Bestämmelser om avgifter. Räddningstjänstens. Verksamhetsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestämmelser om avgifter. Räddningstjänstens. Verksamhetsområde"

Transkript

1 Bestämmelser om avgifter inom Räddningstjänstens Verksamhetsområde Antagen av KF / BE. Senast reviderad, Rev /BE.

2 Innehållsförteckning 1. Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor. Grundbelopp f n 469 kr 2.1 Taxa för tillstånd av brandfarlig vara. (Beslut har fattats av Bygg- och Räddningsnämnden Grundbelopp f n Åtv. 36 kr, V-vik 40 kr i Åtvidaberg, respektive Miljö- och Byggnämnden i Valdemarsvik) 2.2 Taxa för tillsyn av brandfarlig vara Grundbelopp f n 469 kr 3. Taxa för vattentransporter. 4. Avgift vid Onödiga larm. Belopp f n kr 5. Prislista vid utbildningsuppdrag. 6. Uthyrning av lektionssal. 7. Övriga tjänster 7.1 Fyllning av luft, se andningsskydd. 7.2 Arbete med höjdfordon 7.3 Restvärdesarbete 7.4 Säkerhetsvakt / BE Senast reviderad, /BE.

3 1. Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor. Utdrag ur lokala föreskrifter om tillsyn för brandskyddet, samt taxa. beslutat av KF augusti Tillsynsfrister. Samtliga inkomna skriftliga redogörelser skall omgående granskas. Efter granskning gällande den första upplagan av redogörelsen skall tillsynsbesök genomföras enligt uppgjord årsplanering. Återkommande tillsynsbesök skall genomföras enligt följande frister: Objekt Kriterier Frist Vårdanläggning Fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning 3 år Förskola, skola, barnomsorg Verksamhet inte enbart i markplan, fler än 15 barn 3 år Förskola, skola, barnomsorg i markplan, fler än 90 barn vistas samtidigt 3 år Hotell, pensionat, vandrarhem Minst 9 gäster eller minst 5 gästrum 4 år Elevhem eller förläggningar Fler än 50 personer eller fler än 25 förläggningsrum 3 år Industrier Minst 20 personer är sysselsatta samtidigt 4 år Industrier En sammanlagd yta större än kvadratmeter 3 år Industrier Tillståndskrav lagen om brandfarlig och explosiv vara 2 år Kulturhistoriska byggnader Som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen 4 år Samlingslokaler För fler än 150 personer. Alkoholtillstånd fler än 50 st. 3 år Anm: Uppgifterna beträffande objekt och kriterier är hämtade ur SRVFS 2003:10. Fristning sker tidigast efter genomförandet av det 1:a tillsynsbesöket, och efter att eventuella brister är åtgärdade. 4 Avsteg från fristerna. Om det vid tillsynsbesök framkommer att den enskilde tar sitt ansvar och arbetar med sitt systematiska brandskyddsarbete i linje med statens intentioner och på ett tillfredställande sätt, får fristen för det aktuella objektet tillfälligt utökas med 1 år. 6 Avgifter. Avgiften för tillsynsbesök är rörlig och debiteras för åtgången tid. Avgiften innefattar ersättning för genomgång av för förrättningen nödvändiga handlingar, erforderliga besiktningar inklusive efterkontroll. Avgiften innefattar även kostnad för erforderliga resor inom kommunen. Timtaxan är f n 469 kr. Beloppet är indexreglerat och skall följa konsumentprisindex för perioden mars mars. 7 Ändring i taxan. Ändring i denna taxa beslutas av kommunfullmäktige. Indexreglering hanteras fortlöpande av räddningstjänsten, och meddelas nämnden för räddningstjänst. Denna taxa träder i kraft i samband med kommunfullmäktiges antagande av de lokala föreskrifterna.

4 2.1 TAXA FÖR TILLSYN AV BRANDFARLIG VARA Nämnden för räddningstjänst har det formella ansvaret för den lokala tillsynsverksamheten enligt lagen om brandfarliga explosiva varor SFS 1988:868, änd. 2000:112. En rekommendation är att tillsynen samordnas med tillsynsverksamheten och enligt de frister som anges i Statens Räddningsverks anvisningar. Enligt lagens 20 får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för kommunala myndigheters verksamhet. Avgift för tillsyn av brandfarlig vara: se dokument lokala föreskrifter om tillsyn för brandskyddet, samt taxa f n 469 kr. 2.2 TAXA FÖR TILLSTÅND AV BRANDFARLIG VARA Bygg Räddningsnämnden i Åtvidaberg respektive Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik har beslutat om taxa för tillstånd gällande brandfarlig vara. Taxebestämmelser enligt Svenska kommunförbundets rekommendationer har tillämpats. Beslut finns om grundbeloppets storlek enligt följande: Åtvidaberg, 36 kr (f r om ) Valdemarsvik, 40 kr (f r o m ). Handläggningsfaktor för tillstånd till hantering av brandfarliga varor m m Avgift = G x HF (grundbelopp x handläggningsfaktor) Anläggning för förvaring i cistern. 1 st cistern (alt. lösa behållare) 150 (150) 2 4 st cisterner 200 (270) 5 st - cisterner 300 ( ) Anläggning för förvaring och försäljning ur cistern (bensinstationer) 1 st cistern 2 4 st cistern 5 st - cisterner tillägg för förvaring i lösa behållare 225 (270) 300 (420) 375 ( ) 100 (120) Återkommande 75 (75) 100 (90) 150 ( ) 112 (90) 150 (140) 185 ( ) - (40) Medgivande om generellt undantag enligt 24 FBE i anslutning Till bensinstationer (svetsarbeten mm) 30 (30) - (30) Nytt tillstånd enligt 35 FBE (endast innehavareskifte, ingen förändring av anläggningen eller utökat tillståndstid). 20 (20) - - Mindre komplettering till ett gällande tillstånd (ingen utökad tillståndstid) 30 (30) - - Hantering av brandfarliga varor vid mindre lackeringsanläggning 140 (140) 70 (70) Avslag 20 (25) - (25) Tidsersättning: - speciella och komplicerade tillstånd enligt ovan - tillverkning, bearbetning och användning - transporter i rörledning som inte är koncessionspliktiga - förhandsbesked - brandfarlig biograffilm (> 5 kg) - varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa - extra besiktningar eller åtgärder, tillfälliga tillstånd se byggnation 6 mån 2 år. Anm: Fet stil = V-vik, inom parentes = Åtv. Tillståndstiden är vanligtvis beräknad till 10 år.

5 3. TAXA FÖR VATTENTRANSPORT (gäller fr o m ). Till grund för uträkning av avgifterna skall vara den faktiska personalkostnaden enligt gällande löneavtal, driftskostnader och återställningskostnader för använd utrustning, administrativ avgift vilket bl a inkluderar planering och faktureringskostnader. Anm: Följande ingår minst alltid: chaufför, bil, 1st slanglängd, vatten och administrativ kostnad. Prislista: Personalkostnader: 1:a timme 207 kr Följande timme 138kr 1: tim förhöjd 311 kr Följande förhöjd 207 kr PO 41,80 % Bil Per timme 228 kr Slang Per längd/dygn 24 kr Vatten Per kubikmeter 19 kr Adminstrativ kostnad 1 tim 55 kr 2 tim 80 kr 3 tim 107 kr 4 tim och mer 161 kr moms 25 % Anm: Gäller per påbörjad timma.

6 4. AVGIFT VID ONÖDIGA LARM Genom åren har kommunens ansvar för räddningstjänsten och därmed förebyggande arbetet ökat. Syftet är att samhället ska hålla en organisation som kan ingripa när den enskilde själv inte har tillräckliga resurser för att bemästra en olyckssituation. Krav ställs även på ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar att i skälig omfattning bl a hålla utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Varje kommun skall svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunerna skall också se till att det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen. Att det inom t ex en industri finns anordningar som vid en brand automatiskt löser ut ett larm kan vara ett krav från den myndighet som lämnar bygglov eller gör brandsyn. Automatlarmet kan också utgöra ett vilkor från försäkringsgivaren. Ibland föreskrivs att larmet skall gå till räddningskåren/tjänsten, antingen direkt eller via SOS-Alarm. Myndigheten eller försäkringsgivaren har i sådana fall möjligheter att ställa krav på larmanordningens tekniska standard och överföringsutrustningen. Det förekommer även att ägare till anläggning på eget initiativ installerar automatiskt brandlarm. Som primärmottagare av larm från anläggningar inom Åtvidabergs och Valdemarsviks kommuner är SOS-Alarm AB, med vilka anläggningsinnehavaren har att sluta kontrakt. Många larmanläggningar är utförda enligt RUS-110:5. (Försäkringsbolagens regler), och krav om installation har fastställts i bygglovsförfarandet med stöd av boverkets byggregler. Under senare år har kommunen dock accepterat att enklare anläggningar av typen "telefonuppringda" larm installeras, och att Räddningstjänsten får utlarmas med automatik av SOS-Alarm. Detta förutsätter dock att anläggningsinnehavaren accepterar de av räddningstjänsten uppställda krav beträffande underhåll och skötsel för att undvika s k onödiga larm. Med onödiga larm menas utryckningar som p g a att ägare/innehavaren eller av honom anställd eller anlitad person genom oförsiktighet, slarv eller försummelse utlöser larmet. Följande är exempel på vad som betraktas som onödiga larm: larm orsakats p g a undermåligt underhåll kontroll och återställning vid felsignal då anläggningsskötaren inte kunnat nås inom 1 timme efter felsignal larm utlöst p g a heta arbeten (svetsning, lödning, slipning etc.) åverkan på ledningar i samband med arbete av hantverkare, eller annan larm utlöst p g a dåliga batterier (se reservkraft) i samband med strömavbrott felmanövrering vid provningsförfarande etc. återkommande larm av samma orsak, om åtgärder ej vidtagits för att förhindra upprepning Taxan utgör genomsnittlig ersättning för den faktiska utryckningskostnaden utgör den avgift som debiteras ägaren/innehavaren vid onödiga larm. Ägaren/innehavaren har i kontrakt med Räddningstjänsten påtagit sig ansvaret för att vidta åtgärder så att onödiga larm skall undvikas, samt accepterat att avgift utgår i händelse av onödigt larm. Aktuell avgift var år 2006, 3323 kr och skall därefter årligen räknas upp med gällande konsumentprisindex (bas månad mars). F r o m år 2009 är taxan 3557 kr.

7 5. UTBILDNINGSUPPDRAG. Utbildning och information är viktiga ingredienser i det förebyggande arbetet och framför allt riktat till allmänheten I vår målsättning att skapa säkra och trygga kommuner är det väldigt viktigt att vi når ut med vårt budskap genom bl a utbildnings- och informationsinsatser och därmed även skapar ett personligt engagemang så att förebyggande- och säkerhetsfrågor blir en angelägenhet för alla som bor och verkar inom de båda kommunerna. Framförallt skall insatserna riktas till våra barn och ungdomar men naturligtvis även till andra. Enligt verksamhetsplanen gäller följande: tillse att samtliga 6-åringar i kommunerna erhåller en anpassad utbildning i brandskydd. tillse att samtliga elever i årskurs 7 erhåller en anpassad utbildning i brandskydd, hemberedskap och L-A-B-C sjukvård (översiktligt). genomföra kontrakterade utbildningsuppdrag. genomföra heta arbeten utbildningar för att täcka det behov som finns inom kommunerna. genomföra utbildningar inom ramen för statsbidrag (se ÖBF). genomföra utbildningar av övriga grupper i den omfattning verksamhetsutrymmet delger möjligheten därtill. Prislista för utbildningar där statsbidrag ej utgår: Utbildning / Kurs Pris per deltagare (externutb.) Pris per deltagare (kommunanställd) Antal per kurs Min / max Brandkunskap 401:- 364: st L-A-B-C sjukvård 364:- 302: st HLR- utb. 364:- 302: st Anm: Vid andra utbildningar än ovan debiteras en timkostnad enligt det grundbelopp som anges i taxan för brandsyn. Vid skolutbildning enligt ovan utgår statsbidrag (ingen debitering). 6. UTHYRNING AV LEKTIONSSAL Räddningstjänstens lokaler utgör ledningscentral under höjd beredskap samt vid pågående räddningstjänstinsats. Lektionssalarna kan dock (under ordinarie arbetstid) hyras ut till andra förvaltningar, under förutsättning att detta ej kolliderar med ovan vilket hyresgästen skall informeras om. Lokalerna skall inte hyras ut till externa organisationer. Hyresavgiften är 406 kr för en halvdag.

8 7. ÖVRIGA TJÄNSTER. Typ av tjänst Pris intern org. Pris externt Anm: Fyllning av luft 56:- 90:- Per flaska Arbete med höjdfordon 463 kr/tim 575 kr/tim Gäller per påbörjad tim Säkerhetsvakt Enligt gällande löneavtal samt adm.avgift. Restvärdesarbete Se enligt avtal med larmtjänst Dörröppning Se befintligt avtal med hyresvärd I övrigt gäller att utrustning för räddningstjänständamål inte får hyras eller lånas ut, enär detta kan inverka menligt, och äventyra möjligheterna till en ur arbetsmiljösynpunkt säker och trygg räddningsinsats.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 29 maj 1995, 38 Antagen av kommunfullmäktige den 4 september 1995, 73 INNEHÅLL Inledning och anvisning för avgiftsberäkning

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2011 Nr 8 TAXA ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) Antagen av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 151 Gäller fr.o.m. 2011-07-08 ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

I skälig omfattning. Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd

I skälig omfattning. Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd I skälig omfattning Ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd 2 MSB:s kontaktperson: Malin Vestin, 010-240 52 43 Publikationsnummer: MSB781 april 2015 ISBN: 978-91-7383-511-4 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVTAXA PLAN- OCH BYGGLOVTAXA 2016 Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen eller kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa RONNEBY KOMMUN Plan- och bygglovtaxa 2011 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-16, 159 REVIDERAD GENOM BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-03-29, 82 1 Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 4 Kommunallagen...

Läs mer

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50.

TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN. Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET SKÖVDE KOMMUN Beslutad i byggnadsnämnden 2011-03-17 37. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-05-02 50. 1 2 Innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter... 5 Allmänna regler

Läs mer

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m.

Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. 2011-03-24 Taxa för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) m m. Godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-03-24, MBN 50 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-02, Kf

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Taxa för bygglov m m KFS 084 revision 00 TAXA ANTAGEN: 2011-05-30 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-05-30 ERSÄTTER: - Antagen av kommunfullmäktige i Sala 2011-05-30 Antagen

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 1(7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR BRANDLARM I VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 Bakgrund Brandlarm skall i första hand ses som en skadeförebyggande

Läs mer

Brandkrav på lös inredning

Brandkrav på lös inredning Brandkrav på lös inredning Årligen omkommer ungefär 100 personer i sina hem till följd av brand. Branden startar ofta i den lösa inredningen. Dagens moderna hem innehåller en stor mängd elektriska apparater

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019.

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. Skriftligt godkännande 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. 2. Ickevalsalternativ För den kund som inte önskar välja leverantör ska

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Plan- och bygglovstaxa Vänersborgs kommun Byggnadsnämnden Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-26 133 Innehåll Innehåll...2 Bestämmelser om plan- och bygglovstaxa...3 Inledande bestämmelser...3 Beräkning

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 2012-01-23/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). Efter flera års planeranden och förberedelser har räddningstjänsten äntligen fått klart med införandet

Läs mer

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-6 Förebyggande verksamhet...6-7 Utbildningsverksamheten 7-9 Övrigt under perioden..9-10 Direktionen..10

Läs mer

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion 201-02-27 Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion Malung-Sälen 201-2014 Innehållsförteckning BAKGRUND... RISKANALYS... BESKRIVNING AV KOMMUNEN... TILLBAKABLICKANDE RISKANALYS... 4 Antal räddningsinsatser

Läs mer