ÅTGÄRDSPROGRAM. för vägtrafikbuller i Nacka kommun Trafikenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTGÄRDSPROGRAM. för vägtrafikbuller i Nacka kommun. 2011-11-25 Trafikenheten"

Transkript

1 ÅTGÄRDSPROGRAM för vägtrafikbuller i Nacka kommun Trafikenheten

2 Beställare: Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Nacka Kommun Granitvägen Nacka Emil Hagman Norconsult AB Box Göteborg Anna Lena Frennborn Belma Gafurovic Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: \\norconsult.no\dfs\swe\got\n-data\102\15\ \0- mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\rapport doc Erland Kjellson Norconsult AB

3 3 (36) Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdraget Arbetsgrupp Syfte 5 2 Trafikbuller, allmänt Vägtrafikbullerproblemet Grundläggande uppgifter om buller Gällande lagstiftning för trafikens miljöstörningar 9 3 Förutsättningar, Nacka kommun Avgränsningar Vidtagna bullerskyddsåtgärder Framtida förändringar i vägnätet 12 4 Nuvarande ljudnivåer Ekvivalenta och maximala ljudnivåer Beräknade ljudnivåer 13 5 Möjliga bullerskyddsåtgärder Allmänt Åtgärder på källan (fordons- och trafikregleringsåtgärder) Skärmning Fasadåtgärder Omvandling från bostäder till verksamheter Bedömning av lämpliga åtgärder 25 6 Annan väghållare Trafikverket Storstockholms lokaltrafik Bostadshus påverkade av buller från flera väghållare 27 7 Förslag till åtgärdsplan förutsättningar Kostnadskalkyler Åtgärdsprinciper 29 8 Förteckning över och prioritering av bullerskyddsåtgärder 30 9 Sammanställning kostnader Prioriterade arbetsområden

4 4 (36) Bilagor Bilaga 1A-1F Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Ljudutbredning över de områden där ekvivalenta ljudnivån är 60 dba eller mer. Sammanställning av ljudnivåer, åtgärdsförslag kostnader etc för varje enskilt bostadshus. Karta över de fastigheter för vilka Trafikverket utfört bullerskyddsåtgärder. Karta över de sträckor längs Saltsjöbanan som Storstockholms Lokaltrafik utfört bullerskyddsåtgärder.

5 5 (36) 1 Inledning 1.1 Uppdraget Uppdraget omfattar att ta fram en kommunövergripande åtgärdsplan för bullerstörda bostadshus längs kommunens vägar och gator. Ljudnivåer och föreslagna bullerskyddsåtgärder ska redovisas i GIS-format ner till en ekvivalent ljudnivå 60 dba. Redovisning görs av lämpliga åtgärder, beräknade åtgärdskostnader samt en prioritering av i vilken ordning åtgärder ska genomföras. Utredningen syftar också till att redovisa allmänna uppgifter om buller, gällande lagstiftning, riktvärden för vägtrafikbuller samt bullerskyddsåtgärder. I rapporten redovisas även de av Trafikverket och Storstockholms Lokaltrafik vidtagna och planerade åtgärder längs respektive vägar och spår. År 2010 genomfördes på uppdrag av Miljöenheten i Nacka kommun en bullerkartläggning av hela kommunen. Bullerkartläggningen utfördes av Acoustic Control (numera en del av Tyréns). Redovisningen gjordes i MapInfo format. Föreliggande utredning har helt baserats på beräknade ljudnivåer enligt bullerkartläggningen. 1.2 Arbetsgrupp Ansvarig för utredningen är Emil Hagman, Trafikenheten, Nacka kommun. Från Trafikverket har erhållits uppgifter angående vidtagna och planerade åtgärder från Lars Dahlbom. Från Stockholms Lokaltrafik har uppgifter erhållits om vidtagna åtgärder från Martin Almgren. Från Norconsult AB har Anna-Lena Frennborn (uppdragsansvarig), Belma Gafurovic och Erland Kjellson medverkat. 1.3 Syfte På uppdrag av Tekniska nämnden har Trafikenheten fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram mot trafikbuller. Syftet med rapporten är att åskådligöra i vilken utsträckning och omfattning trafikbullret finns i Nacka kommun. Rapporten skall även påvisa lämpliga åtgärder för att förbättra inomhusnivåerna för de bostäder som har en ekvivalent ljudnivå vid fasad på 60 db(a) eller högre. Vidare är syftet

6 6 (36) även att ge läsaren en generell introduktion till buller och vilka bullerreducerande åtgärder som väghållaren kan vidta för att förbättra boendemiljön. 2 Trafikbuller, allmänt 2.1 Vägtrafikbullerproblemet Nuläge Buller upplevs många gånger som det allvarligaste problemet vad avser människors miljö och hälsa. Många människor känner sig störda av buller från olika källor - trafik av olika slag, grannar, ventilation m m. Vad gäller trafiken utsätts drygt två miljoner invånare i Sverige för buller över gällande riktvärden från vägtrafiken, till detta kommer ca 0,5 miljoner som störs av tågtrafiken. Av de bullerstörda i Sverige bor omkring 20 % vid statliga vägar och omkring 80 % vid kommunala gator och vägar. Övervikten av kommunala bullerproblem hänger främst samman med koncentrationen av boende till tätorterna, där kommunerna oftast är väghållare, men beror troligen också på att bullerskyddsåtgärder har vidtagits i större utsträckning längs statliga vägar. Ökad trafik, fortsatt inflyttning till tätorter och städernas förtätning innebär en stor utmaning ur bullersynpunkt. Utvecklingen framöver av vägtrafikens buller Det av riksdagen beslutade långsiktiga målet för buller en del i beslutet om miljökvalitetsmål (prop 2004/2005:150) - innebär att ljudnivåerna från trafikbuller vid bostäder år 2020 inte skall överstiga gällande riktvärden (se kap 2.3). Etappmålet för buller är att antalet människor som utsätts för ljudnivåer över riktvärdena skall ha minskat med 5 % mellan 1998 och Trafikverkets strategi för att uppnå detta (se Vägverket, publ 2007:47) innefattar en rad åtgärder: Bullerdämpande fasadåtgärder (tilläggsrutor, fönsterbyte, åtgärder på ventilationsdon m fl) Utveckling och val av beläggningar som alstrar mindre buller Tystare trafik genom ökade fordons- och hastighetskontroller Skärpta krav på motorbuller och särskilt däcksbuller Stöd för bullerminskande åtgärder i kommunerna

7 7 (36) Forskning, krav vid upphandling, konsumentupplysning m m. Med ett genomförande av denna strategi bedömde Vägverket att etappmålet 2010 skulle nås till 100 % på det statliga vägnätet och till 25 % på det kommunala vägnätet. Det långsiktiga målet 2020, att gällande riktvärden för trafikbuller skall klaras för alla boende, bedömdes kunna uppnås till 80 % på det statliga respektive till 50 % på det kommunala vägnätet. En angiven förutsättning är dock att åtgärderna beträffande vägtrafikens bulleremissioner alltså på motorer, däck, vägbeläggning, hastigheter m m har lett fram till kraftiga sänkningar: 8 dba sänkning av de alstrade ljudnivåerna på det statliga vägnätet respektive 5 dba sänkning på det kommunala vägnätet. Det kan befaras att genomförandeproblemen beträffande särskilt däck och beläggningar kommer att innebära sämre bullerminskande effekter än förutsatt. 2.2 Grundläggande uppgifter om buller Med buller menas oönskat ljud. Bullret kan påverka människan på olika sätt, alltifrån obehagskänslor och irritation, störningar vid samtal och lyssnande, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar till hörselskador och annan medicinsk påverkan som t ex blodtrycksförändringar. Buller kan påverka människan såväl i bostaden som i arbetet, bullerstörningar i bostaden är dock helt dominerande. Utsläppen av buller från trafiken på en väg bulleremissionerna beror på vägens utformning, fordonstyp, trafikmängd och hastighet. Hur buller sprids avgörs bland annat av typen av mark, topografi, väder och vind. Hårda ytor som asfalt, betong och vatten sprider ljudet vidare, medan gräs och skog dämpar. Ljud sprids i vindriktningen och stiger uppåt. Temperatur och luftfuktighet har stor betydelse. Om det är varmast vid marken och temperaturen faller med höjden, som under en högsommardag, kommer ljudhastigheten också att avta med höjden och ljudet kommer att böjas bort från marken så att det blir tystare i omgivningen. Om det motsatta inträffar s k temperaturinversion, vilket är vanligt under nätter med klar himmel, kommer ljudet att böjas av mot marken, så att ljud hörs på stort avstånd, - en kall och klar vintermorgon når ljudet från bilarna tio gånger längre bort än en varm sommareftermiddag. Regn får vägen att bullra mer, medan snö dämpar ljuden. Vinden är en annan faktor som påverkar hur långt trafikbullret hörs. Bullernivåerna påverkas också av hur olika ytor tar emot ljuden om de dämpar eller reflekterar ljuden. Hur stor bullerstörningen blir inne i en byggnad avgörs av

8 8 (36) husets konstruktion: om det är byggt av lätta eller tunga material och vilken typ av fönster som sitter i huset. Ena sidan av huset kan vara bullerutsatt medan den andra sidan är relativt tyst. Dubbade däck sliter kraftigt på vägbanorna i Sverige därför används grövre stenmaterial i vägbeläggningarna, vilket ökar bullret. Dubbade däcken ger på en vintersäsong vägbanorna en struktur som ytterligare förvärrar bullret. Detta medför att däcksbuller, som är det dominerande bullret på vägar med 50 km/h eller mer, blir 3 4 dba högre på grund av dubbdäcken. I en miljö som annars är relativt tyst kan en enstaka ljudkälla upplevas som ytterst störande, till exempel en slamrande broskarv på en lågtrafikerad väg eller enstaka tunga lastbilar som passerar ett hus på nära håll nattetid. En ökning med 3 dba motsvarar fysikaliskt sett en fördubbling av ljudnivån (t ex orsakad av en fördubblad trafikmängd eller maskininsats). Vad avser trafikbuller upplevs normalt en ökning med 8-10 dba som en fördubbling av ljudnivån, och en ökning eller minskning med 2-3 dba är nätt och jämnt hörbar. Den genomsnittliga störningen för närboende ökar dock kontinuerligt: en ökning av ljudnivån med 1 dba medför att störningen ökar med % (källa: Vägverket, publ 2008:67) Upplevelsen av buller, och vilken grad av störning det innebär, är i hög grad individuell. Det beror t ex på vilken inställning vi har till bullerkällan, eller vad vi håller på med. Vilken miljö man befinner sig i spelar också stor roll. Om t ex befinner sig i ett rekreationsområde, är vi känsligare för bullerstörningar. I figur 1 visas Världshälsoorganisationen (WHOs) fakta om upplevelsen av olika bullernivåer. Figur 1 WHOs fakta om upplevelsen av olika bullernivåer

9 9 (36) Ansvarig för att vidta åtgärder är den som orsakar bullret. 2.3 Gällande lagstiftning för trafikens miljöstörningar Riksdagsbeslutet Riksdagen antog år 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida transporter (Prop 1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller vid bostäder. Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: Ekvivalentnivå inomhus Maximalnivå inomhus nattetid Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 30 dba 45 dba 55 dba 70 dba Riktvärdenas formella status Riktvärdena anger den kvalitet på ljudmiljön som riksdag och regering har satt upp som långsiktiga mål. Riktvärdena ska vägleda bland annat arbetet med fysisk planering och behandling av enskilda tillståndsärenden enligt plan- och bygglagen, 2 kap 5. Riktvärdena är inte inskrivna i någon författning utan uttrycker riksdagens ambitionsnivå för åtgärder mot trafikbuller. Ur proposition 1996/97:53 citeras: Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer, utan skall vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Riktvärdena för buller bör ses som långsiktiga mål. Det är stor skillnad på möjligheterna att uppnå god miljökvalitet mellan olika plansituationer, och tillämpningen av riktvärdena kommer därför till en början att skilja. En utgångspunkt bör därvid vara att riktvärdena bör klaras, dels vid nybyggnad av bostäder, och dels vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av trafikanläggningar så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I riksdagsbeslutet anges också riktlinjer för åtgärder för statliga åtgärder i befintlig miljö. För bostäder skall i en första etapp åtgärder vidtas för hus med 65 dba eller mer i ekvivalentnivå utomhus vid fasad.

10 10 (36) För närvarande omfattar åtgärdsprogrammet för statliga vägar bostadsfastigheter som exponeras av ekvivalenta ljudnivåer utomhus från vägtrafikbuller om 65 dba och däröver och/eller maximala ljudnivåer om 80 dba och däröver minst 5 gånger per natt. Vad avser järnvägar innefattas bostadsfastigheter med maximala ljudnivåer inomhus från tågtrafikbuller om 55 dba och däröver. 3 Förutsättningar, Nacka kommun 3.1 Avgränsningar Endast befintlig bebyggelse ingår i utredningen. Vid nyplanering av bebyggelse tas hänsyn till bullret genom särskilda utredningar. Buller vid kommunens vägar och gator ingår. I rapporten redovisas dock även Trafikverkets och Storstockholms Lokaltrafiks planer för bullerskyddsåtgärder längs vägar respektive spår. Bostadshus med en ekvivalent ljudnivå utomhus om 60 dba eller däröver ingår i utredningen. 3.2 Vidtagna bullerskyddsåtgärder Kommunen Nacka kommun har genomfört bullerreducerande åtgärder vid de gator och vägar där kommunen är väghållare. De större åtgärderna redovisas nedan. Bullerplank har satts upp vid Saltsjöbadsleden. På södra sidan börjar skärmarna från påfarten vid Per Hallströms väg och cirka 300 meter framåt. På norra sidan börjar skärmarna i höjd med Reginavägen och fortsätter cirka 400 meter framåt mot Duvnäs. Skärmar har även satts upp på en sträcka från Stubbsund mot Fisksätra, en sträcka på cirka 500 meter. Arbetet med bullerskärmar längs med Saltsjöbadsleden påbörjades år 2007 och slutfördes år Nacka kommun har erbjudit bidrag för fönsteråtgärder samt byte av ventilationsdon för de fastigheter som har Värmdövägen som trafikbullerkälla. Kraven för att bidrag skulle utbetalas var att ekvivalent nivå vid fasad skulle uppgå till mint 63 db samt att ekvivalent inomhusnivå minst skulle uppgå till 35 db. Bidraget erbjöds under hösten 2010 samt våren 2011.

11 11 (36) Under år 2010 prövades en bullerreducerande beläggning på Värmdövägen mellan Per Hallströms väg och Vikdalsvägen. I samband med den nya beläggningen sänktes högsta tillåtna hastighet från 50 km/tim till 40 km/tim. Försöket kommer att utvärderas för att se huruvida den initiala effekten kvarstår samt om det är en hållbar åtgärd ur ett ekonomiskt perspektiv. Den initiala effekten visade på en god reducering av bullernivåerna (en minskning av 6 dba). Trafikverket Uppgifter om utförda bullerskyddsåtgärder längs Trafikverkets vägar har erhållits från Lars Dahlbom, bullerspecialist på Trafikverket. I rapport 1999:0363 Miljöbokslut. Bullerskydd väg 222, Värmdöleden, Nacka kommun (Vägverket juni 1999) redovisas utförda bullerskyddsåtgärder före juni Efter juni 1999 har ytterligare 5 fastigheter bullerskyddsåtgärdats. I tabell 1 redovisas samtliga av Trafikverket bullerskyddsåtgärdade fastigheter. Tabell 1 Fastigheter för vilka Trafikverket utfört bullerskyddsåtgärder Fastighetsbeteckning Backeböl 1:446 Sicklaön 371:1 Backeböl 1:452 Sicklaön 51:12 Backeböl 1:548 Sicklaön 51:7 Backeböl 1:551 Sicklaön 73:24 Backeböl 1:619 Sicklaön 74:11 Björknäs 1:217 Sicklaön 78:6 Björknäs 1:237 Sicklaön 86:1 Björknäs 1:370 Sicklaön 93:1 Björknäs 1:413 Tollare 1:71, Hus 1 Björknäs 1:447 Tollare 1:71, Hus 2 Björknäs 1:485 Älta 46:10 Björknäs 1:547 Älta 46:11 Bo 1:211 Älta 46:6 Bo 1:889 Älta 46:69 Bo 1:890 Älta 46:7 Erstavik 25:1 Älta 46:8 Lännersta 15:28 Älta 46:9 Sicklaön 108:1 Älta 9:114 Sicklaön 121:1 Älta 9:45 Sicklaön 121:2 På bilaga 3 redovisas en karta (Vägverket ) över de fastigheter för vilka Trafikverket utfört bullerskyddsåtgärder samt typ av åtgärd före juni 1999.

12 12 (36) Storstockholms lokaltrafik Uppgifter om utförda bullerskyddsåtgärder längs Saltsjöbanan, har erhållits från Martin Almgren, Strategisk utveckling/hållbar utveckling, Storstockholms lokaltrafik (SL). På bilaga 4 redovisas en ljudutbredningskarta Bullerberäkning från tågtrafik (WSP Akustik ) över de sträckor längs Saltsjöbanan som SL utfört bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar. SL har inte genomfört några åtgärder på fastigheter i Nacka kommun. Kartläggningen är den information som SL hittills tagit fram. De finns ingen sammanställning över vilka fastigheter som fått reducerade ljudnivåer. Som ett nästa steg kommer SL att utreda vilka åtgärder som krävs för att nå olika ljudnivåer vid uteplats samt vid fasad/inomhus. En uppdatering av kartläggningen har påbörjats och beräknas bli klar till årsskiftet. Mer material är således att vänta, men saknas i dagsläget. 3.3 Framtida förändringar i vägnätet Nacka kommun arbetar med hastighetsreglering enligt handboken Rätt fart i staden. Den 15 september år 2009 gav Tekniska nämnden Trafikenheten (dåvarande Trafik, Natur & Fritid) i uppdrag att se över alla kommunens vägar med avseende på rådande hastighetsgränser. Arbetet med hastighetsregleringen grundar sig i ett regeringsbeslut som togs år 2007 och som då gav landets väghållare möjlighet att kunna fatta beslut om hastighetsgränser i 10 km/tim steg. Redovisade bullerberäkningar i kapitel 4 baseras dock på 2007 års skyltade hastighet. Redovisade bullerberäkningar enligt kapitel 4 baseras dock på 2007 skyltad hastighet. En förändring av skyltad hastighet ger en förändring av ekvivalenta ljudnivån enligt tabell 2 (verklig hastighet förutsätts då förändras enligt skyltarna). Tabell 2 Förändring av ekvivalent ljudnivå vid hastighetsförändring Från skyltad hastighet enligt nedan (km/h) Till skyltad hastighet enligt nedan (km/h) Förändring av ekvivalenta ljudnivån (dba) omkring - 1, omkring + 2, omkring - 1, omkring + 1,6

13 13 (36) 4 Nuvarande ljudnivåer 4.1 Ekvivalenta och maximala ljudnivåer De vanligaste måtten för att beskriva buller är ekvivalentnivå och maximalnivå. Ekvivalentnivå, dba, är en medelnivå under en given tidsperiod, normalt ett dygn. Maxnivån avser den högsta ljudnivån under en viss period, till exempel vid en lastbilspassage. I bullerkartläggningen redovisas ekvivalenta ljudnivåer utomhus, vilket är praxis. Beträffande de ekvivalenta ljudnivåerna inomhus erhålls de genom avdrag med (normalt) dba. 4.2 Beräknade ljudnivåer Föreliggande åtgärdsprogram baseras på bullerberäkning som gjordes år 2010 av Acoustic Control (numera Tyréns). Bullerkartläggningen togs fram på uppdrag av Miljöenheten på Nacka kommun. Resultatet redovisas i MapInfo format. På bilaga 1A redovisas kartbladsindelning. På bilagorna 1B-1G redovisas ljudutbredning över de områden där ekvivalenta ljudnivåer är 60 dba eller mer. Bostadshus med ekvivalenta ljudnivåer om 60 dba eller mer redovisas med olika färger beroende på hustyp; flerbostadshus, enbostadshus eller radhus. För varje enskilt bostadshus redovisas ljudnivåer i bilaga 2 och digitalt i MapInfo/Solen. I tabell 3A och 3B redovisas en sammanställning av antal enbostadshus och lägenheter inom respektive område/längs respektive väg med ekvivalenta ljudnivåer om 60 dba eller mer. I tabell 3A och 3B är samtliga lägenheter i bostadshus med mer än 60 dba medtagna. En del flerbostadshus är så belägna att endast delar av huset, d v s endast en del lägenheter har ljudnivåer om 60 dba eller mer. Bedömda antal lägenheter i dessa flerbostadshus redovisas i bilaga 2.

14 14 (36) Tabell 3A Geografiskt område Sammanställning av antal enbostadshus och lägenheter inom respektive geografiskt område Enbostads-hus [60-64dBA] Antal lägenheter i flerbostadshus [60-64dBA] Antal radhus [60-64 dba] Enbostads-hus [65- dba] Antal lägenheter i flerbostads hus [65- dba] Sicklaön Solsidan 14 Tattby Tollare 6 Älta 3 Björknäs Boo 1 Eknäs 1 Erstavik 1 Igelboda Kil 2 1 Lännersta 18 Mensättra 7 6 Neglinge Orminge 1 81 Rösunda 2 Totalt

15 15 (36) Tabell 3B Vägnamn Sammanställning av antal enbostadshus och lägenheter längs respektive väg Enbostadshus [60-64dBA] Boo vägen 1 Antal lägenheter i flerbostadshus [60-64dBA] Byvägen Duvnäsvägen 1 Antal radhus [60-64 dba] Enbostadshus [65- dba] Antal lägenheter i flerbostadshus [65- dba] Ektorpsvägen Erstaviksvägen 2 Finntorpsvägen 70 Gamla Skärgårdsvägen 2 Gamla 241 Värmdövägen Gustavsviksvägen 1 Järlaleden Kanholmsvägen 75 Kvarnholmsvägen 1 Lännerstavägen 8 Mensättravägen 5 Ormingeleden 13 6 Per Hallströms väg 66 Saltsjöbadsleden Skurusundsvägen 19 1 Skyttevägen 36 Sockenvägen 2 Stockholm-vägen 3 Tallkottsvägen 1 Talluddevägen Torggatan 81 Torsvägen 2 2 Värmdövägen Totalt

16 16 (36) 5 Möjliga bullerskyddsåtgärder 5.1 Allmänt Nedan görs en genomgång av olika typer av möjliga bullerskyddsåtgärder. Åtgärderna kan få effekter på olika delar av miljön. Inomhus: Tyst miljö inomhus handlar om att väckning och andra sömnstörningar undviks, om ostörda förhållanden vid samtal etc. Utanför fönster Ljudnivån utanför fönster är avgörande för ljudnivån inomhus men har också ett värde i sig möjligheten att även med ett halvöppet fönster ha någorlunda tyst inomhus. På uteplats: Där är ljudmiljön av betydelse främst för möjligheten att föra samtal med normal röststyrka. Uteplats kan utgöras av uteplats i markplanet eller av balkonger eller terrasser. Vid flerbostadshus i flera våningar har grönytorna kring huset ett särskilt värde även om de primära uteplatserna finns anordnade som balkonger. Bullerskyddsåtgärder kan delas in i tre kategorier; åtgärder på källan, skärmning och fasadåtgärder. 5.2 Åtgärder på källan (fordons- och trafikregleringsåtgärder) Syftet med åtgärder på källan är att minska det buller som alstras av bullerkällan. Exempel på åtgärder kan vara minskad trafikmängd, minskad andel tung trafik, sänkt hastighet, tystare fordon, jämnare trafikrytm och tyst asfalt. Fördelen med dessa åtgärder är att de åtgärdar ljudnivåerna i hela området genom att nivån på det buller som sänds ut minskar. Minskad trafikmängd En enkel tumregel är t ex att en minskning av trafiken med 10 % - med oförändrad trafiksammansättning - ger en minskning av ekvivalenta ljudnivån med ca 0,5 dba. En trafikminskning med 50 % ger en minskning av ekvivalenta ljudnivån med 3 dba.

17 17 (36) Eftersom en ljudnivåförändring måste uppgå till ca 3 dba för att vara hörbar krävs alltså en mycket stor trafikminskning, bortåt en halvering av trafiken, för att den ska få en påtaglig effekt. Ett problem vid trafikminskningar inom ett visst område är också att bullret flyttas från en gata till en annan. I föreliggande utredning har inte några direkta trafikminskande åtgärder övervägts. Minskad andel tung trafik Förändring av andelen tung trafik (tunga lastbilar och bussar) har normalt en liten inverkan på den ekvivalenta ljudnivån. En typisk tungtrafikandel på en kommunal gata är 5 %. Om nu tung trafik förbjuds, d v s andelen blir 0 %, sänks ljudnivån endast ca 1 dba. Ett förbud mot tung trafik nattetid har däremot den viktiga effekten att de maximala ljudnivåerna, som ju normalt är högst då ett tungt fordon passerar, sänks avsevärt. Detta gäller delvis även då förbudet inte omfattar linjebusstrafik, eftersom särskilt de nyare linjebussarna bullrar mindre än lastbilar Förbud mot tung trafik för att bl a minska bullret från den tunga trafiken (maximala ljudnivån) har i nuläget inte diskuterats i kommunen. Sänkt hastighet Både ekvivalenta och maximala ljudnivåer hänger i hög grad samman med fordonens verkliga hastighet. En hastighetssänkning är en åtgärd som ger effekt oavsett utgångshastighet. En sänkning av medelshastigheten från 70 till 50 km/h minskar den ekvivalenta ljudnivån med nära 4 dba, och motsvarande sänkning från 50 till 30 km/h ger ca 2 dba ljudnivåminskning. En sänkning av hastigheten kan vara ett bra komplement till andra åtgärder i området där dessa inte ger tillräcklig effekt. Enbart en nedskyltning av hastigheten ger oftast liten effekt, det krävs också att gatumiljön omformas så att den svarar mot den lägre hastigheten och så att bilisterna följer den nya skyltningen. En sänkning av hastigheten kan vara aktuellt på kommunens gator. Trafikrytm Hur trafiken flyter är också en viktig faktor att ta hänsyn till. Acceleration och retardation som t ex uppkommer i samband med hastighetshinder, vägkrökar, in-

18 18 (36) och utfarter samt in- och utlastning från verksamheter som ligger i anslutning till bostadsområde, kan upplevas som mycket störande trots att riktvärdena klaras. Cirkulationsplatser kan leda till en jämnare körning och också en något lägre hastighet än genom en signal- eller väjningsreglerad korsning vilket kan leda till minskade störningar. Tyst asfalt Sedan många år har man sett en stor potential för minskade bullemissioner i ett val av tysta beläggningar. Med olika former av porösa beläggningar, dränerande asfalt, har mätningar av det alstrade bullret påvisat minskningar med 4-9 dba kort efter genomförandet. Erfarenheterna på längre sikt är dock negativa. Beläggningen sätts igen, särskilt till följd av det slitage som dubbdäcksanvändningen medför, och den bullerminskande effekten avtar då snabbt. Den regelbundna och noggranna rengöring av beläggningen som krävs för att motverka igensättningen har inte heller prioriterats av väghållningsmyndigheterna. En metod som ger varaktigare effekt är tunna beläggningar med en stenstorlek om maximalt 8 mm. Effekten av denna beläggningstyp är dock lägre, en minskning om 2-4 dba. Gummiasfaltbeläggningar har också uppmärksammats, men här tycks bullerminskningen bara uppgå till någon dba. 5.3 Skärmning Allmänt Ett sätt att minska bullerstörningar är att dämpa bullret med olika skärmande åtgärder. Med skärmar sänks ljudnivåerna såväl ute som inne (undantag uteplatsskärmar). Skärmar kan utföras antigen vid vägen (som väganläggning) eller på bostadstomt (normalt i tomtgräns). Skärmar kan utföras i olika material, där man först skiljer på vallar och tunna material. En annan typ av skärmande åtgärd är skärmande bebyggelse. Bullerskärmars effekt är bl a beroende på avståndet från källan, avståndet till bakomliggande bebyggelse och skärmens höjd. Den största effekten uppnås vid en skärm nära vägen. För flervåningshus ger bullerskärmar oftast bara effekt i de undre våningarna. Högre upp måste man komplettera med fasadåtgärder.

19 19 (36) Skärmens utsträckning har också avgörande betydelse. Om ett uppehåll måste göras i skärmen för t ex en tomtutfart blir oftast skärmeffekten dålig. För gång- och cykeltrafik finns det dock möjlighet att göra slussar i skärmen. Vid skärmar längs breda gator krävs relativt höga skärmar för att få god effekt. Detta då avståndet mellan skärmen och den bortersta filen är lång. För att en skärm ska ha god skärmverkan krävs att den är tillräckligt tung. För att ha en god skärmverkan är det också viktigt att skärmen är tät. Det är också nödvändigt att det inte är något glapp mellan skärmen och marken. Rätt utformade kan skärmar i tätortsmiljö ge en skärmande effekt på dba, på landsbygd blir effekten oftast mindre. Tunna skärmar Tunna skärmar kan bestå av trä, plast, glas, plåt betong, tegel m m. De har fördelen att de tar liten plats. En nackdel är att de vid höga skärmhöjder krävs stabila fundament vilka kan bli mycket kostnadskrävande särskilt om de sätts i lera. För att en skärm ska ha god skärmverkan krävs att den är tillräckligt tung, en ytvikt om minst kg/m2, vilket motsvarar 2-3 cm tjock träpanel. För att ha en god skärmverkan är det också viktigt att skärmen är tät. Vid springor mellan bräder eller mellan brädor och underlaget försämras skärmverkan radikalt. Vid användande av trä är det idag praxis att använda 33 mm tjocka brädor med överlappande lock eller spont. En komplikation med bullerskärmar är att de kan reflektera buller till bebyggelse på andra sidan, och därmed försämra för andra. Vid bebyggelse på båda sidor av vägen bör skärmar därför utformas med absorbent, alternativt byggs som jordvall. Vallar Bullervallar kan i vissa lägen passa bättre in i omgivningen än skärmar. Finns massor på nära håll kan anläggningskostnaden bli låg. Det avgörande hindret mot vallar är dock oftast att de är mycket utrymmeskrävande, en 2 m hög vall med normal släntlutning blir t ex 9 m i basen. Vallar kräver också goda grundförhållanden. Skärmande bebyggelse Skärmande bebyggelse är en annan mycket effektiv åtgärd. Rätt utförd kan den ge en bra bullerdämpning för bakomliggande bebyggelse.

20 20 (36) Studerade avsnitt för eventuella skärmar Skärmar har studerats för vägsträckor, enligt nedan, där ljudnivåerna är höga och där husen ligger relativt tätt. Värmdövägen, Alphyddan. Område 2. Värmdövägen, Skogalund. Område 18. Värmdövägen, Ekängen. Område 19. Värmdövägen, Saltängen. Område 25. Byvägen, Tattby. Område 45. Värmdövägen, Alphyddan. Område 2. Figur 2 Hus längs Alphyddevägen Längs Alphyddevägen ligger höga flerbostadshus tätt. En skärm längs Alphyddevägen skulle sänka ljudnivåerna för de nedre våningarna men framförallt skulle gårdarna (uteplats) få en betydligt bättre ljudmiljö. En skärm för uteplatser är dock en ambitionsfråga.

21 21 (36) Värmdövägen, Skogalund. Område 18. Figur 3 Hus längs Värmdövägen i Skogalund Figur 4 Hus längs Värmdövägen i Skogalund Enbostadshus och flerbostadshus längs Värmdövägens norra sida. Husen ligger relativt glest och är idag delvis skärmade av skärmar respektive skärning. Skärmar är därför ej samhällsekonomiskt lönsamt.

22 22 (36) Värmdövägen, Ekängen. Område 19. Figur 5 Hus längs Värmdövägen i Ekängen Figur 6 Hus längs Värmdövägen i Ekängen Enbostadshus och flerbostadshus längs Värmdövägens södra sida. Husen ligger relativt glest. Ett flertal infarter till fastigheterna från Värmdövägen gör det svårt att få till en sammanhängande skärm. Ej samhällsekonomiskt lönsamt.

23 23 (36) Värmdövägen, Saltängen. Område 25. Figur 7 Hus längs Värmdövägen i Saltängen Flerbostadshus längs Värmdövägens södra sida. Husen ligger relativt tätt. I östra delen är husen delvis skärmade av skärning. En skärm längs västra delen kan vara en möjlig åtgärd. En ca 200 m lång skärm ger en skärmkostnad om 2Mkr vid en kostnad om kr per löpmeter enligt kapitel kap 6.1. Byvägen, Tattby. Område 45. Figur 8 Hus längs Byvägen, Tattby

24 24 (36) Enbostadshus och flerbostadshus längs Byvägens södra sida. Enbostadshusen ligger tätt. Det finns idag skärmar mellan husen vilket gör att det är god ljudmiljö på uteplatserna. Då husen ligger mycket nära vägen skulle en skärm längs Byvägen göra att det blev mörkt inomhus. 5.4 Fasadåtgärder Genom olika former av byggnadstekniska åtgärder kan man förbättra ljudisoleringsförmågan i en bostad. Ljudisoleringen i en fasad beror på isolering i dess olika delar; fönstren, tätning kring fönstren, ventilationsdonen och den övriga fasaden. I de flesta fall är det fönstren och tätningen kring fönstren som är fasadens svagaste punkt när det gäller ljudisolering. I ett normalt underhållet hus är det alltså dessa delar som bör åtgärdas först. Kontroll måste dock alltid göras av ventilationsdonen och att fasaden i övrigt inte har uppenbara brister. Fasaden sätter också en gräns för hur kraftig förbättring av ljudisoleringsförmåga som är meningsfullt. Skillnaden mellan ljudnivå ute och inne är i ett äldre, normalt underhållet hus med tvåglasfönster omkring 25 dba vad gäller vägtrafikbuller. Ett normalt treglasfönster dämpar vägtrafikbuller ca 30 dba och högisolerande fönster dba. Vid vidtagande av fasadåtgärder bör utgångspunkten vara att halvera det upplevda bullret, d v s minska ljudnivån med 8-10 dba. Åtgärder på byggnadens ljudisolering kan i de flesta fall vidtas genom följande åtgärder; förbättring av tätning, byte till treglasfönster alternativt insättning av tilläggsrutor, samt kontroll av ventilationsdon och fasaden i övrigt. Insättande av tilläggsrutor har större samhällsekonomiskt lönsamhet än fönsterbyte. Av bl a tekniska eller praktiska skäl är tilläggsrutor inte alltid möjliga utan fönsterbyte måste istället göras. Tilläggsrutor monteras på insidan av befintliga fönster. För ett 2-glas fönster kan ljudnivån från trafikbuller sänkas med 7-15 dba beroende på det ursprungliga fönstrets befintliga skick, glasval i tilläggsrutan, monteringsmetod och väggens egenskaper. För ett 3-glas fönster kan ljudnivån sänkas med omkring 3-7 dba. Fasadåtgärder utförs normalt på 3 sidor, mot vägen samt i gavlarna.

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Cederlund Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0157-425 0 Öste rå k( Till Kommunfullmäktige Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Rapport 10589-12031300.doc Antal sidor: 10 Bilagor: Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-03-17

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-05-29 Uppdrag: 253489, Kv Embla, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-05-29 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Korskykan Jan Kollberg

Läs mer

Förstudie inför renovering av detaljplaner Bilaga 2/3: Saneringsplan för vägtrafikbuller i Upplands Väsby Kommun

Förstudie inför renovering av detaljplaner Bilaga 2/3: Saneringsplan för vägtrafikbuller i Upplands Väsby Kommun Förstudie inför renovering av detaljplaner L Bilaga 2/3: Saneringsplan för vägtrafikbuller i Upplands Väsby Kommun A T Stadsbyggnadskontoret September 2009 A R B E T SM E R IA Omslagsbild: Flygbild över

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun.

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun. RAPPORT 15048 A 1 (13) Kund 746 Entreprenad Bygg & El AB Anders Hedlund Västerängsvägen 16 746 34 Bålsta Datum Uppdragsnummer 15048 2015-04-21 Rapport A Lyckebo, Håbo kommun Trafikbullerutredning för bygglov

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Fågelsång eller inglasad balkong. om vägtrafikbuller i tätort

Fågelsång eller inglasad balkong. om vägtrafikbuller i tätort Fågelsång eller inglasad balkong om vägtrafikbuller i tätort Ljuv musik, ljud och buller Det finns en tid i nästan varje människas liv när ljudet av mopedknatter är som ljuv musik. Men den perioden brukar

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Rapport 14139 B Hagastaden

Rapport 14139 B Hagastaden RAPPORT 14139 B 1 (10) Kund Iterio Pernilla Troberg Östgötagatan 12 116 25 Stockholm Datum Uppdragsnummer 14139 Bilagor B01-B05 2015-08-27 Rapport B Norra Hagastaden i Solna och östra delen av Hagastaden

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Åtgärdsprogram mot buller

Åtgärdsprogram mot buller Åtgärdsprogram mot buller Kortsiktiga åtgärder och långsiktig strategi Systematiskt åtgärdsarbete - ej gata för gata Beskriver dagens bullersituation med utblick mot framtiden Vidtagna åtgärder och pågående

Läs mer

Solbacka Trädgård, Norrtälje

Solbacka Trädgård, Norrtälje Projektrapport Solbacka Trädgård, Norrtälje Trafikbullerutredning Projekt: 33-02615 Rapport 33-02615-07053100 Antal sidor: 7 Bilagor: Uppdragsansvarig Leif Dahlback Uppsala 2007-05-31 ÅF-Ingemansson AB

Läs mer

LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA

LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA RAPPORT LJUDMILJÖÅTGÄRDER KI CAMPUS, SOLNA GRANSKNINGSHANDLING 2013-10-17 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 241662, Bullerutredning för forskarbostäder campus solna Ljudmiljöåtgärder KI campus, Solna

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING MÖLNDALS STAD Bullerutredning Stretered UPPDRAGSNUMMER 13215 SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS HANDLÄGGARE ERIK WENNBERG CRISPIN DICKSON KVALITETSGRANSKNING EDVIN OLOFSSON repo002.docx

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Brygga 1-3, Ekerö Uppdragsgivare: Järntorget Bostad AB Referens: Bengt Jansson Vårt referensnummer: 14011-2 Antal sidor + bilagor: 7 + 7 Rapportdatum: 2014-02-18

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Trafikbuller i planering och bygglov

Trafikbuller i planering och bygglov Trafikbuller i planering och bygglov ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB Leif Åkerlöf 070 301 93 19 leif.akerlof@ahakustik.se Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15138 1 (12) Kund Riksbyggen Datum Uppdragsnummer 15138 2015-06-30 Rapport A Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A03 Rapport 15114 A Dragonvägen, Upplands

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

TRAFIKBULLER. ROGER NILSSON Skanska Sverige AB

TRAFIKBULLER. ROGER NILSSON Skanska Sverige AB 1 TRAFIKBULLER ROGER NILSSON Skanska Sverige AB Ett nytt förslag till EU-direktiv strävar till harmonisering av bedömningsmetoder för bullerexponering. Detta innebär i praktiken att bullermätningen kommer

Läs mer

12092 RAPPORT D 1 (7)

12092 RAPPORT D 1 (7) 12092 RAPPORT D 1 (7) Kund Peab Bostad AB Ingemar Ljungberg Box 808 169 28 Solna Datum Uppdragsnummer 12092 2013-04-30 Rapport D Messingen kv 5, Upplands Väsby Trafikbullerutredning Bilagor D01-D06 Rapport

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller.

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller. Handläggare Olofsson Edvin Tel 010 505 84 86 Mobil Edvin.Olofsson@afconsult.com RAPPORT 1 (20) Datum Jan Wennberg Sommen Strand skogsgatan 10 Uppdragsnr 54581201 Kontaktperson: Birger Boström 0703 05 06

Läs mer

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Datum Uppdragsnr 564865 Leif Åkerlöf 2011-04-20 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-1845758 Realoption i Sverige AB Fax 010-5051183 Svartbäcksgatan 10

Läs mer

Trafikbullerutredning Arningevägen

Trafikbullerutredning Arningevägen 1(12) Trafikbullerutredning Arningevägen 2011-04-27 Strukturplan Södra Vallentuna Uppdragsnummer: 229317 Uppdragsansvarig: Peter Malm Handläggare Kvalitetsgranskning Nicklas Engström 010 452 26 52 Brita

Läs mer

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Ett forskningsprogram finansierat av Mistra, Vägverket och Vinnova LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Den goda staden kräver goda ljudlandskap 38 db 40 db 42 db 44 db 46 db 48 db 50 db 52 db 54 db 56 38 db

Läs mer

TEKNISKA ÅTGÄRDSPLAN MOT TRAFIKBULLER 2015-2020 NÄMNDEN. Antagen av tekniska nämnden 2014-12-18. Sida 1 av 14

TEKNISKA ÅTGÄRDSPLAN MOT TRAFIKBULLER 2015-2020 NÄMNDEN. Antagen av tekniska nämnden 2014-12-18. Sida 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN ÅTGÄRDSPLAN MOT TRAFIKBULLER 2015-2020 Antagen av tekniska nämnden 2014-12-18 Sida 1 av 14 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Inledning 3 1. Bakgrund 3 2. Politiska mål 3-4 2:1 Miljöprogram

Läs mer

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12)

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) Kund HSB Bostad AB Karolina Rentzhog Box 8160 104 20 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2014-01-30 14005 Rapport A (Förhandskopia) Engelbrektshöjden, Järfälla Trafikbullerutredning

Läs mer

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA

LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA RAPPORT LJUDMÄTNINGAR SKOLOR / FÖRSKOLOR, TÅGBULLER BÅTENS FÖRSKOLA, LOMMA SLUTRAPPORT Uppdrag: 256781, Lomma kommun - kontroll av ljudnivåer och efterklangstider på Titel på rapport: Tågbuller, Båtens

Läs mer

Enköping, Industri -och handelsområde

Enköping, Industri -och handelsområde Projektrapport Enköping, Industri -och handelsområde Projekt: 60-03318 Rapport 60-03318-08061000 Antal sidor: 6 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2008-06-10 ÅF-Ingemansson AB Klubbhusgatan

Läs mer

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Rapport R105001-2 Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8 Projekt: 105001 Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Valla Gränd, Haninge Beräkning

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN. BULLERSANERINGS- PLAN Antagen av Tekniska nämnden i Höörs kommun 2013-06-17 60

HÖÖRS KOMMUN. BULLERSANERINGS- PLAN Antagen av Tekniska nämnden i Höörs kommun 2013-06-17 60 HÖÖRS KOMMUN BULLERSANERINGS- PLAN Antagen av Tekniska nämnden i Höörs kommun 2013-06-17 60 Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850

Läs mer

Rapport: R110029-3. Kv. Furiren, Solna. Uppdatering av trafikbullerberäkning med ny husutformning. Datum: 2012-01-16 Antal sidor: 5

Rapport: R110029-3. Kv. Furiren, Solna. Uppdatering av trafikbullerberäkning med ny husutformning. Datum: 2012-01-16 Antal sidor: 5 Rapport: R110029-3 Kv. Furiren, Solna Uppdatering av trafikbullerberäkning med ny husutformning. Beställare: Stiftelsen Stockholms Studentbostäder Box 19608 104 32 Stockholm Att: Göran Westberg Datum:

Läs mer

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig RAPPORT 1 (6) Handläggare Frank Andersson Tel +46 (0)10 505 52 14 Mobil +46 (0)70 184 74 88 Fax +46 10 505 38 01 frank.andersson@afconsult.com Datum 2013-01-28 ICA Fastigheter Sverige AB Bertil Zachrisson

Läs mer

RAPPORT 14179 A 1 (12)

RAPPORT 14179 A 1 (12) RAPPORT 14179 A 1 (12) Kund Prenova Urban Öhman Datum Uppdragsnummer 14179 2015-02-04 Rapport A Runstenen, Gävle Bullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A02 Rapport 14179 A Runstenen, Gävle Bullerutredning

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12012 RAPPORT B 1 (11) Kund SW Projektutveckling AB Stig Mörtsjö Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm Datum Uppdragsnummer 12012 Bilagor B01, B02 2012-06-05 Rapport A Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun

Läs mer

RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Datum

RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Datum RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund HB Solna Haga 4:28 Marin Wahlberg Tomtebodavägen 3a 171 65 Solna Datum Uppdragsnummer 2014-12-09 14209 Rapport A (Förhandskopia) Haga 4:28, 4:44 Solna Bullerutredning

Läs mer

RAPPORT 14174 A 1 (13)

RAPPORT 14174 A 1 (13) RAPPORT 14174 A 1 (13) Kund AB Sollentunahem Ulf Wedlund Box 6059 192 06 Sollentuna Datum Uppdragsnummer 14174 2015-01-30 Rapport A Esset, Sollentuna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05

Läs mer

RAPPORT 13202 A 1 (13)

RAPPORT 13202 A 1 (13) RAPPORT 13202 A 1 (13) Kund Alfa SSM Bygg AB Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13202 2015-01-09 Rapport A Slingan, Solna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05 Rapport

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

Riktlinjer vid fasadåtgärder mot vägtrafikbuller i befintlig miljö

Riktlinjer vid fasadåtgärder mot vägtrafikbuller i befintlig miljö Trafikkontoret Sida 1 (6) 2014-05-26 Riktlinjer vid fasadåtgärder mot vägtrafikbuller i befintlig miljö Allmänt Inom Stockholm Stad pågår sedan många år ett program för åtgärder mot trafikbuller i befintlig

Läs mer

Åtgärdsanalys för bullerutsatta skolor längs statliga vägar. Stockholms och Gotlands län

Åtgärdsanalys för bullerutsatta skolor längs statliga vägar. Stockholms och Gotlands län Åtgärdsanalys för bullerutsatta skolor längs statliga vägar Stockholms och Gotlands län 1 Dokumenttitel: Åtgärdsanalys för bullerutsatta skolor längs statliga vägar Stockholms och Gotlands län Dokumentdatum:

Läs mer

Kaldeiskt Kulturcenter, Jungfru Maria kyrka, Södertälje Trafikbullerutredning för detaljplan

Kaldeiskt Kulturcenter, Jungfru Maria kyrka, Södertälje Trafikbullerutredning för detaljplan 15079 RAPPORT A FÖRHANDSKOPIA 1 (5) Kund Rotpartner Stockholm AB Stefan Lidgren Tellusborgsvägen 67B 126 29 Hägersten Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 15079 Bilagor A01, A02 Rapport A (Förhandskopia) Kaldeiskt

Läs mer