1. ALLMÄNT BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFTEN PÅ EN HANDLING...6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. ALLMÄNT...2 2. BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER...2 3. BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFTEN PÅ EN HANDLING...6"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER Behörighetskrav Jäv Saklig behörighet Mottagande av en ed eller en försäkran Protokoll och saklängd BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFTEN PÅ EN HANDLING TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV NOTARIUS PUBLICUS Tillgängligheten Information AVGIFTER FÖR NOTARIUS PUBLICUS PRESTATIONER UTVECKLANDE AV NOTARIUS PUBLICUS UPPGIFTER...9

2 2 1. ALLMÄNT Notarius publicus verksamhet regleras av lagen om notarius publicus (287/1960) som trädde i kraft den 1 januari Tidigare fanns det ingen allmän lag om notarius publicus och med denna lag samlades bestämmelserna om tjänstemän som sköter notarius publicus uppgifter samt behörighetskrav, geografisk behörighet, jävighet och protokollförande i en lag. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om vissa notarius publicus uppgifter. Till en stor del finns bestämmelserna om notarius publicus uppgifter dock i särskilda lagar, t.ex. bestämmelserna om protest i växellagen. Syftet med lagen om notarius publicus var alltså inte (RP 72/1960) att samla ihop alla notarius publicus uppgifter som nämns särskilda lagar, utan i lagen intogs en särskild bestämmelse om att notarius publicus skall dessutom utföra de övriga åligganden som särskilt i lag eller förordning påförts notarius publicus. Huvuddelen av bestämmelserna om notarius publicus uppgifter i särskilda lagar förblev i kraft när den nya lagen trädde i kraft. Senare har många av dem dock upphävts eller förlorat sin tidigare betydelse. Förordningen angående tillämpning av lagen om notarius publicus (367/1960) innehåller i huvudsak bestämmelser om de uppgifter som skall framgå av intyg eller expeditioner som utfärdats av notarius publicus samt närmare bestämmelser om förande av protokoll och saklängd. Efter att lagen om notarius publicus stiftades har den genomgått enbart några mindre ändringar och dessutom har ändringarna oftast gjorts i samband med andra lagstiftningsprojekt. Till exempel bestämmelserna om tjänstemän som sköter notarius publicus uppgifter och behörighetskrav ändrades i samband med underrättsreformen och lokalförvaltningsreformen. På samma sätt gjordes vissa preciseringar i lagen i samband med reformen av offentlighetslagstiftningen. Dessutom tillämpas bl.a. bestämmelserna om förvaltningsförfarande och offentlighet i myndigheternas verksamhet på notarius publicus. I notarius publicus uppgifter ingår bl.a. att bestyrka underskrifter och avskrifter av handlingar samt att bekräfta att en person är behörig att företa viss tjänsteåtgärd eller att någon innehar viss kompetens eller är rättsligt behörig att företräda en annan. Tjänstemän som sköter notarius publicus uppgifter vid magistraterna eller Ålands länsstyrelse kan dessutom ge apostille-intyg, dvs. bestyrka en allmän handling som skall uppvisas för myndigheter i en stat som tillträtt Haagkonventionen om legalisering av utländska allmänna handlingar Notarius publicus verksamheten har en stark internationell tradition. Av denna anledning behövs notarius publicus prestationer oftast för en utländsk myndighet eller samfund och enbart sällan för användning i Finland. 2. BEHOVET ATT ÄNDRA GÄLLANDE BESTÄMMELSER 2.1. Behörighetskrav Enligt 1 lagen om notarius publicus är bl.a. chefen för ett häradsämbete och en av honom förordnad tjänsteman vid häradsämbetet notarius publicus. Enligt lagens 2 är behörighetsvillkor för en tjänst som notarius publicus juris kandidatexamen. Enligt ikraftträdelsestadgandet kan dock

3 3 en tjänsteman vid magistraten som har utnämnts till en häradsskrivartjänst innan denna lag har trätt i kraft den 1 december 1996 fungera som notarius publicus. Bestämmelser om häradsämbeten finns i lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen (126/1992). I ett häradsämbete kan finnas polis-, utsöknings- och åklagarenheter samt ett magistrat. Chefen för häradsämbetet har titeln häradslänsman. Länsstyrelsen förordnar någon av cheferna för enheterna i häradsämbetet att sköta denna uppgift för tre år i sänder. Oftast har det varit polischefer som förordnats till denna uppgift. Enligt 6 2 mom. polisförvaltningslagen (110/1992) är behörighetsvillkor för en tjänst som ett härads polischef juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen en vid universitet avlagd annan lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga. Det finns en viss stridighet mellan dessa bestämmelser, eftersom en polischef som förordnats till häradslänsman inte nödvändigtvis har avlagt juris kandidatexamen. Arbetsgruppen anser att bestämmelserna bör ändras för att eliminera den stridighet som förekommer i de gällande bestämmelserna. Arbetsgruppen tar inte ställning till huruvida en chef för ett häradsämbete som inte har avlagt juris kandidatexamen kan fungera som notarius publicus. När detta övervägs är det dock skäl att beakta uppgiftens natur samt att grunden för uppgiften inte för väsentliga delar får avvika från internationell praxis Jäv Enligt 5 lagen om notarius publicus får notarius publicus inte företa en åtgärd, om han har del i saken eller om sådan särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans oväld. Även om det i lagen ingår en särskild bestämmelse om notarius publicus jäv finns det en mer detaljerad definition om jäv och dess inverkan på skötseln av tjänsteåtgärden i 10 och 11 lagen om förvaltningsförfarande. I förvaltningslagen, som riksdagen godkände på våren 2003, har bestämmelserna vidare preciserats och dessutom innehåller lagen en bestämmelse om avgörande av jävsfrågor. Det har inte förekommit några större problem vid tillämpningen av bestämmelsen om notarius publicus jäv. Oftast uppstår jävsfrågor i en sådan situation att enbart en tjänsteman sköter notarius publicus uppgifter vid en myndighet. Notarius publicus jäv kan i detta fall vara ett problem med hänsyn till kundtjänsten, t.ex. om det behövs ett apostille-intyg för en handling som utfärdats av myndighetens notarius publicus. Notarius publicus tjänsten är alltid bunden till en statlig tjänst och oftast är det så att tjänstemannens huvudsakliga arbete utgörs av andra än notarius publicus uppgifter. Till exempel en häradsskrivare vid magistraten kan ha flera olika uppgifter som hänför sig till medborgar- och samfundsrättigheter, såsom bl.a. utredning om det föreligger hinder för ett äktenskap, vigsel eller registrering av partnerskap, registrering av utlänningar eller registrering av företag. I praktiken har det dock inte uppstått betydliga jävighetsproblem av att en häradsskrivare, en polischef eller annan statlig myndighet har skött notarius publicus uppgifter vid sidan av sin egen tjänst. Arbetsgruppen föreslår att bestämmelsen om notarius publicus jäv ändras för att få den att motsvara de allmänna bestämmelserna om jäv för tjänstemän. Arbetsgruppen föreslår att det

4 4 övervägs om bestämmelser om notarius publicus jäv över huvud taget behöver intas i lagen om notarius publicus eller om det räcker med bestämmelserna om jäv i lagen om förvaltningsförfarande och i förvaltningslagen som träder i kraft år Saklig behörighet Tjänsten som notarius publicus regleras för de mest betydliga delarna av lagen om notarius publicus i dess ursprungliga form. På grund av den intensiva samhällsutvecklingen som skett under den tid som lagen varit i kraft är det dock skäl att överväga, om det finns anledning att för vissa delar ändra bestämmelserna om notarius publicus saklig behörighet. I lagens 4 1 mom. uppräknas vissa av de vanligaste notarius publicus uppgifterna. Uppgifterna har till största delen definierats tillräckligt tydligt och på ett så ändamålsenligt sätt att de motsvarar kundernas behov. För vissa delar är det dock svårt att motivera uppgiften som förordnats till notarius publicus. Till exempel enligt lagens 4 1 mom. 2 punkten är notarius publicus skyldig att på begäran utfärda vederhäftighetsintyg. I praktiken är intyget begränsat till att intyga att en person är vederhäftig att svara för en viss förbindelse, t.ex. borgen som hänför sig till verkställighet av en dom som inte vunnit laga kraft, en säkerhetsåtgärd eller en vräkning. Vederhäftighetsintyg utfärdas sällan och det kan över huvud taget vara svårt, eftersom det inte är möjligt att fullständigt utreda den sökandes gäldansvar. Intyget behövs dessutom oftast för utsökningsmyndigheterna, som själv har mest aktuella uppgifter om de utsökningsåtgärder som gäller för den sökande. Enligt 4 2 mom. lagen om notarius publicus skall notarius publicus dessutom utföra övriga uppgifter som särskilt i lag eller förordning påförts notarius publicus. Dylika bestämmelser finns i 6 (505/1986) lagen om stämningsmän, 15 och 18 (700/1975) lagen om faderskap, 60 (234/1929) äktenskapslagen, 1 (958/1996) köpvittnesförordningen, 20 (512/1993) fartygsregisterlagen, 24 (211/1927) lagen om inteckning i fartyg, 6 (31/1868) konkursstadgan samt 4 (4/1927) lagen om bevisning för bevakande av rätt i utlandet. Många av dessa bestämmelser har dock förlorat sin tidigare betydelse eller det kan också hända att åtgärden som nämns i bestämmelsen numera kan vidtas av en annan myndighet. I allmänhet kan det konstateras att notarius publicus ytterst sällan utför åtgärder eller förrättningar som nämns i dessa bestämmelser. Enligt 5 lagen om notarius publicus får notarius publicus inte vidta en åtgärd, som ankommer på särskild myndighet eller inrättning. Detta innebär att notarius publicus skall säkerställa att den åtgärd som han/hon bes vidta inte ankommer på annan myndighet. Även om principen som begränsar notarius publicus behörighet är tydlig, kan det i vissa fall ändå vara svårt att avgöra behörighetsfrågan. Detta beror bl.a. på att finska myndigheter allt mer baserar sina handlingar på olika dataregister. När uppgifterna behövs för finska myndigheter kan en person förete ett maskinellt undertecknat registerutdrag eller skicka uppgifterna till myndigheten med hjälp av en elektronisk dataförbindelse. Inom myndighetsverksamheten är det idag allmänt godtagbart att ge oundertecknade utskrifter ur olika register i stället för egentliga intyg. Dessa utskrifter kan inte legaliseras. Utomlands behöver kunden alltid ett på papper utskrivet intyg, som är försett med underskrift och stämpel. Notarius publicus tjänster har i praktiken behövts just för att utfärda förklaringar och intyg angående innehållet i olika registerutdrag eller sammanställningar av utdrag. I dessa situationer kan det ibland vara svårt att avgöra gränserna för en myndighets behörighet. Notarius publicus får inte heller vidta en åtgärd om ärendet är av den beskaffenhet att åtgärd av notarius publicus inte kan anses sakenlig. Dessutom skall notarius publicus överväga om åtgärden

5 5 kan anses vara sakenlig med beaktande av bl.a. principerna för en god förvaltning. I praktiken har detta tolkats så, att notarius publicus kan utöver uttryckligen nämnda åtgärder bestyrka nästan vad som helst under förutsättningen att kunden uppvisar tillräcklig utredning om ärendet eller att notarius publicus på annat sätt har säkra uppgifter om saken. Notarius publicus får dock inte bestyrka otydliga intyg eller sådana ärenden som han/hon inte har befogenhet att bedöma. Arbetsgruppen konstaterar att bestämmelserna om notarius publicus saklig behörighet är till största delen ändamålsenliga. Arbetsgruppen föreslår dock att uppgiften att utfärda vederhäftighetsintyg slopas. Dessutom bör bestämmelserna om saklig behörighet preciseras till att bättre motsvara nuvarande praxis och kundernas behov. Det skulle till exempel vara möjligt att slopa sådana notarius publicus uppgifter som i praktiken inte längre förekommer eller för vilka det redan har skapats ett annat förfarande. Dessutom är det skäl att överväga om den i 5 ingående bestämmelsen om notarius publicus behörighet kunde preciseras så, att den inte i onödan hindrar notarius publicus möjligheter att vidta åtgärder som med tanke på förnuftig kundtjänst kan anses vara motiverade. Preciseringen skall dock uttryckas på ett sådant sätt att ändringen inte överför en annan myndighets saklig behörighet till notarius publicus Mottagande av en ed eller en försäkran I lagen om notarius publicus finns inga bestämmelser om mottagande av ed eller försäkran. På grund av notarius publicus uppgiftens internationella natur kan det dock hända, att en utländsk myndighet ber kunden bekräfta det dokument han/hon undertecknat med ed. Även om en dylki ed inte ingår i Finlands rättsystem, som enbart känner den allmänna vittneseden och vissa andra ed som nämns i särskilda bestämmelser, har notarius publicus i praktiken kunnat bestyrka underskriften i en dylik handling. Notarius publicus bestyrkande av underskriftens riktighet har dock inte alltid räckt till i den stat där dokumentet har använts. Arbetsgruppen konstaterar att för denna del ger gällande bestämmelser inte tillräckliga möjligheter att möta kundens behov. Om notarius publicus ges möjligheten ta emot ovan nämnda ed som kan behövas för utländska myndigheter, skulle det inte vara frågan om att en uppgift överförs från en annan myndighet till notarius publicus eller att notarius publicus får en ny uppgift, utan det skulle vara frågan om att lagstiftningen preciseras till att motsvara nuvarande tjänstebehov. Arbetsgruppen föreslår att det övervägs om notarius publicus kunde ges möjligheten att ta emot ed eller försäkran i sådana fall, att uppgiften inte enligt lagstiftningen ankommer på annan myndighet Protokoll och saklängd Enligt 6 lagen om notarius publicus skall över notarius publicus förrättningar föras protokoll, om detta begärs eller om ärendets beskaffenhet det kräver eller om så bestäms annanstans i lag. I vissa ärenden, t.ex. då det i protokoll upptas förklaringar om rättsliga och ekonomiska förhållanden, är protokollförandet i sig en uppgift. Övriga ärenden i vilka protokoll skall föras är bl.a. öppnande av tresorfack, övervakande av lotteridragningar och sjöprotest. I 91 växellagen och 69 checklagen samt i 9 köpvittnesförordningen som stadgats med stöd av 1 kap. 6 jordabalken finns särskilda bestämmelser om prokoll- och diarieförande.

6 6 Enligt 3 förordningen angående tillämpning av lagen om notarius publicus skall det av protokollet framgå ort och tid för förrättningen och namn, yrke och hemort för den som ansökt om förrättning, förrättningens art och redogörelse för dess förlopp samt i det fall som avses i 4 1 mom. 3 punkten lagen om notarius publicus där nämnda förklaringar. Protokollförandet sker i praktiken på så sätt att protokollet som förs av notarius publicus jämte möjliga bilagor arkiveras i nummer- och tidsföljd. Övriga förrättningar (dvs. förrättningar som inte protokollförs), med undantag av bestyrkande av namnteckningars och avskrifters riktighet, skall antecknas i en kronologiskt förd saklängd. I saklängden, som förs i kronologisk ordning skilt för varje år, skall enligt 4 förordningen angående tillämpning av lagen om notarius publicus antecknas ort och tid för vidtagen åtgärd, namn, yrke och hemort för den som ansökt om förrättning samt i korthet förrättningens art. I saklängden antecknas t.ex. bestyrkanden av meritförteckningar Enligt artikel 7 i apostillekonventionen skall det över apostille-intyg föras en förteckning eller ett kortregister av vilket framgår bl.a. intygets nummer och datum samt uppgifter om vem som utfärdat den handling som apostille- intyget gäller. I praktiken består förteckningen av kopior på apostilleintyg. Med hjälp av förteckningen kan man på begäran intyga att intygets innehåll överensstämmer med uppgifterna i förteckningen eller kortregistret. Arbetsgruppen har konstaterat att med undantag av förteckningen eller kortregistret över apostilleintyg tillämpar myndigheterna varierande praxis vid förande av protokoll och sakläng. I fråga om de uppgifter som skall framgå av protokollet och saklängden är bestämmelserna föråldrade och för många delar oändamålsenliga. Enligt arbetsgruppen är finns det skäl att modernisera och precisera dessa bestämmelser, även om det inte är frågan om ett stort praktiskt problem. Arbetsgruppen föreslår att bestämmelserna om förande av protokoll och saklängder ändras på så sätt att bl.a. bestämmelserna om förteckningarnas användningsändamål och de uppgifter skall framgå av dem samt förvaringssätt preciseras. 3. BESTYRKANDE AV UNDERSKRIFTEN PÅ EN HANDLING Många av de privaträttsliga handlingar som förutsätter två vittnen är familje- och kvarlåtenskapsrättsliga avtal. Enligt 66 äktenskapslagen skall underskriften i ett äktenskapsförord bevittnas av två ojäviga personer. Personerna skall vara ojäviga enligt vad som i 17 kap. 43 rättegångsbalken föreskrivs om ojävighet. Magistraterna har konstaterat att i samband med vigsel som förrättas av en häradsskrivare begärs det ofta om bestyrkande av äktenskapsförord. Magistratens tjänstemän har i dessa fall fungerat som vittnen, även om de inte är skyldiga att göra detta. Enligt kunderna är det lättare att låta tjänstemännen bestyrka äktenskapsförordet än att på annat sätt skaffa lämpliga ojäviga vittnen. Dessutom har man lagt märke till att när äktenskapsförordet gäller en utländsk person bes det uttryckligen om att notarius publicus ensam bestyrker handlingen. En allmän förutsättning för ett giltigt testamente är enligt bestämmelserna i kap. 10 ärvdabalken att testamentet upprättas skriftligen i två vittnens samtidiga närvaro och att vittnen bestyrker handlingen med sina namnteckningar. I rättspraxis finns det dock flera exempel på att ett testamente har förklarats ogiltigt på grund av ett ojävigt vittne eller något annat fel som skett vid bevittnandet av testamentet. Om notarius publicus ges möjligheten att ensam bestyrka testamente skulle detta öka testamentsgivarens rättssäkerhet. Rättsäkerheten ökas speciellt i det avseendet, att om notarius

7 7 publicus bestyrker testamentet minskar risken för att ett vittne är ojävigt. Dessutom kan det hända att kunden på samma sätt som vid äktenskapsförord föredrar att vittnet är en utomstående tjänsteman. Arbetsgruppen anser att det är ändamålsenligt och motiverat att notarius publicus ges möjligheten att ensam bestyrka underskrifterna i sådana handlingar, som enligt lagstiftningen skall bevittnas av två ojäviga vittnen. Notarius publicus bestyrkande skulle kunna användas parallellt med det nuvarande förfarandet. 4. TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV NOTARIUS PUBLICUS 4.1. Tillgängligheten I alla 90 härad finns notarius publicus. Chefen för ett häradsämbete och chefen för en magistrat samt landskapsåklagaren och landskapsfogden i landskapet Åland är notarius publicus på tjänstens vägnar. Dessutom kan en tjänsteman vid häradsämbetet eller magistraten, eller en tjänsteman vid länsstyrelsen i landskapet Åland, som uppfyller behörighetsvillkoren förordnas till notarius publicus. I synnerhet magistraterna, som har sammanlagt anställda med juris kandidatexamen, har goda möjligheter att erbjuda notarius publicus tjänster. Utfärdande av apostille-intyg baserar sig på konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar. Apostillekonventionen tillämpas på en allmän handling som upprättats i en föredragsslutande stat och som är avsedd att företes i en annan föredragsslutande stat. När en allmän handling som utfärdats av en finsk myndighet skall användas utomlands skall den oftast legaliseras av utrikesministeriets rättsavdelning eller förses med ett apostille-intyg. Enligt gällande lagstiftning kan notarius publicus vid magistraterna och Ålands länsstyrelse utfärda apostille-intyg enligt apostillekonventionen. Övriga notarius publicus har alltså inte befogenhet att utfärda apostille-intyg. Detta har inte vållat några större problem, eftersom apostille-intyget alltid utfärdas för en handling och därmed behöver kunden inte personligen besöka notarius publicus. I lagen om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen (802/1993) ingår bestämmelser om på vilka grunder myndigheterna kan tillhandahålla sina tjänster i form av samservice. Enligt lagen kan en myndighet bemyndiga en annan myndighet att med dess medgivande med full befogenhet sköta uppgifter som inte förutsätter ändamålsenlighetsprövning och inte är förknippade med tillgripande av tvångsmedel. Om samservice ingås ett skriftligt avtal, där de ekonomiska och funktionella villkoren för uppgifterna definieras. Den myndighet som fått ett bemyndigande har samma rättigheter och skyldigheter som gäller den myndighet som gett bemyndigandet. Närmare bestämmelser om tillhandahållande av tjänster finns i statsrådets beslut (847/1993) som utfärdats med stöd av ovan nämnda lag. Enligt 1 2 mom. statsrådets beslut kan avtalet om ordnande av service ingås bl.a. så att en enskild person som är i en annan avtalsparts tjänst får i uppdrag att sköta en viss uppgift eller en viss typ av service. I beslutets 2 1 mom. 6 punkten bestäms vidare att bestyrkande av riktigheten hos en underskrift och en kopia av en handling är en sådan tjänst som kan tillhandahållas som samservice. Inrikesministeriet har den 13 juni 2002 tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att utreda reformen av samservicelagstiftningen. I samservicearbetsgruppens utkast till regeringsproposition föreslås det inte att tjänster som erbjuds av notarius publicus skulle kunna överföras till en annan myndighet med stöd av ett samserviceavtal. Enligt propositionen föreslås det även att den i statsrådets beslut ingående bestämmelsen om bestyrkande av riktigheten hos en underskrift och en kopia av en handling skall

8 8 upphävas. Arbetsgruppen konstaterar att tjänsten som notarius publicus är en personlig uppgift som baserar sig på en tjänstemans tjänsteställning eller ett särskilt förordnande. Lagen om notarius publicus innehåller uttömmande bestämmelser om vem som kan sköta denna tjänst. Av denna anledning anser arbetsgruppen att det inte är möjligt att utvidga tillhandahållandet av dessa tjänster med hjälp av samserviceavtal. Arbetsgruppen anser att den nuvarande lagstiftningen ger tillräckliga möjligheter att säkerställa ett tillräckligt utbud av tjänster som erbjuds av notarius publicus. Detta gäller också i fråga om apostille-intyg. Det finns inget omedelbart behov att ändra lagstiftningen. Enligt arbetsgruppen finns det inget behov eller möjligheter att erbjuda dessa tjänster som samservice. Däremot kunde vissa bestämmelser om utvidgandet av serviceutbudet vid behov intas i lagen om notarius publicus Information Information om tjänster som erbjuds av notarius publicus kan under tjänstetid erhållas från magistraterna, häradsämbetena och utrikesministeriet. På magistraternas och utrikesministeriets webbplatser finns dessutom allmän information om notarius publicus och vissa tjänster som erbjuds av notarius publicus. Arbetsgruppen anser att i synnerhet Internet kunde användas mer effektivt för informering och rådgivning. Mer effektiv användning av Internet skulle främja flexibel kundtjänst. Dessutom kunde kontaktuppgifterna för notarius publicus finnas tillgängliga på nätet. För upprätthållandet av notariernas kontaktuppgifter kunde man upprätta ett register (liknande till köpvittnesregistret). Uppgifterna i registret kunde utnyttjas även vid skötseln av notariella uppgifter, t.ex. om den som utfärdar ett apostille-intyg eller legaliserar en handling inte känner till notariet som undertecknat handlingen, kan behörigheten kontrolleras i registret. Arbetsgruppen föreslår att det upprättas ett register över notarius publicus. Dessutom bör Internet utnyttjas mer effektivt vid informering. 5. AVGIFTER FÖR NOTARIUS PUBLICUS PRESTATIONER Avgifterna som uppbärs för notarius publicus prestationer baserar sig på de avgiftsförordningar som skilt för varje år utfärdas av inrikesministeriet och justitieministeriet. Avgifternas storlek och grunderna för hur avgifterna bestäms är inte för alla delar tillfredsställande. Till exempel avgiften som uppbärs för bestyrkande av riktigheten hos en kopia av en handling är 1,80 euro/sida. I förhållande till kostnaderna för materialet och arbetet är avgiften låg. Avgiften för prestationen vid bestyrkande av riktigheten hos en kopia bör bestämmas i förhållande till hur mycket arbetstid det tar att jämföra originalhandlingen med kopian som kunden har med sig, eller i förhållande till kostnaderna som föranleds av kopieringen om handlingen kopieras på plats. Bestämmelsen om att maximiavgiften för handlingarna är 18 euro oberoende av sidoantalet kan också i vissa fall vara orimlig ur myndighetens synvinkel. Vissa prestationer förutsätter att notarius publicus personligen besöker kunden. Till exempel vid öppnande av tresorfack kan det vara svårt att förutse hur länge det tar att utföra uppgiften. I dessa fal skulle det vara motiverat att också resekostnaderna samt kostnaderna för arbetstiden som använts för prestationen uppbärs av kunden.

9 9 Notarius publicus har vissa samma uppgifter som andra myndigheter. Ändå kan storleken av och grunderna för avgifterna avvika, t.ex. avgiften som polisen uppbär för övervakning av lotteridragningar avviker från avgifterna som uppbärs för notarius publicus prestationer. I förordningen om polisens avgifter finns bestämmelser bl.a. om att resekostnaderna skall ersättas och att det för prestationen kan uppbäras en tidsbunden avgift. Arbetsgruppen föreslår att avgifterna som uppbärs för notarius publicus prestationer ändras till att bättre motsvara kostnaderna som föranleds av prestationen. Det bör också vara möjligt att uppbära en tidsbunden prestationsavgift och att få ersättning för resekostnaderna. Dessutom bör avgifterna inom olika förvaltningsområden i allmänhet göras mer enhetliga. 6. UTVECKLANDE AV NOTARIUS PUBLICUS UPPGIFTER Justitieministeriet har ansvaret för notarius publicus uppgifter och utvecklandet av dem. Efter att lagen om notarius publicus stiftades har man inte utfört några omfattande utredningar om de allmänna förutsättningarna för tjänsten, även om uppgiften har blivit allt mer internationell. Till exempel inverkan av EU-medlemskapet eller möjligheterna att utveckla uppgiften i en alleuropeisk riktning har inte utretts. Behörighetsvillkor för tjänst som notarius publicus är juris kandidatexamen och denna utbildning ger tillräckliga färdigheter att sköta uppgiften. Däremot har man inte ordnat någon vidareutbildning som skulle ge djupare förtrogenhet med uppgifterna. En förutsättning för att notarius publicus uppgifterna skall kunna skötas väl och på ett enhetligt sätt, är att notarierna har möjligheter att utveckla och uppdatera sina yrkeskunskaper. I förordningen angående tillämpningen av lagen om notarius publicus har särskild uppmärksamhet fästs vid notariernas språkkunskaper. Handboken som utarbetats för notarius publicus och som främst innehåller rekommendationer för utförande av uppgifterna avses att fungera som praktisk vägledning för personer som sköter dessa uppgifter. Det är viktigt handboken uppdateras i takt med utvecklingen inom rättspraxisen och lagstiftningen. Justitieministeriet har ansvaret för utvecklandet av notarius publicus uppgifter samt för behövlig utbildning och informering. Arbetsgruppen anser att det vid utvecklandet av notarius publicus uppgifter är viktigt att följa i synnerhet den internationella utvecklingen samt att vidta de åtgärder som denna utveckling förutsätter. Uppmärksamhet bör fästas vid att utveckla och upprätthålla notariernas språkkunskaper. Arbetsgruppen föreslår också att magistraternas utvecklingschef som arbetar vid Länsstyrelsen i Östra Finlands län fungerar som kontaktperson i fråga om utvecklandet av handboken för notarius publicus.

Handbok för notarius publicus

Handbok för notarius publicus LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:9 J U S T I T I E M I N I S T E R I E T UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2003:9 Handbok för notarius publicus UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2003:9 Handbok för notarius publicus Arbetsgruppen

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 LAGSTIFTNINGEN OM NOTARIUS PUBLICUS...4 3 BESTÄMMELSER SOM STYR NOTARIUS PUBLICUS VERKSAMHETEN...5

1 INLEDNING...3 2 LAGSTIFTNINGEN OM NOTARIUS PUBLICUS...4 3 BESTÄMMELSER SOM STYR NOTARIUS PUBLICUS VERKSAMHETEN...5 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 LAGSTIFTNINGEN OM NOTARIUS PUBLICUS...4 2.1 OM LAGSTIFTNINGEN... 4 2.2 PERSONER SOM SKÖTER NOTARIUS PUBLICUS UPPGIFTER... 4 2.2.1 Vid häradsämbetena och magistraterna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1151/2014 Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2015 och 2016 Utfärdad i Helsingfors den17

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Rättegångsbiträdesnämnden kan kontrollera riktigheten av de uppgifter som sökanden har lämnat.

Rättegångsbiträdesnämnden kan kontrollera riktigheten av de uppgifter som sökanden har lämnat. 1 VIKTIG INFORMATION TILL SÖKANDE AV TILLSTÅND Ansökan Sökanden ska fylla i och underteckna ansökningsblanketten och till ansökan bifoga den utredning som behövs för att avgöra den (examensbetyg, arbetsintyg

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, 96301 Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi

POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, 96301 Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi INRIKESMINISTERIET POLISAVDELNINGEN Polisens högsta ledning PB 26 00023 Statsrådet REGISTERBESKRIVNING 1. Informationssystemets namn ( och dess delregister) 2. Registeransvarig (adress, besöksadress och

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

Olga Granby. Skillnader och likheter mellan notarius publicus arbete i Ryssland och Finland

Olga Granby. Skillnader och likheter mellan notarius publicus arbete i Ryssland och Finland Olga Granby Skillnader och likheter mellan notarius publicus arbete i Ryssland och Finland Företagsekonomi och turism 2013 FÖRORD Mitt lärdomsprov heter Skillnader och likheter mellan notarius publicus

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen

ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3. Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen ARBETSGRUPPSBETÄNKANDE 2008:3 Översyn av föreningslagen JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS 2008 ISSN 1458-6452 978-952-466-665-7 (häft.) 978-952-466-755-5

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 .1.2015 PROTOKOLL Nummer 6 22.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Närvarande Frånvarande Justerat CG - RN - VT - CA - WV FK

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION 1 Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen 14.4.2011 KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION Inledning Frågor som är väsentliga både för

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 13 01 48 D 10 13 01 49 Helsingfors/Mariehamn 15.10.2013 Nr 32/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 18.9.2013, nris 187 och 190/2013. Till Justitieministeriet Ärende

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 och 15 kap. 2 i sjukförsäkringslagen samt 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin Historia Revisorerna inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin har ingen lång historia. Den sträcker sig bara ca

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen berör direkt eller indirekt största delen av finländarna. Justitieministeriet ordnar den 6-25 oktober en öppen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 361/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer