Protect IT MNS Motor Management INSUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protect IT MNS Motor Management INSUM"

Transkript

1 Protect IT MNS Motor Management INSUM Teknisk Information responsible value innovative value proactive value activate value communicative value intelligent value adaptable value resourceful value

2 Industrial IT och alla produktnamn med sammansättningen XXXXX IT är registrerade eller kommer att registreras som varumärken av ABB. Emax är registrerat varumärke tillhörande ABB SACE Spa. MNS, INSUM och PRODAT är registrerade varumärken tillhörande ABB Schaltanlagentechnik GmbH. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation. LON, LonTalk, LONWORKS, NEURON är registrerade varumärken tillhörande Echelon Corporation. MODBUS är registrerat varumärke tillhörande Schneider Automation. Profibus är registrerat varumärke tillhörande Profibus Nutzerorganisation e.v. (PNO). De tekniska beskrivningarna avser Protect IT Motorstyrning med MNS/INSUM, version 2.3/1. Denna produkt är certifierad av ABB som Industrial IT Enabled TM -Information Level. All produktinformation tillhandahålles i interaktiv elektronisk form, baserad på ABBs Aspect Object TM -teknologi. ABBs Industrial ITåtagande säkerställer att företagets all byggbitar är försedda med nödvändiga integrerade verktyg för installation, drift och underhåll under hela sin livslängd. Informationen i detta dokument ska inte betraktas som bindande från ABB och den kan ändras utan föregående meddelande. ABB påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter i dokumentet. ABB kan under inga omständigheter hållas ansvarig för direkta, indirekta eller påföljande skador av något slag som uppstår på grund av tolkningen av detta dokument, ej heller kan ABB hållas ansvarig för skador eller följdskador som uppstår genom användande av mjuk- eller hårdvara som är beskriven i detta dokument. Detta dokument får inte reproduceras eller kopieras, varken helt eller delvis, utan skriftlig tillåtelse från ABB, och innehållet får inte vidarebefordras till tredje part eller användas på annat obehörigt sätt. Mjukvaran som beskrivs i detta dokument är licensbelagd och får endast användas, kopieras eller delges i enlighet med dessa licensvillkor. Copyright 2004 ABB Schaltanlagentechnik GmbH, Ladenburg

3 Protect IT MNS Motor Management INSUM INSUM är ett intelligent system baserat på Power IT - Lågspänningsställverk MNS, och erbjuder omfattande skydds-, kontroll- och övervakningsfunktioner för användaroptimerad motorstyrning. Aktuell processinformation med tidsangivna larm gör det möjligt för driftoperatörerna att göra korrekta bedömningar av anläggningens tillstånd varigenom förebyggande åtgärder kan vidtas och tillgängligheten därigenom ökas. Baserat på den tillgängliga informationen, som är betydligt mer omfattande än vid konventionella motorskydd, kan underhållsteknikerna göra detaljerade analyser som grund för tillståndsbaserat underhåll. Denna beskrivning ger en översikt av INSUM-systemets ingående komponenter, funktion, fördelar och tekniska data. Se även vår hemsida

4 Systemöversikt Systemöversikt Översikt visande en typisk lågspänningsanläggning med kommunikation uppåt mot processkontrollsystemet (PCS) samt internt med ingenjörsstationerna (INSUM OS). Översikten visar dubbel-redundant konfiguration. Även enkel konfiguration är möjlig. Dubbel-redundant Ethernet LAN Processkontrollsystem, Energistyrningssystem, Nödstoppssystem 4 Integrerad säkringslist (ITS) SlimLine monterad i lågspänningsställverk MNS

5 INSUM OS INSUM Kommunikationsenhet (ICU) Profibus DP - MODBUS RTU-LON INSUM OS ansluten via Ethernet TCP/IP Mät- och styrenhet (MCU) i startkopplare PR 112 Programmerbart överströmsskydd för effektbrytare typ Emax

6 Systemöversikt Kommunikation INSUMs kommunikationsenhet (ICU) är ställverkets länk för simultan kommunikation med överordnade styrsystem via gateways. Flera olika protokoll finns såsom: MODBUS RTU, Profibus DP, LON och Ethernet TCP/IP. Upp till 128 styr- och övervakningsenheter fördelade på 4 olika sub-nät kan anslutas till en ICU. INSUM MMI Frontpanel Gränssnitt Frontpanelen (MMI) är ställverkets operatörsgränssnitt. Via detta kan operatören konfigurera, styra och övervaka alla styr- och övervakningsenheter anslutna till en ICU. INSUMs ingenjörsstation (INSUM OS) är ett kraftfullt Microsoft Windows -baserat ingenjörs- och underhållssystem som kan anslutas till flera ICU. INSUM OS ansluts vanligen parallellt med anläggningens övergripande processkontrollsystem (PCS). 6 INSUM Ingenjörsstation (INSUM OS) Styr- och övervakningsenheter Mät- och styrenheten (MCU) är ett intelligent mikroprocessor-baserat relä för motorskydd och styrning. Det behövs en MCU för varje motorgrupp. Det programmerbara överströmsskyddet PR 112 är en intelligent, mikroprocessorbaserad utlösningsenhet för ABBs effektbrytare. En PR-enhet erfordras för varje brytare. Den integrerade säkringslisten (ITS) är en intelligent säkringslastbrytare med funktioner för kontroll av säkringsstatus och rapportering.

7 Innehållsförteckning Teknisk information Beskrivning av systemets utformning, funktion och fördelar: Här förklaras skydds funktioner; styrning och övervakning med konfigurerbara behörighetsnivåer; det lättillgängliga användargränssnittet; enkelheten med dubbel-redundant och multi-master kommunikation intelligenta lågspänningsställverk ur alla synvinklar. Systemöversikt 4 Motorstyrning 8 Motorskydd 9 Rapportering och övervakning 14 Intelligent eldistribution 18 Ställverkets operatörsgränssnitt 20 INSUM Kommunikationsenhet 24 INSUM Tidssynkronisering 31 INSUM Ingenjörsstation (INSUM OS) 33 7 MNS Lågspänningsställverk för motor- och distributionsgrupper 36 Industrial IT 38 Tekniska data Avsnittet Tekniska data innehåller elektriska och mekaniska data samt data för konfigurering av INSUMs hård- och mjukvara: MCU1, MCU2, MMI, ICU och INSUM OS. Våra produkter överensstämmer med och är godkända enligt vedertagna normer. Normer och kriterier för provning av enheterna redovisas i slutet av detta avsnitt. Tekniska data 40 Mät- och styrenhet 40 MMI 44 INSUM Kommunikationsenhet 45 INSUM Ingenjörsstation (INSUM OS) 47 Normer och godkännanden 48 Mät- och styrenhet 48 INSUM Kommunikationsenhet 50

8 Motorstyrning Flexibla lösningar för grundläggande och avancerad motorstyrning Baserat på endast två olika standard-mikroprocessorer erbjuder INSUM omfattande användaranpassade funktioner för motorskydd, styrning och övervakning. MCU1 används för grundläggande skydds-, styrnings- och övervakningsapplikationer, medan MCU2 ger utökad funktionalitet för komplexa och avancerade applikationer. 8 MCU monterad i utdragbar MNS-modul 8E/4. MCU-enheterna verkställer styrkommandona från samt rapporterar status till överordnat styrsystem. MCU 1 Direktstart DOL Fram/Backkopplare Direkstart med lokal manöver Fram/Backkopplare med lokal manöver Direkstart med mekaniskt förreglad kontaktor Fram/Backkopplare med mekaniskt förreglad kontaktor Y/D-kopplare Reverserande Y/D-kopplare Tvåhastighetskopplare Reverserande tvåhastighetskopplare Transformatorstart (förekommer ej i Sverige) Mjukstartare Motormanövrerad ventil MCU 2 Typ av startkopplare

9 Motorsskydd Ge din anläggning det skydd den behöver! Motorskyddsfunktionerna skyddar motorn mot oönskade process- eller mekaniska påkänningar. Skyddsfunktionerna kan förinställas vad gäller larmnivåer, utlösningsnivåer och utlösningsfördröjningar för att på bästa sätt skydda utrustningen och trygga produktionen. Larm ges så fort en förinställd larmnivå uppnåtts. Utlösning av motorn sker dock inte förrän utlösningsnivån uppnåtts och den inställda fördröjningstiden passerats. Alla händelser genererar ett meddelande. Illustration av larmnivå, utlösningsnivå och utlösningsfördröjning Larm ges Fördröjningen ej överskriden Ingen utlösning av motorn Larm ges Utlösning av motorn Utlösningsnivå Larmnivål 9 Fördröjning Fördröjning Motorstart Normal belastning Temporärt fel Normal belastning Bestående fel Larm- och utlösningsdata inställda enligt motortillverkarens specifikation och processkrav. Den detaljerade informationen om motorstatus och konfiguration ger anläggningsoperatören möjlighet att vidta förebyggande åtgärder innan driftstörningar uppstår. Han kan därigenom på ett aktivt sätt bidra till att maximera anläggningens tillgänglighet genom att undvika oplanerade stopp. Skyddsfunktionerna kan aktiveras vid behov. De kan dessutom ställas in så att de enbart löser ut eller enbart larmar. Skyddsfunktionerna förbises under motorns startförlopp eller under ramptiden vid mjukstart. Återställningsfunktionen kan konfigureras enligt följande alternativ: Automatisk återställning Fjärråterställning Lokal återställning Fjärr- och lokal återställning

10 Motorskydd Det termiska överlastskyddet (TOL) skyddar motorn från överhettning. Motorns termiska villkor, både under drift och när den stoppats, simuleras genom beräkning. Den kalkylerade termiska kapaciteten lagras i det termiska minnet. Det lagrade värdet sänds via kommunikationsenheten (ICU) till övriga enheter som kan läsa informationen. Överlastskyddet är speciellt värdefullt under uppstartning av anläggningen då täta motorstarter sker. Den termiska karakteristiken överensstämmer med IEC MCU-enheten kalkylerar Tid till utlösning och Tid till återställning. Dessutom ges ett meddelande till operatören när skyddet kan återställas. Automatisk återstart är också möjlig (MCU2) efter en överlastutlösning, varvid motorn återstartar automatiskt när den svalnat och utlösningen har återställts. Återstart sker i samma rotationsriktning eller hastighet som gällde före utlösningen. I vissa processapplikationer kan det vara fördelaktigt att förbikoppla överlastskyddet under kortare perioder. Om kommandot By-pass överlastskydd ges efter överlastlarm, tillåts den termiska belastningen att öka upp till 200 % före utlösning. Denna funktion kan inte aktiveras för EEx e applikationer. 10 Motorskyddsfunktion Överlast Standard MCU 1 MCU 2 Larmnivå Utlösnings- Utlösningsnivå fördröjning Överlast EEx e

11 Motorskydd Termisk kapacitet Illustration av termisk överbelastning 100% tidigast manuell eller automatisk start start ej möjlig tid Start Drift Stopp Start Stopp Nästa start Den termiska kapaciteten måste ligga under start ej möjlig för att start ska kunna ske. startkommando stoppkommando 11 Beskrivning Överlast standard. MCU-enhetens kalkyler bygger på den högsta fasströmmen. Motorns termiska kapacitet beräknas med hänsyn till aktuell belastning, obalans och motormärkström vid aktuell omgivningstemperatur. Överlast EEx e. Tar hänsyn till förhållandet start/nominell ström och max temperatur som tillåts enligt miljöklassdefinitionen. Motortillverkarens data används som inställningsdata utan att några kompletterande kalkyler görs.

12 Motorskydd Motorskyddsfunktion Fasavbrott MCU1 MCU2 Larmnivå Utlösnings- Utlösningsnivå fördröjning Obalans Fastlåst rotor Underspänning med automatisk återstart Rotationsövervakning Motortemperaturskydd (PTC) 12 Jordfel Startbegränsning Startförregling Underlast Lastbortfall Underlast Cos ρ

13 Motorskydd Beskrivning Skyddet jämför den högsta och den lägsta uppmätta fasströmmen med inställda värden. Obalans kan orsakas av slitna kontakter, motorfel, anslutningar som lossat, matningsobalans, mm. Skillnaden mellan min och max fasström i % jämförs med inställda värden. Jämför den högsta uppmätta fasströmmen med inställt värde. Skyddet aktiveras efter att motorns startförlopp avslutats. Om det är önskvärt ur processynpunkt kan MCUn konfigureras för återstart efter underspänning. Beroende på underspänningens varaktighet kan återstarten ske automatiskt eller i sekvens. Sker med hjälp av en sensor som ger en digital signal. För skydd mot hög motortemperatur används PTC-element vars resistans jämförs med inställda värden. Automatisk återstart kan väljas. Övervakar avbrott och kortslutningar. Övervakas med summaströmtransformator. 13 Begränsar antalet starter under ett tidsintervall. Förhindrar start när motorns termiska kapacitet ligger över tillåtet värde för start. Återställs automatiskt. Möjliggör inställning av minimum tidsfördröjning före omstart av motorn. Utnyttjar den högst uppmätta fasströmmen för jämförelse med inställda värden. Utlösningsnivån kan kopplas ur varvid MCUn endast larmar. Liknande funktion som underlast men med olika inställningsnivåer. Även denna funktion utnyttjar den högst uppmätta fasströmmen för jämförelse med inställda värden. Skyddar motorn mot underlast baserat på mätning av cos ρ. Uppmätt värde jämförs med inställda nivåer.

14 Rapportering och övervakning Mer information, bättre beslut, ökad produktivitet INSUM övervakar motorerna kontinuerligt samt håller reda på underhållsdata. Informationen nedan är tillgänglig via fjärranslutning eller på frontpanelen (MMI). Analoga värden ges som sanna rms-värden. Meddelanden ges vid statusförändringar eller när tröskelvärden överskrids som indikerar att en planerad eller oplanerad systemstatus kan ha uppnåtts. Rapportering och övervakning Funktion MCU 1 MCU 2 Motorstatus Fasströmmar Analog Utgång Kalkylerad termisk kapacitet 14 Motorstatus och värden Tid till utlösning Tid till återställning Fasspänningar Effektfaktor Aktiv effekt Reaktiv effekt Jordfelsström Frekvens Fri digital ingång Fri digital utgång

15 Rapportering och övervakning Dessa meddelanden kan vara larm eller utlösningar som genererats av MCU-enheten. Alla meddelanden är tidsmärkta med tidpunkten för händelsen och informationen rapporteras via fältbussen. Beskrivning Till exempel Till / Från; Öppen / Sluten; Utlöst. Tre motorfasströmmar. Absolut- och relativvärden. Högsta fas-ström för analog indikering, t ex på den lokala kontrollpanelen. Baserat på motor- och omgivningsparametrar. Beräknad tid för att uppnå 100% termisk kapacitet. Beräknad avsvalningstid till dess att motorns termiska kapacitet tillåter återstart. 15 Tre fasspänningar. Absoluta mätvärden. Kalkylerade värden. Aktiv effekt som absolutvärde. Reaktiv effekt som absolutvärde. Jordfelsström mätt som absolutvärde. Elnätets frekvens, absolutvärde. Två digitala ingångar som kan användas för statusavläsning av externa enheter. Två digitala utgångar för extern styrning. Kan användas för kommandon från processkontrollsystemet.

16 Rapportering och övervakning Rapportering och övervakning Funktion Huvudbrytare i testläge MCU1 MCU2 Startkopplarstatus och händelser MCB-utlösning Kontaktorsvar Nödstopp Extern utlösning Huvudbrytare utlöst Underhållsdata Kontaktormanövreringar 16 INSUM systemstatus Motordrifttid Systemintegritet Intern Watchdog Failsafe-funktion Speciella tillval Behörighet

17 Rapportering och övervakning Beskrivning MCU-enheten övervakar huvudbrytaren, I/O-status och fasströmmar. Strömbaserade skyddsfunktioner kan inte testas. Om ström finns i någon fas ger MCUn kommando att lösa ut kontaktorn. MCU-enheten löser ut kontaktorn när MCB-ingången aktiveras. Efter att styrsignal givits, övervakar MCUn motorns och kontaktorns status för att säkerställa att kommandot verkställs korrekt. Statusen kontrolleras kontinuerligt med hjälp av återföringssignaler och strömmätning. När nödstoppet aktiveras löser MCUn ut kontaktorn. Motorn återstartar inte när nödstoppet återställs. MCU-enheten upptäcker en extern utlösning via I/O. MCUn löser ut kontaktorn när utlösningsingången aktiveras. Huvudbrytaringången indikerar huvudbrytarens status. Kontaktorutlösning sker om denna ingång aktiveras. Varje komplett till-från cykel räknas och adderas. MCUn larmar när gränsvärdet för manövercykler överskrids. MCU-enheten räknar motorns drifttimmar. Larm ges när förinställt värde på antal drifttimmar överskrids. 17 Internt watchdog-relä, i serie med kontaktorns manöverspole, som aktiveras cykliskt av mikroprocessorn. Watchdog-relät är öppet när det är oaktiverat. Övervakar nätverkskommunikationen. Vid avbrott i kommunikationen aktiveras någon av följande förinställda funktioner: Ingen åtgärd, Motorstart riktning 1, Motorstart riktning 2, eller Motorstopp. Genom att välja lämplig funktion med hänsyn till processen, kan frånslagning av hela anläggningen undvikas. Styrning av apparater begränsas till en operatörsplats åt gången för att säkerställa systemintegritet. Upp till 16 behörighetsnivåer kan definieras efter vem som har högst behörighet, vanligtvis processkontrollsystemet (PCS). Möjlighet finns att vid fel i PCS-kommunikationen överlåta behörigheten till begärd operatörsplats för att säkerställa full tillgänglighet i anläggningen.

18 Intelligent eldistribution INSUM kombinerar intelligenta startkopplare, intelligenta effektbrytare och intelligenta säkringslastbrytare till en integrerad helhetslösning. Mikroprocessorbaserade komponenter ger en effektiv och flexibel lösning som integrerar INSUMs motorstyrningsfunktioner med styrningen av eldistributionen. Denna helhetslösning omfattar skydd, manövrering och övervakning av eldistributionen från effektbrytare till säkringslastbrytare. Den intelligenta effektbrytaren Det programmerbara överströmsskyddet PR112/PD-L för effektbrytare typ Emax kan utbyta omfattande information med INSUMsystemet. PR112/PD-L sänder information till överliggande system om brytarstatus, larm och underhållsdata och tar emot manöverkommandon, inställningar och tidssynkroniseringar. 18 Övervaknings- och skyddsfunktioner Brytarstatus och -värden Brytarens tillstånd och position Fas-, noll- och jordströmmar Skydd Funktion: Överlast (L). Fördröjt överströmsskydd (S). Momentant överströmsskydd (I). Jordfel (G). Övertemperatur (T) Larm L, S och G Utlösning L, S, I, G och T Överlast och övertemperatur Memorering av felströmmar Underhållsdata Larm för kontaktslitage Kontaktslitage Totalt antal manövreringar Totalt antal utlösningar per skyddsfunktion (L, S, I, G och T)

19 Intelligent eldistribution Den intelligenta säkringslisten (ITS) Övervakningsfunktioner Säkringsstatus; övervakar säkringarna individuellt och rapporterar status. Temperatur; ITS-E stödjer 2 temperatursensorer NTC. Växelström per fas; effektivvärde kalkyleras baserat på fasströmmens amplitud. Procent av säkringens märkström eller absolutvärde. Likström. Procent av säkringens märkström eller absolutvärde. Huvudspänning; effektivvärde kalkyleras en gång i sekunden baserat på fasspänningarnas uppmätta amplitud. Balanserat trefassystem förutsätts. Aktiv effekt. Baseras på uppmätt spänning, ström och fasvinkel. Effektfaktor. Baseras på kalkylerad aktiv och skenbar effekt. Den intelligenta säkringslisten (ITS) är en säkringslastbrytare typ SlimLine med integrerade sensorer och kommunikationsgränssnitt. Temperatur- och strömgränser kan ställas in med valbar larmfördröjning. Enheten larmar när temperaturen överskrider gränsvärdet eller när en säkring har gått. Detta indikeras med röd lysdiod. Grön lysdiod indikerar normal driftoch kommunikationsstatus. ITS finns i fyra storlekar upp till 630 A. 19

20 Ställverkets operatörsgränssnitt INSUM MMI Data och manövrering i operatörens fingertoppar I ställverket utgörs operatörsgränssnittet till det intelligenta MNS-systemet av INSUMs frontpanel MMI (Man Machine Interface). På displayen visas uppmätta värden och statusinformation för alla (upp till 128) styr- och övervakningsenheter som är anslutna till en INSUM kommunikationsenhet (ICU): startkopplare, programmerbara överströmsskydd för effektbrytare, säkringslastbrytare samt kommunikationsenheter. Via funktionstangenterna kan styr- och övervakningsenheterna manövreras, funktioner konfigureras och parametrar anges. Access till meny och funktioner kan defineras med en elektronisk behörighetsnyckel (INSUM Data Key) med konfigurerbara behörighetsnivåer. All information sorteras i menyer och visas på frontpanelens LCD-display (MMI) som har 6 rader med 21 positioner var. Snabbvalsratten möjliggör enkel navigering genom datalistor, parametrar, larm och utlösningar med hjälp av tydligt strukturerade menyer och undermenyer. ENTER-, ESCAPE- och HOME-tangenterna förenklar navigationen i de olika menyerna och ger ett användarvänligt gränssnitt. 20 Nyckelhål för INSUMs behörighetsnyckel LCD Display

21 Ställverkets operatörsgränssnitt LARM-indikator och tangent för LARM-lista UTLÖSNINGS-indikator och tangent för UTLÖSNINGS-lista HOME-tangent <MAIN MENU> SYSTEM CONFIGURATION OPERATE PARAMETER ALARM LIST UPDATE DATABASE 21 Funktionstangenter ENTER-tangent ESCAPE-tangent Snabbvalsratt

22 Ställverkets operatörsgränssnitt 22 CIRCULATION PUMP GA0/2 Runs>CW BUS Phase current 1.0/4 1.0/5 1.0/4 A F1 F1 F2 Manövrering och övervakning F1 F2 F2 F3!?!!? Larm och utlösningar Konfigurering av motor Systeminställning STOP CIRCULATION PUMP GA0/2 EM-Stop activated Main switch off TOL trip REMOVE OPERATE CIRCULATION PUMP GA0/2 STARTER CONFIGURATION Starter type: REV-DOL CHK OFF E D I T OPERATE F3 GW MODBUS 5 / 10/ MODBUS Modbus baudrate: 960/0/ EDIT F3 Manövrering och övervakning Motorer och matningar kan styras och övervakas via frontpanelen (MMI). För att förenkla för användaren visas endast de menytexter som är applicerbara på den aktuella funktionen. För att undvika oavsiktliga tangentkommandon kräver varje meddelande som skickas via fältbussen två tangenttryckningar för att verkställas. Tanken är Välj först bekräfta sedan. Status-, mät- och underhållsdata övervakas också och visas på displayen. Larm och utlösningar I händelse av system-, process- eller underhållslarm/utlösning, sänds meddelande via kommunikationsenheten (ICU) till processkontrollsystemet och MMIn. Lysdioder signalerar larmet eller utlösningen och via en speciell tangent guidas operatören direkt till larm- eller utlösningslistan. Larm och utlösningar listas i tidsföljd. Snabbvalsratten gör det möjligt att skrolla och navigera direkt till detaljnivå på displayen. Konfigurering av motor INSUMs MMI guidar operatören med tydliga anvisningar genom systemkonfigurationen. Parametrar listas i undermenyer enligt funktionstillhörighet. MMIn tillåter endast val av värden som ligger inom konfigurationsområdet. Systeminställning All konfigurering av INSUM-enheter som är anslutna till INSUMs kommunikationsenhet och underliggande sub-nät kan göras via MMIn, till exempel installation av styr- och övervakningsenheter och tilldelning av adresser. MMIn kan också verifiera att kommunikationen fungerar korrekt.

23 Ställverkets operatörsgränssnitt Behörighetsnivåer För anläggningar som av säkerhetsskäl kräver olika behörighetsnivåer, kan användarprofiler definieras och lagras i INSUMs behörighetsnyckel. Därigenom kan man fastställa vilka befogenhet som operatörer, eltekniker eller andra användargrupper ska ha. Att läsa av data är tillåtet för alla användare med behörighetsnivåer för: speciella anläggningsdelar (processgrupper) olika styr- och övervakningsenheter enstaka skyddsfunktioner enstaka parametrar och alla slags manövreringar återställning av larm och utlösningar Frontpanelen (MMI) medger behörighet i enlighet med lagrade uppgifter på INSUMs behörighetsnyckel, och avfärdar ogiltiga nycklar t ex nycklar som tilldelats andra processgrupper. Behörighetsnycklar kan beställas i standardutförande eller konfigurerade efter anläggningsspecifika krav. Integration med lågspänningsställverk MNS Frontpanelen (MMI) är operatörens gränssnitt till lågspänningsställverket och möjliggör enkel och bekväm kontroll. Upp till 128 styr- och övervakningsenheter kan hanteras av en MMI. 23

24 INSUM kommunikationsenhet (ICU) Insamling, bearbetning och distribution av rätt information till rätt personer varsomhelst i anläggningen INSUMs kommunikationsenhet (ICU) är ställverkets kommunikationsnav för upp till 128 styroch övervakningsenheter; MCU, PR 112 och ITS. Den dirigerar och lokaliserar buss-kommunikationen varigenom nätbelastning och responstid optimeras. ICUn kan upprätthålla upp till tre samtidiga förbindelser med överliggande styrsystem. Dubbel-redundant konfiguration och multi-masterkommunikation ingår som en integrerad del i systemkonstruktionen. Den moduluppbyggda pluggin-konstruktionen möjliggör konfigurering i förhållande till applikationskraven. All anslutning sker enkelt och snabbt på ena sidan av ICUn. Operatörsgränssnittet för de anslutna styr- och övervakningsenheterna utgörs av ställverkets frontpanel (MMI). Denna lösning ger en mycket kostnadseffektiv och flexibel systemkonstruktion. 24 Router Gateway

25 INSUM kommunikationsenhet (ICU) Kommunikationsprincip Peer-to-peer- eller master-master-kommunikation tillåter utbyte av data mellan enheter på jämbördiga villkor. Styr- och övervakningsenheter samt styrsystem kommunicerar händelsestyrt, vilket innebär kortare responstider. INSUM bygger genomgående på denna typ av kommunikation. Andra kommunikationsprotokoll arbetar enligt master-slave-principen, där en master styr kommunikationen på bussen och regelbundet utbyter information med varje slave (polling av buss). I de flesta fall är det processkontrollsystemet som står för master-rollen. Bakplan 25 Alla plintar och filter är placerade på en sida

26 INSUM kommunikationsenhet (ICU) Snabb och säker kommunikation 26 För dataöverföring i INSUM-systemet används den öppna fältbussen LonTalk som kommunicerar händelsestyrt mellan styr- och övervakningsenheterna (peer-to-peer). På detta sätt kan fältbussens bandbredd utnyttjas mer effektivt än vid master-slave-kommunikation. Vid peer-to-peer-kommunikation utbyter varje nod data direkt med varandra på ett jämbördigt sätt. För att minimera risken för till kollisioner utnyttjas en speciell metod som kallas CSMA (Carrier Sense Multiple Access), vilket innebär att en buss-nod, innan den överför data, kontrollerar att inga andra noder utnyttjar bussen. Därigenom minimeras risken för att två bussnoder samtidigt sänder information. I en händelsestyrd kommunikation överförs data vid förändring. Binära data sänds när värdet ändras, analoga data sänds när förändringen passerar en förinställd hysteres. Därutöver uppdateras INSUM-enheternas alla data cykliskt, oberoende av om de förändrats eller ej. Genom att systemet utnyttjar både händelsestyrd och cyklisk uppdatering ökar såväl säkerheten som tillförlitligheten i dataöverföringen. Den cykliska uppdateringen används för att kontrollera funktionen hos datalänkar och hårdvara. Detta sker på två sätt: (1) Styr- och övervakningsenheterna sänder cykliskt ut statusdata, vilket kontrolleras av ICUn. När ICUn ej får status-data ges larm.; (2) Failsafe bygger på den cykliska uppdateringen och ställer styroch övervakningsenheterna i ett fördefinierat tillstånd när kommunikationen med ICUn eller överliggande styrsystem bryts. Gateway: Kommunikationsmodul till överordnat styrsystem Bakplan: ICU-enhetens ryggrad för intern kommunikation Router: Kommunikationsmodul för styroch övervakningsenheterna till underliggande sub-nät.

27 INSUM kommunikationsenhet (ICU) Anslutningar och kommunikation Bakplanet utgör basen för ICU-enheten och där sitter Gateways, Routers och strömförsörjning. LON-bussen kommunicerar med 1250 kbps, vilket är tillräcklig bandbredd för överföring av data till och från underliggande sub-nät som kommunicerar med 78 kbps. Upp till fyra underliggande sub-nät, två per router, stöds av ett bakplan. Upp till 32 styr- och övervakningsenheter, MCU, PR112 och ITS, kan hanteras av respektive sub-nät. Genom att flera underliggande sub-nät med peer-to-peer-kommunikation används reduceras accesstiden för de enskilda styr- och övervakningsenheterna samtidigt som den lokala trafiken innebär att nätbelastningen optimeras. Systemets responstid för kommandon mottagna av ICUn, överföring till styr- och övervakningsenheterna, verkställande av kommandon och återföring är normalt mindre än 200 ms. Gateway-modulerna har anslutningar och datafilter för kommunikation av viktig information till överliggande styrsystem. Fyra Gateway-moduler kan anslutas tlll en ICU vilket ger integrerade multi-mastermöjligheter. Två ICUn konfigurerade i ett system kombinerat med peer-to-peerkommunikation på apparatnivå innebär en inbyggd enkel metod för dubbel-redundant kommunikation ned till styr- och övervakningsenheterna. ICU intern kommunikation: Exemplet visar en konfiguration med 64 MCU-, 32 ITS- och 16 PR 112-enheter som kommunicerar på fyra sub-nät. Process Control System GPS Receiver INSUM OS Engineering Station MMI till andra systemklockor till andra fjärranslutna INSUM OS-stationer 27 Gateway -MODBUS - PROFIBUS DP -Ethernet Gateway -MODBUS - PROFIBUS DP -Ethernet LON System Clock Gateway INSUM OS Server -Ethernet Backplane Router Router MCU 1 MCU 1 ITS 1 PR112 1 MCU... MCU... ITS... PR MCU 32 MCU 32 ITS 32 PR Sub-nät 1 Sub-nät 2 Sub-nät 3 Sub-nät 4

28 INSUM kommunikationsenhet (ICU) Kommunikationsprotokoll Gateways för olika protokoll kan arbeta samtidigt på samma bakplan. Protokollen implementeras enligt definitioner från respektive tillverkare eller produktstandard. Gränssnitt till så gott som alla tillverkares styrsystem har redan gjorts för dessa protokoll och används redan. Enkla Windows -baserade verktyg används för data- och kommunikationskonfigurering. Genom konfigurering av gateways är det möjligt att välja relevanta data för att optimera nättrafiken och säkerställa att rätt information når rätt plats vid rätt tillfälle. Förkonfigurerat dataregister används för Profibus DP-protokoll. Modbus PROFIBUS Ethernet LON RTU DP TCP/IP Max. överföringshastighet 38.4 kbps 1.5 Mbps 10 Mbps 1.25 Mbps Master-slave Peer-to-peer 28 Profibus DP och MODBUS RTU Anslutning kan göras i punkt-till-punkt eller flerpunkts-konfiguration. INSUM-systemet konfigureras normalt i slav-form och svarar på frågor från processkontrollsystemet. På Profibus DP kan en ICU stödja upp till 96 styr- och övervakningsenheter via två gateways. MODBUS RTUs dataregister kan fritt konfigureras efter processkontrollsystemets behov. LON Master-stationer som kommunicerar via LonTalk är direktanslutna till huvudbussen utan gateway. Individuell dataregistrering konfigureras i processkontrollsystemet. Ethernet TCP/IP Med standard Ethernet-komponenter och TCP/IP-protokoll kan en gateway integreras i en existerande nätverksstruktur. Data kan överföras till processkontrollsystemet (PCS) eller till INSUM OS.

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Innehåll Innehåll 1 Så här använder du 6 2 Introduktion till VLT HVAC Frekvensomformare 11 2.1 Säkerhet 11 2.2 CE-märkning

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX översikt 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsidan 5. Larm 6. Konfigurera

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

ELEKTRISKA STÄLLDON för automation av industriventiler

ELEKTRISKA STÄLLDON för automation av industriventiler ELEKTRISKA STÄLLDON för automation av industriventiler OM DEN HÄR BROSCHYREN I den här broschyren beskrivs hur våra elektriska ställdon, manövermoduler och växlar fungerar och hur de kan användas. Dokumenten

Läs mer

Systembeskrivning Uni-View

Systembeskrivning Uni-View Systembeskrivning Uni-View 1 Introduktion Uni-View är ett svenskt SCADA-system utvecklat och underhållet av Cactus UniView AB. Systemet är mycket mångsidigt och kan enkelt konfigureras för att passa alla

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsida 5.

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

VLT 6000 HVAC. Introduktion till

VLT 6000 HVAC. Introduktion till Innehåll Introduktion till HVAC Programvaruversion... 4 Säkerhetsföreskrifter... 5 Varning för oavsiktlig start... 5 Presentation av driftsinstruktioner... 6 Fördelar med VLT 6 i en HVAC-installation...

Läs mer

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL

ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL ANVÄNDAR & INSTALLATIONS MANUAL AIS-CTRX Klass B AIS Transponder OFFICIAL AIS SUPPLIER TO VOLVO OECAN RACE Version 1.9SE True Heading 2009 Denna manual får inte i något avseende kopieras utan tillstånd

Läs mer

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3 KANMED Operatherm OP3 Bruksanvisning, art no OP3-074/3 2010-02-09 0413 Varning Felaktig användning av patientvärmeutrustning kan orsaka patientskador. Läs därför denna bruksanvisning noga. Tillverkad av:

Läs mer

Programmering av operatörspanel med SoftPLC

Programmering av operatörspanel med SoftPLC Programmering av operatörspanel med SoftPLC Med komma-igång-manualer för ix Developer och CODESYS Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik LINDA ALEXANDERSSON OLA VINGREN Institutionen

Läs mer

SIGBI System AB. HANDBOK Kapitel 5 DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSSYSTEM DIAS DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSYSTEM

SIGBI System AB. HANDBOK Kapitel 5 DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSSYSTEM DIAS DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSYSTEM HANDBOK Kapitel 5 DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSSYSTEM DIAS DIAS DISTRIBUERADE AUTOMATISERINGSSYSTEM Nov-00 http://www.sigbi.se med länkar till LUST, SULZER, SIGMATEK och MTE Wärdshusvägen 20 263 93 HÖGANÄS

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Varvtals- och momentstyrning Beskrivning av mjukvara 3AFE68987890 REV G SV GÄLLER FRÅN: 30.09.2011 2011 ABB Oy. Med ensamrätt. 5

Läs mer

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1 Viktig information... 6 1.1 Avtal... 6 1.2 Copyright... 6 1.3

Läs mer

Automation i distributionsnät

Automation i distributionsnät 2011-12-16 Automation i distributionsnät Mathias Mård EXAMENSARBETE Elektroingenjör med inriktning mot elkraft Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Automation i distributionsnät Sammanfattning

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 sv Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 7 1.1 Om den här handboken 7 1.2 Juridisk information 7 1.3 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Installationsmanual. Sidan 1

Installationsmanual. Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer