägts in i utfallet. Resultatet avseende kommunala grundskolor innebär en förbättring med en procentenhet jämfört med föregående år då utfallet efter sommarskola var 86 procent. Det är dock fortfarande alltför många elever som inte når målen. En fördjupad diskussion kring hur de olika ansvarsnivåerna ska verka för att åstadkomma resultatförbättringar pågår därför. På nationell nivå visar preliminär statistik att 87,6 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 våren 2012 var behöriga att söka till yrkesprogram i gymnasieskolan. Det är en minskning med en tiondels procentenhet. Det bör noteras att betyg som har lästs upp under sommaren inte finns med i den nationella statistiken. 5

6 Andel föräldrar till barn i förskola, grundskola och obligatorisk särskola som är nöjda med sina barns skola Utfallet ligger 2012 på 94,8 procent och är på samma höga nivå som 2011 då utfallet var 94,7 procent. Det är glädjande att en så stor andel föräldrar upplever sig nöjda med den verksamhet deras barn tar del av. Resultatet bygger på frågor i barn- och utbildningsnämndens attitydundersökning och avser vårdnadshavare till barn i kommunala förskolor, grundskolor och grundsärskolor vilket innebär en svarsfrekvens på 49,2 procent. Antal bostäder antagna i plan Utfallet till och med december 2012 uppgick till 280 antagna bostäder i fem detaljplaner. Under året har nio detaljplaner avseende verksamhet antagits. Vidare föll cirka bostäder ut i lagakraftvunna planer under Antal överklagade bostäder vid årsskiftet uppgick till 396 bostäder. Det påbörjade planarbetet under året uppgick till 16 detaljplaner motsvarande 628 bostäder. Målvärdet för antagna bostäder om 1400 är därmed inte uppnått. Tidigt under 2012 kom dock inriktningen avseende målet att ändras då en stor planbuffert uppnåtts. Större resurser lades på större och strategiskt viktiga planprogram som H+ (Oceanhamnen och Bredgatan), Östra Ramlösa, Norra infarten och Drottninghög, samt på verksamhetsplaner som NSR och Långeberga. Inriktningen avseende bostäder har styrts mot medelstora projekt i relativt centrala lägen. Staden har således en mycket god planberedskap genom en uppbyggd buffert som vid årsskiftet bestod av 3482 outnyttjade bostäder i lagakraftvunna detaljplaner. Av dessa är ca 2800 bostäder i planer som är yngre än fem år. Diagram 3. Antal bostäder tillstyrkta/antagna i plan Antal resurssvaga områden som lyft sig enligt utvecklingsindex Fem av nio resurssvaga områden har lyft sig enligt utvecklingsindex. Mätetalet syftar till de nio, enligt detta index, mest resurssvaga områdena i staden. De som har lyfts är Fredriksdal, Dalhem, Eneborg, Adolfsberg och Planteringen. Söder och Högaborg har en oförändrad utveckling medan Drottninghög och Närlunda har en viss tillbakagång. Utvecklingsindexet är en sammanvägning av variablerna ohälsotal, andel förvärvsarbetande, andel arbetslösa samt andel med försörjningsstöd per område i Helsingborg. Statistiken har en fördröjning med ett år och siffror speglar ett utfall för år Arbetslöshet i förhållande till städer över invånare Helsingborgs stads arbetslöshet uppgick till 8,9 procent medan beräkning av den samlade arbetslösheten för gruppen större städer uppgår till 6,7 procent. Det innebär att skillnaden är 2,2 procentenheter, vilket är långt ifrån målvärdet om max 1 procentenhets marginal. På tre år sikt har dessa värden varit relativt oförändrade för såväl Helsingborg som gruppen större städer. Diagram 4. Arbetslöshet, procent Helsingborg Städer över invånare Medborgarna om inflytandet i kommunen Nöjd-Inflytande-Index Utfallet för nöjd-inflytande-index uppgår till 40 indexvärde, vilket ligger i linje med tidigare års utfall som har varierat från 39 till 43 indexvärde. Värdet för gruppen större städer ligger på likvärdig nivå som Helsingborg. Antal institutioner med fler besökare Mätetalet visar antal besökare från 1 januari till 31 december 2012 relaterat till besökarantalet förra tidsserien under De kulturinstitutioner som är med i mätning är Sofiero, Bibliotek, Kärnan, Dunkers kulturhus, Fredriksdal, Kulturmagasinet, Konserthuset och Stadsteatern. Av dessa har fem kulturinstitutioner haft fler besökare 2012 jämfört med Kärnan är ej möjlig att jämfört på grund av renovering Tabell 1. Antal besökare per kulturinstitution Bibliotek Dunkers kulturhus Fredriksdal Konserthuset Stadsteatern Sofiero Kulturmagasinet Kärnan

7 Fritidsmöjligheter enligt Nöjd-Region-Index Utfallet för mätetalet uppgår till 71 indexvärde, vilket är marginellt sämre än föregående års värde och målvärdet om 73 indexvärde. Helsingborgs värde är starka i relation till genomsnittliga indexvärdet om 68 avseende kommuner med invånare eller fler. Ekonomi Stadens mål Mätetal Målvärde Utfall Skatteintäkter i förhållande till verksamhetens nettokostnad Minst 100 % 105,8% Stadens ekonomi ska vara god Koncernens soliditet Minst 24 % 27 % Stadens soliditet Minst 56 % 59 % Resultat skattefinansierad verksamhet Minst 100 mnkr 342 mnkr Skatteintäkter i förhållande till verksamhetens nettokostnad De sammanlagda nettokostnaderna för verksamheten uppgår till mnkr, vilket glädjande är lägre än skatteintäkterna om mnkr. Utfallet omräknat till procent uppgår därmed till 105,8 procent. Koncernens soliditet Koncernens soliditet uppgick till 27 procent 2012, vilket är en procentenhet större än föregående år. Målvärdet om 24 procent är därmed infriat. Stadens soliditet Prognosen för stadens soliditet, justerat för koncerninterna mellanhavanden via internbanken, uppgår till 59 procent vilket ligger i nivå med tidigare års utfall. Resultat skattefinansierad verksamhet Resultatet för den skattefinansierad verksamhet uppgår till 342 mnkr, vilket innebär att Helsingborg har med goda marginaler levt upp till den finansiella målsättning om 100 mnkr. Organisation Stadens mål Mätetal Målvärde Utfall Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Ledarindex Medarbetarindex* Rankning kommun som arbetsgivare Minst 83 indexvärde Minst 83 indexvärde Plats 7 eller bättre 78 indexvärde 74 indexvärde Plats 4 Helsingborgs stads kommunikation ska vara relevant och tillgänglig Antal e-tjänster som stadens förvaltningar tillhandahåller Andel medarbetare som är nöjda med stadens information och kommunikation Minst 110 st 111 st Minst 85 % - * Värdet för medarbetarindex är inte relevant att jämföra mot målvärdet på grund av förändrad mätmetod Ledarindex Utfallet kommer från årets medarbetarundersökning och HME-värdet för ledarskap (Hållbart medarbetarengagemang). Utfallet på 78 ligger en bit ifrån målvärdet på 83 men är fortfarande ett bra resultat. Genomsnittet för övriga kommuner som har offentliggjort sina resultat är 76. Utfallet varierar inom stadens organisation och de verksamheter som har ett lågt utfall kommer att arbeta med frågan med stöd av HR-avdelningen. 7

8 Medarbetarindex Utfallet kommer från medarbetarundersökningen. Mätmetoden i undersökningen har ändrats och det går inte att jämföra det faktiska utfallet med föregående år. Utfallet på 74 ligger en bit ifrån målvärdet på 83 men värden som ligger över 70 är att betrakta som bra resultat. Målvärdet sattes med utgångspunkt i den tidigare mätmetodiken och tidigare års resultat. Rankning kommun som arbetsgivare Datainsamlingen har via ett webbaserat formulär riktat sig till 33 universitet/högskolor, med studenter inom alla studieår. Frågeställningarna har riktat sig till tre grupper; ekonomi, civilingenjör och högskoleingenjör. Antal respondenter sträcker sig från drygt till ekonomigruppen, ner till knappt för högskoleingenjör. Helsingborgs placering som en attraktiv arbetsgivare blir en rankning och jämförelse med andra kommuner. Inom samtliga grupper hamnade Helsingborg på fjärde plats, vilket innebär att målet om topp fem är infriat. Helsingborgs ranking har blivit bättre, det vill säga att staden har rankas högre jämfört med föregående år, vilket kan bland annat kan förklaras av den exponering som gjorts under en tid. Antal e-tjänster som stadens förvaltningar tillhandahåller Staden tillhandahåller nu 111 e-tjänster vilket överstiger målvärdet på 110 e-tjänster. Flera av de befintliga tjänsterna har byggts om till att vara direkt integrerade med verksamhetssystemen. För att göra utvecklingen av tjänsterna mera användarnära och styrda har det aktiverats en direkt återkoppling där användarna kan betygsätta och kommentera tjänsten direkt efter genomförande. Ytterligare e-tjänster är under produktion och fler finns i kö. Diagram 4. Antal e-tjänster TR TR TR Andel medarbetare som är nöjda med stadens information och kommunikation Frågan var planerad att ställas i årets medarbetarundersökning. I processen kring medarbetarundersökningen beslutades att frågan inte skulle finnas med varför något utfall inte finns tillgängligt. 60 TR TR TR TR Framtid Stadens mål Mätetal Målvärde Utfall Helsingborg ska vara den mest näringslivsvänliga staden i Sverige Rankning nystartade företag Näringslivsrankning Plats 4 eller bättre Plats 40 eller bättre Plats 4 Plats 20 Energianvändning i stadens lokaler Max 169KWh/m2 158KWh/m2 Helsingborgs stad ska ligga i framkant i miljö- och klimatfrågor Rankning Sveriges Bästa Miljökommun Andel annonserade upphandlingar där miljökrav ställts Plats 10 eller bättre Plats 4 Minst 80 % 95,8 % Utsläpp växthusgaser per invånare Max 4 ton 5,8 ton Luftförorening, årsmedelvärde kvävedioxid Max 25 µg/m3 29,9 µg/m3 Helsingborgs attraktivitet ska utvecklas Svenskarnas favoritkommuner Rekommendation att flytta till Helsingborg Nöjd-Region-Index Plats 7 eller bättre Minst 78 indexvärde Minst 68 indexvärde Plats

9 Rankning nystartade företag Mätetalet speglar antal nystartade företag per invånare i åldern Under 2012 registrerades 999 företag i Helsingborg, vilket ger ett utfall om 7,6 företag per invånare. Målvärdet är att Helsingborg ska ligga inom topp 4 av gruppen större städer över invånare, en grupp på totalt 14 städer. Helsingborg hamnade på plats 4, Stockholm, Göteborg och Malmö fick högre utfall. Utfallet för Helsingborg 2011 var företag, denna minskning är en kommungemensam trend. Näringslivsrankning Helsingborg stad hamnar 2012 på placering 20, och uppfyller fortfarande målet om att vara bättre än plats 40 i Näringslivsrankingen, trots en försämring relativt 2011 med placering 13. Årets positiva resultat förklaras av att Helsingborg har fått tydliga indikationer från Sveriges Kommuner och Landstings NKI-undersökning som har att göra med hur kommunen hanterar näringslivet i konkreta företagsärenden. Energianvändning i stadens lokaler Utfallet för år 2012 uppgår till 158,4 Kwh/m2 och visar på en minskning av energianvändningen med 18,4 procent utifrån basåret Målvärdet om 169 kwh/m2 är därmed uppfylld och överträffad, vilket är mycket positivt. Målsättningen för år 2020 är enligt stadens energistrategi är en minskning med till 155kWh/m2/år. Den objektsvisa statistiken visar på att gjorda tekniska åtgärder och driftoptimeringar har fått stort genomslag i ett antal objekt. De tekniska åtgärderna har främst bestått i effektivisering och utbyte av installationer och klimatskalsförbättringar men även utveckling av den datoriserade styrningen av byggnaderna. Incitament program med hyresgäster och driftbolag har startat under året vilket sannolikt även haft påverkan. I samverkan med miljöförvaltningen har systematiska utbildnings- och kommunikationsinsatser gjorts mot hyresgäster. Ett antal nybyggda objekt med avsevärt lägre energianvändning än nybyggnadsreglerna har även i hög grad bidragit. Rankning Sveriges Bästa Miljökommun Helsingborgs stad behåller sin topp 10-placering och klättrar åter några steg upp i rankingen mot fjolårets sjätteplats. Topplaceringarna beror på att staden ligger i framkant inom de flesta områden som Miljöaktuellts enkät undersöker samt att staden arbetar aktivt och utåtriktat med miljöarbete. En viktig anledning till att staden klättrade uppåt i placeringarna i år är att arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar nu fått ordentligt genomslag i staden. De två enskilt största anledningarna till att Helsingborg inte nådde topp tre är att staden ur ett nationellt perspektiv fick ganska mediokra resultat både i den nationella NKI-undersökningen och vad gäller andelen ekologisk mat i stadens verksamheter. Båda dessa områden arbetar staden aktivt med att förbättra. Andel annonserade upphandlingar där miljökrav ställts Den centrala upphandlingsenheten har under år 2012 upprättat 46 upphandlingar och i 24 av dessa är det relevant att ställa miljökrav utifrån de EU-rättsliga grundprinciperna. Av dessa 24 upphandlingar har det ställts miljökrav i 23 fall, vilket ger ett utfall om 95,8 procent. Utsläpp växthusgaser per invånare Antal utsläppta ton växthusgaser per invånare uppgår till 5,8. Denna siffra speglar utfallet för 2010 eftersom beräkningsmetoden har alltid två års fördröjning. Värdet är bättre än föregående år men målet har inte nåtts. Det går inte ur statistiken att läsa ut vad detta beror på. Staden arbetar kontinuerligt med att minska både sina egna och andras utsläpp. Det senare sker exempelvis genom Miljöbyråns olika informationskampanjer och vid tillsyn och rådgivning till både företagare och enskilda. Under 2013 kommer staden att ta fram en handlingsplan för hur målen att minska växthusgasutsläppen ska kunna nås. Diagram 6. Utsläpp växthusgas per invånare, ton Diagram 5. Energianvändning i stadens lokaler, kwh per kvadratmeter graddagsjusterat , ,6 6,5 5,9 5,6 5,3 5,5 5, Luftförorening, årsmedelvärde kvävedioxid Utfallet för 2012 visar på relativt höga värden. Södra Stenbocksgatan uppgår till 28 mikrogram/m3 medan Drottninggatans uppgår till 31,9 mikrogram/m3. Sammanvägt uppgår detta till 9

10 29,9 µg/m3 vilket överstiget målvärdet om 25 mikrogram/3. Dessa värden är högre än samma period föregående år, Södra Stenbocksgatan uppgick till 26,9 mikrogram/3 och Drottninggatan uppgick till 31 mikrogram/m3. Trafikmängden och fordonens drivmedelsfördelning är två avgörande faktorer för att utfallet ska gå i riktning mot målvärdet. Dieselbilar har en högre andel kvävedioxider i bilavgaser jämfört med bensin. Diagram 7. Årsmedelvärde av kvävedioxid, mikrogram per kubikmeter ,4 32,5 25,3 23,3 22, ,9 26, Rekommendation att flytta till Helsingborg Helsingborg strävar efter att vara en attraktiv stad för människor och i SCB:s medborgarundersökning återfinns frågan "Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?". Helsingborgs resultat är 76 vilket är något lägre än målvärdet på 78. Det genomsnittliga värdet bland de 120 deltagande kommunerna är 64 och genomsnittsresultatet för större städer är 71. Helsingborg kommer på plats 14 om kommunerna rankas utifrån frågan. Resultatet för Helsingborg 2011 var 77. Nöjd-Region-Index Utfallet för Nöjd-Region-Index uppgår till 66 indexvärde för 2012 vilket marginellt underskrider målvärdet om 68 indexvärde. Detta är en viss minskning sedan år 2011 och värdet ligger över genomsnittet för större kommuner år Drottningatan Södra Stenbocksgatan Svenskarnas favoritkommuner Under november 2012 genomförde TNS SIFO en undersökning, och Helsingborg hamnade på åttonde plats av de cirka 30 kommuner som är med i undersökningen. Detta är en plats lägre jämfört med undersökningen under november Den kommun som fortsatt ligger längst upp på listan är Gotland, med Göteborg som ligger marginellt under. Tabell 2. Svenskarnas favoritkommuner (förra årets placering inom parantes) 1 (1) Gotland 2 (2) Göteborg 3 (5) Uppsala 4 (3) Stockholm 5 (6) Umeå 6 (4) Halmstad 7 (8) Lund 8 (7) Helsingborg 9 (10) Linköping 10 (9) Östersund 10

11 Barn- och utbildningsnämnden Nämndens mål och måluppfyllelse Perspektiv Nämndens mål Måluppfyllelse Medborgare Ekonomi Organisation Framtid Arbetsro och trygghet ska säkerställas i all verksamhet Elever och vårdnadshavare ska vara nöjda med verksamheten Alla elever ska ha fullständiga betyg Vi ska leva upp till våra tjänstegarantier Skol- och fritidsförvaltningens personal ska ha hög kompetens beträffande hållbar utveckling Ekonomin ska vara i balans Skol- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare Skol- och fritidsförvaltningens kommunikation ska vara relevant och tillgänglig Verksamhetens måluppfyllelse ska förbättras Alla medarbetare ska använda IT som ett naturligt stöd i uppdraget. Barn och unga ska erbjudas en stimulerande lärmiljö Barn och ungdomar skall stärka sin förmåga att tänka fritt och söka egna lösningar. Förskolor och skolor ska ha en låg energiförbrukning Alla medarbetare ska vara kunniga och kompetenta Stadens förskolor och skolor ska vara ett attraktivt val Nämndens mål och mätetal Medborgare Arbetsro och trygghet ska säkerställas i all verksamhet Elever och vårdnadshavare ska vara nöjda med verksamheten Andel barn i förskolan som känner trygghet i verksamheten. Andel elever i grundskolan som känner trygghet i verksamheten Andel elever i gymnasieskolan som känner trygghet i verksamheten. Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som är nöjda med verksamheten Andel elever i grundskolan som är nöjda med verksamheten Andel elever i gymnasieskolan som är nöjda med verksamheten 95 % 98 % 95 % 92 % 95 % 92 % Minst 90 % 95 % Minst 90 % 86 % Minst 90 % 82 % 11

12 Alla elever ska ha fullständiga betyg Vi ska leva upp till våra tjänstegarantier Skol- och fritidsförvaltningens personal ska ha hög kompetens beträffande hållbar utveckling Andel elever i grundskolan som har slutbetyg i alla ämnen. Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Andel elever i gymnasieskolan som uppnår grundläggande behörighet till högskola och universitet. Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår Andel pedagoger som har genomgått utbildning för hållbar utveckling 82 % 75 % 90 % 87 % 90 % 82 % 100 % 96 % 100 % 92 % 50 % Andel barn i förskolan som känner trygghet i verksamheten. I årets styrkort är målvärdet renodlat så att enbart utfallet av trygghetsmätningen beträffande förskolan redovisas. Resultatet är mycket gott och målvärdet är uppnått. Andel elever i grundskolan som känner trygghet i verksamheten Tryggheten då det gäller grundskolans elever har tidigare inte särredovisats. Utfallet visar att det fortfarande återstår en del arbete innan målvärdet är uppnått. De enheter och elevgrupper som inte känner trygghet måste identifieras och värdegrundsarbetet måste hållas levande. Andel elever i gymnasieskolan som känner trygghet i verksamheten. Inför 2012 har målvärdet renodlats så att enbart utfallet av trygghetsmätningen redovisas. Utfallet ligger någon procentenhet under det samlade utfallet för Den lokala analysen tillsammans med berörda gymnasieelever får avgöra vilka insatser som måste göras för att öka tryggheten. Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som är nöjda med verksamheten Målvärdet är uppnått med god marginal. Nittiofem procent av respondenterna upplever sig vara nöjda med förskolepersonalens arbete, en mycket glädjande siffra som vittnar om hög kvalitet. Andel elever i grundskolan som är nöjda med verksamheten Detta mätvärde särredovisas 2012 för första gången. Måluppfyllelsen är god, men ännu återstår en hel del arbete innan målvärdet uppnåtts. Den lokala analysen avgör vad som måste göras vid de enheter och i de elevgrupper vars resultat ligger under målvärdet. Andel elever i gymnasieskolan som är nöjda med verksamheten Detta mätvärde redovisas 2012 för första gången. Måluppfyllelsen ligger på åttiotvå procent. En lokal uppföljning på programnivå/klassnivå måste göras, för att få en fördjupad och tydligare bild och tillsammans med eleverna analysera vad som måste förbättras i verksamheten. Andel elever i grundskolan som har slutbetyg i alla ämnen. Andel elever i grundskolan med slutbetyg i alla ämnen har förbättrats något jämfört med föregående år. Arbetet med att skapa ett tydligare fokus på resultat och tydliggöra ansvaret på alla nivåer har skärpts. Utan att fokus på svenska, matematik och engelska går förlorat måste arbetet inriktas på att säkra att alla elever når målen i samtliga ämnen. Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Utfallet har förbättrats med en procentenhet jämfört med föregående år. Mätningen har liksom 2011 skett efter genomförd sommarskola och utfallet avser andel behöriga till yrkesprogram av de som sökt till gymnasieskolan. Det är fortfarande alltför många elever som inte når målen. En fördjupad diskussion kring hur de olika ansvarsnivåerna ska agera och samverka för att åstadkomma resultatförbättringar pågår. 12

Stadens måluppfyllelse 2014. Helsingborgs stad

Stadens måluppfyllelse 2014. Helsingborgs stad Stadens måluppfyllelse 2014 Helsingborgs stad Innehåll Stadsövergripande Läsanvisning 3 Helsingborgs stad 4 Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 15 Vård- och omsorgsnämnden 32 Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola RAPPORT 2014-11-04 1(8) UTVECKLINGSCHEF BO GERTSSON Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola Bättre resultat i Staffanstorp! Sammanfattning Bättre resultat 2014 i Staffanstorps kommun jämfört med föregående

Läs mer

Riktlinjer för styrkortens hantering

Riktlinjer för styrkortens hantering Riktlinjer för styrkortens hantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Styrkortet... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Strategier... 3 1.4 Framgångsfaktorer... 4 1.5

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning Innehåll Förord 4 Läsanvisning 4 Helsingborgs vision 5 Balanserad styrning stadens styrmodell 7 Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

STYRKORT 2010. Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119

STYRKORT 2010. Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119 STYRKORT 2010 Antaget av kommunstyrelsen 2010-04-14, 119 Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga Brukar 14 Höga förväntningar på barn och ungdomar 100 % av eleverna ska minst uppnå godkänt

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Ludvika kommun i Dalarna 98:a 26.000 invånare Industri, mkt export Världsledande elkraftscentrum Annat näringsliv Varför följa upp

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer