nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025"

Transkript

1 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Fullversion

2 Introduktion En framtidsfråga för Sverige och Uppsala län är att arbetsgivare kan rekrytera rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Med ökade pensionsavgångar bedöms många arbetsplatser få svårt att klara kompetensförsörjningen. Förmågan att svara mot hårdnande global konkurrens handlar om att ta tillvara den kompetens som finns att tillgå i regionen eller i den lokala miljön. Hur ser behoven av kompetens ut i Uppsala län under kommande år? Vilka branscher är det som växer och vilka minskar? Hur många är det som går i pension och hur många nya jobbtillfällen uppstår? Detta är frågor som denna rapport ska besvara. Rapporten bygger på ny statistik och är en direkt uppdatering av rapporten nya jobb från Nu är siktet ställt på år Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet Kompetensforum Uppsala län som stöds av Tillväxtverket. För analys och beräkning svarar Micael Sandberg vid Sweco Strategy AB. Rapporten finns i två versioner, en i fullformat (43 sidor) och en i förkortad version. Båda återfinns Tomas Stavbom Chef regional utveckling, Regionförbundet Uppsala län

3 Innehållet Denna rapport bygger på samma metodik som tidigare rapport, med antaganden om länets befolknings- och sysselsättningsmässiga utveckling som utgångspunkt för identifiering av kompetensbehov på bransch- och yrkesnivå (SSYK3). Genom förbättrad statistiktillgång tar denna revidering dock bättre hänsyn till den stora egensysselsättningen (egenföretagare) inom vissa yrkesgrupper, såsom t ex inom jordbruket. De övergripande antaganden om länets utveckling har tagit sin utgångspunkt i modellframskrivningar som tagits fram gemensamt av länen i Östra Mellansverige, avseende befolknings- och sysselsättningsutveckling med sikte på 2030/2050. Rapporten disponeras i fem delar: 1. Befolkning och sysselsättning. Länsscenarier för åren ss Kompetensbehov Bransch- och yrkesprognos (SSYK3) ss Hur ser det ut idag? Kort beskrivning av arbetsmarknadsläget ss Prognosbilaga. Samtliga yrken (SSYK3) ss Bakgrundsmaterial. Indikationer på nationell nivå ss Trevlig läsning!

4 Sammanfattning Totalt rekryteringsbehov på nära individer Pensioneringar står bakom 60 procent av behovet Stark tonvikt på tjänster och arbetsmarknaden i Uppsala kommun Kända volymyrken i topp - dagens dominerande branscher slår igenom även på morgondagens rekryteringsbehov, med vård- /omsorgspersonal, försäljare inom detaljhandeln, universitets- och högskolelärare samt sjuksköterskor i topp. Det relativa rekryteringstrycket dock högst inom nischyrken som speciallärare, högre ämbetsmän och politiker, piloter, biomedicinska analytiker, präster och pastorer, arkivarier/bibliotekarier m fl. Stigande kravprofil/utbildningsnivå och givet 2012 års yrkesvisa könsfördelning kommer kvinnorna att ha en starkare arbetsmarknad än männen Begränsat med ledig kapacitet- två av tre arbetsställen inom näringslivet använder personalresurserna nästan fullt ut (2013) och nyanmälda jobb på historiskt höga nivåer. Samtidigt växer grupperna som har svårt att få jobb = matchningsproblem Den befintliga nettoutpendlingen utgör en tillväxtpotential, men merparten av rekryteringsbehovet behöver tillgodoses genom numerär tillväxt, med fler i arbetskraften och med rätt utbildning. 0 Rekryteringsbehov Pension Tillväxt

5 5 Befolkning och sysselsättning

6 Del av Sveriges tillväxtmotor 6 Den allt mer integrerade arbetsmarknadsregionen Stockholm-Uppsala (länen) är motor i den nationella utvecklingen, med stigande andelar av rikets befolkning och sysselsättning. Stockholm-Uppsala förväntas fortsätta växa starkt och öka med upp emot nya invånare och omkring arbetstillfällen Uppsala län har över tid en stabil andel av regionens befolkning och sysselsättning, men en starkare roll som boende- än som arbetsort och svagare utveckling i norr än i söder. Regional tillväxt Regionens andel av rikets Folkmängd Arbetstillfällen 32% Befolkning Sysselsättning % % % % Källa: SCB

7 Vad behöver länet ha beredskap för? 7 Den framtida utvecklingen av Uppsala län kan utvecklas enligt två olika scenarier, BAS och HÖG. Utfallet beror både på förändringar i omvärlden och de insatser som sker kommunalt/regionalt. Scenario BAS En fortsatt stark utveckling inom pendlingsregionen Stockholm stärker sin ställning på regionens arbetsmarknad En i första hand befolkningsrelaterad och konsumtionsdriven tillväxt i Uppsala stad och län Ökat pendlingsberoende till Stockholm Regionen fortsatt starkt monocentrisk Scenario HÖG En fortsatt stark utveckling inom pendlingsregionen Ökad regional spridning av befolkning och arbetstillfällen En mer produktivitetsdriven tillväxt och balans mellan förvärvsarbetande dagoch nattbefolkning i Uppsala stad Större inpendling från övriga länet till Uppsala Regionen mer polycentrisk, med Uppsala som stark nordlig kärna

8 Hur mycket växer befolkningen? 8 Stark tillväxt oavsett scenario, men länets egen arbetsmarknad växer mer i scenario Hög, medan scenario Bas innebär större pendlingsberoende till Stockholm. Stigande försörjningsbörda (befolkning år/totalbefolkning) och i viss mån även stigande förvärvsfrekvens (förvärvsarbetande nattbef./befolkning år) Tillväxten senaste åren talar för scenario Hög, utvecklingen för scenario Bas Bas/Hög* i yrkesaktiv ålder (20-64 år) ( dec. 2013) som arbetar (nattbef.) ( år 2012 enl. RAMS) som arbetar i länet (dagbef.) ( år 2012 enl. RAMS) *Baserat på modellframskrivningar som tagits fram gemensamt av länen i Östra Mellansverige. Se prognosbilaga för närmare beskrivning.

9 9 Kompetensbehov

10 Bas eller Hög? 10 Svårt att säga beror både på omvärlden och eget agerande så låt oss räkna utifrån den genomsnittliga tillväxttakten enligt Bas/Hög, vilket för perioden innebär följande (jämförelse med ). ca fler yrkesverksamma, dvs. sysselsatt nattbefolkning (23 000) ca fler arbetstillfällen, dvs. sysselsatt dagbefolkning (23 000) Detta är en högre tillväxt än vad som antogs i tidigare arbetsmarknadsrapport, men jämfört med utvecklingen , framför allt senaste åren, ligger tillväxtantagandena emellertid lägre. De senaste åren har, trots en fortsatt turbulent omvärld, präglats av konjunkturuppgång, efter en mycket svag utveckling under finanskrisen Dagens stora invandring och högskolekullar, det låga bostadsbyggandet i Stockholms län, de lägre boendepriserna i Uppsala län samt förbättrade kommunikationer har skapat goda förutsättningar för en befolkningsdriven tillväxt i länet. Med ett kraftigt uppsving framför allt inom sektorerna bygg, handel och utbildning finns nu utrymme/kapacitet att möta även en del av morgondagens efterfrågan. Företagstjänsterna och industrin har däremot utvecklats svagt. Historiskt har varje konjunkturuppgång, med en topp kring till fler sysselsatta per år i länet, följts av fleråriga nedgångar och noll- eller minustillväxt vissa år, dvs. man får räkna med att det även kommer sämre år. Beräkningsgrunden avseende sysselsatta justerades därtill av SCB år 2011, med följden att förändringen i antalet sysselsatta delvis är statistiskt betingad och i realiteten något lägre än Därmed inte sagt att tillväxten inte kan bli högre än nya arbetstillfällen Realiseras de omfattande utbyggnadsplanerna som finns i länet och lyckas Uppsala i högre grad än idag etablera sig som ett lokaliseringsalternativ för företagstjänster finns goda möjligheter att nå en tillväxt kring arbetstillfällen även Men, det finns även risk för ett lägre utfall, ner mot nya arbetstillfällen. Framför allt om det blir en lägre befolkningstillväxt i länet på grund av ökat bostadsbyggande i Stockholms län, en minskad invandring, mindre högskolekullar osv. Detta slår direkt mot lokala näringar inom bygg, handel och service. Eller att arbetsmarknaden i Stockholms län utvecklas så starkt att ännu fler lockas att pendla över länsgränsen, vilket begränsar den egna arbetsmarknadens utveckling, inte minst inom företagstjänster. Eller att världsekonomin åter går in i en krisperiod med följden att investeringar och konsumtion minskar.

11 11 Fördelning inom länet Prognosen är sammanhållen för länet, vilket ger en mer robust och tillförlitlig indikation samt en ur kompetensförsörjningssynpunkt mer relevant geografi. Mycket talar för en fortsatt stark och sannolikt ökad koncentration av arbetstillfällena till Uppsala kommun, drivet av tjänstesektorns expansion och den tillgänglighets- och täthetslogik som allt mer präglar arbetsgivarnas lokaliseringsbeslut. Även södra länet kan förväntas fortsätta växa och i stort bibehålla sin andel av länets tillväxt. De norra länsdelarna riskerar däremot att förlora positioner till följd av industriell strukturomvandling och en ökad nettopendling till Uppsala. Arbetsplatser Befintlig fördelning av befolkning och arbetsplatser Uppsala kommun Södra länet Norra länet 50% Källa: SCB samt modellframskrivningar för Östra Mellansverige

12 12 Nuvarande arbetsmarknadsprofil Robust över tid, med vissa undantag. Industrin minskar i betydelse medan tjänsterna växer, dock i betydande grad i relation till industrin som beställare (t ex bemannings-/serviceföretag och konsulter, dvs. företagstjänster). Demografiska förändringar ger upphov till variationer inom välfärdstjänsterna. A nde l av läne ts arbe tstillfälle n Bran sch p Jordbruk, s kog s bruk och fis ke 2,5 % 2,0 % 2,3 % 2,1 % Tillverkning och utvinning 11,4 % 9,0 % 8,6 % 7,0 % Energ i- och VA-förs örjning, renhå llning 1,4 % 1,6 % 1,7 % 1,5 % B yg g verks a mhet 7,2 % 8,1 % 8,5 % 8,3 % H a ndel 10,2 % 10,6 % 10,3 % 10,2 % Tra ns port och ma g a s inering 4,6 % 4,2 % 4,1 % 4,1 % H otell- och res ta ura ng verks a mhet 2,2 % 2,8 % 2,9 % 3,2 % Informa tion och kommunika tion 3,4 % 2,4 % 2,4 % 2,7 % Fina ns - och förs ä kring s verks a mhet 1,2 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % Fa s tig hets verks a mhet 1,8 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % Företa g s tjä ns ter och FoU-ins titutioner 12,1 % 12,0 % 11,8 % 13,2 % O ffentlig förva ltning och förs va r 6,1 % 5,7 % 6,4 % 6,1 % U tbildning 11,3 % 14,2 % 13,8 % 13,2 % Vå rd och oms org ; s ocia la tjä ns ter 18,9 % 19,5 % 19,0 % 20,0 % Kulturella och pers onlig a tjä ns ter m.m. 4,1 % 4,5 % 4,6 % 4,8 % O kä nd verks a mhet 1,6 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Källa: SCB, bearbetning av Sweco

13 13 Branschprognos till 2025 Ändringar i statistiken (näringsgrensindelning och definition av sysselsatt ) ger osäkerhet vid jämförelser över tid. Tillväxten sannolikt något överdriven, i synnerhet utvecklingen senaste åren. Stark utveckling inom tjänsteverksamhet. Tillverkningsindustrin fortsätter att minska i direkt sysselsättning, men är av fortsatt stor betydelse för länets näringsliv och en viktig katalysator för utvecklingen inom företagstjänster. B ranschutve cklinge n i U ppsala län Arbe ts tillfä lle n 2012 Ändring Prog nos Trend Jordbruk, s kog s bruk och fis ke % Tillverkning och utvinning % Energ i- och VA-förs örjning, renhå llning % B yg g verks a mhet % H a ndel % Tra ns port och ma g a s inering % H otell- och res ta ura ng verks a mhet % Informa tion och kommunika tion % Fina ns - och förs ä kring s verks a mhet % Fa s tig hets verks a mhet % Företa g s tjä ns ter och FoU-ins titutioner % O ffentlig förva ltning och förs va r % U tbildning % Vå rd och oms org ; s ocia la tjä ns ter % Kulturella och pers onlig a tjä ns ter m.m % O kä nd verks a mhet % Källa: SCB, bearbetning av Sweco Summa %

14 Vilka yrken växer mest? 14 Kända volymyrken i topp. Totalt en tillväxt om ca arbetstillfällen Dagens dominerande branscher slår igenom även på morgondagens rekryteringsbehov Tillväxt Yrke p 513 vård- och omsorgspersonal försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl sjuksköterskor universitets- och högskollärare byggnadshantverkare säljare, inköpare, mäklare m.fl städare m.fl fordonsförare dataspecialister byggnads- och anläggningsarbetare hälso- och sjukvårdsspecialister företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän köks- och restaurangbiträden redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl storhushålls- och restaurangpersonal ingenjörer och tekniker chefer för mindre företag och enheter drift- och verksamhetschefer övrig kontorspersonal civilingenjörer, arkitekter m.fl Källa: SCB, bearbetning av Sweco

15 Pensionsavgångar 15 Nära pensionsavgångar , även beaktat att utträdesåldern stiger och kan ligga 2-3 år högre om tio år (snittet låg enligt Pensionsmyndigheten på 63,4 år 2012, en ökning med 0,2 år jämfört med 2011). Omkring 21 procent av de sysselsatta lämnar arbetslivet till Särskilt hög andel uppnår pensionsålder bland speciallärare, höga ämbetsmän o politiker, piloter samt inom jordbruket. Tillväxt Pensioneringar Pensioneringar i Yrke p p rel. till syss vård- och omsorgspersonal % 832 fordonsförare % 311 ingenjörer och tekniker % 122 drift- och verksamhetschefer % 341 säljare, inköpare, mäklare m.fl % 231 universitets- och högskollärare % 131 chefer för mindre företag och enheter % 713 byggnadshantverkare % 241 företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän % 323 sjuksköterskor % 343 redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl % 712 byggnads- och anläggningsarbetare % 522 försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl % 419 övrig kontorspersonal % 222 hälso- och sjukvårdsspecialister % Källa: SCB, bearbetning av Sweco

16 Totalt rekryteringsbehov 16 Tillväxt och pensionsavgångar ger ett totalt nyrekryteringsbehov om nära individer Det motsvarande 36% av länets arbetsmarknad år Behoven återfinns till stor del inom dagens volymyrken, däribland vård-/omsorgspersonal, försäljare inom detaljhandeln, universitets- och högskolelärare, sjuksköterskor etc. men även yrkesgrupper som fordonsförare, ingenjörer och tekniker, byggnadshantverkare m fl. Löpande personalomsättning beaktas ej även om den står för en stor del av rekryteringarna hanteras inom ramen för den befintliga arbetsmarknaden. Tillväxt Pensioneringar Pensioneringar i Rekr.behov Yrke p p rel. till syss p 513 vård- och omsorgspersonal % försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl % fordonsförare % universitets- och högskollärare % sjuksköterskor % ingenjörer och tekniker % säljare, inköpare, mäklare m.fl % byggnadshantverkare % byggnads- och anläggningsarbetare % drift- och verksamhetschefer % företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän % hälso- och sjukvårdsspecialister % redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl % chefer för mindre företag och enheter % övrig kontorspersonal % 1025 Källa: SCB, bearbetning av Sweco

17 Relativt rekryteringsbehov 17 I relation till befintlig sysselsättning förväntas rekryteringstrycket vara som högst inom nischyrken som speciallärare, högre ämbetsmän och politiker, piloter, biomedicinska analytiker, präster och pastorer, arkivarier/bibliotekarier m fl. Även jordbruket kan stå inför kompetensbrist på några års sikt pga. hög andel pensioneringar. Detsamma gäller yrkesgruppen kontorssekreterare och dataregistrerare, som hade en stor nedgång , men under kommande år kan möta en mer stabil efterfrågan och har en hög andel som går i pension. Tillväxt Pensioneringar Pensioneringar i Rekr.behov Rekr. behov i rel. Rekr. Yrke p p rel. till syss p till syss tryck 234 speciallärare % % högre ämbetsmän och politiker % % piloter, fartygsbefäl m.fl % % övriga servicarbetare % % växtodlare inom jordbruk och trädgård % % kontorssekreterare och dataregistrerare % % biomedicinska analytiker % % agenter, förmedlare m.fl % % arkivarier, bibliotekarier m.fl % % präster % % pastorer % % däckspersonal % 7 57 % konsthantverkare i trä, textil, läder m.m % 5 60 % 2 Källa: SCB, bearbetning av Sweco

18 Vilken utbildning krävs? 18 Gymnasium eller yrkeshögskola max 2 år dominerar behoven på arbetsmarknaden. Nära hälften av rekryteringsbehovet täcks av den utbildningsnivån, vilket dock är en minskning jämfört med sysselsättningen Omkring en fjärdedel vardera av rekryteringarna förutsätter högskole- eller fördjupad högskoleutbildning en ökning i båda fallen jämfört sysselsättningen Jobbmöjligheterna för de med endast grundskoleutbildning begränsas till ca sex procent av det totala rekryteringsbehovet samma nivå som sysselsättningen Grundskola Gymnasium eller yrkeshögskola max 2 år Högskoleutbildning Syss Rekr Fördjupad högskoleutbildning Källa: SCB, bearbetning av Sweco 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

19 Könsfördelning 19 Givet 2012 års yrkesvisa könsfördelning kommer kvinnorna att ha en starkare arbetsmarknad än männen Av det totala indikerade rekryteringsbehovet om nära individer kan nära förväntas beröra kvinnor och män, om dagens könsmönster på arbetsmarknaden består. Kvinnors benägenhet att skaffa högre utbildning samt deras överrepresentation inom branscher med stark tillväxt i länet gör dem till vinnare på morgondagens arbetsmarknad. Männens överrepresentation inom branscher på tillbakagång i länet samt lägre benägenhet till vidareutbildning kan ge större matchningsproblem mot morgondagens arbetstillfällen och därmed ökad risk för arbetslöshet Könsfördelning av rekryteringsbehov Män Kvinnor Källa: SCB, bearbetning av Sweco

20 Hur ser det ut idag? 20

21 Kapacitetsutnyttjande 21 Kapacitetsutnyttjandet ligger något över normal nivå två av tre arbetsställen inom näringslivet använder personalresurserna nästan fullt ut (Af 2013). Nyanmälda jobb på historiskt höga nivåer men vikande tendens. Varsel på låga nivåer, men svagt stigande tendens. Samtidigt växer grupperna som har svårt att få jobb; personer utan gymnasieutbildning, funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i åldrarna år samt utrikes födda (främst utanför Europa). Två av tre arbetslösa ingår i någon av dessa grupper Nyanmälda platser (årstotal) Sökande totalt (månadssnitt) Arbetslösa sökande (månadssnitt) Varsel (årstotal) Källa: Arbetsförmedlingen

22 Källa: Arbetsförmedlingen 22 Nyanmälda jobb Antal nyanmälda platser med mer än 10 dagars varaktighet, Uppsala län Bransch Trend Administration ,54 Bioteknik ,13 Byggverksamhet ,62 Ekonomi ,35 Grafiker och tryckare ,08 Gruvindustri ,63 Handel ,18 Hotell- och restaurang ,44 Industri ,21 IT ,62 Jordbruk ,11 Kultur ,47 Lager ,54 Livsmedel ,73 Media ,27 Offentliga tjänster ,67 Reparation och underhåll ,74 Service ,34 Skogs-, trä- och pappersindustri ,32 Skogsbruk ,99 Telecom ,15 Transport ,94 Trädgård ,99 Utbildning ,12 Verkstad ,28 Vård och omsorg ,61 Övriga ,07 Totalsumma ,4

23 Sökande/lediga platser 23 Källa: Arbetsförmedlingen Många sökande per nyanmäld plats främst inom skogsbruk o skogsindustri samt bland grafiker och tryckare (liten grupp) Få sökande i relation till nyanmälda platser främst inom vård/omsorg, offentliga tjänster, gruvindustri, utbildning, handel och kultur Det är stora skillnader inom grupper och metodmässigt problematiskt att matcha nyanmälda platser med sökande Statistiken är inte heltäckande och är osäker för såväl lediga platser som sökande. Bransch Skogs-, trä- och pappersindustri 6,8 1,3 Grafiker och tryckare 6,2 3,4 Sjöfart 5,3 0,5 Skogsbruk 2,0 0,4 Jordbruk 1,4 0,7 Trädgård 1,3 1,5 Lager 1,3 0,6 Media 1,3 1,0 Reparation och underhåll 1,2 0,7 Fiske 1,1 0,3 Service 1,1 0,7 Industri 0,9 0,5 IT 0,8 0,6 Administration 0,8 0,6 Verkstad 0,8 0,5 Byggverksamhet 0,8 0,4 Hotell- och restaurang 0,8 0,5 Transport 0,7 0,5 Livsmedel 0,7 6,4 Ekonomi 0,6 0,4 Bioteknik 0,6 0,6 Telecom 0,6 0,5 Kultur 0,4 0,5 Handel 0,4 0,2 Utbildning 0,4 0,3 Gruvindustri 0,4 1,1 Offentliga tjänster 0,3 0,4 Vård och omsorg 0,2 0,2

24 24 Kortsiktiga brister/överskott, enligt AF Framför allt brist på akademiker; civil- och högskoleingenjörer (alla områden utom kemi), kvalificerad IT-personal, läkare, sjuksköterskor och barnmorskor, revisorer och redovisningsekonomer, förskolärare m fl. Därtill brister inom vissa praktiska yrken. Överskott framför allt inom yrken med lägre krav på formell kompetens; försäljare inom dagligvaru-/fackhandel, receptionister, administratörer och sekreterare, vårdbiträden, barnskötare etc. Uppgifter baserade på arbetsgivarnas bedömning av möjligheterna att rekrytera. Af:s yrkesbarometer för Uppsala län, 2013 (bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framåt) Bristyrken Civilingenjörer och ingenjörer Läkare Sjuksköterskor och barnmorskor Förskollärare Revisorer och redovisningsekonomer Bil- och lastbilsmekaniker Byggnadsplåtslagare Buss- och lastbilsförare Mjukvaru- och systemutvecklare Telefonförsäljare Överskottsyrken Försäljare, dagligvaror och fackhandel Receptionist Administratörer och sekreterare Vårdbiträden Barnskötare Elevassistenter Bibliotekarier Lagerarbetare Vaktmästare Köks- och restaurangbiträden Källa: Arbetsförmedlingen

25 Arbetspendling 25 Länet har en stor nettoutpendling av arbetskraft - nära individer år 2012, dock en minskning med ca individer jämfört med år Pendling sker framför allt till/från Stockholms län. kulturella och personliga tjänster vård och omsorg; sociala tjänster utbildning offentlig förvaltning och försvar företagstjänster fastighetsverksamhet finans- och försäkringsverksamhet information och kommunikation hotell- och restaurangverksamhet transport och magasinering handel byggverksamhet energiförsörjning; miljöverksamhet Källa: SCB tillverkning och utvinning jordbruk, skogsbruk och fiske Sysselsättningsöverskott (nattbef-dagbef) Sysselsättningsöverskottet är störst inom företagstjänster, handel och transport. Överskottet på arbetskraft kan betraktas som en buffert eller tillväxtpotential i länets kompetensförsörjning, men bör inte förväxlas med ledig kapacitet. Närheten till stora arbetsplatskoncentrationer som Stockholm/Kista/Arlanda innebär konkurrens om arbetskraften. Samtidigt erbjuder pendlingsregionen även en betydligt större rekryteringspotential. Den omfattande arbetspendlingen gör det svårt att betrakta Uppsala som en avgränsad arbetsmarknad.

26 Prognosbilaga 26

27 Bakgrund - länsprognos 27 Trendbaserade framskrivningar på länsnivå för Östra Mellansverige, gjorda med den regionala prognosmodellen raps. Baserat på prognoser från SCB, Konjunkturinstitutet och Långtidsutredningen. Tre alternativa framskrivningar: Bas, Hög och Låg, beroende av tillväxtantaganden. Alternativ länsfördelning, Hög S, som innebär samma storregionala tillväxt men en lägre andel i Stockholms län, på grund av ett lågt bostadsbyggande och därmed högre tillväxt i övriga län i Östra Mellansverige. Länsvisa befolknings- och sysselsättningstillskott har brutits ner till kommun- och tätortsnivå mha modellerna LuSIM och LuTRANS, med hänsyn till den regionala tillgänglighet som det framtida trafiksystemet och den geografiska befolkningsstrukturen skapar, men även andra aspekter. Syftet har varit att spänna upp det möjliga utfallsrummet som planeringen behöver ta höjd för. Fokus i detta arbete har i detta arbete varit på scenarierna Hög, som är jämförbar med kommunprognosen i Uppsala och den rådande utveckingen i länet ( ), och Hög S, som indikerar tänkbar uppsida Utesluter inte ett lägre utfall

28 Yrkesprognos 28 Tillväxt Pensioneringar Pensioneringar i Rekr.behov Rekr. behov i rel. Rekr. Yrke p p rel. till syss p till syss tryck 011 militärer % % högre ämbetsmän och politiker % % chefstjänstemän i intresseorganisationer % % verkställande direktörer, verkschefer m.fl % % drift- och verksamhetschefer % % chefer för särskilda funktioner % % chefer för mindre företag och enheter % % fysiker, kemister m.fl % % matematiker och statistiker % 9 26 % dataspecialister % % civilingenjörer, arkitekter m.fl % % specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m % % hälso- och sjukvårdsspecialister % % barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens % % universitets- och högskollärare % % gymnasielärare m.fl % % grundskollärare % % speciallärare % % andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens % % företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän % % jurister % % arkivarier, bibliotekarier m.fl % % samhälls- och språkvetare m.fl % % journalister, konstnärer, skådespelare m.fl % % präster % % administratörer i offentlig förvaltning % % administratörer i intresseorganistationer % % psykologer, socialsekreterare m.fl % % 1

29 Yrkesprognos forts. 29 Tillväxt Pensioneringar Pensioneringar i Rekr.behov Rekr. behov i rel. Rekr. Yrke p p rel. till syss p till syss tryck 311 ingenjörer och tekniker % % datatekniker och dataoperatörer % % fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl % % piloter, fartygsbefäl m.fl % % säkerhets- och kvalitetsinspektörer % % lantmästare, skogsmästare m.fl % % sjukgymnaster, tandhygienister m.fl % % sjuksköterskor % % biomedicinska analytiker % % förskollärare och fritidspedagoger % % andra lärare och instruktörer % % säljare, inköpare, mäklare m.fl % % agenter, förmedlare m.fl % % redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl % % tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän % % poliser % % behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl % % tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl % % pastorer % % kontorssekreterare och dataregistrerare % % bokförings- och redovisningsassistenter % % lager- och transportassistenter % % biblioteksassistenter m.fl % % brevbärare m.fl % % övrig kontorspersonal % % kassapersonal m.fl % % kundinformatörer % % resevärdar m.fl % % storhushålls- och restaurangpersonal % % vård- och omsorgspersonal % % 1

30 Yrkesprognos forts. 30 Tillväxt Pensioneringar Pensioneringar i Rekr.behov Rekr. behov i rel. Rekr. Yrke p p rel. till syss p till syss tryck 514 frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster % % säkerhetspersonal % % fotomodeller m.fl % 0 9 % försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl % % växtodlare inom jordbruk och trädgård % % djuruppfödare och djurskötare % % växtodlare och djuruppfödare, blandad drift % % skogsbrukare % % fiskare och jägare % % gruv-, bergarbetare och stenhuggare % 7 12 % byggnads- och anläggningsarbetare % % byggnadshantverkare % % målare, lackerare, skorstensfejare m.fl % % gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl % % smeder, verktygsmakare m.fl % % maskin- och motorreparatörer % % elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl % % finmekaniker m.fl % % drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl % % konsthantverkare i trä, textil, läder m.m % 5 60 % grafiker m.fl % % slaktare, bagare, konditorer m.fl % % möbelsnickare, modellsnickare m.fl % % skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl % % garvare, skinnberedare och skomakare % % malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl % % processoperatörer vid stål- o metallverk % % processoperatörer, glas och keramiska produkter % 6 17 % processoperatörer, trä- och pappersindustri % % processoperatörer, kemisk basindistri % % -1

31 Yrkesprognos forts. 31 Tillväxt Pensioneringar Pensioneringar i Rekr.behov Rekr. behov i rel. Rekr. Yrke p p rel. till syss p till syss tryck 816 driftmaskinister m.fl % % industrirobotoperatörer % % maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling % % maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri % 11 2 % maskinoperatörer, gummi- och plastindustri % % maskinoperatörer, trävaruindustri % % maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri % % maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri % % maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m % % montörer % % övriga maskinoperatörer och montörer % % lokförare m.fl % 6 20 % fordonsförare % % maskinförare % % däckspersonal % 7 57 % torg- och marknadsförsäljare % 4 22 % städare m.fl % % köks- och restaurangbiträden % % tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl % % renhållnings- och återvinningsarbetare % % övriga servicarbetare % % medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske % % grovarbetare inom bygg och anläggning % % handpaketerare och andra fabriksarbetare % % godshanterare och expressbud % % yrke okänt % % -1

32 Bakgrundsmaterial 32

33 33 Schematisk modell Befolkningsutvecklingen och befolkningsstrukturen styr i hög grad sysselsättningspotentialen samt ligger till grund för efterfrågeutvecklingen inom många branscher. Arbetslivets sammansättning och utveckling är av stor betydelse vid analys av kompetensbehov. Kompetenser skär ofta över flera branscher, dvs. har flera tillämpningsområden. Yrkesindelningen är ett bra sätt att spegla vilka kompetenser som sysselsätts och knyter även tydligt an till utbildningsutbudet. Arbetspendlingen måste också beaktas, inte minst vid bedömning av brister och överskott. Uppsala län Arbetsliv: Arbetstillfällen Branscher Yrken Utbildning Erfarenhet Egenskaper Befolkning: Total Yrkesaktiva(20-64 år) Arbetspendling Arbetskraft: Förvärvsarbetande Branscher Yrken Utbildning Erfarenhet Egenskaper Flyttningar

34 34 Svårigheter att mäta kompetensbehov En prognos = summan av en lång rad antaganden som görs under ofta stor osäkerhet och brist på information. Tidsfaktorn ju längre bort i tiden, desto svårare att göra prognoser. Korta prognoser kan vara lättare att göra, men ger ofta för kort responstid för utbildningsinsatser. Därtill finns en eftersläpning i data, som gör det svårt att tolka sam- och framtiden rätt. Analysen beskriver lätt gårdagens arbetsmarknad mer än morgondagens. Dessutom kan det vara svårt att skilja på strukturella och konjunkturella trender. Förenklad beskrivning av verkligheten gör det lätt att i modeller felbedöma samt undereller överskatta drivkrafterna och dynamiken i samhällsutvecklingen. Det är svårt att avgränsa systemet och dess påverkande komponenter: Få komponenter ger mindre komplexitet och mer hanterbar osäkerhet, men riskerar förenkla för mycket. Många komponenter ger stor komplexitet och svårhanterlig osäkerhet, men kan samtidigt ge en mer relevant verklighetsbeskrivning. Risk att informationsgivare över-/underskattar behov för att skapa fördelar, såsom ökad tillgång på arbetskraft (arbetsgivarsidan) eller starkare position och förhandlingsvillkor (arbetstagarsidan). Även offentlig statistik är behäftad med betydande kvalitetsproblem.

35 35 Vad menas med kompetens? Arbetskraftstillgång individer som vill och kan utföra arbete under givna förutsättningar. Utbildning formell kompetens = entrébiljetten. Allt högre krav ger allt längre studietider och allt fler studieinriktningar (specialisering). Färdighet förmåga att omsätta och utföra i praktiken, att göra. Erfarenhet (yrkes- och branschvana) kommer med åren men kan underlättas av samverkan mellan skola och näringsliv. Egenskaper (attityd, engagemang, mod och ansvar) det som ofta slutligen avgör vid anställning. Kompetens = samlingsbegrepp för förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter Lundmarks kompetensblomma Källa: Lundmark, A (1998)

36 36 Vad beror överskott/brister på? Arbetskraftens och arbetsmarknadens utveckling: Om antalet som examineras/träder in på arbetsmarknaden och den lediga kapaciteten är större eller mindre än summan av efterfrågeutveckling och pensioneringar. Detta kan i sin tur bl. a bero på: Konjunktur: Större/mindre efterfrågan på arbetskraft än utbudet. Utbildningsutbud: För få eller för många utbildningsplatser i förhållande till den långsiktiga efterfrågan. Intresse: För litet intresse bland studenter att välja viss utbildning. Diskriminering: Att tillgänglig kompetens inte används pga. åsikter om kön, etnicitet etc. Andra faktorer: Till exempel särskilda krav gällande ålder, yrkeserfarenhet m fl. egenskaper. Alla kompetensbehov varken kan eller ska tillgodoses! Det gäller att genom marknadskrafterna uppnå ett jämviktstillstånd utgående från sysselsättningspotential, produktivitet/löner och individuella preferenser. Viktigt att komma ihåg att utbildning väljs och ges med utgångspunkt i både näringslivets behov och individens intressen, där båda kan ligga till grund för sysselsättning.

37 37 Vad krävs generellt på arbetsmarknaden? Allt längre studietid och allt fler och snävare inriktningar. Tillgången på eftergymnasialt utbildade beräknas öka kraftigt fram till år 2030, medan efterfrågan inte ökar lika starkt. Brist väntas uppstå på personer med yrkesinriktad gymnasial utbildning. Den ökade sysselsättningen av högutbildade drivs både av ökad efterfrågan på och ökat utbud av högutbildade. De lågkvalificerade jobben försvinner successivt. Utvecklingen går fortare vid neddragningar och konjunktursvackor och de återkommer mer sällan vid konjunkturuppgång. Större risk för ökad strukturell arbetslöshet, alternativt utfasning från arbetskraften, om inte drabbade individer omskola och/eller uppgraderar sin kompetens. Arbetslivserfarenhet värderas högt, ofta högre än ytterligare studietid. Lämplig grundexamen är dock i de flesta fall en förutsättning. Källa: SCB 37

38 38 SCB:s nationella prognos till 2030 Stor arbetskraftsbrist väntas på kompetens inom hälso- och sjukvård och social omsorg, främst på gymnasial nivå. Risk även för brist på arbetskraft inom pedagogik och lärarutbildning. Inom teknik och tillverkning väntas den totala tillgången på arbetskraft täcka efterfrågan relativt väl. Växande arbetskraftsöverskott väntas inom området humaniora och konst. Inom naturvetenskap, matematik och data väntas också överskottet växa, då på efter- gymnasialt utbildade. Stora obalanser inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration, med överskott på eftergymnasialt utbildade, men brist på gymnasialt utbildade. Källa: SCB

39 39 Utbildning kontra jobb Utbildningens inriktning spelar stor roll för möjligheten att få jobb: Examinerade med inriktning mot tekniksektorn, vård- och omsorg eller informatik/data- och systemvetenskap har lättast att etablera sig på arbetsmarknaden. Svårt har främst de med examen från vissa humanistiska, teologiska eller konstnärliga ämnen samt vissa naturvetenskapliga ämnen. Även personliga egenskaper, såsom arbetslivserfarenhet, etnisk bakgrund, ålder och kön påverkar. Andelen som etablerar sig på arbetsmarknaden är i genomsnitt högre bland svensk- än utlandsfödda och män etablerar sig något snabbare än kvinnor. Ungdomar har generellt svårare att etablera sig. Yrkesinriktningen stämmer oftast med inriktningen på utbildningen, särskilt för personer med yrkesexamen. De flesta får tids nog jobb procent får ett jobb som motsvarar kvalifikationerna. Dock förekommer såväl över- som underutbildning, där män oftare framstår som underutbildade och kvinnor oftare som överutbildade i förhållande till arbetsuppgifterna. Risken för arbetslöshet är lägre med en högre utbildning, men ingen garanti för jobb på rätt nivå. Bristande genomströmning är ett större problem än över-/underutbildning. Fullgjord gymnasieutbildning är den främsta entrébiljetten till arbetsmarknaden idag och inom överskådlig tid. Källa: SCB (2008, 2013), HSV (2010), Svenskt Näringsliv (2010), IFAU (2007), Olofsson (2007)

40 40 Arbetsförmedlingens riksprognos Stark ökning av arbetskraften tillskott på personer i riket på två år. Sysselsättningen stiger med respektive personer åren 2014 och Jobben kommer i hög grad inom privata tjänster såsom hotell och restaurang, personlig tjänster och företagstjänster. Huvuddelen av de nya jobben går till utrikes födda. Bristen på efterfrågad arbetskraft stiger men den kommer inte att bli lönedrivande år Ungdomsarbetslösheten minskar tydligt ungdomar med bristfällig utbildning får dock fortsatt svårt. Andelen inskrivna arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden passerar 70 procent av antalet inskrivna arbetslösa (utomeuropeiskt födda, arbetslösa år, arbetslösa med funktionsnedsättning och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning). Sysselsättningen ökar i alla län, men blir starkast i de tre storstadsregionerna. Källa: Arbetsförmedlingen

41 41 SCB:s Arbetskraftsbarometern 2013 Rekryteringsläget inom utbildningsområden Brist Balans God tillgång Uppgift saknas Teknik Samhälls- Vård Undervisning Övriga vetenskap Källa: SCB

42 42 SCB:s Arbetskraftsbarometern 2013 Rangordning av utbildningar där rekryteringsläget är präglat av... Rangordning av utbildningar där andelen arbetsgivare som sökt personal varit... Rangordning av utbildningar där arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att... Källa: SCB

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

37 500 nya jobb. - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2020. En översiktlig kompetens- och branschanalys. Kompetensforum Uppsala län

37 500 nya jobb. - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2020. En översiktlig kompetens- och branschanalys. Kompetensforum Uppsala län 37 500 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2020 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2010] 1 Förord Ingen annanstans i Sverige har företag och arbetsplatser

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

De nya jobben i automatiseringens tidevarv

De nya jobben i automatiseringens tidevarv STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Stefan Fölster Adj. professor vid KTH och chef för Reforminstitutet 2 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Grafisk

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer

Kompetensforum Uppsala län

Kompetensforum Uppsala län Kompetensforum Uppsala län Branschfördjupning TEKNIK Med ytterligare fördjupning inom LIFE SCIENCE [november 2010] 1 Sammanfattning Internationella konjunkturer och global efterfrågan är starkaste drivkrafter

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige 2 Vart annat jobb automatiseras inom 20 år Grafisk produktion: Förnuft & Känsla Marknadskommunikation

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda förklaras av en mängd olika faktorer t.ex. utbildning, yrke och sektor. Den faktor som förklarar störst del av variation i lön är yrke som

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-02-03 1.01 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-01-05 1.0 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-06-24 1.03 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Innehåller uppdaterade enhetskostnader som gäller för projekt som startar från och med

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige Maria Brandén Sara Ström RAPPORT 2011:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden I RIKET OCH I ETT REGIONALT PERSPEKTIV

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden I RIKET OCH I ETT REGIONALT PERSPEKTIV Generationsväxlingen på arbetsmarknaden I RIKET OCH I ETT REGIONALT PERSPEKTIV Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Länsstyrelsen i Stockholms län Rapport 2011:37 Projektledare: Jonas Örtquist, Länsstyrelsen

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer