Revidering av arvodesbestämmelserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av arvodesbestämmelserna 2014-2018"

Transkript

1

2

3 Sida 1(1) Lovisa Vasiliou, Datum Revidering av arvodesbestämmelserna Sammanfattning Med anledning av att fullmäktige antog nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda föreslås att en ändring sker under 6 Förlorad pensionsförmån, stycke 4: Förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 %) omfattas av OPF-KL samt lokala pensionsbestämmelser antagna av kommunfullmäktige och har inte rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Detta stycke har ersatts med följande: Årsarvoderade, enligt bilaga 1, har inte rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån, dock har årsarvoderad med uppdrag om mindre än 40 % rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Vidare föreslås följande förtydliganden under avsnittet som avser partistöd 24 Fördelning av partistöd, att partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört. Den nya skrivningen i kommunallagen anger att 12 månader är max antal månader. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Reviderade arvodesbestämmelser för Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: godkänna föreslagen ändring under 6, stycke fyra Förlorad pensionsförmån i arvodesbestämmelserna för Att under 24 (nu 23) ange att partistöd utgår under 12 månader. KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

4 2 Skickas till Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Peter Eskebrink Kanslichef Lovisa Vasiliou Vik. kommunsekreterare

5 Förtydligande från Renée Thunberg Sjöstedt, seniorkonsult KPA Pension Förtroendevald vars uppdragstid är mindre än 40 procent har enligt kommunallagen (4 kap. 12 ) rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner de förlorar i sin ordinarie anställning på grund av sitt uppdrag. Om vi tittar på två förtroendevalda som deltar vid ett sammanträde men där en är tvungen att lämna sitt ordinarie arbete för att delta så skulle det i praktiken kunna se ut enligt nedan. Kommunallagen ger den förtroendevalde rätt att få kompensation för den förlust hen gör dels gällande arbetsinkomst men även förlorad pensionsförmån. Denna förlust kan se olika ut, men det kan vara bra att tänka på att den förlorade arbetsinkomsten inte nödvändigtvis är lika med den sammanträdesersättning som betalas ut i uppdraget. I förlängningen är det mycket sannolikt att själva basen för pensionsavgifter inte är desamma. I arbetet hade t ex den förtroendevalde fått 180 kronor avsatt medan hen i uppdraget endast får 90 kronor. För den förtroendevalde skulle i sådana fall uppdraget innebära en förlust i avsättning till tjänstepension på 90 kronor. I OPF så öppnar man upp för att den förtroendevalde har rätt till pensionsavgifter på de pensionsgrundande inkomster hen har i uppdraget. I kommunallagen har förtroendevald rätt till kompensation för den inkomstförlust som hen gör i och med sitt uppdrag. I denna lag har det inte skett några förändringar vilket borde tala för att den skrivelse som ni har i ert arvodesreglemente kan stå kvar.

6 Arvodesbestämmelser för Kristinehamns kommun Inklusive arvodesbestämmelser för de kommunala bolagen samt partistöd Gäller från till Förslag KSAU

7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OMFATTNING ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN M M... 3 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORAD PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅN FÖRLORAD ARBETSINKOMST ERSÄTTNING TILL EGENFÖRETAGARE ARVODE TILL FÖRTROENDEVALD SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUNEN FÖRLORAD PENSIONSFÖRMÅN FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN FÖRLORAD ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING, FÖRÄLDRAPENNING... 5 ARVODE M M ÅRSARVODE SAMMANTRÄDESARVODEN KOMMUNAL PENSION, FÖRSÄKRING... 6 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER RESOR RESEKOSTNADSERSÄTTNING, RESTIDSERSÄTTNING OCH TRAKTAMENTEN BARNTILLSYN VÅRD AV TILLSYN AV FUNKTIONSHINDRAD ELLER SVÅRT SJUK FUNKTIONSHINDRAD FÖRTROENDEVALDS SÄRSKILDA KOSTNADER... 7 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER HUR ERSÄTTNING BEGÄRS TOLKNINGSFÖRETRÄDE UTBETALNING KORRIGERING AV ERSÄTTNING GRATIFIKATION... 8 PARTISTÖD RÄTT TILL PARTISTÖD PARTISTÖDETS NIVÅ FÖRDELNING AV PARTISTÖD GRUPPLEDARE REDOVISNING OCH GRANSKNING ÅRLIG UTBETALNING... 9 ARVODESBESTÄMMELSER FÖR DE KOMMUNALA BOLAGEN KOMMUNALA BOLAG ÅRSARVODE UTBETALNING AV ÅRSARVODE OCH ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST ARVODE TILL LEKMANNAREVISORER I DE KOMMUNALA BOLAGEN BILAGA BILAGA 2 ÖVRIGA ÅRSARVODEN OCH ARVODEN BILAGA 3 TIMERSÄTTNINGAR M.M BILAGA 4 ARVODESNIVÅER KOMMUNALA BOLAG... 15

8 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Omfattning Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Kristinehamns kommun. Med förtroendevalda avses: 1. Ledamöter och ersättare i fullmäktige och dess beredningar, 2. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess utskott, 3. Ledamöter och ersättare i nämnderna och deras utskott, 4. Kommunrevisionen 5. I övrigt de som deltar i kommitté, arbetsgrupp eller liknande. För ledamöter i de kommunala bolagen gäller särskilda bestämmelser gäller, se Ersättningsberättigade sammanträden Arvode utgår endast om direkt personlig kallelse föreligger eller att respektive nämnd/styrelse eller dess ordförande uppdragit till den förtroendevalde att delta på förrättning, konferens etc. Förtroendevalda har rätt till ersättning för: Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse, övriga nämnder, nämndutskott liksom revisorernas sammanträden. Undantag: kommunfullmäktiges valberedning i samband med fullmäktiges sammanträden. Sammanträden med projektgrupper, arbetsgrupper och liknande. Protokollsjustering. Undantag: fullmäktiges valberedning i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

9 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORAD PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅN 3 Förlorad arbetsinkomst Förtroendevald som förlorat arbetsinkomst på grund av sammanträde eller förrättning har rätt till ersättning för styrkt inkomstbortfall. Med arbetsinkomst avses kontant lön eller inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. En förutsättning för att ersättning skall kunna betalas är att den förtroendevalda kan påvisa att hon/han verkligen har förlorat arbetsinkomst på grund av uppdraget. Förtroendevald ska fortlöpande per månad eller per sammanträde anmäla för vilken tid och med vilket belopp som löneavdrag har gjorts. Utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst sker då utifrån detta underlag. Minst en gång per år ska den förtroendevalde genom intyg från arbetsgivare styrka den förlorade arbetsinkomsten. Ersättning utbetalas endast för frånvaro som medfört avdrag på lön (motsvarande) varför till exempel semesterledighet, kompensationsledighet eller förskjuten arbetstid inte är ersättningsberättigad. Årsarvoderade, enligt bilaga 1, har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, dock har årsarvoderad med uppdrag om mindre än 40 % rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Anspråk på ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas snarast, dock senast inom innevarande budgetår. 4 Ersättning till egenföretagare Egenföretagare ska lämna in kopia på att företaget är godkänt för f-skatt. Egenföretagare ska lämna uppgift om den kalenderdagsberäknade ersättningen på 80 % -nivån. Uppgiften fås från Försäkringskassan. Ersättningen räknas sedan ut enligt nedan: Sjukpenning/dag x 1,25 x Timersättningen = heldagsersättningen 8 Om uppgift inte lämnas utgår ersättning, efter ansökan med max 150 kr/timme. Ersättningen räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för Kristinehamns kommuns anställda Anspråk på ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas snarast, dock senast inom innevarande budgetår. Blanketten ska vara attesterad i enlighet med varje nämnds attestförteckning.

10 5 Arvode till förtroendevald som är anställd i kommunen Anställd i Kristinehamns kommun ska vid fullgörande av förtroendeuppdrag i Kristinehamns kommun under ordinarie arbetstid ansöka om tjänstledighet med fullt löneavdrag. Avdrag från lön sker utan kvotering det vill säga timme för timme. Tjänstledighet ska sökas för den tid frånvaro för uppdraget är nödvändig och görs via personalsystemet Personec. Löneavdraget kompenseras genom att ersättning för lönebortfall m.m. utbetalas. Den anställde behöver dock inte styrka lönebortfall med mera genom intyg eller dylikt. För att ersättning ska utbetalas måste anmälan om förlorad arbetsinkomst lämnas in enligt de rutiner som gäller för övriga förtroendevalda. 6 Förlorad pensionsförmån Förtroendevald som förlorat pensionsförmån på grund av sitt förtroendeuppdrag har rätt till ersättning med det belopp som kan styrkas. Det åligger de förtroendevalda att själva hålla reda på eventuella förluster och att kunna styrka förlusterna genom pensionsutredning eller motsvarande när anspråk görs. Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast vid utgången av mars månad året efter det vilken förlusten hänför sig. Årsarvoderade, enligt bilaga 1, har inte rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån, dock har årsarvoderad med uppdrag om mindre än 40 % rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. 6 Förlorad semesterförmån Frånvaro från arbetet på grund av kommunala förtroendeuppdrag är inte semesterlönegrundande, men då både sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår anses eventuell förlorad semesterförmån därmed kompenserad. 7 Förlorad arbetslöshetsersättning, föräldrapenning Den förtroendevalde som på grund av sina kommunala förtroendeuppdrag går miste om arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta förluster.

11 ARVODE 8 Årsarvode Årsarvode utgår enligt bilaga 1 och 2. Årsarvode inkluderar ersättning för det ansvar och de uppgifter som allmänt följer med uppdraget enligt 2 såsom: Förvaltningskontakter och aktiviteter Deltagande i sammanträde samt beredning inför sammanträde Deltagande i protokolljustering Kontakter/möten med allmänheten, även kontakter/möten med myndigheter, organisationer, föreningar, telefonsamtal, representation, massmedia med mera som har koppling till det årsarvoderade uppdraget. Deltagande i konferenser och kurser som har koppling till det årsarvoderade uppdraget Fatta beslut i delegerade ärenden och underteckna handlingar För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 30 dagar ska arvodet minskas i motsvarande mån. 9 Sammanträdesarvoden och inläsningsarvode Förtroendevalda enligt 1 samt enligt bilaga 2 har rätt till sammanträdesarvode. Arvodet omfattar deltagande i sammanträden och förrättningar med respektive organ. För protokollsjustering utgår särskilt arvode. Årsarvoderad med mindre än 40 % i årsarvode enligt bilaga 1 har rätt till sammanträdesarvode, om sammanträdet inte är direkt relaterat till det årsarvoderade uppdraget. Sammanträdesarvode utgår med högst 8 timmars ersättning per dag. Sammanträden med mellanliggande uppehåll av högst en timme betraktas som ett sammanhängande sammanträdestillfälle. För förtroendevalda i kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden utgår ett inläsningsarvode. Inläsningsarvodet utbetalas till de ledamöter och ersättare som närvarar på sammanträdet. 10 Kommunal pension, försäkring Förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 %) omfattas av OPF-KL samt lokala pensionsbestämmelser antagna av kommunfullmäktige. För årsarvoderade förtroendevalda enligt bilaga 1 gäller GL-F Grupplivförsäkring för förtroendevalda i kommun och landsting. Samtliga förtroendevalda enligt dessa bestämmelser omfattas av TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, enligt särskilda försäkringsvillkor. Försäkringen omfattar olycksfall, färdolycksfall eller arbetssjukdom i samband med att den förtroendevalde utövar sitt uppdrag för kommunen.

12 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 11 Resor Kostnader för resor, med egen bil alternativt med kollektivtrafik, till och från sammanträden inom kommunen ersätts under förutsättning att avståndet från den folkbokföringsadress eller arbetsplats är minst 10 km. Ersättning för resa med egen bil utges med belopp som fastställs i de anställdas bilersättningsavtal. Årsarvoderade enligt bilaga 1 och 2 har rätt till ersättning. 12 Resekostnadsersättning, restidsersättning och traktamenten Vid förrättning utom kommunen utgår resekostnadsersättning (parkeringsavgift, lokaltrafik, taxi etc) och traktamente i enlighet med de avtal som gäller för kommunens anställda. För förtroendevald gäller restidsersättning istället för färdtid. (Utlandstraktamente från och med 1 oktober 2014 gäller restidsersättning även för utlandet.) Årsarvoderade enligt bilaga 1 och 2 har rätt till ovanstående ersättning. För att ersättning enligt 12och 13 skall utgå lämnas reseräkningar till nämndsekreterare. Räkningarna skall vara attesterade i enlighet med varje nämnds attestförteckning. 13 Barntillsyn Förtroendevald är berättigad till ersättning för barntillsynskostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde. Ersättningen gäller för vård och tillsyn av barn under tolv år. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet normalt vistas i den kommunala barnomsorgen. 14 Vård av tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. 15 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning utbetalas med skäligt belopp.

13 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 16 Hur ersättning begärs Sekreterare, ordförande eller annan som hos nämnder, delegationer eller beredningar leder sammanträdet, skall upprätta, bestyrka och snarast insända förteckning över deltagarna på blankett som kommunledningsförvaltningens personalavdelning tillhandahåller. Blanketten insänds till respektive nämndsekreterare. På blanketten ska anges anledningen till arvode (sammanträde, protokollsjustering eller dylikt), namn på de arvodesberättigade, personnummer, närvaro vid sammanträde samt tid som detta pågått. Har arvodesberättigad rätt till restidsersättning och bilersättning ska För ersättning för förlorad arbetsinkomst ska blanketten fyllas i. Denna skall kompletteras med intyg från arbetsgivare eller för egenföretagare med ett intyg från försäkringskassan där sjukpenningens storlek framgår. För traktamenten ska blankett fyllas i och inlämnas till respektive nämnd. Blanketterna ska vara attesterade i enlighet med varje nämnds attestantförteckningar. Efter ifyllande och attest skickas blanketterna till respektive nämndsekreterare som ombesörjer utbetalning av arvode och ersättningar. Detta gäller även reseräkningar. 17 Tolkningsföreträde Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 18 Utbetalning Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner utbetalas en gång per månad. 19 Korrigering av ersättning Ersättningen är preliminär och kan komma att korrigeras. 20 Gratifikation Förtroendevalda är uppdragstagare som jämställs med anställda när det gäller att tillämpa regler om gåvor till anställda. En minnesgåva ges vid sammanlagt 25 år som förtroendevald. Är den förtroendevalde anställd i Kristinehamns kommun kan arbetsgivaren/uppdragsgivaren endast utge en 25-årsgåva. Gåvan ges då antingen vid uppnådda 25 år som anställd eller vid 25 år som förtroendevald. Förtroendevald som redan fått minnesgåva som anställd ska uppmärksammas och inbjudas till den årliga tillställningen. En kommungemensam tillställning för gratifikationer äger rum en gång om året i december månad.

14 PARTISTÖD 21 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Kristinehamns kommun utgår till alla partier som är representerade i enlighet vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. Partistöd utbetalas därmed till lokal partiorganisation som har registrerat en juridisk person och har representation i Kristinehamns kommunfullmäktige. 22 Partistödets nivå Partistödet är 58,86% av prisbasbeloppet året innan budgetåret ggr antal mandat i fullmäktige. Partistödet inkluderar stöd till eventuella ungdomsorganisationer. Utav det framräknade partistödet utgör 28 % dividerat med antal partier ett grundstöd. Resterande 72 % dividerat med antal mandat (41 mandat) utgör det mandatberoende stödet. 23Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2055:837) (det vill säga får partier som har tomma stolar inget partistöd) Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört. 24 Gruppledare Varje parti i kommunfullmäktige ska ha en namngiven gruppledare som representerar hela partigruppen. 25 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket KL. Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. 26 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid (senast 30 juni) utbetalas inget stöd för nästkommande år. (OBS! Beslut om utbetalning i september för kommande år.)

15 Arvodesbestämmelser för de kommunala bolagen Nedanstående bestämmelser träder i kraft verksamhetsåret Kommunala bolag Kristinehamns kommun har följande kommunala bolag (mars 2014): Kristinehamnsbostäder AB med följande dotter:: - Kristinapalatset AB AB Kristinhamns Industrifastigheter Kristinehamns Energi AB med följande döttrar: - Kristinehamns Elnät AB - Kristinehamns Fjärrvärme AB - Kristinehamns Energi Fastighets AB 28 Årsarvode Årsarvode utgår till ordförande, vice ordförande och ledamot. Beloppen framgår av bilaga. Styrelsen för Kristinehamnsbostäder AB, dess dotter Kristinapalatset AB samt AB Kristinhamns Industrifastigheter är densamma ånjuter styrelseledamot ett årsarvode som omfattar alla dessa bolag. Styrelsen för Kristinehamns Energi AB och dess döttrar är densamma, ånjuter styrelseledamot ett årsarvode som omfattar både moderbolaget och dess döttrar. 29 Utbetalning av årsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst För ordförande och vice ordförande utgår ett fast årsarvode. För ledamöter utbetalas årsarvode enligt följande: 60 % av årsarvodet utgörs av en fast del 40 % av årsarvodet utgörs av en rörlig del som kopplas till den enskildes närvaro på de möten som det utgått kallelse till. För full rörlig ersättning om 40 % krävs således närvaro på samtliga styrelsesammanträden under året. Årsarvodet utbetalas som en engångsutbetalning efter årsstämman. Styrelseledamot är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 3-5 i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Kristinehamns kommun. 30 Arvode till lekmannarevisorer i de kommunala bolagen Kristinehamns kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer som har till uppgift att granska bolagen. Årsarvode utgår till de av fullmäktige utsedda lekmannarevisorerna och utbetalas av respektive moderbolag.

16 Lekmannarevisorerna har även rätt till sammanträdesarvode för den tid de lägger ned på granskningen av bolagen. Denna tid rapporterar lekmannarevisorn till respektive moderbolag. Nivån på sammanträdesarvodet är densamma som den för de förtroendevalda i Kristinehamns kommun. Om lekmannarevisorn anser sig behöva stöd av sakkunnig har denne rätt för detta enligt gällande lagstiftning och god revisionssed. Om lekmannarevisorn anser sig behöva detta stöd bör dock en dialog om detta föras med respektive moderbolagsledning i syfte att förbereda bolaget om att fakturering till bolaget för detta konsultstöd kommer att ske.

17 Bilaga 1 Årsarvoden för förtroendevalda i Kristinehamns kommun perioden Årsarvodet räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för kommunens anställda. Arvodena nedan är på 2014-års nivå. KOMMUNFULLMÄKTIGE Arvode/mån Ordförande kr/mån (35 %) Samtliga ledamöter/tjänstgörande ersättare 300 kr/sammanträde KOMMUNSTYRELSE Enligt ledningsfilosofin skall det finnas minst två kommunalråd, varav det ena är kommunstyrelsens ordförande och det andra oppositionsråd. I övrigt blir kommunalrådsfunktionen en förhandlingsfråga mellan partierna efter varje val. Ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalrådets arvode inbegriper eventuella ytterligare uppdrag i andra kommunala nämnder. Ordförande tillika kommunalråd kr/mån (100 %) Oppositionsråd kr/mån (90 %) SOCIALNÄMND Ordförande kr/mån (50 %) SKOLNÄMND Ordförande kr/mån (50 %) TEKNISK NÄMND Ordförande kr/mån (40 %) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Ordförande kr/mån (30 %) KULTURNÄMND Ordförande kr/mån (30 %)

18 Bilaga 2 Övriga årsarvoden och arvoden Övriga årsarvoden och arvoden för förtroendevalda i Kristinehamns kommun perioden Årsarvodet räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för kommunens anställda. Arvodena nedan är på 2014-års nivå. ÖVERFÖRMYNDARENÄMND Ordförande kr/mån KOMMUNREVISIONEN Ordförande kr/mån VALNÄMNDEN (endast valår) Ordförande kr/mån HANDIKAPPRÅDET Ordförande 820 kr/mån SOCIALJOUR För respektive ledamot i socialjour kr/mån ARVODE FÖR VICE ORDFÖRANDE I KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH NÄMNDERNA Arvode utgår med 10 % av arvodet för respektive ordförande. Om vice ordförande i samband med ordförandens längre bortovaro enligt 9 i detta dokument är tjänsteförrättande ordf. utgår dock arvode enligt belopp motsvarande respektive ordförande. Arvode för gruppledare Gruppledare, som inte är kommunalråd, erhåller arvode med 10 % /mån av kommunstyrelsens ordförandes arvode. Berörda partier meddelar personalutskottet vilka gruppledarna är. Det parti som så önskar kan avstå gruppledarearvode och i stället erhålla extra partistöd med kr per år.

19 Bilaga 3 Timersättningar m.m. Timersättningar med mera som gäller från den 1 januari 2014 Timersättningarna utbetalas per halvtimme där inte annat anges. Timersättningarna m.m. räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för kommunens anställda. Sammanträden 1:a timmen 288:00 Från 2:a timmen 144:00 Protokollsjustering 288:00 Heldag max 1 296:00 (1:a timmen + 7*2: a timmen) Förlorad arbetsinkomst Heldag max 274:00/tim max 8 tim/dag Schablonersättning aktiv egenföretagare 150:00 Inläsningsarvode 288:00 * 2 Nedanstående ersättningar räknas ej upp Mötesarvode KF (ej timersättning utan 300:00 ersättning för hela sammanträdet) Restid (gäller resor utanför kommunen) 100 kr KM-ersättning 2,90 kr/km

20 Bilaga 4 Arvodesnivåer kommunala bolag Årsarvodet räknas upp årligen enligt det genomsnittliga utfallet av den årliga löneöversynen för Kristinehamns kommuns anställda. Arvodet betalas ut årligen i samband med respektive bolags bolagsstämma. Årsarvode Kommunala bolagen Ordförande kr/mån Vice ordf kr/mån Ledamot kr/mån Ledamot AU kr/mån Lekmannarevisor för respektive moderbolag kr/år

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Arvodesreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Arvodesreglemente Reglemente Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Chef för kansli

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 11 ERS-H 11 Innehållsförteckning Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun - ERS 11 1 Inledning... 1 2 Månadsarvode...

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 1 Innehållsförteckning Bestämmelser om regler för ersättningar till förtroendevalda med uppdrag om högst 40 procent av heltid (sk fritidspoitiker)

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Kallelse och ärendelista till

Kallelse och ärendelista till Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktige Tid: 2014-05-26 kl. 18:00 Plats: Sessionssalen Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta ersättare 1. Inledning Dagordning 2. Information

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 23 (32) 36 REVIDERING AV LYSEKILS KOMMUNS REGLEMENTE FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA, BESTÄMMELSER OM PENSION M.M. Dnr:

Läs mer

Förtroendemannareglemente

Förtroendemannareglemente Förtroendemannareglemente Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen Reviderat av Kommunfullmäktige 2015-06-17 FFS 907.00 907.02 R E G L E M E N T E A R V O D

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014)

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget i Uppsala län (mandatperiod 2011-2014) 2011-05-05 Fastställt av landstingsfullmäktige 2010-11-15 16. Komplettering fastställd av landstingsfullmäktige 2011-06-20. Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och partier i Landstinget

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Protokoll 2015-06-15 Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Peter Sahlqvist (C) Astrid Söderquist (C) Conny Boman (C) Annica Zetterholm

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer