Revidering av arvodesbestämmelserna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018"

Transkript

1

2

3 Sida 1(1) Lovisa Vasiliou, Datum Revidering av arvodesbestämmelserna Sammanfattning Med anledning av att fullmäktige antog nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda föreslås att en ändring sker under 6 Förlorad pensionsförmån, stycke 4: Förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 %) omfattas av OPF-KL samt lokala pensionsbestämmelser antagna av kommunfullmäktige och har inte rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Detta stycke har ersatts med följande: Årsarvoderade, enligt bilaga 1, har inte rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån, dock har årsarvoderad med uppdrag om mindre än 40 % rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Vidare föreslås följande förtydliganden under avsnittet som avser partistöd 24 Fördelning av partistöd, att partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört. Den nya skrivningen i kommunallagen anger att 12 månader är max antal månader. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Reviderade arvodesbestämmelser för Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: godkänna föreslagen ändring under 6, stycke fyra Förlorad pensionsförmån i arvodesbestämmelserna för Att under 24 (nu 23) ange att partistöd utgår under 12 månader. KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

4 2 Skickas till Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Peter Eskebrink Kanslichef Lovisa Vasiliou Vik. kommunsekreterare

5 Förtydligande från Renée Thunberg Sjöstedt, seniorkonsult KPA Pension Förtroendevald vars uppdragstid är mindre än 40 procent har enligt kommunallagen (4 kap. 12 ) rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner de förlorar i sin ordinarie anställning på grund av sitt uppdrag. Om vi tittar på två förtroendevalda som deltar vid ett sammanträde men där en är tvungen att lämna sitt ordinarie arbete för att delta så skulle det i praktiken kunna se ut enligt nedan. Kommunallagen ger den förtroendevalde rätt att få kompensation för den förlust hen gör dels gällande arbetsinkomst men även förlorad pensionsförmån. Denna förlust kan se olika ut, men det kan vara bra att tänka på att den förlorade arbetsinkomsten inte nödvändigtvis är lika med den sammanträdesersättning som betalas ut i uppdraget. I förlängningen är det mycket sannolikt att själva basen för pensionsavgifter inte är desamma. I arbetet hade t ex den förtroendevalde fått 180 kronor avsatt medan hen i uppdraget endast får 90 kronor. För den förtroendevalde skulle i sådana fall uppdraget innebära en förlust i avsättning till tjänstepension på 90 kronor. I OPF så öppnar man upp för att den förtroendevalde har rätt till pensionsavgifter på de pensionsgrundande inkomster hen har i uppdraget. I kommunallagen har förtroendevald rätt till kompensation för den inkomstförlust som hen gör i och med sitt uppdrag. I denna lag har det inte skett några förändringar vilket borde tala för att den skrivelse som ni har i ert arvodesreglemente kan stå kvar.

6 Arvodesbestämmelser för Kristinehamns kommun Inklusive arvodesbestämmelser för de kommunala bolagen samt partistöd Gäller från till Förslag KSAU

7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OMFATTNING ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN M M... 3 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORAD PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅN FÖRLORAD ARBETSINKOMST ERSÄTTNING TILL EGENFÖRETAGARE ARVODE TILL FÖRTROENDEVALD SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUNEN FÖRLORAD PENSIONSFÖRMÅN FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN FÖRLORAD ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING, FÖRÄLDRAPENNING... 5 ARVODE M M ÅRSARVODE SAMMANTRÄDESARVODEN KOMMUNAL PENSION, FÖRSÄKRING... 6 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER RESOR RESEKOSTNADSERSÄTTNING, RESTIDSERSÄTTNING OCH TRAKTAMENTEN BARNTILLSYN VÅRD AV TILLSYN AV FUNKTIONSHINDRAD ELLER SVÅRT SJUK FUNKTIONSHINDRAD FÖRTROENDEVALDS SÄRSKILDA KOSTNADER... 7 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER HUR ERSÄTTNING BEGÄRS TOLKNINGSFÖRETRÄDE UTBETALNING KORRIGERING AV ERSÄTTNING GRATIFIKATION... 8 PARTISTÖD RÄTT TILL PARTISTÖD PARTISTÖDETS NIVÅ FÖRDELNING AV PARTISTÖD GRUPPLEDARE REDOVISNING OCH GRANSKNING ÅRLIG UTBETALNING... 9 ARVODESBESTÄMMELSER FÖR DE KOMMUNALA BOLAGEN KOMMUNALA BOLAG ÅRSARVODE UTBETALNING AV ÅRSARVODE OCH ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST ARVODE TILL LEKMANNAREVISORER I DE KOMMUNALA BOLAGEN BILAGA BILAGA 2 ÖVRIGA ÅRSARVODEN OCH ARVODEN BILAGA 3 TIMERSÄTTNINGAR M.M BILAGA 4 ARVODESNIVÅER KOMMUNALA BOLAG... 15

8 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Omfattning Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Kristinehamns kommun. Med förtroendevalda avses: 1. Ledamöter och ersättare i fullmäktige och dess beredningar, 2. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess utskott, 3. Ledamöter och ersättare i nämnderna och deras utskott, 4. Kommunrevisionen 5. I övrigt de som deltar i kommitté, arbetsgrupp eller liknande. För ledamöter i de kommunala bolagen gäller särskilda bestämmelser gäller, se Ersättningsberättigade sammanträden Arvode utgår endast om direkt personlig kallelse föreligger eller att respektive nämnd/styrelse eller dess ordförande uppdragit till den förtroendevalde att delta på förrättning, konferens etc. Förtroendevalda har rätt till ersättning för: Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse, övriga nämnder, nämndutskott liksom revisorernas sammanträden. Undantag: kommunfullmäktiges valberedning i samband med fullmäktiges sammanträden. Sammanträden med projektgrupper, arbetsgrupper och liknande. Protokollsjustering. Undantag: fullmäktiges valberedning i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

9 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORAD PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅN 3 Förlorad arbetsinkomst Förtroendevald som förlorat arbetsinkomst på grund av sammanträde eller förrättning har rätt till ersättning för styrkt inkomstbortfall. Med arbetsinkomst avses kontant lön eller inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. En förutsättning för att ersättning skall kunna betalas är att den förtroendevalda kan påvisa att hon/han verkligen har förlorat arbetsinkomst på grund av uppdraget. Förtroendevald ska fortlöpande per månad eller per sammanträde anmäla för vilken tid och med vilket belopp som löneavdrag har gjorts. Utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst sker då utifrån detta underlag. Minst en gång per år ska den förtroendevalde genom intyg från arbetsgivare styrka den förlorade arbetsinkomsten. Ersättning utbetalas endast för frånvaro som medfört avdrag på lön (motsvarande) varför till exempel semesterledighet, kompensationsledighet eller förskjuten arbetstid inte är ersättningsberättigad. Årsarvoderade, enligt bilaga 1, har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, dock har årsarvoderad med uppdrag om mindre än 40 % rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Anspråk på ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas snarast, dock senast inom innevarande budgetår. 4 Ersättning till egenföretagare Egenföretagare ska lämna in kopia på att företaget är godkänt för f-skatt. Egenföretagare ska lämna uppgift om den kalenderdagsberäknade ersättningen på 80 % -nivån. Uppgiften fås från Försäkringskassan. Ersättningen räknas sedan ut enligt nedan: Sjukpenning/dag x 1,25 x Timersättningen = heldagsersättningen 8 Om uppgift inte lämnas utgår ersättning, efter ansökan med max 150 kr/timme. Ersättningen räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för Kristinehamns kommuns anställda Anspråk på ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas snarast, dock senast inom innevarande budgetår. Blanketten ska vara attesterad i enlighet med varje nämnds attestförteckning.

10 5 Arvode till förtroendevald som är anställd i kommunen Anställd i Kristinehamns kommun ska vid fullgörande av förtroendeuppdrag i Kristinehamns kommun under ordinarie arbetstid ansöka om tjänstledighet med fullt löneavdrag. Avdrag från lön sker utan kvotering det vill säga timme för timme. Tjänstledighet ska sökas för den tid frånvaro för uppdraget är nödvändig och görs via personalsystemet Personec. Löneavdraget kompenseras genom att ersättning för lönebortfall m.m. utbetalas. Den anställde behöver dock inte styrka lönebortfall med mera genom intyg eller dylikt. För att ersättning ska utbetalas måste anmälan om förlorad arbetsinkomst lämnas in enligt de rutiner som gäller för övriga förtroendevalda. 6 Förlorad pensionsförmån Förtroendevald som förlorat pensionsförmån på grund av sitt förtroendeuppdrag har rätt till ersättning med det belopp som kan styrkas. Det åligger de förtroendevalda att själva hålla reda på eventuella förluster och att kunna styrka förlusterna genom pensionsutredning eller motsvarande när anspråk görs. Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast vid utgången av mars månad året efter det vilken förlusten hänför sig. Årsarvoderade, enligt bilaga 1, har inte rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån, dock har årsarvoderad med uppdrag om mindre än 40 % rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. 6 Förlorad semesterförmån Frånvaro från arbetet på grund av kommunala förtroendeuppdrag är inte semesterlönegrundande, men då både sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår anses eventuell förlorad semesterförmån därmed kompenserad. 7 Förlorad arbetslöshetsersättning, föräldrapenning Den förtroendevalde som på grund av sina kommunala förtroendeuppdrag går miste om arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta förluster.

11 ARVODE 8 Årsarvode Årsarvode utgår enligt bilaga 1 och 2. Årsarvode inkluderar ersättning för det ansvar och de uppgifter som allmänt följer med uppdraget enligt 2 såsom: Förvaltningskontakter och aktiviteter Deltagande i sammanträde samt beredning inför sammanträde Deltagande i protokolljustering Kontakter/möten med allmänheten, även kontakter/möten med myndigheter, organisationer, föreningar, telefonsamtal, representation, massmedia med mera som har koppling till det årsarvoderade uppdraget. Deltagande i konferenser och kurser som har koppling till det årsarvoderade uppdraget Fatta beslut i delegerade ärenden och underteckna handlingar För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 30 dagar ska arvodet minskas i motsvarande mån. 9 Sammanträdesarvoden och inläsningsarvode Förtroendevalda enligt 1 samt enligt bilaga 2 har rätt till sammanträdesarvode. Arvodet omfattar deltagande i sammanträden och förrättningar med respektive organ. För protokollsjustering utgår särskilt arvode. Årsarvoderad med mindre än 40 % i årsarvode enligt bilaga 1 har rätt till sammanträdesarvode, om sammanträdet inte är direkt relaterat till det årsarvoderade uppdraget. Sammanträdesarvode utgår med högst 8 timmars ersättning per dag. Sammanträden med mellanliggande uppehåll av högst en timme betraktas som ett sammanhängande sammanträdestillfälle. För förtroendevalda i kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden utgår ett inläsningsarvode. Inläsningsarvodet utbetalas till de ledamöter och ersättare som närvarar på sammanträdet. 10 Kommunal pension, försäkring Förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 %) omfattas av OPF-KL samt lokala pensionsbestämmelser antagna av kommunfullmäktige. För årsarvoderade förtroendevalda enligt bilaga 1 gäller GL-F Grupplivförsäkring för förtroendevalda i kommun och landsting. Samtliga förtroendevalda enligt dessa bestämmelser omfattas av TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, enligt särskilda försäkringsvillkor. Försäkringen omfattar olycksfall, färdolycksfall eller arbetssjukdom i samband med att den förtroendevalde utövar sitt uppdrag för kommunen.

12 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 11 Resor Kostnader för resor, med egen bil alternativt med kollektivtrafik, till och från sammanträden inom kommunen ersätts under förutsättning att avståndet från den folkbokföringsadress eller arbetsplats är minst 10 km. Ersättning för resa med egen bil utges med belopp som fastställs i de anställdas bilersättningsavtal. Årsarvoderade enligt bilaga 1 och 2 har rätt till ersättning. 12 Resekostnadsersättning, restidsersättning och traktamenten Vid förrättning utom kommunen utgår resekostnadsersättning (parkeringsavgift, lokaltrafik, taxi etc) och traktamente i enlighet med de avtal som gäller för kommunens anställda. För förtroendevald gäller restidsersättning istället för färdtid. (Utlandstraktamente från och med 1 oktober 2014 gäller restidsersättning även för utlandet.) Årsarvoderade enligt bilaga 1 och 2 har rätt till ovanstående ersättning. För att ersättning enligt 12och 13 skall utgå lämnas reseräkningar till nämndsekreterare. Räkningarna skall vara attesterade i enlighet med varje nämnds attestförteckning. 13 Barntillsyn Förtroendevald är berättigad till ersättning för barntillsynskostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde. Ersättningen gäller för vård och tillsyn av barn under tolv år. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet normalt vistas i den kommunala barnomsorgen. 14 Vård av tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. 15 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning utbetalas med skäligt belopp.

13 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 16 Hur ersättning begärs Sekreterare, ordförande eller annan som hos nämnder, delegationer eller beredningar leder sammanträdet, skall upprätta, bestyrka och snarast insända förteckning över deltagarna på blankett som kommunledningsförvaltningens personalavdelning tillhandahåller. Blanketten insänds till respektive nämndsekreterare. På blanketten ska anges anledningen till arvode (sammanträde, protokollsjustering eller dylikt), namn på de arvodesberättigade, personnummer, närvaro vid sammanträde samt tid som detta pågått. Har arvodesberättigad rätt till restidsersättning och bilersättning ska För ersättning för förlorad arbetsinkomst ska blanketten fyllas i. Denna skall kompletteras med intyg från arbetsgivare eller för egenföretagare med ett intyg från försäkringskassan där sjukpenningens storlek framgår. För traktamenten ska blankett fyllas i och inlämnas till respektive nämnd. Blanketterna ska vara attesterade i enlighet med varje nämnds attestantförteckningar. Efter ifyllande och attest skickas blanketterna till respektive nämndsekreterare som ombesörjer utbetalning av arvode och ersättningar. Detta gäller även reseräkningar. 17 Tolkningsföreträde Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 18 Utbetalning Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner utbetalas en gång per månad. 19 Korrigering av ersättning Ersättningen är preliminär och kan komma att korrigeras. 20 Gratifikation Förtroendevalda är uppdragstagare som jämställs med anställda när det gäller att tillämpa regler om gåvor till anställda. En minnesgåva ges vid sammanlagt 25 år som förtroendevald. Är den förtroendevalde anställd i Kristinehamns kommun kan arbetsgivaren/uppdragsgivaren endast utge en 25-årsgåva. Gåvan ges då antingen vid uppnådda 25 år som anställd eller vid 25 år som förtroendevald. Förtroendevald som redan fått minnesgåva som anställd ska uppmärksammas och inbjudas till den årliga tillställningen. En kommungemensam tillställning för gratifikationer äger rum en gång om året i december månad.

14 PARTISTÖD 21 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Kristinehamns kommun utgår till alla partier som är representerade i enlighet vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. Partistöd utbetalas därmed till lokal partiorganisation som har registrerat en juridisk person och har representation i Kristinehamns kommunfullmäktige. 22 Partistödets nivå Partistödet är 58,86% av prisbasbeloppet året innan budgetåret ggr antal mandat i fullmäktige. Partistödet inkluderar stöd till eventuella ungdomsorganisationer. Utav det framräknade partistödet utgör 28 % dividerat med antal partier ett grundstöd. Resterande 72 % dividerat med antal mandat (41 mandat) utgör det mandatberoende stödet. 23Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2055:837) (det vill säga får partier som har tomma stolar inget partistöd) Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört. 24 Gruppledare Varje parti i kommunfullmäktige ska ha en namngiven gruppledare som representerar hela partigruppen. 25 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket KL. Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. 26 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid (senast 30 juni) utbetalas inget stöd för nästkommande år. (OBS! Beslut om utbetalning i september för kommande år.)

15 Arvodesbestämmelser för de kommunala bolagen Nedanstående bestämmelser träder i kraft verksamhetsåret Kommunala bolag Kristinehamns kommun har följande kommunala bolag (mars 2014): Kristinehamnsbostäder AB med följande dotter:: - Kristinapalatset AB AB Kristinhamns Industrifastigheter Kristinehamns Energi AB med följande döttrar: - Kristinehamns Elnät AB - Kristinehamns Fjärrvärme AB - Kristinehamns Energi Fastighets AB 28 Årsarvode Årsarvode utgår till ordförande, vice ordförande och ledamot. Beloppen framgår av bilaga. Styrelsen för Kristinehamnsbostäder AB, dess dotter Kristinapalatset AB samt AB Kristinhamns Industrifastigheter är densamma ånjuter styrelseledamot ett årsarvode som omfattar alla dessa bolag. Styrelsen för Kristinehamns Energi AB och dess döttrar är densamma, ånjuter styrelseledamot ett årsarvode som omfattar både moderbolaget och dess döttrar. 29 Utbetalning av årsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst För ordförande och vice ordförande utgår ett fast årsarvode. För ledamöter utbetalas årsarvode enligt följande: 60 % av årsarvodet utgörs av en fast del 40 % av årsarvodet utgörs av en rörlig del som kopplas till den enskildes närvaro på de möten som det utgått kallelse till. För full rörlig ersättning om 40 % krävs således närvaro på samtliga styrelsesammanträden under året. Årsarvodet utbetalas som en engångsutbetalning efter årsstämman. Styrelseledamot är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 3-5 i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Kristinehamns kommun. 30 Arvode till lekmannarevisorer i de kommunala bolagen Kristinehamns kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer som har till uppgift att granska bolagen. Årsarvode utgår till de av fullmäktige utsedda lekmannarevisorerna och utbetalas av respektive moderbolag.

16 Lekmannarevisorerna har även rätt till sammanträdesarvode för den tid de lägger ned på granskningen av bolagen. Denna tid rapporterar lekmannarevisorn till respektive moderbolag. Nivån på sammanträdesarvodet är densamma som den för de förtroendevalda i Kristinehamns kommun. Om lekmannarevisorn anser sig behöva stöd av sakkunnig har denne rätt för detta enligt gällande lagstiftning och god revisionssed. Om lekmannarevisorn anser sig behöva detta stöd bör dock en dialog om detta föras med respektive moderbolagsledning i syfte att förbereda bolaget om att fakturering till bolaget för detta konsultstöd kommer att ske.

17 Bilaga 1 Årsarvoden för förtroendevalda i Kristinehamns kommun perioden Årsarvodet räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för kommunens anställda. Arvodena nedan är på 2014-års nivå. KOMMUNFULLMÄKTIGE Arvode/mån Ordförande kr/mån (35 %) Samtliga ledamöter/tjänstgörande ersättare 300 kr/sammanträde KOMMUNSTYRELSE Enligt ledningsfilosofin skall det finnas minst två kommunalråd, varav det ena är kommunstyrelsens ordförande och det andra oppositionsråd. I övrigt blir kommunalrådsfunktionen en förhandlingsfråga mellan partierna efter varje val. Ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalrådets arvode inbegriper eventuella ytterligare uppdrag i andra kommunala nämnder. Ordförande tillika kommunalråd kr/mån (100 %) Oppositionsråd kr/mån (90 %) SOCIALNÄMND Ordförande kr/mån (50 %) SKOLNÄMND Ordförande kr/mån (50 %) TEKNISK NÄMND Ordförande kr/mån (40 %) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Ordförande kr/mån (30 %) KULTURNÄMND Ordförande kr/mån (30 %)

18 Bilaga 2 Övriga årsarvoden och arvoden Övriga årsarvoden och arvoden för förtroendevalda i Kristinehamns kommun perioden Årsarvodet räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för kommunens anställda. Arvodena nedan är på 2014-års nivå. ÖVERFÖRMYNDARENÄMND Ordförande kr/mån KOMMUNREVISIONEN Ordförande kr/mån VALNÄMNDEN (endast valår) Ordförande kr/mån HANDIKAPPRÅDET Ordförande 820 kr/mån SOCIALJOUR För respektive ledamot i socialjour kr/mån ARVODE FÖR VICE ORDFÖRANDE I KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH NÄMNDERNA Arvode utgår med 10 % av arvodet för respektive ordförande. Om vice ordförande i samband med ordförandens längre bortovaro enligt 9 i detta dokument är tjänsteförrättande ordf. utgår dock arvode enligt belopp motsvarande respektive ordförande. Arvode för gruppledare Gruppledare, som inte är kommunalråd, erhåller arvode med 10 % /mån av kommunstyrelsens ordförandes arvode. Berörda partier meddelar personalutskottet vilka gruppledarna är. Det parti som så önskar kan avstå gruppledarearvode och i stället erhålla extra partistöd med kr per år.

19 Bilaga 3 Timersättningar m.m. Timersättningar med mera som gäller från den 1 januari 2014 Timersättningarna utbetalas per halvtimme där inte annat anges. Timersättningarna m.m. räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för kommunens anställda. Sammanträden 1:a timmen 288:00 Från 2:a timmen 144:00 Protokollsjustering 288:00 Heldag max 1 296:00 (1:a timmen + 7*2: a timmen) Förlorad arbetsinkomst Heldag max 274:00/tim max 8 tim/dag Schablonersättning aktiv egenföretagare 150:00 Inläsningsarvode 288:00 * 2 Nedanstående ersättningar räknas ej upp Mötesarvode KF (ej timersättning utan 300:00 ersättning för hela sammanträdet) Restid (gäller resor utanför kommunen) 100 kr KM-ersättning 2,90 kr/km

20 Bilaga 4 Arvodesnivåer kommunala bolag Årsarvodet räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för Kristinehamns kommuns anställda. Arvodet betalas ut årligen i samband med respektive bolags bolagsstämma. Årsarvode Kommunala bolagen Ordförande kr/mån Vice ordf kr/mån Ledamot kr/mån Ledamot AU kr/mån Lekmannarevisor för respektive moderbolag kr/år

Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-880 09 linn.carlsson@kristinehamn.se Datum 2014-11-14 Kommunsekreteraren Samtliga nämnder Revisionen Lönecentrum Ekonomiavdelningen Kristinehamns

Läs mer

Översyn av inläsningsarvode

Översyn av inläsningsarvode Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-09-28 Ks/2015:186 041 Budget Sida 1(2) Kommunstyrelsen Översyn av inläsningsarvode Förslag

Läs mer

Årsarvodesutbetalningar i de kommunala bolagen

Årsarvodesutbetalningar i de kommunala bolagen Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-880 09 linn.carlsson@kristinehamn.se Datum 2016-10-17 Årsarvodesutbetalningar i de kommunala bolagen Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Svar på återremiss - utredning gällande arvodesbestämmelserna

Svar på återremiss - utredning gällande arvodesbestämmelserna Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-22 Ks/2015:186 041 Budget Sida 1(3) Svar på återremiss - utredning gällande arvodesbestämmelserna

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN STYRDOKUMENT Dnr 1 (9) Kamsliet 2015-01-01 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentnamn Ersättningsbestämmelser Fastställd

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 1 januari 2015 Antagen KF: KF 63/2011, KF 89/2011, KF 99/2014 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 1 ULRICEHAMNS KOMMUN Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 2015-2018 Fastställda av kommunfullmäktige 2014-09-29, 91 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser äger tillämpning

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Typ av dokument: Regler Dnr KS 2010-37 Handläggare: Administrativchef Administrativa enheten

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR O M 2003-01-01 1. Årsarvode till ordförande och vice ordförande Arvode enligt denna punkt avser ersätta den förtroendevalde för nämndsarbete

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, ,

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, , 1 (11) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19 175. Reviderat 1999-02-22, 28, 2000-08-28 128, Reviderat 2003-01-27, 6, 2006-12-18 269, 2010-12-20

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Underlag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Underlag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda VK400S v1.0 031003 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.23 Ekonomisk ersättning för förtroendevalda från 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.23 Antagen av kommunfullmäktige 1999-02-22, 12. Gäller från

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda VK400S v1.0 031003 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.23 Ekonomisk ersättning för förtroendevalda rev 160418.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.23 Antagen av kommunfullmäktige 1999-02-22, 12. Gäller från

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7)

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Stab och serviceförvaltningen Kanslienheten Webbredaktör webmaster@rattvik.se 2013-11-15 Antagen KF 2010-12-09, 104 Allmänna

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01 ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik Gäller fr o m 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Allmänna bestämmelser: Dessa bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014. 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 kommunallagen (SFS 1991.900) det

Läs mer

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun 2015-02-04 Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun ------ Beslutat av Kf, 2014-11-24, 28 Innehållsförteckning Sida ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m Id 49478 Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m 2016-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-29 35 1 Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 FÖRTROENDEUPPDRAG

Läs mer

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 1 Burlövs kommun Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19, 145 Reviderade 1998-12-21, 142, 1999-06-21, 64, 2002-12-16, 130, 2006-08-21, 69, 2007-10-15,

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare i fullmäktige beredning som utsetts

Läs mer

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden I BENGTSFORS KOMMUN POLICY Dalum 2014.811.024 1(5) Kommunlednlnqskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, kommunsekreterare, 0531-526002 ulrika.thorell@bengtsfors.se Anlagen av Kommunfullmäktige Reglemente

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Arvodesbestämmelser 2015

Arvodesbestämmelser 2015 Arvodesbestämmelser 2015 Arvodesbeloppen - uppdragets omfattning och innehåll - procent av basarvodet (riksdagsmännens arvode) Årsarvodet: 732 000 kronor Månadsarvodet: 61 000 kronor Ersättningsformer

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun

Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun /12 Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25, 124 Postadress Telefon 0651-180 00 Bankgiro Plusgiro E-post: 827 80 Ljusdal Telefax

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun.

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun. SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun förenklad version 1 Observera att detta är en förenklad version av Arvodesbestämmelserna

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige Dnr. 09/KS0062 Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-21 48 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda som fullgör

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

Reglemente för förtroendevalda

Reglemente för förtroendevalda REGLEMENTE Dokumentets syfte För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga

Läs mer

Arvodesreglemente ERS 2011

Arvodesreglemente ERS 2011 Dnr KS-2011/186 Arvodesreglemente ERS 2011 gällande from 2011-01-01 rev tom 2012-06-14 samt uppräkning from 2012-07-01 Antaget av Kommunfullmäktige 2012-06-14 117 1 Inledning Syftet med ERS är att ge de

Läs mer

ARVODEN M M TILL POLITIKER

ARVODEN M M TILL POLITIKER 01.4.20 ARVODEN M M TILL POLITIKER 2006-12-04, 73 med tillägg 2011-10-31, 99. Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 2 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 2 Ersättningsberättigade sammanträden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I VANSBRO KOMMUN att gälla fr.o.m. 2016-02-15 Fastställt av fullmäktige den 2016-02-15 11 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Datum 2016-03-23 10 Antal sidor Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Reviderad, datum och Revideringen avser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser... 3 1. Bakgrund... 3 2. Regler

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.1

Laholms kommuns författningssamling 6.1 Laholms kommuns författningssamling 6.1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun; antagna av kommunfullmäktige den 25 februari 2014, 26 och 27, med ändring den 30 september

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15, 263 Gäller fr o m 2012-01-01 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Mandatperioden

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Mandatperioden Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Sidan 1 av 13 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 35. Reviderad med bastal för 2012 den 21 oktober 2011. Allmänna

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN FASTSTÄLLT STYRDOKUMENT Dnr 1 (12) 2016-02-29 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentansvarig Kommunsekreterare Dokumentnamn

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun

Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:7 Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 107 Träder i kraft 2015-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer