Konditionsbesiktning av fönster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konditionsbesiktning av fönster"

Transkript

1 Konditionsbesiktning av fönster Systematisering, effektivisering och dokumentation med hjälp av checklistor Frida Sewén Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk 22,5 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet 2013

2

3 Konditionsbesiktning av fönster Systematisering, effektivisering och dokumentation med hjälp av checklistor Frida Sewén Handledare: Nils-Eric Andersson, Marie Teike Kandidatuppsats, 22,5 hp Bygghantverksprogrammet Lå 2012/13 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för kulturvård

4

5 UNIVERSITY OF GOTHENBURG Department of Conservation Tel Box 77 SE Mariestad, Sweden Program in Conservation, Building Crafts Graduating thesis, 2013 By: Frida Sewén Mentor: Nils-Eric Andersson, Marie Teike Shape inspection of windows systematisation, potentiation and documentation via checklists ABSTRACT This essay treats the subject shape inspection of windows. The purpose has been to create a proposal of checklists that can be used as a help in the work with inspection of old windows. A checklist might conduct potentiating, better documentations and more reinforced decisions of measures, which in its turn can give better and more durability results of maintenance and renovation. The study is based on literature, interviews, participating observations and own tests. The result of the study is checklists in digital form and in paper versions, drawn up after the needs and wishes that has been expressed from the informants in the capacity of craftsmen s, antiquarian and consultant. The digital versions are not ready to be used of surveyors in its present form because of its digital limitations, yet it is an example and illustration of authoring and functions that can develop to an adapted software for the purpose. Title in original language: Konditionsbesiktning av fönster systematisering, effektivisering och dokumentation med hjälp av checklistor Language of text: Swedish Number of pages: 95 Keywords: windows, shape inspection of windows, checklist, inspection systematisation, documentation

6

7 Förord Jag har under min tid på Bygghantverksprogrammet kommit att intressera mig särskilt för fönster. Idén att skriva om konditionsbesiktningar uppkom efter en föreläsning med Marie Teike som jobbar på konsultföretaget VBK i Göteborg. En av hennes medarbetare, Jens Bergbom, har mycket kunskap och lång erfarenhet av konditionsbesiktningar. Men kunskapen som Jens har är till stor del är bunden till honom själv, upparbetad under ett helt yrkesliv. Konditionsbesiktningarna utförs för att fastställa fönstrens status, på vilken kostnadsbedömning, åtgärdsförslag och förfrågningsunderlag grundar sig. För att säkerställa kvaliteten på dessa besiktningar och underlätta för andra, mindre erfarna på området att få med sig all den information som krävs för att göra åtgärdsförslag och bedömningar efterfrågades ett systematiserat underlag anpassat för fältundersökning. Behovet av detta visade sig också finnas bland tillfrågade antikvarier och jag har mött positiva reaktioner på utformandet av ett underlag för fönsterbesiktningar även hos hantverkare. Stort tack till mina referenter Jens Bergbom, Mimmi Göllas, Mattias Wallin-Brandt, Fred Lagnemar, Conny Skoglund och Sven Sillén för hjälp, visat intresse och engagemang. Tack också till Christina Persson för respons på resultatet. Stort tack till Jonas Bolin som med teknisk support, tips och vägledning varit starkt bidragande till resultatet för de digitala checklistorna. Och sist men inte minst, stort tack till mina handledare Nils-Eric Andersson och Marie Teike för synpunkter, engagemang och uppmuntran.

8 8

9 Innehållsförteckning Förord...7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Bakgrund Problemformulering Syfte och målsättning Frågeställningar Befintlig kunskap Avgränsningar Metod och material Kulturhistoriskt och hållbart perspektiv Terminologi Vanliga skador UNDERSÖKNINGSFÄLT Konditionsbesiktning i byggprocessen Perspektiv, roller och dokumentationsmetoder Behov, krav och önskemål RESULTAT Digitala checklistor Beskrivning Exempel Checklistor i pappersformat Digital ritfunktion Beskrivning av ritfunktion Exempel på användning AVSLUTNING Diskussion och slutsatser Diskussion och slutsatser om undersökning Diskussion och slutsatser om resultat KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING BILAGOR Digitala checklistor Checklista för beskrivning av fönster...54

10 4.1.2 Diskussion och slutsatser om resultat KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING BILAGOR Digitala checklistor Checklista för beskrivning av fönster Antikvarisk checklista för beskrivning av fönster Hantverkarchecklista, skador Konsultchecklista, utvändiga skador Konsultchecklista, invändiga skador Antikvarisk checklista, skador Hantverkarchecklista, utförda åtgärder Antikvarisk checklista, utförda åtgärder Exempel på sammanställning från digitala checklistor Sammanställning från Checklista för beskrivning Sammanställning från Konsultchecklista, utvändiga skador Sammanställning från Hantverkarchecklista, utförda åtgärder Checklistor i pappersformat Hantverkarchecklista Konsultchecklista /detaljerad checklista Antikvarisk checklista Intervjufrågor Skisser på checklista Checklistor från VBK Detaljerad checklista Enkel checklista Fotografier och illustrationer i arbetet Där annat ej anges är fotografier och illustrationer i uppsatsen tagna/gjorda av författaren. 10

11 1. Inledning 1.1 Bakgrund Byggnadskonstens uppgift är att dana rum; en af de viktigaste anordningarna för att göra rummet användbart för människan är fönstret. ( ) Vi kunna knappt tänka oss, hur lifvet gestaltade sig på de tider, då man icke hade glas i tunna skifvor till sitt förfogande. Nordisk Familjebok, andra upplagan, utgiven 1908 Ja, fönstret är en viktig del av en byggnad, både arkitektoniskt, funktionsmässigt och för upplevelsen av ett rum. Det ska släppa in ljus, luft när det behövs, skapa kontakt med uteklimatet men också skydda oss från väder, vind och kyla. Med sina olika komponenter av material och krav på funktion är det en komplicerad byggnadsdel som ska klara stora påfrestningar i form av fukt både inifrån och utifrån, temperaturväxlingar och UV-strålning (Wallin-Brandt, 2011, Den här uppsatsen behandlar ämnet besiktning av äldre fönster. De äldre fönstren är ofta väl utförda och av hög kvalitet (Antell, Lisinski, 2003), men för att fönstren ska fungera bra och hålla länge än behöver de underhållas med metoder och material som samverkar väl med den befintliga konstruktionen. För att kunna göra en bedömning av ett fönster, dess konstruktion, material, utförande, omfattning på skador och lämpliga åtgärder, krävs en noggrann besiktning av en kunnig fackman. Slarvar man med detta förarbete ökar risken för felaktiga beslut gällande material och åtgärder, för missvisande kostnadsbedömningar, åtgärdsförslag och förfrågningsunderlag som inte motsvarar det arbete som i slutändan behöver göras. Noggrannhet krävs för ett hållbart resultat, både ekonomiskt och för fönstrets livslängd. (Pettersson, Billgren Billgren, Antell, Lisinski, 2003) Fönsterbesiktningar kan utföras av hantverkaren som själv ska renovera fönstren, av en antikvarie eller ingenjörsutbildade konsulter. Utifrån deras olika perspektiv, erfarenheter och professioner kan de utföra besiktningar med olika inriktningar. Men besiktning och dokumentation är ofta en fråga om tid, ett arbete som kanske inte ens är möjligt att ta betalt för. Rationella metoder och väl anpassade hjälpmedel för att underlätta arbetet är nödvändigt för att skapa förutsättningar för noggranna besiktningar. Som grund för konditionsbesiktningar kan checklistor utgöra ett bra hjälpmedel att få med sig all den 11

12 information som är nödvändig för att göra adekvata bedömningar av åtgärder och kostnader. Med dagens tillgång till fältvänlig teknik och näst intill gränslösa tekniska möjligheter finns goda skäl att titta på digitala hjälpmedel och funktioner som kan underlätta och effektivisera fältarbetet och hanteringen av information under och efter en besiktning. Det här examensarbetet har haft som ambition att skapa ett underlag som ska kunna underlätta, strukturera och effektivisera arbetet med konditionsbesiktningar av fönster, i fält och i efterarbete. 1.2 Problemformulering Det saknas ett enkelt, användbart och fältanpassat system för konditionsbesiktningar av fönster i äldre byggnader, som lätt kan sammanställas till överblickbarhet över den generella statusen på fönstren i en byggnad. Det finns ingen digital checklista för fönsterbesiktning, något som skulle kunna vara en högst tillgänglig och rationell metod, med fler möjliga funktioner än mallar och checklistor i pappersformat. Av de relativt få underlag i form av checklistor och mallar för konditionsbesiktningar av fönster i litteraturen är i flertalet anpassade för moderna fönster. Vissa är mycket detaljerade och/eller kräver mycket skrivande, vilket kan göra dem svåra att använda sig av i fält. Andra är allt för övergripande för att vara till någon större hjälp för den som inte redan är mycket erfaren. Flera av dem saknar punkter som beskriver fönstret och dess material, utförande och eventuella kulturhistoriska värden. Bristen på ett väl fungerande underlag för konditionsbesiktning kan göra att man missar att notera information om fönstret som är av betydelse för kostnadsberäkningar, åtgärdsförslag, förfrågningsunderlag samt antikvariska bedömningar och dokumentationer. Detta kan leda till felaktiga beslut om åtgärder, material och utförande. Det kan också innebära svårigheter för mindre erfarna fackmän att utföra besiktningar på ett noggrant sätt som ger en fullständig beskrivning och skadebild av fönstren. 1.3 Syfte och målsättning Syftet är att genom intervjuer, deltagandeobservationer, analys av praxis och befintlig kunskap ta fram förslag på checklistor för konditionsbesiktningar av fönster. Checklistorna ska vara enkla och effektiva att använda sig av i fält och i efterarbetet samt lätt kunna sammanställas till överblickbarhet över den generella statusen i en byggnad. De ska kunna fungera som underlag för åtgärdsförslag, förfrågningsunderlag, kostnadsberäkningar och dokumentationer. Checklistorna ska utformas både som digital version och för pappersformat. 12

13 1.4 Frågeställningar Hur kan förutsättningar, besiktningar och dokumentationsmetoder skilja sig åt för yrkeskategorierna fönsterhantverkare, antikvarier och konsulter? Hur ser behov, krav och önskemål för en checklista ut? Hur kan konditionsbesiktningar av fönster systematiseras för pappersformat? Hur kan en checklista anpassad för digital användning utformas? Hur kan en digital version underlätta, strukturera och effektivisera arbetet med konditionsbesiktningar av fönster? 1.5 Befintlig kunskap Litteraturen på området fönster är omfattande, men när det kommer till mallar och checklistor för besiktning är det betydligt tunnare, framförallt gällande äldre fönster. Det finns i en del litteratur beskrivningar i löpande text av vad det är man ska titta på vid besiktningar av fönster, exempelvis i Gamle trehus: reparasjon og vedlikehold (Drange, Aanensen, & Braenne 1981). Detta kan ge en god inblick i ämnet men är i sin form inte användbart vid konditionsbesiktningar i fält. Följande litteratur har varit av stort intresse för min undersökning: Fönster: projektering, byggande, underhåll (1984) utgiven av Sv. Byggtjänst innehåller två olika varianter av checklistor för underhållsbesiktning samt en mall för sammanställning (sid ). Den ena består av ja- eller nej-frågor som kryssas i, samt av bedömningfrågor som besvaras med 1, 2 eller 3 på en skala där 1 är bra och 3 är dåligt. Den här är förhållandevis detaljerad. Den andra är betydligt mer övergripande och bygger främst på skrivande under ett antal huvudrubriker, men även här finns en bedömning på 1-3. Båda versionerna har goda kvaliteter, men brister på punkter som beskrivning av fönstret, samt att de båda kan uppfattas som låsta i sin utformning av antingen detaljerade kryssfrågor eller enbart övergripande rubriker. Utbildningsmaterial för bostadsförbättring. Fönster är utgivet av Bostadsstyrelsen Statens planverk (lades ner 1988, nu mera Boverket) tillsammans med HSB, Fastighetsägarförbundet, Riksbyggen, Kommunförbundet och SABO (1985). Denna beskriver bl.a. vanligt förekommande fönsterskador och besiktning på ett pedagogiskt sätt. Två checklistor finns bifogade (bilagor, från sid. 89). Den ena är väl detaljerad och består av huvudrubriker för skador med underrubriker för fönstrets delar, med plats att skriva samt med en bedömning mellan ett och tre. Checklistan kommer att utgöra en viktig källa för undersökningen, men är anpassad för moderna, industriellt tillverkade fönster. Den andra är likt den enklare checklistan i ovanstående litteratur uppbyggd endast på huvudrubriker med plats att skriva, samt en 1-3-bedömning. Rötskadade fönster: Konditionsbesiktningar och skadeavhjälpande åtgärder, Erfarenheter från försöksverksamhet (1984) av Gunilla Billgren är en rapport utgiven av Byggforskningsrådet. Syftet med försöksverksamheten har varit dels att utveckla och få erfarenhet av besiktningsförfarandet med bedömning av lämpliga skadeavhjälpande åtgärder (Billgren, sid.7). Rapporten innehåller ett par checklistor av varierande detaljeringsgrad (från sid. 66). Checklistorna är dock tydligt anpassade för konditionsbesiktning av industriellt tillverkade fönster i flerbostadshus där de undersökta objekten är byggda under perioden

14 Fokuset ligger på rötskador eftersom detta är ett särskilt omfattande problem för fönster byggda under 60- och 70-talen. Vissa typer av skador behandlas inte alls. Checklistorna kan uppfattas som ganska röriga i sin utformning. I Gamla fönster av Alf och Eva Stenbacka (2010) finns en enkel och kortfattad mall i form av besiktningsprotokoll för skadeinventering av fönster (sid. 28). För mindre objekt och för fall där hantverkaren som utför besiktningen själv skall utföra renoveringsarbetet kan mallen säkert vara nog så bra, men vid behov av mer ingående beskrivning och på större objekt där dokumentationen är viktig, är mallen allt för odetaljerad för att kunna tjänstgöra som underlag. På auktoriserat fönsterunderhåll, finns en checklista som är utformad för att fungera både som besiktningsprotokoll och egenkontroll. Den har definitivt styrkor, men fungerar förmodligen bättre för egenkontroll i utförandet än som ett hjälpmedel i fält. Den brister på beskrivning av fönstret och är inte anpassade för kulturhistoriskt intressanta fönster eller för objekt som inte faller inom ramen för de typer av fönster och skador som finns beskrivna. Det finns inget utrymme för kommentarer gällande avvikelser eller andra iakttagelser, utöver utrymme för tillval, ändring/tilläggsarbeten och avvikelserapport. Det finns heller inte någon plats för utförligare beskrivning av åtgärder än ett kryss att en åtgärd är utförd. Svensk byggtjänst gav 1993 ut Upphandlingsguide för renovering av träfönster. Guiden består främst av mallar för teknisk beskrivning men innehåller även två checklistor för förundersökning av träfönster. Exempel 1 (sid. 14) är tydligt anpassad för modernare fönster med ett antal redan beskrivna fönstertyper att välja mellan. I övrigt finns utrymme att skriva men inga anvisningar om vad som bör noteras. Exempel 2 är betydligt mer intressant, detaljerad men överskådlig med konditionsbedömning på skala 1-3. Även här är det dock dåligt med utrymme för noteringar och information utöver bedömningen, och den är inte heller uppbyggd för att få med sig information om konstruktion, utförande, ålder etc. Denna kan dock bidra som förebild för utformandet av checklistor. Svenska kyrkan jobbar med att utarbeta en mall för framtagning av restaureringsbeskrivning för fönster. Det är en mall med riktlinjer och vägledning vid upphandlingar av restaureringsentreprenader med utgångspunkt i kyrkobyggnadernas kulturhistoriska värden och innehåller kravtexter, råd och exempel. Denna restaureringsbeskrivning är inte användbar vid konditionsbesiktningar. Materialet är fortfarande under bearbetning och ska kompletteras med ett så kallat fönsterkort som, vad jag förstår, fylls i för varje enskilt fönster med beslut om åtgärder och utförda åtgärder. Möjligen kan fönsterkortet ligga närmre en mall för konditionsbesiktning, men detta kort finns ännu inte tillgängligt. I Husets ansikte: ytterdörrar, portar, fönster av Lena Sjöström Larsson och Kerstin Wergeni-Wasberg (2009) listas ett exempel på vad som kan kontrolleras och graderas vid en besiktning (sid. 128). Den ger en bra anvisning om fönstrets delar och möjliga skador, men är inte utformad som en checklista som kan fyllas i och behöver kompletteras med delar som beskriver fönstret. Olof Antell och Jan Linskis bok Fönster: historik och råd vid renovering utgiven av Riksantikvarieämbetet (1988), innehåller ett exempel på en sammanställning av fönsterbesiktningar (sid.37). Sammanställningen ger en god överblick över den generella statusen på ett urval av fönster i ett kvarter, vilka skador som förekommer och i vilken utsträckning. Hur underlaget för besiktningen av de enskilda fönstren sett ut framgår inte av exemplet, men en enkel och översiktlig sammanställning av information är av betydelse i utformandet av en 14

15 checklista, vilket gör exemplet intressant. Fem pelare en vägledning för god byggnadsvård av Stig Robertsson (2002) tillsammans med Kulturhistorisk värdering av bebyggelse av Axel Unnerbäck (2002), båda utgivna av Riksantikvarieämbetet, har utgjort viktiga källor och vägledning, framförallt för utformandet av checklistorna anpassade för kulturhistoriskt intressanta objekt. De ringar in och identifierar kulturhistoriska värden så som historiska, arkitektoniska, tekniska och miljömässiga värden, som vägs in i en antikvarisk bedömning. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse innehåller en gradering av ambitionsnivåer för bevarande som kommit att utgöra grund för gradering i den digitala antikvariska checklistan i mitt resultat. 1.6 Avgränsningar Undersökningen kommer beröra konditionsbesiktningar av fönster i vägg. Takfönster och de särskilda förutsättningar som ges då kommer inte att behandlas. Undersökningen kommer inrikta sig på besiktning av äldre fönster både i bevarandeskyddade byggnader som inte berörs av ändrings- eller nybyggnadskraven i BBR (BFS 2011:26, BBR kap 1:221) samt i äldre byggnader utan bevarandeskydd. I den här undersökningen definieras äldre fönster som hantverksmässigt utförda fönster, alltså icke industriellt tillverkade fönster, en metod som slog igenom på 60-talet (Pettersson, 1985). Gjutjärn och stålfönster utesluts inte ur undersökningen, men då trä är det överlägset vanligaste materialet i äldre fönster ligger fokuset främst på träfönster. Aluminium och plastfönster kommer inte att behandlas. Referensgruppen kommer att bestå av fyra hantverkare, en konsult och en antikvarie. För respons på förslag av checklistor kommer ytterligare två hantverkare, en antikvarie och en konsult att få möjlighet att ge synpunkter på materialet. Endast svensk, norsk, dansk och engelsk litteratur kommer att studeras, samt befintliga åtgärdsförslag och förfrågningsunderlag från arbetets referenter. 1.7 Metod och material Undersökning kommer att grunda sig på kvalitativa metoder enligt följande upplägg: En litteraturstudie kommer att genomföras för att få inblick i hur fönsterbesiktningar beskrivs i litteraturen, hur de mallar och checklistor som finns är utformade samt som grund för de avsnitt om terminologi och vanliga skador som ingår i arbetet. Befintliga åtgärdsförslag och förfrågningsunderlag kommer att studeras och analyseras för att få en uppfattning om vad och hur fönster och skador beskrivs, detta som någon form av arkivstudie. Intervjuer med en referensgrupp bestående av fyra yrkesverksamma fönsterhantverkare, en konsult och en antikvarie kommer att genomföras för att bilda mig en uppfattning om praxis och för att utreda hur de jobbar med konditionsbesiktningar, dokumentation m.m.. Intervjuerna syftar också till att få en uppfattning om referenternas krav och önskemål på underlag. Intervjuerna kommer att genomföras med halvstrukturerad metod (se frågelista i bilaga 6:4) 15

16 Deltagandeobservationer vid genomförande av konditionsbesiktningar. Detta för att studera hur professionella arbetar med fönsterbesiktning, vilken systematik som används och vilka bedömningar som görs. Jag kommer även att medverka vid uppförandet av ett åtgärdsförslag med tillhörande budgetuppskattning för att få förståelse för dokumentationens betydelse i efterföljande process. Med utgångspunkt från intervjuer, deltagandeobservationer, analyser av litteratur och befintliga besiktningsprotokoll, åtgärdsförslag och förfrågningsunderlag utarbetas förslag på checklistor i digitalt format och i pappersformat som sedan testas mot referensgruppen. Checklistorna kommer även att testas i fält i egna praktiska försök. 1.8 Kulturhistoriskt och hållbart perspektiv Arbetet med konditionsbesiktningar skulle kunna liknas vid sjukvården. Det handlar om att undersöka för att kunna diagnostisera och behandla på rätt sätt. Utifrån det byggs checklistorna upp på frågor som ska kunna vara vägledande för den information som krävs för identifikation och analys av fönstrets status vad gäller konstruktion, material, kondition och diagnostiserande av skador samt för bedömning av kulturhistoriska värden. Vad är det för glas i fönsterbågen? Denna fråga är relevant för att vi ger olika typer av glas olika betydelser, olika värden. Ett planglas besitter inte de historiska, estetiska och upplevelsemässiga värden (Robertsson, 2002) som ett blåst, bubbligt och ljust grönfärgat glas. Ordet värden anger att det är önskvärda egenskaper som skall tas tillvara (BBR 1:221). Enligt lagstiftningen gäller att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas (PBL, 8 kap. 13 ). Kyrkor skall enligt lag vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas (KML 4 kap. 2 ). För byggnader som inte omfattas av förbud mot förvanskning gäller att Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt (PBL, 8 kap. 14 ). Samtidigt har regeringen höjt ambitionsnivån för minskad energiförbrukning i befintliga byggnader i samband med ändringar som om- eller tillbyggnad (BFS 2011:6, kap. 9:2. Löfgren, Hansson (red.) 2011) och lagen om energideklarering infördes år 2007 (BFS 2007:4, BED 1). Hushållens energianvändning står idag för omkring 22 procent av den totala energianvändningen i landet (www.miljomal.nu), och fönster kan vara en riktig energibov i sammanhanget. Det var först på 70-talet som kraven på fönster började innefatta värmeisolering och lufttäthet (Rätt i bygget. Fönster : skador och åtgärder, 1982). Många gamla fönster har sedan 70-talet bytts ut till förmån för energieffektivare, moderna fönster, med följden att stora kulturhistoriska värden har gått förlorade. Inte heller ur energisynpunkt är det ett givet bra beslut, Energimyndigheten och Boverket rekommenderar inte fönsterbyte i första hand. Det finns betydligt bättre sätt att spara energi i ett hus än att byta fönster, och framförallt finns det kostnadseffektivare åtgärder att göra på fönstren än att byta dem skriver Paul Hansson i Energiboken (Löfgren, Hansson (red.) Sid 114). I samma bok slås fast att god byggnadsvård och energieffektivisering inte behöver vara varandras motsatser (Löfgren, Hansson (red.) Sid. 36). 16

17 Grunden för bra åtgärder är noggrant utförda statusbedömningar, och metoderna för besiktning bör underlättas i största möjliga mån för att skapa förutsättningar för dokumentation och hållbara åtgärdsförslag och underhållsplaner. I äldre tider var det av resursskäl naturligt att ta till vara äldre byggnader och utnyttja dem så långt som möjligt står att läsa under sökordet byggnadsvård i Nationalencyklopedin (http://www.ne.se). I regeringens 16 miljökvalitetsmål, varav god bebyggd miljö är en av de 16, framhålls befintliga byggnader som betydelsefulla resurser i det hållbara samhället, såväl ur ekonomiskt och socialt som miljömässigt hänseende (www.miljomal.nu). Byggnadsvård handlar om att på ett förståndigt sätt använda och hushålla med de resurser vår bebyggelse utgör, och att föra detta arv vidare till våra barn. (Robertsson, 2002) Att underhålla det befintliga byggnadsbeståndet är åtgärder som bör prioriteras både i resursbevarande syfte och för kulturmiljön. 17

18 1.9 Terminologi, begrepp och historik Fönstrets huvuddelar Bärgångjärn Hörnjärn Tvärpost Droppbräda i trä, alt. droppbleck i plåt Luft Mittpost Spröjs Drev Fönsterbräda/fönsterbleck Figur 1. Glas Foder Bågöverstycke Bågsidostycken Kittfals/glasningslist Karmöverstycke Karmsidostycke Karmunderstycke Bågunderstycke Snitt: karmbotten, bågotten, spröjs. Kitt Spröjs med profil Tryckkitt Tätningslist Fönsterbräda i trä. Alternativt fönsterbleck i plåt. Droppnäsa 18 Figur 2.

19 Hängning, öppningsbara fönster Slagfönster Vridfönster (pivåfönster) Sidhängda (vänster eller höger, inåt eller utåtgående) Underkantshängda Överkantshängda Vridfönster med horisontal axel Introducerades på 1930-talet. (Johannesson, 1991) Figur 3. Källa: Ur Fönster - projektering, byggande, underhåll, Sid. 113 Glasning Englas Tvåglasfönster, kopplad båge Tvåglas i enkelbåge Treglas, kopplad båge med tvåglas i innerinnerbåge Treglas, kopplad båge med tvåglas i ytterbåge Figur 4. Ill: Ur Fönster - projektering, byggande, underhåll, sid. 43 Glasets infästning Spårfals. Glaset träs in. Principen är den samma för blyspröjs. Figur 5. Kittfals. Glaset stiftas och kittas. Glasningslist av trä. Källa: Antell, Lisinski,

20 Typ av glas Blåst glas I Sverige kom den inhemska produktionen av blåst glas igång på allvar i slutet av 1600-talet, men förekom redan från 1400-talet i mycket begränsad omfattning i kyrkor och slott. Under talet blev glaset allt vanligare och mer tillgängligt för gemene man. Blåst glas har tillverkats med två olika metoder enligt nedanstående. Blåst kronglas Den ena metoden kallas månglasmetoden och själva glaset för kronglas. Det kan kännas igen på sina bågformiga skiftningar, varierande tjocklek, ojämnheter och blåsor. Det varierar något i färg, men är ofta ljust grönt. Det tillverkades genom att glasmassa blåstes upp till en stor kula som sedan överfördes till ett avsprängningsjärn och blåspipan sprängdes loss. Efter uppvärmning utvidgades öppningen genom att sätta glaskulan i kraftig rotation. Genom upprepningar av uppvärmning och rotation hade glasmassan så småningom slungats ut till en cirkelrund skiva som delades i två halvmånformiga bitar. Den tjockare centrumdelen, oxögat, skars bort. (Antell, Lisinski, Drange, Aanensen, Braenne, Fönster, skador och åtgärder, 1982). Kronglas, månglasmetoden Figur 6. Källa. Antell, Lisinski, 2003 Blåst taffelglas Den andra metoden av blåst glas kallas cylindermetoden. Det glaset är tunt och relativt klart och kännetecknas av paralella skiftningar och ojämnheter. Glasmassan blåstes ut till en stor glascylinder, upp till 2-3 meter lång och 60 cm i diameter. Ändarna kapades då av och cylinderna skars upp på längden. Under uppvärmning planades glaset sedan ut och efter ett dygns avkylning kunde glaset skäras i rutor. (Antell, Lisinski, Drange, Aanensen, Braenne, 1981). Taffelglas, cylinderglasmetoden Figur 7. Källa. Antell, Lisinski, 2003 Omkring mitten på 1800-talet övergick glasproduktionen helt från månglasmetoden, kronglas, till cylindermetoden, taffelglas. (Drange, Aanensen, Braenne, 1981). Tillverkningen av blåst cylinderglas pågick fram till 1936 i Sverige (Stenbacka, 2010) 20

21 Maskinglas Omkring sekelskiftet började maskindraget, även kallat valsat eller draget glas, att tillverkas i England. Glasmassa drogs då kontinuerligt mellan rullvalsar. (Antell, Lisinski, 2003) Det ger ett glas som är jämnt vågigt i en riktning. I Sverige startades tillverkningen av maskintillverkat glas i slutet av 1920-talet och var det vanligaste fram till 1960-talet (Johannesson, Jarnerup Nilsson, 2011). Floatglas På 1950-talet kom float-tekniken, som ger ett absolut jämnt glas. Glasmassan får rinna ut på en yta av smält tenn och kan inte göras tunnare än 3 mm (Jarnerup Nilsson, 2011). Idag tillverkas i stort sett allt glas enligt metoden och kan förädlas på olika sätt, t.ex. för att få bättre isolerförmåga (Sjöström Larsson, Wergeni-Wasberg, 2009). Antikglas Är planglas som med avsikt givits defekter typiska för gammalt glas, t.ex. blåsor, ojämn yta, varierande tjocklek och liknande (Nationalencyklopedin, Kulturglas I enstaka litteratur (Jarnerup Nilsson, 2011) och på hemsidor omnämns kulturglas som nytt maskintillverkat valsat glas. (www.gardochtorp.se) Ytbehandling Linoljefärg Har använts för utvändig målning sedan 1700-talet men spred sig mer allmänt under 1800-talet. Det är en färg med god hållbarhet som förr har använts på de flesta underlag så som trä, gjutjärn och stål. Linoljefärg för utvändigt bruk består av linolja, pigment, lacknafta, terpentin och lite torkmedel. För invändigt bruk är ingredienserna de samma så när som på terpentin (Gross, Cederquist, Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper, 1999). Alkydfärg Tillkom på 1930-talet och kan sägas vara en utveckling av oljefärgen. Alkyd är en syntetisk produkt som framställs av bl.a. vegetabiliska oljor och utgör bindemedel i färgen, helt eller delvis tillsammans med vegetabilisk olja. Gränsen mellan oljefärg och alkydfärg är inte helt tydlig, och från början modifierades en linoljefärg med alkyd och benämndes då som alkydförstärkt oljefärg. Färgen har i stort sett linoljefärgens egenskaper (Gross, Cederquist, 1992). Akrylat Började användas under 1950-talet (Jarnerup Nilsson, 2011). Det är en vattenburen färg som enkelt uttryckt innebär att bindemedlet i form av mycket små klibbande plastkulor svävar fritt i vatten (Gross, Cederquist, Sid. 27). 21

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Examensarbete i Byggnadsutsformning Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Författare: Handledare: Samuel Palmblad Examinator: Johan

Läs mer

Kommunikation inom projektering

Kommunikation inom projektering Kommunikation inom projektering Hur påverkar visuell planering och projektkontor? Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HENRIK GRANROTH JESSICA KARMEHAG Institutionen för bygg- och

Läs mer

Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten En studie på SVEVIA

Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten En studie på SVEVIA Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten En studie på SVEVIA Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör LILLY BENGTSSON & KRISTINA PANDUREVIC Institutionen för Bygg- och miljöteknik

Läs mer

Luftläckage I Småhus. - Hur de upptäcks och attityderna till dem. Viktor Olsson

Luftläckage I Småhus. - Hur de upptäcks och attityderna till dem. Viktor Olsson Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Byggingenjörsprogrammet Examensarbete 15 hp Luftläckage I Småhus - Hur de upptäcks och attityderna till dem Viktor Olsson Halmstad vårterminen 2012

Läs mer

Badrum i Sverige mellan 1930 och 1980

Badrum i Sverige mellan 1930 och 1980 Badrum i Sverige mellan 1930 och 1980 - En undersökning av kulturvårdens glömda rum Michelle Joannides Barr Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bebyggelseantikvariskt program

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande i badrum

Vattenskadesäkert byggande i badrum Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik Johan Frid och David Wormö Vattenskadesäkert byggande i badrum - Följs branschregler? Waterproof construction in

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Tilläggsisolering av timmerstommar med alternativa isoleringsmaterial

Tilläggsisolering av timmerstommar med alternativa isoleringsmaterial Tilläggsisolering av timmerstommar med alternativa isoleringsmaterial Pär Odén Uppsats för avläggande av högskoleexamen i Kulturvård, Bygghantverk 7,5 hp 2010 Institutionen för Kulturvård Göteborgs universitet

Läs mer

Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid

Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid Jenny Gustavsson Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bebyggelseantikvariskt program 15 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs

Läs mer

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum ansvarig utgivare Miljö och byggnadsnämnden, Tanums kommun text och foto Cecilia Wingård 2013 illustrationer Frank Boberg, Maja

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst

Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst Jenni Lindbom och Karin Hermerén FoU -publikation från Riksantikvarieämbetet Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst Jenni Lindbom och Karin Hermerén

Läs mer

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Järfälla socken Järfälla

Läs mer

Sedan är frågan om man tror på det

Sedan är frågan om man tror på det MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och Samhälle Miljövetenskap människa, miljö och samhälle 120 p C-uppsats 10 p Sedan är frågan om man tror på det En kvalitativ studie av drivkrafter och barriärer mot energieffektiva

Läs mer

Utredning av vattenskadetrender

Utredning av vattenskadetrender Utredning av vattenskadetrender Hur kan antalet vattenskador minskas? Investigation of water damages How can the number of water damages be reduced? Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Lovisa Hjalmarsson

Läs mer

grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 89 Underhåll av småhus utlagt på totalentreprenad Finns det en efterfrågan?

grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 89 Underhåll av småhus utlagt på totalentreprenad Finns det en efterfrågan? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 89 Underhåll av småhus utlagt på totalentreprenad Finns det en efterfrågan?

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Låt stå! nummer 2. En skrift från Nätverket för byggnadsvård i Västmanland

Låt stå! nummer 2. En skrift från Nätverket för byggnadsvård i Västmanland Låt stå! nummer 2 En skrift från Nätverket för byggnadsvård i Västmanland Ordförande har ordet I handen har du nu nummer 2 av tidskriften Låt stå! Den och dess föregångare har tagits fram av Nätverket

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Relining ur ett beställarperspektiv

Relining ur ett beställarperspektiv KTH Byggvetenskap Väg och vatten Kungliga Tekniska Högskolan Relining ur ett beställarperspektiv Relining from a client s point of view Examensarbete i byggnadsteknik No 407 Byggvetenskap 2010-12-20 Christofer

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor

Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor Sammanställning av riktlinjer för utformning och användbarhetstest av interaktiva webbsidor En studie av användbarheten på Folksams webbplats Ett examensarbete av: Emelie Ekwall Linköpings universitet,

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Fysiska modeller som illustration ett verktyg inom planeringsprocessen? Ett examensarbete i Landskapsarkitektur av Niklas Ögren

Fysiska modeller som illustration ett verktyg inom planeringsprocessen? Ett examensarbete i Landskapsarkitektur av Niklas Ögren Fysiska modeller som illustration ett verktyg inom planeringsprocessen? Ett examensarbete i Landskapsarkitektur av Niklas Ögren Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU Examensarbete inom landskapsarkitektprogrammet

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer