Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018"

Transkript

1 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller :279 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller Fastställt av kommunfullmäktige

2 2

3 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller Programmet antaget av kommunfullmäktige

4 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter inklusive buller från väg, järnväg, flyg/flygplatser och industrier. Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige och är därmed ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. Den dominerande källan för omgivningsbuller i Jönköpings kommun är buller från vägar och järnvägar. Syftet och målsättningen med åtgärdsprogrammet mot buller är att genom insatser som förbättrar ljudmiljön minska bullrets negativa påverkan på människors hälsa. EU betraktar buller som ett av de viktigaste samhällsproblemen vilket har resulterat i ett direktiv följt av den svenska förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675). Enligt förordningen ska kommuner med fler än invånare vart femte år kartlägga omgivningsbuller och ta fram ett förslag till åtgärdsprogram. Detta är Jönköpings kommuns första samlade åtgärdsprogram mot buller och omfattar buller från väg-, järnväg- och flygtrafik. Programmet behandlar prioriteringar och förslag på åtgärder som ska vidtas under I programmet ges också förslag på hur ansvaret för genomförandet ska fördelas, när åtgärder bör vara genomförda samt kommunens långsiktiga mål och strategi för arbete med buller. Målsättningen under programperioden är bland annat att skapa rutiner för ett systematiskt arbete med bullerfrågor och förhoppningen är att programmet på sikt ska leda till en bättre ljudmiljö där färre människor exponeras för buller. Programmet är indelat i tre delar: Åtgärdsprogram, Bakgrund samt Bullerkartläggning. I del ett redovisas bland annat planerade åtgärder och kommunens mål för programperioden. I del två beskrivs bland annat nuläge och hälsoeffekter som orsakas av buller samt internationella och nationella mål om buller. I del tre redovisas resultaten från den kommunomfattande bullerkartläggningen som legat till grund för programmet. Katarina Bröms Stadsbyggnadsdirektör Stadsbyggnadskontoret 2

5 Sammanfattning Forskning inom buller visar en allt mer samstämmig bild av att buller påverkar människors hälsa negativt. Buller påverkar sömn och vila, uppmärksamhet och prestationsförmåga, samtal och inlärning samt skapar stress och medför koncentrationssvårigheter. Det finns också forskning som visar på att långvarig exponering för trafikbuller kan medföra negativa effekter på hjärtkärlsystemet. Detta åtgärdsprogram som är det första för Jönköpings kommun gäller för perioden och är upprättat med stöd av förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675). Enligt förordningen ska städer med fler än invånare upprätta så kallade strategiska bullerkartor och beräkna hur många invånare som exponeras för olika bullernivåer samt ta fram ett åtgärdsprogram. Jönköpings kommun är en av 13 kommuner i Sverige med över invånare som därmed omfattas av förordningen. Förordningen om omgivningsbuller omfattar buller från väg, järnväg och flyg. Målet med åtgärdsprogrammet är att minska bullrets negativa påverkan på människors hälsa samt skapa en bättre ljudmiljö. Åtgärdsprogrammet ska enligt lagstiftningen omarbetas vid behov dock senast fem år efter att åtgärdsprogrammet antagits. Stadsbyggnadskontoret kommer i samarbete med miljökontoret årligen följa upp programmet och genomförda åtgärder samt i slutet av programperioden göra en större samlad utvärdering. Följande riktvärden har av riksdagen antagits för trafikbuller i och utanför bostäder för permanent boende, fritidshus samt vård- och undervisningslokaler, vid uteplats eller bostadsområdet i övrigt. Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnation eller vid nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 30 db(a) ekvivalentnivå (Leq) inomhus 45 db(a) maximalnivå (Lmax) inomhus nattetid 55 db(a) ekvivalentnivå (Leq) utomhus vid fasad (för flyg avses FBN 55 db(a)) 70 db(a) maximalnivå (Lmax) vid uteplats i anslutning till bostad Riktvärdet för buller utomhus från spårtrafik är Leq 55 db(a) vid uteplats och Leq 60 db(a) i bostadsområdet i övrigt. För befintlig miljö överskrids ibland riktvärdena och för att komma tillrätta med överskridandena arbetar man i första hand med att förbättra inomhusmiljöer i bostäder. Både kommunen och Trafikverket arbetar med att åtgärda fastigheter till exempel genom fönsterbyte. Även bullervallar och skärmar mot framför allt större vägar och järnvägar har byggts samt har bullerplank vid nybyggnation uppförts. Stadsbyggnadskontoret och miljökontoret arbetar fortlöpande med att erbjuda fastigheter bidrag för bullerskyddsåtgärder. Sedan 1997 har drygt 100 fastigheter erhållit bidrag för detta. Kartläggningen av omgivningsbuller som utförts av konsulter under och beräkning av antal exponerade visar på att ca personer exponeras för ljudnivåer över Leq 55 db(a) från vägtrafiken. Folkmängden 2011 var i Jönköpings kommun enligt SCB invånare. Andelen som är exponerade för nivåer Leq 55 db(a) och över utgör därmed knappt 23 %. 3

6 Ansvaret för dessa bär väghållaren vilket betyder att kommunen svarar för de kommunala vägarna medan Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna. Antalet personer som enligt kartläggningen exponeras för ljudnivåer över Leq 55 db(a) från tågtrafiken är drygt st alltså ca 2,5 % av befolkningen. Det är Trafikverket som ansvarar för eventuella åtgärder för de personer som exponeras för buller från järnvägen. När det gäller flygbuller så är ca 15 personer exponerade för ljudnivåer FBN (Flygbullernivå) 55 db(a) och över. Jönköpings kommuns mål för programperioden är följande: Åtgärder ska vidtas för minst 100 fastigheter så att inomhusnivån inte överstiger Leq 30 db(a). Riktvärdena Leq 55 db(a) ska uppfyllas i utomhusmiljö efter vidtagna åtgärder vid minst tre förskolor och skolor. Kompetensen om bullerskydd av offentliga utemiljöer ska öka och ljudmiljön förbättras i minst en prioriterad offentlig utemiljö En utredning om bullerdämpande vägbeläggning ska leda till att detta provas på minst en plats i kommunen och effekter ska följas upp Listan på följande sida är en sammanfattning av de åtgärder som föreslås under programperioden. Åtgärderna är av varierande karaktär och vissa kräver fysiska och eller ekonomiska satsningar medan andra ingår i ordinarie verksamhet och syftar till att skapa en kunskapsbas att arbeta vidare ifrån. 4

7 Sammanfattning av åtgärder Åtgärder vid källan Ansvarig Tidpunkt för genomförande 1. Utreda lämpliga platser för försök med tystare vägbeläggning TK Senast Utreda trafikreglerande åtgärders effekter på minskat buller SBK Kontroll och uppföljning av buller från bussar i linjetrafik JLT Årligen Skyddsåtgärder 4. Revidera rutiner för bidrag till fönsteråtgärder SBK Klart Fönsteråtgärder SBK Årligen from Informationsskrift om fönsteråtgärder och bullerplank riktad till fastighetsägare 7. Kartläggning av ljudmiljöer vid förskolor, skolor samt vid bostäder intill större vägar SBK Klart 2015 SBK, UBF Klart Kartläggning av ljudmiljön i parker och rekreationsområden SBK, TK Klart Kartläggning/inventering av tysta områden i kommunen SBK Klart 2015 Tillsyn 10. Riktad tillsyn mot fläktar/kompressorer MK Årligen from 2014 Förebyggande åtgärder 11. Samverkan vid förändring av gator och vägar som väsentligt påverkar ljudmiljön 12. Bullerkrav vid upphandling av varor/tjänster som påverkar ljudmiljön Informationsåtgärder SBK, MK, JLT Löpande STK Löpande 13. Informationsbroschyr om buller SBK, MK Senast Informera om nyttan med tystare däck, fordon och körsätt MK 2014 Samverkansåtgärder 15. Arbetsgrupp och samverkan med andra städer och aktörer i bullerfrågor SBK, MK Årligen 16. Samverkan med trafikverket SBK, MK Årligen Pågående arbete mot buller 17. Fysisk planering SBK 18. Utbyggnad av kommunens gång- och cykelvägnät SBK 19. Åtgärder inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen SBK 20. Beteendepåverkansåtgärder inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen SBK 5

8 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning Sammanfattning av åtgärder Inledning Bakgrund Syfte med åtgärdsprogrammet Omfattning och avgränsning Behovsbedömning Åtgärdsprogrammets status Framtagande Del 1 Åtgärdsprogram Långsiktiga mål Mål för programperioden Åtgärder Kommentarer till åtgärder Trafikverkets årgärdplan Konsekvensanalys Uppföljning och utvärdering Del 2 Bakgrund Bebyggd miljö Bullerenkät 2012 Resultat av kartläggning Pågående och genomförda åtgärder mot buller i Jönköpings kommun Hälsoeffekter av buller Samhällsekionomiska kostnader av buller Lagstiftning, riktvären och mål om buller Förklaringar och ordlista Del 3 Bullerkartläggning Kommunomfattande kartläggning 2011 Avgränsning och metod Begränsning av antal exponerade Resultat Källor

9 Inledning Bakgrund Forskning inom buller visar en allt mer samstämmig bild av att buller påverkar människors hälsa negativt. Buller påverkar sömn och vila, uppmärksamhet och prestationsförmåga, samtal och inlärning samt skapar stress och medför koncentrationssvårigheter. Det finns också forskning som visar på att långvarig exponering för trafikbuller kan medföra negativa och/eller skadliga effekter på hjärtkärlsystemet. Den totala samhällskostnaden av buller bedöms enligt WHO uppgå till ca 5-10 miljarder kronor per år i Sverige. Sett till andelen av befolkningen i Jönköping, förutsatt att Jönköpings kommuns invånare är drabbade av buller i samma utsträckning som riket i stort, innebär det att den samhällsekonomiska kostnaden för buller i Jönköpings kommun uppgår till mellan miljoner kronor per år. Detta åtgärdsprogram är upprättat av Jönköpings kommun enligt svenska förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675). Den svenska förordningen bygger på det europeiska direktivet 2002/49/EG vars syfte är att få till stånd sådana förändringar av kommunen och trafiksystemen att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Framtagandet av åtgärdsprogrammet har föregåtts av en kommuntäckande bullerkartläggning, också den i enlighet med förordningen. I Jönköpings kommun kartlades buller från vägar, järnvägar samt flyg. 7

10 Följande riktvärden har av riksdagen antagits för trafikbuller i och utanför bostäder för permanent boende, fritidshus samt vård- och undervisningslokaler, vid uteplats eller bostadsområdet i övrigt. Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnation eller vid nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 30 db(a) ekvivalentnivå (Leq) inomhus 45 db(a) maximalnivå (Lmax) inomhus nattetid 55 db(a) ekvivalentnivå (Leq) utomhus vid fasad (för flyg avses FBN 55 db(a)) 70 db(a) maximalnivå (Lmax) vid uteplats i anslutning till bostad Riktvärdet för buller utomhus från spårtrafik är Leq 55 db(a) vid uteplats och Leq 60 db(a) i bostadsområdet i övrigt. I åtgärdsprogrammet används Leq och Lmax eftersom det är de mått som kommuner och statliga myndigheter i Sverige använder sig av och relaterar till i bullerarbete. Syfte med åtgärdsprogrammet Syftet med detta åtgärdsprogram är att genom insatser som förbättrar ljudmiljön minska bullrets negativa påverkan på människors hälsa och därigenom också göra Jönköpings kommun till en attraktivare kommun. Programmets huvuduppgift är att fungera som ett strategiskt dokument för kommunens arbete med buller och målet är att skapa en grund för ett mer systematiskt och kontinuerligt arbete som förbättrar ljudmiljön i kommunen och minskar antalet exponerade för buller. Programmet innehåller även kommunens kort- och långsiktiga mål för buller samt en mer långsiktig strategi om hur frågan om omgivningsbuller bör hanteras. Detta åtgärdsprogram gäller för perioden och ska enligt lagstiftningen omarbetas vid behov dock senast fem år efter antagande. Omfattning och avgränsning Enligt förordningen om omgivningsbuller ska åtgärdsprogrammet beskriva verksamheter och områden som behöver förbättras samt vilka problem som bedöms vara prioriterade och kriterierna för hur dessa valts ut. Programmet ska också innehålla en långsiktig strategi för hantering av buller liksom en beskrivning av de bullerminskande åtgärder som planeras och som ska föreslås under de kommande 5 åren. Konkreta åtgärder har till denna programperiod inte kunnat utvecklas på grund av en kraftigt försenad bullerkartläggning. Utifrån de förutsättningar som funnits har åtgärderna i åtgärdsprogrammet utformats kring arbete med att ytterligare kartlägga och utreda situationen med omgivningsbuller. Under nästa programperiod finns möjlighet att ytterligare konkretisera åtgärder och genomföra kostnadsberäkningar. I förordningen anges att buller från väg-, järnväg och flygtrafik samt industriell verksamhet enligt särskild definition ska kartläggas. 8

11 Vägtrafik I Jönköping består vägtrafikens bullerkällor av trafik på Jönköpings kommuns egna gatu-och vägnät, trafik på Trafikverkets vägnät samt trafik på enskilda vägar. Spårtrafik Spårtrafikens bullerkällor utgörs av trafik på Jönköpingsbanan som förbinder Västra stambanan med Södra stambanan samt trafik på sträckan Jönköping Värnamo. Trafikverket ansvarar för bulleråtgärder längs det statliga järnvägsnätet. SJ, Länstrafiken och övriga trafikanter ansvarar för åtgärder på lok- och vagntyper samt tidtabeller. Flygtrafik Jönköpings Airport är belägen cirka 9 km sydväst om Jönköpings centrum och verksamheten består idag till största del av inrikes linjefart, charter, post- och fraktflyg samt privatflyg. Under år 2011 uppgick det totala antalet flygrörelser till ca Nuvarande tillstånd tillåter rörelser per år. Industrier Förordningen omfattar även industribuller definierat som buller från IPPC-anläggningar. Dessa behöver endast i undantagsfall beräknas och redovisas eftersom ett uppfyllande av de svenska reglerna automatiskt innebär att bullret ligger under det lägsta kartläggningsintervallet som för närvarande är 55 db(a) för Lden och 45 db(a) för Lnight. I Jönköping finns 8 anläggningar som är IPPC-klassade. Alla 8 anläggningar har tillstånd med villkor som anses klaras. Jönköpings kommun gör bedömningen att ingen boende utsätts för nivåer över villkoren från IPPC-anläggningarna. Övriga områden Jönköpings kommun har utöver åtgärder för väg- och spårtrafik även föreslagit åtgärder för att minska buller från bullerstörande verksamheter så som industrier och fläktar, även om de inte omfattas av förordningen. Motivet har bland annat varit att öka kunskapen inom området. Strategier och arbeten som påverkar ljudmiljön i Jönköpings kommun Flera strategiska dokument påverkar och tangerar mål och åtgärder som finns för omgivningsbuller. I kommunen pågår flera uppdrag som behandlar långsiktig utveckling och som kommer påverka den framtida bullersituationen. Stadsbyggnadsvisionen och Utbyggnadsstrategi invånare är exempel på strategiska dokument som syftar till att på sikt bland annat minska behovet av bilanvändning och andelen som väljer bil samt öka andelen resor som sker med hållbara färdmedel som kollektivtrafik och cykel. En utveckling av staden och kommunen i den riktning som nämnda dokument anger medför fler människor och ett samhälle där fler väljer kollektivtrafik framför bil. Ett sådant samhälle innebär visserligen minskat buller från biltrafik men kan även leda till ökat buller från kollektivtrafiken. På sikt finns det möjligheter att goda ljudmiljöer skapas men det betyder inte att det är självklart att 9

12 färre kommer exponeras för skadligt ljud. Detta är något som måste beaktas. Strategierna och dess åtgärder och effekter behandlas inte i detta program utan hanteras i respektive strategi. Åtgärder som inte omfattas av programmet Ljudkällor som inte omfattas av förordningen om omgivningsbuller är exempelvis buller från motorbanor och byggarbetsplatser, buller på arbetsplatser och i vårdlokaler eller höga ljudnivåer vid musikevenemang. Därför har åtgärdsprogrammet inte föreslagit några åtgärder för dessa bullerkällor. Jönköpings kommun arbetar med tillsyn inom merparten av dessa områden. Åtgärdsprogrammet behandlar heller inte transporter till och från butiker och verksamheter eller inomhusmiljön i skolor och förskolor. Att dessa områden inte finns med i åtgärdsprogrammet innebär dock inte att arbete inom dessa områden för att minska ljudnivåer inte kan göras. Utveckling av tystare fordonsdäck och tystare fordon är exempel på åtgärder som också påverkar förekomsten av buller men som Jönköpings kommun inte har rådighet över och därför tas dessa områden inte heller med i åtgärdsprogrammet. Detta är något som bland annat EU arbetar med och ett exempel är den förordning om märkning av däck som trädde i kraft 1 november Förordningen innebär ett obligatoriskt krav på att drivmedelseffektivitet, väggreppsförmåga vid vått vägunderlag samt buller ska anges på en etikett vid försäljning av däck för personbilar och lastbilar. Genom märkningen underlättas konsumentens val av däck. Däck som alstrar mindre buller är inte bara positivt för föraren som får en tystare körupplevelse utan skapar även mindre buller när bilen färdas på vägarna. Behovsbedömning Enligt 6 kap Miljöbalken (SFS 1998:808) så gäller för åtgärdsprogram att en miljöbedömning av programmet ska göras om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Jönköpings kommun bedömer att genomförandet av detta åtgärdsprogram inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i Miljöbalken och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. Målet är att åtgärdsprogrammet på sikt ska leda till en bättre ljudmiljö i Jönköpings kommun vilket bedöms leda till en bättre hälsa hos invånarna. Detta kommer att ske genom att dels minska uppkomsten av buller samt ökat skydd mot buller där källan inte är möjlig att påverka. Detta antas bland annat medföra positiva hälsoeffekter. Det är svårt att kvantifiera effekterna av programmet då många åtgärder är komplexa och får effekter på många områden samt att det handlar om förändringar över lång tid. Åtgärdsprogrammets status Eftersom den svenska förordningen om omgivningsbuller följer av ett EG-direktiv, med en strävan från samhällets sida att nå ned till sådana ljudnivåer att de inte medför olägenheter för människors hälsa, samt är kopplad till 5 kap Miljöbalken (SFS 1998:808) om miljökvalitetsnormer utgör förordningen en miljökvalitetsnorm för buller. Eftersom det inte 10

13 finns angivet i någon lag eller förordning vilka bullergränsvärden eller ljudnivåer som inte får överskridas utgör förordningen en målsättningsnorm och inte en gränsvärdesnorm så som ttill exempel miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Av dessa skäl avgörs ambitionsnivån i programmet avgörs av kommunfullmäktige som fastställer programmet. Framtagande Åtgärdsprogrammet är framtaget av en arbetsgrupp och en styrgrupp med representanter från stadsbyggnadskontoret och miljökontoret på Jönköpings kommun. Huvuddelen av arbetet med framtagandet av programmet har pågått under hösten och vintern Det praktiska arbetet har framför allt utförts av Elin Bornvall (projektledare, stadsbyggnadskontoret), Erik Engwall (miljökontoret), Jan Wingstedt (stadsbyggnadskontoret), Erik Blomdahl (stadsbyggnadskontoret) och Hanna Hult (stadsbyggnadskontoret). Från Trafikverket har Clas Delling och Ingegerd Johansson bistått med material. Styrgruppen har bestått av Katarina Bröms (stadsbyggnadskontoret), Rolf Erlandsson (miljökontoret), Gunnel Holmberg Karlsson (stadsbyggnadskontoret). 11

14 Del 1 Åtgärdsprogram Långsiktiga mål Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har ett långsiktigt mål för buller som ska vara uppfyllt 2050: Det förekommer ingen olägenhet för människors hälsa eller betydande negativ påverkan i övrigt på grund av buller från transportsystemen. Detta är därmed också kommunens långsiktiga mål i arbetet med buller. Kommunen föreslår att detta övergripande mål konkretiseras med hjälp av två etappmål, vilka båda sträcker sig längre än aktuell programperiod Hur lång tid det tar att nå dessa mål är helt beroende av hur stora resurser som kan satsas på att förbättra ljudmiljön. Etappmål 1 innebär en situation där kommunen kommit halvvägs i sitt arbete med att skapa en acceptabel ljudmiljö. Etappmål 2 innebär att de riktvärden som finns för buller uppfylls. Etappmål 1 Ingen boende inomhus i bostadsrum utsätts för ljudnivåer om mer än 5 db(a) över riktvärdena Leq 30 db(a) och Lmax 45 db(a). Hälften av alla inventerade innergårdar där för höga ljudnivåer konstaterats från fläktar besväras ej av buller. De mest prioriterade utemiljöerna vid förskolor och skolor är åtgärdade så att riktvärdena Leq 55 db(a) och Lmax 70 db(a) uppfylls. Åtgärder har även vidtagits vid de mest prioriterade parkerna/utemiljöerna. 12

15 Etappmål 2 Ingen boende eller verksam i Jönköpings kommun utsätts för skadliga ljudnivåer av buller vare sig inomhus eller på gårdssidan. Det innebär att riktvärdena Leq 30 db(a) och Lmax 45 db(a) klaras inomhus i bostäder, utbildningslokaler och vård- och barnomsorgslokaler. Vidare har alla boende tillgång till en uteplats samt barn och ungdomar en utemiljö vid barnomsorg och skola där riktvärdena Leq 55 db(a) inte överskrids. Jönköpings kommun har kommit en god bit på väg med att skapa en god ljudmiljö, under Leq 50 db(a), i stadens parker och rekreationsområden. Slutligen störs ingen av externt industribuller vid de miljöer där riktvärdena tillämpas. Långsiktig strategi Regelbundna bullerkartläggningar vart femte år och framtagande av nytt åtgärdsprogram lika ofta innebär att ljudmiljön i kommunen systematisk kommer att kontrolleras och följas upp. Under denna programperiod handlar åtgärderna främst om att påbörja ett systematiskt arbete samt utöva skyddsåtgärder i form av fönsteråtgärder och förslag på nya arbetssätt och hantering av bullerfrågor. Dock är förhoppningen att föreslagna åtgärder tillsammans med det faktum att programmet på sikt sätter fokus på frågan kan leda till att ljudmiljön förbättras och antalet människor som exponeras för buller minskar alternativt inte ökar i den takt som det gjort hittills. Innan nästa programperiod är ambitionen att kartlägga och analysera ett flertal problemområden och arbeta med att ta fram mer konkreta förslag till åtgärder som förhoppningsvis får större effekt. Detta åtgärdsprogram får därför ses som ett förarbete där grunden läggs för mer konkreta och effektiva åtgärder som också går att kostnadsberäkna och beräkna effekter utav. Ett exempel på områden är ljudmiljön inomhus i bostäder, förskolor och skolor. 13

16 Mål för programperioden Nedanstående mål utgör kommunens ambition för kommande programperiod. Målen är skrivna i den ordning arbetet för perioden ska genomföras. Vid en eventuell prioritering ska i första hand arbete satsas på att förbättra ljudmiljön inomhus i bostäder, i andra hand på förskolors och skolors utemiljöer, därefter på ljudförbättrande insatser i parker och rekreationsområden. Boendemiljöer Under denna programperiod ska åtgärder vidtas för att minska inomhusnivåerna hos de mest bullerutsatta. Utgångspunkt för att lokalisera dessa är den kommunomfattande bullerkartläggningen. Åtgärder som kommer många boende till godo ska prioriteras. Inriktningen ska vara att på effektivaste sätt reducera störningar vilket innebär att det bästa alternativet av fönsteråtgärder, skärmar, tystare vägbeläggning, sänkta hastigheter eller andra åtgärder ska väljas eller kombineras. Vidare ska kartläggning och riktade insatser vidtas för att minska buller från fläktar och kompressorer på innergårdar. Syftet med de föreslagna målen är att förbättra möjligheterna till god nattsömn samt till ostörd vistelse såväl inomhus som utomhus i bostadsmiljöer. Mål Under programperioden ska åtgärder vidtas för minst 800 boende, så att de efter åtgärd får en ljudnivå inomhus som inte överstiger riktvärdet Leq 30 db(a). Målet bedöms vara nått om totalt 100 fastigheter åtgärdas. Förskolors och skolors utemiljöer Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin uppväxt i förskola och skola. Bullriga miljöer påverkar på ett negativt sätt barnens utveckling och lärande, deras sociala kontakter med 14

17 jämnåriga och vuxna samt deras hälsa och trygghet. Det är därför viktigt att skapa en god ljudmiljö utomhus där barn vistas. Under denna programperiod ska åtgärder vidtas för att förbättra ljudmiljön utomhus vid de mest bullerutsatta förskolorna och skolorna. Inriktningen ska vara effektivaste reduktion av störningar. Mål Riktvärdet Leq 55 db(a) ska uppfyllas efter vidtagna åtgärder vid minst tre förskolor eller skolor under programperioden. Parker och rekreationsområden Möjlighet till avkoppling i parker och rekreationsområden har stor betydelse för människors välbefinnande. Därför är det viktigt att en god ljudmiljö skapas i dessa. Under programperioden ska det utredas vilka utemiljöer som bör prioriteras samt vilka möjligheter som finns för att förbättra ljudmiljön i dessa utan att göra avkall på andra aspekter som estetik, kulturmiljö, tillgänglighet och trygghet. De riktvärden som föreslagits av Naturvårdsverket för parker och tätortsnära rekreationsområden och de studier som utförts om människors förväntningar och upplevelser av ljudmiljön i parker och rekreationsområden visar att Leq 50 db(a) i parker och Leq 45 db(a) i tätortsnära rekreationsområden bör underskridas. Mål Kompetensen om bullerskydd av offentliga utemiljöer ska öka samt ljudmiljön förbättras i minst en prioriterad offentlig utemiljö. Försök med ljuddämpande vägbeläggning Att åtgärda buller vid källan är att föredra då det kommer fler till godo till skillnad från skyddsåtgärder som exempelvis plank eller ljuddämpande fönster som enbart förbättrar ljudmiljön för de som är på rätt sida av skyddsåtgärden. Detta är dock något som fortfarande är nytt och inte så utvecklat. Mål Under programperioden är målet att en utredning om ljuddämpande vägbeläggning ska leda till att detta provas på minst en plats i kommunen och effekter av detta ska noga följas upp. Det kan mycket väl vara en åtgärd för att nå något av ovanstående mål. Åtgärder Följande åtgärder har arbetats fram gemensamt av stadsbyggnadskontoret och miljökontoret. Åtgärderna ska arbetas in i budgetprocessen av berörd nämnd/förvaltning och i de fall där särskilt politiskt beslut krävs ska åtgärden lyftas separat för politisk behandling. Åtgärderna är av varierande karaktär där vissa kräver fysiska och/eller ekonomiska satsningar medan andra ingår i ordinarie verksamhet och syftar till att skapa en kunskapsbas att arbeta vidare ifrån. Främst handlar denna programperiod om att lägga grunden för ett systematiskt och kontinuerligt arbete med buller samt fortsätta och förbättra det arbete som kommunen sedan tidigare startat såsom bidrag för bullerskyddsåtgärder och samverkan. 15

18 Åtgärder Beskrivning Ansvarig Tid Kostnader Åtgärder vid källan 1. Utreda lämpliga platser för försök med tystare beläggning Utredningen syftar till att leda till ökad kunskap i ämnet samt förslag om platser där det kan vara lämpligt att prova en tystare beläggning. TK Senast 2018 Ingår i ordinarie verksamhet 2. Utreda trafikreglerande I den kvarvarande hastighetsöversynen ska bulleraspekten åtgärders effekter på minskat buller beaktas vid hastighetsändringar och mätningar av hastighet ska göras före och efter hastighetsändringen för att sedan kunna beräkna förändringar i bullernivåer. Målet är att beräkna bullernivåerna vid minst en trafikmiljö per år i samband med utvärdering av hastighetsöversynen. SBK 2015 Ingår i ordinarie verksamhet 3. Kontroll och uppföljning av buller från bussar i linjetrafik Kontroll och uppföljning av buller från bussar i linjetrafik ska ske i samband med de fordonskontroller som görs löpande för att säkerställa att gällande avtal följs. JLT Årligen Ingår i ordinarie verksamhet Skyddsåtgärder 4. Revidera rutiner för bidrag till fönsteråtgärder Befintliga rutiner för bidrag till fönsteråtgärder ska ses över och revideras. Etappindelningar och nivåer för bidragsberättigande ska antas. 5. Bullerdämpande åtgärder Bullerdämpande åtgärder till exempel fönsteråtgärder vidtas i enlighet med framtagna rutiner. SBK Klart 2014 Ingår i ordinarie verksamhet SBK Årligen from kr/år 6. Informationsskrift om fönsteråtgärder och bullerplank riktad till fastighetsägare Skrift med information till fastighetsägare om ljuddämpande SBK Klart 2015 Ingår i ordinarie fönster och bullerplank ska tas fram i syfte att öka kunskapen verksamhet inom området och få fler att söka bidragen. 7. Kartläggning av ljudmiljöer utomhus vid förskolor, skolor samt vid bostäder intill större vägar 8.Kartläggning av ljudmiljön i parker och rekreationsområden 9. Kartläggning/inventering av tysta områden i kommunen Befintlig ljudmiljö utomhus vid förskolor, skolor samt vid bostäder intill större vägar ska kartläggas. En vidare utredning ska leda till en prioriteringslista med förslag på vilka områden som behöver åtgärdas. En kartläggning av befintlig ljudmiljö i parker och rekreationsområden, torg och liknande platser ska göras. Därefter ska en prioriteringslista över vilka områden som är viktigast att åtgärda med hänsyn till vilka åtgärder som är möjliga och rimliga. Tysta områden ska inventeras/kartläggas i syfte att bygga upp kunskap kring att bevara och värna om dessa områden. SBK, UBF Klart 2015 Ingår i ordinarie verksamhet SBK, TK Klart 2015 Ingår i ordinarie verksamhet SBK Klart 2015 Ingår i ordinarie verksamhet Tillsyn 10. Riktad tillsyn mot fläktar/kompressorer Miljökontoret ska inventera samt utföra riktad tillsyn mot fläktar/kompressorer, framför allt på innegårdar i Jönköpings tätort. MK Årligen from 2014 Ingår i ordinarie verksamhet Förebyggande åtgärder 11. Samverkan vid förändring av gator och vägar som väsentligt påverkar ljudmiljön Vid förändringar av gator och vägar som väsentligt kan påverka ljudmiljön ska samverkan ske mellan miljökontor, stadsbyggnadskontor samt länstrafiken. SBK, MK, JLT Löpande Ingår i ordinarie verksamhet 12. Bullerkrav vid upphandling av varor/tjänster som påverkar ljudmiljön Jönköpings kommun ska där så är lämpligt och möjligt ställa krav på att ljudmiljö och buller beaktas vid upphandling av tjänster och varor som påverkar ljudmiljön till exempel kommunfordon, renhållnin och avfallshantering. STK Löpande Ingår i ordinarie verksamhet Informationsåtgärder 13. Informationsbroschyr om buller En informationsbroschyr om buller anpassad till medborgarna ska tas fram för att öka kunskapen om vad buller är, hur det påverkar människor samt vilka åtgärder det finns och hur dessa fungerar. SBK, MK Senast 2015 Ingår i ordinarie verksamhet 14. Informera om nyttan med tystare däck, fordon och körsätt Samverkansåtgärder 15. Arbetsgrupp och samverkan med andra städer och aktörer i bullerfrågor Riktade informationsinsatser ska genomföras med budskapet att välja tystare däck och fordon samt tillämpa ett tystare körsätt. En arbetsgrupp för arbetet med buller inom kommunen ska SBK, MK Årligen bildas med uppgift att bland annat ta fram uppföljningsindikatorer och utvärderingsmall för åtgärdsprogrammet. Jönköpings kommun ska också aktivt delta i de nätverk som finns för att gemensamt vara med och utveckla arbetet med buller och bullerförebyggande åtgärder. MK 2014 Ingår i ordinarie verksamhet Ingår i ordinarie verksamhet 16

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Bild Annelundsmotet RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Buller och

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Faktaunderlag - flygbuller i planeringen. Regeringsuppdrag om vägledning angående lokalisering av bostäder i områden utsatta för flygbuller

Faktaunderlag - flygbuller i planeringen. Regeringsuppdrag om vägledning angående lokalisering av bostäder i områden utsatta för flygbuller Boverket Regeringsuppdrag Faktaunderlag - flygbuller i planeringen Regeringsuppdrag om vägledning angående lokalisering av bostäder i områden utsatta för flygbuller Faktaunderlag flygbuller i planeringen

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Miljöbokslut 2009. Tema: Buller

Miljöbokslut 2009. Tema: Buller Miljöbokslut 2009 Tema: Buller 1 Miljöbokslut 2009 Tema: Buller Sammanställning: Utgiven av: Beställningsadress: Johan Rönnborg Samhällsbyggnadsförvaltningen, område Miljö Godkänd av Miljö- och Byggnämnden

Läs mer

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB)

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) RAPPORT Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall Inger Jöborn, Mohammed Belhaj och Karin Sjöberg Martin Almgren 1 Bertil Forsberg 2

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 ett kommunövergripande samverkansprojekt om ljudet i staden. Deltagande kommuner: Göteborgs stad, Malmö stad,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller SKRIVELSE 2013-04-26 Ärendenr: NV-00321-13 Bov 20121-936/2012 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller Förord Boverket och Naturvårdsverket

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Buller är ett samhällsproblem

Buller är ett samhällsproblem Bilaga 1 STRATEGI FÖR KOMMUNIKATION AV SAMHÄLLSBULLER PROJEKTREDOVISNING Buller är ett samhällsproblem NU STÄRKER VI ARBETET GENOM ÖKAD SAMVERKAN Buller är ett samhällsproblem 2 Förord SKL:s projekt för

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet

Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet Bebyggelseinriktade åtgärder mot brott och otrygghet 1 2 Innehåll FÖRORD SAMMANFATTANDE SLUTSATSER INLEDNING Uppdraget Tillvägagångssätt BAKGRUND Byggplanering m.m. och brottsprevention Aktuella brottstyper

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Plats och tid Sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15:00 Beslutande Inte tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lilith Svensson (KD),

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Trafikverkens miljörapport år 2000

Trafikverkens miljörapport år 2000 Trafikverkens miljörapport år 2000 Trafikverkens miljörapport år 2000 Förord Transporter innebär en stor påverkan på miljön. Utsläpp av kväveoxider, koldioxid, kolväten och partiklar påverkar människors

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer