som en del i en sådan diskussion genomföra en genomgripande översyn av regelverket för patienters resor till och från vården.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "som en del i en sådan diskussion genomföra en genomgripande översyn av regelverket för patienters resor till och från vården."

Transkript

1 Landstingets revisorer Land$tingss~~sen LANDSTJNGET DALARNA INK O 2 _ DNR. &..f?.i.j..l9../f.!/? all Sl<R.... /. KOD...!.... Granskning av jämlik och rättvis vård ur ett geografiskt och tidsmässigt perspektiv Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att: utifrån ett_helhetsperspektiv initiera en disk'ussionkring hur landstinget kan stödja-nlålet omjämlik och rättvis vård ur ett geografiskt och tidsnlässigt perspektiv, Sat11t fl som en del i en sådan diskussion genomföra en genomgripande översyn av regelverket för patienters resor till och från vården. Vi ser anledning att t ex i seminarieform tilisanlnlans med styrelsen få möjlighet att diskutera frågan om jämlik Qch rättvis våtd ur bl a geografiska och tidsmässiga perspel1:iv Vi har under 2011 genontfört en granskning med syfte att bedöma om det regelverk och tillämpade rutiner e-t c med vilka land stinget. styr patientens resande till och från vård stödjer nlålet om en rättvis och jämlik vård. Granskningen har primärt avgränsats till att avse resor till och från värd vid PaIu lasarett. En viktig del i granskningen har utgjorts aven _granskning utförd av BDO. Vi vill initialt tydliggöra att målet ODl god vård på lika villkor får aha invån~re ur det geografiska och tidslnässiga perspektiv som vår granskning utgår ifrån aldrig kommer att kunna uppnås helt Frågeställningarna som- är förenade med målet är dessutom mycket komplexa. Under -åren har landstingets regelvel'k för resor till och från vården för~dra~s. Avsikten Dled förändring~rna tycks främst ha varit att styra resandet frän egen bil till kollektivt resande sanlt reducera landstingets kostnader. Av granskningen framgår också att antalet utbetalda ersättningar ror resande med egen bil reducerats kraftigt. Därelnot har resandet i den alhnänna kollektivtrafiken endast ökat marginellt. Landstingets totrua kostnader har som en följd härav också minskat. Den genomfdrda enkäten visar samtidigt att närmare 90 procent av de tillfrågade patienterna valt att resa till Falun med egen bil.

2 Konsekvensen av regelfdrändringen tycks därför främst ha blivit en omfördelning av kostnader från skattekollektivet i länet till den enskilda patienten. Regelsystemet ger också intryck av att vara otillgängligt och delvis otorutsägbart för patienten vilket t ex styrks av att ca 20 procent av de framställningar om ersättning som lämnas in avslås. I landstingets övergripande styrning visar sig tillgängligheten, geografiskt och tidsmässigt, endast beaktas i mycket begränsad utsträckning. Frågan behandlas inte specifikt vare sig i verksamhetsgemensamma styrdokument, såsom landstingsplan och verksamhetsplan eller i andra styrdokument inom hälso- och sjukvården. Ambitionen att styra patientens resor mot kollektivt resande tycks inte heller ha foljts upp i landstingets styrning av trafikarbetet. I t ex den målbild som nyligen fonnulerats för kollektivtrafiken i länet sägs inget om anpassning av kollektivtrafiken till hälso- och sjukvårdens besökstider. V år samlade bedömning är att landstingets regelverk ror patienters resor till och från vården inte stödjer målet om en jämlik och rättvis vård. Patientens resande till och från vården tycks inte heller ses som en integrerad del i vårdprocessen. Denna bild förstärks då det i granskningen anges att en konsekvens av regelverkets utformning kan vara vissa grupper av individer kommer i kläm. Vi har också noterat att den återredovisning av konsekvenserna av den senaste revideringen av regelverket som fullmäktige beslutat om inte synes ha genomforts. Sammantaget menar vi att det finns ett stort behov av att utifrån ett helhetsperspektiv initiera en genomgripande och grundläggande diskussion om hur såväl vårdsystemet som regelverk ska utfonnas för att stödja en vård på lika villkor för alla invånare ur ett geografiskt och tidsmässigt perspektiv. Landstinget Dalarna Revisorerna e:~bbvt Carl-Erik Nyström c :.~ Lars- rik Eriksson

3 " Revisorerna i Landstinget Dalarna Jälnlik och rättvis vård RappOlt BDO COl1sulting Group AB IBDO

4 IBDO BDD Consulting Group AB SAJ.\.11\1ANF ATTNING har av Revisorerna i Landstinget Dalarna fatt i uppdrag att genomf'dra en fördjupad gr~nskning av om Landstinget Dalarna erbjuder vård på lika villkor. Syftet med granskningen är att på individnivå utifrån ett geografiskt~ tidsmässigt och ekonomisk,1: perspektiv bedöma om de regel verk och tillämpade rutiner med vilka landstinget styr patientens resande till och från vården stödjer målet om en rättvis och jämlik vård. Jämlik och tättv is vard Utgångspunkten for gran~kningen och den grund revisionsfrågorna ska prövas ln'ot är de nationella mål om vård på lika villkor som återfinns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt de principer för prioritering inom hälso- och sjukvården SOJn faststä1lts genom beslut av riksdagen år Därutöver beaktas kommunallagens (1991 :900) bestämmejser om komnlunemas och landstingens skyldigheter att behandla sina medlemjnar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Trafikpo]jtiska övervägandcn och plancring av hälso- och sjnkll'ård ILandstingsplan sägs inledningsvis att hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig för alla, demokratiskt styrd och solidariskt finansierad. Hälso- och sjukvårdens insatser ska enligt landstingsplanen genomfåras och planeras" utifrån ett befolknings- och patientperspektiv. Lika viktigt är att hälso- och sjuk.'vården är effektiv, paticntsäker och tillgänglig. Det som befolkningen är i behov av ofta och mycket ska finnas nära. Sammantaget visar vår genomgång av aktuel1 dokujnentation att frågan om geografiska och tidmässiga villkor får vårdtagares tillgång till vården inte" behandlas specifikt varken j verksamhetsgemensamma styrdokument, såsom landstingsplan och verksamhetsplan, eller i andra styrdokument inom hälso- och sjukvården och landstingets trafikplanering. Geografiska frågor uppmärksammas j landstingsplanen huvudsakligen i avsnittet "om Trafik. Enligt landstingsplanen undelolättar utvecklad kollektivtrafik arbetspendling, ökar tillgängligheten till vården och f'or människor att förflytta sig runt om i länet. Det regionala stamlinjenätet ska enligt landstingets uppfattning utvecklas så att det stödjer en regional tillväxt. I uppdraget ingår samtidigt också att skapa förutsättningar för anpassning av kollektivtrafiken ti11 vårdens besökstider. I den målbild för kollektivtrafiken i Dalarna som nyligen formulerats finns dock j"l1get om.anpassning av kollektivtrafiken till hälso- 'och sjukvårdens besökstider. Reglemente för sjukresor i Landstinget Dalarna Grundläggande bestämmelser för ersättning för resekostnader vid sjukresor ges i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Sjukresa är en resa som sker från en persons hemadress till vårdenheten vid besök för vård och behandling. Landstinget Dalarna ersätter resor till och från vård och behandling med billigaste möjliga fårdmedel och med hänsyn till personens medicinska, fysiska och psykiska hälsotiijstånd. Utgångspunkten j gällande reglemente för sjukresor 'j landstinget Dalarna är att resor i första hand och i möjligaste mån ska utfötas med den ordinarie kollektivtrafiken för att berättigatill 1(25)

5 I BOD BDO ConsuJting Group AB ersättning. Resa i den allmänna koilektivtrafiken är gratis vid uppvisande av kallelse. Sjukresa med privat bil ersätts med 1,85 kronor per kilometer såvitt avser resa överstigande 55 km enkel väg. F9rutsättning för att erhålla ersättning för resa med p.rivat bil eller i den s k särskilda kollektivtrafiken är att det kan verifieras att alh:nän kollektivtrafik saknas he14 att landstingets sjukresebuss inte kunnat nyttjas till vårdbesäket samt att vårdbesöket vid resa med bil är styrkt genom patientkvitto. Vidare medges sjukreseersättning i de fall då allmän kollel1:iy~rafik inte varit tnöjlig att nyttja i anledning av patientens hälsotillstånd, lång. väntetid eller lång restid. Sjukresa m ed anledning av medjcinska~ psykiska eller fysiska hälsotillstånd ska styrkas med intyg från värdgivare. Effekter av landstingets överväganden om ]liilso- och sjukvårdens tillgänglighet Det reglemente som antogs 2007 imlebar en skärpning av reglelna får ersättning vid sjukresa. De bärande grunderna för -skärpningal118 har enjigt vad som redovisats varit en önskan att överföra fler resor till den allmänna kollektivtrafiken men framforalit att minska kostnaderna får reseersättningar. En närliggande tolkning av tillgänglig statistik är att skärpningarna. i regelverket haft effek~ på kostnaderna får sjukresor men knappast på resvanorna. Effekten av regelf6rändringama kan närmast beskrivas som en överflyttning av kostnader i storleksordningen tio miljoner kronor från skattekouektivet till den grupp av patienter som behöver åka på sjukresa. Det är möjligt att detta haft en undanträngningseffekt genojn att patienter av ekonomiska skäl ställer in viktiga vårdbesök eller bokar om dem till en annan månad eftersom de inte uppfattar kollektivtrafiken som ett reellt alternativ och samtidigt inte har ekonol'niska Inöjligheter att företa resan Ined bil. FördelningspoIitiskt kan sådana prpblem på mikronivå innebära svårigheter för barnfamiljer att åka på sjukresormed kollektivtrafiken och problem för dem sonl av olika skäl inte anser sig kunna utnyttja kollektivtrafiken och inte hel1er kan finansiera resa med egen bil. På makronivå handlar det om fördelning av kostnader mellan olika grupper. Ur ett befolkningsperspektiv kan det vara rimligt att förorda restriktivitet med ersättning vid sjukresor. Ur ett patientperspektiv och folkhälsopoiitiskt kan det vara motiverat med en annan syn på hur avvägningen skall göras. Sammanfattande bedömning Vår sammanfattande slutsats Ur att landstinget. inte har en genomtänkt och väl förankrad process för att väga in geografiska faktorer för att ~ppnå målet onl vård på lika vh1kor. Vårdutbudet k~ anpassas rör att minska geogj afiska hinder,.trafikinfrastndcturen kan utformas så att sjukresor underlättas och patienterna kan kompenseras för kostnader rör sjukresor. Vi finner inte mycket av sådana aspekter i lal)dstingets planer eller andra styrdokument. Vi har uppfattat att antalet utbudspunh.'ter i primärvården de senaste åren har minskat vilket förstärker nödvändigheten aven diskussion kringjämlikhetsfiigorna, inte nlinst med hänsyn till det geografiska perspektivet. Vid utfor.mningen av regelverket for sjukresor förefaller landstingets fokus främst ha varit på att bryta trenden lned ö.kande kostnader. Dagens regelverk för sjukresor är konstruerat för att 2(25)

6 Jämlik och rättvis värd ge incitament till kol1ektivt resande, inte för att främja ett hälsopo.1itiskt effektivt resande. Vi finner det inte självklart att de minskade kostnaderna for ersättning vid sjukresor återspeglar en.fåktisk besparing. Osäkerheten 'är stor och det kan i stället handla om en dold omf6rdeining av kostnader. Det nuva"rande regelsystemet är enligt vår bedömning omfattande och komplext och granskningen visar att kännedomen om regelverket hos vårdtagarna är lågt. För såväl patienterna som 'för landstinget självt finns risk för missförstånd eller feltolkningar av regelsystemet för ersättning vid sjukresor som kan leda till irritation eller andra negativa reaktioner hos patienterna. Landstinget behöver enligt vår uppfattning utforma ett tydligt och begripligt system för ersättning vid resor som främjar god hä1sa j hela länet och samspelar med den faktiska kollektivtrafik som bedrivs på skilda orter. Rekommendationer lvled utgångspunh.1: i vad som framförs i denna rapport rekonlmenderar vi att LandstingsstyreIsen i Landstinget Dalarna: e Säkerställer att geografiska och fördelningspoiitiska aspekter på ett tydligare ~ätt integreras i planeringen av hälso.- och sjuk.-vårdens organisation och resursfördelning. e Tar initiativ till granskning av fdrdelningsmässiga och hälsopolitiska konsekvenser av utfolmningen av nuvarande regelsystem för ersättning vid sjukresor. Tar initiativ till översyn av förutsättningarna att rationalisera, förenkla och förtydllga regelsystemet ror ersättning vid sjukresor. e Genom sitt medlemskap i Region Dalarna verka för att kollektivtrafiken inkluderar ett patientperspektiv och utfonnas för att också passa dem som behöver åka på sjukresor till vårdcentraler och sjukhus. e Säkerställer att hälso- och sjuk'vården 1 planeringen av s.in verksamhet beaktar möjligheterna att anpassa mottagningstider till kollektivtrafikens turlistor. 3(25)

7 ~BDO BDO Consulling Group AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING l UPPDRAGET s 1.1 BAKGRUND S 1.2 SYFTE REVISIONSFRÄGOR AVGRÄNSNING S PROJSKiORGANISATION JÄVSPRÖVNING ,..." "...,.., REViSiONSKRITERIER METOD OCH GENOMFÖRANDE... ""..,...,.. "... ".....,...,...,..., " U1GÄNGSPUNKTER FÖR GRANSKNINGEN ,1 JÄfvlUKOCK RÄiTVJSVÄRD...,...,...,.."..."" T RAFIKUTBUDETI DALARNA REDOVISNING AV IAKTTAGElSER RESTID OCH KOSTNADER FÖR RESA TILL FALU lasarffi GEOGRAFISKA ÖVERVÄGANDEN I LANDSTINGET DALARNAS PLANERING Planering och resursfördelning inom 11älso~ Dch sjukvård Trafikpolitiska överväganden Anropsstyrd kompletteringstrajlk Särskild koj/ektivtrafik REGELVERK FÖR SJUKRESOR..." Regler jör ersättning vid resor till vörd inom Dolorna Resa i aj/män kollektivtrafik Resa med privat bil Resa med särskild kollektivtrafik Högkostnadsskydd..._..._... _..._..._ Överväganden vid utformningen av regelverket Effekter av ändringar i regelverketjör sjukresor Patienternas åsikt om och utnyttjande av regelverket ANALYS OCH BEDÖMNING H INDER FÖR TILLGÄNGLIGHET INSATSER F.ÖR ATT FÖRBÄTIRA TI LLGÄNGUG HET Överväganden i bestämning av landstingets vårdutbud Trafikpolitiska överväganden i landstingets plan ering Reglemente jör sjukresor i Landstinget Dalarna..._ EFFEKTER AV NU TILLÄMPADE REGLER FÖR ERSÄTTNING VID SJUKRESOR..., Övef/7yttning av kostnadsansvar vid ändringar i regelsystemet Undonträngningseffekter av regelsystemet för ersättning vid sjukresor Färdelningspolitiska effekter av regelsystemet fär ersättning vid sjukresor REKOMMENDATIONER (25)

8 IBDO Jämlik och rättvis vård 1 UPPDRAGET 1.1 Bakgrund Människor väjjer själva bostadsort. Landst1nget kan inte på samma sätt tillhandahålla vård överallt Vården måste av praktiska skäl begränsas till ~tt antal geografiska utbudspunkter vars antal m'inskar ju mer avancerad den tillhandahållna vården är. Viss vård kan av t ex kostnads- och kompetensskäl endast tillhandahållas vid Falu lasarett. För att j rimlig grad ändå erbjuda alla Jnedborgare en likvärdig tillgång till vård finns olika systenl rår att tillgodose eller kompensera de resor patienter behöver företa. Exempel på sådana system är den ajhnänna kollek'tivtrafiken i länet, den sjukreseorganisation sojn byggts upp, landstingets ambulanssj~kvård eller möjligheten att i vissa fah få ersättning för resor med egen bil. Landstingets revisorer genoll1fdrde under år 20 I O en förstudie av i vilken utsträckning landstinget Dalarna erbjuder vård på lika villkor. Den inledande f6rstudien indikerade bl a Väsentliga skillnader i möjl~ghetet1 att använda kojjektivtrafiken för besök vid vårdinrättningar trots att det i landstingsplanen anges att målen för trafiken omfattar att anpassa denna till vårdens mottagningstider. En forutsättning för att systemet ska fungera är att de olika system som skapats för att överbrygga problem lned g~ografiska avstånd faktiskt stödjer målet att vården ska erbjudas på, j rimlig utsträckning, lika villkor. BDO har med denna bakgrund fått i uppdrag att utfora en fördjupad. granskning inom området. 1.2 Syfte Syftet med. granskningen är att på individnivå utifrån ett geografiskt, tidsnlässigt och ekonomiskt perspektiv bedöma om de regelverk och tillämpade rutiner meq vilka landstinget styr p'atientens resande.till och från vården stödjer tnälet om en rättvis och jämlik vård. 1.3 R~Visionsfrågor Inom ramen för granskningens övergripande syfte ska revisionen bl a belysa Töljande aspekter: e Vilka bl a ekonomiska och tidsmässiga skiiinader för resor till Falu lasarett finns för patienter från olika delar av länet? e Använder landstinget i'sin planering bedöinningar kring vad som;rned hänsyn till geografiska avstånd, är skäliga skillnader ekonomiskt och tidsmässigt for resor till vårdinrättningar? e Hur stor andel.av de patienter som har rätt till resa enligt landstingets regelverk använder sig av denna Inöjlighet? IS Vilken information erhåller patienten om de möjligheter till resor som landstingets regelverk medger?., Är de reg;lverk med vilka landstinget styr patientens resor lill och från sjukvården: liksom tillämpningen av dessa, ändamålsenliga? 5(25)

9 IBDO BOa Cönsulting Group AB o o Är samverkan mellan patient och berörd klinik mcd utgångspunkt från planering av resan ändamålsenl ig? Övriga frågeställningar som är relevanta för att uppnå granskningens syfte. 1.4 Avgränsning Granskningen ska avgränsas till rcsor tilllänskliniker i Falun och i fårsta hand avse resor med allmän kollektivtrafik eller med egen bil. Vid Falu lasarett har granskningen avgränsats till Barn- och ungdomsmediein, Cardiologiska klinikcn samt Öronkliniken. 1.5 Projektorganisation Uppdragsansvarig får granskningcn har varit Bo Anderson, certifierad kommunal yrkesrevisor. Övriga medverkande från BOa har varit civilekonom Annika Nyman, seniorkonsult, samt civilekonom Bengt Larsson, scniorkonsult. Göran Arvidsson, docent i företagsekonomi vid Institutet för Kommunal Ekonomi vid Stockholms Universitct och tidigarc forskningschef vid Studieförbundet Nädngsliv och Samhälle (SNS) har medverkat som expert. 1.6 Jävsprövning Särskild prövning av granskningsteamets oberocnde visar att del inte finns omständigheter som kan rubba förtroend.et för teamets opartiskhet och självsuindighet Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisorernas analyser, slutsatser och bedömningar. För uppdraget specifika revisionskriterier hämtas från: Lagstiftning, 16rcskrifter och nationella riktlinjer o Kommunallag (1991 :900). Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). o Kollektivtrafiklag (2010: 1065). Lag (1991 :419) om resekostnadsersiittning vid sjukresor. Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. (SOSFS 2005:12). o God vård på lika villkor? - Om statens styrning av hälso- och sjukvården. (SOU 1999:66). Landstinget Dalarna, styrdokujllcnt får hiilso- och sjukvård Landstingsplan o Verksamhetsplan Region Dalarna ". DnrRD 2011 /8. o Landstinget Dalarnas Likabehandlingsprogram. Dnr LD08/ o Reglemente för sjukresor i landstinget Dalarna. 6(25)

10 IBDO BDO ConsoIting Group AB Landstinget Dalarna, styrdokument Hir trafikpolitik Länsplan for regional transportinfrastruktllr for Dalama 20 l Trafikpolitiskt program for landstinget Dalarna otrafikbeställning Ägardirektiv till AB Dalatrafik. TrafikförsöljningspIan för kollektivtrafiken i Dalarnas län for år Regelvei'k för kompletteringstrafik i Dalarnas län. odalatrafik. Verksamhetsplan Samtliga dokument som legat till grund för granskningen förtecknas i bilaga. Granskningen har utfölts i enlighet med SKYREV:s riktlinjer och vägledning for verksamhetsrevision och Sveriges Kommunel' och Landstings riktl injer för god revisionssed i kommunal verksamhet. 1.8 Metod och genomf"orande Revisionen baseras på dokumentstlldier, intervjuer och patientenkiiler samt sim ulering av resor från ett urval av orter i länet. Granskningen har utrorts under perioden december mars Underlag för granskningen har hämtats från styrdokument på nationell nivå och inom Landstinget Dalania samt for uppdraget relevanta rapporter och verksamhetsdokumentation. Ett tjugotal foreträdare for landstingsledningen och landstingets kansli samt verksamhetschefer och berörd personal vid tre kli niker vid Falu lasarett har intervjuats. En enkätstudie har genomforts vilken riktats iill patienter vid tre kliniker vid Falu lasarett. I enkäten har patienterna tillfrågats om val.av fårdsält, kostnader och ersättning for sjuhesan, hur patienten infonnerats om gällandc reglemente för sjukresor, hur reglementet upplevs samt om hänsyn till reseförhållanc1cn beaktats i klinikens planering av mottagningstider. Simulering av resor från ett urval av orter i iänet till Falu lasm'ett har gjolts med hjiilp av Dalatrafiks reseplanerare och Eniro samt utifran gällande sjukresereglemente. Syftet har varit att se vilka restider, ersättningsmöjlighcter och transportslag som står till buds för resande till vården. 2 UTGÅNGSPUN"XTER FÖR GRANSKNINGEN 2.1 Jämlik och riittvis vård UtgängspunlGen for denna granskning och den grund revisionsfrågorna ska prövas mot är de nationclla mål om värd på lika vijikor som återfinns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Målet for hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor for hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 7(25)

11 människans värdighet. Den SOln har det största behovet av hälso- och sjtlk~ård skall ges toreträde till vården. För hälso- och sjukvård har prioriteringsgrunderna människovärdesprincipen, behovs- och sojidaritetsprincipell samt kostnads- och effektivitetsprincipen fastställts i beslut av riksdagen år Enligt beslutet går människovärdesprincipen viq prioritering före behovs- Qch solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen. 1 kommunallagens (19.90:900) kapitel om kommunernas bch landstingens sk,)'ldigheter stadgas i andra paragrafen att komm~ner och landsting skall behandla sina medlenlmar Jika~ om det inte finns sakliga skäl för något annat. I en oenig doln 1996 (RÅ 1996, ref9) finner Regeringsrätten det inte visat att det föreligger sakliga skäl f~r Landskrona kolnlnun att differenti era ta.xan tör färjetrafiken till Ven tijj nackdel "for kommunlnedlemmar som inte är bosatta på ön. Två regeringsråd anmälde avvikande lnening. Att särskilt subventionera trafik för boende på vissa orter skulle därför kunna antas strida mot den kommunala likstäiiighetsprincipen. Den statliga kommitten om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation (HSU 2000) noterar i sitt slutbetänkande 1 att det aldrig komluer att kunna sägas att målen för god vård på lika villkor är helt uppfyllda. Tolkningen av målen förändras i takt tned välfårdsutvecklingen i samhället, bl a i form av nya medicinska rön. Korilmitten konstaterar även att tillämpningen av de nationella målen och de etiska principerna kommer att skilja sig åt mellan sjukvårdshuvudmännen. Det ligger i den kommunala självstyrelsens natur och är också en konsekvens av att olika kommpner och landsting har s.lålda ekonomiska och demografiska förutsättningar. Generellt lämnar den statliga styrningen av verksamheter i kommuner och landsting i Sverige stort utrymme för lokala prioriteringar. De nationella målen och principerna ska i detta avseende vara i huvudsak vägledande. 2.2 Trafikutbudet i Dalarna Utbudet av allmän kollektivtrafik och vägnät är avgörande för den geografiska tijigängiigheten. Kollciktivtrafiknätet i.dalarna består av ett antal s k stråk, som sammanbinder större befoikningsområden. De starka stråken med stort" resandeundedag formar det regionala huvudnätet.. l<oliektivtrafiknätet. i Dalarna är i de starka stråken relativt välutvecklat. Eftersom Da-? Iarna ål' ett vidsträckt län är flera regionala busslinjer dock mycket långa med lån ga restider.- Enligt Länstransportplanen är busstrafikens yttäckning god men turutbudet.många gånger bristfälligt, fi-amföralit i lägen nled lågt resandeunderlag. Busstrafiken omfattar mer än 100 linjer SOln dagligen trafikeras med ca 250 bussfordon. A v Uincts befolkning har ca 80 0/0 til1gång till busstrafiken på ett avstånd av mindre än en kilometer. I de. större tätorterna.är läng~ta avstånd till hållplats 400 meter. I Kommitten om hälso- och sjukvårdens finansiering. och organisation (HSU 2000) "God värö på lika villkor? - om statens styrning av hälso- och sjuk-vården". SOU 1999:66.. :: Region Dalarna_ nlänsplan för regional transportinfrnstruktur for Dalarna 20 l ". 8(25)

12 IBDO Tillgängliga kollektiva trafikslag för resande till sjukvården i Uinet vid årsski ftcl 20 11/1012 är: Buss Tåg Anropsstyrd Jtomplctteringstrafik Särskild kolleldivtrafik Landstingets sj ukrcsc1inj c AB Dalatratik Tåg i Bergslagen samt SJ. Personbil eller specialfordon, vijka erbjuder boende i glesbygd möjligheter att ta sig till och från serviceinrättningar alternativt utgör ert komplement till linjetrafiken. Tillhör den allmänna koilektivtraiij...~n. Mindre fordon såsom personbil eller specialfordon där särskilt tillstånd ror resa krävs..omfattar färdtlänst, vissa sjukresor: omsorg och skolskjutsar. Vardagar Jvlora-RättVik-Leksand-Djurås-Borlänge-Falun-A \festa till Akademiska sjukhuset och Löwenströmska samt till Stockholm vid behov. 3 RED.QVISNING AV IAKTTAGELSER I följande avsnitt återges våra viktigaste iakttagelser från granskningen på ett sammanfattande vis. I bilaga 1 ges en mer detaljerad redovisning av våra iakttagelser där vi söker besvara ställda revisionsfrågor enskilt. Som underlag för redovisningen av iakttagelser har använts det material som kommit fram i våra dokumentstudier, ihtervjuer, enkätundersökning och simu1ering av resor. 3.1 Restid och kostnader fot resa till Falu las'arett Dalarna är ett glest befolkat län tned stora interna skillnader i befolknhlgstäthet. Genomsnitt för Dalarna är 9,9 invånare per kvadratkilometer vilket kan jämforas med genomsnittet för riket som :är 23,2 invånare per kvadratkilometer. Skillnaderna mellan kommuner i länet är dock betydande. För Älvdalen redovisas en invånare per k."vadratkilometer medan motsvarande siffra för Borlänge är 84,5. De tre kommunern'a Älvdalen, Malung-Sälen och Mora omfattar cirka.hälften av lä Ilets landareal lnen mjndl'e än 15 procent av befo.1kningen. Å andra sidan Olllfattar de tre kolnmunerna Falun, Borlänge och Ludvika cirka hälften av befolkningen i länet 'men mindre än 15 procent av dess landareal. Den geografiska spridningen av befolkningen illustreras i stapeldiagramnlet nedan till höger Redovisningen av bostadsort i vår patientenkät i tabellen tin vänster nedan återspeglar de befoikningsgeografiska förhållandena i Dalarna. Två tredjedelar av de svarande anger att de bör j mindre ort eller på landsbygd. 9(25)

13 Boendemiljö Cardiologi Dam Öron Stadsmiljö Mindre ort Landsbygd Enskilt täge 4 1 O Ej uppgift 1 Totalt Summa Fiinl e lnin~ :1\' heroll;nin ~ och 1:\nll:1I"/:';I) i IlrOCcnl~\ 10:..,I!J(rot~nintoch lol:lj;,.rc;i! i ~nlllmuncri t..:ln l,h1inttll)lum3 :!og! l 30,0, l~.o j~hphh!hp ~ ~ Dessa rorhållanden leder till stora skillnader i tillgänglighet till hälso- och sjukvilt c1 som endast delvis kan kompenseras med kollektivtrafik. Vanan all ta bilen iir etablerad hos befolkningen och många upplever det inte som ctt reellt alternativ att åka kollektivt till lasarettet. I vår enkätundersökning svarade 87 procent att de råretagit resan med privat bil. Det gäller oavsett patientens ålder. Av tio patienter 80 år och mdre i vårt -urval svarade åtta att de akt med egen bil eller motsvarande. Svaren på frågan 0111 flirclsätt i patientenkäten redovisas i tabellen till höger nedan. Att åka bil kan vara tidskrävande. Det finns ett antal identifierade flaskhalsar i Dalarnas vägnät. Turisttrafiken ti II och från Dalarna under högsiisong och veckosluten innebär även periodvis tillgänglighetsproblem på riksvägarna. Figuren till vänster nedan illustrerar tidåtgång fonesa till Falun fi'ån olika delar av Hiner. l princip betyder dessa beräkningar alt allt norr om lv10ra innebär mer än en timmes resväg med bil till Falun. _c..:_, Da(atrafiks bussar ~tliafio!wo ' ~~bi!. ',i.:io) Fårdsätt Cordiologi Barn Öron Summa Tåg O O ~.~ Taxi l O 1 2. ',E:!J 31.":' l "".. _ Fordon f scrvicetril.(ik O O ".~... ~~\- Egen bil Annat fårdsätt ' ,. Totalt ~9 -. l vär patientenkät' har vi också frågat efter tid ror resa till kliniken, väntan vid kliniken samt tid for återresan. Dessa svar redovisas i tabellen till vänstcr nedan. l dessa bcräkningar har vi exkluderat svar där patienten anger att också andra ärenden än sjukbesök UITorts. Cirka en tredjedel av de svarande anger att resan till kliniken tagit mer än en timme. Väntetidemu frän ankomst t ill sjukhuset till bokad tid vid kliniken Hr korta, sannolikt beroende på att patienterna anpassat tiden for avresa efter den bokade tiden. Angiven total tid i enkiitsvaren är en mycket 10(25)

14 IBDO BOO Consulting Group AB osäker uppgift. Vår simulering av resor från olika orter visar 'dock att i stora delar av Dalarna tar ett besök vid Falu läsarett nära en hel dag i anspråk. (Se bilaga I, avsnitt 3). Vi har. också fi~ågat efter patienternas kostnader fä'r besöket vid kliniken i Falun. Dessa SVal' redovisas i tabellen nedan till höger. Cirka 40 procent av patienterna har haft utgifter som överstiger 100 kronor. Knappt tio procent har haft utgifter som överstiger 300 kronor. Cirka 30 procent har också haft andra kostnader. Förlorad arbetsinkomst avser hela besöket och inte enbart resan. Annan kostnad avser oftast drivmedel och kostnad för bil respek.~ive parkeringsavgift för bil. Tidsåtgång 'får besök Kostnader ('dr besök Framresa Väntetid Total tid Flera val kan angc!s Cardiolosi Barn Ören Summa < 1 timme Utgifter för resa <100 kr 1 2 timmar kr timmar 7 53 >300 kr timmar 39 Vet ej Stimmar 10 F'åtiorad arbetsinkomst S 59 > 8 timmar 5 Alinan kostnad Totalt 214 1' Totalt Regelverket för sjukresor innebär att resa i allmän kollek1:ivtrafik företas kostnadsfritt, medan ersättningsberättigad resa med särskild koilek1:ivtrafik och privat bil medför ett kostnadsutlägg om ca 100 kr enkel väg. P g a tidsbesparingsskäj och bekvämjigl1etsaspekter väljer dock många attfårdas med privat bil trots att ersättning inte medges. Enligt vår bedömning finns ett skikt av orter i mellersta Dalmna' där vårdtagarna betalar upp till ca 300 kr, enkel resa, ror sin resa till vården. (Se bilaga 1, avsnitt 1.7). 3.2 Geografiska. överviiganden i Landstinget Dalarnas planer.ing Planeril1g DC" resllj s/iirtlell1illg i älso- och sjllkvård ILandstingspjan sägs "inledningsvis att hä1so- och sjukvården ska vara tijigängiig får alla, demokratiskt styrd och solidarisk1: finansierad. Hälsan fåt inte, och ska inte, vara klassbunderi. lng~n ska på grund av funktionsh!nder, etnicitet, sexuen läggning, kön, ålder eller ekonomiska :forhål1al1den missgynnas i tillgången till god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdens insatser ska enligt landstingsplanen genomforas och planeras utifrån ett befolknings- och patientperspektiv. Lika viktigt är att hälso- och sjukvården är effektiv: patientsäk~r och tillgänglig. Det som befolkningen är i behov av ofta och mycket ska finnas nära. Sammantaget visar dock vår genomgång av aktuell dokumentation att frågan om geografiska och tidm~siga villkor for vårdtagares tillgång till vården inte behandlas specifik1: varken i verksamhetsgemensamma styrdokument, såsom landstingplan och verksamhetsplan, eller i andra styrdokument inom hälso- och sjukvården. 11(25)

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport Nr 8/2010 Patientströmmar vid behov av akut sjukvård för barn Det saknas ett helhetsgrepp på sjukvården för barn över vårdgrenarnas gränser Det är otydligt var föräldrar

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter. Rapport 2014:7

Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter. Rapport 2014:7 Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter Rapport 2014:7 Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter Rapport 2014:7 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Hur olika får det bli?

Hur olika får det bli? PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT Upplysningar om innehållet: Bo Per Larsson, boper.larsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Intervjuer med brukare och internationell studie

Intervjuer med brukare och internationell studie Rapport 2014:35 Version 1.0 Intervjuer med brukare och internationell studie - Avseende regelverk kring färdtjänst och andra särskilda persontransporter Dokumentinformation Titel: Intervjuer med brukare

Läs mer

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN 2012-2016 Innehåll Innehåll 1 Förord 2 1. Inledning 3 1.1 Ny kollektivtrafiklag 3 1.2 Regionalt trafikförsörjningsprogram

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Rapport 1 från Kunskapsprojektet: En kostnadsanalys av olika former av stöd och service till personer med omfattande funktionsnedsättningar Priset

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer