70. (30.61 och 30.62) Lantmäteri och samanvänding av geografisk information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "70. (30.61 och 30.62) Lantmäteri och samanvänding av geografisk information"

Transkript

1 70. (30.61 och 30.62) Lantmäteri och samanvänding av geografisk information F ö r k l a r i n g : Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket och Geodetiska institutet budgeterats. Genom verksamheten stöds de mål som ställts upp i huvudtitelmotiveringen. 21. ( ) Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. F ö r k l a r i n g : Lantmäteriverkets verksamhet koncentrerar sig på lantmäteriförrättningar, upprätthållande och uppdatering av fastighets- och terrängdatabaser, flygbildstjänster samt samanvändningen av geografisk information. Dessutom tillhandahåller Lantmäteriverket annan service som anknyter till ovan nämnda uppgifter. Efterfrågan på lantmäteriförrättningar förväntas kvarstå på den nuvarande nivån. Fastighets- och terränginformationen förväntas bli mera rikstäckande, tidsenlig och tillförlitlig. Inom informationstjänsten ökar efterfrågan på lägesbunden information. Elimineringen av den mångdubbla registreringen av fastighetsinformation vid olika myndigheter fortsätter. Förbättringen av både terräng- och fastighetsinformationen fortgår. Kvaliteten på produktionen säkerställs kontinuerligt och forskningsresultaten beaktas. Den nya fastighetsdelen i det riksomfattande fastighetsdatasystemet färdigställs och tas i bruk den 1 juni Utvecklingsprojekten i enlighet med strategin för allmänna kartverksarbeten för åren fortgår. Projekten syftar till att vidareutveckla användbarheten, servicenivån och samanvändningen när det gäller terrängdata och -kartor. Genomförandet av den nationella strategin för geografisk information inleds. Enhetsarkivet inleder sin verksamhet. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg till bruttoutgifterna beaktats euro. Av tillägget föranleds euro av överföring av ett årsverke från moment och euro av ökad produktion. Bruttoinkomsterna ökar med euro, varav euro föranleds av ökningen i den avgiftsbelagda produktionen och euro av andra förändringar, främst avgiftshöjningar. Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2005 preliminärt upp följande resultatmål för Lantmäteriverket: Samhälleliga effektmål Lantmäteriverkets mål är att de material och register som verket producerar och underhåller skall vara heltäckande, uppdaterade och av hög kvalitet. Materialen produceras samordnat och skall användas i så stor omfattning som möjligt i samhället. Fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan hålls ständigt uppdaterade. I fråga om terrängdata uppdateras väguppgifterna årligen, andra objekt med 5 10 års intervall. Materialet över terrängdata och fastighetsgränser förbättras genomgående så att alla uppgifter baserar sig på bild- och terrängmätningar. År 2005 täcks 86 % av landets areal av terrängdata av kvalitetsnivå A. Målet är att förbättringen slutförs och att materialet för Övre Lapplands område också förs in i terrängdatabasen före utgången av I anslutning till revideringen av materialet förbättras även kompatibiliteten mellan terräng- och gränsinformationen samt höjduppgifterna. Gränsmaterialet, som genomgått en grundlig förbättring och samordnats med terränginformationen, täcker senast i slutet av årtiondet hela landet. Samarbetet med andra myndigheter fortgår i syfte att eliminera den mångdubbla registreringen av fastighetsinformation. Prioriteringsområden när det gäller förbättringen av fastighetsregistret är att fastställa delägarförteckningar för sådana gemensamma områden som ur samhällets synvinkel bedöms vara viktiga och att utföra regionala förrättningar avseende enskilda vägar. Målet för täckningsindexet vid förbättringen av fastighetsregistret är 42 (den 1 januari 2003 var indexet 0). Servicemål De regionala skillnaderna i servicenivån när det gäller lantmäteriförrättningar utjämnas och förrättningarna förkortas tidsmässigt. Målet är att den genomsnittliga tiden för styckning är 8,8 månader år Den prognostiserade tiden år 2004 är 8,9 månader och utfallet år 2003 var 9,3 månader. Ajourhållningen i fråga om terrängdata förbättras genom att produktionsprocessen förkortas. Målet är att den tid som förflyter mellan flygfotograferingen och den färdiga terrängdatabasen år 2005 är 2,5 år. Utfallet år 2003 var 2,8 år. Lönsamhetsmål Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 utfall prognos mål Funktionell effektivitet Resurshushållning styckningsförrättingar, euro/styckningsfastighet produktion av terrängdata, euro/km Hantering av mänskliga resurser strategisk utveckling, % av årsverken 0,9 3,8 3,8 Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro) Målet för de offentligrättsliga prestationerna är att täcka kostnaderna med inkomsterna. Underskottsmålet för övriga prestationer är -2 %, vilket beror på att kostnadsmotsvarigheten för prestationerna inom fastighetsdatasystemet uppvisar ett underskott (-12 %). Utan prestationerna inom fastighetsdatasystemet är överskottsmålet för de övriga prestationerna 5,5 %. Inkomster avgiftsbelagd verksamhet intäkter av samfinansierad verksamhet från annat statligt ämbetsverk intäkter av samfinansierad verksamhet utanför statsförvaltningen (även finansiering från EU) övriga inkomster Utgifter personalutgifter lokalhyror inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk) övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.) Finansiering av verksamheten inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet omkostnadsfinansiering, netto Användning av momentet överförts från föregående år beviljats använts överförts till följande år Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (euro) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Offentligrättsliga prestationer Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Marknadsprestationer Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % De viktigaste utvecklingsprojekten Det viktigaste utvecklingsprojektet är den fastighetsdel i det nya riksomfattande fastighetsdatasystemet som färdigställs och tas i bruk från och med den 1 juni 2005 i samarbete med kommunerna och justitieministeriet. Ibruktagandet av systemet innebär att det i Finland bildas ett riksomfattande, enhetligt och helgjutet fastighetsregister jämte lägesdata. Lantmäteriverket fortsätter de utvecklingsprojekt som i strategin för allmänna kartverksarbeten för åren har inplanerats för åren och som syftar till att utveckla möjligheterna att utnyttja och samanvända terrängdata och -kartor. Enhetsarkivet tas i bruk vid ingången av 2005 i Jyväskylä, dit det material över kartor och förrättningshandlingar som i dagens läge förvaras i 11 lantmäteribyråer flyttas. Adb-centralen flyttas från Böle till samma byggnad budget budget bokslut ( ) Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. F ö r k l a r i n g : Geodetiska institutet tillgodoser forskningsbehoven inom kartverksbranschen i vårt land genom att utföra forskning inom geodesi, geoinformatik, fjärranalys och navigation samt inom vetenskaper som anknyter till dessa områden. Institutet utför riksomfattande geodetiska grundmätningar och ombesörjer metrologin i anslutning till geografisk information samt fungerar som nationellt mätnormallaboratorium för längdmått och acceleration vid fritt fall. Institutet främjar dessutom införandet av metoder och apparatur för geodetik, geoinformatik, fjärranalys och navigation särskilt för insamling och hantering av geografisk information. Målen för Geodetiska institutets verksamhet fram till år 2008 påverkas i hög grad av behovet att utveckla institutets roll som europeiskt forskningsinstitut inom kartverksbranschen så att institutet effektivt kan betjäna den offentliga förvaltningen och näringslivet. De utvecklingsåtgärder för åren som ingår i strategin för allmänna kartverksarbeten och den nationella strategin för geografisk information för åren ger dessutom riktlinjer för institutets verksamhet. Geodetiska institutet skapar grundförutsättningar för upprätthållandet av exakta koordinatsystem som är samordnade med grannländernas system, en effektiv kartproduktion och en flexibel samanvändning av den numeriska geografiska informationen i vårt land. Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2005 preliminärt upp följande resultatmål för Geodetiska institutet: Samhälleliga effektmål Med hjälp av institutets forsknings- och sakkunnigtjänster tryggas kvaliteten på geografisk information som behövs inom näringslivet och den offentliga förvaltningen: institutet skapar med sin verksamhet grundläggande förutsättningar för ett rikstäckande koordinatsystem som är både exakt och tidsenligt och som fyller Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 kartläggningens, den geografiska informationens och navigationens behov, beredningen av det nya rikstäckande höjdsystemet fortsätter genom att det ansluts till grannländernas höjdsystem och till det allmänna europeiska höjdsystemet samt genom att landhöjningens snabbhet och omfattning kartläggs, vilket är av speciellt stor betydelse för systemen för geografisk information, byggnadsverksamheten, vattenhushållningen och trafiken, institutets verksamhet som nationellt mätnormallaboratorium för längdmått och acceleration vid fritt fall vidareutvecklas så att den på ett naturligt sätt ansluter sig till den nationella och internationella mätnormalverksamheten. Dessa åtgärder är nödvändiga för att vårt land skall kunna delta i internationellt samarbete och verka inom näringsverksamheten, forskningen kring kartläggningsteknik och teknik för geografisk information utvecklas för att vi skall kunna nyttiggöra nya anläggningar och metoder inom branschen i vårt land, metoder för att bedöma kvaliteten på kartläggning och kartor utvecklas så att samanvändningen av geografisk information kan utvecklas enligt förvaltningens och näringslivets behov, geodetiska realtidsmätmetoder som grundar sig på positionssatelliter samt navigationsmetoder och utrustning utvecklas. De är av stor betydelse för en snabb uppdatering av databaser med geografisk information, för byggverksamheten samt för styrning och övervakning av trafiken, mottagningsutrustningen och -metoderna för satellitbilder, realtidstolkningen och distributionen av den erhållna informationen utvecklas. Servicemål Det bestående målet är att institutet verkar effektivt som ett riksomfattande forskningsinstitut inom kartverksbranschen och att det utför aktuell och internationellt kvalitativ forskning inom forskningsområdena geodesi, geoinformatik, fjärranalys och navigation. Forskningsresultaten utnyttjas allmänt inom kartverksbranschen, inom företagsverksamheten och i synnerhet inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Institutet informerar om och ger handledning i frågor som ansluter sig till införandet av det rikstäckande koordinatsystemet. Institutet tillhandahåller i egenskap av nationellt mätnormallaboratorium kalibreringsmätningar inom sitt verksamhetsområde i både hemlandet och utlandet. Verksamheten vid Metsähovi forskningsstation fortsätter i form av en mätningsstation för fjärranalys och positionssatelliter, varvid man erhåller uppgifter som syftar till att fastställa satellitbanorna, vilket sker inom ramen för internationellt samarbete. Den RIMS-station (Ranging and Integrity Monitoring Station) som byggts i samarbete med Europeiska rymdorganisationen underhålls. Stationen gör det möjligt att få tillgång till och utnyttja Europeiska unionens positionssatellitsystem i hela landet. Verksamheten vid institutet indelas i följande resultatområden: Biblioteks-, informations- och förvaltningstjänster, Avdelningen för geodesi och geodynamik, Avdelningen för geoinformatik och kartografi, Avdelningen för fjärranalys och fotogrammetri samt Avdelningen för navigation och lokalisering. Kostnadsutvecklingen inom Geodetiska institutets resultatområden, euro Resultatområde 2003 bokslut 2004 budget 2005 budgetförslag Lednings-, informations- och förvaltningstjänster Geodesi och geodynamik Geoinformatik och kartografi Fjärranalys och fotogrammetri Navigation och lokalisering Sammanlagt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro) Inkomster avgiftsbelagd verksamhet Utgifter personalutgifter lokalhyror inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk) övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.) Finansiering av verksamheten inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet omkostnadsfinansiering, netto annan icke specificerad budgetfinansiering Användning av momentet överförts från föregående år 529 beviljats använts överförts till följande år 190 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % budget budget bokslut ( ) Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av utgifter enligt lagen om nyskiften (24/1981) och lagen om reglering av legoområden i stad och köping (218/1962) samt av utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) och utgifter för inlösningar enligt 19 lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980) samt till betalning av utgifter enligt 21 och 22 lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988) och förrättningsutgifter som avses i mom. fastighetsbildningslagen(554/1995) i fråga om nyskiften och regleringar av vattenägor. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 F ö r k l a r i n g : Användningen av anslaget beräknas fördela sig så att den andel som indrivs av sakägare är ca euro och statens slutgiltiga utgift blir ca euro budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information

70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information 70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information F ö r k l a r i n g : Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket och Geodetiska institutet samt utgifterna för

Läs mer

70. Lantmäteri och datalager

70. Lantmäteri och datalager 70. Lantmäteri och datalager F ö r k l a r i n g : Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket samt utgifterna för understödjande av fastighetsförrättningar budgeterats. Omvärlden

Läs mer

08. Folkhälsoinstitutet

08. Folkhälsoinstitutet F ö r k l a r i n g : Ämbetsverkets primära uppgift 08. Folkhälsoinstitutet Folkhälsoinstitutet har till uppgift att främja befolkningens hälsa och förebygga sjukdomar. Folkhälsoinstitutet följer, utövar

Läs mer

50. Internationaliseringspolitik

50. Internationaliseringspolitik 50. Internationaliseringspolitik F ö r k l a r i n g : Genom internationaliseringspolitiken stöds speciellt nya samt små och medelstora företag i sina strävanden att inleda export och göra inbrytningar

Läs mer

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014). 28. Finansministeriets förvaltningsområde 10. Tullens inkomster Under momentet beräknas inflyta 2 320 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomsterna grundar sig på följande författningar: 1) tullagen (1466/1994)

Läs mer

01. Social- och hälsovårdsministeriet

01. Social- och hälsovårdsministeriet 01. Social- och hälsovårdsministeriet F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av socialskyddet och social- och hälsovårdsservicen samt verksamhetspolitiken.

Läs mer

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro.

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. 03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 254 823 000 euro. Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden

Läs mer

10. Förvaltning. Den beräknade fördelningen av anslagen under kapitlet Förvaltning (1 000 euro)

10. Förvaltning. Den beräknade fördelningen av anslagen under kapitlet Förvaltning (1 000 euro) 10. Förvaltning F ö r k l a r i n g : Handels- och industriministeriet svarar som sakkunnigorganisation i näringspolitik för att företagen har konkurrenskraftiga verksamhetsbetingelser för en fungerande

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. F ö r k l a r i n g

Läs mer

02. Tillsyn. Verksamhetens omfattning utfall utfall uppskattning uppskattning

02. Tillsyn. Verksamhetens omfattning utfall utfall uppskattning uppskattning Statsen 02. Tillsyn F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av social- och hälsovårdsministeriets tillsyn över omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad verksamhet och

Läs mer

90. Gränsbevakningsväsendet

90. Gränsbevakningsväsendet 90. Gränsbevakningsväsendet F ö r k l a r i n g : Enligt gränsbevakningsväsendets vision har Finland de tryggaste gräns- och havsområdena i Europa. Gränsbevakningsväsendet är en internationellt erkänd

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete utfall 92. EU och internationella organisationer Fullmakt Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå

Läs mer

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004

RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 RP 172/2004 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2004 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

10. Undervisning och forskning vid universitet

10. Undervisning och forskning vid universitet 10. Undervisning och forskning vid universitet F ö r k l a r i n g : Enligt lagen om utveckling av högskoleväsendet skall det anslag som anvisas under universitetens omkostnadsmoment årligen höjas med

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

10. Undervisning och forskning vid universitet

10. Undervisning och forskning vid universitet 10. Undervisning och forskning vid universitet F ö r k l a r i n g : Utvecklingen av universiteten, de tekniska högskolorna, handelshögskolorna och konsthögskolorna (nedan universiteten) baserar sig på

Läs mer

Statsbudgeten Tillsyn

Statsbudgeten Tillsyn Statsen 02. Tillsyn F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad tillsyn inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1059/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds i huvudsak av Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader samt bekämpning och förebyggande av djur- och

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

RP 233/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd)

RP 233/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd) RP 233/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd) Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna

Läs mer

50. Undervisning och forskning vid universitet

50. Undervisning och forskning vid universitet Statsen 50. Undervisning och forskning vid universitet F ö r k l a r i n g : Tyngdpunkten i universitetens finansieringsmodell för åren har överförts så att förutsättningarna för forskning, forskarutbildning

Läs mer

40. Allmänbildande utbildning

40. Allmänbildande utbildning 40. Allmänbildande utbildning F ö r k l a r i n g : Utvecklandet av den allmänbildande utbildningen baserar sig på den plan för utveckling av utbildningen och forskningen som statsrådet har godkänt. Utgångspunkten

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

10. Undervisning och forskning vid universitet

10. Undervisning och forskning vid universitet 10. Undervisning och forskning vid universitet F ö r k l a r i n g : Utvecklingen av universiteten, de tekniska högskolorna, handelshögskolorna och konsthögskolorna (nedan universiteten) baserar sig på

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

10. Undervisning och forskning vid universitet

10. Undervisning och forskning vid universitet 10. Undervisning och forskning vid universitet F ö r k l a r i n g : Utvecklingen av universiteten, de tekniska högskolorna, handelshögskolorna och konsthögskolorna (nedan universiteten) baserar sig på

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning och forskning 01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg

Läs mer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete.

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete. 92. EU och internationella organisationer F ö r k l a r i n g : År 2016 är det tredje budgetåret i EU:s fleråriga budgetram för 2014 2020. Verkställandet av budgetramen för 2014 2020 kräver ytterligare

Läs mer

Av social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande:

Av social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande: Statsen 02. (33.02 och 70, delvis) Tillsyn F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad tillsyn inom social- och hälsovårdsministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1391/2014 Lantmäteriverkets arbetsordning Given i Helsingfors 15 december 2014 Med stöd av 5 i lagen om Lantmäteriverket (900/2013)

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Balans och statsskulden Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005. Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 december 2011 1396/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

Statsbudgeten Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 367/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGET- PROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd)

RP 367/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGET- PROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd) RP 367/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGET- PROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd) Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE De statsandelar och statsunderstöd som beviljas inom undervisningsministeriets förvaltningsområde budgeteras 2005 på grundval av beslutet om beviljande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1158/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: Cirka 20 % beredning av förrättningen och arkivundersökningar Cirka 30 % förrättningssammanträden

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

Huvudtitel 32 ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 32 ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 32 ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 643 000

Läs mer

90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna

90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna 90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna F ö r k l a r i n g : I fråga om statens kommunpolitik har finansministeriet till uppgift att ha hand om utvecklingen av den kommunala självstyrelsen samt

Läs mer

Statsbudgeten Skogsbruk. F ö r k l a r i n g : Omvärld

Statsbudgeten Skogsbruk. F ö r k l a r i n g : Omvärld F ö r k l a r i n g : Omvärld 60. Skogsbruk Den kraftiga ökningen i behovet av inhemskt råvirke är den viktigaste förändringen i omvärlden på kort sikt. Efterfrågan på virke stärks till följd av ett minskat

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: 5 KAPITEL: REGISTRERING AV TRANSAKTIONER MELLAN RÄKENSKAPSVERK OCH RÄKENSKAPSVERKENS INTERNA TRANSAKTIONER...5-1 5.1 Användning av ett annat s anslag i den egna verksamheten... 5-1

Läs mer

Statsbudgeten (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

Statsbudgeten (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik F ö r k l a r i n g : Genom sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken understöds för att genomföra tillväxtpolitiken kompetensutveckling

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 140/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift Utfärdad i Helsingfors den 19 februari 2014

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Ansvarsområdets omvärld Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde står inför stora globala utmaningar.

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Person- och godstrafiken bedöms öka med ca 2 % år 2002. Därefter uppskattas ökningen alltjämt vara ca 2 % på årsnivå beroende

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Person- och godstrafiken bedöms öka med ca 2 % år 2003. Därefter uppskattas ökningen alltjämt vara ca 2 % på årsbasis beroende

Läs mer

Statsbudgeten Yrkesutbildning. F ö r k l a r i n g : Samhälleliga verkningar

Statsbudgeten Yrkesutbildning. F ö r k l a r i n g : Samhälleliga verkningar F ö r k l a r i n g : Samhälleliga verkningar 20. Yrkesutbildning Målet inom yrkesutbildningen är att stärka välståndet och konkurrenskraften i arbetslivet och samhället i den allt mera internationella

Läs mer

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Arbetsförvaltningens verksamhetsidé är att främja en fungerande arbetsmarknad, utvecklingen av arbetsorganisationerna, sysselsättningen

Läs mer

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen 993 rd- RP 328 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att fastighetsregisterlagen

Läs mer

10. Allmänbildande utbildning

10. Allmänbildande utbildning Samhälleliga verkningar 1. Allmänbildande utbildning Utgångspunkten för utvecklingen av den allmänbildande utbildningen (förskoleundervisning, grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning, gymnasieutbildning,

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omfattar jord- och skogsbruket, trädgårdsodlingen, fiskeri-,

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

RP 118/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

RP 118/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om fiske förändras. Fiskevårdsavgiften

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Geodetiska institutet

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Geodetiska institutet RP 29/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Geodetiska institutet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om Geodetiska

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd

Läs mer

PRISLISTA. Fastighetsförrättningar januari Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET

PRISLISTA. Fastighetsförrättningar januari Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET PRISLISTA Fastighetsförrättningar januari 2011 Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: ca 20 % beredning av förrättningen och arkivundersökningar ca 30 % förrättningssammanträden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde har till uppgift att för befolkningen främja god hälsa och

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Kommunikationsministeriet verkställer regeringens trafik- och kommunikationspolitiska mål tillsammans med förvaltningsområdets

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

STATSRÅDETS FÖRESKRIFT OM UPPGÖRANDE AV FÖRSLAG TILL RAMAR OCH BUDGET FÖR STATLIGA AFFÄRSVERK

STATSRÅDETS FÖRESKRIFT OM UPPGÖRANDE AV FÖRSLAG TILL RAMAR OCH BUDGET FÖR STATLIGA AFFÄRSVERK FINANSMINISTERIET Helsingfors 14.6.2007 Nr TM 0702 STATSRÅDETS FÖRESKRIFT OM UPPGÖRANDE AV FÖRSLAG TILL RAMAR OCH BUDGET FÖR STATLIGA AFFÄRSVERK 2 Statsrådet har, sedan ärendet undergått förberedande behandling

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 oktober 2004 Nr 875 877 I N N E H Å L L Nr Sidan 875 II tilläggsbugeten för 2004.................................................................

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR F ö r k l a r i n g : Avdelningens inkomstposter År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 15 531 7

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen Verksamhetsidé Tekniska centralens uppgift är att befrämja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom

Läs mer

Huvudtitel 26 INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 26 INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Beskrivning av verksamhetsmiljön Huvudtitel 26 INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE I takt med den långsammare tillväxten under åren 2001 minskade de regionala skillnaderna något

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omfattar jord- och skogsbruket, trädgårdsodlingen, fiskeri-,

Läs mer

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Arbetsförvaltningen har som verksamhetsidé att arbeta för en fungerande arbetsmarknad och för utvecklandet av arbetsorganisationerna,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer