SÄKERHETSMANUAL Karleby Hamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSMANUAL www.portofkokkola.fi Karleby Hamn"

Transkript

1 SÄKERHETSMANUAL Karleby Hamn

2 2 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Innehåll Viktiga telefonnummer... 3 Välkommen att arbeta på hamnområdet... 4 Skyldigheter och ansvar... 4 Leverantörens skyldigheter och ansvar Allmänna ordningsregler:... 5 Bevakning Passerkontroll Trafik Spårtrafik Fotografering och videoupptagning Mobiltelefoner Tobaksrökning och uppgörande av öppen eld Klädsel och personlig skyddsutrustning Narkotiska ämnen Miljöskydd... 7 Meddelande om miljöskada och utsläpp Utsläpp i havet Avfallshantering Kartor Områdets sorteringsanvisningar Åtgärder vid skade- och farliga situationer Åtgärder i fall av skada Åtgärder i fall av gasolycka Allmän signal för fara Tecken för prov Åtgärder vid katastrofsituation Allmänna säkerhetsföreskrifter:... 6 Allmänt System med arbetstillstånd Brännbara och farliga ämnen Byggarbetsplats Utmärkning och avgränsning av arbetsområden

3 Säkerhetsmanual Karleby Hamn 3 Viktiga telefonnummer NÖDNUMMER 112 Brandalarm Katastroflarm Ambulans Polis Satamavalvojat Jourhavande räddningsmyndighet Sjöräddningscentral Giftinformationscentralen, Hfors , VR Transport Tågbyrån i Karleby Port Tower Företagen inom hamnområdet: Affärsverket Karleby Hamn Mecarlos Oy Oy M. Rauanheimo Ab Oy Hacklin Bulk Service Ltd A. Jalander Oy Kone Salonen Oy Koukkukuljetus Oy Oy Yxpila Hinaus-Bogsering Ab Oy Backman - Trummer Ab Merimieskirkko Boliden Kokkola Baltic Tank Oy Oy Adolf Lahti Yxpila Ab Maintpartner Oy

4 4 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Välkommen att arbeta på hamnområdet Denna manual innehåller direktiv och bestämmelser som ska följas av alla som arbetar på hamnområdet. Direktiven och bestämmelserna grundar sig på Hamnordningen för Karleby Hamn och lagstiftning som reglerar hamnverksamheten. Trafik- och kommunikationsministeriets direktiv om beredskap 2/2006 Spårtrafiksäkerhetstillstånd /2012 Räddningslagen 468/2003 Lagen om säkerhetsåtgärder (ISPS)485/2004 Lagen om arbetssäkerhet 738/2002 Farliga ämnen 251/2005 Bekämpning av oljeskador 1673/2009 Hamnordningen som har godkänts av Stadsfullmäktige den / Säkerhetsmanualen är avsedd att användas av alla som arbetar på hamnområdet. Leverantören bör se till att den egna personalen och eventuella underleverantörers personal har bekantat sig med denna manual och följer den i sitt arbete. Skyldigheter och ansvar Aktörens skyldigheter och ansvar Aktören bör följa de skyldigheter och ansvar som ingår i avtalet samt säkerhetsföreskrifterna och bestämmelserna för hamnområdet, och svara för att lagar och förordningar följs. Aktören bör instruera sin personal i hamnens säkerhetsföreskrifter. Av alla som arbetar på hamnområdet förutsätts att de besitter sådan fack- och säkerhetskunskap som krävs för arbetsuppgiften. Hamnen ger utbildning i säkerhetsmanualen åt nyckelpersonerna i de företag som verkar på området, så att de kan ge utbildning i sin egen organisation åt den egna personalen. Aktören svarar för ändamålsenlig förvaring av de egna materialen och verktygen på sätt som överenskoms med beställaren. Aktören svarar för att ordning och säkerhet råder på arbetsplatsen. Karleby Hamn bör omedelbart meddelas om avvikande situationer (skade- och farliga situationer, ordningsstörningar). Leverantören bör omedelbart efter det att arbetena har avslutats: avlägsna alla redskap och förnödenheter, installationsavfall tillfälliga konstruktioner och ställningar från arbetsplatsen se till att arbetsområdet städas och rengörs meddela beställaren av arbetet då arbetet har färdigställts återställa alla utdelade passerkontrollnycklar

5 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Användaren av utrustning bör alltid meddela Karleby Hamns servicejour, telefonnummer , om fel och brister som uppmärksammats under användning i hamnkonstruktioner, teknisk utrustning och byggnader som är på hamnens område. Reparation av hamnutrustning och konstruktioner utförs alltid på uppdrag av hamnen och användare får på eget initiativ endast reparera utrustning då Karleby Hamn har gett särskilt tillstånd och skolning för det. Operatören bör via PDS-systemet meddela Karleby Hamn om andra fel än sådana som uppstår under användning. Om företaget/personen inte har koder för användning av PDSsystemet ska meddelandet skickas per e-post till adressen 5 Allmänna ordningsregler Bevakning Området är inhägnat och bevakat. Övervakningen sker bl.a. med hjälp av kamera- och passerkontrollsystem samt av en vakt som går omkring på området. Företagen som verkar på området samt aktörerna ansvarar för att de utrymmen som är i deras användning är låsta. Passerkontroll Det krävs tillstånd att röra sig på området. Tillträde till området sker med ett i kraft varande passertillstånd. Varje aktör bör se till att hans arbetstagare har i kraft varande passertillstånd. Passertillstånden ges ut i Port Tower. Ett besöksmeddelande ges till Port Tower om gästen behöver ett passertillstånd. I annat fall möter värden för besöket gästerna vid porten och ansvarar för deras rörelser på hamnområdet. Innehavare av passertillstånd för fordon svarar för att personer som använder fordonet är insatta i hamnens säkerhetsföreskrifter. Trafik På hamnområdet gäller de allmänna trafikreglerna samt de särskilda föreskrifter som Hamnen har utgett. Fordon som rör sig utanför körvägarna (bl.a. på kajer, fält) bör koppla på nödblinkers eller ett blinkande gult ljus. Körning på kajer och fält sker på eget ansvar och körning på dem bör undvikas. På dessa områden arbetar arbetsmaskiner, som annan trafik bör visa försiktighet. Då man rör sig på området bör man beakta stuveri- och reparationsarbetena samt rörledningsbroar, vatten- avlopps- och andra nät. Om du är osäker vilka körvägar du ska använda bör du i vart enskilt fall kontrollera med Karleby Hamn. För området gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Körning med fordon på hamnområdet är endast tillåtet på nämda rutter (karta på sidorna 2 och 3). Motorfordonets förare får inte använda mobiltelefon under körning. Om mobiltelefon används ska fordonet parkeras på ett tryggt ställe, så att det inte stör övrig trafik.

6 6 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Spårtrafik Karleby Hamn svarar för, allt underhåll och samtliga banarbeten på de spår eller områden i närheten av dem som administreras av Karleby Hamn. För alla underhållsarbeten som görs på spåren eller arbeten i närheten av dem som kan störa spårtrafiken krävs tillstånd av Karleby Hamn. Försiktighet måste alltid iakttas. Det är förbjudet att parkera både på järnvägsspåren och på kranspåren. Då man parkerar på ett kajområde bör man se till att kranar och tåg kan röra sig fritt. Fotografering och videoupptagning Det är inte tillåtet att fotografera eller uppta video utan lov. Tillståndet ges av Karleby Hamn. Mobiltelefoner Det är förbjudet att använda mobiltelefoner i utrymmen som utmärkts med märken som förbjuder användning av mobiltelefoner. Tobaksrökning och uppgörande av öppen eld Uppgörande av öppen eld och tobaksrökning är förbjudet på hamn- och lagerområden för brännbara vätskor, på oljekajen och på IMO-området. Förbudet gäller även vattenområden med en 50 m radie från lagerområdena, kajerna och fartygen. Klädsel och personlig skyddsutrustning. Person som arbetar och rör sig på lasthanterings- och trafikområde i hamnen bör vara iklädd synlig CE-märkt varselklädsel och skyddshjälm. Andningsskydd, ansikts- och ögonskydd bör användas enligt det som är angivet på säkerhetsföreskriftsskyltarna i respektive utrymmen på området.värden svarar för gästernas skyddsutrustning. Beakta även krav som ställs av explosionsfarliga utrymmen Narkotiska ämnen Det är förbjudet att införa och förtära berusningsmedel och andra narkotiska ämnen på hamnområdet. Det är även förbjudet att uppträda berusad eller under inflytande av dessa narkotiska ämnen. Person som bryter mot denna bestämmelse avlägsnas från hamnområdet och ett meddelande om avlägsnandet ges till personens arbetsgivare och polisen. Allmänna säkerhetsföreskrifter Allmänt Arbete på hamnområdet förutsätter att personen besitter ett i kraft varande arbetssäkerhetskort och kännedom om säkerhetsmanualen. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsplatsens och arbetsomgivningens säkerhet. Innan arbetet inleds: Anmäl dig alltid till de personer som ansvarar för användningen av arbetsplatsen Kontrollera att du har de nödvändiga arbetstillstånden Bekanta dig med säkerhetsföreskrifterna som gäller området, avdelningen och arbetsuppgiften Ta reda på de faror som kemikalierna innebär och övriga till arbetsmiljön hörande faror.

7 Säkerhetsmanual Karleby Hamn 7 Ta reda på var första hjälpmaterialet och skyddsutrustningen finns, samt var utgångarna och samlingsplatserna är. Dessa är utmärkta på kartan över området. Vid behov ska arbetsområdet avskärmas med bommar och flagglinor. Uppsnyggning av arbetsplatsen utgör en del av arbetet. Kontrollera efter arbetet eller arbetsdagen att passagerna är öppna och din arbetsplats är säker. Aktören svarar för att arbetsområdet städas upp efter arbetet. Systemet med arbetstillstånd I Karleby Hamn gäller ett system med arbetstillstånd, med vilket man eftersträvar att garantera säkerheten för dem som utför arbetena och säkerheten på arbetsplatsen under och efter arbetet. Karleby Hamn utfärdar det erforderliga tillståndet för alla underhållsarbeten som utförs. Brännbara och farliga ämnen samt gasflaskor Speciell uppmärksamhet bör fästas vid förvaring av brännbara och övriga farliga ämnen. För dessa bör det finnas ett av Karleby Hamn utfärdat tillstånd. Observera att det kan finnas även andra specialarbetstillstånd på arbetsplatsen. Kontrollera kajernas bärkraft innan en kran körs till kajområdet. Användningen av kranen förutsätter ett av Karleby Hamn utfärdat tillstånd. Byggarbetsplats Om säkerhetsarrangemangen på arbetsplatsen ska överenskommas då kontraktet uppgörs. Utmärkning och avgränsning av arbetsområden. Operatör, byggnadsentreprenör eller någon annan kan för ett arbete som utförs på Karleby Hamns område märka ut gränser för arbetsområdet för att garantera säkerheten i arbetet. Om utmärkning av gränser för området bör överenskommas på förhand med en representant för Karleby Hamn. Den som utfört avgränsningen svarar för att märkena som avgränsar området avlägsnas; någon annan får inte avlägsna märkena. Miljöskydd Meddelande om miljöskada och utsläpp Karleby Hamn ska omedelbart underrättas om miljöskador och utsläpp. Utsläpp i havet Karleby Hamn ska underrättas om utsläpp i havet. Avfallshantering Avfall som uppstår på hamnområdet ska hanteras och sorteras i enlighet med avtalade anvisningar, se bilaga. Huvudentreprenören ansvarar för avfallshanteringen på byggarbetsplatsen i enlighet med entreprenadavtalet. Avfallskärlen är märkta med respektive avfallsdekaler. Varje avfallssort ska slängas i det därför avsedda märkta kärlet.

8 SAHARAN 8 Säkerhetsmanual Karleby Hamn KARLEBY HAMN Djuphamnen och Silverstenshamnen N 1. Silverstenskajen 1 2. Silverstenskajen 2 3. Lager nr 1 4. Lager nr 2 5. Lager nr 3 6. Lager nr 4 7. Oljekaj 7 8. Bolidens kaj 8 9. Djupkaj 9, 11 m 10. Djupkaj 10, 13 m 11. Djupkaj 11, 13 m 12. Djupkaj 12, 13 m 13. Zinklager 14. Lager nr Pumphus för sprinklerssystemet Vändstation för järnvägsvagnar och terminal (RWTT) 17. Oy Hacklin Bulk Service Ltd / A. Jalander Oy 18. Lager nr 5 11 SKYDDSRUM / SAMLINGSPLATS m P P P SYVÄLAITURINTIE DJUPKAJSVÄGEN 14 SYVÄSATAMANTIE P7 E8 SAHARAVÄGEN VAVELSYRAVÄGEN SAHARANTIE RIKKIHAPONTIE E9 17 OUTOKUMMUNTIE OUTOKUMPUVÄGEN SYVÄSATAMANTIE S3 P4 SKORSTENVÄGEN PIIPPUTIE DJUPHAMNSVÄGEN PASUTONTIE P5 STAMHAMNEN S1 P6 SATAMATIE HAMNVÄGEN PASUTTOVÄGEN S2 E3 K1 E2 E1 E4 KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN SILVERSTENS- HAMNEN N1 HOPEAKIVENLAHDENTIE SILVERSTENSBUKTSVÄGEN PORT TOWER PASUTONTIE DJUPHAMNEN S3 OUTOKUMMUNTIE P4 P3 P2 P1

9 HAMNTULLSVÄGEN Säkerhetsmanual Karleby Hamn 9 KARLEBY HAMN Stamhamnen 5 N 1. Strandkajen 1 2. Strandkajen 2 3. Packhuskajen 3 4. Allvädersterminalen (AWT) 4 5. Kemikaliekajen 5 6. Sjömanskyrkan 7. Hamnkontoret 8. Lager nr 1 9. Lager nr Lager nr Lager nr Lager nr Lager nr Lager nr Imo-containers väntetält 16. AWT-lager nr Tullen 18. Oy M.Rauanheimo Ab 19. Verkstad SKYDDSRUM / SAMLINGSPLATS m 2 1 P VÅGBRYTARVÄGEN AALLONMURTAJANTIE P 6 STAMHAMNSVÄGEN RANTALAITURINTIE KANTASATAMANTIE STRANDKAJSVÄGEN RANTALAITURINTIE 17 AHTAAJANTIE STUVARVÄGEN P AALLONMURTAJANTIE SATAMATULLINTIE S2 E6 19 SAHAKATU KONEPAJANTIE VERKSTADSVÄGEN S1 E5 DJUPHAMNEN STAMHAMNEN S3 S2 P4 S1 E3 E2 E1 E4 P3 KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN SILVERSTENS- HAMNEN K1 N1 OUTOKUMMUNTIE P2 P1 SATAMAKATU HAMNGATAN METSÄKATU S4 SKOGSGATAN HAMNVÄGEN SATAMATIE KEMIRANTIE KEMIRAVÄGEN HAMNVÄGEN SATAMATIE HOPEAKIVENLAHDENTIE SILVERSTENSBUKTSVÄGEN PORT TOWER

10 10 Säkerhetsmanual Karleby Hamn AVFALLSHANTERINGSINSTRUKTIONER FÖR KARLEBY STORINDUSTIOMRÅDE Avfallssort Arbetsskede Slutanvändnig Sorterat Lägg/för soptippsavfallet Soptipp soptippsavfall i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Energiavfall Returpaff Returpapper Bioavfall Returmetall Lägg/för ENERGIAVFALLET i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Lägg/för RETURPAFF i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Lägg/för RETURPAPPERET i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Lägg/för BIOAVFALLET i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Lägg/för RETURMETALLEN i uppsamlingskärlet med vederbörlig dekal Telefonnummer till Lassila & Tikanoja Abp:s kontaktpersoner: Problemavfallsservice tfn Annat avfall tfn Anläggning för avfallsförbränning Blir returfiberpaff Blir returfiberpapper Anläggning för hantering av bioavfall för vidare för vidare behanding För återvinning Papper som Lägg/för PAPPER SOM SKA Materialet förstörs till ska förstöras FÖRSTÖRAS i ett låsförsett till strimlor som blir uppsamlingskärl returpapper El- och Lägg/för EL- OCH För återvinning elektronikskrot ELEKRONIKSKROTET i till speciellt avtalad plats Hazardous waste Lägg/för PROBLEMAVFALLET i uppsamlingskärlet med dekal Till anläggningen för problemavfall för vidare behandling 10

11 ILMOITA hälytystä tehtäessä Säkerhetsmanual Karleby Hamn Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa Åtgärder vid skade- och farliga situationer Ilmoittaminen vahinko- ja vaaratilanteesta Kaikista Meddelanden satama-alueella om skade- tapahtuneista och farliga situationer tapaturmista ja vahingoista tai vaaratila välittömästi Förman tehtävä och Karleby ilmoitus Hamn bör esimiehelle omedelbart meddelas ja Kokkolan om alla Satamalle. olyckor och skador eller farliga situationer som skett eller uppstått på hamnområdet. Toimenpiteet Åtgärder vid tapaturman olycks- och sjukdomsfall ja sairauden sattuessa Ambulanssi tilataan beställs puhelinnumerosta. på nummer Ilmoita sataman osa (Kantasatama, Hopeakiven satama, Syväsatama) Meddela vilken del av hamnen det gäller (Stamhamnen, Silverstenhamnen, Djuphamnen). Käytä palohälytyspainiketta, Använd brandalarmknappen om jos du inte et på muuten annat sätt voi kan pyytää tillkalla apua. hjälp. Ta reda på var första hjälpmaterial, ögonsköljflaskor och nödduschar befinner sig. Selvitä alueella olevien ensiapuvälineiden, silmänhuuhtelupullojen ja hä Efter att första hjälp har getts på plats ska patienten föras till första hjälpstationen, hälso- jen sijainti. centralen eller centralsjukhuset för första hjälp. Tapahtumapaikalla Då ett olycksfall eller annetun ett sjukdomsfall ensiavun inträffar jälkeen ska första hjälpgruppen potilas toimitetaan eller en person työtervey som kan ge första hjälp tillkallas. terveyskeskukseen tai keskussairaalan ensiapuun. Tapaturman Åtgärder i fall tai av skada sairaskohtauksen sattuessa on paikalle ensiapuryhmä/ensiaputaitoinen henkilö. RÄDDA personer i fara Toiminta ALARMERA vahinkotilanteissa den egna organisationen och myndigheter ALLMÄNT ALARMNUMMER 112 Hamnövervakarna PELASTA BEGRÄNSA vaarassa Skadorna: olevat utför en ihmiset. första släckning, stäng dörrar och luckor, stoppa HÄLYTÄ oma luftkonditioneringen, organisaatio ja dirigera virka-apu. trafiken, varna för det farliga området YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112 MEDDELA Satamavalvojat då larmet ges RAJOITA VEM du är vahinkoja: suorita alkusammutus, VAD som sulje har hänt ovet ja luukut, pysäytä VAR skadan har skett ilmastointi, ohjaa liikennettä, varoita HAR några människor skadats eller är de i fara överenskom vaara-alueesta. om vägledning OPASTA svara kort apuun och exakt tulevia. på frågor AVSLUTA INTE SAMTALET innan du fått tillstånd till det 11

12 12 Säkerhetsmanual Karleby Hamn Åtgärder i fall av gasolycka På Karleby storindustriområde tillverkas, lagras och används olika slag av gaser och Toiminta vätskor. kaasuonnettomuustilanteessa Av de farliga ämnena kan ammoniak, klor, klorväte, svaveldioxid, oleum (rykande Kokkolan svavelsyra), suurteollisuusalueella flytande gas och brännbara valmistetaan, vätskor orsaka varastoidaan en farlig situation. ja käytetään erilaisia kaasuja ja Toiminta nesteitä. kaasuonnettomuustilanteessa Se anvisningarna Vaarallisista för åtgärder aineista på bakre ammoniakki, pärmen då ett läckage kloori, uppstår. kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava Kokkolan rikkihappo), suurteollisuusalueella nestekaasu valmistetaan, ja palavat nesteet varastoidaan voivat aiheuttaa ja käytetään vaaratilanteen erilaisia kaasuja vuodon ja nesteitä. sattuessa. Vaarallisista Kts. toimintaohjeet aineista ammoniakki, takakannesta. kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum (savuava Signal för rikkihappo), allmän fara nestekaasu eller gasfara ja palavat nesteet voivat aiheuttaa vaaratilanteen Signalen för allmän fara är en stigande och fallande sirensignal som ljuder oavbrutet Yleinen vuodon vaaramerkki sattuessa. Kts. tai toimintaohjeet kaasuvara takakannesta. Yleinen under vaaramerkki en minut. on yhtäjaksoinen minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireeniääni. Yleinen vaaramerkki tai kaasuvara Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoinen minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireeniääni. Hälytysten Då larmet jälkeen ljuder ska kaikkien alla förflytta on siirryttävä sig till samlingsplatsen. välittömästi kokoontumispaikalle. Kokeilumerkki Hälytysten jälkeen kaikkien on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikalle. Kokeilumerkki Provsignal on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä. Kokeilumerkki Kokeilumerkki Provsignalen ljuder on 7 i sekunnin 7 sekunder pituinen som ett jämnt tasainen ljud ur ääni, högtalare kaiuttimista och sirener. ja sireeneistä. Testaus kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina n. kello Kaiutinlaitteiden Testaus Testet utförs kuukauden på testaus månadens ensimmäisenä arki första maanantaisin vardagstisdag arkitiistaina n. ca kello kl. n kello Högtalaranläggningarna testas på vardagsmåndagar ca kl Kaiutinlaitteiden testaus arki maanantaisin n. kello

13 Säkerhetsmanual Karleby Hamn 13 ÅTGÄRDER I FALL AV STOROLYCKA Allmän signal för fara innebär en omedelbar fara som hotar befolkningen. Vid olycka bör alla följa räddningsverkets anvisningar. Då signalen ljuder ska du göra så här: Bege dig inomhus och håll dig där. Stäng dörrar, fönster, ventilationsöppningar och luftkonditioneringsapparater. Lyssna på radion och räddningsverkets meddelanden och följ givna anvisningar. Undvik att använda telefon, så att linjerna inte överbelastas. Faran över-signalen är en jämn ljudsignal som ljuder under en minut. Det är ett tecken på att hotet eller faran är över

14 14 Säkerhetsmanual Karleby Hamn

15 Säkerhetsmanual Karleby Hamn 15

16

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat.

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat. Innehåll 1. Omfattning 2. Syfte 3. Ansvar 4. Utbildningskrav 5. Sekretess 6. Kontroll av efterlevnad 7. Sanktioner 8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt

Läs mer

ENTREPRENÖRS- REGLER

ENTREPRENÖRS- REGLER Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 1(7) ENTREPRENÖRS- REGLER för säkert arbete på AB STADEX Förord Livsmedels- och Läkemedelsindustrierna är ytterst viktiga kunder

Läs mer

Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder

Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Säkerhet & miljö Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Dokumentnummer: 08.02.16 Version: 2009 rev 1 Giltig längst

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk Innehåll Larmtelefon +46 (0)1046 442 10...2 Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal

Läs mer

Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté. Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula

Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté. Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula Översättning: Stefan Stenberg Fotografierna: Harri Halme och Arto Sinikannas Layout:

Läs mer

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare SÄKERT HUSUM Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare VÄLKOMMEN Säkerheten är för oss, Metsä Board Husum, lika viktig för våra besökare som för våra egna anställda. Vi har en nollvision

Läs mer

Driftföreskrifter Luleå Hamn AB

Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Skapad av: Anton Karlsson Godkänd utav: Roger Danell Senast reviderad: 2014-06-12 i Innehåll 1 Allmänna föreskrifter... 1 1.1 Övergripande...

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet 1 Huvudprinciper I Nynas HSSEQ-policy anges bl.a. att vi strävar efter att minimera risken för stora och små olyckor, risken för människors hälsa och miljön

Läs mer

Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket

Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket Säkerhet & arbetsmiljö vid Högdalenverket Områdeskarta Maxhastighet på anläggningen är 20 km/h Rökning endast tillåtet på angivna platser utomhus Sopbunker Upplagsyta Lager 1 Lager 2 Panna 6 Pumphus Rökgasrening

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2014-03-21 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision ENTREPRENÖRSHANDBOK Vi vill i denna med denna skrift göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller på våra anläggningar. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö och minimera vår miljöpåverkan. Handboken

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2013-03-28 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET

SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 2. Säkerhetsplanen 5 2.1 Lagstiftning 5 3. Allmänna uppgifter för verksamhetens enheter 7 3.1 Verksamhetsenhetens

Läs mer

Skyddsregler på Ringhals

Skyddsregler på Ringhals Ringhals AB Dokumenttyp Dokumentstatus Statusdatum Dokument-ID/Version Instruktion verksamhet Frisläppt 2015-06-25 931209027 / 26.0 Intern dokumentägare Sekretessklass Gäller t o m Alt. dokument-id 1 NR-S

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Samordning av skyddsåtgärder

Samordning av skyddsåtgärder FLIK 15 FBI YSTAD fnfrgi AB Samordning av skyddsåtgärder l Arbetsmiljölagen 3 kap 6 regleras samordningsansvaret för skyddsåtgärder pä gemensamt arbetsställe. Detta föreligger när två eller flera samtidigt

Läs mer

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29 MAS Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Version: 2015-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE INFORMATION... 4 ALLMÄNT... 4 LAGAR

Läs mer

Utvecklingsprojekt Värtan

Utvecklingsprojekt Värtan Utvecklingsprojekt Värtan KMA Miljö- och arbetsmiljöplan Delprojekt Byggnader Entreprenad/Byggnadsnummer Gemensamt Innehållsförteckning 1. Projektbeskrivning... 5 2. Miljö- och arbetsmiljöplanens syfte...

Läs mer

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN Bästa medlem, Det är absolut nödvändigt att du som medlem läser igenom detta häfte och föreningens stadgar samt förstår innebörden av dessa. Om det är något du undrar över eller inte förstår så kontakta

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Säkerhet är små insatser i vardagen.

Säkerhet är små insatser i vardagen. Säkerhet är små insatser i vardagen. Information och råd om nödsituationer och förebyggande av olyckor HEM OCH FRITID Hemmet är en förvånansvärt farlig plats. Två av tre olyckor inträffar i hemförhållanden

Läs mer

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål.

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål. Brf. Almens ordningsregler fr. november 2010 Allmänt om reglerna Förutom Sveriges lagar och föreningens stadgar gäller följande regler i föreningen. Är du osäker på vad som gäller i olika situationer eller

Läs mer

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar HANDBOK Trafikreglering vid arbete på kommunal mark Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar TEKNISKA KONTORET Februari 2014 18 Förord Tanken med detta dokument är att det ska

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Kapitel 4. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete vid planering och uppförande av vindkraftsparker

Kapitel 4. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete vid planering och uppförande av vindkraftsparker Kapitel 4. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete vid planering och uppförande av vindkraftsparker Det svenska regelverket kring arbetsmiljölagen, miljöbalken, ordningslagen, lag om skydd mot olycka, plan- och

Läs mer

Vi vill du ska må bra!

Vi vill du ska må bra! Vi vill du ska må bra! Säkerhet inom betongelementindustrin 2 InnehÅll 5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen 6 Säkerhet vid försäljning och order 8 Arbetsmiljö och säkerhet i konstruktionsstadiet

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer