Publikation 2001:88. Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publikation 2001:88. Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket"

Transkript

1 Publikation 2001:88 Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket

2

3

4 Innehåll 1 Allmänna råd för Vägverket Riktvärden och åtgärdsprogram Målsättning vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad Målsättning för befintlig miljö Allmänt om åtgärder Bedömning av ekonomisk rimlighet Bestämning av bullerkostnad Prioritering av åtgärder Fasadåtgärder Standardhöjning Bidrag Retroaktivt bidrag Inlösen Riktlinjer och praxis Allmänna hänsynsregler Statsmakternas riktlinjer Riktvärden Åtgärdsprogram etapp Miljömålskommitténs förslag Övriga riktlinjer Boverkets byggregler Byggakustik Boverkets klassning Naturvårdsverkets förslag (BRÅD) Praxisbildande domar och beslut Östra Skolan Motala - Miljööverdomstolen, 4 sept Lugnetleden Falun - Miljödomstolen, den 14 juni Västerkärr Habo - Koncessionsnämnden 14 sept Motiv Riktvärden och åtgärdsprogram Målsättning för bostadsbebyggelse vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad Väsentlig ombyggnad Fritidshus Målsättning för andra miljöer vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad Målsättning för bostadsbebyggelse i befintlig miljö Samhällsekonomisk lönsamhet Bedömning av samhällsekonomisk lönsamhet Beräkning av samhällsekonomisk lönsamhet... 28

5 3.3 Allmänt om åtgärder Tilläggsruta eller byte av yttre glasruta Fönsterbyte Fönsterbyte standardhöjning Bullerskärm Inlösen Retroaktivt bidrag Implementering och framtida förvaltning...33 Figurförteckning Tabell 1.Uppskattad bullerkostnad vid olika bullernivåer prisnivå , 27 Tabell 2.Kapitaliseringsfaktorer för beräkning av bullerkostnad...8, 27 Bilagor Bilaga 1 Beräkning av bullerkostnad, 3 exempel Bilaga 2 Bullerkostnad vid fönsteråtgärder Bilaga 3 Bullerkostnad vid inlösen av enfamiljsfastighet Bilaga 4 Exempel på avtalsformuleringar för bullerskyddsåtgärder.. 41

6 5 1 Allmänna råd för Vägverket Generaldirektören har genom beslut den 22 oktober 2001 antagit kapitel 1 som allmänna råd 1 för Vägverket. 1.1 Riktvärden och åtgärdsprogram Målsättning vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad Riktvärdena för bostadsbebyggelse är antagna av riksdagen och således bindande när åtgärder vidtas. Övriga riktvärden är inte bindande. Allmänt gäller för samtliga riktvärden nedan att hänsyn skall tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Riktvärdena för utomhusmiljöer avser frifältsvärden utanför fönster/fasad eller till frifältsförhållanden korrigerade värden. Riktvärdena förutsätter vidare beräknade bullernivåer enligt den sk nordiska beräkningsmodellen. Vid bestämning av bullernivåer är beräkning normalt sett mer tillförlitliga än mätningar. Bostadsbebyggelse (permanent- och fritidshus) 2 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 3 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 4 Vårdlokaler och undervisningslokaler samt rekreationsytor i tätbebyggelse Utomhus: Riktvärde 55 dba ekvivalentnivå (vid fasad för lokaler). Inomhus vårdlokaler: Riktvärde 30 dba ekvivalentnivå samt 45 dba maxnivå (får överskridas högst fem gånger per natt (22-06)). Inomhus undervisningslokaler: Riktvärde 30 dba ekvivalentnivå. Arbetslokaler Utomhus: Riktvärde 65 dba ekvivalentnivå vid fasad. Inomhus: Riktvärde 40 dba ekvivalentnivå. Friluftsområden Riktvärde: 40 dba ekvivalentnivå. Bostadsområden med låg bakgrundsnivå Riktvärde: 45 dba ekvivalentnivå. 1 Allmänna råd är regler som skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är bindande. Som allmänna råd räknas t ex sådana regler som skall bidra till att praxis utvecklas i en viss riktning men som inte formellt binder den som råden är riktade till. 2 Med bostadsbebyggelse avses även vårdlokaler där vårdtagare vistas under bostadsliknande förhållanden. 3 Inget mer detaljerat uttalande från statsmakterna. Får enligt överenskommelse mellan trafikverken överskridas högst fem gånger per natt (22-06). 4 Inget mer detaljerat uttalande från statsmakterna. Vägverkets interna rekommendation (efter samråd med Boverket) är tillsvidare att riktvärdet får överskridas högst fem gånger per timme.

7 Definitioner Till väsentlig ombyggnad räknas sådana åtgärder som är så omfattande att det åtminstone är fråga om omläggning av väg i delvis ny sträckning d.v.s. fråga om väsentliga justeringar av vägen i plan eller profil. Även en väsentlig breddning, t ex tillbyggnad av breda vägrenar eller av ytterligare körfält bör i detta fall betraktas som väsentlig ombyggnad. Oftast är det i sådana fall fråga om så omfattande åtgärder att nybyggnadsstandard i huvudsak uppnås. Med andra ord skall flertalet transportpolitiska mål uppfyllas genom ombyggnaden (trafiksäkerhet, framkomlighet, miljö mm). Riktade ombyggnadsåtgärder 5 som syftar till att uppfylla specifika trafikpolitiska mål är därför normalt inte att betrakta som väsentliga ombyggnader. Det betyder inte att det är uteslutet att bullerskyddsåtgärder kan utföras även vid smärre vägbyggnadsåtgärder. Ett sådant fall kan t ex vara när en farlig svacka fylls upp (riktad trafiksäkerhetsåtgärd) och trafikbullret för en bostadsfastighet ökar väsentligt eller när det av andra skäl är rimligt att åtgärder vidtas. Bedömningen av frågan om ett vägobjektet utgör en väsentlig ombyggnad eller inte bör göras enhetligt för hela objektet. Om endast en mindre del av ett vägobjekt är att betrakta som väsentlig ombyggnad kan emellertid riktvärden för denna del bedömas separat. Med rekreationsytor avses t ex parker som ligger inom gångavstånd från bostaden och där man normalt vistas kortare stunder under dagen. Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet, exempelvis kontor. Med friluftsområde avses område som är avsatt i översiktsplan för det rörliga friluftslivet där naturupplevelsen är en viktig faktor och där låg bullernivå utgör en särskild kvalitet Med bostadsområde med låg bakgrundsnivå avses områden med en bakgrundsnivå som är lika eller lägre än 30 dba där inga andra störkällor från pågående markanvändning än boende finns Målsättning för befintlig miljö Den långsiktiga målsättningen för befintlig miljö är densamma som vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad enligt kap ovan. Åtgärdsprogrammets första etapp omfattar dock endast befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 dba ekvivalentnivå och 45 dba maximalnivå. Även om åtgärderna i första etappen inriktas på att begränsa inomhusnivåerna (d.v.s. normalt fasadåtgärder) bör även om möjligt de långsiktiga målen för utomhusnivåer (för bostadsbebyggelse enligt riksdagsbeslut) uppnås. Det betyder att även uteplatser och balkonger om möjligt bör åtgärdas. Detta utgör dock ett andrahandsmål. Att åtgärda hela utomhusmiljön är ett mål som kommer först därefter. 5 exempelvis rekonstruktion, mindre breddning, tjälsäkring, bärighetshöjande åtgärder, utbyggnad av GC-väg intill befintlig väg

8 7 1.2 Allmänt om åtgärder Bullerskyddsåtgärder skall utföras så att samhällets resurser används effektivt och så att enskilda medborgare behandlas rättvist. Nedanstående utgångspunkter kan utgöra ett stöd för en effektiv, rättvis och konsekvent handläggning Bedömning av ekonomisk rimlighet Åtgärder mot trafikbuller skall vidtas med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Åtgärderna bör ge en påtaglig bullerreduktion utan att betydande negativa sidoeffekter uppkommer. Utgångspunkt för vad som är ekonomiskt rimligt är förhållandet mellan den samhällsekonomiska nyttan och kostnaden för åtgärden (lönsamheten). Lönsamheten kan uttryckas med det resultatmått som används i Vägverkets samhällsekonomiska kalkylmodell, den s.k. nettonuvärdeskvoten (NNK). Samhällsekonomisk lönsamhet förutsätter att nyttan med åtgärden är större än kostnaden. Åtgärder som ej är samhällsekonomiskt lönsamma bör ej utföras om de inte kan motiveras på annan grund. Den samhällsekonomiska lönsamheten är i princip oberoende av vem som betalar en åtgärd. En åtgärd blir således inte mer lönsam för att fastighetsägare bidrar med viss del av kostnaden. Hänsyn måste dock tas till att skattefaktorn är lägre för en privatperson än för Vägverket. Konstateras flera alternativa lösningar vara lönsamma bör det billigaste väljas. Hänsyn skall dock tas till även andra mål såsom t ex estetik Bestämning av bullerkostnad Med bullerkostnad menas en persons betalningsvilja för att bli av med visst buller i sin boendemiljö. Bullerkostnaden kan uppskattas med hjälp av nedanstående tabell. Bullerkostnaden uppstår som skillnad mellan bullersituationen före och efter åtgärd. Bedömningen skall utgå från vad människor i allmänhet anser det värt att bli av med buller i sin boendemiljö och inte baseras på en enskild persons uppfattning i det enskilda fallet. Vid användning av tabellen nedan skall bullerkostnader tilldelas alla personer utsatta för viss bullernivå d.v.s. inte enbart den andel som är störda eller som ligger över fastställda riktvärden. Personer i andra och tredje radens fastigheter skall exempelvis medräknas. Om en åtgärd bara delvis minskar störningen blir nyttan differensen mellan bullerkostnaden före och efter åtgärd. Antal personer skall i första hand bedömas med utgångspunkt från det antal boende som normalt förväntas bo i huset. Om det faktiska antalet boende i huset överstiger vad som normalt förväntas kan hänsyn även tas till detta.

9 8 Utom- och inomhus (Fasadreduktion = 25 dba) Enbart utomhus Enbart inomhus Ekv. bullernivå Bullerkostad Bullerkostnad Ekv. Bullernivå Bullerkostnad dba utomhus (kr/utsatt/år) (kr/utsatt/år) dba inomhus (kr/utsatt/år) Tabell 1. Uppskattad bullerkostnad vid olika bullernivåer prisnivå 1999 För att beräkna nyttan för viss tid multipliceras bullerkostnaden med en faktor enligt nedanstående tabell (4 % kalkylränta). Tiden skall motsvara åtgärdens livslängd. Nedanstående faktorer förutsätter konstanta förhållanden under åtgärdens livslängd. Livslängd (år) Faktor 10 8, , , , , , ,6 Tabell 2. Kapitaliseringsfaktorer för beräkning av bullerkostnad Vid en mer noggrann bestämning av lönsamheten beaktar man alla viktiga nyttor och kostnader under åtgärdens livslängd. För t ex en bullerskärm uppskattas inte bara nyttor till följd av förändringar i buller utan även andra effekter (t ex

10 9 landskapsbild och exponering) samt kostnader för skärmens byggande, underhåll och drift Prioritering av åtgärder Vid prioriteringen av objekt är huvudregeln att de mest lönsamma skall åtgärdas först. Hänsyn bör dock tas till de bostäder som har de högsta ekvivalenta ljudnivåerna. Hänsyn kan vidare i vissa fall tas till personer som är känsligare än normalt Fasadåtgärder Av bilaga 4 framgår bullerkostnaden vid fasadåtgärder. Tilläggsrutor är i princip alltid samhällsekonomiskt lönsamma, åtminstone i de fall fönsterbågen tål den extra belastning som en tilläggsruta medför. Fönsterbyte är endast aktuellt när tilläggsrutor inte utgör en tillräcklig åtgärd, inte är möjlig av byggnadstekniska skäl eller inte är lämpligt med hänsyn till estetik och kulturvärden. Fönsterbyten torde normalt vara en lönsam åtgärd vid ekvivalenta inomhusnivåer överstigande 35 dba (jmf bilaga 4). Detta måste dock bedömas från fall till fall Standardhöjning Huvudregeln är att regionen normalt står för hela åtgärdskostnaden, även när en standardhöjning uppkommer. Förändringar som begärs av fastighetsägaren, som medför merkostnader utöver vad regionen föreslagit, skall fastighetsägaren däremot själv stå för. Ett undantag från huvudregeln är när byggnaden har sådana uppenbara brister att den inte svarar mot normala underhållskrav 6. Vägverket står inte för kostnader som uppkommit till följd av bristande underhåll från fastighetsägaren. Något hinder föreligger inte mot att man i enskilda fall godtar delfinansiering från fastighetsägaren när åtgärden medför en påtaglig kostnadsbesparing eller förmögenhetsökning för denne Bidrag När fastighetsägaren önskar utföra åtgärden i egen regi utgår bidrag med faktiska utgifter, dock högst motsvarande regionens självkostnad enligt offert eller motsvarande. Före eventuell utbetalning av bidrag skall åtgärden besiktigas och godkännas av regionen eller av regionen utsedd besiktningsman. Om fastighetsägaren begär det och det är lämpligt kan viss del av bidraget utbetalas som förskott. Kostnadsläget varierar inom landet och för olika situationer. Det är därför inte lämpligt att fastställa visst enhetligt bidragsbelopp. För Vägverket i sin helhet bör bidrag inte utgå med högre belopp än faktisk kostnad. Detta gäller även i de fall fastighetsägaren föredrar fönsterbyte framför tilläggsruta. Åtgärder utanför vägområdet kräver fastighetsägarens medgivande. Huvudregeln är att sådana anläggningar (skärm, fönster etc.) skall tillhöra fastigheten. Fastighetsägaren har en rättslig skyldighet att utföra normalt underhåll av egen ägd 6 Enligt lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm

11 10 anläggning under en ekonomiskt rimlig livslängd. Det är lämpligt att i avtal med fastighetsägaren klargöra hans ansvar för underhållet, i vart fall för åtgärder på byggnader samt skärmar etc. Fastighetsägaren är berättigad till ersättning för ökade drift- och underhållskostnader. Vägverket svarar för nödvändig förnyelse av åtgärden efter dess tekniskt/ekonomiska livslängd. För anläggning som är gemensam för flera fastigheter finns möjlighet att bilda en sk gemensamhetsanläggning där t ex frågan om fördelning av andelstal för framtida drift och underhåll kan regleras. En gemensamhetsanläggning bildas av lantmäteriet med stöd av anläggningslagen. Regionen ansvarar för drift och underhåll av anläggningar inom vägområdet Retroaktivt bidrag Huvudregeln är att inga retroaktiva bidrag utgår. Särskilda skäl kan motivera att undantag görs i enskilda fall. Ett sådant fall kan uppkomma när en fastighetsägaren (eller t ex en kommun) förskotterar en åtgärd som är inplanerad först om några år Inlösen När kostnaden för bullerskyddsåtgärder närmar sig fastighetens marknadsvärde bör inlösen av fastigheten övervägas. Vid lönsamhetsbedömningen skall även andra nyttor vägas in som t ex färre enskilda utfarter (trafiksäkerhet), eliminerad risk för framtida skadeståndsanspråk till följd av väghållningsskador på fastigheten (t ex saltskadade brunnar och vibrationsskadade byggnader). I sammanhanget bör också beaktas förväntade framtida högre miljökrav. Av bilaga 5 framgår bullerkostnaden vid inlösen av en enfamiljsfastighet i några olika situationer. Inlösen bör i normalfallet övervägas vid ekvivalenta utomhusnivåer > 70 dba eftersom bullerkostnaden då ofta är högre än fastighetens marknadsvärde. Inlösen kan även övervägas vid ekvivalenta utomhusnivåer mellan dba när fastighetsvärdena är relativt sett låga. Även under dessa nivåer kan inlösen vara motiverat när fastighetsvärdet är ringa eller andra skäl föreligger.

12 11 2 Riktlinjer och praxis Vägverket är som väghållare ansvarig för de miljöstörningar som kan uppkomma till följd av vägens byggande, drift eller brukande och därmed ansvarig för att vidta skäliga skyddsåtgärder för att minska störningarna. Nedan sammanfattas de lagar, riksdagsbeslut, domar, riktvärden m.m. som Vägverket har att ta hänsyn till när det gäller hantering av vägtrafikbuller. Inom miljöpolitiken utvecklas nu nya principer för att ställa upp mål. Den nya strukturen innebär att ett begränsat antal nationella miljökvalitetsmål fastställs av riksdagen. Delmål ställs upp som behövs för det fortsatta arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Det miljökvalitetsmål som är tillämpbart för ambitionerna för vägtrafikbuller har formulerats som God bebyggd miljö. 2.1 Allmänna hänsynsregler Miljöbalkens (MB) 2 kap. innehåller rättsligt bindande principer och allmänna hänsynsregler. Hänsynsreglerna gäller för alla. De omfattar all verksamhet och alla åtgärder av betydelse för människors hälsa och miljön. Hänsynsreglerna skall iakttas av var och en, så snart det kan befaras att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön kan uppkomma. När det gäller Vägverkets ansvar för trafikbuller är det främst tre av de allmänna hänsynsreglerna som blir tillämpliga. Detta är kunskapskraven (2 ), försiktighetsprincipen (3 ) och skälighetsregeln (7 ). Kunskapskrav: Var och en skall ta ansvar för miljön. Ett sådant ansvar förutsätter kunskap om miljön och hur vi påverkar den. Den som skall påbörja en verksamhet skall skaffa sig den kunskap som behövs för att avgöra risker för påverkan på människors hälsa eller miljön. 2 kap 2 MB. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Mera konkreta krav på kunskap finns i balkens tillsynskapitel (26 kap.). Försiktighetsprincipen: Försiktighetsprincipen är en förebyggande princip som i miljöbalken skall gälla för all verksamhet och alla åtgärder. Principen innebär att skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått skall vidtas så snart det föreligger en risk för miljöpåverkan. Bevisbördan ligger på den som bedriver en verksamhet som kan antas medföra olägenhet. 2 kap 3 MB. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

13 12 Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Skälighetsregeln: De allmänna hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt. En avvägning skall göras av bl.a. risken för hälso- eller miljöpåverkan, nyttan av skyddsåtgärder och kostnaderna för sådana åtgärder. Kostnaderna skall ses rent generellt och inte för den enskilda verksamheten. Verksamhetsutövaren skall visa att kostnaden för en åtgärd inte är miljömässigt motiverad eller att den är orimligt betungande. 2 kap 7 MB. Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Avvägningen enligt första stycket får inte medföra att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. åsidosätts. I framtiden kan vi förvänta oss miljökvalitetsnormer även beträffande trafikbuller. Tillsynen utövas av bland andra Naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunen. I fråga om buller utövas i allmänhet tillsynen av kommunen. En tillståndsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. (26 kap. 9 MB.) Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. (26 kap. 14 MB.) Som en följd av miljöbalken är således Vägverket som väghållare ansvarigt för de miljöstörningar som kan uppkomma till följd av vägens byggande, drift eller brukande och därmed ansvarig för att vidta skäliga skyddsåtgärder. Besvärsväg Kommunal nämnds beslut om föreläggande om bullerskydd får överklagas till länsstyrelsen och länsstyrelsens beslut får överklagas till miljödomstolen (19 kap. 1 MB). Miljödomstolens dom får överklagas till miljööverdomstolen, dock krävs prövningstillstånd (23 kap. 1 MB). Miljööverdomstolen är sista instans. 2.2 Statsmakternas riktlinjer Riktvärden År 1994 behandlade riksdagen en proposition om en handlingsplan mot buller (prop. 1993/94:215, bet. 1993/94:JoU31, rskr. 1993/94:402). Riksdagen beslutade att trafikbullret bör begränsas kraftigt. För vägtrafik innebar beslutet att åtgärder bör vidtas vid ny- eller väsentlig ombyggnad av trafikleder för att begränsa bullernivån i bostadsmiljöer utomhus så att den inte överskrider 55 dba ekvivalentnivå vid fasad eller, om sådana åtgärder inte är rimliga, så att inomhusnivåerna inte överstiger 30 dba.

14 13 Infrastrukturpropositionen (1996/97:53), antagen av riksdagen i mars 1997, tar ingående upp bullerproblemen och anger riktvärden för trafikbuller. Följande riktvärden bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Riktvärdena för buller bör ses som långsiktiga mål. Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer, utan skall vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet Åtgärdsprogram etapp 1 I infrastrukturpropositionen anger regeringen att ett åtgärdsprogram (etapp 1) för vägtrafiken i en första etapp bör omfatta befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 dba ekvivalentnivå och 45 dba maximalnivå. Regeringen gav i regeringsbeslut nr 19 uppdrag och direktiv angående långsiktig planering av transportinfrastruktur i enlighet med ovanstående intentioner. Åtgärder mot buller i befintlig miljö omfattar en rad olika typer av åtgärder. Åtgärderna kan indelas i de som minskar bullret vid källan, de som flyttar källan och de som på olika sätt avskärmar och dämpar bullret. Minskat buller vid källan kan uppnås genom teknikutveckling och genom höjda produktkrav. Detta är en långsiktig process. Potentialen för att genom produktutveckling minska bullret vid källan är för vägtrafik ca 5 7 dba 7. Regeringen anser att åtgärder som sätter ned hastigheten på korta sträckor oftare borde prövas som en möjlighet att minska bullret som alternativ eller komplement till andra bullerskyddsåtgärder. Avskärmande åtgärder kan genomföras snabbt och ger en relativt stor effekt. För bullerkällor i marknivå är dämpningen i storleksordningen 10 dba. Det anses i de flesta fall dock mer kostnadseffektivt att minska bullret vid källan än att vidta bullerskärmande åtgärder. Varken åtgärder vid källan eller avskärmande åtgärder kan var för sig leda fram till de långsiktiga bullermålen. Endast genom att kombinera de båda kan tillräckligt stora förbättringar nås. Regeringen anser det vara rimligt att åtgärder för att skärma av buller från trafikanläggningar i befintlig miljö utomhus inriktas mot en nivå som tillsammans 7 Prop 1996/97:53 kap Enligt Vägverkets uppfattning uppgår potentialen till 10 dba

15 14 med framtida reduktioner av bullret vid källan kan leda till att det långsiktiga målet, riktvärdet, uppfylls. Enligt proposition Transportpolitik för en hållbar utveckling 1997/98:56 skall etappmålet 65 dba uppnås till år 2007, dock senast år 2003 för det statliga vägnätet. I en andra etapp av åtgärdsprogrammet skall redovisas vilka ytterligare bulleråtgärder som kan vidtas under planperioden för att påskynda uppfyllelsen av de riktvärden för buller som riksdagen godkänt. Här avses bl.a. reduktion av buller från fordon, däck och vägbana, vilket redovisas i Vägverkets publikation 1998: Miljömålskommitténs förslag Miljömålskommittén har lagt fram sitt betänkande Framtidens miljö - allas vårt ansvar SOU 2000:52. Kommitténs förslag till etappmål 2 är följande. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen beslutat om för buller i bostäder har minskat med 10 procent till år 2010 och med 80 procent till år 2020 jämfört med Kommittén föreslår bl a följande åtgärder i arbetet för att minska bullerstörningar. Bullerbegränsande åtgärder vidtas enligt åtgärdsprogram etapp 2 från trafikverken innefattande såväl bullerskyddsåtgärder som insatser för att minska bullret vid källan. Ett utvidgat rikstäckande handlingsprogram för trafikbuller (åtgärdsprogram etapp 3) med utvärdering av insatser samt åtgärdsförslag för perioden fram till år 2020 utvecklas som en fortsättning på åtgärdsprogram etapp 2 och redovisas senast Programmet utvidgas bl a med hänsyn till utvecklade riktvärden för trafikbuller i olika miljöer, t ex för rekreationsområden, parker och bostadsområden, kontors- och affärsmiljöer samt för gatumiljöer. 2.3 Övriga riktlinjer Boverkets byggregler Boverkets Byggregler (BBR 94) anger för nybyggnad av bostäder följande allmänna råd: Dygnsekvivalent ljudnivå på grund av vägtrafik bör i bostadsrum inte överstiga 30 dba ekvivalentnivå. Maximal ljudnivå bör i bostadsrum inte överstiga 45 dba mer än fem gånger per natt ( ) i utrymme avsett för sömn och vila (BFS 1995:17) Byggakustik Boverkets klassning Boverkets klassning anger byggakustik i form av ljudklassning av utrymmen i byggnader introducerades en ny svensk standard - SS för ljudklassning av bostäder. Standarden Byggakustik ljudklassning av utrymmen i byggnader bostäder, är framtagen i samarbete mellan Boverket och andra aktörer i branschen. Den innehåller fyra stycken ljudklasser, A, B, C och D, där A är den bästa och D är den sämsta. Byggreglerna anger klass C som lägsta godtagbara nivå. Klass A och B kan väljas frivilligt om särskilt goda ljudförhållanden eftersträvas. Klass D kan i undantagsfall accepteras under särskilda omständigheter vid ändring av en befintlig byggnad. Standarden

16 15 utvecklas för närvarande på nordisk basis. Detta kan medföra att innehållet förändras något i en framtida nyutgåva. Det kommer inom kort ljudklassningsstandard för lokaler Naturvårdsverkets förslag (BRÅD) Naturvårdsverket har till regeringen angett förslag till allmänna råd för buller från vägtrafik (BRÅD, 1991). Förslaget var inte avsett att tillämpas i befintlig miljö. Kommunförbundet motsatte sig förslaget. Förslaget har inte godtagits av statsmakterna. Förslaget har ändå allmänt tillämpats i Vägverket. BRÅD föreslår 55 dba ekvivalentnivå som riktvärde utomhus vid permanentbostäder, vårdlokaler och undervisningslokaler samt rekreationsytor i tätbebyggelse. För arbetslokaler föreslås 65 dba. Vidare anges 30 dba ekvivalentnivå som riktvärde inomhus samt 45 dba maximalljudnivå (kl ) vid permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Inomhusvärdet för undervisningslokaler anges till 30 dba. För arbetslokaler föreslås 40 dba. Därutöver anges utomhusvärden för friluftsområden som är avsatta i kommunala översiktsplaner till 40 dba samt utomhusvärde för bostadsområden med låg bakgrundsnivå utan andra aktiviteter än boende till dba BRÅDs riktvärden är således mer långtgående än de av statsmakterna antagna riktlinjerna då även andra miljöer än boende behandlas.

17 Praxisbildande domar och beslut En redogörelse för miljöbalkens allmänna hänsynsregler finns i avsnitt 3.1. Tillsyn beträffande bullerstörningar från det allmänna vägnätet utövas normalt av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande. Nämnden har mandat att meddela förelägganden riktade mot Vägverket om bullerbegränsande åtgärder. Föreläggande får också förenas med vite. Beslut om föreläggande får överklagas till länsstyrelsen och länsstyrelsens beslut får överklagas till miljödomstolen (19 kap. 1 MB). Miljödomstolens dom får överklagas till miljööverdomstolen, dock krävs prövningstillstånd (23 kap. 1 MB). Miljööverdomstolen är sista instans. Ett antal praxisbildande domstolsavgöranden har meddelats de senaste åren, av vilka några kommenteras nedan. Några av ärendena är handlagda enligt äldre lagstiftning (miljöskyddslagen). Regelverket har dock inte förändrats i någon nämnvärd grad i och med miljöbalken vilket gör att dessa avgörande fortfarande är av intresse Östra Skolan Motala - Miljööverdomstolen, den 4 sept Miljööverdomstolen, Svea hovrätt, mål nr M Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, mål nr Östra skolan i Motala är en skola belägen i stadsmiljö med skolgård i huvudsak mellan skolbyggnaden och en starkt trafikerad gata, tillika allmän väg, med Vägverket som väghållare. Tillgången till alternativa platser för utomhusvistelse vid skolan var begränsad. Antal elever och lärare: Ekvivalenta bullernivåer på skolgården: Maxnivåer: 200 st 65 db vid tomtgräns 55 db vid skolbyggnaden 79 db vid tomtgräns 68 db vid skolbyggnaden

18 17 Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade Vägverket att utföra åtgärder för att minska vägtrafikbullret på skolgården så att ljudnivån från trafiken inte någonstans på skolgården fick överstiga 55 dba. Ärendet överklagades via Länsstyrelsen och Miljödomstolen upp till Miljööverdomstolen. Vägverket överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen och yrkade i första hand att beslutet skulle upphävas. Vägverket menade att så hårda krav inte kunde ställas på verket med hänvisning till de riktvärden som statsmakterna fastställt. Verket hänvisade till att de direktiv som fanns beträffande befintlig miljö var att bostadsmiljöer med ekvivalent bullernivå över 65 db skulle åtgärdas (etapp 1 i bullersaneringsprogrammet). I detta fall var det dels inte fråga om bostadsmiljö, dels översteg inte ekvivalentnivåerna 65 db. Verket ansåg det inte skäligt att denna typ av miljö skulle åtgärdas före bostadsmiljöer över 65 db. Länsstyrelsen avslog dock överklagandet varför Vägverket gick vidare till Miljödomstolen. I miljödomstolen kompletterade Vägverket med att uttala att man delar uppfattningen att skolmiljöer är viktiga och skall likställas med bostäder och liknande lokaler. Det är dock inte rimligt att utomhusmiljöer skall gå före inomhusmiljöer när det gäller bullerreducerande åtgärder. Verket menade alltjämt att det var en riktig prioritering att i första hand åtgärda bostadsmiljöer med ekvivalentnivåer över 65 dba och pekade på att åtgärder på andra miljöer med nivå lägre än 65 dba skulle få en negativ påverkan på åtgärdstakten för utsatta bostäder. Miljödomstolen biföll Vägverkets yrkande och upphävde miljönämndens och länsstyrelsens beslut. Miljönämnden överklagade då till Miljööverdomstolen och yrkade att deras föreläggande skull stå fast. Miljöverdomstolen gick också på nämndens linje vilket alltså ledde till att föreläggande om att vidta åtgärder för att sänka ekvivalentnivån till max 55 db på skolgården vann laga kraft. Av domskälen framgår att miljööverdomstolen ansåg att även andra känsliga miljöer, såsom vård- och undervisningslokaler kan likställas med bostadsmiljöer och sålunda prioriteras och åtgärdas i etapp 1 av bullersaneringsprogrammet. Domstolen fann att de aktuella nivåerna var lägre än gränsen för etapp 1 (65 db). Med hänsyn till bl a att det inte fanns någon alternativ plats för rast och att kostnaden för åtgärden ( kr) inte ansågs oskälig, fann domstolen ändå att det fann grund för att bifalla yrkandet om att föreläggandet skulle ligga fast. Kommentar: Domen kan inte sägas ha sådan betydelse att man kan säga att Vägverket har en generell skyldighet att åtgärda alla skolgårdar som är utsatta för buller över 55 dba. Varje enskilt fall måste jämföras med Motalafallet. En rad förutsättningar måste vara likartade ännu värre för att en miljönämnd skall kunna hänvisa till denna dom. Skolgården i Motala hörde till en skola med ca 200 elever plus anställda. Vid bedömning av kostnadseffektivitet har det antal människor som får förbättrad miljö genom åtgärden stor betydelse. Ju fler desto större effektivitet. Hade elevantalet varit färre är inte uteslutet att miljödomstolens dom stått sig.

19 18 Utomhusytorna vid skolan var till allra största delen belägna mellan skolbyggnaden och den bullrande vägen. Valmöjligheterna för att hitta tystare platser för lek och andra utomhusaktiviteter var starkt begränsade. Hade alternativa platser för utomhusvistelse funnit är det inte uteslutet att domstolen funnit skälig att skolan kunnat anpassa verksamheten genom att förlägga utomhusaktiviteterna dit. En omständighet som också kan ha påverkat utgången är Vägverkets uttalande i miljödomstolen att man delade uppfattningen att skolmiljöer är viktiga och skall likställas med bostäder och liknande lokaler. Ett sådant uttalande kan tolka som ett medgivande vilket miljööverdomstolen ansåg sig bundet av Lugnetleden Falun - Miljödomstolen, den 14 juni 1999 Miljödomstolen, Stockholms tingsrätt, mål nr Lugnetleden i Falun utgör huvudvägen mot Falun från öster (Rv 80) och byggdes ca Utmed vägen har i utsatta partier utförts bullerplank. Vid en fastighet intill en trafikplats bedömde Vägverket det ur teknisk, estetisk och ekonomisk synpunkt inte möjligt att genom plan sänka bullernivån lägre än till db. Bidragande till den höga nivån var att fastigheten var utsatt för reflexer från en 70 meter lång industrifasad som reflekterade vägbullret mot fastigheten. Miljönämnden beslutade om råd till Vägverket (enligt miljöskyddslagen) att utföra fönsteråtgärder. Fastighetsägaren överklagade beslutet till Länsstyrelsen och anförde att åtgärderna enligt rådet inte var tillräckliga. Länsstyrelsen delade fastighetsägarens uppfattning och återförvisade ärendet till miljönämnden för förnyad handläggning. Länsstyrelsen skrev bl a att miljönämnden bör överväga vilka andra lämpliga åtgärder som bör vidtas så att ljudnivån utomhus understiger 60 dba. Genom beslut förelade därefter nämnden Vägverket att vidta åtgärder så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus understiger 60 dba. Vägverket överklagade beslutet till länsstyrelsen med yrkande om att det upphävdes eftersom det inte var tekniskt möjligt att vidta åtgärder så att angiven ljudnivå klarades. Vägverket menade vidare att bullerplank som var tekniskt möjligt att utföra skulle ge en reduktion om högst 2 dba. Kostnaden skulle uppgå

20 19 till kronor vilket verket ansåg orimligt med hänsyn till effekten. Skäliga åtgärder ansågs var fönsteråtgärder och skärmning/inglasning av uteplats. Länsstyrelsen ändrade miljönämndens beslut på så sätt att man förela Vägverket att i princip uppföra de bullerskärmar som var tekniskt möjligt att uppföra (förlängning av befintligt 3-meterplan med 40 meter samt sätta upp ett lågt plank 1 meter ytterligare 130 meter långt). Länsstyrelsen ansåg att kostnaden var skälig. Båda parter överklagade till miljödomstolen. Fastighetsägaren yrkade att länsstyrelsens beslut upphävdes och att miljönämndens föreläggande fastställdes. Vägverket yrkade att såväl länsstyrelsens som miljönämndens beslut upphävdes. Vägverket menade i huvudsak att de åtgärder som föreläggandet omfattade och som kostnadsberäknats till ca kr inte kunde anses kostnadseffektiva med hänsyn till att effekten endast skulle bli en sänkning av bullret med 1-2 dba. Vägverket menade att skärmning av uteplats i kombination med fönsteråtgärder skulle ge en märkbar och kostnadseffektiv effekt under 30 dba inomhus och ca 55 db på uteplatsen till en kostnad om kr. Miljödomstolen gick på Vägverkets linje och upphävde föreläggandebeslutet. Med hänsyn till att det är osäkert om en sänkning av den ekvivalenta ljudnivån med 1-2 dba över huvud taget är märkbar, fann miljödomstolen vid den intresseavvägning att den beräknade kostnaden för åtgärderna, kr, inte var rimlig. Miljödomstolen kommenterade vidare att de åtgärder på fönster och skärmning av uteplats, som Vägverket åtagit sig att utföra, inte räknas som väganordning. Fastighetsägarens tillstånd erfordras dessutom. Miljödomstolen kunde inte besluta om dessa åtgärder men förutsatte att Vägverkets åtagande kvarstod och att fastighetsägaren hos verket kunde påkalla att åtgärderna utfördes. Kommentar: Fastighetsägaren vände sig efter domen till Vägverket och fönsteråtgärder har vidtagits till full belåtenhet. Vägverket har också erbjudit skydd av uteplatsen vilket fastighetsägaren hittills avböjt. Av särskilt intresse i domen är att det inte ansågs kostnadseffektivt att utföra en åtgärd om kronor för att sänka bullernivån utomhus med 1-2 db för en enfamiljsbostad. Även då beaktat att det var fråga om en väsentlig ombyggnad av väg och att bullernivån var så pass hög som dba. I domstolens bedömningsunderlag ingick infrastrukturpropositionen (1996/97:53) genom vilken riksdagen satt upp riktvärdet 55 dba för utomhusmiljöer vid bostäder respektive 30 dba inomhus vid ny eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Man kan alltså konstatera att det under vissa förutsättningar kan anses acceptabelt att offrar utomhusmiljön bara man klarar inomhusnivåerna. I fall av denna typ är det inte uteslutet att fastighetsägaren också skulle kunna ha framgång med att kräva ersättning för minskat marknadsvärde enligt miljöbalkens 32 kap (företagsskada).

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

DOM 2013-11-06 Stockholm

DOM 2013-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060108 DOM 2013-11-06 Stockholm Mål nr M 4030-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-04-05 i mål nr M

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Cederlund Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0157-425 0 Öste rå k( Till Kommunfullmäktige Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

Fågelsång eller inglasad balkong. om vägtrafikbuller i tätort

Fågelsång eller inglasad balkong. om vägtrafikbuller i tätort Fågelsång eller inglasad balkong om vägtrafikbuller i tätort Ljuv musik, ljud och buller Det finns en tid i nästan varje människas liv när ljudet av mopedknatter är som ljuv musik. Men den perioden brukar

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller

10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10589 Uddevalla kommun Åtgärdsprogram mot trafikbuller Rapport 10589-12031300.doc Antal sidor: 10 Bilagor: Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-03-17

Läs mer

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12)

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) Kund HSB Bostad AB Karolina Rentzhog Box 8160 104 20 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2014-01-30 14005 Rapport A (Förhandskopia) Engelbrektshöjden, Järfälla Trafikbullerutredning

Läs mer

Trafikbullerutredning Arningevägen

Trafikbullerutredning Arningevägen 1(12) Trafikbullerutredning Arningevägen 2011-04-27 Strukturplan Södra Vallentuna Uppdragsnummer: 229317 Uppdragsansvarig: Peter Malm Handläggare Kvalitetsgranskning Nicklas Engström 010 452 26 52 Brita

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

DOM 2013-06-17 Stockholm

DOM 2013-06-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060108 2013-06-17 Stockholm Mål nr M 10049-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr M 488-12, se bilaga A

Läs mer

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun.

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun. RAPPORT 15048 A 1 (13) Kund 746 Entreprenad Bygg & El AB Anders Hedlund Västerängsvägen 16 746 34 Bålsta Datum Uppdragsnummer 15048 2015-04-21 Rapport A Lyckebo, Håbo kommun Trafikbullerutredning för bygglov

Läs mer

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12012 RAPPORT B 1 (11) Kund SW Projektutveckling AB Stig Mörtsjö Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm Datum Uppdragsnummer 12012 Bilagor B01, B02 2012-06-05 Rapport A Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15138 1 (12) Kund Riksbyggen Datum Uppdragsnummer 15138 2015-06-30 Rapport A Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A03 Rapport 15114 A Dragonvägen, Upplands

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT 14174 A 1 (13)

RAPPORT 14174 A 1 (13) RAPPORT 14174 A 1 (13) Kund AB Sollentunahem Ulf Wedlund Box 6059 192 06 Sollentuna Datum Uppdragsnummer 14174 2015-01-30 Rapport A Esset, Sollentuna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Datum

RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Datum RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund HB Solna Haga 4:28 Marin Wahlberg Tomtebodavägen 3a 171 65 Solna Datum Uppdragsnummer 2014-12-09 14209 Rapport A (Förhandskopia) Haga 4:28, 4:44 Solna Bullerutredning

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

RAPPORT 14179 A 1 (12)

RAPPORT 14179 A 1 (12) RAPPORT 14179 A 1 (12) Kund Prenova Urban Öhman Datum Uppdragsnummer 14179 2015-02-04 Rapport A Runstenen, Gävle Bullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A02 Rapport 14179 A Runstenen, Gävle Bullerutredning

Läs mer

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Datum Uppdragsnr 564865 Leif Åkerlöf 2011-04-20 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-1845758 Realoption i Sverige AB Fax 010-5051183 Svartbäcksgatan 10

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

RAPPORT 13202 A 1 (13)

RAPPORT 13202 A 1 (13) RAPPORT 13202 A 1 (13) Kund Alfa SSM Bygg AB Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13202 2015-01-09 Rapport A Slingan, Solna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05 Rapport

Läs mer

Användarhandledning. Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder

Användarhandledning. Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder Användarhandledning BUSE version 2.1 Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund, VM och har vidareutvecklats av Ulf

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Brygga 1-3, Ekerö Uppdragsgivare: Järntorget Bostad AB Referens: Bengt Jansson Vårt referensnummer: 14011-2 Antal sidor + bilagor: 7 + 7 Rapportdatum: 2014-02-18

Läs mer

Solbacka Trädgård, Norrtälje

Solbacka Trädgård, Norrtälje Projektrapport Solbacka Trädgård, Norrtälje Trafikbullerutredning Projekt: 33-02615 Rapport 33-02615-07053100 Antal sidor: 7 Bilagor: Uppdragsansvarig Leif Dahlback Uppsala 2007-05-31 ÅF-Ingemansson AB

Läs mer

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid 613 81 Oxelösund Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2014-05-23 14072 Rapport A (Förhandskopia)

Läs mer

DOM 2013-11-21 Stockholm

DOM 2013-11-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2013-11-21 Stockholm Mål nr M 11424-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-12 i mål nr M 6010-11, se bilaga KLAGANDE Staten genom

Läs mer

12092 RAPPORT D 1 (7)

12092 RAPPORT D 1 (7) 12092 RAPPORT D 1 (7) Kund Peab Bostad AB Ingemar Ljungberg Box 808 169 28 Solna Datum Uppdragsnummer 12092 2013-04-30 Rapport D Messingen kv 5, Upplands Väsby Trafikbullerutredning Bilagor D01-D06 Rapport

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Rapport 14139 B Hagastaden

Rapport 14139 B Hagastaden RAPPORT 14139 B 1 (10) Kund Iterio Pernilla Troberg Östgötagatan 12 116 25 Stockholm Datum Uppdragsnummer 14139 Bilagor B01-B05 2015-08-27 Rapport B Norra Hagastaden i Solna och östra delen av Hagastaden

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun

Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Bullerutredning för detaljplan för Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 m fl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING MÖLNDALS STAD Bullerutredning Stretered UPPDRAGSNUMMER 13215 SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS HANDLÄGGARE ERIK WENNBERG CRISPIN DICKSON KVALITETSGRANSKNING EDVIN OLOFSSON repo002.docx

Läs mer

Trafikbullerutredning för detaljplan

Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 14035 C 1 (15) Kund Coop Fastigheter AB Projekt & Drift Jan Eriksson 171 88 Solna Datum Uppdragsnummer 14035 Bilagor C01-C05 2014-10-27 Rapport C Tegelhagen, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

Buller och bostadsbyggande

Buller och bostadsbyggande Buller och bostadsbyggande 8 november 2013 Bullernätverket Stockholm Anders Lillienau Regeringens utredare Varför en utredning? Stor inflyttning till städer Gällande lagar inte tillräckligt samordnade

Läs mer

Kv Bredablick, Uppsala Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Bredablick, Uppsala Trafikbullerutredning för detaljplan 12172 RAPPORT B(FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Lindholmsvägen 22, 186 45 Vallentuna Datum Uppdragsnummer Bilagor 2014-06-10 12172 B01-B10 Rapport B (Förhandskopia)

Läs mer

RAPPORT 13189 D (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13)

RAPPORT 13189 D (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) RAPPORT 13189 D (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Kund Maxus AB Magnus Wahlbäck Östermalmsgatan 77 114 50 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2014-10-10 13189 Rapport D (Förhandskopia) Sågtorp 3, Täby Bullerutredning

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Rapport R105001-2 Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8 Projekt: 105001 Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Valla Gränd, Haninge Beräkning

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

TRAFIKBULLER. ROGER NILSSON Skanska Sverige AB

TRAFIKBULLER. ROGER NILSSON Skanska Sverige AB 1 TRAFIKBULLER ROGER NILSSON Skanska Sverige AB Ett nytt förslag till EU-direktiv strävar till harmonisering av bedömningsmetoder för bullerexponering. Detta innebär i praktiken att bullermätningen kommer

Läs mer

Åtgärdsprogram mot buller

Åtgärdsprogram mot buller Åtgärdsprogram mot buller Kortsiktiga åtgärder och långsiktig strategi Systematiskt åtgärdsarbete - ej gata för gata Beskriver dagens bullersituation med utblick mot framtiden Vidtagna åtgärder och pågående

Läs mer

Miljö- och riskfaktorer

Miljö- och riskfaktorer Miljö- och riskfaktorer 15 Övergripande mål Kommunen ska vara en förebild och genom planering och beslut verka för en fortsatt god livsmiljö och en god hälsa för invånarna i Danderyd. Riktlinjer Kommunen

Läs mer

Trafikbuller i planering och bygglov

Trafikbuller i planering och bygglov Trafikbuller i planering och bygglov ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB Leif Åkerlöf 070 301 93 19 leif.akerlof@ahakustik.se Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller

Läs mer

Förstudie inför renovering av detaljplaner Bilaga 2/3: Saneringsplan för vägtrafikbuller i Upplands Väsby Kommun

Förstudie inför renovering av detaljplaner Bilaga 2/3: Saneringsplan för vägtrafikbuller i Upplands Väsby Kommun Förstudie inför renovering av detaljplaner L Bilaga 2/3: Saneringsplan för vägtrafikbuller i Upplands Väsby Kommun A T Stadsbyggnadskontoret September 2009 A R B E T SM E R IA Omslagsbild: Flygbild över

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr M 6645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-07-03 i mål M 3500-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

Kv. Yngve 3 och 4 FÖRHANDSKOPIA 08-05-06 Bullerberäkning för detaljplan

Kv. Yngve 3 och 4 FÖRHANDSKOPIA 08-05-06 Bullerberäkning för detaljplan Projekt: 1202994 Rapport: 1202994080428 Revision: 20080506 Datum: 20080129 Antal sidor: 14 Bilagor: Inga Kv. Yngve 3 och 4 FÖRHANDSKOPIA 080506 Bullerberäkning för detaljplan Uppdragsgivare: Borås Stad,

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare,

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer