Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017"

Transkript

1 40)4040 Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller Norrköpings kommuns åtgärdsprogram i enlighet med förordningen om omgivningsbuller SFS 2004:675 och EU-direktivet 2002/49/EG Samrådsversion (40)

2 Förord Ett förord kommer att skrivas när programmet är färdigt. Dnr KS-576/2012 2(40)(

3 Innehållsförteckning Förslag till åtgärder... 4 Syfte... 5 Bakgrund... 6 Beskrivning av riktvärden... 7 Internationella, nationella och lokala mål för buller... 8 Åtgärder... 9 Handlingsplan Åtgärdspaket 1: Åtgärder vid bostäder Åtgärdspaket 2: Åtgärder vid källan Åtgärdspaket 3: Utveckla och bevara en god ljudmiljö Åtgärdspaket 4: Kunskapsuppbyggande och dialog Samhällsekonomiska kostnader Genomförande Uppföljning och utvärdering Fortsatt arbete Framtida faktorer som påverkar ljudmiljön i Norrköping Genomförda åtgärder som påverkat ljudmiljön i Norrköping Källor Bilaga 1 Norrköpings åtgärdsprogram i punkter enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bilaga 2 Kartor från bullerkartläggningen Bilaga 3 Beskrivning av olika åtgärders effekt på buller Bilaga 4 Utkast till Miljökonsekvensbeskrivning av åtgärdsprogrammet Bilaga 5 - Sammanställning av beaktade synpunkter (40)(

4 Sammanfattning Skrivs sist av allt, max en sida exklusive tabell Förslag till åtgärder Åtgärd Ansvar 1. Framtagande av arbetsrutin för fönsteråtgärder samt rutin för uppföljning enligt miljöbalken Tekniska kontoret, bygg- och miljökontoret 2 A. Fönsteråtgärder vid bullerutsatta fasader, etapp 1 Tekniska kontoret 2 B. Uppföljning av fönsteråtgärder, etapp 1 Bygg- och miljökontoret 3. Framtagande av strategi och arbetsrutiner för maximala ljudnivåer Tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, bygg- och miljökontoret, Trafikverket 4. Däckvalskampanj Tekniska kontoret 5. Minska biltrafiken i Norrköpings innerstad Tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret 6. Hastighetsöversyn Tekniska kontoret, Trafikverket 7. Utreda möjligheten att använda tyst asfalt inom kommunen. Tekniska kontoret, Trafikverket 8. Bullerkrav vid upphandling av tjänster och varor som påverkar ljudmiljön Upphandlingscenter 9. Framtagande av lokala riktlinjer för buller Tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, bygg- och miljökontoret, Trafikverket 10. Utreda ljudmiljön vid skolor och förskolor Stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret 11. Utreda möjligheterna att förbättra ljudmiljön i parker och rekreationsområden Stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret 12. Förstärkning av internt samarbete Tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, bygg- och miljökontoret 13. Förstärkning av kunskapen internt Tekniska kontoret, bygg- och miljökontoret, stadsbyggnadskontoret 14. Förstärkning av externt samarbete Tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, bygg- och miljökontoret, Trafikverket 15. Informera allmänheten Tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, bygg- och miljökontoret, Trafikverket 4(40)(

5 Inledning År 2011 inleddes den andra fasen i arbetet enligt Förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) och EU:s bullerdirektiv. Då skulle bullernivåer i kommuner med fler än invånare, vägar med fler än 3 miljoner fordon per år och järnvägar med fler än tåg per år kartläggas. De bullerkällor som ingick i kartläggningen var vägtrafik, spårtrafik, flygtrafik och buller från större industrier (så kallade IPPC 1 -anläggningar). Resultatet av kartläggningen rapporterades till EU 2012 och ligger också till grund för det åtgärdsprogram för Norrköping kommun som ska vara utarbetat och antaget av kommunfullmäktige till sommaren Åtgärdsprogrammet innehåller beskrivningar av buller i Norrköping i dagsläget, bullersituationer som behöver förbättras, bullerminskande åtgärder som vidtagits eller planeras fem år framåt och en långsiktig strategi för hantering av buller och dess effekter. I förordningen om omgivningsbuller anges att åtgärdsprogrammet även ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån ansetts utgöra en särskild kvalitet. Detta kan avse till exempel rekreationsområden, friluftsområden och andra natur- och kulturområden. För Norrköpings kommun har personal på ekonomi- och styrningskontoret hållit ihop arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram. Arbetet har letts av en styrgrupp, bestående av kommundirektören samt förvaltningscheferna för stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret och bygg- och miljökontoret. En arbetsgrupp med tjänstemän från bygg- och miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret har varit delaktiga i arbetet med att ta fram åtgärdsprogrammet. Trafikverket och konsultföretaget WSP har också ingått i arbetsgruppen. Konsulten från WSP har haft i uppdrag att skriva åtgärdsprogrammet. De föreslagna åtgärderna i programmet är uppdelade i fyra områden eller paket där femton åtgärdspunkter ingår. För att bullret ska minska krävs insatser i samband med ny bebyggelse av bostäder och lokaler samt i den redan byggda miljön. För att få en minskning av bullernivåerna krävs också åtgärder vid bullerkällan, det vill säga fordonen, vägbeläggningarna och spåren. De fyra åtgärdspaketen omfattar åtgärder inom flera områden som syftar till att förbättra inomhusmiljön i befintliga bostäder, minska bullret vid källan, utveckla en god ljudmiljö för kommuninvånarna, höja kunskapsnivån bland kommunanställda samt utveckla en bättre dialog med kommunens invånare i bullerfrågan. Syfte Syftet med åtgärdsprogrammet är att utgöra en grund för den kommunala planeringen för att få ett hållbart samhälle ur bullersynpunkt. Delar av programmet ska också utgöra en rapport till EU, i enlighet med den svenska förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675). Förordningen är den svenska implementeringen av EU direktivet 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller. 1 IPPC betyder Integrated Pollution Prevention and Control 5(40)(

6 Målsättningen med åtgärdsprogrammet är att minska bullrets negativa påverkan på människors hälsa samt skapa en bättre ljudmiljö för boende och verkande samt besökare i Norrköpings kommun. Bakgrund Detta åtgärdsprogram är upprättat av Norrköpings kommun i enlighet med den svenska förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675). Buller Buller är oönskat ljud. Det är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem och den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Trafik, ventilation, grannar och restauranger är de vanligaste källorna för vad som kallas samhällsbuller. Ljud mäts i måttet db decibel som är ett mått som följer en logaritmisk skala. Måttet db(a) är anpassat till det mänskliga örats känslighet, vilket innebär att mätinstrumentet filtrerar inkommande ljud så att låga frekvenser dämpas i förhållande till de högre. Örat upplever en ökning med 8 till 10 db som en fördubbling av ljudstyrkan. En ljudnivå på 55 db upplevs alltså som dubbelt så högt som 45 db. Ljudnivån, eller bullernivån, mäts oftast som ekvivalent eller som maximal nivå. Ekvivalent ljudnivå är en medelljudnivå under en given tidsperiod och maximal ljudnivå anger högsta ljudnivån under en viss tidsperiod. De egenskaper som främst påverkar upplevelsen av buller är ljudets styrka samt dess frekvens- och tidskaraktär. Graden av störning ökar vanligtvis med ökande styrka hos ljudet och om ljudet innehåller hörbara toner. Ljud som varierar i nivå eller karaktär upplevs ofta som mer störande än konstanta ljud. Samma ljud kan få skilda effekter i olika situationer och för olika personer. Hälsoeffekter av buller Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Vid planering och byggande är därför frågor som rör ljudmiljön centrala. Längre tids bullerexponering inverkar negativt på hälsan även om vi inte själva upplever oss som störda. Socialstyrelsen har genom en nationell miljöhälsoenkät 2007 undersökt vilka störningar som trafikbuller ger upphov till och omfattningen av dessa störningar. Enkäten visar att totalt 14 procent av svenskarna minst en gång i veckan störs av något trafikbuller (väg-, spår- eller flygtrafikbuller). Andelen som upplever sig störda av trafikbuller är störst i storstäder och vanligare i flerbostadshus än i småhus. Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus). Samhällsbuller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier är sällan hörselskadande, men orsakar en rad andra problem. Några exempel är upplevd störning, försämrad talförståelse, sömnproblem, försämrad inlärning och prestation samt fysiologiska stressreaktioner. Senare års forskningsresultat tyder även på att risken för hjärtkärlsjukdom kan öka vid höga bullernivåer. Hur vi påverkas av buller beror på en rad faktorer hos ljudet, i vilken miljö det förekommer och när på dygnet det inträffar. Det finns också en stor individuell 6(40)(

7 variation i hur samma ljud upplevs och hur det påverkar hälsan. Särskilt känsliga grupper är barn, hörselskadade och äldre. Barns känslighet för buller Barn tillbringar en stor del av sin tid i bostadsområdet, skolan och förskolan. Miljön ute och inne har därför stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Barn och ungdomar utsätts i dag för skadligt buller i en utsträckning som knappast förekommit tidigare. På senare år har de höga ljudnivåerna i förskola och skola uppmärksammats. Ljudnivåer jämförbara med många verkstadsindustrier kan förekomma. På fritiden kan stark musik i hörlurar, i replokaler eller på konserter och diskotek potentiellt skada människors hörsel. Barns inlärning försämras mer av buller än vuxnas. När buller i skolmiljön stör barnen i deras koncentration och lärande kan det få betydelse för hela livet. Särskild hänsyn till barn kan tas genom att skapa låga bullernivåer inomhus, tysta lekplatser och skolmiljöer. Barn har rätt till en god uppväxtmiljö och att få vara med och bestämma hur den ska utformas. Beskrivning av riktvärden I Tillägg till översiktsplan för Norrköpings kommun miljö och riskfaktorer beskrivs de riktvärden som används i kommunens arbete med omgivningsbuller. Riktvärdena är vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet. I vissa fall kan avsteg medges vid bland annat förtätning av befintlig bebyggelse. I dessa fall tillämpar kommunen Boverkets Allmänna Råd 2008:1. Norrköpings kommun tillämpar även Boverkets byggregler som innehåller normer för högsta tillåtna bullernivåer, ljudisolering och efterklangstider. Normerna regleras i svensk standard SS Byggreglerna följs exempelvis genom byggnadens placering och utformning. Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse och vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Följande riktvärden har angetts 30 db(a) ekvivalentnivå inomhus, 45 db(a) maximalnivå inomhus nattetid, 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 db(a) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. För utomhusnivån anges för flygbuller i FBN 55 db(a), det vill säga en dygnsekvivalent ljudnivå där hänsyn tas till när på dygnet ljudhändelsen sker. Vid ny- eller ombyggnad av järnväg eller annan spåranläggning anger riktvärdet för buller utomhus 55 db(a) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 db(a) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. Vid bedömning av ljud från bullrande verksamheter tillämpar Norrköpings kommun Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller (SNV Råd och riktlinjer 1978:5). Vid bedömning av ljud från skjutbanor och 7(40)(

8 motorsportsanläggningar tillämpar kommunen Naturvårdsverkets allmänna råd Buller från skjutbanor (NFS 2005:15) och Naturvårdsverkets riktvärden för motorsportsbuller (NFS 2004:16). I bullerkartläggningen för Norrköping 2012 (och i enlighet med EU-direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller samt Förordningen om omgivningsbuller SFS 2004:675) användes L den (day, evening, night). L den är en ekvivalentnivå som tar hänsyn till när på dygnet en bullerhändelse (till exempel en fordonspassage) inträffar. För ljudnivåer kväll och natt används måttet L night som är medelljudnivån under natten och ett bullermått som används för att bedöma sömnstörning på natten. Internationella, nationella och lokala mål för buller EU-direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller Direktivet är antaget av Europaparlamentet och Europeiska rådet 25 juni Direktivets syfte är bland annat att få jämförbara uppgifter om situationen för olika bullerkällor, ge en grund för utveckling och komplettering av andra direktiv vars syfte är att minska bullernivån från olika källor (till exempel fordon, däck, arbetsmaskiner), harmonisera mått och bedömningsmetoder för bullerkartläggningar, minska omgivningsbuller där det behövs, särskilt där exponeringsnivåerna kan medföra skadliga effekter på människors hälsa samt förhindra en höjning av bullernivån där den redan är tillfredsställande. Förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Förordningen utgör det svenska införandet av EU direktivet 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller. I första etappen berördes Stockholm, Göteborg och Malmö samt Vägverket, Banverket (nu ersatt av Trafikverket) och Luftfartsstyrelsen genom krav på bullerkartläggning och framtagande av åtgärdsprogram. För de statliga verken avsågs endast de allra mest trafikerade trafiklederna. I etapp 2, som påbörjades 2011, omfattas alla städer med fler än invånare samt för Trafikverket ytterligare trafikleder och flygplatser. Nationellt miljömål År 1999 antog riksdagen nationella mål för hur miljön ska vara Målet God Bebyggd miljö omfattar även delmål för buller. Där sägs att antalet människor som utsätts för trafikbuller överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med fem procent till år 2010 jämfört med år Miljömålen har följts upp årligen i Miljömålsrådets publikation De Facto. I den sista uppföljningen av målet 2012 konstaterades att trafikökningen inneburit att väsentligt fler människor exponeras för ljudnivåer strax över riktvärdena. Det totala antalet exponerade bedömdes således ha ökat och målet bedömdes inte kunna uppnås. Miljömålssystemet reviderades 2012 och det finns inte längre något specifikt miljömål som omfattar buller. 8(40)(

9 Regionalt miljömål Länsstyrelsen i Östergötlands län har tagit fram regionala miljömål baserade på de nationella målen. Det regionala målet för buller innebär att till 2010 ska antalet människor som i sina bostäder utsätts för trafikbuller överstigande de riktvärden som Riksdagen ställt sig bakom ha minskat med fem procent jämfört med Vid uppföljningen 2010 konstaterades att det regionala delmålet inte var uppnått. Detta baserades på resultatet från den nationella miljöhälsoenkäten år 2007, som visade att cirka 15 procent av de vuxna östgötarna besväras av trafikbuller minst en gång i veckan i sin bostad. Jämfört med en liknande undersökning 1999 var andelen besvärade något högre 2010, varför målet inte ansågs ha uppnåtts. Lokalt miljömål I kommunens myndighetsutövning idag (till exempel vid plan- och bygglovsärenden) tillämpar Norrköpings kommun de av riksdagen 1997 beslutade riktvärdena för buller så som de anges i infrastrukturpropositionen (SFS 1996/97:53). Riksdagens beslut innebär att riktvärdena normalt inte bör överskridas vid nybyggnation och större ombyggnation av bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Ett tillägg till kommunens översiktsplan avseende miljö- och riskfaktorer har tagits fram och förväntas att antas vid slutet av I tillägget till översiktsplanen finns förslag på inriktningar avseende buller, som innebär att kommunen ska tillämpa Boverkets riktlinjer för buller. Åtgärder Situationen i Norrköping Flera kartläggningar om bullersituationen i Norrköping har genomförts genom åren 1991, 2008, 2011 och Norrköping har också arbetat med bullerbegränsande åtgärder sedan en lång tid tillbaka. Åtgärdsarbetet har bland annat bestått av skyddsåtgärder som förbättrade fönster, skärmar och vallar. Hastighetssänkningar har också genomförts. Ombyggnader och trafikreglerande åtgärder har också medfört förbättrad ljudmiljö. Kommunens arbete med fysisk planering för nya områden är också en viktig del för att planera åtgärder för minskat buller. Bullerkartläggning 2008 År 2008 färdigställdes en bullerkartläggning för Norrköpings stad. Utifrån kartläggningen drevs ett bullersaneringsprojekt mellan , som utgick från antagna riktlinjer för buller. Målet med projektet var att åtgärda bostadsfastigheter som hade en dygnsekvivalent ljudnivå på 65 db(a) eller högre. För att uppnå målet erbjöds fastighetsägare bidrag för ventilations- och fönsteråtgärder för rum med fasad mot bullerkällan. Bullersaneringsprojektet omfattade totalt 41 fastigheter med 29 olika fastighetsägare. Fastighetsägare för 10 fastigheter accepterade bidragen och genomförde bullersanerande åtgärder. 9(40)(

10 Bullerkartläggning 2011 En bullerkartläggning 2011 visade att större, sammanhängande och av samhällsbuller opåverkade områden återfanns i kommunens yttre delar. Etableringar av bullrande verksamheter, som exempelvis vindkraft, inom dessa områden kommer att dominera ljudbilden och kan ge stor negativ inverkan på områdets egenskaper. Enligt kommunens tematiska tillägg för vindkraft kommer tysta områden som sammanfaller med utvalda intresseområden för rörligt friluftsliv, samt områden som geografiskt sammanfaller med områden som har höga natur- och kulturvärden, i stor utsträckning att undantas från vindkraftsetableringar. Bullerkartläggning 2012 De bullerkällor som ingår i kommunens kartläggning och i detta åtgärdsprogram är vägtrafik, spårtrafik, flygtrafik samt industribuller från IPPC-anläggningar och större hamnar. Vägtrafikens bullerkällor består dels av det väg- och gatunät där staden själv är väghållare och dels av de statliga vägarna där Trafikverket är väghållare. För spårtrafiken finns två ansvariga huvudmän i Norrköping. Trafikverket ansvarar för järnvägsnätet med pendel-, regional- och fjärrtåg och kommunen ansvarar för spårvägsnätet. Tekniska kontoret i Norrköping kommun ansvarar för spårvagnstrafiken och är också kommunens väghållare. Norrköpings flygplats ingår också i bullerkartläggning. Kartläggningen 2012 visar att det fortfarande finns fastigheter som är exponerade för höga bullernivåer från vägtrafiken. Boende exponerade för höga bullernivåer från de statliga vägarna är få i förhållande till antal exponerade för det totala vägnätet. För spårtrafiken är det fler som är exponerade för störande ljudnivåer från spårvägen än från järnvägen. Ljudnivåer inom de högsta intervallerna kommer emellertid från järnvägstrafiken. Enligt förordningen ingår större industrianläggningar samt större hamnar i kartläggningen (IPPC-anläggningar). Av 24 stycken anläggningar har 20 stycken tillstånd med villkor som anses klaras med avseende på ekvivalent ljudnivå. För resterande pågår tillståndsprövning eller avveckling. För närvarande är bedömningen att ingen boende exponeras för ekvivalenta ljudnivåer över villkoren från industrianläggningarna och de större hamnarna i Norrköping. Handlingsplan Enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 bör åtgärder i första hand omfatta befintlig bostadsmiljö med bullernivåer överstigande 65 db(a) som ekvivalent ljudnivå vid fasad. På grund av detta har Norrköpings kommun valt att prioritera åtgärder för bostäder med 65 db(a) och uppåt vid fasad. Förslagen till åtgärder i programmet är uppdelade i fyra paket som inkluderar femton åtgärdspunkter. Åtgärderna ska genomföras inom programtiden till 2017 och arbetas in i budgetprocessen av ansvarig nämnd/förvaltning. I de fall det krävs särskilt politiskt beslut om en åtgärd kommer åtgärden att lyftas separat. 10(40)(

11 Åtgärdspaket 1: Åtgärder vid bostäder Åtgärd Beskrivning Ansvar Tidpunkt 1. Framtagande av arbetsrutin Då tidigare erbjudande om fönsteråtgärder till Tekniska kontoret, för fönsteråtgärder samt rutin fastighetsägare till stor del inte nyttjades behöver Bygg- och miljökontoret för uppföljning enligt arbetssättet ses över och effektiviseras. Det behövs även miljöbalken. Sök bidrag för en rutin för hur man enligt miljöbalken bör följa upp med fönsteråtgärder. riktad tillsyn då fastighetsägare tackar nej till erbjudandet. 2 A. Fönsteråtgärder vid bullerutsatta fasader, etapp 1 Arbeta med fönsteråtgärder hos fastigheter som utsätts för trafikbuller över 65 db(a) dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad och som idag saknar skydd enligt framtagen rutin. Tekniska kontoret B. Uppföljning av fönsteråtgärder, etapp 2 Uppföljning enligt miljöbalken hos de fastigheter som utsätts för trafikbuller över 65 db(a) dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad och som idag saknar skydd men där man avstått från att vidta åtgärder. Bygg- och miljökontoret Framtagande av strategi och Ta fram en plan för hur kommunen under perioden Tekniska kontoret, arbetsrutiner för maximala 2022 ska arbeta med att minska antalet invånare som Stadsbyggnadskontoret, ljudnivåer utsätts för höga maximala ljudnivåer. Bygg- och miljökontoret, Trafikverket Åtgärdspaket 2: Åtgärder vid källan Åtgärd Beskrivning Ansvar Tidpunkt 4. Däckvalskampanj Genom kampanjer informera allmänheten om nyttan med att göra ett aktivt däckval Tekniska kontoret Minska biltrafiken i Arbeta för att öka användandet av kollektivtrafik samt Tekniska kontoret, Norrköpings innerstad gång- och cykeltrafik Stadsbyggnadskontoret 6. Hastighetsöversyn Genomföra en hastighetsöversyn i Norrköpings kommun genom att justera hastigheterna. Tekniska kontoret, Utreda möjligheten att Öka kunskapen om tyst asfalt, för- och nackdelar. Utreda Tekniska kontoret, använda tyst asfalt inom potentiella områden inom kommunen där tyst asfalt skulle Trafikverket kommunen. vara en bra åtgärd mot höga ljudnivåer 8. Bullerkrav vid upphandling av tjänster och varor som påverkar ljudmiljön Kommunen ska ställa krav på bulleraspekter vid upphandling av sådana tjänster och varor som påverkar kommunens ljudmiljö, till exempel kommunfordon Upphandlingscenter (40)(

12 Åtgärdspaket 3: Utveckla och bevara en god ljudmiljö Åtgärd Beskrivning Ansvar Tidpunkt 9. Framtagande av lokala Riktlinjerna ska ge vägledning och beskriva kommunens Tekniska kontoret, riktlinjer för buller viljeriktning när det gäller buller, framför allt i planering Stadsbyggnadskontoret, och byggande inom kommunen. Tillämpningen av Bygg- och miljökontoret, riktlinjerna ska leda till att säkerställa att en god ljudmiljö Trafikverket alltid uppnås vid byggandet av nya skolor, bostäder, parker etc. 10. Utreda ljudmiljön Kommunen har fokus på barnperspektivet, därav ska Stadsbyggnadskontoret, Utredning utomhus vid skolor och ljudmiljön utomhus vid skolor/förskolor utredas. I nästa Tekniska kontoret 2017 förskolor steg tas förslag på åtgärder fram. 11. Utreda möjligheterna att Utreda hur ljudmiljön ser ut i dag i parker och Stadsbyggnadskontoret Utredning förbättra ljudmiljön i parker rekreationsområden inom kommunen samt eventuella Tekniska kontoret 2015 och rekreationsområden åtgärder som behövs för att bevara och förbättra Ev åtgärder ljudmiljön Åtgärdspaket 4: Kunskapsuppbyggande och dialog Åtgärd Beskrivning Ansvar Tidpunkt 12. Förstärkning av internt Berörda kontor samlas minst två gånger per och för att Tekniska kontoret, samarbete inom Norrköping diskutera gemensamma bullerärenden och annat aktuellt Stadsbyggnadskontoret, Minst två gånger kommun som rör bullerområdet. Bygg- och miljökontoret per år 13. Förstärkning av Intern utbildning av tjänstemän och politiker som är Tekniska kontoret, Bygg kunskapen internt berörda av arbete med buller eller bullerrelaterade frågor och miljökontoret, Stadsbyggnadskontoret 14. Förstärkning av externt Öka samarbetet med Trafikverket. Gemensamma möten Tekniska kontoret, samarbete med Trafikverket där bullerproblematiken diskuteras hålls vid minst ett Stadsbyggnadskontoret, Minst en gång tillfälle om året. Bygg- och miljökontoret, per år Trafikverket 15. Informera allmänheten Uppdatera hemsidan kontinuerligt för att informera allmänheten om bullersituationen i kommunen, planerade och genomförda åtgärder samt annat som kan vara av intresse eller aktuellt inom bullerområdet Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret, Bygg- och miljökontoret Samhällsekonomiska kostnader Buller orsakar inga direkta miljöskador men innebär kostnader för samhället i form av störningar för individen (sömn, samtal, rekreation), försämrad hälsa och produktionsbortfall. Det senare kan både bero på att den försämrade hälsan leder till frånvaro från arbetsplatsen eller nedsatt arbetsförmåga, men också vara en 12(40)(

13 följd av att till exempel en försämrad nattsömn leder till att den störde inte kan vara lika produktiv. SIKA (Staten Institut för Kommunikations Analys) har värderat den sammanlagda samhällsekonomiska kostnaden av buller från vägtrafiken i Sverige till storleksordningen 5-10 miljarder kronor per år. Inom EU bedöms samhällsbullret orsaka kostnader motsvarande 2 procent av BNP, kostnader som i huvudsak kan hänföras till sämre hälsa. Kostnader för uppförande av åtgärder för förhindra uppkomst, spridning och skydda människor blir en direkt kostnad för samhället. Skärmar och vallar är ur samhällsekonomisk synvinkel lönsamt om de kan skärma flera fastigheter. Kostnaderna för att bygga bulleravskärmningar varierar kraftigt med utformning och grundläggningsförutsättningar. Som tumregel kan anges, att kostnaden för en 2 m hög bullerskärm i tryckimpregnerat trä, med normala grundläggningsförutsättningar, uppgår till cirka kr/m2. Om det finns plats och man har tillgång till överskottsmassor kan bullervallar byggas relativt billigt. En 3-5 m hög vall kan i så fall kosta cirka kr/löpmeter. För enstaka fastigheter är det mer samhällsekonomiskt lönsamt att utföra fönster- eller fasadåtgärder. Den mest kostnadseffektiva åtgärden är att försöka förhindra att störning uppkommer redan i planeringsstadiet. Kommunens kostnader för åtgärdsprogrammet Utifrån bullerkartläggningarna kan en bedömning av antal exponerade för buller vid bostäder beräknas och de samhällsekonomiska kostnaderna av buller i bostadsmiljöer översiktligt fås fram för Norrköping. Antal meter bullervallar och bullerplank som behöver byggas för att förhindra spridning av buller kan också beräknas. I Sverige finns i dag den största andelen bullerutsatta personer längs kommunala vägar i tätorter och städer. Det är därför viktigt att öka insatserna på kommunal nivå. Kommunen planerar att söka bidrag som kan täcka delar av kostnaderna för åtgärder mot vägtrafikbuller för de människor som är värst utsatta. Kommunens kostnader bedöms under första åtgärdsprogrammet främst handla om att avsätta resurser för att arbeta med de föreslagna åtgärderna. Detta kommer att hanteras i budgetarbetet. Fastighetsägarnas kostnader Fastighetsägare kan beröras av kostnader för fönsteråtgärder, för att förbättra ljudreducerande ventilationsgenomföringar, genomföra fasadåtgärder samt eventuellt uppföra bullerskärmar. Beroende på ljudnivå vid fasad och fönstrens respektive fasadens skick är väghållaren eller fastighetsägaren ansvarig för åtgärder. Om fönstret är i gott skick kan det vara idé att bara sätta in en tilläggsruta för att förbättra ljudisoleringen. Vid fönsteråtgärder vid fastighet kan fastighetsägaren söka bidrag hos kommunen. 13(40)(

14 Genomförande Genomförande inklusive samordning av åtgärder för åtgärdsprogrammet innebär utredningsarbete och möten för kommunens tjänstemän mellan åren Tekniska kontoret, bygg- och miljökontoret och stadsbyggnadskontoret ingår i kommunens bullergrupp och har en samordnande och övergripande roll för åtgärdsprogrammet. För genomförande av åtgärder ansvarar respektive nämnd och förvaltningskontor. Uppföljning och utvärdering Åtgärdsprogrammet kommer att följas upp årligen och rapporteras till berörd nämnd samt kommunstyrelsen. Vid uppföljningen kontrolleras bland annat följande punkter för att få en bild av utfallet från några av de utredningar som genomförs. Antal förskolor där riktvärdet utomhus klaras Antal kvadratkilometer i parker som klarar ljudnivån 55 db(a) ekvivalent ljudnivå Antal aktiva informationskampanjer om däckval Antal möten med bullergruppen Antal internutbildningar som ges av bullergruppen till kommunalanställda Vidare kommer även ett antal indikatorer att följas upp. Dessa kan ge en indikation på om åtgärder som inriktas på kunskapshöjning och information till allmänheten, genom till exempel kampanjer och webbplatsen, ger någon effekt. Även antalet fastigheter där ljudreducerande åtgärder vidtagits kommer att följas upp. Andel fordon med friktionsdäck respektive dubbdäck mellan månaderna oktober och mars. Mätning av trafikmängder vid centrumsnittet Antal sökningar på webbplatsen angående bullerinformation. Antal fastigheter där ljudreducerande åtgärder vidtagits I enlighet med förordningen (2004:675) om omgivningsbuller kommer åtgärdsprogrammet att omprövas vart femte år efter den tidpunkt då det först fastställdes. Vid omprövningen görs förutom uppföljning även en större utvärdering av arbetet och resultaten från de beslutade åtgärderna. Detta blir sedan ett underlag i arbetet för framtida åtgärder. Fortsatt arbete Många åtgärder i detta åtgärdsprogram innebär fortsatt utredning av olika frågor. Tanken är att i nästa åtgärdsprogram gå vidare med förslag på åtgärder baserade på utredningarnas resultat. Den långsiktiga ambitionen i kommunen är att kunna planera och bygga på sådant sätt att förtätning av staden och byggande på nya platser är möjligt samtidigt som en bra boendemiljö kan uppnås. 14(40)(

15 Framtida faktorer som påverkar ljudmiljön i Norrköping Norrköping är en av Sveriges ledande kommuner för etablering och tillväxt av både nya och gamla företag inom olika verksamhetsområden. Norrköping har också ett unikt stadsrum med stenstaden, industrilandskapet och de grönskande parkerna. Staden med sitt omland utvecklas hela tiden, en utveckling som ska ske med bevarande av de goda boendemiljöerna. Förtätning av staden Norrköping har en uttalad ambition att förtäta staden. Den framtida ljudmiljön i Norrköping kan påverkas av förtätningen genom detaljplanering för nya bostäder men även planering för handel- och verksamhetsområden som skapar förbättrade möjligheter till att i högre utsträckning gå, cykla och använda kollektivtrafik. En förtätning av staden leder troligen till ett lägre resbehov då ett större utbud av till exempel arbetsplatser och service finns i närområdet och därmed sammantaget sannolikt även leder till en lägre bullernivå från trafik. Etableringar som alstrar trafik Etablering av nya verksamheter och då framförallt verksamheter med stora transportbehov kan leda till ökat buller och en förändrad framtida ljudmiljö. Nya etableringar av bland annat logistikföretag är planerat på södra Malmölandet och i Herstadbergs arbetsområde, liksom på lite längre sikt även i Bråvalla. Trafikalstringen i dessa områden kommer sannolikt inte leda till ökade bullerstörningar då de nya etableringarna främst kommer att ske utanför staden. Framtidsplaner för spårvägen Spårvägsnätet kommer att byggas ut i framtiden. I översiktsplaner, program och detaljplaner är nya sträckor utpekade. De som ligger närmast i tiden är en direktförbindelse mellan Ljura centrum och Söder tull, samt en ny linje till Vrinnevisjukhuset. Vid framtida spårbyten i det befintliga nätet prövas ifall bullersituationen behöver förbättras, och då kan det bli aktuellt med dämpande åtgärder. Under 2014 kommer spår att bytas i Klockaretorpet och på Trozelligatan. I båda dessa projekt undersöks hur en ändrad utformning kan bidra till att minska buller och vibrationer från spårvagnstrafik. Nordvästra godsspåret Ytterligare en faktor som kan påverka den framtida ljudmiljön är det Nordvästra godsspåret, som är under planering för att eventuellt kunna genomföras. Om det genomförs kommer bullernivån att minska för exempelvis boende i Fyrby eftersom det nya spåret kommer att byggas i ett nedsänkt läge. Buller från järnvägen i Norrköpings centrum kommer också att minska genom att merparten av järnvägsgodset då kommer att transporteras på det Nordvästra godsspåret. Då detta spår huvudsakligen kommer att följa befintlig infrastruktur, vägarna vid och norr om Ingelsta, kommer i stort sett inga bostäder att utsättas för buller. Norrleden Norrleden är en planerad ny väg från E4 till E22 som tillsammans med Söderleden skapar en omslutande ringled kring Norrköping. Genomfartstrafik från 15(40)(

16 E4, väg 51 och väg 55 till E22 sker idag i stor utsträckning genom Norrköpings innerstad. För en långsiktigt hållbar stads- och trafikmiljö bör trafiken ledas runt innerstaden. Syftet med Norrleden är att minska genomfartstrafiken och förbättra bullersituationen i innerstaden. Trafikverket har gjort en vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning för E22, förbifart Norrköping (Norrleden). Miljökonsekvensbeskrivningen har godkänts av länsstyrelsen i Östergötland. I december tog Trafikverket ställning för att projektet ska, efter beslut om finansiering, drivas vidare enligt alternativ Tunnel väst, östligt läge. Trafikprojektet finns för närvarande inte med i den nationella planen över viktiga projekt som ska byggas, och saknar därmed finansiering. Vindkraft Sex stycken områden med sammanlagt 16 verk i Norrköping kommun är under behandling för uppförande av vindkraftverk. Största parken är nordväst om Kvarsebo med 10 st verk. Utbyggnaden av vindkraftverk, i enlighet med förslaget till tillägget till översiktsplanen för vindkraft, kan i framtiden också leda till något ökade bullernivåer och då särskilt i ett vindkraftsverks närhet. Genomförda åtgärder som påverkat ljudmiljön i Norrköping Däckvalskampanj Mellan åren har en kampanj med syfte att göra invånarna medvetna om dubbdäckens miljöpåverkan drivits. Kampanjen uppmanade invånarna till att göra ett aktivt däckval istället för att slentrianmässigt välja dubbande vinterdäck. Upphandlingskrav Upphandlingskraven för kommunala tjänstefordon har skärpts. Odubbade vinterdäck prioriteras genom att de är standardvalet vid beställning och dubbdäck beställs endast vid särskilda önskemål. Detta tillvägagångssätt har praktiserats sedan 2008 och är formaliserat i en riktlinje för dubbfria däck. Åtgärder kopplade till Östra promenaden Ombyggnad har skett i korsningen mellan Sjötullsgatan och Östra Promenaden för att styra trafiken från Östra Promenaden till Sjötullsgatan, som går via ett industriområde. Trafikmätningar på Östra Promenaden visar att antalet fordon per dygn har minskat. Samtidigt har trafiken ökat något på Sjötullsgatan. Trafikmätningar visar att åtgärden har givit effekt. I mitten av januari 2013 genomfördes en hastighetsöversyn för Norrköpings kommun. Hastigheten på Östra promenaden ändrades då till 40 km/h från 50 km/h. Åtgärder kopplade till Kungsgatan För att få ner trafikflödena på Kungsgatan har flera åtgärder genomförts. Korsningen mellan Kungsgatan, Bredgatan, Dragsgatan och Västgötegatan byggdes om till en upphöjd torgyta, Skvallertorget, i början av 2000 talet. Busstrafiken prioriteras genom att det hållplatserna byggdes om så att biltrafik 16(40)(

17 inte har möjlighet att köra om bussarna. I anslutning till Bergsbron har en gatudel höjts upp. Trenden visar att trafikmängderna minskar på Kungsgatan. Andra sätt att resa Under flera år har Norrköpings kommun arbetat med att få fler att välja andra sätt att resa än bilen för att främja de mer hållbara transportsätten. Satsningar har gjorts för att fler ska åka kollektivtrafik, gå och cykla. Hastighetsöversyn 2008 tog riksdagen beslut om nya hastighetsgränser i 10-steg. I samband med det tog Sveriges kommuner och landsting (SKL) fram en handbok, Rätt fart i staden, som stöd för kommuner som vill förnya sitt hastighetssystem. Det långsiktiga målet är att enbart använda gränserna 30, 40, 60 och 80 km/t inom tättbebyggt område. Norrköpings kommun beslutar, genom tekniska nämnden, om hastighetsgränser inom tättbebyggt område. Under 2009 och 2010 analyserade tekniska kontoret samtliga tättbebyggda områden och kommer under att skylta om till de nya hastighetsgränserna. I början av 2013 genomfördes hastighetsöversyn för Norrköpings tätort. Hastigheten ändrades till 40 km/h från 50 km/h. Analysen utgår från tekniska nämndens Riktlinje för hastighet och SKL:s handbok Rätt fart i staden. 17(40)(

18 Källor Boverkets Allmänna Råd 2008:1 Boverkets byggregler Buller underlagsrapport till fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö, 2007, Boverket Bullervärden för samhällsekonomisk analys, Beräkningar för väg- och järnvägsbuller SIKA 2009 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne, 2005, SIKA Göteborg stads åtgärdsprogram enligt förordningen om buller Handlingsplan mot buller, SOU 1993:65 Kartläggning och beräkning av antal bullerexponerade enligt förordning om omgivningsbuller - SFS 2004:675 Kartläggning bullerfria område_2011, Norrköping kommun Ljudlandskap för bättre hälsa, Mistra, vägverket och Vinnova Malmö stads åtgärdsprogram enligt förordningen om buller Miljöhälsoindikatorer, 2007, Socialstyrelsen Miljöhälsorapport 2005, Socialstyrelsen Naturvårdsverkets allmänna råd Buller från skjutbanor (NFS 2005:15) Naturvårdsverkets riktvärden för motorsportsbuller (NFS 2004:16). Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller (SNV Råd och riktlinjer 1978:5). Norrköping kommun, Bullerkartläggning, 2012 Rätt fart i staden, Sveriges kommuner och landsting Slutrapport över bullersanering Norrköping Stockholms stads åtgärdsprogram enligt förordningen om buller. Tystare parker och friluftsområden om metoder att dämpa vägtrafikbuller vid källan, 2006, Thorsson m fl Åtgärder från åtgärdsprogrammet för PM10, Norrköping kommun Åtgärdsprogram mot vägtrafikbuller i Sundsvalls tätort. Översyn av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden på transportområdet, 2002, SIKA 18(40)(

19 Bilaga 1 Norrköpings åtgärdsprogram i punkter enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Nedan följer åtgärdsprogrammet upprättat enligt SFS 2004: punkt Upprättande Detta åtgärdsprogram är upprättat av Norrköping kommun i enlighet med den svenska förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675), som utgör en förlängning av EU direktivet 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller. Målsättningen med åtgärdsprogrammet är att minska bullrets påverkan på människors hälsa samt skapa en bättre ljudmiljö för boende och verkande samt besökare i Norrköpings kommun. 2. Beskrivning av källor Vägtrafik Vägtrafikens bullerkällor består dels av det väg- och gatunät där staden själv är väghållare dels av de statliga vägarna inom stadens gränser där Trafikverket är väghållare. Trafikverket är ansvarig väghållare för nedanstående rödmarkerade vägar i Norrköping: E22, E4, 51, 55, 209, 215, 903, 904, 905, 906, 907, 909, (40)(

20 Järnväg Trafikverket ansvarar för det rödmarkerade järnvägsnätet nedan med pendel-, regional- och fjärrtåg. 20(40)(

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017 Verksamhetsplan 2013-06-17 Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017 Dnr KS-576/2012 Beslutad av kommunfullmäktige den 17 juni 2006. Norrköpings kommuns åtgärdsprogram i enlighet med förordningen om

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Rapport 10589-12031300.doc Antal sidor: 10 Bilagor: Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-03-17

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

Åtgärdsprogram mot buller

Åtgärdsprogram mot buller Åtgärdsprogram mot buller Kortsiktiga åtgärder och långsiktig strategi Systematiskt åtgärdsarbete - ej gata för gata Beskriver dagens bullersituation med utblick mot framtiden Vidtagna åtgärder och pågående

Läs mer

Bullerutredning kv Fritiden

Bullerutredning kv Fritiden Ystad Kommun Malmö 2014-06-17 Datum 2014-06-17 Uppdragsnummer 1320003845 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Erik Hedman Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1

Läs mer

10498 Norrköpings kommun Bullerkartläggning

10498 Norrköpings kommun Bullerkartläggning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10498 Norrköpings kommun Bullerkartläggning Rapport 10498-12061800.doc Antal sidor: 14 Bilagor: 17 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2012-06-20

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Bullersituationen i Göteborg

Bullersituationen i Göteborg Bullersituationen i Göteborg Bullerövervakning Framför allt övervakar vi trafikbuller eftersom det är den typen av buller som människor i städer störs mest av Vägtrafik är mest störande av de olika trafikslagen

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2:

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2: Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.3.docx

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB 2014-09-23 1 (5) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Hur jobbar vi i Umeå. Bullerkartläggning Arbetet med åtgärdsprogram. Annika Söderlund Miljö- och hälsoskydd/umeå kommun

Hur jobbar vi i Umeå. Bullerkartläggning Arbetet med åtgärdsprogram. Annika Söderlund Miljö- och hälsoskydd/umeå kommun Hur jobbar vi i Umeå Bullerkartläggning Arbetet med åtgärdsprogram Annika Söderlund Miljö- och hälsoskydd/umeå kommun annika.soderlund@umea.se Bullerkartläggning Kartläggningar 2009, 2012, uppdaterad 2017

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer

Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för området närmast järnvägen

Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för området närmast järnvägen Uppdrag: 550059 Rapport: 550059 B Datum: 2010-02-22 Antal sidor: 9 Bilagor: 550059 / B01 -B07 Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för området närmast järnvägen Uppdragsgivare:

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Veckans aktiviteter. Onsdag: Mätning av trafikbuller. Kl Grupp 1. Kl Grupp 2. Kl Föreläsning med sammanställning av resultat

Veckans aktiviteter. Onsdag: Mätning av trafikbuller. Kl Grupp 1. Kl Grupp 2. Kl Föreläsning med sammanställning av resultat F7 Trafikbuller Veckans aktiviteter Onsdag: Mätning av trafikbuller Kl 10-12 - Grupp 1. Kl 13-15 - Grupp 2. Kl 15-17 Föreläsning med sammanställning av resultat Fredag: Exercices, same room as usual, Meeting

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

F7 Trafikbuller. Trafikbuller. Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Riktvärden och riktlinjer. Om buller som miljöförorening, siffror

F7 Trafikbuller. Trafikbuller. Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Riktvärden och riktlinjer. Om buller som miljöförorening, siffror F7 Trafikbuller Trafikbuller Riktvärden och riktlinjer Om buller som miljöförorening, siffror Mer om möjliga åtgärder Beräkningar av bullernivåer Avsteg från rekomendationerna Infrastrukturpropositionen

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Bullerutredning Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Rapport 10315-09062300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 7 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2009-08-28 g:\kontakt\dokument\10315\10315-09062300.doc

Läs mer

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Datum Sida 1 (10) ) Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000 www.sunne.se

Läs mer

Fågelsång eller inglasad balkong. om vägtrafikbuller i tätort

Fågelsång eller inglasad balkong. om vägtrafikbuller i tätort Fågelsång eller inglasad balkong om vägtrafikbuller i tätort Ljuv musik, ljud och buller Det finns en tid i nästan varje människas liv när ljudet av mopedknatter är som ljuv musik. Men den perioden brukar

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter)

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) 1 (7) Datum: 2016-06-21 Planenheten, Nacka kommun Tomas Magnusson, planarkitekt PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) Sammanställning av bullersituationen i detaljplan Igelboda. Upprättad

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3 UPPDRAG Trafikanalys Västervik UPPDRAGSNUMMER 7000443 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Mathieu Boué DATUM 2015-11-25 Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen

Läs mer

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING

FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING RAPPORT FÖP MOHEDA KOMPLETTERANDE BULLERBEDÖMNING 2013-06-11 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 225602, Trafikutredning till FÖP Moheda Kompletterande bullerbedömning Slutrapport Datum: 2013-06-11 Medverkande

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

Bullerkartläggning av Örebro kommun

Bullerkartläggning av Örebro kommun Bullerkartläggning av Örebro kommun Redovisning enligt 22/49/EG Slutrapport Juni 212 Rapport: R116-1 Beställare: Örebro Kommun Att: Jarmo Riihinen Datum: 212-6-27 Antal sidor: 8 Uppdragsledare: Granskad

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun Vägverket Konsult Affärsområde Mitt Box 1910 65119 Karlstad Våxnäsgatan 10 www.vagverketkonsult.se Telefon: 054-140000 Texttelefon: 0243-750 90 Sara Nordmark sara.nordmark@vv.se Direkt: 054-140006 Mobil:

Läs mer

Kv. Munksundet 29:2-3

Kv. Munksundet 29:2-3 Datum: 2014-05-06 Projekt: Kungsgatan/Idrottsallén, Enköping Peab AB Trafikbullerberäkning HANDLÄGGARE: Johan Odemalm Melisa Jiménez KVALITETSKONTROLL: Ingemar Ohlsson ADL KONSULT AB KATARINAVÄGEN 22 116

Läs mer

Trafikbullerutredning Sörby 3:6

Trafikbullerutredning Sörby 3:6 Uppdrag Sörby 3:6, Gävleborg Beställare TST Gruppen Att Håkan Sandin Handläggare Jan Pons Granskare Monica Waaranperä Rapportnr 1320010513 R1 rev2 2014-11-04 Datum 2014-10-22 Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Alphyddan, studentbostäder, Nacka

Alphyddan, studentbostäder, Nacka Rapport nummer: 2014-003 r03 Datum: 2014-11-06 Alphyddan, studentbostäder, Nacka Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-003 AF Alphyddan, Nacka kommun\rapporter\2014-003 r03x.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö?

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Plan-, bygg och bostadsdagar i Norrbottens län 21-22 november 2012 Karin Kallioniemi plansamordnare Länsstyrelsen

Läs mer

Kv Brofästet, Stockholm. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Stina Airijoki Box 8189.

Kv Brofästet, Stockholm. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Stina Airijoki Box 8189. Rapport nummer: 201-01 r01 Datum: 201-0-12 Kv Brofästet, Stockholm Trafikbullerutredning Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 201-0-12, Dnr 2011-11 L:\201\201-01 LE Kv Brofästet, Exploateringskontoret\Rapporter\201-01

Läs mer

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller 0080711 reviderad 0080819 Bullerutredning, Skälbymotet Västerås Bakgrund På uppdrag av Västerås stad har SWECO gjort en bullerutredning för Skälbymotet i Västerås. Bullerutredningen består av bullerberäkningar

Läs mer

Villabacken, Oxelösund

Villabacken, Oxelösund RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2013-11-27 Sweco Architects AB Att: Helena Hansson Box 8 721 03 Västerås Uppdragsnr 588691 Villabacken,

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-060 r01 Datum: Rev 1 2016-05-03 Kv Gamla Uppsala, Uppsala Trafikbullerutredning L:\2016\2016-060 KO Gamla Uppsala, Junior Living Holding AB\Rapporter mm\2016-060 r01 Trafikbullerutredning_rev

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred 1. Bullernivåer 1.1 N Västkustvägen I detta avsnitt redovisas bullernivåer från trafiken på N Västkustvägen. I avsnitt 1.2

Läs mer

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Cederlund Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0157-425 0 Öste rå k( Till Kommunfullmäktige Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning RAPPORT TR10114426 R01, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning 2008-10-16 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson RAPPORT, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

F7 Trafikbuller. Laboration några påminnelser. Lab 1: Glöm inte att väga strängarna och vikterna

F7 Trafikbuller. Laboration några påminnelser. Lab 1: Glöm inte att väga strängarna och vikterna F7 Trafikbuller Laboration några påminnelser Lab 1: Glöm inte att väga strängarna och vikterna Lab 2: Ha på er hörselkåpor när ni sätter på brus i högtalarna Tänk på att läsa av rätt frekvenser: 50-3150

Läs mer

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28 Källa: Eniro Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Fredrik Olausson Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar.

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar. 2012-05-03 1/12 AB Stockholmshem / Sweco Architects Rubinvägen, Hägersten Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för planerad nybyggnad av bostäder vid Rubinvägen

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Bålsta 50:2, Håbo kommun

Bålsta 50:2, Håbo kommun 701300 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-06 Håbo Kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

Bullersituationen i Göteborg

Bullersituationen i Göteborg Bullersituationen i Göteborg Henrik Nystedt och Maria Holmes 15 november 2016 Innehåll Miljömål Åtgärdsprogram Planera för god ljudmiljö HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Nationellt miljömål God bebyggd

Läs mer

Kallhälls Centrum PM trafikbuller & buller från uppställda pendeltåg

Kallhälls Centrum PM trafikbuller & buller från uppställda pendeltåg Stockholm 2014-11-19 Er beteckning: --- Vår beteckning: 2011-079 Kallhälls Centrum PM trafikbuller & buller från uppställda pendeltåg Järfälla kommun planerar en förtätning av Kallhälls Centrum. 2011 genomförde

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Bålsta Centrum, Håbo kommun

Bålsta Centrum, Håbo kommun 709578 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-13 Håbo kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2015-01-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer