TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Regionkansliet, Kristina Berglund RS4253

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-15 15RS4253"

Transkript

1 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Regionkansliet, Kristina Berglund RS4253 Till Regionfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Regionens revisorer Regiondirektören Förvaltningschefer m.fl. inom RÖL Landshövdingen Kungörelse om sammanträde med regionfullmäktige Regionfullmäktige kallas till sammanträde tisdagen den 15 september med början klockan Sammanträdet beräknas avslutas klockan Kaffe kommer att serveras från klockan 9.00 före sammanträdets start på representationsvåningen utanför Sessionssalen. Avbrott för lunch mellan Lokal: Sessionssalen, Rådhuset i Örebro Vid eventuellt förhinder att delta i sammanträdet, kontakta snarast möjligt regionkansliet, tfn , eller anmäl via e-post till Torgny Larsson Ordförande V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Gruppmöten Partigruppen (S), (V) och (MP) samlas för överläggning den 15 september mellan klockan i Sessionssalen, Rådhuset Örebro. Parti (SD) samlas för överläggning den 10 september klockan i konferensrum Linden, Regionkansliet, Eklundavägen 1, Örebro. Bilaga: Föredragningslista POSTADRESS Region Örebro län Box Örebro E-POST BESÖKSADRESS Eklundavägen 2 Örebro INTERNET TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Regionkansliet, Kristina Berglund RS Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till regionfullmäktige 5. Anmälan av interpellationer och frågor 6. Anmälan av motion från Bo Rudolfsson (KD) och Urban Svensson (KD) om att skapa ett heltäckande regionpaket för turist- och besöksnäringen, 15RS Anmälan av motion från Ola Karlsson (M), Hanne Alvner (M), Ewa Sundkvist (KD), Torbjörn Ahlin (C) och Anna Ågerfalk (FP) om att etablera ett Ronald McDonald barnhus, 15RS Anmälan av motion från Ewa Sundkvist (KD) och Bo Rudolfsson (KD) om att införa en mobil asyl- och invandrarhälsa, 15RS Anmälan av medborgarförslag om subventionerad fotvård, 15RS Anmälan av medborgarförslag om servicelinje för sjukresor och besök till Lindesbergs lasarett, 15RS Anmälan av motion från Anna Ågerfalk (FP) om att starta en testverksamhet med psykiatrisk akutambulans i Örebro län, 15RS Bordlagda interpellationer 13. Aktuell regioninformation 14. Tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträden under år 2016, 15RS Anskaffning av spårfordon och borgen för finansiering, 15RS Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg, 15RS Lån till ArkivCentrum Örebro län, 15RS Länsgården Fastigheter ABs byggnation av studentbostäder på Grillgården 3, Örebro, 14OLL Allmän frågestund för ledamöterna 20. Besvarande av interpellationer och frågor 21. Valärenden 22. Avslutning

3 ÖREBRO RÅDHUS PLENISALEN - Regionfullmäktige Jimmy Larsson, SD Mikael Hedström, SD Sigvard Blixt, SD Birgitta Malmberg, FP Torbjörn Ahlin, C Wendla Thorstensson, C Kajsa Rosén, FP Anna Ågerfalk, FP Catrin Steen, MP Mats Gunnarsson, MP Elin Jensen, SD Christina Pettersson, C Isac Nordin, M Jonas Kleber, C Lotta Olsson, M Daniel Edström, SD Lennart Carlsson, M Elin Enes, KD Jonas Millard, SD Håkan Söderman, M Urban Svensson, KD Daniel Spiik, SD Sara Dicksen, M Alf Rosberg, M Bo Rudolfsson, KD Per-Ove Lindkvist, M Svante Gyrulf, M Mats Seijboldt, SD Oskar Svärd, M Ewa Sundkvist, KD Hanne Alvner, M Mats Einestam, FP Katarina Tolgfors, M Ola Karlsson, M Emma Ode, MP Camilla Hansén, MP Joakim Carlsson, S Lasse Sjöberg, S Robert Mörk, S Kerstin Bergström Persson, S Jihad Menhem, V Bengt Storbacka, S Kenneth Lantz, V Maria Nyberg, V Annika Engelbrektsson, S Urban Jonsson, S Jenny Steen, S Martin Lind, S Hans Karlsson, S Marie-Louise Forsberg- Fransson, S Jeanette Hermansson Rapp, V Karin Poppius, V Thomas Andersson, S Inger Trodell, S Linda Svahn, S Ingemar Javinder, S Roger Rådström, S Caroline Frankesjö- Karlsson, S Irén Lejegren, S Elisabeth Rådström- Paavonen, S Azra Prepic, S Andreas Brorsson, S Lennart Pettersson, S Carina Dahl, S Jette Bergström, S Carl-Henrik Nordström, S Fredrika Jakobsen, S Sophia Bescher, S Calill Ohlson, M 2:e vice ordf. Susanne Stenlund, S Vice ordf. Torgny Larsson, S Ordf. Kristina Berglund sekreterare

4 Skrivelser till regionfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015 Punkt 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 bf f t g 4b,~; - ~ ~~'~'~ ~~ ~ Lansstyrelsen i.~ 1" L -a ~~F Orebro Ian ~i ~~~ ~~,~ ~ 1/7 Dnr e Lansstyrelsen utser ny ersattare for ledamot ilandstingsfullmaktige fran och med den 1 September 2015 till och med den 14 oktober L~~d~ti~~o Orebro Tans landsting ~~'tl: Moderaterna y e~'s~ff~~'e ~ Simon Olow v~~~te e~ ~~.~t e: Per-Anders Lundin I~en som berors a~ beslutet har markerats med en asterisk (*} i foljande sammanstallning. Ledamot Katarina Tolgfors Isac Nordin Lotta Olsson Lennart Carlsson Hakan Soderman Svante Gyrulf Sara Dicksen Ersattare 1. Darko Spahic 2. John Hagglof 3. Anders Brander 4. Magnus Larsson 5. Gunilla Olafson ~. Eghbal Kamran 7. Simon Olow Bevis utfardas for de som berors av beslutet. I~en som vill overklaga detta beslut kan gora det skriftligen hos Valprovningsnamnden. Skrivelsen ska ~a kommit in till Lansstyrelsen5 Stortorget 22, ORE~RO inom do dagar efter dagen for detta beslut.,fig ~~ a ~ 3 Bjor=n. I'ettersson ~,~ ~-- ~. F ~. ~~~._ :r-",i ~- `' ~e'a, ` ~+ Rickard Linde ~ Kopia till Region Orebro Ny ersattare Parti

57 fora 24 augusti 2015 ~~ 3 ~~' ~~ ~ a;~ a,~ ~~ Jag aysa~r rni ~pret s~rn le~rn~t i ~a r~ ~, -t 4 ~r~ for regional tillvt.

58 J~~ar~h~lleror~ a~~f~ bli~ntl~digadfr~~ mitt pt~li~iska u~~dr~g~oril~~partiet i R~gi~r~~Jr~br~ ~~n. Iit~ uppdr~~ ~r ~rsattare i fok~s~amn~d~r~ for r~il~a o~ce~ klirn~t~r~~ar. 'I~d ~ arrli~a ~als~ing~r t~ ~ ~~~. Asa 1i istrarid

59 LIN~ESBERG 2015-D8-25 Jag, Lillernor Bodrnan, aysager mig harmed min ersattarplats i narr~nden for halsa, vard och klinisk forskning.,;~ f~ ~~ ~ ~~ ~~ ~.. _r ~ - ~ ~~ Lillerr~or Bodman ~~ ~m..

60

61 PROTOKOLL 6 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Motion till Region Örebro län från Kristdemokraterna om att skapa ett heltäckande regionpaket för turist- och besöksnäringen Diarienummer: 15RS3502 Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till regionkansliet den 23 juni 2015 från Bo Rudolfsson (KD) och Urban Svensson (KD) om att skapa ett heltäckande regionpaket för turist- och besöksnäringen. Motionen har överlämnats till förvaltningen Regional utveckling för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Motionen, bilaga 136. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

62 _,,. 7,: t, :~'. till ~Zegion Orebro lan +rs~x_racmr.rarseab,s. 7 _-~ `~ ~~c~~~ra ~~~r~ ~~~ Orebro 22 juni ~~~~~~~ ~~~~'i~~ ~~ ~ f~ ~ ~ ~ ~ =',~, ~' 0 ~.. Region O~eb~o l~zn a~ ~zl~t~a ~ultu~ och nc~tu~u~~levelse~: Foy c~tt.sti~ule~~ tu~i.st- och be.so'~.sn~~zngen och u~ny~~~ de resu~ser vi h~zr bo"~ ~egionen.s~~z~cz helt~zc~~znde~~zl~et.row bero~ destincztionerialla regionens I~o~~une~. Ett val utbrett kultur- och naturliv lockar bade lansinvanare och turister att upptacka var region. Region Orebro lan ar ett lan med manga resurser, och det ar viktigt att vi hay en tydlig plan for hur vi ska lyfta upp dem. Vi har ett Wyss utvecklat cykelledsnat med overnattning och service som regionen tagit fram. Vi har ocksa manga sma framgangsrika foretag Tangs med kilsbergskanten. Vi har Tiveden, konst pa hogikumlas high techikarlskoga med Alfred Nobels Bjorkborn. GuldvaskningiLjusnarsberg, spannande gruvomradenilindesberg, Open Art Orebro.IDegerfors har vi det historiskt intressanta omradet kringletalven. Vi har trastaden Nora med koppling tillmaria Lang. Vi har Orsta Galleri, museumikavesta folkhogskola, jarnvagihallsberg, Riseberga och Trystorps slott. Det gar att fortsatta Lange. Region Orebro Tan ar rikt pa kultur- och naturupplevelser. For att stimulera turist- och besoksnaringen och battre utnyttja de resurser vi har bor regionen skapa heltackande paket som beror destinationerialla regionens kommuner. Kommunerna far da mojlighet att to from de platser eller attraktioner de sarskilt villlyftaisadana sammanhang. Darefter bor regionen tillsammans med kommunerna skapa Regionen-runt-paketiolika kategorier och konstellationer for att knyta samman hela regionens turist- och besoksnaring. For att ytterligare underlatta for turister och besokare bor oven transport- och overnattningstips samlas och presenteras. ~,.., ~. ~ - _ att Region Orebro Tan skapar Regionen-runt-paket tillsammans med lanets kommuner for att gora des lattare att upptacka hela lanes. For Kristdemokraternas fullmaktigegrupp t= ~~~. r' j~ 'r,, ~ ^~ ~> - ~_ Bo Rudolfsson ~ Urban Svensson

63 PROTOKOLL 7 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Motion till Regionfullmäktige från Alliansen i Region Örebro län om Ronald McDonald barnhus i Örebro Diarienummer: 15RS3760 Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till regionkansliet den 7 juli 2015 från Ola Karlsson (M), Hanne Alvner (M), Ewa Sundkvist (KD), Torbjörn Ahlin (C) och Anna Ågerfalk (FP) om Ronald McDonald barnhus i Örebro. Motionen har överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Motionen, bilaga 137. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

64 f = _~ -.-~ -~~~~ `i ~ i ~x, S`~~t~~t?'tI.LXI3ti _ Orebro den 23 juni 2015 ~~k~~.y~ ~~~:,~.~ ~ ~~ r~~ ~~r~ ~~r TII~ ~ s ~~ ~ ~ ~ ~ Sri Region Orebro Ian Regionfullmaktige -=~.. ~ Alliansen i Region Orebro Ian ser ett stort behov av att utveckla samarbetet med det civila samhallet inom halso- och sjukvarden. Familjer med svart sjuka barn behover stod och hjalp pa olika satt for att komma igenom sjukdornsforloppet, sore i alla ayseenden drabbar hela familjen. Ronald McDonald Barnfond startade 1990 och ar en fristaende ideell stiftelse som dries utan vinstintresse. Fonden har 90-konto och star under kontroll av SFI (Svensk Insamlingskontroll). Det argarantin foratt pengarna garti(i andamalet. Donationer, gavor och ideellt arbetande volontarer finansierar byggnation, drift och inkop till barnhus och vantrum. Under septer~ber 2013 invigdes det senaste tillskottet av barnhus i Uppsala, i anslutning till Skandionkliniken. Finansi~ringen av barnhuset sker i ett sa~arbete mellan Ronald I~cDonaldfonden och Barncancerfonden som tilisar~r~ans bidrar i insamlingen for de sjuka barnens baste. Att tea ideella organisationer samarbetar ar ovanligt. Utover defem hussom Jigger i anslutningtill universitetssjukhus, harfonden bidragittill att frascha upp vantrum/ lekrum pa olika barnkliniker runt om i landet. 1 dagslaget ar det fem universitetssjukhus som her ett Ronald f~cdonald barnhus. Det ar bare ova universitetssjukhus som inte ken erbjuda familjer med wart sjuka barn derma rr~ojlighet, USO ar det ena. Ett Ronald McDonald hus skulls dessutom bli ett utmarkt komplement till de store, frar~tida satsningar sores ska gores pa USO. Darfor skulls ~Iliansen med gladje se att ett samarbete upprattades med Ronald McDonaldfonden kringattfatill stand etableringen avett Ronald McDonald hus i anslutningtill Universitetssjukhuset.

65 i f _.._ i ~. ~.,.. ~~ - : :. att gora en framstallan till Ronald McDonald Barnfond orn en framtida etablering av ett Ronald McDonald barnhus i anslutning till USA. att starts ett samarbete kring upprustning av vantrum/ lekrum i anslutning till de kliniker/mottagningar sore besoks av barnpatienter i Region arebro Ian. {;,.. ~ a,~ _ ~.~, r ~- q._, ~ E ~. ~.,: - -~ ~,y ~,~~ ~, :~ ~ ~y _ ~ 4;~ Ola Kar(sson Moderaterna Hanne Alvner Moderaterna ~y~.....r s/* r y w '' ~,.. - ~:.-,_ ~ Ewa Sundkvist Kristder~~kraterna ^:. Torbjorn Ahlin ~~nterpartiet ~ ~ s d ~ 1 ~' ~ -. v -~ Anna Agerfalk Folkpartiet ~iberalerna

66 PROTOKOLL 8 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Motion till Region Örebro län från Kristdemokraterna (KD) om att införa en mobil Asyl- och invandrarhälsa Diarienummer: 15RS3838 Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till regionkansliet den 14 juli 2015 från Ewa Sundkvist (KD) och Bo Rudolfsson (KD) om att införa en mobil Asyl- och invandrarhälsa. Motionen har överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Motionen, bilaga 138. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

67 ~.; / I I. ',.. till Region Orebro lan Orebro 29 juni 2015 ~~ ~ ~~ ~*,~ ~'. ~ '' ~- Info's en mobil~~l- och inv~~zd~a~h~zlsa, lilt den ~obil~z dist~z~tssl~ote~.s~e~ottagningen,.soon beso~er o~te~ mec~.sto~cz aylboendenfo'r ~egelbundna ~r~zffa~ wedasylso'~c~nden. Primarvarden ansvarar for att erbjuda alla asylsokande samt vissa nyanlanda invandrare halsoundersokningienlighet med Socialstyrelsens allmanna rad (SOSFS 2011:11/SOSFS 2013:25). Halsoundersoknin~en harisvfte att ~e en allman orienterin~isveri~es halso- och sjukvard, upplysa om halsofragor och att upptacka p~rsoner som a~ibehov av vard e11er srnittskyddsatgarder. Detta sker framst genom ~syl- och invandrarhalsan som (innsilindesberg, Orebro samt pa mottagningarivardcentralernaihallsberg, Laxa och Askersund. IHera av regionens kommuner (inns asylboenden som mottar stort antal av nyanlanda asylsokande. Asyl- och invandrarhalsan har har en viktig uppgift, och gor ett bra jobb, men det behovs mer. Manga av de nyanlanda har olika besvar och behover island enklare stod an yard vid en vardcentral. Det skapar frustration hos asylsokanden och ar en tids- och personalkravande process, och all personal pa vardcentralerna har rote sarskild utbi~dning for kontakt med asylsokande. Darfor bor regionen infora en mobil Asyl- och invandrarhalsa, likt den mobila distriktsskoterskemottagningen, som besoker otter med stora asylboenden for att regelbundet traffa asylsokande. Da kan de asylsokande fa en trygghet iatt de far hjalp och stod regelbundet anpassad sarskilt efter deras behov. Detta bor aven avlasta vardcentralerna, som far met tid till inbokade patienter. ~~ _ ~. _ - - att Region Orebro lan infor en mobilrlsyl- och invandrarhalsa som regelbundet besoker otter med stora asylboenden. For Kristdemokraterr~as fullr~ak~i~egrupp -- ~ ~-~..,; t_~ _ - -~ --~- m -r, ~..=.. z,. 4l ~~ A.> ~ J }= 6 ~ Ewa Sundkvist Bo Ruc~olfsson ~~~.,~R~~y

68 PROTOKOLL 5 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Medborgarförslag om subventionerad fotvård Diarienummer: 15RS3058 Ärendebeskrivning Anmäls att ett medborgarförslag inkommit till regionkansliet den 3 juni 2015 om subventionerad fotvård. Medborgarförslaget har överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Medborgarförslaget, bilaga 135. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

69 ~ ~~.~.~:,~ ro s d w~~ ~~ ~~ k ~ '' ~.~I~ ~ ~~ _ ~~ f =k.. ~`~ ~` r F% r~ ~ ~~ "tr}te~` -~ ~..~ :fir ~rs',~ ~.: ~~ ~'~' '~' ~$'~ E'er ~ ~ l.,:v..,s ~ ~t hq o P ~~ ' yea,. ip'~- j' ~, ~ ~.?='~, << ~ `~ -, t~ r"u c~ s r i, gy 'r"~'.s~,` '^"`' ~ ~, - ~,-- y~` v~ >..,~ E G i f~ ~ ~ls' ~,~ ~ ~,c,.,. `~ n~ ~ ~ ~.. d r ~>--r q o ~ ~.,~,...,.'. ~ P ~,f~~/ ~,~:-~ ~..:+ x.e, ~--~,. ~ ~,;,%.. G,.,~,~m ~~ +S'.a4 ~w " '" '~ 7 S '~;4 4 '"J ~ F - e',k~.. ~ P ~u 4`~~. Gx 5 ~k'r~. c :hx `?: ~ E 3. -' _,,~~ _yam a, ~~ ~ i. -9 { x` '.'. F - ry~y - p' F - e ~ _. '.. '!.. -^ i ~ r 'dam,4 r f,/ / 3'~ -~ _..,.!" i '! t!! i" t.t; ~'' I i!.'t om!.`. _ ~e~c~~.. ~~ ~.~ ~ ~'~ ~, ~~r~~~;g~~~;..~

70 PROTOKOLL 9 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Medborgarförslag om inrättande av direkt servicelinje Diarienummer: 15RS3685 Ärendebeskrivning Anmäls att ett medborgarförslag inkommit till regionkansliet den 2 juli 2015 om att inrätta en direkt servicelinje för sjukresor och besök på Lindesbergs lasarett från Hällefors/Grythyttan. Medborgarförslaget har överlämnats till förvaltningen Regional tillväxt för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Medborgarförslaget, bilaga 139. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

71 Namn: Lars TriI I kott Datum: Adress: ~tationsvagen 3 ~ _.~ ~~ -- ~~ Postadress:.. -~-: ~} ~~~ Region Orebro lan ` = allefors Box 1613 ~~~ Tel: 7d1 16 OI~E~1~ mobil ~ ~~ ~~~ ~~r E-post: ~. ~ ~,, ~,. ~. Medborgarforslag (kortfattat namn): Inrattande av direkt servicelinje for sjukresor och besok pa Lindesbergs lasarett fran H~I I efors/grythy~tan Mo~ivering (Lamna en mer utforlig beskrivning av ditt forslag och motivera varfor det bor genomforas): Bakgrund: Fran Haliefors/Grythyttan finns endast en "sa kallad direktforbindels~" med Lindesbergs lasarett. En busstur som tar ca 4 timmar fur och recur. Restiden ger en medelha~tighet pa ca km/tim, alltsa ungefar mopedfart. Den langsamma bussturen, tillsammans med lakarbesok och tiden for aterresan betyder att det tar nara totalt 7 timmar for ett lasarettbesok. Vidare (inns ingen bussforbindel~e fiill lasarettet for eventuellt besok hos inlagd patient eller om Wagon fatt behandlings~id omkring eller after lunch. Detta har papekats vid etc antal tillfallen sedan 2010 utan atgard fran varken Lanstrafiken eller Orebro landsting. ~, Forbindelserna mellan Hallefors/Grythyttan och lasarettet i Lindesberg waste forbattras genom exempelvis en speciell servicelinje sow gar tatare och battre restider tur och recur. Modernare hussar av nagot mindre storlek kan wed fordel anvandas och bokning sker direkt mellan avtalat bussbolag och/eller taxi och patienterna. Har far inte kostnaden vara halt avgorande utan servicen for de sjuka ar prioritet ett. Systemet wed servicelinje anvandes wed fordel hos Varmlands Landsting mellan exempelvis Filipstad och Karlstad lasarett For att ytterligare minska restids- och resekostnader kan en annan a~gard vary att remisserna fran Hallefors Vardcentra! skickas till Karlskoga lasarett istallet fir Lindesberg och att servicelinjen da i~nrattas mellan Hallefors/Grythyttan och Karlskoga. Personuppgifterna behandlas enligt PuL. Jag godkanner att forslaget wed mina personuppgifter publiceras iprotokoll och foredragningslistor pa landstingets hemsida. Jag godkanner rote att fqrslaget wed mina personuppgifter publiceras iprotokoll och foredragningslistor pa landstingets hemsida. Namnunderskr~ft(~e~~ ~6 _:. Namnfortydligande: ~~.,f',~. ~ w y ~~~" :;

72 PROTOKOLL 10 (44) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen Motion till Regionfullmäktige i Örebro län från Anna Ågerfalk (FP) om att starta en testverksamhet med psykiatrisk akutambulans i Örebro län Diarienummer: 15RS4311 Ärendebeskrivning Anmäls att en motion inkommit till regionkansliet den 20 augusti 2015 från Anna Ågerfalk (FP) om att starta en testverksamhet med psykiatrisk akutambulans i Örebro län. Motionen har överlämnats till hälso- och sjukvårdsstaben för beredning. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet: Motionen, bilaga 140. Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ta anmälan till protokollet. Delges: Regionfullmäktige Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Exp den Utdragsbestyrkande Marie-Louise Forsberg-Fransson Roger Rådström Per Söderlund

73 }.~ r ~a ~, a ~~~ ~ ~.~` ~- y ~:,~: i ~' i 1~ i.. ~~~` ~I ~ 1 ~jalvmordstalen ar hogai Orebro lan. Att minska antalet suicidforsok och antalet suicidforsok med dodlig utgan~ ar hogt priorlterat. Schizofreni och depression ar exempei pa allvarliga sjukdomar med hog dodlighet. ~rebropolisen Iarmas varje vecka ti11 akuta arenden som involverar personer som drabbats av psykisk ohalsa. Det innebar att vid dessa larm ar det personal, som i forsta hand rote ar utbildad for att varda personer som drabbas av psykisk sjukdom, som rycker ut. Folkpat~tiet anser att det yore onskvart att personal specialiseradipsykiatrisk omvardnad skulle vara de som firms tidigt pa plats vid omhandertagande av sadana patientet-. Genom att infora ett psykiatriskt utryckningsfordon anpassat for derma typ av ward kan regionen erbjuda battre akutvard till personer med akut psykiatrisk ohalsa och samtidigt hoja kvaliteten pa psykiatrisk akutsjukvardi Orebro lan. Derma typ av utryckningsfordon, bemannad med vardpersonal, jobbar med stor framganginorge.i Sverige har Stockholm fans landsting utvecklat och etablerat en framgangsrik forsoksverksamhet. Erfarenheterna ar hittills sa positiva att vi anser att det fnns anl~dning att prova psykiatrisk akutambulans ocksaiorebro lan. Omstandigheternai ett storstadsomrade kan vara svara att jamfora rn~d omstandigheterna iorebro tan. I~arfot foreslar vi att ve~-ksamheten ska anpassas till forutsattningarna 1 wart lan samt att verksamh~ten kontinuerligt ska ~oljas och utvecklas. Viktig med sadan forsoksverksamhet ar att resultaten rote bara ger utslagi samhallet utan a~ren utvarderas pa ett vetenskapligt satt. Med anledning av det kan det vara lampligt att verksamheten utformas av Psykiatrin r samverkan med Psykiatrisk Forskningscentrum. Regionfullmaktige foreslas besluta: Att ge landstingsstyrelsen iuppdrag att etablera en testverksamhet med en psykiatrisk akutambulans i Orebro lan. Orebro Fir F~lkpa~let ~iberal~rr~a. ~ -- `~ ~ ~.:~ ~~,.~ 9 Anna 1~gerfalk (Fp) ~ruppledare Folkpar~iet Orebro ian - Qskarsparken Orebro tfn

74 Punkt 12 Bordlagda interpellationer till regionfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015

75

76 ordförandeiregionstyrelsen ~e! g on trebro dan Örebro :.:~ 205 -Q3- j ~~Y~. Centrala d~a~ri~t ors e~no O ~jj}ff ~ ' $, F ~~ L i ` r' v Enpa~~ain~luderadbarnmorskemottagning som läggerfokus mer~å helafamijen ö~~nar oc~s:å uppför merjämställdafamijer där bådaföräldrarna delarpå ansvaret. Att bli förälder är en stor omställning. Roller som tidigare kanske varit självklara föråndras, könsmönster uppmärksammas ochplötsligt finns utrymme för ifrågasättande av det som vaxit. Islutet av januari publicerade Margareta ~Nidarsson, barnmorska och barnsjuksköterska, en avhandling dår hon undersökt föräldrars upplevelse av det föräldrastöd som erbjudits dem. Avhandlingen lyfter särskilt vilka områden som bör ha extra fokus, och dels skillnaderi behov av stöd hos mammor ochpappor. Avhandlingen konstaterar att mammor ochpappor har behov av olika sorters stöd. Medan mammor lättare känner depressivitet och stress, känner sig papporna otillräckliga ochhar svårt att finna sinroll som pappa. Hos föräldrarna framkom tydligt att det fanns efterfråganpå att barnmorskemottagningarna ska vara mer pappainkluderande ochpå så sätt skapa en bättre förståelse av vad som förväntas av dem. Enpappainkluderad barnmorskemottagning som lägger fokus mer på hela familjen öppnar också upp dör mer jämställda familjer där båda föräldrarna delar på ansvaret. Med anledning av ovanstående har jag %ljande fråga till regionstyrelsens ordförande: Hur arbetar Region Örebro 1'ån för att inkludera papporna på barnmorskemottagningarna samt ide föräldragrupper som finnsiregionens regi? M~~/ ~r ~st+ ~,~ 3~ +. ~~ ~.ye...,...~._.~i.~.:'~ s. Ewa Sundkvist, Kristdemokraterna

77

78

79 3 w.g...e-~...~, :w+s.... gip: ~~~ t ~ '::A` ''Lim + :.`!i'` '~z -.fit ~i~.as ~ _ -,.k,,~ - ~ _.i~ ~3:.-''"1.'-; ~.~ _ s ~.... v. 'i:q... ~a~ -~::... 'ei.. 'tom '-i.- xl. _. W... ~...0.~' ~_..v..... ~.. ~...~....._..~ '~~i%'.n. ~* = ~.. Örebro den 13 april 2015 Region ~reb~o tån Interpellation Centrala diat% Ti Regionrådet Jenny Steen, ordförande i Nämnden för Hälsa, vård och klinisk forskning..~- - -~ ~ Angående den långa väntetiden för barn i behov av diagnos och hjälp Vid ett besök på Möckeingymnasiet ikarlskoga fick jag information om att skolan upplever att elever inte får tillräckligt stöd från Regianans sjukvård. De beskrev elever som ställer sig frågan "Varför är jag korkad? eller "Varför funkar inte jag?" och som u-pplever stora problem 'i undervisningen. Det handlar- om elever som söker hjälp hos Psykiatrin eller till Logoped. De beskrev ett fall med en elev med misstänkt dyslexi där skolans utredning gjördes och skickades till logoped när eleven gick i grundskolan. Nu går eleven i klass 2på gymnasiet och har ännu fått träffa logoped för fortsatt utredning och diagnos. Diagnos krävs för att kunna få rätt stöd och hjälp både av skolan men sedan även från Arbetsförmedling eller Försäkringskassan. När jag söker uppgifter på nätet ser jag att Örebro ligger bland de sämsta länen i landet på att erbjuda besök hos logoped snabbt. Väntetiderna uppges ligga på mellan månader. Stockholms läns landsting infördes vårdval till logoped för att korta de mycket långa väntetiderna. Nu, med vårdval, ligger väntetiderna på 1-3 veckor, en fantastisk förbättring. Jag anser att väntetider på 12-1S månader till logoped för skolbarn som behöver stöd och hjälp snabbt är oacceptabelt. Med anledning av ovanstående vill jag ställa frågan: Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att korta Regionens mycket långa väntetider för barn i behov av diagnos och hjälp? ~~ r f Y Ola Karlsson oppositionsråd (iii)

80

81

82 p i~ legion Örebro 1~n ~~ ~~~~~ Interpellation till regionstyrelsens ordförande ~~ ~ ~..~ ~~~ ~ea~trata d~~r~et Marie-Louise Forsberg-Fransson Regionens mobila distriktssköterskemottagning en dyr vårdresa Den första oktober 2014, för drygt sex månader sedan, började Regionens mobila distriktssköterskemottagning sin resa genom länet. Den besöker sedan dess med jämna mellanrum 20 platser i länets glesbygdsområden. Avsikten var att den rullande distriktssköterskemottagningen skulle öka tillgängligheten till primärvården, allra helst i de delar där människor har långt till en vårdcentral. "Ytterst handlar det om att främja hälsa och trygghet för alla länsinvånare,... Den rullande mottagningen är ett komplement till vårdcentralerna och ökar.nu tillgängligheten till vården för dem som bor i glesbygd" sa dåvarande landstingsstyrelsen ordförande i ett pressmeddelande iaugusti ifjol. Vårdcentralerna stod redan under 2013 och 2014 under ett högt patienttryck och patienterna i Örebro län fick ofta vänta på att komma fram till vårdcentralen, eller på tid för besök. Så ser det fortfarande ut. På flera sätt har situationen förvärrats inte minst i länets ytterkanter där flera vårdcentraler idag har svårt att rekrytera och/eller hyra.in läkare. Folkpartiet har hela tiden ifrågasatt den mobila disktriktssköterskemottagningen som en lösning för att öka tillgängligheten till vårdcentralerna. Vid Beredningen för Närsjukvårds senaste sammanträde fick vi informationen att få boende i länet använder möjligheten att besöka bussen. Få använder därmed den kompetens som de två distriktssjuksköterskorna kan erbjuda. Under februari var det så få som två besök perdag i bussen. Det betyder att Regionen har mycket höga kostnader för varje besök i bussen. Resurser som borde kunna användas bättre. Mina frågor till regionsstyrelsens ordförande blir: Hur ser du på utfallet av den mobila distriktsköterskemottagningens uppdrag under första halvåret? Är du beredd att sätta stopp för den mobila distriktsköterskemottagningen? Vilka alternativa användningsområden ser du för regionens mobila vårdbuss som bättre skulle motsvara länsinvånarnas behov? ~r,, Anna Ågerfalk (fp) Oppositionsråd Region Örebro län

83

84

85 Region ~5re~ro dän ~... ~entr~ala diariet Interpellation stalld till Regionstyrelsens ordforande Mare Forsberg Fransson an. n ~_. `~ ~_ }. Organisationsförändringar som berör kvinnosjukvården vid Karlskoga sjukhus. Jag har fått signaler från personalen på kvinnoklinikenikarlskoga om att man hyser stark oro kring de förslag till omorganisation av verksamheten som lagts fram. Förslaget är att inordna.. kvinnoklinikenien länsgemensam klinik tillsammans medmotsvarande verksamhet på USO Kvinnoklinikenhar under många år arbetat för att utveckla en verksamhet som har högkvalitet och som är mycket omtyckt. Det är många blivande föräldrar frånhela regionen, och från landeti övrigt, som söker sig till Karlskoga för att föda. KvinnoklinikeniKarlskoga har också utvecklats till ett föredömeiandra delar av landet vilket har satt till följd att man får ta emot studiebesök som vill ta del av den organisation och de arbetssätt som utvecklats. Kvinnokliniken och dess verksamhet hade en viktig deliatt Karlskoga lasarett fick utnämningen "Svensk kvalitet". Det är en verksamhet som viikommunen är stolta över. Varför har det då utvecklats på detta viset? Verksamheten har utvecklats och drivits av en ledning som har ett stort engagemang och en närhet till verksamheten och dess personal. Personalenhar fått en tydlig ledningmed ansvar och befogenheter att skapa högkvalitet, gott bemötande och ekonomiskt ansvarstagande. Manhar helt enkelt skapat en alldeles speciell kultur som lockar både blivande föräldrar ochpersonal. Med utgångspunkt från detta är då frågan; var passar Kvinnokliniken bäst inien ny processinriktad organisation? Iutredaren Peder Karlssons utredningsrapport "Närsjukvård och samordnad produktionsplanering" anges bl.a. att närsjukvården "... består också av mödravård, barnavård...".ikarlskoga pågår ett nära samarbete med dessa enheter. Här kan nämnas att det pågår ett arbete med att se hur samverkankanutvecklasiden nya familjecentral, som nuhåller på att etableras. Utifrån ett processtänk som sätter patientenfamiljen icentrumbör det finnas skäl att överväga om inte kvinnokliniken passar bäst inom "Närsjukvården" idennya sjukvårdsorganisationen. Det ger en möjlighet att bevara en enhet som fungerar vä1. Somiallt arbetet med omorganisation av verksamheter sker arbetetihögt tempo och det äriden processen nya tankar växer fram bland personalen. Det får aldrig vara för sent att tänka omide fall goda argument förs fram. Därför är det viktigt att beslut om att göra ett "omtag" vad gäller kvinnosjukvårdens organisationkan tas snabbt och meddelas de berörda. Eftersom det är ett tag till nästa sammanträde hoppas jag att denna interpellationkan utgöra grunden för en förnyad värdering av den organisatoriska placeringen av kvinnosjukvårdeni Karlskoga. Med ovanstående som grund frågar jag: Hur ser Dupå argumenten för att bibehålla, och slå vakt om, en organisatorisk enhet som fungerar väl? Har Du eller avser Du att ta initiativ till en omprövning av den organisatoriska placeringen av kvinnosjukvården ikarlskoga? Alf Rosberg /Moderaterna

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg.

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Inledning. Kommunalförbundet bildas för att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygplansverksamheten och överta befintligt samverkansavtal

Läs mer

Bildande av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Bildande av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2015-04-28 Diarienummer 140494 Landstingsfullmäktige Bildande av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Förslag om bildande av ett kommunalförbund för svenskt ambulansflyg och förslag till förbundsordning

Förslag om bildande av ett kommunalförbund för svenskt ambulansflyg och förslag till förbundsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02 p 7 1 (6) HSN 1505-0559 Förslag om bildande av ett kommunalförbund för svenskt

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

~ ~~.~.~:,~ '' ~.~I~ ro w~~ k.- ~ ~ ~~ _ f ~~ s ~~ ~~.. =k d -... ~`~ ~` r F% r~ ~ ~~ "tr}te~` -~ ~..~ :fir ~rs',~ ~.: ~~ ~'~' '~' ~$'~ E'er ~ ~ l.,:v..,s ~ ~t hq o P ~~ ' yea,. ~ ip'~- j' ~, ~.?='~,

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

1El~~~si.N~~L~G 04 A Landstingsstyrelsen

1El~~~si.N~~L~G 04 A Landstingsstyrelsen I ~. Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet 1El~~~si.N~~L~G 04 A Landstingsstyrelsen Datum 2015-06-01 Sida 1 (6) Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Förslag om Stockholms läns landstings deltagande i nationell samordnad upphandling av luftburen ambulanssjukvård med flygplan

Förslag om Stockholms läns landstings deltagande i nationell samordnad upphandling av luftburen ambulanssjukvård med flygplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-09 1 (4) HSN 1310-1144 Handläggare: Petri Salonen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 9 Förslag om Stockholms läns landstings deltagande

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson)

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-10-15 LK/131760 Plats Landstingshuset, Karlstad 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Partiernas gruppmöten 10.00

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 september 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 22 september 2009 Sammanträdets

Läs mer

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige I llj ~. Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2015-06-15- Datum _ 16 Sida 1 (7) Ekonomienhet 000122 Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM 2013041617 Ändring av sammanträdestid i maj för nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel Diarienummer: 12OLL4452 Handläggare: Marcus Olofsson Ärendebeskrivning

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

FÖRSLAG 2015:49 LS 2015-0643. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bildande av Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

FÖRSLAG 2015:49 LS 2015-0643. Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bildande av Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg FÖRSLAG 2015:49 LS 2015-0643 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bildande av Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg PIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 6/2015 Tisdagen den

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 1 (2) FÖRSLAG 212:33 LS 123-513 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Budget 213 samt plan för verksamhet och ekonomi 214-215 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

1 (8) PROTOKOLL. Patientnämnden 2013-06-13

1 (8) PROTOKOLL. Patientnämnden 2013-06-13 1 (8) Närvarande ledamöter: Elisabeth Hammar (S), ordförande, Ulf Rådesjö (S), vice ordförande, Gunn Carlsson (S), Gunnel Hedström (S), Ingegärd Öhlin (M), Margareta Carlsson (V) och Gunilla Högberg (FP).

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer