5500 DC Inverter. Installations- och underhållsmanual. Vers. 9.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5500 DC Inverter. Installations- och underhållsmanual. Vers. 9.0"

Transkript

1 5500 DC Inverter Installations- och underhållsmanual Vers

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Egenskaper Delar Styrenhetens funktioner Installationsanvisningar Stomme och mått Tekniska uppgifter Komponentlista Kopplingsschema Driftsegenskaper och säkerhetsåtgärder...13 Felkoder EGENSKAPER 1. I våra luftvärmepumpar av typen DC inverter används den miljövänliga kylvätskan R410A, med vilken man uppnår de energieffektivaste resultaten på marknaden. Kompressorns produktion samt energiförbrukningen kontrolleras och regleras kontinuerligt. På detta vis uppnås systemets optimala effektivitet enligt rådande förhållanden utomhus och inomhus. 2. Tack vare mikroprosessor-styrsystemets effektiva program är systemet behagligt och ekonomiskt att använda i varierande miljöförhållanden. 3. Kompressorns speciella vibrationsdämpare gör att systemets utomhus- och inomhusenheter är ytterst tystgående. 4. Med hjälp av styrenheten kan man följa systemets funktioner. 5. Mikroprosessorn är programmerad så att systemets ingående spänning kan vara 175V~260V. Detta möjliggör mjukstart av kompressorn även med låg ström. 6. Funktionen automatisk återstart minns de inprogrammerade funktionerna och återställer dessa efter ett elavbrott. 8. UWS-vinterfunktionssystem, självlärande avfrostningssystem, kontrollerar kontinuerligt systemets behov av avfrostning och reglerar automatiskt intervallerna mellan avfrostningarna för att uppnå optimal funktion. 9. Programmerbara TIME ON och TIME OFF-funktioner säkrar systemets funktion utan kontinuerliga åtgärder. 10. Utomhusenhetens värmebärare har akrylbeläggning på aluminiumbladen, vilket förlänger bladens livslängd och minskar korrosionen. Beläggningen gör att regnvattnet rinner av snabbare och även avfrostningen går fortare. 11. Värmebärarens kopparrör är tillverkade med den nyaste tekniken. Funktionseffektiviteten ökar, eftersom rörets insida är räfflad. På så vis ökar den värmebärande ytan, trots att spiralkylaren är liten. 2

3 2. DELAR Inomhusenhet Elenhet Värmeväxlare Pump Vatten ut Gaskoppling Vätskekoppling Vatten in El Utomhusenhet Koppling Luftintag Luftutlopp Kondensvatten ut Rätt mängd köldmedel Ultimate 5500 luft-vattenvärmepump fylls med 1180 gram köldmedel. Detta är den rätta mängden för modell med inomhusenhet där man använder 5 m standard kopplingsserie. Då man byter till en längre kopplingsserie rekommenderar vi att man tillägger cirka 20 g/m för varje påbörjad meter efter fem meter. För lite köldmedel minskar aggregatets värmeeffekt. För stor mängd köldmedel leder till att köldmedlets maxitemperatur sjunker. Detta kan man testa till exempel genom att mäta temperaturen på köldmedelröret som leder ut från utomhusenheten. 3 Vi rekommenderar att man tar tillvara köldmedel och fyller på nytt köldmedel om värmepumpen visar symtom på att den har för litet eller för mycket köldmedel.

4 3. Styrenhetens funktioner Styrenhet Fäst styrenheten i väggen med dubbelsidig tejp. Skruvhuvuden kan träffa kretskortet och orsaka kortslutning. LCD-display ON/OFF ljus ON/OFF koppling Då startar inte apparaten. Knappsats Knappsats lock 1.Symbolerna på styrenhetens display Förklaring Kylning Värmning Ställ in temperatur Innetemperatur Viloläge Förklaring Funktionssnabbhet L (low, låg) Funktionssnabbhet M (medium, medel) Funktionssnabbhet H (high, hög) Timer OFF (av) Timer ON (på) LCDdisplay LCDdisplay Anmärkningar Anmärkningar 1. ON/OFF: Systemet startas och stängs av med denna knapp. Tryck på knappen för att starta systemet. På styrenhetens display syns då eller. Tryck på knappen en gång till för att stänga av systemet. 2. TEMP/TIME: Då avkylningen eller uppvärmningen är i gång, tryck en gång på TEMP + : den inställda temperaturen stiger 1C. Tryck en gång på TEMP - : den inställda temperaturen sjunker 1C. Då du använder funktionen för tidsinställning; tryck TIME + eller TIME - för att reglera tidsinställningarna. 4

5 3. MODE: Tryck på MODE för att välja funktionssätt för systemet. Funktionssätten är i ordningen Kylning -> Värmning. I läget för kylning är standardtemperaturen 25C. I läget för värmning är standardtemperaturen 25C. (Vattnets temperatur är som utgångsvärde inställd på 42C). 4. SLEEP: Vid läge för Kylning eller Värmning tryck en gång på denna knapp, för att försätta systemet i Viloläge. Då innetemperaturen för Viloläge är fastställd, reglerar systemet temperaturen. Tryck på knappen en gång till för att avlägsna Viloläge. 5. SW: Tryck på Skifttangenten (SW) för att vattnets temperatur ska visas (sensor i inomhusenheten) eller för att innetemperaturen ska visas (sensor i LCD-displayen) som inställd temperatur. Då kontrollampan blinkar, är läget för vattnets temperatur valt. Temperaturens variationsintervall kan ställas in på 25-60C. Då ljuset är tänt kontinuerligt, är läget för luftens temperatur valt. Temperaturens variationsintervall kan ställas in på 16-31C. 6. TIME ON: För att starta timern (ON Timer), tryck på varvid både och tidsinställningen 0H:1M blinkar. Tryck på + en gång, för att öka tiden med en minut. Tryck på - en gång, för att minska tiden med en minut. Tryck på + kontinuerligt i över tre sekunder, för att öka tiden med en timme. Tryck på samma vis på -, för att tiden ska minska på motsvarande vis. TIME fungerar med 24 timmars tidssystem. Då tiden är inställd, vänta 10 sekunder för att tiden ska sparas i minnet. Tryck på nytt för att upphäva tidsinställningen. avlägsnas från displayen. 7. TIME OFF: För att stänga av timern (OFF Timer), tryck på varvid tidsinställningen 0H:1M blinkar på displayen. Tryck på + en gång, för att öka tiden med en minut. Tryck på - en gång, för att minska tiden med en minut. Tryck på + kontinuerligt i över tre sekunder, för att öka tiden med en timme. Tryck likadant på - för att tiden ska minska på motsvarande vis. TIME fungerar med 24 timmars tidssystem. Då tiden är inställd, vänta 10 sekunder för att tiden ska sparas i minnet. Tryck på knappen igen för att upphäva tidsinställningen. avlägsnas från displayen. TROTS ATT MANUALEN BEHANDLAR KYLFUNKTIONEN, FÅR DENNA INTE ANVÄNDAS. DE UPPVÄRM- NINGSSYSTEM SOM ANVÄNDS I FINLAND LÄMPAR SIG INTE FÖR VATTENBUREN AVKYLNING. 4. Installationsanvisningar Till ett vattenburet uppvärmningssystem, panna eller varmvattenberedare kopplas inomhusenheten för att värma upp direkt med hjälp av en cirkulationspump som är inbyggd i vattenkammaren. Det uppvärmda vattnet går till varmvattenberedarens övre del och returvattnet till inomhusenheten från nedre delen av vattenberedaren. Inomhusenheten kan även kopplas rakt till uppvärmningssystemets krets. Om systemets vattenmängd är liten, lönar det sig att seriekoppla en varmvattenberedare på minst 30 l (ingår ej i leveransen). På så vis undviker man att systemet startar och stängs av för ofta. På bilderna på följande sidor visas andra installationsalternativ. Sådana säkerhetsventiler och förslutnings- och tömningskranar som behövs beroende av platsen för installationen saknas på installations bilderna.diskutera noggrannare om dessa med installatören. 5

6 Benämning Del Ingår Anmärkningar Styrenhet filter samt 2 skalventiler Rörsystem för golvvärme Vattenintag Husets elcentral Utomhusenhet Inomhusenhet Tömning av vatten Vattenledning Anslutningsserie 5 m Stickkontakt Styrkoppling Vattentank (10-200l) Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej valbar Ja Ja Nej Vattenledningsnät Bruksvatten 6

7 Bruksvatten HE Vattenledningsnät Vattenledningsnät Bruksvatten Bruksvatten HE Bruksvatten Benämning Del Ingår i leveransen Anmärkningar HP Inomhusenhet Ja WE Expansionskärl (5-10l) Nej AAV Avluftningsventil Nej OWT Vattentank (>30l) Nej WT Varmvattensbehållare Nej TW Reglerventil Nej PBV Flödesreglerande Nej FH Golvvärme Nej RA Radiator Nej HE Värmeväxlare Nej Plattvärmeväxlare Vattenledning Nej MFV Fördelningsstock Nej Vi rekommenderar sådana kopplingar som bilderna visar. Modell A: En koppling av detta slag lämpar sig för duschar och övrig varmvattenanvändning. Modell B: Om man kopplar aggregatet enligt modell B, bör man koppla en liten vattentank OWT till systemet för att undvika att systemet oavbrutet startar och stängs av. Modell C: Enligt denna modell kan du genom att använda fördelningsstock koppla ett flernivåsystem, som innefattar till exempel golvvärme, radiator, mm. Om du kopplar flera olika aggregat, bör du installera en extra vattenpump till huvudledningen I alla system behövs ett expansionskärl WE. 2. Det får inte finnas luft i systemet då det startas.

8 5. Stomme och mått Inomhusenhet Frontvy Sidovy Vatten in Vätska Gas Vatten ut Schema för väggfästning Använd fyra skruvar, max. 10mm i diameter Utomhusenhet Luftintag Fästningsankarens hål tömningshål min. min. min. Luftintag A-sidan bör öppnas, om avståndet är 40~50 cm min. Frånluft Hål för ledningen min. Skyddshölje Kylämnesrörets (vätska) fog diameter 6.35 mm / 1/4. Kylämnesrörets (gas) fog diameter 12.7 mm / 1/2. Installationsavstånd mellan bultarna Manöverenhet 8

9 6. Tekniska uppgifter Modell Funktion Kylning Värmning Elkälla Enfasig 220V-240V/50Hz Kapacitet Kylning (värmning) kapacitet Största tillåtna elström Elegenskaper Kompressor Mått Vikt Övrigt Bruksström Inmatningskapacitet Elkällans effekt Startström Kompressorns ström Motorns ström Inomhusenh. Utomhusenh. Spolens motstånd Bredd Inomhusenhet Höjd Djup Bredd Utomhusenhet Höjd Djup Inomhusenhet Utomhusenhet Inomhusenhet Ljud Utomhusenhet Fläktens snabbhet Utomhusenhet Kylmedel Innetemperaturens sensor Inomhusenhetens temperatursensor Utomhustemperatur sensor Temperatursensorn på utomhusenhetens cell Frånluftens temperatursensor Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar. 9

10 7. Komponentlista Inomhusenhet 11 Namn LKM Namn LKM Värmeväxlare Bricka Vattenpump Lock Vattenanslutning ut Skyddslock Gasanslutning Kretskort Vätskeanslutning Kopplingsstycke Vattenanslutning in Ledningshållare Pumpens konsol Kapselns botten Mellanskiva Lås Bottenskiva 10

11 Utomhusenhet Namn Lockpanel Utomhusfläkt Kondensor Handtag Frontgaller Frontpanel Bottenskiva Smältkabel Mellanvägg Strypning Kompressormantel Kompressor 4-vägs ventil Ventilskiva Gasventil Vätskeventil LKM Namn Kapillär 4-vägsventils spole Sidopanel Skyddshölje Ledningshållare Skyddsfodral Utomhusenhetens kretskort Modul Kylribba Motorkonsol Utomhusenhetens motor LKM 11

12 8. Kopplingsschema A. Inomhusenhet Till utomhusenhet Kopplingsschema Gul Till styrenheten Spänningstillförsel Högtryckssensor Kopplingsstycke Blå Gulgrön Röd Vit Kretskort Pump L1 Pump N1 Röd Blå Vattenpump Vattnets temperatur sensor Kopplingstycke Gulgrön B. Utomhusenhet L-ut N-ut Värmeaggregat N-ut Röd Vit Musta L-ut Fläktens motor Till inomhusenheten 4-vägsventil Strypning Kompressor 12

13 9. Driftsegenskaper och säkerhetsåtgärder Driftsegenskaper 1. Då man använder uppvärmningsfunktionen vid kallt väder, avfrostar utomhusenheten sig själv automatiskt med intervaller på 45 min 2 h. Avfrostningstiden är cirka 3-10 minuter. 2. Då du tar apparaten i bruk, värm först tankens vatten med elpatronen till grader. Elpatronen bör ställas in på att hålla temperaturen vid 39 grader, så att vattentemperaturen i tanken inte i något skede kan sjunka för lågt. Säkerhetsåtgärder Följande symtom betyder inte nödvändigtvis att luftkonditioneringsapparaten är defekt. Om de inte avhjälps efter en grundlig kontroll, kontakta närmaste reparationsexpert. Apparatens användare får inte själv utföra serviceåtgärder. 1. Apparaten fungerar inte: då systemet startar på nytt, startar kompressorn 3 minuter senare (Detta är för att skydda kompressorn, och inte ett fel). Kontrollera om överbelastningskopplingen är på eller om den har gått av. 2. Ljud: Då luftkonditioneringsapparaten är i gång kan ljudet av strömmande vatten höras. Ljudet kommer av att vattnet cirkulerar i systemet, och är inte ett fel. 3. Låg kapacitet: Kontrollera om utomhusenhetens luftintag eller luftutsläpp är blockerat. Kontrollera att temperaturen på avkylningen inte är för högt inställd eller att temperaturen på uppvärmning inte är för lågt inställd. Kontrollera också om det finns någon annan värmekälla i utrymmet, om det finns för många människor i utrymmet eller om utrymmet som skall värmas upp är för stort. 4. Kompressorn startar inte, styrenhetens display visar E4. Detta betyder att det finns för litet vatten i vattenpumpen eller att vattentrycket är för lågt. 5. Försäkra att jordledaren är korrekt och säkert kopplad, för att undvika allvarliga olyckor. 6. Lösgör inte elledningen då systemet är igång, för detta kan orsaka olyckstillbud. Kraftiga ryck i elledningen kan skada kabeln och orsaka olyckstillbud. 7. Försäkra att utomhusenhetens lufttillgång är tillräcklig. 8. Kontrollera regelbundet utomhusenhetens fastsättningskonsol. 9. Bryt strömmen i huvudströmbrytaren före du rengör inomhusenheten. 10. Ställ in lämplig temperatur. Ifall aggregatet fungerar på något från det normala avvikande sätt, läs igenom denna anvisning på nytt.många fenomen som verkar som problem är ofta helt normala egenskaper för en luftvärmepump. Om problemet inte finns beskrivet i denna anvisning, tag kontakt per e-post per telefon eller fax Du kan också fylla i felanmälan på vår hemsida >luftvärmepumpar>online hjälp>felanmälan. BESTÄLL INTE GA- RANTIREPARATION SJÄLV UTAN ATT HA DISKUTERAT ÄRENDET MED OSS. 13

14 Felkoder (i LCD-displayen) Inomhusenhetens felkoder Kod Fel Åtgärdsanvisning för servicemontör E1 Fel i LCD-displayen E2 E3 F8 F9 Fa Fb Fc 14 Kommunikationsfel mellan LCD-displayen och inomhusenhetens kretskort Fel i LCD-displayens temperaturgivare Fel i inomhusenhetens kretskort Fel i vattentemperaturgivaren Kontrollera anslutningarnas koppling i LCD-displayen. I den största delen av pumparna är ordningen C1=röd C2=blå C3=orange C4=svart. Det lönar sig att pröva denna ordning, om felkod E2 visas. Inomhusenhetens kretskort kan vara felaktigt. Byt LCD-display. Felkoden tyder på en egenskap i kretskortet, som enbart utnyttjas i vatten-vattenvärmepumpar. Ett fel i denna egenskap orsakar ändå felkod. Det åtgärdas enklast genom att byta inomhusenhetens kretskort. Kontrollera anslutningarnas fästning på inomhusenhetens kretskort. Lösgör anslutningen och installera på nytt, för att utesluta att felet beror på att anslutningsställena har oxiderats. Om aggregatet fortfarande inte fungerar, lönar det sig att byta temperaturgivare. Om detta inte hjälper, byts inomhusenhetens kretskort. Fel i tryckströmbrytaren Lösgör och installera tryckströmbrytarens anslutning på nytt. På så vis utesluts att felet beror på oxidering. Tryckströmbrytaren är i normalt läge kortsluten och öppnas endast om trycket stiger över cirka 38 bar. Man kan alltså testa tryckströmbrytarens funktion genom att kortsluta C5-anslutningen i inomhusenhetens kretskort. Tryckgivarfelet borde försvinna, om tryckgivaren är felaktig. Om tryckgivarfelet kvarstår, är felet i inomhusenhetens kretskort. Felkoden inte i bruk Kommunikationsfel mellan inom- och utomhusenhetens kretskort Utomhusenhetens FelKodER Kontrollera först anslutningen mellan inom- och utomhusenhetens kretskort. Kontrollera därefter utomhusenhetens stora resistor R34, i de flesta kort placerad cirka 10 cm från kanten på den sidan där kretskortets elanslutning finns. Om stora resistorn R34 är trasig, byt utomhusenhetens kretskort och pröva om det fungerar. I övriga fall, byt först inomhusenhetens kretskort och pröva om det fungerar. Byt till slut utomhusenhetens kretskort, om byte av inomhusenhetens kretskort inte hjälpte. Kod Fel Åtgärdsanvisning för servicemontör F1 Fel i utetemperaturgivaren (i utomhusenhetens kretskort: Outside) Kontrollera först givarens anslutning. Lösgör givaren och fäst den på nytt. Om det inte fungerar, byt givare. Om det fortfarande inte fungerar, byt utomhusenhetens kretskort. F2 F3 Fel i utomhusenhetens temperaturgivare (i utomhusenhetens kretskort: Pipe) Fel i gasurladdningens temperaturgivare (i utomhusenhetens kretskort: CompT) Kontrollera först givarens anslutning. Lösgör givaren och fäst den på nytt. Om det inte fungerar, byt givare. Om det fortfarande inte fungerar, byt utomhusenhetens kretskort. Kontrollera först givarens anslutning. Lösgör givaren och fäst den på nytt. Om det inte fungerar, byt givare. Om det fortfarande inte fungerar; byt utomhusenhetens kretskort.

15 F4 F5 15 Kompressorns överhettningsskydd (gräns 110 C) Fel i utomhusenhetens minneskrets Kontrollera temperaturen på utgående gas: stämmer det att köldmedlet är nära att överhettas? Om köldmedlet inte är hett, byt CompT-temperaturgivare. Om köldmedlet är hett är mätningsresultatet korrekt och temperaturen beror på för liten mängd köldmedel eller för hög vattentemperatur i kondensatorn. Sänk den inställda temperaturen och/eller tillsätt mera köldmedel. Om inget av dessa alternativ hjälper, byt utomhusenhetens kretskort. Lösgör minneskrets U5 och fäst den igen detta hjälper i allmänhet. Om det inte hjälper, byt utomhusenhetens kretskort. F6 Inverterfel Bryt strömmen från huvudströmbrytaren för en halv timme. Om felet inte avhjälps, mät likströmspänningen till utomhusenhetens omvandlare (Transducer) i anslutningarna N och P (inte N OUT, inte P OUT). Denna spänning borde vara nära 375 volt. Om värdet avviker kraftigt (t.ex ), byt omvandlare. Om byte av omvandlare inte hjälper, byt utomhusenhetens kretskort. F7 Inte felkoder: Fel i utomhusenhetens strömkrets Utomhusenhetens kretskort har utsatts för överbelastning tre gånger inom en timme. Bryt strömmen från huvudströmbrytaren för en halv timme. Om felet inte avhjälps, byt kretskort i utomhusenheten. 1. Defekt sensor för inomhustemperatur: Då uppvärmning är vald blinkar kontrollamporna för kompressorns hastighet på inomhusenhetens display (två lampor i mitten). ON-ljuset är på cirka 2 3 sekunder. Enheten har inte problem med avkylningen. Problemet avhjälps genom att byta sensorn för inomhustemperaturen. 2. Felaktig IPM: Då man har valt uppvärmning blinkar kontrollamporna för kompressorns hastighet på inomhusenhetens display (två lampor i mitten). ON-ljuset är på cirka 5 6 sekunder. Enheten kyls inte heller av. Vid avkylning uppkommer samma problem. Problemet avhjälps genom att byta utomhusenhetens kretskort. Utomhusenhet (kontrollampor) D2-5 finns på utomhusenhetens kretskort. D2 Kontrollampan för ström lyser alltid, då det är ström i enheten. Utomhusenhetens ljussignaler för felkod är osäkrare indikatorer än felkoderna i inomhusenhetens LCD-display. Försäkra att utomhusenhetens felkoder är korrekta genom att ställa om aggregatet och kontrollera om felet visas på nytt, åtminstone tre gånger. Störning D3 D4 D5 Störning i batteriets temperaturgivare (Pipe) Motsvarar felkod F2 Kommunikationsfel Motsvarar felkod Fc Överhettning av kompressorn Motsvarar felkod F4 Kompressorns hastighet för låg Motsvarar felkod F6 Överströmningsskydd Motsvarar felkod F7 PFC fel Motsvarar felkod F6 Inverterns kommunikationsfel Motsvarar felkod F6 Inverterns datafel Motsvarar felkod F6. Programfel som oftast avhjälps genom att man bryter strömmen från huvudströmbrytaren för en halv timme. Allmänt fel i invertern Motsvarar felkod F6. Överspänningsskydd Spänning under 170 V eller över 270 V. Aggregatet ställer om sig självt. Störning i batteriets temperaturgivare (Pipe) Motsvarar felkod F2 Störning i temperaturgivaren för gasurladdning Motsvarar felkod F3 Överbelastningsskydd För mycket köldmedel i köldmedelsslingan.

16 I2C fel Lösgör minneskrets U5 och koppla den på nytt. Störning i kompressorns start Motsvarar felkod F6 Strömkretsfel i utomhusenheten Motsvarar felkod F7 Skydd: Utetemperaturskydd Utetemperatur under Startar på nytt då temperaturen stiger över Utomhusenhetens temperaturskydd Kontrollera givarnas anslutningar i utomhusenheten. Temperaturskydd för gasurladdning Motsvarar felkod F4 Om inga funktionsstörningar förekommer i utomhusenheten, lyser följande kontrollampor på displayen: Motorn till utomhusenhetens fläkt Ventil för riktningsväxling D3 D4 D5 Kompressor Kompressorns förvärmning lampan blinkar lampan lyser inte lampan lyser 16

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning

FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning Utg. 2008-01-2 FOMA AW 6200 INVERTER (LUFT/VATTEN) Bruks och monteringsanvisning FOMA Energy Save AB Mejerigatan 4 44139 Alingsås Tel: 0322-66 90 60 Fax: 0322-1 57 94 info@f oma-es.com www.foma-es.com

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

Värmeväxlare (luftsida) Värmeväxlare (vattensida) Fläktmotor Antal kompressorer Förutsättningar för avfrostning A.Värmepumpen går in i avfrostningsläge när, värmepumpen har arbetat oavbrutet

Läs mer

Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W 11000 W 16000 W

Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W 11000 W 16000 W Ultimate luftvattenvärmepumpar 9000 W 11000 W 16000 W Installations- och bruksanvisning Bästa köpare av Ultimate luftvattenvärmepumpen Vatten-Ilpo! Gratulerar! Som ägare av en Vatten-Ilpo är du i främsta

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VÄRMEPUMP TILL BASSÄNGER (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER i Läs bruksanvisningen Innehåll I. Prestanda och egenskaper... 3 II. Systemschema... 3 III. Effektparametrar...

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

NY AQUAREA ALL IN ONE. Värme, kylning och tappvarmvatten UPPFYLLER BBR BOVERKETS BYGGREGLER

NY AQUAREA ALL IN ONE. Värme, kylning och tappvarmvatten UPPFYLLER BBR BOVERKETS BYGGREGLER NY AQUAREA ALL IN ONE Värme, kylning och tappvarmvatten UPPFYLLER BBR BOVERKETS BYGGREGLER NY AQUAREA ALL IN ONE 2014 / 2015 NY AQUAREA ALL IN ONE Perfekt för installation i nya hus, men Aquarea All in

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL Väggmonterad fläktkonvektor TOUCH VALVE SYSTEM Auto MODE SLEEP LIGHT Auto zz ON OFF SET On F C am pm SEND LOUVER SWING INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL TOUCH

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257

Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257 Bonus Air Luft-attenvärmepump Manual för Installation och Drift ES Nord AB Timmermansgatan 4 98137 Kiruna 0980-14257 Innehåll Installation... 2 Uppackning... 2 Håltagning i vägg för köldbärarrör... 2 Håltagning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A BRUKSANVISNING Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP InVest Läs denna bruksanvisning I bruksanvisningen

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral. Installations- och underhållsmanual. Vers. 5.2

Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral. Installations- och underhållsmanual. Vers. 5.2 Vatten-luftvärmepump 9000 E + Energitank eller hetgasspiral Installations- och underhållsmanual Vers. 5.2 Ärade kund! Gratulerar! Som ägare av 9000E luftvärmepumpen är du i främsta ledet inom utvecklingen

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL

HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL INDEX 1. Specifikationer 2. Dimensioner 3. Installation 4. Tillbehör 5. Elektriska ledningar 6. Initial uppstart av enheten 7. Drift av skärmkontroll

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1

Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Manual för ägare MSH-09/12/18HRN1 Tvådelad luftvärmepump/luftkonditionering bestående av inomhusenhet och utomhusenhet av Midea s tillverkning Var vänlig läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

bruksanvisning Poolvärmepump Compheat 90/140 ver. 1.3 na33

bruksanvisning Poolvärmepump Compheat 90/140 ver. 1.3 na33 bruksanvisning Poolvärmepump Compheat 90/140 ver. 1.3 na33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Compheat tekniska specifikationer sid 3 Start av värmepumpen sid 4 Hur du ställer in önskad temperatur sid 4 Vårstart av

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Innehåll - Drift. Förord... 1. Panel och styrenhet... 2

Innehåll - Drift. Förord... 1. Panel och styrenhet... 2 Innehåll - Drift Förord... 1 Panel och styrenhet... 2 Inställningar under drift... 3 Display... 3 Extra varmvatten... 3 Inomhustemperatur... 4 Varmvattentemperatur... 6 Varmvattenprioritet... 6 Min returtemperatur...

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2014/10) sv Innehållsförteckning 1 Säkerhetsanvisningar...2 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar...2 1.2 Avsedd användning...2 1.3 Säkerhet för elektriska hushållsapparater

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer