Publikation 2001:88. Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publikation 2001:88. Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket"

Transkript

1 Publikation 2001:88 Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket

2

3

4 Innehåll 1 Allmänna råd för Vägverket Riktvärden och åtgärdsprogram Målsättning vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad Målsättning för befintlig miljö Allmänt om åtgärder Bedömning av ekonomisk rimlighet Bestämning av bullerkostnad Prioritering av åtgärder Fasadåtgärder Standardhöjning Bidrag Retroaktivt bidrag Inlösen Riktlinjer och praxis Allmänna hänsynsregler Statsmakternas riktlinjer Riktvärden Åtgärdsprogram etapp Miljömålskommitténs förslag Övriga riktlinjer Boverkets byggregler Byggakustik Boverkets klassning Naturvårdsverkets förslag (BRÅD) Praxisbildande domar och beslut Östra Skolan Motala - Miljööverdomstolen, 4 sept Lugnetleden Falun - Miljödomstolen, den 14 juni Västerkärr Habo - Koncessionsnämnden 14 sept Motiv Riktvärden och åtgärdsprogram Målsättning för bostadsbebyggelse vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad Väsentlig ombyggnad Fritidshus Målsättning för andra miljöer vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad Målsättning för bostadsbebyggelse i befintlig miljö Samhällsekonomisk lönsamhet Bedömning av samhällsekonomisk lönsamhet Beräkning av samhällsekonomisk lönsamhet... 28

5 3.3 Allmänt om åtgärder Tilläggsruta eller byte av yttre glasruta Fönsterbyte Fönsterbyte standardhöjning Bullerskärm Inlösen Retroaktivt bidrag Implementering och framtida förvaltning...33 Figurförteckning Tabell 1.Uppskattad bullerkostnad vid olika bullernivåer prisnivå , 27 Tabell 2.Kapitaliseringsfaktorer för beräkning av bullerkostnad...8, 27 Bilagor Bilaga 1 Beräkning av bullerkostnad, 3 exempel Bilaga 2 Bullerkostnad vid fönsteråtgärder Bilaga 3 Bullerkostnad vid inlösen av enfamiljsfastighet Bilaga 4 Exempel på avtalsformuleringar för bullerskyddsåtgärder.. 41

6 5 1 Allmänna råd för Vägverket Generaldirektören har genom beslut den 22 oktober 2001 antagit kapitel 1 som allmänna råd 1 för Vägverket. 1.1 Riktvärden och åtgärdsprogram Målsättning vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad Riktvärdena för bostadsbebyggelse är antagna av riksdagen och således bindande när åtgärder vidtas. Övriga riktvärden är inte bindande. Allmänt gäller för samtliga riktvärden nedan att hänsyn skall tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Riktvärdena för utomhusmiljöer avser frifältsvärden utanför fönster/fasad eller till frifältsförhållanden korrigerade värden. Riktvärdena förutsätter vidare beräknade bullernivåer enligt den sk nordiska beräkningsmodellen. Vid bestämning av bullernivåer är beräkning normalt sett mer tillförlitliga än mätningar. Bostadsbebyggelse (permanent- och fritidshus) 2 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 3 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 4 Vårdlokaler och undervisningslokaler samt rekreationsytor i tätbebyggelse Utomhus: Riktvärde 55 dba ekvivalentnivå (vid fasad för lokaler). Inomhus vårdlokaler: Riktvärde 30 dba ekvivalentnivå samt 45 dba maxnivå (får överskridas högst fem gånger per natt (22-06)). Inomhus undervisningslokaler: Riktvärde 30 dba ekvivalentnivå. Arbetslokaler Utomhus: Riktvärde 65 dba ekvivalentnivå vid fasad. Inomhus: Riktvärde 40 dba ekvivalentnivå. Friluftsområden Riktvärde: 40 dba ekvivalentnivå. Bostadsområden med låg bakgrundsnivå Riktvärde: 45 dba ekvivalentnivå. 1 Allmänna råd är regler som skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är bindande. Som allmänna råd räknas t ex sådana regler som skall bidra till att praxis utvecklas i en viss riktning men som inte formellt binder den som råden är riktade till. 2 Med bostadsbebyggelse avses även vårdlokaler där vårdtagare vistas under bostadsliknande förhållanden. 3 Inget mer detaljerat uttalande från statsmakterna. Får enligt överenskommelse mellan trafikverken överskridas högst fem gånger per natt (22-06). 4 Inget mer detaljerat uttalande från statsmakterna. Vägverkets interna rekommendation (efter samråd med Boverket) är tillsvidare att riktvärdet får överskridas högst fem gånger per timme.

7 Definitioner Till väsentlig ombyggnad räknas sådana åtgärder som är så omfattande att det åtminstone är fråga om omläggning av väg i delvis ny sträckning d.v.s. fråga om väsentliga justeringar av vägen i plan eller profil. Även en väsentlig breddning, t ex tillbyggnad av breda vägrenar eller av ytterligare körfält bör i detta fall betraktas som väsentlig ombyggnad. Oftast är det i sådana fall fråga om så omfattande åtgärder att nybyggnadsstandard i huvudsak uppnås. Med andra ord skall flertalet transportpolitiska mål uppfyllas genom ombyggnaden (trafiksäkerhet, framkomlighet, miljö mm). Riktade ombyggnadsåtgärder 5 som syftar till att uppfylla specifika trafikpolitiska mål är därför normalt inte att betrakta som väsentliga ombyggnader. Det betyder inte att det är uteslutet att bullerskyddsåtgärder kan utföras även vid smärre vägbyggnadsåtgärder. Ett sådant fall kan t ex vara när en farlig svacka fylls upp (riktad trafiksäkerhetsåtgärd) och trafikbullret för en bostadsfastighet ökar väsentligt eller när det av andra skäl är rimligt att åtgärder vidtas. Bedömningen av frågan om ett vägobjektet utgör en väsentlig ombyggnad eller inte bör göras enhetligt för hela objektet. Om endast en mindre del av ett vägobjekt är att betrakta som väsentlig ombyggnad kan emellertid riktvärden för denna del bedömas separat. Med rekreationsytor avses t ex parker som ligger inom gångavstånd från bostaden och där man normalt vistas kortare stunder under dagen. Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet, exempelvis kontor. Med friluftsområde avses område som är avsatt i översiktsplan för det rörliga friluftslivet där naturupplevelsen är en viktig faktor och där låg bullernivå utgör en särskild kvalitet Med bostadsområde med låg bakgrundsnivå avses områden med en bakgrundsnivå som är lika eller lägre än 30 dba där inga andra störkällor från pågående markanvändning än boende finns Målsättning för befintlig miljö Den långsiktiga målsättningen för befintlig miljö är densamma som vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad enligt kap ovan. Åtgärdsprogrammets första etapp omfattar dock endast befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 dba ekvivalentnivå och 45 dba maximalnivå. Även om åtgärderna i första etappen inriktas på att begränsa inomhusnivåerna (d.v.s. normalt fasadåtgärder) bör även om möjligt de långsiktiga målen för utomhusnivåer (för bostadsbebyggelse enligt riksdagsbeslut) uppnås. Det betyder att även uteplatser och balkonger om möjligt bör åtgärdas. Detta utgör dock ett andrahandsmål. Att åtgärda hela utomhusmiljön är ett mål som kommer först därefter. 5 exempelvis rekonstruktion, mindre breddning, tjälsäkring, bärighetshöjande åtgärder, utbyggnad av GC-väg intill befintlig väg

8 7 1.2 Allmänt om åtgärder Bullerskyddsåtgärder skall utföras så att samhällets resurser används effektivt och så att enskilda medborgare behandlas rättvist. Nedanstående utgångspunkter kan utgöra ett stöd för en effektiv, rättvis och konsekvent handläggning Bedömning av ekonomisk rimlighet Åtgärder mot trafikbuller skall vidtas med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Åtgärderna bör ge en påtaglig bullerreduktion utan att betydande negativa sidoeffekter uppkommer. Utgångspunkt för vad som är ekonomiskt rimligt är förhållandet mellan den samhällsekonomiska nyttan och kostnaden för åtgärden (lönsamheten). Lönsamheten kan uttryckas med det resultatmått som används i Vägverkets samhällsekonomiska kalkylmodell, den s.k. nettonuvärdeskvoten (NNK). Samhällsekonomisk lönsamhet förutsätter att nyttan med åtgärden är större än kostnaden. Åtgärder som ej är samhällsekonomiskt lönsamma bör ej utföras om de inte kan motiveras på annan grund. Den samhällsekonomiska lönsamheten är i princip oberoende av vem som betalar en åtgärd. En åtgärd blir således inte mer lönsam för att fastighetsägare bidrar med viss del av kostnaden. Hänsyn måste dock tas till att skattefaktorn är lägre för en privatperson än för Vägverket. Konstateras flera alternativa lösningar vara lönsamma bör det billigaste väljas. Hänsyn skall dock tas till även andra mål såsom t ex estetik Bestämning av bullerkostnad Med bullerkostnad menas en persons betalningsvilja för att bli av med visst buller i sin boendemiljö. Bullerkostnaden kan uppskattas med hjälp av nedanstående tabell. Bullerkostnaden uppstår som skillnad mellan bullersituationen före och efter åtgärd. Bedömningen skall utgå från vad människor i allmänhet anser det värt att bli av med buller i sin boendemiljö och inte baseras på en enskild persons uppfattning i det enskilda fallet. Vid användning av tabellen nedan skall bullerkostnader tilldelas alla personer utsatta för viss bullernivå d.v.s. inte enbart den andel som är störda eller som ligger över fastställda riktvärden. Personer i andra och tredje radens fastigheter skall exempelvis medräknas. Om en åtgärd bara delvis minskar störningen blir nyttan differensen mellan bullerkostnaden före och efter åtgärd. Antal personer skall i första hand bedömas med utgångspunkt från det antal boende som normalt förväntas bo i huset. Om det faktiska antalet boende i huset överstiger vad som normalt förväntas kan hänsyn även tas till detta.

9 8 Utom- och inomhus (Fasadreduktion = 25 dba) Enbart utomhus Enbart inomhus Ekv. bullernivå Bullerkostad Bullerkostnad Ekv. Bullernivå Bullerkostnad dba utomhus (kr/utsatt/år) (kr/utsatt/år) dba inomhus (kr/utsatt/år) Tabell 1. Uppskattad bullerkostnad vid olika bullernivåer prisnivå 1999 För att beräkna nyttan för viss tid multipliceras bullerkostnaden med en faktor enligt nedanstående tabell (4 % kalkylränta). Tiden skall motsvara åtgärdens livslängd. Nedanstående faktorer förutsätter konstanta förhållanden under åtgärdens livslängd. Livslängd (år) Faktor 10 8, , , , , , ,6 Tabell 2. Kapitaliseringsfaktorer för beräkning av bullerkostnad Vid en mer noggrann bestämning av lönsamheten beaktar man alla viktiga nyttor och kostnader under åtgärdens livslängd. För t ex en bullerskärm uppskattas inte bara nyttor till följd av förändringar i buller utan även andra effekter (t ex

10 9 landskapsbild och exponering) samt kostnader för skärmens byggande, underhåll och drift Prioritering av åtgärder Vid prioriteringen av objekt är huvudregeln att de mest lönsamma skall åtgärdas först. Hänsyn bör dock tas till de bostäder som har de högsta ekvivalenta ljudnivåerna. Hänsyn kan vidare i vissa fall tas till personer som är känsligare än normalt Fasadåtgärder Av bilaga 4 framgår bullerkostnaden vid fasadåtgärder. Tilläggsrutor är i princip alltid samhällsekonomiskt lönsamma, åtminstone i de fall fönsterbågen tål den extra belastning som en tilläggsruta medför. Fönsterbyte är endast aktuellt när tilläggsrutor inte utgör en tillräcklig åtgärd, inte är möjlig av byggnadstekniska skäl eller inte är lämpligt med hänsyn till estetik och kulturvärden. Fönsterbyten torde normalt vara en lönsam åtgärd vid ekvivalenta inomhusnivåer överstigande 35 dba (jmf bilaga 4). Detta måste dock bedömas från fall till fall Standardhöjning Huvudregeln är att regionen normalt står för hela åtgärdskostnaden, även när en standardhöjning uppkommer. Förändringar som begärs av fastighetsägaren, som medför merkostnader utöver vad regionen föreslagit, skall fastighetsägaren däremot själv stå för. Ett undantag från huvudregeln är när byggnaden har sådana uppenbara brister att den inte svarar mot normala underhållskrav 6. Vägverket står inte för kostnader som uppkommit till följd av bristande underhåll från fastighetsägaren. Något hinder föreligger inte mot att man i enskilda fall godtar delfinansiering från fastighetsägaren när åtgärden medför en påtaglig kostnadsbesparing eller förmögenhetsökning för denne Bidrag När fastighetsägaren önskar utföra åtgärden i egen regi utgår bidrag med faktiska utgifter, dock högst motsvarande regionens självkostnad enligt offert eller motsvarande. Före eventuell utbetalning av bidrag skall åtgärden besiktigas och godkännas av regionen eller av regionen utsedd besiktningsman. Om fastighetsägaren begär det och det är lämpligt kan viss del av bidraget utbetalas som förskott. Kostnadsläget varierar inom landet och för olika situationer. Det är därför inte lämpligt att fastställa visst enhetligt bidragsbelopp. För Vägverket i sin helhet bör bidrag inte utgå med högre belopp än faktisk kostnad. Detta gäller även i de fall fastighetsägaren föredrar fönsterbyte framför tilläggsruta. Åtgärder utanför vägområdet kräver fastighetsägarens medgivande. Huvudregeln är att sådana anläggningar (skärm, fönster etc.) skall tillhöra fastigheten. Fastighetsägaren har en rättslig skyldighet att utföra normalt underhåll av egen ägd 6 Enligt lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm

11 10 anläggning under en ekonomiskt rimlig livslängd. Det är lämpligt att i avtal med fastighetsägaren klargöra hans ansvar för underhållet, i vart fall för åtgärder på byggnader samt skärmar etc. Fastighetsägaren är berättigad till ersättning för ökade drift- och underhållskostnader. Vägverket svarar för nödvändig förnyelse av åtgärden efter dess tekniskt/ekonomiska livslängd. För anläggning som är gemensam för flera fastigheter finns möjlighet att bilda en sk gemensamhetsanläggning där t ex frågan om fördelning av andelstal för framtida drift och underhåll kan regleras. En gemensamhetsanläggning bildas av lantmäteriet med stöd av anläggningslagen. Regionen ansvarar för drift och underhåll av anläggningar inom vägområdet Retroaktivt bidrag Huvudregeln är att inga retroaktiva bidrag utgår. Särskilda skäl kan motivera att undantag görs i enskilda fall. Ett sådant fall kan uppkomma när en fastighetsägaren (eller t ex en kommun) förskotterar en åtgärd som är inplanerad först om några år Inlösen När kostnaden för bullerskyddsåtgärder närmar sig fastighetens marknadsvärde bör inlösen av fastigheten övervägas. Vid lönsamhetsbedömningen skall även andra nyttor vägas in som t ex färre enskilda utfarter (trafiksäkerhet), eliminerad risk för framtida skadeståndsanspråk till följd av väghållningsskador på fastigheten (t ex saltskadade brunnar och vibrationsskadade byggnader). I sammanhanget bör också beaktas förväntade framtida högre miljökrav. Av bilaga 5 framgår bullerkostnaden vid inlösen av en enfamiljsfastighet i några olika situationer. Inlösen bör i normalfallet övervägas vid ekvivalenta utomhusnivåer > 70 dba eftersom bullerkostnaden då ofta är högre än fastighetens marknadsvärde. Inlösen kan även övervägas vid ekvivalenta utomhusnivåer mellan dba när fastighetsvärdena är relativt sett låga. Även under dessa nivåer kan inlösen vara motiverat när fastighetsvärdet är ringa eller andra skäl föreligger.

12 11 2 Riktlinjer och praxis Vägverket är som väghållare ansvarig för de miljöstörningar som kan uppkomma till följd av vägens byggande, drift eller brukande och därmed ansvarig för att vidta skäliga skyddsåtgärder för att minska störningarna. Nedan sammanfattas de lagar, riksdagsbeslut, domar, riktvärden m.m. som Vägverket har att ta hänsyn till när det gäller hantering av vägtrafikbuller. Inom miljöpolitiken utvecklas nu nya principer för att ställa upp mål. Den nya strukturen innebär att ett begränsat antal nationella miljökvalitetsmål fastställs av riksdagen. Delmål ställs upp som behövs för det fortsatta arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Det miljökvalitetsmål som är tillämpbart för ambitionerna för vägtrafikbuller har formulerats som God bebyggd miljö. 2.1 Allmänna hänsynsregler Miljöbalkens (MB) 2 kap. innehåller rättsligt bindande principer och allmänna hänsynsregler. Hänsynsreglerna gäller för alla. De omfattar all verksamhet och alla åtgärder av betydelse för människors hälsa och miljön. Hänsynsreglerna skall iakttas av var och en, så snart det kan befaras att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön kan uppkomma. När det gäller Vägverkets ansvar för trafikbuller är det främst tre av de allmänna hänsynsreglerna som blir tillämpliga. Detta är kunskapskraven (2 ), försiktighetsprincipen (3 ) och skälighetsregeln (7 ). Kunskapskrav: Var och en skall ta ansvar för miljön. Ett sådant ansvar förutsätter kunskap om miljön och hur vi påverkar den. Den som skall påbörja en verksamhet skall skaffa sig den kunskap som behövs för att avgöra risker för påverkan på människors hälsa eller miljön. 2 kap 2 MB. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Mera konkreta krav på kunskap finns i balkens tillsynskapitel (26 kap.). Försiktighetsprincipen: Försiktighetsprincipen är en förebyggande princip som i miljöbalken skall gälla för all verksamhet och alla åtgärder. Principen innebär att skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått skall vidtas så snart det föreligger en risk för miljöpåverkan. Bevisbördan ligger på den som bedriver en verksamhet som kan antas medföra olägenhet. 2 kap 3 MB. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

13 12 Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Skälighetsregeln: De allmänna hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt. En avvägning skall göras av bl.a. risken för hälso- eller miljöpåverkan, nyttan av skyddsåtgärder och kostnaderna för sådana åtgärder. Kostnaderna skall ses rent generellt och inte för den enskilda verksamheten. Verksamhetsutövaren skall visa att kostnaden för en åtgärd inte är miljömässigt motiverad eller att den är orimligt betungande. 2 kap 7 MB. Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Avvägningen enligt första stycket får inte medföra att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. åsidosätts. I framtiden kan vi förvänta oss miljökvalitetsnormer även beträffande trafikbuller. Tillsynen utövas av bland andra Naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunen. I fråga om buller utövas i allmänhet tillsynen av kommunen. En tillståndsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. (26 kap. 9 MB.) Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. (26 kap. 14 MB.) Som en följd av miljöbalken är således Vägverket som väghållare ansvarigt för de miljöstörningar som kan uppkomma till följd av vägens byggande, drift eller brukande och därmed ansvarig för att vidta skäliga skyddsåtgärder. Besvärsväg Kommunal nämnds beslut om föreläggande om bullerskydd får överklagas till länsstyrelsen och länsstyrelsens beslut får överklagas till miljödomstolen (19 kap. 1 MB). Miljödomstolens dom får överklagas till miljööverdomstolen, dock krävs prövningstillstånd (23 kap. 1 MB). Miljööverdomstolen är sista instans. 2.2 Statsmakternas riktlinjer Riktvärden År 1994 behandlade riksdagen en proposition om en handlingsplan mot buller (prop. 1993/94:215, bet. 1993/94:JoU31, rskr. 1993/94:402). Riksdagen beslutade att trafikbullret bör begränsas kraftigt. För vägtrafik innebar beslutet att åtgärder bör vidtas vid ny- eller väsentlig ombyggnad av trafikleder för att begränsa bullernivån i bostadsmiljöer utomhus så att den inte överskrider 55 dba ekvivalentnivå vid fasad eller, om sådana åtgärder inte är rimliga, så att inomhusnivåerna inte överstiger 30 dba.

14 13 Infrastrukturpropositionen (1996/97:53), antagen av riksdagen i mars 1997, tar ingående upp bullerproblemen och anger riktvärden för trafikbuller. Följande riktvärden bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Riktvärdena för buller bör ses som långsiktiga mål. Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer, utan skall vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet Åtgärdsprogram etapp 1 I infrastrukturpropositionen anger regeringen att ett åtgärdsprogram (etapp 1) för vägtrafiken i en första etapp bör omfatta befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 dba ekvivalentnivå och 45 dba maximalnivå. Regeringen gav i regeringsbeslut nr 19 uppdrag och direktiv angående långsiktig planering av transportinfrastruktur i enlighet med ovanstående intentioner. Åtgärder mot buller i befintlig miljö omfattar en rad olika typer av åtgärder. Åtgärderna kan indelas i de som minskar bullret vid källan, de som flyttar källan och de som på olika sätt avskärmar och dämpar bullret. Minskat buller vid källan kan uppnås genom teknikutveckling och genom höjda produktkrav. Detta är en långsiktig process. Potentialen för att genom produktutveckling minska bullret vid källan är för vägtrafik ca 5 7 dba 7. Regeringen anser att åtgärder som sätter ned hastigheten på korta sträckor oftare borde prövas som en möjlighet att minska bullret som alternativ eller komplement till andra bullerskyddsåtgärder. Avskärmande åtgärder kan genomföras snabbt och ger en relativt stor effekt. För bullerkällor i marknivå är dämpningen i storleksordningen 10 dba. Det anses i de flesta fall dock mer kostnadseffektivt att minska bullret vid källan än att vidta bullerskärmande åtgärder. Varken åtgärder vid källan eller avskärmande åtgärder kan var för sig leda fram till de långsiktiga bullermålen. Endast genom att kombinera de båda kan tillräckligt stora förbättringar nås. Regeringen anser det vara rimligt att åtgärder för att skärma av buller från trafikanläggningar i befintlig miljö utomhus inriktas mot en nivå som tillsammans 7 Prop 1996/97:53 kap Enligt Vägverkets uppfattning uppgår potentialen till 10 dba

15 14 med framtida reduktioner av bullret vid källan kan leda till att det långsiktiga målet, riktvärdet, uppfylls. Enligt proposition Transportpolitik för en hållbar utveckling 1997/98:56 skall etappmålet 65 dba uppnås till år 2007, dock senast år 2003 för det statliga vägnätet. I en andra etapp av åtgärdsprogrammet skall redovisas vilka ytterligare bulleråtgärder som kan vidtas under planperioden för att påskynda uppfyllelsen av de riktvärden för buller som riksdagen godkänt. Här avses bl.a. reduktion av buller från fordon, däck och vägbana, vilket redovisas i Vägverkets publikation 1998: Miljömålskommitténs förslag Miljömålskommittén har lagt fram sitt betänkande Framtidens miljö - allas vårt ansvar SOU 2000:52. Kommitténs förslag till etappmål 2 är följande. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen beslutat om för buller i bostäder har minskat med 10 procent till år 2010 och med 80 procent till år 2020 jämfört med Kommittén föreslår bl a följande åtgärder i arbetet för att minska bullerstörningar. Bullerbegränsande åtgärder vidtas enligt åtgärdsprogram etapp 2 från trafikverken innefattande såväl bullerskyddsåtgärder som insatser för att minska bullret vid källan. Ett utvidgat rikstäckande handlingsprogram för trafikbuller (åtgärdsprogram etapp 3) med utvärdering av insatser samt åtgärdsförslag för perioden fram till år 2020 utvecklas som en fortsättning på åtgärdsprogram etapp 2 och redovisas senast Programmet utvidgas bl a med hänsyn till utvecklade riktvärden för trafikbuller i olika miljöer, t ex för rekreationsområden, parker och bostadsområden, kontors- och affärsmiljöer samt för gatumiljöer. 2.3 Övriga riktlinjer Boverkets byggregler Boverkets Byggregler (BBR 94) anger för nybyggnad av bostäder följande allmänna råd: Dygnsekvivalent ljudnivå på grund av vägtrafik bör i bostadsrum inte överstiga 30 dba ekvivalentnivå. Maximal ljudnivå bör i bostadsrum inte överstiga 45 dba mer än fem gånger per natt ( ) i utrymme avsett för sömn och vila (BFS 1995:17) Byggakustik Boverkets klassning Boverkets klassning anger byggakustik i form av ljudklassning av utrymmen i byggnader introducerades en ny svensk standard - SS för ljudklassning av bostäder. Standarden Byggakustik ljudklassning av utrymmen i byggnader bostäder, är framtagen i samarbete mellan Boverket och andra aktörer i branschen. Den innehåller fyra stycken ljudklasser, A, B, C och D, där A är den bästa och D är den sämsta. Byggreglerna anger klass C som lägsta godtagbara nivå. Klass A och B kan väljas frivilligt om särskilt goda ljudförhållanden eftersträvas. Klass D kan i undantagsfall accepteras under särskilda omständigheter vid ändring av en befintlig byggnad. Standarden

16 15 utvecklas för närvarande på nordisk basis. Detta kan medföra att innehållet förändras något i en framtida nyutgåva. Det kommer inom kort ljudklassningsstandard för lokaler Naturvårdsverkets förslag (BRÅD) Naturvårdsverket har till regeringen angett förslag till allmänna råd för buller från vägtrafik (BRÅD, 1991). Förslaget var inte avsett att tillämpas i befintlig miljö. Kommunförbundet motsatte sig förslaget. Förslaget har inte godtagits av statsmakterna. Förslaget har ändå allmänt tillämpats i Vägverket. BRÅD föreslår 55 dba ekvivalentnivå som riktvärde utomhus vid permanentbostäder, vårdlokaler och undervisningslokaler samt rekreationsytor i tätbebyggelse. För arbetslokaler föreslås 65 dba. Vidare anges 30 dba ekvivalentnivå som riktvärde inomhus samt 45 dba maximalljudnivå (kl ) vid permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Inomhusvärdet för undervisningslokaler anges till 30 dba. För arbetslokaler föreslås 40 dba. Därutöver anges utomhusvärden för friluftsområden som är avsatta i kommunala översiktsplaner till 40 dba samt utomhusvärde för bostadsområden med låg bakgrundsnivå utan andra aktiviteter än boende till dba BRÅDs riktvärden är således mer långtgående än de av statsmakterna antagna riktlinjerna då även andra miljöer än boende behandlas.

17 Praxisbildande domar och beslut En redogörelse för miljöbalkens allmänna hänsynsregler finns i avsnitt 3.1. Tillsyn beträffande bullerstörningar från det allmänna vägnätet utövas normalt av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande. Nämnden har mandat att meddela förelägganden riktade mot Vägverket om bullerbegränsande åtgärder. Föreläggande får också förenas med vite. Beslut om föreläggande får överklagas till länsstyrelsen och länsstyrelsens beslut får överklagas till miljödomstolen (19 kap. 1 MB). Miljödomstolens dom får överklagas till miljööverdomstolen, dock krävs prövningstillstånd (23 kap. 1 MB). Miljööverdomstolen är sista instans. Ett antal praxisbildande domstolsavgöranden har meddelats de senaste åren, av vilka några kommenteras nedan. Några av ärendena är handlagda enligt äldre lagstiftning (miljöskyddslagen). Regelverket har dock inte förändrats i någon nämnvärd grad i och med miljöbalken vilket gör att dessa avgörande fortfarande är av intresse Östra Skolan Motala - Miljööverdomstolen, den 4 sept Miljööverdomstolen, Svea hovrätt, mål nr M Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, mål nr Östra skolan i Motala är en skola belägen i stadsmiljö med skolgård i huvudsak mellan skolbyggnaden och en starkt trafikerad gata, tillika allmän väg, med Vägverket som väghållare. Tillgången till alternativa platser för utomhusvistelse vid skolan var begränsad. Antal elever och lärare: Ekvivalenta bullernivåer på skolgården: Maxnivåer: 200 st 65 db vid tomtgräns 55 db vid skolbyggnaden 79 db vid tomtgräns 68 db vid skolbyggnaden

18 17 Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade Vägverket att utföra åtgärder för att minska vägtrafikbullret på skolgården så att ljudnivån från trafiken inte någonstans på skolgården fick överstiga 55 dba. Ärendet överklagades via Länsstyrelsen och Miljödomstolen upp till Miljööverdomstolen. Vägverket överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen och yrkade i första hand att beslutet skulle upphävas. Vägverket menade att så hårda krav inte kunde ställas på verket med hänvisning till de riktvärden som statsmakterna fastställt. Verket hänvisade till att de direktiv som fanns beträffande befintlig miljö var att bostadsmiljöer med ekvivalent bullernivå över 65 db skulle åtgärdas (etapp 1 i bullersaneringsprogrammet). I detta fall var det dels inte fråga om bostadsmiljö, dels översteg inte ekvivalentnivåerna 65 db. Verket ansåg det inte skäligt att denna typ av miljö skulle åtgärdas före bostadsmiljöer över 65 db. Länsstyrelsen avslog dock överklagandet varför Vägverket gick vidare till Miljödomstolen. I miljödomstolen kompletterade Vägverket med att uttala att man delar uppfattningen att skolmiljöer är viktiga och skall likställas med bostäder och liknande lokaler. Det är dock inte rimligt att utomhusmiljöer skall gå före inomhusmiljöer när det gäller bullerreducerande åtgärder. Verket menade alltjämt att det var en riktig prioritering att i första hand åtgärda bostadsmiljöer med ekvivalentnivåer över 65 dba och pekade på att åtgärder på andra miljöer med nivå lägre än 65 dba skulle få en negativ påverkan på åtgärdstakten för utsatta bostäder. Miljödomstolen biföll Vägverkets yrkande och upphävde miljönämndens och länsstyrelsens beslut. Miljönämnden överklagade då till Miljööverdomstolen och yrkade att deras föreläggande skull stå fast. Miljöverdomstolen gick också på nämndens linje vilket alltså ledde till att föreläggande om att vidta åtgärder för att sänka ekvivalentnivån till max 55 db på skolgården vann laga kraft. Av domskälen framgår att miljööverdomstolen ansåg att även andra känsliga miljöer, såsom vård- och undervisningslokaler kan likställas med bostadsmiljöer och sålunda prioriteras och åtgärdas i etapp 1 av bullersaneringsprogrammet. Domstolen fann att de aktuella nivåerna var lägre än gränsen för etapp 1 (65 db). Med hänsyn till bl a att det inte fanns någon alternativ plats för rast och att kostnaden för åtgärden ( kr) inte ansågs oskälig, fann domstolen ändå att det fann grund för att bifalla yrkandet om att föreläggandet skulle ligga fast. Kommentar: Domen kan inte sägas ha sådan betydelse att man kan säga att Vägverket har en generell skyldighet att åtgärda alla skolgårdar som är utsatta för buller över 55 dba. Varje enskilt fall måste jämföras med Motalafallet. En rad förutsättningar måste vara likartade ännu värre för att en miljönämnd skall kunna hänvisa till denna dom. Skolgården i Motala hörde till en skola med ca 200 elever plus anställda. Vid bedömning av kostnadseffektivitet har det antal människor som får förbättrad miljö genom åtgärden stor betydelse. Ju fler desto större effektivitet. Hade elevantalet varit färre är inte uteslutet att miljödomstolens dom stått sig.

19 18 Utomhusytorna vid skolan var till allra största delen belägna mellan skolbyggnaden och den bullrande vägen. Valmöjligheterna för att hitta tystare platser för lek och andra utomhusaktiviteter var starkt begränsade. Hade alternativa platser för utomhusvistelse funnit är det inte uteslutet att domstolen funnit skälig att skolan kunnat anpassa verksamheten genom att förlägga utomhusaktiviteterna dit. En omständighet som också kan ha påverkat utgången är Vägverkets uttalande i miljödomstolen att man delade uppfattningen att skolmiljöer är viktiga och skall likställas med bostäder och liknande lokaler. Ett sådant uttalande kan tolka som ett medgivande vilket miljööverdomstolen ansåg sig bundet av Lugnetleden Falun - Miljödomstolen, den 14 juni 1999 Miljödomstolen, Stockholms tingsrätt, mål nr Lugnetleden i Falun utgör huvudvägen mot Falun från öster (Rv 80) och byggdes ca Utmed vägen har i utsatta partier utförts bullerplank. Vid en fastighet intill en trafikplats bedömde Vägverket det ur teknisk, estetisk och ekonomisk synpunkt inte möjligt att genom plan sänka bullernivån lägre än till db. Bidragande till den höga nivån var att fastigheten var utsatt för reflexer från en 70 meter lång industrifasad som reflekterade vägbullret mot fastigheten. Miljönämnden beslutade om råd till Vägverket (enligt miljöskyddslagen) att utföra fönsteråtgärder. Fastighetsägaren överklagade beslutet till Länsstyrelsen och anförde att åtgärderna enligt rådet inte var tillräckliga. Länsstyrelsen delade fastighetsägarens uppfattning och återförvisade ärendet till miljönämnden för förnyad handläggning. Länsstyrelsen skrev bl a att miljönämnden bör överväga vilka andra lämpliga åtgärder som bör vidtas så att ljudnivån utomhus understiger 60 dba. Genom beslut förelade därefter nämnden Vägverket att vidta åtgärder så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus understiger 60 dba. Vägverket överklagade beslutet till länsstyrelsen med yrkande om att det upphävdes eftersom det inte var tekniskt möjligt att vidta åtgärder så att angiven ljudnivå klarades. Vägverket menade vidare att bullerplank som var tekniskt möjligt att utföra skulle ge en reduktion om högst 2 dba. Kostnaden skulle uppgå

20 19 till kronor vilket verket ansåg orimligt med hänsyn till effekten. Skäliga åtgärder ansågs var fönsteråtgärder och skärmning/inglasning av uteplats. Länsstyrelsen ändrade miljönämndens beslut på så sätt att man förela Vägverket att i princip uppföra de bullerskärmar som var tekniskt möjligt att uppföra (förlängning av befintligt 3-meterplan med 40 meter samt sätta upp ett lågt plank 1 meter ytterligare 130 meter långt). Länsstyrelsen ansåg att kostnaden var skälig. Båda parter överklagade till miljödomstolen. Fastighetsägaren yrkade att länsstyrelsens beslut upphävdes och att miljönämndens föreläggande fastställdes. Vägverket yrkade att såväl länsstyrelsens som miljönämndens beslut upphävdes. Vägverket menade i huvudsak att de åtgärder som föreläggandet omfattade och som kostnadsberäknats till ca kr inte kunde anses kostnadseffektiva med hänsyn till att effekten endast skulle bli en sänkning av bullret med 1-2 dba. Vägverket menade att skärmning av uteplats i kombination med fönsteråtgärder skulle ge en märkbar och kostnadseffektiv effekt under 30 dba inomhus och ca 55 db på uteplatsen till en kostnad om kr. Miljödomstolen gick på Vägverkets linje och upphävde föreläggandebeslutet. Med hänsyn till att det är osäkert om en sänkning av den ekvivalenta ljudnivån med 1-2 dba över huvud taget är märkbar, fann miljödomstolen vid den intresseavvägning att den beräknade kostnaden för åtgärderna, kr, inte var rimlig. Miljödomstolen kommenterade vidare att de åtgärder på fönster och skärmning av uteplats, som Vägverket åtagit sig att utföra, inte räknas som väganordning. Fastighetsägarens tillstånd erfordras dessutom. Miljödomstolen kunde inte besluta om dessa åtgärder men förutsatte att Vägverkets åtagande kvarstod och att fastighetsägaren hos verket kunde påkalla att åtgärderna utfördes. Kommentar: Fastighetsägaren vände sig efter domen till Vägverket och fönsteråtgärder har vidtagits till full belåtenhet. Vägverket har också erbjudit skydd av uteplatsen vilket fastighetsägaren hittills avböjt. Av särskilt intresse i domen är att det inte ansågs kostnadseffektivt att utföra en åtgärd om kronor för att sänka bullernivån utomhus med 1-2 db för en enfamiljsbostad. Även då beaktat att det var fråga om en väsentlig ombyggnad av väg och att bullernivån var så pass hög som dba. I domstolens bedömningsunderlag ingick infrastrukturpropositionen (1996/97:53) genom vilken riksdagen satt upp riktvärdet 55 dba för utomhusmiljöer vid bostäder respektive 30 dba inomhus vid ny eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Man kan alltså konstatera att det under vissa förutsättningar kan anses acceptabelt att offrar utomhusmiljön bara man klarar inomhusnivåerna. I fall av denna typ är det inte uteslutet att fastighetsägaren också skulle kunna ha framgång med att kräva ersättning för minskat marknadsvärde enligt miljöbalkens 32 kap (företagsskada).

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Bild Annelundsmotet RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Buller och

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt Box 2290 103 17 Stockholm Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Läs mer

Faktaunderlag - flygbuller i planeringen. Regeringsuppdrag om vägledning angående lokalisering av bostäder i områden utsatta för flygbuller

Faktaunderlag - flygbuller i planeringen. Regeringsuppdrag om vägledning angående lokalisering av bostäder i områden utsatta för flygbuller Boverket Regeringsuppdrag Faktaunderlag - flygbuller i planeringen Regeringsuppdrag om vägledning angående lokalisering av bostäder i områden utsatta för flygbuller Faktaunderlag flygbuller i planeringen

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller SKRIVELSE 2013-04-26 Ärendenr: NV-00321-13 Bov 20121-936/2012 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller Förord Boverket och Naturvårdsverket

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

I skälig omfattning. Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd

I skälig omfattning. Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd I skälig omfattning Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd 2 MSB:s kontaktperson: Malin Vestin, 010-240 52 43 Publikationsnummer: MSB781 april 2015 ISBN: 978-91-7383-511-4 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Beskrivning Arbetsplan

Beskrivning Arbetsplan Beskrivning Arbetsplan Väg 1029 Rot - Z-länsgräns Delen Jöllen-Dyverdalen Älvdalens kommun, Dalarnas län 2010-04-30 Objekt: 83358410 Uppdragsnr: 10124118 1 (25) L:\5580\2009\10124118\3_Dokument\37_Beskrivningar\Beskrivning

Läs mer

DOM 2009-11-10 Stockholm

DOM 2009-11-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1316 DOM 2009-11-10 Stockholm Mål nr M 5960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter

Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås att bostadsrättslagen (1991:614) ändras så reglerna gällande de ändringar

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. 2006-10-24 rev. 2007-04-03

FALKENBERGS KOMMUN. HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. 2006-10-24 rev. 2007-04-03 FALKENBERGS KOMMUN HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun 2006-10-24 rev. 2007-04-03 INNEHÅLL Inledning 3 Bakgrund 3 Problematiken 4 Lukt, flugor, buller 4 Hästallergi 5 Vetenskapliga

Läs mer

ÖVERSYN AV SAMHÄLLSEKONOMISKA METODER OCH KALKYLVÄRDEN PÅ TRANSPORTOMRÅDET

ÖVERSYN AV SAMHÄLLSEKONOMISKA METODER OCH KALKYLVÄRDEN PÅ TRANSPORTOMRÅDET ÖVERSYN AV SAMHÄLLSEKONOMISKA METODER OCH KALKYLVÄRDEN PÅ TRANSPORTOMRÅDET Rapport 2002:4 Rapport 2002:4 3 Förord Enligt regleringsbrevet för 2000 ska påbörja en revidering av samhällsekonomiska metoder

Läs mer

Efterbehandlingsansvar. En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis

Efterbehandlingsansvar. En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis rapport 6501 juni 2012 En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 2014-10-17 IVL Svenska Miljöinstitutet 1 1 Inledning Strandskyddslagstiftningen sträcker sig tillbaka till

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

DOM 2009-04-07 Stockholm

DOM 2009-04-07 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1310 DOM 2009-04-07 Stockholm Sid 1 (13) Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2008-01-10 i mål nr M 1865-07, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Naturvårdsverket,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 PL 389 Detaljplan för fastigheten Hushagen 2:3 m.m. (Köpings station) Köpings tätort, Köpings kommun Köpings järnvägsstation Stadsarkitektkontoret juli 2013 GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 Innehåll 1 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer