Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset"

Transkript

1 AF Administrativa föreskrifter ÖVERTORNEÅ KOMMUN Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sista dag för inlämning av anbud är (10)

2 AF Administrativa föreskrifter Administrativa föreskrifter AF AFA AFA.11 AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter förutsätter att ABT 06 gäller. ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Övertorneå kommun Tingshusvägen Övertorneå Beställare Övertorneå kommun Tingshusvägen Övertorneå AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Carl-Axel Sundbaum Teknisk chef Telefon: Mobil: E-post: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Michael Wallenius Projektingenjör Mobil: E-post: AFA.123 Beställarens handläggare under anbudstiden Frågor rörande anbud skall under anbudstiden ställas skriftligt till handläggaren Patrik Wilelmsson Övertorneå Kommun Tingshusvägen Övertorneå Tel: E-post: 2(10)

3 AF Administrativa föreskrifter AFA.21 Översiktlig information om objektet Fönsterbyte på fastigheten Kouivukylä 54:2. C-skola Hedenäset matsalsbyggnad. AFB AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.21 AFB.22 AFB.23 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Entreprenaden upphandlas i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingsförfarande Direktupphandling. Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Om beställaren beslutar att avbryta upphandlingen med anledning av att samtliga inkomna anbud ligger över den anslagna budgeten sker detta utan ersättning till anbudsgivarna. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget kan i digitalt format hämtas från: Övertorneå kommuns hemsida: Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag: Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter AFD.111 Allmänna bestämmelser, ABT 06, bifogas ej Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: Dessa Administrativa föreskrifter daterade Anbudsformulär med angivna skall-krav. Kompletterande förfrågningsunderlag Om anbudsgivaren finner att förfrågningsunderlaget är oklart, skall skriftliga frågor ställas till beställarens handläggare snarast. Beställaren lämnar lika och skriftliga svar på sådana frågor till samtliga anbudsgivare. Anbudsgivare kan endast åberopa skriftliga kompletterande uppgifter som erhållits enligt ovan som svar på skriftliga frågor från någon anbudsgivare. Endast skriftliga svar från beställarens handläggare är bindande för beställaren. 3(10)

4 AF Administrativa föreskrifter AFB.31 AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Anbuds form och innehåll Anbudet skall lämnas i original och skall vara skriftlig avgett på det svenska språket i ett tillslutet, omärkt omslag. Anbudet skall följa förfrågningsunderlaget och avges enligt tillhandahållet anbudsformulär. Anbud som ej avges enligt anbudsformulär kommer att förkastas. Utelämnade uppgifter och dokument tolkas som att krav inte uppfylls eller accepteras, vilket leder till att anbud förkastas. Beställaren svarar för att anbud inte delges obehöriga och att de förvaras på ett betryggande sätt intill tiden för ärendets avgörande. Sidoanbud Sidoanbud/alternativa anbud accepteras ej. Reservationer accepteras inte. Kompletteringar till anbud Vid offentlig upphandling gäller begränsningar i rätten att begära kompletteringar. Anbudsgivare skall dock vara beredd att lämna eventuella kompletterande uppgifter inom 3 dagar från mottagen begäran om komplettering. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Sista dag att ställa frågor angående upphandlingen är Beställaren lämnar svar på frågor senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i sextio (60) dagar efter anbudstidens utgång. Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudstidens giltighetstid med automatik till dess att kontrakt kan tecknas, dock högst tre (3) månader utöver angiven giltighetstid. Adressering Anbud, i tillslutet, omärkt omslag, märkt "Anbud Fönsterbyte matsalsbyggnad Hedenäset" skall ställas till: Övertorneå kommun Tekniska enheten Övertorneå Brevlåda för avlämning av anbud efter receptionens stängning finns på Tingshusvägen 2, bredvid entrédörren till kommunhuset. OBS! Fax-anbud eller e-post-anbud godkännes ej med anledning av att sekretessen ej kan garanteras. Beställaren svarar för att anbud inte delges obehöriga och att de förvaras på ett betryggande sätt intill tiden för ärendets avgörande. För sent inkommet anbud beaktas ej. 4(10)

5 AF Administrativa föreskrifter AFB.5 AFB.51 AFB.513 Anbudsprövning Anbudsprövningen kommer att underställas Tekniska enhetens chef för granskning och beslut. Prövning av anbudsgivare Prövningen av anbudsgivare sker i tre steg och utgår från regler om uteslutning och kontroll av lämplighet i LOU 10 kap 1 och 2 samt 11 kap. Anbudsgivarens personal skall ha yrkeskunskaper för de arbetsuppgifter de utför. Allt arbete skall utföras med den yrkesskicklighet och de metoder som är vedertagna i branschen. Uteslutning av leverantörer enligt 10 kap 2 LOU Leverantören får inte vara: 1. I konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning, eller vara föremål för ackord eller tillsvidare ha inställt sina betalningar, eller vara underkastad näringsförbud. 2. Föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. 3. Genom lagakraftvunnen dom såvitt avser person inom företaget i arbetsledande ställning, dömd för brott avseende yrkesutövningen. 4. Skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 5. I skuld gällande socialförsäkringsavgift eller skatt i det egna landet. Likasom vad som gäller enligt AFB.512 ovan skall ställföreträdare för anbudsgivande leverantör intyga på heder och samvete att ingen av ovanstående uteslutningsgrunder föreligger, vid påföljd att anbudet annars kommer att uteslutas från prövning, vilket intygande sker på anbudsformuläret. AFB.514 Prövning av anbudsgivares kapacitet och lämplighet enligt LOU Kap 11 Anbudsgivaren skall ha fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt. Beställaren kommer att begära uppgifter från Skatteverket huruvida anbudsgivare är registrerad i organisationsnummerregistret, registrerad som arbetsgivare, registrerad för mervärdesskattvara registrerad för F-skatt. Vidare kan beställaren begära uppgifter från kronofogdemyndigheten huruvida arbetsgivare står i skuld för skatter och sociala avgifter. Anbudsgivare skall vidare visa att de skall-krav som anges i bilaga 1, anbudsformulär uppfylls genom att till anbudet bifoga samtliga dokument och uppgifter som efterfrågas i förfrågningsunderlaget Övertorneå kommun förbehåller sig rätten att kontrollera anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning genom att inhämta utdrag från kreditupplysningsföretag och/eller årsredovisningar. För nystartade företag kan annan upplysning komma att begäras in. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud 5(10)

6 AF Administrativa föreskrifter Anbudsgivaren måste uppfylla angivna skall-krav för att gå vidare i utvärderingen. En entreprenör kommer att antas. Det anbud med lägst utvärderingspris kommer att antas. Utvärderingspriset är summan av anbudspriset för entreprenaden och en fiktiv ÄTA omfattande 32 timmar. AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Efter anbudsprövning/utvärdering fattar kommunen ett tilldelningsbeslut som utvisar vilken anbudsgivare som vunnit upphandlingen samt hur utvärderingen har genomförts. Tilldelningsbeslutet är utformat som en underrättelse enligt 9 kap 9 LOU och innebär inte någon avtalsrättsligt bindande handling. Kontrakt kommer att tecknas när tiden för överprövning löpt ut och endast under förutsättning att allmän förvaltningsdomstol inte genom lagakraftvunnen dom/beslut förordnar om åtgärder enligt LOU 16 kap 2. AFD AFD.1 AFD.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Detta avtal kommer att omfatta alla inom byggnadens förekommande arbetsuppgifter. Kontraktshandlingar Kontraktshandlingarna utgörs av ett ömsesidigt undertecknat avtal. En entreprenör antas. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.361 Samordning av arbeten. AFD.121 AFD.13 AFD.132 AFD. 133 AFD.14 AFD.161 Arbetsområdets gränser Arbetsområdet består av den fastighet/byggnad som avtalet avser. Förutsättningar Under entreprenadtiden kommer verksamhet att bedrivas. Försiktighet skall iakttas avseende avgränsningar, bullerstörningar m.m. Arbetstider Störande arbeten planeras i samråd med beställaren. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet. Verksamhet kommer att pågå i byggnaden under entreprenadtiden. Entreprenören svarar för tillgänglighet och att erforderliga utrymningsvägar finns för pågående verksamheter. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Entreprenören svarar för att arbetsområdet vid varje tidpunkt är avgränsat på betryggande sätt så att obehöriga inte kan beträda området. Tillstånd från myndigheter 6(10)

7 AF Administrativa föreskrifter Entreprenören skall vara beställaren behjälplig vid upprättande av byggnadslovsansökan samt medverka vid byggsamråd. AFD.171 AFD.21 AFD.22 AFD.221 AFD.222 AFD.27 AFD.28 AFD.361 AFD. 37 AFD.4 AFD.44 Anmälningar till myndigheter Beställaren gör vid behov förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Entreprenören skall lämna erforderligt underlag. Entreprenören ombesörjer alla övriga anmälningar till myndigheter i den omfattning som framgår av ABT 06 kap 1 11, plan och bygglag, samt kommunala bestämmelser. Kvalitetsangivelser Material skall uppfylla kraven i EU standard/svensk standard och i de regler som anges i förfrågningsunderlaget i övrigt. Där det i beskrivning eller på ritning anges ett material gäller detta för anbudet. Där kvalitetsangivelser saknas i förfrågningsunderlaget skall överenskommelse träffas med beställare före inköp eller arbetets utförande. Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning Entreprenören skall ha någon typ av dokumenterat kvalitetssystem. Exempel på egenkontroll skall redovisas i anbudet. Miljöledning Entreprenören skall arbeta efter någon typ av dokumenterat miljöledningssystem. Exempel på rutiner för återvinning och transporter skall redovisas i anbudet. Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse om ändrade eller tillkommande omständigheter av betydelse för entreprenaden enligt ABT 06 2 kap 10 skall lämnas skriftligen. Underentreprenör Vid behov av underentreprenör (UE) ska beställaren tillfrågas. UE ska i första hand väljas bland av beställaren kontrakterade avtalsentreprenörer. Avtalade priser gäller. Samordning av arbeten Med ändring av ABT 06 kap 3 9 skall entreprenören svara för att hans egna arbeten samordnas med beställarens samt underentreprenörens arbeten. Dagbok Förenklad dagbok ska föras. Tider Färdigställandetider Arbetena i deras helhet skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast fredag den 29 maj (10)

8 AF Administrativa föreskrifter AFD.46 AFD.461 Garantitid Garantitid för entreprenaden För entreprenaden ska garantitiden vara fem (5) år. AFD.462 AFD.5 AFD.54 AFD.55 AFD.6 AFD.61 AFD.613 Särskild varugaranti Garantitiden skall gälla från godkänd slutbesiktning. Entreprenören skall överlåta de garantiåtaganden entreprenören kan åberopa mot underentreprenör och leverantör samt överlämna bevis om detta till beställaren i samband med slutbesiktning. Ansvar och avhjälpande Försäkring Entreprenören skall teckna allriskförsäkring för skador på entreprenaden intill dess fulla värde inklusive indexpåslag. Entreprenören skall även teckna ansvarsförsäkring för personskada samt för sakskada. Ansvar för brandskydd Beställarens brandskyddsansvar överlåts till entreprenören. Ekonomi Ersättning Ersättning utgår på. Anbudsumma. Tillkommande arbeten ersätts med à-pris per arbetstimme. À-pris per arbetstimme skall avse samtliga kostnader för arbete och resor. Material skall debiteras enligt självkostnadsprincipen med materialpåslag på 10%. Underentreprenör (UE) debiteras enligt självkostnadsprincipen (se ABT 06 kap 6 10). Ersättning för rese- och traktamentskostnader Resekostnad skall ingå i anbudspriset. Ev traktamentskostnader ska vara inräknade i anbudets timkostnader. AFD.62 AFD.623 Betalning Entreprenören äger inte rätt att överlåta fordran på beställaren till factoringföretag eller någon annan, utan beställarens godkännande. Förskott Förskott medges inte. All fakturering ska vara prestationsbunden. 8(10)

9 AF Administrativa föreskrifter AFD.624 AFD.8 Fakturering Faktura utställs max en (1) gång per månad under uppdragstiden. Faktura ska alltid vara specificerad med nedlagd tid och material. Material ska vara verifierat med fakturakopia från leverantör. Faktura översändes utställd på: Övertorneå kommun Ref TEK 132 Tingshusvägen Övertorneå Betalning sker 30 dagar netto efter mottagande av godkänd specificerad och korrekt faktura Faktura skall bl.a. innehålla uppgifter om: o o o o Objektets namn Entreprenörens organisationsnummer Beställarens referens Belopp för aktuell betalning Faktureringsavgifter godkänns inte. Ev tilläggsarbeten skall faktureras separat och vara tydligt identifierade mot av beställaren godkänd avvikelserapport eller motsvarande. Eventuell dröjsmålsränta skall debiteras enligt räntelagens bestämmelser. Dröjsmålsräntor under 50 kr SEK godkänns ej. Fakturerings-, expeditions- eller motsvarande ej överenskomna avgifter/tillägg godkänns ej. Hävning Övertorneå kommun har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om leverantören: I väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelser inte sker utan dröjsmål efter skriftlig eller muntlig erinran. Försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd, att hon/han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden. Inte erlägger skatter eller fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som följer av lag eller lagakraftvunna domar eller beslut. Inte innehar erforderliga tillstånd och godkännanden för uppdragets genomförande och inte omedelbart införskaffar sådana efter uppmaning från beställarens sida. I övrigt inte uppfyller sina åtaganden enligt avlämnat anbud och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig eller muntlig erinran från kommunen. Leverantören äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Övertorneå kommun i väsentligt hänseende underlåter att fullgöra sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig eller muntlig erinran från leverantören. AFD.9 Tvistelösning Tvist om tolkningar av avtalsbestämmelser skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om oenighet fortfarande kvarstår skall tvist avgöras av allmän domstol. I avvaktan på att tvist löses skall Övertorneå kommun ha tolkningsföreträde. 9(10)

10 AF Administrativa föreskrifter AFJ AFJ.44 AFJ.72 AFJ.75 ALLMÄNNA ARBETEN Dammskydd Entreprenören skall se till att störningar på grund av damm för omgivningen och för övriga pågående verksamheter ej uppkommer eller i görligaste mån minimeras. Renhållning Rivnings- och restprodukter ska källsorteras enl. Övertorneå kommuns riktlinjer. Städning och slutrengöring Slutrengöring omfattar samtliga ytor som berörts eller påverkats av entreprenaden intill dess hela entreprenaden blivit slutbesiktigad och godkänd. 10(10)

11 Bilaga 1: Ritningar Plan 1 Trappa Bottenplan 1(2)

12 Bilaga 1: Ritningar Källare 2(2)

13 Bilaga 2: Bilder på fönster som ska bytas Bild 1. syd väst markerade fönster byts ut. Bottenplan 4 trippelfönster i Tryckeriverkstaden ska bytas ut. 1(3)

14 Bilaga 2: Bilder på fönster som ska bytas Bild 2. syd väst markerade fönster byts ut. Källarplan 2 fönster ska bytas ut i personalrummet. 1 dubbelfönster ska bytas ut i trapphuset. Plan 1 trappa 2 förnster ska bytas ut i trapphuset. 2 fönster ska bytas ut i studierummet. 2(3)

15 Bilaga 2: Bilder på fönster som ska bytas Bild 3. syd öst markerade fönster byts ut. Bild 4. nord öst markerade fönster byts ut. Plan 1 trappa 2 fönster ska bytas ut i fritidsassistentrummet 2 fönster ska bytas ut i gymnastiklärarrummet 3(3)

16 ÖVERTORNEÅ KOMMUN 1(3) Fönsterbyte matsalsbyggnad Hedenäset RAMBESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA 11 Status Förfrågningsunderlag Datum Övertorneå Revidering Rev. Datum

17 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling RAMBESKRIVNING HUS Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sidnr Sidan 2 av 3 Upprättad av Michael Wallenius Uppdragsnr Datum Generella utförandekrav Krav som föreskrivs av myndighet skall uppfyllas. Minimiutförande skall vara enligt nyaste områdesspecifika AMA om ej annat anges. Generella föreskrifter Entreprenadens karaktär gör att det åvilar anbudsgivare att genom besök på Koivukylä 54:2 C-skolan Hedenäset. förvissa sig om byggnadsområdets belägenhet så att denne är väl förtrogen med de förutsättningar som inverkar på entreprenaden innan anbud lämnas till beställaren. Ritningarna är inte exakta måttmässigt. Det åligger entreprenören att noggrant studera verkliga mått, förutsättningar och anpassningar på plats innan beställningar med mera. Arbetsområde Bodplacering och materialupplag i samråd med beställaren. Allmänna bestämmelser och föreskrifter Förkortningar som användes. B = Beställare Denna beskrivning anger funktions- och produktkrav. TE = Totalentreprenör (E)= Arbeten gällande entreprenaden Avlämnad anläggning skall i alla delar inom föreskrivna ramar vara fullt färdig och driftsklar. I entreprenaden skall ingå även sådana detaljer som erfordras för anläggningens funktion, även om dessa ej omnämnts i handlingarna. För kvalitet, konstruktion, utseende, materialval och utförande skall, där handlingarna inte detaljerat styr TE:s val, utförande enligt nyaste områdesspecifika AMA inklusive föreslagen beskrivningstext i anslutande RA och god branschstandard utgöra referens för nivå som ur ovan nämnda aspekter skall motsvara utfört arbete. Beträffande utförandeföreskrifter gäller gällande Boverkets Byggregler BBR 19, samt tillämpliga delar över standarder, publikationer, konstruktion, stabilisering mm. Byggnaderna skall uppfylla, vid projekteringstillfället gällande myndighetsnormer och anvisningar. Entreprenören ansvarar fullt ut för eventuella bilningar, håltagningar, slitsar mm. samt återställande av ytorna. I samband med samrådsmöte enligt PBL och startmöte med byggherre åligger det entreprenören att redovisa relevanta handlingar/ritningar. Samtliga erforderliga handlingar för färdigställande av entreprenaden framtas och bekostas av TE.

18 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling RAMBESKRIVNING HUS Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sidnr Sidan 3 av 3 Upprättad av Michael Wallenius Uppdragsnr Datum Fönster - Placering enligt Bilaga 1. - Entreprenören detaljplanerar och redovisar utformningen i samband med samrådsmöte enligt PBL och startmöte med byggherren. - Informationsritningar Skallkrav - CE-märkta. - 3-glas. - U värde max 1,1 för hela fönsterkonstruktionen. - Öppningsbara fönster ska öppnas inåt. - Barnspärr, säkerhetsblockering i handtag. - Samtliga nya fönster och listverk, plåtar utförs fabriksmålade i kulör vit, om inget annat anges.

19 Bilaga 4: Rumsbeskrivning hus Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset RUMSBESKRIVNING HUS Denna beskrivning ansluter till AMA 11 Status Förfrågningunderlag Datum Övertorneå Revidering Rev. Datum Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Upprättad av: Michael Wallenius Michael Wallenius 1(3)

20 Bilaga 4: Rumsbeskrivning hus ALLMÄNNA OCH GENERELLA ANVISNINGAR Generella förutsättningar Samtliga nya fönster och listverk, plåtar utförs fabriksmålade i kulör vit, om inget annat anges. Pvc fönster eller likvärdiga, U-värde max 1,1. Källarplan Rum 1001 Trapphus 1 fast fönster, utseende liknande befintlig. Rum 1004 Personalrum 2 fasta fönster, utseende liknande befintlig. Bottenplan Rum 2007 Tryckeri-verkstad 4 fasta fönster, utseende liknande befintlig. 2(3)

21 Bilaga 4: Rumsbeskrivning hus Plan 1 Trappa Rum 3001 Trapphus 2 öppningsbara fönster, utseende liknande befintlig. Rum 3005 Fritidsassistent 2 öppningsbara fönster, utseende liknande befintlig. Rum 3007 Studierum 2 öppningsbara fönster, utseende liknande befintlig. Rum 3009 Gymnastiklärare 2 öppningsbara fönster, utseende liknande befintlig. 3(3)

22 ÖVERTORNEÅ KOMMUN BILAGA 5 ANBUDSINBJUDAN Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor som anges här. I underlaget presenterar vi samtliga förutsättningar och krav som ställs på anbudet. Läs igenom informationen noggrant och följ anvisningarna. Upphandlande myndighet Övertorneå kommun är upphandlande myndighet. Upphandlingens omfattning Upphandling avser byte av fönster i Hedenäsets Centralskolas matsalsbyggnadl Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som direktupphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Det är viktigt att ditt anbud är slutgiltigt samt att du ger ditt bästa pris och dina bästa villkor, eftersom ingen förhandling om anbudsvillkoren kommer att ske. Inlämningsdag och märkning av anbud Ert anbud ska vara hos oss tillhanda senast Om ert anbud kommer in för sent måste vi diskvalificera det enligt LOU. Märk anbudet med texten: Anbud Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Lämna in ditt anbud Skriv under anbudet, lägg det i ett slutet, neutralt kuvert utan firmabeteckning och skicka det till: Övertorneå kommun Tekniska enheten Upphandling Övertorneå Anbudets giltighetstid Anbud skall vara giltiga i 60 dagar efter sista inlämningsdag. Tilldelningsbesked När vi har utsett vinnare, skickas tilldelningsbesked till alla anbudsgivare. Vi bifogar beslut, anbudssammanställning och utvärderingsprotokoll. Upphandlingen avslutas med ett skriftligt avtal som träder i kraft tidigast 10 dagar efter tilldelningsbeskedet förutsatt att ingen överprövar beslutet. Frågor om upphandlingen Om ni har frågor om upphandlingen ska ni ställa dem via e-post. Ställ frågorna senast , så att alla hinner ta del av svaren, som redovisas senast Övertorneå kommun Tel: Org.nr: Tingshusvägen 2 Fax: E-post: Övertorneå Hemsida:

23 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Fönsterbyte Matsalsbyggnad Vi ser fram emot ditt anbud! Med vänlig hälsning Michael Wallenius Projektingenjör Övertorneå kommun Patrik Wilhelmson Ingenjör Övetorneå kommun UPPHANDLINGSDOKUMENT Nedanstående dokument ingår i förfrågningsunderlaget. UPPHANDLINGENS DOKUMENT Admistrativa föreskrifter SIDOR 10 Bilaga 1: Ritningar 2 Bilgaga 2: Bilder på fönster som ska bytas 3 Bilaga 3: Fönsterbyte Matsalsbyggnad Rambeskrivning Bilaga 4: Fönsterbyte Matsalsbyggnad Rumsbeskrivning hus Bilaga 5: Anbudsinbjudan Fönsterbyte Matsalsbyggnad Bilaga 6: Anbudsformulär Fönsterbyte Matsalsbyggnad Övertorneå kommun Tel: Org.nr: Tingshusvägen 2 Fax: E-post: Övertorneå Hemsida:

24 Bilaga 6: Anbudsformulär Bilaga 6 ANBUDSFORMULÄR Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset. Anbudspris (SEK, exkl moms) ANBUDSPRIS, Kronor. kr Anbudspriset fördelas enligt följande Arbetskostnad Materialkostnad.. SEK.. SEK Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten enligt à-pris (AFD.61) Teknikområde Kr/tim Fiktiv Äta, Antal timmar Byggnadsarbetare 32 (Ange belopp) Summa fiktiv ÄTA: Summa Det pris som ligger till grund för utvärderingen är summan av anbudspriset och kostnaderna för de fiktiva ändrings- och tilläggsarbetena. Utvärderingspris (SEK, exkl moms) UTVÄRDERINGSPRIS, Kronor. kr 1(5)

25 Bilaga 6: Anbudsformulär Skallkravslista Uppfylls Samtliga skall-krav måste accepteras. Ja Nej AFB.33- Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i sextio (60) dagar. AFB.51- Anbudsgivarens personal skall ha yrkeskunskaper för de arbetsuppgifter de utför. AFB Sanningsförsäkran underskriven. AFD.221- Entreprenören skall ha någon typ av dokumenterat kvalitetssystem. Exempel på egenkontroll skall redovisas i anbudet. AFD.222- Entreprenören skall arbeta efter någon typ av dokumenterat miljöledningssystem. Exempel på rutiner för återvinning och transporter skall redovisas i anbudet. AFD.61 - Material skall debiteras enligt självkostnadsprincipen med materialpåslag på 10%. 2(5)

26 Bilaga 6: Anbudsformulär Leverantörsinformation För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter fylls i och bilagan undertecknas av behörig person 1.1 Anbudsgivares företagsuppgifter Registrerat firmanamn Postadress Postnummer och ort Telefonnummer Hemsida E-post Fax PG alt BG 1.2 Företagsform Aktiebolag Ekonomisk förening Handelsbolag Enskild firma Registrerad för mervärdesskatt Skatter Ja Nej A-skatt F-skatt Person-/organisationsnummer Personal antal anställda 1.3 Kontaktperson för anbud Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.4 Kontaktperson under avtalstid Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.5 E-postadress dit tilldelningsbeslut skall sändas E-post Ort datum Underskrift behörig person Namnförtydligande 3(5)

27 Bilaga 6: Anbudsformulär Sanningsförsäkran Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om förhållanden enligt 10 kap 1-3 LOU föreligger. Denna försäkran återsänds ifylld och undertecknad av behörig person tillsammans med anbudet. Härmed försäkras på heder och samvete att undertecknat företag: INTE SAMT Är registrerat i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret och registrerat för redovisning och inbetalning av mervärdeskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller underkastad näringsförbud är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt laga kraft vunnen dom har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter har lämnat felaktig information till Övertorneå kommun i delar som berör ovanstående att samtliga uppgifter i anbudet är korrekta Ort och datum Underskrift av för anbudsgivaren behörig firmatecknare Namnförtydligande 4(5)

28 Bilaga 6: Anbudsformulär Tips och råd vid anbudslämning - Gå igenom förfrågningsunderlaget noggrant i god tid. Läs även eventuella kompletteringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden. - Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlingsprocessen, och endast skriftliga svar från denne person är bindande. - Alla presumtiva leverantörer får ta del av uppkomna frågor. - Fråga om något är oklart eller känns fel, ju tidigare i processen desto bättre. Kommunen kan göra förtydliganden eller justera förfrågningsunderlaget under anbudstiden. - Kontrollera alla viktiga datum. - Utforma ert anbud enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget. - Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet. - Notera de krav som vi ställer i förfrågningsunderlaget och se till att ni uppfyller dem även om kraven inte känns relevanta för er. - Följ instruktionerna som ges i förfrågningsunderlaget, annars kan ditt anbud bli förkastat. - Se till att anbudet kommer in i tid och är undertecknad av behörig person! Checklista Jag har läst och följt anvisningarna Jag har svarat på alla frågor Jag uppfyller alla skallkrav Jag har använt anbudsformulären (digitala) Jag har bifogat alla begärda handlingar Behörig person har skrivit under anbudet Anbudet lämnas på det sätt som det föreskrivs i underlaget 5(5)

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Direktupphandling Ljudisolerade kontorsdörrar till Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Direktupphandling Ljudisolerade kontorsdörrar till Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå AF Administrativa föreskrifter 2016-09-27 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Direktupphandling Ljudisolerade kontorsdörrar till Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå Sista dag för inlämning av anbud är 2016-10-11 1 (14) AF

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Nytt staket, nya grindar och nya lekredskap till Lyckebo förskola i Juoksengi Övertorneå kommun önskar offert på material

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Nytt sammanträdesrum 2014-08-04

ANBUDSINBJUDAN Nytt sammanträdesrum 2014-08-04 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Nytt sammanträdesrum 2014-08-04 NYTT SAMMANTRÄDESRUM FÖRVALTNINGSBYGGNADEN Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AF AMA 98 Samhällsbyggnadskontoret Bengt Marntell 0435-391 71 tekniskakontoret@perstorp.se Sida Administrativa föreskrifter 1(6) Datum Referens 2012-06-25 Beläggning 2012-2013 AF AFA AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014

Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) 2014-05-13 Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014 Övertorneå kommun inbjuder

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr

ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD. Dnr ADMINISTRIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMBYGGNAD GÖDSELVÅRDSANLÄGGNING HAMMERSTA GÅRD Dnr 2015-08- 03 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län Innehållsförteckning AFA Allmän orientering sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

UPPHANDLINGS FÖRESKRIFTER För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). AF AFA AFA. 1 AFA. 12 AFA. 121 AFA. 1211 AFA. 21 AFA. 2 AFB AFB. 1 AFB. 12 AFB. 13 AFB. 14 AFB. 15 ALLMÄN ORIENTERING Personuppgifter Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Sofia Rosendahl Tfn:

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland

Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Creative Digital Director för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD NY KÖRBRO HAMMERSTA 2014-12-03 Dnr: SSL 1.3:328/14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid 2-3 AFD Entreprenadföreskrifter

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Roten 2, Säffle Tillbyggnad Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-10-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 98 Roten 2, Säffle Tillbyggnad

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Fotograf/filmare för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Fotograf/filmare för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Fotograf/filmare för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Övertorneå kommun,tekniska enheten Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av åkgräsklippare

Övertorneå kommun,tekniska enheten Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av åkgräsklippare ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun,tekniska enheten Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av åkgräsklippare Förfrågningsunderlag 2014-06-04 Upphandling av 2st åkgräsklippare Administrativa föreskrifter

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Hyresbostäder i Norrköping AB med dotterbolag Upphandling av Företagshälsovård Upprättade av: Karin Höglund 2013-06-27 Administrativa föreskrifter 1 Allmän orienteering Dessa upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF)

AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter 1 (12) AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) Administrativa föreskrifter för årsavtal gällande ventilations-arbeten. Avtalet avser perioden 2014-02-01 2017-01-31 med

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2015-2018

Direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (7) Tekniska Enheten 2015-03-18 Direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor = Datum Dnr 2012-01-24 512-565-2012 DIREKTUPPHANDLING Aluminiumbåt med motor Bilagor: Bilaga 1: Sanningsförsäkran Bilaga 2: Svarsformulär mçëí~çêéëë= _Éë âë~çêéëë= qéäéñçå= qéäéñ~ñ= bjéçëí= UPN=US== pqboprka=

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M.

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2011-09-22 Göteborgs Spårvägar AB inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av funktionsavtal om IT-drift m.m. Förutsättningarna

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Offertförfrågan, spångvirke

Offertförfrågan, spångvirke 1 / 5 Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 2011-12-13 512-7756-2011 Offertförfrågan, spångvirke Länsstyrelsens naturvårdsenhet har ansvar för underhåll av det statliga ledsystemet i fjällen och av leder

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet

Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Förfrågningsunderlag, innehåll i korthet Krav på leverantörens tekniska specifikationer Utvärderingsregler Kommersiella villkor Administrativa bestämmelser Sara Bäckström 2 Förfrågningsunderlag, krav Tillfrågade

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer