Register: Fastighetspris- och lagfartsstatistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register: Fastighetspris- och lagfartsstatistik"

Transkript

1 Register: Fastighetspris- och lagfartsstatistik 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Fastighetspriser och lagfarter Kontaktperson: Martin Verhage, tel: , e-post: Jonas Edblom, tel: , e-post: Register Namn Fastighetsprisregister Beskrivning Fastighetspris- och lagfartsregistret innehåller alla överlåtelser av fastigheter i Sverige Version Namn FastighetsprisregisterMS Beskrivning Fastighetspris- och lagfartsstatistik, fullständigt innehåll, sql-version. Presentationstext Fastighetspris- och lagfartsstatistik Registertyp administrativt register Presentationstext Fastighetspris- och lagfartsstatistik, fullständigt innehåll, sql-version Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas Namn FastprisProdHist2003 Presentationstext Första tid 2003 Referenstid kalenderår Fastighetspris- och lagfartsregister 2003 Beskrivning Databasen innehåller uppgifter över alla typer av fastighetsöverlåtelser samt alla lagfarter gjorda Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Eventuellt utlämnande får endast ske efter juridisk prövning. Senaste tid 2003 Tabell / flat fil Presentationstext Förvärv Objekttyp Förvärv av fastigheter. Beskrivning Innehåller en rad per förvärv av fastighet. Population Förvärv av fastigheter. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster

2 2 Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Länskod Kod för länen, enligt LMV ej summerbar Lan03 rikets gällande indelning Kommunkod Kod för kommun, LMV ej summerbar Kommun03 enligt rikets gällande indelning Församlingskod Kod för varje LMV ej summerbar Forsamling03 församling, enligt rikets gällande indelning Fastighetens identitet En unik identitet för LMV ej summerbar IDEgendom varje fastighet Taxeringsdelsnummer Löpnummer, del av LMV ej summerbar NrDel inom fastighet identitet (se även variabeln Fastighetens identitet) Fastighetsbeteckning En unik beteckning per LMV ej summerbar Fastbet fastighet Antal fastigheter Antal fastigheter som LMV ej summerbar Antal ingår i förvärvet Antal taxeringsenheter Antal taxeringsenheter som ingår i förvärvet LMV ej summerbar Antal Antal värderingsenheter, byggnad Antal värderingsenheter, mark Förvärvsdatum Inskrivningsdatum Antal värderingsenheter, byggnad som ingår i förvärvet Antal värderingsenheter, mark som ingår i förvärvet Datum då förvärvet skedde Variabeln innehåller inga värden LMV Summering görs av antal värderingsenheter av typ: industribyggnad - avkastning, industribyggnad - produktion, hyreshus, småhus ej summerbar Antal LMV Summering görs av ej summerbar Antal antal värderingsenheter av typ: industrimark - avkastning, industrimark - produktion, hyreshusmark, småhusmark LMV Format: ej summerbar Datum ÅÅÅÅMMDD (år, månad, dag) LMV ej summerbar Datum

3 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Registreringsdatum Datum då förvärvet LMV Format: ej summerbar Datum registreras i Lantmäteriverkets fastighetsprissystem. (Är oftast några dagar efter Inskrivningsmyndighet ens inskrivningsdatum) ÅÅÅÅMMDD, (år, månad, dag) Fångeskod Kod som anger hur en LMV ej summerbar Fang fastighet har förvärvats. Kodning görs av IM, Inskrivningsmyndighet erna Omfattning Kod för vad förvärvet LMV ej summerbar Omf omfattar Jämförbarhet Kod för förvärvets jämförbarhet. Anger om totalt basvärde avser samma egendom som överlåtits. LMV ej summerbar Jmfbar Köpeskilling Total köpeskilling för köpet LMV Köpeskillingen avrundad till 1000-tals kronor. summerbar 1000 sek Varde 3 Totalt basvärde Köpeskillingskoefficie nt Markvärde Byggnadsvärde Gammalt taxeringsvärde Totalt basvärde. För industrifastigheter anges taxeringsvärde. Basvärde är det värde som åsätts en fastighet vid allmän fastighetstaxering. För industrier åsätts inga basvärden utan taxeringsvärden Köpeskillingskoefficie nt (aktuell) Förvärvets totala markvärde Förvärvets totala byggnadsvärde Totalt bas- /taxeringsvärde (gammalt). Värdet från föregående allmänna fastighetstaxeringsperi LMV summerbar 1000 sek Varde LMV Total köpeskilling dividerat med aktuellt basvärde angiven med 2 decimaler ej summerbar Koefficient LMV summerbar 1000 sek Varde LMV summerbar 1000 sek Varde LMV summerbar 1000 sek Varde

4 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd od. Värdet ligger bara kvar ett år. Gammal köpeskillingskoefficien t Köpeskillingskoefficie nt (gammal nivå) LMV Total köpeskilling dividerat med taxeringsvärde satt under föregående allmänna fastighetstaxeringsperi od angiven med 2 decimaler ej summerbar Koefficient Total areal Total areal som ingår i LMV summerbar kvm Yta förvärvet X-koordinat (nord) LMV ej summerbar Koordinat Y-koordinat (ost) LMV ej summerbar Koordinat Riksområde Kod för riksområde SCB ej summerbar Riksomr Överlåtelseform Tätortskod Taxeringsår Taxeringsdelstyp Typkod Hyresintäkter för bostad Hyresintäkter för lokaler Total bostadsyta för hyreshus Total affärslokalyta för hyreshus Aviseringsdatum i Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem Kod för överlåtelseform Hela identiteten består av kommunkoden (4 siffror) och tätortskoden (2 siffror) (KOMMUN + TATORT) Taxeringsår från vilket taxeringsuppgifterna gäller RSV-kod som anger taxeringsdelens omfattning. Avser taxeringsdelen med störst areal. Typkod för mest värdefulla taxeringsenhet. Datum då förvärvet registreras i Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem. Ligger som regel en dag före LMV ej summerbar Oltform LMV ej summerbar Tatort LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar LMV ej summerbar typdel LMV Kod som anger typ av taxeringsenhet vid AFT/SFT. ej summerbar typkod LMV summerbar 1000 sek Hyra LMV summerbar 1000 sek Hyra LMV summerbar kvm Yta LMV summerbar kvm Yta LMV Format: ÅÅÅÅMMDD, (år, månad, dag) ej summerbar Datum 4

5 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd registreringsdatum i LMV:s fastighetsprissystem. Ny variabel fr.o.m. november 1999 Skattemyndighet Skattekontor Taxeringsenhetens identifikationsnummer År för lagfartsstatistik År för prisstatistik Kod för skattemyndighet. Ny variabel fr.o.m. november 1999 Kod för skattekontor. Ny variabel fr.o.m. november Hela identiteten består av länskoden (2 siffror) och skr-koden (2 siffror) (LAN + SKR) Taxeringsenhetens identifikationsnummer. Ny variabel fr.o.m. november 1999 Anger vilken årsstatistik (årsbestånd) för lagfarter som posten ingår i. Används för att selektera 2003 års lagfartsstatistik (ArLagfart = 2003) Anger vilken årsstatistik (årsbestånd) för fastighetspriser som posten ingår i. Används för att selektera 2003 års prisstatistik (ArPris = 2003) LMV Koden överensstämmer med rikets gällande indelning. ej summerbar skm LMV ej summerbar Skr LMV ej summerbar IDTaxenh SCB Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar SCB Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar 5 Tabell / flat fil Presentationstext Hyreshus Objekttyp Förvärvade hyreshus. Beskrivning Innehåller en rad per förvärv av hyreshus. Population Förvärvade hyreshus. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster 4630

6 6 Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Värdeår Normalt är värdeår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar byggnadens nybyggnadsår. Har en byggnad varit föremål för om- eller tillbyggnad, som ökar byggnadens återstående livslängd, ska värdeåret jämkas. Byggnadsår Byggnadsår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar Ombyggnadsår Ombyggnadsår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar Byggnad under Kod för om byggnaden LMV ej summerbar KodUBygg uppförande är under uppförande eller ej År för hyresnivån År för hyresnivån. Ny variabel fr.o.m. den allmänna fastighetstaxeringen LMV ej summerbar Ar Tabell / flat fil Presentationstext Köpare Objekttyp Population Förvärvare av fastighet. Beskrivning Innehåller en rad med uppgifter om förvärvare av en fastighet. Om det finns fler förvärvare finns bara uppgifter om den ena. Förvärvare av fastighet. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Namn Förvärvarens LMV ej summerbar Namn (köparens) namn Person/Organisationsn ummer Förvärvarens (köparens) person- LMV ej summerbar PeOrgNr

7 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd eller organisationsnummer Juridisk form Juridisk form för LMV ej summerbar JurForm förvärvaren (köparen) Adress Förvärvarens LMV ej summerbar Adress (köparens) adress Postnummer Förvärvarens LMV ej summerbar PostNr (köparens) postnummer Postadress Förvärvarens (köparens) postadress LMV ej summerbar PostOrt 7 Tabell / flat fil Presentationstext Lantbruk Objekttyp Förvärvade lantbruksfastigheter Beskrivning Innehåller en rad per förvärv av lantbruk. Population Förvärvade lantbruksfastigheter. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Värde skog Summa basvärde för LMV summerbar 1000 sek Varde de värderingsenheter av typ skogsmark som ingår i förvärvet Värde Summa basvärde för LMV summerbar 1000 sek Varde skogsimpediment de värderingsenheter av typ skogsimpediment som ingår i förvärvet Värde åker Summa basvärde för LMV summerbar 1000 sek Varde de värderingsenheter av typ åker som ingår i förvärvet Värde bete Summa basvärde för de värderingsenheter av typ bete som ingår i förvärvet LMV summerbar 1000 sek Varde Värde ekonomibyggnader Summa basvärde för de värderingsenheter LMV summerbar 1000 sek Varde

8 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd av typ ekonomibyggnad som ingår i förvärvet Värde bostadsbyggnader Värde tomtmark Areal skog Areal skogsimpediment Areal åker Areal bete Areal övrig mark Antal värderingsenheter skog Antal värderingsenheter skogsimpediment Antal värderingsenheter åker Antal värderingsenheter bete Antal värderingsenheter ekonomibyggnader Antal värderingsenheter bostadsbyggnad lantbruk Summa basvärde för de värderingsenheter av typ bostadsbyggnad som ingår i förvärvet Summa basvärde för de värderingsenheter av typ tomtmark som ingår i förvärvet Total areal skogsmark som ingår i förvärvet Total areal skogsimpediment som ingår i förvärvet Total areal åker som ingår i förvärvet Total areal bete som ingår i förvärvet Total areal övrig mark som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av skogsmark som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av skogsimpediment som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av åker som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av bete som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av ekonomibyggnad som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av bostadsbyggnad på lantbruk som ingår i förvärvet LMV summerbar 1000 sek Varde LMV summerbar 1000 sek Varde LMV summerbar hektar Areal LMV summerbar hektar Areal LMV summerbar hektar Areal LMV summerbar hektar Areal LMV summerbar hektar Areal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal Antal Totalt antal LMV ej summerbar Antal 8

9 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd värderingsenheter tomtmark värderingsenheter av tomtmark som ingår i förvärvet Produktionsområde Kod för SCB ej summerbar ProdOmr produktionsområde Glesbygd Kod för glesbygd SCB ej summerbar Glesbygd Kombinationskod Kombination av koderna produktionsområde och glesbygd SCB ej summerbar Kombkod 9 Tabell / flat fil Presentationstext Säljare Objekttyp Population Överlåtare/Säljare av fastighet. Beskrivning Innehåller en rad med uppgifter om överlåtare/säljare av en fastighet. Om det finns fler överlåtare/säljare finns bara uppgifter om den ena. Överlåtare/Säljare av fastigheter. Lagfarna och/eller överlåtna/sålda under Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Namn Överlåtarens LMV ej summerbar Namn (säljarens) namn Person/Organisationsn Överlåtarens LMV ej summerbar PeOrgNr ummer (säljarens) person/organisationsnu mmer Juridisk form Juridisk form för LMV ej summerbar JurForm överlåtaren (säljaren) Adress Överlåtarens LMV ej summerbar Adress (säljarens) adress Postnummer Överlåtarens LMV ej summerbar PostNr (säljarens) postnummer Postadress Överlåtarens (säljarens) postadress LMV ej summerbar PostOrt Tabell / flat fil

10 Presentationstext Småhus Objekttyp Förvärvade småhus Beskrivning Innehåller en rad per förvärv av småhus. Population Förvärvade småhus. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Standardpoäng Summa standardpoäng, LMV Summa standardpoäng ej summerbar Stdsum totalt. Poäng avseende byggnadens beskaffenhet med avseende på exteriör, interiör, kök, sanitet och energi 1-60 poäng. Typ av bebyggelse Typ av bebyggelse LMV ej summerbar TypBebyggSma Byggnad under Kod för om byggnaden LMV ej summerbar KodUBygg uppförande är under uppförande eller ej Bostadsyta Total bostadsyta LMV summerbar kvm Yta Biutrymmesyta Total biutrymmesyta LMV summerbar kvm Yta Värdegrundande Total värdegrundande LMV Värdeytan är summan summerbar kvm Yta byggnadsyta byggnadsyta av boytan och 20 procent av sådan biyta som kan nås inifrån huset genom dörr eller liknande. Tillägget för biyta får uppgå till högst 20 kvadratmeter Byggnadsår Byggnadsår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar Ombyggnadsår Ombyggnadsår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar Värdeår Normalt är värdeår byggnadens nybyggnadsår. Har en byggnad varit föremål för om- eller tillbyggnad, som ökar byggnadens återstående livslängd, ska värdeåret jämkas. LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar

11 11 Värdemängder Namn Adress Beskrivning Gatuadress i klartext Namn Beskrivning Antal Antal, Namn Ar Namn Areal Namn Datum Beskrivning År i formatet ÅÅÅÅ Beskrivning Areal angiven i hektar Beskrivning Datum i formatet ÅÅÅÅMMDD Namn Fang Beskrivning Fångeskod. Anger typen av förvärv. Kod Benämning 11 Vanligt köp, normalfall 12 Vanligt köp, specialfall 20 Släktköp (omkodade till släktköp av SCB) 21 Släktköp av annan fastighet 22 Släktköp av lantbruksenheter, normalfall 23 Släktköp av lantbruksenheter, specialfall 31 Fullbordat förköp enligt förköpslagen, normalfall 32 Fullbordat förköp enligt förköpslagen, specialfall 40 Byte 50 Gåva 60 Arv, testamente, bouppteckning, bodelning, äktenskapsförord eller motsvarande 70 Exekutiv försäljning och konkursauktion 80 Expropriation eller annan inlösen enligt lag 90 Övriga fång Namn Fastbet Beskrivning Fastighetsbeteckning. Fastighetens namn i klartext. Namn Beskrivning Forsamling03 Församlingsindelning enligt Kod Benämning Ed

12 Hammarby Fresta Vallentuna Markim Orkesta Frösunda Kårsta Vada Össeby-Garn Angarn Österåker-Östra Ryd Ljusterö-Kulla Värmdö Djurö, Möja och Nämdö Ingarö Gustavsberg Barkarby Viksjö Jakobsberg Kallhäll Munsö Adelsö Ekerö Lovö Färingsö Huddinge Trångsund S:t Mikael Flemingsberg Botkyrka Grödinge Tumba Tullinge Salem Österhaninge Dalarö-Ornö-Utö Västerhaninge-Muskö Tyresö Bro Låssa Kungsängen-Västra Ryd Håbo-Tibble Håtuna Turinge-Taxinge Täby Danderyd Sollentuna 12

13 Stockholms domkyrkoförs Johannes Adolf Fredrik Gustav Vasa S:t Matteus Engelbrekt Hedvig Eleonora Oscar Maria Magdalena Högalid Katarina Sofia Kungsholm S:t Göran Brännkyrka Vantör Farsta Bromma Essinge Västerled Vällingby Enskede Skarpnäck Hässelby Hägersten Skärholmen Spånga Kista Hovförsamlingen Tyska S:ta Gertrud Finska Södertälje-Tveta Östertälje Enhörna Vårdinge Överjärna Ytterjärna Hölö Mörkö Västertälje Nacka Saltsjöbaden Boo Sundbyberg Solna Råsunda Lidingö 13

14 Vaxholm Norrtälje-Malsta Björkö-Arholma Väddö Singö Häverö Edebo Ununge Edsbro Fasterna Rimbo Rö Skederid Husby-Sjuhundra Gottröra Närtuna Lohärad Estuna Söderby-Karl Roslags-Bro Vätö Rådmansö Frötuna Blidö Länna Riala Sigtuna Husby-Ärlinghundra Norrsunda Skepptuna Valsta Nynäshamn Sorunda Torö Ösmo Kalmar Yttergran Övergran Häggeby Skokloster Älvkarleby Skutskär Knivsta Östuna Husby-Långhundra Lagga Alsike 14

15 Vassunda Tolfta Vendel Tegelsmora Tierp Söderfors Västland Österlövsta Hållnäs Uppsala domkyrkoförs Helga Trefaldighet Gamla Uppsala Vaksala Danmark Funbo Hagby Ramsta Balingsta Västeråker Dalby Uppsala-Näs Läby Vänge Åland Skogs-Tibble Järlåsa Jumkil Börje Åkerby Bälinge Skuttunge Tensta Lena Ärentuna Björklinge Viksta Knutby Bladåker Faringe Almunge Gottsunda Stavby Tuna Rasbo Rasbokil Enköping Enköpings-Näs 15

16 Teda Svinnegarn Tillinge Bred Sparrsätra Boglösa Lillkyrka Vallby Kungs-Husby Torsvi Veckholm Hacksta Löt Villberga Husby-Sjutolft Litslena Härkeberga Holm Fittja Kulla Hjälsta Giresta Fröslunda Biskopskulla Långtora Nysätra Gryta Simtuna Frösthult Härnevi Torstuna Österunda Altuna Östhammar Forsmark Valö Börstil Hökhuvud Harg Öregrund-Gräsö Alunda Ekeby Skäfthammar Morkarla Film Dannemora Västra Vingåker 16

17 Österåker Frustuna Gåsinge-Dillnäs Björnlunda Gryt Nyköpings S:t Nicolai Nyköpings Alla Helgona förs. med Svärta Tunaberg Bergshammar Tuna Lunda Kila Stigtomta-Vrena Rönö Tystbergabygden Oxelösund Flen Helgesta-Hyltinge Årdala Lilla Malma Dunker Mellösa Bettna Blacksta Forssa Vadsbro Katrineholm-Stora Malm Björkvik Lerbo Sköldinge Floda Östra Vingåker Julita Nävertorp Eskilstuna Fors Eskilstuna Kloster Torshälla Hällby förs. med Tumbo och Råby-Rekarne Västra Rekarne Näshulta Husby-Rekarne Stenkvista Ärla Kafjärden Strängnäs domkyrkoförs. med Aspö Mariefred Åker-Länna 17

18 Stallarholmen Härad Vårfruberga Trosa stadsförs Trosa-Vagnhärad Västerljung Stora Åby Ödeshög Svanshals Västra Tollstad Heda Rök Trehörna Torpa Asby Sund Västra Ryd Svinhult Norra Vi Tidersrum Kisa Västra Eneby Horn Hycklinge Oppeby Hägerstad Kättilstad Tjärstad Ekeby Rinna Åsbo Blåvik Malexander Åtvid Grebo Värna Björsäter Yxnerum Hannäs Gärdserum Risinge Hällestad Regna Skedevi Valdemarsvik Ringarum Gryt 18

19 Tryserum Östra Ed Linköpings domkyrkoförs Linköpings S:t Lars Landeryd Slaka Kärna Kaga Ledberg Vist Vårdnäs Skeda Nykil Ulrika Gammalkil Sjögestad Västerlösa Björkeberg Rappestad Vikingstad Vreta Kloster Flistad Ljung Stjärnorp Östra Harg Rystad Törnevalla Östra Skrukeby Lillkyrka Gistad Örtomta Askeby Bankekind Vårdsberg Linköpings Berga Linköpings Johannelund Linköpings Skäggetorp Linköpings Ryd Norrköpings S:t Olai Norrköpings Hedvig Norrköpings Matteus Norrköpings Östra Eneby Norrköpings Borg Norrköpings S:t Johannes Styrstad Tingstad Kullerstad 19

20 Vånga Skärkind Kimstad Simonstorp Kvillinge Krokek Kvarsebo Östra Stenby Konungsund Dagsberg Furingstad Tåby Kuddby Å Östra Ny Östra Husby Häradshammar Jonsberg Rönö Vrinnevi Svärtinge S:t Laurentii Drothem Skönberga Västra Husby Gårdeby Östra Ryd S:t Anna Motala Västra Ny Godegård Kristberg Brunneby Klockrike Älvestad Fornåsa Lönsås Ekebyborna Ask Tjällmo Varv och Styra Västra Stenby Fivelstad Vadstena Strå Nässja Örberga 20

21 Herrestad Källstad Rogslösa Väversunda Hov Hagebyhöga Orlunda Mjölby Högby Skänninge Bjälbo Allhelgona Järstad Normlösa Vallerstad Skeppsås Appuna Hogstad Väderstad Kumla Västra Harg Sya Östra Tollstad Viby Veta Herrberga Bälaryd Bredestad Askeryd Marbäck Frinnaryd Lommaryd Haurida Vireda Källeryd Åsenhöga Kävsjö Kulltorp, del Gnosjö Sandhem-Utvängstorp Mullsjö Habo Gustav Adolf Brandstorp Gislaved Våthult Bosebo 21

22 Anderstorp Stengårdshult Valdshult Öreryd Norra Hestra Villstad Burseryd Gryteryd Södra Hestra Ås Kållerstad Reftele Byarum Bondstorp Tofteryd Hagshult Åker Svenarum Jönköpings Sofia Jönköpings Kristina Ljungarum Järstorp Huskvarna Hakarp Gränna Norrahammar Visingsö Skärstad Ölmstad Svarttorp Järsnäs Lekeryd Rogberga Barnarp Ödestugu Öggestorp Månsarp Bankeryd Norra Mo Norra Unnaryd Nässjö Norra Sandsjö Bringetofta Norra Solberga Flisby Forserum Barkeryd 22

23 Malmbäck Almesåkra Värnamo Bredaryd Kulltorp, del Kärda Hånger Forsheda Torskinge Dannäs Tånnö Voxtorp Gällaryd Rydaholm Fryele Nydala Sävsjö Hjärtlanda Vrigstad Hylletofta Skepperstad Hjälmseryd Stockaryd Hultsjö Vetlanda Bäckseda Näsby Fröderyd Bäckaby Ramkvilla Södra Solberga Korsberga Lemnhult Näshult Stenberga Skirö Nye Alseda Ökna Karlstorp Skede Björkö Nävelsjö Lannaskede Myresjö Eksjö Hässleby 23

24 Kråkshult Bellö Ingatorp Hult Edshult Mellby Höreda Säby Adelöv Linderås Åseda Herråkra Lenhovda Nottebäck Älghult Lessebo Hovmantorp Ekeberga Ljuder Tingsås Almundsryd Älmeboda Linneryd Södra Sandsjö Väckelsång Urshult Alvesta Lekaryd Härlöv Hjortsberga med Kvenneberga Moheda Slätthög Mistelås Blädinge Vislanda Skatelöv Västra Torsås Älmhult Härlunda Virestad Stenbrohult Göteryd Pjätteryd Hallaryd Markaryd Hinneryd Traryd 24

25 Växjö domkyrkoförs Furuby Sjösås Hornaryd Drev Dädesjö Hemmesjö med Tegnaby Östra Torsås Nöbbele Uråsa Jät Kalvsvik Tävelsås Vederslöv-Dänningelanda Öja Bergunda Öjaby Tjureda Gårdsby Söraby Tolg Asa Aneboda Berg Ormesberga Ör Skogslyckan Växjö Maria Teleborg Ljungby Agunnaryd Ryssby Tutaryd Södra Ljunga Hamneda Kånna Berga Dörarp Vittaryd Angelstad Annerstad Nöttja Torpa Vrå Lidhult Odensjö Bolmsö 25

26 Tannåker Ljungby Maria Fågelfors Högsby Långemåla Fagerhult Gullabo Torsås Söderåkra Vickleby Resmo Mörbylånga-Kastlösa Hulterstad-Stenåsa Sydöland Glömminge Algutsrum Torslunda Norra Möckleby, Sandby och Gårdby Hultsfred Lönneberga Målilla med Gårdveda Järeda Virserum Vena Tveta Mörlunda Mönsterås Fliseryd Ålem Emmaboda Vissefjärda Algutsboda Långasjö Kalmar domkyrkoförs Förlösa-Kläckeberga Dörby Hossmo Ryssby Åby Ljungby Hagby Voxtorp Halltorp Arby Mortorp Karlslunda Kalmar S:t Johannes 26

27 Heliga Korset S:ta Birgitta Två systrar Nybro Kråksmåla Bäckebo Kristvalla Madesjö Örsjö S:t Sigfrid Oskar Hälleberga Oskarshamn Misterhult Kristdala Döderhult Västervik Törnsfall Gladhammar Västrum Ukna Dalhem Överum Västra Ed Loftahammar Lofta Gamleby Odensvi Hallingeberg Hjorted Blackstad Vimmerby Rumskulla Pelarne Frödinge Locknevi Södra Vi-Djursdala Tuna Borgholm Föra Alböke Löt Egby Bredsättra Köping Räpplinge Högsrum 27

28 Gärdslösa Långlöt Runsten Böda Högby Källa Persnäs Visby domkyrkoförs Othem Boge Fårö Bunge Rute Fleringe Hangvar-Hall Lärbro Hellvi Bäl Hejnum Tingstäde Stenkyrka Lummelunda Martebo Väskinde Bro Lokrume Fole Ekeby Källunge Vallstena Gothem Hörsne med Bara Norrlanda Ganthem Dalhem Barlingbo Endre Hejdeby Follingbo Akebäck Roma Björke Viklau Halla Sjonhem Vänge Guldrupe 28

29 Buttle Ala Kräklingbo Anga Gammelgarn Östergarn Västerhejde Träkumla Vall Atlingbo Hogrän Stenkumla Tofta Eskelhem Västergarn Sanda Mästerby Väte Hejde Klinte Fröjel Eksta Sproge Ardre Alskog Garde Etelhem Lye Lau När Burs Stånga Lojsta Linde Hemse Rone Alva Fardhem Gerum Levide Silte Hablingbo Havdhem Eke Grötlingbo Näs Fide 29

30 Öja Hamra Vamlingbo Sundre Jämshög Kyrkhult Karlskrona stadsförs Karlskrona amiralitetsförs Aspö Lyckå Kristianopel Jämjö Torhamn Sturkö Ramdala Rödeby Fridlevstad Sillhövda Tving Nättraby Hasslö Ronneby Backaryd Öljehult Eringsboda Listerby Bräkne-Hoby Karlshamn Ringamåla Hällaryd Åryd Asarum Mörrum Elleholm Sölvesborg Gammalstorp Ysane Mjällby Svalövsbygden Stenestad Kågeröd Halmstad Sireköpinge Billeberga Källs-Nöbbelöv Norra Skrävlinge Norrvidinge 30

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Sverigebarometern 2012

Sverigebarometern 2012 2012-05-22 Kontaktperson För mer information kontakta: Roy Ismael, 0708-30 70 01 roy.ismael@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. 1205 sommar-pdf.indd 1 12-05-22 09.18.04

Läs mer

Antal ej. Täcknings-grad per 1000 inv.*** 80-w

Antal ej. Täcknings-grad per 1000 inv.*** 80-w Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" ernas svar på enkät om tillgången på särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen den 1 oktober 2003. del

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer