Register: Fastighetspris- och lagfartsstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register: Fastighetspris- och lagfartsstatistik"

Transkript

1 Register: Fastighetspris- och lagfartsstatistik 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Fastighetspriser och lagfarter Kontaktperson: Martin Verhage, tel: , e-post: Jonas Edblom, tel: , e-post: Register Namn Fastighetsprisregister Beskrivning Fastighetspris- och lagfartsregistret innehåller alla överlåtelser av fastigheter i Sverige Version Namn FastighetsprisregisterMS Beskrivning Fastighetspris- och lagfartsstatistik, fullständigt innehåll, sql-version. Presentationstext Fastighetspris- och lagfartsstatistik Registertyp administrativt register Presentationstext Fastighetspris- och lagfartsstatistik, fullständigt innehåll, sql-version Personregister ja Slutligt observationsregister ja Databas Namn FastprisProdHist2003 Presentationstext Första tid 2003 Referenstid kalenderår Fastighetspris- och lagfartsregister 2003 Beskrivning Databasen innehåller uppgifter över alla typer av fastighetsöverlåtelser samt alla lagfarter gjorda Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Eventuellt utlämnande får endast ske efter juridisk prövning. Senaste tid 2003 Tabell / flat fil Presentationstext Förvärv Objekttyp Förvärv av fastigheter. Beskrivning Innehåller en rad per förvärv av fastighet. Population Förvärv av fastigheter. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster

2 2 Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Länskod Kod för länen, enligt LMV ej summerbar Lan03 rikets gällande indelning Kommunkod Kod för kommun, LMV ej summerbar Kommun03 enligt rikets gällande indelning Församlingskod Kod för varje LMV ej summerbar Forsamling03 församling, enligt rikets gällande indelning Fastighetens identitet En unik identitet för LMV ej summerbar IDEgendom varje fastighet Taxeringsdelsnummer Löpnummer, del av LMV ej summerbar NrDel inom fastighet identitet (se även variabeln Fastighetens identitet) Fastighetsbeteckning En unik beteckning per LMV ej summerbar Fastbet fastighet Antal fastigheter Antal fastigheter som LMV ej summerbar Antal ingår i förvärvet Antal taxeringsenheter Antal taxeringsenheter som ingår i förvärvet LMV ej summerbar Antal Antal värderingsenheter, byggnad Antal värderingsenheter, mark Förvärvsdatum Inskrivningsdatum Antal värderingsenheter, byggnad som ingår i förvärvet Antal värderingsenheter, mark som ingår i förvärvet Datum då förvärvet skedde Variabeln innehåller inga värden LMV Summering görs av antal värderingsenheter av typ: industribyggnad - avkastning, industribyggnad - produktion, hyreshus, småhus ej summerbar Antal LMV Summering görs av ej summerbar Antal antal värderingsenheter av typ: industrimark - avkastning, industrimark - produktion, hyreshusmark, småhusmark LMV Format: ej summerbar Datum ÅÅÅÅMMDD (år, månad, dag) LMV ej summerbar Datum

3 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Registreringsdatum Datum då förvärvet LMV Format: ej summerbar Datum registreras i Lantmäteriverkets fastighetsprissystem. (Är oftast några dagar efter Inskrivningsmyndighet ens inskrivningsdatum) ÅÅÅÅMMDD, (år, månad, dag) Fångeskod Kod som anger hur en LMV ej summerbar Fang fastighet har förvärvats. Kodning görs av IM, Inskrivningsmyndighet erna Omfattning Kod för vad förvärvet LMV ej summerbar Omf omfattar Jämförbarhet Kod för förvärvets jämförbarhet. Anger om totalt basvärde avser samma egendom som överlåtits. LMV ej summerbar Jmfbar Köpeskilling Total köpeskilling för köpet LMV Köpeskillingen avrundad till 1000-tals kronor. summerbar 1000 sek Varde 3 Totalt basvärde Köpeskillingskoefficie nt Markvärde Byggnadsvärde Gammalt taxeringsvärde Totalt basvärde. För industrifastigheter anges taxeringsvärde. Basvärde är det värde som åsätts en fastighet vid allmän fastighetstaxering. För industrier åsätts inga basvärden utan taxeringsvärden Köpeskillingskoefficie nt (aktuell) Förvärvets totala markvärde Förvärvets totala byggnadsvärde Totalt bas- /taxeringsvärde (gammalt). Värdet från föregående allmänna fastighetstaxeringsperi LMV summerbar 1000 sek Varde LMV Total köpeskilling dividerat med aktuellt basvärde angiven med 2 decimaler ej summerbar Koefficient LMV summerbar 1000 sek Varde LMV summerbar 1000 sek Varde LMV summerbar 1000 sek Varde

4 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd od. Värdet ligger bara kvar ett år. Gammal köpeskillingskoefficien t Köpeskillingskoefficie nt (gammal nivå) LMV Total köpeskilling dividerat med taxeringsvärde satt under föregående allmänna fastighetstaxeringsperi od angiven med 2 decimaler ej summerbar Koefficient Total areal Total areal som ingår i LMV summerbar kvm Yta förvärvet X-koordinat (nord) LMV ej summerbar Koordinat Y-koordinat (ost) LMV ej summerbar Koordinat Riksområde Kod för riksområde SCB ej summerbar Riksomr Överlåtelseform Tätortskod Taxeringsår Taxeringsdelstyp Typkod Hyresintäkter för bostad Hyresintäkter för lokaler Total bostadsyta för hyreshus Total affärslokalyta för hyreshus Aviseringsdatum i Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem Kod för överlåtelseform Hela identiteten består av kommunkoden (4 siffror) och tätortskoden (2 siffror) (KOMMUN + TATORT) Taxeringsår från vilket taxeringsuppgifterna gäller RSV-kod som anger taxeringsdelens omfattning. Avser taxeringsdelen med störst areal. Typkod för mest värdefulla taxeringsenhet. Datum då förvärvet registreras i Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem. Ligger som regel en dag före LMV ej summerbar Oltform LMV ej summerbar Tatort LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar LMV ej summerbar typdel LMV Kod som anger typ av taxeringsenhet vid AFT/SFT. ej summerbar typkod LMV summerbar 1000 sek Hyra LMV summerbar 1000 sek Hyra LMV summerbar kvm Yta LMV summerbar kvm Yta LMV Format: ÅÅÅÅMMDD, (år, månad, dag) ej summerbar Datum 4

5 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd registreringsdatum i LMV:s fastighetsprissystem. Ny variabel fr.o.m. november 1999 Skattemyndighet Skattekontor Taxeringsenhetens identifikationsnummer År för lagfartsstatistik År för prisstatistik Kod för skattemyndighet. Ny variabel fr.o.m. november 1999 Kod för skattekontor. Ny variabel fr.o.m. november Hela identiteten består av länskoden (2 siffror) och skr-koden (2 siffror) (LAN + SKR) Taxeringsenhetens identifikationsnummer. Ny variabel fr.o.m. november 1999 Anger vilken årsstatistik (årsbestånd) för lagfarter som posten ingår i. Används för att selektera 2003 års lagfartsstatistik (ArLagfart = 2003) Anger vilken årsstatistik (årsbestånd) för fastighetspriser som posten ingår i. Används för att selektera 2003 års prisstatistik (ArPris = 2003) LMV Koden överensstämmer med rikets gällande indelning. ej summerbar skm LMV ej summerbar Skr LMV ej summerbar IDTaxenh SCB Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar SCB Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar 5 Tabell / flat fil Presentationstext Hyreshus Objekttyp Förvärvade hyreshus. Beskrivning Innehåller en rad per förvärv av hyreshus. Population Förvärvade hyreshus. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster 4630

6 6 Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Värdeår Normalt är värdeår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar byggnadens nybyggnadsår. Har en byggnad varit föremål för om- eller tillbyggnad, som ökar byggnadens återstående livslängd, ska värdeåret jämkas. Byggnadsår Byggnadsår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar Ombyggnadsår Ombyggnadsår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar Byggnad under Kod för om byggnaden LMV ej summerbar KodUBygg uppförande är under uppförande eller ej År för hyresnivån År för hyresnivån. Ny variabel fr.o.m. den allmänna fastighetstaxeringen LMV ej summerbar Ar Tabell / flat fil Presentationstext Köpare Objekttyp Population Förvärvare av fastighet. Beskrivning Innehåller en rad med uppgifter om förvärvare av en fastighet. Om det finns fler förvärvare finns bara uppgifter om den ena. Förvärvare av fastighet. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Namn Förvärvarens LMV ej summerbar Namn (köparens) namn Person/Organisationsn ummer Förvärvarens (köparens) person- LMV ej summerbar PeOrgNr

7 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd eller organisationsnummer Juridisk form Juridisk form för LMV ej summerbar JurForm förvärvaren (köparen) Adress Förvärvarens LMV ej summerbar Adress (köparens) adress Postnummer Förvärvarens LMV ej summerbar PostNr (köparens) postnummer Postadress Förvärvarens (köparens) postadress LMV ej summerbar PostOrt 7 Tabell / flat fil Presentationstext Lantbruk Objekttyp Förvärvade lantbruksfastigheter Beskrivning Innehåller en rad per förvärv av lantbruk. Population Förvärvade lantbruksfastigheter. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Värde skog Summa basvärde för LMV summerbar 1000 sek Varde de värderingsenheter av typ skogsmark som ingår i förvärvet Värde Summa basvärde för LMV summerbar 1000 sek Varde skogsimpediment de värderingsenheter av typ skogsimpediment som ingår i förvärvet Värde åker Summa basvärde för LMV summerbar 1000 sek Varde de värderingsenheter av typ åker som ingår i förvärvet Värde bete Summa basvärde för de värderingsenheter av typ bete som ingår i förvärvet LMV summerbar 1000 sek Varde Värde ekonomibyggnader Summa basvärde för de värderingsenheter LMV summerbar 1000 sek Varde

8 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd av typ ekonomibyggnad som ingår i förvärvet Värde bostadsbyggnader Värde tomtmark Areal skog Areal skogsimpediment Areal åker Areal bete Areal övrig mark Antal värderingsenheter skog Antal värderingsenheter skogsimpediment Antal värderingsenheter åker Antal värderingsenheter bete Antal värderingsenheter ekonomibyggnader Antal värderingsenheter bostadsbyggnad lantbruk Summa basvärde för de värderingsenheter av typ bostadsbyggnad som ingår i förvärvet Summa basvärde för de värderingsenheter av typ tomtmark som ingår i förvärvet Total areal skogsmark som ingår i förvärvet Total areal skogsimpediment som ingår i förvärvet Total areal åker som ingår i förvärvet Total areal bete som ingår i förvärvet Total areal övrig mark som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av skogsmark som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av skogsimpediment som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av åker som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av bete som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av ekonomibyggnad som ingår i förvärvet Totalt antal värderingsenheter av bostadsbyggnad på lantbruk som ingår i förvärvet LMV summerbar 1000 sek Varde LMV summerbar 1000 sek Varde LMV summerbar hektar Areal LMV summerbar hektar Areal LMV summerbar hektar Areal LMV summerbar hektar Areal LMV summerbar hektar Areal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal LMV ej summerbar Antal Antal Totalt antal LMV ej summerbar Antal 8

9 Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd värderingsenheter tomtmark värderingsenheter av tomtmark som ingår i förvärvet Produktionsområde Kod för SCB ej summerbar ProdOmr produktionsområde Glesbygd Kod för glesbygd SCB ej summerbar Glesbygd Kombinationskod Kombination av koderna produktionsområde och glesbygd SCB ej summerbar Kombkod 9 Tabell / flat fil Presentationstext Säljare Objekttyp Population Överlåtare/Säljare av fastighet. Beskrivning Innehåller en rad med uppgifter om överlåtare/säljare av en fastighet. Om det finns fler överlåtare/säljare finns bara uppgifter om den ena. Överlåtare/Säljare av fastigheter. Lagfarna och/eller överlåtna/sålda under Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Namn Överlåtarens LMV ej summerbar Namn (säljarens) namn Person/Organisationsn Överlåtarens LMV ej summerbar PeOrgNr ummer (säljarens) person/organisationsnu mmer Juridisk form Juridisk form för LMV ej summerbar JurForm överlåtaren (säljaren) Adress Överlåtarens LMV ej summerbar Adress (säljarens) adress Postnummer Överlåtarens LMV ej summerbar PostNr (säljarens) postnummer Postadress Överlåtarens (säljarens) postadress LMV ej summerbar PostOrt Tabell / flat fil

10 Presentationstext Småhus Objekttyp Förvärvade småhus Beskrivning Innehåller en rad per förvärv av småhus. Population Förvärvade småhus. Lagfarna och/eller förvärvade under Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd Överlåtelsenummer Överlåtelsens unika LMV ej summerbar Oltnr löpnummer Standardpoäng Summa standardpoäng, LMV Summa standardpoäng ej summerbar Stdsum totalt. Poäng avseende byggnadens beskaffenhet med avseende på exteriör, interiör, kök, sanitet och energi 1-60 poäng. Typ av bebyggelse Typ av bebyggelse LMV ej summerbar TypBebyggSma Byggnad under Kod för om byggnaden LMV ej summerbar KodUBygg uppförande är under uppförande eller ej Bostadsyta Total bostadsyta LMV summerbar kvm Yta Biutrymmesyta Total biutrymmesyta LMV summerbar kvm Yta Värdegrundande Total värdegrundande LMV Värdeytan är summan summerbar kvm Yta byggnadsyta byggnadsyta av boytan och 20 procent av sådan biyta som kan nås inifrån huset genom dörr eller liknande. Tillägget för biyta får uppgå till högst 20 kvadratmeter Byggnadsår Byggnadsår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar Ombyggnadsår Ombyggnadsår LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar Värdeår Normalt är värdeår byggnadens nybyggnadsår. Har en byggnad varit föremål för om- eller tillbyggnad, som ökar byggnadens återstående livslängd, ska värdeåret jämkas. LMV Format: ÅÅÅÅ (År) ej summerbar Ar

11 11 Värdemängder Namn Adress Beskrivning Gatuadress i klartext Namn Beskrivning Antal Antal, Namn Ar Namn Areal Namn Datum Beskrivning År i formatet ÅÅÅÅ Beskrivning Areal angiven i hektar Beskrivning Datum i formatet ÅÅÅÅMMDD Namn Fang Beskrivning Fångeskod. Anger typen av förvärv. Kod Benämning 11 Vanligt köp, normalfall 12 Vanligt köp, specialfall 20 Släktköp (omkodade till släktköp av SCB) 21 Släktköp av annan fastighet 22 Släktköp av lantbruksenheter, normalfall 23 Släktköp av lantbruksenheter, specialfall 31 Fullbordat förköp enligt förköpslagen, normalfall 32 Fullbordat förköp enligt förköpslagen, specialfall 40 Byte 50 Gåva 60 Arv, testamente, bouppteckning, bodelning, äktenskapsförord eller motsvarande 70 Exekutiv försäljning och konkursauktion 80 Expropriation eller annan inlösen enligt lag 90 Övriga fång Namn Fastbet Beskrivning Fastighetsbeteckning. Fastighetens namn i klartext. Namn Beskrivning Forsamling03 Församlingsindelning enligt Kod Benämning Ed

12 Hammarby Fresta Vallentuna Markim Orkesta Frösunda Kårsta Vada Össeby-Garn Angarn Österåker-Östra Ryd Ljusterö-Kulla Värmdö Djurö, Möja och Nämdö Ingarö Gustavsberg Barkarby Viksjö Jakobsberg Kallhäll Munsö Adelsö Ekerö Lovö Färingsö Huddinge Trångsund S:t Mikael Flemingsberg Botkyrka Grödinge Tumba Tullinge Salem Österhaninge Dalarö-Ornö-Utö Västerhaninge-Muskö Tyresö Bro Låssa Kungsängen-Västra Ryd Håbo-Tibble Håtuna Turinge-Taxinge Täby Danderyd Sollentuna 12

13 Stockholms domkyrkoförs Johannes Adolf Fredrik Gustav Vasa S:t Matteus Engelbrekt Hedvig Eleonora Oscar Maria Magdalena Högalid Katarina Sofia Kungsholm S:t Göran Brännkyrka Vantör Farsta Bromma Essinge Västerled Vällingby Enskede Skarpnäck Hässelby Hägersten Skärholmen Spånga Kista Hovförsamlingen Tyska S:ta Gertrud Finska Södertälje-Tveta Östertälje Enhörna Vårdinge Överjärna Ytterjärna Hölö Mörkö Västertälje Nacka Saltsjöbaden Boo Sundbyberg Solna Råsunda Lidingö 13

14 Vaxholm Norrtälje-Malsta Björkö-Arholma Väddö Singö Häverö Edebo Ununge Edsbro Fasterna Rimbo Rö Skederid Husby-Sjuhundra Gottröra Närtuna Lohärad Estuna Söderby-Karl Roslags-Bro Vätö Rådmansö Frötuna Blidö Länna Riala Sigtuna Husby-Ärlinghundra Norrsunda Skepptuna Valsta Nynäshamn Sorunda Torö Ösmo Kalmar Yttergran Övergran Häggeby Skokloster Älvkarleby Skutskär Knivsta Östuna Husby-Långhundra Lagga Alsike 14

15 Vassunda Tolfta Vendel Tegelsmora Tierp Söderfors Västland Österlövsta Hållnäs Uppsala domkyrkoförs Helga Trefaldighet Gamla Uppsala Vaksala Danmark Funbo Hagby Ramsta Balingsta Västeråker Dalby Uppsala-Näs Läby Vänge Åland Skogs-Tibble Järlåsa Jumkil Börje Åkerby Bälinge Skuttunge Tensta Lena Ärentuna Björklinge Viksta Knutby Bladåker Faringe Almunge Gottsunda Stavby Tuna Rasbo Rasbokil Enköping Enköpings-Näs 15

16 Teda Svinnegarn Tillinge Bred Sparrsätra Boglösa Lillkyrka Vallby Kungs-Husby Torsvi Veckholm Hacksta Löt Villberga Husby-Sjutolft Litslena Härkeberga Holm Fittja Kulla Hjälsta Giresta Fröslunda Biskopskulla Långtora Nysätra Gryta Simtuna Frösthult Härnevi Torstuna Österunda Altuna Östhammar Forsmark Valö Börstil Hökhuvud Harg Öregrund-Gräsö Alunda Ekeby Skäfthammar Morkarla Film Dannemora Västra Vingåker 16

17 Österåker Frustuna Gåsinge-Dillnäs Björnlunda Gryt Nyköpings S:t Nicolai Nyköpings Alla Helgona förs. med Svärta Tunaberg Bergshammar Tuna Lunda Kila Stigtomta-Vrena Rönö Tystbergabygden Oxelösund Flen Helgesta-Hyltinge Årdala Lilla Malma Dunker Mellösa Bettna Blacksta Forssa Vadsbro Katrineholm-Stora Malm Björkvik Lerbo Sköldinge Floda Östra Vingåker Julita Nävertorp Eskilstuna Fors Eskilstuna Kloster Torshälla Hällby förs. med Tumbo och Råby-Rekarne Västra Rekarne Näshulta Husby-Rekarne Stenkvista Ärla Kafjärden Strängnäs domkyrkoförs. med Aspö Mariefred Åker-Länna 17

18 Stallarholmen Härad Vårfruberga Trosa stadsförs Trosa-Vagnhärad Västerljung Stora Åby Ödeshög Svanshals Västra Tollstad Heda Rök Trehörna Torpa Asby Sund Västra Ryd Svinhult Norra Vi Tidersrum Kisa Västra Eneby Horn Hycklinge Oppeby Hägerstad Kättilstad Tjärstad Ekeby Rinna Åsbo Blåvik Malexander Åtvid Grebo Värna Björsäter Yxnerum Hannäs Gärdserum Risinge Hällestad Regna Skedevi Valdemarsvik Ringarum Gryt 18

19 Tryserum Östra Ed Linköpings domkyrkoförs Linköpings S:t Lars Landeryd Slaka Kärna Kaga Ledberg Vist Vårdnäs Skeda Nykil Ulrika Gammalkil Sjögestad Västerlösa Björkeberg Rappestad Vikingstad Vreta Kloster Flistad Ljung Stjärnorp Östra Harg Rystad Törnevalla Östra Skrukeby Lillkyrka Gistad Örtomta Askeby Bankekind Vårdsberg Linköpings Berga Linköpings Johannelund Linköpings Skäggetorp Linköpings Ryd Norrköpings S:t Olai Norrköpings Hedvig Norrköpings Matteus Norrköpings Östra Eneby Norrköpings Borg Norrköpings S:t Johannes Styrstad Tingstad Kullerstad 19

20 Vånga Skärkind Kimstad Simonstorp Kvillinge Krokek Kvarsebo Östra Stenby Konungsund Dagsberg Furingstad Tåby Kuddby Å Östra Ny Östra Husby Häradshammar Jonsberg Rönö Vrinnevi Svärtinge S:t Laurentii Drothem Skönberga Västra Husby Gårdeby Östra Ryd S:t Anna Motala Västra Ny Godegård Kristberg Brunneby Klockrike Älvestad Fornåsa Lönsås Ekebyborna Ask Tjällmo Varv och Styra Västra Stenby Fivelstad Vadstena Strå Nässja Örberga 20

21 Herrestad Källstad Rogslösa Väversunda Hov Hagebyhöga Orlunda Mjölby Högby Skänninge Bjälbo Allhelgona Järstad Normlösa Vallerstad Skeppsås Appuna Hogstad Väderstad Kumla Västra Harg Sya Östra Tollstad Viby Veta Herrberga Bälaryd Bredestad Askeryd Marbäck Frinnaryd Lommaryd Haurida Vireda Källeryd Åsenhöga Kävsjö Kulltorp, del Gnosjö Sandhem-Utvängstorp Mullsjö Habo Gustav Adolf Brandstorp Gislaved Våthult Bosebo 21

22 Anderstorp Stengårdshult Valdshult Öreryd Norra Hestra Villstad Burseryd Gryteryd Södra Hestra Ås Kållerstad Reftele Byarum Bondstorp Tofteryd Hagshult Åker Svenarum Jönköpings Sofia Jönköpings Kristina Ljungarum Järstorp Huskvarna Hakarp Gränna Norrahammar Visingsö Skärstad Ölmstad Svarttorp Järsnäs Lekeryd Rogberga Barnarp Ödestugu Öggestorp Månsarp Bankeryd Norra Mo Norra Unnaryd Nässjö Norra Sandsjö Bringetofta Norra Solberga Flisby Forserum Barkeryd 22

23 Malmbäck Almesåkra Värnamo Bredaryd Kulltorp, del Kärda Hånger Forsheda Torskinge Dannäs Tånnö Voxtorp Gällaryd Rydaholm Fryele Nydala Sävsjö Hjärtlanda Vrigstad Hylletofta Skepperstad Hjälmseryd Stockaryd Hultsjö Vetlanda Bäckseda Näsby Fröderyd Bäckaby Ramkvilla Södra Solberga Korsberga Lemnhult Näshult Stenberga Skirö Nye Alseda Ökna Karlstorp Skede Björkö Nävelsjö Lannaskede Myresjö Eksjö Hässleby 23

24 Kråkshult Bellö Ingatorp Hult Edshult Mellby Höreda Säby Adelöv Linderås Åseda Herråkra Lenhovda Nottebäck Älghult Lessebo Hovmantorp Ekeberga Ljuder Tingsås Almundsryd Älmeboda Linneryd Södra Sandsjö Väckelsång Urshult Alvesta Lekaryd Härlöv Hjortsberga med Kvenneberga Moheda Slätthög Mistelås Blädinge Vislanda Skatelöv Västra Torsås Älmhult Härlunda Virestad Stenbrohult Göteryd Pjätteryd Hallaryd Markaryd Hinneryd Traryd 24

25 Växjö domkyrkoförs Furuby Sjösås Hornaryd Drev Dädesjö Hemmesjö med Tegnaby Östra Torsås Nöbbele Uråsa Jät Kalvsvik Tävelsås Vederslöv-Dänningelanda Öja Bergunda Öjaby Tjureda Gårdsby Söraby Tolg Asa Aneboda Berg Ormesberga Ör Skogslyckan Växjö Maria Teleborg Ljungby Agunnaryd Ryssby Tutaryd Södra Ljunga Hamneda Kånna Berga Dörarp Vittaryd Angelstad Annerstad Nöttja Torpa Vrå Lidhult Odensjö Bolmsö 25

26 Tannåker Ljungby Maria Fågelfors Högsby Långemåla Fagerhult Gullabo Torsås Söderåkra Vickleby Resmo Mörbylånga-Kastlösa Hulterstad-Stenåsa Sydöland Glömminge Algutsrum Torslunda Norra Möckleby, Sandby och Gårdby Hultsfred Lönneberga Målilla med Gårdveda Järeda Virserum Vena Tveta Mörlunda Mönsterås Fliseryd Ålem Emmaboda Vissefjärda Algutsboda Långasjö Kalmar domkyrkoförs Förlösa-Kläckeberga Dörby Hossmo Ryssby Åby Ljungby Hagby Voxtorp Halltorp Arby Mortorp Karlslunda Kalmar S:t Johannes 26

27 Heliga Korset S:ta Birgitta Två systrar Nybro Kråksmåla Bäckebo Kristvalla Madesjö Örsjö S:t Sigfrid Oskar Hälleberga Oskarshamn Misterhult Kristdala Döderhult Västervik Törnsfall Gladhammar Västrum Ukna Dalhem Överum Västra Ed Loftahammar Lofta Gamleby Odensvi Hallingeberg Hjorted Blackstad Vimmerby Rumskulla Pelarne Frödinge Locknevi Södra Vi-Djursdala Tuna Borgholm Föra Alböke Löt Egby Bredsättra Köping Räpplinge Högsrum 27

28 Gärdslösa Långlöt Runsten Böda Högby Källa Persnäs Visby domkyrkoförs Othem Boge Fårö Bunge Rute Fleringe Hangvar-Hall Lärbro Hellvi Bäl Hejnum Tingstäde Stenkyrka Lummelunda Martebo Väskinde Bro Lokrume Fole Ekeby Källunge Vallstena Gothem Hörsne med Bara Norrlanda Ganthem Dalhem Barlingbo Endre Hejdeby Follingbo Akebäck Roma Björke Viklau Halla Sjonhem Vänge Guldrupe 28

29 Buttle Ala Kräklingbo Anga Gammelgarn Östergarn Västerhejde Träkumla Vall Atlingbo Hogrän Stenkumla Tofta Eskelhem Västergarn Sanda Mästerby Väte Hejde Klinte Fröjel Eksta Sproge Ardre Alskog Garde Etelhem Lye Lau När Burs Stånga Lojsta Linde Hemse Rone Alva Fardhem Gerum Levide Silte Hablingbo Havdhem Eke Grötlingbo Näs Fide 29

30 Öja Hamra Vamlingbo Sundre Jämshög Kyrkhult Karlskrona stadsförs Karlskrona amiralitetsförs Aspö Lyckå Kristianopel Jämjö Torhamn Sturkö Ramdala Rödeby Fridlevstad Sillhövda Tving Nättraby Hasslö Ronneby Backaryd Öljehult Eringsboda Listerby Bräkne-Hoby Karlshamn Ringamåla Hällaryd Åryd Asarum Mörrum Elleholm Sölvesborg Gammalstorp Ysane Mjällby Svalövsbygden Stenestad Kågeröd Halmstad Sireköpinge Billeberga Källs-Nöbbelöv Norra Skrävlinge Norrvidinge 30

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer