5500 DC Inverter. Installations- och underhållsmanual. Vers. 9.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5500 DC Inverter. Installations- och underhållsmanual. Vers. 9.0"

Transkript

1 5500 DC Inverter Installations- och underhållsmanual Vers

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Egenskaper Delar Styrenhetens funktioner Installationsanvisningar Stomme och mått Tekniska uppgifter Komponentlista Kopplingsschema Driftsegenskaper och säkerhetsåtgärder...13 Felkoder EGENSKAPER 1. I våra luftvärmepumpar av typen DC inverter används den miljövänliga kylvätskan R410A, med vilken man uppnår de energieffektivaste resultaten på marknaden. Kompressorns produktion samt energiförbrukningen kontrolleras och regleras kontinuerligt. På detta vis uppnås systemets optimala effektivitet enligt rådande förhållanden utomhus och inomhus. 2. Tack vare mikroprosessor-styrsystemets effektiva program är systemet behagligt och ekonomiskt att använda i varierande miljöförhållanden. 3. Kompressorns speciella vibrationsdämpare gör att systemets utomhus- och inomhusenheter är ytterst tystgående. 4. Med hjälp av styrenheten kan man följa systemets funktioner. 5. Mikroprosessorn är programmerad så att systemets ingående spänning kan vara 175V~260V. Detta möjliggör mjukstart av kompressorn även med låg ström. 6. Funktionen automatisk återstart minns de inprogrammerade funktionerna och återställer dessa efter ett elavbrott. 8. UWS-vinterfunktionssystem, självlärande avfrostningssystem, kontrollerar kontinuerligt systemets behov av avfrostning och reglerar automatiskt intervallerna mellan avfrostningarna för att uppnå optimal funktion. 9. Programmerbara TIME ON och TIME OFF-funktioner säkrar systemets funktion utan kontinuerliga åtgärder. 10. Utomhusenhetens värmebärare har akrylbeläggning på aluminiumbladen, vilket förlänger bladens livslängd och minskar korrosionen. Beläggningen gör att regnvattnet rinner av snabbare och även avfrostningen går fortare. 11. Värmebärarens kopparrör är tillverkade med den nyaste tekniken. Funktionseffektiviteten ökar, eftersom rörets insida är räfflad. På så vis ökar den värmebärande ytan, trots att spiralkylaren är liten. 2

3 2. DELAR Inomhusenhet Elenhet Värmeväxlare Pump Vatten ut Gaskoppling Vätskekoppling Vatten in El Utomhusenhet Koppling Luftintag Luftutlopp Kondensvatten ut Rätt mängd köldmedel Ultimate 5500 luft-vattenvärmepump fylls med 1180 gram köldmedel. Detta är den rätta mängden för modell med inomhusenhet där man använder 5 m standard kopplingsserie. Då man byter till en längre kopplingsserie rekommenderar vi att man tillägger cirka 20 g/m för varje påbörjad meter efter fem meter. För lite köldmedel minskar aggregatets värmeeffekt. För stor mängd köldmedel leder till att köldmedlets maxitemperatur sjunker. Detta kan man testa till exempel genom att mäta temperaturen på köldmedelröret som leder ut från utomhusenheten. 3 Vi rekommenderar att man tar tillvara köldmedel och fyller på nytt köldmedel om värmepumpen visar symtom på att den har för litet eller för mycket köldmedel.

4 3. Styrenhetens funktioner Styrenhet Fäst styrenheten i väggen med dubbelsidig tejp. Skruvhuvuden kan träffa kretskortet och orsaka kortslutning. LCD-display ON/OFF ljus ON/OFF koppling Då startar inte apparaten. Knappsats Knappsats lock 1.Symbolerna på styrenhetens display Förklaring Kylning Värmning Ställ in temperatur Innetemperatur Viloläge Förklaring Funktionssnabbhet L (low, låg) Funktionssnabbhet M (medium, medel) Funktionssnabbhet H (high, hög) Timer OFF (av) Timer ON (på) LCDdisplay LCDdisplay Anmärkningar Anmärkningar 1. ON/OFF: Systemet startas och stängs av med denna knapp. Tryck på knappen för att starta systemet. På styrenhetens display syns då eller. Tryck på knappen en gång till för att stänga av systemet. 2. TEMP/TIME: Då avkylningen eller uppvärmningen är i gång, tryck en gång på TEMP + : den inställda temperaturen stiger 1C. Tryck en gång på TEMP - : den inställda temperaturen sjunker 1C. Då du använder funktionen för tidsinställning; tryck TIME + eller TIME - för att reglera tidsinställningarna. 4

5 3. MODE: Tryck på MODE för att välja funktionssätt för systemet. Funktionssätten är i ordningen Kylning -> Värmning. I läget för kylning är standardtemperaturen 25C. I läget för värmning är standardtemperaturen 25C. (Vattnets temperatur är som utgångsvärde inställd på 42C). 4. SLEEP: Vid läge för Kylning eller Värmning tryck en gång på denna knapp, för att försätta systemet i Viloläge. Då innetemperaturen för Viloläge är fastställd, reglerar systemet temperaturen. Tryck på knappen en gång till för att avlägsna Viloläge. 5. SW: Tryck på Skifttangenten (SW) för att vattnets temperatur ska visas (sensor i inomhusenheten) eller för att innetemperaturen ska visas (sensor i LCD-displayen) som inställd temperatur. Då kontrollampan blinkar, är läget för vattnets temperatur valt. Temperaturens variationsintervall kan ställas in på 25-60C. Då ljuset är tänt kontinuerligt, är läget för luftens temperatur valt. Temperaturens variationsintervall kan ställas in på 16-31C. 6. TIME ON: För att starta timern (ON Timer), tryck på varvid både och tidsinställningen 0H:1M blinkar. Tryck på + en gång, för att öka tiden med en minut. Tryck på - en gång, för att minska tiden med en minut. Tryck på + kontinuerligt i över tre sekunder, för att öka tiden med en timme. Tryck på samma vis på -, för att tiden ska minska på motsvarande vis. TIME fungerar med 24 timmars tidssystem. Då tiden är inställd, vänta 10 sekunder för att tiden ska sparas i minnet. Tryck på nytt för att upphäva tidsinställningen. avlägsnas från displayen. 7. TIME OFF: För att stänga av timern (OFF Timer), tryck på varvid tidsinställningen 0H:1M blinkar på displayen. Tryck på + en gång, för att öka tiden med en minut. Tryck på - en gång, för att minska tiden med en minut. Tryck på + kontinuerligt i över tre sekunder, för att öka tiden med en timme. Tryck likadant på - för att tiden ska minska på motsvarande vis. TIME fungerar med 24 timmars tidssystem. Då tiden är inställd, vänta 10 sekunder för att tiden ska sparas i minnet. Tryck på knappen igen för att upphäva tidsinställningen. avlägsnas från displayen. TROTS ATT MANUALEN BEHANDLAR KYLFUNKTIONEN, FÅR DENNA INTE ANVÄNDAS. DE UPPVÄRM- NINGSSYSTEM SOM ANVÄNDS I FINLAND LÄMPAR SIG INTE FÖR VATTENBUREN AVKYLNING. 4. Installationsanvisningar Till ett vattenburet uppvärmningssystem, panna eller varmvattenberedare kopplas inomhusenheten för att värma upp direkt med hjälp av en cirkulationspump som är inbyggd i vattenkammaren. Det uppvärmda vattnet går till varmvattenberedarens övre del och returvattnet till inomhusenheten från nedre delen av vattenberedaren. Inomhusenheten kan även kopplas rakt till uppvärmningssystemets krets. Om systemets vattenmängd är liten, lönar det sig att seriekoppla en varmvattenberedare på minst 30 l (ingår ej i leveransen). På så vis undviker man att systemet startar och stängs av för ofta. På bilderna på följande sidor visas andra installationsalternativ. Sådana säkerhetsventiler och förslutnings- och tömningskranar som behövs beroende av platsen för installationen saknas på installations bilderna.diskutera noggrannare om dessa med installatören. 5

6 Benämning Del Ingår Anmärkningar Styrenhet filter samt 2 skalventiler Rörsystem för golvvärme Vattenintag Husets elcentral Utomhusenhet Inomhusenhet Tömning av vatten Vattenledning Anslutningsserie 5 m Stickkontakt Styrkoppling Vattentank (10-200l) Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej valbar Ja Ja Nej Vattenledningsnät Bruksvatten 6

7 Bruksvatten HE Vattenledningsnät Vattenledningsnät Bruksvatten Bruksvatten HE Bruksvatten Benämning Del Ingår i leveransen Anmärkningar HP Inomhusenhet Ja WE Expansionskärl (5-10l) Nej AAV Avluftningsventil Nej OWT Vattentank (>30l) Nej WT Varmvattensbehållare Nej TW Reglerventil Nej PBV Flödesreglerande Nej FH Golvvärme Nej RA Radiator Nej HE Värmeväxlare Nej Plattvärmeväxlare Vattenledning Nej MFV Fördelningsstock Nej Vi rekommenderar sådana kopplingar som bilderna visar. Modell A: En koppling av detta slag lämpar sig för duschar och övrig varmvattenanvändning. Modell B: Om man kopplar aggregatet enligt modell B, bör man koppla en liten vattentank OWT till systemet för att undvika att systemet oavbrutet startar och stängs av. Modell C: Enligt denna modell kan du genom att använda fördelningsstock koppla ett flernivåsystem, som innefattar till exempel golvvärme, radiator, mm. Om du kopplar flera olika aggregat, bör du installera en extra vattenpump till huvudledningen I alla system behövs ett expansionskärl WE. 2. Det får inte finnas luft i systemet då det startas.

8 5. Stomme och mått Inomhusenhet Frontvy Sidovy Vatten in Vätska Gas Vatten ut Schema för väggfästning Använd fyra skruvar, max. 10mm i diameter Utomhusenhet Luftintag Fästningsankarens hål tömningshål min. min. min. Luftintag A-sidan bör öppnas, om avståndet är 40~50 cm min. Frånluft Hål för ledningen min. Skyddshölje Kylämnesrörets (vätska) fog diameter 6.35 mm / 1/4. Kylämnesrörets (gas) fog diameter 12.7 mm / 1/2. Installationsavstånd mellan bultarna Manöverenhet 8

9 6. Tekniska uppgifter Modell Funktion Kylning Värmning Elkälla Enfasig 220V-240V/50Hz Kapacitet Kylning (värmning) kapacitet Största tillåtna elström Elegenskaper Kompressor Mått Vikt Övrigt Bruksström Inmatningskapacitet Elkällans effekt Startström Kompressorns ström Motorns ström Inomhusenh. Utomhusenh. Spolens motstånd Bredd Inomhusenhet Höjd Djup Bredd Utomhusenhet Höjd Djup Inomhusenhet Utomhusenhet Inomhusenhet Ljud Utomhusenhet Fläktens snabbhet Utomhusenhet Kylmedel Innetemperaturens sensor Inomhusenhetens temperatursensor Utomhustemperatur sensor Temperatursensorn på utomhusenhetens cell Frånluftens temperatursensor Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar. 9

10 7. Komponentlista Inomhusenhet 11 Namn LKM Namn LKM Värmeväxlare Bricka Vattenpump Lock Vattenanslutning ut Skyddslock Gasanslutning Kretskort Vätskeanslutning Kopplingsstycke Vattenanslutning in Ledningshållare Pumpens konsol Kapselns botten Mellanskiva Lås Bottenskiva 10

11 Utomhusenhet Namn Lockpanel Utomhusfläkt Kondensor Handtag Frontgaller Frontpanel Bottenskiva Smältkabel Mellanvägg Strypning Kompressormantel Kompressor 4-vägs ventil Ventilskiva Gasventil Vätskeventil LKM Namn Kapillär 4-vägsventils spole Sidopanel Skyddshölje Ledningshållare Skyddsfodral Utomhusenhetens kretskort Modul Kylribba Motorkonsol Utomhusenhetens motor LKM 11

12 8. Kopplingsschema A. Inomhusenhet Till utomhusenhet Kopplingsschema Gul Till styrenheten Spänningstillförsel Högtryckssensor Kopplingsstycke Blå Gulgrön Röd Vit Kretskort Pump L1 Pump N1 Röd Blå Vattenpump Vattnets temperatur sensor Kopplingstycke Gulgrön B. Utomhusenhet L-ut N-ut Värmeaggregat N-ut Röd Vit Musta L-ut Fläktens motor Till inomhusenheten 4-vägsventil Strypning Kompressor 12

13 9. Driftsegenskaper och säkerhetsåtgärder Driftsegenskaper 1. Då man använder uppvärmningsfunktionen vid kallt väder, avfrostar utomhusenheten sig själv automatiskt med intervaller på 45 min 2 h. Avfrostningstiden är cirka 3-10 minuter. 2. Då du tar apparaten i bruk, värm först tankens vatten med elpatronen till grader. Elpatronen bör ställas in på att hålla temperaturen vid 39 grader, så att vattentemperaturen i tanken inte i något skede kan sjunka för lågt. Säkerhetsåtgärder Följande symtom betyder inte nödvändigtvis att luftkonditioneringsapparaten är defekt. Om de inte avhjälps efter en grundlig kontroll, kontakta närmaste reparationsexpert. Apparatens användare får inte själv utföra serviceåtgärder. 1. Apparaten fungerar inte: då systemet startar på nytt, startar kompressorn 3 minuter senare (Detta är för att skydda kompressorn, och inte ett fel). Kontrollera om överbelastningskopplingen är på eller om den har gått av. 2. Ljud: Då luftkonditioneringsapparaten är i gång kan ljudet av strömmande vatten höras. Ljudet kommer av att vattnet cirkulerar i systemet, och är inte ett fel. 3. Låg kapacitet: Kontrollera om utomhusenhetens luftintag eller luftutsläpp är blockerat. Kontrollera att temperaturen på avkylningen inte är för högt inställd eller att temperaturen på uppvärmning inte är för lågt inställd. Kontrollera också om det finns någon annan värmekälla i utrymmet, om det finns för många människor i utrymmet eller om utrymmet som skall värmas upp är för stort. 4. Kompressorn startar inte, styrenhetens display visar E4. Detta betyder att det finns för litet vatten i vattenpumpen eller att vattentrycket är för lågt. 5. Försäkra att jordledaren är korrekt och säkert kopplad, för att undvika allvarliga olyckor. 6. Lösgör inte elledningen då systemet är igång, för detta kan orsaka olyckstillbud. Kraftiga ryck i elledningen kan skada kabeln och orsaka olyckstillbud. 7. Försäkra att utomhusenhetens lufttillgång är tillräcklig. 8. Kontrollera regelbundet utomhusenhetens fastsättningskonsol. 9. Bryt strömmen i huvudströmbrytaren före du rengör inomhusenheten. 10. Ställ in lämplig temperatur. Ifall aggregatet fungerar på något från det normala avvikande sätt, läs igenom denna anvisning på nytt.många fenomen som verkar som problem är ofta helt normala egenskaper för en luftvärmepump. Om problemet inte finns beskrivet i denna anvisning, tag kontakt per e-post per telefon eller fax Du kan också fylla i felanmälan på vår hemsida >luftvärmepumpar>online hjälp>felanmälan. BESTÄLL INTE GA- RANTIREPARATION SJÄLV UTAN ATT HA DISKUTERAT ÄRENDET MED OSS. 13

14 Felkoder (i LCD-displayen) Inomhusenhetens felkoder Kod Fel Åtgärdsanvisning för servicemontör E1 Fel i LCD-displayen E2 E3 F8 F9 Fa Fb Fc 14 Kommunikationsfel mellan LCD-displayen och inomhusenhetens kretskort Fel i LCD-displayens temperaturgivare Fel i inomhusenhetens kretskort Fel i vattentemperaturgivaren Kontrollera anslutningarnas koppling i LCD-displayen. I den största delen av pumparna är ordningen C1=röd C2=blå C3=orange C4=svart. Det lönar sig att pröva denna ordning, om felkod E2 visas. Inomhusenhetens kretskort kan vara felaktigt. Byt LCD-display. Felkoden tyder på en egenskap i kretskortet, som enbart utnyttjas i vatten-vattenvärmepumpar. Ett fel i denna egenskap orsakar ändå felkod. Det åtgärdas enklast genom att byta inomhusenhetens kretskort. Kontrollera anslutningarnas fästning på inomhusenhetens kretskort. Lösgör anslutningen och installera på nytt, för att utesluta att felet beror på att anslutningsställena har oxiderats. Om aggregatet fortfarande inte fungerar, lönar det sig att byta temperaturgivare. Om detta inte hjälper, byts inomhusenhetens kretskort. Fel i tryckströmbrytaren Lösgör och installera tryckströmbrytarens anslutning på nytt. På så vis utesluts att felet beror på oxidering. Tryckströmbrytaren är i normalt läge kortsluten och öppnas endast om trycket stiger över cirka 38 bar. Man kan alltså testa tryckströmbrytarens funktion genom att kortsluta C5-anslutningen i inomhusenhetens kretskort. Tryckgivarfelet borde försvinna, om tryckgivaren är felaktig. Om tryckgivarfelet kvarstår, är felet i inomhusenhetens kretskort. Felkoden inte i bruk Kommunikationsfel mellan inom- och utomhusenhetens kretskort Utomhusenhetens FelKodER Kontrollera först anslutningen mellan inom- och utomhusenhetens kretskort. Kontrollera därefter utomhusenhetens stora resistor R34, i de flesta kort placerad cirka 10 cm från kanten på den sidan där kretskortets elanslutning finns. Om stora resistorn R34 är trasig, byt utomhusenhetens kretskort och pröva om det fungerar. I övriga fall, byt först inomhusenhetens kretskort och pröva om det fungerar. Byt till slut utomhusenhetens kretskort, om byte av inomhusenhetens kretskort inte hjälpte. Kod Fel Åtgärdsanvisning för servicemontör F1 Fel i utetemperaturgivaren (i utomhusenhetens kretskort: Outside) Kontrollera först givarens anslutning. Lösgör givaren och fäst den på nytt. Om det inte fungerar, byt givare. Om det fortfarande inte fungerar, byt utomhusenhetens kretskort. F2 F3 Fel i utomhusenhetens temperaturgivare (i utomhusenhetens kretskort: Pipe) Fel i gasurladdningens temperaturgivare (i utomhusenhetens kretskort: CompT) Kontrollera först givarens anslutning. Lösgör givaren och fäst den på nytt. Om det inte fungerar, byt givare. Om det fortfarande inte fungerar, byt utomhusenhetens kretskort. Kontrollera först givarens anslutning. Lösgör givaren och fäst den på nytt. Om det inte fungerar, byt givare. Om det fortfarande inte fungerar; byt utomhusenhetens kretskort.

15 F4 F5 15 Kompressorns överhettningsskydd (gräns 110 C) Fel i utomhusenhetens minneskrets Kontrollera temperaturen på utgående gas: stämmer det att köldmedlet är nära att överhettas? Om köldmedlet inte är hett, byt CompT-temperaturgivare. Om köldmedlet är hett är mätningsresultatet korrekt och temperaturen beror på för liten mängd köldmedel eller för hög vattentemperatur i kondensatorn. Sänk den inställda temperaturen och/eller tillsätt mera köldmedel. Om inget av dessa alternativ hjälper, byt utomhusenhetens kretskort. Lösgör minneskrets U5 och fäst den igen detta hjälper i allmänhet. Om det inte hjälper, byt utomhusenhetens kretskort. F6 Inverterfel Bryt strömmen från huvudströmbrytaren för en halv timme. Om felet inte avhjälps, mät likströmspänningen till utomhusenhetens omvandlare (Transducer) i anslutningarna N och P (inte N OUT, inte P OUT). Denna spänning borde vara nära 375 volt. Om värdet avviker kraftigt (t.ex ), byt omvandlare. Om byte av omvandlare inte hjälper, byt utomhusenhetens kretskort. F7 Inte felkoder: Fel i utomhusenhetens strömkrets Utomhusenhetens kretskort har utsatts för överbelastning tre gånger inom en timme. Bryt strömmen från huvudströmbrytaren för en halv timme. Om felet inte avhjälps, byt kretskort i utomhusenheten. 1. Defekt sensor för inomhustemperatur: Då uppvärmning är vald blinkar kontrollamporna för kompressorns hastighet på inomhusenhetens display (två lampor i mitten). ON-ljuset är på cirka 2 3 sekunder. Enheten har inte problem med avkylningen. Problemet avhjälps genom att byta sensorn för inomhustemperaturen. 2. Felaktig IPM: Då man har valt uppvärmning blinkar kontrollamporna för kompressorns hastighet på inomhusenhetens display (två lampor i mitten). ON-ljuset är på cirka 5 6 sekunder. Enheten kyls inte heller av. Vid avkylning uppkommer samma problem. Problemet avhjälps genom att byta utomhusenhetens kretskort. Utomhusenhet (kontrollampor) D2-5 finns på utomhusenhetens kretskort. D2 Kontrollampan för ström lyser alltid, då det är ström i enheten. Utomhusenhetens ljussignaler för felkod är osäkrare indikatorer än felkoderna i inomhusenhetens LCD-display. Försäkra att utomhusenhetens felkoder är korrekta genom att ställa om aggregatet och kontrollera om felet visas på nytt, åtminstone tre gånger. Störning D3 D4 D5 Störning i batteriets temperaturgivare (Pipe) Motsvarar felkod F2 Kommunikationsfel Motsvarar felkod Fc Överhettning av kompressorn Motsvarar felkod F4 Kompressorns hastighet för låg Motsvarar felkod F6 Överströmningsskydd Motsvarar felkod F7 PFC fel Motsvarar felkod F6 Inverterns kommunikationsfel Motsvarar felkod F6 Inverterns datafel Motsvarar felkod F6. Programfel som oftast avhjälps genom att man bryter strömmen från huvudströmbrytaren för en halv timme. Allmänt fel i invertern Motsvarar felkod F6. Överspänningsskydd Spänning under 170 V eller över 270 V. Aggregatet ställer om sig självt. Störning i batteriets temperaturgivare (Pipe) Motsvarar felkod F2 Störning i temperaturgivaren för gasurladdning Motsvarar felkod F3 Överbelastningsskydd För mycket köldmedel i köldmedelsslingan.

16 I2C fel Lösgör minneskrets U5 och koppla den på nytt. Störning i kompressorns start Motsvarar felkod F6 Strömkretsfel i utomhusenheten Motsvarar felkod F7 Skydd: Utetemperaturskydd Utetemperatur under Startar på nytt då temperaturen stiger över Utomhusenhetens temperaturskydd Kontrollera givarnas anslutningar i utomhusenheten. Temperaturskydd för gasurladdning Motsvarar felkod F4 Om inga funktionsstörningar förekommer i utomhusenheten, lyser följande kontrollampor på displayen: Motorn till utomhusenhetens fläkt Ventil för riktningsväxling D3 D4 D5 Kompressor Kompressorns förvärmning lampan blinkar lampan lyser inte lampan lyser 16

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning

FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning Utg. 2008-01-2 FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning FOMA Energy Save AB Mejerigatan 4 44139 Alingsås Tel: 0322-66 90 60 Fax: 0322-1 57 94 info@f oma-es.com www.foma-es.com

Läs mer

Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral. Installations- och underhållsmanual. Vers. 5.2

Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral. Installations- och underhållsmanual. Vers. 5.2 Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral Installations- och underhållsmanual Vers. 5.2 Ärade kund! Gratulerar! Som ägare av 9000E luftvärmepumpen är du i främsta ledet inom utvecklingen

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 5.0 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W 11000 W 16000 W

Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W 11000 W 16000 W Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W 11000 W 16000 W Installations- och bruksanvisning Bästa köpare av Ultimate luftvattenvärmepumpen Vatten-Ilpo! Gratulerar! Som ägare av en Vatten-Ilpo är du i främsta

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL

POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP EVOLUTION 09 KMP EVOLUTION 13 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förord... 3 1.2 Viktig information... 3 1.3 Reservation... 3 1.4 Garanti...

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT ANVÄNDARHANDBOK SWEDISH NORWEGIAN FINNISH DANISH

LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT ANVÄNDARHANDBOK SWEDISH NORWEGIAN FINNISH DANISH ANVÄNDARHANDBOK LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT Läs denna användarhandbok noggrant innan du börjar använda enheten och förvara den för framtida användning. SWEDISH NORWEGIAN FINNISH DANISH TYP : (Luft-till-vatten

Läs mer

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009 AIR CONDITIONER DS165:1009 - DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN Kyl/avfukt./värme modell s. 1. Beskrivning 1 2. Namn på delar 2 3. Panel inomhusdel

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL INDEX 1. Specifikationer 2. Dimensioner 3. Installation 4. Tillbehör 5. Elektriska ledningar 6. Initial uppstart av enheten 7. Drift av skärmkontroll

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Användarmanual / Installationsmanual MAIN 4.5

Användarmanual / Installationsmanual MAIN 4.5 Användarmanual / Installationsmanual Luft/luftvärmepump Invest Living Förord Gratulerar till din nya produkt från Invest Living Scandinavia AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Modell SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Innehåll Aggregatets delar... 3 Funktioner, orientering...

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning Primastar 8 / 12 Rev. 2012.1 Innehållsförteckning Allmän information Produktbeskrivning 5 Funktionsprincip 5 Ingående delar och tillbehör 6 Viktig information 6 Transport

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER

Invest BASIC 2.6. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest BASIC 2.6 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER

Invest MAXI 7.0. Bruksanvisning INVERTER Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar installera och använda enheten. Bruksanvisning Invest MAXI 7.0 INVERTER Invest Energy & Environment Scandinavia AB Södra Fabriksgatan 20, 572 36 Oskarshamn

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer