SÄKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet DEGREASER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet DEGREASER"

Transkript

1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Kemikalienamn Ersätter säkerhetsdatablad från Version nummer Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning Användningar som det avråds från 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör E-post Land Ansvarig Utarbetad av 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Avfettningsmedel. Denna produkten rekommenderas inte till annan användning än vad som anges. Ferro-Bet AS Bølumgata Sande I Vestfold. Norge Telefon: Fax: Norway Ferro-Bet A/S Sensor Chemcontrol AS Giftinformationscentralen: Omarbetad: FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt 1272/2008EC Klassificering enligt 67/548/EEC och 1999/45/EC 2.2 Märkningsuppgifter Aquatic Chronic 3; H412: Farligt för vattenmiljön. Carc 2; H351: Möjlig risk för cancer. Eye Dam 1; H318: Allvarlig ögonskada. R52/53-66 Carc.Cat.3,Xn; R40 Xi; R36 Piktogram Signalord Faroangivelse Fara H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. Sida 1 (7)

2 Skyddsangivelser P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter; Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt; Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning. P405 Förvaras inlåst. P273 Undvik utsläpp till miljön. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 2.3 Andra faror Blandningen uppfyller inte kriterierna för PBT eller vpvb i enlighet med REACH bilaga XIII. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.2 Blandningar Klassificering efter förordning Beståndsdel Identifiering 67/548/EEC, 1999/45/EC 1272/2008 (CLP) Vann Dipropylenglykol metyl ether Fettalkoholetoksylat Kokosalkyl-bis(2-hydroksyetyl)-amin Alifatnafta, tung lacknafta, tung avaromatiserad* Kokosfettamintensid Trinatriumnitriloacetat-monohydrat Cas nr: IK Ec/Nlp nr: Cas nr: IK Cas nr: Xn; R22 Xi; R41 Ec/Nlp nr: Cas nr: Ec/Nlp nr: Cas nr: Index nr: Xn; R22 Xi; R38-41 Xn; R65 Cas nr: Xi; R36/38 N; R51/53 Cas nr: Xn; R22 Xi; R36 Carc.Cat.3,Xn; R40 IK IK Acute Tox 4; H302 Eye Dam 1; H318 Acute Tox 4; H302 Skin Irrit 2; H315 Eye Dam 1; H318 Asp Tox 1; H304 Skin Irrit 2; H315 Eye Irrit 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411 Acute Tox 4; H302 Eye Irrit 2; H319 Carc 2; H351 Vikt-% Kodförklaring Ingredienskommentar IK = Ej märkningspliktig. Xn=Hälsoskadlig. Xi=Irriterande. N=Miljöfarlig. Carc.Cat.3: Cancerframkallande substans Kategori 3. Asp Tox 1: Fara vid aspiration. Acute Tox 4: Akut toxicitet. Skin Irrit 2: Frätande/irriterande på huden. Förklaring till relevanta faro- och riskfraser finns under rubrik 16. Alla koncentrationer är angivna i viktprocent. Klassificeringen gäller för vart ämne, inte för produkten som helhet. 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Hud Ögon Förtäring 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Om personen slutat andas, ges konstgjord andning. Sörj för fria luftvägar. Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm halvsittande ställning. Läkarhjälp vid andningsbesvär. Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Tag av nedstänkta kläder och skor. Vid tveksamhet eller vid kvarstående symptom, uppsök läkare. Börja spola genast, inte försenar starten av sköljning för att hitta en specifik skölj vätska. Skölj noggrant även under ögonlocken. Avlägsna eventuella kontaktlinser. (Om Diphoterine finns på området, så använd detta istället för vatten.) Fortsätt kontinuerlig spolning för 30 minuter, helst vid platsen. Man bör undvika vistelser vid sköljning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. FREMKALLA ICKE KRÄKNING. Skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Sida 2 (7)

3 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatabladet för närvarande läkare. 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Olämpliga släckmedel 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Vattendimma, skum, koldioxid och pulver. Använd släckningsmedel lämpligt för de villkor och miljöer. Undvik riktad vattenstråle vid släckningsarbetet. Avger brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Vid brand utvecklas kolmonoxid, koldioxid, kväveoxider och svart rök. Observera risken för bildning av giftiga gaser. Brandmanskap måste använda standard skyddsutrustning med brandsäker jacka, hjälm med ansiktsskydd, handskar, gummistövlar och rökdykarapparat i trånga utrymmen. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 6.2 Miljöskyddsåtgärder 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Behållare med uppsamlat material skall märkas noga med korrekt innehåll. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Bara utbildad personal bör utföra upprensning vid utsläpp. Använd lämpliga skyddskläder. Använd skyddskläder som angivits i punkt 8.2 i säkerhetsdatabladet. Håll människor och djur borta från förorenat område. Får ej komma ut i avlopp. Hindra spill att nå vattenvägar, avlopp, källare eller trånga utrymmen. Absorberas med avsett material och samlas upp. Levereras till närmaste mottagningsstation för destruering. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 7 för information om säker hantering. Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 12 för information om ekologi. Se avsnitt 13 för avfallshantering. 7. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Speciella egenskaper och risker 7.3 Specifik slutanvändning Rekommendationen efter utsläpp til vatten och mark är baserad på det mest sannolika utsläppsscenariet för denna produkten. Dock kan geografiska förhållanden som vind, temperatur samt rättning och hastighet på vågor och strömmar ha stor betydning för vilka åtgärder som bör utföras. Därför bör lokal expertis konsulteras. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Hanteras i samsvar med god hygien och säkerhetspraxis. Bruksanvisning skall följas för att uppnå säker användning och bästa resultat. Använd lämpliga skyddskläder. Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Använd lämpliga skyddshandskar. Förvaras inlåst. Risk för allvarliga ögonskador. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Nivågränsvärde Korttidsvärde Beståndsdel Einecs nr CAS nr mg/m3 ppm mg/m3 ppm Ref. Anm. År Dipropylenglykol metyl ether Norsk H 2012 Gränsvärden anmärkning 8.2 Begränsning av exponeringen Förebyggande åtgärder Norsk = Handling och gränsvärden för föroreningar i arbetsklimatet. Hämtad från "Forskrift om tiltaks- og grenseverdier". H = Hudupptag. Sunt förnuft och säkerhetsregler skall alltid användas vid hantering av kemikalier. Sörj för att emballaget er riktigt märkt för att förebygga eksponering eller felaktig användning. Sörj för god Sida 3 (7)

4 Andningsskydd Ögonskydd Skyddshandskar Skyddskläder arbetshygien. Sörj för användelse av angiven skyddsutrustning och skyddskläder. Sörj för tillräckligt utsug och god ventilation på arbetsplatsen. Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Under arbetsprocessen med risk för inandning av ångor från produkten, bör andningsskydd med filter A2/P2 används. Andningsskydd med gasfilter kan endast användas i kombination med goda rutiner för anpassning och filterbyte. De europeiska standardiseringskommiteens (CEN) standarder EN136, EN140 och EN405 anger andningsskydd, EN149 och EN143 specificerar filterrekommendationer. Ögonspolningsutrustning skall finnas tillgänglig, helst också duschmöjlighet. Bär godkända skyddsglasögon. Ögonskydd skall uppfylla EN 166 standarden. Skyddshandskar av nitril, neopren, PVC eller PVA kategori 3 i enlighet med standarden NS-EN374-3 rekommenderas. Undvik spill på huden. All information om specifika handskar är baserad på tillgänglig litteratur eller information från skyddshandsketillverkare. Handskelämplighet och genombrottstid kan variera beroende på de specifika användningsförhållandena. Kontakta handsketillverkaren för specifika råd om handske och genombrottstider för din användning. Kontrollera och eventuellt byt ut slitna eller skadade handskar. Om kontakt med underarmarna är sannolikt, använd handskar med manschetter. CE normerna EN420 och EN374 ger allmänna krav och förteckningar över handsketyp. Använd lämpliga skyddskläder. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form/tillstånd Färg Lukt Luktgräns Yrkesinspektionen har utfärdat föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen. Personlig skyddsutrustning skall uppfylla de krav som anges i bestämmelserna för konstruktion, utformning och tillverkning av personlig skyddsutrustning, som utfärdats av myndigheten. Det är god industriell hygienpraxis att undvika hudkontakt mest möjligt. Undvik användning av ringar, klocker, etc. som produktet kan fästa sig på och förorsaka hudreaktioner. Skyddskräm kan hjälpa till att skydda utsatta hudområden, men kan inte ersätta handskar. Tag bort förorenade kläder för att undvika hudkontakt. Tvätta huden och påför fet hudkräm. Håll god ordning. Speciella hygeniska åtgärder: Praktisera god personlig hygien såsom tvättning efter kontakt med produkten och innan ätning, drickning eller rökning. Tvätta regelmässigt arbetskläder och skyddsutrustning. Kasta arbetskläder och skor som inte kan tvättas rena. Vätska. Färglös Ljus. ph koncentrat 10,5 Smältpunkt Kokpunkt 100 C Flampunkt 100 C Relativ förångningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Explosionsgränser Ångtryck Ångdensitet Densitet Löslighet Löslighet vatten Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten Självantendningstemperatur Sönderdelningstemperatur Viskositet Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper 0,99 g/cm3 Ej löslig Sida 4 (7)

5 9.2 N/A. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet 10.3 Risken för farliga reaktioner Stabil under normala förhållanden Förhållanden som ska Undvik öppen eld, gnistbildning och andra former för antändningskällor. undvikas 10.5 Oförenliga material Undvik starkt oxiderande ämnen Farliga sönderdelningsprodukter 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Vid brand uppstår kolmonoxid, koldioxid, kväveoxider och svart rök Information om de toxikologiska effekterna Dipropylenglykol metyl ether LD50 oral 5140 mg/kg (Råtta) Referanse AMA Archives of Industrial Hygiene and Occupational Medicine. Vol. 9, Pg. 509, LD50 dermal 9510 mg/kg (Kanin) Referanse American Industrial Hygiene Association Journal. Vol. 23, Pg. 95, Trinatriumnitriloacetat-monohydrat LD50 oral 1100 mg/kg (Råtta) Referanse Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 18, Pg. 398, Akut toxicitet Frätande/irriterande på huden Allvarlig ögonskada/ ögonirritation Luftvägs-/hudsensibilisering Mutagenitet i könsceller Cancerogenitet Reproduktionstoxicitet Specifik organtoxicitet enstaka exponering Specifik organtoxicitet upprepad exponering Fara vid aspiration 12. EKOLOGISK INFORMATION Inandning av ånga/dimma ger huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Förtäring av större mängd kan ge liknande symptom som vid inandning. Kan irritera huden. Innehåller ämnen som kan tas upp genom huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar ögonen. Ingen av de kemikalier som anges i avsnitt 3 är klassificerade som allergiframkallande. Ingen av de kemikalier som anges i avsnitt 3 är klassificerade som DNA-skadande (mutagena). Misstänks kunna orsaka cancer. Ingen av de kemikalier som anges i avsnitt 3 är klassificerat som reproduktionsstörande. Baserat på tillgängliga data uppfylles inte kriterierna för klassificering. Baserat på tillgängliga data uppfylles inte kriterierna för klassificering. Aspiration av produkten i lungorna kan ge kemisk lunginflammation Toxicitet Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Blandningen är svårupplöslig. alifatnafta, tung lacknafta, tung avaromatiserad* LC mg/l (Fisk 96 timmar) Referanse Mastri Nalco D-2303 Study (PC Code ). U.S.EPA-OPP Registration Standard Trinatriumnitriloacetat-monohydrat LC mg/l (Fisk 96 timmar) Referanse Eisler, R., G.R. Gardner, R.J. Hennekey, G. Laroche, D.F. Walsh, and P.P. Yevich Acute Toxicology of Sodium Nitrilotriacetic Acid (NTA) and NTA-Containing Detergents to Marine Organisms. Water Res. 6(9): Persistens och nedbrytbarhet 12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen bioackumulering är indikerad Rörligheten i jord 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Lösningsmedlen oxideras snabbt genom fotokemisk reaktion i luften. Lösningsmedlen förväntas att vara potentiellt biologiskt nedbrytbart. Produkten är flytande. Huvuddelen av materialet består av komponenter med en låg löslighet. Förväntas migrera från vatten till land och fördelas till sediment och fasta avloppsvatten Andra skadliga effekter Petroleumprodukter förstör isoleringen i päls och fjäderdräkt, så att sjöfåglar och marina däggdjur kan frysa ihjäl. Undvik utsläpp till miljön; Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad. Produkten får ej släppas ut i avlopp, vattendrag eller grundvatten. Sida 5 (7)

6 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Avfallsgrupp Emballage EAL: * Tvättvatten och vattenbaserad moderlut. * Avfall som markeras med en stjärna * i EAL är farligt avfall. Angivande EAL-koder är ändamål. Kontrollera alltid avfallskod med tanke på det aktuella läget av produkten. De slutliga avfallsgrupper och taggar måste bestämmas av användaren, baserat på den faktiska användningen av produkten. Förorenade förpackningar ska behandlas som restkemikalier. Undvik kontakt med huden. Risk för allvarliga ögonskador. 14. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-nummer 14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport ADR/RID klass 14.4 Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror Produkten får ej släppas ut i avlopp, vattendrag eller grundvatten Särskilda försiktighetsåtgärder 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER N/A. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) Bilaga II (Bilaga II - "II"). Europaparlamentets och rådets förordning (EG). 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. Forskrift om landtransport av farlig gods; ADR/RID Direktiv om åtgärder och gränsvärden för fysiska och kemiska faktorer i arbetsmiljön och grupper infektion av biologiska faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 944/2013 av den 8 october 2013 (ATP5). Ex-ECB databas (http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?pgm=cla). Avfall (miljøverndepartementet) - För 2004/06/01 nr 930: Förordningar om återvinning och avfallshantering. Informationen i detta säkerhetsdatabladet skall inte betraktas som användarens egen riskvärdering. Det är alltid användarens ansvar att alla nödvändiga förhållsregler följes för att uppfylla kraven enligt lokala regler och bestämmelser. Klassificering av denna produkt lämnas på basis av tillgänglig information från leverantören. 16. ANNAN INFORMATION Betydelse av faro- och riskfraser angivna i sektion 3 H302 Skadligt vid förtäring. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. R-22 Farligt vid förtäring. R-36 Irriterar ögonen. R-36/38 Irriterar ögonen och huden. R-38 Irriterar huden. R-40 Misstänks kunna ge cancer. Sida 6 (7)

7 Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor Förkortningar i dokumentet Utgiven första gång Utskriftsdatum R-41 Risk för allvarliga ögonskador. R-51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R-65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Säkerhetsdatablad från leverantören. - Ingen relevant information Reviderad och kvalitetssäkrad av: Sensor Chemcontrol AS Storgata Kongsberg Norge Tel: E-post: --- SÄKERHETSDATABLAD enligt kommissionens förordning 67/548/EEC, 1999/45/EC och (EU) No 453/2010 av 20. Mai Sida 7 (7)

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter

SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter Office Depot Disktabletter Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Office Depot Disktabletter SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP

SÄKERHETSDATABLAD NESTE CENTER GREASE 00 EP SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 14301 Intern identifiering 7410 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 453/2010 och 1272/2008. Utfärdat 2015-02-13. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD. Enligt 453/2010 och 1272/2008. Utfärdat 2015-02-13. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-02-13 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ILVES GOLVFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD ILVES GOLVFÄRG SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Intern identifiering 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

Gorilla Super Glue. SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonym(er) CAS Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 942 www.bupi-cleaner.se Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1999-09-22 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 6 AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HÄFTGRUND

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HÄFTGRUND SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt

SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt Fläckfritt Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Fläckfritt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.04.2010 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Fläckfritt Artikelnr. 104895

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silver One

SÄKERHETSDATABLAD Silver One Omarbetad 21/03/2012 Revision 4 Ersätter datum 18/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 383-17 1.2 Relevanta

Läs mer

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Beta B-primer Utfärdat: 2015-08-12 Ersätter: 2014-01-24 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Beta B-primer Art.nr: 60DP5203 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) Omarbetad 19/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax SILIKON SPRAY

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SUPER SHINE SPECIAL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Båtlack uretanalkyd

SÄKERHETSDATABLAD. Båtlack uretanalkyd SÄKERHETSDATABLAD Båtlack uretanalkyd AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 2 Utgivningsdatum 2/25/2015 2:19:33 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Båtlack uretanalkyd Artikelnr.

Läs mer