SÄKERHETSDATABLAD Trälasyr V

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Trälasyr V"

Transkript

1 Trälasyr V Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Trälasyr V AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktbeteckning Produktnamn Trälasyr V 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Produktgrupp Användningsområde Kemikalien kan användas av allmänheten Alkydoljebaserad lasyr Vattenburen utomhusmålning Ja 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företagets namn Liwa Färg AB Besöksadress Kvarnbyvägen 19 Postadress Kvarnbyvägen 19 Postnr Postort Malmö Land Sverige Telefon +46-(0) Fax +46-(0) E-post Webbadress Org.nr Kontaktperson Bo Ahlkvist 1.4. Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon SOS Alarm:112 AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Ämnet / blandningen farliga egenskaper 2.2. Märkningsuppgifter VOC 2.3. Andra faror Miljöeffekt Andra faror Denna produkt är ej klassificerad som brand-, hälso- eller miljöfarlig, enligt nuvarande lagstiftning. Produktunderkategori: Lasyr, olja eller bets i tunt skikt för inomhus- och utomhusbruk Tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar: 130 gram/liter Maximala halten av flyktiga organiska föreningar: 130 g/l Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Viss effekt kan inte uteslutas vid utsläpp till vattenmiljö eller avlopp. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

2 Trälasyr V Sida 2 av Blandningar Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Jod-alkyn-alkyl-karbamat CAS-nr.: EG-nr.: klor-2-methyl-4-isotiazolin-3-on + CAS-nr.: metyl-4-isotiazolin-3-on i blandning 3:1 Xn,Xi,N; R20/22,R41, R50 T,C,N; R23/24/25,R34, R43,R50/53 < 1 vikt% < 15 ppm Terbutryn CAS-nr.: N; R50/53 < 0,25 vikt% Ämneskommentarer Övriga ingående komponenter är ej märkningspliktiga eller i sådan halt att de ej behöver anges i redovisningen. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Inandning Frisk luft och vila. Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i minst 10 minuter, håll ögonlocken brett isär och kontakta läkare. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla EJ kräkning. Kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Fördröjda symptom och effekter Irritation i ögon eller på hud. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Symptomatisk behandling. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brand- och explosionsrisker Ej brandfarligt Råd till brandbekämpningspersonal Undvik inandning av röken som uppstår vid brand eller explosion. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Allmänna åtgärder Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder se ovan Metoder och material för inneslutning och sanering Metoder för rengöring Vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. Spola rent med mycket vatten. Tänk på halkrisken. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Andra anvisningar Se personliga skyddsåtgärder under punkt 7 och 8. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

3 Trälasyr V Sida 3 av 5 Hantering Skyddsåtgärder Råd om allmän arbetshygien Undvik hud- och ögonkontakt. Undvik spill och använd vid behov, personlig skyddsutrustning. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagring Förvaras frostfritt. 7.3 Specifik slutanvändning Specifika användningsområden Se avsnitt 1.2 AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Övrig information om gränsvärden DNEL / PNEC Sammanfattning av Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. riskhanteringsåtgärder, miljö 8.2 Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Säkerhetsskyltar se Hygieniska gränsvärden nedan om det finns angivet. Arbetsförhållandena utformas så att långvarig exponering undvikes. Sörj för god ventilation. Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering Produktrelaterade åtgärd för att förhindra exponering Andningsskydd Andningsskydd Rekommenderad typ av utrustning Andningsskydd kommentar Handskydd Handskydd Ögon- / ansiktsskydd Ögonskydd Hudskydd Hudskydd (av annat än händerna) Hudskydd kommentar Se till att luftväxlingen är god. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation, trånga utrymme etc. Andningsmask, med filter enligt nedan. filter A Andningsskydd behövs normalt inte. Använd handskar som är lämpliga för arbetet. Ögonskydd och skyddshandskar vid risk för direktkontakt eller stänk. Skyddskläder eller överdragskläder kan behövas. Vid normal användning har ingen särskild fara för huden påvisats. Angiven skyddsutrustning är vägledande. Faktiska risker från riskbedömning, kan leda tillandra krav. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Vätska, blandbar med vatten. Färg Färglös. Lukt Svag. ph (leverans) Värde: ~ 8-9 Relativ densitet Värde: ~ 1,25 g/cm3 9.2 Annan information

4 Trälasyr V Sida 4 av 5 Blandbarhet Spädbar med vatten. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet Stabil under normala hanterings- och lagringsförhållanden (se punkt 7) Kemisk stabilitet Stabilitet Stabil under normala hanterings- och lagringsförhållanden (se punkt 7) Risken för farliga reaktioner Risken för farliga reaktioner Se punkt Förhållanden som ska undvikas Förhållanden som skall undvikas Undvik stark värme och kyla Oförenliga material Material som skall undvikas Starka baser. Starka syror Farliga sönderdelningsprodukter Farliga sönderdelningsprodukter Vid brand eller högre temperaturer, kan bildas: Giftiga gaser, t. ex. kolmonoxid och kväveoxider. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Övriga upplysningar om hälsofara Allmänt Vid normal hantering är skaderiskerna låga. Potentiella akuta effekter Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Ekotoxicitet 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Persistens och nedbrytbarhet Data saknas Bioackumuleringsförmåga Kommentarer till bioackumulering Inte känt Rörligheten i jord Rörlighet Kommentar, Vattenlöslighet Kan ge sprickor i huden och risk för eksem, efter långvarig eller upprepad hudkontakt. Stänk och/eller ånga kan irritera och svida i ögonen. Illamående och vid kvarstående besvär, kontakta läkare. Inga förväntade ekologiska effekter vid normal användning. Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp, förorenar jord och vegetation. Produkten är blandbar med vatten. Kan vara skadlig för vattenlevande organismer vid felaktig hantering eller avfallsdeponering Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen 12.6 Andra skadliga effekter Miljöupplysningar, sammanfattning Produkten förväntas ha låg biologisk nedbrytningshastighet. AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Flytande färgrester och/ eller tvättvätska får ej hällas ut i avloppet - skall lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

5 Trälasyr V Sida 5 av 5 Produkten är klassificerad som farligt avfall EWC-kod Ja EWC: Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen EWC: Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen Vårt företag är anslutet till REPA. AVSNITT 14: Transportinformation UN-nummer Kommentar 14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport 14.4 Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Särskilda försiktighetsåtgärder Transporteras i väl tillslutna och stående/upprätta förpackningar Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Annan relevant information. Annan relevant information. Ej klassad som farligt gods. AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Nationella föreskrifter se avsnitt Kemikaliesäkerhetsbedömning Kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts Nej AVSNITT 16: Annan information Leverantörens anmärkningar Ny layout på Säkerhetsdatablad och mindre revidering av fraser kodenr. (DK) 00-1 Förteckning över relevanta R-fraser (avsnitt 2 och 3), Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad Ansvarig för säkerhetsdatablad R20/22 Farligt vid inandning och förtäring. R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R34 Frätande. R41 Risk för allvarliga ögonskador. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Ersätter tidigare information på : Trälasyr V Liwa Färg AB

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT Nayad DISKMASKIN RENT Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn NAYAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAKT-SAN

SÄKERHETSDATABLAD BAKT-SAN BAKT-SAN Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD BAKT-SAN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.10.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn BAKT-SAN Artikelnr. 10107 1.2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Betong Fin

SÄKERHETSDATABLAD Betong Fin Betong Fin Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Betong Fin SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SUPER SHINE SPECIAL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Good Apple

SÄKERHETSDATABLAD Good Apple Good Apple Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Good Apple AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Good Apple 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Good Lemon

SÄKERHETSDATABLAD Good Lemon Good Lemon Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Good Lemon AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 28.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Good Lemon 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime Smart Prime Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.05.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Smart Prime 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OPL Stärkelse

SÄKERHETSDATABLAD OPL Stärkelse OPL Stärkelse Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD OPL Stärkelse SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NILA BADRUM

SÄKERHETSDATABLAD NILA BADRUM NILA BADRUM Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD NILA BADRUM AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.04.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. NILA BADRUM 62555470

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biofix

SÄKERHETSDATABLAD Biofix Biofix Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Biofix AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Biofix 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Spritputs,Spritputs natur, Härdspritputs, Sockelspritputs.

SÄKERHETSDATABLAD. Spritputs,Spritputs natur, Härdspritputs, Sockelspritputs. Spritputs,Spritputs natur, Härdspritputs, Sockelspritputs. Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Spritputs,Spritputs natur, Härdspritputs, Sockelspritputs. SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare ABC Brandsläckare Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 31.10.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ABC Brandsläckare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CM 8650 Lättslipsats.

SÄKERHETSDATABLAD CM 8650 Lättslipsats. CM 8650 Lättslipsats. Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD CM 8650 Lättslipsats. SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VitaGro näringspinnar

SÄKERHETSDATABLAD VitaGro näringspinnar VitaGro näringspinnar Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VitaGro näringspinnar AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 10.01.2014 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Best Protect Hand Cleaning Wipes

SÄKERHETSDATABLAD. Best Protect Hand Cleaning Wipes Best Protect Hand Cleaning Wipes Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Best Protect Hand Cleaning Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim

SÄKERHETSDATABLAD. Plastlim SÄKERHETSDATABLAD Plastlim AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 6/12/2013 12:40:32 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Plastlim Artikelnr. 3624412 Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038)

SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Corroprotect Hålrumsvätska (21030, 21037, 21038) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Spraylack EP

SÄKERHETSDATABLAD Spraylack EP Spraylack EP Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Spraylack EP SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer