SÄKERHETSMANUAL Karleby Hamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSMANUAL www.portofkokkola.fi Karleby Hamn"

Transkript

1 SÄKERHETSMANUAL Karleby Hamn

2 2 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Innehåll Viktiga telefonnummer... 3 Välkommen att arbeta på hamnområdet... 4 Skyldigheter och ansvar... 4 Leverantörens skyldigheter och ansvar Allmänna ordningsregler:... 5 Bevakning Passerkontroll Trafik Spårtrafik Fotografering och videoupptagning Mobiltelefoner Tobaksrökning och uppgörande av öppen eld Klädsel och personlig skyddsutrustning Narkotiska ämnen Miljöskydd... 7 Meddelande om miljöskada och utsläpp Utsläpp i havet Avfallshantering Kartor Områdets sorteringsanvisningar Åtgärder vid skade- och farliga situationer Åtgärder i fall av skada Åtgärder i fall av gasolycka Allmän signal för fara Tecken för prov Åtgärder vid katastrofsituation Allmänna säkerhetsföreskrifter:... 6 Allmänt System med arbetstillstånd Brännbara och farliga ämnen Byggarbetsplats Utmärkning och avgränsning av arbetsområden

3 Säkerhetsmanual Karleby Hamn 3 Viktiga telefonnummer NÖDNUMMER 112 Brandalarm Katastroflarm Ambulans Polis Satamavalvojat Jourhavande räddningsmyndighet Sjöräddningscentral Giftinformationscentralen, Hfors , VR Transport Tågbyrån i Karleby Port Tower Företagen inom hamnområdet: Affärsverket Karleby Hamn Mecarlos Oy Oy M. Rauanheimo Ab Oy Hacklin Bulk Service Ltd A. Jalander Oy Kone Salonen Oy Koukkukuljetus Oy Oy Yxpila Hinaus-Bogsering Ab Oy Backman - Trummer Ab Merimieskirkko Boliden Kokkola Baltic Tank Oy Oy Adolf Lahti Yxpila Ab Maintpartner Oy

4 4 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Välkommen att arbeta på hamnområdet Denna manual innehåller direktiv och bestämmelser som ska följas av alla som arbetar på hamnområdet. Direktiven och bestämmelserna grundar sig på Hamnordningen för Karleby Hamn och lagstiftning som reglerar hamnverksamheten. Trafik- och kommunikationsministeriets direktiv om beredskap 2/2006 Spårtrafiksäkerhetstillstånd /2012 Räddningslagen 468/2003 Lagen om säkerhetsåtgärder (ISPS)485/2004 Lagen om arbetssäkerhet 738/2002 Farliga ämnen 251/2005 Bekämpning av oljeskador 1673/2009 Hamnordningen som har godkänts av Stadsfullmäktige den / Säkerhetsmanualen är avsedd att användas av alla som arbetar på hamnområdet. Leverantören bör se till att den egna personalen och eventuella underleverantörers personal har bekantat sig med denna manual och följer den i sitt arbete. Skyldigheter och ansvar Aktörens skyldigheter och ansvar Aktören bör följa de skyldigheter och ansvar som ingår i avtalet samt säkerhetsföreskrifterna och bestämmelserna för hamnområdet, och svara för att lagar och förordningar följs. Aktören bör instruera sin personal i hamnens säkerhetsföreskrifter. Av alla som arbetar på hamnområdet förutsätts att de besitter sådan fack- och säkerhetskunskap som krävs för arbetsuppgiften. Hamnen ger utbildning i säkerhetsmanualen åt nyckelpersonerna i de företag som verkar på området, så att de kan ge utbildning i sin egen organisation åt den egna personalen. Aktören svarar för ändamålsenlig förvaring av de egna materialen och verktygen på sätt som överenskoms med beställaren. Aktören svarar för att ordning och säkerhet råder på arbetsplatsen. Karleby Hamn bör omedelbart meddelas om avvikande situationer (skade- och farliga situationer, ordningsstörningar). Leverantören bör omedelbart efter det att arbetena har avslutats: avlägsna alla redskap och förnödenheter, installationsavfall tillfälliga konstruktioner och ställningar från arbetsplatsen se till att arbetsområdet städas och rengörs meddela beställaren av arbetet då arbetet har färdigställts återställa alla utdelade passerkontrollnycklar

5 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Användaren av utrustning bör alltid meddela Karleby Hamns servicejour, telefonnummer , om fel och brister som uppmärksammats under användning i hamnkonstruktioner, teknisk utrustning och byggnader som är på hamnens område. Reparation av hamnutrustning och konstruktioner utförs alltid på uppdrag av hamnen och användare får på eget initiativ endast reparera utrustning då Karleby Hamn har gett särskilt tillstånd och skolning för det. Operatören bör via PDS-systemet meddela Karleby Hamn om andra fel än sådana som uppstår under användning. Om företaget/personen inte har koder för användning av PDSsystemet ska meddelandet skickas per e-post till adressen 5 Allmänna ordningsregler Bevakning Området är inhägnat och bevakat. Övervakningen sker bl.a. med hjälp av kamera- och passerkontrollsystem samt av en vakt som går omkring på området. Företagen som verkar på området samt aktörerna ansvarar för att de utrymmen som är i deras användning är låsta. Passerkontroll Det krävs tillstånd att röra sig på området. Tillträde till området sker med ett i kraft varande passertillstånd. Varje aktör bör se till att hans arbetstagare har i kraft varande passertillstånd. Passertillstånden ges ut i Port Tower. Ett besöksmeddelande ges till Port Tower om gästen behöver ett passertillstånd. I annat fall möter värden för besöket gästerna vid porten och ansvarar för deras rörelser på hamnområdet. Innehavare av passertillstånd för fordon svarar för att personer som använder fordonet är insatta i hamnens säkerhetsföreskrifter. Trafik På hamnområdet gäller de allmänna trafikreglerna samt de särskilda föreskrifter som Hamnen har utgett. Fordon som rör sig utanför körvägarna (bl.a. på kajer, fält) bör koppla på nödblinkers eller ett blinkande gult ljus. Körning på kajer och fält sker på eget ansvar och körning på dem bör undvikas. På dessa områden arbetar arbetsmaskiner, som annan trafik bör visa försiktighet. Då man rör sig på området bör man beakta stuveri- och reparationsarbetena samt rörledningsbroar, vatten- avlopps- och andra nät. Om du är osäker vilka körvägar du ska använda bör du i vart enskilt fall kontrollera med Karleby Hamn. För området gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Körning med fordon på hamnområdet är endast tillåtet på nämda rutter (karta på sidorna 2 och 3). Motorfordonets förare får inte använda mobiltelefon under körning. Om mobiltelefon används ska fordonet parkeras på ett tryggt ställe, så att det inte stör övrig trafik.

6 6 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Spårtrafik Karleby Hamn svarar för, allt underhåll och samtliga banarbeten på de spår eller områden i närheten av dem som administreras av Karleby Hamn. För alla underhållsarbeten som görs på spåren eller arbeten i närheten av dem som kan störa spårtrafiken krävs tillstånd av Karleby Hamn. Försiktighet måste alltid iakttas. Det är förbjudet att parkera både på järnvägsspåren och på kranspåren. Då man parkerar på ett kajområde bör man se till att kranar och tåg kan röra sig fritt. Fotografering och videoupptagning Det är inte tillåtet att fotografera eller uppta video utan lov. Tillståndet ges av Karleby Hamn. Mobiltelefoner Det är förbjudet att använda mobiltelefoner i utrymmen som utmärkts med märken som förbjuder användning av mobiltelefoner. Tobaksrökning och uppgörande av öppen eld Uppgörande av öppen eld och tobaksrökning är förbjudet på hamn- och lagerområden för brännbara vätskor, på oljekajen och på IMO-området. Förbudet gäller även vattenområden med en 50 m radie från lagerområdena, kajerna och fartygen. Klädsel och personlig skyddsutrustning. Person som arbetar och rör sig på lasthanterings- och trafikområde i hamnen bör vara iklädd synlig CE-märkt varselklädsel och skyddshjälm. Andningsskydd, ansikts- och ögonskydd bör användas enligt det som är angivet på säkerhetsföreskriftsskyltarna i respektive utrymmen på området.värden svarar för gästernas skyddsutrustning. Beakta även krav som ställs av explosionsfarliga utrymmen Narkotiska ämnen Det är förbjudet att införa och förtära berusningsmedel och andra narkotiska ämnen på hamnområdet. Det är även förbjudet att uppträda berusad eller under inflytande av dessa narkotiska ämnen. Person som bryter mot denna bestämmelse avlägsnas från hamnområdet och ett meddelande om avlägsnandet ges till personens arbetsgivare och polisen. Allmänna säkerhetsföreskrifter Allmänt Arbete på hamnområdet förutsätter att personen besitter ett i kraft varande arbetssäkerhetskort och kännedom om säkerhetsmanualen. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsplatsens och arbetsomgivningens säkerhet. Innan arbetet inleds: Anmäl dig alltid till de personer som ansvarar för användningen av arbetsplatsen Kontrollera att du har de nödvändiga arbetstillstånden Bekanta dig med säkerhetsföreskrifterna som gäller området, avdelningen och arbetsuppgiften Ta reda på de faror som kemikalierna innebär och övriga till arbetsmiljön hörande faror.

7 Säkerhetsmanual Karleby Hamn 7 Ta reda på var första hjälpmaterialet och skyddsutrustningen finns, samt var utgångarna och samlingsplatserna är. Dessa är utmärkta på kartan över området. Vid behov ska arbetsområdet avskärmas med bommar och flagglinor. Uppsnyggning av arbetsplatsen utgör en del av arbetet. Kontrollera efter arbetet eller arbetsdagen att passagerna är öppna och din arbetsplats är säker. Aktören svarar för att arbetsområdet städas upp efter arbetet. Systemet med arbetstillstånd I Karleby Hamn gäller ett system med arbetstillstånd, med vilket man eftersträvar att garantera säkerheten för dem som utför arbetena och säkerheten på arbetsplatsen under och efter arbetet. Karleby Hamn utfärdar det erforderliga tillståndet för alla underhållsarbeten som utförs. Brännbara och farliga ämnen samt gasflaskor Speciell uppmärksamhet bör fästas vid förvaring av brännbara och övriga farliga ämnen. För dessa bör det finnas ett av Karleby Hamn utfärdat tillstånd. Observera att det kan finnas även andra specialarbetstillstånd på arbetsplatsen. Kontrollera kajernas bärkraft innan en kran körs till kajområdet. Användningen av kranen förutsätter ett av Karleby Hamn utfärdat tillstånd. Byggarbetsplats Om säkerhetsarrangemangen på arbetsplatsen ska överenskommas då kontraktet uppgörs. Utmärkning och avgränsning av arbetsområden. Operatör, byggnadsentreprenör eller någon annan kan för ett arbete som utförs på Karleby Hamns område märka ut gränser för arbetsområdet för att garantera säkerheten i arbetet. Om utmärkning av gränser för området bör överenskommas på förhand med en representant för Karleby Hamn. Den som utfört avgränsningen svarar för att märkena som avgränsar området avlägsnas; någon annan får inte avlägsna märkena. Miljöskydd Meddelande om miljöskada och utsläpp Karleby Hamn ska omedelbart underrättas om miljöskador och utsläpp. Utsläpp i havet Karleby Hamn ska underrättas om utsläpp i havet. Avfallshantering Avfall som uppstår på hamnområdet ska hanteras och sorteras i enlighet med avtalade anvisningar, se bilaga. Huvudentreprenören ansvarar för avfallshanteringen på byggarbetsplatsen i enlighet med entreprenadavtalet. Avfallskärlen är märkta med respektive avfallsdekaler. Varje avfallssort ska slängas i det därför avsedda märkta kärlet.

8 SAHARAN 8 Säkerhetsmanual Karleby Hamn KARLEBY HAMN Djuphamnen och Silverstenshamnen N 1. Silverstenskajen 1 2. Silverstenskajen 2 3. Lager nr 1 4. Lager nr 2 5. Lager nr 3 6. Lager nr 4 7. Oljekaj 7 8. Bolidens kaj 8 9. Djupkaj 9, 11 m 10. Djupkaj 10, 13 m 11. Djupkaj 11, 13 m 12. Djupkaj 12, 13 m 13. Zinklager 14. Lager nr Pumphus för sprinklerssystemet Vändstation för järnvägsvagnar och terminal (RWTT) 17. Oy Hacklin Bulk Service Ltd / A. Jalander Oy 18. Lager nr 5 11 SKYDDSRUM / SAMLINGSPLATS m P P P SYVÄLAITURINTIE DJUPKAJSVÄGEN 14 SYVÄSATAMANTIE P7 E8 SAHARAVÄGEN VAVELSYRAVÄGEN SAHARANTIE RIKKIHAPONTIE E9 17 OUTOKUMMUNTIE OUTOKUMPUVÄGEN SYVÄSATAMANTIE S3 P4 SKORSTENVÄGEN PIIPPUTIE DJUPHAMNSVÄGEN PASUTONTIE P5 STAMHAMNEN S1 P6 SATAMATIE HAMNVÄGEN PASUTTOVÄGEN S2 E3 K1 E2 E1 E4 KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN SILVERSTENS- HAMNEN N1 HOPEAKIVENLAHDENTIE SILVERSTENSBUKTSVÄGEN PORT TOWER PASUTONTIE DJUPHAMNEN S3 OUTOKUMMUNTIE P4 P3 P2 P1

9 HAMNTULLSVÄGEN Säkerhetsmanual Karleby Hamn 9 KARLEBY HAMN Stamhamnen 5 N 1. Strandkajen 1 2. Strandkajen 2 3. Packhuskajen 3 4. Allvädersterminalen (AWT) 4 5. Kemikaliekajen 5 6. Sjömanskyrkan 7. Hamnkontoret 8. Lager nr 1 9. Lager nr Lager nr Lager nr Lager nr Lager nr Lager nr Imo-containers väntetält 16. AWT-lager nr Tullen 18. Oy M.Rauanheimo Ab 19. Verkstad SKYDDSRUM / SAMLINGSPLATS m 2 1 P VÅGBRYTARVÄGEN AALLONMURTAJANTIE P 6 STAMHAMNSVÄGEN RANTALAITURINTIE KANTASATAMANTIE STRANDKAJSVÄGEN RANTALAITURINTIE 17 AHTAAJANTIE STUVARVÄGEN P AALLONMURTAJANTIE SATAMATULLINTIE S2 E6 19 SAHAKATU KONEPAJANTIE VERKSTADSVÄGEN S1 E5 DJUPHAMNEN STAMHAMNEN S3 S2 P4 S1 E3 E2 E1 E4 P3 KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN SILVERSTENS- HAMNEN K1 N1 OUTOKUMMUNTIE P2 P1 SATAMAKATU HAMNGATAN METSÄKATU S4 SKOGSGATAN HAMNVÄGEN SATAMATIE KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN HAMNVÄGEN SATAMATIE HOPEAKIVENLAHDENTIE SILVERSTENSBUKTSVÄGEN PORT TOWER

10 10 Säkerhetsmanual Karleby Hamn AVFALLSHANTERINGSINSTRUKTIONER FÖR KARLEBY STORINDUSTIOMRÅDE Avfallssort Arbetsskede Slutanvändnig Sorterat Lägg/för soptippsavfallet Soptipp soptippsavfall i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Energiavfall Returpaff Returpapper Bioavfall Returmetall Lägg/för ENERGIAVFALLET i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Lägg/för RETURPAFF i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Lägg/för RETURPAPPERET i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Lägg/för BIOAVFALLET i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Lägg/för RETURMETALLEN i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Telefonnummer till Lassila & Tikanoja Abp:s kontaktpersoner: Problemavfallsservice tfn Annat avfall tfn Anläggning för avfallsförbränning Blir returfiberpaff Blir returfiberpapper Anläggning för hantering av bioavfall för vidare för vidare behanding För återvinning Papper som Lägg/för PAPPER SOM SKA Materialet förstörs till ska förstöras FÖRSTÖRAS i ett låsförsett till strimlor som blir uppsamlingskärl returpapper El- och Lägg/för EL- OCH För återvinning elektronikskrot ELEKRONIKSKROTET i till speciellt avtalad plats Hazardous waste Lägg/för PROBLEMAVFALLET i uppsamlingskärlet med dekal Till anläggningen för problemavfall för vidare behandling 10

11 ILMOITA hälytystä tehtäessä Säkerhetsmanual Karleby Hamn Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa Åtgärder vid skade- och farliga situationer Ilmoittaminen vahinko- ja vaaratilanteesta Kaikista Meddelanden satama-alueella om skade- tapahtuneista och farliga situationer tapaturmista ja vahingoista tai vaaratila välittömästi Förman tehtävä och Karleby ilmoitus Hamn bör esimiehelle omedelbart meddelas ja Kokkolan om alla Satamalle. olyckor och skador eller farliga situationer som skett eller uppstått på hamnområdet. Toimenpiteet Åtgärder vid tapaturman olycks- och sjukdomsfall ja sairauden sattuessa Ambulanssi tilataan beställs puhelinnumerosta. på nummer Ilmoita sataman osa (Kantasatama, Hopeakiven satama, Syväsatama) Meddela vilken del av hamnen det gäller (Stamhamnen, Silverstenhamnen, Djuphamnen). Käytä palohälytyspainiketta, Använd brandalarmknappen om jos du inte et på muuten annat sätt voi kan pyytää tillkalla apua. hjälp. Ta reda på var första hjälpmaterial, ögonsköljflaskor och nödduschar befinner sig. Selvitä alueella olevien ensiapuvälineiden, silmänhuuhtelupullojen ja hä Efter att första hjälp har getts på plats ska patienten föras till första hjälpstationen, hälso- jen sijainti. centralen eller centralsjukhuset för första hjälp. Tapahtumapaikalla Då ett olycksfall eller annetun ett sjukdomsfall ensiavun inträffar jälkeen ska första hjälpgruppen potilas toimitetaan eller en person työtervey som kan ge första hjälp tillkallas. terveyskeskukseen tai keskussairaalan ensiapuun. Tapaturman Åtgärder i fall tai av skada sairaskohtauksen sattuessa on paikalle ensiapuryhmä/ensiaputaitoinen henkilö. RÄDDA personer i fara Toiminta ALARMERA vahinkotilanteissa den egna organisationen och myndigheter ALLMÄNT ALARMNUMMER 112 Hamnövervakarna PELASTA BEGRÄNSA vaarassa Skadorna: olevat utför en ihmiset. första släckning, stäng dörrar och luckor, stoppa HÄLYTÄ oma luftkonditioneringen, organisaatio ja dirigera virka-apu. trafiken, varna för det farliga området YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112 MEDDELA Satamavalvojat då larmet ges RAJOITA VEM du är vahinkoja: suorita alkusammutus, VAD som sulje har hänt ovet ja luukut, pysäytä VAR skadan har skett ilmastointi, ohjaa liikennettä, varoita HAR några människor skadats eller är de i fara överenskom vaara-alueesta. om vägledning OPASTA svara kort apuun och exakt tulevia. på frågor AVSLUTA INTE SAMTALET innan du fått tillstånd till det 11

12 12 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Åtgärder i fall av gasolycka På Karleby storindustriområde tillverkas, lagras och används olika slag av gaser och Toiminta vätskor. kaasuonnettomuustilanteessa Av de farliga ämnena kan ammoniak, klor, klorväte, svaveldioxid, oleum (rykande Kokkolan svavelsyra), suurteollisuusalueella flytande gas och brännbara valmistetaan, vätskor orsaka varastoidaan en farlig situation. ja käytetään erilaisia kaasuja ja Toiminta nesteitä. kaasuonnettomuustilanteessa Se anvisningarna Vaarallisista för åtgärder aineista på bakre ammoniakki, pärmen då ett läckage kloori, uppstår. kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava Kokkolan rikkihappo), suurteollisuusalueella nestekaasu valmistetaan, ja palavat nesteet varastoidaan voivat aiheuttaa ja käytetään vaaratilanteen erilaisia kaasuja vuodon ja nesteitä. sattuessa. Vaarallisista Kts. toimintaohjeet aineista ammoniakki, takakannesta. kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava Signal för rikkihappo), allmän fara nestekaasu eller gasfara ja palavat nesteet voivat aiheuttaa vaaratilanteen Signalen för allmän fara är en stigande och fallande sirensignal som ljuder oavbrutet Yleinen vuodon vaaramerkki sattuessa. Kts. tai toimintaohjeet kaasuvara takakannesta. Yleinen under vaaramerkki en minut. on yhtäjaksoinen minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireeniääni. Yleinen vaaramerkki tai kaasuvara Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoinen minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireeniääni. Hälytysten Då larmet jälkeen ljuder ska kaikkien alla förflytta on siirryttävä sig till samlingsplatsen. välittömästi kokoontumispaikalle. Kokeilumerkki Hälytysten jälkeen kaikkien on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikalle. Kokeilumerkki Provsignal on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä. Kokeilumerkki Kokeilumerkki Provsignalen ljuder on 7 i sekunnin 7 sekunder pituinen som ett jämnt tasainen ljud ur ääni, högtalare kaiuttimista och sirener. ja sireeneistä. Testaus kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina n. kello Kaiutinlaitteiden Testaus Testet utförs kuukauden på testaus månadens ensimmäisenä arki första maanantaisin vardagstisdag arkitiistaina n. ca kello kl. n kello Högtalaranläggningarna testas på vardagsmåndagar ca kl Kaiutinlaitteiden testaus arki maanantaisin n. kello

13 Säkerhetsmanual Karleby Hamn 13 ÅTGÄRDER I FALL AV STOROLYCKA Allmän signal för fara innebär en omedelbar fara som hotar befolkningen. Vid olycka bör alla följa räddningsverkets anvisningar. Då signalen ljuder ska du göra så här: Bege dig inomhus och håll dig där. Stäng dörrar, fönster, ventilationsöppningar och luftkonditioneringsapparater. Lyssna på radion och räddningsverkets meddelanden och följ givna anvisningar. Undvik att använda telefon, så att linjerna inte överbelastas. Faran över-signalen är en jämn ljudsignal som ljuder under en minut. Det är ett tecken på att hotet eller faran är över

14 14 Säkerhetsmanual Karleby Hamn

15 Säkerhetsmanual Karleby Hamn 15

16

SÄKERHETSMANUAL SÄKERHETSMANUAL

SÄKERHETSMANUAL SÄKERHETSMANUAL SÄKERHETSMANUAL Karleby Hamn 2 3 Innehåll Viktiga telefonnummer... 3 Välkommen att arbeta på hamnområdet... 4 Skyldigheter och ansvar... 4 Allmänna ordningsregler:... 6 Tillträde till området genom Port

Läs mer

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK LARMNUMMER 0650-288 88 Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK Viktig information för alla besökare! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för Iggesunds Bruk. Syftet

Läs mer

Säkerhet framför allt!

Säkerhet framför allt! Säkerhetsmeddelande Säkerhet framför allt! i Nystad hanterar farliga kemikalier. Företaget har utarbetat denna brochyr för att instruera invånarna i närområdet om hur de ska gå tillväga i en eventuell

Läs mer

S K Y D D S I N F O R M A T I O N

S K Y D D S I N F O R M A T I O N SKYDDSINFORMATION om Karleby Storindustriområde 2014 Skyddsinformation till hemmen 2014 I detta meddelande berättar vi om företagen på Karleby Storindustriområde och deras verksamhet, om de risker som

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST Version: 2013-02-27 2(6) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer. För

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Säkerhetsregler Gävle Hamn

Säkerhetsregler Gävle Hamn 2012-07-01 Säkerhetsregler Gävle Hamn Innehållsförteckning Terminalkarta 3 Samordningsansvaret 4 5 Allmänna säkerhetsregler 6 Trafikregler 7 Vid arbeten i Gävle Hamn 8 9 Behörighet och passerkort 10 11

Läs mer

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar Säkerhets- & ordningsföreskrifter för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar 1 Vid akut behov av hjälp: Ring 112 2 Innehåll 1 Behörighet Sid 4 2 Anmälan Sid 6 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR INNEHÅLL 1 BEHÖRIGHET SID 1 VID AKUT BEHOV AV HJÄLP: RING 112 2 ANMÄLAN SID 3 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen

Arbeta säkert i Energihamnen LARMVÄGAR BRAND 1. Rädda människoliv. 2. Larma Räddningstjänsten via 112. 3. Informera Skarviksporten på 031-368 75 05 att du larmat Räddningstjänsten. 4. Påbörja släckningsarbetet. RÄDDA LARMA SLÄCK Arbeta

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen.

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 10, 2015-11-09 Infrastrukturanläggning: Östra hamnen och Västra hamnen

Läs mer

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014 Välkommen till s lokala del av Entré-passet, som en del av gemensamma säkerhetsregler inom industrin. Observera att online-versionen av denna folder är förhandsinformation. Skyddsinformationen ges lokalt

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Ystads kommun Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Gällande från och med 2011-02-01 Ystad Hamn Logistik AB Hamntorget 2 271 39 Ystad Tel: 0411-180 80 Fax: 0411-749 50 www.port.ystad.se

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING PASSERTILLSTÅND Alla som ska in till Energihamnen måste ha tillstånd, som ska visas för vakten i porten. BRANDFARLIG

Läs mer

Författningssamling. Hamnordning för Smålandshamnar AB

Författningssamling. Hamnordning för Smålandshamnar AB Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-12, 5 Gäller från och med 2009-03-01 Oskarshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

RÄDDNINGSPLAN OK RASEBORG VÅRTÄVLING I TENALA 12.4.2014

RÄDDNINGSPLAN OK RASEBORG VÅRTÄVLING I TENALA 12.4.2014 RÄDDNINGSPLAN OK RASEBORG VÅRTÄVLING I TENALA 12.4.2014 1. PLANENS ÄNDAMÅL Ändamålet med denna plan är att vägleda arrangörerna för orienteringstävlingen i säkerhetsärenden samt att klargöra de olika ansvarsområdena.

Läs mer

Signalen som varnar. Vad gör jag om larmet går? Hur vet jag att faran är över? Larm via telefon

Signalen som varnar. Vad gör jag om larmet går? Hur vet jag att faran är över? Larm via telefon Varför har jag fått den här skriften? Jacobs Douwe Egberts OPS S.E. AB i Gävle hanterar en större mängd gasol och omfattas därför av Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-02-19 Datum: 2012-02-13 Dnr: Sida: 2 (5) Beslutade av kommunfullmäktige den 19 februari

Läs mer

Locum-ESA Entreprenör 3 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete avseende annat än elektriskt arbete i driftrum

Locum-ESA Entreprenör 3 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete avseende annat än elektriskt arbete i driftrum Locum-ESA Entreprenör 3 Säkerhetsanvisningar för entreprenörsarbete avseende annat än elektriskt arbete i driftrum Skapad: 2008-10-10 Senast ändrad: 2010-09-13 R.10 Lars Eliasson/Börje Hjorth Karin Sjöndin

Läs mer

ÅTGÄRDER VID OLYCKS- OCH FAROSITUATIONER

ÅTGÄRDER VID OLYCKS- OCH FAROSITUATIONER ANSLAGSTAVLA Domus ÅTGÄRDER VID OLYCKS- OCH FAROSITUATIONER Utgiven av Teknisk service, Förvaltningsämbetet vid Åbo Akademi 1999. Text: John Lassus ALARMNUMMER ALLMÄNT NÖDNUMMER 112 AMBULANS 112 BRANDKÅR

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Författare Datum Arkiveringstid Sandeck, Annika år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lankinen, Timo

Författare Datum Arkiveringstid Sandeck, Annika år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lankinen, Timo Instruktion 31298/26.0 Företagsintern 1 av 8 Författare Datum Arkiveringstid Sandeck, Annika 2017-04-06 10 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lankinen, Timo 2017-03-31 2020-03-31 Vägtrafik och

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 1996 Nr 4 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MARSTRANDS HAMN I KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 1995 Reviderad: KF 2007-12-06

Läs mer

Säkerhetsinformation

Säkerhetsinformation Säkerhetsinformation Till dig som bor i närheten av Lahti Energias kraftverk vid Kymijärvi Innehåll 1. Vi beaktar säkerheten s. 3 2. Allmänt s. 3 3. Beskrivning av kraftverken vid Kymijärvi s. 3 4. Ämnen

Läs mer

Vika Avfallsanläggning

Vika Avfallsanläggning Vika Avfallsanläggning Miljö och säkerhetsföreskrifter Välkommen till Tekniska verken/vika avfallsanläggning Dessa föreskrifter gäller för egen personal, entreprenörer samt tillfälliga besökare som befinner

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 1 av 7 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 2 av 7 Järnvägsnätbeskrivning för Uddevalla Hamnterminal AB Datum 2012-05-02 Innehållsförteckning 1. Allmän information

Läs mer

Lovisa stad. Haddom skola RÄDDNINGSPLAN

Lovisa stad. Haddom skola RÄDDNINGSPLAN Lovisa stad Haddom skola RÄDDNINGSPLAN 1 ANVISNING VID EVENTUELL OLYCKA ELLER SJUKDOMSATTACK Ambulans: 112 Taxi 0100 3344 Polis: 112 Polis reservnummer: 071 873 8819 (Lovisa) Giftinformations- Förgiftningar

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 1(11) Upprättat av: Åke Filubelli Granskat av: Harald Schaffhauser Fastställd av: Gun Eriksson Gäller fr o m 2016-03-21 Tom 2017-08-31 sinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 2(11) Versionshistorik

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier. Därmed finns det

Läs mer

SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER VID BYGGANDE

SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER VID BYGGANDE SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER VID BYGGANDE Kristel Pynnönen, jurist Fastighetsförbundet Vad är det fråga om? Bekämpning av grå ekonomi Lagen om beskattningsförfarande (18.12.1995/1558) 15bd, skatteförvaltningens

Läs mer

SSÄ INS-0080 Säkerhetsinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund Vallentuna 2014

SSÄ INS-0080 Säkerhetsinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund Vallentuna 2014 1(15) Upprättat av: Arne Grundberg Granskat av: Gun Eriksson Fastställd av: Lars H Ericsson Gäller fr o m 2014-09-01 Tom 2014-12-13 sinstruktion för utbyggnad av Roslagsbanan Visinge Täby Kyrkby och Kragstalund

Läs mer

AKUTMANUAL VÄRNAMO FOLKHÖGSKOLA. November 2016

AKUTMANUAL VÄRNAMO FOLKHÖGSKOLA. November 2016 AKUTMANUAL VÄRNAMO FOLKHÖGSKOLA November 2016 Brand (Rädda-Varna-Larma-Släck) Rädda dem som är i uppenbar livsfara. Aktivera brandlarm. Varna dem som befinner sig i fara och inte är medvetna om sin situation,

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Vad gör jag om larmet går?

Vad gör jag om larmet går? Vad gör jag om larmet går? Information om säkerhet och självskydd från AGA, Sandvik AB, Sandvikens kommun och Gästrike Räddningstjänst Varför har jag fått den här skriften? Sandvik AB och AGA Gas AB hanterar

Läs mer

Hamnordning för Kalmar hamn

Hamnordning för Kalmar hamn Hamnordning för Kalmar hamn Antagen av kommunfullmäktige den 20 november1995, 153, med ändring den 29 januari 2007, 7 och den 31 oktober 2011, 207. Kalmar kommun föreskriver följande, med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården Hot och våld inom vården Var finns riskerna för hot och våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer där det

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, ett exempel på det är eldningsolja. Därmed finns det alltid

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN Trollhättans Stad föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ .RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ 8WJLYHQDY6WDGVNDQVOLHWL.ULVWLDQVWDG 1U /2.$/$25'1,1*62&+6b.(5+(76)g5(6.5,)7(5)g5c+86+$01,.5,67,$167$'6.20081 )g5(6.5,)7(59,'/2661,1*2&+/$671,1*$92/-$,c+86+$01.5,67,$167$'6.20081

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Anvisning 14/2014 1 (5)

Anvisning 14/2014 1 (5) Anvisning 14/2014 1 (5) Enligt sändlista Tobaksprodukter och rökning från läroanstaltens synpunkt Allmänt Läroanstalter och rökningsförbud Lagen om grundläggande utbildning (1267/2013), gymnasielagen (1268/2013)

Läs mer

Säkerhetsmeddelande för Okmetics fabrik i Vanda (5)

Säkerhetsmeddelande för Okmetics fabrik i Vanda (5) Säkerhetsmeddelande för Okmetics fabrik i Vanda 10.4.2017 1(5), fabriken i Vanda, Kiselvägen 2, Vanda Vid produktionen av kiselskivor används kemikalier. Därför meddelar invånarna i dess näromgivning om

Läs mer

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg. Naturvetarhuset Kortfakta Adress: Johan Bures väg 14 Anläggninsnummer: J0008002 Byggår: 1966 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Naturvetarhuset heter Peter Lundvall.

Läs mer

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

NÖD OCH OLYCKSFALLSBEREDSKAP

NÖD OCH OLYCKSFALLSBEREDSKAP Utgivningsdatum 2015-11-17 NÖD OCH OLYCKSFALLSBEREDSKAP Företagsnamn Adress Rutnummer/Koordinater Telefonnummer Ägare/Ansvarig Kontaktperson vid olycka Övrig information Varuinformationsblad för de kemiska

Läs mer

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Kimstad Gasturbin, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Välkommen till nya Containerterminalen

Välkommen till nya Containerterminalen Välkommen till nya Containerterminalen Men kom helst inte oanmäld. Nu har vi öppnat den nya containerterminalen i Pampushamnen. Samtidigt tar vi landets modernaste terminalsystem i drift. I den här broschyren

Läs mer

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Förebyggande åtgärder: Ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel på skolan. Bemöta främlingsfientlighet, intolerans och odemokratiska

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums

Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums Kommunens plan för räddningsinsats vid Billerud AB, Gruvöns bruk, Grums Beslutad av räddningschef Datum PPostadress: Räddningscenter Sandbäcken 653 40 Karlstad Besöksadress: Räddningscenter Sandbäcken

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Transportlogistik 104

Transportlogistik 104 Transportlogistik 104 Uppgift 1 Skriftlig uppgift Den tävlandes namn Anvisningar totalt 20 st frågor tid 10 min endast ett alternativ är rätt ringa in det rätta alternativet ett poäng /rätt alternativ

Läs mer

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx STRÖMSTADS KOMMUN 1 (8) HAMNORDNING OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUNS SAMTLIGA HAMNAR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Beslutade av Kommunfullmäktige:1995-12 14. Reviderade av Kommunfullmäktige:2002-02-14

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA GRUNDFÖR- UTSÄTTNINGAR FÖR ETT LYCKAT EVENEMANG VAR HITTA UTRYMME FÖR EVENEMANGET? TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR Foto: Pyry Keto VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20

Öppettider. Kontaktpersoner. Kontakt och öppettider. Vardagar Centrumets entréer 07-21 Livsmedel 08-20 Butiker 10-20 Kontaktpersoner Väktare Securitas Tel. 070-988 58 33 Avfall och sopor Logistikbolaget Stefan Rickmer 070-756 06 74 Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com

Läs mer

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat 1 av 5 015-01-01 14-1-31 5. BRANDSKYDDSREGLER 5.1. Generella brandskyddsregler Regler för att förebygga brands uppkomst Intyg för "heta arbeten" avkrävs alla hantverkare som använder svets, värmepistoler

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

Brandlarmanläggningen ökar tryggheten för dem som vistas i fastigheten.

Brandlarmanläggningen ökar tryggheten för dem som vistas i fastigheten. En brandlarmanläggning installeras i fastigheten vanligen redan i byggfas, eftersom detta förutsätts i bygglov. Fastighetens ägare eller innehavare svarar för att anläggningen är i funktionsdugligt skick.

Läs mer

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun.

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (4) Hamnordning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120 Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. Härnösands kommun föreskriver följande

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FALKENBERGS HAMN OCH GLOMMENS HAMN antagna av kommunfullmäktige 2006-09-28 116 Gäller fr. o. m. 2006-10-31 Falkenbergs kommun föreskriver följande med stöd

Läs mer

Direktiv om anmälningar, ansökan och beslut som behövs för arbete på gator och andra allmänna områden

Direktiv om anmälningar, ansökan och beslut som behövs för arbete på gator och andra allmänna områden Direktiv om anmälningar, ansökan och beslut som behövs för arbete på gator och andra allmänna områden Arbeten på gator och andra allmänna områden får inte utföras utan kommunens samtycke. I det här direktivet

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Dokumentets namn Dokumenttyp Sida Giltig från Utarbetad av Godkänd av Version

Dokumentets namn Dokumenttyp Sida Giltig från Utarbetad av Godkänd av Version Trafiksäkerhetspolicy Policy 1 av 5 2016-09-02 Fordons policy Samtliga medarbetare som använder fordon i tjänsten ska: Ha körkort och den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert

Läs mer

Oljigt avfall från maskinrummet, svart och gråvatten samt fast avfall (inkluderat i avfallshanteringspriset)

Oljigt avfall från maskinrummet, svart och gråvatten samt fast avfall (inkluderat i avfallshanteringspriset) Avfallshantering Oljigt avfall från maskinrummet, svart och gråvatten samt fast avfall (inkluderat i avfallshanteringspriset) Anmälan om ankomst Fartyget bör skicka en ifylld anmälningsblankett senast

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Skyldighet att lämna uppgifter om arbetstagare Carola Bäckström, Skatteförvaltningen

Skyldighet att lämna uppgifter om arbetstagare Carola Bäckström, Skatteförvaltningen Skyldighet att lämna uppgifter om arbetstagare Carola Bäckström, Skyldighet att lämna uppgifter om arbetstagare Vem är skyldig att lämna uppgifter? Den huvudsakliga genomföraren lämnar centraliserat uppgifterna

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20 Eventvillkor Kontaktpersoner Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com Technical Manager Colin

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Schema Teori Teori Teori Paus Paus Regelverk/Författningar FÖRFATTNINGAR Författning är ett samlingsbegrepp för: Kraven måste uppfyllas Preciserar lagens

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 1 av 5 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer