Motion nr 25 Pension. PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län. Område: Ekonomi och trygghet. Motivering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 25 Pension. PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län. Område: Ekonomi och trygghet. Motivering"

Transkript

1 Motion nr 25 Pension PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län ID511 Ett rättvist pensionssystem Vårt nuvarande pensionssystem är mycket orättvist främst ur ett genusperspektiv men även mellan lågstatusarbeten och högstatusarbeten. Pensionssystemet har varit, är och kommer att vara orättvist när det gäller frågan om rättvisa mellan könen. Kvinnorna har haft, har och kommer att ha störst ansvar för familjen. Detta ansvar avspeglar sig i låg pension som inte motsvarar den insats de gjort och gör och kommer att göra för samhället genom oavlönat viktigt arbete. Samhällets främsta uppgift är att fördela samhällets resurser så rättvist som möjligt. I detta uppdrag måste samhället vara aktivt och bryta monopol, attityder och moralfrågor. Den orättvisa som arbetslivet innebär, som det nu är uppbyggt, skall och måste samhället rätta till. Detta kan ske genom att samhället tar ansvar för att varje medborgare har en grundtrygghet efter avslutat arbetsliv. Denna grundtrygghet skall undanröja de orättvisor som framför allt kvinnorna men även lågavlönade utsatts för under sin aktiva tid. Kvinnorna har haft de tunga jobben inom framför allt omsorgen, och servicenäringarna. Anställningarna har dessutom varit olika former av deltider och genom skifttjänstgöring. Jobben har dessutom varit lågt betalda. Detta slår på så sätt dubbelt när kvinnorna uppnår pensionsåldern. Om det skall vara på något område det är befogat att tala om medborgarlön vore det när man blivit pensionär. Jag menar att samhället skall garantera varje medborgare en standard efter pensionen som gör det möjligt att leva ett gott liv. Hur livet än varit dessförinnan. En väg till detta vore att ge varje medborgare efter pensionen en pension som garanterar en sådan standard, och på så sätt visa att samhället uppskattar varje medborgares insatser av vilket slag de månde vara. Medborgarlönen för pensionärer skulle kunna bestå av tre delar och ha följande belopp. Beloppen skall ses som räkneexempel: 1. För mat kr 2. Till hyra kr 3. Övrigt kr Totalt kr För makar och sambor utgår bara ett belopp för att täcka hyran. Pensionen skall vara skattefri. Den som önskar sig högre standard efter avslutat arbetsliv får själv genom egna försäkringar eller genom kollektivavtal ansvara för denna standardhöjning. Kostnaden skall tas in årligen i statsbudgeten och beloppen räknas upp årligen med belopp som motsvarar den genomsnittliga löneökningen i landet. Denna förändring av pensionssystemet skulle vara det största bidraget till att uppfylla en feministisk vision. Jag föreslår

2 att Pensionärernas riksorganisation uppvaktar regeringen om att tillsätta en utredning som skall arbeta utifrån motionens förslag. Donald Monvall Motionen behandlades vid styrelsemötet den 15 maj och styrelsen beslöt att anta motionen som sin egen. Motionen behandlades vid medlemsmöte den 26 maj varvid mötet beslöt att anta motionen som sin egen. att Pensionärernas riksorganisation uppvakta regeringen om att tillsätta en utredning som skall arbete utifrån motionens förslag Donlad Monvall Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Donald Monvall Distriktets yttrande Motionären vill avskaffa nuvarande inkomstrelaterade pensionssystem och införa ett system med medborgarlön för pensionärer. Förslaget innebär att man återgår till en slags folkpensionsmodell oberoende av arbetsinkomst. Inkomstbortfallsprincipen slopas. Motionären anser att vårt nuvarande pensionssystem är orättvist ur ett genusperspektiv och menar att pensionssystemet har varit, är och kommer att vara orättvist när det gäller rättvisa mellan könen. Det hävdas vidare att kvinnorna har haft, har och kommer att ha störst ansvar för familjen. Detta ansvar avspeglar sig i låg pension. Den orättvisa som arbetslivet innebär ska och måste samhällslivet rätta till. Distriktsstyrelsen instämmer i det kravet. Men huvudproblemet ligger inte i pensionssystemet utan i förhållandena på arbetsmarknaden. Kan kvinnor och män arbeta i lika omfattning och får kvinnor och män lika lön för lika arbete så får män och kvinnor också lika pension eftersom pensionssystemet är ett inkomstbortfallssystem. Självfallet måste jämställdhetsarbetet förstärkas och påskyndas så att jämställdhet uppnås inom överblickbar framtid. Det är därför viktigt att bibehålla inkomstbortfallsprincipen i pensionssystemet. Ett slopande av den principen skulle innebära ett stort steg bakåt i jämställdhetssträvandena. Motionären föreslår att PRO uppvaktar regeringen om att tillsätta en utredning som ska arbeta utifrån motionens förslag. Distriktsstyrelsen instämmer i att det bör tillsättas en utredning om pensionerna men att denna utredning har som utgångspunkt pensionsorganisationernas rapport Pensionssystemet blev det som tänkt. Översynen bör inrikta sig på att - den automatisk balanseringen (bromsen) slopas - normen i följsamhetsindexeringen halveras eller avskaffas - AP-fonden måste stärkas - premiepensionen avskaffas - finansieringen av pensionssystemet måste stärkas så att underfinansieringen upphör. Det är en helt nödvändig åtgärd för att vi ska få pensioner som gör att vi kan leva ett bra liv under pensionärstiden. Distriktsstyrelsen avslår därför motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen.

3 Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 25 Motion 25 innehåller förslag om att PRO ska uppvakta regeringen för att få till stånd en utredning om att de nuvarande pensionerna ersätts med en medborgarlön. Medborgarlönen ska bestå av enhetliga belopp och vara skattefri. Den som önskar högre standard får ordna detta på egen hand via försäkringslösningar eller via kollektivavtal. Medborgarlönen ska finansieras via statsbudgeten och räknas upp årligen med belopp som motsvarar den genomsnittliga löneutvecklingen i landet. Förslaget innebär ett helt annorlunda pensionssystem med en grundpension lika för alla. Inkomstbortfallsprincipen som utgör grunden för alla våra socialförsäkringar tas bort. I stället får var och en på egen hand ordna sina pensionsförsäkringar utöver vad grundpensionen kan ge. Motionären påpekar att man på så sätt skulle komma förbi de orättvisor som finns när det gäller kvinnors och mäns olika pensionsnivåer. Styrelsen instämmer i att de orimliga skillnader som finns mellan kvinnors och mäns pensioner måste tas bort. Enligt tankarna bakom pensionsreformen kommer ojämlikheten i pensionerna att försvinna den dag kvinnor och män behandlas lika på arbetsmarknaden i lönehänseende. Arbetet med förbättra jämställdheten på arbetsmarknaden är därför oerhört viktig. Vi vet emellertid idag att det kommer att ta lång tid innan det råder jämställdhet på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män. Alltför lång tid för att PRO stillatigande ska kunna vänta på detta. PRO arbetar därför med förslag till förändringar i pensionssystemet som ska förbättra kvinnornas situation i ett betydligt kortare perspektiv. Inkomstbortfallsprincipen i våra försäkringar är en viktig komponent för att se till att våra socialförsäkringsförmåner hålls på en anständig nivå. Vi vet från internationella jämförelser att i länder där man inte har sådana system tenderar grundnivåerna att bli allt lägre. Den som måste sörja för sin försäkring vid inkomstförlust i samband med egen sjukdom, arbetslöshet, ålderdom etc. är inte så intresserad av att hålla upp dessa nivåer. Styrelsen är därför inte beredd att frångå inkomstbortfallsprincipen. Behovet av att göra en översyn av pensionssystemet har länge funnits bland PRO:s mest angelägna prioriteringar. Det har blivit allt svårare för pensionärerna att kunna leva på sin pension. I rapporten Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras? som pensionärsorganisationerna gemensamt presenterade år 2011 pekades på de områden som särskilt bör bli föremål för översyn. Inte minst bör finansieringen av pensionssystemet förstärkas. Styrelsen anser att rapporten utgör en viktig grund för den översyn av pensionssystemet som måste genomföras. Styrelsen anser också att de problem som systemet står inför inte får medföra att bärande principer i vårt socialförsäkringssystem överges. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 25.

4 Motion nr 26 Vallöften 2014 PRO Vännäs - Vännäs, Västerbottens län ID542 Ärende vallöften 2014 Ju längre vi når in på valåret desto mera fullt av spänning blir det och desto mera politik poppar upp i dagen. Konsekvenserna kommer efteråt till och med långt efteråt. Frågan är om upplysningarna och löftena är något att lita på och rösta efter. Vi kommer att överösas av munviga politikers förmåga till duperingar, löften som kan visa sig helt värdelösa efter en tid. De stölder som djupt splittrad förtroende för politikerna. Först försvann en hop miljarder från ATP till statskassan när Göran Persson ledde Partiet. En av de största stölderna någonsin. Pensionerna har sjunkit genom den sk bromsen som slår till som nu med - 2,1 procent. Det andra som är viktigt lön och pension skall beskattas lika. Hur länge ska de pågå? Våra röster är ju så värdefulla på valdagen. M.v h Rolf Erlandsson PRO Vännäs att tillstyrka motionen Rolf Erlandsson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Kerstin Forsgren, sekreterare Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen 17/9-14 avslå motionen Höstmötet 16/10-14 avslå motionen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Styrelsens utlåtande över motion nummer 26 Motion 26 tar upp frågor kring vallöften som inte infrias. Under ett valår presenterar de olika partier som ställer upp i valet sina program. Dessa program innehåller utfästelser angående vad partierna vill genomföra om deras röstetal blir tillräckligt stora för att ge respektive parti möjlighet att genomföra sina förslag. Självfallet är det viktigt att partierna håller vad de lovar,

5 men den parlamentariska situationen efter ett val kan naturligtvis bli sådan att det inte är möjligt för partierna att genomföra sina förslag utan omfattande kompromisser i riksdagen. Inte minst visade valresultatet i 2014 års val på behovet av sådana kompromisser. Detta leder ofta till att väljarna känner sig besvikna på sina företrädare i riksdagen och har svårt att känna igen sig i de beslut som fattas när man jämför med vad som utlovades före valet. Möjligheterna att få igenom sin politik och därmed uppfylla sina vallöften är dock beroende av valresultatet. Men det måste ändå, oberoende av detta, stå varje parti fritt att utforma sin politik och att arbeta i riksdagen för att de uppfattningar man driver får största möjliga genomslag i de beslut riksdagen fattar. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 26 besvarad.

6 Motion nr 27 Medel till pensionfonderna PRO Vaggeryd - Vaggeryd, Jönköpings län ID552 Under 90-talets bankkris räddades de svenska bankerna av ett stort uttag ur pensionsfonderna. En uppgörelse av fem partier i Sveriges riksdag banade väg för brandskatta pensionsfonderna. En åtgärd som som kanske var den enda utvägen för att mycket kapital på kort tid. Effekterna har vi sett: Bromsen går in och pensionerna följer inte löneutvecklingen i arbetslivet. Därtill kommer de orättvisa skatteeffekterna av fem jobbskatteavdrag. Pensionen anser jag måste följa löneutvecklingen i övriga samhället för jag kan inte hävda att jag ska betala mindre bara för att jag är pensionär. Det har gått tjugo år sedan dessa pengar "lånades" men det har alla partier glömt bort. Det har inte hörts ett enda från politikerna om att återställa nivån nu när krisen är över. De räddade bankerna redovisar i dag stora vinster och det på grund av hjälpen från pensionsfondernas pengar. Jag tycker att det dag för bankerna att tacka för hjälpen med att riksdagen tar beslut om en liten "Tack för hjälpenavgift" baserad på en procentavgift på vinsten före dispositioner under så lång tid tills pensionssystemet är återställt. Det kan komma en bankkris och då kanske vi får stå till tjänst igen. att riksorganisationen arbetar med att påverka Sveriges regering att lägga en proposition på att införa denna avgift. Reine Frisk Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Reine Frisk Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen föreslår höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen.

7 Styrelsens utlåtande över motion nummer 27 Motionen innehåller förslag om att införa en särskild socialavgift som bankerna ska betala till pensionssystemet som tack för hjälpen för att AP-fonderna räddade bankväsendet under 90- talets bankkris. Sannolikt syftar motionären på de ca 258 miljarder kronor som överfördes från AP-fonderna till statsbudgeten i samband med att det nya pensionssystemet infördes. Pensionsreformen påverkade fördelningen av systemets kostnader. Fr.o.m. år 1999 omfattar AP-fondens kostnadsansvar bara den inkomstgrundade ålderspensionen. Tidigare hade fonden också ansvar för ATP-pensioner i form av ålderspension, förtidspension och änkepension. Statsbudgeten svarade för kostnaden för folkpension till ålderspensionärer. Sedan år 1999 finansieras efterlevandepensioner och förtidspensioner i sin helhet över statsbudgeten. Det samma gäller för garantipensionerna. Reformen innebar alltså en stor förändring av kostnadsansvaret. Därför gjordes en uppdelning av fondens tillgångar mellan ålderspensionssystemet och statsbudgeten. Det bedömdes mot den här bakgrunden rimligt att den förändrade ansvarsbilden skulle medföra att medel från AP-fonden överfördes till statsbudgeten. Något lån från AP-fonden har det aldrig handlat om. I den rapport Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras? som tagits fram av pensionärsorganisationerna tillsammans tas frågan om de 258 miljarderna upp. Beräkningen av beloppet lämnar en del övrigt att önska. I rapporten föreslås därför att överföringen omprövas i syfte att slutligt fastställa hur pengarna ska fördelas mellan AP-fonden och statsbudgeten. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 27.

8 Motion nr 28 Rättvisa skatter. PRO Teg - Umeå, Västerbottens län ID571 Regeringen har genom jobbskatteavdragen under åren sänkt skatten för lönearbetande med sammanlagt 140 miljarder kronor. Marginella skattesänkningar för de lägsta pensionerna har gjort under åren och en allmän skattesänkning för alla pensionärer 2011, men fakta kvarstår att pensionärer med en pension på fortfarande betalar kronor mer skatt per månad än lönearbetande med samma inkomst. att sjukpensionärer med en pension på betalar kronor mer skatt per månad än lönearbetande med samma inkomst Vi föreslår kongressen att arbeta för att alla som uppbär någon form av pension skall betala samma skatt som lönearbetande. Umeå den 1 september Styrelsen PRO Teg Stig Lundgren ordf att arbeta för att alla som uppbär någon form av pension skall betala samma skatt som lönearbetande. PRO Teg Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Stig Lundgren Distriktets yttrande

9 Distriktsstyrelsen bifalla motionen 17/9-14 Höstmötet bifalla motionen 16/10-14 tog som sin egen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33

10 Motion nr 29 Den orättvisa pensionärsskatten PRO Sofia - Stockholm, Stockholms län ID597 Pensionären betalar mer skatt än den som arbetar och har samma lön, som vi har i pension. Så har det varit i 8 år. Skillnaden är större ju högre pension du har. Jag anser att politiker och pensionärsorganisationer inte vågar redovisa dessa skillnader fullt ut. Det talas bara om de så kallade fattig-pensionärerna. Javisst! har man en låg pension så är det särskilt svårt att klara sig men jag anser att det är orättvisorna vi måste komma åt. Ingen skall ha en så låg pension att de inte kan leva av den. Nu gäller det de skatterna. Det finns också pensionärer, som har hög utbildning och långt arbetsliv bakom sig. Kvinnor, som varit mammalediga 6 månader för varje barn och därefter betalat för barnomsorg och för att kunna ta ledigt när barnen var sjuka. Det är ett exempel på orättvisan. Vi betalar väldigt mycket mer i skatt varje månad än den som arbetar och har samma inkomst. Det har vi gjort i 8 år. När man tittar i skattetabellen och räknar ut hur mycket pengar det handlar om så blir man väldigt upprörd. Våra politiker talar om hur mycket de har sänkt skatten för pensionärerna och tycker att vi skall vara väldigt nöjda med det. Vi är inte ute efter en femtiolapp i sänkning. Vi vill ha lika skatt. Rättvisa skatter är det enda som gäller. att Riksorganisationen fortsätter arbeta för att pensionärer skall ha lika skatt som den som arbetar och har samma lön samt att informationen till våra pensionärer om hur det verkligen förhåller sig når ut till alla Gun Gustafsson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Gun Gustafsson Distriktets yttrande Motionärens karv ligger helt i linje med PRO:s program och aktioner. Information om hur skatten påverkar pensionerna lyfts också fram på PRO:s hemsida och i medlemstidningen PRO Pensionären. Distriktsstyrelsen bifaller första attsatsen och anser den andra besvarad. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade

11 att bifalla att-sats 1 att anse att-sats 2 besvarad. Samlat utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33

12 Motion nr 30 Beskattning av pensionärer PRO Tumba - Botkyrka, Stockholms län ID623 Vi i PRO har på många vis uppmärksammat att pensionärer betalar mer skatt på sin pension än löntagarna på sin lön. Fortfarande kvarstår denna orättvisa. Under valrörelsen fick vi pensionärer olika besked om hur partierna tänkt sig minska eller ta bort den orättvisa beskattningen. Som det ser ut verkar ett närmande av en lika beskattning ta sin tid. Det arbete som föreningar och PRO riksförbund lagt ner får inte vara förgäves, och vi kan inte släppa frågan förrän vi nått lika beskattning av löntagare och pensionärer. Vi föreslår att PRO-kongressen beslutar att PRO fortsätter kampen för lika villkor i beskattning av pensionärer och löntagare. Inga-Britt Rova Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Inga-Britt Rova Distriktets yttrande Motionärens karv ligger helt i linje med PRO:s program och aktioner. Distriktsstyrelsen bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33

13 Motion nr 31 Pensionärsskatten och tilläggsförmåner PRO Söderala-Marma - Söderhamn, Gävleborg ID725 Den höga orättvisa skatten för pensionärer, som den nuvarande regeringen har infört, som vi pensionärer är ensamma om att ha i Europa. Vi betalar mer skatt än löntagare, med samma inkomst. Många pensionärer söker inte bostadstillägg, för att de tror inte de är berättigade till det och många klarar inte att söka. Detta drabbar de bäst behövande3. Därför går nu flera miljarder tillbaka till statskassan. Med anledning av ovanstående vill styrelsen PRO Söderala - Marma föreslå: att PRO Riksorganisation påskyndar och arbetar för en återgång till en solidarisk och jämnställd skattesats för alla skattebetalare. att ansökningsblanketterna för Bostadstillägg bör göras enklare, så fler söker, som tror sig vara berättigade tillbostadsbidrag. Jarl Steen Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jarl Steen Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen föreslår kongressen tillstyrka motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33

14 Motion nr 32 Rättvisa skatter - beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO Haparanda - Haparanda, Norrbotten ID754 Regeringens skattepolitik har medfört att det blivit stora skillnader i beskattningen av pensionsinkomster och arbetsinkomster - i genomsnitt betalar en pensionär 700 kronor mer skatt än löntagaren vid jämförbara inkomster varje månad 700 kronor mer skatt än löntagaren vid jämförbara inkomster. För pensionärerna finns det all anledning att värna om världens finansiering och en ansvarsfull skattepolitik. Fler och fler pensionärer innebär att kostnaderna för pensionärer. Äldreomsorg och sjukvård kommer att öka med 88 miljarder till år Motivet för jobbskatteavdraget har varit att det ska leda till fler jobb och att fler jobbar mer- i själva verket har sysselsättningen minskat kraftigt under de år jobbskatteavdraget introducerats. Experterna är oense om de långsiktiga effekterna av jobbskatteavdraget: regeringens eget expertorgan, skriver att sysselsättningen är högst osäkra och menar att många kommer att välja att arbeta mindre. Det tycks dock finnas enighet om att det under lågkonjunktur finns betydligt bättre sätt att stimulera ekonomin än fler jobbskatteavdrag. De stora skillnaderna i beskattning, i kombination med den så kallade bromsen, leder till att pensionärer och löntagare får mycket olika villkor. En löntagare och en pensionär som år 2006 tjänade kronor hade exakt 29 procent mer i nettoinkomst än pensionären år Av 18 undersökta länder är det bara Sverige som konsekvent beskattar pensionärer hårdare än löntagare. I många länder betalar pensionärerna avsevärt mindre i skatt än arbetstagare: I exempelvis Danmark betalar en pensionär 7 procentenheter lägre skatt än en arbetstagare vi den inkomst som en löntagare får vid pension, i Nederländerna 15 procentenheter, i Norge 6 procentenheter och i Tyskland 18 procentenheter. I samtliga fall är jämförelsen i skatt mellan löntagare och pensionär vid samma inkomst. att verka för en rättvis skatt som innebär att pension betraktas som inarbetad lön Åke Bolmgren Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Eva Rögde

15 Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33

16 Motion nr 33 Lika skatt för löntagare,pensionärer,arbetslösa och sjuka PRO Kiruna - Kiruna, Norrbotten ID758 I dagens samhälle sprider sig den orättfärdiga fördelningspolitiken över i stort alla politiska gränser. Ett välfungerande välfärdssamhälle fungerar inte om medborgarna anser att fördelningen är orättfärdig, där de svagare grupperna skall vara med och bistå de starkare grupperna med en omvänd Robin Hood politik. Skillnaden mellan olika grupperingar blir allt tydligare genom bland annat inkomst-skatten. Den politiska oppositionen och organisationerna har inte kunnat skapa tillräckligt tryck för att avveckla den orättfärdiga skillnaden i skatteuttag mellan löntagare, pensionärer, sjuka och arbetslösa. Den tydligheten framkommer med de nya skatterna under 2014, där markeringar görs mellan löntagare och övriga grupper utan att det väcker politisk- eller pensionärsorganisationernas ilska. Kravet måste vara att skillnaden försvinner. att nuvarande skatteskillnad över en treårsperiod räknat från 2015 helt utjämnas mellan löntagare, pensionärer, arbetslösa och sjuka att har inte detta genomförts skall ett parti bildas så att politisk balans uppnås inför valet 2018 för de i dag politiskt svaga grupperna och som behandlats fördelningsmässigt orättfärdigt av den samlade politiken. Thomas Widén Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Eva Rögde Distriktets yttrande Motionären föreslår att skatteskillnaden över en treårsperiod räknas från 2015 helt utjämnas mellan löntagare, pensionärer, arbetslösa och sjuka, att har inte detta genomförts skall ett parti bildas så att politisk balans uppnås inför valet 2018 för det i dag politiskt svaga grupperna och som behandlats fördelningsmässigt orättfärdigt av den samlade politiken.

17 Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 att avslå att-sats 2. Samlat utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33

18 Styrelsens utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33 I motionerna 28, 29:1, 30 och 32 begärs att arbetet för att alla som uppbär någon form av pension ska betala samma skatt som löntagare ska fortsätta. Motion 29:2 innehåller förslag om att information om hur situationen ser ut bör skickas ut till alla pensionärer. Motion 31:1 tillägger att arbetet med skattefrågan bör påskyndas. I motion 33:1 föreslås en tidsplan för när detta arbete ska vara genomfört. Tidsplanen omfattar en treårsperiod med början Om inte denna utjämning har uppnåtts år 2018 föreslås i motion 33:2 att ett nytt parti bildas för att uppnå politisk balans för dem som drabbats orättfärdigt av den samlade politiken. En viktig utgångspunkt för det nya pensionssystemet infördes var att all pension skulle beskattas som vanlig inkomst. Detta fick effekter inte minst när det gäller garantipensionen som höjdes därför att den blev beskattad. De fem partier som stod bakom pensionsöverenskommelsen var överens om detta. I och med införandet av de s.k. jobbskatteavdragen bröts denna del av överenskommelsen. Jobbskatteavdragen tillkommer ju bara dem som förvärvsarbetar. De som av olika skäl inte har möjlighet att fortsätta sitt förvärvsarbete får alltså betala högre skatt än löntagare med lika inkomst. Detta medför naturligtvis att klyftorna mellan pensionärer och löntagare ökar. Sjukskrivna, arbetslösa och förtidspensionärer drabbas i ändå högre omfattning av effekterna av jobbskatteavdragen. Styrelsen anser att jobbskatteavdragen är felaktiga och orättvisa. PRO har motarbetat jobbskatteavdragen ända sedan förslag kom om att sådana skulle införas. Styrelsen menar att pension är uppskjuten lön och alltså ersättning för utfört arbete precis som vanlig lön. All ersättning för utfört arbete bör beskattas lika. Denna uppfattning har sedan länge funnits nedskriven i våra handlingsprogram. PRO har tillsammans med övriga pensionärsorganisationer drivit frågan intensivt och kommer att fortsätta med detta till dess att en utjämning kommer till stånd. Principen om lika skatt för lika inkomst måste gälla alla. Styrelsen motsätter sig dock förslaget att bilda ett nytt parti om inte våra krav tillgodoses. Vill man få en ändring till stånd är det enligt styrelsen uppfattning mycket mera produktivt att arbeta inom ramen för de nuvarande politiska partierna. De särskilda pensionärspartier som bildats har inte varit särskilt framgångsrika när det gäller att samla röster i val. Det gäller därför att PRO-medlemmar på alla nivåer hjälper till att skapa opinioner inom de olika partier där man är verksamma för att förändra de orättfärdiga skattereglerna. Att-sats 31:2 besvaras tillsammans med Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motion 31:1, 29, 30, 28, 32. att avslå att-sats 33:2. att anse att-sats 33:1 besvarad.

19 Motion nr 34 Jämställt intjänande av pensionspoäng PRO Farsta Centrum - Stockholm, Stockholms län ID606 I dag intjänas pensionspoängen individuellt. Detta ger en ojämlik fördelning av poängen mellan makar, sambon och par i registrerade parförhållanden därför att: Oftast är kvinnan hemma med barnen under större delen av föräldraledigheten och i samband med VAB. Dessutom vet vi ju att kvinnors löner är lägre än männens, och kommer att vara så under överskådlig tid. Vid separation tar parterna med sig de egna intjänade pensionspoängen. Detta leder till att den som har jobbat och kanske haft högst lön, oftast mannen, tar med sig bättre underlag för pension än den som tagit störst ansvar för barn och hushållet, oftast kvinnan. Detta kan få till konsekvens att den som tog störst ansvar för barn och familj under barnåren straffas med en lägre pension än den andra parten. Om denna part fortsätter att leva ensam, inte helt ovanligt, blir dennes pension väsentligt lägre än den andra, som kanske gifter om sig. Detta leder till att dennes nya partner får dra ekonomisk nytta av att den förra partnern har tagit större ansvar för småbarnstiden. Inte särskilt jämlikt i ett modernt samhälle För att ändra på denna orättvisa föreslår jag att PRO ska verka för att ändra på reglerna för hur pensionen intjänas. att PRO under kongressperioden arbetar fram ett förslag som ger personer i ett i registrerade parförhållande (giftermål, registrerat partnerskap och med samboavtal) lika underlag för pension oavsett inkomst. att PRO uppvaktar beslutsfattare (politiker, myndigheter mm) med förslaget att PRO driver opinion i denna fråga Hans Engwall Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Inger Sjöberg Distriktets yttrande Frågan om möjlighet att dela pensionsrätt mellan makar m fl har diskuterats alltsedan ATP-

20 systemet infördes på 1960-talet. Diskussionen har föranletts av en önskan att skapa regler till skydd för kvinnor som vid pensioneringen drabbas hårt ekonomiskt på grund av att tidigare äktenskap då är upplöst. Kvinnor har ofta helt eller delvis måst avstå från att förvärvsarbeta och därför lägre rätt till ålderspension. Något förslag till delning av pensionsrätt i framfördes dock aldrig på grund av ATP-systemets 15- och 30 års regler. Dessa regler innebar att det inte var möjligt att fastställa värdet av pensionsrätt visst år eller under några år förrän vid pensioneringen. Efter införandet av det reformerade pensionssystemet föreligger inte längre detta problem. I det reformerade systemet gäller en livsinkomstprincip. Alla år med pensionsgrundande inkomst läggs till grund för rätten till ålderspension. Det föreligger alltså i det reformerade systemet inga tekniska hinder för att genomföra en delning av pensionsrätten. Dåvarande regering föreslog att delning av pensionsrätten skulle införas. Förslaget om delning framfördes i princippropositionen om införande av nytt pensionssystem (Prop. 1993/94:250). Riksdagen antog i beslut våren 1994 att en ordning med delning av pensionsrätt skulle införas. Delning skulle vara frivillig och fortgå så länge utträde ur systemet inte anmälts. Vid den fortsatta beredningen av pensionsreformen ändrades dock detta beslut. Möjligheten till delning av pensionsrätt begränsades till införande av rätt att överföra premiepension till andre maken. Inkomstpension som är den avgjort större delen i pensionssystemet kan alltså inte överföras. Som sägs i motionen riskerar många kvinnor som levt i äktenskap eller annat samboende att få låg pension på grund av att de måst ta större ansvar för barn och hushåll. Många har därför måst avstå från förvärvsarbete helt eller delvis. Separation kan leda till att dessa kvinnor får leva under mycket knappa ekonomiska omständigheter under ålderspensionstiden. Många missgynnas av nuvarande förhållanden. För att motverka detta bör pensionsrätten delas mellan makar och därmed jämställda. Vid beredningen av ett sådant förslag kan man utgå från det beslut om delning av pensionsrätt som riksdagen fattade beslut om våren Distriktsstyrelsen bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 34 I motion 34 föreslås att PRO ska arbeta fram ett förslag om delad pensionsrätt mellan personer som lever i registrerade parförhållanden. PRO ska uppvakta olika beslutsfattare i frågan och även driva opinion i ämnet. Motionen har sin bakgrund i att kvinnors pensioner är väsentligt lägre än männens. Detta gäller särskilt situationen för äldre kvinnor. I de flesta fall är det kvinnorna som stått för huvuddelen av arbetet i hemmet. Inte minst handlar det om att kvinnorna tagit hand om barnen och ofta har detta krävt att kvinnorna jobbat deltid för att klara familjens behov i det avseendet. Resultatet har blivit att kvinnornas pensioner idag ligger på ungefär 2/3 av männens och det förhållandet ser likadant ut över hela landet. Frågan om delning av pensionsrätt har varit en återkommande fråga under åren. I det tidigare ATPsystemet kunde man inte fastställa pensionsrätten förrän i samband med pensioneringen. Så är inte fallet längre utan för varje år får man uppgift om vilken pensionsrätt man tjänat in under året. Det bör alltså vara tekniskt möjligt att göra en delning av pensionsrätten mellan personer som lever i registrerade parförhållanden. När frågan var uppe till behandling i riksdagen i samband med att det nya pensionssystemet genomfördes blev emellertid resultatet att möjligheten att föra över pensionsrätt från den ena parten till den andra begränsades till premiepensionssystemet. Ett av motiven till att någon delning av pensionsrätt i inkomstpensionssystemet torde ha varit att detta skulle medföra ökade kostnader för systemet i sin helhet. I de allra flesta fall förväntades en delning innebära att pensionsrätt överfördes från män till kvinnor. Eftersom kvinnor lever längre än män skulle alltså högre pension betalas ut under längre tid om en rätt till delning genomfördes. Det argument som styrelsen anser ha störst betydelse i sammanhanget framfördes också i samband med att frågan om delad pensionsrätt diskuterades. Det handlar om förslagets betydelse ur

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 Pensionen en kvinnofälla Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Kommunal och Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF)

Läs mer

C-UPPSATS. Den rättsliga grunden för allmän pension

C-UPPSATS. Den rättsliga grunden för allmän pension C-UPPSATS 2009:094 Den rättsliga grunden för allmän pension Lisa Josephson Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

Anna Hedborg Ordförande för ESO

Anna Hedborg Ordförande för ESO 3 Förord Debatten kring och analysen av offentliga stöd- och trygghetssystem handlar ofta om någon snävt avgränsad enstaka fråga. Diskussionen handlar om ett system i taget även om detta system samverkar

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

Det räcker nu! se över. pensionssystemet

Det räcker nu! se över. pensionssystemet Det räcker nu! se över pensionssystemet Pensionärernas Riksorganisation, augusti 2009 2 Det räcker nu se över pensionssystemet När det reformerade pensionssystemet beslutades på 1990-talet stöddes reformen

Läs mer

Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer?

Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer? Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer? Version II Författare: Dan Andersson, LOs chefsekonom och Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom, Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter. Innehåll

Läs mer

Deltidsfällan Hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner

Deltidsfällan Hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner Deltidsfällan Hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Tydligare koppling mellan arbetstid och pension i de nya pensionssystemen 5 Han arbetar heltid,

Läs mer

Det nya pensionssystemet. The pensionreform in Sweden

Det nya pensionssystemet. The pensionreform in Sweden Det nya pensionssystemet - The pensionreform in Sweden Johanna Niemelä Seydi Özdemir 1 Innehåll Sida Sammanfattning 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 5 1.3 Avgränsningar 5 1.4 Metod och uppläggning

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79 Social trygghet Socialförsäkringarnas konstruktion och finansiering I motionerna C40 och C42 berörs socialförsäkringssystemets uppbyggnad

Läs mer

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp.

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda 2012 PENSIONS-EXTRA! : Våra vanligaste pensioner Det pratas pensioner på våra terminaler och det är inte så konstigt när medelåldern överstiger

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

Bildförteckning: 1. Pensioner på villovägar 2. Ett långsiktigt stabilt pensionssystem.

Bildförteckning: 1. Pensioner på villovägar 2. Ett långsiktigt stabilt pensionssystem. Föreläsning inför workshopdag HUR GER VI RÅD TILL DEM SOM INTE HAR RÅD inom ramen för forskningsprojektet Begriplig pensionsinformation för människor med risk för låga ålderspensioner finansierat av Plattformen,

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Pensionssystemet, blev det som tänkt?

Pensionssystemet, blev det som tänkt? Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras? Rapport från Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF), Sveriges

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Pensionsreformens andra steg

Pensionsreformens andra steg Pensionsreformens andra steg En reform av socialförsäkringen för bättre arbetsliv och ett friskare folk Margit Gennser Pensionsreformens andra steg En reform av socialförsäkringen för bättre arbetsliv

Läs mer

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Pensionsrapport 2013 viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Det är vi som arbetat med Pensionsrapport 2013 Carina Blomberg Trygghetsekonom carina.blomberg@amf.se Fredrik Nordström Chef Affärsutveckling

Läs mer

Pensionssystem i Danmark och Sverige Likheter och olikheter

Pensionssystem i Danmark och Sverige Likheter och olikheter JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Monica Ek Pensionssystem i Danmark och Sverige Likheter och olikheter Examensarbete 20 poäng Ann Numhauser-Henning Socialrätt Vårterminen 2001 1 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Jämställdhet i socialförsäkringen?

Jämställdhet i socialförsäkringen? Jämställdhet i socialförsäkringen? Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom

Ekonomisk trygghet. vid ålderdom Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom Förslag till statsbudget för 1999 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Kön och pension. Utfall i det nya pensionssystemet. Jovan Žamac 1. Institutet för Framtidsstudier 2012-10-01

Kön och pension. Utfall i det nya pensionssystemet. Jovan Žamac 1. Institutet för Framtidsstudier 2012-10-01 Kön och pension Utfall i det nya pensionssystemet Jovan Žamac 1 Institutet för Framtidsstudier 2012-10-01 1 Rapporten har utformats i samarbete med Thomas Lindh, Charlotte Thulstrup och Gustav Öberg. Kenisha

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

för framtidens välfärd

för framtidens välfärd rapport nr 9/2009 Framtidens skatter för framtidens välfärd Arbetarrörelsens Tankesmedjas skatteutredning Av Anne-Marie Lindgren Rapporten Framtidens skatter för framtidens välfärd utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar. Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 4 ÅR 1971 211 Del 1. Hushållens inkomster och ersättningar Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 211 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under 4 år... 4 1. Inledning...

Läs mer