SÄKERHETSMANUAL Karleby Hamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSMANUAL www.portofkokkola.fi Karleby Hamn"

Transkript

1 SÄKERHETSMANUAL Karleby Hamn

2 2 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Innehåll Viktiga telefonnummer... 3 Välkommen att arbeta på hamnområdet... 4 Skyldigheter och ansvar... 4 Leverantörens skyldigheter och ansvar Allmänna ordningsregler:... 5 Bevakning Passerkontroll Trafik Spårtrafik Fotografering och videoupptagning Mobiltelefoner Tobaksrökning och uppgörande av öppen eld Klädsel och personlig skyddsutrustning Narkotiska ämnen Miljöskydd... 7 Meddelande om miljöskada och utsläpp Utsläpp i havet Avfallshantering Kartor Områdets sorteringsanvisningar Åtgärder vid skade- och farliga situationer Åtgärder i fall av skada Åtgärder i fall av gasolycka Allmän signal för fara Tecken för prov Åtgärder vid katastrofsituation Allmänna säkerhetsföreskrifter:... 6 Allmänt System med arbetstillstånd Brännbara och farliga ämnen Byggarbetsplats Utmärkning och avgränsning av arbetsområden

3 Säkerhetsmanual Karleby Hamn 3 Viktiga telefonnummer NÖDNUMMER 112 Brandalarm Katastroflarm Ambulans Polis Satamavalvojat Jourhavande räddningsmyndighet Sjöräddningscentral Giftinformationscentralen, Hfors , VR Transport Tågbyrån i Karleby Port Tower Företagen inom hamnområdet: Affärsverket Karleby Hamn Mecarlos Oy Oy M. Rauanheimo Ab Oy Hacklin Bulk Service Ltd A. Jalander Oy Kone Salonen Oy Koukkukuljetus Oy Oy Yxpila Hinaus-Bogsering Ab Oy Backman - Trummer Ab Merimieskirkko Boliden Kokkola Baltic Tank Oy Oy Adolf Lahti Yxpila Ab Maintpartner Oy

4 4 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Välkommen att arbeta på hamnområdet Denna manual innehåller direktiv och bestämmelser som ska följas av alla som arbetar på hamnområdet. Direktiven och bestämmelserna grundar sig på Hamnordningen för Karleby Hamn och lagstiftning som reglerar hamnverksamheten. Trafik- och kommunikationsministeriets direktiv om beredskap 2/2006 Spårtrafiksäkerhetstillstånd /2012 Räddningslagen 468/2003 Lagen om säkerhetsåtgärder (ISPS)485/2004 Lagen om arbetssäkerhet 738/2002 Farliga ämnen 251/2005 Bekämpning av oljeskador 1673/2009 Hamnordningen som har godkänts av Stadsfullmäktige den / Säkerhetsmanualen är avsedd att användas av alla som arbetar på hamnområdet. Leverantören bör se till att den egna personalen och eventuella underleverantörers personal har bekantat sig med denna manual och följer den i sitt arbete. Skyldigheter och ansvar Aktörens skyldigheter och ansvar Aktören bör följa de skyldigheter och ansvar som ingår i avtalet samt säkerhetsföreskrifterna och bestämmelserna för hamnområdet, och svara för att lagar och förordningar följs. Aktören bör instruera sin personal i hamnens säkerhetsföreskrifter. Av alla som arbetar på hamnområdet förutsätts att de besitter sådan fack- och säkerhetskunskap som krävs för arbetsuppgiften. Hamnen ger utbildning i säkerhetsmanualen åt nyckelpersonerna i de företag som verkar på området, så att de kan ge utbildning i sin egen organisation åt den egna personalen. Aktören svarar för ändamålsenlig förvaring av de egna materialen och verktygen på sätt som överenskoms med beställaren. Aktören svarar för att ordning och säkerhet råder på arbetsplatsen. Karleby Hamn bör omedelbart meddelas om avvikande situationer (skade- och farliga situationer, ordningsstörningar). Leverantören bör omedelbart efter det att arbetena har avslutats: avlägsna alla redskap och förnödenheter, installationsavfall tillfälliga konstruktioner och ställningar från arbetsplatsen se till att arbetsområdet städas och rengörs meddela beställaren av arbetet då arbetet har färdigställts återställa alla utdelade passerkontrollnycklar

5 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Användaren av utrustning bör alltid meddela Karleby Hamns servicejour, telefonnummer , om fel och brister som uppmärksammats under användning i hamnkonstruktioner, teknisk utrustning och byggnader som är på hamnens område. Reparation av hamnutrustning och konstruktioner utförs alltid på uppdrag av hamnen och användare får på eget initiativ endast reparera utrustning då Karleby Hamn har gett särskilt tillstånd och skolning för det. Operatören bör via PDS-systemet meddela Karleby Hamn om andra fel än sådana som uppstår under användning. Om företaget/personen inte har koder för användning av PDSsystemet ska meddelandet skickas per e-post till adressen 5 Allmänna ordningsregler Bevakning Området är inhägnat och bevakat. Övervakningen sker bl.a. med hjälp av kamera- och passerkontrollsystem samt av en vakt som går omkring på området. Företagen som verkar på området samt aktörerna ansvarar för att de utrymmen som är i deras användning är låsta. Passerkontroll Det krävs tillstånd att röra sig på området. Tillträde till området sker med ett i kraft varande passertillstånd. Varje aktör bör se till att hans arbetstagare har i kraft varande passertillstånd. Passertillstånden ges ut i Port Tower. Ett besöksmeddelande ges till Port Tower om gästen behöver ett passertillstånd. I annat fall möter värden för besöket gästerna vid porten och ansvarar för deras rörelser på hamnområdet. Innehavare av passertillstånd för fordon svarar för att personer som använder fordonet är insatta i hamnens säkerhetsföreskrifter. Trafik På hamnområdet gäller de allmänna trafikreglerna samt de särskilda föreskrifter som Hamnen har utgett. Fordon som rör sig utanför körvägarna (bl.a. på kajer, fält) bör koppla på nödblinkers eller ett blinkande gult ljus. Körning på kajer och fält sker på eget ansvar och körning på dem bör undvikas. På dessa områden arbetar arbetsmaskiner, som annan trafik bör visa försiktighet. Då man rör sig på området bör man beakta stuveri- och reparationsarbetena samt rörledningsbroar, vatten- avlopps- och andra nät. Om du är osäker vilka körvägar du ska använda bör du i vart enskilt fall kontrollera med Karleby Hamn. För området gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Körning med fordon på hamnområdet är endast tillåtet på nämda rutter (karta på sidorna 2 och 3). Motorfordonets förare får inte använda mobiltelefon under körning. Om mobiltelefon används ska fordonet parkeras på ett tryggt ställe, så att det inte stör övrig trafik.

6 6 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Spårtrafik Karleby Hamn svarar för, allt underhåll och samtliga banarbeten på de spår eller områden i närheten av dem som administreras av Karleby Hamn. För alla underhållsarbeten som görs på spåren eller arbeten i närheten av dem som kan störa spårtrafiken krävs tillstånd av Karleby Hamn. Försiktighet måste alltid iakttas. Det är förbjudet att parkera både på järnvägsspåren och på kranspåren. Då man parkerar på ett kajområde bör man se till att kranar och tåg kan röra sig fritt. Fotografering och videoupptagning Det är inte tillåtet att fotografera eller uppta video utan lov. Tillståndet ges av Karleby Hamn. Mobiltelefoner Det är förbjudet att använda mobiltelefoner i utrymmen som utmärkts med märken som förbjuder användning av mobiltelefoner. Tobaksrökning och uppgörande av öppen eld Uppgörande av öppen eld och tobaksrökning är förbjudet på hamn- och lagerområden för brännbara vätskor, på oljekajen och på IMO-området. Förbudet gäller även vattenområden med en 50 m radie från lagerområdena, kajerna och fartygen. Klädsel och personlig skyddsutrustning. Person som arbetar och rör sig på lasthanterings- och trafikområde i hamnen bör vara iklädd synlig CE-märkt varselklädsel och skyddshjälm. Andningsskydd, ansikts- och ögonskydd bör användas enligt det som är angivet på säkerhetsföreskriftsskyltarna i respektive utrymmen på området.värden svarar för gästernas skyddsutrustning. Beakta även krav som ställs av explosionsfarliga utrymmen Narkotiska ämnen Det är förbjudet att införa och förtära berusningsmedel och andra narkotiska ämnen på hamnområdet. Det är även förbjudet att uppträda berusad eller under inflytande av dessa narkotiska ämnen. Person som bryter mot denna bestämmelse avlägsnas från hamnområdet och ett meddelande om avlägsnandet ges till personens arbetsgivare och polisen. Allmänna säkerhetsföreskrifter Allmänt Arbete på hamnområdet förutsätter att personen besitter ett i kraft varande arbetssäkerhetskort och kännedom om säkerhetsmanualen. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsplatsens och arbetsomgivningens säkerhet. Innan arbetet inleds: Anmäl dig alltid till de personer som ansvarar för användningen av arbetsplatsen Kontrollera att du har de nödvändiga arbetstillstånden Bekanta dig med säkerhetsföreskrifterna som gäller området, avdelningen och arbetsuppgiften Ta reda på de faror som kemikalierna innebär och övriga till arbetsmiljön hörande faror.

7 Säkerhetsmanual Karleby Hamn 7 Ta reda på var första hjälpmaterialet och skyddsutrustningen finns, samt var utgångarna och samlingsplatserna är. Dessa är utmärkta på kartan över området. Vid behov ska arbetsområdet avskärmas med bommar och flagglinor. Uppsnyggning av arbetsplatsen utgör en del av arbetet. Kontrollera efter arbetet eller arbetsdagen att passagerna är öppna och din arbetsplats är säker. Aktören svarar för att arbetsområdet städas upp efter arbetet. Systemet med arbetstillstånd I Karleby Hamn gäller ett system med arbetstillstånd, med vilket man eftersträvar att garantera säkerheten för dem som utför arbetena och säkerheten på arbetsplatsen under och efter arbetet. Karleby Hamn utfärdar det erforderliga tillståndet för alla underhållsarbeten som utförs. Brännbara och farliga ämnen samt gasflaskor Speciell uppmärksamhet bör fästas vid förvaring av brännbara och övriga farliga ämnen. För dessa bör det finnas ett av Karleby Hamn utfärdat tillstånd. Observera att det kan finnas även andra specialarbetstillstånd på arbetsplatsen. Kontrollera kajernas bärkraft innan en kran körs till kajområdet. Användningen av kranen förutsätter ett av Karleby Hamn utfärdat tillstånd. Byggarbetsplats Om säkerhetsarrangemangen på arbetsplatsen ska överenskommas då kontraktet uppgörs. Utmärkning och avgränsning av arbetsområden. Operatör, byggnadsentreprenör eller någon annan kan för ett arbete som utförs på Karleby Hamns område märka ut gränser för arbetsområdet för att garantera säkerheten i arbetet. Om utmärkning av gränser för området bör överenskommas på förhand med en representant för Karleby Hamn. Den som utfört avgränsningen svarar för att märkena som avgränsar området avlägsnas; någon annan får inte avlägsna märkena. Miljöskydd Meddelande om miljöskada och utsläpp Karleby Hamn ska omedelbart underrättas om miljöskador och utsläpp. Utsläpp i havet Karleby Hamn ska underrättas om utsläpp i havet. Avfallshantering Avfall som uppstår på hamnområdet ska hanteras och sorteras i enlighet med avtalade anvisningar, se bilaga. Huvudentreprenören ansvarar för avfallshanteringen på byggarbetsplatsen i enlighet med entreprenadavtalet. Avfallskärlen är märkta med respektive avfallsdekaler. Varje avfallssort ska slängas i det därför avsedda märkta kärlet.

8 SAHARAN 8 Säkerhetsmanual Karleby Hamn KARLEBY HAMN Djuphamnen och Silverstenshamnen N 1. Silverstenskajen 1 2. Silverstenskajen 2 3. Lager nr 1 4. Lager nr 2 5. Lager nr 3 6. Lager nr 4 7. Oljekaj 7 8. Bolidens kaj 8 9. Djupkaj 9, 11 m 10. Djupkaj 10, 13 m 11. Djupkaj 11, 13 m 12. Djupkaj 12, 13 m 13. Zinklager 14. Lager nr Pumphus för sprinklerssystemet Vändstation för järnvägsvagnar och terminal (RWTT) 17. Oy Hacklin Bulk Service Ltd / A. Jalander Oy 18. Lager nr 5 11 SKYDDSRUM / SAMLINGSPLATS m P P P SYVÄLAITURINTIE DJUPKAJSVÄGEN 14 SYVÄSATAMANTIE P7 E8 SAHARAVÄGEN VAVELSYRAVÄGEN SAHARANTIE RIKKIHAPONTIE E9 17 OUTOKUMMUNTIE OUTOKUMPUVÄGEN SYVÄSATAMANTIE S3 P4 SKORSTENVÄGEN PIIPPUTIE DJUPHAMNSVÄGEN PASUTONTIE P5 STAMHAMNEN S1 P6 SATAMATIE HAMNVÄGEN PASUTTOVÄGEN S2 E3 K1 E2 E1 E4 KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN SILVERSTENS- HAMNEN N1 HOPEAKIVENLAHDENTIE SILVERSTENSBUKTSVÄGEN PORT TOWER PASUTONTIE DJUPHAMNEN S3 OUTOKUMMUNTIE P4 P3 P2 P1

9 HAMNTULLSVÄGEN Säkerhetsmanual Karleby Hamn 9 KARLEBY HAMN Stamhamnen 5 N 1. Strandkajen 1 2. Strandkajen 2 3. Packhuskajen 3 4. Allvädersterminalen (AWT) 4 5. Kemikaliekajen 5 6. Sjömanskyrkan 7. Hamnkontoret 8. Lager nr 1 9. Lager nr Lager nr Lager nr Lager nr Lager nr Lager nr Imo-containers väntetält 16. AWT-lager nr Tullen 18. Oy M.Rauanheimo Ab 19. Verkstad SKYDDSRUM / SAMLINGSPLATS m 2 1 P VÅGBRYTARVÄGEN AALLONMURTAJANTIE P 6 STAMHAMNSVÄGEN RANTALAITURINTIE KANTASATAMANTIE STRANDKAJSVÄGEN RANTALAITURINTIE 17 AHTAAJANTIE STUVARVÄGEN P AALLONMURTAJANTIE SATAMATULLINTIE S2 E6 19 SAHAKATU KONEPAJANTIE VERKSTADSVÄGEN S1 E5 DJUPHAMNEN STAMHAMNEN S3 S2 P4 S1 E3 E2 E1 E4 P3 KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN SILVERSTENS- HAMNEN K1 N1 OUTOKUMMUNTIE P2 P1 SATAMAKATU HAMNGATAN METSÄKATU S4 SKOGSGATAN HAMNVÄGEN SATAMATIE KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN HAMNVÄGEN SATAMATIE HOPEAKIVENLAHDENTIE SILVERSTENSBUKTSVÄGEN PORT TOWER

10 10 Säkerhetsmanual Karleby Hamn AVFALLSHANTERINGSINSTRUKTIONER FÖR KARLEBY STORINDUSTIOMRÅDE Avfallssort Arbetsskede Slutanvändnig Sorterat Lägg/för soptippsavfallet Soptipp soptippsavfall i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Energiavfall Returpaff Returpapper Bioavfall Returmetall Lägg/för ENERGIAVFALLET i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Lägg/för RETURPAFF i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Lägg/för RETURPAPPERET i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Lägg/för BIOAVFALLET i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Lägg/för RETURMETALLEN i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Telefonnummer till Lassila & Tikanoja Abp:s kontaktpersoner: Problemavfallsservice tfn Annat avfall tfn Anläggning för avfallsförbränning Blir returfiberpaff Blir returfiberpapper Anläggning för hantering av bioavfall för vidare för vidare behanding För återvinning Papper som Lägg/för PAPPER SOM SKA Materialet förstörs till ska förstöras FÖRSTÖRAS i ett låsförsett till strimlor som blir uppsamlingskärl returpapper El- och Lägg/för EL- OCH För återvinning elektronikskrot ELEKRONIKSKROTET i till speciellt avtalad plats Hazardous waste Lägg/för PROBLEMAVFALLET i uppsamlingskärlet med dekal Till anläggningen för problemavfall för vidare behandling 10

11 ILMOITA hälytystä tehtäessä Säkerhetsmanual Karleby Hamn Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa Åtgärder vid skade- och farliga situationer Ilmoittaminen vahinko- ja vaaratilanteesta Kaikista Meddelanden satama-alueella om skade- tapahtuneista och farliga situationer tapaturmista ja vahingoista tai vaaratila välittömästi Förman tehtävä och Karleby ilmoitus Hamn bör esimiehelle omedelbart meddelas ja Kokkolan om alla Satamalle. olyckor och skador eller farliga situationer som skett eller uppstått på hamnområdet. Toimenpiteet Åtgärder vid tapaturman olycks- och sjukdomsfall ja sairauden sattuessa Ambulanssi tilataan beställs puhelinnumerosta. på nummer Ilmoita sataman osa (Kantasatama, Hopeakiven satama, Syväsatama) Meddela vilken del av hamnen det gäller (Stamhamnen, Silverstenhamnen, Djuphamnen). Käytä palohälytyspainiketta, Använd brandalarmknappen om jos du inte et på muuten annat sätt voi kan pyytää tillkalla apua. hjälp. Ta reda på var första hjälpmaterial, ögonsköljflaskor och nödduschar befinner sig. Selvitä alueella olevien ensiapuvälineiden, silmänhuuhtelupullojen ja hä Efter att första hjälp har getts på plats ska patienten föras till första hjälpstationen, hälso- jen sijainti. centralen eller centralsjukhuset för första hjälp. Tapahtumapaikalla Då ett olycksfall eller annetun ett sjukdomsfall ensiavun inträffar jälkeen ska första hjälpgruppen potilas toimitetaan eller en person työtervey som kan ge första hjälp tillkallas. terveyskeskukseen tai keskussairaalan ensiapuun. Tapaturman Åtgärder i fall tai av skada sairaskohtauksen sattuessa on paikalle ensiapuryhmä/ensiaputaitoinen henkilö. RÄDDA personer i fara Toiminta ALARMERA vahinkotilanteissa den egna organisationen och myndigheter ALLMÄNT ALARMNUMMER 112 Hamnövervakarna PELASTA BEGRÄNSA vaarassa Skadorna: olevat utför en ihmiset. första släckning, stäng dörrar och luckor, stoppa HÄLYTÄ oma luftkonditioneringen, organisaatio ja dirigera virka-apu. trafiken, varna för det farliga området YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112 MEDDELA Satamavalvojat då larmet ges RAJOITA VEM du är vahinkoja: suorita alkusammutus, VAD som sulje har hänt ovet ja luukut, pysäytä VAR skadan har skett ilmastointi, ohjaa liikennettä, varoita HAR några människor skadats eller är de i fara överenskom vaara-alueesta. om vägledning OPASTA svara kort apuun och exakt tulevia. på frågor AVSLUTA INTE SAMTALET innan du fått tillstånd till det 11

12 12 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Åtgärder i fall av gasolycka På Karleby storindustriområde tillverkas, lagras och används olika slag av gaser och Toiminta vätskor. kaasuonnettomuustilanteessa Av de farliga ämnena kan ammoniak, klor, klorväte, svaveldioxid, oleum (rykande Kokkolan svavelsyra), suurteollisuusalueella flytande gas och brännbara valmistetaan, vätskor orsaka varastoidaan en farlig situation. ja käytetään erilaisia kaasuja ja Toiminta nesteitä. kaasuonnettomuustilanteessa Se anvisningarna Vaarallisista för åtgärder aineista på bakre ammoniakki, pärmen då ett läckage kloori, uppstår. kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava Kokkolan rikkihappo), suurteollisuusalueella nestekaasu valmistetaan, ja palavat nesteet varastoidaan voivat aiheuttaa ja käytetään vaaratilanteen erilaisia kaasuja vuodon ja nesteitä. sattuessa. Vaarallisista Kts. toimintaohjeet aineista ammoniakki, takakannesta. kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava Signal för rikkihappo), allmän fara nestekaasu eller gasfara ja palavat nesteet voivat aiheuttaa vaaratilanteen Signalen för allmän fara är en stigande och fallande sirensignal som ljuder oavbrutet Yleinen vuodon vaaramerkki sattuessa. Kts. tai toimintaohjeet kaasuvara takakannesta. Yleinen under vaaramerkki en minut. on yhtäjaksoinen minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireeniääni. Yleinen vaaramerkki tai kaasuvara Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoinen minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireeniääni. Hälytysten Då larmet jälkeen ljuder ska kaikkien alla förflytta on siirryttävä sig till samlingsplatsen. välittömästi kokoontumispaikalle. Kokeilumerkki Hälytysten jälkeen kaikkien on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikalle. Kokeilumerkki Provsignal on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä. Kokeilumerkki Kokeilumerkki Provsignalen ljuder on 7 i sekunnin 7 sekunder pituinen som ett jämnt tasainen ljud ur ääni, högtalare kaiuttimista och sirener. ja sireeneistä. Testaus kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina n. kello Kaiutinlaitteiden Testaus Testet utförs kuukauden på testaus månadens ensimmäisenä arki första maanantaisin vardagstisdag arkitiistaina n. ca kello kl. n kello Högtalaranläggningarna testas på vardagsmåndagar ca kl Kaiutinlaitteiden testaus arki maanantaisin n. kello

13 Säkerhetsmanual Karleby Hamn 13 ÅTGÄRDER I FALL AV STOROLYCKA Allmän signal för fara innebär en omedelbar fara som hotar befolkningen. Vid olycka bör alla följa räddningsverkets anvisningar. Då signalen ljuder ska du göra så här: Bege dig inomhus och håll dig där. Stäng dörrar, fönster, ventilationsöppningar och luftkonditioneringsapparater. Lyssna på radion och räddningsverkets meddelanden och följ givna anvisningar. Undvik att använda telefon, så att linjerna inte överbelastas. Faran över-signalen är en jämn ljudsignal som ljuder under en minut. Det är ett tecken på att hotet eller faran är över

14 14 Säkerhetsmanual Karleby Hamn

15 Säkerhetsmanual Karleby Hamn 15

16

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

ÅTGÄRDER VID OLYCKS- OCH FAROSITUATIONER

ÅTGÄRDER VID OLYCKS- OCH FAROSITUATIONER ANSLAGSTAVLA Domus ÅTGÄRDER VID OLYCKS- OCH FAROSITUATIONER Utgiven av Teknisk service, Förvaltningsämbetet vid Åbo Akademi 1999. Text: John Lassus ALARMNUMMER ALLMÄNT NÖDNUMMER 112 AMBULANS 112 BRANDKÅR

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING PASSERTILLSTÅND Alla som ska in till Energihamnen måste ha tillstånd, som ska visas för vakten i porten. BRANDFARLIG

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014 Välkommen till s lokala del av Entré-passet, som en del av gemensamma säkerhetsregler inom industrin. Observera att online-versionen av denna folder är förhandsinformation. Skyddsinformationen ges lokalt

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Förebyggande åtgärder: Ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel på skolan. Bemöta främlingsfientlighet, intolerans och odemokratiska

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Välkommen till oss på Martin & Servera

Välkommen till oss på Martin & Servera Välkommen till oss på Martin & Servera Bästa besökare, du som besöker någon av Martin & Serveras anläggningar berörs praktiskt av de regler som gäller hos oss. Det gäller oavsett om du är entreprenör,

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter LARMNUMMER 0650-288 88 Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter VID IGGESUNDS BRUK IGGESUNDS BRUK SKÄRNÄS STRÖMSBRUK VIKTIG INFORMATION FÖR ALLA! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER Beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 1995, 143. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna hamnföreskrift gäller för Halmstads hamn. Den skall tillämpas inom det område som markerats

Läs mer

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20 Kontaktpersoner Väktare Securitas Tel. 070-988 58 33 Avfall och sopor Logistikbolaget Stefan Rickmer 070-756 06 74 Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, ett exempel på det är eldningsolja. Därmed finns det alltid

Läs mer

INFORMATION OM SÄKERHETSARBETET

INFORMATION OM SÄKERHETSARBETET 1 Detta informationsblad beskriver förhållningsreglerna vid en eventuell risksituation. INFORMATION OM SÄKERHETSARBETET I Karleby stamhamn finns Nordens enda och Europas största allvädersterminal. FAKTA

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation Lidingöbanans upprustning

SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation Lidingöbanans upprustning Ledningsstaben Säkerhet Upprättat av: Håkan Eriksson Granskad: Arne Grundberg Fastställd av: Gun Eriksson Instruktion 2015-03-25 Version 4.0 1(15) Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) SSÄ-INS-0507 Säkerhetsinformation

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg 1(7) Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten på Hässleholm Miljö AB, Värmeverket, PC 500, med tillhörande produktionsanläggningar i Hässleholm och Tyringe, (nedan kallat HMAB). Innan Ditt

Läs mer

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20 Eventvillkor Kontaktpersoner Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com Technical Manager Colin

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb Ordningsregler för Viggeby Båtklubb beslutade 2007-03-28 reviderade 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter och bestämmelser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Avtal och bryggplats... 2 1.3 Uppsägning

Läs mer

I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE BESKRIVNING AV LEKTIONEN OCH INSTRUKTIONER Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7,

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01 1 (6) Gäller från och med 2014-10-01 INNEHÅLL SID 1 Allmänt... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Informationsskyldighet... 2 1.3 Giltighet... 2 2 Informationssäkerhet... 2 2.1 Sekretess... 2 2.2 Hanteringsregler...

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår 1 Trafiksäkerhetsinstruktion för Eslövs kommuns spåranläggning Komplettering till JvSFS 2008:7 Bilaga 20 Sidospår Utgåva 4 -gäller fr.o.m. 2012-02-20 Kontaktfunktioner Ansvarig funktion hos infrastrukturförvaltaren:

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

HANDBOK FÖR MEDARBETARE

HANDBOK FÖR MEDARBETARE HANDBOK FÖR MEDARBETARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ARBETSGIVARE... 3 Tystnadsplikt... 3 Förväntningar

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

C Copyright Bilpoolen AB 2013

C Copyright Bilpoolen AB 2013 Användarmanual C Copyright Bilpoolen AB 2013 Bilpoolen AB Box 3074, 103 61 Stockholm Tel: +46 (0)8 559 250 26. Email: kundtjanst@bilpoolen.nu. Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu medlem i Bilpoolen.nu,

Läs mer

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador.

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Säkra stopp Rutin Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Tillämpning Rutinen skall tillämpas vid alla tillfälliga

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 HANDLINGSPLAN VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 1 Innehåll MÅL... 3 AKUT OMHÄNDERTAGANDE... 3 OMHÄNDERTAGANDE

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13

Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13 1(8) Gabriela Balodis, AV 2005-02-23 Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13 Förklaringar: överstruken text upphävd röd text i kursiv nytt text med gul bakgrund anpassning till Europaparlamentets

Läs mer

Välkommen till Bilpoolen.nu

Välkommen till Bilpoolen.nu Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu en medlem i Bilpoolen.nu. Vi är en snabbt växande bilpool, klimatneutral och oberoende av de stora bilbolagen. Vi finns här för att erbjuda dig en smart och

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Schema Teori Teori Teori Paus Paus Regelverk/Författningar FÖRFATTNINGAR Författning är ett samlingsbegrepp för: Kraven måste uppfyllas Preciserar lagens

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan)

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) Vi förbehåller oss rätten att göra en rutinmässig kontroll av de som ansöker om försäljnings- och

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

No- Experimentell kemi 10 augusti 2015 Gävle

No- Experimentell kemi 10 augusti 2015 Gävle No- Experimentell kemi 10 augusti 2015 Gävle 9.15-12.30 Säkerhet på labbet Ansvar, mål och policy Rutiner, information och instruktioner Undersöka, riskbedöma, åtgärda Rapportera och utreda Krishantering

Läs mer

Vasa övningsskola Gymnasiet

Vasa övningsskola Gymnasiet Vasa övningsskola Gymnasiet Krishantering Delar ur räddningsplanen ingår 1 Vasa övningsskola Gymnasiet Krishantering En krissituation i skolan innebär att dödsfall plötsligt inträffat, att en allvarlig

Läs mer

Säkerhetsrutiner för laboratoriearbete vid Brandteknik

Säkerhetsrutiner för laboratoriearbete vid Brandteknik Dnr 2006-020 Brandteknik Säkerhetsrutiner för laboratoriearbete id Brandteknik 2002-08-14 Reiderad 2006-05-15/BA Säkerhetsrutiner för laboratoriearbete id Brandteknik Dessa säkerhetsföreskrifter gäller

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. RESERVDELSSPECIALIST MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för transporter. OMNIA Daglig verksamhet

Rutiner och riktlinjer för transporter. OMNIA Daglig verksamhet Rutiner och riktlinjer för transporter OMNIA Daglig verksamhet Rutiner och riktlinjer 1. OMNIA Daglig verksamhet strävar efter att förebygga riskerna för att någon av våra arbetstagare eller anställda

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan mot hot och våld Almunge skola ska vara en trygg och säker arbetsplats utan hot- och våldssituationer för elever och personal. Almunge

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Veta vad man bör göra vid en misstänkt förgiftning eller om man själv eller någon annan fått kemikalier på sig eller i sig Det här kapitlet behandlar farliga

Läs mer

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA

ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA ATT DRABBAS AV EN OLYCKA När en olycka har inträffat, är det svårt att veta vad som kommer att hända. Hur man som enskild människa skall bete sig, vad som kommer att hända, vilka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län

Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Riktlinjer för tillträdesskydd Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställt av XXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med 200x-xx-xx Version 4 1 Innehåll Sid Innehåll 1 Inledning

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer