STATUSRAPPORT 2300 RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATUSRAPPORT 2300 RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS KOMMUN"

Transkript

1 STATUSRAPPORT 2300 RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS KOMMUN

2 Rapportens upprättare Bengt Dahlgren AB Sallerupsvägen 11 D Projektorganisation Projektansvarig Krister Nilsson, Bengt Dahlgren AB Handläggare Krister Nilsson, Bengt Dahlgren AB Inventering och analys Krister Nilsson, Bengt Dahlgren AB Håkan Eliasson, Bengt Dahlgren AB Joakim Sundman, Tyréns Therese Åhlén, Tyréns Niklas Bergström, ÅF Kvalitet Fredrik Sundberg, Bengt Dahlgren AB Dokumentnamn Statusrapport_Rönnebadet.pdf Datum Projektnamn Statusinventering Ängelholms Kommun Uppdragsgivare Ängelholms kommun Innehåll 1. Beskrivning Bedömning av fastighetens status Arbetsmiljö arbetsgivaransvar Sammanfattning Kostnader Bilaga: Bilder Erhållande av rapport Ängelholms kommun Upprättad av Sign. Datum Utgåva Rev. Datum Sign. Krister Nilsson Godkänd av Sign. Projektnummer Anm. Fredrik Sundberg Bengt Dahlgren AB Rönnowsgatan Helsingborg Tel vx: 042' Org nr:556607'2087

3 1. Beskrivning Fastigheten är belägen i Ängelholm, Ängelholms kommun, med fastighetsbeteckning Rönnen 1 och ägaren är Ängelholm kommun. Adress: Garvaregatan 4, Ängelholm. Fastigheten består av en byggnad uppförd samt grönytor och parkeringsplatser. Viss ombyggnad och renovering har utförts sedan En större renovering av vissa delar gjordes Simhallen är idag stängd och används ej. Vissa mindre personalutrymmen används dock av personal. Denna statusrapport grundar sig på en okulärbesiktning av byggnaden utförd av: Joakim Sundman Byggnad, Therese Åhlén Byggnad, Krister Nilsson VVS, Håkan Eliasson Styr och övervakning och Niklas Bergström El, den Vid inventeringen av byggnaden har ej fuktvandringens påverkan på yttervägg/fasad eller bärande delarna i fasad inventerats eller kostnadsbedömts. Processutrustning (vattenrening e t c) har inte inventerats eller analyserats. Besiktning av markytor och utvändiga ledningar e t c är inte utförd. 2. Bedömning av fastighetens status. 2.1 Allmänt Byggnaden består av en stomme av betong och fasad av tegel, puts och plattsättning. Fönster är av teak och taket består av papp. Byggnaden har använts flitigt under de 45 år som gått sedan Från början pumpades saltvatten från Skälderviken till badhuset för att användas i bassängerna. Det är inte förrän på senare tid som sötvatten har använts i bassängerna. Byggnaden är i mycket dåligt skick. Den fuktiga och varma inomhusmiljön har slitit mycket hårt.

4 2.2 Byggnad Vid inventering av fastigheten noterades stora skador på invändiga ytskikt, betong, armering och fönster/glaspartier. Byggnadens tekniska livslängd är uppnådd. Utvändigt på bl.a. tegelfasaden noterades även påverkan av den höga fukthalten inuti byggnaden men detta bedöms inte utgöra risk så att det behöver åtgärdas för att nyttja byggnaden som simhall under några år ytterliggare. Västra simhallsfasaden har stora fuktskador och på insida av denna vägg finns det keramiska konstverket. Kostnader för åtgärder på fasader och väggkonstruktioner ingår ej. För att bedöma statusen på dessa krävs provtagning och fördjupad analys. Analysen bör göras för att säkerställa så att rasrisk för konstverket kan uteslutas. Plattor i konstverket har lossnat på några ställen. Vid inventeringen påträffades också PCB och asbest i byggnadskonstruktioner. Den design/konstruktion man valt med minimalt med utvändiga plåtar ger även fukttillskott utifrån. I kalkylen ingår kostnader för plåtarbeten kring nya fönster, partier och dörrar. Vi bedömer att enda möjligheten att kunna öppna badhuset igen är att riva och gjuta om konstruktionen i simhallen och underliggande källare. Alla fönster, fönsterpartier och dörrar runt hela fastigheten behöver bytas ut. Även taket och omgivande sarg med trästomme är i dåligt skick och behöver bytas ut. Papptakets tekniska livslängd är uppnådd och behöver bytas. Övriga utrymmen inom badhuset behöver främst ytskiktsrenoveras De åtgärder vi bedömt som nödvändiga för simhallens öppnande innebär inte att byggnaden är i fullgott skick för att kunna bestå under en längre tidsperiod. 2.3 Luftbehandlingsinstallationer Byggnaden betjänas idag av 3 st värmeåtervinningsaggregat (FTX), 6 st tilluftsaggregat (TA) och 6 st frånluftsfläktar (FF). FTX 1 betjänar simhallen. Är installerat 1983 och har uppnått teknisk livslängd. Aggregatet är i mycket dåligt skick och vissa komponenter fungerar ej. FTX 2 betjänar cafeteria och torra delar på plan 1. Är installerat 1992 och har uppnått teknisk livslängd. Aggregatet är i dåligt skick. FTX 3 betjänar bubbelpool och relaxavdelning (våtdelar) på plan 1. Är installerat 1992 och har uppnåt teknisk livslängd. Aggregatet är i dåligt skick. TA 16 betjänar olika delar av byggnaden. Är installerade 1967 och har för länge seda uppnått teknisk livslängd. Samtliga aggregat är i dåligt skick. FF 16. betjänar olika delar av byggnaden. Ålder på fläktarna varierar men samtliga har uppnått teknisk livslängd och är i dåligt skick. Statusen på luftbehandlingsinstallationerna är dålig. Det är nödvändigt att byta samtliga aggregat, kanaler och don för att säkerställa kravet på en god arbetsmiljö och ett optimalt inneklimat. Den dåliga inomhusmiljön och rostangreppen beror sannolikt till viss del i den brisfälliga ventilationen.

5 2.4 Värmeinstallationer Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet. Ingen annan värmekälla finns i byggnaden. Förutom FJV centralen består värmesystemet av 4 st värmeväxlare, 14 st shuntgrupper samt 2 st huvudpumpar. Från FJV centralen distribueras värme ut till de olika shuntgrupperna på olika platser i bygnaden. Simhallen värms med luftbehandlingsanläggningen medan övriga byggnaden värms med radiatorer. Även bassängvattnet värms med FJV. Hela värmesystemet (sakvaror och ledningar) har uppnåt teknisk livslängd. Eftersom bassängdelarna måste rivas för att byggas upp på nytt så får alla installationer under bassängerna rivas. Ny FJV central och värmesystem installeras. Ledningssystem och radiatorer i de torra delarna kan bibehållas. 2.5 Sanitetsinstallationer Sanitetsarmatur och porslin får till stora delar anses vara i brukbart skick. Däremot har ledningssytemen uppnått teknisk livslängd. Framför allt spillvattenledningar och många brunnar är i mycket dåligt skick. Ledningssystem för tapp och spillvatten byts ut för att säkerställa framtida drift. Nya brunnar installeras. Ledningssystem bibehålles för de torra delarna. 2.6 Styr och reglertekniska installationer Styrutrustningen har uppnått teknisk livslängd i samtliga system. Det finns inget övergripande styr och övervakningssytem för att få ett hållbart klimat i badhuset Nya ventilationsaggregat samt processutrustning för badet (vattenrening e t c) räknar vi med att de levereras med integrerad styrustning. Kostnaden för styrning av ventilationsaggregaten ligger således under luftbehandlingskalkylen. Ett styr och övervaknings system installeras för övergripande funktioner såsom larmhantering, trendning, klimat och energioptimering. För de system som ej levereras med integrerad styr (värmeundercentral e t c) installeras nytt styrsystem som integreras med det övergripande systemet.

6 2.7 Elinstallationer Elinstallationerna är utförda då byggnaden uppfördes Byggnaden renoverades Plan källare Trapplan: Belysning i dåligt skick. Personalutrymme: Belysning i personalrum med tillhörande korridor, WC etc generellt i godkänt skick. Teknikutrymmen: Belysning i de olika utrymmena varierar i skick från defekt till godkänd. Flertalet av armaturerna är angripna av rost. Elinstallationerna är generellt i dåligt skick, flertalet elcentraler är rostangripna. Elinstallationer för pumpar, vattenrening etc är funktionella men kräver översyn. Elrum: Serviscentralen består av en äldre central från 1965 och en nyare huvudcentral från Centralen från 1992 är utan anmärkning. I centralen från 1965 med dess äldre brytare etc bör samtliga skruvförband, brytfunktioner etc ses över. Plan Bottenvåning Entré: Infälld belysning i relativt bra skick, dock ineffektiv ur energisynpunkt. Armatur i vindfång utsatt för fukt och fungerar ej. Vid en evt demontering av undertaket bör även belysningen bytas ut. Strömbrytare och uttag är i godkänt skick. Omklädningsrum/duschar/WC: Belysning installerad 1992, ett antal armaturer ur funktion, de flesta av armaturerna har uppnått sin livslängd. Strömbrytare och uttag är i godkänt skick. Elcentraler inom utrymmena är okulärt i godkänt skick, dock så är kontaktorer och manöverutrustning för bastu i behov av översyn/utbyte.

7 Simhall: Belysning under balkong defekt. Belysning i tak av äldre typ med lysrör, ineffektiv och har uppnått sin livslängd. Belysning på pelare i form av strålkastare 27st á 1500W belyser glasfasad nattetid. Donlådor till dessa är delvis rostangripa och don och kontaktorer i dåligt skick. Strålkastarna är ytterst ineffektiva ur energisynpunkt. Uttag 3fas vid glasfasad är något rostangripna men funktionella. Uttag 2vägs är även de i funktionellt skick. Plan 1 trappa Trapplan vid entré till cafeteria: Infälld belysning i relativt bra skick, dock ineffektiv ur energisynpunkt. Cafeteria med tillhörande utrymme (kök etc): Elinstallationer generellt i fullgott skick. Kontor simlärare: Belysning saknas, övriga elinstallationer i godkänt skick. Massör etc: Infälld downlight i massagerum och korridor. Enstaka armatur defekt, belysning samt övriga installationer för övrigt godkända. Teknikrum: Elinstallationer generellt i fullgott skick. Gym: Belysning lysrör av äldre typ, flertalet defekta, övriga installationer är godkända. Relaxavdelning samt duschrum bastu: Infälld belysning av äldre typ 4x18W, armaturerna har uppnått sin livslängd. Ångbastu: Belysning och ångbastu är i fullgott skick.

8 Sammanfattning: Generellt så är belysningen på plan bottenvåning och plan 1 trappa i behov av uppdatering i samtliga utrymmen förutom cafeteriadel. Belysningen i källaren bör bytas ut i sin helhet. Elcentraler samt uttag etc på plan bottenvåning och plan 1 trappa är funktionella men kräver översyn/komplettering för att uppnå en säker elanläggning. Utrustningen för kraftförsörjningen i källaren med undantag för elrummet är över lag hårt angripen och bör ses över i sin helhet. Nödbelysningen i fastigheten är i gott skick och kan till största delen bibehållas. Passagekontrollanläggningen är i gott skick. Anläggning för centralur är i godkänt skick. 3. Arbetsmiljö(arbetsgivaransvar Vid inventering av Rönnebadet så har brister i lokalerna påträffats. Arbetsmiljöriskerna som kan uppstå på grund av dessa brister skall bedömas ur arbetsmiljösynpunkt för medarbetarna och åtgärder vidtas så att arbetsmiljön för uppfyller Arbetsmiljöverkets författningar (AFS). Samma risker men som kan drabba besökare dvs. icke anställda, hanteras av kommunens miljöförvaltning och lagstiftning inom Miljöbalken och Lagen om skydd mot olyckor. Riskerna som lyfts skall även här kopplas till åtgärder. Arbetsgivaren har en skyldighet att undersöka och dokumentera arbetsmiljö inom sin verksamhet, innan ett beslut om öppnande av Rönnebadet. Skyddsombud kan (om badet ändå öppnas utan att åtgärder vidtagits) besluta om omedelbar stängning på grund av att arbetslokalerna ej uppfyller AFS. Se vidare arbetsmiljölagen 3 kap 2, 2b, AFS 2001:01 10, 17, 42, AFS 1981:15 samt AFS 2011:19

9 4. Sammanfattning Simhallar och badhus kännetecknas av ett varmt och fuktigt inomhusklimat. Något som belastar klimatskal och bärande konstruktioner mycket hårt. Kraven på högre temperaturer i bassänger och inomhusluften har ökat under de 45 år som gått sedan byggnaden uppfördes. Därmed belastas byggnaden ytterliggare än vad som förmodligen var tänkt Rönnebadet uppvisar typiska skador från fuktig och varm inomhusmiljö. Vissa skador är också en följd av kemikalier och salt i vatten och luft. Skadorna är omfattande och byggnaden är i mycket dåligt skick. I nuvarande skick kan det inte uteslutas att risken för ras och personskador finns. Vid vistelse i simhallen kan ras ske med allvarliga personskador som följd, både för personal och besökande. Kravet på en säker och god arbetsmiljö är inte uppfyllt. Bland annat är ventilationen i byggnaden bristfällig. Bedömd kostnad för att få fastigheten i sådant skicka att den går att nyttja för allmänt bad uppskattas till kronor exkl. moms. Värt att notera är att framtagna kostnader innefattar ej byggherrekostnader, projektledning eller bygglov. Att renovera byggnaden för ett öppnande för allmänheten som simhall är mycket omfattande och kostsamt, vilket denna rapport visar på.

10 5. Kostnader Kalkylerna baseras på att återställa badhuset i brukbart skick. Arbetena är mycket omfattande och vi bedömmer byggtiden till ca 2 år. Kalkylerna har också anpassats efter dagens regler och byggteknik. Det är inte möjligt att renovera ett badhus enligt 1967 års standard. Arbetena och kostnaderna ligger till stor del kring bassänger och våtdelar. Kostnader för miljösanering (PCB och asbest) är inte medtagen eftersom omfattning är svårbedömd. Nedanstående kostnader är exklusive mervärdesskat, byggherrekostnader, projektering, projektledning och bygglov. Processutrustning (vattenrening e t c) ingår ej i kalkylen. Byggåtgärder: kr Byggnadsdel Åtgärd Ref. bild nr Summa Simhallen Rivning bjälklag 1, 2, 3, kr Rivning väggar 1, 2, 3, kr Nya betongväggar kr Nytt betongbjälklag kr Nya keramiska plattor 1, 5, kr Byte glaspartier kr Ny trappa kr RFarbeten kr Hopptorn kr Läktare kr Målning kr Akustikplattor kr Övriga arbeten 10, kr Rivning installationer 2, kr kr Övriga utrymmen Fönsterbyte kr Nya partier kr Dörrar, utvändigt 12, kr Plåtarbeten 7, 8, kr Målning kr Plattsättning kr Undertak kr Inredningar kr Innerdörrar kr Övriga arbeten kr kr Taket Takpapp kr Sargarbeten 15, kr Plåtarbeten kr kr kr

11 Luftbehandling: kr Befintliga TA och FF ersätts av FTX aggregat för bättre driftekonomi och för att uppfylla kraven i BBR. Kanalsystem i våta delar utförs i rostfri plåt. Aggregat för simhallen utförs som ett simhallsaggregat med avfuktare och återvinning för optimal komfort och energiförbrukning. System för Simhallen: System för Caféteria: System för Relaxavdelning: System för Omkl/dusch: System för källare(personal): System för entréhall: System (2 st) för teknik utrymme: System för gymnastiksal: kr kr kr kr kr kr kr kr Värme: kr FJV central: SHG/VVX Ledningssytem inkl radiatorer: kr kr kr Utbyte av samtliga värmeinstallationer såsom fjärrvärmecentral, rörledningar, shuntgrupper, växlare och radiatorer för att säkerställa framtida drift och en optimal energiförbrukning. Sanitet: kr Befintliga sanitetsarmaturer och porslin är kalkylerade att demonteras och återmonteras. Ledningssystem för tapp och spillvatten byts ut i sin helhet för att säkerställa framtida drift. Nya brunnar installeras. Demonteringar/återmonteringar: Golvbrunnar: Ledningssystem: kr kr kr

12 Styr och övervakning: kr Övergripande styrsystem för ventilation och processutrustning installeras. System för värmecentral installeras och integreras med det övergripande systemet. System för värmecentral: Övergripande system: Ingenjörstimmar (programmering etc): kr kr kr Elinstallationer: Samtliga kostnader är baserade på nyinstallation av elinstallationer baserade på byggnadens befintliga funktion och planlösning. Elinstallationer som är i gott funktionsdugligt skick beräknas bibehållas och är ej med i kostnad nedan. För processanläggning vatten och VVS ingår endast kraftmatning av apparatskåp. Strålkastare glasfasad är av typ LED för att spara energi samt möjlighet att ändra färg på fasaden med hjälp av ljuset. Plan källare: Kanalisation: Belysning: Allmän kraft: Kraftförsörjning apparatskåp VVS: Kostnad källare: kr kr kr kr kr Plan bottenvåning: Kanalisation: Belysning allmänna utrymmen: Belysning simhall inkl glasfasad: Allmän kraft: 50000kr kr kr kr Kostnad bottenvåning : kr Plan 1 trappa: Kanalisation: Belysning: Allmän kraft: Kostnad plan 1 trappa: 40000kr 95000kr 45000kr kr Totalt för hela fastigheten kr

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Tryckpressen 4, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Tryckpressen 4, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2524 Torpa-Kärra 6 142 Kärra bygata 12 Kärradal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Torpa-Kärra 6:142 Namn: Harriet Lidzén Gatuadress: Kärra bygata 12

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2684 Borret 8 Frejagatan 16a Mölndal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Borret 8 Namn: Ali Riad Gatuadress: Frejagatan 16a Postadress: Frejagatan 16a

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linnéan 7 Namn: Bertil Carlson Gatuadress: Långåkersgatan 10 Postadress: Långåkersgatan 10 Ort: Kungälv Postnr: 442

Läs mer

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka RAPPORT FITTJA GÅRD 1 2011-03-14 1 (35) Handläggare Oscar Sandberg Telefon: 010-505 40 33 Mobil: 070-206 67 18 oscar.sandberg@afconsult.com Datum 2011-03-14 Uppdragsnr SABO Fittja Gård 1, Botkyrka Utredning

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 U10921 Rörby 8 99 Målstavägen 5 B Bälinge Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Rörby 8:99 Namn: Helén Umberg Gatuadress: Målstavägen 5 B Postadress: Målstavägen

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Kopparn 5 TEKNISK UTREDNING Stockholm Kopparn 5 Skånegatan 107 Södermalm Stockholm 2011-05-05 LW 72 624 Teknisk utredning avseende fastigheten Stockholm Kopparn 5, Skånegatan 107 på Södermalm. Uppdrag Av Brf Kopparn

Läs mer

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus

Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus EXAMENSARBETE 15HP Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Utredning och förslag till lösning för stambyte i ett miljonprojekthus Bäst lämpad metod avseende ekonomi, miljö, tid och helhetsintryck

Läs mer

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7

TEKNISK UTREDNING. Stockholm Fältöversten 7 TEKNISK UTREDNING Stockholm Fältöversten 7 Karlaplan 15-21 och Valhallavägen 146-152 Östermalm Stockholm 2007-10-01 LW 67 598 Teknisk utredning avseende del av fastigheten Stockholm Fältöversten 7, Karlaplan

Läs mer

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

Energiberäkningar KV Gnejsen

Energiberäkningar KV Gnejsen 2010 Energiberäkningar KV Gnejsen Anders Strömberg & Magnus Olsson Riksbyggen Energi 2010-08-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund.... 1 2. Tillvägagångssätt... 1 3. Översikt... 2 Klimatskal... 2 Ventilation...

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning VIDERUPSGATAN 21 LIMHAMN ODONET 11 Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter VIDERUPSGATAN 21 LIMHAMN ODONET 11 Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Odonet 11 Namn: Margareta Boman & Lars Persson Gatuadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning. Postnr Ort Telefon E-post. Uppdragsnr. köpargenomgång Pris för uppdraget. Närvarande

Överlåtelsebesiktning. Postnr Ort Telefon E-post. Uppdragsnr. köpargenomgång Pris för uppdraget. Närvarande Fastighetsbeteckning Kalmar del av Vadstena 1:3 Gatuadress Överlåtelsebesiktning Uppdragsgivare Thomas Aheim Postadress Turenäs 917 Postnr Ort Postnr Ort 380 30 Rockneby Telefon E post Sida 1 av 12 Fastighetsägare

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

HSB 40 Brf Tiunda. Bjerking AB. Uppdrag nr 12U22217. Bergsbrunnagatan 22 753 34 UPPSALA

HSB 40 Brf Tiunda. Bjerking AB. Uppdrag nr 12U22217. Bergsbrunnagatan 22 753 34 UPPSALA Uppdrag nr 12U22217 Uppsala 2012-12-19 JP LUNDBERG Bergsbrunnagatan 22 753 34 UPPSALA HSB 40 Brf Tiunda På uppdrag av JP Lundberg har VVS- och EL-installationer okulärt konditionsbesiktats. Platsbesök

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Julbordet 13, Stockholm Lisebergsvägen 137, Liseberg 2015-05-07 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MUNSPELET 21 Fastighetens adress: NOAKS VÄG 5A 125 55 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Täby, Löttinge 5:39 Löttingevägen 22 Distribution: Levererat elektroniskt till: Patric Guve Besiktningsdag: Håkan Busk

Läs mer