SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING 85 PLUS DIESELTILLSATS UTFÄRDAD: ERSÄTTER ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER Tillsatsmedel till diesel. Lubricare International AB Box Täby Bert Jareblom, tel , Vid frågor om säkerhetsdatabladet kontakta: Vid akuta fall, tfn 112 Övrigt, Giftinformationscentralen, Karolinska sjukhuset, tfn FARLIGA EGENSKAPER KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN Hälsorisker: Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Inandning kan ge sveda i näsa och svalg, hosta, huvudvärk, yrsel, illamående och hjärtklappning. Vid mycket höga halter även risk för andningssvårigheter. Kan vara uttorkande vid hudkontakt och orsaka sveda, rodnad. Stänk i ögonen ger stark sveda och irritation. Förtäring ger sveda i mun och svalg, illamående, kräkningar, diarré och magsmärtor. Om små mängder dragits ned i luftvägarna vid hosta eller kräkning kan det finnas risk för andningssvårigheter och att kemisk lunginflammation kan tillstöta senare. Miljörisker: Produkten klassificeras som miljöfarlig. Den innehåller ämnen som är giftiga till mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Brandrisker: Brandfarlig vätska klass 3. Vid brand finns risk för att tillslutna behållare kan explodera. Vid brand kan giftiga och frätande gaser (kväveoxider) utvecklas. MÄRKNINGSUPPGIFTER Farosymboler Andreaskors (Xi) Miljöfarlighetssymbol (N) Innehåller Solventnafta, 2etylhexylnitrat, 2etylhexanol.

2 SÄKERHETSDATABLAD 85 Plus Dieseltillsats Sid 2(8) R/Sfraser R 36 R 67 R 51/53 S 26 S 51 S 60 S 61 IRRITERAR ÖGONEN ÅNGOR KAN GÖRA ATT MAN BLIR DÅSIG OCH OMTÖCKNAD GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare Sörj för god ventilation Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad Övrig märkning Om produkten säljs till konsument ska följande skyddsfraser läggas till: S 2 Förvaras oåtkomligt för barn S 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten ANDRA FAROR Kan skada packningar, vissa lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar samt material av naturgummi. Vid upphettning finns risk för att tillslutna behållare exploderar. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR BLANDNINGAR Ämnen EG Nr CAS Nr Halt vikt% EGklassificering CLPklassificering Solventnafta, tung aromatisk Xn; R65 1) ***R10 Xi; R36/38 N; R51/53 **R67 Asp.Tox.1, H304 1) ; ***Flam.Liq.3, H226; Eye Irrit.2, H319; Skin Irrit.2, H315; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336 2Etylhexylnitrat ** N; R50/53 **Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1 H410 2Etylhexanol **Xn; R20/22 Xi; R37/38 R41 Acute tox.4 H332, Accute tox.4 H302, STOT SE 3 H335, Skin.Irrit. 2 H315, Eye Dam.1 H318 Smörjoljor *Carc. Cat.2 R45 2) Carc.1B H350 2) * EGharmoniserad bindande klassificering i enlighet med bilaga VI, del 3,tabell 3.1 och 3.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). ** Egen klassificering enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. *** Egen klassificering enligt bilaga I i CLPförordningen (1272/2008) om klassificering och märkning av kemiska produkter. **** Tillverkarens klassificering 1) Produkten har en högre kinematisk viskositet än 7 mm 2 /s varför riskfras R65 och H304 utgår. 2) Innehåller mindre än 3 % DMSOextrakt, mätt enligt IP 346, varför riskfras R45 och H350 utgår. Angivna faroangivelser och Rfraser finns förklarade under punkt 16.

3 SÄKERHETSDATABLAD 85 Plus Dieseltillsats Sid 3(8) 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Inandning Frisk luft och vila. Vid andningssvårigheter kan andningshjälp, syrgas behövas. Till sjukhus/läkare. Hudkontakt Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Ögonkontakt Spola genast med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska i minst fem minuter. Använd gärna tempererat vatten. Håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Till sjukhus/ögonläkare. Förtäring Ge om möjligt ett par skedar grädde, annars ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Till sjukhus om kraftig hosta eller kräkning har inträffat eller om mer än en obetydlig mängd svalts. Information till läkare Innehåller ämnen som ökar hjärtats känslighet för katekolaminer. Ge inte adrenalin, noradrenalin, efedrin eller liknande risk för hjärtarytmi. Uppdaterat varuinformationsblad finns hos Giftinformationscentralen, tfn DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA Kortfattad information om de viktigaste symptomen och effekterna. Se punkt 2. ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS Möjlighet till ögonspolning ska finnas på arbetsplatsen. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER SLÄCKMEDEL Kan släckas med pulver, skum eller koldioxid. OBS! Ej riktad vattenstråle. SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA Risk för att tillslutna behållare exploderar. Ångor är tyngre än luft och kan förflytta sig efter golvet. Vid brand kan giftiga och frätande gaser utvecklas. RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL Andningsapparat som skydd mot giftiga och frätande gaser som kan utvecklas. Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls med vatten. Försiktighetsåtgärder enligt standardförfarande vid kemikaliebränder.

4 SÄKERHETSDATABLAD 85 Plus Dieseltillsats Sid 4(8) 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER Avlägsna eventuella antändningskällor. Se till att ventilationen är god. Använd lämpliga skyddskläder. MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER Förhindra utsläpp till avloppet. METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING Sugs upp med något absorberande material t ex sand, jord eller liknande. Samlas ihop och behandlas som farligt avfall. HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT Se avsnitt 8 för begränsning av exponeringen/personligt skydd samt avsnitt 13 för avfallshantering. 7. HANTERING OCH LAGRING FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING Undvik inandning av ångor och direktkontakt med produkten. Hanteras åtskilt från antändningskällor Undvik att äta, dricka och röka vid hantering av produkten. Normal handhygien. Se till att förorenade kläder inte kommer i kontakt med livsmedel m.m. FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET Förvaras torrt och svalt i väl ventilerat utrymme åtskilt från antändningskällor och vid temperaturer som inte överstiger +45 C. SPECIFIK SLUTANVÄNDNING Se punkt BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD KONTROLLPARAMETRAR Hygieniska gränsvärden enligt Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling (AFS 2005:17) BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN Se till att ventilationen är god. Möjlighet till ögonspolning ska finnas på arbetsplatsen. Lämpliga tekniska skyddsåtgärder Vid otillräcklig ventilation bör mekanisk ventilation med punktutsug användas. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning Ögonskydd/ansiktsskydd: Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. Handskydd: Vid risk för direktkontakt ska skyddshandskar användas. Rekommenderat handskmaterial är nitril eller neopren. Andningsskydd: Vid långvarig hantering bör andningsskydd användas t ex hel eller halvmask med gasfilter A (brun). Annat skydd: Övriga skyddskläder efter behov. Termisk fara:

5 SÄKERHETSDATABLAD 85 Plus Dieseltillsats Sid 5(8) BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERINGEN Förhindra utsläpp till miljön. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Varubeskrivning Utseende: Mörkbrun vätska. Lukt: Mild Flampunkt: 88 C Densitet: 0,91 g/cm 3 Löslighet i vatten: Olösligt Viskositet: 50 cst vid 40 C ANNAN INFORMATION 10. STABILITET OCH REAKTIVITET REAKTIVITET KEMISK STABILITET Stabilt vid normal hantering. RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER Vid upphettning finns risk för att tillslutna behållare exploderar. FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS Värme, upphettning. OFÖRENLIGA MATERIAL Starka syror och baser, Starka reduktions och oxidationsmedel, koppar och kopparföreningar, nitriler, aminer, fosfor. FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER Inga kända. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA Inandning Inandning kan ge sveda i näsa och svalg, hosta, huvudvärk, yrsel, illamående, tryck över bröstet, sänkning av blodtrycket och hjärtklappning. Vid mycket höga halter även andningssvårigheter och eventuellt medvetslöshet. Långvarig eller ofta upprepad exponering kan även orsaka nervositet och aptitlöshet. Lever och njurskador kan eventuellt tillkomma.

6 SÄKERHETSDATABLAD 85 Plus Dieseltillsats Sid 6(8) Hudkontakt Uttorkande på huden vilket kan ge rodnad, hudsprickor och övergående irritation. Ögonkontakt Stänk i ögonen ger stark sveda. Ånga kan vara irriterande. Förtäring Förtäring ger sveda i mun och svalg, illamående, kräkningar, diarré och magsmärtor. Om små mängder dragits ned i luftvägarna vid hosta eller kräkning kan det finnas en liten risk för andningssvårigheter och att kemisk lunginflammation kan tillstöta senare. Specifika effekter Toxikologiska data Solventnafta: LD 50 oralt råtta: 7050 mg/kg, LD 50 dermalt kanin: >3160 mg/kg, LC 50 inhalation råtta 4h: >0,17mg/l. 2Etylhexylnitrat: LD 50 oralt råtta: >9640 mg/kg, LD 50 dermalt kanin: >4820 mg/kg, LC 50 inhalation råtta 1h: >4,6mg/l. 2Etylhexanol: LD 50 oralt råtta: 1480 mg/kg, LD 50 dermalt råtta: >3000 mg/kg, LC 50 inhalation råtta 4h: >0,89 <5,3 mg/l. Annan information 12. EKOLOGISK INFORMATION TOXICITET Produkten är klassificerad som miljöfarlig. Ingående ämnen bedöms ha hög till mycket hög toxicitet för vattenmiljön, dåligt nedbrytbar och har en potential för bioackumulation. Akvatisk toxicitet Solventnafta: 2Etylhexylnitrat: 2Etylhexanol: PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET LC 50 Fisk 96h: 2,34 mg/l (art: Oncorhynchus mykiss), EC 50 Daphnia 48h: 0,95 mg/l (art: D. magna), IC 50 Alger 72h: 2,5 mg/l (art: Skeletonema costatum). EC 50 Daphnia 48h: 0,855 mg/l, IC 50 Alger 72h: 0,615 mg/l. LC 50 Fisk 96h: 28,2 mg/l (art: Oncorhynchus mykiss), EC 50 Daphnia 48h: 39 mg/l (art: D. magna), IC 50 Alger 72h: 11,5 mg/l (art: Scenedesmus subspicatus). Dåligt nedbrytbar. 2Etylhexylnitrat: 0% bryts ned på 28 dygn OECD 301C 2Etylhexanol: 99% bryts ned på 14 dygn OECD 301C; BOD5/COD: 0,6 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA Har potential för bioackumulering. Solventnafta: BCF 159 2Etylhexylnitrat: BCF 295, Log P ow 4,12 2Etylhexanol: BCF 27; Log P ow 3,1 RÖRLIGHETEN I JORD RESUTAT AV PBT OCH vpvbbedömningen ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

7 SÄKERHETSDATABLAD 85 Plus Dieseltillsats Sid 7(8) 13. AVFALLSHANTERING AVFALLSBEHANDLINGSMETODER Behandlas som farligt avfall, EWCkod enligt Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). 14. TRANSPORTINFORMATION UNNUMMER 3082 OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S., Solventnafta, 2Etylhexylnitrat FAROKLASS FÖR TRANSPORT 9 FÖRPACKNINGSGRUPP MILJÖFAROR Produkten klassificeras som miljöfarlig. EmSkod: Marine pollutant: III FA, SF Ja SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Begränsad mängd: I sammansatta förpackningar högst 5 liter per inneremballage och högst 30 kg (bruttovikt) per kolli. På brickor med sträck eller krympfilm högst 5 liter per inneremballage och högst 20 kg (bruttovikt) per kolli. BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBCKODEN 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ Säkerhetsdatabladet är utformat i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING Leverantören har inte gjort någon kemikaliesäkerhetsbedömning. 16. ANNAN INFORMATION Information om ingående ämnen har huvudsakligen hämtas från följande referenser: CEFIC, Hydrocarbon Solvents Environmental Working Group. The aqueous environmental classification of complex petroleum solvent streams under the EC substances directive, Bilaga VI, tabell 3.1 och 3.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) Lewis, R.J. (1992) Sax s Dangerous Properties of Industrial Materials, 8th ed., Van Nostrand Reinhold, New

8 SÄKERHETSDATABLAD 85 Plus Dieseltillsats Sid 8(8) York. Databaserna: ChemId, Toxline, HSDB, IUCLID Kemiska Ämnen online. Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2011:18, Hygieniska gränsvärden. Information från tillverkaren. Angivna riskfraser under punkt 3. R 10 Brandfarligt R 38 Irriterar huden R 20 Farligt vid inandning R 41 Risk för allvarliga ögonskador R 22 Farligt vid förtäring R 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring R 36 Irriterar ögonen R 37 Irriterar andningsorganen R 45 Kan ge cancer R 50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad R 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Angivna faroangivelser under punkt 3. H226 Brandfarlig vätska och ånga H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna H302 Skadligt vid förtäring H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad H304 Kan vara dödligt vid förtäring om H350 Kan orsaka cancer det kommer ner i luftvägarna H315 Irriterar huden H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer H318 Orsakar allvarliga ögonskador H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter H319 Orsakar allvarlig ögonirritation H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter H332 Skadligt vid inandning Säkerhetsdatabladet har reviderats i enlighet med avdelning IV och bilaga II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Information har reviderats under följande rubriker i säkerhetsdatabladet:2, 3, 9, 11, 12, 16. Säkerhetsdatabladet är daterat och ersätter version utformad Förklaring till förkortningar Copyright Lubricare International AB. Alla rättigheter förbehålls. Det är strikt förbjudet att kopiera, sprida, distribuera eller modifiera hela eller delar av detta säkerhetsdatablad utan tidigare skriftligt medgivande. Publicerat

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Aerosoltub för t.ex. spikpistoler. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING FUEL CELL IM90I FUEL CELL IM250CT ARTIKELNUMMER 300348, 300341 UTFÄRDAD: 20080916 OMARBETAD: 20110506 RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSTRUKTIONSLIM 540 FLYTANDE SKRUV. ESSVE PRODUKTER AB, Box 770, 191 27 Sollentuna. Internet: www.essve.se

SÄKERHETSDATABLAD KONSTRUKTIONSLIM 540 FLYTANDE SKRUV. ESSVE PRODUKTER AB, Box 770, 191 27 Sollentuna. Internet: www.essve.se SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONSTRUKTIONSLIM 540 FLYTANDE SKRUV Snabbfixerande lim för enkel limning och kontaktlimning för

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER:

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: EPOMAX RESIN UTFÄRDAD: 2006-03-08 OMARBETAD: 2007-12-10 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON: Lim Nordisk

Läs mer

Biocid för bränsletankar 2013-01-23. Säkerhetsdatablad

Biocid för bränsletankar 2013-01-23. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Biocid för bränsletankar 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN

SÄKERHETSDATABLAD NITOR MÅLARTERPENTIN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 27/12/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-45 Rostlösare

SÄKERHETSDATABLAD OX-45 Rostlösare Omarbetad 25/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12116 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD SKOGMA SKOGSFÄRG Omarbetad 20/02/2013 Revision 2 Ersätter datum 20/02/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11792, 11793, 11794,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 24/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 12024 Internt Nr. 11524 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NERMANS MÄRKFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD NERMANS MÄRKFÄRG Omarbetad 31/08/2012 Revision 2 Ersätter datum 31/08/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11504, 11505, 11508,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WATERPROOFER PFOS FRI

SÄKERHETSDATABLAD WATERPROOFER PFOS FRI Omarbetad 11/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11769 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 20/11/2012 Revision 2 Ersätter datum 04/06/2012 SÄKERHETSDATABLAD MASTER UNIVERSALOLJA AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER UNIVERSALOLJA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-52 Vaselinspray

SÄKERHETSDATABLAD OX-52 Vaselinspray Omarbetad 26/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12058 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 942 www.bupi-cleaner.se Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1999-09-22 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 6 AVSNITT

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Omarbetad 07/12/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 25491 Slide Master

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-51 Skär & Gängspray

SÄKERHETSDATABLAD OX-51 Skär & Gängspray Omarbetad 26/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12057 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn LRB 225 Oljespray Produktnr. 12035 1.2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NMK 51 Rostlösare

SÄKERHETSDATABLAD NMK 51 Rostlösare Omarbetad 24/05/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11942 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Antfricton

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Antfricton Omarbetad 23/11/2012 Revision 2 Ersätter datum 23/11/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12003 Slide Master

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11709 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul Omarbetad 30/09/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Plamako Paraffin Gul Produktnr. 12115

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER Omarbetad 07/10/2012 Revision 3 Ersätter datum 05/10/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11855 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning Omarbetad 28/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 13001 Internt Nr. 11598 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-60 Kallgalv

SÄKERHETSDATABLAD OX-60 Kallgalv Omarbetad 27/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11604 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 25/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD MASTER SNABBLACK NATOGRÖN AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER SNABBLACK NATOGRÖN Produktnr.

Läs mer

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD SANEGO FUKTUTDRIVARE AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANEGO FUKTUTDRIVARE Artikel nr 5018 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer