TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Regionkansliet, Kristina Berglund RS4253

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-15 15RS4253"

Transkript

1 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Regionkansliet, Kristina Berglund RS4253 Till Regionfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Regionens revisorer Regiondirektören Förvaltningschefer m.fl. inom RÖL Landshövdingen Kungörelse om sammanträde med regionfullmäktige Regionfullmäktige kallas till sammanträde tisdagen den 15 september med början klockan Sammanträdet beräknas avslutas klockan Kaffe kommer att serveras från klockan 9.00 före sammanträdets start på representationsvåningen utanför Sessionssalen. Avbrott för lunch mellan Lokal: Sessionssalen, Rådhuset i Örebro Vid eventuellt förhinder att delta i sammanträdet, kontakta snarast möjligt regionkansliet, tfn , eller anmäl via e-post till Torgny Larsson Ordförande V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Gruppmöten Partigruppen (S), (V) och (MP) samlas för överläggning den 15 september mellan klockan i Sessionssalen, Rådhuset Örebro. Parti (SD) samlas för överläggning den 10 september klockan i konferensrum Linden, Regionkansliet, Eklundavägen 1, Örebro. Bilaga: Föredragningslista POSTADRESS Region Örebro län Box Örebro E-POST BESÖKSADRESS Eklundavägen 2 Örebro INTERNET TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Regionkansliet, Kristina Berglund RS Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till regionfullmäktige 5. Anmälan av interpellationer och frågor 6. Anmälan av motion från Bo Rudolfsson (KD) och Urban Svensson (KD) om att skapa ett heltäckande regionpaket för turist- och besöksnäringen, 15RS Anmälan av motion från Ola Karlsson (M), Hanne Alvner (M), Ewa Sundkvist (KD), Torbjörn Ahlin (C) och Anna Ågerfalk (FP) om att etablera ett Ronald McDonald barnhus, 15RS Anmälan av motion från Ewa Sundkvist (KD) och Bo Rudolfsson (KD) om att införa en mobil asyl- och invandrarhälsa, 15RS Anmälan av medborgarförslag om subventionerad fotvård, 15RS Anmälan av medborgarförslag om servicelinje för sjukresor och besök till Lindesbergs lasarett, 15RS Anmälan av motion från Anna Ågerfalk (FP) om att starta en testverksamhet med psykiatrisk akutambulans i Örebro län, 15RS Bordlagda interpellationer 13. Aktuell regioninformation 14. Tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträden under år 2016, 15RS Anskaffning av spårfordon och borgen för finansiering, 15RS Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg, 15RS Lån till ArkivCentrum Örebro län, 15RS Länsgården Fastigheter ABs byggnation av studentbostäder på Grillgården 3, Örebro, 14OLL Allmän frågestund för ledamöterna 20. Besvarande av interpellationer och frågor 21. Valärenden 22. Avslutning

3 ÖREBRO RÅDHUS PLENISALEN - Regionfullmäktige Jimmy Larsson, SD Mikael Hedström, SD Sigvard Blixt, SD Birgitta Malmberg, FP Torbjörn Ahlin, C Wendla Thorstensson, C Kajsa Rosén, FP Anna Ågerfalk, FP Catrin Steen, MP Mats Gunnarsson, MP Elin Jensen, SD Christina Pettersson, C Isac Nordin, M Jonas Kleber, C Lotta Olsson, M Daniel Edström, SD Lennart Carlsson, M Elin Enes, KD Jonas Millard, SD Håkan Söderman, M Urban Svensson, KD Daniel Spiik, SD Sara Dicksen, M Alf Rosberg, M Bo Rudolfsson, KD Per-Ove Lindkvist, M Svante Gyrulf, M Mats Seijboldt, SD Oskar Svärd, M Ewa Sundkvist, KD Hanne Alvner, M Mats Einestam, FP Katarina Tolgfors, M Ola Karlsson, M Emma Ode, MP Camilla Hansén, MP Joakim Carlsson, S Lasse Sjöberg, S Robert Mörk, S Kerstin Bergström Persson, S Jihad Menhem, V Bengt Storbacka, S Kenneth Lantz, V Maria Nyberg, V Annika Engelbrektsson, S Urban Jonsson, S Jenny Steen, S Martin Lind, S Hans Karlsson, S Marie-Louise Forsberg- Fransson, S Jeanette Hermansson Rapp, V Karin Poppius, V Thomas Andersson, S Inger Trodell, S Linda Svahn, S Ingemar Javinder, S Roger Rådström, S Caroline Frankesjö- Karlsson, S Irén Lejegren, S Elisabeth Rådström- Paavonen, S Azra Prepic, S Andreas Brorsson, S Lennart Pettersson, S Carina Dahl, S Jette Bergström, S Carl-Henrik Nordström, S Fredrika Jakobsen, S Sophia Bescher, S Calill Ohlson, M 2:e vice ordf. Susanne Stenlund, S Vice ordf. Torgny Larsson, S Ordf. Kristina Berglund sekreterare

4 Skrivelser till regionfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015 Punkt 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 bf f t g 4b,~; - ~ ~~'~'~ ~~ ~ Lansstyrelsen i.~ 1" L -a ~~F Orebro Ian ~i ~~~ ~~,~ ~ 1/7 Dnr e Lansstyrelsen utser ny ersattare for ledamot ilandstingsfullmaktige fran och med den 1 September 2015 till och med den 14 oktober L~~d~ti~~o Orebro Tans landsting ~~'tl: Moderaterna y e~'s~ff~~'e ~ Simon Olow v~~~te e~ ~~.~t e: Per-Anders Lundin I~en som berors a~ beslutet har markerats med en asterisk (*} i foljande sammanstallning. Ledamot Katarina Tolgfors Isac Nordin Lotta Olsson Lennart Carlsson Hakan Soderman Svante Gyrulf Sara Dicksen Ersattare 1. Darko Spahic 2. John Hagglof 3. Anders Brander 4. Magnus Larsson 5. Gunilla Olafson ~. Eghbal Kamran 7. Simon Olow Bevis utfardas for de som berors av beslutet. I~en som vill overklaga detta beslut kan gora det skriftligen hos Valprovningsnamnden. Skrivelsen ska ~a kommit in till Lansstyrelsen5 Stortorget 22, ORE~RO inom do dagar efter dagen for detta beslut.,fig ~~ a ~ 3 Bjor=n. I'ettersson ~,~ ~-- ~. F ~. ~~~._ :r-",i ~- `' ~e'a, ` ~+ Rickard Linde ~ Kopia till Region Orebro Ny ersattare Parti

57 fora 24 augusti 2015 ~~ 3 ~~' ~~ ~ a;~ a,~ ~~ Jag aysa~r rni ~pret s~rn le~rn~t i ~a r~ ~, -t 4 ~r~ for regional tillvt.

58 J~~ar~h~lleror~ a~~f~ bli~ntl~digadfr~~ mitt pt~li~iska u~~dr~g~oril~~partiet i R~gi~r~~Jr~br~ ~~n. Iit~ uppdr~~ ~r ~rsattare i fok~s~amn~d~r~ for r~il~a o~ce~ klirn~t~r~~ar. 'I~d ~ arrli~a ~als~ing~r t~ ~ ~~~. Asa 1i istrarid

59 LIN~ESBERG 2015-D8-25 Jag, Lillernor Bodrnan, aysager mig harmed min ersattarplats i narr~nden for halsa, vard och klinisk forskning.,;~ f~ ~~ ~ ~~ ~~ ~.. _r ~ - ~ ~~ Lillerr~or Bodman ~~ ~m..

60

61 PROTOKOLL 6 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Motion till Region Örebro län från Kristdemokraterna om att skapa ett heltäckande regionpaket för turist- och besöksnäringen Diarienummer: 15RS3502 Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till regionkansliet den 23 juni 2015 från Bo Rudolfsson (KD) och Urban Svensson (KD) om att skapa ett heltäckande regionpaket för turist- och besöksnäringen. Motionen har överlämnats till förvaltningen Regional utveckling för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Motionen, bilaga 136. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

62 _,,. 7,: t, :~'. till ~Zegion Orebro lan +rs~x_racmr.rarseab,s. 7 _-~ `~ ~~c~~~ra ~~~r~ ~~~ Orebro 22 juni ~~~~~~~ ~~~~'i~~ ~~ ~ f~ ~ ~ ~ ~ =',~, ~' 0 ~.. Region O~eb~o l~zn a~ ~zl~t~a ~ultu~ och nc~tu~u~~levelse~: Foy c~tt.sti~ule~~ tu~i.st- och be.so'~.sn~~zngen och u~ny~~~ de resu~ser vi h~zr bo"~ ~egionen.s~~z~cz helt~zc~~znde~~zl~et.row bero~ destincztionerialla regionens I~o~~une~. Ett val utbrett kultur- och naturliv lockar bade lansinvanare och turister att upptacka var region. Region Orebro lan ar ett lan med manga resurser, och det ar viktigt att vi hay en tydlig plan for hur vi ska lyfta upp dem. Vi har ett Wyss utvecklat cykelledsnat med overnattning och service som regionen tagit fram. Vi har ocksa manga sma framgangsrika foretag Tangs med kilsbergskanten. Vi har Tiveden, konst pa hogikumlas high techikarlskoga med Alfred Nobels Bjorkborn. GuldvaskningiLjusnarsberg, spannande gruvomradenilindesberg, Open Art Orebro.IDegerfors har vi det historiskt intressanta omradet kringletalven. Vi har trastaden Nora med koppling tillmaria Lang. Vi har Orsta Galleri, museumikavesta folkhogskola, jarnvagihallsberg, Riseberga och Trystorps slott. Det gar att fortsatta Lange. Region Orebro Tan ar rikt pa kultur- och naturupplevelser. For att stimulera turist- och besoksnaringen och battre utnyttja de resurser vi har bor regionen skapa heltackande paket som beror destinationerialla regionens kommuner. Kommunerna far da mojlighet att to from de platser eller attraktioner de sarskilt villlyftaisadana sammanhang. Darefter bor regionen tillsammans med kommunerna skapa Regionen-runt-paketiolika kategorier och konstellationer for att knyta samman hela regionens turist- och besoksnaring. For att ytterligare underlatta for turister och besokare bor oven transport- och overnattningstips samlas och presenteras. ~,.., ~. ~ - _ att Region Orebro Tan skapar Regionen-runt-paket tillsammans med lanets kommuner for att gora des lattare att upptacka hela lanes. For Kristdemokraternas fullmaktigegrupp t= ~~~. r' j~ 'r,, ~ ^~ ~> - ~_ Bo Rudolfsson ~ Urban Svensson

63 PROTOKOLL 7 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Motion till Regionfullmäktige från Alliansen i Region Örebro län om Ronald McDonald barnhus i Örebro Diarienummer: 15RS3760 Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till regionkansliet den 7 juli 2015 från Ola Karlsson (M), Hanne Alvner (M), Ewa Sundkvist (KD), Torbjörn Ahlin (C) och Anna Ågerfalk (FP) om Ronald McDonald barnhus i Örebro. Motionen har överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Motionen, bilaga 137. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

64 f = _~ -.-~ -~~~~ `i ~ i ~x, S`~~t~~t?'tI.LXI3ti _ Orebro den 23 juni 2015 ~~k~~.y~ ~~~:,~.~ ~ ~~ r~~ ~~r~ ~~r TII~ ~ s ~~ ~ ~ ~ ~ Sri Region Orebro Ian Regionfullmaktige -=~.. ~ Alliansen i Region Orebro Ian ser ett stort behov av att utveckla samarbetet med det civila samhallet inom halso- och sjukvarden. Familjer med svart sjuka barn behover stod och hjalp pa olika satt for att komma igenom sjukdornsforloppet, sore i alla ayseenden drabbar hela familjen. Ronald McDonald Barnfond startade 1990 och ar en fristaende ideell stiftelse som dries utan vinstintresse. Fonden har 90-konto och star under kontroll av SFI (Svensk Insamlingskontroll). Det argarantin foratt pengarna garti(i andamalet. Donationer, gavor och ideellt arbetande volontarer finansierar byggnation, drift och inkop till barnhus och vantrum. Under septer~ber 2013 invigdes det senaste tillskottet av barnhus i Uppsala, i anslutning till Skandionkliniken. Finansi~ringen av barnhuset sker i ett sa~arbete mellan Ronald I~cDonaldfonden och Barncancerfonden som tilisar~r~ans bidrar i insamlingen for de sjuka barnens baste. Att tea ideella organisationer samarbetar ar ovanligt. Utover defem hussom Jigger i anslutningtill universitetssjukhus, harfonden bidragittill att frascha upp vantrum/ lekrum pa olika barnkliniker runt om i landet. 1 dagslaget ar det fem universitetssjukhus som her ett Ronald f~cdonald barnhus. Det ar bare ova universitetssjukhus som inte ken erbjuda familjer med wart sjuka barn derma rr~ojlighet, USO ar det ena. Ett Ronald McDonald hus skulls dessutom bli ett utmarkt komplement till de store, frar~tida satsningar sores ska gores pa USO. Darfor skulls ~Iliansen med gladje se att ett samarbete upprattades med Ronald McDonaldfonden kringattfatill stand etableringen avett Ronald McDonald hus i anslutningtill Universitetssjukhuset.

65 i f _.._ i ~. ~.,.. ~~ - : :. att gora en framstallan till Ronald McDonald Barnfond orn en framtida etablering av ett Ronald McDonald barnhus i anslutning till USA. att starts ett samarbete kring upprustning av vantrum/ lekrum i anslutning till de kliniker/mottagningar sore besoks av barnpatienter i Region arebro Ian. {;,.. ~ a,~ _ ~.~, r ~- q._, ~ E ~. ~.,: - -~ ~,y ~,~~ ~, :~ ~ ~y _ ~ 4;~ Ola Kar(sson Moderaterna Hanne Alvner Moderaterna ~y~.....r s/* r y w '' ~,.. - ~:.-,_ ~ Ewa Sundkvist Kristder~~kraterna ^:. Torbjorn Ahlin ~~nterpartiet ~ ~ s d ~ 1 ~' ~ -. v -~ Anna Agerfalk Folkpartiet ~iberalerna

66 PROTOKOLL 8 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Motion till Region Örebro län från Kristdemokraterna (KD) om att införa en mobil Asyl- och invandrarhälsa Diarienummer: 15RS3838 Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till regionkansliet den 14 juli 2015 från Ewa Sundkvist (KD) och Bo Rudolfsson (KD) om att införa en mobil Asyl- och invandrarhälsa. Motionen har överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Motionen, bilaga 138. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

67 ~.; / I I. ',.. till Region Orebro lan Orebro 29 juni 2015 ~~ ~ ~~ ~*,~ ~'. ~ '' ~- Info's en mobil~~l- och inv~~zd~a~h~zlsa, lilt den ~obil~z dist~z~tssl~ote~.s~e~ottagningen,.soon beso~er o~te~ mec~.sto~cz aylboendenfo'r ~egelbundna ~r~zffa~ wedasylso'~c~nden. Primarvarden ansvarar for att erbjuda alla asylsokande samt vissa nyanlanda invandrare halsoundersokningienlighet med Socialstyrelsens allmanna rad (SOSFS 2011:11/SOSFS 2013:25). Halsoundersoknin~en harisvfte att ~e en allman orienterin~isveri~es halso- och sjukvard, upplysa om halsofragor och att upptacka p~rsoner som a~ibehov av vard e11er srnittskyddsatgarder. Detta sker framst genom ~syl- och invandrarhalsan som (innsilindesberg, Orebro samt pa mottagningarivardcentralernaihallsberg, Laxa och Askersund. IHera av regionens kommuner (inns asylboenden som mottar stort antal av nyanlanda asylsokande. Asyl- och invandrarhalsan har har en viktig uppgift, och gor ett bra jobb, men det behovs mer. Manga av de nyanlanda har olika besvar och behover island enklare stod an yard vid en vardcentral. Det skapar frustration hos asylsokanden och ar en tids- och personalkravande process, och all personal pa vardcentralerna har rote sarskild utbi~dning for kontakt med asylsokande. Darfor bor regionen infora en mobil Asyl- och invandrarhalsa, likt den mobila distriktsskoterskemottagningen, som besoker otter med stora asylboenden for att regelbundet traffa asylsokande. Da kan de asylsokande fa en trygghet iatt de far hjalp och stod regelbundet anpassad sarskilt efter deras behov. Detta bor aven avlasta vardcentralerna, som far met tid till inbokade patienter. ~~ _ ~. _ - - att Region Orebro lan infor en mobilrlsyl- och invandrarhalsa som regelbundet besoker otter med stora asylboenden. For Kristdemokraterr~as fullr~ak~i~egrupp -- ~ ~-~..,; t_~ _ - -~ --~- m -r, ~..=.. z,. 4l ~~ A.> ~ J }= 6 ~ Ewa Sundkvist Bo Ruc~olfsson ~~~.,~R~~y

68 PROTOKOLL 5 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Medborgarförslag om subventionerad fotvård Diarienummer: 15RS3058 Ärendebeskrivning Anmäls att ett medborgarförslag inkommit till regionkansliet den 3 juni 2015 om subventionerad fotvård. Medborgarförslaget har överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Medborgarförslaget, bilaga 135. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

69 ~ ~~.~.~:,~ ro s d w~~ ~~ ~~ k ~ '' ~.~I~ ~ ~~ _ ~~ f =k.. ~`~ ~` r F% r~ ~ ~~ "tr}te~` -~ ~..~ :fir ~rs',~ ~.: ~~ ~'~' '~' ~$'~ E'er ~ ~ l.,:v..,s ~ ~t hq o P ~~ ' yea,. ip'~- j' ~, ~ ~.?='~, << ~ `~ -, t~ r"u c~ s r i, gy 'r"~'.s~,` '^"`' ~ ~, - ~,-- y~` v~ >..,~ E G i f~ ~ ~ls' ~,~ ~ ~,c,.,. `~ n~ ~ ~ ~.. d r ~>--r q o ~ ~.,~,...,.'. ~ P ~,f~~/ ~,~:-~ ~..:+ x.e, ~--~,. ~ ~,;,%.. G,.,~,~m ~~ +S'.a4 ~w " '" '~ 7 S '~;4 4 '"J ~ F - e',k~.. ~ P ~u 4`~~. Gx 5 ~k'r~. c :hx `?: ~ E 3. -' _,,~~ _yam a, ~~ ~ i. -9 { x` '.'. F - ry~y - p' F - e ~ _. '.. '!.. -^ i ~ r 'dam,4 r f,/ / 3'~ -~ _..,.!" i '! t!! i" t.t; ~'' I i!.'t om!.`. _ ~e~c~~.. ~~ ~.~ ~ ~'~ ~, ~~r~~~;g~~~;..~

70 PROTOKOLL 9 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Medborgarförslag om inrättande av direkt servicelinje Diarienummer: 15RS3685 Ärendebeskrivning Anmäls att ett medborgarförslag inkommit till regionkansliet den 2 juli 2015 om att inrätta en direkt servicelinje för sjukresor och besök på Lindesbergs lasarett från Hällefors/Grythyttan. Medborgarförslaget har överlämnats till förvaltningen Regional tillväxt för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Medborgarförslaget, bilaga 139. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

71 Namn: Lars TriI I kott Datum: Adress: ~tationsvagen 3 ~ _.~ ~~ -- ~~ Postadress:.. -~-: ~} ~~~ Region Orebro lan ` = allefors Box 1613 ~~~ Tel: 7d1 16 OI~E~1~ mobil ~ ~~ ~~~ ~~r E-post: ~. ~ ~,, ~,. ~. Medborgarforslag (kortfattat namn): Inrattande av direkt servicelinje for sjukresor och besok pa Lindesbergs lasarett fran H~I I efors/grythy~tan Mo~ivering (Lamna en mer utforlig beskrivning av ditt forslag och motivera varfor det bor genomforas): Bakgrund: Fran Haliefors/Grythyttan finns endast en "sa kallad direktforbindels~" med Lindesbergs lasarett. En busstur som tar ca 4 timmar fur och recur. Restiden ger en medelha~tighet pa ca km/tim, alltsa ungefar mopedfart. Den langsamma bussturen, tillsammans med lakarbesok och tiden for aterresan betyder att det tar nara totalt 7 timmar for ett lasarettbesok. Vidare (inns ingen bussforbindel~e fiill lasarettet for eventuellt besok hos inlagd patient eller om Wagon fatt behandlings~id omkring eller after lunch. Detta har papekats vid etc antal tillfallen sedan 2010 utan atgard fran varken Lanstrafiken eller Orebro landsting. ~, Forbindelserna mellan Hallefors/Grythyttan och lasarettet i Lindesberg waste forbattras genom exempelvis en speciell servicelinje sow gar tatare och battre restider tur och recur. Modernare hussar av nagot mindre storlek kan wed fordel anvandas och bokning sker direkt mellan avtalat bussbolag och/eller taxi och patienterna. Har far inte kostnaden vara halt avgorande utan servicen for de sjuka ar prioritet ett. Systemet wed servicelinje anvandes wed fordel hos Varmlands Landsting mellan exempelvis Filipstad och Karlstad lasarett For att ytterligare minska restids- och resekostnader kan en annan a~gard vary att remisserna fran Hallefors Vardcentra! skickas till Karlskoga lasarett istallet fir Lindesberg och att servicelinjen da i~nrattas mellan Hallefors/Grythyttan och Karlskoga. Personuppgifterna behandlas enligt PuL. Jag godkanner att forslaget wed mina personuppgifter publiceras iprotokoll och foredragningslistor pa landstingets hemsida. Jag godkanner rote att fqrslaget wed mina personuppgifter publiceras iprotokoll och foredragningslistor pa landstingets hemsida. Namnunderskr~ft(~e~~ ~6 _:. Namnfortydligande: ~~.,f',~. ~ w y ~~~" :;

72 PROTOKOLL 10 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Motion till Regionfullmäktige i Örebro län från Anna Ågerfalk (FP) om att starta en testverksamhet med psykiatrisk akutambulans i Örebro län Diarienummer: 15RS4311 Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till regionkansliet den 20 augusti 2015 från Anna Ågerfalk (FP) om att starta en testverksamhet med psykiatrisk akutambulans i Örebro län. Motionen har överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Motionen, bilaga 140. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

73 }.~ r ~a ~, a ~~~ ~ ~.~` ~- y ~:,~: i ~' i 1~ i.. ~~~` ~I ~ 1 ~jalvmordstalen ar hogai Orebro lan. Att minska antalet suicidforsok och antalet suicidforsok med dodlig utgan~ ar hogt priorlterat. Schizofreni och depression ar exempei pa allvarliga sjukdomar med hog dodlighet. ~rebropolisen Iarmas varje vecka ti11 akuta arenden som involverar personer som drabbats av psykisk ohalsa. Det innebar att vid dessa larm ar det personal, som i forsta hand rote ar utbildad for att varda personer som drabbas av psykisk sjukdom, som rycker ut. Folkpat~tiet anser att det yore onskvart att personal specialiseradipsykiatrisk omvardnad skulle vara de som firms tidigt pa plats vid omhandertagande av sadana patientet-. Genom att infora ett psykiatriskt utryckningsfordon anpassat for derma typ av ward kan regionen erbjuda battre akutvard till personer med akut psykiatrisk ohalsa och samtidigt hoja kvaliteten pa psykiatrisk akutsjukvardi Orebro lan. Derma typ av utryckningsfordon, bemannad med vardpersonal, jobbar med stor framganginorge.i Sverige har Stockholm fans landsting utvecklat och etablerat en framgangsrik forsoksverksamhet. Erfarenheterna ar hittills sa positiva att vi anser att det fnns anl~dning att prova psykiatrisk akutambulans ocksaiorebro lan. Omstandigheternai ett storstadsomrade kan vara svara att jamfora rn~d omstandigheterna iorebro tan. I~arfot foreslar vi att ve~-ksamheten ska anpassas till forutsattningarna 1 wart lan samt att verksamh~ten kontinuerligt ska ~oljas och utvecklas. Viktig med sadan forsoksverksamhet ar att resultaten rote bara ger utslagi samhallet utan a~ren utvarderas pa ett vetenskapligt satt. Med anledning av det kan det vara lampligt att verksamheten utformas av Psykiatrin r samverkan med Psykiatrisk Forskningscentrum. Regionfullmaktige foreslas besluta: Att ge landstingsstyrelsen iuppdrag att etablera en testverksamhet med en psykiatrisk akutambulans i Orebro lan. Orebro Fir F~lkpa~let ~iberal~rr~a. ~ -- `~ ~ ~.:~ ~~,.~ 9 Anna 1~gerfalk (Fp) ~ruppledare Folkpar~iet Orebro ian - Qskarsparken Orebro tfn

74 Punkt 12 Bordlagda interpellationer till regionfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015

75

76 ordförandeiregionstyrelsen ~e! g on trebro dan Örebro :.:~ 205 -Q3- j ~~Y~. Centrala d~a~ri~t ors e~no O ~jj}ff ~ ' $, F ~~ L i ` r' v Enpa~~ain~luderadbarnmorskemottagning som läggerfokus mer~å helafamijen ö~~nar oc~s:å uppför merjämställdafamijer där bådaföräldrarna delarpå ansvaret. Att bli förälder är en stor omställning. Roller som tidigare kanske varit självklara föråndras, könsmönster uppmärksammas ochplötsligt finns utrymme för ifrågasättande av det som vaxit. Islutet av januari publicerade Margareta ~Nidarsson, barnmorska och barnsjuksköterska, en avhandling dår hon undersökt föräldrars upplevelse av det föräldrastöd som erbjudits dem. Avhandlingen lyfter särskilt vilka områden som bör ha extra fokus, och dels skillnaderi behov av stöd hos mammor ochpappor. Avhandlingen konstaterar att mammor ochpappor har behov av olika sorters stöd. Medan mammor lättare känner depressivitet och stress, känner sig papporna otillräckliga ochhar svårt att finna sinroll som pappa. Hos föräldrarna framkom tydligt att det fanns efterfråganpå att barnmorskemottagningarna ska vara mer pappainkluderande ochpå så sätt skapa en bättre förståelse av vad som förväntas av dem. Enpappainkluderad barnmorskemottagning som lägger fokus mer på hela familjen öppnar också upp dör mer jämställda familjer där båda föräldrarna delar på ansvaret. Med anledning av ovanstående har jag %ljande fråga till regionstyrelsens ordförande: Hur arbetar Region Örebro 1'ån för att inkludera papporna på barnmorskemottagningarna samt ide föräldragrupper som finnsiregionens regi? M~~/ ~r ~st+ ~,~ 3~ +. ~~ ~.ye...,...~._.~i.~.:'~ s. Ewa Sundkvist, Kristdemokraterna

77

78

79 3 w.g...e-~...~, :w+s.... gip: ~~~ t ~ '::A` ''Lim + :.`!i'` '~z -.fit ~i~.as ~ _ -,.k,,~ - ~ _.i~ ~3:.-''"1.'-; ~.~ _ s ~.... v. 'i:q... ~a~ -~::... 'ei.. 'tom '-i.- xl. _. W... ~...0.~' ~_..v..... ~.. ~...~....._..~ '~~i%'.n. ~* = ~.. Örebro den 13 april 2015 Region ~reb~o tån Interpellation Centrala diat% Ti Regionrådet Jenny Steen, ordförande i Nämnden för Hälsa, vård och klinisk forskning..~- - -~ ~ Angående den långa väntetiden för barn i behov av diagnos och hjälp Vid ett besök på Möckeingymnasiet ikarlskoga fick jag information om att skolan upplever att elever inte får tillräckligt stöd från Regianans sjukvård. De beskrev elever som ställer sig frågan "Varför är jag korkad? eller "Varför funkar inte jag?" och som u-pplever stora problem 'i undervisningen. Det handlar- om elever som söker hjälp hos Psykiatrin eller till Logoped. De beskrev ett fall med en elev med misstänkt dyslexi där skolans utredning gjördes och skickades till logoped när eleven gick i grundskolan. Nu går eleven i klass 2på gymnasiet och har ännu fått träffa logoped för fortsatt utredning och diagnos. Diagnos krävs för att kunna få rätt stöd och hjälp både av skolan men sedan även från Arbetsförmedling eller Försäkringskassan. När jag söker uppgifter på nätet ser jag att Örebro ligger bland de sämsta länen i landet på att erbjuda besök hos logoped snabbt. Väntetiderna uppges ligga på mellan månader. Stockholms läns landsting infördes vårdval till logoped för att korta de mycket långa väntetiderna. Nu, med vårdval, ligger väntetiderna på 1-3 veckor, en fantastisk förbättring. Jag anser att väntetider på 12-1S månader till logoped för skolbarn som behöver stöd och hjälp snabbt är oacceptabelt. Med anledning av ovanstående vill jag ställa frågan: Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att korta Regionens mycket långa väntetider för barn i behov av diagnos och hjälp? ~~ r f Y Ola Karlsson oppositionsråd (iii)

80

81

82 p i~ legion Örebro 1~n ~~ ~~~~~ Interpellation till regionstyrelsens ordförande ~~ ~ ~..~ ~~~ ~ea~trata d~~r~et Marie-Louise Forsberg-Fransson Regionens mobila distriktssköterskemottagning en dyr vårdresa Den första oktober 2014, för drygt sex månader sedan, började Regionens mobila distriktssköterskemottagning sin resa genom länet. Den besöker sedan dess med jämna mellanrum 20 platser i länets glesbygdsområden. Avsikten var att den rullande distriktssköterskemottagningen skulle öka tillgängligheten till primärvården, allra helst i de delar där människor har långt till en vårdcentral. "Ytterst handlar det om att främja hälsa och trygghet för alla länsinvånare,... Den rullande mottagningen är ett komplement till vårdcentralerna och ökar.nu tillgängligheten till vården för dem som bor i glesbygd" sa dåvarande landstingsstyrelsen ordförande i ett pressmeddelande iaugusti ifjol. Vårdcentralerna stod redan under 2013 och 2014 under ett högt patienttryck och patienterna i Örebro län fick ofta vänta på att komma fram till vårdcentralen, eller på tid för besök. Så ser det fortfarande ut. På flera sätt har situationen förvärrats inte minst i länets ytterkanter där flera vårdcentraler idag har svårt att rekrytera och/eller hyra.in läkare. Folkpartiet har hela tiden ifrågasatt den mobila disktriktssköterskemottagningen som en lösning för att öka tillgängligheten till vårdcentralerna. Vid Beredningen för Närsjukvårds senaste sammanträde fick vi informationen att få boende i länet använder möjligheten att besöka bussen. Få använder därmed den kompetens som de två distriktssjuksköterskorna kan erbjuda. Under februari var det så få som två besök perdag i bussen. Det betyder att Regionen har mycket höga kostnader för varje besök i bussen. Resurser som borde kunna användas bättre. Mina frågor till regionsstyrelsens ordförande blir: Hur ser du på utfallet av den mobila distriktsköterskemottagningens uppdrag under första halvåret? Är du beredd att sätta stopp för den mobila distriktsköterskemottagningen? Vilka alternativa användningsområden ser du för regionens mobila vårdbuss som bättre skulle motsvara länsinvånarnas behov? ~r,, Anna Ågerfalk (fp) Oppositionsråd Region Örebro län

83

84

85 Region ~5re~ro dän ~... ~entr~ala diariet Interpellation stalld till Regionstyrelsens ordforande Mare Forsberg Fransson an. n ~_. `~ ~_ }. Organisationsförändringar som berör kvinnosjukvården vid Karlskoga sjukhus. Jag har fått signaler från personalen på kvinnoklinikenikarlskoga om att man hyser stark oro kring de förslag till omorganisation av verksamheten som lagts fram. Förslaget är att inordna.. kvinnoklinikenien länsgemensam klinik tillsammans medmotsvarande verksamhet på USO Kvinnoklinikenhar under många år arbetat för att utveckla en verksamhet som har högkvalitet och som är mycket omtyckt. Det är många blivande föräldrar frånhela regionen, och från landeti övrigt, som söker sig till Karlskoga för att föda. KvinnoklinikeniKarlskoga har också utvecklats till ett föredömeiandra delar av landet vilket har satt till följd att man får ta emot studiebesök som vill ta del av den organisation och de arbetssätt som utvecklats. Kvinnokliniken och dess verksamhet hade en viktig deliatt Karlskoga lasarett fick utnämningen "Svensk kvalitet". Det är en verksamhet som viikommunen är stolta över. Varför har det då utvecklats på detta viset? Verksamheten har utvecklats och drivits av en ledning som har ett stort engagemang och en närhet till verksamheten och dess personal. Personalenhar fått en tydlig ledningmed ansvar och befogenheter att skapa högkvalitet, gott bemötande och ekonomiskt ansvarstagande. Manhar helt enkelt skapat en alldeles speciell kultur som lockar både blivande föräldrar ochpersonal. Med utgångspunkt från detta är då frågan; var passar Kvinnokliniken bäst inien ny processinriktad organisation? Iutredaren Peder Karlssons utredningsrapport "Närsjukvård och samordnad produktionsplanering" anges bl.a. att närsjukvården "... består också av mödravård, barnavård...".ikarlskoga pågår ett nära samarbete med dessa enheter. Här kan nämnas att det pågår ett arbete med att se hur samverkankanutvecklasiden nya familjecentral, som nuhåller på att etableras. Utifrån ett processtänk som sätter patientenfamiljen icentrumbör det finnas skäl att överväga om inte kvinnokliniken passar bäst inom "Närsjukvården" idennya sjukvårdsorganisationen. Det ger en möjlighet att bevara en enhet som fungerar vä1. Somiallt arbetet med omorganisation av verksamheter sker arbetetihögt tempo och det äriden processen nya tankar växer fram bland personalen. Det får aldrig vara för sent att tänka omide fall goda argument förs fram. Därför är det viktigt att beslut om att göra ett "omtag" vad gäller kvinnosjukvårdens organisationkan tas snabbt och meddelas de berörda. Eftersom det är ett tag till nästa sammanträde hoppas jag att denna interpellationkan utgöra grunden för en förnyad värdering av den organisatoriska placeringen av kvinnosjukvårdeni Karlskoga. Med ovanstående som grund frågar jag: Hur ser Dupå argumenten för att bibehålla, och slå vakt om, en organisatorisk enhet som fungerar väl? Har Du eller avser Du att ta initiativ till en omprövning av den organisatoriska placeringen av kvinnosjukvården ikarlskoga? Alf Rosberg /Moderaterna

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Inledning.

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Inledning. Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Inledning. Kommunalförbundet bildas för att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygplanverksamheten

Läs mer

Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige

Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (6) Ekonomienhet Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 Landstingsstyrelsen

Läs mer

3. Motion till Region Örebro län från Kristdemokraterna om att skapa ett heltäckande regionpaket för turist- och besöksnäringen Diarienummer: 15RS3502

3. Motion till Region Örebro län från Kristdemokraterna om att skapa ett heltäckande regionpaket för turist- och besöksnäringen Diarienummer: 15RS3502 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-08-25 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen PROTOKOLL 2015-08-18 245 Villkorat anbud samt ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn 246 Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund

Läs mer

Meddela eventuellt förhinder snarast möjligt till Kristina Berglund, tfn eller e-post

Meddela eventuellt förhinder snarast möjligt till Kristina Berglund, tfn eller e-post KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-12-02 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

18 Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg RS150175

18 Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg RS150175 18 Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg RS150175 Ärendet Samtliga landsting och regioner i Sverige har slutit ett samverkansavtal om den flygplansburna ambulanssjukvården. Avtalet medger

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg.

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Inledning. Kommunalförbundet bildas för att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygplansverksamheten och överta befintligt samverkansavtal

Läs mer

Bildande av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Bildande av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2015-04-28 Diarienummer 140494 Landstingsfullmäktige Bildande av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 0015 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-06-07 89 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg RS170298 Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 11 december, kl 14:30-16:30 Plats: Eken, Eklundavägen 1

Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 11 december, kl 14:30-16:30 Plats: Eken, Eklundavägen 1 1 (5) och länets kommuner Regionkansliet Marjetta Protokoll Regionalt samverkansråd Tid: Fredag den 11 december, kl 14:30-16:30 Plats: Eken, Eklundavägen 1 Vid protokollet Marjetta Sekreterare Justerat

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets pensionärsråd Vid protokollet. Mikael Johansson Sekreterare. Justerat den 1 (6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Landstingets pensionärsråd Vid protokollet. Mikael Johansson Sekreterare. Justerat den 1 (6) Sammanträdesdatum 1 (6) Vid protokollet Mikael Johansson Sekreterare Justerat den Åke Eriksson Ordförande Ulf Grell Justerare 2 (6) Närvarande ledamöter Kerstin Karlsson (S) Sven-Olof Reinholdsson (S) Sten Lang (MP) Christina

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2016-02-22 1 (8) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2016-03-01, kl. 10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Förslag om bildande av ett kommunalförbund för svenskt ambulansflyg och förslag till förbundsordning

Förslag om bildande av ett kommunalförbund för svenskt ambulansflyg och förslag till förbundsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02 p 7 1 (6) HSN 1505-0559 Förslag om bildande av ett kommunalförbund för svenskt

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

1. Protokollsjustering

1. Protokollsjustering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE Staben Administration juridik och säkerhet, Kristina Berglund DATUM 2016-02-16 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen,

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-10-19 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering

Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering Landstinget ~ DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 215-9-28 Sida 1 (4) Dnr LD15/1867 Uppdnr 193 215-8-31 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 215-9-14 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

samt Inger Heimersson, Socialstyrelsen och tjänstemän från Hälsokansliet samt representanter för allmänheten.

samt Inger Heimersson, Socialstyrelsen och tjänstemän från Hälsokansliet samt representanter för allmänheten. PROTOKOLL 1 Närvarande Ledamöterna Håkan Bergman (s) ordf, Inga-Britt Ritzman (s) vice ordf, Sven-Olof Reinholdsson (s), Lisa Dahlpil (s), Martin Lind (s), Gunnel Hedström (s), Svante Gyrulf (m) 2:e vice

Läs mer

Regionförbundets politiska organisation

Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen

Läs mer

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Programberedning 4-2016-08-25 1 (5) Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Datum 2016-08-25 Tid 12.45 14.00 Plats Konferensrum på kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsfullmäktige 17-35

Landstingsfullmäktige 17-35 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 20 17 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-09-30 Möte nr 3 Sida 1(7) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsfullmäktige Datum

Läs mer

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning

Kunskapsresan. Reserapport. 30-31 oktober 2012. Dag 1 - Påstigning Reserapport Kunskapsresan 30-31 oktober 2012 Den 30-31 oktober åkte ca 45 politiker och tjänstemän från länets kommuner, landstinget och regionförbundet ut på en gemensam resa för att besöka regionerna

Läs mer

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson)

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-10-15 LK/131760 Plats Landstingshuset, Karlstad 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Partiernas gruppmöten 10.00

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) 1:e vice ordf. Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. Bengt Petersson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Martin Lind (s) med Ulla Jonson (m) som ersättare.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Martin Lind (s) med Ulla Jonson (m) som ersättare. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-10-14 PROTOKOLL 1 Närvarande Ledamöterna Håkan Bergman (s) ordf, Sven-Olof Reinholdsson (s), Martin Lind (s), Gunnel Hedström (s) 89-92, Ingemar Javinder (s), Svante Gyrulf

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 19 februari 2014 Tid: Kl 10.00 Lokal: Sessionssalen, Landstingshuset, Luleå Sammanträdet öppnas... 3 Anmälan om inkallade ersättare... 3 Upprop...

Läs mer

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott : 2015-11-12 Plats: Närvarande: Landstingshuset, Karlstad Marie-Louise Forsberg-Fransson, Region Örebro län Vivianne Macdisi, Landstinget i Uppsala län Fredrik

Läs mer

3. Val av ledamot till Region Örebro läns läkemedelskommitté Diarienummer: 16RS151

3. Val av ledamot till Region Örebro läns läkemedelskommitté Diarienummer: 16RS151 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2016-01-27 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-08-31 Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Tid: Onsdagen den 31 augusti 2011, kl 09:00-16:00 Plats: Konferensrum hjälpmedelscentralen, Kistingevägen 2, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Förslag om Stockholms läns landstings deltagande i nationell samordnad upphandling av luftburen ambulanssjukvård med flygplan

Förslag om Stockholms läns landstings deltagande i nationell samordnad upphandling av luftburen ambulanssjukvård med flygplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-09 1 (4) HSN 1310-1144 Handläggare: Petri Salonen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 9 Förslag om Stockholms läns landstings deltagande

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden DAGORDNING Datum 2015-10-15 1 (7) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-10-22 kl. 09.00-16.00 Plats: Rum Aktiv, Projektkontoret NSH, Bergaliden

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde KUNGÖRELSE 1 (7) 2016-11-23 Rev. kallar till sammanträde Tid: onsdagen den 30 november 2016, kl. 13:00 OBS! Tiden. Plats: Stora scenen, Kulturhuset Ordförande: Solange Olame Bayibsa (S) Sekreterare: Anna-Lena

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland 8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-01 112 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Beslut

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

3. Medborgarförslag om att låta buss 303 svänga av R 50 vid Lilla mon för av- och påstigning för anslutning till buss 302 Diarienummer: 15RS5372

3. Medborgarförslag om att låta buss 303 svänga av R 50 vid Lilla mon för av- och påstigning för anslutning till buss 302 Diarienummer: 15RS5372 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-10-20 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

1El~~~si.N~~L~G 04 A Landstingsstyrelsen

1El~~~si.N~~L~G 04 A Landstingsstyrelsen I ~. Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet 1El~~~si.N~~L~G 04 A Landstingsstyrelsen Datum 2015-06-01 Sida 1 (6) Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.00 16.00 Beslutande Ersättare Susanne Stenlund, s, ordförande Katarina Hansson, s Per Holm, kd Christina Johansson, s Calill Ohlson, m Solveig Samuelsson, s,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 6 (34) Dnr CK 2012-0356 178 Avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafiken i

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag till

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Protokoll Specifika samverkansrådet för Infrastruktur och Trafik

Protokoll Specifika samverkansrådet för Infrastruktur och Trafik 1 (5) och länets kommuner Protokoll Specifika samverkansrådet för Infrastruktur och Trafik Tid: 16 oktober kl. 09:30-11:30 Plats: Eklundavägen, lokal Asken Vid protokollet Sekreterare: Justerat den: 2015-11-19

Läs mer

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 8 augusti 2011 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg OBS! LOKAL Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Parlamentariska nämnden 27-36

Parlamentariska nämnden 27-36 PROTOKOLL 1(4) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande, Hans Toll (S), vice ordförande, Martin Hytting (M) Lennart Bogren (C) Per Hansson

Läs mer

Förlossningsvården en framtidsfråga

Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården möter människor i en av livets största stunder Alla blivande föräldrar ska kunna lita på att få god och säker hjälp när deras barn kommer till världen

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-025 60 Avsiktsförklaring avseende fungerande kollektivtrafik vid Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län 1 (5) Protokoll Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Vid protokollet Justerat den: 2016-09-28 Siv Ahlstrand Vice Ordförande Magnus Andersson Justerare Närvarande ledamöter: Siv Ahlstrand

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

Enhetstaxa inom vården

Enhetstaxa inom vården BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kada Karlsson 2016-10-03 Dnr: RS 2016-694 Regionstyrelsen Enhetstaxa inom vården Bakgrund Enhetstaxa praktiseras redan idag av flera landsting och regioner, exempelvis Kalmar, Värmland

Läs mer

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Erika Sigvardsdotter Doktorand Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet Erika.sigvardsdotter@kultgeog.uu.se

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-21. Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-21. Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-21 7(25) 151 Gemensamt kommunalförbund för närsjukvård Dnr 2011/11 INLEDNING Utredning inleddes med uppdragsdirektiv fastställda

Läs mer

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag

Läs mer