Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Holmgård 1"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2005

2 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheterna tvillingarna 1 (småhus och hyreshus) och vågen 5 (hyreshus) i Huddinge kommun. Föreningens fastighet består av 5 st. parhus och 3 st. flerfamiljshus med totalt 43 bostadsrätter. Lägenhetsfördelning: 9 st 1 rum och kök 12 st 2 rum och kök 12 st 3 rum och kök 10 st 5 rum och kök Den totala boytan är 3279,9 kvm. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kr varav markvärdet motsvarar kr och byggnadsvärdet kr. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF via ett gruppavtal genom UBC. Fastighetens tekniska status I enlighet med föreningens stadgar/ekonomiska plan ska avsättning till yttre fastighetsunderhåll ske med minst 0,2% av byggnadstaxeringsvärdet för föreningens hus. Föreningen avsätter från och med i år kr enligt underhållsplan. Fastighetsförvaltning Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med UBC Ekonomisk Förvaltning. Lååsab AB har skött snöplogning och sandning. SVEA Support har ansvarat för städningen. Föreningsfrågor Föreningen har 60 medlemmar fördelade på 43 lägenheter. Samtliga bostadsrätter i bostadsrättsföreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 3 överlåtelser skett till ett snittpris på kr/kvm. Inga lägenheter har hyrts ut i andra hand under 2005 med godkännande av styrelsen. Styrelsens policy för andrahandsuthyrning är att uthyrning endast får ske efter godkännande av styrelsen och för en period av max ett år. Under året har föreningen inte haft några anställda.

3 Brf Holmgård 1 2(12) Väsentliga händelser under det gångna året Styrelsen har under året lagt om lån och uppdaterat underhållsplanen. Styrelsens arbetsuppgifter har utförts och ledmöterna har haft en god delaktighet. Styrelsen anser att föreningens ekonomi är i balans men känsligare än innan avgiftssänkningen. Styrelsen har lagt fokus på att minimera föreningens kostnader samt att effektivisera förvaltningen av föreningen. Styrelsen anser ändå att arbetet behöver effektiviseras ytterligare och bli mer överskådligt. Styrelsen anser att en kassörsfunktion behöver införas i styrelsen. En enkät om medlemmarnas radiatorer och ventilation genomfördes. Denna visade att endast enskilda medlemmar upplevde problem med några radiatorer. Dessa problem kommer att åtgärdas av fackman. Sanden i sandlådorna har bytts. Detta gjordes ett år tidigare än enligt underhållsplanen på grund av de stora mängderna avföring från katter. Presseningar har köps in till sandlådorna för att hindra katter från att använda sandlådorna för sina behov. En vår- och höststädning har genomförts. Styrelsen har undersökt möjligheterna för medlemmarna att friköpa bostadsrätterna. Detta tas upp som en punkt på stämman. Styrelsen har upplevt brister i arbetet med föreningens ekonomiska förvaltare. Samarbetet i sig har fungerat bra men information har i några fall försenats eller missuppfattats vilket har lett till merarbete för styrelsen. Detta har resulterat i ett möte med förvaltaren där vi diskuterade problemen och lovades bättring. Samarbetet har förbättrats men behöver ändå göras pålitligare. Sedan november 2005 så har styrelsen valt att inte ta ut något styrelsearvode. Detta för att styrelsen anser att föreningens kostnader för detta är väldigt höga när man jämför med vad styrelsemedlemmarna får ut i slutändan. Väsentliga händelser under det kommande året Fastigheten skrivs av på 75 år i stället för som tidigare drygt 40 år. Därför sänks årsavgifterna med 20% från och med den 1:a januari Sotning och byte av luftfilter görs samtidigt med OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Golven i soprummen kommer att målas om enligt underhållsplanen. Nyckeltal Genomsnittlig skuldränta % 4,17 4,19 5,95 6,39 8,29 Lån per kvm bostadsyta kr vid årets utgång Lån i förhållande till taxeringsvärde % (ny-04) 127,60 131, Fastighetens belåningsgrad % 64,8 66,39 67,43 67,96 67,49 Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm Genomsnittlig skuldränta defineras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån. Fastighetens belåningsgrad defineras som fastighetslån i förhållande till föreningens balansomslutning. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, och påföljande konstituerande sammanträde haft följande sammansättning:

4 Brf Holmgård 1 3(12) Marcus Weurlander Linda Edlund Anki Heintz Björn Lindqvist Lage Torgilsson Susanne Wallin Christian Taipale Johan Wewel Ledamot, Ordförande Ledamot Ledamot, Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året hållit 10 st protokollförda sammanträden. Arvode till styrelsen har under året uppgått till kr. Revisorer BOREV revisionsbyrå AB, Uppsala Tomas Jonason Valberedning Anders Abel Magnus Johansson Tore Graff sammankallande Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Föreningens ekonomiska ställning Föreningens fastighetslån uppgick per till sammanlagt kronor. Fastighetslånen finns hos SBAB. Räntesatser och villkorsändringsdagar framgår av notförteckningen. Föreningen erhåller räntebidrag baserat på ett bidragsunderlag om kronor. Subventionsräntan är 4,10 %, termin 27 ( ) passerades och bidragsdelen uppgick till 30%. Förslag till vinstdisposition Till förfogande för föreningens föreningsstämma står: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till yttre fonden reserveras (Bundet Eget kapital) i ny räkning överföres i balanserat resultat avsättning till räntefond (Fritt Eget kapital) Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

5 Brf Holmgård 1 4(12) Resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll Driftskostnader Administrationskostnader 4, Personalkostnader Fastighetsskatt Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivning byggnad Avskrivningar övrigt Summa avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa kapitalnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT

6 Brf Holmgård 1 5(12) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad Mark Kabel-TV Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar 2 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkningskonto förvaltare Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank 10 Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Brf Holmgård 1 6(12) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgift Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder 12 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Brf Holmgård 1 7(12) Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Förändring av skatteskuld/-fordran Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 Brf Holmgård 1 8(12) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Fond för yttre underhåll är redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. Föregående år redovisades den under fritt eget kapital. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Underskottsavdrag enligt senast inlämnad deklaration till Skatteverket är kr. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Följande avskrivningssatser har använts: Byggnad 1,33 % Kabel- TV 20 % Noter 1 Övriga rörelseintäkter Betalningspåminnelse Krav

10 Brf Holmgård 1 9(12) 2 Reparationer och underhåll Reparation kabel-tv Löpande reparationer Trädgårdskostnader Underhåll, övr utg ex serviceavtal Siemens I löpande reparationer ingår bla kr Sv PBB AB, sandlådesand kr 3 Driftskostnader Trädgårdsskötsel Snöröjning/sandning Städning Entreprenad El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Förbruknings invent Förbrukningsmaterial Fastighetsskötsel Administrationskostnader exklusive arvoden Gåvor 0 99 Kreditupplysning Telefon & porto Revisionsarvode Arvode förvaltning Övr förvaltningskost Föreningsavgifter IT-kostnader Personalkostnader inklusive arvode Styrelsearvode Sociala kostn arvode

11 Brf Holmgård 1 10(12) 6 Fastighetsskatt Fastigheten blev färdigställd 1998 och 1999 och har deklarerats som färdigställd hos Skatteverket. Fastigheten har åsatts värdeår 1998 småhus och 1999 hyreshus. Fastighetsskatt Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Kabel-tv Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde

12 Brf Holmgård 1 11(12) 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter If Skandia hemförsäkring If Skandia fastighetsförsäkring UBC ekonomisk förvaltning SPA Kabel-TV Siemens serviceavtal UBC bank/portokostnader kv 1, Upplupna räntebidrag Handkassa och bank Kassa Skandiabanken Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse Fond yttre Balanserat Årets insatser avgift underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Långfristiga skulder Lån villkorsändrades SBAB ff ränta 3,50% SBAB ff ränta 2,56% SBAB ff ränta 4,75% Kortfristig del lån

13 Brf Holmgård 1 12(12) 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SFAB fjärrvärme Lååsab Åkeri & Maskin AB Vattenfall Storuman Energi AB Stockholm vatten Lås-ARNE Upplupna rev.arvoden Upplupna styrelsearv Upplupna soc.avgift Upplupna utg.räntor Förutb. årsavgifter SIEMENS HUDDINGE Marcus Weurlander Linda Edlund Anki Heintz Lage Torgilsson Björn Lindqvist Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2006 Tomas Jonasson BOREV, Revisionsbyrå AB Auktoriserad revisor

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2011 Brf Ekebydalen 1(14) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2012 Brf Ekebydalen 1(13) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING BRF GANDALF, UPPSALA Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Styrelsen för Brf Gandalf, Uppsala, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Granegården 2011 717600-0680. Årsredovisning. rör BRF GRANE GÅRD EN. Brf Granegården 717600-0680. Räkenskapsåret 1(14)

Brf Granegården 2011 717600-0680. Årsredovisning. rör BRF GRANE GÅRD EN. Brf Granegården 717600-0680. Räkenskapsåret 1(14) Årsredovisning rör BRF GRANE GÅRD EN Brf Granegården 717600-0680 Räkenskapsåret 2011 1(14) Styrelsen för Brf Granegården, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning räkenskapsåret 2011. för Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 1

Årsredovisning. Brf Kungsängen 1 Årsredovisning för Brf Kungsängen 1 Räkenskapsåret 2009 Brf Kungsängen 1 1(13) Styrelsen för Brf Kungsängen 1, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hamnkranen

Årsredovisning. Brf Hamnkranen Årsredovisning för Brf Hamnkranen Räkenskapsåret 2012 Brf Hamnkranen 1(13) Styrelsen för Brf Hamnkranen, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn

Årsredovisning. Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn Årsredovisning för Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn Räkenskapsåret 2011 Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn 1(13) Styrelsen för Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn, Nacka kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer