ÅTGÄRDSPROGRAM. för vägtrafikbuller i Nacka kommun Trafikenheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTGÄRDSPROGRAM. för vägtrafikbuller i Nacka kommun. 2011-11-25 Trafikenheten"

Transkript

1 ÅTGÄRDSPROGRAM för vägtrafikbuller i Nacka kommun Trafikenheten

2 Beställare: Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Nacka Kommun Granitvägen Nacka Emil Hagman Norconsult AB Box Göteborg Anna Lena Frennborn Belma Gafurovic Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: \\norconsult.no\dfs\swe\got\n-data\102\15\ \0- mapp\beskrivningar utredningar pm\utredningar - pm\rapport doc Erland Kjellson Norconsult AB

3 3 (36) Innehållsförteckning 1 Inledning Uppdraget Arbetsgrupp Syfte 5 2 Trafikbuller, allmänt Vägtrafikbullerproblemet Grundläggande uppgifter om buller Gällande lagstiftning för trafikens miljöstörningar 9 3 Förutsättningar, Nacka kommun Avgränsningar Vidtagna bullerskyddsåtgärder Framtida förändringar i vägnätet 12 4 Nuvarande ljudnivåer Ekvivalenta och maximala ljudnivåer Beräknade ljudnivåer 13 5 Möjliga bullerskyddsåtgärder Allmänt Åtgärder på källan (fordons- och trafikregleringsåtgärder) Skärmning Fasadåtgärder Omvandling från bostäder till verksamheter Bedömning av lämpliga åtgärder 25 6 Annan väghållare Trafikverket Storstockholms lokaltrafik Bostadshus påverkade av buller från flera väghållare 27 7 Förslag till åtgärdsplan förutsättningar Kostnadskalkyler Åtgärdsprinciper 29 8 Förteckning över och prioritering av bullerskyddsåtgärder 30 9 Sammanställning kostnader Prioriterade arbetsområden

4 4 (36) Bilagor Bilaga 1A-1F Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Ljudutbredning över de områden där ekvivalenta ljudnivån är 60 dba eller mer. Sammanställning av ljudnivåer, åtgärdsförslag kostnader etc för varje enskilt bostadshus. Karta över de fastigheter för vilka Trafikverket utfört bullerskyddsåtgärder. Karta över de sträckor längs Saltsjöbanan som Storstockholms Lokaltrafik utfört bullerskyddsåtgärder.

5 5 (36) 1 Inledning 1.1 Uppdraget Uppdraget omfattar att ta fram en kommunövergripande åtgärdsplan för bullerstörda bostadshus längs kommunens vägar och gator. Ljudnivåer och föreslagna bullerskyddsåtgärder ska redovisas i GIS-format ner till en ekvivalent ljudnivå 60 dba. Redovisning görs av lämpliga åtgärder, beräknade åtgärdskostnader samt en prioritering av i vilken ordning åtgärder ska genomföras. Utredningen syftar också till att redovisa allmänna uppgifter om buller, gällande lagstiftning, riktvärden för vägtrafikbuller samt bullerskyddsåtgärder. I rapporten redovisas även de av Trafikverket och Storstockholms Lokaltrafik vidtagna och planerade åtgärder längs respektive vägar och spår. År 2010 genomfördes på uppdrag av Miljöenheten i Nacka kommun en bullerkartläggning av hela kommunen. Bullerkartläggningen utfördes av Acoustic Control (numera en del av Tyréns). Redovisningen gjordes i MapInfo format. Föreliggande utredning har helt baserats på beräknade ljudnivåer enligt bullerkartläggningen. 1.2 Arbetsgrupp Ansvarig för utredningen är Emil Hagman, Trafikenheten, Nacka kommun. Från Trafikverket har erhållits uppgifter angående vidtagna och planerade åtgärder från Lars Dahlbom. Från Stockholms Lokaltrafik har uppgifter erhållits om vidtagna åtgärder från Martin Almgren. Från Norconsult AB har Anna-Lena Frennborn (uppdragsansvarig), Belma Gafurovic och Erland Kjellson medverkat. 1.3 Syfte På uppdrag av Tekniska nämnden har Trafikenheten fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram mot trafikbuller. Syftet med rapporten är att åskådligöra i vilken utsträckning och omfattning trafikbullret finns i Nacka kommun. Rapporten skall även påvisa lämpliga åtgärder för att förbättra inomhusnivåerna för de bostäder som har en ekvivalent ljudnivå vid fasad på 60 db(a) eller högre. Vidare är syftet

6 6 (36) även att ge läsaren en generell introduktion till buller och vilka bullerreducerande åtgärder som väghållaren kan vidta för att förbättra boendemiljön. 2 Trafikbuller, allmänt 2.1 Vägtrafikbullerproblemet Nuläge Buller upplevs många gånger som det allvarligaste problemet vad avser människors miljö och hälsa. Många människor känner sig störda av buller från olika källor - trafik av olika slag, grannar, ventilation m m. Vad gäller trafiken utsätts drygt två miljoner invånare i Sverige för buller över gällande riktvärden från vägtrafiken, till detta kommer ca 0,5 miljoner som störs av tågtrafiken. Av de bullerstörda i Sverige bor omkring 20 % vid statliga vägar och omkring 80 % vid kommunala gator och vägar. Övervikten av kommunala bullerproblem hänger främst samman med koncentrationen av boende till tätorterna, där kommunerna oftast är väghållare, men beror troligen också på att bullerskyddsåtgärder har vidtagits i större utsträckning längs statliga vägar. Ökad trafik, fortsatt inflyttning till tätorter och städernas förtätning innebär en stor utmaning ur bullersynpunkt. Utvecklingen framöver av vägtrafikens buller Det av riksdagen beslutade långsiktiga målet för buller en del i beslutet om miljökvalitetsmål (prop 2004/2005:150) - innebär att ljudnivåerna från trafikbuller vid bostäder år 2020 inte skall överstiga gällande riktvärden (se kap 2.3). Etappmålet för buller är att antalet människor som utsätts för ljudnivåer över riktvärdena skall ha minskat med 5 % mellan 1998 och Trafikverkets strategi för att uppnå detta (se Vägverket, publ 2007:47) innefattar en rad åtgärder: Bullerdämpande fasadåtgärder (tilläggsrutor, fönsterbyte, åtgärder på ventilationsdon m fl) Utveckling och val av beläggningar som alstrar mindre buller Tystare trafik genom ökade fordons- och hastighetskontroller Skärpta krav på motorbuller och särskilt däcksbuller Stöd för bullerminskande åtgärder i kommunerna

7 7 (36) Forskning, krav vid upphandling, konsumentupplysning m m. Med ett genomförande av denna strategi bedömde Vägverket att etappmålet 2010 skulle nås till 100 % på det statliga vägnätet och till 25 % på det kommunala vägnätet. Det långsiktiga målet 2020, att gällande riktvärden för trafikbuller skall klaras för alla boende, bedömdes kunna uppnås till 80 % på det statliga respektive till 50 % på det kommunala vägnätet. En angiven förutsättning är dock att åtgärderna beträffande vägtrafikens bulleremissioner alltså på motorer, däck, vägbeläggning, hastigheter m m har lett fram till kraftiga sänkningar: 8 dba sänkning av de alstrade ljudnivåerna på det statliga vägnätet respektive 5 dba sänkning på det kommunala vägnätet. Det kan befaras att genomförandeproblemen beträffande särskilt däck och beläggningar kommer att innebära sämre bullerminskande effekter än förutsatt. 2.2 Grundläggande uppgifter om buller Med buller menas oönskat ljud. Bullret kan påverka människan på olika sätt, alltifrån obehagskänslor och irritation, störningar vid samtal och lyssnande, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar till hörselskador och annan medicinsk påverkan som t ex blodtrycksförändringar. Buller kan påverka människan såväl i bostaden som i arbetet, bullerstörningar i bostaden är dock helt dominerande. Utsläppen av buller från trafiken på en väg bulleremissionerna beror på vägens utformning, fordonstyp, trafikmängd och hastighet. Hur buller sprids avgörs bland annat av typen av mark, topografi, väder och vind. Hårda ytor som asfalt, betong och vatten sprider ljudet vidare, medan gräs och skog dämpar. Ljud sprids i vindriktningen och stiger uppåt. Temperatur och luftfuktighet har stor betydelse. Om det är varmast vid marken och temperaturen faller med höjden, som under en högsommardag, kommer ljudhastigheten också att avta med höjden och ljudet kommer att böjas bort från marken så att det blir tystare i omgivningen. Om det motsatta inträffar s k temperaturinversion, vilket är vanligt under nätter med klar himmel, kommer ljudet att böjas av mot marken, så att ljud hörs på stort avstånd, - en kall och klar vintermorgon når ljudet från bilarna tio gånger längre bort än en varm sommareftermiddag. Regn får vägen att bullra mer, medan snö dämpar ljuden. Vinden är en annan faktor som påverkar hur långt trafikbullret hörs. Bullernivåerna påverkas också av hur olika ytor tar emot ljuden om de dämpar eller reflekterar ljuden. Hur stor bullerstörningen blir inne i en byggnad avgörs av

8 8 (36) husets konstruktion: om det är byggt av lätta eller tunga material och vilken typ av fönster som sitter i huset. Ena sidan av huset kan vara bullerutsatt medan den andra sidan är relativt tyst. Dubbade däck sliter kraftigt på vägbanorna i Sverige därför används grövre stenmaterial i vägbeläggningarna, vilket ökar bullret. Dubbade däcken ger på en vintersäsong vägbanorna en struktur som ytterligare förvärrar bullret. Detta medför att däcksbuller, som är det dominerande bullret på vägar med 50 km/h eller mer, blir 3 4 dba högre på grund av dubbdäcken. I en miljö som annars är relativt tyst kan en enstaka ljudkälla upplevas som ytterst störande, till exempel en slamrande broskarv på en lågtrafikerad väg eller enstaka tunga lastbilar som passerar ett hus på nära håll nattetid. En ökning med 3 dba motsvarar fysikaliskt sett en fördubbling av ljudnivån (t ex orsakad av en fördubblad trafikmängd eller maskininsats). Vad avser trafikbuller upplevs normalt en ökning med 8-10 dba som en fördubbling av ljudnivån, och en ökning eller minskning med 2-3 dba är nätt och jämnt hörbar. Den genomsnittliga störningen för närboende ökar dock kontinuerligt: en ökning av ljudnivån med 1 dba medför att störningen ökar med % (källa: Vägverket, publ 2008:67) Upplevelsen av buller, och vilken grad av störning det innebär, är i hög grad individuell. Det beror t ex på vilken inställning vi har till bullerkällan, eller vad vi håller på med. Vilken miljö man befinner sig i spelar också stor roll. Om t ex befinner sig i ett rekreationsområde, är vi känsligare för bullerstörningar. I figur 1 visas Världshälsoorganisationen (WHOs) fakta om upplevelsen av olika bullernivåer. Figur 1 WHOs fakta om upplevelsen av olika bullernivåer

9 9 (36) Ansvarig för att vidta åtgärder är den som orsakar bullret. 2.3 Gällande lagstiftning för trafikens miljöstörningar Riksdagsbeslutet Riksdagen antog år 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida transporter (Prop 1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller vid bostäder. Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: Ekvivalentnivå inomhus Maximalnivå inomhus nattetid Ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 30 dba 45 dba 55 dba 70 dba Riktvärdenas formella status Riktvärdena anger den kvalitet på ljudmiljön som riksdag och regering har satt upp som långsiktiga mål. Riktvärdena ska vägleda bland annat arbetet med fysisk planering och behandling av enskilda tillståndsärenden enligt plan- och bygglagen, 2 kap 5. Riktvärdena är inte inskrivna i någon författning utan uttrycker riksdagens ambitionsnivå för åtgärder mot trafikbuller. Ur proposition 1996/97:53 citeras: Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer, utan skall vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Riktvärdena för buller bör ses som långsiktiga mål. Det är stor skillnad på möjligheterna att uppnå god miljökvalitet mellan olika plansituationer, och tillämpningen av riktvärdena kommer därför till en början att skilja. En utgångspunkt bör därvid vara att riktvärdena bör klaras, dels vid nybyggnad av bostäder, och dels vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av trafikanläggningar så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I riksdagsbeslutet anges också riktlinjer för åtgärder för statliga åtgärder i befintlig miljö. För bostäder skall i en första etapp åtgärder vidtas för hus med 65 dba eller mer i ekvivalentnivå utomhus vid fasad.

10 10 (36) För närvarande omfattar åtgärdsprogrammet för statliga vägar bostadsfastigheter som exponeras av ekvivalenta ljudnivåer utomhus från vägtrafikbuller om 65 dba och däröver och/eller maximala ljudnivåer om 80 dba och däröver minst 5 gånger per natt. Vad avser järnvägar innefattas bostadsfastigheter med maximala ljudnivåer inomhus från tågtrafikbuller om 55 dba och däröver. 3 Förutsättningar, Nacka kommun 3.1 Avgränsningar Endast befintlig bebyggelse ingår i utredningen. Vid nyplanering av bebyggelse tas hänsyn till bullret genom särskilda utredningar. Buller vid kommunens vägar och gator ingår. I rapporten redovisas dock även Trafikverkets och Storstockholms Lokaltrafiks planer för bullerskyddsåtgärder längs vägar respektive spår. Bostadshus med en ekvivalent ljudnivå utomhus om 60 dba eller däröver ingår i utredningen. 3.2 Vidtagna bullerskyddsåtgärder Kommunen Nacka kommun har genomfört bullerreducerande åtgärder vid de gator och vägar där kommunen är väghållare. De större åtgärderna redovisas nedan. Bullerplank har satts upp vid Saltsjöbadsleden. På södra sidan börjar skärmarna från påfarten vid Per Hallströms väg och cirka 300 meter framåt. På norra sidan börjar skärmarna i höjd med Reginavägen och fortsätter cirka 400 meter framåt mot Duvnäs. Skärmar har även satts upp på en sträcka från Stubbsund mot Fisksätra, en sträcka på cirka 500 meter. Arbetet med bullerskärmar längs med Saltsjöbadsleden påbörjades år 2007 och slutfördes år Nacka kommun har erbjudit bidrag för fönsteråtgärder samt byte av ventilationsdon för de fastigheter som har Värmdövägen som trafikbullerkälla. Kraven för att bidrag skulle utbetalas var att ekvivalent nivå vid fasad skulle uppgå till mint 63 db samt att ekvivalent inomhusnivå minst skulle uppgå till 35 db. Bidraget erbjöds under hösten 2010 samt våren 2011.

11 11 (36) Under år 2010 prövades en bullerreducerande beläggning på Värmdövägen mellan Per Hallströms väg och Vikdalsvägen. I samband med den nya beläggningen sänktes högsta tillåtna hastighet från 50 km/tim till 40 km/tim. Försöket kommer att utvärderas för att se huruvida den initiala effekten kvarstår samt om det är en hållbar åtgärd ur ett ekonomiskt perspektiv. Den initiala effekten visade på en god reducering av bullernivåerna (en minskning av 6 dba). Trafikverket Uppgifter om utförda bullerskyddsåtgärder längs Trafikverkets vägar har erhållits från Lars Dahlbom, bullerspecialist på Trafikverket. I rapport 1999:0363 Miljöbokslut. Bullerskydd väg 222, Värmdöleden, Nacka kommun (Vägverket juni 1999) redovisas utförda bullerskyddsåtgärder före juni Efter juni 1999 har ytterligare 5 fastigheter bullerskyddsåtgärdats. I tabell 1 redovisas samtliga av Trafikverket bullerskyddsåtgärdade fastigheter. Tabell 1 Fastigheter för vilka Trafikverket utfört bullerskyddsåtgärder Fastighetsbeteckning Backeböl 1:446 Sicklaön 371:1 Backeböl 1:452 Sicklaön 51:12 Backeböl 1:548 Sicklaön 51:7 Backeböl 1:551 Sicklaön 73:24 Backeböl 1:619 Sicklaön 74:11 Björknäs 1:217 Sicklaön 78:6 Björknäs 1:237 Sicklaön 86:1 Björknäs 1:370 Sicklaön 93:1 Björknäs 1:413 Tollare 1:71, Hus 1 Björknäs 1:447 Tollare 1:71, Hus 2 Björknäs 1:485 Älta 46:10 Björknäs 1:547 Älta 46:11 Bo 1:211 Älta 46:6 Bo 1:889 Älta 46:69 Bo 1:890 Älta 46:7 Erstavik 25:1 Älta 46:8 Lännersta 15:28 Älta 46:9 Sicklaön 108:1 Älta 9:114 Sicklaön 121:1 Älta 9:45 Sicklaön 121:2 På bilaga 3 redovisas en karta (Vägverket ) över de fastigheter för vilka Trafikverket utfört bullerskyddsåtgärder samt typ av åtgärd före juni 1999.

12 12 (36) Storstockholms lokaltrafik Uppgifter om utförda bullerskyddsåtgärder längs Saltsjöbanan, har erhållits från Martin Almgren, Strategisk utveckling/hållbar utveckling, Storstockholms lokaltrafik (SL). På bilaga 4 redovisas en ljudutbredningskarta Bullerberäkning från tågtrafik (WSP Akustik ) över de sträckor längs Saltsjöbanan som SL utfört bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar. SL har inte genomfört några åtgärder på fastigheter i Nacka kommun. Kartläggningen är den information som SL hittills tagit fram. De finns ingen sammanställning över vilka fastigheter som fått reducerade ljudnivåer. Som ett nästa steg kommer SL att utreda vilka åtgärder som krävs för att nå olika ljudnivåer vid uteplats samt vid fasad/inomhus. En uppdatering av kartläggningen har påbörjats och beräknas bli klar till årsskiftet. Mer material är således att vänta, men saknas i dagsläget. 3.3 Framtida förändringar i vägnätet Nacka kommun arbetar med hastighetsreglering enligt handboken Rätt fart i staden. Den 15 september år 2009 gav Tekniska nämnden Trafikenheten (dåvarande Trafik, Natur & Fritid) i uppdrag att se över alla kommunens vägar med avseende på rådande hastighetsgränser. Arbetet med hastighetsregleringen grundar sig i ett regeringsbeslut som togs år 2007 och som då gav landets väghållare möjlighet att kunna fatta beslut om hastighetsgränser i 10 km/tim steg. Redovisade bullerberäkningar i kapitel 4 baseras dock på 2007 års skyltade hastighet. Redovisade bullerberäkningar enligt kapitel 4 baseras dock på 2007 skyltad hastighet. En förändring av skyltad hastighet ger en förändring av ekvivalenta ljudnivån enligt tabell 2 (verklig hastighet förutsätts då förändras enligt skyltarna). Tabell 2 Förändring av ekvivalent ljudnivå vid hastighetsförändring Från skyltad hastighet enligt nedan (km/h) Till skyltad hastighet enligt nedan (km/h) Förändring av ekvivalenta ljudnivån (dba) omkring - 1, omkring + 2, omkring - 1, omkring + 1,6

13 13 (36) 4 Nuvarande ljudnivåer 4.1 Ekvivalenta och maximala ljudnivåer De vanligaste måtten för att beskriva buller är ekvivalentnivå och maximalnivå. Ekvivalentnivå, dba, är en medelnivå under en given tidsperiod, normalt ett dygn. Maxnivån avser den högsta ljudnivån under en viss period, till exempel vid en lastbilspassage. I bullerkartläggningen redovisas ekvivalenta ljudnivåer utomhus, vilket är praxis. Beträffande de ekvivalenta ljudnivåerna inomhus erhålls de genom avdrag med (normalt) dba. 4.2 Beräknade ljudnivåer Föreliggande åtgärdsprogram baseras på bullerberäkning som gjordes år 2010 av Acoustic Control (numera Tyréns). Bullerkartläggningen togs fram på uppdrag av Miljöenheten på Nacka kommun. Resultatet redovisas i MapInfo format. På bilaga 1A redovisas kartbladsindelning. På bilagorna 1B-1G redovisas ljudutbredning över de områden där ekvivalenta ljudnivåer är 60 dba eller mer. Bostadshus med ekvivalenta ljudnivåer om 60 dba eller mer redovisas med olika färger beroende på hustyp; flerbostadshus, enbostadshus eller radhus. För varje enskilt bostadshus redovisas ljudnivåer i bilaga 2 och digitalt i MapInfo/Solen. I tabell 3A och 3B redovisas en sammanställning av antal enbostadshus och lägenheter inom respektive område/längs respektive väg med ekvivalenta ljudnivåer om 60 dba eller mer. I tabell 3A och 3B är samtliga lägenheter i bostadshus med mer än 60 dba medtagna. En del flerbostadshus är så belägna att endast delar av huset, d v s endast en del lägenheter har ljudnivåer om 60 dba eller mer. Bedömda antal lägenheter i dessa flerbostadshus redovisas i bilaga 2.

14 14 (36) Tabell 3A Geografiskt område Sammanställning av antal enbostadshus och lägenheter inom respektive geografiskt område Enbostads-hus [60-64dBA] Antal lägenheter i flerbostadshus [60-64dBA] Antal radhus [60-64 dba] Enbostads-hus [65- dba] Antal lägenheter i flerbostads hus [65- dba] Sicklaön Solsidan 14 Tattby Tollare 6 Älta 3 Björknäs Boo 1 Eknäs 1 Erstavik 1 Igelboda Kil 2 1 Lännersta 18 Mensättra 7 6 Neglinge Orminge 1 81 Rösunda 2 Totalt

15 15 (36) Tabell 3B Vägnamn Sammanställning av antal enbostadshus och lägenheter längs respektive väg Enbostadshus [60-64dBA] Boo vägen 1 Antal lägenheter i flerbostadshus [60-64dBA] Byvägen Duvnäsvägen 1 Antal radhus [60-64 dba] Enbostadshus [65- dba] Antal lägenheter i flerbostadshus [65- dba] Ektorpsvägen Erstaviksvägen 2 Finntorpsvägen 70 Gamla Skärgårdsvägen 2 Gamla 241 Värmdövägen Gustavsviksvägen 1 Järlaleden Kanholmsvägen 75 Kvarnholmsvägen 1 Lännerstavägen 8 Mensättravägen 5 Ormingeleden 13 6 Per Hallströms väg 66 Saltsjöbadsleden Skurusundsvägen 19 1 Skyttevägen 36 Sockenvägen 2 Stockholm-vägen 3 Tallkottsvägen 1 Talluddevägen Torggatan 81 Torsvägen 2 2 Värmdövägen Totalt

16 16 (36) 5 Möjliga bullerskyddsåtgärder 5.1 Allmänt Nedan görs en genomgång av olika typer av möjliga bullerskyddsåtgärder. Åtgärderna kan få effekter på olika delar av miljön. Inomhus: Tyst miljö inomhus handlar om att väckning och andra sömnstörningar undviks, om ostörda förhållanden vid samtal etc. Utanför fönster Ljudnivån utanför fönster är avgörande för ljudnivån inomhus men har också ett värde i sig möjligheten att även med ett halvöppet fönster ha någorlunda tyst inomhus. På uteplats: Där är ljudmiljön av betydelse främst för möjligheten att föra samtal med normal röststyrka. Uteplats kan utgöras av uteplats i markplanet eller av balkonger eller terrasser. Vid flerbostadshus i flera våningar har grönytorna kring huset ett särskilt värde även om de primära uteplatserna finns anordnade som balkonger. Bullerskyddsåtgärder kan delas in i tre kategorier; åtgärder på källan, skärmning och fasadåtgärder. 5.2 Åtgärder på källan (fordons- och trafikregleringsåtgärder) Syftet med åtgärder på källan är att minska det buller som alstras av bullerkällan. Exempel på åtgärder kan vara minskad trafikmängd, minskad andel tung trafik, sänkt hastighet, tystare fordon, jämnare trafikrytm och tyst asfalt. Fördelen med dessa åtgärder är att de åtgärdar ljudnivåerna i hela området genom att nivån på det buller som sänds ut minskar. Minskad trafikmängd En enkel tumregel är t ex att en minskning av trafiken med 10 % - med oförändrad trafiksammansättning - ger en minskning av ekvivalenta ljudnivån med ca 0,5 dba. En trafikminskning med 50 % ger en minskning av ekvivalenta ljudnivån med 3 dba.

17 17 (36) Eftersom en ljudnivåförändring måste uppgå till ca 3 dba för att vara hörbar krävs alltså en mycket stor trafikminskning, bortåt en halvering av trafiken, för att den ska få en påtaglig effekt. Ett problem vid trafikminskningar inom ett visst område är också att bullret flyttas från en gata till en annan. I föreliggande utredning har inte några direkta trafikminskande åtgärder övervägts. Minskad andel tung trafik Förändring av andelen tung trafik (tunga lastbilar och bussar) har normalt en liten inverkan på den ekvivalenta ljudnivån. En typisk tungtrafikandel på en kommunal gata är 5 %. Om nu tung trafik förbjuds, d v s andelen blir 0 %, sänks ljudnivån endast ca 1 dba. Ett förbud mot tung trafik nattetid har däremot den viktiga effekten att de maximala ljudnivåerna, som ju normalt är högst då ett tungt fordon passerar, sänks avsevärt. Detta gäller delvis även då förbudet inte omfattar linjebusstrafik, eftersom särskilt de nyare linjebussarna bullrar mindre än lastbilar Förbud mot tung trafik för att bl a minska bullret från den tunga trafiken (maximala ljudnivån) har i nuläget inte diskuterats i kommunen. Sänkt hastighet Både ekvivalenta och maximala ljudnivåer hänger i hög grad samman med fordonens verkliga hastighet. En hastighetssänkning är en åtgärd som ger effekt oavsett utgångshastighet. En sänkning av medelshastigheten från 70 till 50 km/h minskar den ekvivalenta ljudnivån med nära 4 dba, och motsvarande sänkning från 50 till 30 km/h ger ca 2 dba ljudnivåminskning. En sänkning av hastigheten kan vara ett bra komplement till andra åtgärder i området där dessa inte ger tillräcklig effekt. Enbart en nedskyltning av hastigheten ger oftast liten effekt, det krävs också att gatumiljön omformas så att den svarar mot den lägre hastigheten och så att bilisterna följer den nya skyltningen. En sänkning av hastigheten kan vara aktuellt på kommunens gator. Trafikrytm Hur trafiken flyter är också en viktig faktor att ta hänsyn till. Acceleration och retardation som t ex uppkommer i samband med hastighetshinder, vägkrökar, in-

18 18 (36) och utfarter samt in- och utlastning från verksamheter som ligger i anslutning till bostadsområde, kan upplevas som mycket störande trots att riktvärdena klaras. Cirkulationsplatser kan leda till en jämnare körning och också en något lägre hastighet än genom en signal- eller väjningsreglerad korsning vilket kan leda till minskade störningar. Tyst asfalt Sedan många år har man sett en stor potential för minskade bullemissioner i ett val av tysta beläggningar. Med olika former av porösa beläggningar, dränerande asfalt, har mätningar av det alstrade bullret påvisat minskningar med 4-9 dba kort efter genomförandet. Erfarenheterna på längre sikt är dock negativa. Beläggningen sätts igen, särskilt till följd av det slitage som dubbdäcksanvändningen medför, och den bullerminskande effekten avtar då snabbt. Den regelbundna och noggranna rengöring av beläggningen som krävs för att motverka igensättningen har inte heller prioriterats av väghållningsmyndigheterna. En metod som ger varaktigare effekt är tunna beläggningar med en stenstorlek om maximalt 8 mm. Effekten av denna beläggningstyp är dock lägre, en minskning om 2-4 dba. Gummiasfaltbeläggningar har också uppmärksammats, men här tycks bullerminskningen bara uppgå till någon dba. 5.3 Skärmning Allmänt Ett sätt att minska bullerstörningar är att dämpa bullret med olika skärmande åtgärder. Med skärmar sänks ljudnivåerna såväl ute som inne (undantag uteplatsskärmar). Skärmar kan utföras antigen vid vägen (som väganläggning) eller på bostadstomt (normalt i tomtgräns). Skärmar kan utföras i olika material, där man först skiljer på vallar och tunna material. En annan typ av skärmande åtgärd är skärmande bebyggelse. Bullerskärmars effekt är bl a beroende på avståndet från källan, avståndet till bakomliggande bebyggelse och skärmens höjd. Den största effekten uppnås vid en skärm nära vägen. För flervåningshus ger bullerskärmar oftast bara effekt i de undre våningarna. Högre upp måste man komplettera med fasadåtgärder.

19 19 (36) Skärmens utsträckning har också avgörande betydelse. Om ett uppehåll måste göras i skärmen för t ex en tomtutfart blir oftast skärmeffekten dålig. För gång- och cykeltrafik finns det dock möjlighet att göra slussar i skärmen. Vid skärmar längs breda gator krävs relativt höga skärmar för att få god effekt. Detta då avståndet mellan skärmen och den bortersta filen är lång. För att en skärm ska ha god skärmverkan krävs att den är tillräckligt tung. För att ha en god skärmverkan är det också viktigt att skärmen är tät. Det är också nödvändigt att det inte är något glapp mellan skärmen och marken. Rätt utformade kan skärmar i tätortsmiljö ge en skärmande effekt på dba, på landsbygd blir effekten oftast mindre. Tunna skärmar Tunna skärmar kan bestå av trä, plast, glas, plåt betong, tegel m m. De har fördelen att de tar liten plats. En nackdel är att de vid höga skärmhöjder krävs stabila fundament vilka kan bli mycket kostnadskrävande särskilt om de sätts i lera. För att en skärm ska ha god skärmverkan krävs att den är tillräckligt tung, en ytvikt om minst kg/m2, vilket motsvarar 2-3 cm tjock träpanel. För att ha en god skärmverkan är det också viktigt att skärmen är tät. Vid springor mellan bräder eller mellan brädor och underlaget försämras skärmverkan radikalt. Vid användande av trä är det idag praxis att använda 33 mm tjocka brädor med överlappande lock eller spont. En komplikation med bullerskärmar är att de kan reflektera buller till bebyggelse på andra sidan, och därmed försämra för andra. Vid bebyggelse på båda sidor av vägen bör skärmar därför utformas med absorbent, alternativt byggs som jordvall. Vallar Bullervallar kan i vissa lägen passa bättre in i omgivningen än skärmar. Finns massor på nära håll kan anläggningskostnaden bli låg. Det avgörande hindret mot vallar är dock oftast att de är mycket utrymmeskrävande, en 2 m hög vall med normal släntlutning blir t ex 9 m i basen. Vallar kräver också goda grundförhållanden. Skärmande bebyggelse Skärmande bebyggelse är en annan mycket effektiv åtgärd. Rätt utförd kan den ge en bra bullerdämpning för bakomliggande bebyggelse.

20 20 (36) Studerade avsnitt för eventuella skärmar Skärmar har studerats för vägsträckor, enligt nedan, där ljudnivåerna är höga och där husen ligger relativt tätt. Värmdövägen, Alphyddan. Område 2. Värmdövägen, Skogalund. Område 18. Värmdövägen, Ekängen. Område 19. Värmdövägen, Saltängen. Område 25. Byvägen, Tattby. Område 45. Värmdövägen, Alphyddan. Område 2. Figur 2 Hus längs Alphyddevägen Längs Alphyddevägen ligger höga flerbostadshus tätt. En skärm längs Alphyddevägen skulle sänka ljudnivåerna för de nedre våningarna men framförallt skulle gårdarna (uteplats) få en betydligt bättre ljudmiljö. En skärm för uteplatser är dock en ambitionsfråga.

21 21 (36) Värmdövägen, Skogalund. Område 18. Figur 3 Hus längs Värmdövägen i Skogalund Figur 4 Hus längs Värmdövägen i Skogalund Enbostadshus och flerbostadshus längs Värmdövägens norra sida. Husen ligger relativt glest och är idag delvis skärmade av skärmar respektive skärning. Skärmar är därför ej samhällsekonomiskt lönsamt.

22 22 (36) Värmdövägen, Ekängen. Område 19. Figur 5 Hus längs Värmdövägen i Ekängen Figur 6 Hus längs Värmdövägen i Ekängen Enbostadshus och flerbostadshus längs Värmdövägens södra sida. Husen ligger relativt glest. Ett flertal infarter till fastigheterna från Värmdövägen gör det svårt att få till en sammanhängande skärm. Ej samhällsekonomiskt lönsamt.

23 23 (36) Värmdövägen, Saltängen. Område 25. Figur 7 Hus längs Värmdövägen i Saltängen Flerbostadshus längs Värmdövägens södra sida. Husen ligger relativt tätt. I östra delen är husen delvis skärmade av skärning. En skärm längs västra delen kan vara en möjlig åtgärd. En ca 200 m lång skärm ger en skärmkostnad om 2Mkr vid en kostnad om kr per löpmeter enligt kapitel kap 6.1. Byvägen, Tattby. Område 45. Figur 8 Hus längs Byvägen, Tattby

24 24 (36) Enbostadshus och flerbostadshus längs Byvägens södra sida. Enbostadshusen ligger tätt. Det finns idag skärmar mellan husen vilket gör att det är god ljudmiljö på uteplatserna. Då husen ligger mycket nära vägen skulle en skärm längs Byvägen göra att det blev mörkt inomhus. 5.4 Fasadåtgärder Genom olika former av byggnadstekniska åtgärder kan man förbättra ljudisoleringsförmågan i en bostad. Ljudisoleringen i en fasad beror på isolering i dess olika delar; fönstren, tätning kring fönstren, ventilationsdonen och den övriga fasaden. I de flesta fall är det fönstren och tätningen kring fönstren som är fasadens svagaste punkt när det gäller ljudisolering. I ett normalt underhållet hus är det alltså dessa delar som bör åtgärdas först. Kontroll måste dock alltid göras av ventilationsdonen och att fasaden i övrigt inte har uppenbara brister. Fasaden sätter också en gräns för hur kraftig förbättring av ljudisoleringsförmåga som är meningsfullt. Skillnaden mellan ljudnivå ute och inne är i ett äldre, normalt underhållet hus med tvåglasfönster omkring 25 dba vad gäller vägtrafikbuller. Ett normalt treglasfönster dämpar vägtrafikbuller ca 30 dba och högisolerande fönster dba. Vid vidtagande av fasadåtgärder bör utgångspunkten vara att halvera det upplevda bullret, d v s minska ljudnivån med 8-10 dba. Åtgärder på byggnadens ljudisolering kan i de flesta fall vidtas genom följande åtgärder; förbättring av tätning, byte till treglasfönster alternativt insättning av tilläggsrutor, samt kontroll av ventilationsdon och fasaden i övrigt. Insättande av tilläggsrutor har större samhällsekonomiskt lönsamhet än fönsterbyte. Av bl a tekniska eller praktiska skäl är tilläggsrutor inte alltid möjliga utan fönsterbyte måste istället göras. Tilläggsrutor monteras på insidan av befintliga fönster. För ett 2-glas fönster kan ljudnivån från trafikbuller sänkas med 7-15 dba beroende på det ursprungliga fönstrets befintliga skick, glasval i tilläggsrutan, monteringsmetod och väggens egenskaper. För ett 3-glas fönster kan ljudnivån sänkas med omkring 3-7 dba. Fasadåtgärder utförs normalt på 3 sidor, mot vägen samt i gavlarna.

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28 Källa: Eniro Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Fredrik Olausson Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2015-01-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Trafik- och bullerutredning

Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Trafik- och bullerutredning Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Beställare: Berg & GrundSäkring AB Hogenäs Industriområde nr 5 456 91 Kungshamn Beställarens representant: Martin Svensson Konsult: Uppdragsledare mm Handläggare

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Anna Ekwall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna Lena Frennborn Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

1 Riktvärden och tillämpningsanvisningar för trafikbuller

1 Riktvärden och tillämpningsanvisningar för trafikbuller 1 (18) Bilaga 1 Trafikbuller En separat bullerutredning, Centrala Karlstad. Tågtrafikbullerutredning (2013-01-18) har tagits fram. Bullerutredningen omfattar riktvärden, förutsättningar, metod, beräknade

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Kvarteret Syltlöken, Mölndals stad Vägtrafikbullerutredning

Kvarteret Syltlöken, Mölndals stad Vägtrafikbullerutredning Kvarteret Syltlöken, Mölndals stad Vägtrafikbullerutredning 2015-12-15 Kvarteret Syltlöken, Mölndals stad Vägtrafikbullerutredning 2015-12-15 Beställare: Mölndals stad GLN7350013290008 1 82 MÖLNDAL Beställarens

Läs mer

Landvetters-Backa, östra delen

Landvetters-Backa, östra delen Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: André Berggren Konsult: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare Anders Axenborg Handläggare buller: Anders

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 2005-03-11 GF KONSULT AB Väg och trafik Sören Gustafsson Uppdragsnr: 382 292 01 1 ORIENTERING Snölyktan 1 och Nolby 38:17 är utsatta för vägtrafikbuller från den närbelägna Kungälvsvägen (Lv 180). Snölyktan

Läs mer

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun Trafikbullerutredning Katthavsviken 2 (12) Beställare: 542 86 MARIESTAD Beställarens representant: Maria Nilsson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter)

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) 1 (7) Datum: 2016-06-21 Planenheten, Nacka kommun Tomas Magnusson, planarkitekt PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) Sammanställning av bullersituationen i detaljplan Igelboda. Upprättad

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

Trafikanalys och bullerutredning Detaljplan fö r Alingsås. Bostäder m m vid Prästerydsvägen

Trafikanalys och bullerutredning Detaljplan fö r Alingsås. Bostäder m m vid Prästerydsvägen Beställare: ALINGSÅ S KOMMUN 441 81 ALINGSÅ S Beställarens representant: Mattias Westblom Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Gö teborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 102 09 46 Filnamn och

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Bullerutredning Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Pilen 4 m fl i Strömstads kommun Trafikbullerutredning

Pilen 4 m fl i Strömstads kommun Trafikbullerutredning Beställare: Arkitektkontoret Vallgatan Acron AB Energigatan 12 434 37 Kungsbacka Beställarens representant: Dan Björkman Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Landvetters-Backa, västra delen Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Landvetters-Backa, västra delen Tåg- och vägtrafikbullerutredning Landvetters-Backa, västra delen Landvetters-Backa, västra delen Beställare: Härryda kommun Beställarens representant: André Berggren och Tobias Pålsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun

Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Källa: Eniro Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Claus Pedersen/Julia Anding Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning RAPPORT TR10114426 R01, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning 2008-10-16 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson RAPPORT, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

Läs mer

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-060 r01 Datum: Rev 1 2016-05-03 Kv Gamla Uppsala, Uppsala Trafikbullerutredning L:\2016\2016-060 KO Gamla Uppsala, Junior Living Holding AB\Rapporter mm\2016-060 r01 Trafikbullerutredning_rev

Läs mer

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Cederlund Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0157-425 0 Öste rå k( Till Kommunfullmäktige Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Rapport 10589-12031300.doc Antal sidor: 10 Bilagor: Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-03-17

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2:

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2: Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.3.docx

Läs mer

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004.

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004. Rapport nummer: 2010-079 r01 Datum: 2010-07-08 rev 2011-04-18 Älta Centrum, Etapp 1, Oxelvägen Trafikbullerutredning L:\2010\2010-079 LG Älta Centrum, trafikbullerutredning, Nacka kommun\rapporter\2010-079

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Emelie Johansson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Trafikbullerutredning Fridhems förskola

Trafikbullerutredning Fridhems förskola Kungälvs kommun Trafikbullerutredning Fridhems förskola Uppdragsnr: 105 11 67 Version: 1 2017-08-17 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare:

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Kv. Munksundet 29:2-3

Kv. Munksundet 29:2-3 Datum: 2014-05-06 Projekt: Kungsgatan/Idrottsallén, Enköping Peab AB Trafikbullerberäkning HANDLÄGGARE: Johan Odemalm Melisa Jiménez KVALITETSKONTROLL: Ingemar Ohlsson ADL KONSULT AB KATARINAVÄGEN 22 116

Läs mer

PM BULLER. Högtrycket 2 Kristinehamns kommun Reviderad:

PM BULLER. Högtrycket 2 Kristinehamns kommun Reviderad: PM BULLER Högtrycket 2 Kristinehamns kommun 2013-07-28 Reviderad: 2013-10-11 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: SBK Värmland, Daniel Nordholm WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson,

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-05-29 Uppdrag: 253489, Kv Embla, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-05-29 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Korskykan Jan Kollberg

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Trafikbullerutredning Sörby 3:6

Trafikbullerutredning Sörby 3:6 Uppdrag Sörby 3:6, Gävleborg Beställare TST Gruppen Att Håkan Sandin Handläggare Jan Pons Granskare Monica Waaranperä Rapportnr 1320010513 R1 rev2 2014-11-04 Datum 2014-10-22 Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun Trafikbullerutredning

Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun Trafikbullerutredning Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun 2016-09-09 Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun 2016-09-09 Beställare: Sundsvalls

Läs mer

Bullersituationen i Göteborg

Bullersituationen i Göteborg Bullersituationen i Göteborg Bullerövervakning Framför allt övervakar vi trafikbuller eftersom det är den typen av buller som människor i städer störs mest av Vägtrafik är mest störande av de olika trafikslagen

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. KOMPLETTERANDE PM TILL TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. RAPPORT 2014-03-20 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands-Bro kommun Titel på rapport: Kompletterande

Läs mer

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs PM 1 (6) Handläggare Josefin Grönlund Tel +46 10 505 84 58 Mobil +46 (0)70 184 74 58 Fax +46 10 505 30 09 josefin.gronlund@afconsult.com Datum 2014-03-28 Uppdragsnr 588964 Elin Lyckestam Uppdragsansvarig

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09 UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER Turistgården Töcksfors 2013-04-09 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Jörgen Stomberg WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 010-72 25 791,

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred 1. Bullernivåer 1.1 N Västkustvägen I detta avsnitt redovisas bullernivåer från trafiken på N Västkustvägen. I avsnitt 1.2

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun Uppdragsnr: 0077 () PM 0077 0906 Detaljplan för bostäder i Myggenäs :, L:\700\Tjörns_kommun\0090_Myggenäs Tjörns_kn\_Dokument\PM_00 90_0906_DP_Myggenäs trafikbuller.doc Mall: Pm - 00.dot ver.0 Sammanfattning

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

F7 Trafikbuller. Trafikbuller. Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Riktvärden och riktlinjer. Om buller som miljöförorening, siffror

F7 Trafikbuller. Trafikbuller. Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Riktvärden och riktlinjer. Om buller som miljöförorening, siffror F7 Trafikbuller Trafikbuller Riktvärden och riktlinjer Om buller som miljöförorening, siffror Mer om möjliga åtgärder Beräkningar av bullernivåer Avsteg från rekomendationerna Infrastrukturpropositionen

Läs mer

Östra Sala backe etapp 2b - Årsta Torg, Uppsala

Östra Sala backe etapp 2b - Årsta Torg, Uppsala 713465 RAPPORT A Handläggare Samuel Tuvenlund Telefon +46 10 505 52 13 E-post samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2016-01-12 Uppdragsnummer 713465 Rapport A Beställare Midroc Property Development AB Östra

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 10200402 1 (5) PM 10200402.1 Denna PM har reviderats 2014-10-08 med nya trafiksiffror för vägarna, samt en ny husplacering. Nytillkommet jämfört med förra versionen markeras med ett vertikalt

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT C 1 (6) Datum Uppdragsnr 560618 Leif Åkerlöf 2011-04-05 Tel 010-5056058 Bilagor: C01-C08 Mobil 070-1845758 ABACUS Fax 010-5051183 c/o Joliark leif.akerlof@afconsult.com Rapport 560618

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9)

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund Signalisten Solna Erik Lindfors Datum Uppdragsnummer Bilagor 2014-12-04 14223 Rapport A (Förhandskopia) Palsternackan, Jungfrudansen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

Trafikbullerutredning Bolinder Strand

Trafikbullerutredning Bolinder Strand Trafikbullerutredning Bolinder Strand Utredning med avseende på krav och riktvärden för trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Referens: Anders Joelson Ert referensnummer: P.061212.1.4.3.13 Vårt referensnummer:

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Villabacken, Oxelösund

Villabacken, Oxelösund RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2013-11-27 Sweco Architects AB Att: Helena Hansson Box 8 721 03 Västerås Uppdragsnr 588691 Villabacken,

Läs mer