Sociala företag Framtidens Hjo Hjo kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala företag Framtidens Hjo Hjo kommun"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Sociala företag Framtidens Hjo Hjo kommun Jesper Uvesten Tomas Uvesten Projekt Sociala Företag-Framtidens Hjo

2 Förord Hjo kommun och dess arbetsmarknadsenhet, AME, ansökte hösten 2013 hos Svenska ESF-rådet om medel för att genomföra en förstudie med namnet; Sociala företag - framtidens Hjo. Medel beviljades enligt klumpsummemodellen och tidsramen för förstudien sattes till 13 januari juli En projektgrupp skapades och projektledare anställdes. Jesper och Tomas Uvesten fick uppdraget och började sitt arbete 3 februari Slutredovisning skall ske till Svenska ESF-rådet inom tidsramen. Sammanfattning Förstudien har följt planen och ansökan. En omfattande omvärldsanalys har genomförts, en SWOT-analys har tagits fram, en Work-shop har planerats och genomförts med 30 deltagare. Internationella kontakter har tagits genom att styrgruppen besökt Trento i Italien och på plats studerat olika sociala företag och knutit kontakter. Kontakter har vidare tagits med myndigheter, Samordningsförbund, Coompanion, närliggande kommuner, näringslivet i Hjo och inte minst med kommunledningen och andra förvaltningar i Hjo. Förstudien visar tydligt att det är möjligt att starta ett socialt företag i Hjo, och att det finns ett antal lämpliga områden för ett sådant företags verksamhet. Vidare visar resultatet att arbetsmarknadsenheten kan se över sin egen verksamhet med hänsyn till slutsatserna. I de samtal och presentationer av förstudien som gjorts för kommunstyrelsen och kommunens revisorer, framkommer också en vilja att fortsätta arbetet. Vi rekommenderar dessutom Hjo kommun att ta fram en policy för sociala företag och sociala hänsyn vid upphandlingar. 2

3 Innehållsförteckning 1. Kort bakgrund om Hjo kommun Historia och vision Företagande i Hjo kommun Kunskap, medvetenhet och inställning till sociala företag i Hjo kommun Bakgrund till projektansökan Begreppsdefinitioner Sociala företag och social ekonomi Statistik sociala företag i Sverige Målgruppen Målgruppens möjlighet till arbete på den reguljära arbetsmarknaden Inskrivna på arbetsmarknadsenheten i Hjo kommun Arbetslöshet i Hjo kommun Försörjningsstöd i Hjo kommun Målgruppens utbildningsnivå Slutsatser Goda exempel lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Konkurrens Kommunens och det offentligas roll Avknoppning Företagsform för sociala företag Ekonomisk förening Ideell förening

4 8.3. Aktiebolag Slutsatser företagsform SWOT-analys Internationella kontakter Workshop 15 maj Reflektioner Slutsatser Rekommendationer och tänkbara verksamhetsområden Genomförandeprojekt Källföreteckning Bilagor Bilaga 1 Inbjudan till workshop Bilaga 2- Rapport från workshop Bilaga 3 - Rapport från studieresa till Trento, Italien Bilaga 4 Sammanställning av tänkbara verksamhetsområden för sociala företag

5 1. Kort bakgrund om Hjo kommun Hjo är en kommun i Västra Götaland med en befolkningsmängd på 8821 personer 1. Kommunen är naturligt avgränsad i öster av Vättern men gränsar annars mot Karlsborgs kommun, Tibro kommun, Skövde Kommun, Tidaholms kommun samt Habo kommun i Jönköpings län Historia och vision Hjo är en gammal stad och den första bevarade skriftliga uppgiften om Hjo finns i Erik av Pommerns skattbok från Denna notering ligger också till grund för firandet av Hjos 600- årsjubileum Hjo har även tilldelats Europa Nostras hedersmedalj "för det beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel och charm" 2. Under 2012 togs en ny vision fram för Hjo. Visionsarbetet var nyskapande och involveringsgraden från invånarna i kommunen var hög. Detta arbete mynnade ut i visionen Tillsammans skapar vi framtidens Hjo : Tillsammans - Vi kan bara göra detta tillsammans. Hjo and me. Vår metod är att samarbeta. Det betyder inte att vi är överens om allt. Bara att vi är överens om att vi har ett gemensamt ansvar för den plats vi bor på. Goda möten och ett välkomnande förhållningssätt är nyckeln till framgång. skapar vi - Vi skapar framtidens Hjo genom att utveckla den unika potential som finns i Hjo. För att lyckas behöver vi vara öppna för nya möjligheter. Verkligheten är inte färdig en gång för alla, framtidens Hjo skapar vi varje dag. Och alla bidrar med sitt. För vi är inte bara kommunen. Eller näringslivet. Eller föreningarna. Vi är alla. Tillsammans är vi ett starkt lag som med både planering och kreativitet skapar ett bättre Hjo. framtidens Hjo - I framtidens Hjo samarbetar vi över gränserna för att bättre ta till vara vår potential. Hjo är en välkomnande och levande stad med ett rikt utbud av meningsfulla aktiviteter för alla åldrar. Hjoborna lever på ett hållbart sätt och tar till vara den lilla stadens fördelar. Kommunikationerna är goda och det är nära mellan både människor och platser. Attraktiva boenden och idylliska miljöer drar till sig nya invånare och besökare. Tack vare att vi blir fler kan vi

6 möta framtidens utmaningar och hålla hög kvalitet i skola, barnomsorg och äldreomsorg. Det är enkelt, vackert och roligt i framtidens Hjo Företagande i Hjo kommun Hjo har 968 registrerade företag 4 varav de allra flesta är småföretagare med 1-3 anställda. Det finns endast två arbetsgivare med fler an 100 anställda och det är Hjo kommun samt Tectubes. Sedan finns det ett fåtal företag med runt 50 anställda. 5 Resterande företag är små och det vittnar om en entreprenörsanda i kommunen. Hjo kommun har, trots sin storlek, ett eget nyföretagarcentrum. Denna finansieras av näringslivet i kommunen samt kommunen 6. Även detta vittnar om kommunens strävan att stödja företagande Kunskap, medvetenhet och inställning till sociala företag i Hjo kommun Projektledarna har under det inledande arbetet med förstuiden sett en starkt ökande medvetenhet och intresse gällande sociala företag. Genom media kring den nedläggningshotade golfbanan har frågan om sociala företag lyfts och fått ett genomslag hos allmänheten, näringslivet och politiken. Antalet telefonsamtal, mail och spontana möten har varit stor och den kunskap projektledarna tillskansats sig har spridits i största möjliga mån. Det är positivt med sociala företag som ger möjlighet till arbete åt arbetslösa -artikel i Hjo Tidning 21 februari Förstudien blir ett redskap, utbildningsmaterial och en tillgång i arbetet med att skapa en samstämmig bild av vad sociala företag är samt skapa en positiv inställning till sociala företag hos allmänheten, politiker och kommunens tjänstemän. 3 Hjo Kommun (2012), Tillsammans skapar vi framtidens Hjo Intervju med Kristina Mustajärvi näringslivschef i Hjo Kommun Artikel i Hjo Tidning 21 februari

7 2. Bakgrund till projektansökan I sin ansökan till Europeiska Social Fonden, ESF; anger Hjo kommuns arbetsmarknadsenhet, AME, att det saknas konkreta vägar inom organisationen, för att underlätta vägen tillbaka in i arbetslivet. AME efterfrågar också större kunskap i hur man på ett effektivt sätt kan föra människor närmare arbetsmarknaden, utifrån deras egna villkor och förutsättningar. AME vill kort sagt lära sig mera om sociala företag och hur ett användande av dessa skulle kunna bidra till en bredare arbetsmarknad Begreppsdefinitioner Sociala företag och social ekonomi I förstudieprojektet Sociala företag framtidens Hjo har vi valt att arbeta utefter Sofisams definition av arbetsintegrerande sociala företag: Sociala företag är företag som driver näringsverksamhet, det vill säga som producerar och säljer varor och/eller tjänster: med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 8 Denna definition är presenterad av Tillväxtverket 9 och grundar sig i Kulturdepartementets svenska definition av social ekonomi: Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännyttan eller medlemsnyttan, inte vinstintresset, som främsta drivkraft TVV, Magnus Andersson, Att välja företagsform för arbetsintegrerande företag, Kulturdepartementet (1999). Social ekonomi en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt? 7

8 2.2. Statistik sociala företag i Sverige I Sverige fanns det 2012 totalt 271 sociala företag varav 57 fanns i Västra Götalandsregionen. Det gör att regionen har i snitt 3,6 sociala företag per invånare, något högre än snittet i riket. 11 Detta innebär att Hjo skulle ha 0.3 stycken sociala företag enligt statistiken. Källa: Tillväxtverket De sociala företagen är spridda i ett antal branscher och det är heller inte ovanligt att samma företag är verksamt inom fler branscher. Nedan följer en förteckning av de vanligaste branschtillhörigheterna. 12 Källa: Tillväxtverket 11 TVV, Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012, TVV, Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012,

9 3. Målgruppen Förstudien har ett brett fokus vad gäller målgruppen. Utanförskap som kan bero på arbetslöshet, funktionshinder, sjukdom, etnicitet, ålder eller genus, skall alla omfattas i studien och i de tänkta alternativen för framtiden Målgruppens möjlighet till arbete på den reguljära arbetsmarknaden Chansen att få ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden är låg för målgruppen oavsett anledning till utanförskapet och det är ofta en kombination av orsaker som minskar den enskildes chanser på arbetsmarknaden. Exempelvis behöver inte ålder vara ett hinder i sig, men i kombination med låg utbildningsnivå och brist på arbetslivserfarenhet minskar chanserna till jobb avsevärt. Klart står att unga och utrikesfödda som ej kommit in på den svenska arbetsmarknaden tenderar att kvarstå i utanförskap, ofta på grund av utbildningsnivå och eller brist på erfarenhet. Dock är det personer med psykisk ohälsa som har svårast att få arbete, ofta på grund av att de saknar utredning om och klassificering av sina psykiska problem. Dessa uppmärksammas först när de går in sysselsättning och förväntas vara aktiva på heltid. Inte minst förstärker långtidsarbetslöshet svårigheter att få sysselsättning. Forskning har visat på att långtidsarbetslöshet påverkar individens möjligheter att få ett arbete, ju längre tid utanför arbetsmarknaden ju svårare att hitta tillbaka. Tiden i arbetslöshet bidrar till att värdet av utbildning och arbetslivserfarenheter försämras. Den enskildes personliga nätverk riskerar att bli inaktuellt och det blir svårt att få referenser när man söker jobb. De praktiska förutsättningarna för att vara anställningsbar försämras också ju längre tid som förflyter, ofta på grund av en försämrad ekonomi som påverkar ens möjligheter att pendla, flytta eller utbilda sig. En lång period av arbetslöshet kan också självförtroendet försämras och risk för exempelvis depression ökar. Individens förväntningar att få ett jobb minskar efter att de fått nej så många gånger vilket i sin tur påverkar motivationen att söka jobb Inskrivna på arbetsmarknadsenheten i Hjo kommun För att få en bild av hur det ser ut i Hjo har vi gjort ett utdrag ur SUS för att visa hur det ser ut i Hjo på de individer som är inskriva hos arbetsmarknadsenheten. Utdraget gjordes den 24 februari 2014 och då var 26 individer aktuella i systemet. 13 Rapport 2013:15 (Statskontoret) Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen. Sid

10 Ålder Tabellen nedan visar en relativt jämn fördelning mellan könen samt att den övervägande delen antingen är mellan eller mellan Kvinna Man Totalt Ålder Totalt (utdrag ur SUS ) Utbildningsnivå Tabellen nedan visar att den största enskilda gruppen individer enbart har grundskoleutbildning oavsett ålder. Kvinna Man Totalt Utbildning Grundskola Gymnasium Annan eftergymnasial utbildning Högskola/Universitet upp till 3 år 2 2 Saknas/okänd 1 1 Totalt (utdrag ur SUS ) 10

11 Tid i offentlig försörjning Tabellen nedan visar att ungefär lika många har en inskrivningstid mellan 0-2år som de varit inskrivna 3-10år. Kvinna Man Totalt Tid i offentlig försörjning Upp till 1 år Upp till 2 år Upp till 3 år Upp till 4 år Upp till 5 år Upp till 8 år år eller mer Totalt (utdrag ur SUS ) 3.3. Arbetslöshet i Hjo kommun Kommun år Öppet arbetslösa Riket 4,50% Västra Götalands län 4,30% Hjo 3,60% Karlsborg 4,50% Skövde 4,20% Tibro 5,40% Tidaholm 4,00% Källa: Arbetsförmedlingen 14 Den totala arbetslösheten i Hjo är något lägre än genomsnittet i riket och regionen. Den är även något lägre än i angränsade kommuner. 14 Statistik från

12 Kommun år Öppet arbetslösa Riket 5,90% Västra Götalands län 5,70% Hjo 5,20% Karlsborg 5,20% Skövde 5,20% Tibro 6,50% Tidaholm 4,90% Källa: Arbetsförmedlingen 9 Ungdomsarbetslösheten i Hjo lägre än riket och regionen och ungefär i samma nivå som angränsande kommuner. Kommun Utrikesfödda år Öppet arbetslösa Riket 11,90% Västra Götalands län 11,50% Hjo 9,50% Karlsborg 30,60% Skövde 13,00% Tibro 18,20% Tidaholm 17,00% Källa: Arbetsförmedlingen Arbetslösheten bland utrikesfödda är lägre än snittet i riket och regionen och betydligt lägre än nivåerna i angränsade kommuner. Kommun Utrikesfödda år Öppet arbetslösa Riket 15,20% Västra Götalands län 15,20% Hjo 20,00% Karlsborg 16,70% Skövde 15,30% Tibro 23,40% Tidaholm 13,70% Källa: Arbetsförmedlingen Ungdomsarbetslösheten bland utrikesfödda är högre än snittet i riket och regionen och högre an i angränsande kommuner. 12

13 3.4. Försörjningsstöd i Hjo kommun I Hjo var det under mars hushåll som erhöll stöd i form av ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Utav dessa var 29 ungdomar under 25 år 15. Det skall dock tilläggas att av de individer som får ekonomiskt bistånd är inte alla tillgängliga för den reguljära arbetsmarknaden Målgruppens utbildningsnivå Målgruppens utbildningsnivå är oerhört viktig. Vid genomgång av de personer som finns inskrivna hos AME kan vi konstatera att av de per den 25/ inskrivna, saknar 11 personer gymnasieutbildning. 16 Som framgår av ovanstående är detta en mycket viktig faktor för återgång, eller ej, till den reguljära arbetsmarknaden. De personer som enbart har grundskola, borde motiveras på alla tänkbara sätt, för att skaffa sig åtminstone en gymnasieutbildning. Här ser vi den kommunala vuxenutbildning och Hjo folkhögskola som utmärkta anordnare och genomförare av den typen av utbildning och bildning. Även inom ramen för AME:s verksamhet ser vi ett stort värde i en ökad satsning på utbildning av motiverande och repeterande karaktär, för att ge deltagarna bättre förutsättningar att gå in i en utbildningsinsats, på vilken nivå det än må vara Slutsatser Vi kan dra många slutsatser genom att studera de tabeller vi presenterat här ovan. 1. Det absolut tydligaste är att ju kortare tid man varit inskriven desto lättare har man att komma ut på arbetsmarknaden. Detta bekräftas också av utdraget ur SUS på de individer som blev utskrivna Statistik från enheten för ekonomiskt bistånd i Hjo kommun 16 Utdrag ur SUS

14 Kvinna Man Totalt Tid i insats vid utskrivning Totalt (utdrag ur SUS ) En övervägande majoritet av de utskrivna hade varit inskrivna en kortare tid. Kommunala insatser i ett tidigt skede tenderar att bli lyckosamt för att komma in på arbetsmarknaden igen. Dock så kommer gruppen med individer som varit inskrivna länge successivt öka undan för undan då deras möjligheter till arbete minskar ju längre tid som går. 2. Utbildning spelar en avgörande roll. Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att motivera och inspirera deltagarna till bildning och utbildning. 3. Det tycks som om det finns skillnader mellan män och kvinnor och möjligheten att få ett reguljärt arbete. Denna skillnad måste studeras ytterligare och åtgärder vidtas efter det. 4. Goda exempel lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Projektledarna har kontaktat kommuner och organisationer såväl i närområdet som regionalt, nationellt och internationellt. Lokalt Hjo och grannkommuner Tidaholms och Falköpings kommuner har kommit relativt långt i sitt tänkande och agerande vilket bland annat visar sig i modellen Bruk för alla. Även i Karlsborg har kommit långt, inte minst genom att enskilda anställda inom förvaltningen har tillåtits att starta en ideell förening inom ramen för socialförvaltningen. Caféverksamheten på äldreboendet Haganäset kommer att avknoppas och drivas av den ideella föreningen. Huskvarna kommun har långvarig erfarenhet av arbete med bland annat funktionshindrade som utförts i kommunens regi. Exempelvis har man haft grupper som tvättat kommunens bilar, kört avfall till återvinningen, hunddagis, mindre bondgård, café med mera. Resultaten är mycket uppmuntrande från dessa olika verksamheter. 14

15 Regionalt exempel Fix-it i Mariestad Fix-it är en ekonomisk förening är ett socialt företag som bedriver näringsverksamhet med social karaktär i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun. Fix-it grundades 2012 och har som huvudmål att rehabilitera människor som stod utanför arbetsmarknaden genom att driva ett eget företag och på så sätt skapa arbetstillfällen. Företaget är etablerat i en rad olika branscher så som syateljé, flytt och städ, caféverksamhet, second hand m.m. 17 Företaget har i maj 2014, tre anställda och erbjuder åtta personer praktikplatser. Tyvärr kommer verksamheten vid caféet i Mariestads centrum att läggas ner efter sommaren Skälet är för höga hyror, för dålig omsättning och svårigheter att få tag på rätt personal. Nationellt exempel Solkraft, Skellefteå Ett av de allra bästa exemplen vi hittills har stött på är Skellefteå kommuns satsning på projektet Solkraft. Solkraft startade som ett samarbetsprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin, och har idag tagit ett helhetsgrepp för personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten sysselsätter årligen runt 700 personer inom ett antal branscher. Dessa branscher är: industri, service, naturnära, butik, bageri, café, verkstad och transport. Inom dessa olika branschbenämningar ryms bland annat varuhemsändningen till biståndstagare, biltvätten och servicetjänster för äldre. Vidare finns Rondellen second-hand och Lastbilen som transporterar såväl återvinning som insamling av begagnade möbler mm. Kall- och varmmatslådor levereras också av Lastbilen. Liksom olika typer av medicinlådor. Listan kan göras lång och innehåller många olika verksamheter och tips på områden som skulle kunna överföras till andra kommuner. Solkraft arbetar med 5 rättigheter: 1. Rätten till ett bra bemötande. 2. Rätten att känna sig behövd. 3. Rätten till meningsfull aktivitet utifrån förmåga

16 4. Rätten till individuell utveckling. 5. Rätten till meningsfulla arbetsuppgifter i syfte att förbereda sig inför den öppna arbetsmarknaden. 18 Internationellt exempel Le Mat Le Mat är ett italienskt koncept som handlar om socialt och socialiserande turism. Det bygger på sociala företag och entreprenörer som har stor kunskap om sin hembygd, stad eller region och erbjuder personliga alternativ till resande. Man jobbar utifrån devisen ACCOGLIENZA vilket innebär något större och mer omfamnande än bara Välkommen. Le Mat startade i och med Hotel Tritone i Trieste bestämde sig fem unga, arbetslösa personer att lära sig och driva ett hotell med stor social hänsyn och förankring. Konceptet med sociala entreprenörer inom tursismen och sedan spridit sig i Italien och vidare ut i Europa. 19 Le Mat har också spridit sig till Sverige via kooperationen Vägen Ut!. De senaste tillskotten är ett Bed & Breakfast i centrala Göteborg, ett Bed & Breakfast byggs i Åkersberga samt ytterligare ett projekteras i Luleå Konkurrens Det är tillåtet för kommuner att bedriva näringsverksamhet enligt Kommunallagen, för speciella syften. Exempel på detta är att uppfylla sina åtaganden enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service, LSS. Detta ingår i den kommunala kompetensen. Det betyder också att kommunen kan driva en affär på den öppna marknaden inom olika branscher om syftet är att skapa en meningsfull sysselsättning. Konkurrenslagen gäller såväl vid kommunal drift, som verksamheter i form av sociala företag. En sammanfattande mening från Konkurrenslagens bestämmelser som kan ha sin praktiska giltighet vid verksamhet i socialt företagande är: Det är inte tillåtet att missbruka en dominerande ställning på marknaden

17 Om ett socialt företag har stöd eller subventioner av olika slag från offentlig sektor har ingen betydelse ur konkurrenssynpunkt. Det viktiga är att man inte missbrukar situationen genom att till exempel underprissättas. 21 Statsstödsreglerna som regleras i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF, ger också undantag för statligt stöd för exempelvis sysselsättningsstöd på vissa villkor och stöd av mindre betydelse. Vidare ger detta möjlighet till stöd genom generella sysselsättningsstöd till utsatta grupper, samt stöd av mindre betydelse, dvs stöd under Euro under en treårsperiod. Stödet kan lämnas i form av bidrag, lån, konsultcheckar mm. Dessutom kan stöd ges till utbildning, vägledning med mera för arbetslösa. 22 Det finns alltid gränsdragningar när arbeten utförs av personer som inte finns inom den reguljära arbetsmarknaden. Projektledarna har varit i kontakt med den lokala avdelningen för Kommunal och med dem diskuterat så kallade undanträngningseffekter. Problemet i många verksamheter, både offentliga och privata, är att det finns väldigt många arbeten som det skulle vara värdefullt att få utförda, men ingen har tid att göra det eller råd att anställa för detta. Skulle det vara möjligt att få dessa sysslor utförda av personer som annars inte har någon varaktig sysselsättning, så skulle det vara en typisk win-win situation. 23 Dock skall man vara medveten om att diskussionen kring konkurens alltid är närvarande när det handlar om sociala företag, framförallt från privata aktörer. Detta bemötte Kristina Berneholm från Coompanion i Skaraborg på ett enkelt och tydligt sätt: Personerna är tillgängliga för alla, varsågod och anställ dem Kommunens och det offentligas roll Det sociala företaget måste stå fritt från det offentliga rent organisatoriskt. Samtidigt måste det finnas ett stort mått av samarbete mellan dessa båda parter. Exempelvis kan en kommun vara ansvarig för handledning, ansvara för transporter och arbetsredskap. Dessutom skulle ansvaret för utbildning, rehabilitering, förebyggande hälsovård, tolkhjälp med mera, ligga på den enskilda kommunen. 21 TVV, Bo Blideman, Att stödja utan att styra, TVV, Bo Blideman, Att stödja utan att styra, Intervju med Kristina Berneholm,

18 Fackförbundet Kommunal och dess sektion 20 i Hjo redovisade vid ett samtal den 31 mars 2014 sina ståndpunkter, bland annat gällande BUI (Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning) / BAL (Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning) samt eventuella undanträngningseffekter. Förbundet blir i största grad inblandad vid eventuella avknoppningar då en förhandling måste genomföras Avknoppning Avknoppningens rättsliga frågor förtjänar ett eget avsnitt i denna sammanställning. Kommunerna får kommunalrättsligt sett i princip inte ge sociala företag några särskilda favörer. Sociala företag skall som huvudregel behandlas på samma sätt som vilken annan kommunal verksamhet som helst där avknoppning kan ske. Dock finns ett antal undantag där kommunen exempelvis kan göra avtal om köp av varor och tjänster, så att det nya företaget får en trygg start. Dessutom kan kommunen ställa högre sociala krav vid en upphandling, till exempel genom att föra in särskilda krav på att en viss andel av leverantörens anställda skall vara funktionshindrade. Vid en eventuell överlåtelse från kommunen till det sociala företaget av verksamhetsinventarier och andra tillgångar, skall priset sättas så att det kan visas vara marknadsmässigt, vilket avgörs från fall till fall. Slutsatsen blir dock alltid att samma regler skall tillämpas som vid all annan kommunal avknoppning. Det saknas lagligt utrymme att bereda sociala företag särskilda förmåner endast av den anledningen att de är sociala företag. 26 Projektledarna ser ett antal realistiska alternativ till avknoppningsbara verksamheter efter att de har testats i skarpare läge. Det kan gälla Caféverksamhet på Rödingen, återvinningsservice, dagligvaruservice, Gröna Laget (kommunens naturvårdslag), med flera verksamheter. Vad gäller dagligvaruservice så skulle också tid kunna frigöras från Hjo kommuns hemservice, genom att personer långt ifrån arbetsmarknaden, skulle kunna sköta daglig/veckovis handling på exempelvis den lokala ICA-affären. I ett sådant scenario kan den frigjorda tiden användas till mer hemservice och vårdande insatser för de som bäst behöver det, och med personal med adekvat utbildning för ändamålet. 25 Samtal med Annika Axelsson, Ombudsman Kommunal Väne-Väst och Charlotte Karlsson, Kommunal sektion 20 Hjo den 31 mars Karlstads kommun, Dnr KS

19 8. Företagsform för sociala företag Vilken form för socialt företagande man använder sig av är ingen självklarhet. Men de arbetsintegrerande sociala företagen organiseras oftast som en ekonomisk förening eller ibland ideell förening. Det är naturligt att organisera en verksamhet som detta i en juridisk form som överensstämmer med dess demokratiska grund - en medlem, en röst Ekonomisk förening En ekonomisk förening främjar sina medlemmars ekonomiska intresse genom sin verksamhet. Föreningens stadgar bestäms av medlemmarna och reglerar vilken verksamhet man skall bedriva, hur den ekonomiska nyttan skall främjas, hur medlemmarna skall delta, hur stor kapitalinsats som behövs samt vilka som får vara medlemmar. I en ekonomisk förening skall medlemmarna bidra med en kapitalinsats, hur stor denna är regleras i stadgarna. Vanligtvis återbetalas också insatsen vid utträde ur föreningen. Öppenhet för nya medlemmar är stor i den ekonomiska föreningen, alla som enligt stadgarna kan deltaga i verksamheten har möjlighet att ansöka om medlemskap. Dock kan stadgarna avgränsa möjligheterna till medlemskap genom exempelvis bestämma att medlemmarna skall bo i et ett speciellt område eller ha deltagit i föreningen under en viss tid. En ekonomisk förening innebär att en medlem har en röst. Medlemmen har möjlighet att använda sin röst på årsmötet då man tar viktiga beslut såsom föreningens stadgar, styrelsens sammansättning med mera. Styrelsen i en ekonomisk förening skall bestå av minst 3 myndiga personer. Oftast är styrelsemedlemmarna medlemmar men det finns också en möjliget att öppna upp för externa styrelseledamöter. En styrelseledamot har inget personligt betalningsansvar så länge man ej varit oaktsam eller på annat sätt brutit mot de regler oms finns Ideell förening Denna typ av förening skall ha ett ideellt syfte, detta innebär dock att föreningen får bedriva näringsverksamhet men får inte drivas för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Följden av detta är att om medlemmarna arbetar i verksamheten kan föreningen inte betala dem för deras arbete vilket man har möjlighet till i en ekonomisk förening. Den ideella föreningen skall ha stadgar som reglerar vad man bedriver för verksamhet, hur man blir medlem, hur styrelsen ut m.m. I en ideell förening behöver inte medlemmarna bidra med någon kapitalinsats men det är dock vanligt med en medlemsavgift. En ideell förening är i

20 allmänhet öppen för nya medlemmar, detta regleras dock i stadgarna. Är föreningen allmännyttig är den dock alltid öppen för nya medlemmar. En ideell förening bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer som antar stadgar och väljer styrelse. Brukligt är att föreningar av denna typ tillämpar principen att en medlem har en röst att använda på föreningsstämman Aktiebolag Ett aktiebolags grundsyfte är att ge ägarna en vinst. Det finns dock möjligheter för ägarna att bestämma ett annat syfte med bolaget genom sin bolagsordning. Ett aktiebolag behöver ha en bolagsordning som innehåller en beskrivning av verksamheten, regler kring stämmor och styrelse samt en bestämmelse över aktiekapitalets storlek. Vid bildanade av ett aktiebolag behövs en kapitalinsats på minst som sätts in av en eller flera ägare. Detta bildar aktiekapitalet och varje aktie motsvarar en andel i bolaget. Vid bildandet av ett aktiebolag beslutar man om vilka som äger aktierna och därmed även äger bolaget. Det finns visst utrymme att överlåta aktier till någon annan person men i grund och botten är denna typ av bolag en sluten företagsform med få möjligheter att ta in nya medlemmar. Det är antalet aktier i ett aktiebolag som styr rösträtten på bolagsstämman om inget annat angivits vild bildandet av bolaget Slutsatser företagsform Av upplägget som finns i de olika typerna av företagsform framstår en ekonomisk förening som det alternativ som möter behoven i ett socialt företag bäst. Enligt verksamt.se, som är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket, är också en ekonomisk förening den vanligaste formen. 29 I en ekonomisk förening har man möjlighet att själv bestämma hur stor kapitalinsatsen skall vara, exempelvis 100 kronor per person. Detta möjliggör medlemskap för i stort sett alla vilket ett aktiebolag inte gör då det krävs en stor kapitalinsats. I en ekonomisk förening har man också möjlighet att bedriva verksamheten på sådant sätt att man kan ge de anställda lön utan att för den delen jobba emot att maximera sin vinst. Det blir problem i en ideell förening att avlöna medlemmarna och på så sätt är det svårt att jobba med att utveckla verksamheten samt att i ett aktiebolag jobbar man främst för att ge avkastning till ägarna. 28 TVV, Magnus Andersson, Att välja företagsform för arbetsintegrerande företag,

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Social Ekonomi i Stockholms stad

Social Ekonomi i Stockholms stad Social Ekonomi i Stockholms stad 1. Inledning: Policy för social inkludering på lokal nivå Stockholms stad Stockholms stad har 820 000 invånare. Fyra procent av befolkningen i staden erhåller ekonomiskt

Läs mer

Aktörer inom social ekonomi i upphandling

Aktörer inom social ekonomi i upphandling Aktörer inom social ekonomi i upphandling Utredning på uppdrag av Social resursförvaltning Göteborg. Sammanfattning Det finns ett ambitiöst politiskt mål i Göteborg om att den sociala ekonomin ska stimuleras,

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun

Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun 2015 Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun Förstudierapport 2014-07-15 Uppdaterad 2015-02-16 Författare: Clara Edenstrand Sammanfattning I denna rapport sammanfattas resultatet

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer