Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013

2 Årsredovisning 2013

3

4

5

6

7 Förmögenhet i utlandet? Visst är det trevligt om människor skrattar hela vägen till banken. Men det är minst lika angeläget att de skrattar på vägen hem. Erik Penser Bankaktiebolag har hittills varit rådgivare i ett hundratal ärenden där förmögenheter i exil återvänt till hemlandet.

8 Innehållsförteckning erik penser bankaktiebolag i korthet 8 Erik Penser Bankaktiebolags affärskoncept 8 Affärsidé 8 Mål 8 Strategi 8 Positionering 8 Tjänster i korthet 9 Joachim spetz, vd, har ordet 10 Ökade intäkter och sänkta kostnader gav kraftig resultatförbättring 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13 Verksamhetsbeskrivning 13 Verksamheten Marknad 13 Resultatutveckling 13 Affärsområdenas utveckling 14 Privatbanken 14 Corporate Finance 14 Institutionellt mäkleri 14 Kapitalförvaltning 14 Strukturerade produkter 14 Affärsstödjande funktioner 14 Förvaltat kapital 15 Finansiell ställning, investeringar och räntenetto 15 Intern kapitalutvärdering, IKU 15 Aktien 15 Personal 15 Risker 15 Hållbarhetsarbete 16 Ersättningspolicy och vinstdelning 16 Bolagsstyrning 17 Styrelsens arbete 17 Händelser efter den 31 december 17 Framtida utveckling 17 Förslag till vinstdisposition 17 Rapport över totalresultat 20 Balansräkning 21 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 22 Kassaflödesanalys 23 Noter 24 STYRELSENS OCH VD:s UNDERSKRIFT 51 revisionsberättelse 52 bolagsstyrning 56 Årsstämma 56 Styrelsen 56 Arbetsordning för styrelse och VD 56 Styrelsens arbete under året 56 Kommittéer 57 VD och företagsledning 57 Revision 57 Riskhantering 57 Organisation för intern kontroll 58 Regelverk 58 Affärsetik 58 Intressekonflikter 58 Informationssäkerhet 59 Regler kring medarbetares värdepappershandel 59 styrelse 60 Företagsledning 61 En närmare beskrivning av företagets verksamhet och ytterligare finansiell information, som regelbundet uppdateras, finns tillgänglig på

9 erik penser bankaktiebolag i korthet Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Banken erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och fokuserar på att skapa värde åt sina kunder. Erik Penser Bankaktiebolag har cirka 85 anställda och huvudkontor i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolags affärskultur bygger på en övertygelse om att långsiktig framgång för banken endast kan vara grundad på framgång för dess kunder och uppdragsgivare. Verksamheten inom Erik Penser Bankaktiebolag bedrivs i fem affärsområden; Privatbanken, Kapitalförvaltning, Institutionellt mäkleri, Corporate Finance samt Strukturerade produkter. Banken ägs av Erik Penser AB som ägs av Urdar AB, vilket är ett helägt dotterbolag till Yggdrasil AB, ett av Erik Penser helägt bolag. AFFÄRSIDÉ Erik Penser Bankaktiebolag skall erbjuda finansiella lösningar som skapar värde för privata och professionella investerare. mål I syfte att säkra långsiktig konkurrenskraft har Erik Penser Bankaktiebolag satt upp ett antal mål varav de främsta är: Nöjda kunder. Kundnöjdheten skall vara högst i branschen. Låg riskexponering. Kapitaltäckningskvoten skall uppgå till minst 1,5 och kapitalbasen skall inte understiga 225 mkr. Stabila intäkter. Andelen trögrörliga intäkter skall uppgå till minst 50 procent. STRATEGI Erik Penser Bankaktiebolags strategi är inriktad på att skapa kundvärde genom att erbjuda individanpassade finansiella lösningar och en mycket hög grad av personlig service. POSITIONERING Erik Penser Bankaktiebolag har positionerat sig som den personliga banken. Personliga relationer är grunden både för förtroende och för att kunna erbjuda personligt anpassade finansiella lösningar och en personligt anpassad service som sammantaget skapar högt värde för kunden. TJÄNSTER Erik Penser Bankaktiebolags tjänster riktar sig till både privata och institutionella investerare och omfattar: Privatbankstjänster Rådgivande kapitalförvaltning Diskretionär kapitalförvaltning Pensioner och försäkringar Skatter och juridik Strukturerade produkter Corporate finance Institutionellt mäkleri Analys 8

10 2013 i korthet Verksamhetsåret 2013 präglades av successivt förbättrad lönsamhet. Resultatutfallet speglar dels den under föregående år sänkta kostnadsnivån dels gynnsammare makroekonomiska förutsättningar i Sverige och Europa som påverkat investerare. Som en följd av detta ökade affärsaktiviten bland kunderna jämfört med föregående år. Nyckeltal, mkr Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 13,8-19,6 Eget kapital Avkastning på eget kapital, % 12,0-22,6 Kapitaltäckningskvot 2,6 2,4 Rörelseintäkterna steg till 217 (173) mkr. Rörelsekostnaderna, exklusive vinstdelning och om struktureringskostnader, minskade till -166 (-186) mkr Rörelseresultatet ökade till 29 (-34) mkr. Kapitalbasen ökade till 250 (234) mkr och kapitaltäckningskvoten till 2,6 (2,4). Ökad marknadsnärvaro hos institutionella investerare. Ökat antal depåer för privata investerare. Ledande inom Corporate Finance-rådgivning till mindre och medelstora börsföretag. Ökade marknadsandelar för strukturerade produkter. Högsta betyg i TNS Sifo Prosperas utvärdering av svensk private banking. Rådgivare till Kinnevik i försäljningen av aktierna i BillerudKorsnäs. Claes-Henrik Julander ny styrelseordförande Rörelseintäkter Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Rörelseresultat före vinstdelning Q2-13 Q3-13 Q Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q

11 Joachim spetz, VD, har ordet ÖKADE INTÄKTER OCH SÄNKTA KOSTNADER GAV KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING Affärsklimatet för Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet förbättrades successivt under Aktiemarknaderna utvecklades väl och riskaptiten steg bland både privata och institutionella investerare. I denna miljö ökade bankens intäkter, även om konkurrensen inom alla områden var fortsatt hård. Med en mindre och mer effektiv organisation på plats blev kostnadsutvecklingen kontrollerad och vi kunde redovisa en betydande resultatförbättring för helåret Efter några år av dålig lönsamhet var fjolårets kraftiga resultatlyft nödvändigt. I det långa loppet är god lönsamhet och starka finanser inte bara en ägarfråga utan även en förutsättning för att våra kunder skall ha förtroende för oss som rådgivare och motpart. Det har varit mycket glädjande att vi under året kunnat välkomna många nya kunder till banken, såväl på den privata som på den institutionella sidan. Även om de negativa effekterna av finanskrisen nu börjar ebba ut när det gäller investerares generella aptit på risk, återstår mycket att hantera i fråga om riskexponering för både hushåll och banker. Erik Penser Bankaktiebolags inriktning på investeringsrådgivning och förvaltning gör att vi inte är exponerade för finansiell risk på samma sätt som banker med en stor utlåning eller som därtill bedriver värde pappershandel för egen räkning. Ett förändrat regelverk och en omvälvande teknisk utveckling har skapat nya förutsättningar för banker och värdepappersbolag. Branschens struktur har förändrats väsentligt under de senaste två decennierna och den förändras fortfarande i snabb takt. Merparten av de aktörer som ursprungligen var inriktade på värdepappershandel och förvaltning har antingen gått upp i storbankerna eller fokuserat på teknik, som Avanza och Nordnet. I denna marknad, då utbudet har polariserats mellan storbanker och nätbaserade aktörer, framstår Erik Penser Bankaktiebolags oberoende rådgivning och hög personlig service som ett attraktivt alternativ Vår främsta prioritet är nöjda kunder. Det kan visserligen framstå som en självklarhet, men icke desto mindre är vi övertygade om att en konsekvent prioritering av att skapa värde och nytta för våra kunder ger utdelning för banken. Det var därför mycket glädjande att banken fick högsta betyg i en undersökning om private banking som utfördes av TNS Sifo Prospera under oktober 2013, även om antalet intervjuer inte var tillräckligt för att vi skulle ingå i det officiella undersökningsresultatet. Även då det gäller institutionellt mäkleri gjorde vi stora framsteg under Vi kunde till exempel förmedla flera uppmärksammade affärer, däribland Kinneviks försäljning av storposten i BillerudKorsnäs till en handfull stora kapitalförvaltare, en affär som vi mäklade i december. Det var den näst största blocktransaktionen som gjordes på börsen under 2013 och bankens största affär någonsin. Likaså mötte vi ett allt starkare intresse för våra kapitalanskaffningstjänster under fjolåret. Bankens Corporate Finance-avdelning befäste därmed sin ledande position bland mindre börsnoterade företag. Det är även mycket glädjande att vår nya satsning på uppdragsanalys, EP Access som inleddes under 2012, utvecklades väl och vid årsskiftet hade banken 10

12 29 uppdrag. Dessa bolag analyseras därmed regelbundet samtidigt som vi bidrar till en ökad kommunikation i övrigt mellan företagen och kapitalmarknaden. Vid sidan av att skapa värdefulla relationer med EP Access-företagen är denna tjänst ett exempel på vår strävan att öka andelen trögrörliga intäkter till banken. Trögröliga intäkter ökar stabiliteten i verksamheten och arbetet med att öka andelen trögrörliga intäkter är därmed högprioriterat. Även bankens verksamhet inom strukturerade produkter utvecklades mycket väl under 2013, och den totala emissionsvolymen ökade väsentligt. Det ökande intresset för våra strukturerade produkter, som förmedlas till investerare via utvalda återförsäljare, innebar samtidigt att vi genom en ökad marknadsandel befäste vår starka ställning på denna marknad. Det sammantagna utfallet för 2013 fungerar som en god inspirationskälla för det innevarande verksamhetsåret. Den konjunkturåterhämtning som kan skönjas i statistiken, visar på en successiv återhämtning världen över. Den är visserligen långsam men riktningen är ändå tydlig. Detta är naturligtvis bra för aktiemarknaderna, för våra kunder och för vår verksamhet. Vi bedömer därför att vår tillväxtmöjlighet på den svenska privatbanksmarknaden är god och att det finns en tydlig position att utveckla för en mindre och oberoende bank med fokus på service och kundvärde. Därtill kommer vi att arbeta vidare med att öka andelen trögrörliga intäkter i kombination med en god kostnadskontroll. Mer konkret avser vi att utveckla vår disktretionära kapitalförvaltning, bland annat genom att ersätta en del av den dyra hanteringen av traditionella fonder med ETF:er, det vill säga de administrativt enklare och billigare börshandlade fonderna. På privatsidan fortsätter breddningen av rådgivningen när det gäller tillgångsslag. Samtidigt är vi måna om att ytterligare kapitalisera på den goda kunskap och erfarenhet om den svenska aktiemarknaden som banken har och som är intimt sammankopplad med vårt varumärke. Sammantaget bedömer jag att förutsättningarna är goda för att vi skall kunna fortsätta att utveckla vår marknadsposition genom att kapitalisera ytterligare på vårt erbjudande och hälsa många nya kunder välkomna även under Avslutningsvis vill jag passa på att tacka nya och gamla kunder för att banken har fått förtroendet att vara affärspartner under Joachim Spetz VD, Erik Penser Bankaktiebolag 11

13 Konsten att utveckla en förmögenhet De finansiella behoven varierar från person till person. Men för att bevara och utveckla en förmögenhet över tiden krävs det kunskap och erfarenhet. Det är därför kräsna kunder vänder sig till oss.

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE MARKNAD Styrelsen och verkställande direktören för Erik Penser Bankaktiebolag, organisationsnummer , får härmed lämna årsredovisning för verksamhetsåret VERKSAMHETSBESKRIVNING Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Banken, som grundades 1994 (då som Erik Penser Fondkommission), erbjuder ett brett sortiment av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Privatbanken, Corporate Finance, Kapitalförvaltning, Institutionellt mäkleri samt Strukturerade produkter. Erik Penser Bankaktiebolag verkar under tillsyn av Finansinspektionen och är medlem av Stockholmsbörsen, Chi-X, SwedSec och Svenska Fondhandlareföreningen. Banken har huvudkontor i Stockholm. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Erik Penser AB (org nr , med säte i Stockholm). Yggdrasil AB (org nr ) med säte i Eslöv, är moderbolag i koncernen. VERKSAMHETEN 2013 Den minskande osäkerheten beträffande såväl statsfinanser som konjunkturutveckling i stora delar av Europa och i USA påverkade verksamheten inom Erik Penser Bankaktiebolag under 2013, främst genom att aktivitetsnivån bland kunderna ökade från en låg nivå. Bankens intäkter ökade under året väsentligt i jämförelse med föregående år, samtidigt som kostnaderna minskade blev ett år då aktier, framför allt i utvecklade ekonomier som USA, Europa och Japan, tog över som det ledande tillgångslaget. Råvaror och statsobligationer hade generellt sett ett svagt år och det gällde även aktier i tillväxtmarknader. I Sverige blev det ett starkt börsår som framför allt präglades av en god utveckling i banksektorn samt för små och medelstora börsföretag. Aktier relaterade till råvaror samt till delar av industrin hade generellt sett en svagare utveckling under Stockholmsbörsens breda OMX SPI-index steg under 2013 med 20,5 procent, vilket kan jämföras med en uppgång om 10,5 procent under Den genomsnittliga dagsomsättningen för aktier handlade på Nasdaq OMX Stockholm under 2013 uppgick till mkr, vilket var 10,7 procent högre än under RESULTATUTVECKLING Bankens totala rörelseintäkter uppgick under 2013 till 217 (173) mkr, en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. Bankens totala rörelsekostnader, exklusive vinstdelning och omstruktureringskostnader, minskade under året med 10 procent till -166 (-186) mkr. Rörelseresultatet före skatt för året blev 29 (-34) mkr och resultatet efter skatt blev 29 (-60) mkr. I årets resultat är -24 mkr avseende vinstdelning avdragna. I resultatet för 2012 ingår jämförelsestörande poster uppgående till -21 mkr i huvudsak relaterade till omstruktureringen för att minska bankens kostnader. Under 2013 uppgick kreditreserveringar, netto, till 0 (0) mkr. 13

15 AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING Privatbanken Privatbanken erbjuder Erik Penser Bankaktiebolags mest exklusiva och heltäckande servicenivå för privata investerare. Tjänsterna omfattar såväl rådgivning kring enskilda värdepapper som rådgivning kring kapitalförvaltning. Även skatter, familjejuridik och försäkringar är en naturlig del av erbjuden service. Rörelseintäkterna för Privatbanken ökade under 2013 jämfört med föregående år. Intäkterna påverkades positivt av den minskade osäkerhet som var relaterad till konjunkturutvecklingen. Corporate Finance Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster gällande börsnoteringar, aktiemarknadstransaktioner, kapital anskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser. Rådgivningen riktar sig främst till den svenska marknaden där banken har en ledande ställning då det gäller tjänster till mindre och medelstora noterade bolag. Erik Penser Corporate Finance befäste under 2013 sin starka ställning i small cap-nischen och genomförde ett stort antal uppdrag. Framgången från 2012 då två större s.k. blockaffärer i Mekonomen respektive Lindab genomfördes följdes under 2013 upp av bland annat Kinneviks försäljning av BillerudKorsnäs (25 procent av aktierna). Kundinflödet till EP Access, bankens uppdragsanalystjänst för de mindre börsföretagen, följde plan och på 18 månader har målet om 30 kunder uppnåtts. Affärsområdets intäkter ökade under året, främst till följd av en ökad aktivitet bland affärsområdets kunder. Institutionellt mäkleri Erik Penser Bankaktiebolag erbjuder kvalificerade mäkleritjänster och analyser till svenska och utländska institutioner. I samarbete med Corporate Finance avdelningen hanterar det institutionella mäkleriet även aktieåterköp och så kallade blockaffärer. Därtill betjänar affärsområdet mindre börsnoterade företag med att sörja för likviditet i respektive bolags aktie. Under 2013 påverkades affärsområdets intäkter positivt av det förbättrade affärsklimatet. Kapitalförvaltning Affärsområdet Kapitalförvaltning erbjuder kapitalförvaltningstjänster anpassade till företag, institutioner, stiftelser och privatpersoner. Målet är att skapa en långsiktigt god och jämn avkastning med ett förutbestämt risktagande. Affärsområdets modellportföljer, placeringar som används för kundernas investeringar, utvecklades väl under året. Den svenska aktieportföljen steg under året med 26,7 procent, något lägre än sitt jämförelseindex som steg 28,0 procent. Den utländska aktieportföljen steg med 23,2 procent medan dess jämförelseindex ökade 21,1 procent. Ränteportföljen hade en mycket bra utveckling, den steg med 4,3 procent jämfört med sitt jämförelseindex som föll med 1,2 procent. Alla fyra portföljer har sedan respektive portföljs start överavkastat jämfört med sina jämförelseindex. Rörelseintäkterna för affärsområdet minskade något under 2013 jämfört med föregående år. Strukturerade produkter Affärsområdet Strukturerade produkter erbjuder finansiella lösningar till såväl privatpersoner som företag och institutioner som vill placera kapital på medel lång eller lång sikt. Erik Penser Bankaktiebolag är en av de ledande oberoende leverantörerna på den svenska marknaden för strukturerade produkter. Bankens utbud anpassas löpande till rådande marknadsförutsättningar och baseras på flera tillgångsslag såsom aktier, fonder, råvaror, krediter och valuta. Distributionen sker via externa distributörer. Produkterna kan omsättas på en börshandlad andrahandsmarknad och via den digitala distributionsplattformen EPoint erbjuds även depåtjänster. Under 2013 gjordes ett antal nyanställningar till affärsområdet. Det innebar en ökad närvaro på en marknad som präglades av en generellt sett stigande efterfrågan och en ökad aktivitet bland de externa distributörerna. Bankens marknadsandel steg markant under året, liksom affärsområdets intäkter. Affärsstödjande funktioner För att affärsområdena skall kunna leva upp till de höga kraven på effektivitet, kvalitet, kontroll och säkerhet behöver de en rad stödfunktioner. Dessa utgörs av avdelningar för analys, administration, kredit och treasury, marknad, IT samt stab. Därtill finns en compliance- och en riskkontrollfunktion. Staben består, 14

16 utöver ledningen, av medarbetare inom personal- och ekonomifunktionerna. FÖRVALTAT KAPITAL Totalt förvaltat kapital uppgick per den 31 december 2013 till (17 028) mkr, en ökning med 19 procent. Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och skulder. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Erik Penser AB (org nr ) med säte i Stockholm. Yggdrasil AB (org. nr ) med säte i Eslöv är moderbolag i koncernen. FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH RÄNTENETTO Likvida medel uppgick per den 31 december 2013 till 901 mkr (902 mkr per den 31 december 2012). Eget kapital uppgick till 266 mkr (234 mkr per den 31 december 2012). Kapitaltäckningskvoten uppgick till 2,6 (2,4 per den 31 december 2012). Räntenettot för året uppgick till 30 (29) mkr. Investeringar uppgick under perioden till 0 (4) mkr. Inlåningen uppgick till 201 (219) procent av bolagets kreditgivning till allmänheten. Övervägande del av utlåningen sker med värdepapper som säkerhet och banken har väl utvecklade rutiner för hantering av överbelåning och limituppföljning. Likviditetsöverskottet placeras huvudsakligen i det svenska banksystemet. De lagstadgade skydden och garantierna, t.ex. den statliga insättningsgarantin, gäller för kunder hos Erik Penser Bankaktiebolag. INTERN KAPITALUTVÄRDERINg, IKU För att säkerställa att Erik Penser Bankaktiebolags kapital täcker de risker som bolaget är exponerat för skall styrelsen årligen genomföra en intern kapitalutvärdering (IKU). Genom denna görs en egen bedömning av det riskbaserade kapitalbehovet baserad på kvantitativa modeller och eventuella kapitalbehov avseende intjänanderisken. Se vidare not 34. AKTIEN Aktiekapitalet i Erik Penser Bankaktiebolag uppgår till 100 miljoner kronor fördelat på aktier, motsvarande ett kvotvärde om 50 kronor per aktie. PERSONAL Antalet medarbetare minskade under året till 86 (88) personer per den 31 december 2013, en nettominskning sedan föregående årsskifte med 2 personer. Av dessa 86 var 23 (25) kvinnor och 63 (63) män. Medeltalet anställda under året uppgick till 85 (97 helåret 2012) personer. Genomsnittsåldern var 43 (42) år och genomsnittlig anställningstid var 7,3 (6,6) år. I bankens rekryteringsprocess ingår kreditupplysning, utdrag ur belastningsregistret samt nyanställningsundersökning med drog- och personlighetstest samt referenstagning. Total sjukfrånvaro under 2013 var 0,84 (0,90) procent av arbetad tid. Långtidsfrånvaron (längre än 60 dagar) utgjorde 0 (15,2) procent av den totala sjukfrånvaron. Sjuklönekostnaderna i förhållande till lönekostnaden var 0,32 (0,32) procent. Banken har en sjukförsäkring för samtliga anställda, vilken ger ett skydd för inkomstförlust vid sjukfrånvaro längre än tre månader, samt en sjukvårdsförsäkring. All personal erbjuds därutöver hälsoundersökning vartannat år och varje år för personal som är äldre än femtio år. Därtill erbjuder banken alla medarbetare ett friskvårdsbidrag på kr. Banken har en arbetsmiljökommitté som deltar i planeringen och genomförandet av arbetsmiljö arbetet. RISKER Riskkontrollfunktionen rapporterar direkt till bolagets styrelse och dess arbete styrs av instruktioner som fastställs av styrelsen. Funktionen, som operativt är underställd verkställande direktören, följer dagligen upp de för bolaget väsentliga riskerna: marknadsrisker, kredit- och motpartsrisker, operativa risker samt likviditetsrisker. Bolagets marknadsrisker hänförs framförallt till de egna positionerna i strukturerade produkter. 15

17 Kreditriskerna återfinns i utlåning till kunder mot säkerhet i värdepapper samt i den begränsade blancoutlåningen. Motpartsriskerna uppstår i egna positioner i strukturerade produkter och andra positioner i handelslagret. För att säkerställa att kapitalbasen täcker verksamhetens risker, utvärderas regelbundet behovet av eget kapital med utgångspunkt i aktuell och prognosticerad riskexponering samt genom den interna kapitalutvärderingen (IKU). Företaget arbetar löpande med att identifiera och analysera såväl externa som interna risker. Oberoende kontroller och tester samt interna utbildningar genomförs kontinuerligt. Rutinerna för riskhantering anpassas och utvecklas löpande. Riskanalys har fortsatt varit en högt prioriterad fråga för styrelse och företagsledning. Ersättningssystemet för risk- och complianceenheterna är avskilt från det allmänna vinstdelningssystemet. Fördelningen av ersättning till dessa enheter hanteras av styrelsen och dess ersättningskommitté och inte av företagsledningen. Avsikten är att förstärka dessa medarbetares oberoende. Utförligare beskrivning av riskhanteringen återfinns i not 34. Information som presenteras i noterna om kapitaltäckning (33) och riskhantering (34) motsvarar kraven på offentliggörande av information enligt FFFS 2011:3. HÅLLBARHETSARBETE En av Erik Penser Bankaktiebolags viktigaste tillgångar är det förtroende som banken får från kunder, myndigheter och allmänhet. Detta förtroende bygger på att banken agerar ansvarfullt och har en hög etisk standard. Bankens hållbarhetsarbete har under 2013 för första gången redovisats i en hållbarhetsrapport som upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. I rapporten, som publicerats på bankens hemsida beskrivs hur banken arbetar med sina viktigaste hållbarhetsfrågor i förhållande till intressenter kunder, medarbetare, ägare och samhälle. Bankens arbete med etikfrågor beskrivs även i denna årsredovisning under Bolagsstyrning på sid. 56. ERSÄTTNINGSPOLICY OCH VINSTDELNING Erik Penser Bankaktiebolag verkar i en marknad som präglas av stark konkurrens om kvalificerad personal. För att långsiktigt kunna upprätthålla en högkvalitativ leverans av finansiella tjänster krävs att banken har möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Detta kräver i sin tur ett konkurrenskraftigt och marknadsmässigt belöningssystem. Även om banken i huvudsak verkar på den svenska marknaden påverkas ersättningen till medarbetarna av de internationella investmentbankernas ersättningssystem. Många medarbetare har en alternativ internationell arbetsmarknad. Flera utländska investmentbanker har också valt att etablera sig i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag tillämpar en ersättningsmodell som syftar till samklang mellan bankens långsiktiga strategi och ersättningsstruktur. Detta sker genom ett ersättningspaket bestående av fast lön, rörlig lön, förmåner och avsättning till pension. Den rörliga delen utfaller i form av vinstdelning varigenom vinsten, efter avdrag för ett avkastningskrav på eget kapital, delas mellan ägare och anställda. Det övergripande målet med ersättningssystemet är att styra organisationen på ett sätt som tar hänsyn till risk, avkastning och kundnytta. Ersättningssystemet skall främja en sund verksamhet och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande. Ersättningssystemet skall också uppmuntra till långsiktighet och stabilitet i verksamheten. I begreppet risk inryms såväl ekonomiska risker i den operativa verksamheten som risker i form av processer, kundklagomål och andra legala risker. Vinstdelningssystemet kräver, som namnet indikerar, ett positivt resultat för att någon rörlig ersättning skall utgå. Systemet omfattar all personal i banken utom anställda inom risk- och compliancefunktionerna. Ersättning, såväl fast som rörlig, till personal i riskkontroll- och compliancefunktionen fastställs av styrelsen efter beredning i ersättningskommittén. Fördelning av eventuell vinstdelningspott sker efter en diskretionär bedömning, vilken präglas av transparens och tydliga kriterier. Exempel på några av de faktorer som vägs in i bedömningen: Risknivå och kapitalbehov Lönsamhet 16

18 Kundnytta Individuell prestations påverkan på den övriga organisationen Bidrag till andra enheters affärer Kvalitet och effektivitet i stödjande enheter En viktig princip i vinstdelningssystemet är att ingen enskild chef, oavsett nivå, har möjlighet att ensam fördela rörlig ersättning. Fördelningen sker enligt Farfarsprincipen vilken innebär att besluten fattas på flera nivåer. Styrelsen fastställer, på VD:s förslag, allokeringen mellan olika enheter. Varje enhetschef får sedan, utifrån den tilldelade potten, göra ett förslag till fördelning som förankras hos VD. Styrelsens ersättningskommitté (se sid 57) fastställer, efter förslag från VD, chefernas rörliga ersättning. Systemet med flera nivåer i beslutsprocessen är ämnat att skapa förtroende för att fördelningsprocessen sker med utgångspunkt från bankens uppsatta mål och med en så objektiv bedömningsgrund som möjligt. Erik Penser Bankaktiebolag tillämpar Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:1) avseende ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag. Dessa föreskrifter innebär, bland annat, uppskjuten utbetalning av minst 40 procent av den rörliga ersättningen i minst tre år för de medarbetare som definieras som risktagare. Ersättningspolicyn är offentliggjord på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida BOLaGSSTYRNING Erik Penser Bankaktiebolag är, såsom icke börsnoterat, inte av lag eller avtal bundet att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Erik Penser Bankaktiebolag står under Finansinspektionens tillsyn och tillämpar de regler och lagar som följer av de tillstånd som myndigheten meddelat. STYRELSENS ARBETE Styrelsen för Erik Penser Bankaktiebolag har under verksamhetsåret haft åtta styrelsemöten. Styrelsens arbete sker enligt en av styrelsen antagen arbetsordning vilken omprövas årligen. Bland de årliga punkterna på styrelsens agenda står översyn av företagets strategi, fastställande av delårsrapport, bokslutskommuniké och årsredovisning, fastställande av budget samt intern kapitalutvärdering. Styrelsen har även fattat beslut i ett antal kreditärenden. Ytterligare information finns i avsnittet Bolagsstyrning sid 56. HÄNDELSER EFTER DEN 31 DECEMBER Den 18 mars meddelades att Joachim Spetz på eget initiativ lämnar sitt uppdrag som VD för Erik Penser Bankaktiebolag. Till ny VD kommer Johan Mörner att utses. FRAMTIDA UTVECKLING Erik Penser Bankaktiebolag har som mål att öka intäkterna inom samtliga affärsområden och att öka tillväxten av det förvaltade kapitalet. Bolaget är beroende av möjligheten att behålla och rekrytera personal samt av marknadsutvecklingen. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Utdelning till aktieägaren Balanseras i ny räkning Totalt Styrelsens motivering kr kr kr kr kr kr Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med bestämmelserna i 17 kap 3 2 och 3 st i aktiebolagslagen är följande: Vid bedömningen av storleken på bankens föreslagna utdelning om totalt 15,3 mkr har hänsyn tagits till verksamhetens art, omfattning, konsoliderings- och likviditetsbehov, risktagande och ställning i övrigt. Orealiserade värdeförändringar på tillgångar och skulder värderade till verkligt värde har påverkat det egna kapitalet med netto 2,8 mkr. Kapitalbasen minskad med föreslagen utdelning överstiger det lagstadgade kapitalkravet samt det interna kapitalkravet enligt bankens interna kapitalutvärdering. 17

19

20

21 Resultaträkning (Belopp i mkr) Ränteintäkter Not Räntekostnader Not Räntenetto Provisionsintäkter Not Provisionskostnader Not Nettoresultat av finansiella transaktioner Not Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Not 9, Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar Not Summa rörelsekostnader Resultat före kreditreserveringar, netto Kreditreserveringar, netto Not Rörelseresultat Skatt Not Årets resultat Rapport över totalresultat (Belopp i mkr) Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras till resultaträkningen Tillgångar som kan säljas 2 0 Inkomstskatt relaterad till övrigt total resultat 0 0 Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 2 0 Totalresultat för året

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning erik penser bankaktiebolag i korthet 8 2012 i korthet 9 Erik Penser Bankaktiebolags affärskoncept 9 Affärsidé 9 Strategi 9 Positionering 9 Joachim spetz, vd,

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Erik Penser AB. Vår strategi ligger fast. Vi ser en fortsatt tillväxt inom våra prioriterade marknadsområden. Delårsrapport första kvartalet 2008.

Erik Penser AB. Vår strategi ligger fast. Vi ser en fortsatt tillväxt inom våra prioriterade marknadsområden. Delårsrapport första kvartalet 2008. Erik Penser AB Delårsrapport första kvartalet 2008. FORTSATTa SATSNINGAR i TURBULENT MARKNAD Januari - mars» Rörelseintäkterna uppgick till 47 (76) mkr, en minskning med 38 procent hänförlig till lägre

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov.

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Annica Lundblad, vd Delårsrapport januari juni 2015 SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Kommentarer till delårsrapporten januari

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015

516401-9993 2015-06-30 TKR. Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 Ekobanken medlemsbank Delårsrapport januari juni 2015 1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN HÄNDELSER I BANKEN Ekobanken har gått vidare med att utveckla de hållbarhetsrabatter som tidigare införts på räntan för bolån

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB (publ) Delårsrapport

Carnegie Investment Bank AB (publ) Delårsrapport Carnegie Investment Bank AB (publ) (Org. nr 516406-0138) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar

Läs mer

Årsredovisning. Larsson & Partners Asset Management AB

Årsredovisning. Larsson & Partners Asset Management AB Årsredovisning för Larsson & Partners Asset Management AB 556453-4401 Räkenskapsåret 2013 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Larsson & Partners Asset Management AB org.nr. 556453-4401, med

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Resurs Banks Förvaltningsberättelse

Resurs Banks Förvaltningsberättelse Delårsrapport januari augusti 2013 Delårsrapport 2013-08-31 Resurs Banks Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB (publ.), organisationsnummer 516401-0208, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period 201103 Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Institutnummer 41515 Org.nummer

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 -

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer