SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR"

Transkript

1 SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/ FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE FONDER MM s.5 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR Europaparlamentet och rådet enades i november 2011 om en förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar. Syftet med förordningen är att - Öka genomlysning av blankning i vissa finansiella instrument (aktier, statspapper och CDSer avseende statspapper) - Reducera risker vid avveckling av transaktioner som innefattar blankning - Garantera att medlemstaterna har klara befogenheter att kunna vidta åtgärder i vissa krissituationer som har sin grund i blankning eller transaktioner i CDSer i syfte att minska systemrisker och risker för den finansiella stabiliteten samt öka företroendet för marknaden - Garantera samarbete mellan medlemsstaterna och ESMA i kritiska situationer - Minska risken för att stabiliteten på marknaden för statspapper påverkas av nakna positioner i kreditswappar samtidigt som tillfälliga lättnader i restriktionerna kan införas när marknaden inte fungerar ordentligt. Förordningen innehåller uppdrag till ESMA att i olika frågor lämna förslag till tekniska standarder för tillsyn och teknisk standarder för genomförande. I förordningen ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter inom flera områden. 1

2 ESMA har på konsultation sänt ut ett förslag till tekniska standarder där konsultationstiden går ut den 13 februari. ESMA ska leverera sina förslag till kommissionen senast den 31 mars Konsultationen behandlar bland annat - Vilka arrangemang som ska finnas på plats för att försäkra att blankade värdepapper ska kunna levereras i tid - Information som skall lämnas till tillsynsmyndigheter om korta positioner samt om innehavaren av positionen - Hur och vad som skall offentliggöras om den korta positionen - Information till ESMA från tillsynsmyndigheterna - Undantag när den huvudsakliga marknadsplatsen ligger utanför EU Kommissionen har i skrivelse till ESMA den 24 november 2011 begärt förslag på tekniska råd avseende delegerade akter. Dessa ska också lämnas till kommissionen senast den 31 mars Någon konsultation har ännu inte sänts ut. När det gäller ökad genomlysning för blankning i aktier ska en kort nettoposition i en aktie rapporteras till tillsynsmyndigheten när nettopositionen motsvarar 0,2 procent av utestående aktiekapital och vid varje ökning däröver med 0,1 procent. Överstiger nettopositionen 0,5 procent av utestående aktiekapital ska innehavet offentliggöras liksom varje ökning därifrån med 0,1 procent. Kommissionen kan genom delegerade akter justera tröskelvärdera med hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna. För genomlysning av blankning i statspapper ska en kort nettoposition rapporteras till tillsynsmyndigheten om den är betydande. Kommissionen ska fastställa de tröskelvärden som ska tillämpas. Dessa ska bestå av ett inledande värde och därefter av successiva nivåer fastställda för varje medlemsstat och för EU. När trösklarna fastställs ska hänsyn tas till utestående statspapper för respektive emittent, genomsnittliga positionen som innehas av marknadsaktörerna och likviditeten på marknaden. Kravet på anmälan respektive offentliggörande av betydande nettopositioner i aktier, statspapper och kreditswappar riktar sig till fysiska och juridiska personer bosatta eller etablerade både inom och utanför EU. En kort position uppkommer genom att blanka en aktie eller statsskuldinstrument. Korta positioner kan också skapas genom att använda derivat såsom optioner och terminer, indexbaserade instrument, CDF:er och så kallade spread bets som avser aktier eller statspapper och som ger en ekonomisk fördel om priset eller värdet på aktien går ner. På motsvarande sätt uppkommer en lång position genom innehav av en aktie eller skuldinstrument dit också transaktioner eller andra finansiella instrument ska räknas som ger en ekonomisk fördel om priset eller värdet på aktien går upp. Vid beräkning av korta och långa positioner ska man beakta varje position som innehas indirekt t.ex. via ett index, värdepapperskorg, en ETF eller liknande. Sådan beräkning görs av den anmälningsskyldige på basis av en rimlighetsbedömning och utan krav på realtidsuppdatering. Kommissionen ska genom delegerade akter närmare specificera hur beräkningar ska gå till liksom specificera när en person, vid beräkning av långa positioner, ska anses inneha en aktie eller skuldinstrument. 2

3 Förordningen jämställer en kort position i statspapper med en position i en kreditswapp där det inte finns någon underliggande lång position i statspapper eller andra tillgångar vars värde korrelerar med värdet på statspapper. Kommissionen ska i delegerade akter specificera de fall då en kreditswappstransaktion kan anses vara skydd mot en kreditrisk och hur en position i en kreditswapp utan täckning ska beräknas samt hur positioner ska beräknas i t.ex. fondförvaltningsverksamhet som avser separata fonder. Kommissionen ska också genom delegerade akter specificera när en person, för tillämpning av blankningsbegreppet (som säljaren inte äger vid försäljningstillfället) ska anses äga ett finansiellt instrument. Anmälan till tillsynsmyndigheten ska bland annat innehålla uppgifter om innehavarens identitet och storleken på positionen. Kommissionen ges befogenheter att närmare specificera de uppgifter som anmälan ska innehålla och ESMAs pågående konsultation är ett led i detta arbete. ESMA:s konsultation behandlar bland annat detaljerna i den information som ska lämnas till tillsynsmyndigheten vid anmälan av nettopositionen samt hur offentliggörandet ska ske då den korta nettopositionen i aktier överstiger 0,5 procent. Tillsynsmyndigheterna ska varje kvartal informera ESMA om anmälda korta nettopositioner i aktier statspapper och kreditswappar. Naken blankning av aktier och statspapper anses ibland öka risken för försenad eller utebliven avveckling. Förordningen förbjuder därför i princip naken blankning. För aktier gäller att en person inte får blanka en aktie som är upptagen till handel om inte personen lånat aktien eller vidtagit liknande åtgärder eller avtalat om att låna aktien eller ingått ett avtal med liknande innebörd eller har en överenskommelse manshu Jained tredje part som innebär at denne bekräftat att aktierna har lokaliserats och åtgärder vidtagits så att avveckling kan ske i rätt tid. ESMA ska ta fram förslag till tekniska standarder för genomförande som fastställer de olika typer av avtal, överenskommelser eller åtgärder som ger tillräckliga garantier för att aktien ska vara tillgänglig för avveckling i rätt tid. I den pågående konsultationen har ESMA lagt sådana förslag. ESMA föreslår en uttömmande förteckning över vilka avtal som kan accepteras. Förteckningen upptar bland andra optioner, repor, futures, teckningsrätter samt andra rättigheter eller överenskommelser som leder till fysisk leverans av en aktie eller statsskuldebrev. För att godkännas ska avtalen bland anat ha träffats före eller i omedelbar anslutning till samt vara bindande. En överenskommelse med tredje part där denne bekräftar att aktien lokaliserats föreslås kunna träffas med värdepappersbolag, handelsplatser, CCPer, CSD:er, centralbanker samt andra företag som är föremål för auktorisation eller registrering inom EU och som aktivt deltar på värdepappersmarknaden och därvid visat sig kunna leverera i tid. För statspapper gäller i princip samma regler som för aktier. Även här krävs garantier för rättidig leverans. Tillsynsmyndigheten får dock tillfälligt häva restriktionerna om likviditeten i statspapperet understiger en tröskel som kommissionen närmare ska ange genom delegerade akter. För kreditswappar utan täckning i statspapper gäller också restriktionerna. Även här kan tillsynsmyndigheten tillfälligt häva restriktionerna om myndigheten bedömer att marknaden för statspapper inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. 3

4 En central motpart (CCP) som tillhandahåller avvecklingstjänster ska ha s.k. buy-in system som innebär att CCPn köper in aktier i de fall en leverans inte sker inom viss tid eller som ekonomiskt kompenserar parten för utebliven leverans. Den felande parten ska ersätta CCPn för sådana utgifter och också göra dagliga betalningar till CCPn så länge avvecklingen uteblir. Bestämmelserna om anmälan och offentliggörande av korta positioner i aktier, om restriktioner för blankning av aktier utan täckning samt buy-in förfarande tillämpas inte på aktier som tas upp på en handelsplats inom EU men vars huvudhandelsplats är utanför EU. ESMA ska lämna förslag till metod för att beräkna omsättningen för en aktie för att fastställa huvudhandelsplatsen för en aktie. Ett sådant förslag presenteras i den pågående konsultationen från ESMA. Undantag från förordningens bestämmelser om anmälan och offentliggörande och restriktioner för naken blankning görs för market maker transaktioner och för verksamhet som bedrivs av en primary dealer. Vidare undantas s.k. stabiliseringsåtgärder. Under exceptionella omständigheter får tillsynsmyndigheten besluta om lägre tröskelvärde för anmälan, ålägga den som lånar ut finansiella instrument att anmäla ökningar av de avgifter som begärs för utlåningen, förbjuda blankning och transaktioner som skapar eller avser ett finansiellt instrument och som ger en ekonomisk fördel om priset eller värdet på instrumentet sjunker. Tillsynsmyndigheten kan också förbjuda eller begränsa kreditswappar. Vid ett betydande prisfall på ett finansiellt instrument kan tillsynsmyndigheten förbjuda eller begränsa blankning eller på annat sätt begränsa transaktionerna i det finansiella instrumentet. Beslutade åtgärder får inte vara längre än fram till utgången av handelsdagen efter den handelsdag då prisfallet inträffade. Vid ytterligare prisfall finns viss möjlighet till förlängning. Med betydande prisfall avses för en likvid aktie 10 procent och för icke-likvida aktier och andra klasser av finansiella instrument ett värde som anges av kommissionen genom delegerade akter. ESMA ska ta fram förslag till metod för att beräkna värdefall. Avser en tillsynsmyndighet att införa restriktioner ska ESMA och övriga tillsynsmyndigheter underrättas. ESMA ska inom 24 timmar uttala sig om myndigheten anser åtgärden nödvändig eller inte. Väljer en myndighet att införa restriktionen i strid mot ESMAs ställningstagande ska myndigheten motivera detta. ESMA har också rätt att besluta om anmälan och offentliggörande vid lägre trösklar samt begränsa transaktioner i finansiella instrument. En förutsättning för detta är att tillsynsmyndigheten underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder. Kommissionen ska anta delegerade akter som specificerar de kriterier som ska beaktas för att bedöma när exceptionella omständigheter kan anses föreligga. Medlemsländer åläggs införa sanktioner och avgifter för dem som bryter mot förordningen. ESMAs konsultationsdokument 4

5 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR BÖRSHANDLADE FONDER OCH VISSA ANDRA FONDFRÅGOR, KONSULTATION ESMA har skickat ut en konsultation med förslag till riktlinjer avseende UCITS EFT:er och andra UCITS frågor. Konsultationen behandlar bland annat följande frågor. Informationskrav på fonder som följer ett index. Krav på börshandlade fonder att använda ETF i namnet om fonden uppfyller vissa villkor Krav på att underlätta inlösen av andelar Ökade krav på information om förvaltning bland annat avseende policy för säkerheter, ersättningar för värdepapperslån etc. Krav vid användning av Total Return Swap och Strategy Indicies. Konsultationen pågår till den 30 mars 2012 ESMAs konsultationsdokument

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 16/2010 17 DECEMBER 2010 Innehåll INLEDNING s.1 ÖVERSYN AV MiFID s.1 INLEDNING I detta nummer av Aktuellt i Omvärlden begränsar vi oss till att redovisa

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel [UTKAST] den 6 februari 2006 [Institutional Reference] Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG

Läs mer

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Katarina Back (Finansdepartementet)

Läs mer

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 27.7.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 201/1 I (Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Bilagor till betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652)

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16 VÄGLEDNING Börsbolag borsbolag@fi.se 2013-10-16 16 oktober 2013 Dnr 11-1971 INNEHÅLL Förkortningar och begrepp 4 Börsinformation 7 Reglerad marknad 7 Hemmedlemsstat 7 Börsinfodatabasen 8 Sanktioner 9 Flaggning

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA)

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA) AFFÄRSVILLKOR (personer ej hemmahörande i USA) 2 CMC Markets CMC Markets UK Plc (CMC) skall genom sin filial, CMC Markets UK Plc Filial Stockholm, tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i : (1)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om penningmarknadsfonder. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2013 COM(2013) 615 final 2013/0306 (COD) C7-0263/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om penningmarknadsfonder (Text av betydelse för EES) {SWD(2013)

Läs mer

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun 049-2 Finanspolicy Nynäshamn kommun Antagen av kommunfullmäktige den 9 februari 2011, 31 och gäller från och med den 1 mars 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte...

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående

Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående antagna av Svenska Fondhandlareföreningens styrelse den 1 september 2010 att gälla

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden beslutade den 18 december 1997. Finansinspektionen föreskriver

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Tillsynen över värdepappersmarknaden

Tillsynen över värdepappersmarknaden Tillsynen över värdepappersmarknaden 12 MARS 2015 12 mars 2015 Dnr 15-2426 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 5 Målsättningen för FI:s arbete på värdepappersmarknaden 5 Utvecklingen

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

Juridisk Publikation

Juridisk Publikation Juridisk Publikation stockholm - uppsala - lund - göteborg DAN HANQVIST Obligatorisk fullständig rapportering av derivattransaktioner Särtryck ur häfte 1/2014 Nummer 1/2014 JURIDISK PUBLIKATION 1/2014

Läs mer

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr PSG Small Cap Informationsbroschyr 19 augusti 2015 Informationsbroschyr Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

EU-Kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut ("Liikanen")

EU-Kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut (Liikanen) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/00015 Er referens: Fi2014/ 496 1 (8) 2014-03-10 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen fi.registrator@regeringskansliet.se EU-Kommissionens förordningsförslag om

Läs mer