Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset"

Transkript

1 AF Administrativa föreskrifter ÖVERTORNEÅ KOMMUN Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sista dag för inlämning av anbud är (10)

2 AF Administrativa föreskrifter Administrativa föreskrifter AF AFA AFA.11 AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter förutsätter att ABT 06 gäller. ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Övertorneå kommun Tingshusvägen Övertorneå Beställare Övertorneå kommun Tingshusvägen Övertorneå AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Carl-Axel Sundbaum Teknisk chef Telefon: Mobil: E-post: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Michael Wallenius Projektingenjör Mobil: E-post: AFA.123 Beställarens handläggare under anbudstiden Frågor rörande anbud skall under anbudstiden ställas skriftligt till handläggaren Patrik Wilelmsson Övertorneå Kommun Tingshusvägen Övertorneå Tel: E-post: 2(10)

3 AF Administrativa föreskrifter AFA.21 Översiktlig information om objektet Fönsterbyte på fastigheten Kouivukylä 54:2. C-skola Hedenäset matsalsbyggnad. AFB AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.21 AFB.22 AFB.23 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Entreprenaden upphandlas i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingsförfarande Direktupphandling. Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Om beställaren beslutar att avbryta upphandlingen med anledning av att samtliga inkomna anbud ligger över den anslagna budgeten sker detta utan ersättning till anbudsgivarna. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget kan i digitalt format hämtas från: Övertorneå kommuns hemsida: Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag: Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter AFD.111 Allmänna bestämmelser, ABT 06, bifogas ej Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: Dessa Administrativa föreskrifter daterade Anbudsformulär med angivna skall-krav. Kompletterande förfrågningsunderlag Om anbudsgivaren finner att förfrågningsunderlaget är oklart, skall skriftliga frågor ställas till beställarens handläggare snarast. Beställaren lämnar lika och skriftliga svar på sådana frågor till samtliga anbudsgivare. Anbudsgivare kan endast åberopa skriftliga kompletterande uppgifter som erhållits enligt ovan som svar på skriftliga frågor från någon anbudsgivare. Endast skriftliga svar från beställarens handläggare är bindande för beställaren. 3(10)

4 AF Administrativa föreskrifter AFB.31 AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Anbuds form och innehåll Anbudet skall lämnas i original och skall vara skriftlig avgett på det svenska språket i ett tillslutet, omärkt omslag. Anbudet skall följa förfrågningsunderlaget och avges enligt tillhandahållet anbudsformulär. Anbud som ej avges enligt anbudsformulär kommer att förkastas. Utelämnade uppgifter och dokument tolkas som att krav inte uppfylls eller accepteras, vilket leder till att anbud förkastas. Beställaren svarar för att anbud inte delges obehöriga och att de förvaras på ett betryggande sätt intill tiden för ärendets avgörande. Sidoanbud Sidoanbud/alternativa anbud accepteras ej. Reservationer accepteras inte. Kompletteringar till anbud Vid offentlig upphandling gäller begränsningar i rätten att begära kompletteringar. Anbudsgivare skall dock vara beredd att lämna eventuella kompletterande uppgifter inom 3 dagar från mottagen begäran om komplettering. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Sista dag att ställa frågor angående upphandlingen är Beställaren lämnar svar på frågor senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i sextio (60) dagar efter anbudstidens utgång. Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudstidens giltighetstid med automatik till dess att kontrakt kan tecknas, dock högst tre (3) månader utöver angiven giltighetstid. Adressering Anbud, i tillslutet, omärkt omslag, märkt "Anbud Fönsterbyte matsalsbyggnad Hedenäset" skall ställas till: Övertorneå kommun Tekniska enheten Övertorneå Brevlåda för avlämning av anbud efter receptionens stängning finns på Tingshusvägen 2, bredvid entrédörren till kommunhuset. OBS! Fax-anbud eller e-post-anbud godkännes ej med anledning av att sekretessen ej kan garanteras. Beställaren svarar för att anbud inte delges obehöriga och att de förvaras på ett betryggande sätt intill tiden för ärendets avgörande. För sent inkommet anbud beaktas ej. 4(10)

5 AF Administrativa föreskrifter AFB.5 AFB.51 AFB.513 Anbudsprövning Anbudsprövningen kommer att underställas Tekniska enhetens chef för granskning och beslut. Prövning av anbudsgivare Prövningen av anbudsgivare sker i tre steg och utgår från regler om uteslutning och kontroll av lämplighet i LOU 10 kap 1 och 2 samt 11 kap. Anbudsgivarens personal skall ha yrkeskunskaper för de arbetsuppgifter de utför. Allt arbete skall utföras med den yrkesskicklighet och de metoder som är vedertagna i branschen. Uteslutning av leverantörer enligt 10 kap 2 LOU Leverantören får inte vara: 1. I konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning, eller vara föremål för ackord eller tillsvidare ha inställt sina betalningar, eller vara underkastad näringsförbud. 2. Föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. 3. Genom lagakraftvunnen dom såvitt avser person inom företaget i arbetsledande ställning, dömd för brott avseende yrkesutövningen. 4. Skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 5. I skuld gällande socialförsäkringsavgift eller skatt i det egna landet. Likasom vad som gäller enligt AFB.512 ovan skall ställföreträdare för anbudsgivande leverantör intyga på heder och samvete att ingen av ovanstående uteslutningsgrunder föreligger, vid påföljd att anbudet annars kommer att uteslutas från prövning, vilket intygande sker på anbudsformuläret. AFB.514 Prövning av anbudsgivares kapacitet och lämplighet enligt LOU Kap 11 Anbudsgivaren skall ha fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt. Beställaren kommer att begära uppgifter från Skatteverket huruvida anbudsgivare är registrerad i organisationsnummerregistret, registrerad som arbetsgivare, registrerad för mervärdesskattvara registrerad för F-skatt. Vidare kan beställaren begära uppgifter från kronofogdemyndigheten huruvida arbetsgivare står i skuld för skatter och sociala avgifter. Anbudsgivare skall vidare visa att de skall-krav som anges i bilaga 1, anbudsformulär uppfylls genom att till anbudet bifoga samtliga dokument och uppgifter som efterfrågas i förfrågningsunderlaget Övertorneå kommun förbehåller sig rätten att kontrollera anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning genom att inhämta utdrag från kreditupplysningsföretag och/eller årsredovisningar. För nystartade företag kan annan upplysning komma att begäras in. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud 5(10)

6 AF Administrativa föreskrifter Anbudsgivaren måste uppfylla angivna skall-krav för att gå vidare i utvärderingen. En entreprenör kommer att antas. Det anbud med lägst utvärderingspris kommer att antas. Utvärderingspriset är summan av anbudspriset för entreprenaden och en fiktiv ÄTA omfattande 32 timmar. AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Efter anbudsprövning/utvärdering fattar kommunen ett tilldelningsbeslut som utvisar vilken anbudsgivare som vunnit upphandlingen samt hur utvärderingen har genomförts. Tilldelningsbeslutet är utformat som en underrättelse enligt 9 kap 9 LOU och innebär inte någon avtalsrättsligt bindande handling. Kontrakt kommer att tecknas när tiden för överprövning löpt ut och endast under förutsättning att allmän förvaltningsdomstol inte genom lagakraftvunnen dom/beslut förordnar om åtgärder enligt LOU 16 kap 2. AFD AFD.1 AFD.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Detta avtal kommer att omfatta alla inom byggnadens förekommande arbetsuppgifter. Kontraktshandlingar Kontraktshandlingarna utgörs av ett ömsesidigt undertecknat avtal. En entreprenör antas. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.361 Samordning av arbeten. AFD.121 AFD.13 AFD.132 AFD. 133 AFD.14 AFD.161 Arbetsområdets gränser Arbetsområdet består av den fastighet/byggnad som avtalet avser. Förutsättningar Under entreprenadtiden kommer verksamhet att bedrivas. Försiktighet skall iakttas avseende avgränsningar, bullerstörningar m.m. Arbetstider Störande arbeten planeras i samråd med beställaren. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet. Verksamhet kommer att pågå i byggnaden under entreprenadtiden. Entreprenören svarar för tillgänglighet och att erforderliga utrymningsvägar finns för pågående verksamheter. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Entreprenören svarar för att arbetsområdet vid varje tidpunkt är avgränsat på betryggande sätt så att obehöriga inte kan beträda området. Tillstånd från myndigheter 6(10)

7 AF Administrativa föreskrifter Entreprenören skall vara beställaren behjälplig vid upprättande av byggnadslovsansökan samt medverka vid byggsamråd. AFD.171 AFD.21 AFD.22 AFD.221 AFD.222 AFD.27 AFD.28 AFD.361 AFD. 37 AFD.4 AFD.44 Anmälningar till myndigheter Beställaren gör vid behov förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Entreprenören skall lämna erforderligt underlag. Entreprenören ombesörjer alla övriga anmälningar till myndigheter i den omfattning som framgår av ABT 06 kap 1 11, plan och bygglag, samt kommunala bestämmelser. Kvalitetsangivelser Material skall uppfylla kraven i EU standard/svensk standard och i de regler som anges i förfrågningsunderlaget i övrigt. Där det i beskrivning eller på ritning anges ett material gäller detta för anbudet. Där kvalitetsangivelser saknas i förfrågningsunderlaget skall överenskommelse träffas med beställare före inköp eller arbetets utförande. Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning Entreprenören skall ha någon typ av dokumenterat kvalitetssystem. Exempel på egenkontroll skall redovisas i anbudet. Miljöledning Entreprenören skall arbeta efter någon typ av dokumenterat miljöledningssystem. Exempel på rutiner för återvinning och transporter skall redovisas i anbudet. Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse om ändrade eller tillkommande omständigheter av betydelse för entreprenaden enligt ABT 06 2 kap 10 skall lämnas skriftligen. Underentreprenör Vid behov av underentreprenör (UE) ska beställaren tillfrågas. UE ska i första hand väljas bland av beställaren kontrakterade avtalsentreprenörer. Avtalade priser gäller. Samordning av arbeten Med ändring av ABT 06 kap 3 9 skall entreprenören svara för att hans egna arbeten samordnas med beställarens samt underentreprenörens arbeten. Dagbok Förenklad dagbok ska föras. Tider Färdigställandetider Arbetena i deras helhet skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast fredag den 29 maj (10)

8 AF Administrativa föreskrifter AFD.46 AFD.461 Garantitid Garantitid för entreprenaden För entreprenaden ska garantitiden vara fem (5) år. AFD.462 AFD.5 AFD.54 AFD.55 AFD.6 AFD.61 AFD.613 Särskild varugaranti Garantitiden skall gälla från godkänd slutbesiktning. Entreprenören skall överlåta de garantiåtaganden entreprenören kan åberopa mot underentreprenör och leverantör samt överlämna bevis om detta till beställaren i samband med slutbesiktning. Ansvar och avhjälpande Försäkring Entreprenören skall teckna allriskförsäkring för skador på entreprenaden intill dess fulla värde inklusive indexpåslag. Entreprenören skall även teckna ansvarsförsäkring för personskada samt för sakskada. Ansvar för brandskydd Beställarens brandskyddsansvar överlåts till entreprenören. Ekonomi Ersättning Ersättning utgår på. Anbudsumma. Tillkommande arbeten ersätts med à-pris per arbetstimme. À-pris per arbetstimme skall avse samtliga kostnader för arbete och resor. Material skall debiteras enligt självkostnadsprincipen med materialpåslag på 10%. Underentreprenör (UE) debiteras enligt självkostnadsprincipen (se ABT 06 kap 6 10). Ersättning för rese- och traktamentskostnader Resekostnad skall ingå i anbudspriset. Ev traktamentskostnader ska vara inräknade i anbudets timkostnader. AFD.62 AFD.623 Betalning Entreprenören äger inte rätt att överlåta fordran på beställaren till factoringföretag eller någon annan, utan beställarens godkännande. Förskott Förskott medges inte. All fakturering ska vara prestationsbunden. 8(10)

9 AF Administrativa föreskrifter AFD.624 AFD.8 Fakturering Faktura utställs max en (1) gång per månad under uppdragstiden. Faktura ska alltid vara specificerad med nedlagd tid och material. Material ska vara verifierat med fakturakopia från leverantör. Faktura översändes utställd på: Övertorneå kommun Ref TEK 132 Tingshusvägen Övertorneå Betalning sker 30 dagar netto efter mottagande av godkänd specificerad och korrekt faktura Faktura skall bl.a. innehålla uppgifter om: o o o o Objektets namn Entreprenörens organisationsnummer Beställarens referens Belopp för aktuell betalning Faktureringsavgifter godkänns inte. Ev tilläggsarbeten skall faktureras separat och vara tydligt identifierade mot av beställaren godkänd avvikelserapport eller motsvarande. Eventuell dröjsmålsränta skall debiteras enligt räntelagens bestämmelser. Dröjsmålsräntor under 50 kr SEK godkänns ej. Fakturerings-, expeditions- eller motsvarande ej överenskomna avgifter/tillägg godkänns ej. Hävning Övertorneå kommun har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om leverantören: I väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelser inte sker utan dröjsmål efter skriftlig eller muntlig erinran. Försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd, att hon/han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden. Inte erlägger skatter eller fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som följer av lag eller lagakraftvunna domar eller beslut. Inte innehar erforderliga tillstånd och godkännanden för uppdragets genomförande och inte omedelbart införskaffar sådana efter uppmaning från beställarens sida. I övrigt inte uppfyller sina åtaganden enligt avlämnat anbud och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig eller muntlig erinran från kommunen. Leverantören äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Övertorneå kommun i väsentligt hänseende underlåter att fullgöra sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig eller muntlig erinran från leverantören. AFD.9 Tvistelösning Tvist om tolkningar av avtalsbestämmelser skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om oenighet fortfarande kvarstår skall tvist avgöras av allmän domstol. I avvaktan på att tvist löses skall Övertorneå kommun ha tolkningsföreträde. 9(10)

10 AF Administrativa föreskrifter AFJ AFJ.44 AFJ.72 AFJ.75 ALLMÄNNA ARBETEN Dammskydd Entreprenören skall se till att störningar på grund av damm för omgivningen och för övriga pågående verksamheter ej uppkommer eller i görligaste mån minimeras. Renhållning Rivnings- och restprodukter ska källsorteras enl. Övertorneå kommuns riktlinjer. Städning och slutrengöring Slutrengöring omfattar samtliga ytor som berörts eller påverkats av entreprenaden intill dess hela entreprenaden blivit slutbesiktigad och godkänd. 10(10)

11 Bilaga 1: Ritningar Plan 1 Trappa Bottenplan 1(2)

12 Bilaga 1: Ritningar Källare 2(2)

13 Bilaga 2: Bilder på fönster som ska bytas Bild 1. syd väst markerade fönster byts ut. Bottenplan 4 trippelfönster i Tryckeriverkstaden ska bytas ut. 1(3)

14 Bilaga 2: Bilder på fönster som ska bytas Bild 2. syd väst markerade fönster byts ut. Källarplan 2 fönster ska bytas ut i personalrummet. 1 dubbelfönster ska bytas ut i trapphuset. Plan 1 trappa 2 förnster ska bytas ut i trapphuset. 2 fönster ska bytas ut i studierummet. 2(3)

15 Bilaga 2: Bilder på fönster som ska bytas Bild 3. syd öst markerade fönster byts ut. Bild 4. nord öst markerade fönster byts ut. Plan 1 trappa 2 fönster ska bytas ut i fritidsassistentrummet 2 fönster ska bytas ut i gymnastiklärarrummet 3(3)

16 ÖVERTORNEÅ KOMMUN 1(3) Fönsterbyte matsalsbyggnad Hedenäset RAMBESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA 11 Status Förfrågningsunderlag Datum Övertorneå Revidering Rev. Datum

17 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling RAMBESKRIVNING HUS Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sidnr Sidan 2 av 3 Upprättad av Michael Wallenius Uppdragsnr Datum Generella utförandekrav Krav som föreskrivs av myndighet skall uppfyllas. Minimiutförande skall vara enligt nyaste områdesspecifika AMA om ej annat anges. Generella föreskrifter Entreprenadens karaktär gör att det åvilar anbudsgivare att genom besök på Koivukylä 54:2 C-skolan Hedenäset. förvissa sig om byggnadsområdets belägenhet så att denne är väl förtrogen med de förutsättningar som inverkar på entreprenaden innan anbud lämnas till beställaren. Ritningarna är inte exakta måttmässigt. Det åligger entreprenören att noggrant studera verkliga mått, förutsättningar och anpassningar på plats innan beställningar med mera. Arbetsområde Bodplacering och materialupplag i samråd med beställaren. Allmänna bestämmelser och föreskrifter Förkortningar som användes. B = Beställare Denna beskrivning anger funktions- och produktkrav. TE = Totalentreprenör (E)= Arbeten gällande entreprenaden Avlämnad anläggning skall i alla delar inom föreskrivna ramar vara fullt färdig och driftsklar. I entreprenaden skall ingå även sådana detaljer som erfordras för anläggningens funktion, även om dessa ej omnämnts i handlingarna. För kvalitet, konstruktion, utseende, materialval och utförande skall, där handlingarna inte detaljerat styr TE:s val, utförande enligt nyaste områdesspecifika AMA inklusive föreslagen beskrivningstext i anslutande RA och god branschstandard utgöra referens för nivå som ur ovan nämnda aspekter skall motsvara utfört arbete. Beträffande utförandeföreskrifter gäller gällande Boverkets Byggregler BBR 19, samt tillämpliga delar över standarder, publikationer, konstruktion, stabilisering mm. Byggnaderna skall uppfylla, vid projekteringstillfället gällande myndighetsnormer och anvisningar. Entreprenören ansvarar fullt ut för eventuella bilningar, håltagningar, slitsar mm. samt återställande av ytorna. I samband med samrådsmöte enligt PBL och startmöte med byggherre åligger det entreprenören att redovisa relevanta handlingar/ritningar. Samtliga erforderliga handlingar för färdigställande av entreprenaden framtas och bekostas av TE.

18 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling RAMBESKRIVNING HUS Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sidnr Sidan 3 av 3 Upprättad av Michael Wallenius Uppdragsnr Datum Fönster - Placering enligt Bilaga 1. - Entreprenören detaljplanerar och redovisar utformningen i samband med samrådsmöte enligt PBL och startmöte med byggherren. - Informationsritningar Skallkrav - CE-märkta. - 3-glas. - U värde max 1,1 för hela fönsterkonstruktionen. - Öppningsbara fönster ska öppnas inåt. - Barnspärr, säkerhetsblockering i handtag. - Samtliga nya fönster och listverk, plåtar utförs fabriksmålade i kulör vit, om inget annat anges.

19 Bilaga 4: Rumsbeskrivning hus Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset RUMSBESKRIVNING HUS Denna beskrivning ansluter till AMA 11 Status Förfrågningunderlag Datum Övertorneå Revidering Rev. Datum Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Upprättad av: Michael Wallenius Michael Wallenius 1(3)

20 Bilaga 4: Rumsbeskrivning hus ALLMÄNNA OCH GENERELLA ANVISNINGAR Generella förutsättningar Samtliga nya fönster och listverk, plåtar utförs fabriksmålade i kulör vit, om inget annat anges. Pvc fönster eller likvärdiga, U-värde max 1,1. Källarplan Rum 1001 Trapphus 1 fast fönster, utseende liknande befintlig. Rum 1004 Personalrum 2 fasta fönster, utseende liknande befintlig. Bottenplan Rum 2007 Tryckeri-verkstad 4 fasta fönster, utseende liknande befintlig. 2(3)

21 Bilaga 4: Rumsbeskrivning hus Plan 1 Trappa Rum 3001 Trapphus 2 öppningsbara fönster, utseende liknande befintlig. Rum 3005 Fritidsassistent 2 öppningsbara fönster, utseende liknande befintlig. Rum 3007 Studierum 2 öppningsbara fönster, utseende liknande befintlig. Rum 3009 Gymnastiklärare 2 öppningsbara fönster, utseende liknande befintlig. 3(3)

22 ÖVERTORNEÅ KOMMUN BILAGA 5 ANBUDSINBJUDAN Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor som anges här. I underlaget presenterar vi samtliga förutsättningar och krav som ställs på anbudet. Läs igenom informationen noggrant och följ anvisningarna. Upphandlande myndighet Övertorneå kommun är upphandlande myndighet. Upphandlingens omfattning Upphandling avser byte av fönster i Hedenäsets Centralskolas matsalsbyggnadl Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som direktupphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Det är viktigt att ditt anbud är slutgiltigt samt att du ger ditt bästa pris och dina bästa villkor, eftersom ingen förhandling om anbudsvillkoren kommer att ske. Inlämningsdag och märkning av anbud Ert anbud ska vara hos oss tillhanda senast Om ert anbud kommer in för sent måste vi diskvalificera det enligt LOU. Märk anbudet med texten: Anbud Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Lämna in ditt anbud Skriv under anbudet, lägg det i ett slutet, neutralt kuvert utan firmabeteckning och skicka det till: Övertorneå kommun Tekniska enheten Upphandling Övertorneå Anbudets giltighetstid Anbud skall vara giltiga i 60 dagar efter sista inlämningsdag. Tilldelningsbesked När vi har utsett vinnare, skickas tilldelningsbesked till alla anbudsgivare. Vi bifogar beslut, anbudssammanställning och utvärderingsprotokoll. Upphandlingen avslutas med ett skriftligt avtal som träder i kraft tidigast 10 dagar efter tilldelningsbeskedet förutsatt att ingen överprövar beslutet. Frågor om upphandlingen Om ni har frågor om upphandlingen ska ni ställa dem via e-post. Ställ frågorna senast , så att alla hinner ta del av svaren, som redovisas senast Övertorneå kommun Tel: Org.nr: Tingshusvägen 2 Fax: E-post: Övertorneå Hemsida:

23 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Fönsterbyte Matsalsbyggnad Vi ser fram emot ditt anbud! Med vänlig hälsning Michael Wallenius Projektingenjör Övertorneå kommun Patrik Wilhelmson Ingenjör Övetorneå kommun UPPHANDLINGSDOKUMENT Nedanstående dokument ingår i förfrågningsunderlaget. UPPHANDLINGENS DOKUMENT Admistrativa föreskrifter SIDOR 10 Bilaga 1: Ritningar 2 Bilgaga 2: Bilder på fönster som ska bytas 3 Bilaga 3: Fönsterbyte Matsalsbyggnad Rambeskrivning Bilaga 4: Fönsterbyte Matsalsbyggnad Rumsbeskrivning hus Bilaga 5: Anbudsinbjudan Fönsterbyte Matsalsbyggnad Bilaga 6: Anbudsformulär Fönsterbyte Matsalsbyggnad Övertorneå kommun Tel: Org.nr: Tingshusvägen 2 Fax: E-post: Övertorneå Hemsida:

24 Bilaga 6: Anbudsformulär Bilaga 6 ANBUDSFORMULÄR Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset. Anbudspris (SEK, exkl moms) ANBUDSPRIS, Kronor. kr Anbudspriset fördelas enligt följande Arbetskostnad Materialkostnad.. SEK.. SEK Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten enligt à-pris (AFD.61) Teknikområde Kr/tim Fiktiv Äta, Antal timmar Byggnadsarbetare 32 (Ange belopp) Summa fiktiv ÄTA: Summa Det pris som ligger till grund för utvärderingen är summan av anbudspriset och kostnaderna för de fiktiva ändrings- och tilläggsarbetena. Utvärderingspris (SEK, exkl moms) UTVÄRDERINGSPRIS, Kronor. kr 1(5)

25 Bilaga 6: Anbudsformulär Skallkravslista Uppfylls Samtliga skall-krav måste accepteras. Ja Nej AFB.33- Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i sextio (60) dagar. AFB.51- Anbudsgivarens personal skall ha yrkeskunskaper för de arbetsuppgifter de utför. AFB Sanningsförsäkran underskriven. AFD.221- Entreprenören skall ha någon typ av dokumenterat kvalitetssystem. Exempel på egenkontroll skall redovisas i anbudet. AFD.222- Entreprenören skall arbeta efter någon typ av dokumenterat miljöledningssystem. Exempel på rutiner för återvinning och transporter skall redovisas i anbudet. AFD.61 - Material skall debiteras enligt självkostnadsprincipen med materialpåslag på 10%. 2(5)

26 Bilaga 6: Anbudsformulär Leverantörsinformation För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter fylls i och bilagan undertecknas av behörig person 1.1 Anbudsgivares företagsuppgifter Registrerat firmanamn Postadress Postnummer och ort Telefonnummer Hemsida E-post Fax PG alt BG 1.2 Företagsform Aktiebolag Ekonomisk förening Handelsbolag Enskild firma Registrerad för mervärdesskatt Skatter Ja Nej A-skatt F-skatt Person-/organisationsnummer Personal antal anställda 1.3 Kontaktperson för anbud Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.4 Kontaktperson under avtalstid Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.5 E-postadress dit tilldelningsbeslut skall sändas E-post Ort datum Underskrift behörig person Namnförtydligande 3(5)

27 Bilaga 6: Anbudsformulär Sanningsförsäkran Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om förhållanden enligt 10 kap 1-3 LOU föreligger. Denna försäkran återsänds ifylld och undertecknad av behörig person tillsammans med anbudet. Härmed försäkras på heder och samvete att undertecknat företag: INTE SAMT Är registrerat i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret och registrerat för redovisning och inbetalning av mervärdeskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller underkastad näringsförbud är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt laga kraft vunnen dom har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter har lämnat felaktig information till Övertorneå kommun i delar som berör ovanstående att samtliga uppgifter i anbudet är korrekta Ort och datum Underskrift av för anbudsgivaren behörig firmatecknare Namnförtydligande 4(5)

28 Bilaga 6: Anbudsformulär Tips och råd vid anbudslämning - Gå igenom förfrågningsunderlaget noggrant i god tid. Läs även eventuella kompletteringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden. - Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlingsprocessen, och endast skriftliga svar från denne person är bindande. - Alla presumtiva leverantörer får ta del av uppkomna frågor. - Fråga om något är oklart eller känns fel, ju tidigare i processen desto bättre. Kommunen kan göra förtydliganden eller justera förfrågningsunderlaget under anbudstiden. - Kontrollera alla viktiga datum. - Utforma ert anbud enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget. - Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet. - Notera de krav som vi ställer i förfrågningsunderlaget och se till att ni uppfyller dem även om kraven inte känns relevanta för er. - Följ instruktionerna som ges i förfrågningsunderlaget, annars kan ditt anbud bli förkastat. - Se till att anbudet kommer in i tid och är undertecknad av behörig person! Checklista Jag har läst och följt anvisningarna Jag har svarat på alla frågor Jag uppfyller alla skallkrav Jag har använt anbudsformulären (digitala) Jag har bifogat alla begärda handlingar Behörig person har skrivit under anbudet Anbudet lämnas på det sätt som det föreskrivs i underlaget 5(5)

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014

Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) 2014-05-13 Övertorneå kommun inbjuder till anbudsgivning - direktupphandling av Leverans och plantering av sommarblommor 2014 Övertorneå kommun inbjuder

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD OMLÄGGNING TAK MONTE ROSE 2013-08-14 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad

Upplanda Vattenverk Tillbyggnad av filterhall Totalentreprenad Handling Sidantal 14 Totalentreprenad Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag Upprättad av Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Övertorneå kommun,tekniska enheten Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av åkgräsklippare

Övertorneå kommun,tekniska enheten Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av åkgräsklippare ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun,tekniska enheten Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av åkgräsklippare Förfrågningsunderlag 2014-06-04 Upphandling av 2st åkgräsklippare Administrativa föreskrifter

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Förstärkningsarbeten Svartviksvägen/Öbolandsvägen Öbolandets Samfällighetsförening 2014-11-19 1 Förstärkningsarbeten av vägar Öbolandet i Trosa kommun ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Trosa

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF. Målning inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på. Totalentreprenad. Olofströmshus AB OLOFSTRÖM 2010-11-11 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF inom OHAB: s fastighetsbestånd som genomförs på Totalentreprenad OLOFSTRÖM 2010-11-11 Olofströmshus AB OLOFSTRÖMSHUS AB Jämshögsvägen 1, Box 194, 29323 Olofström tel:0454-372

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16

Sveavägen 16, Säffle Fasad och takrenovering Sveavägen 16 Säfflebostäder Hamngatan 4B Thomas Carlson 0533-68 17 55 0706-18 17 74 Datum 2010-11-29 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad Denna beskrivning ansluter till AF AMA 07 Sveavägen 16, Säffle Fasad

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Skephult Fiber Ekonomisk förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2014-03-10 1 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STUGBYN UTÖ 2013-08-20 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA Allmän orientering Sid 2 AFB Upphandlingsföreskrifter Sid

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04

EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 1 (13) BILAGA 3 EL. TEKNISKA ARB.NR. 09 1941 KONSULTBYRÅN 2009-12-04 I NORRKÖPING AB Folkborgsvägen 1, Hus 24 603 80 NORRKÖPING Tel 011-18 51 61 HA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER SMHI, Kv Taktpinnen 1, Norrköping

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

1.0 ALLMÄN ORIENTERING

1.0 ALLMÄN ORIENTERING Administrativa föreskrifter Skolskjuts Övertorneå kommun 2015 1.0 ALLMÄN ORIENTERING Övertorneå kommun (nedan kallad den upphandlande myndigheten) inbjuder till anbudsgivning avseende Skolskjuts enligt

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Sid.1(10) TOSSENE FIBERFÖRENING UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Hunnebostrand 2013 05 25 1(10) Sid.2(10) För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor Steg 1 Ni ska skicka ut minst tre offertförfrågningar till varje kurs. Vilka vill ni ha som föreläsare? Fundera över om ni i personalgruppen känner någon duktig föreläsare till någon av kurserna ni behöver.

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15

Tysslingen, Örebro Renovering Transformatorstation Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action E15 05.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12 Tysslingen, Örebro Reclaim projekt LIFE11 NAT/SE848, enligt action Fastighetsägare Naturvårdsverket Förvaltare

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (7) INBJUDAN INBJUDAN Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA KOMMUN 733 25 Sala Besöksadress: Rådhusgatan 4 C Växel: 0224-74 70 00 Fax: 0224-188 50 tekniska@sala.se

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer