1. ALLMÄNT BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFTEN PÅ EN HANDLING...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. ALLMÄNT...2 2. BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER...2 3. BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFTEN PÅ EN HANDLING...6"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER Behörighetskrav Jäv Saklig behörighet Mottagande av en ed eller en försäkran Protokoll och saklängd BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFTEN PÅ EN HANDLING TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV NOTARIUS PUBLICUS Tillgängligheten Information AVGIFTER FÖR NOTARIUS PUBLICUS PRESTATIONER UTVECKLANDE AV NOTARIUS PUBLICUS UPPGIFTER...9

2 2 1. ALLMÄNT Notarius publicus verksamhet regleras av lagen om notarius publicus (287/1960) som trädde i kraft den 1 januari Tidigare fanns det ingen allmän lag om notarius publicus och med denna lag samlades bestämmelserna om tjänstemän som sköter notarius publicus uppgifter samt behörighetskrav, geografisk behörighet, jävighet och protokollförande i en lag. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om vissa notarius publicus uppgifter. Till en stor del finns bestämmelserna om notarius publicus uppgifter dock i särskilda lagar, t.ex. bestämmelserna om protest i växellagen. Syftet med lagen om notarius publicus var alltså inte (RP 72/1960) att samla ihop alla notarius publicus uppgifter som nämns särskilda lagar, utan i lagen intogs en särskild bestämmelse om att notarius publicus skall dessutom utföra de övriga åligganden som särskilt i lag eller förordning påförts notarius publicus. Huvuddelen av bestämmelserna om notarius publicus uppgifter i särskilda lagar förblev i kraft när den nya lagen trädde i kraft. Senare har många av dem dock upphävts eller förlorat sin tidigare betydelse. Förordningen angående tillämpning av lagen om notarius publicus (367/1960) innehåller i huvudsak bestämmelser om de uppgifter som skall framgå av intyg eller expeditioner som utfärdats av notarius publicus samt närmare bestämmelser om förande av protokoll och saklängd. Efter att lagen om notarius publicus stiftades har den genomgått enbart några mindre ändringar och dessutom har ändringarna oftast gjorts i samband med andra lagstiftningsprojekt. Till exempel bestämmelserna om tjänstemän som sköter notarius publicus uppgifter och behörighetskrav ändrades i samband med underrättsreformen och lokalförvaltningsreformen. På samma sätt gjordes vissa preciseringar i lagen i samband med reformen av offentlighetslagstiftningen. Dessutom tillämpas bl.a. bestämmelserna om förvaltningsförfarande och offentlighet i myndigheternas verksamhet på notarius publicus. I notarius publicus uppgifter ingår bl.a. att bestyrka underskrifter och avskrifter av handlingar samt att bekräfta att en person är behörig att företa viss tjänsteåtgärd eller att någon innehar viss kompetens eller är rättsligt behörig att företräda en annan. Tjänstemän som sköter notarius publicus uppgifter vid magistraterna eller Ålands länsstyrelse kan dessutom ge apostille-intyg, dvs. bestyrka en allmän handling som skall uppvisas för myndigheter i en stat som tillträtt Haagkonventionen om legalisering av utländska allmänna handlingar Notarius publicus verksamheten har en stark internationell tradition. Av denna anledning behövs notarius publicus prestationer oftast för en utländsk myndighet eller samfund och enbart sällan för användning i Finland. 2. BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER 2.1. Behörighetskrav Enligt 1 lagen om notarius publicus är bl.a. chefen för ett häradsämbete och en av honom förordnad tjänsteman vid häradsämbetet notarius publicus. Enligt lagens 2 är behörighetsvillkor för en tjänst som notarius publicus juris kandidatexamen. Enligt ikraftträdelsestadgandet kan dock

3 3 en tjänsteman vid magistraten som har utnämnts till en häradsskrivartjänst innan denna lag har trätt i kraft den 1 december 1996 fungera som notarius publicus. Bestämmelser om häradsämbeten finns i lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen (126/1992). I ett häradsämbete kan finnas polis-, utsöknings- och åklagarenheter samt ett magistrat. Chefen för häradsämbetet har titeln häradslänsman. Länsstyrelsen förordnar någon av cheferna för enheterna i häradsämbetet att sköta denna uppgift för tre år i sänder. Oftast har det varit polischefer som förordnats till denna uppgift. Enligt 6 2 mom. polisförvaltningslagen (110/1992) är behörighetsvillkor för en tjänst som ett härads polischef juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen en vid universitet avlagd annan lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga. Det finns en viss stridighet mellan dessa bestämmelser, eftersom en polischef som förordnats till häradslänsman inte nödvändigtvis har avlagt juris kandidatexamen. Arbetsgruppen anser att bestämmelserna bör ändras för att eliminera den stridighet som förekommer i de gällande bestämmelserna. Arbetsgruppen tar inte ställning till huruvida en chef för ett häradsämbete som inte har avlagt juris kandidatexamen kan fungera som notarius publicus. När detta övervägs är det dock skäl att beakta uppgiftens natur samt att grunden för uppgiften inte för väsentliga delar får avvika från internationell praxis Jäv Enligt 5 lagen om notarius publicus får notarius publicus inte företa en åtgärd, om han har del i saken eller om sådan särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans oväld. Även om det i lagen ingår en särskild bestämmelse om notarius publicus jäv finns det en mer detaljerad definition om jäv och dess inverkan på skötseln av tjänsteåtgärden i 10 och 11 lagen om förvaltningsförfarande. I förvaltningslagen, som riksdagen godkände på våren 2003, har bestämmelserna vidare preciserats och dessutom innehåller lagen en bestämmelse om avgörande av jävsfrågor. Det har inte förekommit några större problem vid tillämpningen av bestämmelsen om notarius publicus jäv. Oftast uppstår jävsfrågor i en sådan situation att enbart en tjänsteman sköter notarius publicus uppgifter vid en myndighet. Notarius publicus jäv kan i detta fall vara ett problem med hänsyn till kundtjänsten, t.ex. om det behövs ett apostille-intyg för en handling som utfärdats av myndighetens notarius publicus. Notarius publicus tjänsten är alltid bunden till en statlig tjänst och oftast är det så att tjänstemannens huvudsakliga arbete utgörs av andra än notarius publicus uppgifter. Till exempel en häradsskrivare vid magistraten kan ha flera olika uppgifter som hänför sig till medborgar- och samfundsrättigheter, såsom bl.a. utredning om det föreligger hinder för ett äktenskap, vigsel eller registrering av partnerskap, registrering av utlänningar eller registrering av företag. I praktiken har det dock inte uppstått betydliga jävighetsproblem av att en häradsskrivare, en polischef eller annan statlig myndighet har skött notarius publicus uppgifter vid sidan av sin egen tjänst. Arbetsgruppen föreslår att bestämmelsen om notarius publicus jäv ändras för att få den att motsvara de allmänna bestämmelserna om jäv för tjänstemän. Arbetsgruppen föreslår att det

4 4 övervägs om bestämmelser om notarius publicus jäv över huvud taget behöver intas i lagen om notarius publicus eller om det räcker med bestämmelserna om jäv i lagen om förvaltningsförfarande och i förvaltningslagen som träder i kraft år Saklig behörighet Tjänsten som notarius publicus regleras för de mest betydliga delarna av lagen om notarius publicus i dess ursprungliga form. På grund av den intensiva samhällsutvecklingen som skett under den tid som lagen varit i kraft är det dock skäl att överväga, om det finns anledning att för vissa delar ändra bestämmelserna om notarius publicus saklig behörighet. I lagens 4 1 mom. uppräknas vissa av de vanligaste notarius publicus uppgifterna. Uppgifterna har till största delen definierats tillräckligt tydligt och på ett så ändamålsenligt sätt att de motsvarar kundernas behov. För vissa delar är det dock svårt att motivera uppgiften som förordnats till notarius publicus. Till exempel enligt lagens 4 1 mom. 2 punkten är notarius publicus skyldig att på begäran utfärda vederhäftighetsintyg. I praktiken är intyget begränsat till att intyga att en person är vederhäftig att svara för en viss förbindelse, t.ex. borgen som hänför sig till verkställighet av en dom som inte vunnit laga kraft, en säkerhetsåtgärd eller en vräkning. Vederhäftighetsintyg utfärdas sällan och det kan över huvud taget vara svårt, eftersom det inte är möjligt att fullständigt utreda den sökandes gäldansvar. Intyget behövs dessutom oftast för utsökningsmyndigheterna, som själv har mest aktuella uppgifter om de utsökningsåtgärder som gäller för den sökande. Enligt 4 2 mom. lagen om notarius publicus skall notarius publicus dessutom utföra övriga uppgifter som särskilt i lag eller förordning påförts notarius publicus. Dylika bestämmelser finns i 6 (505/1986) lagen om stämningsmän, 15 och 18 (700/1975) lagen om faderskap, 60 (234/1929) äktenskapslagen, 1 (958/1996) köpvittnesförordningen, 20 (512/1993) fartygsregisterlagen, 24 (211/1927) lagen om inteckning i fartyg, 6 (31/1868) konkursstadgan samt 4 (4/1927) lagen om bevisning för bevakande av rätt i utlandet. Många av dessa bestämmelser har dock förlorat sin tidigare betydelse eller det kan också hända att åtgärden som nämns i bestämmelsen numera kan vidtas av en annan myndighet. I allmänhet kan det konstateras att notarius publicus ytterst sällan utför åtgärder eller förrättningar som nämns i dessa bestämmelser. Enligt 5 lagen om notarius publicus får notarius publicus inte vidta en åtgärd, som ankommer på särskild myndighet eller inrättning. Detta innebär att notarius publicus skall säkerställa att den åtgärd som han/hon bes vidta inte ankommer på annan myndighet. Även om principen som begränsar notarius publicus behörighet är tydlig, kan det i vissa fall ändå vara svårt att avgöra behörighetsfrågan. Detta beror bl.a. på att finska myndigheter allt mer baserar sina handlingar på olika dataregister. När uppgifterna behövs för finska myndigheter kan en person förete ett maskinellt undertecknat registerutdrag eller skicka uppgifterna till myndigheten med hjälp av en elektronisk dataförbindelse. Inom myndighetsverksamheten är det idag allmänt godtagbart att ge oundertecknade utskrifter ur olika register i stället för egentliga intyg. Dessa utskrifter kan inte legaliseras. Utomlands behöver kunden alltid ett på papper utskrivet intyg, som är försett med underskrift och stämpel. Notarius publicus tjänster har i praktiken behövts just för att utfärda förklaringar och intyg angående innehållet i olika registerutdrag eller sammanställningar av utdrag. I dessa situationer kan det ibland vara svårt att avgöra gränserna för en myndighets behörighet. Notarius publicus får inte heller vidta en åtgärd om ärendet är av den beskaffenhet att åtgärd av notarius publicus inte kan anses sakenlig. Dessutom skall notarius publicus överväga om åtgärden

5 5 kan anses vara sakenlig med beaktande av bl.a. principerna för en god förvaltning. I praktiken har detta tolkats så, att notarius publicus kan utöver uttryckligen nämnda åtgärder bestyrka nästan vad som helst under förutsättningen att kunden uppvisar tillräcklig utredning om ärendet eller att notarius publicus på annat sätt har säkra uppgifter om saken. Notarius publicus får dock inte bestyrka otydliga intyg eller sådana ärenden som han/hon inte har befogenhet att bedöma. Arbetsgruppen konstaterar att bestämmelserna om notarius publicus saklig behörighet är till största delen ändamålsenliga. Arbetsgruppen föreslår dock att uppgiften att utfärda vederhäftighetsintyg slopas. Dessutom bör bestämmelserna om saklig behörighet preciseras till att bättre motsvara nuvarande praxis och kundernas behov. Det skulle till exempel vara möjligt att slopa sådana notarius publicus uppgifter som i praktiken inte längre förekommer eller för vilka det redan har skapats ett annat förfarande. Dessutom är det skäl att överväga om den i 5 ingående bestämmelsen om notarius publicus behörighet kunde preciseras så, att den inte i onödan hindrar notarius publicus möjligheter att vidta åtgärder som med tanke på förnuftig kundtjänst kan anses vara motiverade. Preciseringen skall dock uttryckas på ett sådant sätt att ändringen inte överför en annan myndighets saklig behörighet till notarius publicus Mottagande av en ed eller en försäkran I lagen om notarius publicus finns inga bestämmelser om mottagande av ed eller försäkran. På grund av notarius publicus uppgiftens internationella natur kan det dock hända, att en utländsk myndighet ber kunden bekräfta det dokument han/hon undertecknat med ed. Även om en dylki ed inte ingår i Finlands rättsystem, som enbart känner den allmänna vittneseden och vissa andra ed som nämns i särskilda bestämmelser, har notarius publicus i praktiken kunnat bestyrka underskriften i en dylik handling. Notarius publicus bestyrkande av underskriftens riktighet har dock inte alltid räckt till i den stat där dokumentet har använts. Arbetsgruppen konstaterar att för denna del ger gällande bestämmelser inte tillräckliga möjligheter att möta kundens behov. Om notarius publicus ges möjligheten ta emot ovan nämnda ed som kan behövas för utländska myndigheter, skulle det inte vara frågan om att en uppgift överförs från en annan myndighet till notarius publicus eller att notarius publicus får en ny uppgift, utan det skulle vara frågan om att lagstiftningen preciseras till att motsvara nuvarande tjänstebehov. Arbetsgruppen föreslår att det övervägs om notarius publicus kunde ges möjligheten att ta emot ed eller försäkran i sådana fall, att uppgiften inte enligt lagstiftningen ankommer på annan myndighet Protokoll och saklängd Enligt 6 lagen om notarius publicus skall över notarius publicus förrättningar föras protokoll, om detta begärs eller om ärendets beskaffenhet det kräver eller om så bestäms annanstans i lag. I vissa ärenden, t.ex. då det i protokoll upptas förklaringar om rättsliga och ekonomiska förhållanden, är protokollförandet i sig en uppgift. Övriga ärenden i vilka protokoll skall föras är bl.a. öppnande av tresorfack, övervakande av lotteridragningar och sjöprotest. I 91 växellagen och 69 checklagen samt i 9 köpvittnesförordningen som stadgats med stöd av 1 kap. 6 jordabalken finns särskilda bestämmelser om prokoll- och diarieförande.

6 6 Enligt 3 förordningen angående tillämpning av lagen om notarius publicus skall det av protokollet framgå ort och tid för förrättningen och namn, yrke och hemort för den som ansökt om förrättning, förrättningens art och redogörelse för dess förlopp samt i det fall som avses i 4 1 mom. 3 punkten lagen om notarius publicus där nämnda förklaringar. Protokollförandet sker i praktiken på så sätt att protokollet som förs av notarius publicus jämte möjliga bilagor arkiveras i nummer- och tidsföljd. Övriga förrättningar (dvs. förrättningar som inte protokollförs), med undantag av bestyrkande av namnteckningars och avskrifters riktighet, skall antecknas i en kronologiskt förd saklängd. I saklängden, som förs i kronologisk ordning skilt för varje år, skall enligt 4 förordningen angående tillämpning av lagen om notarius publicus antecknas ort och tid för vidtagen åtgärd, namn, yrke och hemort för den som ansökt om förrättning samt i korthet förrättningens art. I saklängden antecknas t.ex. bestyrkanden av meritförteckningar Enligt artikel 7 i apostillekonventionen skall det över apostille-intyg föras en förteckning eller ett kortregister av vilket framgår bl.a. intygets nummer och datum samt uppgifter om vem som utfärdat den handling som apostille- intyget gäller. I praktiken består förteckningen av kopior på apostilleintyg. Med hjälp av förteckningen kan man på begäran intyga att intygets innehåll överensstämmer med uppgifterna i förteckningen eller kortregistret. Arbetsgruppen har konstaterat att med undantag av förteckningen eller kortregistret över apostilleintyg tillämpar myndigheterna varierande praxis vid förande av protokoll och sakläng. I fråga om de uppgifter som skall framgå av protokollet och saklängden är bestämmelserna föråldrade och för många delar oändamålsenliga. Enligt arbetsgruppen är finns det skäl att modernisera och precisera dessa bestämmelser, även om det inte är frågan om ett stort praktiskt problem. Arbetsgruppen föreslår att bestämmelserna om förande av protokoll och saklängder ändras på så sätt att bl.a. bestämmelserna om förteckningarnas användningsändamål och de uppgifter skall framgå av dem samt förvaringssätt preciseras. 3. BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFTEN PÅ EN HANDLING Många av de privaträttsliga handlingar som förutsätter två vittnen är familje- och kvarlåtenskapsrättsliga avtal. Enligt 66 äktenskapslagen skall underskriften i ett äktenskapsförord bevittnas av två ojäviga personer. Personerna skall vara ojäviga enligt vad som i 17 kap. 43 rättegångsbalken föreskrivs om ojävighet. Magistraterna har konstaterat att i samband med vigsel som förrättas av en häradsskrivare begärs det ofta om bestyrkande av äktenskapsförord. Magistratens tjänstemän har i dessa fall fungerat som vittnen, även om de inte är skyldiga att göra detta. Enligt kunderna är det lättare att låta tjänstemännen bestyrka äktenskapsförordet än att på annat sätt skaffa lämpliga ojäviga vittnen. Dessutom har man lagt märke till att när äktenskapsförordet gäller en utländsk person bes det uttryckligen om att notarius publicus ensam bestyrker handlingen. En allmän förutsättning för ett giltigt testamente är enligt bestämmelserna i kap. 10 ärvdabalken att testamentet upprättas skriftligen i två vittnens samtidiga närvaro och att vittnen bestyrker handlingen med sina namnteckningar. I rättspraxis finns det dock flera exempel på att ett testamente har förklarats ogiltigt på grund av ett ojävigt vittne eller något annat fel som skett vid bevittnandet av testamentet. Om notarius publicus ges möjligheten att ensam bestyrka testamente skulle detta öka testamentsgivarens rättssäkerhet. Rättsäkerheten ökas speciellt i det avseendet, att om notarius

7 7 publicus bestyrker testamentet minskar risken för att ett vittne är ojävigt. Dessutom kan det hända att kunden på samma sätt som vid äktenskapsförord föredrar att vittnet är en utomstående tjänsteman. Arbetsgruppen anser att det är ändamålsenligt och motiverat att notarius publicus ges möjligheten att ensam bestyrka underskrifterna i sådana handlingar, som enligt lagstiftningen skall bevittnas av två ojäviga vittnen. Notarius publicus bestyrkande skulle kunna användas parallellt med det nuvarande förfarandet. 4. TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV NOTARIUS PUBLICUS 4.1. Tillgängligheten I alla 90 härad finns notarius publicus. Chefen för ett häradsämbete och chefen för en magistrat samt landskapsåklagaren och landskapsfogden i landskapet Åland är notarius publicus på tjänstens vägnar. Dessutom kan en tjänsteman vid häradsämbetet eller magistraten, eller en tjänsteman vid länsstyrelsen i landskapet Åland, som uppfyller behörighetsvillkoren förordnas till notarius publicus. I synnerhet magistraterna, som har sammanlagt anställda med juris kandidatexamen, har goda möjligheter att erbjuda notarius publicus tjänster. Utfärdande av apostille-intyg baserar sig på konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar. Apostillekonventionen tillämpas på en allmän handling som upprättats i en föredragsslutande stat och som är avsedd att företes i en annan föredragsslutande stat. När en allmän handling som utfärdats av en finsk myndighet skall användas utomlands skall den oftast legaliseras av utrikesministeriets rättsavdelning eller förses med ett apostille-intyg. Enligt gällande lagstiftning kan notarius publicus vid magistraterna och Ålands länsstyrelse utfärda apostille-intyg enligt apostillekonventionen. Övriga notarius publicus har alltså inte befogenhet att utfärda apostille-intyg. Detta har inte vållat några större problem, eftersom apostille-intyget alltid utfärdas för en handling och därmed behöver kunden inte personligen besöka notarius publicus. I lagen om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen (802/1993) ingår bestämmelser om på vilka grunder myndigheterna kan tillhandahålla sina tjänster i form av samservice. Enligt lagen kan en myndighet bemyndiga en annan myndighet att med dess medgivande med full befogenhet sköta uppgifter som inte förutsätter ändamålsenlighetsprövning och inte är förknippade med tillgripande av tvångsmedel. Om samservice ingås ett skriftligt avtal, där de ekonomiska och funktionella villkoren för uppgifterna definieras. Den myndighet som fått ett bemyndigande har samma rättigheter och skyldigheter som gäller den myndighet som gett bemyndigandet. Närmare bestämmelser om tillhandahållande av tjänster finns i statsrådets beslut (847/1993) som utfärdats med stöd av ovan nämnda lag. Enligt 1 2 mom. statsrådets beslut kan avtalet om ordnande av service ingås bl.a. så att en enskild person som är i en annan avtalsparts tjänst får i uppdrag att sköta en viss uppgift eller en viss typ av service. I beslutets 2 1 mom. 6 punkten bestäms vidare att bestyrkande av riktigheten hos en underskrift och en kopia av en handling är en sådan tjänst som kan tillhandahållas som samservice. Inrikesministeriet har den 13 juni 2002 tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att utreda reformen av samservicelagstiftningen. I samservicearbetsgruppens utkast till regeringsproposition föreslås det inte att tjänster som erbjuds av notarius publicus skulle kunna överföras till en annan myndighet med stöd av ett samserviceavtal. Enligt propositionen föreslås det även att den i statsrådets beslut ingående bestämmelsen om bestyrkande av riktigheten hos en underskrift och en kopia av en handling skall

8 8 upphävas. Arbetsgruppen konstaterar att tjänsten som notarius publicus är en personlig uppgift som baserar sig på en tjänstemans tjänsteställning eller ett särskilt förordnande. Lagen om notarius publicus innehåller uttömmande bestämmelser om vem som kan sköta denna tjänst. Av denna anledning anser arbetsgruppen att det inte är möjligt att utvidga tillhandahållandet av dessa tjänster med hjälp av samserviceavtal. Arbetsgruppen anser att den nuvarande lagstiftningen ger tillräckliga möjligheter att säkerställa ett tillräckligt utbud av tjänster som erbjuds av notarius publicus. Detta gäller också i fråga om apostille-intyg. Det finns inget omedelbart behov att ändra lagstiftningen. Enligt arbetsgruppen finns det inget behov eller möjligheter att erbjuda dessa tjänster som samservice. Däremot kunde vissa bestämmelser om utvidgandet av serviceutbudet vid behov intas i lagen om notarius publicus Information Information om tjänster som erbjuds av notarius publicus kan under tjänstetid erhållas från magistraterna, häradsämbetena och utrikesministeriet. På magistraternas och utrikesministeriets webbplatser finns dessutom allmän information om notarius publicus och vissa tjänster som erbjuds av notarius publicus. Arbetsgruppen anser att i synnerhet Internet kunde användas mer effektivt för informering och rådgivning. Mer effektiv användning av Internet skulle främja flexibel kundtjänst. Dessutom kunde kontaktuppgifterna för notarius publicus finnas tillgängliga på nätet. För upprätthållandet av notariernas kontaktuppgifter kunde man upprätta ett register (liknande till köpvittnesregistret). Uppgifterna i registret kunde utnyttjas även vid skötseln av notariella uppgifter, t.ex. om den som utfärdar ett apostille-intyg eller legaliserar en handling inte känner till notariet som undertecknat handlingen, kan behörigheten kontrolleras i registret. Arbetsgruppen föreslår att det upprättas ett register över notarius publicus. Dessutom bör Internet utnyttjas mer effektivt vid informering. 5. AVGIFTER FÖR NOTARIUS PUBLICUS PRESTATIONER Avgifterna som uppbärs för notarius publicus prestationer baserar sig på de avgiftsförordningar som skilt för varje år utfärdas av inrikesministeriet och justitieministeriet. Avgifternas storlek och grunderna för hur avgifterna bestäms är inte för alla delar tillfredsställande. Till exempel avgiften som uppbärs för bestyrkande av riktigheten hos en kopia av en handling är 1,80 euro/sida. I förhållande till kostnaderna för materialet och arbetet är avgiften låg. Avgiften för prestationen vid bestyrkande av riktigheten hos en kopia bör bestämmas i förhållande till hur mycket arbetstid det tar att jämföra originalhandlingen med kopian som kunden har med sig, eller i förhållande till kostnaderna som föranleds av kopieringen om handlingen kopieras på plats. Bestämmelsen om att maximiavgiften för handlingarna är 18 euro oberoende av sidoantalet kan också i vissa fall vara orimlig ur myndighetens synvinkel. Vissa prestationer förutsätter att notarius publicus personligen besöker kunden. Till exempel vid öppnande av tresorfack kan det vara svårt att förutse hur länge det tar att utföra uppgiften. I dessa fal skulle det vara motiverat att också resekostnaderna samt kostnaderna för arbetstiden som använts för prestationen uppbärs av kunden.

9 9 Notarius publicus har vissa samma uppgifter som andra myndigheter. Ändå kan storleken av och grunderna för avgifterna avvika, t.ex. avgiften som polisen uppbär för övervakning av lotteridragningar avviker från avgifterna som uppbärs för notarius publicus prestationer. I förordningen om polisens avgifter finns bestämmelser bl.a. om att resekostnaderna skall ersättas och att det för prestationen kan uppbäras en tidsbunden avgift. Arbetsgruppen föreslår att avgifterna som uppbärs för notarius publicus prestationer ändras till att bättre motsvara kostnaderna som föranleds av prestationen. Det bör också vara möjligt att uppbära en tidsbunden prestationsavgift och att få ersättning för resekostnaderna. Dessutom bör avgifterna inom olika förvaltningsområden i allmänhet göras mer enhetliga. 6. UTVECKLANDE AV NOTARIUS PUBLICUS UPPGIFTER Justitieministeriet har ansvaret för notarius publicus uppgifter och utvecklandet av dem. Efter att lagen om notarius publicus stiftades har man inte utfört några omfattande utredningar om de allmänna förutsättningarna för tjänsten, även om uppgiften har blivit allt mer internationell. Till exempel inverkan av EU-medlemskapet eller möjligheterna att utveckla uppgiften i en alleuropeisk riktning har inte utretts. Behörighetsvillkor för tjänst som notarius publicus är juris kandidatexamen och denna utbildning ger tillräckliga färdigheter att sköta uppgiften. Däremot har man inte ordnat någon vidareutbildning som skulle ge djupare förtrogenhet med uppgifterna. En förutsättning för att notarius publicus uppgifterna skall kunna skötas väl och på ett enhetligt sätt, är att notarierna har möjligheter att utveckla och uppdatera sina yrkeskunskaper. I förordningen angående tillämpningen av lagen om notarius publicus har särskild uppmärksamhet fästs vid notariernas språkkunskaper. Handboken som utarbetats för notarius publicus och som främst innehåller rekommendationer för utförande av uppgifterna avses att fungera som praktisk vägledning för personer som sköter dessa uppgifter. Det är viktigt handboken uppdateras i takt med utvecklingen inom rättspraxisen och lagstiftningen. Justitieministeriet har ansvaret för utvecklandet av notarius publicus uppgifter samt för behövlig utbildning och informering. Arbetsgruppen anser att det vid utvecklandet av notarius publicus uppgifter är viktigt att följa i synnerhet den internationella utvecklingen samt att vidta de åtgärder som denna utveckling förutsätter. Uppmärksamhet bör fästas vid att utveckla och upprätthålla notariernas språkkunskaper. Arbetsgruppen föreslår också att magistraternas utvecklingschef som arbetar vid Länsstyrelsen i Östra Finlands län fungerar som kontaktperson i fråga om utvecklandet av handboken för notarius publicus.

Handbok för notarius publicus

Handbok för notarius publicus LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:9 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2003:9 Handbok för notarius publicus UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2003:9 Handbok för notarius publicus Arbetsgruppen

Läs mer

Vi tar emot kort, Swish samt kontant betalning alternativt efter överenskommelse mot faktura.

Vi tar emot kort, Swish samt kontant betalning alternativt efter överenskommelse mot faktura. NOTARIUS PUBLICUS I HELSINGBORGS KOMMUN I varje län skall det skall det finnas minst en Notarius publicus. Länsstyrelsen i Skåne län har förordnat Advokaten Christer Lewold, Trädgårdsgatan 9, 252 24 Helsingborg,

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 LAGSTIFTNINGEN OM NOTARIUS PUBLICUS...4 3 BESTÄMMELSER SOM STYR NOTARIUS PUBLICUS VERKSAMHETEN...5

1 INLEDNING...3 2 LAGSTIFTNINGEN OM NOTARIUS PUBLICUS...4 3 BESTÄMMELSER SOM STYR NOTARIUS PUBLICUS VERKSAMHETEN...5 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 LAGSTIFTNINGEN OM NOTARIUS PUBLICUS...4 2.1 OM LAGSTIFTNINGEN... 4 2.2 PERSONER SOM SKÖTER NOTARIUS PUBLICUS UPPGIFTER... 4 2.2.1 Vid häradsämbetena och magistraterna

Läs mer

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi

Domstolspraktikanters behörighet. Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör Jarkko Mannerhovi 15.6.2010 Publikationens titel Domstolspraktikanters behörighet Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för domstolspraktiken Ordförande: lagman Erkki Hämäläinen Sekreterare: överinspektör

Läs mer

I betänkandet föreslås också de behövliga ändringar i äktenskapslagen som föranleds av den nya lagen.

I betänkandet föreslås också de behövliga ändringar i äktenskapslagen som föranleds av den nya lagen. PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Vigselrättsarbetsgruppen Ordförande: Tuomo Antila Sekreterare: Marietta

Läs mer

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om beviljande av vigselrätt 1 Tillämpningsområde Rätt att förrätta kyrkliga vigslar inom registrerade religionssamfund (vigselrätt) får beviljas

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER Godkända i OFR-nämndens sammanträde den 28 januari 2009, 10 Förändringarna godkända

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

RP 11/2014 rd. den gällande lagen med samma namn upphävs. i handlingar som företetts notarius pub-

RP 11/2014 rd. den gällande lagen med samma namn upphävs. i handlingar som företetts notarius pub- RP 11/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om notarius publicus och till lag om ändring av 34 i lagen om konsulära tjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om landskapsfogdeämbetet

Läs mer

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030 Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 12.11.1999/1030 På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 18 och 36 lagen den 21 maj 1999 om offentlighet

Läs mer

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar JUSTITIEMINISTERIET 3/58/2005 JM 24.2.2005 Till ministerierna, justitiekanslersämbetet, domstolarna, ämbetsverk och inrättningar inom justitieministeriets förvaltningsområde Språklagen och lagen om de

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 34 D 10 07 01 35 D 10 07 01 36 D 10 07 01 37 D 10 07 01 38 Helsingfors/Mariehamn 20.7.2007 Nr 22/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.5.2007, nris 134-137/2007.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004

Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004 Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004 1 kap Behörighet 1 Marknadsdomstolens behörighet och verksamhetsställe Marknadsdomstolen behandlar de ärenden som hör till dess behörighet enligt 1)

Läs mer

Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i punkten i statstjänstemannalagen)

Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i punkten i statstjänstemannalagen) Anmälan om de högsta statstjänstemännens bindningar (Tjänster som avses i 26 1 4 punkten i statstjänstemannalagen) Anmälan av bindningar med blanketten för bindningar Statens högsta tjänstemannalednings

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

1 BULGARIEN INSTRUKTION

1 BULGARIEN INSTRUKTION 1 BULGARIEN INSTRUKTION ANSÖKAN Instruktionen skall vara till hjälp för sammanställningen av din adoptionsansökan till Bulgarien. För att undvika såväl onödigt arbete som ökade kostnader är det viktigt

Läs mer

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om RP 43/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

Läs mer

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Lag. om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Statens rättshjälps- och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 26 november 2008 Nr 104 105 INNEHÅLL Nr Sidan 104 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä)

Publikation (även den finska titeln) Rättegångens offentlighet i förvaltningsrättskipningen (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för rättegångars offentlighet i förvaltningsrätts kipningen

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4. Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4. Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4 Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:4 Kommunernas deltagande i den automatiska trafikövervakningen JUSTITIEMINISTERIET

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av passlagen och lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av passlagen Ärende Regeringen

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 maj 2011 439/2011 Lag om åklagarväsendet Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL Överdomarens beslut YT/1/17 2.1.2017 ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS ARBETSORDNING I denna arbetsordning bestäms, utöver vad som föreskrivs i domstolslagen, i lagen om förvaltningsdomstolarna,

Läs mer

RP 85/2011 rd. Lagen avses träda i kraft i början av och organisatoriska förändringar som

RP 85/2011 rd. Lagen avses träda i kraft i början av och organisatoriska förändringar som RP 85/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Centralen för turistfrämjande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om Centralen

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

2. Föreslagna ändringar

2. Föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av hänvisningsbestämmelserna i vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde så att de hänvisar till förvaltningslagen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål Ärende Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 17 01 2 D 10 17 01 3 Helsingfors/Mariehamn 8.2.2017 Nr 11/17 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.1.2017, nris 11 och 14/2017. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar; SFS 1999:152 Utkom från trycket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna RP 74/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM107. Fri rörlighet för officiella handlingar. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM107. Fri rörlighet för officiella handlingar. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Fri rörlighet för officiella handlingar Justitiedepartementet 2013-05-29 Dokumentbeteckning KOM (2013) 228 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 september 2008 Nr 571 579 INNEHÅLL Nr Sidan 571 Lag om vigselrätt... 1809 572 Lag om ändring av äktenskapslagen... 1813 573 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 18 februari 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 18 februari 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 18 februari 2013 (Finlands författningssamlings nr 154/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av tillämpningsprotokollet

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt 265 21 Alkoholtillsyn 21.1 Allmänt 8 kap. 1 a andra stycket AL Skatteverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 5. Det är SKV, före detta RSV, som sedan den 1 januari 2000 utövar

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1151/2014 Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2015 och 2016 Utfärdad i Helsingfors den17

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 december 2013 872/2013 Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2013

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd RP 98/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllagar om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen och 2 lagen om

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Avsikten med denna instruktion är att ge rekommendationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om

Läs mer

RP 179/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2018.

RP 179/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2018. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 i körkortslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att godkännandet av utländska körkort

Läs mer

AVGIFTSTABELL. För magistraternas offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut: I MAGISTRATERNAS SEPARATA TJÄNSTER

AVGIFTSTABELL. För magistraternas offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut: I MAGISTRATERNAS SEPARATA TJÄNSTER 4106 Bilaga AVGIFTSTABELL För magistraternas offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut: I MAGISTRATERNAS SEPARATA TJÄNSTER 1 BDS SAMPLING OCH URVAL (BDS-förfrågans URVALSFÖRFRÅGNINGAR) Magistraterna

Läs mer

Delgivningsförordning (2011:154)

Delgivningsförordning (2011:154) Delgivningsförordning (2011:154) Inledande bestämmelser 1 [7061] Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar delgivningslagen (2010:1932) ([7001] o.f.). Begrepp och uttryck i förordningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

Utformning av förebyggande rättsvård i Sverige

Utformning av förebyggande rättsvård i Sverige Bilaga till frågeformuläret om förebyggande rättsvård i Europa Utformning av förebyggande rättsvård i Sverige Viktiga hänvisningar: 1. Tabellen tar upp speciella livssituationer / frågor som rör förebyggande

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 193/1998 ni Regeringens proposition till Riksdagen med f"ömlag till lag om ändring av namnlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att namnlagen skall ändras, genom lagändringen

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

Den anmälningsskyldighet som tillkommer de lokala åklagarmyndigheterna

Den anmälningsskyldighet som tillkommer de lokala åklagarmyndigheterna ALLMÄN ANVISNING RÅ:2011:1 Dnr 16/31/11 Given I kraft 25.8.2011 1.9.2011 - tills vidare Upphäver RÅ:2008:1 Dnr 3/31/08 Den anmälningsskyldighet som tillkommer de lokala åklagarmyndigheterna Författningsgrund

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer