Protect IT MNS Motor Management INSUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protect IT MNS Motor Management INSUM"

Transkript

1 Protect IT MNS Motor Management INSUM Teknisk Information responsible value innovative value proactive value activate value communicative value intelligent value adaptable value resourceful value

2 Industrial IT och alla produktnamn med sammansättningen XXXXX IT är registrerade eller kommer att registreras som varumärken av ABB. Emax är registrerat varumärke tillhörande ABB SACE Spa. MNS, INSUM och PRODAT är registrerade varumärken tillhörande ABB Schaltanlagentechnik GmbH. Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation. LON, LonTalk, LONWORKS, NEURON är registrerade varumärken tillhörande Echelon Corporation. MODBUS är registrerat varumärke tillhörande Schneider Automation. Profibus är registrerat varumärke tillhörande Profibus Nutzerorganisation e.v. (PNO). De tekniska beskrivningarna avser Protect IT Motorstyrning med MNS/INSUM, version 2.3/1. Denna produkt är certifierad av ABB som Industrial IT Enabled TM -Information Level. All produktinformation tillhandahålles i interaktiv elektronisk form, baserad på ABBs Aspect Object TM -teknologi. ABBs Industrial ITåtagande säkerställer att företagets all byggbitar är försedda med nödvändiga integrerade verktyg för installation, drift och underhåll under hela sin livslängd. Informationen i detta dokument ska inte betraktas som bindande från ABB och den kan ändras utan föregående meddelande. ABB påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter i dokumentet. ABB kan under inga omständigheter hållas ansvarig för direkta, indirekta eller påföljande skador av något slag som uppstår på grund av tolkningen av detta dokument, ej heller kan ABB hållas ansvarig för skador eller följdskador som uppstår genom användande av mjuk- eller hårdvara som är beskriven i detta dokument. Detta dokument får inte reproduceras eller kopieras, varken helt eller delvis, utan skriftlig tillåtelse från ABB, och innehållet får inte vidarebefordras till tredje part eller användas på annat obehörigt sätt. Mjukvaran som beskrivs i detta dokument är licensbelagd och får endast användas, kopieras eller delges i enlighet med dessa licensvillkor. Copyright 2004 ABB Schaltanlagentechnik GmbH, Ladenburg

3 Protect IT MNS Motor Management INSUM INSUM är ett intelligent system baserat på Power IT - Lågspänningsställverk MNS, och erbjuder omfattande skydds-, kontroll- och övervakningsfunktioner för användaroptimerad motorstyrning. Aktuell processinformation med tidsangivna larm gör det möjligt för driftoperatörerna att göra korrekta bedömningar av anläggningens tillstånd varigenom förebyggande åtgärder kan vidtas och tillgängligheten därigenom ökas. Baserat på den tillgängliga informationen, som är betydligt mer omfattande än vid konventionella motorskydd, kan underhållsteknikerna göra detaljerade analyser som grund för tillståndsbaserat underhåll. Denna beskrivning ger en översikt av INSUM-systemets ingående komponenter, funktion, fördelar och tekniska data. Se även vår hemsida

4 Systemöversikt Systemöversikt Översikt visande en typisk lågspänningsanläggning med kommunikation uppåt mot processkontrollsystemet (PCS) samt internt med ingenjörsstationerna (INSUM OS). Översikten visar dubbel-redundant konfiguration. Även enkel konfiguration är möjlig. Dubbel-redundant Ethernet LAN Processkontrollsystem, Energistyrningssystem, Nödstoppssystem 4 Integrerad säkringslist (ITS) SlimLine monterad i lågspänningsställverk MNS

5 INSUM OS INSUM Kommunikationsenhet (ICU) Profibus DP - MODBUS RTU-LON INSUM OS ansluten via Ethernet TCP/IP Mät- och styrenhet (MCU) i startkopplare PR 112 Programmerbart överströmsskydd för effektbrytare typ Emax

6 Systemöversikt Kommunikation INSUMs kommunikationsenhet (ICU) är ställverkets länk för simultan kommunikation med överordnade styrsystem via gateways. Flera olika protokoll finns såsom: MODBUS RTU, Profibus DP, LON och Ethernet TCP/IP. Upp till 128 styr- och övervakningsenheter fördelade på 4 olika sub-nät kan anslutas till en ICU. INSUM MMI Frontpanel Gränssnitt Frontpanelen (MMI) är ställverkets operatörsgränssnitt. Via detta kan operatören konfigurera, styra och övervaka alla styr- och övervakningsenheter anslutna till en ICU. INSUMs ingenjörsstation (INSUM OS) är ett kraftfullt Microsoft Windows -baserat ingenjörs- och underhållssystem som kan anslutas till flera ICU. INSUM OS ansluts vanligen parallellt med anläggningens övergripande processkontrollsystem (PCS). 6 INSUM Ingenjörsstation (INSUM OS) Styr- och övervakningsenheter Mät- och styrenheten (MCU) är ett intelligent mikroprocessor-baserat relä för motorskydd och styrning. Det behövs en MCU för varje motorgrupp. Det programmerbara överströmsskyddet PR 112 är en intelligent, mikroprocessorbaserad utlösningsenhet för ABBs effektbrytare. En PR-enhet erfordras för varje brytare. Den integrerade säkringslisten (ITS) är en intelligent säkringslastbrytare med funktioner för kontroll av säkringsstatus och rapportering.

7 Innehållsförteckning Teknisk information Beskrivning av systemets utformning, funktion och fördelar: Här förklaras skydds funktioner; styrning och övervakning med konfigurerbara behörighetsnivåer; det lättillgängliga användargränssnittet; enkelheten med dubbel-redundant och multi-master kommunikation intelligenta lågspänningsställverk ur alla synvinklar. Systemöversikt 4 Motorstyrning 8 Motorskydd 9 Rapportering och övervakning 14 Intelligent eldistribution 18 Ställverkets operatörsgränssnitt 20 INSUM Kommunikationsenhet 24 INSUM Tidssynkronisering 31 INSUM Ingenjörsstation (INSUM OS) 33 7 MNS Lågspänningsställverk för motor- och distributionsgrupper 36 Industrial IT 38 Tekniska data Avsnittet Tekniska data innehåller elektriska och mekaniska data samt data för konfigurering av INSUMs hård- och mjukvara: MCU1, MCU2, MMI, ICU och INSUM OS. Våra produkter överensstämmer med och är godkända enligt vedertagna normer. Normer och kriterier för provning av enheterna redovisas i slutet av detta avsnitt. Tekniska data 40 Mät- och styrenhet 40 MMI 44 INSUM Kommunikationsenhet 45 INSUM Ingenjörsstation (INSUM OS) 47 Normer och godkännanden 48 Mät- och styrenhet 48 INSUM Kommunikationsenhet 50

8 Motorstyrning Flexibla lösningar för grundläggande och avancerad motorstyrning Baserat på endast två olika standard-mikroprocessorer erbjuder INSUM omfattande användaranpassade funktioner för motorskydd, styrning och övervakning. MCU1 används för grundläggande skydds-, styrnings- och övervakningsapplikationer, medan MCU2 ger utökad funktionalitet för komplexa och avancerade applikationer. 8 MCU monterad i utdragbar MNS-modul 8E/4. MCU-enheterna verkställer styrkommandona från samt rapporterar status till överordnat styrsystem. MCU 1 Direktstart DOL Fram/Backkopplare Direkstart med lokal manöver Fram/Backkopplare med lokal manöver Direkstart med mekaniskt förreglad kontaktor Fram/Backkopplare med mekaniskt förreglad kontaktor Y/D-kopplare Reverserande Y/D-kopplare Tvåhastighetskopplare Reverserande tvåhastighetskopplare Transformatorstart (förekommer ej i Sverige) Mjukstartare Motormanövrerad ventil MCU 2 Typ av startkopplare

9 Motorsskydd Ge din anläggning det skydd den behöver! Motorskyddsfunktionerna skyddar motorn mot oönskade process- eller mekaniska påkänningar. Skyddsfunktionerna kan förinställas vad gäller larmnivåer, utlösningsnivåer och utlösningsfördröjningar för att på bästa sätt skydda utrustningen och trygga produktionen. Larm ges så fort en förinställd larmnivå uppnåtts. Utlösning av motorn sker dock inte förrän utlösningsnivån uppnåtts och den inställda fördröjningstiden passerats. Alla händelser genererar ett meddelande. Illustration av larmnivå, utlösningsnivå och utlösningsfördröjning Larm ges Fördröjningen ej överskriden Ingen utlösning av motorn Larm ges Utlösning av motorn Utlösningsnivå Larmnivål 9 Fördröjning Fördröjning Motorstart Normal belastning Temporärt fel Normal belastning Bestående fel Larm- och utlösningsdata inställda enligt motortillverkarens specifikation och processkrav. Den detaljerade informationen om motorstatus och konfiguration ger anläggningsoperatören möjlighet att vidta förebyggande åtgärder innan driftstörningar uppstår. Han kan därigenom på ett aktivt sätt bidra till att maximera anläggningens tillgänglighet genom att undvika oplanerade stopp. Skyddsfunktionerna kan aktiveras vid behov. De kan dessutom ställas in så att de enbart löser ut eller enbart larmar. Skyddsfunktionerna förbises under motorns startförlopp eller under ramptiden vid mjukstart. Återställningsfunktionen kan konfigureras enligt följande alternativ: Automatisk återställning Fjärråterställning Lokal återställning Fjärr- och lokal återställning

10 Motorskydd Det termiska överlastskyddet (TOL) skyddar motorn från överhettning. Motorns termiska villkor, både under drift och när den stoppats, simuleras genom beräkning. Den kalkylerade termiska kapaciteten lagras i det termiska minnet. Det lagrade värdet sänds via kommunikationsenheten (ICU) till övriga enheter som kan läsa informationen. Överlastskyddet är speciellt värdefullt under uppstartning av anläggningen då täta motorstarter sker. Den termiska karakteristiken överensstämmer med IEC MCU-enheten kalkylerar Tid till utlösning och Tid till återställning. Dessutom ges ett meddelande till operatören när skyddet kan återställas. Automatisk återstart är också möjlig (MCU2) efter en överlastutlösning, varvid motorn återstartar automatiskt när den svalnat och utlösningen har återställts. Återstart sker i samma rotationsriktning eller hastighet som gällde före utlösningen. I vissa processapplikationer kan det vara fördelaktigt att förbikoppla överlastskyddet under kortare perioder. Om kommandot By-pass överlastskydd ges efter överlastlarm, tillåts den termiska belastningen att öka upp till 200 % före utlösning. Denna funktion kan inte aktiveras för EEx e applikationer. 10 Motorskyddsfunktion Överlast Standard MCU 1 MCU 2 Larmnivå Utlösnings- Utlösningsnivå fördröjning Överlast EEx e

11 Motorskydd Termisk kapacitet Illustration av termisk överbelastning 100% tidigast manuell eller automatisk start start ej möjlig tid Start Drift Stopp Start Stopp Nästa start Den termiska kapaciteten måste ligga under start ej möjlig för att start ska kunna ske. startkommando stoppkommando 11 Beskrivning Överlast standard. MCU-enhetens kalkyler bygger på den högsta fasströmmen. Motorns termiska kapacitet beräknas med hänsyn till aktuell belastning, obalans och motormärkström vid aktuell omgivningstemperatur. Överlast EEx e. Tar hänsyn till förhållandet start/nominell ström och max temperatur som tillåts enligt miljöklassdefinitionen. Motortillverkarens data används som inställningsdata utan att några kompletterande kalkyler görs.

12 Motorskydd Motorskyddsfunktion Fasavbrott MCU1 MCU2 Larmnivå Utlösnings- Utlösningsnivå fördröjning Obalans Fastlåst rotor Underspänning med automatisk återstart Rotationsövervakning Motortemperaturskydd (PTC) 12 Jordfel Startbegränsning Startförregling Underlast Lastbortfall Underlast Cos ρ

13 Motorskydd Beskrivning Skyddet jämför den högsta och den lägsta uppmätta fasströmmen med inställda värden. Obalans kan orsakas av slitna kontakter, motorfel, anslutningar som lossat, matningsobalans, mm. Skillnaden mellan min och max fasström i % jämförs med inställda värden. Jämför den högsta uppmätta fasströmmen med inställt värde. Skyddet aktiveras efter att motorns startförlopp avslutats. Om det är önskvärt ur processynpunkt kan MCUn konfigureras för återstart efter underspänning. Beroende på underspänningens varaktighet kan återstarten ske automatiskt eller i sekvens. Sker med hjälp av en sensor som ger en digital signal. För skydd mot hög motortemperatur används PTC-element vars resistans jämförs med inställda värden. Automatisk återstart kan väljas. Övervakar avbrott och kortslutningar. Övervakas med summaströmtransformator. 13 Begränsar antalet starter under ett tidsintervall. Förhindrar start när motorns termiska kapacitet ligger över tillåtet värde för start. Återställs automatiskt. Möjliggör inställning av minimum tidsfördröjning före omstart av motorn. Utnyttjar den högst uppmätta fasströmmen för jämförelse med inställda värden. Utlösningsnivån kan kopplas ur varvid MCUn endast larmar. Liknande funktion som underlast men med olika inställningsnivåer. Även denna funktion utnyttjar den högst uppmätta fasströmmen för jämförelse med inställda värden. Skyddar motorn mot underlast baserat på mätning av cos ρ. Uppmätt värde jämförs med inställda nivåer.

14 Rapportering och övervakning Mer information, bättre beslut, ökad produktivitet INSUM övervakar motorerna kontinuerligt samt håller reda på underhållsdata. Informationen nedan är tillgänglig via fjärranslutning eller på frontpanelen (MMI). Analoga värden ges som sanna rms-värden. Meddelanden ges vid statusförändringar eller när tröskelvärden överskrids som indikerar att en planerad eller oplanerad systemstatus kan ha uppnåtts. Rapportering och övervakning Funktion MCU 1 MCU 2 Motorstatus Fasströmmar Analog Utgång Kalkylerad termisk kapacitet 14 Motorstatus och värden Tid till utlösning Tid till återställning Fasspänningar Effektfaktor Aktiv effekt Reaktiv effekt Jordfelsström Frekvens Fri digital ingång Fri digital utgång

15 Rapportering och övervakning Dessa meddelanden kan vara larm eller utlösningar som genererats av MCU-enheten. Alla meddelanden är tidsmärkta med tidpunkten för händelsen och informationen rapporteras via fältbussen. Beskrivning Till exempel Till / Från; Öppen / Sluten; Utlöst. Tre motorfasströmmar. Absolut- och relativvärden. Högsta fas-ström för analog indikering, t ex på den lokala kontrollpanelen. Baserat på motor- och omgivningsparametrar. Beräknad tid för att uppnå 100% termisk kapacitet. Beräknad avsvalningstid till dess att motorns termiska kapacitet tillåter återstart. 15 Tre fasspänningar. Absoluta mätvärden. Kalkylerade värden. Aktiv effekt som absolutvärde. Reaktiv effekt som absolutvärde. Jordfelsström mätt som absolutvärde. Elnätets frekvens, absolutvärde. Två digitala ingångar som kan användas för statusavläsning av externa enheter. Två digitala utgångar för extern styrning. Kan användas för kommandon från processkontrollsystemet.

16 Rapportering och övervakning Rapportering och övervakning Funktion Huvudbrytare i testläge MCU1 MCU2 Startkopplarstatus och händelser MCB-utlösning Kontaktorsvar Nödstopp Extern utlösning Huvudbrytare utlöst Underhållsdata Kontaktormanövreringar 16 INSUM systemstatus Motordrifttid Systemintegritet Intern Watchdog Failsafe-funktion Speciella tillval Behörighet

17 Rapportering och övervakning Beskrivning MCU-enheten övervakar huvudbrytaren, I/O-status och fasströmmar. Strömbaserade skyddsfunktioner kan inte testas. Om ström finns i någon fas ger MCUn kommando att lösa ut kontaktorn. MCU-enheten löser ut kontaktorn när MCB-ingången aktiveras. Efter att styrsignal givits, övervakar MCUn motorns och kontaktorns status för att säkerställa att kommandot verkställs korrekt. Statusen kontrolleras kontinuerligt med hjälp av återföringssignaler och strömmätning. När nödstoppet aktiveras löser MCUn ut kontaktorn. Motorn återstartar inte när nödstoppet återställs. MCU-enheten upptäcker en extern utlösning via I/O. MCUn löser ut kontaktorn när utlösningsingången aktiveras. Huvudbrytaringången indikerar huvudbrytarens status. Kontaktorutlösning sker om denna ingång aktiveras. Varje komplett till-från cykel räknas och adderas. MCUn larmar när gränsvärdet för manövercykler överskrids. MCU-enheten räknar motorns drifttimmar. Larm ges när förinställt värde på antal drifttimmar överskrids. 17 Internt watchdog-relä, i serie med kontaktorns manöverspole, som aktiveras cykliskt av mikroprocessorn. Watchdog-relät är öppet när det är oaktiverat. Övervakar nätverkskommunikationen. Vid avbrott i kommunikationen aktiveras någon av följande förinställda funktioner: Ingen åtgärd, Motorstart riktning 1, Motorstart riktning 2, eller Motorstopp. Genom att välja lämplig funktion med hänsyn till processen, kan frånslagning av hela anläggningen undvikas. Styrning av apparater begränsas till en operatörsplats åt gången för att säkerställa systemintegritet. Upp till 16 behörighetsnivåer kan definieras efter vem som har högst behörighet, vanligtvis processkontrollsystemet (PCS). Möjlighet finns att vid fel i PCS-kommunikationen överlåta behörigheten till begärd operatörsplats för att säkerställa full tillgänglighet i anläggningen.

18 Intelligent eldistribution INSUM kombinerar intelligenta startkopplare, intelligenta effektbrytare och intelligenta säkringslastbrytare till en integrerad helhetslösning. Mikroprocessorbaserade komponenter ger en effektiv och flexibel lösning som integrerar INSUMs motorstyrningsfunktioner med styrningen av eldistributionen. Denna helhetslösning omfattar skydd, manövrering och övervakning av eldistributionen från effektbrytare till säkringslastbrytare. Den intelligenta effektbrytaren Det programmerbara överströmsskyddet PR112/PD-L för effektbrytare typ Emax kan utbyta omfattande information med INSUMsystemet. PR112/PD-L sänder information till överliggande system om brytarstatus, larm och underhållsdata och tar emot manöverkommandon, inställningar och tidssynkroniseringar. 18 Övervaknings- och skyddsfunktioner Brytarstatus och -värden Brytarens tillstånd och position Fas-, noll- och jordströmmar Skydd Funktion: Överlast (L). Fördröjt överströmsskydd (S). Momentant överströmsskydd (I). Jordfel (G). Övertemperatur (T) Larm L, S och G Utlösning L, S, I, G och T Överlast och övertemperatur Memorering av felströmmar Underhållsdata Larm för kontaktslitage Kontaktslitage Totalt antal manövreringar Totalt antal utlösningar per skyddsfunktion (L, S, I, G och T)

19 Intelligent eldistribution Den intelligenta säkringslisten (ITS) Övervakningsfunktioner Säkringsstatus; övervakar säkringarna individuellt och rapporterar status. Temperatur; ITS-E stödjer 2 temperatursensorer NTC. Växelström per fas; effektivvärde kalkyleras baserat på fasströmmens amplitud. Procent av säkringens märkström eller absolutvärde. Likström. Procent av säkringens märkström eller absolutvärde. Huvudspänning; effektivvärde kalkyleras en gång i sekunden baserat på fasspänningarnas uppmätta amplitud. Balanserat trefassystem förutsätts. Aktiv effekt. Baseras på uppmätt spänning, ström och fasvinkel. Effektfaktor. Baseras på kalkylerad aktiv och skenbar effekt. Den intelligenta säkringslisten (ITS) är en säkringslastbrytare typ SlimLine med integrerade sensorer och kommunikationsgränssnitt. Temperatur- och strömgränser kan ställas in med valbar larmfördröjning. Enheten larmar när temperaturen överskrider gränsvärdet eller när en säkring har gått. Detta indikeras med röd lysdiod. Grön lysdiod indikerar normal driftoch kommunikationsstatus. ITS finns i fyra storlekar upp till 630 A. 19

20 Ställverkets operatörsgränssnitt INSUM MMI Data och manövrering i operatörens fingertoppar I ställverket utgörs operatörsgränssnittet till det intelligenta MNS-systemet av INSUMs frontpanel MMI (Man Machine Interface). På displayen visas uppmätta värden och statusinformation för alla (upp till 128) styr- och övervakningsenheter som är anslutna till en INSUM kommunikationsenhet (ICU): startkopplare, programmerbara överströmsskydd för effektbrytare, säkringslastbrytare samt kommunikationsenheter. Via funktionstangenterna kan styr- och övervakningsenheterna manövreras, funktioner konfigureras och parametrar anges. Access till meny och funktioner kan defineras med en elektronisk behörighetsnyckel (INSUM Data Key) med konfigurerbara behörighetsnivåer. All information sorteras i menyer och visas på frontpanelens LCD-display (MMI) som har 6 rader med 21 positioner var. Snabbvalsratten möjliggör enkel navigering genom datalistor, parametrar, larm och utlösningar med hjälp av tydligt strukturerade menyer och undermenyer. ENTER-, ESCAPE- och HOME-tangenterna förenklar navigationen i de olika menyerna och ger ett användarvänligt gränssnitt. 20 Nyckelhål för INSUMs behörighetsnyckel LCD Display

21 Ställverkets operatörsgränssnitt LARM-indikator och tangent för LARM-lista UTLÖSNINGS-indikator och tangent för UTLÖSNINGS-lista HOME-tangent <MAIN MENU> SYSTEM CONFIGURATION OPERATE PARAMETER ALARM LIST UPDATE DATABASE 21 Funktionstangenter ENTER-tangent ESCAPE-tangent Snabbvalsratt

22 Ställverkets operatörsgränssnitt 22 CIRCULATION PUMP GA0/2 Runs>CW BUS Phase current 1.0/4 1.0/5 1.0/4 A F1 F1 F2 Manövrering och övervakning F1 F2 F2 F3!?!!? Larm och utlösningar Konfigurering av motor Systeminställning STOP CIRCULATION PUMP GA0/2 EM-Stop activated Main switch off TOL trip REMOVE OPERATE CIRCULATION PUMP GA0/2 STARTER CONFIGURATION Starter type: REV-DOL CHK OFF E D I T OPERATE F3 GW MODBUS 5 / 10/ MODBUS Modbus baudrate: 960/0/ EDIT F3 Manövrering och övervakning Motorer och matningar kan styras och övervakas via frontpanelen (MMI). För att förenkla för användaren visas endast de menytexter som är applicerbara på den aktuella funktionen. För att undvika oavsiktliga tangentkommandon kräver varje meddelande som skickas via fältbussen två tangenttryckningar för att verkställas. Tanken är Välj först bekräfta sedan. Status-, mät- och underhållsdata övervakas också och visas på displayen. Larm och utlösningar I händelse av system-, process- eller underhållslarm/utlösning, sänds meddelande via kommunikationsenheten (ICU) till processkontrollsystemet och MMIn. Lysdioder signalerar larmet eller utlösningen och via en speciell tangent guidas operatören direkt till larm- eller utlösningslistan. Larm och utlösningar listas i tidsföljd. Snabbvalsratten gör det möjligt att skrolla och navigera direkt till detaljnivå på displayen. Konfigurering av motor INSUMs MMI guidar operatören med tydliga anvisningar genom systemkonfigurationen. Parametrar listas i undermenyer enligt funktionstillhörighet. MMIn tillåter endast val av värden som ligger inom konfigurationsområdet. Systeminställning All konfigurering av INSUM-enheter som är anslutna till INSUMs kommunikationsenhet och underliggande sub-nät kan göras via MMIn, till exempel installation av styr- och övervakningsenheter och tilldelning av adresser. MMIn kan också verifiera att kommunikationen fungerar korrekt.

23 Ställverkets operatörsgränssnitt Behörighetsnivåer För anläggningar som av säkerhetsskäl kräver olika behörighetsnivåer, kan användarprofiler definieras och lagras i INSUMs behörighetsnyckel. Därigenom kan man fastställa vilka befogenhet som operatörer, eltekniker eller andra användargrupper ska ha. Att läsa av data är tillåtet för alla användare med behörighetsnivåer för: speciella anläggningsdelar (processgrupper) olika styr- och övervakningsenheter enstaka skyddsfunktioner enstaka parametrar och alla slags manövreringar återställning av larm och utlösningar Frontpanelen (MMI) medger behörighet i enlighet med lagrade uppgifter på INSUMs behörighetsnyckel, och avfärdar ogiltiga nycklar t ex nycklar som tilldelats andra processgrupper. Behörighetsnycklar kan beställas i standardutförande eller konfigurerade efter anläggningsspecifika krav. Integration med lågspänningsställverk MNS Frontpanelen (MMI) är operatörens gränssnitt till lågspänningsställverket och möjliggör enkel och bekväm kontroll. Upp till 128 styr- och övervakningsenheter kan hanteras av en MMI. 23

24 INSUM kommunikationsenhet (ICU) Insamling, bearbetning och distribution av rätt information till rätt personer varsomhelst i anläggningen INSUMs kommunikationsenhet (ICU) är ställverkets kommunikationsnav för upp till 128 styroch övervakningsenheter; MCU, PR 112 och ITS. Den dirigerar och lokaliserar buss-kommunikationen varigenom nätbelastning och responstid optimeras. ICUn kan upprätthålla upp till tre samtidiga förbindelser med överliggande styrsystem. Dubbel-redundant konfiguration och multi-masterkommunikation ingår som en integrerad del i systemkonstruktionen. Den moduluppbyggda pluggin-konstruktionen möjliggör konfigurering i förhållande till applikationskraven. All anslutning sker enkelt och snabbt på ena sidan av ICUn. Operatörsgränssnittet för de anslutna styr- och övervakningsenheterna utgörs av ställverkets frontpanel (MMI). Denna lösning ger en mycket kostnadseffektiv och flexibel systemkonstruktion. 24 Router Gateway

25 INSUM kommunikationsenhet (ICU) Kommunikationsprincip Peer-to-peer- eller master-master-kommunikation tillåter utbyte av data mellan enheter på jämbördiga villkor. Styr- och övervakningsenheter samt styrsystem kommunicerar händelsestyrt, vilket innebär kortare responstider. INSUM bygger genomgående på denna typ av kommunikation. Andra kommunikationsprotokoll arbetar enligt master-slave-principen, där en master styr kommunikationen på bussen och regelbundet utbyter information med varje slave (polling av buss). I de flesta fall är det processkontrollsystemet som står för master-rollen. Bakplan 25 Alla plintar och filter är placerade på en sida

26 INSUM kommunikationsenhet (ICU) Snabb och säker kommunikation 26 För dataöverföring i INSUM-systemet används den öppna fältbussen LonTalk som kommunicerar händelsestyrt mellan styr- och övervakningsenheterna (peer-to-peer). På detta sätt kan fältbussens bandbredd utnyttjas mer effektivt än vid master-slave-kommunikation. Vid peer-to-peer-kommunikation utbyter varje nod data direkt med varandra på ett jämbördigt sätt. För att minimera risken för till kollisioner utnyttjas en speciell metod som kallas CSMA (Carrier Sense Multiple Access), vilket innebär att en buss-nod, innan den överför data, kontrollerar att inga andra noder utnyttjar bussen. Därigenom minimeras risken för att två bussnoder samtidigt sänder information. I en händelsestyrd kommunikation överförs data vid förändring. Binära data sänds när värdet ändras, analoga data sänds när förändringen passerar en förinställd hysteres. Därutöver uppdateras INSUM-enheternas alla data cykliskt, oberoende av om de förändrats eller ej. Genom att systemet utnyttjar både händelsestyrd och cyklisk uppdatering ökar såväl säkerheten som tillförlitligheten i dataöverföringen. Den cykliska uppdateringen används för att kontrollera funktionen hos datalänkar och hårdvara. Detta sker på två sätt: (1) Styr- och övervakningsenheterna sänder cykliskt ut statusdata, vilket kontrolleras av ICUn. När ICUn ej får status-data ges larm.; (2) Failsafe bygger på den cykliska uppdateringen och ställer styroch övervakningsenheterna i ett fördefinierat tillstånd när kommunikationen med ICUn eller överliggande styrsystem bryts. Gateway: Kommunikationsmodul till överordnat styrsystem Bakplan: ICU-enhetens ryggrad för intern kommunikation Router: Kommunikationsmodul för styroch övervakningsenheterna till underliggande sub-nät.

27 INSUM kommunikationsenhet (ICU) Anslutningar och kommunikation Bakplanet utgör basen för ICU-enheten och där sitter Gateways, Routers och strömförsörjning. LON-bussen kommunicerar med 1250 kbps, vilket är tillräcklig bandbredd för överföring av data till och från underliggande sub-nät som kommunicerar med 78 kbps. Upp till fyra underliggande sub-nät, två per router, stöds av ett bakplan. Upp till 32 styr- och övervakningsenheter, MCU, PR112 och ITS, kan hanteras av respektive sub-nät. Genom att flera underliggande sub-nät med peer-to-peer-kommunikation används reduceras accesstiden för de enskilda styr- och övervakningsenheterna samtidigt som den lokala trafiken innebär att nätbelastningen optimeras. Systemets responstid för kommandon mottagna av ICUn, överföring till styr- och övervakningsenheterna, verkställande av kommandon och återföring är normalt mindre än 200 ms. Gateway-modulerna har anslutningar och datafilter för kommunikation av viktig information till överliggande styrsystem. Fyra Gateway-moduler kan anslutas tlll en ICU vilket ger integrerade multi-mastermöjligheter. Två ICUn konfigurerade i ett system kombinerat med peer-to-peerkommunikation på apparatnivå innebär en inbyggd enkel metod för dubbel-redundant kommunikation ned till styr- och övervakningsenheterna. ICU intern kommunikation: Exemplet visar en konfiguration med 64 MCU-, 32 ITS- och 16 PR 112-enheter som kommunicerar på fyra sub-nät. Process Control System GPS Receiver INSUM OS Engineering Station MMI till andra systemklockor till andra fjärranslutna INSUM OS-stationer 27 Gateway -MODBUS - PROFIBUS DP -Ethernet Gateway -MODBUS - PROFIBUS DP -Ethernet LON System Clock Gateway INSUM OS Server -Ethernet Backplane Router Router MCU 1 MCU 1 ITS 1 PR112 1 MCU... MCU... ITS... PR MCU 32 MCU 32 ITS 32 PR Sub-nät 1 Sub-nät 2 Sub-nät 3 Sub-nät 4

28 INSUM kommunikationsenhet (ICU) Kommunikationsprotokoll Gateways för olika protokoll kan arbeta samtidigt på samma bakplan. Protokollen implementeras enligt definitioner från respektive tillverkare eller produktstandard. Gränssnitt till så gott som alla tillverkares styrsystem har redan gjorts för dessa protokoll och används redan. Enkla Windows -baserade verktyg används för data- och kommunikationskonfigurering. Genom konfigurering av gateways är det möjligt att välja relevanta data för att optimera nättrafiken och säkerställa att rätt information når rätt plats vid rätt tillfälle. Förkonfigurerat dataregister används för Profibus DP-protokoll. Modbus PROFIBUS Ethernet LON RTU DP TCP/IP Max. överföringshastighet 38.4 kbps 1.5 Mbps 10 Mbps 1.25 Mbps Master-slave Peer-to-peer 28 Profibus DP och MODBUS RTU Anslutning kan göras i punkt-till-punkt eller flerpunkts-konfiguration. INSUM-systemet konfigureras normalt i slav-form och svarar på frågor från processkontrollsystemet. På Profibus DP kan en ICU stödja upp till 96 styr- och övervakningsenheter via två gateways. MODBUS RTUs dataregister kan fritt konfigureras efter processkontrollsystemets behov. LON Master-stationer som kommunicerar via LonTalk är direktanslutna till huvudbussen utan gateway. Individuell dataregistrering konfigureras i processkontrollsystemet. Ethernet TCP/IP Med standard Ethernet-komponenter och TCP/IP-protokoll kan en gateway integreras i en existerande nätverksstruktur. Data kan överföras till processkontrollsystemet (PCS) eller till INSUM OS.

Det sitter i ryggmärgen

Det sitter i ryggmärgen Det sitter i ryggmärgen Ryggmärgen är en del av vårt centrala nervsystem. Den styr vårt agerande, genom invanda mönster, utan att vi behöver tänka. Det är speciellt viktigt i kritiska situationer, till

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E

FELSIGNALSYSTEM. TEKNISK RIKTLINJE 2006-04-13 TR02-08-2 utg E 1/11. NK, Kontrollanläggning DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-08-2 DATUM 2006-04-13 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA E FELSIGNALSYSTEM 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2

LS-omriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE TR utg 4 1/7 VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontcollänläggning VÅR BETECKNING TR.O2-O9-6-2 DATUM 2014-08-14 SAMRAD AFS. NS, DP /WA' tfsrf TEKNISK RIKTLINJE UTGAVA 4 FASTSTÄLLD TD? LS-omriktare 1/7 Uppdateringar

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Micro-PLC em4. 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst

Micro-PLC em4. 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst El-skåp Micro-PLC Micro-PLC em4 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41 00, Fax: 075-242 41 19 1 /

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet

Förteckning över ikoner i programmet Förteckning över ikoner i programmet Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att hjälpa dig att enkelt identifiera ikoner och

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY

PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY PACOM UNISON SECURITY MANAGEMENT MADE EASY Sjukhus Den öppna och integrerade säkerhetsplattformen. PACOM Unison är en öppen och integrerad säkerhetslösning som gör det möjligt för dig att hantera passer-,

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Profibus. Altivar/Altistart. Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway)

Profibus. Altivar/Altistart. Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway) Profibus Altivar/Altistart Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway) 2004-07-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 KONFIGURERA PROFIBUS-NÄTVERK...4 3 INSTÄLLNING AV GATEWAY...8 3.1

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning SILVER C RX, RECOnomic stl. 100/120, RECOsorptic stl. 50-120

Instruktion värmeväxlarstyrning SILVER C RX, RECOnomic stl. 100/120, RECOsorptic stl. 50-120 Instruktion värmeväxlarstyrning SILVER C RX, RECOnomic stl 100/120, RECOsorptic stl 50-120 1 Allmänt Värmeväxlarstyrningen är ett styrsystem för stegmotor, 380 W, Det är avsett för exakt och tyst styrning

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

IF96004 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe

IF96004 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe Analog modul med 2 utgångar - IF9600 Manual IF9600 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe 20 0 20 0 100 100 E-nr 2 26 6 Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! ia telefon-support

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! IF96003 - modul med pulsutgångar Manual IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe E-nr 6 63 Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Energimätare digital, 3-fas med eller utan N

Energimätare digital, 3-fas med eller utan N El-skåp Energimätare och multiinstrument Energimätare Energimätare digital, 3-fas med eller utan N Anslutning med strömtransformatorer Hög mätnoggrannhet Snabb och enkel navigering Expanderbar True RMS

Läs mer

Modbus. WAGO Contact SA TSS STR

Modbus. WAGO Contact SA TSS STR Modbus WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att modbus är relativt

Läs mer

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation Odin Meter Elmätare från Teknisk dokumentation Odin Meter Innehåll Allmän beskrivning... 2 OD4165 direktkopplad 3-fas mätare till och med 65 A... 3 OD4110 transformatoransluten 3-fasmätare... 4 Tillbehör...

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk

ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk Teknisk katalog PROFIL INDUSTRIER PRODUKTER APPLIKATIONER KOMPETENS PARTNER TJÄNSTER ABB komponentfrekvensomriktare ABB komponentfrekvensomriktare

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter

IPS2. Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 Feldetektor med flexibla indikerings- och inställningsmöjligheter IPS2 är en feldetektor för överström och riktat jordfel som indikerar direkt via sin reläutgång. Dessutom kan den ge lokal indikering

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning

Toolinspect. 3 - Tats - Operation. Tekniska data. verktygsövervakning Toolinspect - digital 3 - Tats - Operation Tekniska data verktygsövervakning Maierhöfen, 2013-01-01 Det här dokumentet är endast avsett som information. Med reservation för tekniska ändringar. Version:

Läs mer

TILLBEHÖR.

TILLBEHÖR. TILLBEHÖR 164 KORT OM TILLBEHÖR KORT OM TILLBEHÖR VÅRT UTBUD Vi erbjuder en mängd tillbehör till elmotorer. Utöver de som nämns nedan, lagerför vi även reservdelar till våra motorer. Dessa hittar du under

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

Användarmanual Net Dialog UPS

Användarmanual Net Dialog UPS ANVÄNDARMANUAL Användarmanual Net Dialog UPS SID BESKRIVNING UPS 2 KOMMUNIKATIONSINTERFACE 4 INKOPPLING OCH INSTALLATION 4 TEKNISKA DATA 5 Eurotech AB Nytorpsvägen 24 183 53 TÄBY TEL: + 46 (0) 8-473 08

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

WebAccess och dess moduler

WebAccess och dess moduler V8-10 för ECL Comfort 200 / 300 Beskrivning WebAccess-satsen möjliggör: Fjärrövervakning och styrning via Internet / Intranet Konfigureringsbara larminställningar och meddelanden till externa mottagare

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Lösningar för övervakning och underhåll kontroll l produktivitet I styrning Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Det enkla sättet att hantera arbetsflöden Fakta: Att skrivare

Läs mer

PXM40. Pekskärm 10,1" DESIGO. för användning med webbgränssnitt PXG3.W100

PXM40. Pekskärm 10,1 DESIGO. för användning med webbgränssnitt PXG3.W100 9 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SFC.3 Bildskärmar 292 DESIGO Pekskärm 10,1" för användning med webbgränssnitt PXG3.W100 PXM40 Kompakt design med låg inbyggnadsdjup för montering i apparatskåpsdörr

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6.

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6. SIMATIC WinCC Version 6.2 New Perspectives on Process Visualization SIMATIC WinCC : komplett SCADA baserad på open standards Nya perspektiv på processvisualisering med Basfunktioner: UI expansions Nya

Läs mer

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI

Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI Dokumentation för funktionsblocksbibliotek MwaCOMLI 1. Allmänt... 2 1.1. Versionshistoria... 2 1.2. Implementerade Telegram... 3 1.3. Adressering Flaggor... 4 1.4. Registervärden... 5 2. Fboxar... 6 2.1.

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor E-Nummer katalog Batteribackup för brand och rökluckor EN 54-4: 1997+A1:2002+A2:2006: Fire detection and fire alarm systems. Part 4: Power supply equipment EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems.

Läs mer

Sortimentöversikt / innehåll

Sortimentöversikt / innehåll Mätomvandlare Sortimentöversikt / innehåll IME presenterar ett komplett program mätomvandlare för mätning inom elkraft och process. Serierna D4,D6,D8 är tillverkade i enighet med kraven som finns angivna

Läs mer

Bussmodulregulator BMR Den nya med manöverratt

Bussmodulregulator BMR Den nya med manöverratt Bussmodulregulator BMR Den nya med manöverratt Bussmodulregulator BMR Universellt användbar enkelt att använda Bussmodulregulator BMR är en kompakt enhet för styrning, övervakning och optimering av värme-,

Läs mer

Optimerad för lågeffektapplikationer

Optimerad för lågeffektapplikationer Optimerad för lågeffektapplikationer Nyhet! Emotron VS10 / VS30 Optimerad i storlek och pris för lågeffektapplikationer Trots det lilla formatet är våra nya frekvensomriktare Emotron VS10 och VS30 utrustade

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning:

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning: VESTAMATIC MC P4 VRS MC P4 VRS Art. nr.: 01077414 Mikroprocessorstyrd motorstyrning för styrning av 4 solskyddsanläggningar med central, grupp- och individuell manövrering, via kabelbundna strömställare

Läs mer

Kontaktorer Arbetsströmrelä

Kontaktorer Arbetsströmrelä Teknisk data Norm IEC/EN 61095 Arbetsströmrelä Arbetsströmrelä Hjälpkontakt moduler 1 2 3 1/2 Termisk märkström lth (40 C) 16 A 25 A 16 A 25 A 40 A 63 A 6 A Frekvens 50/60 Hz Isolationsspänning (i) 250

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader Kontaktorer och reläer för bostäder och kommersiella byggnader Kompakt serie: Nya kontaktorer och reläer för både bostäder och kommersiella fastigheter Modern, kraftfull men ändå enkel att montera - det

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

FGC 211. Teknisk specifikation

FGC 211. Teknisk specifikation FGC 211 Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Flygt allmän pumpstyrning... 2 Produkt... 2 Beteckning... 2 Strömförsörjning...2 Godkännanden och standarder... 2 Miljö...2 Material...

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Produkter & system MANAGE YOUR ENERGY

Produkter & system MANAGE YOUR ENERGY Produkter & system MC-Web.se Nu kan du se var, när och hur energin förbrukas Det talas idag mycket om att vi måste hushålla med våra energiresurser. Hur skall vi kunna göra det om vi inte på ett rimligt

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Förenkla regulatorbyten Mångdubbla dina möjligheter

Förenkla regulatorbyten Mångdubbla dina möjligheter MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Förenkla regulatorbyten Mångdubbla dina möjligheter Den nya EKC 202C MS regulatorn En universell regulator EKC 202C-MS-regulatorn är kompatibel med de flesta NTC-givare på

Läs mer

Jan Risén. 1 Building Automation

Jan Risén. 1 Building Automation Jan Risén 1 Building Automation 2 Building Automation Byggnadsautomation för ingenjörer Standardprotokoll Fördelar Historia Dagsläget Framtiden Kort om de viktigaste protokollen 3 Building Automation Fördelar

Läs mer

ISO 4. Användarmanual. Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler

ISO 4. Användarmanual. Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler Sida 1 av 8 2016 11 04 Användarmanual Iso 4 ISO 4 Användarmanual Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler Megacon AB Ranhammarsvägen 20 168 67 Bromma Tel: 08 402 42 50 sales@megacon.se www.megacon.se

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara ESGRAF Presentationsmjukvara ESGRAF är ett program med gemensamt grafiskt användargränssnitt för styrning och övervakning av passerkontrollsystem, inbrottslarm, brandlarm och digital video från Pelco.

Läs mer

Digitalt instrument - Multirange

Digitalt instrument - Multirange Digitalt instrument - Multirange DGP96-2MCA00 DGP96-2MCA01 Manual - MA101SV Instruktion, manual Manual MA101SV Digitalt instrument MultiRange modell DGP96-2MC... DGP96-2MCA.. = Områden 10 / 20 / 50/ 100

Läs mer

Manual Likriktare AL V 10A

Manual Likriktare AL V 10A DOKUMENTKOD: 10-A304 05 bl. 1 Utströmsindikering Vippomkopplare laddningsautomatik Spänningsinställningar Mätuttag för spänningsinställning Fästskruv för frontpanel Likriktare AL3010 är avsedd för utrustning

Läs mer

INU-vision 2.3W SP2 Grundmodul

INU-vision 2.3W SP2 Grundmodul INU-vision 2.3W SP2 Grundmodul BESKRIVNING PRODUKTINFORMATION PC / Windows-baserat datorsystem Enkelt handhavande Client/ server-teknik (fleranvändarsystem) Moduluppbyggt, 20 tilläggsmoduler On-line hjälpsystem

Läs mer

SafePlus 12/24 kv SF 6. -isolerat kompaktställverk

SafePlus 12/24 kv SF 6. -isolerat kompaktställverk SafePlus 12/24 kv SF 6 -isolerat kompaktställverk ABB Allmänt SafePlus är ett kompaktställverkskoncept från ABB för 12/24 kv distributionsnät. Ställverket har en unik flexibilitet genom sin utbyggbarhet

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax750 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET 2004/108/EG. Tillverkare Produkt Typbeteckning

Läs mer

Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT

Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT 1 Styr motorn med REN SINUS! Med frekvensomriktaren NFO Sinus kan du varvtalsreglera motorer till maskiner, fläktar och pumpar m m och därmed

Läs mer

Tekniska data. NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1

Tekniska data.  NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1 Ventilställdon NVKC24A-SZ-TPC Ventilställdon med nödfunktion passande 2- och 3-ports Belimoventiler med upp till 2 mm lyfthöjd Kraft N 24 V AC/DC V... V DC styrsignal 2 mm lyfthöjd 35 s / 2 mm gångtid

Läs mer