70. (30.61 och 30.62) Lantmäteri och samanvänding av geografisk information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "70. (30.61 och 30.62) Lantmäteri och samanvänding av geografisk information"

Transkript

1 70. (30.61 och 30.62) Lantmäteri och samanvänding av geografisk information F ö r k l a r i n g : Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket och Geodetiska institutet budgeterats. Genom verksamheten stöds de mål som ställts upp i huvudtitelmotiveringen. 21. ( ) Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. F ö r k l a r i n g : Lantmäteriverkets verksamhet koncentrerar sig på lantmäteriförrättningar, upprätthållande och uppdatering av fastighets- och terrängdatabaser, flygbildstjänster samt samanvändningen av geografisk information. Dessutom tillhandahåller Lantmäteriverket annan service som anknyter till ovan nämnda uppgifter. Efterfrågan på lantmäteriförrättningar förväntas kvarstå på den nuvarande nivån. Fastighets- och terränginformationen förväntas bli mera rikstäckande, tidsenlig och tillförlitlig. Inom informationstjänsten ökar efterfrågan på lägesbunden information. Elimineringen av den mångdubbla registreringen av fastighetsinformation vid olika myndigheter fortsätter. Förbättringen av både terräng- och fastighetsinformationen fortgår. Kvaliteten på produktionen säkerställs kontinuerligt och forskningsresultaten beaktas. Den nya fastighetsdelen i det riksomfattande fastighetsdatasystemet färdigställs och tas i bruk den 1 juni Utvecklingsprojekten i enlighet med strategin för allmänna kartverksarbeten för åren fortgår. Projekten syftar till att vidareutveckla användbarheten, servicenivån och samanvändningen när det gäller terrängdata och -kartor. Genomförandet av den nationella strategin för geografisk information inleds. Enhetsarkivet inleder sin verksamhet. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg till bruttoutgifterna beaktats euro. Av tillägget föranleds euro av överföring av ett årsverke från moment och euro av ökad produktion. Bruttoinkomsterna ökar med euro, varav euro föranleds av ökningen i den avgiftsbelagda produktionen och euro av andra förändringar, främst avgiftshöjningar. Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2005 preliminärt upp följande resultatmål för Lantmäteriverket: Samhälleliga effektmål Lantmäteriverkets mål är att de material och register som verket producerar och underhåller skall vara heltäckande, uppdaterade och av hög kvalitet. Materialen produceras samordnat och skall användas i så stor omfattning som möjligt i samhället. Fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan hålls ständigt uppdaterade. I fråga om terrängdata uppdateras väguppgifterna årligen, andra objekt med 5 10 års intervall. Materialet över terrängdata och fastighetsgränser förbättras genomgående så att alla uppgifter baserar sig på bild- och terrängmätningar. År 2005 täcks 86 % av landets areal av terrängdata av kvalitetsnivå A. Målet är att förbättringen slutförs och att materialet för Övre Lapplands område också förs in i terrängdatabasen före utgången av I anslutning till revideringen av materialet förbättras även kompatibiliteten mellan terräng- och gränsinformationen samt höjduppgifterna. Gränsmaterialet, som genomgått en grundlig förbättring och samordnats med terränginformationen, täcker senast i slutet av årtiondet hela landet. Samarbetet med andra myndigheter fortgår i syfte att eliminera den mångdubbla registreringen av fastighetsinformation. Prioriteringsområden när det gäller förbättringen av fastighetsregistret är att fastställa delägarförteckningar för sådana gemensamma områden som ur samhällets synvinkel bedöms vara viktiga och att utföra regionala förrättningar avseende enskilda vägar. Målet för täckningsindexet vid förbättringen av fastighetsregistret är 42 (den 1 januari 2003 var indexet 0). Servicemål De regionala skillnaderna i servicenivån när det gäller lantmäteriförrättningar utjämnas och förrättningarna förkortas tidsmässigt. Målet är att den genomsnittliga tiden för styckning är 8,8 månader år Den prognostiserade tiden år 2004 är 8,9 månader och utfallet år 2003 var 9,3 månader. Ajourhållningen i fråga om terrängdata förbättras genom att produktionsprocessen förkortas. Målet är att den tid som förflyter mellan flygfotograferingen och den färdiga terrängdatabasen år 2005 är 2,5 år. Utfallet år 2003 var 2,8 år. Lönsamhetsmål Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1

2 utfall prognos mål Funktionell effektivitet Resurshushållning styckningsförrättingar, euro/styckningsfastighet produktion av terrängdata, euro/km Hantering av mänskliga resurser strategisk utveckling, % av årsverken 0,9 3,8 3,8 Kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro) Målet för de offentligrättsliga prestationerna är att täcka kostnaderna med inkomsterna. Underskottsmålet för övriga prestationer är -2 %, vilket beror på att kostnadsmotsvarigheten för prestationerna inom fastighetsdatasystemet uppvisar ett underskott (-12 %). Utan prestationerna inom fastighetsdatasystemet är överskottsmålet för de övriga prestationerna 5,5 %. Inkomster avgiftsbelagd verksamhet intäkter av samfinansierad verksamhet från annat statligt ämbetsverk intäkter av samfinansierad verksamhet utanför statsförvaltningen (även finansiering från EU) övriga inkomster Utgifter personalutgifter lokalhyror inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk) övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.) Finansiering av verksamheten inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet omkostnadsfinansiering, netto Användning av momentet överförts från föregående år beviljats använts överförts till följande år Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (euro) Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2

3 Offentligrättsliga prestationer Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % Marknadsprestationer Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % De viktigaste utvecklingsprojekten Det viktigaste utvecklingsprojektet är den fastighetsdel i det nya riksomfattande fastighetsdatasystemet som färdigställs och tas i bruk från och med den 1 juni 2005 i samarbete med kommunerna och justitieministeriet. Ibruktagandet av systemet innebär att det i Finland bildas ett riksomfattande, enhetligt och helgjutet fastighetsregister jämte lägesdata. Lantmäteriverket fortsätter de utvecklingsprojekt som i strategin för allmänna kartverksarbeten för åren har inplanerats för åren och som syftar till att utveckla möjligheterna att utnyttja och samanvända terrängdata och -kartor. Enhetsarkivet tas i bruk vid ingången av 2005 i Jyväskylä, dit det material över kartor och förrättningshandlingar som i dagens läge förvaras i 11 lantmäteribyråer flyttas. Adb-centralen flyttas från Böle till samma byggnad budget budget bokslut ( ) Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag om euro. F ö r k l a r i n g : Geodetiska institutet tillgodoser forskningsbehoven inom kartverksbranschen i vårt land genom att utföra forskning inom geodesi, geoinformatik, fjärranalys och navigation samt inom vetenskaper som anknyter till dessa områden. Institutet utför riksomfattande geodetiska grundmätningar och ombesörjer metrologin i anslutning till geografisk information samt fungerar som nationellt mätnormallaboratorium för längdmått och acceleration vid fritt fall. Institutet främjar dessutom införandet av metoder och apparatur för geodetik, geoinformatik, fjärranalys och navigation särskilt för insamling och hantering av geografisk information. Målen för Geodetiska institutets verksamhet fram till år 2008 påverkas i hög grad av behovet att utveckla institutets roll som europeiskt forskningsinstitut inom kartverksbranschen så att institutet effektivt kan betjäna den offentliga förvaltningen och näringslivet. De utvecklingsåtgärder för åren som ingår i strategin för allmänna kartverksarbeten och den nationella strategin för geografisk information för åren ger dessutom riktlinjer för institutets verksamhet. Geodetiska institutet skapar grundförutsättningar för upprätthållandet av exakta koordinatsystem som är samordnade med grannländernas system, en effektiv kartproduktion och en flexibel samanvändning av den numeriska geografiska informationen i vårt land. Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2005 preliminärt upp följande resultatmål för Geodetiska institutet: Samhälleliga effektmål Med hjälp av institutets forsknings- och sakkunnigtjänster tryggas kvaliteten på geografisk information som behövs inom näringslivet och den offentliga förvaltningen: institutet skapar med sin verksamhet grundläggande förutsättningar för ett rikstäckande koordinatsystem som är både exakt och tidsenligt och som fyller Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3

4 kartläggningens, den geografiska informationens och navigationens behov, beredningen av det nya rikstäckande höjdsystemet fortsätter genom att det ansluts till grannländernas höjdsystem och till det allmänna europeiska höjdsystemet samt genom att landhöjningens snabbhet och omfattning kartläggs, vilket är av speciellt stor betydelse för systemen för geografisk information, byggnadsverksamheten, vattenhushållningen och trafiken, institutets verksamhet som nationellt mätnormallaboratorium för längdmått och acceleration vid fritt fall vidareutvecklas så att den på ett naturligt sätt ansluter sig till den nationella och internationella mätnormalverksamheten. Dessa åtgärder är nödvändiga för att vårt land skall kunna delta i internationellt samarbete och verka inom näringsverksamheten, forskningen kring kartläggningsteknik och teknik för geografisk information utvecklas för att vi skall kunna nyttiggöra nya anläggningar och metoder inom branschen i vårt land, metoder för att bedöma kvaliteten på kartläggning och kartor utvecklas så att samanvändningen av geografisk information kan utvecklas enligt förvaltningens och näringslivets behov, geodetiska realtidsmätmetoder som grundar sig på positionssatelliter samt navigationsmetoder och utrustning utvecklas. De är av stor betydelse för en snabb uppdatering av databaser med geografisk information, för byggverksamheten samt för styrning och övervakning av trafiken, mottagningsutrustningen och -metoderna för satellitbilder, realtidstolkningen och distributionen av den erhållna informationen utvecklas. Servicemål Det bestående målet är att institutet verkar effektivt som ett riksomfattande forskningsinstitut inom kartverksbranschen och att det utför aktuell och internationellt kvalitativ forskning inom forskningsområdena geodesi, geoinformatik, fjärranalys och navigation. Forskningsresultaten utnyttjas allmänt inom kartverksbranschen, inom företagsverksamheten och i synnerhet inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Institutet informerar om och ger handledning i frågor som ansluter sig till införandet av det rikstäckande koordinatsystemet. Institutet tillhandahåller i egenskap av nationellt mätnormallaboratorium kalibreringsmätningar inom sitt verksamhetsområde i både hemlandet och utlandet. Verksamheten vid Metsähovi forskningsstation fortsätter i form av en mätningsstation för fjärranalys och positionssatelliter, varvid man erhåller uppgifter som syftar till att fastställa satellitbanorna, vilket sker inom ramen för internationellt samarbete. Den RIMS-station (Ranging and Integrity Monitoring Station) som byggts i samarbete med Europeiska rymdorganisationen underhålls. Stationen gör det möjligt att få tillgång till och utnyttja Europeiska unionens positionssatellitsystem i hela landet. Verksamheten vid institutet indelas i följande resultatområden: Biblioteks-, informations- och förvaltningstjänster, Avdelningen för geodesi och geodynamik, Avdelningen för geoinformatik och kartografi, Avdelningen för fjärranalys och fotogrammetri samt Avdelningen för navigation och lokalisering. Kostnadsutvecklingen inom Geodetiska institutets resultatområden, euro Resultatområde 2003 bokslut 2004 budget 2005 budgetförslag Lednings-, informations- och förvaltningstjänster Geodesi och geodynamik Geoinformatik och kartografi Fjärranalys och fotogrammetri Navigation och lokalisering Sammanlagt Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4

5 Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro) Inkomster avgiftsbelagd verksamhet Utgifter personalutgifter lokalhyror inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk) övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.) Finansiering av verksamheten inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet omkostnadsfinansiering, netto annan icke specificerad budgetfinansiering Användning av momentet överförts från föregående år 529 beviljats använts överförts till följande år 190 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer övriga intäkter Intäkter sammanlagt Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) Kostnadsmotsvarighet, % budget budget bokslut ( ) Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas till betalning av utgifter enligt lagen om nyskiften (24/1981) och lagen om reglering av legoområden i stad och köping (218/1962) samt av utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) och utgifter för inlösningar enligt 19 lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980) samt till betalning av utgifter enligt 21 och 22 lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988) och förrättningsutgifter som avses i mom. fastighetsbildningslagen(554/1995) i fråga om nyskiften och regleringar av vattenägor. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5

6 F ö r k l a r i n g : Användningen av anslaget beräknas fördela sig så att den andel som indrivs av sakägare är ca euro och statens slutgiltiga utgift blir ca euro budget budget bokslut Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6

70. Lantmäteri och datalager

70. Lantmäteri och datalager 70. Lantmäteri och datalager F ö r k l a r i n g : Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket samt utgifterna för understödjande av fastighetsförrättningar budgeterats. Omvärlden

Läs mer

01. Social- och hälsovårdsministeriet

01. Social- och hälsovårdsministeriet 01. Social- och hälsovårdsministeriet F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av socialskyddet och social- och hälsovårdsservicen samt verksamhetspolitiken.

Läs mer

10. Förvaltning. Den beräknade fördelningen av anslagen under kapitlet Förvaltning (1 000 euro)

10. Förvaltning. Den beräknade fördelningen av anslagen under kapitlet Förvaltning (1 000 euro) 10. Förvaltning F ö r k l a r i n g : Handels- och industriministeriet svarar som sakkunnigorganisation i näringspolitik för att företagen har konkurrenskraftiga verksamhetsbetingelser för en fungerande

Läs mer

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro.

Statsbudgeten Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på euro. 03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 254 823 000 euro. Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden

Läs mer

02. Tillsyn. Verksamhetens omfattning utfall utfall uppskattning uppskattning

02. Tillsyn. Verksamhetens omfattning utfall utfall uppskattning uppskattning Statsen 02. Tillsyn F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av social- och hälsovårdsministeriets tillsyn över omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad verksamhet och

Läs mer

10. Undervisning och forskning vid universitet

10. Undervisning och forskning vid universitet 10. Undervisning och forskning vid universitet F ö r k l a r i n g : Enligt lagen om utveckling av högskoleväsendet skall det anslag som anvisas under universitetens omkostnadsmoment årligen höjas med

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Statsbudgeten Tillsyn

Statsbudgeten Tillsyn Statsen 02. Tillsyn F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad tillsyn inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1059/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

10. Undervisning och forskning vid universitet

10. Undervisning och forskning vid universitet 10. Undervisning och forskning vid universitet F ö r k l a r i n g : Utvecklingen av universiteten, de tekniska högskolorna, handelshögskolorna och konsthögskolorna (nedan universiteten) baserar sig på

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Balans och statsskulden Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005. Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1391/2014 Lantmäteriverkets arbetsordning Given i Helsingfors 15 december 2014 Med stöd av 5 i lagen om Lantmäteriverket (900/2013)

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1158/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 december 2011 1396/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: Cirka 20 % beredning av förrättningen och arkivundersökningar Cirka 30 % förrättningssammanträden

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna

90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna 90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna F ö r k l a r i n g : I fråga om statens kommunpolitik har finansministeriet till uppgift att ha hand om utvecklingen av den kommunala självstyrelsen samt

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE De statsandelar och statsunderstöd som beviljas inom undervisningsministeriets förvaltningsområde budgeteras 2005 på grundval av beslutet om beviljande

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Ansvarsområdets omvärld Näringarna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde står inför stora globala utmaningar.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 140/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift Utfärdad i Helsingfors den 19 februari 2014

Läs mer

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Person- och godstrafiken bedöms öka med ca 2 % år 2003. Därefter uppskattas ökningen alltjämt vara ca 2 % på årsbasis beroende

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen 993 rd- RP 328 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att fastighetsregisterlagen

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Person- och godstrafiken bedöms öka med ca 2 % år 2002. Därefter uppskattas ökningen alltjämt vara ca 2 % på årsnivå beroende

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omfattar jord- och skogsbruket, trädgårdsodlingen, fiskeri-,

Läs mer

10. Allmänbildande utbildning

10. Allmänbildande utbildning Samhälleliga verkningar 1. Allmänbildande utbildning Utgångspunkten för utvecklingen av den allmänbildande utbildningen (förskoleundervisning, grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning, gymnasieutbildning,

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde har till uppgift att för befolkningen främja god hälsa och

Läs mer

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Arbetsförvaltningens verksamhetsidé är att främja en fungerande arbetsmarknad, utvecklingen av arbetsorganisationerna, sysselsättningen

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd

Läs mer

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Kommunikationsministeriet verkställer regeringens trafik- och kommunikationspolitiska mål tillsammans med förvaltningsområdets

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Huvudtitel 26 INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 26 INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Beskrivning av verksamhetsmiljön Huvudtitel 26 INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE I takt med den långsammare tillväxten under åren 2001 minskade de regionala skillnaderna något

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen Verksamhetsidé Tekniska centralens uppgift är att befrämja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom

Läs mer

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER Kimito 6.4 och Pargas 8.4.2016 NTM-centralen i Egentliga Finland 13.4.2016 Överloppsstödrättigheter upphävs på grund av Finlands val att behålla de befintliga stödrättigheterna

Läs mer

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Arbetsförvaltningen har som verksamhetsidé att arbeta för en fungerande arbetsmarknad och för utvecklandet av arbetsorganisationerna,

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Yrjö Meltaus

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Yrjö Meltaus 75 TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Yrjö Meltaus Verksamhetsidé Tekniska centralens uppgift är att befrämja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom

Läs mer

Statsbudgeten Tjänster för statssamfundet

Statsbudgeten Tjänster för statssamfundet Statsen 20. Tjänster för statssamfundet F ö r k l a r i n g : Tjänster som finansministeriets förvaltningsområde centraliserat tillhandahåller hela statssamfundet är bl.a. anskaffning av statlig finansiering,

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR F ö r k l a r i n g : Avdelningens inkomstposter År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 15 531 7

Läs mer

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 30 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omfattar jord- och skogsbruket, trädgårdsodlingen, fiskeri-,

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Statsbudgeten Vägförvaltningen

Statsbudgeten Vägförvaltningen 24. Vägförvaltningen F ö r k l a r i n g : Vägförvaltningen tryggar fungerande rese- och transportkedjor genom att upprätthålla och utveckla servicenivån vad gäller vägnätet, förbättrar säkerheten inom

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar Sida 1 av 5 Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar 3D-fastighet En fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt. Kan bestå av ett eller flera utrymmen (skiften). 3D-fastighetsutrymme

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 mars 2012 124/2012 Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik Utfärdad i Helsingfors den 8 mars 2012 I enlighet med statsrådets

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 28 december 2011 1417/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga

Läs mer

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn %

År 2015 ordinarie År 2016 Förändring 2015 2016. År 2014. Kod Avdelning mn mn mn mn % 4. Budgetspropositionens inkomstposter År 2016 uppskattas den statliga budgetekonomins inkomster utan nettoupplåning till 49,1 miljarder euro. Av inkomsterna är 40,8 miljarder euro (83 %) skatter och inkomster

Läs mer

Statsbudgeten Teknologipolitik

Statsbudgeten Teknologipolitik 20. Teknologipolitik F ö r k l a r i n g : Målet för teknologipolitiken är att utveckla innovationsmiljön så, att näringsverksamhetens konkurrenskraft förbättras och att förutsättningarna för att starta

Läs mer

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och lagen angående vissa grannelagsförhållanden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

1.2. Objekt f'ör beviljande av räntestödslån

1.2. Objekt f'ör beviljande av räntestödslån 1992 rd - RP 310 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Statsbudgeten (33.70, delvis) Främjande av hälsa och funktionsförmåga

Statsbudgeten (33.70, delvis) Främjande av hälsa och funktionsförmåga 70. (33.70, delvis) Främjande av hälsa och funktionsförmåga F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av särskilda utgifter för hälsoövervakning, övervakning av smittsamma sjukdomar, anskaffning

Läs mer

RP 38/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 38/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 33 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde har till uppgift att för befolkningen främja god hälsa och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

RP 177/2004 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård RP 177/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om specialiserad

Läs mer

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att

Läs mer

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 31 KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Kommunikationsministeriets förvaltningsområde betjänar samhället genom att det ansvarar för fungerande och säkra trafik-

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

RP 113/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen

RP 113/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att avfallslagen ändras. Enligt

Läs mer

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer