Motion nr 25 Pension. PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län. Område: Ekonomi och trygghet. Motivering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 25 Pension. PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län. Område: Ekonomi och trygghet. Motivering"

Transkript

1 Motion nr 25 Pension PRO Hässelby Villastad - Stockholm, Stockholms län ID511 Ett rättvist pensionssystem Vårt nuvarande pensionssystem är mycket orättvist främst ur ett genusperspektiv men även mellan lågstatusarbeten och högstatusarbeten. Pensionssystemet har varit, är och kommer att vara orättvist när det gäller frågan om rättvisa mellan könen. Kvinnorna har haft, har och kommer att ha störst ansvar för familjen. Detta ansvar avspeglar sig i låg pension som inte motsvarar den insats de gjort och gör och kommer att göra för samhället genom oavlönat viktigt arbete. Samhällets främsta uppgift är att fördela samhällets resurser så rättvist som möjligt. I detta uppdrag måste samhället vara aktivt och bryta monopol, attityder och moralfrågor. Den orättvisa som arbetslivet innebär, som det nu är uppbyggt, skall och måste samhället rätta till. Detta kan ske genom att samhället tar ansvar för att varje medborgare har en grundtrygghet efter avslutat arbetsliv. Denna grundtrygghet skall undanröja de orättvisor som framför allt kvinnorna men även lågavlönade utsatts för under sin aktiva tid. Kvinnorna har haft de tunga jobben inom framför allt omsorgen, och servicenäringarna. Anställningarna har dessutom varit olika former av deltider och genom skifttjänstgöring. Jobben har dessutom varit lågt betalda. Detta slår på så sätt dubbelt när kvinnorna uppnår pensionsåldern. Om det skall vara på något område det är befogat att tala om medborgarlön vore det när man blivit pensionär. Jag menar att samhället skall garantera varje medborgare en standard efter pensionen som gör det möjligt att leva ett gott liv. Hur livet än varit dessförinnan. En väg till detta vore att ge varje medborgare efter pensionen en pension som garanterar en sådan standard, och på så sätt visa att samhället uppskattar varje medborgares insatser av vilket slag de månde vara. Medborgarlönen för pensionärer skulle kunna bestå av tre delar och ha följande belopp. Beloppen skall ses som räkneexempel: 1. För mat kr 2. Till hyra kr 3. Övrigt kr Totalt kr För makar och sambor utgår bara ett belopp för att täcka hyran. Pensionen skall vara skattefri. Den som önskar sig högre standard efter avslutat arbetsliv får själv genom egna försäkringar eller genom kollektivavtal ansvara för denna standardhöjning. Kostnaden skall tas in årligen i statsbudgeten och beloppen räknas upp årligen med belopp som motsvarar den genomsnittliga löneökningen i landet. Denna förändring av pensionssystemet skulle vara det största bidraget till att uppfylla en feministisk vision. Jag föreslår

2 att Pensionärernas riksorganisation uppvaktar regeringen om att tillsätta en utredning som skall arbeta utifrån motionens förslag. Donald Monvall Motionen behandlades vid styrelsemötet den 15 maj och styrelsen beslöt att anta motionen som sin egen. Motionen behandlades vid medlemsmöte den 26 maj varvid mötet beslöt att anta motionen som sin egen. att Pensionärernas riksorganisation uppvakta regeringen om att tillsätta en utredning som skall arbete utifrån motionens förslag Donlad Monvall Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Donald Monvall Distriktets yttrande Motionären vill avskaffa nuvarande inkomstrelaterade pensionssystem och införa ett system med medborgarlön för pensionärer. Förslaget innebär att man återgår till en slags folkpensionsmodell oberoende av arbetsinkomst. Inkomstbortfallsprincipen slopas. Motionären anser att vårt nuvarande pensionssystem är orättvist ur ett genusperspektiv och menar att pensionssystemet har varit, är och kommer att vara orättvist när det gäller rättvisa mellan könen. Det hävdas vidare att kvinnorna har haft, har och kommer att ha störst ansvar för familjen. Detta ansvar avspeglar sig i låg pension. Den orättvisa som arbetslivet innebär ska och måste samhällslivet rätta till. Distriktsstyrelsen instämmer i det kravet. Men huvudproblemet ligger inte i pensionssystemet utan i förhållandena på arbetsmarknaden. Kan kvinnor och män arbeta i lika omfattning och får kvinnor och män lika lön för lika arbete så får män och kvinnor också lika pension eftersom pensionssystemet är ett inkomstbortfallssystem. Självfallet måste jämställdhetsarbetet förstärkas och påskyndas så att jämställdhet uppnås inom överblickbar framtid. Det är därför viktigt att bibehålla inkomstbortfallsprincipen i pensionssystemet. Ett slopande av den principen skulle innebära ett stort steg bakåt i jämställdhetssträvandena. Motionären föreslår att PRO uppvaktar regeringen om att tillsätta en utredning som ska arbeta utifrån motionens förslag. Distriktsstyrelsen instämmer i att det bör tillsättas en utredning om pensionerna men att denna utredning har som utgångspunkt pensionsorganisationernas rapport Pensionssystemet blev det som tänkt. Översynen bör inrikta sig på att - den automatisk balanseringen (bromsen) slopas - normen i följsamhetsindexeringen halveras eller avskaffas - AP-fonden måste stärkas - premiepensionen avskaffas - finansieringen av pensionssystemet måste stärkas så att underfinansieringen upphör. Det är en helt nödvändig åtgärd för att vi ska få pensioner som gör att vi kan leva ett bra liv under pensionärstiden. Distriktsstyrelsen avslår därför motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen.

3 Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 25 Motion 25 innehåller förslag om att PRO ska uppvakta regeringen för att få till stånd en utredning om att de nuvarande pensionerna ersätts med en medborgarlön. Medborgarlönen ska bestå av enhetliga belopp och vara skattefri. Den som önskar högre standard får ordna detta på egen hand via försäkringslösningar eller via kollektivavtal. Medborgarlönen ska finansieras via statsbudgeten och räknas upp årligen med belopp som motsvarar den genomsnittliga löneutvecklingen i landet. Förslaget innebär ett helt annorlunda pensionssystem med en grundpension lika för alla. Inkomstbortfallsprincipen som utgör grunden för alla våra socialförsäkringar tas bort. I stället får var och en på egen hand ordna sina pensionsförsäkringar utöver vad grundpensionen kan ge. Motionären påpekar att man på så sätt skulle komma förbi de orättvisor som finns när det gäller kvinnors och mäns olika pensionsnivåer. Styrelsen instämmer i att de orimliga skillnader som finns mellan kvinnors och mäns pensioner måste tas bort. Enligt tankarna bakom pensionsreformen kommer ojämlikheten i pensionerna att försvinna den dag kvinnor och män behandlas lika på arbetsmarknaden i lönehänseende. Arbetet med förbättra jämställdheten på arbetsmarknaden är därför oerhört viktig. Vi vet emellertid idag att det kommer att ta lång tid innan det råder jämställdhet på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män. Alltför lång tid för att PRO stillatigande ska kunna vänta på detta. PRO arbetar därför med förslag till förändringar i pensionssystemet som ska förbättra kvinnornas situation i ett betydligt kortare perspektiv. Inkomstbortfallsprincipen i våra försäkringar är en viktig komponent för att se till att våra socialförsäkringsförmåner hålls på en anständig nivå. Vi vet från internationella jämförelser att i länder där man inte har sådana system tenderar grundnivåerna att bli allt lägre. Den som måste sörja för sin försäkring vid inkomstförlust i samband med egen sjukdom, arbetslöshet, ålderdom etc. är inte så intresserad av att hålla upp dessa nivåer. Styrelsen är därför inte beredd att frångå inkomstbortfallsprincipen. Behovet av att göra en översyn av pensionssystemet har länge funnits bland PRO:s mest angelägna prioriteringar. Det har blivit allt svårare för pensionärerna att kunna leva på sin pension. I rapporten Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras? som pensionärsorganisationerna gemensamt presenterade år 2011 pekades på de områden som särskilt bör bli föremål för översyn. Inte minst bör finansieringen av pensionssystemet förstärkas. Styrelsen anser att rapporten utgör en viktig grund för den översyn av pensionssystemet som måste genomföras. Styrelsen anser också att de problem som systemet står inför inte får medföra att bärande principer i vårt socialförsäkringssystem överges. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 25.

4 Motion nr 26 Vallöften 2014 PRO Vännäs - Vännäs, Västerbottens län ID542 Ärende vallöften 2014 Ju längre vi når in på valåret desto mera fullt av spänning blir det och desto mera politik poppar upp i dagen. Konsekvenserna kommer efteråt till och med långt efteråt. Frågan är om upplysningarna och löftena är något att lita på och rösta efter. Vi kommer att överösas av munviga politikers förmåga till duperingar, löften som kan visa sig helt värdelösa efter en tid. De stölder som djupt splittrad förtroende för politikerna. Först försvann en hop miljarder från ATP till statskassan när Göran Persson ledde Partiet. En av de största stölderna någonsin. Pensionerna har sjunkit genom den sk bromsen som slår till som nu med - 2,1 procent. Det andra som är viktigt lön och pension skall beskattas lika. Hur länge ska de pågå? Våra röster är ju så värdefulla på valdagen. M.v h Rolf Erlandsson PRO Vännäs att tillstyrka motionen Rolf Erlandsson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Kerstin Forsgren, sekreterare Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen 17/9-14 avslå motionen Höstmötet 16/10-14 avslå motionen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Styrelsens utlåtande över motion nummer 26 Motion 26 tar upp frågor kring vallöften som inte infrias. Under ett valår presenterar de olika partier som ställer upp i valet sina program. Dessa program innehåller utfästelser angående vad partierna vill genomföra om deras röstetal blir tillräckligt stora för att ge respektive parti möjlighet att genomföra sina förslag. Självfallet är det viktigt att partierna håller vad de lovar,

5 men den parlamentariska situationen efter ett val kan naturligtvis bli sådan att det inte är möjligt för partierna att genomföra sina förslag utan omfattande kompromisser i riksdagen. Inte minst visade valresultatet i 2014 års val på behovet av sådana kompromisser. Detta leder ofta till att väljarna känner sig besvikna på sina företrädare i riksdagen och har svårt att känna igen sig i de beslut som fattas när man jämför med vad som utlovades före valet. Möjligheterna att få igenom sin politik och därmed uppfylla sina vallöften är dock beroende av valresultatet. Men det måste ändå, oberoende av detta, stå varje parti fritt att utforma sin politik och att arbeta i riksdagen för att de uppfattningar man driver får största möjliga genomslag i de beslut riksdagen fattar. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 26 besvarad.

6 Motion nr 27 Medel till pensionfonderna PRO Vaggeryd - Vaggeryd, Jönköpings län ID552 Under 90-talets bankkris räddades de svenska bankerna av ett stort uttag ur pensionsfonderna. En uppgörelse av fem partier i Sveriges riksdag banade väg för brandskatta pensionsfonderna. En åtgärd som som kanske var den enda utvägen för att mycket kapital på kort tid. Effekterna har vi sett: Bromsen går in och pensionerna följer inte löneutvecklingen i arbetslivet. Därtill kommer de orättvisa skatteeffekterna av fem jobbskatteavdrag. Pensionen anser jag måste följa löneutvecklingen i övriga samhället för jag kan inte hävda att jag ska betala mindre bara för att jag är pensionär. Det har gått tjugo år sedan dessa pengar "lånades" men det har alla partier glömt bort. Det har inte hörts ett enda från politikerna om att återställa nivån nu när krisen är över. De räddade bankerna redovisar i dag stora vinster och det på grund av hjälpen från pensionsfondernas pengar. Jag tycker att det dag för bankerna att tacka för hjälpen med att riksdagen tar beslut om en liten "Tack för hjälpenavgift" baserad på en procentavgift på vinsten före dispositioner under så lång tid tills pensionssystemet är återställt. Det kan komma en bankkris och då kanske vi får stå till tjänst igen. att riksorganisationen arbetar med att påverka Sveriges regering att lägga en proposition på att införa denna avgift. Reine Frisk Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Reine Frisk Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen föreslår höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen.

7 Styrelsens utlåtande över motion nummer 27 Motionen innehåller förslag om att införa en särskild socialavgift som bankerna ska betala till pensionssystemet som tack för hjälpen för att AP-fonderna räddade bankväsendet under 90- talets bankkris. Sannolikt syftar motionären på de ca 258 miljarder kronor som överfördes från AP-fonderna till statsbudgeten i samband med att det nya pensionssystemet infördes. Pensionsreformen påverkade fördelningen av systemets kostnader. Fr.o.m. år 1999 omfattar AP-fondens kostnadsansvar bara den inkomstgrundade ålderspensionen. Tidigare hade fonden också ansvar för ATP-pensioner i form av ålderspension, förtidspension och änkepension. Statsbudgeten svarade för kostnaden för folkpension till ålderspensionärer. Sedan år 1999 finansieras efterlevandepensioner och förtidspensioner i sin helhet över statsbudgeten. Det samma gäller för garantipensionerna. Reformen innebar alltså en stor förändring av kostnadsansvaret. Därför gjordes en uppdelning av fondens tillgångar mellan ålderspensionssystemet och statsbudgeten. Det bedömdes mot den här bakgrunden rimligt att den förändrade ansvarsbilden skulle medföra att medel från AP-fonden överfördes till statsbudgeten. Något lån från AP-fonden har det aldrig handlat om. I den rapport Pensionssystemet, blev det som tänkt? Vad behöver göras? som tagits fram av pensionärsorganisationerna tillsammans tas frågan om de 258 miljarderna upp. Beräkningen av beloppet lämnar en del övrigt att önska. I rapporten föreslås därför att överföringen omprövas i syfte att slutligt fastställa hur pengarna ska fördelas mellan AP-fonden och statsbudgeten. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 27.

8 Motion nr 28 Rättvisa skatter. PRO Teg - Umeå, Västerbottens län ID571 Regeringen har genom jobbskatteavdragen under åren sänkt skatten för lönearbetande med sammanlagt 140 miljarder kronor. Marginella skattesänkningar för de lägsta pensionerna har gjort under åren och en allmän skattesänkning för alla pensionärer 2011, men fakta kvarstår att pensionärer med en pension på fortfarande betalar kronor mer skatt per månad än lönearbetande med samma inkomst. att sjukpensionärer med en pension på betalar kronor mer skatt per månad än lönearbetande med samma inkomst Vi föreslår kongressen att arbeta för att alla som uppbär någon form av pension skall betala samma skatt som lönearbetande. Umeå den 1 september Styrelsen PRO Teg Stig Lundgren ordf att arbeta för att alla som uppbär någon form av pension skall betala samma skatt som lönearbetande. PRO Teg Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Stig Lundgren Distriktets yttrande

9 Distriktsstyrelsen bifalla motionen 17/9-14 Höstmötet bifalla motionen 16/10-14 tog som sin egen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33

10 Motion nr 29 Den orättvisa pensionärsskatten PRO Sofia - Stockholm, Stockholms län ID597 Pensionären betalar mer skatt än den som arbetar och har samma lön, som vi har i pension. Så har det varit i 8 år. Skillnaden är större ju högre pension du har. Jag anser att politiker och pensionärsorganisationer inte vågar redovisa dessa skillnader fullt ut. Det talas bara om de så kallade fattig-pensionärerna. Javisst! har man en låg pension så är det särskilt svårt att klara sig men jag anser att det är orättvisorna vi måste komma åt. Ingen skall ha en så låg pension att de inte kan leva av den. Nu gäller det de skatterna. Det finns också pensionärer, som har hög utbildning och långt arbetsliv bakom sig. Kvinnor, som varit mammalediga 6 månader för varje barn och därefter betalat för barnomsorg och för att kunna ta ledigt när barnen var sjuka. Det är ett exempel på orättvisan. Vi betalar väldigt mycket mer i skatt varje månad än den som arbetar och har samma inkomst. Det har vi gjort i 8 år. När man tittar i skattetabellen och räknar ut hur mycket pengar det handlar om så blir man väldigt upprörd. Våra politiker talar om hur mycket de har sänkt skatten för pensionärerna och tycker att vi skall vara väldigt nöjda med det. Vi är inte ute efter en femtiolapp i sänkning. Vi vill ha lika skatt. Rättvisa skatter är det enda som gäller. att Riksorganisationen fortsätter arbeta för att pensionärer skall ha lika skatt som den som arbetar och har samma lön samt att informationen till våra pensionärer om hur det verkligen förhåller sig når ut till alla Gun Gustafsson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Gun Gustafsson Distriktets yttrande Motionärens karv ligger helt i linje med PRO:s program och aktioner. Information om hur skatten påverkar pensionerna lyfts också fram på PRO:s hemsida och i medlemstidningen PRO Pensionären. Distriktsstyrelsen bifaller första attsatsen och anser den andra besvarad. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade

11 att bifalla att-sats 1 att anse att-sats 2 besvarad. Samlat utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33

12 Motion nr 30 Beskattning av pensionärer PRO Tumba - Botkyrka, Stockholms län ID623 Vi i PRO har på många vis uppmärksammat att pensionärer betalar mer skatt på sin pension än löntagarna på sin lön. Fortfarande kvarstår denna orättvisa. Under valrörelsen fick vi pensionärer olika besked om hur partierna tänkt sig minska eller ta bort den orättvisa beskattningen. Som det ser ut verkar ett närmande av en lika beskattning ta sin tid. Det arbete som föreningar och PRO riksförbund lagt ner får inte vara förgäves, och vi kan inte släppa frågan förrän vi nått lika beskattning av löntagare och pensionärer. Vi föreslår att PRO-kongressen beslutar att PRO fortsätter kampen för lika villkor i beskattning av pensionärer och löntagare. Inga-Britt Rova Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Inga-Britt Rova Distriktets yttrande Motionärens karv ligger helt i linje med PRO:s program och aktioner. Distriktsstyrelsen bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33

13 Motion nr 31 Pensionärsskatten och tilläggsförmåner PRO Söderala-Marma - Söderhamn, Gävleborg ID725 Den höga orättvisa skatten för pensionärer, som den nuvarande regeringen har infört, som vi pensionärer är ensamma om att ha i Europa. Vi betalar mer skatt än löntagare, med samma inkomst. Många pensionärer söker inte bostadstillägg, för att de tror inte de är berättigade till det och många klarar inte att söka. Detta drabbar de bäst behövande3. Därför går nu flera miljarder tillbaka till statskassan. Med anledning av ovanstående vill styrelsen PRO Söderala - Marma föreslå: att PRO Riksorganisation påskyndar och arbetar för en återgång till en solidarisk och jämnställd skattesats för alla skattebetalare. att ansökningsblanketterna för Bostadstillägg bör göras enklare, så fler söker, som tror sig vara berättigade tillbostadsbidrag. Jarl Steen Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jarl Steen Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen föreslår kongressen tillstyrka motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33

14 Motion nr 32 Rättvisa skatter - beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO Haparanda - Haparanda, Norrbotten ID754 Regeringens skattepolitik har medfört att det blivit stora skillnader i beskattningen av pensionsinkomster och arbetsinkomster - i genomsnitt betalar en pensionär 700 kronor mer skatt än löntagaren vid jämförbara inkomster varje månad 700 kronor mer skatt än löntagaren vid jämförbara inkomster. För pensionärerna finns det all anledning att värna om världens finansiering och en ansvarsfull skattepolitik. Fler och fler pensionärer innebär att kostnaderna för pensionärer. Äldreomsorg och sjukvård kommer att öka med 88 miljarder till år Motivet för jobbskatteavdraget har varit att det ska leda till fler jobb och att fler jobbar mer- i själva verket har sysselsättningen minskat kraftigt under de år jobbskatteavdraget introducerats. Experterna är oense om de långsiktiga effekterna av jobbskatteavdraget: regeringens eget expertorgan, skriver att sysselsättningen är högst osäkra och menar att många kommer att välja att arbeta mindre. Det tycks dock finnas enighet om att det under lågkonjunktur finns betydligt bättre sätt att stimulera ekonomin än fler jobbskatteavdrag. De stora skillnaderna i beskattning, i kombination med den så kallade bromsen, leder till att pensionärer och löntagare får mycket olika villkor. En löntagare och en pensionär som år 2006 tjänade kronor hade exakt 29 procent mer i nettoinkomst än pensionären år Av 18 undersökta länder är det bara Sverige som konsekvent beskattar pensionärer hårdare än löntagare. I många länder betalar pensionärerna avsevärt mindre i skatt än arbetstagare: I exempelvis Danmark betalar en pensionär 7 procentenheter lägre skatt än en arbetstagare vi den inkomst som en löntagare får vid pension, i Nederländerna 15 procentenheter, i Norge 6 procentenheter och i Tyskland 18 procentenheter. I samtliga fall är jämförelsen i skatt mellan löntagare och pensionär vid samma inkomst. att verka för en rättvis skatt som innebär att pension betraktas som inarbetad lön Åke Bolmgren Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Eva Rögde

15 Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33

16 Motion nr 33 Lika skatt för löntagare,pensionärer,arbetslösa och sjuka PRO Kiruna - Kiruna, Norrbotten ID758 I dagens samhälle sprider sig den orättfärdiga fördelningspolitiken över i stort alla politiska gränser. Ett välfungerande välfärdssamhälle fungerar inte om medborgarna anser att fördelningen är orättfärdig, där de svagare grupperna skall vara med och bistå de starkare grupperna med en omvänd Robin Hood politik. Skillnaden mellan olika grupperingar blir allt tydligare genom bland annat inkomst-skatten. Den politiska oppositionen och organisationerna har inte kunnat skapa tillräckligt tryck för att avveckla den orättfärdiga skillnaden i skatteuttag mellan löntagare, pensionärer, sjuka och arbetslösa. Den tydligheten framkommer med de nya skatterna under 2014, där markeringar görs mellan löntagare och övriga grupper utan att det väcker politisk- eller pensionärsorganisationernas ilska. Kravet måste vara att skillnaden försvinner. att nuvarande skatteskillnad över en treårsperiod räknat från 2015 helt utjämnas mellan löntagare, pensionärer, arbetslösa och sjuka att har inte detta genomförts skall ett parti bildas så att politisk balans uppnås inför valet 2018 för de i dag politiskt svaga grupperna och som behandlats fördelningsmässigt orättfärdigt av den samlade politiken. Thomas Widén Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Eva Rögde Distriktets yttrande Motionären föreslår att skatteskillnaden över en treårsperiod räknas från 2015 helt utjämnas mellan löntagare, pensionärer, arbetslösa och sjuka, att har inte detta genomförts skall ett parti bildas så att politisk balans uppnås inför valet 2018 för det i dag politiskt svaga grupperna och som behandlats fördelningsmässigt orättfärdigt av den samlade politiken.

17 Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla att-sats 1 att avslå att-sats 2. Samlat utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33

18 Styrelsens utlåtande över motion nr 28, 29, 30, 31, 32 och 33 I motionerna 28, 29:1, 30 och 32 begärs att arbetet för att alla som uppbär någon form av pension ska betala samma skatt som löntagare ska fortsätta. Motion 29:2 innehåller förslag om att information om hur situationen ser ut bör skickas ut till alla pensionärer. Motion 31:1 tillägger att arbetet med skattefrågan bör påskyndas. I motion 33:1 föreslås en tidsplan för när detta arbete ska vara genomfört. Tidsplanen omfattar en treårsperiod med början Om inte denna utjämning har uppnåtts år 2018 föreslås i motion 33:2 att ett nytt parti bildas för att uppnå politisk balans för dem som drabbats orättfärdigt av den samlade politiken. En viktig utgångspunkt för det nya pensionssystemet infördes var att all pension skulle beskattas som vanlig inkomst. Detta fick effekter inte minst när det gäller garantipensionen som höjdes därför att den blev beskattad. De fem partier som stod bakom pensionsöverenskommelsen var överens om detta. I och med införandet av de s.k. jobbskatteavdragen bröts denna del av överenskommelsen. Jobbskatteavdragen tillkommer ju bara dem som förvärvsarbetar. De som av olika skäl inte har möjlighet att fortsätta sitt förvärvsarbete får alltså betala högre skatt än löntagare med lika inkomst. Detta medför naturligtvis att klyftorna mellan pensionärer och löntagare ökar. Sjukskrivna, arbetslösa och förtidspensionärer drabbas i ändå högre omfattning av effekterna av jobbskatteavdragen. Styrelsen anser att jobbskatteavdragen är felaktiga och orättvisa. PRO har motarbetat jobbskatteavdragen ända sedan förslag kom om att sådana skulle införas. Styrelsen menar att pension är uppskjuten lön och alltså ersättning för utfört arbete precis som vanlig lön. All ersättning för utfört arbete bör beskattas lika. Denna uppfattning har sedan länge funnits nedskriven i våra handlingsprogram. PRO har tillsammans med övriga pensionärsorganisationer drivit frågan intensivt och kommer att fortsätta med detta till dess att en utjämning kommer till stånd. Principen om lika skatt för lika inkomst måste gälla alla. Styrelsen motsätter sig dock förslaget att bilda ett nytt parti om inte våra krav tillgodoses. Vill man få en ändring till stånd är det enligt styrelsen uppfattning mycket mera produktivt att arbeta inom ramen för de nuvarande politiska partierna. De särskilda pensionärspartier som bildats har inte varit särskilt framgångsrika när det gäller att samla röster i val. Det gäller därför att PRO-medlemmar på alla nivåer hjälper till att skapa opinioner inom de olika partier där man är verksamma för att förändra de orättfärdiga skattereglerna. Att-sats 31:2 besvaras tillsammans med Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motion 31:1, 29, 30, 28, 32. att avslå att-sats 33:2. att anse att-sats 33:1 besvarad.

19 Motion nr 34 Jämställt intjänande av pensionspoäng PRO Farsta Centrum - Stockholm, Stockholms län ID606 I dag intjänas pensionspoängen individuellt. Detta ger en ojämlik fördelning av poängen mellan makar, sambon och par i registrerade parförhållanden därför att: Oftast är kvinnan hemma med barnen under större delen av föräldraledigheten och i samband med VAB. Dessutom vet vi ju att kvinnors löner är lägre än männens, och kommer att vara så under överskådlig tid. Vid separation tar parterna med sig de egna intjänade pensionspoängen. Detta leder till att den som har jobbat och kanske haft högst lön, oftast mannen, tar med sig bättre underlag för pension än den som tagit störst ansvar för barn och hushållet, oftast kvinnan. Detta kan få till konsekvens att den som tog störst ansvar för barn och familj under barnåren straffas med en lägre pension än den andra parten. Om denna part fortsätter att leva ensam, inte helt ovanligt, blir dennes pension väsentligt lägre än den andra, som kanske gifter om sig. Detta leder till att dennes nya partner får dra ekonomisk nytta av att den förra partnern har tagit större ansvar för småbarnstiden. Inte särskilt jämlikt i ett modernt samhälle För att ändra på denna orättvisa föreslår jag att PRO ska verka för att ändra på reglerna för hur pensionen intjänas. att PRO under kongressperioden arbetar fram ett förslag som ger personer i ett i registrerade parförhållande (giftermål, registrerat partnerskap och med samboavtal) lika underlag för pension oavsett inkomst. att PRO uppvaktar beslutsfattare (politiker, myndigheter mm) med förslaget att PRO driver opinion i denna fråga Hans Engwall Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Inger Sjöberg Distriktets yttrande Frågan om möjlighet att dela pensionsrätt mellan makar m fl har diskuterats alltsedan ATP-

20 systemet infördes på 1960-talet. Diskussionen har föranletts av en önskan att skapa regler till skydd för kvinnor som vid pensioneringen drabbas hårt ekonomiskt på grund av att tidigare äktenskap då är upplöst. Kvinnor har ofta helt eller delvis måst avstå från att förvärvsarbeta och därför lägre rätt till ålderspension. Något förslag till delning av pensionsrätt i framfördes dock aldrig på grund av ATP-systemets 15- och 30 års regler. Dessa regler innebar att det inte var möjligt att fastställa värdet av pensionsrätt visst år eller under några år förrän vid pensioneringen. Efter införandet av det reformerade pensionssystemet föreligger inte längre detta problem. I det reformerade systemet gäller en livsinkomstprincip. Alla år med pensionsgrundande inkomst läggs till grund för rätten till ålderspension. Det föreligger alltså i det reformerade systemet inga tekniska hinder för att genomföra en delning av pensionsrätten. Dåvarande regering föreslog att delning av pensionsrätten skulle införas. Förslaget om delning framfördes i princippropositionen om införande av nytt pensionssystem (Prop. 1993/94:250). Riksdagen antog i beslut våren 1994 att en ordning med delning av pensionsrätt skulle införas. Delning skulle vara frivillig och fortgå så länge utträde ur systemet inte anmälts. Vid den fortsatta beredningen av pensionsreformen ändrades dock detta beslut. Möjligheten till delning av pensionsrätt begränsades till införande av rätt att överföra premiepension till andre maken. Inkomstpension som är den avgjort större delen i pensionssystemet kan alltså inte överföras. Som sägs i motionen riskerar många kvinnor som levt i äktenskap eller annat samboende att få låg pension på grund av att de måst ta större ansvar för barn och hushåll. Många har därför måst avstå från förvärvsarbete helt eller delvis. Separation kan leda till att dessa kvinnor får leva under mycket knappa ekonomiska omständigheter under ålderspensionstiden. Många missgynnas av nuvarande förhållanden. För att motverka detta bör pensionsrätten delas mellan makar och därmed jämställda. Vid beredningen av ett sådant förslag kan man utgå från det beslut om delning av pensionsrätt som riksdagen fattade beslut om våren Distriktsstyrelsen bifaller motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 34 I motion 34 föreslås att PRO ska arbeta fram ett förslag om delad pensionsrätt mellan personer som lever i registrerade parförhållanden. PRO ska uppvakta olika beslutsfattare i frågan och även driva opinion i ämnet. Motionen har sin bakgrund i att kvinnors pensioner är väsentligt lägre än männens. Detta gäller särskilt situationen för äldre kvinnor. I de flesta fall är det kvinnorna som stått för huvuddelen av arbetet i hemmet. Inte minst handlar det om att kvinnorna tagit hand om barnen och ofta har detta krävt att kvinnorna jobbat deltid för att klara familjens behov i det avseendet. Resultatet har blivit att kvinnornas pensioner idag ligger på ungefär 2/3 av männens och det förhållandet ser likadant ut över hela landet. Frågan om delning av pensionsrätt har varit en återkommande fråga under åren. I det tidigare ATPsystemet kunde man inte fastställa pensionsrätten förrän i samband med pensioneringen. Så är inte fallet längre utan för varje år får man uppgift om vilken pensionsrätt man tjänat in under året. Det bör alltså vara tekniskt möjligt att göra en delning av pensionsrätten mellan personer som lever i registrerade parförhållanden. När frågan var uppe till behandling i riksdagen i samband med att det nya pensionssystemet genomfördes blev emellertid resultatet att möjligheten att föra över pensionsrätt från den ena parten till den andra begränsades till premiepensionssystemet. Ett av motiven till att någon delning av pensionsrätt i inkomstpensionssystemet torde ha varit att detta skulle medföra ökade kostnader för systemet i sin helhet. I de allra flesta fall förväntades en delning innebära att pensionsrätt överfördes från män till kvinnor. Eftersom kvinnor lever längre än män skulle alltså högre pension betalas ut under längre tid om en rätt till delning genomfördes. Det argument som styrelsen anser ha störst betydelse i sammanhanget framfördes också i samband med att frågan om delad pensionsrätt diskuterades. Det handlar om förslagets betydelse ur

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1 (10) Studie 2017-03-21 Stefan Granbom Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1938-1945 Denna studie jämför utfallen i det nya och det

Läs mer

Statistikinformation Is-I 2004:1

Statistikinformation Is-I 2004:1 Statistikinformation Is-I 2004:1 Ålderspensioner utbetalningar i december 2003 Sammanfattning I Sverige finns drygt 1,6 miljoner ålderspensionärer. Av dessa är 900 000 kvinnor. I december 2003 utbetalades

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten

Ålderspensions- systemet vid sidan av statsbudgeten Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Förslag till statsbudget för 2003 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...7

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Ett bättre pensionssystem

Ett bättre pensionssystem Partimotion Motion till riksdagen 2016/17:2470 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) Ett bättre pensionssystem 1 Innehåll 1 Innehåll 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 1 3 Behovet av ett rättvist pensionssystem 2 3.1

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER Rapport 1/2008 ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER En rapport från Kristdemokraternas Seniorförbund Juni 2008 Två lovvärda uttalanden Nästa steg måste vara att ekonomiskt stärka situationen för dem med lägst

Läs mer

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår propositionen i de

Läs mer

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier:

Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Inför höstens val till riksdagen skickade vi följande fråga till riksdagens partier: Vi undrar vad ni vill göra för oss pensionärer, i första hand hur ni ser på beskattningen av pensionen, men även andra

Läs mer

Det räcker nu! se över. pensionssystemet

Det räcker nu! se över. pensionssystemet Det räcker nu! se över pensionssystemet Pensionärernas Riksorganisation, augusti 2009 2 Det räcker nu se över pensionssystemet När det reformerade pensionssystemet beslutades på 1990-talet stöddes reformen

Läs mer

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel...

Innehåll. Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas beskattning Pensionärernas köpkraft, tre inkomstexempel... Pensionärerna halkar efter En femtedel i förlorad köpkraft gentemot de yrkesaktiva 2006 2017 Innehåll Pensionärernas köpkraft halkar efter... 3 Pensionärernas beskattning... 6 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna

PENSIONS- BLUFFEN. Regeringen vilseleder om pensionerna PENSIONS- BLUFFEN Regeringen vilseleder om pensionerna Rapporten är skriven av Lars Bergendahl, sakkunnig i pensionsfrågor, tel: 08 701 67 16 och publiceras 2008 09 16 2 3 Regeringens retorik : Göran Hägglund

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa 1 Mer jämställda pensioner efter skilsmässa Sammanfattning Det svenska pensionssystemet ska spegla livsinkomstprincipen. Den levnadsstandard en person får som pensionär ska bygga på den levnadsstandard

Läs mer

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges nya pensionssystem för födda

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd Försäkringskassan informerar Äldreförsörjningsstöd Grafisk utformning: RÅDIS AB, Per Jonebrink Innehåll Äldreförsörjningsstöd 3 Vem kan få äldreförsörjningsstöd? 4 Bosättningsbaserad förmån 4 Åldersgränsen

Läs mer

Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande

Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande Motion nr 12 Bostadstillägg PRO Ljura - Norrköping, Östergötland ID544 Med den prissättning som förekommer inom byggbranchen idag vet vi att många äldre som skulle behöva en mer tillgänglig bostad inte

Läs mer

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000 Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2 Anna Westerberg Sammanfattning I det följande redovisas utfallet av pensionsprognosen i det orange pensionsbeskedet, för åldersklasser, kvinnor och män

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Sänkt skatt för pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU13 Sänkt skatt för pensionärer Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:38) om skattelättnader för personer som fyllt 65 år. Förslaget

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN

2005:4. Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 2005:4 Det ekonomiska utfallet inom det allmänna pensionssystemet under de senaste 10 åren ISSN 0283-0965 Inledning och sammanfattning Försäkringskassan har i regleringsbrevet för budgetår 2005 fått följande

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (11) PM 2016-12-15 Analysavdelningen Kristin Kirs Kommenterad statistik - pensionsrätt för barnår Pensionsmyndigheten har bland annat i uppdrag av regeringen att följa hur pensionssystemet fungerar för

Läs mer

Indexering av pensionerna

Indexering av pensionerna Indexering av pensionerna Vid varje årsskifte räknas alla pensionärers ålderspensioner om. Omräkningen innebär att pensionen justeras beroende på hur inkomster och priser förändras i samhället. Omräkningen

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863 26:2 Efterlevandepension 1993 25 ISSN 1652-9863 Statistik 26:2 Statistikinformation försäkringsstatistik Efterlevandepension 1993 25 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

Missgynnar pensionssystemet kvinnor?

Missgynnar pensionssystemet kvinnor? Missgynnar pensionssystemet kvinnor? 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år Kronor per månad Kronor per månad 40 000 35 000 30 000 25 000 20 40000

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Jämställda pensioner. - en del av en pågående genomlysning av pensionssystemet. Stefan Oscarson och Sara Örnhall Ljungh Socialdepartementet i Sverige

Jämställda pensioner. - en del av en pågående genomlysning av pensionssystemet. Stefan Oscarson och Sara Örnhall Ljungh Socialdepartementet i Sverige Jämställda pensioner - en del av en pågående genomlysning av pensionssystemet Stefan Oscarson och Sara Örnhall Ljungh i Sverige Några outtalade utgångspunkter Pensionssystemet är könsneutralt - men vi

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt Tagit ut enbart PP Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad från och med

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension; SFS 2000:798 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Kvinnor och pensionen. En rapport om kvinnornas pensionsvillkor

Kvinnor och pensionen. En rapport om kvinnornas pensionsvillkor Kvinnor och pensionen En rapport om kvinnornas pensionsvillkor Utgiven maj 2013 Riksförbundet PensionärsGemenskap Svenska KommunalPensionärernas Förbund Förord Sverige är stolt över att vara ett av de

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Premiepension Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Premiepension Avdrag för preliminär skatt Partiellt uttag av IP (PP-sparare) Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Sammanfattning 2017:6

Sammanfattning 2017:6 Sammanfattning Könsskillnaderna i pensionsinkomster är betydande och förväntas bestå i framtiden. Även om det svenska pensionssystemet i grunden är könsneutralt samma inkomst ger samma pension leder mäns

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Departementspromemorian Jämställda pensioner? (Ds 2016:19)

Departementspromemorian Jämställda pensioner? (Ds 2016:19) YTTRANDE Dnr S2016/04302/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 22 september 2016 Departementspromemorian Jämställda pensioner? (Ds 2016:19) Sammanfattning Promemorian

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka 125 000 individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 år, samtidigt som spridningen av första uttagsålder

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet De äldre på arbetsmarknaden i Sverige En rapport till Finanspolitiska Rådet Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1. Den demografiska utvecklingen

Läs mer

Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009.

Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009. Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009. Motionen gäller ökade aktiviteter i klubben, övriga klubbar i distriktet och SPF centralt, för att manifestera och

Läs mer

Tiden som pensionär. När du börjat ta ut din pension

Tiden som pensionär. När du börjat ta ut din pension Tiden som pensionär När du börjat ta ut din pension Tiden som pensionär Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och övriga förmåner inom socialförsäkringen för dig som är pensionär. Du kan

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning

Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning 1 (12) PM 2015-05-04 Bengt Norrby Svar på uppdrag i regleringsbrev Till Socialdepartementet Regleringsbrevsuppdrag 2015: Typfall i enlighet med tidigare redovisning Sammanfattning Uppdraget i regleringsbrevet

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013 Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Analysavdelningen 2014-05-05 Hans Karlsson VER 2014-2 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Enligt regleringsbrevet

Läs mer

Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män

Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2017:14 Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män En analys av skillnader och spridning i premiepensionen i dag och i framtiden Detta är en sammanfattning av

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Beräkning av förlust av allmän pension för personer födda 1938-1953

Beräkning av förlust av allmän pension för personer födda 1938-1953 Cirkulär 4-2005 Beräkning av förlust av allmän pension för personer födda 1938-1953 Rådets beslut Vid möte den 8 december 2004 beslutade Trafikskadenämndens råd att anta Pensionsarbetsgruppens framlagda

Läs mer

Fattigdomsfällan. Så drabbar pensionssystemet många kvinnor

Fattigdomsfällan. Så drabbar pensionssystemet många kvinnor Fattigdomsfällan Så drabbar pensionssystemet många kvinnor FATTIGDOMSFÄLLAN 3 Förord Den här rapporten handlar om de som borde störa, men sällan gör det de äldsta kvinnliga pensionärerna som lever på

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter

Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Pressmeddelande 19 april 2017 Sänkt pensionärsskatt äts upp av andra skatter Sänkt skatt för pensionärer och långtidssjukskrivna, och höjd skatt för höginkomsttagare är några av de förslag inför 2018 som

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv

Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tioårsperspektiv Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft Utvecklingen av pensionärernas plånbok 2016 och i ett tiosperspektiv Innehåll gentemot löntagarna... 3 Pensionärernas beskattning... 8 Pensionärernas köpkraft,

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män

Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män SAMMANFATTNING AV RAPPORT 2017:15 Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män En redovisning av utvecklingen av tidsbegränsade uttag av tjänstepension Detta är en sammanfattning av en

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - utvecklin av pensionsskulden inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr gäller enbart familjepension efter den som avgått med pension (eller motsvarande) enligt allmänt pensionsavtal 1974

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 5. Hur ekonomin har utvecklats för olika hushållstyper Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi September 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hushållens ekonomi under

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad.

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad. Föräldraförsäkringen 1. Något om dagens regler 1 Föräldraförsäkringen infördes 1974 och ersatte den dåvarande moderskapspenningen. Syftet var att båda föräldrarna skulle ha möjlighet att kombinera föräldraskap

Läs mer

Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete

Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer