Register: Fastighetspris- och lagfartsstatistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register: Fastighetspris- och lagfartsstatistik"

Transkript

1 Register: Fastighetspris- och lagfartsstatistik 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Fastighetspriser och lagfarter Kontaktperson: Martin Verhage, tel: , e-post: Jonas Edblom, tel: , e-post: Register Namn Fastighetsprisregister Beskrivning Fastighetspris- och lagfartsregistret innehåller alla överlåtelser av fastigheter i Sverige Version Namn FastighetsprisregisterMS Beskrivning Fastighetspris- och lagfartsstatistik, fullständigt innehåll, sql-version. Presentationstext Fastighetspris- och lagfartsstatistik Registertyp administrativt register Presentationstext Fastighetspris- och lagfartsstatistik, fullständigt innehåll, sql-version Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas Namn FastprisProdHist2003 Presentationstext Första tid 2003 Referenstid kalenderår Fastighetspris- och lagfartsregister 2003 Beskrivning Databasen innehåller uppgifter över alla typer av fastighetsöverlåtelser samt alla lagfarter gjorda Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Eventuellt utlämnande får endast ske efter juridisk prövning. Senaste tid 2003 Tabell / flat fil Presentationstext Förvärv Objekttyp Förvärv av fastigheter. Beskrivning Innehåller en rad per förvärv av fastighet. Population Förvärv av fastigheter. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster

2 2 Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Länskod Kod för länen, enligt LMV ej summerbar Lan03 rikets gällande indelning Kommunkod Kod för kommun, LMV ej summerbar Kommun03 enligt rikets gällande indelning Församlingskod Kod för varje LMV ej summerbar Forsamling03 församling, enligt rikets gällande indelning Fastighetens identitet En unik identitet för LMV ej summerbar IDEgendom varje fastighet Taxeringsdelsnummer Löpnummer, del av LMV ej summerbar NrDel inom fastighet identitet (se även variabeln Fastighetens identitet) Fastighetsbeteckning En unik beteckning per LMV ej summerbar Fastbet fastighet Antal fastigheter Antal fastigheter som LMV ej summerbar Antal ingår i förvärvet Antal taxeringsenheter Antal taxeringsenheter som ingår i förvärvet LMV ej summerbar Antal Antal värderingsenheter, byggnad Antal värderingsenheter, mark Förvärvsdatum Inskrivningsdatum Antal värderingsenheter, byggnad som ingår i förvärvet Antal värderingsenheter, mark som ingår i förvärvet Datum då förvärvet skedde Variabeln innehåller inga värden LMV Summering görs av antal värderingsenheter av typ: industribyggnad - avkastning, industribyggnad - produktion, hyreshus, småhus ej summerbar Antal LMV Summering görs av ej summerbar Antal antal värderingsenheter av typ: industrimark - avkastning, industrimark - produktion, hyreshusmark, småhusmark LMV Format: ej summerbar Datum ÅÅÅÅMMDD (år, månad, dag) LMV ej summerbar Datum

3 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Registreringsdatum Datum då förvärvet LMV Format: ej summerbar Datum registreras i Lantmäteriverkets fastighetsprissystem. (Är oftast några dagar efter Inskrivningsmyndighet ens inskrivningsdatum) ÅÅÅÅMMDD, (år, månad, dag) Fångeskod Kod som anger hur en LMV ej summerbar Fang fastighet har förvärvats. Kodning görs av IM, Inskrivningsmyndighet erna Omfattning Kod för vad förvärvet LMV ej summerbar Omf omfattar Jämförbarhet Kod för förvärvets jämförbarhet. Anger om totalt basvärde avser samma egendom som överlåtits. LMV ej summerbar Jmfbar Köpeskilling Total köpeskilling för köpet LMV Köpeskillingen avrundad till 1000-tals kronor. summerbar 1000 sek Varde 3 Totalt basvärde Köpeskillingskoefficie nt Markvärde Byggnadsvärde Gammalt taxeringsvärde Totalt basvärde. För industrifastigheter anges taxeringsvärde. Basvärde är det värde som åsätts en fastighet vid allmän fastighetstaxering. För industrier åsätts inga basvärden utan taxeringsvärden Köpeskillingskoefficie nt (aktuell) Förvärvets totala markvärde Förvärvets totala byggnadsvärde Totalt bas- /taxeringsvärde (gammalt). Värdet från föregående allmänna fastighetstaxeringsperi LMV summerbar 1000 sek Varde LMV Total köpeskilling dividerat med aktuellt basvärde angiven med 2 decimaler ej summerbar Koefficient LMV summerbar 1000 sek Varde LMV summerbar 1000 sek Varde LMV summerbar 1000 sek Varde

4 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd od. Värdet ligger bara kvar ett år. Gammal köpeskillingskoefficien t Köpeskillingskoefficie nt (gammal nivå) LMV Total köpeskilling dividerat med taxeringsvärde satt under föregående allmänna fastighetstaxeringsperi od angiven med 2 decimaler ej summerbar Koefficient Total areal Total areal som ingår i LMV summerbar kvm Yta förvärvet X-koordinat (nord) LMV ej summerbar Koordinat Y-koordinat (ost) LMV ej summerbar Koordinat Riksområde Kod för riksområde SCB ej summerbar Riksomr Överlåtelseform Tätortskod Taxeringsår Taxeringsdelstyp Typkod Hyresintäkter för bostad Hyresintäkter för lokaler Total bostadsyta för hyreshus Total affärslokalyta för hyreshus Aviseringsdatum i Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem Kod för överlåtelseform Hela identiteten består av kommunkoden (4 siffror) och tätortskoden (2 siffror) (KOMMUN + TATORT) Taxeringsår från vilket taxeringsuppgifterna gäller RSV-kod som anger taxeringsdelens omfattning. Avser taxeringsdelen med störst areal. Typkod för mest värdefulla taxeringsenhet. Datum då förvärvet registreras i Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem. Ligger som regel en dag före LMV ej summerbar Oltform LMV ej summerbar Tatort LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar LMV ej summerbar typdel LMV Kod som anger typ av taxeringsenhet vid AFT/SFT. ej summerbar typkod LMV summerbar 1000 sek Hyra LMV summerbar 1000 sek Hyra LMV summerbar kvm Yta LMV summerbar kvm Yta LMV Format: ÅÅÅÅMMDD, (år, månad, dag) ej summerbar Datum 4

5 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd registreringsdatum i LMV:s fastighetsprissystem. Ny variabel fr.o.m. november 1999 Skattemyndighet Skattekontor Taxeringsenhetens identifikationsnummer År för lagfartsstatistik År för prisstatistik Kod för skattemyndighet. Ny variabel fr.o.m. november 1999 Kod för skattekontor. Ny variabel fr.o.m. november Hela identiteten består av länskoden (2 siffror) och skr-koden (2 siffror) (LAN + SKR) Taxeringsenhetens identifikationsnummer. Ny variabel fr.o.m. november 1999 Anger vilken årsstatistik (årsbestånd) för lagfarter som posten ingår i. Används för att selektera 2003 års lagfartsstatistik (ArLagfart = 2003) Anger vilken årsstatistik (årsbestånd) för fastighetspriser som posten ingår i. Används för att selektera 2003 års prisstatistik (ArPris = 2003) LMV Koden överensstämmer med rikets gällande indelning. ej summerbar skm LMV ej summerbar Skr LMV ej summerbar IDTaxenh SCB Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar SCB Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar 5 Tabell / flat fil Presentationstext Hyreshus Objekttyp Förvärvade hyreshus. Beskrivning Innehåller en rad per förvärv av hyreshus. Population Förvärvade hyreshus. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster 4630

6 6 Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Värdeår Normalt är värdeår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar byggnadens nybyggnadsår. Har en byggnad varit föremål för om- eller tillbyggnad, som ökar byggnadens återstående livslängd, ska värdeåret jämkas. Byggnadsår Byggnadsår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar Ombyggnadsår Ombyggnadsår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar Byggnad under Kod för om byggnaden LMV ej summerbar KodUBygg uppförande är under uppförande eller ej År för hyresnivån År för hyresnivån. Ny variabel fr.o.m. den allmänna fastighetstaxeringen LMV ej summerbar Ar Tabell / flat fil Presentationstext Köpare Objekttyp Population Förvärvare av fastighet. Beskrivning Innehåller en rad med uppgifter om förvärvare av en fastighet. Om det finns fler förvärvare finns bara uppgifter om den ena. Förvärvare av fastighet. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Namn Förvärvarens LMV ej summerbar Namn (köparens) namn Person/Organisationsn ummer Förvärvarens (köparens) person- LMV ej summerbar PeOrgNr

7 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd eller organisationsnummer Juridisk form Juridisk form för LMV ej summerbar JurForm förvärvaren (köparen) Adress Förvärvarens LMV ej summerbar Adress (köparens) adress Postnummer Förvärvarens LMV ej summerbar PostNr (köparens) postnummer Postadress Förvärvarens (köparens) postadress LMV ej summerbar PostOrt 7 Tabell / flat fil Presentationstext Lantbruk Objekttyp Förvärvade lantbruksfastigheter Beskrivning Innehåller en rad per förvärv av lantbruk. Population Förvärvade lantbruksfastigheter. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Värde skog Summa basvärde för LMV summerbar 1000 sek Varde de värderingsenheter av typ skogsmark som ingår i förvärvet Värde Summa basvärde för LMV summerbar 1000 sek Varde skogsimpediment de värderingsenheter av typ skogsimpediment som ingår i förvärvet Värde åker Summa basvärde för LMV summerbar 1000 sek Varde de värderingsenheter av typ åker som ingår i förvärvet Värde bete Summa basvärde för de värderingsenheter av typ bete som ingår i förvärvet LMV summerbar 1000 sek Varde Värde ekonomibyggnader Summa basvärde för de värderingsenheter LMV summerbar 1000 sek Varde

8 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd av typ ekonomibyggnad som ingår i förvärvet Värde bostadsbyggnader Värde tomtmark Areal skog Areal skogsimpediment Areal åker Areal bete Areal övrig mark Antal värderingsenheter skog Antal värderingsenheter skogsimpediment Antal värderingsenheter åker Antal värderingsenheter bete Antal värderingsenheter ekonomibyggnader Antal värderingsenheter bostadsbyggnad lantbruk Summa basvärde för de värderingsenheter av typ bostadsbyggnad som ingår i förvärvet Summa basvärde för de värderingsenheter av typ tomtmark som ingår i förvärvet Total areal skogsmark som ingår i förvärvet Total areal skogsimpediment som ingår i förvärvet Total areal åker som ingår i förvärvet Total areal bete som ingår i förvärvet Total areal övrig mark som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av skogsmark som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av skogsimpediment som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av åker som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av bete som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av ekonomibyggnad som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av bostadsbyggnad på lantbruk som ingår i förvärvet LMV summerbar 1000 sek Varde LMV summerbar 1000 sek Varde LMV summerbar hektar Areal LMV summerbar hektar Areal LMV summerbar hektar Areal LMV summerbar hektar Areal LMV summerbar hektar Areal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal Antal Totalt antal LMV ej summerbar Antal 8

9 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd värderingsenheter tomtmark värderingsenheter av tomtmark som ingår i förvärvet Produktionsområde Kod för SCB ej summerbar ProdOmr produktionsområde Glesbygd Kod för glesbygd SCB ej summerbar Glesbygd Kombinationskod Kombination av koderna produktionsområde och glesbygd SCB ej summerbar Kombkod 9 Tabell / flat fil Presentationstext Säljare Objekttyp Population Överlåtare/Säljare av fastighet. Beskrivning Innehåller en rad med uppgifter om överlåtare/säljare av en fastighet. Om det finns fler överlåtare/säljare finns bara uppgifter om den ena. Överlåtare/Säljare av fastigheter. Lagfarna och/eller överlåtna/sålda under Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Namn Överlåtarens LMV ej summerbar Namn (säljarens) namn Person/Organisationsn Överlåtarens LMV ej summerbar PeOrgNr ummer (säljarens) person/organisationsnu mmer Juridisk form Juridisk form för LMV ej summerbar JurForm överlåtaren (säljaren) Adress Överlåtarens LMV ej summerbar Adress (säljarens) adress Postnummer Överlåtarens LMV ej summerbar PostNr (säljarens) postnummer Postadress Överlåtarens (säljarens) postadress LMV ej summerbar PostOrt Tabell / flat fil

10 Presentationstext Småhus Objekttyp Förvärvade småhus Beskrivning Innehåller en rad per förvärv av småhus. Population Förvärvade småhus. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Standardpoäng Summa standardpoäng, LMV Summa standardpoäng ej summerbar Stdsum totalt. Poäng avseende byggnadens beskaffenhet med avseende på exteriör, interiör, kök, sanitet och energi 1-60 poäng. Typ av bebyggelse Typ av bebyggelse LMV ej summerbar TypBebyggSma Byggnad under Kod för om byggnaden LMV ej summerbar KodUBygg uppförande är under uppförande eller ej Bostadsyta Total bostadsyta LMV summerbar kvm Yta Biutrymmesyta Total biutrymmesyta LMV summerbar kvm Yta Värdegrundande Total värdegrundande LMV Värdeytan är summan summerbar kvm Yta byggnadsyta byggnadsyta av boytan och 20 procent av sådan biyta som kan nås inifrån huset genom dörr eller liknande. Tillägget för biyta får uppgå till högst 20 kvadratmeter Byggnadsår Byggnadsår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar Ombyggnadsår Ombyggnadsår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar Värdeår Normalt är värdeår byggnadens nybyggnadsår. Har en byggnad varit föremål för om- eller tillbyggnad, som ökar byggnadens återstående livslängd, ska värdeåret jämkas. LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar

11 11 Värdemängder Namn Adress Beskrivning Gatuadress i klartext Namn Beskrivning Antal Antal, Namn Ar Namn Areal Namn Datum Beskrivning År i formatet ÅÅÅÅ Beskrivning Areal angiven i hektar Beskrivning Datum i formatet ÅÅÅÅMMDD Namn Fang Beskrivning Fångeskod. Anger typen av förvärv. Kod Benämning 11 Vanligt köp, normalfall 12 Vanligt köp, specialfall 20 Släktköp (omkodade till släktköp av SCB) 21 Släktköp av annan fastighet 22 Släktköp av lantbruksenheter, normalfall 23 Släktköp av lantbruksenheter, specialfall 31 Fullbordat förköp enligt förköpslagen, normalfall 32 Fullbordat förköp enligt förköpslagen, specialfall 40 Byte 50 Gåva 60 Arv, testamente, bouppteckning, bodelning, äktenskapsförord eller motsvarande 70 Exekutiv försäljning och konkursauktion 80 Expropriation eller annan inlösen enligt lag 90 Övriga fång Namn Fastbet Beskrivning Fastighetsbeteckning. Fastighetens namn i klartext. Namn Beskrivning Forsamling03 Församlingsindelning enligt Kod Benämning Ed

12 Hammarby Fresta Vallentuna Markim Orkesta Frösunda Kårsta Vada Össeby-Garn Angarn Österåker-Östra Ryd Ljusterö-Kulla Värmdö Djurö, Möja och Nämdö Ingarö Gustavsberg Barkarby Viksjö Jakobsberg Kallhäll Munsö Adelsö Ekerö Lovö Färingsö Huddinge Trångsund S:t Mikael Flemingsberg Botkyrka Grödinge Tumba Tullinge Salem Österhaninge Dalarö-Ornö-Utö Västerhaninge-Muskö Tyresö Bro Låssa Kungsängen-Västra Ryd Håbo-Tibble Håtuna Turinge-Taxinge Täby Danderyd Sollentuna 12

13 Stockholms domkyrkoförs Johannes Adolf Fredrik Gustav Vasa S:t Matteus Engelbrekt Hedvig Eleonora Oscar Maria Magdalena Högalid Katarina Sofia Kungsholm S:t Göran Brännkyrka Vantör Farsta Bromma Essinge Västerled Vällingby Enskede Skarpnäck Hässelby Hägersten Skärholmen Spånga Kista Hovförsamlingen Tyska S:ta Gertrud Finska Södertälje-Tveta Östertälje Enhörna Vårdinge Överjärna Ytterjärna Hölö Mörkö Västertälje Nacka Saltsjöbaden Boo Sundbyberg Solna Råsunda Lidingö 13

14 Vaxholm Norrtälje-Malsta Björkö-Arholma Väddö Singö Häverö Edebo Ununge Edsbro Fasterna Rimbo Rö Skederid Husby-Sjuhundra Gottröra Närtuna Lohärad Estuna Söderby-Karl Roslags-Bro Vätö Rådmansö Frötuna Blidö Länna Riala Sigtuna Husby-Ärlinghundra Norrsunda Skepptuna Valsta Nynäshamn Sorunda Torö Ösmo Kalmar Yttergran Övergran Häggeby Skokloster Älvkarleby Skutskär Knivsta Östuna Husby-Långhundra Lagga Alsike 14

15 Vassunda Tolfta Vendel Tegelsmora Tierp Söderfors Västland Österlövsta Hållnäs Uppsala domkyrkoförs Helga Trefaldighet Gamla Uppsala Vaksala Danmark Funbo Hagby Ramsta Balingsta Västeråker Dalby Uppsala-Näs Läby Vänge Åland Skogs-Tibble Järlåsa Jumkil Börje Åkerby Bälinge Skuttunge Tensta Lena Ärentuna Björklinge Viksta Knutby Bladåker Faringe Almunge Gottsunda Stavby Tuna Rasbo Rasbokil Enköping Enköpings-Näs 15

16 Teda Svinnegarn Tillinge Bred Sparrsätra Boglösa Lillkyrka Vallby Kungs-Husby Torsvi Veckholm Hacksta Löt Villberga Husby-Sjutolft Litslena Härkeberga Holm Fittja Kulla Hjälsta Giresta Fröslunda Biskopskulla Långtora Nysätra Gryta Simtuna Frösthult Härnevi Torstuna Österunda Altuna Östhammar Forsmark Valö Börstil Hökhuvud Harg Öregrund-Gräsö Alunda Ekeby Skäfthammar Morkarla Film Dannemora Västra Vingåker 16

17 Österåker Frustuna Gåsinge-Dillnäs Björnlunda Gryt Nyköpings S:t Nicolai Nyköpings Alla Helgona förs. med Svärta Tunaberg Bergshammar Tuna Lunda Kila Stigtomta-Vrena Rönö Tystbergabygden Oxelösund Flen Helgesta-Hyltinge Årdala Lilla Malma Dunker Mellösa Bettna Blacksta Forssa Vadsbro Katrineholm-Stora Malm Björkvik Lerbo Sköldinge Floda Östra Vingåker Julita Nävertorp Eskilstuna Fors Eskilstuna Kloster Torshälla Hällby förs. med Tumbo och Råby-Rekarne Västra Rekarne Näshulta Husby-Rekarne Stenkvista Ärla Kafjärden Strängnäs domkyrkoförs. med Aspö Mariefred Åker-Länna 17

18 Stallarholmen Härad Vårfruberga Trosa stadsförs Trosa-Vagnhärad Västerljung Stora Åby Ödeshög Svanshals Västra Tollstad Heda Rök Trehörna Torpa Asby Sund Västra Ryd Svinhult Norra Vi Tidersrum Kisa Västra Eneby Horn Hycklinge Oppeby Hägerstad Kättilstad Tjärstad Ekeby Rinna Åsbo Blåvik Malexander Åtvid Grebo Värna Björsäter Yxnerum Hannäs Gärdserum Risinge Hällestad Regna Skedevi Valdemarsvik Ringarum Gryt 18

19 Tryserum Östra Ed Linköpings domkyrkoförs Linköpings S:t Lars Landeryd Slaka Kärna Kaga Ledberg Vist Vårdnäs Skeda Nykil Ulrika Gammalkil Sjögestad Västerlösa Björkeberg Rappestad Vikingstad Vreta Kloster Flistad Ljung Stjärnorp Östra Harg Rystad Törnevalla Östra Skrukeby Lillkyrka Gistad Örtomta Askeby Bankekind Vårdsberg Linköpings Berga Linköpings Johannelund Linköpings Skäggetorp Linköpings Ryd Norrköpings S:t Olai Norrköpings Hedvig Norrköpings Matteus Norrköpings Östra Eneby Norrköpings Borg Norrköpings S:t Johannes Styrstad Tingstad Kullerstad 19

20 Vånga Skärkind Kimstad Simonstorp Kvillinge Krokek Kvarsebo Östra Stenby Konungsund Dagsberg Furingstad Tåby Kuddby Å Östra Ny Östra Husby Häradshammar Jonsberg Rönö Vrinnevi Svärtinge S:t Laurentii Drothem Skönberga Västra Husby Gårdeby Östra Ryd S:t Anna Motala Västra Ny Godegård Kristberg Brunneby Klockrike Älvestad Fornåsa Lönsås Ekebyborna Ask Tjällmo Varv och Styra Västra Stenby Fivelstad Vadstena Strå Nässja Örberga 20

21 Herrestad Källstad Rogslösa Väversunda Hov Hagebyhöga Orlunda Mjölby Högby Skänninge Bjälbo Allhelgona Järstad Normlösa Vallerstad Skeppsås Appuna Hogstad Väderstad Kumla Västra Harg Sya Östra Tollstad Viby Veta Herrberga Bälaryd Bredestad Askeryd Marbäck Frinnaryd Lommaryd Haurida Vireda Källeryd Åsenhöga Kävsjö Kulltorp, del Gnosjö Sandhem-Utvängstorp Mullsjö Habo Gustav Adolf Brandstorp Gislaved Våthult Bosebo 21

22 Anderstorp Stengårdshult Valdshult Öreryd Norra Hestra Villstad Burseryd Gryteryd Södra Hestra Ås Kållerstad Reftele Byarum Bondstorp Tofteryd Hagshult Åker Svenarum Jönköpings Sofia Jönköpings Kristina Ljungarum Järstorp Huskvarna Hakarp Gränna Norrahammar Visingsö Skärstad Ölmstad Svarttorp Järsnäs Lekeryd Rogberga Barnarp Ödestugu Öggestorp Månsarp Bankeryd Norra Mo Norra Unnaryd Nässjö Norra Sandsjö Bringetofta Norra Solberga Flisby Forserum Barkeryd 22

23 Malmbäck Almesåkra Värnamo Bredaryd Kulltorp, del Kärda Hånger Forsheda Torskinge Dannäs Tånnö Voxtorp Gällaryd Rydaholm Fryele Nydala Sävsjö Hjärtlanda Vrigstad Hylletofta Skepperstad Hjälmseryd Stockaryd Hultsjö Vetlanda Bäckseda Näsby Fröderyd Bäckaby Ramkvilla Södra Solberga Korsberga Lemnhult Näshult Stenberga Skirö Nye Alseda Ökna Karlstorp Skede Björkö Nävelsjö Lannaskede Myresjö Eksjö Hässleby 23

24 Kråkshult Bellö Ingatorp Hult Edshult Mellby Höreda Säby Adelöv Linderås Åseda Herråkra Lenhovda Nottebäck Älghult Lessebo Hovmantorp Ekeberga Ljuder Tingsås Almundsryd Älmeboda Linneryd Södra Sandsjö Väckelsång Urshult Alvesta Lekaryd Härlöv Hjortsberga med Kvenneberga Moheda Slätthög Mistelås Blädinge Vislanda Skatelöv Västra Torsås Älmhult Härlunda Virestad Stenbrohult Göteryd Pjätteryd Hallaryd Markaryd Hinneryd Traryd 24

25 Växjö domkyrkoförs Furuby Sjösås Hornaryd Drev Dädesjö Hemmesjö med Tegnaby Östra Torsås Nöbbele Uråsa Jät Kalvsvik Tävelsås Vederslöv-Dänningelanda Öja Bergunda Öjaby Tjureda Gårdsby Söraby Tolg Asa Aneboda Berg Ormesberga Ör Skogslyckan Växjö Maria Teleborg Ljungby Agunnaryd Ryssby Tutaryd Södra Ljunga Hamneda Kånna Berga Dörarp Vittaryd Angelstad Annerstad Nöttja Torpa Vrå Lidhult Odensjö Bolmsö 25

26 Tannåker Ljungby Maria Fågelfors Högsby Långemåla Fagerhult Gullabo Torsås Söderåkra Vickleby Resmo Mörbylånga-Kastlösa Hulterstad-Stenåsa Sydöland Glömminge Algutsrum Torslunda Norra Möckleby, Sandby och Gårdby Hultsfred Lönneberga Målilla med Gårdveda Järeda Virserum Vena Tveta Mörlunda Mönsterås Fliseryd Ålem Emmaboda Vissefjärda Algutsboda Långasjö Kalmar domkyrkoförs Förlösa-Kläckeberga Dörby Hossmo Ryssby Åby Ljungby Hagby Voxtorp Halltorp Arby Mortorp Karlslunda Kalmar S:t Johannes 26

27 Heliga Korset S:ta Birgitta Två systrar Nybro Kråksmåla Bäckebo Kristvalla Madesjö Örsjö S:t Sigfrid Oskar Hälleberga Oskarshamn Misterhult Kristdala Döderhult Västervik Törnsfall Gladhammar Västrum Ukna Dalhem Överum Västra Ed Loftahammar Lofta Gamleby Odensvi Hallingeberg Hjorted Blackstad Vimmerby Rumskulla Pelarne Frödinge Locknevi Södra Vi-Djursdala Tuna Borgholm Föra Alböke Löt Egby Bredsättra Köping Räpplinge Högsrum 27

28 Gärdslösa Långlöt Runsten Böda Högby Källa Persnäs Visby domkyrkoförs Othem Boge Fårö Bunge Rute Fleringe Hangvar-Hall Lärbro Hellvi Bäl Hejnum Tingstäde Stenkyrka Lummelunda Martebo Väskinde Bro Lokrume Fole Ekeby Källunge Vallstena Gothem Hörsne med Bara Norrlanda Ganthem Dalhem Barlingbo Endre Hejdeby Follingbo Akebäck Roma Björke Viklau Halla Sjonhem Vänge Guldrupe 28

29 Buttle Ala Kräklingbo Anga Gammelgarn Östergarn Västerhejde Träkumla Vall Atlingbo Hogrän Stenkumla Tofta Eskelhem Västergarn Sanda Mästerby Väte Hejde Klinte Fröjel Eksta Sproge Ardre Alskog Garde Etelhem Lye Lau När Burs Stånga Lojsta Linde Hemse Rone Alva Fardhem Gerum Levide Silte Hablingbo Havdhem Eke Grötlingbo Näs Fide 29

30 Öja Hamra Vamlingbo Sundre Jämshög Kyrkhult Karlskrona stadsförs Karlskrona amiralitetsförs Aspö Lyckå Kristianopel Jämjö Torhamn Sturkö Ramdala Rödeby Fridlevstad Sillhövda Tving Nättraby Hasslö Ronneby Backaryd Öljehult Eringsboda Listerby Bräkne-Hoby Karlshamn Ringamåla Hällaryd Åryd Asarum Mörrum Elleholm Sölvesborg Gammalstorp Ysane Mjällby Svalövsbygden Stenestad Kågeröd Halmstad Sireköpinge Billeberga Källs-Nöbbelöv Norra Skrävlinge Norrvidinge 30

KOMMUNER. Kommun Kn-kod Stad/socken Sn-nr Län Landskap Not

KOMMUNER. Kommun Kn-kod Stad/socken Sn-nr Län Landskap Not ALE 1440 HÅLANDA 1697 VÄSTRA GÖTALANDS VÄSTERGÖTLAND KILANDA 1707 VÄSTRA GÖTALANDS VÄSTERGÖTLAND NÖDINGE 1748 VÄSTRA GÖTALANDS VÄSTERGÖTLAND SKEPPLANDA 1771 VÄSTRA GÖTALANDS VÄSTERGÖTLAND STARRKÄRR 1777

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2011 1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2011 1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2011 1 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Regionala

Läs mer

Borderlight Accessnät - SCB Tätort 2005 - Invånare

Borderlight Accessnät - SCB Tätort 2005 - Invånare Bilaga 2A V1.1 till F:203 Sid 1(32) Stockholmsområdet 1 587 210 Stockholm 770 889 X Stockholm Stockholm 1 Stokab X BL 1 Stockholm 86 802 X Huddinge Stockholm 1 Stokab X BL 1 Stockholm 61 574 X Järfälla

Läs mer

Borderlight Accessnät - SCB Tätort 2005 - Alfabetiskt

Borderlight Accessnät - SCB Tätort 2005 - Alfabetiskt Bilaga 2A V1.1 till F:203 Sid 1(32) Abbekås 708 Skurup Skåne 3 SkåNet 4 Abborrberget 1 814 Strängnäs Södermanland 3 4 Agunnaryd 215 Ljungby Kronoberg 4 4 Alberga 410 Eskilstuna Södermanland 3 4 Alby 403

Läs mer

LGT Logistics AB, Tibro

LGT Logistics AB, Tibro Abbekås LS_MLÖ_C On 2014-09-29 Abisko LS_LUL_D To Adak LS_SKE_B Ti Adelsö LS_STO_A Må Agnesberg LS_GBG_B Ti 2014-10-29 Agunnaryd LS_JKP_A Må Alafors LS_GBG_B Ti 2014-09-29 Alby LS_SVL_E Fr 2014-09-29 Alfta

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100 499;

Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100 499; Transportstyrelsens föreskrifter om splan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100 499; beslutade den 13 juni 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2014:16. TSFS 2012:73 Konsoliderad elektronisk utgåva

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser

I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser ö anan, Järn vägsunderrättelser. (4915-4916] I. Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser. [4915J Jä rnvägsunderrättelser. Inom Stockholms stads område äro följande järn tioner och hällplatser

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Kommun Sorterat nätbolag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholms län Norrtälje Norrtälje Energi AB 5768 6193 7% Solna Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta 5745 6065 6% Sundbyberg Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer