Revidering av arvodesbestämmelserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018"

Transkript

1

2

3 Sida 1(1) Lovisa Vasiliou, Datum Revidering av arvodesbestämmelserna Sammanfattning Med anledning av att fullmäktige antog nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda föreslås att en ändring sker under 6 Förlorad pensionsförmån, stycke 4: Förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 %) omfattas av OPF-KL samt lokala pensionsbestämmelser antagna av kommunfullmäktige och har inte rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Detta stycke har ersatts med följande: Årsarvoderade, enligt bilaga 1, har inte rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån, dock har årsarvoderad med uppdrag om mindre än 40 % rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Vidare föreslås följande förtydliganden under avsnittet som avser partistöd 24 Fördelning av partistöd, att partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört. Den nya skrivningen i kommunallagen anger att 12 månader är max antal månader. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Reviderade arvodesbestämmelser för Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: godkänna föreslagen ändring under 6, stycke fyra Förlorad pensionsförmån i arvodesbestämmelserna för Att under 24 (nu 23) ange att partistöd utgår under 12 månader. KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

4 2 Skickas till Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Peter Eskebrink Kanslichef Lovisa Vasiliou Vik. kommunsekreterare

5 Förtydligande från Renée Thunberg Sjöstedt, seniorkonsult KPA Pension Förtroendevald vars uppdragstid är mindre än 40 procent har enligt kommunallagen (4 kap. 12 ) rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner de förlorar i sin ordinarie anställning på grund av sitt uppdrag. Om vi tittar på två förtroendevalda som deltar vid ett sammanträde men där en är tvungen att lämna sitt ordinarie arbete för att delta så skulle det i praktiken kunna se ut enligt nedan. Kommunallagen ger den förtroendevalde rätt att få kompensation för den förlust hen gör dels gällande arbetsinkomst men även förlorad pensionsförmån. Denna förlust kan se olika ut, men det kan vara bra att tänka på att den förlorade arbetsinkomsten inte nödvändigtvis är lika med den sammanträdesersättning som betalas ut i uppdraget. I förlängningen är det mycket sannolikt att själva basen för pensionsavgifter inte är desamma. I arbetet hade t ex den förtroendevalde fått 180 kronor avsatt medan hen i uppdraget endast får 90 kronor. För den förtroendevalde skulle i sådana fall uppdraget innebära en förlust i avsättning till tjänstepension på 90 kronor. I OPF så öppnar man upp för att den förtroendevalde har rätt till pensionsavgifter på de pensionsgrundande inkomster hen har i uppdraget. I kommunallagen har förtroendevald rätt till kompensation för den inkomstförlust som hen gör i och med sitt uppdrag. I denna lag har det inte skett några förändringar vilket borde tala för att den skrivelse som ni har i ert arvodesreglemente kan stå kvar.

6 Arvodesbestämmelser för Kristinehamns kommun Inklusive arvodesbestämmelser för de kommunala bolagen samt partistöd Gäller från till Förslag KSAU

7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OMFATTNING ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN M M... 3 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORAD PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅN FÖRLORAD ARBETSINKOMST ERSÄTTNING TILL EGENFÖRETAGARE ARVODE TILL FÖRTROENDEVALD SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUNEN FÖRLORAD PENSIONSFÖRMÅN FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN FÖRLORAD ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING, FÖRÄLDRAPENNING... 5 ARVODE M M ÅRSARVODE SAMMANTRÄDESARVODEN KOMMUNAL PENSION, FÖRSÄKRING... 6 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER RESOR RESEKOSTNADSERSÄTTNING, RESTIDSERSÄTTNING OCH TRAKTAMENTEN BARNTILLSYN VÅRD AV TILLSYN AV FUNKTIONSHINDRAD ELLER SVÅRT SJUK FUNKTIONSHINDRAD FÖRTROENDEVALDS SÄRSKILDA KOSTNADER... 7 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER HUR ERSÄTTNING BEGÄRS TOLKNINGSFÖRETRÄDE UTBETALNING KORRIGERING AV ERSÄTTNING GRATIFIKATION... 8 PARTISTÖD RÄTT TILL PARTISTÖD PARTISTÖDETS NIVÅ FÖRDELNING AV PARTISTÖD GRUPPLEDARE REDOVISNING OCH GRANSKNING ÅRLIG UTBETALNING... 9 ARVODESBESTÄMMELSER FÖR DE KOMMUNALA BOLAGEN KOMMUNALA BOLAG ÅRSARVODE UTBETALNING AV ÅRSARVODE OCH ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST ARVODE TILL LEKMANNAREVISORER I DE KOMMUNALA BOLAGEN BILAGA BILAGA 2 ÖVRIGA ÅRSARVODEN OCH ARVODEN BILAGA 3 TIMERSÄTTNINGAR M.M BILAGA 4 ARVODESNIVÅER KOMMUNALA BOLAG... 15

8 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Omfattning Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Kristinehamns kommun. Med förtroendevalda avses: 1. Ledamöter och ersättare i fullmäktige och dess beredningar, 2. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess utskott, 3. Ledamöter och ersättare i nämnderna och deras utskott, 4. Kommunrevisionen 5. I övrigt de som deltar i kommitté, arbetsgrupp eller liknande. För ledamöter i de kommunala bolagen gäller särskilda bestämmelser gäller, se Ersättningsberättigade sammanträden Arvode utgår endast om direkt personlig kallelse föreligger eller att respektive nämnd/styrelse eller dess ordförande uppdragit till den förtroendevalde att delta på förrättning, konferens etc. Förtroendevalda har rätt till ersättning för: Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse, övriga nämnder, nämndutskott liksom revisorernas sammanträden. Undantag: kommunfullmäktiges valberedning i samband med fullmäktiges sammanträden. Sammanträden med projektgrupper, arbetsgrupper och liknande. Protokollsjustering. Undantag: fullmäktiges valberedning i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

9 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORAD PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅN 3 Förlorad arbetsinkomst Förtroendevald som förlorat arbetsinkomst på grund av sammanträde eller förrättning har rätt till ersättning för styrkt inkomstbortfall. Med arbetsinkomst avses kontant lön eller inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. En förutsättning för att ersättning skall kunna betalas är att den förtroendevalda kan påvisa att hon/han verkligen har förlorat arbetsinkomst på grund av uppdraget. Förtroendevald ska fortlöpande per månad eller per sammanträde anmäla för vilken tid och med vilket belopp som löneavdrag har gjorts. Utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst sker då utifrån detta underlag. Minst en gång per år ska den förtroendevalde genom intyg från arbetsgivare styrka den förlorade arbetsinkomsten. Ersättning utbetalas endast för frånvaro som medfört avdrag på lön (motsvarande) varför till exempel semesterledighet, kompensationsledighet eller förskjuten arbetstid inte är ersättningsberättigad. Årsarvoderade, enligt bilaga 1, har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, dock har årsarvoderad med uppdrag om mindre än 40 % rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Anspråk på ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas snarast, dock senast inom innevarande budgetår. 4 Ersättning till egenföretagare Egenföretagare ska lämna in kopia på att företaget är godkänt för f-skatt. Egenföretagare ska lämna uppgift om den kalenderdagsberäknade ersättningen på 80 % -nivån. Uppgiften fås från Försäkringskassan. Ersättningen räknas sedan ut enligt nedan: Sjukpenning/dag x 1,25 x Timersättningen = heldagsersättningen 8 Om uppgift inte lämnas utgår ersättning, efter ansökan med max 150 kr/timme. Ersättningen räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för Kristinehamns kommuns anställda Anspråk på ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas snarast, dock senast inom innevarande budgetår. Blanketten ska vara attesterad i enlighet med varje nämnds attestförteckning.

10 5 Arvode till förtroendevald som är anställd i kommunen Anställd i Kristinehamns kommun ska vid fullgörande av förtroendeuppdrag i Kristinehamns kommun under ordinarie arbetstid ansöka om tjänstledighet med fullt löneavdrag. Avdrag från lön sker utan kvotering det vill säga timme för timme. Tjänstledighet ska sökas för den tid frånvaro för uppdraget är nödvändig och görs via personalsystemet Personec. Löneavdraget kompenseras genom att ersättning för lönebortfall m.m. utbetalas. Den anställde behöver dock inte styrka lönebortfall med mera genom intyg eller dylikt. För att ersättning ska utbetalas måste anmälan om förlorad arbetsinkomst lämnas in enligt de rutiner som gäller för övriga förtroendevalda. 6 Förlorad pensionsförmån Förtroendevald som förlorat pensionsförmån på grund av sitt förtroendeuppdrag har rätt till ersättning med det belopp som kan styrkas. Det åligger de förtroendevalda att själva hålla reda på eventuella förluster och att kunna styrka förlusterna genom pensionsutredning eller motsvarande när anspråk görs. Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast vid utgången av mars månad året efter det vilken förlusten hänför sig. Årsarvoderade, enligt bilaga 1, har inte rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån, dock har årsarvoderad med uppdrag om mindre än 40 % rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. 6 Förlorad semesterförmån Frånvaro från arbetet på grund av kommunala förtroendeuppdrag är inte semesterlönegrundande, men då både sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår anses eventuell förlorad semesterförmån därmed kompenserad. 7 Förlorad arbetslöshetsersättning, föräldrapenning Den förtroendevalde som på grund av sina kommunala förtroendeuppdrag går miste om arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta förluster.

11 ARVODE 8 Årsarvode Årsarvode utgår enligt bilaga 1 och 2. Årsarvode inkluderar ersättning för det ansvar och de uppgifter som allmänt följer med uppdraget enligt 2 såsom: Förvaltningskontakter och aktiviteter Deltagande i sammanträde samt beredning inför sammanträde Deltagande i protokolljustering Kontakter/möten med allmänheten, även kontakter/möten med myndigheter, organisationer, föreningar, telefonsamtal, representation, massmedia med mera som har koppling till det årsarvoderade uppdraget. Deltagande i konferenser och kurser som har koppling till det årsarvoderade uppdraget Fatta beslut i delegerade ärenden och underteckna handlingar För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 30 dagar ska arvodet minskas i motsvarande mån. 9 Sammanträdesarvoden och inläsningsarvode Förtroendevalda enligt 1 samt enligt bilaga 2 har rätt till sammanträdesarvode. Arvodet omfattar deltagande i sammanträden och förrättningar med respektive organ. För protokollsjustering utgår särskilt arvode. Årsarvoderad med mindre än 40 % i årsarvode enligt bilaga 1 har rätt till sammanträdesarvode, om sammanträdet inte är direkt relaterat till det årsarvoderade uppdraget. Sammanträdesarvode utgår med högst 8 timmars ersättning per dag. Sammanträden med mellanliggande uppehåll av högst en timme betraktas som ett sammanhängande sammanträdestillfälle. För förtroendevalda i kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden utgår ett inläsningsarvode. Inläsningsarvodet utbetalas till de ledamöter och ersättare som närvarar på sammanträdet. 10 Kommunal pension, försäkring Förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 %) omfattas av OPF-KL samt lokala pensionsbestämmelser antagna av kommunfullmäktige. För årsarvoderade förtroendevalda enligt bilaga 1 gäller GL-F Grupplivförsäkring för förtroendevalda i kommun och landsting. Samtliga förtroendevalda enligt dessa bestämmelser omfattas av TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, enligt särskilda försäkringsvillkor. Försäkringen omfattar olycksfall, färdolycksfall eller arbetssjukdom i samband med att den förtroendevalde utövar sitt uppdrag för kommunen.

12 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 11 Resor Kostnader för resor, med egen bil alternativt med kollektivtrafik, till och från sammanträden inom kommunen ersätts under förutsättning att avståndet från den folkbokföringsadress eller arbetsplats är minst 10 km. Ersättning för resa med egen bil utges med belopp som fastställs i de anställdas bilersättningsavtal. Årsarvoderade enligt bilaga 1 och 2 har rätt till ersättning. 12 Resekostnadsersättning, restidsersättning och traktamenten Vid förrättning utom kommunen utgår resekostnadsersättning (parkeringsavgift, lokaltrafik, taxi etc) och traktamente i enlighet med de avtal som gäller för kommunens anställda. För förtroendevald gäller restidsersättning istället för färdtid. (Utlandstraktamente från och med 1 oktober 2014 gäller restidsersättning även för utlandet.) Årsarvoderade enligt bilaga 1 och 2 har rätt till ovanstående ersättning. För att ersättning enligt 12och 13 skall utgå lämnas reseräkningar till nämndsekreterare. Räkningarna skall vara attesterade i enlighet med varje nämnds attestförteckning. 13 Barntillsyn Förtroendevald är berättigad till ersättning för barntillsynskostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde. Ersättningen gäller för vård och tillsyn av barn under tolv år. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet normalt vistas i den kommunala barnomsorgen. 14 Vård av tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. 15 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning utbetalas med skäligt belopp.

13 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 16 Hur ersättning begärs Sekreterare, ordförande eller annan som hos nämnder, delegationer eller beredningar leder sammanträdet, skall upprätta, bestyrka och snarast insända förteckning över deltagarna på blankett som kommunledningsförvaltningens personalavdelning tillhandahåller. Blanketten insänds till respektive nämndsekreterare. På blanketten ska anges anledningen till arvode (sammanträde, protokollsjustering eller dylikt), namn på de arvodesberättigade, personnummer, närvaro vid sammanträde samt tid som detta pågått. Har arvodesberättigad rätt till restidsersättning och bilersättning ska För ersättning för förlorad arbetsinkomst ska blanketten fyllas i. Denna skall kompletteras med intyg från arbetsgivare eller för egenföretagare med ett intyg från försäkringskassan där sjukpenningens storlek framgår. För traktamenten ska blankett fyllas i och inlämnas till respektive nämnd. Blanketterna ska vara attesterade i enlighet med varje nämnds attestantförteckningar. Efter ifyllande och attest skickas blanketterna till respektive nämndsekreterare som ombesörjer utbetalning av arvode och ersättningar. Detta gäller även reseräkningar. 17 Tolkningsföreträde Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 18 Utbetalning Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner utbetalas en gång per månad. 19 Korrigering av ersättning Ersättningen är preliminär och kan komma att korrigeras. 20 Gratifikation Förtroendevalda är uppdragstagare som jämställs med anställda när det gäller att tillämpa regler om gåvor till anställda. En minnesgåva ges vid sammanlagt 25 år som förtroendevald. Är den förtroendevalde anställd i Kristinehamns kommun kan arbetsgivaren/uppdragsgivaren endast utge en 25-årsgåva. Gåvan ges då antingen vid uppnådda 25 år som anställd eller vid 25 år som förtroendevald. Förtroendevald som redan fått minnesgåva som anställd ska uppmärksammas och inbjudas till den årliga tillställningen. En kommungemensam tillställning för gratifikationer äger rum en gång om året i december månad.

14 PARTISTÖD 21 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Kristinehamns kommun utgår till alla partier som är representerade i enlighet vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. Partistöd utbetalas därmed till lokal partiorganisation som har registrerat en juridisk person och har representation i Kristinehamns kommunfullmäktige. 22 Partistödets nivå Partistödet är 58,86% av prisbasbeloppet året innan budgetåret ggr antal mandat i fullmäktige. Partistödet inkluderar stöd till eventuella ungdomsorganisationer. Utav det framräknade partistödet utgör 28 % dividerat med antal partier ett grundstöd. Resterande 72 % dividerat med antal mandat (41 mandat) utgör det mandatberoende stödet. 23Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2055:837) (det vill säga får partier som har tomma stolar inget partistöd) Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört. 24 Gruppledare Varje parti i kommunfullmäktige ska ha en namngiven gruppledare som representerar hela partigruppen. 25 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket KL. Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. 26 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid (senast 30 juni) utbetalas inget stöd för nästkommande år. (OBS! Beslut om utbetalning i september för kommande år.)

15 Arvodesbestämmelser för de kommunala bolagen Nedanstående bestämmelser träder i kraft verksamhetsåret Kommunala bolag Kristinehamns kommun har följande kommunala bolag (mars 2014): Kristinehamnsbostäder AB med följande dotter:: - Kristinapalatset AB AB Kristinhamns Industrifastigheter Kristinehamns Energi AB med följande döttrar: - Kristinehamns Elnät AB - Kristinehamns Fjärrvärme AB - Kristinehamns Energi Fastighets AB 28 Årsarvode Årsarvode utgår till ordförande, vice ordförande och ledamot. Beloppen framgår av bilaga. Styrelsen för Kristinehamnsbostäder AB, dess dotter Kristinapalatset AB samt AB Kristinhamns Industrifastigheter är densamma ånjuter styrelseledamot ett årsarvode som omfattar alla dessa bolag. Styrelsen för Kristinehamns Energi AB och dess döttrar är densamma, ånjuter styrelseledamot ett årsarvode som omfattar både moderbolaget och dess döttrar. 29 Utbetalning av årsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst För ordförande och vice ordförande utgår ett fast årsarvode. För ledamöter utbetalas årsarvode enligt följande: 60 % av årsarvodet utgörs av en fast del 40 % av årsarvodet utgörs av en rörlig del som kopplas till den enskildes närvaro på de möten som det utgått kallelse till. För full rörlig ersättning om 40 % krävs således närvaro på samtliga styrelsesammanträden under året. Årsarvodet utbetalas som en engångsutbetalning efter årsstämman. Styrelseledamot är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 3-5 i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Kristinehamns kommun. 30 Arvode till lekmannarevisorer i de kommunala bolagen Kristinehamns kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer som har till uppgift att granska bolagen. Årsarvode utgår till de av fullmäktige utsedda lekmannarevisorerna och utbetalas av respektive moderbolag.

16 Lekmannarevisorerna har även rätt till sammanträdesarvode för den tid de lägger ned på granskningen av bolagen. Denna tid rapporterar lekmannarevisorn till respektive moderbolag. Nivån på sammanträdesarvodet är densamma som den för de förtroendevalda i Kristinehamns kommun. Om lekmannarevisorn anser sig behöva stöd av sakkunnig har denne rätt för detta enligt gällande lagstiftning och god revisionssed. Om lekmannarevisorn anser sig behöva detta stöd bör dock en dialog om detta föras med respektive moderbolagsledning i syfte att förbereda bolaget om att fakturering till bolaget för detta konsultstöd kommer att ske.

17 Bilaga 1 Årsarvoden för förtroendevalda i Kristinehamns kommun perioden Årsarvodet räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för kommunens anställda. Arvodena nedan är på 2014-års nivå. KOMMUNFULLMÄKTIGE Arvode/mån Ordförande kr/mån (35 %) Samtliga ledamöter/tjänstgörande ersättare 300 kr/sammanträde KOMMUNSTYRELSE Enligt ledningsfilosofin skall det finnas minst två kommunalråd, varav det ena är kommunstyrelsens ordförande och det andra oppositionsråd. I övrigt blir kommunalrådsfunktionen en förhandlingsfråga mellan partierna efter varje val. Ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalrådets arvode inbegriper eventuella ytterligare uppdrag i andra kommunala nämnder. Ordförande tillika kommunalråd kr/mån (100 %) Oppositionsråd kr/mån (90 %) SOCIALNÄMND Ordförande kr/mån (50 %) SKOLNÄMND Ordförande kr/mån (50 %) TEKNISK NÄMND Ordförande kr/mån (40 %) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Ordförande kr/mån (30 %) KULTURNÄMND Ordförande kr/mån (30 %)

18 Bilaga 2 Övriga årsarvoden och arvoden Övriga årsarvoden och arvoden för förtroendevalda i Kristinehamns kommun perioden Årsarvodet räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för kommunens anställda. Arvodena nedan är på 2014-års nivå. ÖVERFÖRMYNDARENÄMND Ordförande kr/mån KOMMUNREVISIONEN Ordförande kr/mån VALNÄMNDEN (endast valår) Ordförande kr/mån HANDIKAPPRÅDET Ordförande 820 kr/mån SOCIALJOUR För respektive ledamot i socialjour kr/mån ARVODE FÖR VICE ORDFÖRANDE I KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH NÄMNDERNA Arvode utgår med 10 % av arvodet för respektive ordförande. Om vice ordförande i samband med ordförandens längre bortovaro enligt 9 i detta dokument är tjänsteförrättande ordf. utgår dock arvode enligt belopp motsvarande respektive ordförande. Arvode för gruppledare Gruppledare, som inte är kommunalråd, erhåller arvode med 10 % /mån av kommunstyrelsens ordförandes arvode. Berörda partier meddelar personalutskottet vilka gruppledarna är. Det parti som så önskar kan avstå gruppledarearvode och i stället erhålla extra partistöd med kr per år.

19 Bilaga 3 Timersättningar m.m. Timersättningar med mera som gäller från den 1 januari 2014 Timersättningarna utbetalas per halvtimme där inte annat anges. Timersättningarna m.m. räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för kommunens anställda. Sammanträden 1:a timmen 288:00 Från 2:a timmen 144:00 Protokollsjustering 288:00 Heldag max 1 296:00 (1:a timmen + 7*2: a timmen) Förlorad arbetsinkomst Heldag max 274:00/tim max 8 tim/dag Schablonersättning aktiv egenföretagare 150:00 Inläsningsarvode 288:00 * 2 Nedanstående ersättningar räknas ej upp Mötesarvode KF (ej timersättning utan 300:00 ersättning för hela sammanträdet) Restid (gäller resor utanför kommunen) 100 kr KM-ersättning 2,90 kr/km

20 Bilaga 4 Arvodesnivåer kommunala bolag Årsarvodet räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för Kristinehamns kommuns anställda. Arvodet betalas ut årligen i samband med respektive bolags bolagsstämma. Årsarvode Kommunala bolagen Ordförande kr/mån Vice ordf kr/mån Ledamot kr/mån Ledamot AU kr/mån Lekmannarevisor för respektive moderbolag kr/år

Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-880 09 linn.carlsson@kristinehamn.se Datum 2014-11-14 Kommunsekreteraren Samtliga nämnder Revisionen Lönecentrum Ekonomiavdelningen Kristinehamns

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun 2015-02-04 Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun ------ Beslutat av Kf, 2014-11-24, 28 Innehållsförteckning Sida ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15, 263 Gäller fr o m 2012-01-01 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Sidan 1 av 13 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 35. Reviderad med bastal för 2012 den 21 oktober 2011. Allmänna

Läs mer

ARVODEN M M TILL POLITIKER

ARVODEN M M TILL POLITIKER 01.4.20 ARVODEN M M TILL POLITIKER 2006-12-04, 73 med tillägg 2011-10-31, 99. Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 2 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 2 Ersättningsberättigade sammanträden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 1 (12) Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda i Enköpings kommun och dess företag från och med den 1 januari 2015. Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16 paragraf

Läs mer

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun 1(8) Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, 66, reviderat 22 mars 2011, 16, reviderat 21 juni 2011, 77, reviderat 25 februari

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sid 1 Innehållsförteckning Sid nr Tolkning av bestämmelserna 2 Uppräkning av ersättningar 2 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 86/2014 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser

Läs mer

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Styrande dokument Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige, 2015-04-21, 81

Läs mer

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-08-31 127 Gäller fr o m: 2015-09-04 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:291-003 Ersätter: Arvodesreglemente beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 164

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Hällefors kommun 2(17) 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 4 2 TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 4 3 ARVODEN... 4 3.1 Arvodesprinciper... 4 3.2 Kommunalrådsarvode...

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Upprättad: 2014-05-14 Handläggare: Jerker Andersson Liljestrand Antagen av: Kommunfullmäktige 71 Datum för antagande: 2014-06-02 Diarienummer:

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap 12-15 rätt till skälig ekonomisk ersättning för

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 54 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente (2015) Ljungby kommuns Arvodesreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2015-01-26 5 1 Arvodesreglemente Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och engagemang.

Läs mer

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Fastställd av kommunfullmäktige den 19 november 2014 167 Innehåll 1. Allmänt Tolkning och tillämpning 2. Månadsarvode Externa ledamöter

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m SALA KOMMUN n ' n l "S "()14/10~/2.r~ev1derao..Ola ga tv. L v SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- o 7 Dlarienr_20il4 /J...~'2?'11Aktbilaga_lln_ Dpb: ' FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01

Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01 Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01 Landstinget Västmanland Demokratiberedningen 2010-11-01

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 207 1 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-05-27 72 Reviderad: 2011-09-29 130, 2014-04-24 69 Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA 1 Dessa bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvoden m.m. skall

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014 1 Gällande från 2011-01-01 enligt LF 104/2010, med tillägg enligt LF 186/2011 och LF 106/2013 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1 Dessa arvodesbestämmelser gäller från 2015-01-01 enligt LF 149/2014 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1. Tillämpningsområde Dessa regler gäller för

Läs mer

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05 EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA rev 2014-11-05 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g KAPITEL 1 Tillämpningsområde 2 KAPITEL 2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2 Sida KAPITEL 3 Frånvaro

Läs mer

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014

OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA. Kommunfullmäktige 84/2014 1 OSBY KOMMUN BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER FÖR FÖRTROENDEVALDA Gäller fr o m 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...3 2 Ersättningsberättigade sammanträden,

Läs mer

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLER 2015-2018 FÖRTROENDEVALDA 2014-03-03 ARVODESREGLER 2015-2018 FÖR FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-08 148. Gällande för perioden 1 januari 2015-31 december 2018 Justering för år 2015, inkomstbasbelopp 58

Läs mer

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande

LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna. avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande LATHUND utbetalningsrutiner och tillämpning av arvodesbestämmelserna avsedd för förtroendevalda samt nämndsekreterare/motsvarande Inkomstbasbeloppet Förtroendevaldas ersättning grundar sig på inkomstbasbeloppet

Läs mer

antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 27 mars 2012, 31-32

antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 27 mars 2012, 31-32 ARVODESREGLEMENTE antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 27 mars 2012, 31-32 Arvodesprinciper Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med hänsyn till uppdragets

Läs mer