Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Erik Penser Bankaktiebolag Årsredovisning 2013

2 Årsredovisning 2013

3

4

5

6

7 Förmögenhet i utlandet? Visst är det trevligt om människor skrattar hela vägen till banken. Men det är minst lika angeläget att de skrattar på vägen hem. Erik Penser Bankaktiebolag har hittills varit rådgivare i ett hundratal ärenden där förmögenheter i exil återvänt till hemlandet.

8 Innehållsförteckning erik penser bankaktiebolag i korthet 8 Erik Penser Bankaktiebolags affärskoncept 8 Affärsidé 8 Mål 8 Strategi 8 Positionering 8 Tjänster i korthet 9 Joachim spetz, vd, har ordet 10 Ökade intäkter och sänkta kostnader gav kraftig resultatförbättring 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13 Verksamhetsbeskrivning 13 Verksamheten Marknad 13 Resultatutveckling 13 Affärsområdenas utveckling 14 Privatbanken 14 Corporate Finance 14 Institutionellt mäkleri 14 Kapitalförvaltning 14 Strukturerade produkter 14 Affärsstödjande funktioner 14 Förvaltat kapital 15 Finansiell ställning, investeringar och räntenetto 15 Intern kapitalutvärdering, IKU 15 Aktien 15 Personal 15 Risker 15 Hållbarhetsarbete 16 Ersättningspolicy och vinstdelning 16 Bolagsstyrning 17 Styrelsens arbete 17 Händelser efter den 31 december 17 Framtida utveckling 17 Förslag till vinstdisposition 17 Rapport över totalresultat 20 Balansräkning 21 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 22 Kassaflödesanalys 23 Noter 24 STYRELSENS OCH VD:s UNDERSKRIFT 51 revisionsberättelse 52 bolagsstyrning 56 Årsstämma 56 Styrelsen 56 Arbetsordning för styrelse och VD 56 Styrelsens arbete under året 56 Kommittéer 57 VD och företagsledning 57 Revision 57 Riskhantering 57 Organisation för intern kontroll 58 Regelverk 58 Affärsetik 58 Intressekonflikter 58 Informationssäkerhet 59 Regler kring medarbetares värdepappershandel 59 styrelse 60 Företagsledning 61 En närmare beskrivning av företagets verksamhet och ytterligare finansiell information, som regelbundet uppdateras, finns tillgänglig på

9 erik penser bankaktiebolag i korthet Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Banken erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och fokuserar på att skapa värde åt sina kunder. Erik Penser Bankaktiebolag har cirka 85 anställda och huvudkontor i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolags affärskultur bygger på en övertygelse om att långsiktig framgång för banken endast kan vara grundad på framgång för dess kunder och uppdragsgivare. Verksamheten inom Erik Penser Bankaktiebolag bedrivs i fem affärsområden; Privatbanken, Kapitalförvaltning, Institutionellt mäkleri, Corporate Finance samt Strukturerade produkter. Banken ägs av Erik Penser AB som ägs av Urdar AB, vilket är ett helägt dotterbolag till Yggdrasil AB, ett av Erik Penser helägt bolag. AFFÄRSIDÉ Erik Penser Bankaktiebolag skall erbjuda finansiella lösningar som skapar värde för privata och professionella investerare. mål I syfte att säkra långsiktig konkurrenskraft har Erik Penser Bankaktiebolag satt upp ett antal mål varav de främsta är: Nöjda kunder. Kundnöjdheten skall vara högst i branschen. Låg riskexponering. Kapitaltäckningskvoten skall uppgå till minst 1,5 och kapitalbasen skall inte understiga 225 mkr. Stabila intäkter. Andelen trögrörliga intäkter skall uppgå till minst 50 procent. STRATEGI Erik Penser Bankaktiebolags strategi är inriktad på att skapa kundvärde genom att erbjuda individanpassade finansiella lösningar och en mycket hög grad av personlig service. POSITIONERING Erik Penser Bankaktiebolag har positionerat sig som den personliga banken. Personliga relationer är grunden både för förtroende och för att kunna erbjuda personligt anpassade finansiella lösningar och en personligt anpassad service som sammantaget skapar högt värde för kunden. TJÄNSTER Erik Penser Bankaktiebolags tjänster riktar sig till både privata och institutionella investerare och omfattar: Privatbankstjänster Rådgivande kapitalförvaltning Diskretionär kapitalförvaltning Pensioner och försäkringar Skatter och juridik Strukturerade produkter Corporate finance Institutionellt mäkleri Analys 8

10 2013 i korthet Verksamhetsåret 2013 präglades av successivt förbättrad lönsamhet. Resultatutfallet speglar dels den under föregående år sänkta kostnadsnivån dels gynnsammare makroekonomiska förutsättningar i Sverige och Europa som påverkat investerare. Som en följd av detta ökade affärsaktiviten bland kunderna jämfört med föregående år. Nyckeltal, mkr Intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 13,8-19,6 Eget kapital Avkastning på eget kapital, % 12,0-22,6 Kapitaltäckningskvot 2,6 2,4 Rörelseintäkterna steg till 217 (173) mkr. Rörelsekostnaderna, exklusive vinstdelning och om struktureringskostnader, minskade till -166 (-186) mkr Rörelseresultatet ökade till 29 (-34) mkr. Kapitalbasen ökade till 250 (234) mkr och kapitaltäckningskvoten till 2,6 (2,4). Ökad marknadsnärvaro hos institutionella investerare. Ökat antal depåer för privata investerare. Ledande inom Corporate Finance-rådgivning till mindre och medelstora börsföretag. Ökade marknadsandelar för strukturerade produkter. Högsta betyg i TNS Sifo Prosperas utvärdering av svensk private banking. Rådgivare till Kinnevik i försäljningen av aktierna i BillerudKorsnäs. Claes-Henrik Julander ny styrelseordförande Rörelseintäkter Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Rörelseresultat före vinstdelning Q2-13 Q3-13 Q Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q

11 Joachim spetz, VD, har ordet ÖKADE INTÄKTER OCH SÄNKTA KOSTNADER GAV KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING Affärsklimatet för Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet förbättrades successivt under Aktiemarknaderna utvecklades väl och riskaptiten steg bland både privata och institutionella investerare. I denna miljö ökade bankens intäkter, även om konkurrensen inom alla områden var fortsatt hård. Med en mindre och mer effektiv organisation på plats blev kostnadsutvecklingen kontrollerad och vi kunde redovisa en betydande resultatförbättring för helåret Efter några år av dålig lönsamhet var fjolårets kraftiga resultatlyft nödvändigt. I det långa loppet är god lönsamhet och starka finanser inte bara en ägarfråga utan även en förutsättning för att våra kunder skall ha förtroende för oss som rådgivare och motpart. Det har varit mycket glädjande att vi under året kunnat välkomna många nya kunder till banken, såväl på den privata som på den institutionella sidan. Även om de negativa effekterna av finanskrisen nu börjar ebba ut när det gäller investerares generella aptit på risk, återstår mycket att hantera i fråga om riskexponering för både hushåll och banker. Erik Penser Bankaktiebolags inriktning på investeringsrådgivning och förvaltning gör att vi inte är exponerade för finansiell risk på samma sätt som banker med en stor utlåning eller som därtill bedriver värde pappershandel för egen räkning. Ett förändrat regelverk och en omvälvande teknisk utveckling har skapat nya förutsättningar för banker och värdepappersbolag. Branschens struktur har förändrats väsentligt under de senaste två decennierna och den förändras fortfarande i snabb takt. Merparten av de aktörer som ursprungligen var inriktade på värdepappershandel och förvaltning har antingen gått upp i storbankerna eller fokuserat på teknik, som Avanza och Nordnet. I denna marknad, då utbudet har polariserats mellan storbanker och nätbaserade aktörer, framstår Erik Penser Bankaktiebolags oberoende rådgivning och hög personlig service som ett attraktivt alternativ Vår främsta prioritet är nöjda kunder. Det kan visserligen framstå som en självklarhet, men icke desto mindre är vi övertygade om att en konsekvent prioritering av att skapa värde och nytta för våra kunder ger utdelning för banken. Det var därför mycket glädjande att banken fick högsta betyg i en undersökning om private banking som utfördes av TNS Sifo Prospera under oktober 2013, även om antalet intervjuer inte var tillräckligt för att vi skulle ingå i det officiella undersökningsresultatet. Även då det gäller institutionellt mäkleri gjorde vi stora framsteg under Vi kunde till exempel förmedla flera uppmärksammade affärer, däribland Kinneviks försäljning av storposten i BillerudKorsnäs till en handfull stora kapitalförvaltare, en affär som vi mäklade i december. Det var den näst största blocktransaktionen som gjordes på börsen under 2013 och bankens största affär någonsin. Likaså mötte vi ett allt starkare intresse för våra kapitalanskaffningstjänster under fjolåret. Bankens Corporate Finance-avdelning befäste därmed sin ledande position bland mindre börsnoterade företag. Det är även mycket glädjande att vår nya satsning på uppdragsanalys, EP Access som inleddes under 2012, utvecklades väl och vid årsskiftet hade banken 10

12 29 uppdrag. Dessa bolag analyseras därmed regelbundet samtidigt som vi bidrar till en ökad kommunikation i övrigt mellan företagen och kapitalmarknaden. Vid sidan av att skapa värdefulla relationer med EP Access-företagen är denna tjänst ett exempel på vår strävan att öka andelen trögrörliga intäkter till banken. Trögröliga intäkter ökar stabiliteten i verksamheten och arbetet med att öka andelen trögrörliga intäkter är därmed högprioriterat. Även bankens verksamhet inom strukturerade produkter utvecklades mycket väl under 2013, och den totala emissionsvolymen ökade väsentligt. Det ökande intresset för våra strukturerade produkter, som förmedlas till investerare via utvalda återförsäljare, innebar samtidigt att vi genom en ökad marknadsandel befäste vår starka ställning på denna marknad. Det sammantagna utfallet för 2013 fungerar som en god inspirationskälla för det innevarande verksamhetsåret. Den konjunkturåterhämtning som kan skönjas i statistiken, visar på en successiv återhämtning världen över. Den är visserligen långsam men riktningen är ändå tydlig. Detta är naturligtvis bra för aktiemarknaderna, för våra kunder och för vår verksamhet. Vi bedömer därför att vår tillväxtmöjlighet på den svenska privatbanksmarknaden är god och att det finns en tydlig position att utveckla för en mindre och oberoende bank med fokus på service och kundvärde. Därtill kommer vi att arbeta vidare med att öka andelen trögrörliga intäkter i kombination med en god kostnadskontroll. Mer konkret avser vi att utveckla vår disktretionära kapitalförvaltning, bland annat genom att ersätta en del av den dyra hanteringen av traditionella fonder med ETF:er, det vill säga de administrativt enklare och billigare börshandlade fonderna. På privatsidan fortsätter breddningen av rådgivningen när det gäller tillgångsslag. Samtidigt är vi måna om att ytterligare kapitalisera på den goda kunskap och erfarenhet om den svenska aktiemarknaden som banken har och som är intimt sammankopplad med vårt varumärke. Sammantaget bedömer jag att förutsättningarna är goda för att vi skall kunna fortsätta att utveckla vår marknadsposition genom att kapitalisera ytterligare på vårt erbjudande och hälsa många nya kunder välkomna även under Avslutningsvis vill jag passa på att tacka nya och gamla kunder för att banken har fått förtroendet att vara affärspartner under Joachim Spetz VD, Erik Penser Bankaktiebolag 11

13 Konsten att utveckla en förmögenhet De finansiella behoven varierar från person till person. Men för att bevara och utveckla en förmögenhet över tiden krävs det kunskap och erfarenhet. Det är därför kräsna kunder vänder sig till oss.

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE MARKNAD Styrelsen och verkställande direktören för Erik Penser Bankaktiebolag, organisationsnummer , får härmed lämna årsredovisning för verksamhetsåret VERKSAMHETSBESKRIVNING Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Banken, som grundades 1994 (då som Erik Penser Fondkommission), erbjuder ett brett sortiment av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare. Verksamheten är indelad i fem affärsområden; Privatbanken, Corporate Finance, Kapitalförvaltning, Institutionellt mäkleri samt Strukturerade produkter. Erik Penser Bankaktiebolag verkar under tillsyn av Finansinspektionen och är medlem av Stockholmsbörsen, Chi-X, SwedSec och Svenska Fondhandlareföreningen. Banken har huvudkontor i Stockholm. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Erik Penser AB (org nr , med säte i Stockholm). Yggdrasil AB (org nr ) med säte i Eslöv, är moderbolag i koncernen. VERKSAMHETEN 2013 Den minskande osäkerheten beträffande såväl statsfinanser som konjunkturutveckling i stora delar av Europa och i USA påverkade verksamheten inom Erik Penser Bankaktiebolag under 2013, främst genom att aktivitetsnivån bland kunderna ökade från en låg nivå. Bankens intäkter ökade under året väsentligt i jämförelse med föregående år, samtidigt som kostnaderna minskade blev ett år då aktier, framför allt i utvecklade ekonomier som USA, Europa och Japan, tog över som det ledande tillgångslaget. Råvaror och statsobligationer hade generellt sett ett svagt år och det gällde även aktier i tillväxtmarknader. I Sverige blev det ett starkt börsår som framför allt präglades av en god utveckling i banksektorn samt för små och medelstora börsföretag. Aktier relaterade till råvaror samt till delar av industrin hade generellt sett en svagare utveckling under Stockholmsbörsens breda OMX SPI-index steg under 2013 med 20,5 procent, vilket kan jämföras med en uppgång om 10,5 procent under Den genomsnittliga dagsomsättningen för aktier handlade på Nasdaq OMX Stockholm under 2013 uppgick till mkr, vilket var 10,7 procent högre än under RESULTATUTVECKLING Bankens totala rörelseintäkter uppgick under 2013 till 217 (173) mkr, en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. Bankens totala rörelsekostnader, exklusive vinstdelning och omstruktureringskostnader, minskade under året med 10 procent till -166 (-186) mkr. Rörelseresultatet före skatt för året blev 29 (-34) mkr och resultatet efter skatt blev 29 (-60) mkr. I årets resultat är -24 mkr avseende vinstdelning avdragna. I resultatet för 2012 ingår jämförelsestörande poster uppgående till -21 mkr i huvudsak relaterade till omstruktureringen för att minska bankens kostnader. Under 2013 uppgick kreditreserveringar, netto, till 0 (0) mkr. 13

15 AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING Privatbanken Privatbanken erbjuder Erik Penser Bankaktiebolags mest exklusiva och heltäckande servicenivå för privata investerare. Tjänsterna omfattar såväl rådgivning kring enskilda värdepapper som rådgivning kring kapitalförvaltning. Även skatter, familjejuridik och försäkringar är en naturlig del av erbjuden service. Rörelseintäkterna för Privatbanken ökade under 2013 jämfört med föregående år. Intäkterna påverkades positivt av den minskade osäkerhet som var relaterad till konjunkturutvecklingen. Corporate Finance Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster gällande börsnoteringar, aktiemarknadstransaktioner, kapital anskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser. Rådgivningen riktar sig främst till den svenska marknaden där banken har en ledande ställning då det gäller tjänster till mindre och medelstora noterade bolag. Erik Penser Corporate Finance befäste under 2013 sin starka ställning i small cap-nischen och genomförde ett stort antal uppdrag. Framgången från 2012 då två större s.k. blockaffärer i Mekonomen respektive Lindab genomfördes följdes under 2013 upp av bland annat Kinneviks försäljning av BillerudKorsnäs (25 procent av aktierna). Kundinflödet till EP Access, bankens uppdragsanalystjänst för de mindre börsföretagen, följde plan och på 18 månader har målet om 30 kunder uppnåtts. Affärsområdets intäkter ökade under året, främst till följd av en ökad aktivitet bland affärsområdets kunder. Institutionellt mäkleri Erik Penser Bankaktiebolag erbjuder kvalificerade mäkleritjänster och analyser till svenska och utländska institutioner. I samarbete med Corporate Finance avdelningen hanterar det institutionella mäkleriet även aktieåterköp och så kallade blockaffärer. Därtill betjänar affärsområdet mindre börsnoterade företag med att sörja för likviditet i respektive bolags aktie. Under 2013 påverkades affärsområdets intäkter positivt av det förbättrade affärsklimatet. Kapitalförvaltning Affärsområdet Kapitalförvaltning erbjuder kapitalförvaltningstjänster anpassade till företag, institutioner, stiftelser och privatpersoner. Målet är att skapa en långsiktigt god och jämn avkastning med ett förutbestämt risktagande. Affärsområdets modellportföljer, placeringar som används för kundernas investeringar, utvecklades väl under året. Den svenska aktieportföljen steg under året med 26,7 procent, något lägre än sitt jämförelseindex som steg 28,0 procent. Den utländska aktieportföljen steg med 23,2 procent medan dess jämförelseindex ökade 21,1 procent. Ränteportföljen hade en mycket bra utveckling, den steg med 4,3 procent jämfört med sitt jämförelseindex som föll med 1,2 procent. Alla fyra portföljer har sedan respektive portföljs start överavkastat jämfört med sina jämförelseindex. Rörelseintäkterna för affärsområdet minskade något under 2013 jämfört med föregående år. Strukturerade produkter Affärsområdet Strukturerade produkter erbjuder finansiella lösningar till såväl privatpersoner som företag och institutioner som vill placera kapital på medel lång eller lång sikt. Erik Penser Bankaktiebolag är en av de ledande oberoende leverantörerna på den svenska marknaden för strukturerade produkter. Bankens utbud anpassas löpande till rådande marknadsförutsättningar och baseras på flera tillgångsslag såsom aktier, fonder, råvaror, krediter och valuta. Distributionen sker via externa distributörer. Produkterna kan omsättas på en börshandlad andrahandsmarknad och via den digitala distributionsplattformen EPoint erbjuds även depåtjänster. Under 2013 gjordes ett antal nyanställningar till affärsområdet. Det innebar en ökad närvaro på en marknad som präglades av en generellt sett stigande efterfrågan och en ökad aktivitet bland de externa distributörerna. Bankens marknadsandel steg markant under året, liksom affärsområdets intäkter. Affärsstödjande funktioner För att affärsområdena skall kunna leva upp till de höga kraven på effektivitet, kvalitet, kontroll och säkerhet behöver de en rad stödfunktioner. Dessa utgörs av avdelningar för analys, administration, kredit och treasury, marknad, IT samt stab. Därtill finns en compliance- och en riskkontrollfunktion. Staben består, 14

16 utöver ledningen, av medarbetare inom personal- och ekonomifunktionerna. FÖRVALTAT KAPITAL Totalt förvaltat kapital uppgick per den 31 december 2013 till (17 028) mkr, en ökning med 19 procent. Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och skulder. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Erik Penser AB (org nr ) med säte i Stockholm. Yggdrasil AB (org. nr ) med säte i Eslöv är moderbolag i koncernen. FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH RÄNTENETTO Likvida medel uppgick per den 31 december 2013 till 901 mkr (902 mkr per den 31 december 2012). Eget kapital uppgick till 266 mkr (234 mkr per den 31 december 2012). Kapitaltäckningskvoten uppgick till 2,6 (2,4 per den 31 december 2012). Räntenettot för året uppgick till 30 (29) mkr. Investeringar uppgick under perioden till 0 (4) mkr. Inlåningen uppgick till 201 (219) procent av bolagets kreditgivning till allmänheten. Övervägande del av utlåningen sker med värdepapper som säkerhet och banken har väl utvecklade rutiner för hantering av överbelåning och limituppföljning. Likviditetsöverskottet placeras huvudsakligen i det svenska banksystemet. De lagstadgade skydden och garantierna, t.ex. den statliga insättningsgarantin, gäller för kunder hos Erik Penser Bankaktiebolag. INTERN KAPITALUTVÄRDERINg, IKU För att säkerställa att Erik Penser Bankaktiebolags kapital täcker de risker som bolaget är exponerat för skall styrelsen årligen genomföra en intern kapitalutvärdering (IKU). Genom denna görs en egen bedömning av det riskbaserade kapitalbehovet baserad på kvantitativa modeller och eventuella kapitalbehov avseende intjänanderisken. Se vidare not 34. AKTIEN Aktiekapitalet i Erik Penser Bankaktiebolag uppgår till 100 miljoner kronor fördelat på aktier, motsvarande ett kvotvärde om 50 kronor per aktie. PERSONAL Antalet medarbetare minskade under året till 86 (88) personer per den 31 december 2013, en nettominskning sedan föregående årsskifte med 2 personer. Av dessa 86 var 23 (25) kvinnor och 63 (63) män. Medeltalet anställda under året uppgick till 85 (97 helåret 2012) personer. Genomsnittsåldern var 43 (42) år och genomsnittlig anställningstid var 7,3 (6,6) år. I bankens rekryteringsprocess ingår kreditupplysning, utdrag ur belastningsregistret samt nyanställningsundersökning med drog- och personlighetstest samt referenstagning. Total sjukfrånvaro under 2013 var 0,84 (0,90) procent av arbetad tid. Långtidsfrånvaron (längre än 60 dagar) utgjorde 0 (15,2) procent av den totala sjukfrånvaron. Sjuklönekostnaderna i förhållande till lönekostnaden var 0,32 (0,32) procent. Banken har en sjukförsäkring för samtliga anställda, vilken ger ett skydd för inkomstförlust vid sjukfrånvaro längre än tre månader, samt en sjukvårdsförsäkring. All personal erbjuds därutöver hälsoundersökning vartannat år och varje år för personal som är äldre än femtio år. Därtill erbjuder banken alla medarbetare ett friskvårdsbidrag på kr. Banken har en arbetsmiljökommitté som deltar i planeringen och genomförandet av arbetsmiljö arbetet. RISKER Riskkontrollfunktionen rapporterar direkt till bolagets styrelse och dess arbete styrs av instruktioner som fastställs av styrelsen. Funktionen, som operativt är underställd verkställande direktören, följer dagligen upp de för bolaget väsentliga riskerna: marknadsrisker, kredit- och motpartsrisker, operativa risker samt likviditetsrisker. Bolagets marknadsrisker hänförs framförallt till de egna positionerna i strukturerade produkter. 15

17 Kreditriskerna återfinns i utlåning till kunder mot säkerhet i värdepapper samt i den begränsade blancoutlåningen. Motpartsriskerna uppstår i egna positioner i strukturerade produkter och andra positioner i handelslagret. För att säkerställa att kapitalbasen täcker verksamhetens risker, utvärderas regelbundet behovet av eget kapital med utgångspunkt i aktuell och prognosticerad riskexponering samt genom den interna kapitalutvärderingen (IKU). Företaget arbetar löpande med att identifiera och analysera såväl externa som interna risker. Oberoende kontroller och tester samt interna utbildningar genomförs kontinuerligt. Rutinerna för riskhantering anpassas och utvecklas löpande. Riskanalys har fortsatt varit en högt prioriterad fråga för styrelse och företagsledning. Ersättningssystemet för risk- och complianceenheterna är avskilt från det allmänna vinstdelningssystemet. Fördelningen av ersättning till dessa enheter hanteras av styrelsen och dess ersättningskommitté och inte av företagsledningen. Avsikten är att förstärka dessa medarbetares oberoende. Utförligare beskrivning av riskhanteringen återfinns i not 34. Information som presenteras i noterna om kapitaltäckning (33) och riskhantering (34) motsvarar kraven på offentliggörande av information enligt FFFS 2011:3. HÅLLBARHETSARBETE En av Erik Penser Bankaktiebolags viktigaste tillgångar är det förtroende som banken får från kunder, myndigheter och allmänhet. Detta förtroende bygger på att banken agerar ansvarfullt och har en hög etisk standard. Bankens hållbarhetsarbete har under 2013 för första gången redovisats i en hållbarhetsrapport som upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. I rapporten, som publicerats på bankens hemsida beskrivs hur banken arbetar med sina viktigaste hållbarhetsfrågor i förhållande till intressenter kunder, medarbetare, ägare och samhälle. Bankens arbete med etikfrågor beskrivs även i denna årsredovisning under Bolagsstyrning på sid. 56. ERSÄTTNINGSPOLICY OCH VINSTDELNING Erik Penser Bankaktiebolag verkar i en marknad som präglas av stark konkurrens om kvalificerad personal. För att långsiktigt kunna upprätthålla en högkvalitativ leverans av finansiella tjänster krävs att banken har möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Detta kräver i sin tur ett konkurrenskraftigt och marknadsmässigt belöningssystem. Även om banken i huvudsak verkar på den svenska marknaden påverkas ersättningen till medarbetarna av de internationella investmentbankernas ersättningssystem. Många medarbetare har en alternativ internationell arbetsmarknad. Flera utländska investmentbanker har också valt att etablera sig i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag tillämpar en ersättningsmodell som syftar till samklang mellan bankens långsiktiga strategi och ersättningsstruktur. Detta sker genom ett ersättningspaket bestående av fast lön, rörlig lön, förmåner och avsättning till pension. Den rörliga delen utfaller i form av vinstdelning varigenom vinsten, efter avdrag för ett avkastningskrav på eget kapital, delas mellan ägare och anställda. Det övergripande målet med ersättningssystemet är att styra organisationen på ett sätt som tar hänsyn till risk, avkastning och kundnytta. Ersättningssystemet skall främja en sund verksamhet och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande. Ersättningssystemet skall också uppmuntra till långsiktighet och stabilitet i verksamheten. I begreppet risk inryms såväl ekonomiska risker i den operativa verksamheten som risker i form av processer, kundklagomål och andra legala risker. Vinstdelningssystemet kräver, som namnet indikerar, ett positivt resultat för att någon rörlig ersättning skall utgå. Systemet omfattar all personal i banken utom anställda inom risk- och compliancefunktionerna. Ersättning, såväl fast som rörlig, till personal i riskkontroll- och compliancefunktionen fastställs av styrelsen efter beredning i ersättningskommittén. Fördelning av eventuell vinstdelningspott sker efter en diskretionär bedömning, vilken präglas av transparens och tydliga kriterier. Exempel på några av de faktorer som vägs in i bedömningen: Risknivå och kapitalbehov Lönsamhet 16

18 Kundnytta Individuell prestations påverkan på den övriga organisationen Bidrag till andra enheters affärer Kvalitet och effektivitet i stödjande enheter En viktig princip i vinstdelningssystemet är att ingen enskild chef, oavsett nivå, har möjlighet att ensam fördela rörlig ersättning. Fördelningen sker enligt Farfarsprincipen vilken innebär att besluten fattas på flera nivåer. Styrelsen fastställer, på VD:s förslag, allokeringen mellan olika enheter. Varje enhetschef får sedan, utifrån den tilldelade potten, göra ett förslag till fördelning som förankras hos VD. Styrelsens ersättningskommitté (se sid 57) fastställer, efter förslag från VD, chefernas rörliga ersättning. Systemet med flera nivåer i beslutsprocessen är ämnat att skapa förtroende för att fördelningsprocessen sker med utgångspunkt från bankens uppsatta mål och med en så objektiv bedömningsgrund som möjligt. Erik Penser Bankaktiebolag tillämpar Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:1) avseende ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag. Dessa föreskrifter innebär, bland annat, uppskjuten utbetalning av minst 40 procent av den rörliga ersättningen i minst tre år för de medarbetare som definieras som risktagare. Ersättningspolicyn är offentliggjord på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida BOLaGSSTYRNING Erik Penser Bankaktiebolag är, såsom icke börsnoterat, inte av lag eller avtal bundet att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Erik Penser Bankaktiebolag står under Finansinspektionens tillsyn och tillämpar de regler och lagar som följer av de tillstånd som myndigheten meddelat. STYRELSENS ARBETE Styrelsen för Erik Penser Bankaktiebolag har under verksamhetsåret haft åtta styrelsemöten. Styrelsens arbete sker enligt en av styrelsen antagen arbetsordning vilken omprövas årligen. Bland de årliga punkterna på styrelsens agenda står översyn av företagets strategi, fastställande av delårsrapport, bokslutskommuniké och årsredovisning, fastställande av budget samt intern kapitalutvärdering. Styrelsen har även fattat beslut i ett antal kreditärenden. Ytterligare information finns i avsnittet Bolagsstyrning sid 56. HÄNDELSER EFTER DEN 31 DECEMBER Den 18 mars meddelades att Joachim Spetz på eget initiativ lämnar sitt uppdrag som VD för Erik Penser Bankaktiebolag. Till ny VD kommer Johan Mörner att utses. FRAMTIDA UTVECKLING Erik Penser Bankaktiebolag har som mål att öka intäkterna inom samtliga affärsområden och att öka tillväxten av det förvaltade kapitalet. Bolaget är beroende av möjligheten att behålla och rekrytera personal samt av marknadsutvecklingen. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Utdelning till aktieägaren Balanseras i ny räkning Totalt Styrelsens motivering kr kr kr kr kr kr Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med bestämmelserna i 17 kap 3 2 och 3 st i aktiebolagslagen är följande: Vid bedömningen av storleken på bankens föreslagna utdelning om totalt 15,3 mkr har hänsyn tagits till verksamhetens art, omfattning, konsoliderings- och likviditetsbehov, risktagande och ställning i övrigt. Orealiserade värdeförändringar på tillgångar och skulder värderade till verkligt värde har påverkat det egna kapitalet med netto 2,8 mkr. Kapitalbasen minskad med föreslagen utdelning överstiger det lagstadgade kapitalkravet samt det interna kapitalkravet enligt bankens interna kapitalutvärdering. 17

19

20

21 Resultaträkning (Belopp i mkr) Ränteintäkter Not Räntekostnader Not Räntenetto Provisionsintäkter Not Provisionskostnader Not Nettoresultat av finansiella transaktioner Not Övriga rörelseintäkter Not Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Not 9, Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar Not Summa rörelsekostnader Resultat före kreditreserveringar, netto Kreditreserveringar, netto Not Rörelseresultat Skatt Not Årets resultat Rapport över totalresultat (Belopp i mkr) Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras till resultaträkningen Tillgångar som kan säljas 2 0 Inkomstskatt relaterad till övrigt total resultat 0 0 Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 2 0 Totalresultat för året

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn

Sparbanken i Karlshamn Årsredovisning 2012 Sparbanken i Karlshamn är inte som andra banker Att välja bank handlar om villkor, service, produkter, närhet till kontor etc. I alla dessa avseenden ska Sparbanken i Karlshamn vara

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård

Årsredovisning 2014. Sparbanksstämman äger rum den 25 mars 2015 på Jordberga Gård Årsredovisning 2014 Att utmana och överraska I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande socknars Sparbank. Genom kunskap

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2010

Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Om Swedbank Hypotek 5 Nyckeltal 2010-2014 6 Fem år i sammandrag 7 Resultaträkning, Rapport över totalresultat 8 Balansräkning 9 Förändringar i eget kapital

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12 Årsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 12 Noter 14 Revisionsberättelse 50 Bolagsstyrning

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2013 VD har ordet Världsekonomin har under 2013 visat på en långsam återhämtning, men mycket pekar på att den är bräcklig. I Sverige är det ekonomiska läget fortsatt

Läs mer