Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset"

Transkript

1 AF Administrativa föreskrifter ÖVERTORNEÅ KOMMUN Direktupphandling Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sista dag för inlämning av anbud är (10)

2 AF Administrativa föreskrifter Administrativa föreskrifter AF AFA AFA.11 AFA.12 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter förutsätter att ABT 06 gäller. ALLMÄN ORIENTERING Byggherre Övertorneå kommun Tingshusvägen Övertorneå Beställare Övertorneå kommun Tingshusvägen Övertorneå AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden Carl-Axel Sundbaum Teknisk chef Telefon: Mobil: E-post: AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet Michael Wallenius Projektingenjör Mobil: E-post: AFA.123 Beställarens handläggare under anbudstiden Frågor rörande anbud skall under anbudstiden ställas skriftligt till handläggaren Patrik Wilelmsson Övertorneå Kommun Tingshusvägen Övertorneå Tel: E-post: 2(10)

3 AF Administrativa föreskrifter AFA.21 Översiktlig information om objektet Fönsterbyte på fastigheten Kouivukylä 54:2. C-skola Hedenäset matsalsbyggnad. AFB AFB.11 AFB.12 AFB.13 AFB.15 AFB.21 AFB.22 AFB.23 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Entreprenaden upphandlas i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingsförfarande Direktupphandling. Entreprenadform Totalentreprenad Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. Förutsättningar för upphandlingen Om beställaren beslutar att avbryta upphandlingen med anledning av att samtliga inkomna anbud ligger över den anslagna budgeten sker detta utan ersättning till anbudsgivarna. Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget kan i digitalt format hämtas från: Övertorneå kommuns hemsida: Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag: Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter AFD.111 Allmänna bestämmelser, ABT 06, bifogas ej Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar: Dessa Administrativa föreskrifter daterade Anbudsformulär med angivna skall-krav. Kompletterande förfrågningsunderlag Om anbudsgivaren finner att förfrågningsunderlaget är oklart, skall skriftliga frågor ställas till beställarens handläggare snarast. Beställaren lämnar lika och skriftliga svar på sådana frågor till samtliga anbudsgivare. Anbudsgivare kan endast åberopa skriftliga kompletterande uppgifter som erhållits enligt ovan som svar på skriftliga frågor från någon anbudsgivare. Endast skriftliga svar från beställarens handläggare är bindande för beställaren. 3(10)

4 AF Administrativa föreskrifter AFB.31 AFB.312 AFB.313 AFB.32 AFB.33 AFB.34 Anbuds form och innehåll Anbudet skall lämnas i original och skall vara skriftlig avgett på det svenska språket i ett tillslutet, omärkt omslag. Anbudet skall följa förfrågningsunderlaget och avges enligt tillhandahållet anbudsformulär. Anbud som ej avges enligt anbudsformulär kommer att förkastas. Utelämnade uppgifter och dokument tolkas som att krav inte uppfylls eller accepteras, vilket leder till att anbud förkastas. Beställaren svarar för att anbud inte delges obehöriga och att de förvaras på ett betryggande sätt intill tiden för ärendets avgörande. Sidoanbud Sidoanbud/alternativa anbud accepteras ej. Reservationer accepteras inte. Kompletteringar till anbud Vid offentlig upphandling gäller begränsningar i rätten att begära kompletteringar. Anbudsgivare skall dock vara beredd att lämna eventuella kompletterande uppgifter inom 3 dagar från mottagen begäran om komplettering. Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Sista dag att ställa frågor angående upphandlingen är Beställaren lämnar svar på frågor senast Anbuds giltighetstid Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i sextio (60) dagar efter anbudstidens utgång. Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudstidens giltighetstid med automatik till dess att kontrakt kan tecknas, dock högst tre (3) månader utöver angiven giltighetstid. Adressering Anbud, i tillslutet, omärkt omslag, märkt "Anbud Fönsterbyte matsalsbyggnad Hedenäset" skall ställas till: Övertorneå kommun Tekniska enheten Övertorneå Brevlåda för avlämning av anbud efter receptionens stängning finns på Tingshusvägen 2, bredvid entrédörren till kommunhuset. OBS! Fax-anbud eller e-post-anbud godkännes ej med anledning av att sekretessen ej kan garanteras. Beställaren svarar för att anbud inte delges obehöriga och att de förvaras på ett betryggande sätt intill tiden för ärendets avgörande. För sent inkommet anbud beaktas ej. 4(10)

5 AF Administrativa föreskrifter AFB.5 AFB.51 AFB.513 Anbudsprövning Anbudsprövningen kommer att underställas Tekniska enhetens chef för granskning och beslut. Prövning av anbudsgivare Prövningen av anbudsgivare sker i tre steg och utgår från regler om uteslutning och kontroll av lämplighet i LOU 10 kap 1 och 2 samt 11 kap. Anbudsgivarens personal skall ha yrkeskunskaper för de arbetsuppgifter de utför. Allt arbete skall utföras med den yrkesskicklighet och de metoder som är vedertagna i branschen. Uteslutning av leverantörer enligt 10 kap 2 LOU Leverantören får inte vara: 1. I konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning, eller vara föremål för ackord eller tillsvidare ha inställt sina betalningar, eller vara underkastad näringsförbud. 2. Föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. 3. Genom lagakraftvunnen dom såvitt avser person inom företaget i arbetsledande ställning, dömd för brott avseende yrkesutövningen. 4. Skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 5. I skuld gällande socialförsäkringsavgift eller skatt i det egna landet. Likasom vad som gäller enligt AFB.512 ovan skall ställföreträdare för anbudsgivande leverantör intyga på heder och samvete att ingen av ovanstående uteslutningsgrunder föreligger, vid påföljd att anbudet annars kommer att uteslutas från prövning, vilket intygande sker på anbudsformuläret. AFB.514 Prövning av anbudsgivares kapacitet och lämplighet enligt LOU Kap 11 Anbudsgivaren skall ha fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt. Beställaren kommer att begära uppgifter från Skatteverket huruvida anbudsgivare är registrerad i organisationsnummerregistret, registrerad som arbetsgivare, registrerad för mervärdesskattvara registrerad för F-skatt. Vidare kan beställaren begära uppgifter från kronofogdemyndigheten huruvida arbetsgivare står i skuld för skatter och sociala avgifter. Anbudsgivare skall vidare visa att de skall-krav som anges i bilaga 1, anbudsformulär uppfylls genom att till anbudet bifoga samtliga dokument och uppgifter som efterfrågas i förfrågningsunderlaget Övertorneå kommun förbehåller sig rätten att kontrollera anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning genom att inhämta utdrag från kreditupplysningsföretag och/eller årsredovisningar. För nystartade företag kan annan upplysning komma att begäras in. AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud 5(10)

6 AF Administrativa föreskrifter Anbudsgivaren måste uppfylla angivna skall-krav för att gå vidare i utvärderingen. En entreprenör kommer att antas. Det anbud med lägst utvärderingspris kommer att antas. Utvärderingspriset är summan av anbudspriset för entreprenaden och en fiktiv ÄTA omfattande 32 timmar. AFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud Efter anbudsprövning/utvärdering fattar kommunen ett tilldelningsbeslut som utvisar vilken anbudsgivare som vunnit upphandlingen samt hur utvärderingen har genomförts. Tilldelningsbeslutet är utformat som en underrättelse enligt 9 kap 9 LOU och innebär inte någon avtalsrättsligt bindande handling. Kontrakt kommer att tecknas när tiden för överprövning löpt ut och endast under förutsättning att allmän förvaltningsdomstol inte genom lagakraftvunnen dom/beslut förordnar om åtgärder enligt LOU 16 kap 2. AFD AFD.1 AFD.11 ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD Omfattning Detta avtal kommer att omfatta alla inom byggnadens förekommande arbetsuppgifter. Kontraktshandlingar Kontraktshandlingarna utgörs av ett ömsesidigt undertecknat avtal. En entreprenör antas. AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 AFD.361 Samordning av arbeten. AFD.121 AFD.13 AFD.132 AFD. 133 AFD.14 AFD.161 Arbetsområdets gränser Arbetsområdet består av den fastighet/byggnad som avtalet avser. Förutsättningar Under entreprenadtiden kommer verksamhet att bedrivas. Försiktighet skall iakttas avseende avgränsningar, bullerstörningar m.m. Arbetstider Störande arbeten planeras i samråd med beställaren. Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet. Verksamhet kommer att pågå i byggnaden under entreprenadtiden. Entreprenören svarar för tillgänglighet och att erforderliga utrymningsvägar finns för pågående verksamheter. Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m Entreprenören svarar för att arbetsområdet vid varje tidpunkt är avgränsat på betryggande sätt så att obehöriga inte kan beträda området. Tillstånd från myndigheter 6(10)

7 AF Administrativa föreskrifter Entreprenören skall vara beställaren behjälplig vid upprättande av byggnadslovsansökan samt medverka vid byggsamråd. AFD.171 AFD.21 AFD.22 AFD.221 AFD.222 AFD.27 AFD.28 AFD.361 AFD. 37 AFD.4 AFD.44 Anmälningar till myndigheter Beställaren gör vid behov förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. Entreprenören skall lämna erforderligt underlag. Entreprenören ombesörjer alla övriga anmälningar till myndigheter i den omfattning som framgår av ABT 06 kap 1 11, plan och bygglag, samt kommunala bestämmelser. Kvalitetsangivelser Material skall uppfylla kraven i EU standard/svensk standard och i de regler som anges i förfrågningsunderlaget i övrigt. Där det i beskrivning eller på ritning anges ett material gäller detta för anbudet. Där kvalitetsangivelser saknas i förfrågningsunderlaget skall överenskommelse träffas med beställare före inköp eller arbetets utförande. Kvalitets- och miljöarbete Kvalitetsledning Entreprenören skall ha någon typ av dokumenterat kvalitetssystem. Exempel på egenkontroll skall redovisas i anbudet. Miljöledning Entreprenören skall arbeta efter någon typ av dokumenterat miljöledningssystem. Exempel på rutiner för återvinning och transporter skall redovisas i anbudet. Underrättelser om avvikelser o d Underrättelse om ändrade eller tillkommande omständigheter av betydelse för entreprenaden enligt ABT 06 2 kap 10 skall lämnas skriftligen. Underentreprenör Vid behov av underentreprenör (UE) ska beställaren tillfrågas. UE ska i första hand väljas bland av beställaren kontrakterade avtalsentreprenörer. Avtalade priser gäller. Samordning av arbeten Med ändring av ABT 06 kap 3 9 skall entreprenören svara för att hans egna arbeten samordnas med beställarens samt underentreprenörens arbeten. Dagbok Förenklad dagbok ska föras. Tider Färdigställandetider Arbetena i deras helhet skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast fredag den 29 maj (10)

8 AF Administrativa föreskrifter AFD.46 AFD.461 Garantitid Garantitid för entreprenaden För entreprenaden ska garantitiden vara fem (5) år. AFD.462 AFD.5 AFD.54 AFD.55 AFD.6 AFD.61 AFD.613 Särskild varugaranti Garantitiden skall gälla från godkänd slutbesiktning. Entreprenören skall överlåta de garantiåtaganden entreprenören kan åberopa mot underentreprenör och leverantör samt överlämna bevis om detta till beställaren i samband med slutbesiktning. Ansvar och avhjälpande Försäkring Entreprenören skall teckna allriskförsäkring för skador på entreprenaden intill dess fulla värde inklusive indexpåslag. Entreprenören skall även teckna ansvarsförsäkring för personskada samt för sakskada. Ansvar för brandskydd Beställarens brandskyddsansvar överlåts till entreprenören. Ekonomi Ersättning Ersättning utgår på. Anbudsumma. Tillkommande arbeten ersätts med à-pris per arbetstimme. À-pris per arbetstimme skall avse samtliga kostnader för arbete och resor. Material skall debiteras enligt självkostnadsprincipen med materialpåslag på 10%. Underentreprenör (UE) debiteras enligt självkostnadsprincipen (se ABT 06 kap 6 10). Ersättning för rese- och traktamentskostnader Resekostnad skall ingå i anbudspriset. Ev traktamentskostnader ska vara inräknade i anbudets timkostnader. AFD.62 AFD.623 Betalning Entreprenören äger inte rätt att överlåta fordran på beställaren till factoringföretag eller någon annan, utan beställarens godkännande. Förskott Förskott medges inte. All fakturering ska vara prestationsbunden. 8(10)

9 AF Administrativa föreskrifter AFD.624 AFD.8 Fakturering Faktura utställs max en (1) gång per månad under uppdragstiden. Faktura ska alltid vara specificerad med nedlagd tid och material. Material ska vara verifierat med fakturakopia från leverantör. Faktura översändes utställd på: Övertorneå kommun Ref TEK 132 Tingshusvägen Övertorneå Betalning sker 30 dagar netto efter mottagande av godkänd specificerad och korrekt faktura Faktura skall bl.a. innehålla uppgifter om: o o o o Objektets namn Entreprenörens organisationsnummer Beställarens referens Belopp för aktuell betalning Faktureringsavgifter godkänns inte. Ev tilläggsarbeten skall faktureras separat och vara tydligt identifierade mot av beställaren godkänd avvikelserapport eller motsvarande. Eventuell dröjsmålsränta skall debiteras enligt räntelagens bestämmelser. Dröjsmålsräntor under 50 kr SEK godkänns ej. Fakturerings-, expeditions- eller motsvarande ej överenskomna avgifter/tillägg godkänns ej. Hävning Övertorneå kommun har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om leverantören: I väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelser inte sker utan dröjsmål efter skriftlig eller muntlig erinran. Försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd, att hon/han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden. Inte erlägger skatter eller fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som följer av lag eller lagakraftvunna domar eller beslut. Inte innehar erforderliga tillstånd och godkännanden för uppdragets genomförande och inte omedelbart införskaffar sådana efter uppmaning från beställarens sida. I övrigt inte uppfyller sina åtaganden enligt avlämnat anbud och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig eller muntlig erinran från kommunen. Leverantören äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Övertorneå kommun i väsentligt hänseende underlåter att fullgöra sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig eller muntlig erinran från leverantören. AFD.9 Tvistelösning Tvist om tolkningar av avtalsbestämmelser skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om oenighet fortfarande kvarstår skall tvist avgöras av allmän domstol. I avvaktan på att tvist löses skall Övertorneå kommun ha tolkningsföreträde. 9(10)

10 AF Administrativa föreskrifter AFJ AFJ.44 AFJ.72 AFJ.75 ALLMÄNNA ARBETEN Dammskydd Entreprenören skall se till att störningar på grund av damm för omgivningen och för övriga pågående verksamheter ej uppkommer eller i görligaste mån minimeras. Renhållning Rivnings- och restprodukter ska källsorteras enl. Övertorneå kommuns riktlinjer. Städning och slutrengöring Slutrengöring omfattar samtliga ytor som berörts eller påverkats av entreprenaden intill dess hela entreprenaden blivit slutbesiktigad och godkänd. 10(10)

11 Bilaga 1: Ritningar Plan 1 Trappa Bottenplan 1(2)

12 Bilaga 1: Ritningar Källare 2(2)

13 Bilaga 2: Bilder på fönster som ska bytas Bild 1. syd väst markerade fönster byts ut. Bottenplan 4 trippelfönster i Tryckeriverkstaden ska bytas ut. 1(3)

14 Bilaga 2: Bilder på fönster som ska bytas Bild 2. syd väst markerade fönster byts ut. Källarplan 2 fönster ska bytas ut i personalrummet. 1 dubbelfönster ska bytas ut i trapphuset. Plan 1 trappa 2 förnster ska bytas ut i trapphuset. 2 fönster ska bytas ut i studierummet. 2(3)

15 Bilaga 2: Bilder på fönster som ska bytas Bild 3. syd öst markerade fönster byts ut. Bild 4. nord öst markerade fönster byts ut. Plan 1 trappa 2 fönster ska bytas ut i fritidsassistentrummet 2 fönster ska bytas ut i gymnastiklärarrummet 3(3)

16 ÖVERTORNEÅ KOMMUN 1(3) Fönsterbyte matsalsbyggnad Hedenäset RAMBESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA 11 Status Förfrågningsunderlag Datum Övertorneå Revidering Rev. Datum

17 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling RAMBESKRIVNING HUS Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sidnr Sidan 2 av 3 Upprättad av Michael Wallenius Uppdragsnr Datum Generella utförandekrav Krav som föreskrivs av myndighet skall uppfyllas. Minimiutförande skall vara enligt nyaste områdesspecifika AMA om ej annat anges. Generella föreskrifter Entreprenadens karaktär gör att det åvilar anbudsgivare att genom besök på Koivukylä 54:2 C-skolan Hedenäset. förvissa sig om byggnadsområdets belägenhet så att denne är väl förtrogen med de förutsättningar som inverkar på entreprenaden innan anbud lämnas till beställaren. Ritningarna är inte exakta måttmässigt. Det åligger entreprenören att noggrant studera verkliga mått, förutsättningar och anpassningar på plats innan beställningar med mera. Arbetsområde Bodplacering och materialupplag i samråd med beställaren. Allmänna bestämmelser och föreskrifter Förkortningar som användes. B = Beställare Denna beskrivning anger funktions- och produktkrav. TE = Totalentreprenör (E)= Arbeten gällande entreprenaden Avlämnad anläggning skall i alla delar inom föreskrivna ramar vara fullt färdig och driftsklar. I entreprenaden skall ingå även sådana detaljer som erfordras för anläggningens funktion, även om dessa ej omnämnts i handlingarna. För kvalitet, konstruktion, utseende, materialval och utförande skall, där handlingarna inte detaljerat styr TE:s val, utförande enligt nyaste områdesspecifika AMA inklusive föreslagen beskrivningstext i anslutande RA och god branschstandard utgöra referens för nivå som ur ovan nämnda aspekter skall motsvara utfört arbete. Beträffande utförandeföreskrifter gäller gällande Boverkets Byggregler BBR 19, samt tillämpliga delar över standarder, publikationer, konstruktion, stabilisering mm. Byggnaderna skall uppfylla, vid projekteringstillfället gällande myndighetsnormer och anvisningar. Entreprenören ansvarar fullt ut för eventuella bilningar, håltagningar, slitsar mm. samt återställande av ytorna. I samband med samrådsmöte enligt PBL och startmöte med byggherre åligger det entreprenören att redovisa relevanta handlingar/ritningar. Samtliga erforderliga handlingar för färdigställande av entreprenaden framtas och bekostas av TE.

18 Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling RAMBESKRIVNING HUS Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Sidnr Sidan 3 av 3 Upprättad av Michael Wallenius Uppdragsnr Datum Fönster - Placering enligt Bilaga 1. - Entreprenören detaljplanerar och redovisar utformningen i samband med samrådsmöte enligt PBL och startmöte med byggherren. - Informationsritningar Skallkrav - CE-märkta. - 3-glas. - U värde max 1,1 för hela fönsterkonstruktionen. - Öppningsbara fönster ska öppnas inåt. - Barnspärr, säkerhetsblockering i handtag. - Samtliga nya fönster och listverk, plåtar utförs fabriksmålade i kulör vit, om inget annat anges.

19 Bilaga 4: Rumsbeskrivning hus Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset RUMSBESKRIVNING HUS Denna beskrivning ansluter till AMA 11 Status Förfrågningunderlag Datum Övertorneå Revidering Rev. Datum Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Upprättad av: Michael Wallenius Michael Wallenius 1(3)

20 Bilaga 4: Rumsbeskrivning hus ALLMÄNNA OCH GENERELLA ANVISNINGAR Generella förutsättningar Samtliga nya fönster och listverk, plåtar utförs fabriksmålade i kulör vit, om inget annat anges. Pvc fönster eller likvärdiga, U-värde max 1,1. Källarplan Rum 1001 Trapphus 1 fast fönster, utseende liknande befintlig. Rum 1004 Personalrum 2 fasta fönster, utseende liknande befintlig. Bottenplan Rum 2007 Tryckeri-verkstad 4 fasta fönster, utseende liknande befintlig. 2(3)

21 Bilaga 4: Rumsbeskrivning hus Plan 1 Trappa Rum 3001 Trapphus 2 öppningsbara fönster, utseende liknande befintlig. Rum 3005 Fritidsassistent 2 öppningsbara fönster, utseende liknande befintlig. Rum 3007 Studierum 2 öppningsbara fönster, utseende liknande befintlig. Rum 3009 Gymnastiklärare 2 öppningsbara fönster, utseende liknande befintlig. 3(3)

22 ÖVERTORNEÅ KOMMUN BILAGA 5 ANBUDSINBJUDAN Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor som anges här. I underlaget presenterar vi samtliga förutsättningar och krav som ställs på anbudet. Läs igenom informationen noggrant och följ anvisningarna. Upphandlande myndighet Övertorneå kommun är upphandlande myndighet. Upphandlingens omfattning Upphandling avser byte av fönster i Hedenäsets Centralskolas matsalsbyggnadl Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som direktupphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Det är viktigt att ditt anbud är slutgiltigt samt att du ger ditt bästa pris och dina bästa villkor, eftersom ingen förhandling om anbudsvillkoren kommer att ske. Inlämningsdag och märkning av anbud Ert anbud ska vara hos oss tillhanda senast Om ert anbud kommer in för sent måste vi diskvalificera det enligt LOU. Märk anbudet med texten: Anbud Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset Lämna in ditt anbud Skriv under anbudet, lägg det i ett slutet, neutralt kuvert utan firmabeteckning och skicka det till: Övertorneå kommun Tekniska enheten Upphandling Övertorneå Anbudets giltighetstid Anbud skall vara giltiga i 60 dagar efter sista inlämningsdag. Tilldelningsbesked När vi har utsett vinnare, skickas tilldelningsbesked till alla anbudsgivare. Vi bifogar beslut, anbudssammanställning och utvärderingsprotokoll. Upphandlingen avslutas med ett skriftligt avtal som träder i kraft tidigast 10 dagar efter tilldelningsbeskedet förutsatt att ingen överprövar beslutet. Frågor om upphandlingen Om ni har frågor om upphandlingen ska ni ställa dem via e-post. Ställ frågorna senast , så att alla hinner ta del av svaren, som redovisas senast Övertorneå kommun Tel: Org.nr: Tingshusvägen 2 Fax: E-post: Övertorneå Hemsida:

23 ÖVERTORNEÅ KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Fönsterbyte Matsalsbyggnad Vi ser fram emot ditt anbud! Med vänlig hälsning Michael Wallenius Projektingenjör Övertorneå kommun Patrik Wilhelmson Ingenjör Övetorneå kommun UPPHANDLINGSDOKUMENT Nedanstående dokument ingår i förfrågningsunderlaget. UPPHANDLINGENS DOKUMENT Admistrativa föreskrifter SIDOR 10 Bilaga 1: Ritningar 2 Bilgaga 2: Bilder på fönster som ska bytas 3 Bilaga 3: Fönsterbyte Matsalsbyggnad Rambeskrivning Bilaga 4: Fönsterbyte Matsalsbyggnad Rumsbeskrivning hus Bilaga 5: Anbudsinbjudan Fönsterbyte Matsalsbyggnad Bilaga 6: Anbudsformulär Fönsterbyte Matsalsbyggnad Övertorneå kommun Tel: Org.nr: Tingshusvägen 2 Fax: E-post: Övertorneå Hemsida:

24 Bilaga 6: Anbudsformulär Bilaga 6 ANBUDSFORMULÄR Fönsterbyte Matsalsbyggnad Hedenäset. Anbudspris (SEK, exkl moms) ANBUDSPRIS, Kronor. kr Anbudspriset fördelas enligt följande Arbetskostnad Materialkostnad.. SEK.. SEK Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten enligt à-pris (AFD.61) Teknikområde Kr/tim Fiktiv Äta, Antal timmar Byggnadsarbetare 32 (Ange belopp) Summa fiktiv ÄTA: Summa Det pris som ligger till grund för utvärderingen är summan av anbudspriset och kostnaderna för de fiktiva ändrings- och tilläggsarbetena. Utvärderingspris (SEK, exkl moms) UTVÄRDERINGSPRIS, Kronor. kr 1(5)

25 Bilaga 6: Anbudsformulär Skallkravslista Uppfylls Samtliga skall-krav måste accepteras. Ja Nej AFB.33- Anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud i sextio (60) dagar. AFB.51- Anbudsgivarens personal skall ha yrkeskunskaper för de arbetsuppgifter de utför. AFB Sanningsförsäkran underskriven. AFD.221- Entreprenören skall ha någon typ av dokumenterat kvalitetssystem. Exempel på egenkontroll skall redovisas i anbudet. AFD.222- Entreprenören skall arbeta efter någon typ av dokumenterat miljöledningssystem. Exempel på rutiner för återvinning och transporter skall redovisas i anbudet. AFD.61 - Material skall debiteras enligt självkostnadsprincipen med materialpåslag på 10%. 2(5)

26 Bilaga 6: Anbudsformulär Leverantörsinformation För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter fylls i och bilagan undertecknas av behörig person 1.1 Anbudsgivares företagsuppgifter Registrerat firmanamn Postadress Postnummer och ort Telefonnummer Hemsida E-post Fax PG alt BG 1.2 Företagsform Aktiebolag Ekonomisk förening Handelsbolag Enskild firma Registrerad för mervärdesskatt Skatter Ja Nej A-skatt F-skatt Person-/organisationsnummer Personal antal anställda 1.3 Kontaktperson för anbud Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.4 Kontaktperson under avtalstid Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.5 E-postadress dit tilldelningsbeslut skall sändas E-post Ort datum Underskrift behörig person Namnförtydligande 3(5)

27 Bilaga 6: Anbudsformulär Sanningsförsäkran Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om förhållanden enligt 10 kap 1-3 LOU föreligger. Denna försäkran återsänds ifylld och undertecknad av behörig person tillsammans med anbudet. Härmed försäkras på heder och samvete att undertecknat företag: INTE SAMT Är registrerat i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret och registrerat för redovisning och inbetalning av mervärdeskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller underkastad näringsförbud är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt laga kraft vunnen dom har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter har lämnat felaktig information till Övertorneå kommun i delar som berör ovanstående att samtliga uppgifter i anbudet är korrekta Ort och datum Underskrift av för anbudsgivaren behörig firmatecknare Namnförtydligande 4(5)

28 Bilaga 6: Anbudsformulär Tips och råd vid anbudslämning - Gå igenom förfrågningsunderlaget noggrant i god tid. Läs även eventuella kompletteringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden. - Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlingsprocessen, och endast skriftliga svar från denne person är bindande. - Alla presumtiva leverantörer får ta del av uppkomna frågor. - Fråga om något är oklart eller känns fel, ju tidigare i processen desto bättre. Kommunen kan göra förtydliganden eller justera förfrågningsunderlaget under anbudstiden. - Kontrollera alla viktiga datum. - Utforma ert anbud enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget. - Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet. - Notera de krav som vi ställer i förfrågningsunderlaget och se till att ni uppfyller dem även om kraven inte känns relevanta för er. - Följ instruktionerna som ges i förfrågningsunderlaget, annars kan ditt anbud bli förkastat. - Se till att anbudet kommer in i tid och är undertecknad av behörig person! Checklista Jag har läst och följt anvisningarna Jag har svarat på alla frågor Jag uppfyller alla skallkrav Jag har använt anbudsformulären (digitala) Jag har bifogat alla begärda handlingar Behörig person har skrivit under anbudet Anbudet lämnas på det sätt som det föreskrivs i underlaget 5(5)

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter

Totalentreprenad för: 702 Takrenovering av fastigheter Totalentreprenad för: 702 av fastigheter Svärdfästet 7, Söderkullagatan 68-72 Svärdfästet 8, Östergårdsplan 1-7 Svärdfästet 9, Gullbrandsgatan 19-23 Armborstet 5, Söderkullagatan 53-65 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B

Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B Handling 6.4 Sidantal 21 Kv Vargen Lulsundsgatan 20 A, 20 B ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Förfr Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFR

Läs mer

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, att besluta om mindre ändringar och tillägg i föreliggande förfrågningsunderlag LEDNING 1 (2) STAFFANSTORPS T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR: 2014-KS-495 DATUM: 2015-04-10 VAR REFERENS: Inga-Lill Hellberg 046-25 11 00 Ingalill. Hellberg@staffanstorp.se Förskaleplatser i Hjärup Förslag till

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION. 1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE GETBERGETS ALPINA ANLÄGGNING TILLBYGGNAD AV PUMPSTATION Ref nr DU 2012/33 Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i anslutning till AMA

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA)

KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) 2012-05-11 1 (26) UPDR..NR UPPRÄTTAD REVIDERAD AF AMA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1182 113122 2012-05-11 KÄPPALAVERKET NYA PARKERINGSPLATSER (NYPA) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Innehållsförteckning 2 (26)

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum 2013-03-26 Dnr EKO 2013/14 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad Sida 2 (19) Innehållsförteckning ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 5 AFA ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FULLSERVICELEASING Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen 1. Allmän orientering Beställare Övertorneå kommun, Socialförvaltningen Upphandlande myndighet Övertorneå

Läs mer

Ormen 7 Kommunals A-kassa

Ormen 7 Kommunals A-kassa Handling 6.1 Sidantal 22 Ormen 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Totalentreprenad VENTILATION Upprättad av & Erik Lundkvist Reviderad 2013-00-00 Galären i Luleå AB Bet

Läs mer

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN

PROJEKT: NEPTUNISKOLAN PROJEKT: NEPTUNISKOLAN FASTIGHETSBETECKNING: SKÄLBY 3:937 PROJEKTNUMMER: 96410 ANLÄGGNINGSNUMMER: 3010 DIARIENUMMER: TEN 2013/135 BYGGNAD: 00, 01,02 HANDLINGSNUMMER: 6.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER STATUS:

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2

ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER. TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 ADMINISTRATIV FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Sanering av oljeförorenat område Scharins Fas 2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Skellefteå 2010-06-10 Innehållsförteckning AFA ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Stadskontoret Personalavdelningen

Stadskontoret Personalavdelningen Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) 2012-01-24 Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ANBUDSFÖRFRÅGAN RAMAVTAL EL-ARBETEN Datum Sid 2013-08-26 1 (9) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Läs mer