TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Regionkansliet, Kristina Berglund RS4253

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-15 15RS4253"

Transkript

1 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Regionkansliet, Kristina Berglund RS4253 Till Regionfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Regionens revisorer Regiondirektören Förvaltningschefer m.fl. inom RÖL Landshövdingen Kungörelse om sammanträde med regionfullmäktige Regionfullmäktige kallas till sammanträde tisdagen den 15 september med början klockan Sammanträdet beräknas avslutas klockan Kaffe kommer att serveras från klockan 9.00 före sammanträdets start på representationsvåningen utanför Sessionssalen. Avbrott för lunch mellan Lokal: Sessionssalen, Rådhuset i Örebro Vid eventuellt förhinder att delta i sammanträdet, kontakta snarast möjligt regionkansliet, tfn , eller anmäl via e-post till Torgny Larsson Ordförande V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Gruppmöten Partigruppen (S), (V) och (MP) samlas för överläggning den 15 september mellan klockan i Sessionssalen, Rådhuset Örebro. Parti (SD) samlas för överläggning den 10 september klockan i konferensrum Linden, Regionkansliet, Eklundavägen 1, Örebro. Bilaga: Föredragningslista POSTADRESS Region Örebro län Box Örebro E-POST BESÖKSADRESS Eklundavägen 2 Örebro INTERNET TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Regionkansliet, Kristina Berglund RS Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till regionfullmäktige 5. Anmälan av interpellationer och frågor 6. Anmälan av motion från Bo Rudolfsson (KD) och Urban Svensson (KD) om att skapa ett heltäckande regionpaket för turist- och besöksnäringen, 15RS Anmälan av motion från Ola Karlsson (M), Hanne Alvner (M), Ewa Sundkvist (KD), Torbjörn Ahlin (C) och Anna Ågerfalk (FP) om att etablera ett Ronald McDonald barnhus, 15RS Anmälan av motion från Ewa Sundkvist (KD) och Bo Rudolfsson (KD) om att införa en mobil asyl- och invandrarhälsa, 15RS Anmälan av medborgarförslag om subventionerad fotvård, 15RS Anmälan av medborgarförslag om servicelinje för sjukresor och besök till Lindesbergs lasarett, 15RS Anmälan av motion från Anna Ågerfalk (FP) om att starta en testverksamhet med psykiatrisk akutambulans i Örebro län, 15RS Bordlagda interpellationer 13. Aktuell regioninformation 14. Tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträden under år 2016, 15RS Anskaffning av spårfordon och borgen för finansiering, 15RS Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg, 15RS Lån till ArkivCentrum Örebro län, 15RS Länsgården Fastigheter ABs byggnation av studentbostäder på Grillgården 3, Örebro, 14OLL Allmän frågestund för ledamöterna 20. Besvarande av interpellationer och frågor 21. Valärenden 22. Avslutning

3 ÖREBRO RÅDHUS PLENISALEN - Regionfullmäktige Jimmy Larsson, SD Mikael Hedström, SD Sigvard Blixt, SD Birgitta Malmberg, FP Torbjörn Ahlin, C Wendla Thorstensson, C Kajsa Rosén, FP Anna Ågerfalk, FP Catrin Steen, MP Mats Gunnarsson, MP Elin Jensen, SD Christina Pettersson, C Isac Nordin, M Jonas Kleber, C Lotta Olsson, M Daniel Edström, SD Lennart Carlsson, M Elin Enes, KD Jonas Millard, SD Håkan Söderman, M Urban Svensson, KD Daniel Spiik, SD Sara Dicksen, M Alf Rosberg, M Bo Rudolfsson, KD Per-Ove Lindkvist, M Svante Gyrulf, M Mats Seijboldt, SD Oskar Svärd, M Ewa Sundkvist, KD Hanne Alvner, M Mats Einestam, FP Katarina Tolgfors, M Ola Karlsson, M Emma Ode, MP Camilla Hansén, MP Joakim Carlsson, S Lasse Sjöberg, S Robert Mörk, S Kerstin Bergström Persson, S Jihad Menhem, V Bengt Storbacka, S Kenneth Lantz, V Maria Nyberg, V Annika Engelbrektsson, S Urban Jonsson, S Jenny Steen, S Martin Lind, S Hans Karlsson, S Marie-Louise Forsberg- Fransson, S Jeanette Hermansson Rapp, V Karin Poppius, V Thomas Andersson, S Inger Trodell, S Linda Svahn, S Ingemar Javinder, S Roger Rådström, S Caroline Frankesjö- Karlsson, S Irén Lejegren, S Elisabeth Rådström- Paavonen, S Azra Prepic, S Andreas Brorsson, S Lennart Pettersson, S Carina Dahl, S Jette Bergström, S Carl-Henrik Nordström, S Fredrika Jakobsen, S Sophia Bescher, S Calill Ohlson, M 2:e vice ordf. Susanne Stenlund, S Vice ordf. Torgny Larsson, S Ordf. Kristina Berglund sekreterare

4 Skrivelser till regionfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015 Punkt 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 bf f t g 4b,~; - ~ ~~'~'~ ~~ ~ Lansstyrelsen i.~ 1" L -a ~~F Orebro Ian ~i ~~~ ~~,~ ~ 1/7 Dnr e Lansstyrelsen utser ny ersattare for ledamot ilandstingsfullmaktige fran och med den 1 September 2015 till och med den 14 oktober L~~d~ti~~o Orebro Tans landsting ~~'tl: Moderaterna y e~'s~ff~~'e ~ Simon Olow v~~~te e~ ~~.~t e: Per-Anders Lundin I~en som berors a~ beslutet har markerats med en asterisk (*} i foljande sammanstallning. Ledamot Katarina Tolgfors Isac Nordin Lotta Olsson Lennart Carlsson Hakan Soderman Svante Gyrulf Sara Dicksen Ersattare 1. Darko Spahic 2. John Hagglof 3. Anders Brander 4. Magnus Larsson 5. Gunilla Olafson ~. Eghbal Kamran 7. Simon Olow Bevis utfardas for de som berors av beslutet. I~en som vill overklaga detta beslut kan gora det skriftligen hos Valprovningsnamnden. Skrivelsen ska ~a kommit in till Lansstyrelsen5 Stortorget 22, ORE~RO inom do dagar efter dagen for detta beslut.,fig ~~ a ~ 3 Bjor=n. I'ettersson ~,~ ~-- ~. F ~. ~~~._ :r-",i ~- `' ~e'a, ` ~+ Rickard Linde ~ Kopia till Region Orebro Ny ersattare Parti

57 fora 24 augusti 2015 ~~ 3 ~~' ~~ ~ a;~ a,~ ~~ Jag aysa~r rni ~pret s~rn le~rn~t i ~a r~ ~, -t 4 ~r~ for regional tillvt.

58 J~~ar~h~lleror~ a~~f~ bli~ntl~digadfr~~ mitt pt~li~iska u~~dr~g~oril~~partiet i R~gi~r~~Jr~br~ ~~n. Iit~ uppdr~~ ~r ~rsattare i fok~s~amn~d~r~ for r~il~a o~ce~ klirn~t~r~~ar. 'I~d ~ arrli~a ~als~ing~r t~ ~ ~~~. Asa 1i istrarid

59 LIN~ESBERG 2015-D8-25 Jag, Lillernor Bodrnan, aysager mig harmed min ersattarplats i narr~nden for halsa, vard och klinisk forskning.,;~ f~ ~~ ~ ~~ ~~ ~.. _r ~ - ~ ~~ Lillerr~or Bodman ~~ ~m..

60

61 PROTOKOLL 6 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Motion till Region Örebro län från Kristdemokraterna om att skapa ett heltäckande regionpaket för turist- och besöksnäringen Diarienummer: 15RS3502 Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till regionkansliet den 23 juni 2015 från Bo Rudolfsson (KD) och Urban Svensson (KD) om att skapa ett heltäckande regionpaket för turist- och besöksnäringen. Motionen har överlämnats till förvaltningen Regional utveckling för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Motionen, bilaga 136. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

62 _,,. 7,: t, :~'. till ~Zegion Orebro lan +rs~x_racmr.rarseab,s. 7 _-~ `~ ~~c~~~ra ~~~r~ ~~~ Orebro 22 juni ~~~~~~~ ~~~~'i~~ ~~ ~ f~ ~ ~ ~ ~ =',~, ~' 0 ~.. Region O~eb~o l~zn a~ ~zl~t~a ~ultu~ och nc~tu~u~~levelse~: Foy c~tt.sti~ule~~ tu~i.st- och be.so'~.sn~~zngen och u~ny~~~ de resu~ser vi h~zr bo"~ ~egionen.s~~z~cz helt~zc~~znde~~zl~et.row bero~ destincztionerialla regionens I~o~~une~. Ett val utbrett kultur- och naturliv lockar bade lansinvanare och turister att upptacka var region. Region Orebro lan ar ett lan med manga resurser, och det ar viktigt att vi hay en tydlig plan for hur vi ska lyfta upp dem. Vi har ett Wyss utvecklat cykelledsnat med overnattning och service som regionen tagit fram. Vi har ocksa manga sma framgangsrika foretag Tangs med kilsbergskanten. Vi har Tiveden, konst pa hogikumlas high techikarlskoga med Alfred Nobels Bjorkborn. GuldvaskningiLjusnarsberg, spannande gruvomradenilindesberg, Open Art Orebro.IDegerfors har vi det historiskt intressanta omradet kringletalven. Vi har trastaden Nora med koppling tillmaria Lang. Vi har Orsta Galleri, museumikavesta folkhogskola, jarnvagihallsberg, Riseberga och Trystorps slott. Det gar att fortsatta Lange. Region Orebro Tan ar rikt pa kultur- och naturupplevelser. For att stimulera turist- och besoksnaringen och battre utnyttja de resurser vi har bor regionen skapa heltackande paket som beror destinationerialla regionens kommuner. Kommunerna far da mojlighet att to from de platser eller attraktioner de sarskilt villlyftaisadana sammanhang. Darefter bor regionen tillsammans med kommunerna skapa Regionen-runt-paketiolika kategorier och konstellationer for att knyta samman hela regionens turist- och besoksnaring. For att ytterligare underlatta for turister och besokare bor oven transport- och overnattningstips samlas och presenteras. ~,.., ~. ~ - _ att Region Orebro Tan skapar Regionen-runt-paket tillsammans med lanets kommuner for att gora des lattare att upptacka hela lanes. For Kristdemokraternas fullmaktigegrupp t= ~~~. r' j~ 'r,, ~ ^~ ~> - ~_ Bo Rudolfsson ~ Urban Svensson

63 PROTOKOLL 7 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Motion till Regionfullmäktige från Alliansen i Region Örebro län om Ronald McDonald barnhus i Örebro Diarienummer: 15RS3760 Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till regionkansliet den 7 juli 2015 från Ola Karlsson (M), Hanne Alvner (M), Ewa Sundkvist (KD), Torbjörn Ahlin (C) och Anna Ågerfalk (FP) om Ronald McDonald barnhus i Örebro. Motionen har överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Motionen, bilaga 137. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

64 f = _~ -.-~ -~~~~ `i ~ i ~x, S`~~t~~t?'tI.LXI3ti _ Orebro den 23 juni 2015 ~~k~~.y~ ~~~:,~.~ ~ ~~ r~~ ~~r~ ~~r TII~ ~ s ~~ ~ ~ ~ ~ Sri Region Orebro Ian Regionfullmaktige -=~.. ~ Alliansen i Region Orebro Ian ser ett stort behov av att utveckla samarbetet med det civila samhallet inom halso- och sjukvarden. Familjer med svart sjuka barn behover stod och hjalp pa olika satt for att komma igenom sjukdornsforloppet, sore i alla ayseenden drabbar hela familjen. Ronald McDonald Barnfond startade 1990 och ar en fristaende ideell stiftelse som dries utan vinstintresse. Fonden har 90-konto och star under kontroll av SFI (Svensk Insamlingskontroll). Det argarantin foratt pengarna garti(i andamalet. Donationer, gavor och ideellt arbetande volontarer finansierar byggnation, drift och inkop till barnhus och vantrum. Under septer~ber 2013 invigdes det senaste tillskottet av barnhus i Uppsala, i anslutning till Skandionkliniken. Finansi~ringen av barnhuset sker i ett sa~arbete mellan Ronald I~cDonaldfonden och Barncancerfonden som tilisar~r~ans bidrar i insamlingen for de sjuka barnens baste. Att tea ideella organisationer samarbetar ar ovanligt. Utover defem hussom Jigger i anslutningtill universitetssjukhus, harfonden bidragittill att frascha upp vantrum/ lekrum pa olika barnkliniker runt om i landet. 1 dagslaget ar det fem universitetssjukhus som her ett Ronald f~cdonald barnhus. Det ar bare ova universitetssjukhus som inte ken erbjuda familjer med wart sjuka barn derma rr~ojlighet, USO ar det ena. Ett Ronald McDonald hus skulls dessutom bli ett utmarkt komplement till de store, frar~tida satsningar sores ska gores pa USO. Darfor skulls ~Iliansen med gladje se att ett samarbete upprattades med Ronald McDonaldfonden kringattfatill stand etableringen avett Ronald McDonald hus i anslutningtill Universitetssjukhuset.

65 i f _.._ i ~. ~.,.. ~~ - : :. att gora en framstallan till Ronald McDonald Barnfond orn en framtida etablering av ett Ronald McDonald barnhus i anslutning till USA. att starts ett samarbete kring upprustning av vantrum/ lekrum i anslutning till de kliniker/mottagningar sore besoks av barnpatienter i Region arebro Ian. {;,.. ~ a,~ _ ~.~, r ~- q._, ~ E ~. ~.,: - -~ ~,y ~,~~ ~, :~ ~ ~y _ ~ 4;~ Ola Kar(sson Moderaterna Hanne Alvner Moderaterna ~y~.....r s/* r y w '' ~,.. - ~:.-,_ ~ Ewa Sundkvist Kristder~~kraterna ^:. Torbjorn Ahlin ~~nterpartiet ~ ~ s d ~ 1 ~' ~ -. v -~ Anna Agerfalk Folkpartiet ~iberalerna

66 PROTOKOLL 8 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Motion till Region Örebro län från Kristdemokraterna (KD) om att införa en mobil Asyl- och invandrarhälsa Diarienummer: 15RS3838 Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till regionkansliet den 14 juli 2015 från Ewa Sundkvist (KD) och Bo Rudolfsson (KD) om att införa en mobil Asyl- och invandrarhälsa. Motionen har överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Motionen, bilaga 138. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

67 ~.; / I I. ',.. till Region Orebro lan Orebro 29 juni 2015 ~~ ~ ~~ ~*,~ ~'. ~ '' ~- Info's en mobil~~l- och inv~~zd~a~h~zlsa, lilt den ~obil~z dist~z~tssl~ote~.s~e~ottagningen,.soon beso~er o~te~ mec~.sto~cz aylboendenfo'r ~egelbundna ~r~zffa~ wedasylso'~c~nden. Primarvarden ansvarar for att erbjuda alla asylsokande samt vissa nyanlanda invandrare halsoundersokningienlighet med Socialstyrelsens allmanna rad (SOSFS 2011:11/SOSFS 2013:25). Halsoundersoknin~en harisvfte att ~e en allman orienterin~isveri~es halso- och sjukvard, upplysa om halsofragor och att upptacka p~rsoner som a~ibehov av vard e11er srnittskyddsatgarder. Detta sker framst genom ~syl- och invandrarhalsan som (innsilindesberg, Orebro samt pa mottagningarivardcentralernaihallsberg, Laxa och Askersund. IHera av regionens kommuner (inns asylboenden som mottar stort antal av nyanlanda asylsokande. Asyl- och invandrarhalsan har har en viktig uppgift, och gor ett bra jobb, men det behovs mer. Manga av de nyanlanda har olika besvar och behover island enklare stod an yard vid en vardcentral. Det skapar frustration hos asylsokanden och ar en tids- och personalkravande process, och all personal pa vardcentralerna har rote sarskild utbi~dning for kontakt med asylsokande. Darfor bor regionen infora en mobil Asyl- och invandrarhalsa, likt den mobila distriktsskoterskemottagningen, som besoker otter med stora asylboenden for att regelbundet traffa asylsokande. Da kan de asylsokande fa en trygghet iatt de far hjalp och stod regelbundet anpassad sarskilt efter deras behov. Detta bor aven avlasta vardcentralerna, som far met tid till inbokade patienter. ~~ _ ~. _ - - att Region Orebro lan infor en mobilrlsyl- och invandrarhalsa som regelbundet besoker otter med stora asylboenden. For Kristdemokraterr~as fullr~ak~i~egrupp -- ~ ~-~..,; t_~ _ - -~ --~- m -r, ~..=.. z,. 4l ~~ A.> ~ J }= 6 ~ Ewa Sundkvist Bo Ruc~olfsson ~~~.,~R~~y

68 PROTOKOLL 5 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Medborgarförslag om subventionerad fotvård Diarienummer: 15RS3058 Ärendebeskrivning Anmäls att ett medborgarförslag inkommit till regionkansliet den 3 juni 2015 om subventionerad fotvård. Medborgarförslaget har överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Medborgarförslaget, bilaga 135. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

69 ~ ~~.~.~:,~ ro s d w~~ ~~ ~~ k ~ '' ~.~I~ ~ ~~ _ ~~ f =k.. ~`~ ~` r F% r~ ~ ~~ "tr}te~` -~ ~..~ :fir ~rs',~ ~.: ~~ ~'~' '~' ~$'~ E'er ~ ~ l.,:v..,s ~ ~t hq o P ~~ ' yea,. ip'~- j' ~, ~ ~.?='~, << ~ `~ -, t~ r"u c~ s r i, gy 'r"~'.s~,` '^"`' ~ ~, - ~,-- y~` v~ >..,~ E G i f~ ~ ~ls' ~,~ ~ ~,c,.,. `~ n~ ~ ~ ~.. d r ~>--r q o ~ ~.,~,...,.'. ~ P ~,f~~/ ~,~:-~ ~..:+ x.e, ~--~,. ~ ~,;,%.. G,.,~,~m ~~ +S'.a4 ~w " '" '~ 7 S '~;4 4 '"J ~ F - e',k~.. ~ P ~u 4`~~. Gx 5 ~k'r~. c :hx `?: ~ E 3. -' _,,~~ _yam a, ~~ ~ i. -9 { x` '.'. F - ry~y - p' F - e ~ _. '.. '!.. -^ i ~ r 'dam,4 r f,/ / 3'~ -~ _..,.!" i '! t!! i" t.t; ~'' I i!.'t om!.`. _ ~e~c~~.. ~~ ~.~ ~ ~'~ ~, ~~r~~~;g~~~;..~

70 PROTOKOLL 9 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Medborgarförslag om inrättande av direkt servicelinje Diarienummer: 15RS3685 Ärendebeskrivning Anmäls att ett medborgarförslag inkommit till regionkansliet den 2 juli 2015 om att inrätta en direkt servicelinje för sjukresor och besök på Lindesbergs lasarett från Hällefors/Grythyttan. Medborgarförslaget har överlämnats till förvaltningen Regional tillväxt för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Medborgarförslaget, bilaga 139. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

71 Namn: Lars TriI I kott Datum: Adress: ~tationsvagen 3 ~ _.~ ~~ -- ~~ Postadress:.. -~-: ~} ~~~ Region Orebro lan ` = allefors Box 1613 ~~~ Tel: 7d1 16 OI~E~1~ mobil ~ ~~ ~~~ ~~r E-post: ~. ~ ~,, ~,. ~. Medborgarforslag (kortfattat namn): Inrattande av direkt servicelinje for sjukresor och besok pa Lindesbergs lasarett fran H~I I efors/grythy~tan Mo~ivering (Lamna en mer utforlig beskrivning av ditt forslag och motivera varfor det bor genomforas): Bakgrund: Fran Haliefors/Grythyttan finns endast en "sa kallad direktforbindels~" med Lindesbergs lasarett. En busstur som tar ca 4 timmar fur och recur. Restiden ger en medelha~tighet pa ca km/tim, alltsa ungefar mopedfart. Den langsamma bussturen, tillsammans med lakarbesok och tiden for aterresan betyder att det tar nara totalt 7 timmar for ett lasarettbesok. Vidare (inns ingen bussforbindel~e fiill lasarettet for eventuellt besok hos inlagd patient eller om Wagon fatt behandlings~id omkring eller after lunch. Detta har papekats vid etc antal tillfallen sedan 2010 utan atgard fran varken Lanstrafiken eller Orebro landsting. ~, Forbindelserna mellan Hallefors/Grythyttan och lasarettet i Lindesberg waste forbattras genom exempelvis en speciell servicelinje sow gar tatare och battre restider tur och recur. Modernare hussar av nagot mindre storlek kan wed fordel anvandas och bokning sker direkt mellan avtalat bussbolag och/eller taxi och patienterna. Har far inte kostnaden vara halt avgorande utan servicen for de sjuka ar prioritet ett. Systemet wed servicelinje anvandes wed fordel hos Varmlands Landsting mellan exempelvis Filipstad och Karlstad lasarett For att ytterligare minska restids- och resekostnader kan en annan a~gard vary att remisserna fran Hallefors Vardcentra! skickas till Karlskoga lasarett istallet fir Lindesberg och att servicelinjen da i~nrattas mellan Hallefors/Grythyttan och Karlskoga. Personuppgifterna behandlas enligt PuL. Jag godkanner att forslaget wed mina personuppgifter publiceras iprotokoll och foredragningslistor pa landstingets hemsida. Jag godkanner rote att fqrslaget wed mina personuppgifter publiceras iprotokoll och foredragningslistor pa landstingets hemsida. Namnunderskr~ft(~e~~ ~6 _:. Namnfortydligande: ~~.,f',~. ~ w y ~~~" :;

72 PROTOKOLL 10 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Motion till Regionfullmäktige i Örebro län från Anna Ågerfalk (FP) om att starta en testverksamhet med psykiatrisk akutambulans i Örebro län Diarienummer: 15RS4311 Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till regionkansliet den 20 augusti 2015 från Anna Ågerfalk (FP) om att starta en testverksamhet med psykiatrisk akutambulans i Örebro län. Motionen har överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Motionen, bilaga 140. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

73 }.~ r ~a ~, a ~~~ ~ ~.~` ~- y ~:,~: i ~' i 1~ i.. ~~~` ~I ~ 1 ~jalvmordstalen ar hogai Orebro lan. Att minska antalet suicidforsok och antalet suicidforsok med dodlig utgan~ ar hogt priorlterat. Schizofreni och depression ar exempei pa allvarliga sjukdomar med hog dodlighet. ~rebropolisen Iarmas varje vecka ti11 akuta arenden som involverar personer som drabbats av psykisk ohalsa. Det innebar att vid dessa larm ar det personal, som i forsta hand rote ar utbildad for att varda personer som drabbas av psykisk sjukdom, som rycker ut. Folkpat~tiet anser att det yore onskvart att personal specialiseradipsykiatrisk omvardnad skulle vara de som firms tidigt pa plats vid omhandertagande av sadana patientet-. Genom att infora ett psykiatriskt utryckningsfordon anpassat for derma typ av ward kan regionen erbjuda battre akutvard till personer med akut psykiatrisk ohalsa och samtidigt hoja kvaliteten pa psykiatrisk akutsjukvardi Orebro lan. Derma typ av utryckningsfordon, bemannad med vardpersonal, jobbar med stor framganginorge.i Sverige har Stockholm fans landsting utvecklat och etablerat en framgangsrik forsoksverksamhet. Erfarenheterna ar hittills sa positiva att vi anser att det fnns anl~dning att prova psykiatrisk akutambulans ocksaiorebro lan. Omstandigheternai ett storstadsomrade kan vara svara att jamfora rn~d omstandigheterna iorebro tan. I~arfot foreslar vi att ve~-ksamheten ska anpassas till forutsattningarna 1 wart lan samt att verksamh~ten kontinuerligt ska ~oljas och utvecklas. Viktig med sadan forsoksverksamhet ar att resultaten rote bara ger utslagi samhallet utan a~ren utvarderas pa ett vetenskapligt satt. Med anledning av det kan det vara lampligt att verksamheten utformas av Psykiatrin r samverkan med Psykiatrisk Forskningscentrum. Regionfullmaktige foreslas besluta: Att ge landstingsstyrelsen iuppdrag att etablera en testverksamhet med en psykiatrisk akutambulans i Orebro lan. Orebro Fir F~lkpa~let ~iberal~rr~a. ~ -- `~ ~ ~.:~ ~~,.~ 9 Anna 1~gerfalk (Fp) ~ruppledare Folkpar~iet Orebro ian - Qskarsparken Orebro tfn

74 Punkt 12 Bordlagda interpellationer till regionfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015

75

76 ordförandeiregionstyrelsen ~e! g on trebro dan Örebro :.:~ 205 -Q3- j ~~Y~. Centrala d~a~ri~t ors e~no O ~jj}ff ~ ' $, F ~~ L i ` r' v Enpa~~ain~luderadbarnmorskemottagning som läggerfokus mer~å helafamijen ö~~nar oc~s:å uppför merjämställdafamijer där bådaföräldrarna delarpå ansvaret. Att bli förälder är en stor omställning. Roller som tidigare kanske varit självklara föråndras, könsmönster uppmärksammas ochplötsligt finns utrymme för ifrågasättande av det som vaxit. Islutet av januari publicerade Margareta ~Nidarsson, barnmorska och barnsjuksköterska, en avhandling dår hon undersökt föräldrars upplevelse av det föräldrastöd som erbjudits dem. Avhandlingen lyfter särskilt vilka områden som bör ha extra fokus, och dels skillnaderi behov av stöd hos mammor ochpappor. Avhandlingen konstaterar att mammor ochpappor har behov av olika sorters stöd. Medan mammor lättare känner depressivitet och stress, känner sig papporna otillräckliga ochhar svårt att finna sinroll som pappa. Hos föräldrarna framkom tydligt att det fanns efterfråganpå att barnmorskemottagningarna ska vara mer pappainkluderande ochpå så sätt skapa en bättre förståelse av vad som förväntas av dem. Enpappainkluderad barnmorskemottagning som lägger fokus mer på hela familjen öppnar också upp dör mer jämställda familjer där båda föräldrarna delar på ansvaret. Med anledning av ovanstående har jag %ljande fråga till regionstyrelsens ordförande: Hur arbetar Region Örebro 1'ån för att inkludera papporna på barnmorskemottagningarna samt ide föräldragrupper som finnsiregionens regi? M~~/ ~r ~st+ ~,~ 3~ +. ~~ ~.ye...,...~._.~i.~.:'~ s. Ewa Sundkvist, Kristdemokraterna

77

78

79 3 w.g...e-~...~, :w+s.... gip: ~~~ t ~ '::A` ''Lim + :.`!i'` '~z -.fit ~i~.as ~ _ -,.k,,~ - ~ _.i~ ~3:.-''"1.'-; ~.~ _ s ~.... v. 'i:q... ~a~ -~::... 'ei.. 'tom '-i.- xl. _. W... ~...0.~' ~_..v..... ~.. ~...~....._..~ '~~i%'.n. ~* = ~.. Örebro den 13 april 2015 Region ~reb~o tån Interpellation Centrala diat% Ti Regionrådet Jenny Steen, ordförande i Nämnden för Hälsa, vård och klinisk forskning..~- - -~ ~ Angående den långa väntetiden för barn i behov av diagnos och hjälp Vid ett besök på Möckeingymnasiet ikarlskoga fick jag information om att skolan upplever att elever inte får tillräckligt stöd från Regianans sjukvård. De beskrev elever som ställer sig frågan "Varför är jag korkad? eller "Varför funkar inte jag?" och som u-pplever stora problem 'i undervisningen. Det handlar- om elever som söker hjälp hos Psykiatrin eller till Logoped. De beskrev ett fall med en elev med misstänkt dyslexi där skolans utredning gjördes och skickades till logoped när eleven gick i grundskolan. Nu går eleven i klass 2på gymnasiet och har ännu fått träffa logoped för fortsatt utredning och diagnos. Diagnos krävs för att kunna få rätt stöd och hjälp både av skolan men sedan även från Arbetsförmedling eller Försäkringskassan. När jag söker uppgifter på nätet ser jag att Örebro ligger bland de sämsta länen i landet på att erbjuda besök hos logoped snabbt. Väntetiderna uppges ligga på mellan månader. Stockholms läns landsting infördes vårdval till logoped för att korta de mycket långa väntetiderna. Nu, med vårdval, ligger väntetiderna på 1-3 veckor, en fantastisk förbättring. Jag anser att väntetider på 12-1S månader till logoped för skolbarn som behöver stöd och hjälp snabbt är oacceptabelt. Med anledning av ovanstående vill jag ställa frågan: Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att korta Regionens mycket långa väntetider för barn i behov av diagnos och hjälp? ~~ r f Y Ola Karlsson oppositionsråd (iii)

80

81

82 p i~ legion Örebro 1~n ~~ ~~~~~ Interpellation till regionstyrelsens ordförande ~~ ~ ~..~ ~~~ ~ea~trata d~~r~et Marie-Louise Forsberg-Fransson Regionens mobila distriktssköterskemottagning en dyr vårdresa Den första oktober 2014, för drygt sex månader sedan, började Regionens mobila distriktssköterskemottagning sin resa genom länet. Den besöker sedan dess med jämna mellanrum 20 platser i länets glesbygdsområden. Avsikten var att den rullande distriktssköterskemottagningen skulle öka tillgängligheten till primärvården, allra helst i de delar där människor har långt till en vårdcentral. "Ytterst handlar det om att främja hälsa och trygghet för alla länsinvånare,... Den rullande mottagningen är ett komplement till vårdcentralerna och ökar.nu tillgängligheten till vården för dem som bor i glesbygd" sa dåvarande landstingsstyrelsen ordförande i ett pressmeddelande iaugusti ifjol. Vårdcentralerna stod redan under 2013 och 2014 under ett högt patienttryck och patienterna i Örebro län fick ofta vänta på att komma fram till vårdcentralen, eller på tid för besök. Så ser det fortfarande ut. På flera sätt har situationen förvärrats inte minst i länets ytterkanter där flera vårdcentraler idag har svårt att rekrytera och/eller hyra.in läkare. Folkpartiet har hela tiden ifrågasatt den mobila disktriktssköterskemottagningen som en lösning för att öka tillgängligheten till vårdcentralerna. Vid Beredningen för Närsjukvårds senaste sammanträde fick vi informationen att få boende i länet använder möjligheten att besöka bussen. Få använder därmed den kompetens som de två distriktssjuksköterskorna kan erbjuda. Under februari var det så få som två besök perdag i bussen. Det betyder att Regionen har mycket höga kostnader för varje besök i bussen. Resurser som borde kunna användas bättre. Mina frågor till regionsstyrelsens ordförande blir: Hur ser du på utfallet av den mobila distriktsköterskemottagningens uppdrag under första halvåret? Är du beredd att sätta stopp för den mobila distriktsköterskemottagningen? Vilka alternativa användningsområden ser du för regionens mobila vårdbuss som bättre skulle motsvara länsinvånarnas behov? ~r,, Anna Ågerfalk (fp) Oppositionsråd Region Örebro län

83

84

85 Region ~5re~ro dän ~... ~entr~ala diariet Interpellation stalld till Regionstyrelsens ordforande Mare Forsberg Fransson an. n ~_. `~ ~_ }. Organisationsförändringar som berör kvinnosjukvården vid Karlskoga sjukhus. Jag har fått signaler från personalen på kvinnoklinikenikarlskoga om att man hyser stark oro kring de förslag till omorganisation av verksamheten som lagts fram. Förslaget är att inordna.. kvinnoklinikenien länsgemensam klinik tillsammans medmotsvarande verksamhet på USO Kvinnoklinikenhar under många år arbetat för att utveckla en verksamhet som har högkvalitet och som är mycket omtyckt. Det är många blivande föräldrar frånhela regionen, och från landeti övrigt, som söker sig till Karlskoga för att föda. KvinnoklinikeniKarlskoga har också utvecklats till ett föredömeiandra delar av landet vilket har satt till följd att man får ta emot studiebesök som vill ta del av den organisation och de arbetssätt som utvecklats. Kvinnokliniken och dess verksamhet hade en viktig deliatt Karlskoga lasarett fick utnämningen "Svensk kvalitet". Det är en verksamhet som viikommunen är stolta över. Varför har det då utvecklats på detta viset? Verksamheten har utvecklats och drivits av en ledning som har ett stort engagemang och en närhet till verksamheten och dess personal. Personalenhar fått en tydlig ledningmed ansvar och befogenheter att skapa högkvalitet, gott bemötande och ekonomiskt ansvarstagande. Manhar helt enkelt skapat en alldeles speciell kultur som lockar både blivande föräldrar ochpersonal. Med utgångspunkt från detta är då frågan; var passar Kvinnokliniken bäst inien ny processinriktad organisation? Iutredaren Peder Karlssons utredningsrapport "Närsjukvård och samordnad produktionsplanering" anges bl.a. att närsjukvården "... består också av mödravård, barnavård...".ikarlskoga pågår ett nära samarbete med dessa enheter. Här kan nämnas att det pågår ett arbete med att se hur samverkankanutvecklasiden nya familjecentral, som nuhåller på att etableras. Utifrån ett processtänk som sätter patientenfamiljen icentrumbör det finnas skäl att överväga om inte kvinnokliniken passar bäst inom "Närsjukvården" idennya sjukvårdsorganisationen. Det ger en möjlighet att bevara en enhet som fungerar vä1. Somiallt arbetet med omorganisation av verksamheter sker arbetetihögt tempo och det äriden processen nya tankar växer fram bland personalen. Det får aldrig vara för sent att tänka omide fall goda argument förs fram. Därför är det viktigt att beslut om att göra ett "omtag" vad gäller kvinnosjukvårdens organisationkan tas snabbt och meddelas de berörda. Eftersom det är ett tag till nästa sammanträde hoppas jag att denna interpellationkan utgöra grunden för en förnyad värdering av den organisatoriska placeringen av kvinnosjukvårdeni Karlskoga. Med ovanstående som grund frågar jag: Hur ser Dupå argumenten för att bibehålla, och slå vakt om, en organisatorisk enhet som fungerar väl? Har Du eller avser Du att ta initiativ till en omprövning av den organisatoriska placeringen av kvinnosjukvården ikarlskoga? Alf Rosberg /Moderaterna

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

TEMA: REGION ÖREBRO LÄN FÖR OSS TILLSAMMANS

TEMA: REGION ÖREBRO LÄN FÖR OSS TILLSAMMANS SIDAN 14: H-HUSET Nu flyttas gata för framtidens sjukvård. SIDAN 4 Ny satsning ska ge cancerpatienter kortare väntetider. SIDAN 16 Tävla om fina priser i Tebladets tipstävling. Februari 2015, årgång 34

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige I llj ~. Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2015-06-15- Datum _ 16 Sida 1 (7) Ekonomienhet 000122 Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 16 juni 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 15 16 juni 2009 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset.

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset. I III Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-04-16 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-04-28

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Tebladet. När håret inte längre är huvudsaken. Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling!

Tebladet. När håret inte längre är huvudsaken. Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling! Länstidningen Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling! SIDAN 16 16 februari 2012 årgång 31 Till alla länsbor från landstinget GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nyheter Läkarstudenter ute i vården

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 7 september 1995 111-135 Beslutande Karl-Gunnar Holmqvist (s), ordförande Nils Sundberg (ns) Maria Salmgren (m), ersättare Kenneth Backgård (ns) Harry Nyström

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

REGIONENS DOLDISAR TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats. Möt direktören för regional utveckling

REGIONENS DOLDISAR TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats. Möt direktören för regional utveckling Posttidning B Mars 2015, årgång 34 Tebladet personal delas ut sex gånger om året. KOMPETENSFÖRSÖRJNING Framtidens vårdavdelning rätt kompetens på rätt plats SIDORNA 10-11 Möt direktören för regional utveckling

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum I ~ Landstinget II DALARNA PROTOKOLL Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 81-98 Sida 1 (17) Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid:

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Fokusera på affärerna. www.ekan.com Experter på styrning i offentlig sektor. Från: Vad kostar det? Till: Vad får vi för pengarna?

Fokusera på affärerna. www.ekan.com Experter på styrning i offentlig sektor. Från: Vad kostar det? Till: Vad får vi för pengarna? IT ningar i Sverige. Vårt fokus ligger på att leverera effektiva lösningar till organisationer inom offentlig sektor där vår portfölj skapar mervärde för kunden och dess intressenter. Bland våra i dag

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer Tebladet.personal Posttidning B Nr 11 2012 årgång 31 Vinnare av utmärkelse Karlskoga lasarett har som första sjukhus någonsin vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen är ett resultat av ett målmedvetet

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 31 januari 2001 1 39 Beslutande Toivo Hofslagare (s), ordförande, ej 5 Hans Rolfs (s) Kenneth Backgård (ns) Lars Wikström (kd) Yvonne Stålnacke (s), vice

Läs mer