Erfarenheter från genomförda scenariospel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erfarenheter från genomförda scenariospel"

Transkript

1 Brandeffekt hjullastare 12,0 Brandeffekt (MW) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, tid (min) Erfarenheter från genomförda scenariospel Arne Brodin

2 Erfarenheter från genomförda scenariospel i första hand från Södra Länken Öresundsförbindelsen Citytunneln Norra Länken Citybanan

3 Underlag till ett scenariospels genomförande Organisationsplaner Beredskapsplaner Checklistor Nödlägesplaner Åtgärdsplaner Insatsplaner Framkörningsplaner Krishanteringsplaner Rutiner Instruktioner

4 Syfte med scenariospel Verifiera planerad teknik och organisation vid oönskade händelser

5 Syfte med scenariospel Verifiera planerad teknik och organisation vid oönskade händelser Träna samspel mellan berörda parterna Entreprenör & projektör Arbetsberedning Avtal Byggherre Arbetsberedning Avtal Ledningsägare Fastighetsägare Samordning enligt avtal

6 Syfte med scenariospel Verifiera planerad teknik och organisation vid oönskade händelser Träna samspel mellan berörda parterna Tillämpning av parternas ansvarsområde Entreprenör Byggherre Underlag insatsplan Utrymningslarm Utrymningsvägar Insatsvägar Räddningskammare Ventilation Brandvatten Brandcellsgränser Insatsplan Kommunikationssystem inkl. Rakel Passagekontrollsystem inkl. positionering

7 Syfte med scenariospel Verifiera planerad teknik och organisation vid oönskade händelser Träna samspel mellan berörda parterna Tillämpning av parternas ansvarsområde Få parternas beslutsfattare och nyckelpersoner inom säkerhetsarbetet att avsätta tid för att tänka på säkerhetsfrågorna

8 Syfte med scenariospel Verifiera planerad teknik och organisation vid oönskade händelser Träna samspel mellan berörda parterna Tillämpning av parternas ansvarsområde Få parternas beslutsfattare och nyckelpersoner inom säkerhetsarbetet att avsätta tid för att tänka på säkerhetsfrågorna Helt enkelt att träffas och att lära känna personerna som jag ska samarbeta med vid en oönskad händelse

9 Viktiga punkter Fokusera på utrymning

10 Viktiga punkter Fokusera på utrymning En inträffad händelse ger mindre diskussion än fara för viss händelse

11 Viktiga punkter Fokusera på utrymning En inträffad händelse ger mindre diskussion än fara för viss händelse Uppföljning via en tidsaxel under spelet Branden startar Utrymningslarm Räddntj. anländer mötesplats 2:a beskedet till Rtj: Brandgaser i blå linje Räddntj. beslutar att inte genomföra insats Larm 112 Larm platsledn 1:a besked till Rtj fr platsledning: Förare saknas Förare funnen oskadad Diskussion ventilationsfrågor (min) Hela T-centralen (blå) rökfylld Aktivera utrymning för alla under jord. Kontroll utrymning och samling Krisledning larmar T-röd Utrymning genomförd Platsledning NCC kompl info till SOS, larmar Citybanans jour och egen krisorg.

12 Viktiga punkter Fokusera på utrymning En inträffad händelse ger mindre diskussion än fara för viss händelse Uppföljning via en tidsaxel under spelet Spelet slutförs med ett slut utan alltför mycket trauma

13 Viktiga punkter Fokusera på utrymning En inträffad händelse ger mindre diskussion än fara för viss händelse Uppföljning via en tidsaxel under spelet Spelet slutförs med ett slut utan alltför mycket trauma Duka spelrummet med tre skärmar för att ge god överblick Tidsaxel Scenarioutveckling Kritiska värden t ex Brandkurva

14 Scenariobeskrivning Sten faller ner i samband med sprängning i Citybanan. Stenen träffar Teliakabel som skadas, vilket leder till omfattande störningar i telekommunikationen.

15 Sten lossnar i samband med sprängning och den lossnar utanför skyddat område

16 Stenen träffar en teliakabel, som skadas utan att gå av.

17 Exempel på händelseutveckling under scenariot

18 Arbetsgång då identifierad olyckshändelse inträffar Entreprenör Byggherre/Beställare Tunnelägare Ledningsägare Nödlägesberedskap träder i kraft enligt plan Info Nödlägesberedskap träder i kraft enligt plan Info Nödlägesbered skap träder i kraft enligt plan Info Nödlägesberedskap träder i kraft enligt plan Krisorganisation påbörjar sitt arbete Info Krisorganisation påbörjar sitt arbete Info Krisorganisat ion påbörjar sitt arbete Info Krisorganisation påbörjar sitt arbete Räddningst Polis jänst Sjukv Krishantering ård Samordning roller och ansvar Kan vara byggherre Kan vara tunnelägare Kan vara båda Påverkan Kunder Massmedia

19 Tele Kyla Elkraft Fjärrvärme

20 Händelseutveckling under scenariot Förhöjd risk vid sprängning p.g.a. sämre bergskvalitet än beräknat Förhållandet har noterats som förhöjd risk och anmälts till beställare för diskussion med tunnelägare P.g.a. missförstånd så startar arbetet med sprängning och ett ras inträffar i tunnel med avbrott som följd i telekommunikationen

21 Telefonledning 75 % påverkas Kraftledning 50 % påverkas Sättningar i rör ca 5 m Citybanan spårtunnel

22 Larmvägar Entreprenör Larm Byggherre RAS Tunnelägare Hyresgäst Larm

23 Akutskede LARM Återställningsskede Tillfällig återställningsgrupp Fortum och hyresgäster söker information om händelsens omfattning Banverket och entreprenör söker information om händelsens omfattning Banverket och entreprenör åtgärdar skadan genom att förstärka berget och lägga provisoriskt golv Arbeten med stängning av ledningar/rör samt tömning av rör Omkoppling till redundanta matningsvägar Fortum, Banverket, Entreprenör och Räddningstjänst träffas på plats i anslutning till ledningstunneln Klartecken att ledningar/rör är avstängda Fortum, Banverket, Entreprenör och Räddningstjänst går ner i ledningstunneln och kontrollerar olyckans omfattning Eftersom det är Fortums tunnel krävs medverkan från Fortum Banverk och Fortum fattar beslut om att ledningstunneln är säker arbetsplats Länsstyrelsen(???) prioriterar återställningsarbete med hänsyn till samhällsnyttan Krävs dispenser från arbetsmiljöverket för återställningsarbetets genomförande Fortum med hyresgäster reparerar skadade ledningar/rör

24 Ansvar och gränssnitt under återställning Trafikverk ansvarar för rasmassor, säkerställande av stabilitet i och återställande av själva ledningstunneln Fortum ansvarar tillsammans med sina hyresgäster för återställande av ledningar/rör?????? samordnar och prioriterar återställningsarbetet för exempelvis äldrevården, sjukvården och kommunikationer

25 Viktiga frågeställningar 1. Larmrutin Vilka larmmöjligheter finns? Hur ser larmrutinerna ut? Vem får larmet först? 2. Beredskapsorganisation Hur ser beredskapsorganisationerna ut? 3. Kommunikation Vilka är kommunikationsvägarna mellan Fortum Banverket? Vilka är kommunikationsvägarna mellan Fortum hyresgäster? Vem hanterar kommunikationen med media? 4. Ansvar Hur ser gränssnittet gällande ansvar ut mellan Banverket och Fortum? Vem gör vad? Vem ansvarar för vad? Vem kontaktar vem? Vem leder arbetet på olycksplatsen? 5. Tekniska frågor Finns redundans för ledningar/rör? Vad finns för hjälpmedel/verktyg att använda i ledningstunneln (ex. fordon)? Hur är ledningstunneln utformad ventilation, körbara vägar, tillgång till el och vatten m.m.? 6. Tider Hur lång tid tar det att koppla om till redundanta system? Hur lång tid tar det innan berget är säkrat? Hur lång tid tar det innan ledningar/rör i Fortum tunnel är åtgärdade och satta i drift?

26 Framdrift september 2011

27 Brand i hjullastare september 2011 under Blå Linjens sommaruppehåll

28 Framdrift oktober 2010

29 Larmkedja Föraren upptäcker brand Ringer 112 Händelse Plats Skadade mm Ringer NCC Komplettering med bl.a. mötesplats Rtj Sjukvården Platsledningen Aktivera utrymning för alla under jord. Kontroll utrymning och samling Polisen Larmar NCC krisorganisati on Larmar Citybanan Möter Räddningstjänsten och utgör stöd under insatsen Larmar egen krisorganisati on Larm Röd linje Larm

30 Brand i hjullastare - Utveckling av temperatur och effekt över tiden Brandeffekt hjullastare Temperatur i 8 m högt tak 12,0 400 Brandeffekt (MW) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, tid (min) Gas temperatur ( o C) tid (min)

31 Tidsaxel scenariospel 7, byggskede ( ) Branden startar Utrymningslarm Räddntj. anländer mötesplats 2:a beskedet till Rtj: Brandgaser i blå linje Räddntj. beslutar att inte genomföra insats Larm 112 Larm platsledn 1:a besked till Rtj fr platsledning: Förare saknas Förare funnen oskadad Diskussion ventilationsfrågor (min) Aktivera utrymning för alla under jord. Kontroll utrymning och samling Krisledning larmar T-röd Utrymning genomförd Hela T-centralen (blå) rökfylld Platsledning NCC kompl info till SOS, larmar Citybanans jour och egen krisorg.

32 Ansvarsfördelning installationer Underlag insatsplan Utrymningslarm Utrymningsvägar Insatsvägar Räddningskammare Ventilation Brandvatten Brandcellsgränser exkl. SL:s egna Insatsplan Kommunikationssystem inkl. Rakel Passagekontrollsystem inkl. positionering

33 Rutiner och arbetsfördelning vid bekräftad brand och ideala förhållanden En sammanfattning av driftinstruktioner, åtgärdsplaner och övriga regelverk. Lokförare 2345 TL Ftkl Huvudarbetsuppgifter Stoppa ingående tågtrafik Tömma Citytunneln på tåg Larma SOS och ange händelse, huvudangreppsväg, spår/plats, tågtyp och antalet passagerare SOS Rä-tj Leda räddningsinsatsen Räddningsinsats och arbetsplatsjordning Stöd vid utrymning Sjukvård Polis Stöd vid utrymning Avspärrning och utredning Sjukvårdsinsatser ED L Larma OPA och KA Förbereda räddningsfrånkoppling och samordna denna Larma personal till räddningscontainer Medlyssning Telefon/Radio Uppgifter Bredvidsittning TDL Inre befäl/larmbefäl Insatschef Komplettera larmet till TL Kontrollera i driftinstruktion och starta åtgärdsplan Föra över insatstablå och ITV-bild till RC och ledningsrummen Service åt räddningstjänsten Larma och styra ordningsvakt Sambandsman 33

34 Rutiner och arbetsfördelning vid bekräftad brand och ideala förhållanden En sammanfattning av driftinstruktioner, åtgärdsplaner och övriga regelverk. 112 SOS TL Sjukvård Rä-tj Polis ED L Ftkl Huvudarbetsuppgifter Stoppa ingående tågtrafik Tömma Citytunneln på tåg Komplettera SOS och ange händelse, huvudangreppsväg, tågtyp, spår/plats, och antalet passagerare Leda räddningsinsatsen Räddningsinsats och arbetsplatsjordning Stöd vid utrymning Stöd vid utrymning Avspärrning och utredning Sjukvårdsinsatser Larma OPA och KA Förbereda räddningsfrånkoppling och samordna denna Larma personal till räddningscontainer Medlyssning Telefon/Radio Uppgifter Bredvidsittning TDL Inre befäl/larmbefäl Insatschef Sambandsman Komplettera larmet till TL Kontrollera i driftinstruktion och starta åtgärdsplan Föra över insatstablå och ITV-bild till RC och ledningsrummen Service åt räddningsledaren på RC Larma och styra ordningsvakt 34

35 Rutiner och arbetsfördelning vid bekräftad olycka och ideala förhållanden En sammanfattning av driftinstruktioner, åtgärdsplaner och övriga regelverk. TL Ftkl Huvudarbetsuppgifter Stoppa ingående tågtrafik Tömma Citytunneln på tåg Larma SOS och ange händelse, huvudangreppsväg tågtyp, spår/plats och antalet passagerare Aut. brandlarm SOS Rä-tj Leda räddningsinsatsen Räddningsinsats och arbetsplatsjordning Stöd vid utrymning Datakommunikation Sjukvård Polis Stöd vid utrymning Avspärrning och utredning Sjukvårdsinsatser Telefon/Radio Uppgifter Bredvidsittning ED L Larma OPA och ELA Förbereda räddningsfrånkoppling och samordna denna Larma personal till räddningscontainer Aut. brandlarm TDL Inre befäl/larmbefäl Insatschef Sambandsman Kontrollera i driftinstruktion och starta åtgärdsplan Info till TL att CT skall stängas och utrymmas Komplettera larmet till TL Föra över insatstablå och ITV-bild till RC och ledningsrummen Service åt räddningsledaren på RC Larma och styra ordningsmän 35

Olycksutredning/Rapport

Olycksutredning/Rapport Brandkåren Attunda Datum 2013-01-25 Handläggare, telefon Diarienummer: Bjarke Rosenberg, 08-594 696 25 501.2012.00880 Olycksutredning/Rapport Rökutveckling i järnvägstunnel under Arlanda flygplats, 30

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 1. Övergripande beskrivning av kommunen. Borgholms kommun har 10 654 invånare (1/7 2011) och ligger på den norra delen

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

ÖRESUNDSSTUDIEN 2006 SAMVERKANSOMRÅDET TRANSPORTER

ÖRESUNDSSTUDIEN 2006 SAMVERKANSOMRÅDET TRANSPORTER RAPPORT ÖRESUNDSSTUDIEN 2006 SAMVERKANSOMRÅDET TRANSPORTER RAPPORT ÖRESUNDSSTUDIEN 2006 SAMVERKANSOMRÅDET TRANSPORTER Denna rapport är utgiven av Banverket för Samverkansområdet Transporter www.banverket.se

Läs mer

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 1 (41) KFKS 2012/83-012 Innehållsförteckning 1 Initial bedömning av inträffad händelse... 4 1.1 Tag emot och anteckna

Läs mer

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Riktlinje 2007-11-27 Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunstyrelsen den 27 november 2007. Reviderade

Läs mer

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting Ytterligare exemplar kan beställas från: REK, Box 22 550, 104 22 Stockholm, tel 08-737 34 02, fax 08-737 29 98 E-post: barbro.finneid@sll.se

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 14 augusti 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som hade bedrivits

Läs mer

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland FAKTA MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland Allmänt MSB uppgift och ansvar vid olyckor och kriser MSB:s uppgifter och ansvar för samordning och stöd vid olyckor och kriser,

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Underlag från experter och bygger på vetenskap och

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen 2013-03-11 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 1. RÄDDNINGSTJÄNST/MILJÖTILLSYN... 5 2. MYNDIGHETER... 5 2.1 Kommunala räddningstjänsten... 5 2.2 Sjö

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer