Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 2302 Birger Jarls torg STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 2302 Birger Jarls torg 13 08-700 38 00 08-14 98 89 103 17 STOCKHOLM"

Transkript

1 REMISSYTTRANDE Sida 1 (5) AdmD Socialdepartementet Stockholm Betänkandet Ny pension Ny administration (SOU 2006:111) Sammanfattning Kammarrätten avstyrker förslaget om bildandet av en särskild ålderspensionsmyndighet. Kammarrätten förordar alternativet som innebär att hela administrationen av den allmänna ålderspensionen samlas inom Försäkringskassan. Förslaget att inte längre låta ett allmänt ombud ha besvärsrätt i pensionsfrågor innebär en försämring ur rättssäkerhetssynpunkt. För det fall utredningens förslag genomförs, bör den nya myndigheten ges namnet Pensionsmyndigheten. Ny myndighet eller Försäkringskassan som pensionsadministratör? Det finns såväl för- som nackdelar med de båda mot varandra vägda alternativen. Enligt kammarrättens mening talar dock övervägande skäl för att samla ansvaret för den allmänna ålderspensionen hos Försäkringskassan. Kammarrätten avstyrker därmed utredningens förslag om en särskild ålderspensionsmyndighet. Helhet kontra fokus Många pensionstagare har i kombination med ålderspension även andra förmåner från Försäkringskassan, t.ex. bostadstillägg för pensionärer. Överflyttningen av premiepensionen till Försäkringskassan innebär i detta avseende vilket är absolut avgörande för kammarrättens ställningstagande att den enskilde behöver ha kontakt med enbart en myndighet. Detta är det tyngst vägande skälet för att en sådan organisationsstruktur i större utsträckning beaktar vad som är bäst för pensionärerna och pensionsspararna. Försäkringskassan är dessutom en myndighet som målgruppen sannolikt har haft kontakt med i olika skeenden i livet, och den är därmed redan känd för den försäkrade. Framtidens pensionärer kommer således redan vara bekanta med t.ex. Försäkringskassans webbplats och dess möjligheter till självbetjäning med eller utan e-legitimation. Det finns mot denna bakgrund anledning att anta att ett helhetsansvar för Försäkringskassan avseende den allmänna ålderspensionen bättre tillgodoser behoven av lättillgänglig service och information för både pensionsspararna och pensionärerna. Enligt utredningen är den största svagheten med ett system i vilket all ålderspension hanteras av Försäkringskassan att det inte skapar de mest Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 2302 Birger Jarls torg STOCKHOLM

2 Sida 2 (5) gynnsamma förutsättningarna för en fokusering av ålderspensionsfrågorna som det nya självständiga ålderspensionssystemet enligt utredningens mening är betjänt av. Utredningen anser att ålderspensionsområdet är ett ur allmänpolitisk och ekonomisk synvinkel så viktigt område att det i en myndighet bör vara huvudfrågan och inte en bland många socialförsäkringsförmåner. Kammarrätten ifrågasätter nyttan för den enskilde med en sådan fokusering och en därmed följande åtskillnad av den allmänna ålderspensionen från andra socialförsäkringsförmåner. För pensionärerna och pensionsspararna kommer föreslagen ordning sannolikt inte att framstå som en samlad administration utan i stället som ett fortsatt delat myndighetsansvar på pensionsområdet. Utredningens lösning innebär en risk för att samordnings- och samverkansproblemen mellan de inblandade myndigheterna kommer att bestå. Till detta kommer kvalificerade problem med elektroniskt informationsutbyte mellan olika myndigheter. Bibehållen kompetens inom Försäkringskassan Försäkringskassan har i dag, med undantag endast av premiepensionen, ansvaret för samtliga åldersrelaterade förmåner och pensioner. Av detta följer att Försäkringskassealternativet förutsätter enbart den förändringen att ansvaret för premiepensionen förs över dit från Premiepensionsmyndigheten. Den kompetens som finns inom Försäkringskassan vad avser övriga delar av den allmänna ålderspensionen kan fortsatt nyttjas. Kammarrätten vill i detta avseende särskilt peka på att betänkandet inte berör den kompetensförlust utredningens förslag skulle innebära för administrationen av pensionsfrågor med EU-anknytning, som kan förväntas öka i antal framöver. I dag handläggs utlandsärenden vid Försäkringskassans specialiserade kontor på Gotland. Om utredningens förslag genomförs, skulle tillämpningen av t.ex. förordning nr 1408/71 1 komma att splittras, med merparten frågor kvar hos Försäkringskassan men pensionsfrågor av ofta hög svårighetsgrad hos en nybildad myndighet. Reducerade administrationskostnader Att Försäkringskassan som ensam pensionsadministratör innebär förhållandevis begränsade förändringar bör rimligen framgå även vid en kostnadsjämförelse, även om de kostnadsberäkningar som har lämnats av Premiepensionsmyndigheten och Försäkringskassan tyder på motsatsen. Kammarrätten vill i detta sammanhang peka på de dokumenterade svårigheterna att verifiera rimligheterna i beräkningarna, som med hänsyn till bl.a. den långa kalkylhorisonten får betecknas som högst osäkra. Sakkunnige Ole Settergren gör i sitt särskilda yttrande bedömningen att utredningens förslag medför högre totala kostnader för skattebetalare och pensionssparare än Försäkringskassans alternativ. 1 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

3 Sida 3 (5) Det kan dessutom invändas att av Premiepensionsmyndigheten beräknade kostnader för en särskild ålderspensionsmyndighet inte omfattar samma servicenivå som det av Försäkringskassan beräknade alternativet. Premiepensionsmyndigheten ser till skillnad från Försäkringskassan inget behov av fysiska möten, varför kostnader för personliga besök inte tagits med i kalkylen. Utredningen har på denna punkt frångått Premiepensionsmyndighetens inställning och i stället förordat fortsatta möjligheter till personliga besök på lokal/regional nivå. De med nödvändighet tillkommande kostnaderna för sådan i vissa fall erforderlig service har dock inte beaktats av utredningen. Informations- och servicenivå Kammarrätten anser att behoven av information och service i första hand bör tillgodoses genom elektroniska tjänster och telefonkundtjänst. Det kommer dock även framdeles att finnas de som på grund av t.ex. bristande språkkunskaper, funktionshinder eller teknikovana behöver personlig hjälp vid besök på kontor. Till skillnad från utredningen antar kammarrätten att behovet av sådan kvalificerad hjälp är beständigt. Tillgången till personlig service har betydelse för förtroendet för pensionssystemet. Därigenom tillgodoses även kriteriet att individen, utifrån sina behov, skall få lättillgänglig service och information. Det kan sättas i fråga om utredningen i sitt förslag om kompletterande möjligheter till lokal service genom Försäkringskassan och kanske länsstyrelser m.fl. tagit tillräcklig hänsyn till pensionssystemets komplexitet. Det allmänna ombudets klagorätt Om utredningens förslag genomförs, kommer möjligheten för det allmänna att föra vidare principiellt viktiga frågor inom pensionsområdet till domstol att upphöra. Den omständigheten att det allmänna ombudet hos Försäkringskassan under år 2005 överklagade i huvudsak ärenden rörande arbetsskador, handikappstöd och sjukersättning får inte tas till intäkt för att denna besvärsväg är obehövlig för pensionsfrågor. Kammarrätten konstaterar att det allmänna ombudet hos Försäkringskassan, som inrättades år 2005, redan under andra halvåret 2006 satte särskilt fokus på ärenden rörande bl.a. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. 2 Systemet bör dessutom vara riggat för att möta framtida behov i detta avseende, föranledda av t.ex. lagändringar av materiell karaktär. Förslaget tillgodoser på denna punkt inte i tillräcklig utsträckning kravet på att handläggningen av pensioner skall ske rättssäkert och transparent. Övrigt Kammarrätten vill till stöd för sin uppfattning i frågan om framtida organisationsform för den allmänna ålderspensionen hänvisa även till de särskilda yttranden som har lämnats. Ole Settergren har på ett belysande sätt illustrerat de samband som finns mellan olika pensionsförmåner och vilka effekter utredningens förslag får för berörda personer och myndigheter. 2 Se Informationsmeddelande Im 2006:066,

4 Sida 4 (5) Myndighetsnamn Valet av namn, Ålderspensionsmyndigheten, tycks inte ha föregåtts av någon mer ingående diskussion av utredningen. Kammarrätten anser att den nya myndigheten lämpligen, om den trots allt skapas, bör ges det enklare namnet Pensionsmyndigheten. Enligt domstolen bedöms fördelarna med en sådan förenkling överväga risken för sammanblandning med övriga pensionsbenämnda förmåner, särskilt som förtidspension numera ersatts av sjuk- och aktivitetsersättning och änkepension i princip har avskaffats. Lagtexten Såsom framförts ovan anser kammarrätten att förslaget att det allmänna ombudet inte längre skall kunna överklaga pensionsbeslut är en icke önskvärd försämring från rättssäkerhetssynpunkt. Utöver en eventuell ny myndighets namn har kammarrätten dessutom följande synpunkter på utredningens författningsförslag. 3 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara Kommatecknet före eller Ålderspensionsmyndigheten skall tas bort. 7 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension Sista ordet i rubriken före 11 kap. 3 skall rätteligen vara försäkringsverksamhet, i obestämd form. Sista meningen i 13 kap. 12 bör lyda som följer. Har begäran kommit in till Skatteverket, Ålderspensionsmyndigheten eller en allmän förvaltningsdomstol inom den tid som anges i 11, skall den anses som inkommen i rätt tid. Enligt nuvarande lydelse nämns inte allmän förvaltningsdomstol, men det måste vara ett rent förbiseende. Med av kammarrätten förordad lydelse skulle bestämmelsen komma att stå i bättre överensstämmelse med 20 kap. 13 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring och 6 a tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291). 11 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799) Ändringen avser 1 kap. 3. Detta yttrande har beslutats av kammarrättspresidenten Sten Heckscher, kammarrättsrådet Jan Nordlund och tf assessorn Jenny Kvarnholt, föredragande. Sten Heckscher Jenny Kvarnholt

5 Kopia till Övriga kammarrätter Hovrätterna Länsrätterna under Kammarrätten i Stockholm Justitiedepartementet, expeditionschefen och enheten DOM Domstolsverket Kammarrättens personal Tidningarnas telegrambyrå Sida 5 (5)

Personer som ska vara folkbokförda

Personer som ska vara folkbokförda REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Dnr 2010-03-18 AdmD-539-2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Folkbokföringsutredningens slutbetänkande Folkbokföringen (SOU 2009:75) Inledningsvis konstaterar kammarrätten

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Kompensationstillägg

Kompensationstillägg Kompensationstillägg om ersättning vid försenade utbetalningar Betänkande av Utredningen om kompensationstillägg Stockholm 2010 SOU 2010:41 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 1 (12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 Försäkringskassan har ombetts att yttra sig över studiesociala kommitténs

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Per Lennerbrant (Justitiedepartementet)

Per Lennerbrant (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Beatrice Ask Per Lennerbrant (Justitiedepartementet)

Läs mer

Betänkandet Resolution en ny metod för att hantera banker i kris (2014:52)

Betänkandet Resolution en ny metod för att hantera banker i kris (2014:52) REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2014-10-30 AdmD-351-2014 Ert datum Ert diarienr 2014-07-03 Fi22014/2275 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkandet Resolution en ny metod

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:12

Regeringens proposition 2012/13:12 Regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop. 2012/13:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2012 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103)

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Datum Dnr 2002-05-21 354-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Domstolsverket (DV) anser att utredningens förslag till ändringar

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning.

Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning. 1 (42) Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning. Redovisning av ett regeringsuppdrag Wimi 2005 FK90010_003_G 2 (42) Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning. Försäkringskassan fick 2010

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Stockholm den 26 januari 2012

Stockholm den 26 januari 2012 R-2011/1600 Stockholm den 26 januari 2012 Till Finansdepartementet Fi2011/4348 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 oktober 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över Solvens II-utredningens

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen REGERINGSUPPDRAG 1 (81) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen Postadress Besöksadress Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress

Läs mer

Skapa tilltro. Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Skapa tilltro. Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen Betänkande av Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet Stockholm 2015 SOU 2015:46 SOU och

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 28 september 2012 KLAGANDE Ljusnarsbergs kommun Ombud: AA MOTPART BB God man: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5

Läs mer

Handikappersättning. Vägledning 2012:2 Version 1

Handikappersättning. Vägledning 2012:2 Version 1 Handikappersättning Vägledning 2012:2 Version 1 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Stockholm den 4 april 2011

Stockholm den 4 april 2011 R-2011/0159 Stockholm den 4 april 2011 Till Finansdepartementet Fi2010/5475/S1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian En ny reglering

Läs mer

En fjärde migrationsdomstol

En fjärde migrationsdomstol R2A PM 1 (20) Ekonomiavdelningen, Enheten för analys En fjärde migrationsdomstol Remissammanställning Domstolar Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten instämmer i rapportens slutsats att Umeå är den ort

Läs mer