Publikation 2001:88. Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publikation 2001:88. Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket"

Transkript

1 Publikation 2001:88 Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket

2

3

4 Innehåll 1 Allmänna råd för Vägverket Riktvärden och åtgärdsprogram Målsättning vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad Målsättning för befintlig miljö Allmänt om åtgärder Bedömning av ekonomisk rimlighet Bestämning av bullerkostnad Prioritering av åtgärder Fasadåtgärder Standardhöjning Bidrag Retroaktivt bidrag Inlösen Riktlinjer och praxis Allmänna hänsynsregler Statsmakternas riktlinjer Riktvärden Åtgärdsprogram etapp Miljömålskommitténs förslag Övriga riktlinjer Boverkets byggregler Byggakustik Boverkets klassning Naturvårdsverkets förslag (BRÅD) Praxisbildande domar och beslut Östra Skolan Motala - Miljööverdomstolen, 4 sept Lugnetleden Falun - Miljödomstolen, den 14 juni Västerkärr Habo - Koncessionsnämnden 14 sept Motiv Riktvärden och åtgärdsprogram Målsättning för bostadsbebyggelse vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad Väsentlig ombyggnad Fritidshus Målsättning för andra miljöer vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad Målsättning för bostadsbebyggelse i befintlig miljö Samhällsekonomisk lönsamhet Bedömning av samhällsekonomisk lönsamhet Beräkning av samhällsekonomisk lönsamhet... 28

5 3.3 Allmänt om åtgärder Tilläggsruta eller byte av yttre glasruta Fönsterbyte Fönsterbyte standardhöjning Bullerskärm Inlösen Retroaktivt bidrag Implementering och framtida förvaltning...33 Figurförteckning Tabell 1.Uppskattad bullerkostnad vid olika bullernivåer prisnivå , 27 Tabell 2.Kapitaliseringsfaktorer för beräkning av bullerkostnad...8, 27 Bilagor Bilaga 1 Beräkning av bullerkostnad, 3 exempel Bilaga 2 Bullerkostnad vid fönsteråtgärder Bilaga 3 Bullerkostnad vid inlösen av enfamiljsfastighet Bilaga 4 Exempel på avtalsformuleringar för bullerskyddsåtgärder.. 41

6 5 1 Allmänna råd för Vägverket Generaldirektören har genom beslut den 22 oktober 2001 antagit kapitel 1 som allmänna råd 1 för Vägverket. 1.1 Riktvärden och åtgärdsprogram Målsättning vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad Riktvärdena för bostadsbebyggelse är antagna av riksdagen och således bindande när åtgärder vidtas. Övriga riktvärden är inte bindande. Allmänt gäller för samtliga riktvärden nedan att hänsyn skall tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Riktvärdena för utomhusmiljöer avser frifältsvärden utanför fönster/fasad eller till frifältsförhållanden korrigerade värden. Riktvärdena förutsätter vidare beräknade bullernivåer enligt den sk nordiska beräkningsmodellen. Vid bestämning av bullernivåer är beräkning normalt sett mer tillförlitliga än mätningar. Bostadsbebyggelse (permanent- och fritidshus) 2 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 3 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 4 Vårdlokaler och undervisningslokaler samt rekreationsytor i tätbebyggelse Utomhus: Riktvärde 55 dba ekvivalentnivå (vid fasad för lokaler). Inomhus vårdlokaler: Riktvärde 30 dba ekvivalentnivå samt 45 dba maxnivå (får överskridas högst fem gånger per natt (22-06)). Inomhus undervisningslokaler: Riktvärde 30 dba ekvivalentnivå. Arbetslokaler Utomhus: Riktvärde 65 dba ekvivalentnivå vid fasad. Inomhus: Riktvärde 40 dba ekvivalentnivå. Friluftsområden Riktvärde: 40 dba ekvivalentnivå. Bostadsområden med låg bakgrundsnivå Riktvärde: 45 dba ekvivalentnivå. 1 Allmänna råd är regler som skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är bindande. Som allmänna råd räknas t ex sådana regler som skall bidra till att praxis utvecklas i en viss riktning men som inte formellt binder den som råden är riktade till. 2 Med bostadsbebyggelse avses även vårdlokaler där vårdtagare vistas under bostadsliknande förhållanden. 3 Inget mer detaljerat uttalande från statsmakterna. Får enligt överenskommelse mellan trafikverken överskridas högst fem gånger per natt (22-06). 4 Inget mer detaljerat uttalande från statsmakterna. Vägverkets interna rekommendation (efter samråd med Boverket) är tillsvidare att riktvärdet får överskridas högst fem gånger per timme.

7 Definitioner Till väsentlig ombyggnad räknas sådana åtgärder som är så omfattande att det åtminstone är fråga om omläggning av väg i delvis ny sträckning d.v.s. fråga om väsentliga justeringar av vägen i plan eller profil. Även en väsentlig breddning, t ex tillbyggnad av breda vägrenar eller av ytterligare körfält bör i detta fall betraktas som väsentlig ombyggnad. Oftast är det i sådana fall fråga om så omfattande åtgärder att nybyggnadsstandard i huvudsak uppnås. Med andra ord skall flertalet transportpolitiska mål uppfyllas genom ombyggnaden (trafiksäkerhet, framkomlighet, miljö mm). Riktade ombyggnadsåtgärder 5 som syftar till att uppfylla specifika trafikpolitiska mål är därför normalt inte att betrakta som väsentliga ombyggnader. Det betyder inte att det är uteslutet att bullerskyddsåtgärder kan utföras även vid smärre vägbyggnadsåtgärder. Ett sådant fall kan t ex vara när en farlig svacka fylls upp (riktad trafiksäkerhetsåtgärd) och trafikbullret för en bostadsfastighet ökar väsentligt eller när det av andra skäl är rimligt att åtgärder vidtas. Bedömningen av frågan om ett vägobjektet utgör en väsentlig ombyggnad eller inte bör göras enhetligt för hela objektet. Om endast en mindre del av ett vägobjekt är att betrakta som väsentlig ombyggnad kan emellertid riktvärden för denna del bedömas separat. Med rekreationsytor avses t ex parker som ligger inom gångavstånd från bostaden och där man normalt vistas kortare stunder under dagen. Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet, exempelvis kontor. Med friluftsområde avses område som är avsatt i översiktsplan för det rörliga friluftslivet där naturupplevelsen är en viktig faktor och där låg bullernivå utgör en särskild kvalitet Med bostadsområde med låg bakgrundsnivå avses områden med en bakgrundsnivå som är lika eller lägre än 30 dba där inga andra störkällor från pågående markanvändning än boende finns Målsättning för befintlig miljö Den långsiktiga målsättningen för befintlig miljö är densamma som vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad enligt kap ovan. Åtgärdsprogrammets första etapp omfattar dock endast befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 dba ekvivalentnivå och 45 dba maximalnivå. Även om åtgärderna i första etappen inriktas på att begränsa inomhusnivåerna (d.v.s. normalt fasadåtgärder) bör även om möjligt de långsiktiga målen för utomhusnivåer (för bostadsbebyggelse enligt riksdagsbeslut) uppnås. Det betyder att även uteplatser och balkonger om möjligt bör åtgärdas. Detta utgör dock ett andrahandsmål. Att åtgärda hela utomhusmiljön är ett mål som kommer först därefter. 5 exempelvis rekonstruktion, mindre breddning, tjälsäkring, bärighetshöjande åtgärder, utbyggnad av GC-väg intill befintlig väg

8 7 1.2 Allmänt om åtgärder Bullerskyddsåtgärder skall utföras så att samhällets resurser används effektivt och så att enskilda medborgare behandlas rättvist. Nedanstående utgångspunkter kan utgöra ett stöd för en effektiv, rättvis och konsekvent handläggning Bedömning av ekonomisk rimlighet Åtgärder mot trafikbuller skall vidtas med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Åtgärderna bör ge en påtaglig bullerreduktion utan att betydande negativa sidoeffekter uppkommer. Utgångspunkt för vad som är ekonomiskt rimligt är förhållandet mellan den samhällsekonomiska nyttan och kostnaden för åtgärden (lönsamheten). Lönsamheten kan uttryckas med det resultatmått som används i Vägverkets samhällsekonomiska kalkylmodell, den s.k. nettonuvärdeskvoten (NNK). Samhällsekonomisk lönsamhet förutsätter att nyttan med åtgärden är större än kostnaden. Åtgärder som ej är samhällsekonomiskt lönsamma bör ej utföras om de inte kan motiveras på annan grund. Den samhällsekonomiska lönsamheten är i princip oberoende av vem som betalar en åtgärd. En åtgärd blir således inte mer lönsam för att fastighetsägare bidrar med viss del av kostnaden. Hänsyn måste dock tas till att skattefaktorn är lägre för en privatperson än för Vägverket. Konstateras flera alternativa lösningar vara lönsamma bör det billigaste väljas. Hänsyn skall dock tas till även andra mål såsom t ex estetik Bestämning av bullerkostnad Med bullerkostnad menas en persons betalningsvilja för att bli av med visst buller i sin boendemiljö. Bullerkostnaden kan uppskattas med hjälp av nedanstående tabell. Bullerkostnaden uppstår som skillnad mellan bullersituationen före och efter åtgärd. Bedömningen skall utgå från vad människor i allmänhet anser det värt att bli av med buller i sin boendemiljö och inte baseras på en enskild persons uppfattning i det enskilda fallet. Vid användning av tabellen nedan skall bullerkostnader tilldelas alla personer utsatta för viss bullernivå d.v.s. inte enbart den andel som är störda eller som ligger över fastställda riktvärden. Personer i andra och tredje radens fastigheter skall exempelvis medräknas. Om en åtgärd bara delvis minskar störningen blir nyttan differensen mellan bullerkostnaden före och efter åtgärd. Antal personer skall i första hand bedömas med utgångspunkt från det antal boende som normalt förväntas bo i huset. Om det faktiska antalet boende i huset överstiger vad som normalt förväntas kan hänsyn även tas till detta.

9 8 Utom- och inomhus (Fasadreduktion = 25 dba) Enbart utomhus Enbart inomhus Ekv. bullernivå Bullerkostad Bullerkostnad Ekv. Bullernivå Bullerkostnad dba utomhus (kr/utsatt/år) (kr/utsatt/år) dba inomhus (kr/utsatt/år) Tabell 1. Uppskattad bullerkostnad vid olika bullernivåer prisnivå 1999 För att beräkna nyttan för viss tid multipliceras bullerkostnaden med en faktor enligt nedanstående tabell (4 % kalkylränta). Tiden skall motsvara åtgärdens livslängd. Nedanstående faktorer förutsätter konstanta förhållanden under åtgärdens livslängd. Livslängd (år) Faktor 10 8, , , , , , ,6 Tabell 2. Kapitaliseringsfaktorer för beräkning av bullerkostnad Vid en mer noggrann bestämning av lönsamheten beaktar man alla viktiga nyttor och kostnader under åtgärdens livslängd. För t ex en bullerskärm uppskattas inte bara nyttor till följd av förändringar i buller utan även andra effekter (t ex

10 9 landskapsbild och exponering) samt kostnader för skärmens byggande, underhåll och drift Prioritering av åtgärder Vid prioriteringen av objekt är huvudregeln att de mest lönsamma skall åtgärdas först. Hänsyn bör dock tas till de bostäder som har de högsta ekvivalenta ljudnivåerna. Hänsyn kan vidare i vissa fall tas till personer som är känsligare än normalt Fasadåtgärder Av bilaga 4 framgår bullerkostnaden vid fasadåtgärder. Tilläggsrutor är i princip alltid samhällsekonomiskt lönsamma, åtminstone i de fall fönsterbågen tål den extra belastning som en tilläggsruta medför. Fönsterbyte är endast aktuellt när tilläggsrutor inte utgör en tillräcklig åtgärd, inte är möjlig av byggnadstekniska skäl eller inte är lämpligt med hänsyn till estetik och kulturvärden. Fönsterbyten torde normalt vara en lönsam åtgärd vid ekvivalenta inomhusnivåer överstigande 35 dba (jmf bilaga 4). Detta måste dock bedömas från fall till fall Standardhöjning Huvudregeln är att regionen normalt står för hela åtgärdskostnaden, även när en standardhöjning uppkommer. Förändringar som begärs av fastighetsägaren, som medför merkostnader utöver vad regionen föreslagit, skall fastighetsägaren däremot själv stå för. Ett undantag från huvudregeln är när byggnaden har sådana uppenbara brister att den inte svarar mot normala underhållskrav 6. Vägverket står inte för kostnader som uppkommit till följd av bristande underhåll från fastighetsägaren. Något hinder föreligger inte mot att man i enskilda fall godtar delfinansiering från fastighetsägaren när åtgärden medför en påtaglig kostnadsbesparing eller förmögenhetsökning för denne Bidrag När fastighetsägaren önskar utföra åtgärden i egen regi utgår bidrag med faktiska utgifter, dock högst motsvarande regionens självkostnad enligt offert eller motsvarande. Före eventuell utbetalning av bidrag skall åtgärden besiktigas och godkännas av regionen eller av regionen utsedd besiktningsman. Om fastighetsägaren begär det och det är lämpligt kan viss del av bidraget utbetalas som förskott. Kostnadsläget varierar inom landet och för olika situationer. Det är därför inte lämpligt att fastställa visst enhetligt bidragsbelopp. För Vägverket i sin helhet bör bidrag inte utgå med högre belopp än faktisk kostnad. Detta gäller även i de fall fastighetsägaren föredrar fönsterbyte framför tilläggsruta. Åtgärder utanför vägområdet kräver fastighetsägarens medgivande. Huvudregeln är att sådana anläggningar (skärm, fönster etc.) skall tillhöra fastigheten. Fastighetsägaren har en rättslig skyldighet att utföra normalt underhåll av egen ägd 6 Enligt lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm

11 10 anläggning under en ekonomiskt rimlig livslängd. Det är lämpligt att i avtal med fastighetsägaren klargöra hans ansvar för underhållet, i vart fall för åtgärder på byggnader samt skärmar etc. Fastighetsägaren är berättigad till ersättning för ökade drift- och underhållskostnader. Vägverket svarar för nödvändig förnyelse av åtgärden efter dess tekniskt/ekonomiska livslängd. För anläggning som är gemensam för flera fastigheter finns möjlighet att bilda en sk gemensamhetsanläggning där t ex frågan om fördelning av andelstal för framtida drift och underhåll kan regleras. En gemensamhetsanläggning bildas av lantmäteriet med stöd av anläggningslagen. Regionen ansvarar för drift och underhåll av anläggningar inom vägområdet Retroaktivt bidrag Huvudregeln är att inga retroaktiva bidrag utgår. Särskilda skäl kan motivera att undantag görs i enskilda fall. Ett sådant fall kan uppkomma när en fastighetsägaren (eller t ex en kommun) förskotterar en åtgärd som är inplanerad först om några år Inlösen När kostnaden för bullerskyddsåtgärder närmar sig fastighetens marknadsvärde bör inlösen av fastigheten övervägas. Vid lönsamhetsbedömningen skall även andra nyttor vägas in som t ex färre enskilda utfarter (trafiksäkerhet), eliminerad risk för framtida skadeståndsanspråk till följd av väghållningsskador på fastigheten (t ex saltskadade brunnar och vibrationsskadade byggnader). I sammanhanget bör också beaktas förväntade framtida högre miljökrav. Av bilaga 5 framgår bullerkostnaden vid inlösen av en enfamiljsfastighet i några olika situationer. Inlösen bör i normalfallet övervägas vid ekvivalenta utomhusnivåer > 70 dba eftersom bullerkostnaden då ofta är högre än fastighetens marknadsvärde. Inlösen kan även övervägas vid ekvivalenta utomhusnivåer mellan dba när fastighetsvärdena är relativt sett låga. Även under dessa nivåer kan inlösen vara motiverat när fastighetsvärdet är ringa eller andra skäl föreligger.

12 11 2 Riktlinjer och praxis Vägverket är som väghållare ansvarig för de miljöstörningar som kan uppkomma till följd av vägens byggande, drift eller brukande och därmed ansvarig för att vidta skäliga skyddsåtgärder för att minska störningarna. Nedan sammanfattas de lagar, riksdagsbeslut, domar, riktvärden m.m. som Vägverket har att ta hänsyn till när det gäller hantering av vägtrafikbuller. Inom miljöpolitiken utvecklas nu nya principer för att ställa upp mål. Den nya strukturen innebär att ett begränsat antal nationella miljökvalitetsmål fastställs av riksdagen. Delmål ställs upp som behövs för det fortsatta arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Det miljökvalitetsmål som är tillämpbart för ambitionerna för vägtrafikbuller har formulerats som God bebyggd miljö. 2.1 Allmänna hänsynsregler Miljöbalkens (MB) 2 kap. innehåller rättsligt bindande principer och allmänna hänsynsregler. Hänsynsreglerna gäller för alla. De omfattar all verksamhet och alla åtgärder av betydelse för människors hälsa och miljön. Hänsynsreglerna skall iakttas av var och en, så snart det kan befaras att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön kan uppkomma. När det gäller Vägverkets ansvar för trafikbuller är det främst tre av de allmänna hänsynsreglerna som blir tillämpliga. Detta är kunskapskraven (2 ), försiktighetsprincipen (3 ) och skälighetsregeln (7 ). Kunskapskrav: Var och en skall ta ansvar för miljön. Ett sådant ansvar förutsätter kunskap om miljön och hur vi påverkar den. Den som skall påbörja en verksamhet skall skaffa sig den kunskap som behövs för att avgöra risker för påverkan på människors hälsa eller miljön. 2 kap 2 MB. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Mera konkreta krav på kunskap finns i balkens tillsynskapitel (26 kap.). Försiktighetsprincipen: Försiktighetsprincipen är en förebyggande princip som i miljöbalken skall gälla för all verksamhet och alla åtgärder. Principen innebär att skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått skall vidtas så snart det föreligger en risk för miljöpåverkan. Bevisbördan ligger på den som bedriver en verksamhet som kan antas medföra olägenhet. 2 kap 3 MB. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

13 12 Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Skälighetsregeln: De allmänna hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt. En avvägning skall göras av bl.a. risken för hälso- eller miljöpåverkan, nyttan av skyddsåtgärder och kostnaderna för sådana åtgärder. Kostnaderna skall ses rent generellt och inte för den enskilda verksamheten. Verksamhetsutövaren skall visa att kostnaden för en åtgärd inte är miljömässigt motiverad eller att den är orimligt betungande. 2 kap 7 MB. Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Avvägningen enligt första stycket får inte medföra att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. åsidosätts. I framtiden kan vi förvänta oss miljökvalitetsnormer även beträffande trafikbuller. Tillsynen utövas av bland andra Naturvårdsverket, länsstyrelsen och kommunen. I fråga om buller utövas i allmänhet tillsynen av kommunen. En tillståndsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. (26 kap. 9 MB.) Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite. (26 kap. 14 MB.) Som en följd av miljöbalken är således Vägverket som väghållare ansvarigt för de miljöstörningar som kan uppkomma till följd av vägens byggande, drift eller brukande och därmed ansvarig för att vidta skäliga skyddsåtgärder. Besvärsväg Kommunal nämnds beslut om föreläggande om bullerskydd får överklagas till länsstyrelsen och länsstyrelsens beslut får överklagas till miljödomstolen (19 kap. 1 MB). Miljödomstolens dom får överklagas till miljööverdomstolen, dock krävs prövningstillstånd (23 kap. 1 MB). Miljööverdomstolen är sista instans. 2.2 Statsmakternas riktlinjer Riktvärden År 1994 behandlade riksdagen en proposition om en handlingsplan mot buller (prop. 1993/94:215, bet. 1993/94:JoU31, rskr. 1993/94:402). Riksdagen beslutade att trafikbullret bör begränsas kraftigt. För vägtrafik innebar beslutet att åtgärder bör vidtas vid ny- eller väsentlig ombyggnad av trafikleder för att begränsa bullernivån i bostadsmiljöer utomhus så att den inte överskrider 55 dba ekvivalentnivå vid fasad eller, om sådana åtgärder inte är rimliga, så att inomhusnivåerna inte överstiger 30 dba.

14 13 Infrastrukturpropositionen (1996/97:53), antagen av riksdagen i mars 1997, tar ingående upp bullerproblemen och anger riktvärden för trafikbuller. Följande riktvärden bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Riktvärdena för buller bör ses som långsiktiga mål. Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer, utan skall vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet Åtgärdsprogram etapp 1 I infrastrukturpropositionen anger regeringen att ett åtgärdsprogram (etapp 1) för vägtrafiken i en första etapp bör omfatta befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 dba ekvivalentnivå och 45 dba maximalnivå. Regeringen gav i regeringsbeslut nr 19 uppdrag och direktiv angående långsiktig planering av transportinfrastruktur i enlighet med ovanstående intentioner. Åtgärder mot buller i befintlig miljö omfattar en rad olika typer av åtgärder. Åtgärderna kan indelas i de som minskar bullret vid källan, de som flyttar källan och de som på olika sätt avskärmar och dämpar bullret. Minskat buller vid källan kan uppnås genom teknikutveckling och genom höjda produktkrav. Detta är en långsiktig process. Potentialen för att genom produktutveckling minska bullret vid källan är för vägtrafik ca 5 7 dba 7. Regeringen anser att åtgärder som sätter ned hastigheten på korta sträckor oftare borde prövas som en möjlighet att minska bullret som alternativ eller komplement till andra bullerskyddsåtgärder. Avskärmande åtgärder kan genomföras snabbt och ger en relativt stor effekt. För bullerkällor i marknivå är dämpningen i storleksordningen 10 dba. Det anses i de flesta fall dock mer kostnadseffektivt att minska bullret vid källan än att vidta bullerskärmande åtgärder. Varken åtgärder vid källan eller avskärmande åtgärder kan var för sig leda fram till de långsiktiga bullermålen. Endast genom att kombinera de båda kan tillräckligt stora förbättringar nås. Regeringen anser det vara rimligt att åtgärder för att skärma av buller från trafikanläggningar i befintlig miljö utomhus inriktas mot en nivå som tillsammans 7 Prop 1996/97:53 kap Enligt Vägverkets uppfattning uppgår potentialen till 10 dba

15 14 med framtida reduktioner av bullret vid källan kan leda till att det långsiktiga målet, riktvärdet, uppfylls. Enligt proposition Transportpolitik för en hållbar utveckling 1997/98:56 skall etappmålet 65 dba uppnås till år 2007, dock senast år 2003 för det statliga vägnätet. I en andra etapp av åtgärdsprogrammet skall redovisas vilka ytterligare bulleråtgärder som kan vidtas under planperioden för att påskynda uppfyllelsen av de riktvärden för buller som riksdagen godkänt. Här avses bl.a. reduktion av buller från fordon, däck och vägbana, vilket redovisas i Vägverkets publikation 1998: Miljömålskommitténs förslag Miljömålskommittén har lagt fram sitt betänkande Framtidens miljö - allas vårt ansvar SOU 2000:52. Kommitténs förslag till etappmål 2 är följande. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen beslutat om för buller i bostäder har minskat med 10 procent till år 2010 och med 80 procent till år 2020 jämfört med Kommittén föreslår bl a följande åtgärder i arbetet för att minska bullerstörningar. Bullerbegränsande åtgärder vidtas enligt åtgärdsprogram etapp 2 från trafikverken innefattande såväl bullerskyddsåtgärder som insatser för att minska bullret vid källan. Ett utvidgat rikstäckande handlingsprogram för trafikbuller (åtgärdsprogram etapp 3) med utvärdering av insatser samt åtgärdsförslag för perioden fram till år 2020 utvecklas som en fortsättning på åtgärdsprogram etapp 2 och redovisas senast Programmet utvidgas bl a med hänsyn till utvecklade riktvärden för trafikbuller i olika miljöer, t ex för rekreationsområden, parker och bostadsområden, kontors- och affärsmiljöer samt för gatumiljöer. 2.3 Övriga riktlinjer Boverkets byggregler Boverkets Byggregler (BBR 94) anger för nybyggnad av bostäder följande allmänna råd: Dygnsekvivalent ljudnivå på grund av vägtrafik bör i bostadsrum inte överstiga 30 dba ekvivalentnivå. Maximal ljudnivå bör i bostadsrum inte överstiga 45 dba mer än fem gånger per natt ( ) i utrymme avsett för sömn och vila (BFS 1995:17) Byggakustik Boverkets klassning Boverkets klassning anger byggakustik i form av ljudklassning av utrymmen i byggnader introducerades en ny svensk standard - SS för ljudklassning av bostäder. Standarden Byggakustik ljudklassning av utrymmen i byggnader bostäder, är framtagen i samarbete mellan Boverket och andra aktörer i branschen. Den innehåller fyra stycken ljudklasser, A, B, C och D, där A är den bästa och D är den sämsta. Byggreglerna anger klass C som lägsta godtagbara nivå. Klass A och B kan väljas frivilligt om särskilt goda ljudförhållanden eftersträvas. Klass D kan i undantagsfall accepteras under särskilda omständigheter vid ändring av en befintlig byggnad. Standarden

16 15 utvecklas för närvarande på nordisk basis. Detta kan medföra att innehållet förändras något i en framtida nyutgåva. Det kommer inom kort ljudklassningsstandard för lokaler Naturvårdsverkets förslag (BRÅD) Naturvårdsverket har till regeringen angett förslag till allmänna råd för buller från vägtrafik (BRÅD, 1991). Förslaget var inte avsett att tillämpas i befintlig miljö. Kommunförbundet motsatte sig förslaget. Förslaget har inte godtagits av statsmakterna. Förslaget har ändå allmänt tillämpats i Vägverket. BRÅD föreslår 55 dba ekvivalentnivå som riktvärde utomhus vid permanentbostäder, vårdlokaler och undervisningslokaler samt rekreationsytor i tätbebyggelse. För arbetslokaler föreslås 65 dba. Vidare anges 30 dba ekvivalentnivå som riktvärde inomhus samt 45 dba maximalljudnivå (kl ) vid permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Inomhusvärdet för undervisningslokaler anges till 30 dba. För arbetslokaler föreslås 40 dba. Därutöver anges utomhusvärden för friluftsområden som är avsatta i kommunala översiktsplaner till 40 dba samt utomhusvärde för bostadsområden med låg bakgrundsnivå utan andra aktiviteter än boende till dba BRÅDs riktvärden är således mer långtgående än de av statsmakterna antagna riktlinjerna då även andra miljöer än boende behandlas.

17 Praxisbildande domar och beslut En redogörelse för miljöbalkens allmänna hänsynsregler finns i avsnitt 3.1. Tillsyn beträffande bullerstörningar från det allmänna vägnätet utövas normalt av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande. Nämnden har mandat att meddela förelägganden riktade mot Vägverket om bullerbegränsande åtgärder. Föreläggande får också förenas med vite. Beslut om föreläggande får överklagas till länsstyrelsen och länsstyrelsens beslut får överklagas till miljödomstolen (19 kap. 1 MB). Miljödomstolens dom får överklagas till miljööverdomstolen, dock krävs prövningstillstånd (23 kap. 1 MB). Miljööverdomstolen är sista instans. Ett antal praxisbildande domstolsavgöranden har meddelats de senaste åren, av vilka några kommenteras nedan. Några av ärendena är handlagda enligt äldre lagstiftning (miljöskyddslagen). Regelverket har dock inte förändrats i någon nämnvärd grad i och med miljöbalken vilket gör att dessa avgörande fortfarande är av intresse Östra Skolan Motala - Miljööverdomstolen, den 4 sept Miljööverdomstolen, Svea hovrätt, mål nr M Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, mål nr Östra skolan i Motala är en skola belägen i stadsmiljö med skolgård i huvudsak mellan skolbyggnaden och en starkt trafikerad gata, tillika allmän väg, med Vägverket som väghållare. Tillgången till alternativa platser för utomhusvistelse vid skolan var begränsad. Antal elever och lärare: Ekvivalenta bullernivåer på skolgården: Maxnivåer: 200 st 65 db vid tomtgräns 55 db vid skolbyggnaden 79 db vid tomtgräns 68 db vid skolbyggnaden

18 17 Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade Vägverket att utföra åtgärder för att minska vägtrafikbullret på skolgården så att ljudnivån från trafiken inte någonstans på skolgården fick överstiga 55 dba. Ärendet överklagades via Länsstyrelsen och Miljödomstolen upp till Miljööverdomstolen. Vägverket överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen och yrkade i första hand att beslutet skulle upphävas. Vägverket menade att så hårda krav inte kunde ställas på verket med hänvisning till de riktvärden som statsmakterna fastställt. Verket hänvisade till att de direktiv som fanns beträffande befintlig miljö var att bostadsmiljöer med ekvivalent bullernivå över 65 db skulle åtgärdas (etapp 1 i bullersaneringsprogrammet). I detta fall var det dels inte fråga om bostadsmiljö, dels översteg inte ekvivalentnivåerna 65 db. Verket ansåg det inte skäligt att denna typ av miljö skulle åtgärdas före bostadsmiljöer över 65 db. Länsstyrelsen avslog dock överklagandet varför Vägverket gick vidare till Miljödomstolen. I miljödomstolen kompletterade Vägverket med att uttala att man delar uppfattningen att skolmiljöer är viktiga och skall likställas med bostäder och liknande lokaler. Det är dock inte rimligt att utomhusmiljöer skall gå före inomhusmiljöer när det gäller bullerreducerande åtgärder. Verket menade alltjämt att det var en riktig prioritering att i första hand åtgärda bostadsmiljöer med ekvivalentnivåer över 65 dba och pekade på att åtgärder på andra miljöer med nivå lägre än 65 dba skulle få en negativ påverkan på åtgärdstakten för utsatta bostäder. Miljödomstolen biföll Vägverkets yrkande och upphävde miljönämndens och länsstyrelsens beslut. Miljönämnden överklagade då till Miljööverdomstolen och yrkade att deras föreläggande skull stå fast. Miljöverdomstolen gick också på nämndens linje vilket alltså ledde till att föreläggande om att vidta åtgärder för att sänka ekvivalentnivån till max 55 db på skolgården vann laga kraft. Av domskälen framgår att miljööverdomstolen ansåg att även andra känsliga miljöer, såsom vård- och undervisningslokaler kan likställas med bostadsmiljöer och sålunda prioriteras och åtgärdas i etapp 1 av bullersaneringsprogrammet. Domstolen fann att de aktuella nivåerna var lägre än gränsen för etapp 1 (65 db). Med hänsyn till bl a att det inte fanns någon alternativ plats för rast och att kostnaden för åtgärden ( kr) inte ansågs oskälig, fann domstolen ändå att det fann grund för att bifalla yrkandet om att föreläggandet skulle ligga fast. Kommentar: Domen kan inte sägas ha sådan betydelse att man kan säga att Vägverket har en generell skyldighet att åtgärda alla skolgårdar som är utsatta för buller över 55 dba. Varje enskilt fall måste jämföras med Motalafallet. En rad förutsättningar måste vara likartade ännu värre för att en miljönämnd skall kunna hänvisa till denna dom. Skolgården i Motala hörde till en skola med ca 200 elever plus anställda. Vid bedömning av kostnadseffektivitet har det antal människor som får förbättrad miljö genom åtgärden stor betydelse. Ju fler desto större effektivitet. Hade elevantalet varit färre är inte uteslutet att miljödomstolens dom stått sig.

19 18 Utomhusytorna vid skolan var till allra största delen belägna mellan skolbyggnaden och den bullrande vägen. Valmöjligheterna för att hitta tystare platser för lek och andra utomhusaktiviteter var starkt begränsade. Hade alternativa platser för utomhusvistelse funnit är det inte uteslutet att domstolen funnit skälig att skolan kunnat anpassa verksamheten genom att förlägga utomhusaktiviteterna dit. En omständighet som också kan ha påverkat utgången är Vägverkets uttalande i miljödomstolen att man delade uppfattningen att skolmiljöer är viktiga och skall likställas med bostäder och liknande lokaler. Ett sådant uttalande kan tolka som ett medgivande vilket miljööverdomstolen ansåg sig bundet av Lugnetleden Falun - Miljödomstolen, den 14 juni 1999 Miljödomstolen, Stockholms tingsrätt, mål nr Lugnetleden i Falun utgör huvudvägen mot Falun från öster (Rv 80) och byggdes ca Utmed vägen har i utsatta partier utförts bullerplank. Vid en fastighet intill en trafikplats bedömde Vägverket det ur teknisk, estetisk och ekonomisk synpunkt inte möjligt att genom plan sänka bullernivån lägre än till db. Bidragande till den höga nivån var att fastigheten var utsatt för reflexer från en 70 meter lång industrifasad som reflekterade vägbullret mot fastigheten. Miljönämnden beslutade om råd till Vägverket (enligt miljöskyddslagen) att utföra fönsteråtgärder. Fastighetsägaren överklagade beslutet till Länsstyrelsen och anförde att åtgärderna enligt rådet inte var tillräckliga. Länsstyrelsen delade fastighetsägarens uppfattning och återförvisade ärendet till miljönämnden för förnyad handläggning. Länsstyrelsen skrev bl a att miljönämnden bör överväga vilka andra lämpliga åtgärder som bör vidtas så att ljudnivån utomhus understiger 60 dba. Genom beslut förelade därefter nämnden Vägverket att vidta åtgärder så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus understiger 60 dba. Vägverket överklagade beslutet till länsstyrelsen med yrkande om att det upphävdes eftersom det inte var tekniskt möjligt att vidta åtgärder så att angiven ljudnivå klarades. Vägverket menade vidare att bullerplank som var tekniskt möjligt att utföra skulle ge en reduktion om högst 2 dba. Kostnaden skulle uppgå

20 19 till kronor vilket verket ansåg orimligt med hänsyn till effekten. Skäliga åtgärder ansågs var fönsteråtgärder och skärmning/inglasning av uteplats. Länsstyrelsen ändrade miljönämndens beslut på så sätt att man förela Vägverket att i princip uppföra de bullerskärmar som var tekniskt möjligt att uppföra (förlängning av befintligt 3-meterplan med 40 meter samt sätta upp ett lågt plank 1 meter ytterligare 130 meter långt). Länsstyrelsen ansåg att kostnaden var skälig. Båda parter överklagade till miljödomstolen. Fastighetsägaren yrkade att länsstyrelsens beslut upphävdes och att miljönämndens föreläggande fastställdes. Vägverket yrkade att såväl länsstyrelsens som miljönämndens beslut upphävdes. Vägverket menade i huvudsak att de åtgärder som föreläggandet omfattade och som kostnadsberäknats till ca kr inte kunde anses kostnadseffektiva med hänsyn till att effekten endast skulle bli en sänkning av bullret med 1-2 dba. Vägverket menade att skärmning av uteplats i kombination med fönsteråtgärder skulle ge en märkbar och kostnadseffektiv effekt under 30 dba inomhus och ca 55 db på uteplatsen till en kostnad om kr. Miljödomstolen gick på Vägverkets linje och upphävde föreläggandebeslutet. Med hänsyn till att det är osäkert om en sänkning av den ekvivalenta ljudnivån med 1-2 dba över huvud taget är märkbar, fann miljödomstolen vid den intresseavvägning att den beräknade kostnaden för åtgärderna, kr, inte var rimlig. Miljödomstolen kommenterade vidare att de åtgärder på fönster och skärmning av uteplats, som Vägverket åtagit sig att utföra, inte räknas som väganordning. Fastighetsägarens tillstånd erfordras dessutom. Miljödomstolen kunde inte besluta om dessa åtgärder men förutsatte att Vägverkets åtagande kvarstod och att fastighetsägaren hos verket kunde påkalla att åtgärderna utfördes. Kommentar: Fastighetsägaren vände sig efter domen till Vägverket och fönsteråtgärder har vidtagits till full belåtenhet. Vägverket har också erbjudit skydd av uteplatsen vilket fastighetsägaren hittills avböjt. Av särskilt intresse i domen är att det inte ansågs kostnadseffektivt att utföra en åtgärd om kronor för att sänka bullernivån utomhus med 1-2 db för en enfamiljsbostad. Även då beaktat att det var fråga om en väsentlig ombyggnad av väg och att bullernivån var så pass hög som dba. I domstolens bedömningsunderlag ingick infrastrukturpropositionen (1996/97:53) genom vilken riksdagen satt upp riktvärdet 55 dba för utomhusmiljöer vid bostäder respektive 30 dba inomhus vid ny eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Man kan alltså konstatera att det under vissa förutsättningar kan anses acceptabelt att offrar utomhusmiljön bara man klarar inomhusnivåerna. I fall av denna typ är det inte uteslutet att fastighetsägaren också skulle kunna ha framgång med att kräva ersättning för minskat marknadsvärde enligt miljöbalkens 32 kap (företagsskada).

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB Bullerutredning, Krutviken UPPDRAGSNUMMER 2175423000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby RAPPORT 1 (10) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2013-08-23 Structor Mark Göteborg AB Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Handläggning av trafikbullerärenden

Handläggning av trafikbullerärenden Handläggarstöd Bullernätverkets regionala bullerkarta Handläggning av trafikbullerärenden Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53):

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53): 2008-04-27 1/7 Seniorgården AB Kv Porträttet, Tyresö strand Beräkning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av vägtrafikbuller med hänsyn till planerad nybyggnad av seniorbostäder inom

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar.

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar. 2012-05-03 1/12 AB Stockholmshem / Sweco Architects Rubinvägen, Hägersten Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för planerad nybyggnad av bostäder vid Rubinvägen

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Bullerutredning Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9)

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund Signalisten Solna Erik Lindfors Datum Uppdragsnummer Bilagor 2014-12-04 14223 Rapport A (Förhandskopia) Palsternackan, Jungfrudansen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

Föreläggande att utföra åtgärder mot trafikbuller

Föreläggande att utföra åtgärder mot trafikbuller Mijönämndens arbetsutskott 2009 02 12 10 1 Dnr 2006 1825 Föreläggande att utföra åtgärder mot trafikbuller Bilagor: Karta Sandviksgatan 18 22 Ärendebeskrivning Boende i bostadsrättsföreningen Luleåhus

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Bärstad Förskola HAMMARÖ KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Bärstad Förskola HAMMARÖ KOMMUN UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA HAMMARÖ KOMMUN Bullerutredning, Bärstad Förskola UPPDRAGSNUMMER 2334838200 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA CAMILLA BJÄRING ANDREAS R PERSSON RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare Handläggare, Akustiker Granskare,

Läs mer

PM TRAFIKBULLER

PM TRAFIKBULLER Uppdragsnr: 10102717 1 (6) PM 080702 TRAFIKBULLER Detaljplan för gruppboende och Förskola i Kållekärr, Tjörns kommun Bullerberäkning L:\13\Tjörn\10102717_DP_Gruppboende_Förskola\3_Dokument\_PM\10100716

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Norrtälje hamn, kvarter 3 och 4

Norrtälje hamn, kvarter 3 och 4 Kund Index Living AB Magnus Ekman Box 7744 103 95 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15087 2015-04-27 Rapport A Norrtälje hamn kvarter 3 och 4 Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A03 Rapport 15087

Läs mer

VÄG 34 / 1050 / 1123 STORA SJÖGESTAD MKB TILL ARBETSPLAN ILLUSTRATIONSPLAN

VÄG 34 / 1050 / 1123 STORA SJÖGESTAD MKB TILL ARBETSPLAN ILLUSTRATIONSPLAN Motala I Gräns för arbetsplan Pendelparkering Hållplatser för lokala bussar Möjlig bullerskärm G H F Ny bro över väg 34 D Gång- och cykelväg 1123 Fornåsa 1050 B K L C E Hållplats för expressbussar Befintlig

Läs mer

Trafikbullerutredning Bolinder Strand

Trafikbullerutredning Bolinder Strand Trafikbullerutredning Bolinder Strand Utredning med avseende på krav och riktvärden för trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Referens: Anders Joelson Ert referensnummer: P.061212.1.4.3.13 Vårt referensnummer:

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdrag: 543020 Rapport: 543020 A Datum: 2009-03-06 Antal sidor: 7 Bilagor: A01 Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Tyresö kommun Sophia Norrman

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 2005-03-11 GF KONSULT AB Väg och trafik Sören Gustafsson Uppdragsnr: 382 292 01 1 ORIENTERING Snölyktan 1 och Nolby 38:17 är utsatta för vägtrafikbuller från den närbelägna Kungälvsvägen (Lv 180). Snölyktan

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Kv Bergåsen, Finntorp Nacka kommun Trafikbullerutredning

Kv Bergåsen, Finntorp Nacka kommun Trafikbullerutredning Projekt: 31-02443 Rapport: 31-02443-04063001-B Datum: 2004-07-08 Antal sidor: 5 Bilagor: 31-02443/B01 B03 Kv Bergåsen, Finntorp Nacka kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Sören Lundgren Byggkonsult

Läs mer

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Ljudmätningar trafikbuller. Antal sidor: 5

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Ljudmätningar trafikbuller. Antal sidor: 5 RAPPORT R2012264-1 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Tor-Leif tel: 0730-70 05 49 Antal sidor: 5 Datum: 2012-03-26 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning. Uppdrag nr. 14U24992

Fålhagen 43:16. Trafikbullerutredning.  Uppdrag nr. 14U24992 Uppdrag nr. 14U24992 Fålhagen 43:16 Trafikbullerutredning Sammanfattning Riksdagens riktvärden för trafikbuller uppfylls för samtliga lägenheter. Uppdrag nr. 14U24992 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT C 1 (6) Datum Uppdragsnr 560618 Leif Åkerlöf 2011-04-05 Tel 010-5056058 Bilagor: C01-C08 Mobil 070-1845758 ABACUS Fax 010-5051183 c/o Joliark leif.akerlof@afconsult.com Rapport 560618

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Kv. Munksundet 29:2-3

Kv. Munksundet 29:2-3 Datum: 2014-05-06 Projekt: Kungsgatan/Idrottsallén, Enköping Peab AB Trafikbullerberäkning HANDLÄGGARE: Johan Odemalm Melisa Jiménez KVALITETSKONTROLL: Ingemar Ohlsson ADL KONSULT AB KATARINAVÄGEN 22 116

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

RAPPORT B 1 (8)

RAPPORT B 1 (8) RAPPORT 14181 B 1 (8) Kund Tyresö kommun Sara Kopparberg 135 81 Tyresö Datum Uppdragsnummer 14181 Bilagor B01, B02 2015-11-11 Rapport B Fornuddsvägen, Tyresö. Trafikbullerutredning för äldreboende Rapport

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kompletterande ljudutredning. Antal sidor: 10

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kompletterande ljudutredning. Antal sidor: 10 RAPPORT R2012264-2 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Torleif Falk tele: 0730-70 05 49 Antal sidor: 10 Datum: 2012-10-23 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 3105451 Rapport: 3105451 D Datum: 2009-10-06 Antal sidor: 7 Bilagor: 3105451/D01 - D02 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Tyréns Temaplan

Läs mer

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred 1. Bullernivåer 1.1 N Västkustvägen I detta avsnitt redovisas bullernivåer från trafiken på N Västkustvägen. I avsnitt 1.2

Läs mer

DOM 2013-11-06 Stockholm

DOM 2013-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060108 DOM 2013-11-06 Stockholm Mål nr M 4030-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-04-05 i mål nr M

Läs mer

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Kerstin Cederlöf Chefsjurist på Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-03-21 1 Miljöbalken en samlad, breddad,

Läs mer

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun Vägverket Konsult Affärsområde Mitt Box 1910 65119 Karlstad Våxnäsgatan 10 www.vagverketkonsult.se Telefon: 054-140000 Texttelefon: 0243-750 90 Sara Nordmark sara.nordmark@vv.se Direkt: 054-140006 Mobil:

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING R LUNDBY INDUSTRIINFART

TRAFIKBULLERUTREDNING R LUNDBY INDUSTRIINFART TRAFIKBULLERUTREDNING R01-246382 LUNDBY INDUSTRIINFART 14 DECEMBER 2012 2(13) Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: Medverkande 246382, Lundby industriinfart R01 - Lundby industriinfart Slutrapport

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Kv Gamla Uppsala, Uppsala. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-060 r01 Datum: Rev 1 2016-05-03 Kv Gamla Uppsala, Uppsala Trafikbullerutredning L:\2016\2016-060 KO Gamla Uppsala, Junior Living Holding AB\Rapporter mm\2016-060 r01 Trafikbullerutredning_rev

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning

Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning Projekt: 31-04704 Rapport: 31-04704-A Datum: 2007-05-15 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-04704/A01 - A12 Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Exploateringskontoret

Läs mer

VÄG 66, TANDÖ - BU. TRAFIKBULLER

VÄG 66, TANDÖ - BU. TRAFIKBULLER RAPPORT VÄG 66, TANDÖ - BU. TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2013-09-04 Uppdrag: 245590, Väg 66, Östra Tandö - Bu, Malung - Sälens kommun, Arbetsplan Titel på rapport: Väg 66, Tandö - Bu. Trafikbuller Status:

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

PM BULLER. Högtrycket 2 Kristinehamns kommun Reviderad:

PM BULLER. Högtrycket 2 Kristinehamns kommun Reviderad: PM BULLER Högtrycket 2 Kristinehamns kommun 2013-07-28 Reviderad: 2013-10-11 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: SBK Värmland, Daniel Nordholm WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson,

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun Förskola Bostäder Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Bullerberäkning... 2 2.1 Metod och förutsättningar... 2 2.2 Riktvärden... 2 3. Resultat... 4 4. Slutsats och föreslagna åtgärder... 4 Bilagor 1. Ljudutbredningskarta,

Läs mer

Beräknade trafikbullernivåer

Beräknade trafikbullernivåer 12009 PM D 1 (7) Kund Täby kommun Datum Uppdragsnummer 12009 Bilagor: D01-D03 2016-09-12 PM D Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerunderlag för fortsatt planering. I denna PM redovisas ekvivalenta och

Läs mer

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning RAPPORT TR10114426 R01, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning 2008-10-16 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson RAPPORT, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Sandstugan - Äldreboende, Botkyrka Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan

Sandstugan - Äldreboende, Botkyrka Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan 16099 RAPPORT C 1 (6) Kund ANOVA arkitekter ab Datum Uppdragsnummer1 16099 Bilagor 2016-06-01 Rapport C Sandstugan, Botkyrka Tillbyggnad av äldreboende - Trafikbuller Rapport 16099 C Sandstugan - Äldreboende,

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Trafikbullerutredning Sörby 3:6

Trafikbullerutredning Sörby 3:6 Uppdrag Sörby 3:6, Gävleborg Beställare TST Gruppen Att Håkan Sandin Handläggare Jan Pons Granskare Monica Waaranperä Rapportnr 1320010513 R1 rev2 2014-11-04 Datum 2014-10-22 Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Söderbymalm 3:405, Haninge

Söderbymalm 3:405, Haninge Uppdrag: 547428 Rapport: 547428 B Datum: 2009-11-17 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-B03 Söderbymalm 3:405, Haninge Ombyggnad av kommunalhuset till bostäder Bullerutredning Uppdragsgivare: Peab Bostad AB Region

Läs mer

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28 Källa: Eniro Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Fredrik Olausson Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-06-09 Stockholm Mål nr M 10751-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-03 i mål M 4060-14, se bilaga

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 10200402 1 (5) PM 10200402.1 Denna PM har reviderats 2014-10-08 med nya trafiksiffror för vägarna, samt en ny husplacering. Nytillkommet jämfört med förra versionen markeras med ett vertikalt

Läs mer

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller

PM 2008-07-11 reviderad 2008-08-19 Västerås, Skälbymotet, buller 0080711 reviderad 0080819 Bullerutredning, Skälbymotet Västerås Bakgrund På uppdrag av Västerås stad har SWECO gjort en bullerutredning för Skälbymotet i Västerås. Bullerutredningen består av bullerberäkningar

Läs mer

Norrtälje hamn, kvarter 5, Norrtälje

Norrtälje hamn, kvarter 5, Norrtälje 15087 RAPPORT E 1 (9) Kund Index Living AB Jonas Davidsson Box 7744 103 95 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15087 2016-05-19 Rapport E Norrtälje hamn kvarter 5, Norrtälje Bullerutredning för detaljplan Bilagor

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

RAPPORT A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Rapport A (Förhandskopia) Tibbleängen, Kungsängen, Upplands-Bro Bullerutredning för detaljplan

RAPPORT A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Rapport A (Förhandskopia) Tibbleängen, Kungsängen, Upplands-Bro Bullerutredning för detaljplan RAPPORT 16024 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund Ikano Real Estate Box 1304 172 26 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2016-03-10 16024 Rapport A (Förhandskopia) Tibbleängen, Kungsängen, Upplands-Bro Bullerutredning

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer