Konditionsbesiktning av fönster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konditionsbesiktning av fönster"

Transkript

1 Konditionsbesiktning av fönster Systematisering, effektivisering och dokumentation med hjälp av checklistor Frida Sewén Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk 22,5 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet 2013

2

3 Konditionsbesiktning av fönster Systematisering, effektivisering och dokumentation med hjälp av checklistor Frida Sewén Handledare: Nils-Eric Andersson, Marie Teike Kandidatuppsats, 22,5 hp Bygghantverksprogrammet Lå 2012/13 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för kulturvård

4

5 UNIVERSITY OF GOTHENBURG Department of Conservation Tel Box 77 SE Mariestad, Sweden Program in Conservation, Building Crafts Graduating thesis, 2013 By: Frida Sewén Mentor: Nils-Eric Andersson, Marie Teike Shape inspection of windows systematisation, potentiation and documentation via checklists ABSTRACT This essay treats the subject shape inspection of windows. The purpose has been to create a proposal of checklists that can be used as a help in the work with inspection of old windows. A checklist might conduct potentiating, better documentations and more reinforced decisions of measures, which in its turn can give better and more durability results of maintenance and renovation. The study is based on literature, interviews, participating observations and own tests. The result of the study is checklists in digital form and in paper versions, drawn up after the needs and wishes that has been expressed from the informants in the capacity of craftsmen s, antiquarian and consultant. The digital versions are not ready to be used of surveyors in its present form because of its digital limitations, yet it is an example and illustration of authoring and functions that can develop to an adapted software for the purpose. Title in original language: Konditionsbesiktning av fönster systematisering, effektivisering och dokumentation med hjälp av checklistor Language of text: Swedish Number of pages: 95 Keywords: windows, shape inspection of windows, checklist, inspection systematisation, documentation

6

7 Förord Jag har under min tid på Bygghantverksprogrammet kommit att intressera mig särskilt för fönster. Idén att skriva om konditionsbesiktningar uppkom efter en föreläsning med Marie Teike som jobbar på konsultföretaget VBK i Göteborg. En av hennes medarbetare, Jens Bergbom, har mycket kunskap och lång erfarenhet av konditionsbesiktningar. Men kunskapen som Jens har är till stor del är bunden till honom själv, upparbetad under ett helt yrkesliv. Konditionsbesiktningarna utförs för att fastställa fönstrens status, på vilken kostnadsbedömning, åtgärdsförslag och förfrågningsunderlag grundar sig. För att säkerställa kvaliteten på dessa besiktningar och underlätta för andra, mindre erfarna på området att få med sig all den information som krävs för att göra åtgärdsförslag och bedömningar efterfrågades ett systematiserat underlag anpassat för fältundersökning. Behovet av detta visade sig också finnas bland tillfrågade antikvarier och jag har mött positiva reaktioner på utformandet av ett underlag för fönsterbesiktningar även hos hantverkare. Stort tack till mina referenter Jens Bergbom, Mimmi Göllas, Mattias Wallin-Brandt, Fred Lagnemar, Conny Skoglund och Sven Sillén för hjälp, visat intresse och engagemang. Tack också till Christina Persson för respons på resultatet. Stort tack till Jonas Bolin som med teknisk support, tips och vägledning varit starkt bidragande till resultatet för de digitala checklistorna. Och sist men inte minst, stort tack till mina handledare Nils-Eric Andersson och Marie Teike för synpunkter, engagemang och uppmuntran.

8 8

9 Innehållsförteckning Förord...7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Bakgrund Problemformulering Syfte och målsättning Frågeställningar Befintlig kunskap Avgränsningar Metod och material Kulturhistoriskt och hållbart perspektiv Terminologi Vanliga skador UNDERSÖKNINGSFÄLT Konditionsbesiktning i byggprocessen Perspektiv, roller och dokumentationsmetoder Behov, krav och önskemål RESULTAT Digitala checklistor Beskrivning Exempel Checklistor i pappersformat Digital ritfunktion Beskrivning av ritfunktion Exempel på användning AVSLUTNING Diskussion och slutsatser Diskussion och slutsatser om undersökning Diskussion och slutsatser om resultat KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING BILAGOR Digitala checklistor Checklista för beskrivning av fönster...54

10 4.1.2 Diskussion och slutsatser om resultat KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING BILAGOR Digitala checklistor Checklista för beskrivning av fönster Antikvarisk checklista för beskrivning av fönster Hantverkarchecklista, skador Konsultchecklista, utvändiga skador Konsultchecklista, invändiga skador Antikvarisk checklista, skador Hantverkarchecklista, utförda åtgärder Antikvarisk checklista, utförda åtgärder Exempel på sammanställning från digitala checklistor Sammanställning från Checklista för beskrivning Sammanställning från Konsultchecklista, utvändiga skador Sammanställning från Hantverkarchecklista, utförda åtgärder Checklistor i pappersformat Hantverkarchecklista Konsultchecklista /detaljerad checklista Antikvarisk checklista Intervjufrågor Skisser på checklista Checklistor från VBK Detaljerad checklista Enkel checklista Fotografier och illustrationer i arbetet Där annat ej anges är fotografier och illustrationer i uppsatsen tagna/gjorda av författaren. 10

11 1. Inledning 1.1 Bakgrund Byggnadskonstens uppgift är att dana rum; en af de viktigaste anordningarna för att göra rummet användbart för människan är fönstret. ( ) Vi kunna knappt tänka oss, hur lifvet gestaltade sig på de tider, då man icke hade glas i tunna skifvor till sitt förfogande. Nordisk Familjebok, andra upplagan, utgiven 1908 Ja, fönstret är en viktig del av en byggnad, både arkitektoniskt, funktionsmässigt och för upplevelsen av ett rum. Det ska släppa in ljus, luft när det behövs, skapa kontakt med uteklimatet men också skydda oss från väder, vind och kyla. Med sina olika komponenter av material och krav på funktion är det en komplicerad byggnadsdel som ska klara stora påfrestningar i form av fukt både inifrån och utifrån, temperaturväxlingar och UV-strålning (Wallin-Brandt, 2011, Den här uppsatsen behandlar ämnet besiktning av äldre fönster. De äldre fönstren är ofta väl utförda och av hög kvalitet (Antell, Lisinski, 2003), men för att fönstren ska fungera bra och hålla länge än behöver de underhållas med metoder och material som samverkar väl med den befintliga konstruktionen. För att kunna göra en bedömning av ett fönster, dess konstruktion, material, utförande, omfattning på skador och lämpliga åtgärder, krävs en noggrann besiktning av en kunnig fackman. Slarvar man med detta förarbete ökar risken för felaktiga beslut gällande material och åtgärder, för missvisande kostnadsbedömningar, åtgärdsförslag och förfrågningsunderlag som inte motsvarar det arbete som i slutändan behöver göras. Noggrannhet krävs för ett hållbart resultat, både ekonomiskt och för fönstrets livslängd. (Pettersson, Billgren Billgren, Antell, Lisinski, 2003) Fönsterbesiktningar kan utföras av hantverkaren som själv ska renovera fönstren, av en antikvarie eller ingenjörsutbildade konsulter. Utifrån deras olika perspektiv, erfarenheter och professioner kan de utföra besiktningar med olika inriktningar. Men besiktning och dokumentation är ofta en fråga om tid, ett arbete som kanske inte ens är möjligt att ta betalt för. Rationella metoder och väl anpassade hjälpmedel för att underlätta arbetet är nödvändigt för att skapa förutsättningar för noggranna besiktningar. Som grund för konditionsbesiktningar kan checklistor utgöra ett bra hjälpmedel att få med sig all den 11

12 information som är nödvändig för att göra adekvata bedömningar av åtgärder och kostnader. Med dagens tillgång till fältvänlig teknik och näst intill gränslösa tekniska möjligheter finns goda skäl att titta på digitala hjälpmedel och funktioner som kan underlätta och effektivisera fältarbetet och hanteringen av information under och efter en besiktning. Det här examensarbetet har haft som ambition att skapa ett underlag som ska kunna underlätta, strukturera och effektivisera arbetet med konditionsbesiktningar av fönster, i fält och i efterarbete. 1.2 Problemformulering Det saknas ett enkelt, användbart och fältanpassat system för konditionsbesiktningar av fönster i äldre byggnader, som lätt kan sammanställas till överblickbarhet över den generella statusen på fönstren i en byggnad. Det finns ingen digital checklista för fönsterbesiktning, något som skulle kunna vara en högst tillgänglig och rationell metod, med fler möjliga funktioner än mallar och checklistor i pappersformat. Av de relativt få underlag i form av checklistor och mallar för konditionsbesiktningar av fönster i litteraturen är i flertalet anpassade för moderna fönster. Vissa är mycket detaljerade och/eller kräver mycket skrivande, vilket kan göra dem svåra att använda sig av i fält. Andra är allt för övergripande för att vara till någon större hjälp för den som inte redan är mycket erfaren. Flera av dem saknar punkter som beskriver fönstret och dess material, utförande och eventuella kulturhistoriska värden. Bristen på ett väl fungerande underlag för konditionsbesiktning kan göra att man missar att notera information om fönstret som är av betydelse för kostnadsberäkningar, åtgärdsförslag, förfrågningsunderlag samt antikvariska bedömningar och dokumentationer. Detta kan leda till felaktiga beslut om åtgärder, material och utförande. Det kan också innebära svårigheter för mindre erfarna fackmän att utföra besiktningar på ett noggrant sätt som ger en fullständig beskrivning och skadebild av fönstren. 1.3 Syfte och målsättning Syftet är att genom intervjuer, deltagandeobservationer, analys av praxis och befintlig kunskap ta fram förslag på checklistor för konditionsbesiktningar av fönster. Checklistorna ska vara enkla och effektiva att använda sig av i fält och i efterarbetet samt lätt kunna sammanställas till överblickbarhet över den generella statusen i en byggnad. De ska kunna fungera som underlag för åtgärdsförslag, förfrågningsunderlag, kostnadsberäkningar och dokumentationer. Checklistorna ska utformas både som digital version och för pappersformat. 12

13 1.4 Frågeställningar Hur kan förutsättningar, besiktningar och dokumentationsmetoder skilja sig åt för yrkeskategorierna fönsterhantverkare, antikvarier och konsulter? Hur ser behov, krav och önskemål för en checklista ut? Hur kan konditionsbesiktningar av fönster systematiseras för pappersformat? Hur kan en checklista anpassad för digital användning utformas? Hur kan en digital version underlätta, strukturera och effektivisera arbetet med konditionsbesiktningar av fönster? 1.5 Befintlig kunskap Litteraturen på området fönster är omfattande, men när det kommer till mallar och checklistor för besiktning är det betydligt tunnare, framförallt gällande äldre fönster. Det finns i en del litteratur beskrivningar i löpande text av vad det är man ska titta på vid besiktningar av fönster, exempelvis i Gamle trehus: reparasjon og vedlikehold (Drange, Aanensen, & Braenne 1981). Detta kan ge en god inblick i ämnet men är i sin form inte användbart vid konditionsbesiktningar i fält. Följande litteratur har varit av stort intresse för min undersökning: Fönster: projektering, byggande, underhåll (1984) utgiven av Sv. Byggtjänst innehåller två olika varianter av checklistor för underhållsbesiktning samt en mall för sammanställning (sid ). Den ena består av ja- eller nej-frågor som kryssas i, samt av bedömningfrågor som besvaras med 1, 2 eller 3 på en skala där 1 är bra och 3 är dåligt. Den här är förhållandevis detaljerad. Den andra är betydligt mer övergripande och bygger främst på skrivande under ett antal huvudrubriker, men även här finns en bedömning på 1-3. Båda versionerna har goda kvaliteter, men brister på punkter som beskrivning av fönstret, samt att de båda kan uppfattas som låsta i sin utformning av antingen detaljerade kryssfrågor eller enbart övergripande rubriker. Utbildningsmaterial för bostadsförbättring. Fönster är utgivet av Bostadsstyrelsen Statens planverk (lades ner 1988, nu mera Boverket) tillsammans med HSB, Fastighetsägarförbundet, Riksbyggen, Kommunförbundet och SABO (1985). Denna beskriver bl.a. vanligt förekommande fönsterskador och besiktning på ett pedagogiskt sätt. Två checklistor finns bifogade (bilagor, från sid. 89). Den ena är väl detaljerad och består av huvudrubriker för skador med underrubriker för fönstrets delar, med plats att skriva samt med en bedömning mellan ett och tre. Checklistan kommer att utgöra en viktig källa för undersökningen, men är anpassad för moderna, industriellt tillverkade fönster. Den andra är likt den enklare checklistan i ovanstående litteratur uppbyggd endast på huvudrubriker med plats att skriva, samt en 1-3-bedömning. Rötskadade fönster: Konditionsbesiktningar och skadeavhjälpande åtgärder, Erfarenheter från försöksverksamhet (1984) av Gunilla Billgren är en rapport utgiven av Byggforskningsrådet. Syftet med försöksverksamheten har varit dels att utveckla och få erfarenhet av besiktningsförfarandet med bedömning av lämpliga skadeavhjälpande åtgärder (Billgren, sid.7). Rapporten innehåller ett par checklistor av varierande detaljeringsgrad (från sid. 66). Checklistorna är dock tydligt anpassade för konditionsbesiktning av industriellt tillverkade fönster i flerbostadshus där de undersökta objekten är byggda under perioden

14 Fokuset ligger på rötskador eftersom detta är ett särskilt omfattande problem för fönster byggda under 60- och 70-talen. Vissa typer av skador behandlas inte alls. Checklistorna kan uppfattas som ganska röriga i sin utformning. I Gamla fönster av Alf och Eva Stenbacka (2010) finns en enkel och kortfattad mall i form av besiktningsprotokoll för skadeinventering av fönster (sid. 28). För mindre objekt och för fall där hantverkaren som utför besiktningen själv skall utföra renoveringsarbetet kan mallen säkert vara nog så bra, men vid behov av mer ingående beskrivning och på större objekt där dokumentationen är viktig, är mallen allt för odetaljerad för att kunna tjänstgöra som underlag. På auktoriserat fönsterunderhåll, finns en checklista som är utformad för att fungera både som besiktningsprotokoll och egenkontroll. Den har definitivt styrkor, men fungerar förmodligen bättre för egenkontroll i utförandet än som ett hjälpmedel i fält. Den brister på beskrivning av fönstret och är inte anpassade för kulturhistoriskt intressanta fönster eller för objekt som inte faller inom ramen för de typer av fönster och skador som finns beskrivna. Det finns inget utrymme för kommentarer gällande avvikelser eller andra iakttagelser, utöver utrymme för tillval, ändring/tilläggsarbeten och avvikelserapport. Det finns heller inte någon plats för utförligare beskrivning av åtgärder än ett kryss att en åtgärd är utförd. Svensk byggtjänst gav 1993 ut Upphandlingsguide för renovering av träfönster. Guiden består främst av mallar för teknisk beskrivning men innehåller även två checklistor för förundersökning av träfönster. Exempel 1 (sid. 14) är tydligt anpassad för modernare fönster med ett antal redan beskrivna fönstertyper att välja mellan. I övrigt finns utrymme att skriva men inga anvisningar om vad som bör noteras. Exempel 2 är betydligt mer intressant, detaljerad men överskådlig med konditionsbedömning på skala 1-3. Även här är det dock dåligt med utrymme för noteringar och information utöver bedömningen, och den är inte heller uppbyggd för att få med sig information om konstruktion, utförande, ålder etc. Denna kan dock bidra som förebild för utformandet av checklistor. Svenska kyrkan jobbar med att utarbeta en mall för framtagning av restaureringsbeskrivning för fönster. Det är en mall med riktlinjer och vägledning vid upphandlingar av restaureringsentreprenader med utgångspunkt i kyrkobyggnadernas kulturhistoriska värden och innehåller kravtexter, råd och exempel. Denna restaureringsbeskrivning är inte användbar vid konditionsbesiktningar. Materialet är fortfarande under bearbetning och ska kompletteras med ett så kallat fönsterkort som, vad jag förstår, fylls i för varje enskilt fönster med beslut om åtgärder och utförda åtgärder. Möjligen kan fönsterkortet ligga närmre en mall för konditionsbesiktning, men detta kort finns ännu inte tillgängligt. I Husets ansikte: ytterdörrar, portar, fönster av Lena Sjöström Larsson och Kerstin Wergeni-Wasberg (2009) listas ett exempel på vad som kan kontrolleras och graderas vid en besiktning (sid. 128). Den ger en bra anvisning om fönstrets delar och möjliga skador, men är inte utformad som en checklista som kan fyllas i och behöver kompletteras med delar som beskriver fönstret. Olof Antell och Jan Linskis bok Fönster: historik och råd vid renovering utgiven av Riksantikvarieämbetet (1988), innehåller ett exempel på en sammanställning av fönsterbesiktningar (sid.37). Sammanställningen ger en god överblick över den generella statusen på ett urval av fönster i ett kvarter, vilka skador som förekommer och i vilken utsträckning. Hur underlaget för besiktningen av de enskilda fönstren sett ut framgår inte av exemplet, men en enkel och översiktlig sammanställning av information är av betydelse i utformandet av en 14

15 checklista, vilket gör exemplet intressant. Fem pelare en vägledning för god byggnadsvård av Stig Robertsson (2002) tillsammans med Kulturhistorisk värdering av bebyggelse av Axel Unnerbäck (2002), båda utgivna av Riksantikvarieämbetet, har utgjort viktiga källor och vägledning, framförallt för utformandet av checklistorna anpassade för kulturhistoriskt intressanta objekt. De ringar in och identifierar kulturhistoriska värden så som historiska, arkitektoniska, tekniska och miljömässiga värden, som vägs in i en antikvarisk bedömning. Kulturhistorisk värdering av bebyggelse innehåller en gradering av ambitionsnivåer för bevarande som kommit att utgöra grund för gradering i den digitala antikvariska checklistan i mitt resultat. 1.6 Avgränsningar Undersökningen kommer beröra konditionsbesiktningar av fönster i vägg. Takfönster och de särskilda förutsättningar som ges då kommer inte att behandlas. Undersökningen kommer inrikta sig på besiktning av äldre fönster både i bevarandeskyddade byggnader som inte berörs av ändrings- eller nybyggnadskraven i BBR (BFS 2011:26, BBR kap 1:221) samt i äldre byggnader utan bevarandeskydd. I den här undersökningen definieras äldre fönster som hantverksmässigt utförda fönster, alltså icke industriellt tillverkade fönster, en metod som slog igenom på 60-talet (Pettersson, 1985). Gjutjärn och stålfönster utesluts inte ur undersökningen, men då trä är det överlägset vanligaste materialet i äldre fönster ligger fokuset främst på träfönster. Aluminium och plastfönster kommer inte att behandlas. Referensgruppen kommer att bestå av fyra hantverkare, en konsult och en antikvarie. För respons på förslag av checklistor kommer ytterligare två hantverkare, en antikvarie och en konsult att få möjlighet att ge synpunkter på materialet. Endast svensk, norsk, dansk och engelsk litteratur kommer att studeras, samt befintliga åtgärdsförslag och förfrågningsunderlag från arbetets referenter. 1.7 Metod och material Undersökning kommer att grunda sig på kvalitativa metoder enligt följande upplägg: En litteraturstudie kommer att genomföras för att få inblick i hur fönsterbesiktningar beskrivs i litteraturen, hur de mallar och checklistor som finns är utformade samt som grund för de avsnitt om terminologi och vanliga skador som ingår i arbetet. Befintliga åtgärdsförslag och förfrågningsunderlag kommer att studeras och analyseras för att få en uppfattning om vad och hur fönster och skador beskrivs, detta som någon form av arkivstudie. Intervjuer med en referensgrupp bestående av fyra yrkesverksamma fönsterhantverkare, en konsult och en antikvarie kommer att genomföras för att bilda mig en uppfattning om praxis och för att utreda hur de jobbar med konditionsbesiktningar, dokumentation m.m.. Intervjuerna syftar också till att få en uppfattning om referenternas krav och önskemål på underlag. Intervjuerna kommer att genomföras med halvstrukturerad metod (se frågelista i bilaga 6:4) 15

16 Deltagandeobservationer vid genomförande av konditionsbesiktningar. Detta för att studera hur professionella arbetar med fönsterbesiktning, vilken systematik som används och vilka bedömningar som görs. Jag kommer även att medverka vid uppförandet av ett åtgärdsförslag med tillhörande budgetuppskattning för att få förståelse för dokumentationens betydelse i efterföljande process. Med utgångspunkt från intervjuer, deltagandeobservationer, analyser av litteratur och befintliga besiktningsprotokoll, åtgärdsförslag och förfrågningsunderlag utarbetas förslag på checklistor i digitalt format och i pappersformat som sedan testas mot referensgruppen. Checklistorna kommer även att testas i fält i egna praktiska försök. 1.8 Kulturhistoriskt och hållbart perspektiv Arbetet med konditionsbesiktningar skulle kunna liknas vid sjukvården. Det handlar om att undersöka för att kunna diagnostisera och behandla på rätt sätt. Utifrån det byggs checklistorna upp på frågor som ska kunna vara vägledande för den information som krävs för identifikation och analys av fönstrets status vad gäller konstruktion, material, kondition och diagnostiserande av skador samt för bedömning av kulturhistoriska värden. Vad är det för glas i fönsterbågen? Denna fråga är relevant för att vi ger olika typer av glas olika betydelser, olika värden. Ett planglas besitter inte de historiska, estetiska och upplevelsemässiga värden (Robertsson, 2002) som ett blåst, bubbligt och ljust grönfärgat glas. Ordet värden anger att det är önskvärda egenskaper som skall tas tillvara (BBR 1:221). Enligt lagstiftningen gäller att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas (PBL, 8 kap. 13 ). Kyrkor skall enligt lag vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas (KML 4 kap. 2 ). För byggnader som inte omfattas av förbud mot förvanskning gäller att Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt (PBL, 8 kap. 14 ). Samtidigt har regeringen höjt ambitionsnivån för minskad energiförbrukning i befintliga byggnader i samband med ändringar som om- eller tillbyggnad (BFS 2011:6, kap. 9:2. Löfgren, Hansson (red.) 2011) och lagen om energideklarering infördes år 2007 (BFS 2007:4, BED 1). Hushållens energianvändning står idag för omkring 22 procent av den totala energianvändningen i landet (www.miljomal.nu), och fönster kan vara en riktig energibov i sammanhanget. Det var först på 70-talet som kraven på fönster började innefatta värmeisolering och lufttäthet (Rätt i bygget. Fönster : skador och åtgärder, 1982). Många gamla fönster har sedan 70-talet bytts ut till förmån för energieffektivare, moderna fönster, med följden att stora kulturhistoriska värden har gått förlorade. Inte heller ur energisynpunkt är det ett givet bra beslut, Energimyndigheten och Boverket rekommenderar inte fönsterbyte i första hand. Det finns betydligt bättre sätt att spara energi i ett hus än att byta fönster, och framförallt finns det kostnadseffektivare åtgärder att göra på fönstren än att byta dem skriver Paul Hansson i Energiboken (Löfgren, Hansson (red.) Sid 114). I samma bok slås fast att god byggnadsvård och energieffektivisering inte behöver vara varandras motsatser (Löfgren, Hansson (red.) Sid. 36). 16

17 Grunden för bra åtgärder är noggrant utförda statusbedömningar, och metoderna för besiktning bör underlättas i största möjliga mån för att skapa förutsättningar för dokumentation och hållbara åtgärdsförslag och underhållsplaner. I äldre tider var det av resursskäl naturligt att ta till vara äldre byggnader och utnyttja dem så långt som möjligt står att läsa under sökordet byggnadsvård i Nationalencyklopedin (http://www.ne.se). I regeringens 16 miljökvalitetsmål, varav god bebyggd miljö är en av de 16, framhålls befintliga byggnader som betydelsefulla resurser i det hållbara samhället, såväl ur ekonomiskt och socialt som miljömässigt hänseende (www.miljomal.nu). Byggnadsvård handlar om att på ett förståndigt sätt använda och hushålla med de resurser vår bebyggelse utgör, och att föra detta arv vidare till våra barn. (Robertsson, 2002) Att underhålla det befintliga byggnadsbeståndet är åtgärder som bör prioriteras både i resursbevarande syfte och för kulturmiljön. 17

18 1.9 Terminologi, begrepp och historik Fönstrets huvuddelar Bärgångjärn Hörnjärn Tvärpost Droppbräda i trä, alt. droppbleck i plåt Luft Mittpost Spröjs Drev Fönsterbräda/fönsterbleck Figur 1. Glas Foder Bågöverstycke Bågsidostycken Kittfals/glasningslist Karmöverstycke Karmsidostycke Karmunderstycke Bågunderstycke Snitt: karmbotten, bågotten, spröjs. Kitt Spröjs med profil Tryckkitt Tätningslist Fönsterbräda i trä. Alternativt fönsterbleck i plåt. Droppnäsa 18 Figur 2.

19 Hängning, öppningsbara fönster Slagfönster Vridfönster (pivåfönster) Sidhängda (vänster eller höger, inåt eller utåtgående) Underkantshängda Överkantshängda Vridfönster med horisontal axel Introducerades på 1930-talet. (Johannesson, 1991) Figur 3. Källa: Ur Fönster - projektering, byggande, underhåll, Sid. 113 Glasning Englas Tvåglasfönster, kopplad båge Tvåglas i enkelbåge Treglas, kopplad båge med tvåglas i innerinnerbåge Treglas, kopplad båge med tvåglas i ytterbåge Figur 4. Ill: Ur Fönster - projektering, byggande, underhåll, sid. 43 Glasets infästning Spårfals. Glaset träs in. Principen är den samma för blyspröjs. Figur 5. Kittfals. Glaset stiftas och kittas. Glasningslist av trä. Källa: Antell, Lisinski,

20 Typ av glas Blåst glas I Sverige kom den inhemska produktionen av blåst glas igång på allvar i slutet av 1600-talet, men förekom redan från 1400-talet i mycket begränsad omfattning i kyrkor och slott. Under talet blev glaset allt vanligare och mer tillgängligt för gemene man. Blåst glas har tillverkats med två olika metoder enligt nedanstående. Blåst kronglas Den ena metoden kallas månglasmetoden och själva glaset för kronglas. Det kan kännas igen på sina bågformiga skiftningar, varierande tjocklek, ojämnheter och blåsor. Det varierar något i färg, men är ofta ljust grönt. Det tillverkades genom att glasmassa blåstes upp till en stor kula som sedan överfördes till ett avsprängningsjärn och blåspipan sprängdes loss. Efter uppvärmning utvidgades öppningen genom att sätta glaskulan i kraftig rotation. Genom upprepningar av uppvärmning och rotation hade glasmassan så småningom slungats ut till en cirkelrund skiva som delades i två halvmånformiga bitar. Den tjockare centrumdelen, oxögat, skars bort. (Antell, Lisinski, Drange, Aanensen, Braenne, Fönster, skador och åtgärder, 1982). Kronglas, månglasmetoden Figur 6. Källa. Antell, Lisinski, 2003 Blåst taffelglas Den andra metoden av blåst glas kallas cylindermetoden. Det glaset är tunt och relativt klart och kännetecknas av paralella skiftningar och ojämnheter. Glasmassan blåstes ut till en stor glascylinder, upp till 2-3 meter lång och 60 cm i diameter. Ändarna kapades då av och cylinderna skars upp på längden. Under uppvärmning planades glaset sedan ut och efter ett dygns avkylning kunde glaset skäras i rutor. (Antell, Lisinski, Drange, Aanensen, Braenne, 1981). Taffelglas, cylinderglasmetoden Figur 7. Källa. Antell, Lisinski, 2003 Omkring mitten på 1800-talet övergick glasproduktionen helt från månglasmetoden, kronglas, till cylindermetoden, taffelglas. (Drange, Aanensen, Braenne, 1981). Tillverkningen av blåst cylinderglas pågick fram till 1936 i Sverige (Stenbacka, 2010) 20

21 Maskinglas Omkring sekelskiftet började maskindraget, även kallat valsat eller draget glas, att tillverkas i England. Glasmassa drogs då kontinuerligt mellan rullvalsar. (Antell, Lisinski, 2003) Det ger ett glas som är jämnt vågigt i en riktning. I Sverige startades tillverkningen av maskintillverkat glas i slutet av 1920-talet och var det vanligaste fram till 1960-talet (Johannesson, Jarnerup Nilsson, 2011). Floatglas På 1950-talet kom float-tekniken, som ger ett absolut jämnt glas. Glasmassan får rinna ut på en yta av smält tenn och kan inte göras tunnare än 3 mm (Jarnerup Nilsson, 2011). Idag tillverkas i stort sett allt glas enligt metoden och kan förädlas på olika sätt, t.ex. för att få bättre isolerförmåga (Sjöström Larsson, Wergeni-Wasberg, 2009). Antikglas Är planglas som med avsikt givits defekter typiska för gammalt glas, t.ex. blåsor, ojämn yta, varierande tjocklek och liknande (Nationalencyklopedin, Kulturglas I enstaka litteratur (Jarnerup Nilsson, 2011) och på hemsidor omnämns kulturglas som nytt maskintillverkat valsat glas. (www.gardochtorp.se) Ytbehandling Linoljefärg Har använts för utvändig målning sedan 1700-talet men spred sig mer allmänt under 1800-talet. Det är en färg med god hållbarhet som förr har använts på de flesta underlag så som trä, gjutjärn och stål. Linoljefärg för utvändigt bruk består av linolja, pigment, lacknafta, terpentin och lite torkmedel. För invändigt bruk är ingredienserna de samma så när som på terpentin (Gross, Cederquist, Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper, 1999). Alkydfärg Tillkom på 1930-talet och kan sägas vara en utveckling av oljefärgen. Alkyd är en syntetisk produkt som framställs av bl.a. vegetabiliska oljor och utgör bindemedel i färgen, helt eller delvis tillsammans med vegetabilisk olja. Gränsen mellan oljefärg och alkydfärg är inte helt tydlig, och från början modifierades en linoljefärg med alkyd och benämndes då som alkydförstärkt oljefärg. Färgen har i stort sett linoljefärgens egenskaper (Gross, Cederquist, 1992). Akrylat Började användas under 1950-talet (Jarnerup Nilsson, 2011). Det är en vattenburen färg som enkelt uttryckt innebär att bindemedlet i form av mycket små klibbande plastkulor svävar fritt i vatten (Gross, Cederquist, Sid. 27). 21

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT MÅLA FÖNSTER OCH SNICKERIER Perfekt Grundolja Perfekt Trägrund Perfekt Fönsterfärg Beckers Fönsterkitt Beckers

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer

HOGSTAD Fönster. Den enkla lösningen. HOGSTAD Fönster

HOGSTAD Fönster. Den enkla lösningen. HOGSTAD Fönster HOGSTAD Fönster Den enkla lösningen HOGSTAD Fönster En smartare lösning, enkelt, snabbt och lönsamt När det är dags! Till slut går det inte längre att blunda för slitna fönster, där färg flagnar och trä

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Fönsterlagande på gamla skolan

Fönsterlagande på gamla skolan Fönsterlagande på gamla skolan Sent omsider har fönsterlagandet kommit igång. Det var en sen vår, en krånglig sommar och en mycket sen skörd som satte käppar i hjulet för våra planer. Men nu är det första

Läs mer

Tidlösa fönster. renoveringssystem

Tidlösa fönster. renoveringssystem Tidlösa fönster renoveringssystem BSAB X2.1 Sfb (31)X Sept 2005 Eländes elände... Nu har färgen börjat flagna på fönstren igen. Det är ju bara några år sedan vi hade målarna här. Kittet har visst lossnat

Läs mer

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik.

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. FÖNSTERUPPGRADERING Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. SOM NYA FÖNSTER. FAST SNABBARE. OCH BILLIGARE. Som fastighetsförvaltare vet du vilket jobb det är att måla och underhålla träfönster.

Läs mer

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2016 Charlott Torgén Rapport 2016:11 Engelbrektsgatan 3 702 12 Örebro Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Värdering, ändring och energieffektivisering Växjö 19 mars 2013 Tomas Örn Kulturmiljö [fysisk] miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom

Läs mer

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 2 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka,

Läs mer

Teknisk Beskrivning. Fönster

Teknisk Beskrivning. Fönster Teknisk Beskrivning Fönster 15-141 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA KRAV... 3 2.1 sidohängda fönster i trä/aluminium.... 3 2.2 glidhängda fönster i trä/aluminium.... 4 2.3 sidohängda fönster

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering.

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. Förutsättningar ttningar FönsterF Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. På yttre bågar kan rötskador, söndervitrat trä samt färgspjälkning Befintligt

Läs mer

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre refond Fönsterrenovering Huset läcker energi Av husets tillförda energi försvinner 35 % genom fönstren. 15% ventilation Välkommen till Prefond

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Kulturfönstret. Ett värmande fönster står. på glänt för dig som vill göra en tidsenlig renovering eller ett nybygge i gammal stil...

Kulturfönstret. Ett värmande fönster står. på glänt för dig som vill göra en tidsenlig renovering eller ett nybygge i gammal stil... Kulturfönstret Ett värmande fönster står på glänt för dig som vill göra en tidsenlig renovering eller ett nybygge i gammal stil... Hur väljer man fönster Den här broschyren är till för att ge lite inspiration

Läs mer

Fönsterinstruktioner

Fönsterinstruktioner Fönsterinstruktioner Här finner du information om mottagning av leverans, lagring på byggplats, montering, skötsel/kontroll och underhåll. RM Snickerier AB S.Industrigatan 8 598 40, Vimmerby Tel. 0492-797

Läs mer

BRF KANTARELLEN 11 INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG

BRF KANTARELLEN 11 INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG BRF KANTARELLEN 11 Besiktning av fönster Projekt nr: 41--- Okulär besiktning INVENTERINGSPROTOKOLL/ ÅTGÄRDSFÖRSLAG Stockholm 2016-02-05 HSB Stockholm Anders Köhler HSB Konsult INVENTERINGSPROTOKOLL/ Datum:

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar.

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Med ytbehandling menas att man behandlar en trä eller metallyta med något ämne så att den blir vacker, hållbar och lättskött. De tre

Läs mer

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning 47 Kvillsfors - serien Inåt- och utåtgående fönster, fast karm samt fönsterdörrar med isolerglaskassetter eller kopplad 2+1 båge. Karm och båge i furu Isolerad varmkant mellan glasen 3-glas med två energiglas

Läs mer

Ditt fönster in i framtiden...

Ditt fönster in i framtiden... Ditt fönster in i framtiden... Ditt hus får sin exteriöra karaktär via fönstren. Med fönstren får huset sin känsla och själ. Det är fönsterpartierna som länkar samman ditt hem med naturen utanför. Och

Läs mer

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem.

Måla fönster och snickerier. Arbetsråd Bestå Fönstersystem. Måla fönster och snickerier Arbetsråd Bestå Fönstersystem. De mest utsatta delarna på huset. Fönster, vindskivor, foder, knutbrädor och andra snickeridetaljer är de mest utsatta delarna på ett hus. Därför

Läs mer

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan Väggen är klädd med tegel på utsidan Det luktar från väggen. Dålig luftspalt bakom teglet och undermålig dränering av vatten som trängt in. Öppna tegelfogar saknas i första skiftet över sockeln. Eller

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Kipp-Dreh fönster 2+1

Kipp-Dreh fönster 2+1 Kipp-Dreh fönster 2+1 EA KFI KD Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Insida Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.

Mottagningskontroll. Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor. Mottagningskontroll Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt

Läs mer

Inåtgående fönster och altandörrar

Inåtgående fönster och altandörrar Inåtgående fönster och altandörrar projekt Hemmafönster projekt Kvalitet och trygghet är våra ledord. Vi är en division i Inwidokoncernen som är till för dig som proffskund - vi arbetar för dig, men har

Läs mer

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR Stor öppning med vikdörr Våra vikdörrar är mycket efterfrågade vid både om- och ny byggna tion. Du kommer närmare naturen varje dag hela året. Allt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Fasadexperten får det att hålla i längden.

Fasadexperten får det att hålla i längden. Fasadexperten får det att hålla i längden. Anlita en Fasadexpert så slipper du ta de svåra besluten själv. Alla som någon gång målat om ett hus vet att det kräver både tid och pengar. Därför är det extra

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad!

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad! Fönster och fönsterdörrar Svensktillverkade med säkerhet som standard Nu även med aluminiumbeklädnad! Svensktillverkade fönster och med säkerhet som standard Våra fönster tillverkas av erkänt duktiga hantverkare

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä. Karmar med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbar.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad Arbetsråd utomhus, konsument Hur gör man? Måla träfasad Så målar du träfasad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Att måla om en träfasad är ett projekt som består av flera delmoment. Tvätten är kanske det allra viktigaste,

Läs mer

Restaurering av gårdsport

Restaurering av gårdsport Dokumentationsrapport Restaurering av gårdsport Gotlands län Visby Södra Slottsgränd 1 Peter d Agnan C.H.A.B -Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård är ett antikvariskt kunskapsföretag i kulturmiljöbranschen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Inifrån sett. Sida 1 Järnstångsvägen 17 SE-433 30 Partille, Sverige Tel / Fax: 031-232772 www.fonsterfixaren.se info@fonsterfixaren.

Inifrån sett. Sida 1 Järnstångsvägen 17 SE-433 30 Partille, Sverige Tel / Fax: 031-232772 www.fonsterfixaren.se info@fonsterfixaren. Inifrån sett Fördelar: Passar perfekt för fönster som ska vara öppningsbara med bredd över 130 cm. Max bredd för den typen av fönster bör inte överstiga 225 cm. Fönster som öppnas inåt brukar man ha på

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta

Rev.nr 130809. Monteringsanvisning Balkong Beta Rev.nr 130809 Monteringsanvisning Balkong Beta Viktigt! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. Detta för att ta del av alla de viktiga moment monteringen innehåller. Observera

Läs mer

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre.

Hanterar du dina fönster på rätt sätt så lever de längre. Fax 08-603 88 69 Org. nr 556699-7689 www.tresson.se info@tresson.se Skötselråd nya fönster Här får du skötselråd för dina fönster. Du får också ta del av nyttiga och användbara funktioner och handgrepp.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Arkadien 5, Linköping

Arkadien 5, Linköping Arkadien 5, Linköping Brf. Nackspegeln, Fruängen Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. God ekonomi, hög prestanda, lågt underhåll, stor

Läs mer

Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring.

Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. Brf. Nackspegeln, Fruängen Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. God ekonomi, hög prestanda, lågt underhåll, stor flexibilitet, tilltalande

Läs mer

Vi målar. Vi bygger. Vi renoverar fönster.

Vi målar. Vi bygger. Vi renoverar fönster. Vi målar. Vi bygger. Vi renoverar fönster. Bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare, byggföretag och konsulter inom bygg och måleri är våra kunder. Trapphus, lägenheter, badrum, kök, lokaler för kontor,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje

kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje innehåll Fasta fönster FK/AFK... 4 trä och trä/aluminium Vridfönster VF/AVF... 5 trä och trä/aluminium sidohängda fönster sf/asf...

Läs mer

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT Fönster och fönsterdörrar 300 kr 2 VÄLKOMMEN till den äkta fönsterkänslan Inget är så betydelsefullt för ditt hus som dina fönster. Med Sunnerbo Fönster får du personlighet

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 15016 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr / 16.0.2015

Läs mer

Komplett prislista över vårt sortiment i PVC

Komplett prislista över vårt sortiment i PVC Sida 1 Komplett prislista över vårt sortiment i PVC Fasta fönster 2 Öppningsbara fönster 4 2-luft fönster 5 3-luft 6 Inåtgående fönsterdörr 7 Utåtgående fönsterdörr 7 Entrédörr/Fönsterytterdörr 7 2-delat

Läs mer

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2 Förfrågan om intresse att renovera fönster Har skickats ut till alla 176 hus inom Akalladalen 130 hus har svarat Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Elit Tradition 2+1 Fönsterfakta Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Material Trä av lamellimmad svensk furu. Glas 2+1-glas U-värde 1,3 W/m 2 K Glasningsutförande 2-glas isolerruta

Läs mer

85 års Hantverkstradition 1924 2009. Gediget hantverk med moderna metoder

85 års Hantverkstradition 1924 2009. Gediget hantverk med moderna metoder 85 års Hantverkstradition 1924 2009 Gediget hantverk med moderna metoder Fönstret släpper in ljus och luft i rummet. Det förmedlar kontakt med yttervärlden och ger karaktär åt ditt hus. När du investerar

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

RAPPORT. Besiktning av lägenheters och lokalers ytterdörrar, fönster och altandörrar på Brf Sollentunahus 1, Skogstorpsvägen Sollentuna.

RAPPORT. Besiktning av lägenheters och lokalers ytterdörrar, fönster och altandörrar på Brf Sollentunahus 1, Skogstorpsvägen Sollentuna. etapp/skede: sida: 1 (5) RAPPORT Besiktning av lägenheters och lokalers ytterdörrar, fönster och altandörrar på Brf Sollentunahus 1, Skogstorpsvägen Sollentuna. etapp/skede: sida: 2 (5) 1. Uppdraget Uppdraget

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Norr Enby gård Fastighet Norr Enby 1:45 Socken/Kommun Sorunda/Nynäshamn ÅTGÄRDSPROGRAM

Norr Enby gård Fastighet Norr Enby 1:45 Socken/Kommun Sorunda/Nynäshamn ÅTGÄRDSPROGRAM OBJEKT Norr Enby gård Fastighet Norr Enby 1:45 Socken/Kommun Sorunda/Nynäshamn ÅTGÄRDSPROGRAM OBJEKT Norr Enby gård Fastighet Norr Enby 1:45 Socken / Kommun Sorunda/ Nynäshamn Kort historik Norr Enby gård

Läs mer

F Ö N STE R F Ö N STE R

F Ö N STE R F Ö N STE R FÖNSTER FÖNSTER 02 teknova.se BREVKOPIAN FÖNSTERBYTE & FÖNSTERRENOVERING FÖNSTER Fönster i dålig kondition är ett stort bekymmer på många fastigheter men det finns lösningar. Vi kan hjälpa dig med allt

Läs mer

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! PRISLISTA 2013 önster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA ÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! INNEHÅLL SÄKERHETSGLAS ÖR ÖNSTER OCH DÖRRAR 4 Krav på personsäkerhet i bostäder enligt BBR. LAGERPRODUKTER

Läs mer

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Takfönster För en ljusare tillvaro Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Släpp in ljuset med våra takfönster Ett takfönster är det perfekta alternativet för dig som vill skapa en spännande

Läs mer

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Trä som fasadpanel Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Fasadpaneler Garanti - mot vad? - hur länge? - för vem? - hur ska det kontrolleras och av vem? - hur ska inverkan av klimat och omgivning hanteras?

Läs mer

5.1 Måleri. Limfärgsmålning

5.1 Måleri. Limfärgsmålning Dokumentation av hantverket på Byggnadshyttan Mälsåker 5.1 Måleri. Limfärgsmålning VID FRÅGOR KONTAKTA: Riksantikvarieämbetet Byggnadshyttan Mälsåker Box 5405, 114 84 Stockholm 08-5191 8154 1 Dokumentation

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001.

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001. OnlineByggvaror.se FÖNSTERFINAL! Sid 3-4 Kvalitetsdörrar för ett bättre pris! Sid. 5 Portar med kvalitet och stil! Köket-vårt viktigaste rum! Sid. 6 Sid. 7 Smidigare kan det inte bli! När du handlar hos

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren

Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren www.helsingedorren.se 2015 Välkommen till Helsingedörren! Vi är ett företag från Hälsingland som startades 2006. Hos oss står du som kund alltid i centrum, vi

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas

Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas OBJEKT alu Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: Insida i trä. Utsida med aluminiumbeklädnad. Sidohängt med inåtgående kopplade bågar. Kan

Läs mer

Älvdalsfönster AB Gediget hantverk med moderna metoder

Älvdalsfönster AB Gediget hantverk med moderna metoder 90 års Fönstret släpper in ljus och luft i rummet. Det förmedlar kontakt med yttervärlden och ger karaktär åt ditt hus. När du investerar i fönster ska du inte tumma på kvalitén. Älvdalsfönster är ett

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kampanjprislista. Securepaket. Ett säkert hösttecken! till Elit Original Alu. Gäller 16/9-13/10 2013

Kampanjprislista. Securepaket. Ett säkert hösttecken! till Elit Original Alu. Gäller 16/9-13/10 2013 Kampanjprislista Gäller 16/9-13/10 2013 Ett säkert hösttecken! Securepaket till Elit Original Alu Vridfönster AFH - Utåtgående glidhängt fönster med 3-glas isolerruta Elit Original Alu Utv alu.beklätt

Läs mer

Norr Hårsbäcks fd missonshus

Norr Hårsbäcks fd missonshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12 Norr Hårsbäcks fd missonshus Fönstrerrenovering 2005 Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehåll Inledning...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ANTIKVARISKT UTLÅTANDE

ANTIKVARISKT UTLÅTANDE Stockholm 2002-11-14 Wihlborgs Fastigheter AB Att: Christian Hermelin Box 888 131 25 Nacka ANTIKVARISKT UTLÅTANDE AVSEENDE FÖNSTER PÅ F. D. ÄTTIKSFABRIKEN, HUS 1-6, JÄRLA INDUSTRIOMRÅDE, NACKA Datering

Läs mer

Svartå hammarsmedjedja

Svartå hammarsmedjedja Svartå hammarsmedjedja Svartå 1:194, Nysunds socken, Degerfors kommun, Närke Renovering av fönster och dörrar, år 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:29 Översiktlig beskrivning Svartå

Läs mer

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde SFB 1074 kan fås i två utföranden. I det ena utförandet har profilerna isolerats med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. I det

Läs mer

Kort om fönstrens historia

Kort om fönstrens historia Fönster C u r a t i o B y g g n a d s v å r d s f ö r e n i n g i Å b o l a n d r. f. C u r a t i o T u r u n m a a n k o r j a u s r a k e n t a m i s y h d i s t y s r. y. Kort om fönstrens historia

Läs mer